mof4_2009_4821 by tradetrek

VIEWS: 355 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 4821                                       Joi, 10 septembrie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       CISO-CONSULTING - S.R.L.                    CISO-CONSULTING - S.R.L.

      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                         NOTIFICARE
  Astăzi, 09.07.2009, subsemnatul Jauca Constantin,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
având calitatea de asociat unic în cadrul societății      Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
comerciale CISO CONSULTING S.R.L., am hotărât:         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  1. Subsemnatul Jauca Constantin, având calitatea de     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cedent, cedez la valoarea nominală, 20 părți sociale a     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
10 lei fiecare, nou-asociatului Bran Iulian, cetățean      CISO-CONSULTING S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
român, născut la data de 03.07.1985, în Mun. Pașcani,
                                SUCEAVA, județ Suceava, Str. SLĂTIOARA, nr. 11,
jud. Iași, domiciliat în Mun. Pașcani, str. Neagoe
Basarab, nr. 9, jud. Iași, C.N.P. 1850703225908.        bloc C 10, scara A, etaj 4, ap. 17, înregistrată sub
  Eu, Bran Iulian, în calitate de cesionar, primesc de la   nr. J33/892/2006, cod unic de înregistrare 18836603,
Jauca Constantin, un total de 20 părți sociale a 10 lei     care a fost înregistrat sub nr.40595 din 09.07.2009.
fiecare, în valoare totală de 200 lei și declar că am luat     (2/1.272.571)
cunoștință de situația financiar contabilă a societății,
preluând activul și pasivul, precum și toate drepturile și
obligațiile ce decurg din această cesiune.                    Societatea Comercială
  În urma cesiunii, capitalul social în valoare de 200 lei,           ROVEXIM - S.R.L.
echivalentul a 20 părți sociale a 10 lei fiecare revine în
întregime asociatului unic.                         HOTĂRÂREA NR. 2/09.07.2009
  Participarea la beneficii și pierderi revine în întregime
asociatului unic.                         Subsemnatul ROȘCA VICTOR, prin LUCHIAN
                                AURICA-MĂRIOARA, cf. procurii autentificate
  Subsemnatul Jauca Constantin, declar că mi-am
                                nr. 1491/08.07.2009, în calitate de asociat unic al
primit toate drepturile cuvenite și nu mai am de formulat    S.C. ROVEXIM S.R.L., am hotărât următoarele:
nicio pretenție față de societate, retrăgându-mă și din      1. Se modifică sediul social al societății în
calitatea de administrator, urmând ca societatea să fie     mun. Suceava, str. Eroilor, nr. 66, Pavilion Comercial,
administrată cu puteri depline de către asociatul unic     etaj 1, jud. Suceava.
Bran Iulian.                            2. Se modifică obiectul principal de activitate în
  Sediul Societății rămâne neschimbat.            4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      gazoși și al produselor derivate.
nemodificate.                           3. Se închide laboratorul și cofetăria deschise în
  Prezenta hotărâre ține loc și de contract de cesiune și   mun. Suceava, B-dul George Enescu, nr. 2 A,
a fost încheiată într-un număr de 4 exemplare.         jud. Suceava.
  (1/1.272.570)                          (3/1.272.572)
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          ROVEXIM - S.R.L.                        RUCOR - S.R.L.

           NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ROVEXIM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SUCEAVA,        RUCOR S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SUCEAVA,
județ Suceava, Str. EROILOR, nr. 66, etaj 1, înregistrată   județ Suceava, Str. ZORILOR, nr. 1, bloc D10, scara C,
sub nr. J33/669/2003, cod unic de înregistrare 15642750,    ap. 17, înregistrată sub nr. J33/1200/1994, cod unic de
care a fost înregistrat sub nr. 40602 din 10.07.2009.     înregistrare 6036232, care a fost înregistrat sub nr. 40669
                                din 10.07.2009.
  (4/1.272.573)
                                  (8/1.272.577)

         Societatea Comercială
         BEST DENT - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                        FIRLONDRI - S.R.L.
      HOTĂRÂREA NR. 1/10.07.2009
                                     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Subsemnații    PETRUȘCĂ      MIHAI-OVIDIU,
PETRUȘCĂ (fostă NEGREANU) IOANA-ANCA, asociați
                                          DIN 10.07.2009
ai S.C. BEST DENT S.R.L., am hotărât următoarele:
  1. Se renunță la tot obiectul secundar de activitate, iar   Subsemnatul ODOCHIAN FLORIN, în calitate de
obiectul principal de activitate va fi 3250 Fabricarea de   asociat unic al S.C. FIRLONDRI S.R.L., am hotărât
dispozitive, aparate și instrumente medicale          următoarele:
stomatologice (laborator de tehnică dentară).           1. Cooptarea în societate a Dnei ODOCHIAN IRINA,
                                CNP 2790402330788, cetățean român, născută la data
  (5/1.272.574)                       de 02.04.1979, în Fălticeni, jud. Suceava, domiciliată în
                                Rîșca, jud. Suceava. Din capitalul social de 200 lei,
                                asociatul ODOCHIAN FLORIN cesionează, la valoarea
         Societatea Comercială
                                nominală 100 lei noii asociate. Aportul
         BEST DENT - S.R.L.              asociaților la capital va fi: ODOCHIAN FLORIN - 100 lei =
                                10 părți sociale a 10 lei fiecare; ODOCHIAN IRINA -
           NOTIFICARE                100 lei = 10 părți sociale. Participarea la beneficii și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   pierderi se face proporțional cu aportul asociaților la
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   capital. Societatea va fi administrată și reprezentată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        puteri depline de ODOCHIAN FLORIN și ODOCHIAN
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  IRINA, aceștia putând lua hotărârile atât împreună, cât și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   independent.
BEST DENT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SUCEAVA,        Subsemnata ODOCHIAN IRINA, declar că mă
județ Suceava, Str. NARCISELOR, nr. 4, bloc 85,        asociez la SC FIRLONDRI S.R.L. și că am luat cunoștință
scara B, ap. 8, înregistrată sub nr. J33/1140/2006, cod    de situațiile financiare ale acesteia în momentul cesiunii.
unic de înregistrare 19010960, care a fost înregistrat sub     (9/1.272.578)
nr. 40636 din 10.07.2009.
  (6/1.272.575)
                                        Societatea Comercială
                                        FIRLONDRI - S.R.L.
         Societatea Comercială
          RUCOR - S.R.L.                          NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      HOTĂRÂREA NR. 1/14.07.2009             Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Subsemnata CUCORADA VIORICA, asociat unic al        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S.C. RUCOR S.R.L., am hotărât următoarele:           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1. Se completează obiectul secundar de activitate cu :   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
5210 Depozitări, 5224 Manipulări, 4615 Intermedieri în     FIRLONDRI S.R.L., cu sediul în SAT SUNĂTORI,
comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie.     COMUNA DORNA-ARINI, județ Suceava, Com. DORNA
  2. Se deschide un depozit produse industriale, mobilă   ARINI, nr. 29, înregistrată sub nr. J33/352/1998, cod unic
și accesorii, situat în mun. Suceava, str. Slătioarei nr. 1,  de înregistrare 10668440, care a fost înregistrat sub
jud. Suceava.                         nr. 40710 din 10.07.2009.
  (7/1.272.576)                         (10/1.272.579)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009                 3

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       FORTUNA UNGUR - S.R.L.                       GABMAER - S.R.L.

       HOTĂRÂREA ASOCIATULUI                     HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR

          NR. 1/08 IUL. 2009                       NR. 1 / 08 JUL. 2009.
  În urma decesului asociatului UNGUR SEVERIN          Subsemnata CHERA IUSTINA, în calitate de asociat
(cert. de deces seria DR, nr. 184850, act nr. 210 - elib. de
                                unic al S.C. GABMAER S.R.L. și URSA GAVRILĂ,
Primăria mun. C-lung Moldovenesc, /27.10.2004) cf.
Cert. de moștenitor nr. 50/29.06.2009, încheiat la BN.     cetățean român, fiul lui Domițian și Victoria, născut la
PRO-LEX, NPA. Horia Ilie Șcraba și Doru Paul Șcraba      data de 07.10.1976, în com. Maieru, jud. Bistrița Năsăud,
Luminiță din C-lung Moldovenesc, certificat suplimentar    domiciliat în com. Maieru, nr. 514-A, jud. Bistrița Năsăud,
cu partaj la CM. nr. 9 cu partaj /19.01.2007, emis de BNP   legitimat cu C.I. seria XB, nr. 248638, eliberată de
Horia Ilie Șcraba, moștenitoarei de drept, UNGUR
                                SPCLEP-Sîngeorz-Băi, jud. Bistrița Năsăud, la data de
MARIANA, asociată cu cel în cauză, la S.C.FORTUNA
UNGUR S.R.L., îi revine aportul la capital al acestuia de   11.04.2008, cod numeric personal - 1761007064349, am
720 Ron - 72 ps.                        hotărât următoarele:
  Aportul la capitalul social - total 1.450 Ron,         1. Subsemnata CHERA IUSTINA, cedez 10 p.s. a
145 ps - aparține 100% asociatului unic rămas UNGUR      10 RON fiecare - la valoarea nominală pe care le dețin în
MARIANA, care devine și unic administrator cu puteri      societate, total 100 Ron, d-lui URSA GAVRILĂ.
depline al societății.
  Obiectul secundar se completează cu: 0230 -          2. Subsemnatul URSA GAVRILĂ, accept cele 10 p.s.
Colectarea plantelor și fructelor din flora spontană (excl.  cedate de CHERA IUSTINA, plătind contravaloarea
material lemnos); 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor  acestora la valoarea nominală, respectiv 100 RON,
rezidențiale și nerezidențiale; 4332 - Lucrări de tâmplărie  devenind astfel asociat și administrator al societății
și dulgherie; 4520 - Întreținerea și repararea         împreună cu CHERA IUSTINA. Totodată declar că mi-am
autovehiculelor; 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în
                                însușit actul constitutiv al societății, cu toate drepturile și
afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
4932 - Transporturi cu taxiuri 4941 - Transporturi rutiere   obligațiile care rezultă din aceste calități.
de mărfuri (interne și internaționale); 5520 - Facilități de   Ca urmare a acestei cesiuni, aportul asociaților la
cazare pt. vacanțe și perioade de scurtă durată (pensiune   capitalul social al societății va fi următorul: CHERA
turistică); 5610 - Restaurante; 5630 - Baruri și alte     IUSTINA = 10 p.s. - 100 Ron (50%)și URSA GAVRILĂ =
activități de servire a băuturilor; 8219 - Activități de    10 p.s. - 100 Ron (50%). Participarea la beneficii și
fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activit.
specializate de secretariat (servicii xerox),         pierderi va fi proporțională cu aportul fiecărui asociat.
9602 - Coafură și alte activit. de înfrumusețare;         3. Societatea va fi administrată de CHERA IUSTINA și
9604 - Activități de întreținere corporală.          URSA GAVRILĂ.
  Activitatea societății se suspendă temporar pe o
perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 10.07.2009.     (13/1.272.582)

  (11/1.272.580)
                                         Societatea Comercială
                                         GABMAER - S.R.L.
        Societatea Comercială
       FORTUNA UNGUR - S.R.L.                         NOTIFICARE

           NOTIFICARE                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   GABMAER S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
FORTUNA UNGUR S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         CÂMPULUNG MOLDOVENESC, județ Suceava,
CÂMPULUNG MOLDOVENESC, județ Suceava,             Str. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, nr. 14,
Calea BUCOVINEI, nr. 139, înregistrată sub           înregistrată sub nr. J33/447/2009, cod unic de
nr. J33/2010/1992, cod unic de înregistrare 2693000,      înregistrare 25602451, care a fost înregistrat sub
care a fost înregistrat sub nr. 40732 din 10.07.2009.     nr. 40734 din 10.07.2009.
  (12/1.272.581)                         (14/1.272.583)
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
         Societatea Comercială               ART. 1. Completarea domeniului de activitate al firmei
            H - S.R.L.                cu următoarele activități:
                                   8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;
     HOTĂRÂRE DIN DATA DE 30.06.2009               8560 Activități de servicii suport pentru învățământ;
                                   8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii;
  Subsemnata Hrițcu Georgeta, în calitate de asociat        9311 Activități ale bazelor sportive;
unic la S.C. “H” S.R.L., hotărăște suspendarea activității      9312 Activități ale cluburilor sportive;
societății pe o perioadă de 3 ani, ca urmare a lipsei de       9319 Alte activități sportive;
activitate, începând cu data prezentă.                9321 Bâlciuri și parcuri de distracții.
  (15/1.272.584)                          ART. 2. Înființarea unui punct de lucru în
                                 municipiul Suceava, cu sediul în str. Gheorghe Doja, FN,
                                 în spațiul “MAGAZIE, suprafața =24.10 mp”, aflat lângă
        Societatea Comercială               terenul de sport construit pe str. Gheorghe Doja, la
     OTI DISTRIBUTION SUCEAVA - S.R.L.            intersecția cu str. Privighetorii, în spatele blocului S1,
                                 unde se va deschide un magazin mixt, bar cu terasă și un
      HOTĂRÂREA NR. 163/01.07.2009             teren sport.
  Subsemnații                            (17/1.272.587)
  ► TOMESCU GEORGE - domiciliat în București,
Sector 3, Str. Fetesti, Nr. 5, Bl. H27, Sc. 1, Et. 2, Ap. 6,
identificat cu C.I. seria DP, nr. 050868, eliberată de I.G.P.           Societatea Comercială
- D.E.P., la data de 09.11.2000, CNP 1720525434513;                 NICOLMIT - S.R.L.
  ► IGNATESCU CRISTIAN RADU - domiciliat în
București, Sector 3, Aleea Postăvarului, Nr. 4, Bl. C4,                 NOTIFICARE
Sc. 5, Et. 1, Ap. 54, identificat cu C.I. seria RT, nr. 432366,
eliberată de SPCEP S3, biroul nr. 4, la data de            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
22.09.2006, CNP 1730116434522, deținând întreg          Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
capitalul social, de comun acord:                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  ► PAUL MARIAN - domiciliat în București, Sector 2,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Str. Constantin Kiritescu, Nr. 3, Et. 1, Ap. 3, identificat cu  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
C.I. seria RR, nr. 329857, eliberată de Secția 8 Poliție, la   NICOLMIT S.R.L., cu sediul în SAT ARBORE, COMUNA
data de 13.09.2004, CNP 1650527151231;              ARBORE, județ Suceava, Com. ARBORE, nr. 4,
  ► GORCEA ANISOARA - domiciliată în Mun. Iași,         înregistrată sub nr. J33/551/1998, cod unic de
Bld Socola, Nr. 18, Bl. H1, Sc. A, Et. 1, Ap. 21, Jud. Iași,   înregistrare 10989636, care a fost înregistrat sub
identificată cu C.I. seria MX, nr. 212261, eliberată de      nr. 40949 din 14.07.2009.
către Mun. Iași, la data de 20.06.2001,
CNP 2751121374085,                          (18/1.272.588)
              HOTĂRÂM:
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Municipiul
Botoșani, la adresa Calea Națională, Nr. 32, Magazin               Societatea Comercială
Comercializare cu Ridicata și cu Amănuntul Produse                PERFECT-PLACE - S.R.L.
Industriale, Județul Botoșani;
  Art. 2. Împuternicirea d-lui Constantin POROCH,               HOTĂRÂRE NR. 2/27.01.2009
legitimat cu C.I. seria SV, nr. 174399, eliberată de Poliția
Mun.   Suceava,    la  data    de  21.06.2002,     Subsemnații Mihalescu Gavril, posesor al C.I.
CNP 1680218334994, în calitate de administrator al        seria SV, nr. 396186, eliberată de SPCLEP Radauti, la
S.C. OTI DISTRIBUTION SUCEAVA S.R.L., pentru a          data de 11.10.2005, și Mihalescu Mihaela, posesoare a
efectua în numele nostru toate demersurile necesare        C.I. seria SV, nr. 396188, eliberată de SPCLEP Radauti,
deschiderii acestui punct de lucru.                la data de 11.10.2005, în calitate de asociați și
  (16/1.272.585)                        administratori, am hotărât următoarele:
                                   - Schimbarea destinației punctului de lucru din
                                 comuna Marginea, nr. 2221, jud. Suceava, din: comerț cu
         Societatea Comercială              ridicata și cu amănuntul (cu: vopsele, lacuri, articole de
          NICOLMIT - S.R.L.               fierărie, materiale de construcții, echipament sanitar,
                                 articole de iluminat, materiale pentru mici lucrări în
       HOTĂRÂRE NR. 2 /10.07.2009              gospodării), în comerț cu ridicata și cu amănuntul (cu:
  Subsemnatul PRICHICI DUMITRU, cu domiciliul în        vopsele, lacuri, articole de fierărie, materiale de
com. Arbore, jud. Suceava, CNP 1691023333195, în         construcții, echipament sanitar, articole de iluminat,
calitate de asociat unic al S.C. NICOLMIT S.R.L., cu       materiale pentru mici lucrări în gospodării) și magazin
sediul social în com. Arbore, jud. Suceava, înregistrată la    mixt.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
Suceava, sub nr. J33/551/16.09.1998, cod fiscal          neschimbate.
nr. RO 10989636,
  HOTĂRĂȘTE                             (19/1.272.589)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009              5

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         LAV DUM - S.R.L.                      NORD WOOD - S.R.L.

       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR                    HOTĂRÂREA NR. 1/31.07.2009

          NR. 1/23 IUL. 2009              Subsemnații TIHAN TOADER, TIHAN SIMION,
                               asociați ai S.C. NORD WOOD S.R.L., am hotărât
  Subsemnații MACOVEI ION și MACOVEI VERONICA
- actualmente ONEA VERONICA, cnf. Certificatului de      următoarele:
Căsătorie, seria CD, nr. 358461/02.09.2006, eliberat de     1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
Primăria C-lung. Moldovenesc, jud. Suceava - asociați ai   3 ani, începând cu data de 01.08.2009.
S.C. LAV DUM S.R.L., am hotărât:                 (23/1.272.597)
  1. Deschiderea unui magazin mixt și cafe-bar cu
terasă în com. Breaza, nr. 277, jud. Suceava.
  2. Se închide magazinul mixt, din com. Breaza,              Societatea Comercială
nr. 273, jud. Suceava.                             STRAJANCA - S.R.L.
  Noul act de identitate al asociatului ONEA VERONICA
(fostă MACOVEI) este C.I. seria SV, nr. 451030, eliberată        HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
de   SPCLEP    -  Câmpulung     Moldovenesc,
jud. Suceava /21.09.2006, domiciliul actual fiind în                NR. 6/30.07.2009
com. Breaza, nr. 450, jud. Suceava.               Subsemnata COTOS MARINELA, în calitate de
  (20/1.272.590)                      asociat unic la S.C. STRAJANCA S.R.L., am hotărât
                               suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani
        Societatea Comercială             de la data prezentei hotărâri.
         LAV DUM - S.R.L.                (24/1.272.598)

           NOTIFICARE
                                       Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                       TOTAL TRANS - S.R.L.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                          NR. 5/30.07.2009
LAV DUM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
CÂMPULUNG MOLDOVENESC, județ Suceava,              Subsemnata COSTAN MIHAELA-DORINA, în calitate
Str. SIRENEI, nr. 1 A, bloc A1, scara A, etaj 3, ap. 16,   de asociat unic la S.C. TOTAL TRANS S.R.L., am hotărât
înregistrată sub nr. J33/958/2003, cod unic de        suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani
înregistrare 15851544, care a fost înregistrat sub      de la data prezentei hotărâri.
nr. 42727 din 29.07.2009.
                                 (25/1.272.599)
  (21/1.272.591)

                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                        FOTOMAR - S.R.L.
        BEAUTY SPA - S.R.L.
                                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
     HOTĂRÂREA NR 1 DIN 30.07.2009
  Subsemnații BUTNARU DIANA FLORENTINA și                     NR. 5/28.07.2009
NUȚU SILVIU NICANOR, în calitate se asociați ai
S.C. BEAUTY SPA S.R.L., am hotărât următoarele:         Subsemnatul GEANA IONEL, în calitate de asociat
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății   unic la S.C. FOTOMAR S.R.L., am hotărât suspendarea
comerciale, începând cu data de 01 august 2009, pe o     activității societății pe o perioadă de 3 ani de la data
perioadă de 3 ani, până la data de 31.07.2012.        prezentei hotărâri.
  (22/1.272.594)                        (26/1.272.600)
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        OPTICA RUSTI - S.R.L.                      Funebris - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                        HOTĂRÂRE
                                 Subsemnatul Maloș Ionel - Constantin, în calitate de
           NR. 2/27.07.2009             asociat unic al S.C. Funebris S.R.L., hotărăsc:
                                 1) Adăugarea a patru obiecte secundare de activitate,
  Subsemnatul RUSTI VIOREL-MIHAI, în calitate de       după cum urmează:
asociat unic la S.C. OPTICA RUSTI S.R.L., am hotărât       ► 9511 - repararea calculatoarelor și a
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani   echipamentelor periferice;
de la data prezentei hotărâri.                  ► 9512 - repararea echipamentelor de comunicații;
                                 ► 9521 - repararea aparatelor electronice de uz
  (27/1.272.601)                      casnic;
                                 ► 9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc
                               și a echipamentelor pentru casă și grădină.
        Societatea Comercială               2) Deschiderea unui punct de lucru al societății la
        EDIL IMOBILIARE - S.R.L.            adresa B-dul George Enescu, bloc T 90, parter,
                               orașul Suceava, unde societatea va desfășura activitățile
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC             corespunzătoare cu codurile CAEN mai sus menționate.
                                 3) Deschiderea unui punct de lucru al societății la
                               adresa Calea Bucovinei, nr. 128 (1568), orașul Vicovu de
           NR. 3/ 30.07.2009
                               Sus, unde societatea va desfășura activitățile
  Subsemnatul COTOS VASILE, în calitate de asociat      corespunzătoare obiectului principal de activitate.
unic la S.C. EDIL IMOBILIARE S.R.L., am hotărât          23.07.2009.
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani     (31/1.272.605)
de la data prezentei hotărâri.
  (28/1.272.602)                              Societatea Comercială
                                        Funebris - S.R.L.

        Societatea Comercială                        NOTIFICARE
      UNION CONSTRUCTION - S.R.L.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           HOTĂRÂREA                Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        NR. 4/28.07.2009
                               FUNEBRIS S.R.L., cu sediul în ORAȘ VICOVU DE SUS,
  Subsemnații URSACHI GHEORGHE și URSACHI          județ Suceava, sat LAURA, nr. 1833, înregistrată sub
ILEANA, în calitate de asociați la S.C. UNION         nr. J33/1596/2006, cod unic de înregistrare 19726650,
CONSTRUCTION S.R.L., am hotărât suspendarea          care a fost înregistrat sub nr. 43123 din 31.07.2009.
activității societății pe o perioadă de 3 ani de la data     (32/1.272.606)
prezentei hotărâri.
  (29/1.272.603)                              Societatea Comercială
                                       DOMINO INVENT - S.R.L.
       Societatea Comercială
                                      HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
      DUMITRU CONSTRUCT - S.R.L.
                                         DIN 27 IULIE 2009
     HOTĂRÂRE A ASOCIATULUI UNIC
                                 Subsemnații AGAVRILOAE MMAIELA-MĂDĂLINA,
          DIN 28 IULIE 2009             UNGURAȘU ALEXANDRU-RADU, în calitate de asociați
                               ai S.C. DOMINO INVENT S.R.L., am hotărât
  Subsemnatul IRIMIE DUMITRU, în calitate de asociat     înregistrarea a două puncte de lucru - saloane de
unic al S.C. DUMITRU CONSTRUCT S.R.L., am hotărât       întreținere corporală - cu aparat de termomasaj, în:
suspendarea activității societății pentru 3 ani, de la data    - Constanța, str. Cuza Vodă, nr. 32 și
de 1.08.2009 la 31.07.2012.                    - Constanța, str. Baba Novac, nr. 29, jud. Constanța.
  (30/1.272.604)                        (33/1.272.607)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009              7

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         GROEST - S.R.L.                        GHEDIRA - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                 HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 29 IULIE 2009
                                 Subsemnatul Rațu Gheorghe, unic asociat la
        DIN DATA DE 24.07.2009            S.C. GHEDIRA S.R.L., am hotărât suspendarea activității
                               societății începând cu data de 1 august 2009, pe o
  Subsemnatul ENEA STELIAN, în calitate de asociat
                               perioadă de trei ani.
unic al S.C. GROEST S.R.L., am hotărât următoarele:
  1. Se suspendă activitatea societății începând cu data     (38/1.272.612)
de 01 august 2009, pe o perioadă de 3 ani.
                                       Societatea Comercială
  (34/1.272.608)                           BIO-THERMO BUCOVINA - S.R.L.

                                          HOTĂRÂRE
        Societatea Comercială
        ROMTERMPLAST - S.R.L.                      NR. 1 DIN 29.07.2009
                                 Subsemnații ODALDI AMATO și GHELIUC MIHAI, în
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                               calitate de asociați, am hotărât următoarele:
                                 1. Suspendarea activității firmei pe o perioadă de
           NR. 8/30.07.2009             3 ani, începând cu data de 01.08.2009, în conformitate cu
                               prevederile legii nr. 31/1990®, privind societățile
  Subsemnatul TERPEZ ROMEO-FLORENTIN, în           comerciale cu modificările și completările ulterioare,
calitate de asociat unic la S.C. ROMTERMPLAST S.R.L.,     până la data de 31.07.2012.
am hotărât suspendarea activității societății pe o        2. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
                               este desemnat administratorul GHELIUC MIHAI.
perioadă de 3 ani de la data prezentei hotărâri.
                                 (39/1.272.613)
  (35/1.272.609)

                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                   JEAN-LIA COM-IMPEX - S.R.L.
       NEGROMAR COM - S.R.L.
                                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC               Astăzi, 31.07.2009, subsemnatul Spoială Ioan, având
                               calitatea de asociat unic în cadrul societății comerciale
           NR. 2/30.07.2009             JEAN-LIA COM-IMPEX S.R.L., am hotărât:
                                 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
  Subsemnatul STROICI DUMITRU, în calitate de        3 ani, începând cu data de 31.07.2009 până la data de
asociat unic la S.C. NEGROMAR COM S.R.L., am         30.07.2012.
hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă de   Prezenta hotărâre a fost încheiată într-un număr de
3 ani de la data prezentei hotărâri.             3 exemplare.

  (36/1.272.610)                        (40/1.272.614)


                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                       COMAX - S.R.L.
       MOBILA CASEI TALE - S.R.L.
                                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
   HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR DIN 31.07.2009
                                 Astăzi, 31.07.2009, subsemnata Monoranu Georgeta,
 SUBSEMNAȚII CHIDOVEȚ FLORIN ȘI CHIDOVEȚ           având calitatea de asociat unic în cadrul societății
ANA, ADMINISTRATORI AI SOCIETĂȚII COMERCIALE         comerciale COMAX S.R.L., am hotărât:
MOBILA CASEI TALE S.R.L., DE COMUN ACORD, AM           1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
                               3 ani, începând cu data de 31.07.2009 până la data de
HOTĂRÂT SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII PENTRU
                               30.07.2012.
TREI ANI.                            Prezenta hotărâre a fost încheiată într-un număr de
 30.07.2009.                         3 exemplare.
  (37/1.272.611)                        (41/1.272.615)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          GEOTER - S.R.L.                       MULTI CONSULT - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                            NOTIFICARE

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       S.C. GEOTER S.R.L.                Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
      DIN DATA DE 12.03.2009               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  În temeiul prevederilor actului constitutiv și având în   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
vedere prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și
completările ulterioare, Adunarea Generală a Asociaților    MULȚI CONSULT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
Societății Comerciale GEOTER S.R.L. s-a întrunit în data    SUCEAVA, județ Suceava, Str. UNIVERSITĂȚII, nr. 8 A,
de 12.03.2009. La Adunarea Generală a Asociaților sunt     scara C, ap. 47-48, înregistrată sub nr. J33/1742/1992,
prezenți următorii asociați:                  cod unic de înregistrare 2692048, care a fost înregistrat
  - Petrișor Mihai, deținător a 50,6% din părțile sociale a  sub nr. 43161 din 31.07.2009.
S.C. GEOTER S.R.L. și administrator cu puteri depline;
  - Mariana Mihai, deținător a 49,4% din părțile sociale     (44/1.272.618)
a S.C. GEOTER S.R.L. și administrator cu puteri depline.
  Adunarea Generală a Asociaților emite următoarea
             HOTĂRÂRE                      Societatea Comercială
  Art. 1 Adunarea Generală a Asociaților a aprobat în         STANDARD AUDIT EXPERT - S.R.L.
unanimitate următoarele:
  1. Se închide biroul situat în municipiul Suceava,            HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
B-dul George Enescu, nr. 16, în baza actului adițional din            NR. 1/30.07.2009
data 12.03.2009, la contractul de închiriere
nr. 62/28.10.2008, încheiat cu Societatea de Servicii        Subsemnații CALIN OVIDIU, posesor al CI seria SV,
Informatice SA Suceava.                     nr. 432282 și CALIN GENOVEVA-TEREZA, posesor al
  2. Se deschide un birou de proiectare în          CI seria SV, nr. 453346, domiciliați în mun. SUCEAVA,
municipiul Suceava, la adresa B-dul 1 Decembrie 1918,      str. MARASTI 18, bl. T3, sc. B, ap. 15, în calitate de
nr. 15, în baza contractului de închiriere           ASOCIAȚI ai S.C. “STANDARD AUDIT EXPERT” S.R.L.
nr. 393/27.02.2009, încheiat cu Stațiunea de Cercetare -    SUCEAVA,
Dezvoltare Agricolă Suceava.                               DECIDEM:
                                  ART. 1. Schimbarea sediului social al
  (42/1.272.616)                       S.C. “STANDARD AUDIT EXPERT” S.R.L. SUCEAVA la
                                următoarea     adresă:    mun.    SUCEAVA,
                                str. UNIVERSITĂȚII, nr. 8A, sc. C, ap. 47, jud. SUCEAVA,
         Societatea Comercială             conform contractului de închiriere fn/02.06.2009.
        MULTI CONSULT - S.R.L.               ART. 2. Se înregistrează birou consultanță la sediul
                                social, respectiv: str. UNIVERSITĂȚII, nr. 8A, sc. C,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              ap. 47, din mun. Suceava, Jud. Suceava.
                                  30.07.2009.
           NR. 1/30.07.2009
                                  (45/1.272.619)
  Subsemnatul CALIN OVIDIU, domiciliat în
mun. SUCEAVA, str. MARASTI 18, bl. T3. sc. B. ap. 15,
legitimat cu C.I. Seria SV, nr. 432282, în calitate de            Societatea Comercială
ASOCIAT UNIC al S.C. “MULTI CONSULT” S.R.L.               STANDARD AUDIT EXPERT - S.R.L.
SUCEAVA,
             DECID:                           NOTIFICARE
  ART. 1 Schimbarea sediului social al S.C. “MULTI        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CONSULT” S.R.L. SUCEAVA, la următoarea adresă:
                                Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
mun. SUCEAVA, str. UNIVERSITĂȚII, nr. 8A, sc. C,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ap. 47-48, jud. SUCEAVA, conform contractului de
vânzare/cumpărare autentificat sub nr. 866/02.06.2009.     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  ART. 2. Închiderea birou consultanță înregistrat la     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
adresa: str. Prof. Leca Morariu, nr. 4, bloc J, sc. D, ap. 1,  STANDARD AUDIT EXPERT S.R.L., cu sediul în
mun. Suceava, jud. Suceava.                   MUNICIPIUL     SUCEAVA,     județ   Suceava,
  ART. 3. Se înregistrează birou consultanță la sediul     Str. UNIVERSITĂȚII, nr. 8 A, scara A, ap. 47, înregistrată
social, respectiv: str. UNIVERSITĂȚII nr. 8A, sc. C,      sub nr. J33/1337/2007, cod unic de înregistrare
ap. 48, mun. Suceava, jud. Suceava.               22326351, care a fost înregistrat sub nr. 43162 din
  30.07.2009.                         31.07.2009.
  (43/1.272.617)                         (46/1.272.620)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009                9

        Societatea Comercială              Participarea la beneficii și pierderi se face proporțional
         TURCULET - S.R.L.              cu aportul asociaților la capital.
                                 Se mai numește un administrator, respectiv Raicu
      HOTĂRÂREA NR. 1/01.08.2009            Răzvan-Gabriel. Societatea este administrată și
  Subsemnata FLORESCU VASILE, asociat unic al        reprezentată cu puteri depline de RAICU RĂZVAN-
S.C. TURCULET S.R.L., cu sediul în localitatea Argel,     GABRIEL, KARDAȘ HASAN ȘI SERTEL METIN, aceștia
com. Moldovita, nr. 119A, județul Suceava, hotărăsc      putând lua hotărârile atât împreună, cât și independent.
suspendarea activității pentru o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 01.08.2009.                  (49/1.272.623)
  (47/1.272.621)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     ORIENT TIENDA - S.R.L.
          ELMAVI - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
       HOTĂRÂRE A ASOCIAȚILOR
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          DIN 30 IULIE 2009             Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Subsemnata ILK ECATERINA-MIHAELA, în calitate       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de asociat unic al S.C. ELMAVI S.R.L., am hotărât       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
suspendarea activității societății pentru 3 ani, de la data  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
prezentei hotărâri.                      ORIENT TIENDA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  (48/1.272.622)                      SUCEAVA, județ Suceava, Str. SCURTĂ, nr. 4, bloc G 5,
                               scara A, ap. 13, CAM. 3, înregistrată sub nr. J33/31/2006,
        Societatea Comercială             cod unic de înregistrare 18274963, care a fost înregistrat
        ORIENT TIENDA - S.R.L.             sub nr. 43219 din 03.08.2009.

    HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 20 IULIE 2009             (50/1.272.624)
  În urma decesului asociatului Raicu Mihai, la data de
22.06.2009 și în conformitate cu Certificatul de                Societatea Comercială
moștenitor nr. 70/20.07.2009, emis de Biroul Notarului              USTEX - S.R.L.
Public Ion Lostun din Suceava, asociații Kardaș Hasan și
Sertel Metin au hotărât intrarea în societate a
moștenitorilor defunctului Raicu Mihai, respectiv:           HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  1. Raicu Elena, domiciliată în Suceava, str. Scurtă,
nr. 4, bl. G5, sc. A, ap. 13, cetățean român, născută la             DIN 30 IULIE 2009
data de 22.04.1945, în Grindu, jud. Ialomița,
CNP 2450422334995, căreia îi revine o cotă de 2/8 din      Subsemnata DRANCA IACOBAN ELENA,
capitalul social de 70 lei, aparținând asociatului decedat,  împuternicită a asociatului unic BAYKAL CENGIZ,
respectiv 17,50 lei.
                               conform procurii autentificată cu nr. 1279 din 12.06.2009,
  2. Raicu Aurelian-Florinel, domiciliat în Suceava,
str. Scurtă, nr. 4, bl. G5, sc. A, ap. 13, cetățean român,  al S.C. USTEX S.R.L., am hotărât suspendarea activității
născut la data de 14.06.1970, în Suceava,           societății pentru 3 ani, de la data prezentei hotărâri.
CNP 1700614335026, căruia îi revine o cotă de 3/8 din
capitalul social de 70 lei, aparținând asociatului decedat,    (51/1.272.625)
respectiv 26,25 lei.
  3. Raicu Răzvan-Gabriel, domiciliat în str. Scurtă,
nr. 4, bl. G5, sc. A ap. 13, cetățean român, născut la data          Societatea Comercială
de 04.10.1970, în Suceava, CNP 1711004335044, căruia                SEBY - S.R.L.
îi revine o cotă de 3/8 din capitalul social de 70 lei,
aparținând asociatului decedat, respectiv 26.25 lei.
                                         HOTĂRÂREA NR. 1
  Asociații Raicu Aurelian-Florinel și Raicu Elena
declară că cesionează, la valoarea nominală, cotele lor
din capitalul social, care le revin prin moștenire,                DATA 31.07.2009
Dlui Raicu Răzvan-Gabriel.
  Ca urmare, aportul asociaților la capital va fi:       Subsemnatul Hodoroaba Nicu Sebastian, în calitate
  RAICU RĂZVAN-GABRIEL - 70 lei = 7 (șapte) părți      de asociat la S.C. SEBY S.R.L., hotărăște încetarea
sociale;                           activității începând cu data de 01.08.2009.
  KARDAȘ HASAN - 70 lei - 7 (șapte) părți sociale;
  SERTEL METIN - 70 lei = 7 (șapte) părți sociale.       (52/1.272.626)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
        Societatea Comercială             CF 20606045, nr. de ordine în reg. comerțului
        SIMINDRA NELY - S.R.L.             J33/84/16.01.2007, am HOTĂRÂT, de comun acord,
                               suspendarea activității firmei pe o perioadă de 3 (trei) ani,
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC             începând cu data de 31.07.2009.
                                 Pentru care am emis prezenta.
           DIN 29.07.2009               Data, 31.08.2009.

  Subsemnata RUSU SIMONA-MINODORA, în calitate          (56/1.272.630)
de asociat unic al S.C. SIMINDRA NELY S.R.L., am
hotărât următoarele:
  1. Se închide un punct de lucru - MAGAZIN MIXT, la            Societatea Comercială
următoarea adresă: Vatra Dornei, str. Vasile Litu, nr. 1,        AURELIANA PROD-COM - S.R.L.
Jud. Suceava.
  2. Se deschide un punct de lucru - MAGAZIN MIXT, la         HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
următoarea adresă: Vatra Dornei, str. Calea
Transilvaniei, nr. 9, Jud. Suceava.                      DIN DATA DE 23.07.2009
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.                           Subsemnata NICULITA AURELIA, în calitate de
                               asociat unic al S.C. AURELIANA PROD-COM S.R.L., am
  (53/1.272.627)                      hotărât următoarele:
                                 Se închide un punct de lucru MAGAZIN MIXT din
                               com. Sarul Bucovinei, sat Saru Dornei, nr. 94,
        Societatea Comercială             jud. Suceava.
       FARSA CONSTRUCT - S.R.L.              Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
                               3 ani de la data prezentei hotărâri.
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                 (57/1.272.631)
           DIN 31.07.2009
  Subsemnatul POPOVICI NICOLAE, în calitate de                Societatea Comercială
asociat unic al S.C. FARSA CONSTRUCT S.R.L.. am                 MICATPRO - S.R.L.
hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă de
trei ani, începând cu data de 01.08.2009.                HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  (54/1.272.628)
                                       DIN DATA DE 28.07.2009
                                 Subsemnatul MIHAILESCU MARIN-GHEORGHE, în
        Societatea Comercială             calitate de asociat unic la S.C. MICATPRO S.R.L., am
          ODELIA - S.R.L.              hotărât următoarele:
                                 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC             3 ani de la data prezentei hotărâri.
                                 (58/1.272.632)
           NR. 6/28.07.2009
  Subsemnatul POPESCU CONSTANTIN, în calitate de
asociat unic la S.C. ODELIA S.R.L., am hotărât                Societatea Comercială
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani         PROIECT CONSTRUCT - S.R.L.
de la data prezentei hotărâri.
                                      HOTĂRÂREA NR. 3/03.08.2009
  (55/1.272.629)
                                 Subsemnatul HÂJ CONSTANTIN, asociat unic al
                               S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L., am hotărât
        Societatea Comercială             următoarele:
        DULGHERSTAN - S.R.L.               1. Se retrage din calitatea de asociat unic și
                               administrator HÂJ CONSTANTIN, care cesionează la
            HOTĂRÂRE                valoarea lor nominală totalitatea părților sociale deținute,
                               respectiv suma de 200.200 lei, 20.020 ps a 10 lei fiecare,
  Subsemnații Dulgheriu Vasile, CNP 1750115330694,      către: PLAMADĂ PETRU, domiciliat în sat Vicovu de
domiciliat în sat. Rosiori, com. Forasti, jud. Suceava,    Sus, nr. 442, com. Vicovu de Sus, jud. Suceava, născut
identificat prin CI seria SV, nr. 041069, eliberată la    în com. Vicovu de Sus, jud. Suceava, la data de
14.12.1999, de Pol. Fălticeni, și Stanica Constantin,     21.09.1973, CNP 1730921333199. Eu, cedentul, declar
CNP 1850427335628, domiciliat în sat Ciumulesti,       că am primit contravaloarea părților sociale cesionate și
com. Vadu Moldovei, jud. Suceava, identificat prin CI     nu mai am nici o pretenție față de societate. Eu,
seria SV, nr. 017174, eliberată la data de 18.05.1999, de   cesionarul, declar că am plătit contravaloarea părților
Pol. Fălticeni, în calitate de asociați la Societatea     sociale primite și că sunt de acord cu prezenta hotărâre
Comercială DULGHERSTAN S.R.L., având sediul în        și am luat cunoștință de situația financiar-contabilă a
sat. Rosiori, com. Forasti, nr. 6, jud. Suceava, cu      societății. Societatea va fi administrată de către
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009                 11

PLAMADĂ PETRU, cu puteri depline. Sediul societății       sediul în com. Ostra, jud. Suceava, am hotărât ca,
rămâne neschimbat.                       începând cu data de 01.08.2009, să suspendăm pe o
  (59/1.272.633)                       perioadă de 3 ani activitatea societății, din considerente
                                economice.
        Societatea Comercială
                                  (63/1.272.637)
      PROIECT CONSTRUCT - S.R.L.

            NOTIFICARE
                                         Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul              ROBYADA - S.R.L.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PROIECT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în                       DIN 30 IULIE 2009
SAT DORNEȘTI, COMUNA DORNEȘTI, județ Suceava,
Str. Topitoriei, nr. 71/S, înregistrată sub nr. J33/688/2005,   Subsemnatul NIȚĂ OVIDIU, asociat unic al
cod unic de înregistrare 17576149, care a fost înregistrat
sub nr. 43278 din 03.08.2009.                  S.C. ROBYADA S.R.L., am hotărât suspendarea
  (60/1.272.634)                       activității societății pentru 3 ani, de la data prezentei
                                hotărâri.
       Societatea Comercială                 (64/1.272.638)
     PORTELANUL UNGUREANU - S.R.L.

       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR                       Societatea Comercială
                                        CONSULT CONT - S.R.L.
        DIN DATA DE 01.08.2009
  Subsemnații URSU ODOCHEAN ILIE și URSU -                     HOTĂRÂRE A.G.A.
ODOCHEAN AURICA, în calitate de asociați ai societății
comerciale PORTELANUL UNGUREANU S.R.L., am             Adunarea Generală a Asociaților S.C. CONSULT
hotărât: închiderea punctului de lucru din Vatra Dornei,
magazin produse industriale din Vatra Dornei, str. Mihai    CONT S.R.L., legal întrunită în ședință, astăzi,
Eminescu, nr. 32, jud. Suceava, și suspendarea activității   15.07.2009, prezenți fiind GHEORGHIAN MARIANA-
societății pe o perioadă de trei ani.
  Hotărârea de mai sus a fost luată de comun acord,      LILIANA, CNP 2570623332142, domiciliată în România,
drept pentru care semnăm.                    or. Gura Humorului, str. Victoriei, nr. 29, și SOARE
  (61/1.272.635)                       GABRIELA ELENA, CNP 2591003400533, domiciliat în
                                București, Bd Unirii, nr. 25, bl. 14, sc. 1, ap. 27, sect. 5,
         Societatea Comercială             Hotărăște: Deschiderea unui punct de lucru cu activitate
          ARBORE - S.R.L.               de birou în București, Bd Unirii, nr. 25, bl. 14,sc. 1, ap. 27,
                                sect. 5.
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                  (65/1.272.639)
        DIN DATA DE 01.08.2009
  Subsemnatul CIMPAN DAN, în calitate de asociat unic
al societății comerciale ARBORE S.R.L., am hotărât                Societatea Comercială
reluarea activității societății.                          EFTIMIA - S.R.L.
  (62/1.272.636)
                                      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC

         Societatea Comercială                        NR. 1/03.08.2009
         EDIL EUROPA - S.R.L.
                                  Subsemnatul VACARIU VASILE, în calitate de asociat
     HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 31.07.2009            unic al S.C. EFTIMIA S.R.L., am hotărât:
  Subsemnatul Veber Florin, posesor al CI seria SV,       1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
nr. 449726, eliberată de Poliția oraș Gura Humorului, la    începând cu data de 03.08.2009.
data de 14.09.2006, cu domiciliul stabil în com. Ostra,
jud. Suceava, asociat unic al S.C. Edil Europa S.R.L., cu      (66/1.272.640)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
        Societatea Comercială              CIOCOIU C. CRISTIAN, cetățean român, născut la
          SPIDER - S.R.L.             data de 23.11.1975, în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în
                              Bacău, str. Mărășești, nr. 159, bl. 159, sc. A, ap. 10,
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC            jud. Bacău, posesor al C.I., seria XC, nr. 030000,
                              eliberată de Pol. Bacău, la data de 01.02.2000, cod
           NR. 1/03.08.2009            numeric personal 1751123040019, asociați la
  Subsemnatul PANAITE IULIAN, în calitate de asociat    S.C. BRACIO TOUR S.R.L., cu sediul în com. Vama,
unic al S.C. SPIDER S.R.L., am hotărât:           sat Strâmtura, str. Pîrîul Floarei, nr. 17, jud. Suceava,
  1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,    înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub
începând cu data de 03.08.2009.               nr. J33/982/2008, CUI 24029292, capital social 200 lei,
                              am hotărât:
  (67/1.272.641)
                                Art. 1. Se suspendă activitatea societății pentru o
                              perioadă de 3 ani, începând cu 03.08.2009.
        Societatea Comercială
        BRUTARELUL - S.R.L.               (70/1.272.644)

         HOTĂRÂREA NR. 4                       Societatea Comercială
                                       INAINTE IMPEX - S.R.L.
           DIN 31.07.2009
  Astăzi, 21 iulie 2007, subsemnatul Petrișor Vasile,          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
unic asociat la S.C. BRUTARELUL S.R.L., am hotărât       D-na Ursaciuc Mihaela, asociat unic la S.C. INAINTE
deschiderea unui Depozit material lemnos și de       IMPEX S.R.L., cu sediul în Gura Humorului, Str. Marly,
construcții la sediul societății, respectiv în Plăvălari,  numărul 6, CUI RO 7785741, având în același timp și
nr. 233, județul Suceava.                  calitatea de administrator la S.C. INAINTE IMPEX S.R.L.
  (68/1.272.642)                     (în baza actului constitutiv al societății comerciale);
                                DECIDE:
                                - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
        Societatea Comercială            societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
         ANAIONI - S.R.L.             actul constitutiv al societății, asociatul unic
                              (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
     HOTĂRÂRE A ASOCIATULUI UNIC            temporară) a activității societății, ca urmare a
                              următoarelor motive:
         DIN 3 AUGUST 2009                  - Climatul economic actual,
  Subsemnata IACOBAN MARIA, în calitate de asociat         - Ultimele modificări legislative,
unic al S.C. ANAIONI S.R.L., am hotărât înregistrarea        - Lipsa activității în acest moment.
unui punct de lucru - magazin mixt - în oraș CAJVANA,      - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
NR. 744, JUD. SUCEAVA.                   3 ani (începând cu data de 01.08.2009).
                                Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
  (69/1.272.643)                     d-na Ursaciuc Mihaela, administratorul societății, care va
                              avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților la
        Societatea Comercială            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        BRACIO TOUR - S.R.L.            Suceava.
                                (71/1.272.645)
           HOTĂRÂREA

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                    Societatea Comercială
       S.C. BRACIO TOUR S.R.L.                      DORNALUC - S.R.L.
         NR. 1/30.07.2009
                                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Subsemnații
  CIOCOIU C. IOAN, cetățean român, născut la data de     Astăzi, 31.07.2009, subsemnatul Navacoschi Lucian-
16.02.1972, în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în       Constantin, având calitatea de asociat unic la societatea
com. Vama, sat Strâmtura, str. Pîrîul Floarei, nr. 17,   S.C. DORNALUC S.R.L. am hotărât următoarele:
jud. Suceava, posesor al C.I., seria SV, nr. 544894,      1. Deschiderea unui MAGAZIN COMERCIALIZARE
eliberată de SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, la data     PRODUSE ALIMENTARE ȘI INDUSTRIALE, în
de 02.04.2008, cod numeric personal 1720216040087,     mun. Iași, str. Tutora, nr. 13, bl. A3, sc. B, parter, jud. Iași.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009               13

Prezenta hotărâre a fost încheiată într-un număr de              Societatea Comercială
2 exemplare.                                  BIOS GREEN - S.R.L.
  (72/1.272.646)                                 NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială             Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
       ELNA STANCA COM - S.R.L.             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Subsemnatul Sârbu Liviu, cetățean român, născut la    BIOS GREEN S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
data de 02.09.1947, în Putna, identificat prin CI seria SV,  FĂLTICENI, județ Suceava, Str. HALEI, nr. 7, înregistrată
nr. 496028, emisă de SPCLEP Gura Humorului, la data      sub nr. J33/769/2005, cod unic de înregistrare 17628973,
de 31.05 2007, în calitate de asociat unic al S.C. ELENA   care a fost înregistrat sub nr. 43381 din 04.08.2009.
STANCA COM S.R.L., am hotărât următoarele:            (76/1.272.650)
  1. Suspendarea (întreruperea temporară) a activității
societății.
  2. Suspendarea se realizează pentru o perioadă de             Societatea Comercială
3 (trei) ani.                                 PRO DENSO - S.R.L.
  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
                                    HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 03.08.2009
d-na Apetri Virginia, C.I. SV 519073, care va avea ca
sarcină și efectuarea tuturor formalităților la Oficiul      Subsemnații Negriuc Mihaiela și Negriuc Florin, în
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava.    calitate de asociați ai S.C. PRO DENSO S.R.L.,
  Redactat azi, 20.07.2009, în 3 exemplare.         înregistrată   la  Registrul   Comerțului   cu
                               nr. J33/342/26.03.2004, CUI 16282862, am hotărât:
  (73/1.272.647)
                                 Începând cu data de 03.08.2009, activitatea firmei
                               este suspendată pe o perioadă de 3 ani.
        Societatea Comercială               (77/1.272.651)
       MAZGOM SERV COM - S.R.L.

       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR                      Societatea Comercială
                                        OVAS GEO - S.R.L.
  Astăzi, 30.07.2009, subsemnații Mazga Filaret și
Mazga Varvara-Rodica, având calitatea de asociați în           HOTĂRÂREA NR. 1/04.08.2009
cadrul societății comerciale MAZGOM SERV COM
S.R.L., am hotărât:                       Subsemnații CHIHAIA DANIELA, ȘUTAC MIHAI-
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de   OVIDIU, asociați ai S.C. OVAS GEO S.R.L., am hotărât
3 ani, începând cu data de 30.07.2009 până la         următoarele:
29.07.2012.                           1. Se deschide un magazin mixt situat în
  Prezenta hotărâre a fost încheiată într-un număr de    mun. Suceava, Calea Unirii fn (lângă depozit Petrom) și
2 exemplare.                         un magazin mixt și bar situat în sat Plopeni, oraș Salcea,
                               zona Palagheni (lângă școală).
  (74/1.272.648)
                                 (78/1.272.652)

        Societatea Comercială
         BIOS GREEN - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                         MINA - S.R.L.
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                      HOTĂRÂRE ASOCIAT UNIC
         DIN 4 AUGUST 2009
                                       DIN DATA DE 29.07.2009
  Subsemnata ȘTEȚCO ANDREEA-DANIELA, în             D-na VEREȘTIUC MINA, asociat unic/asociat la
calitate de asociat unic al S.C. BIOS GREEN S.R.L., am    S.C. MINA S.R.L., cu sediul în SUCEAVA,
hotărât:                           Str. CERNĂUȚI, Nr. 114 B, CUI 716205, având în același
  - Completarea obiectului secundar de activitate cu:    timp și calitatea de administrator la S.C. MINA S.R.L. (în
4773 - comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice,    baza actului constitutiv al societății comerciale);
în magazine specializate - farmacie veterinară.                     DECIDE :
                                 - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
  (75/1.272.649)                      societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
actul constitutiv al societății, asociatul unic                Societatea Comercială
(administratorul) decide suspendarea (întreruperea                MEXORIL - S.R.L.
temporară) a activității societății, ca urmare a
următoarelor motive:                             HOTĂRÂRE DIN 31.07.2009
     - Climatul economic actual,
     - Ultimele modificări legislative,            Subsemnatul Constantin Dan și Constantin Aura
     - Lipsa activității până în acest moment.       Mihaela, în calitate de asociați ai Societății Comerciale
  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de      MEXORIL S.R.L., am hotărât suspendarea activității
3 ani, începând cu data de 01.08.2009.             societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data
  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
                                prezentei hotărâri.
dna VEREȘTIUC MINA, asociatul al societății, care va
avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților la      (83/1.272.657)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava.
                                     Societatea Comercială
  (79/1.272.653)
                                  CHUNGHWA LOGISTICS HOLDING - S.R.L.

         Societatea Comercială                   HOTĂRÂREA DIN 03.08.2009
         TWIN-CHILLA - S.R.L.               Subsemnații LIN QINGHUA, XU ENFU (prin mandatar
                                LIN QINGHUA, conform Procurii autentificată sub
       HOTĂRÂREA DIN 05.08.2009             nr. 1569/15.04.2009, BNP ION LOSTUN, Suceava), în
  Subsemnații MACARIU DANIEL și MACARIU            calitate de asociați ai S.C. CHUNGHWA LOGISTICS
MARIUS, asociați la S.C. TWIN-CHILLA S.R.L., am        HOLDING S.R.L., am hotărât deschiderea următoarelor
hotărât:                            puncte de lucru:
  Se completează obiectul secundar de activitate al        1. Depozit marfă în orașul Voluntari, (în spatele
societății cu:                         CATEDRALEI, în locul fostei mori), jud. Ilfov.
  3314 Repararea echipamentelor electrice;            2. Birou în sat Fundeni, com. Dobroești, str. Dragonul
  1812 Alte activități de tipărire n.c.a.           Roșu, nr. 1-10, jud. Ilfov, în cadrul COMPLEXULUI
  Se deschide un punct de lucru în Suceava,          COMERCIAL DRAGONUL ROȘU, NR. 3, BIROU NR. 8.
Str. Universității, F.N., lângă Școala de Artă Ion Irimescu,    (84/1.272.658)
Jud. Suceava - centru birotică.
  (80/1.272.654)
                                       Societatea Comercială
                                     ARABELA DIVERS CROM - S.R.L.
         Societatea Comercială
         TWIN-CHILLA - S.R.L.                        HOTĂRÂREA

           NOTIFICARE                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                      DIN DATA DE 31.07.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    Domnul VATAMANU LIVIU ADRIAN și VATAMANU
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        MARIA, asociați cu părți egale, la S.C. ARABELA
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  DIVERS CROM S.R.L. DUMBRAVENI, cu sediul în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                Dumbrăveni, Județul Suceava, str. Veresti, nr. 1471,
TWIN-CHILLA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
SUCEAVA, județ Suceava, Str. JEAN BART, nr. 5 A,        având în același timp și calitatea de administrator la
bloc 5 A, scara A, ap. 24, înregistrată sub          S.C. ARABELA DIVERS CROM S.R.L. (în baza actului
nr. J33/1767/2007, cod unic de înregistrare 22797553,     constitutiv al societății comerciale).
care a fost înregistrat sub nr. 43388 din 04.08.2009.       DECIDE:
  (81/1.272.655)                        - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
                                actul constitutiv al societății, asociatul unic
         Societatea Comercială             (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
          IUSTINIAN - S.R.L.             temporară) a activității societății, ca urmare a
                                următoarelor motive:
       HOTĂRÂREA DIN 20.07.2009                  - Climatul economic actual,
  Subsemnata VASILCĂU CRISTINA-LILIANA și               - Ultimele modificări legislative,
APETREI MIRELA, asociați la S.C. IUSTINIAN S.R.L.,           - Lipsa activității pana în acest moment.
am hotărât suspendarea activității începând cu data de      - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
20.07.2009, pe o perioadă de trei ani.             3 ani (începând cu data de 03.08.2009).
  (82/1.272.656)                         (85/1.272.659)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009              15

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      SOGAP CONSTRUCT - S.R.L.                   MARY EURO TRANS - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                  HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR DIN 30.07.2009
                                Subsemnații TAȘCĂ DUMITRU-ADRIAN, TAȘCĂ
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR           MARICICA, în calitate de asociați ai S.C. MARY EURO
     NR. 2 DIN DATA DE 31.07.2009           TRANS S.R.L. am hotărât suspendarea activității
  Subsemnații PAȘCANIUC GHEORGHE și            societății pe o perioadă de trei ani, începând cu data de
PAȘCANIC VIORICA, în calitate de asociați ai societății   1 august 2009.
SOGAP CONSTRUCT S.R.L., MARGINEA, având în           (89/1.272.663)
vedere dispozițiile Legii 31/1990 republicată și
modificată, am decis următoarele:
  1. Suspendarea (întreruperea temporară a) activității          Societatea Comercială
                                      OLAREANCU - S.R.L.
societății, având următoarele motive obiective: lipsa
activității și modificările legislative actuale.             HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
  2. Suspendarea (întreruperea temporară a) activității
societății se realizează pe o perioadă de 1 an,                DIN 4 AUGUST 2009
01.08.2009 - 01.08.2010.
                                Subsemnații OLAREAN GHEORGHE-MACOVEI ȘI
  Menționăm că dl PAȘCANIUC GHEORGHE va fi
                              OLAREAN VIORICA, în calitate de asociați ai
desemnat să efectueze în acest sens toate demersurile
                              S.C. OLIMACO S.R.L., am hotărât schimbarea denumirii
necesare la Oficiul Registrului Comerțului.
                              societății în OLAREANCU S.R.L.
  31.07.2009.
                                (90/1.272.664)
  (86/1.272.660)

                                      Societatea Comercială
        Societatea Comercială                    OLAREANCU - S.R.L.
         BETTY ICE - S.R.L.
                                         NOTIFICARE
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                              Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
         DIN 31 IULIE 2009             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnata JAUCA VIOLETA, în calitate de         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
împuternicit al asociatului unic ARMENEAN VASILE,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                              OLAREANCU S.R.L., cu sediul în SAT MARGINEA,
administrator al S.C. BETTY ICE S.R.L., am hotărât     COMUNA MARGINEA, județ Suceava, nr. 2740,
înregistrarea unui punct de lucru - comercializare     înregistrată sub nr. J33/631/2009, cod unic de
înghețată - în Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 243,  înregistrare 25842845, care a fost înregistrat sub
jud. Mureș.                         nr. 43531 din 04.08.2009.

  (87/1.272.661)                       (91/1.272.665)


       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      FLORI-CRIS COM-PROD - S.R.L.                    TEXLINE - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC

  Astăzi, 31.07.2009, subsemnatul Galan Florin-Ilie,              DIN 04.08.2009
având calitatea de asociat unic în cadrul societății      Subsemnata ISTRATE ALINA-DIDINA, în calitate de
comerciale FLORI-CRIS COM -PROD S.R.L., am         asociat unic al S.C.TEXLINE S.R.L., am hotărât
hotărât:                          următoarele:
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de   1. Cooptarea în societate a Dlui CLIMOV BOGDAN-
                              GHEORGHE, CNP 1810926330197, cetățean român,
3 ani, începând cu data de 31.07.2009 până la data de    născut la 26.09.1981, în Suceava, jud. Suceava,
30.07.2012.                         domiciliat în Suceava, str. Oituz, nr. 13.
  Prezenta hotărâre a fost încheiată într-un număr de     2. Retragerea din calitatea de asociat unic și
3 exemplare.                        administrator a Dnei ISTRATE ALINA-DIDINA, care
                              cesionează, la valoarea nominală, capitalul social în
  (88/1.272.662)                     sumă de 5000 lei, noului asociat. Aportul acestuia la
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
capital va fi de 5000 lei = 500 părți sociale a 10 lei fiecare.   HOTĂRĂSC suspendarea activității societății
Societatea va fi administrată și reprezentată, cu puteri     comerciale pentru o perioadă de 3 ani, începând cu
depline, de asociatul unic CLIMOV BOGDAN-             1 august 2009.
GHEORGHE.                              Data, 31 iulie 2009.
  Sediul societății nu se schimbă.
  Subsemnata ISTRATE ALINA-DIDINA, declar că mă           (95/1.272.669)
retrag din S.C. TEXLINE S.R.L. și că nu am de formulat
nicio pretenție de nicio natură asupra acesteia,
primindu-mi toate drepturile cuvenite.                       Societatea Comercială
  Subsemnatul CLIMOV BOGDAN-GHEORGHE,                      MONA-ANDRE - S.R.L.
declar că mă asociez la S.C. TEXLINE S.R.L. și că am
luat cunoștință de situațiile financiare ale acesteia în         HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 1 AUGUST 2009
momentul cesiunii.                          Subsemnatul Ungureanu Corneliu, în calitate de
  (92/1.272.666)                        asociat unic la S.C. MONA-ANDRE S.R.L., hotărăsc
                                 suspendarea activității societății pe o perioadă de trei ani,
                                 începând cu data prezentei, ca urmare a lipsei de
         Societatea Comercială              activitate.
          TEXLINE - S.R.L.                 (96/1.272.670)

            NOTIFICARE
                                          Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                          OCCHI BELLI - S.R.L.
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          HOTĂRÂREA NR. 1/04.08.2009
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Subsemnata AȘUENCI GABI-LOREDANA, asociat
TEXLINE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SUCEAVA,         unic al S.C. OCCHI BELLI S.R.L., am hotărât
județ Suceava, Str. VIITORULUI, nr. 3, bloc D10, scara B,     următoarele:
etaj 4, ap. 10, înregistrată sub nr. J33/678/2008, cod unic     1. Se deschide un fast-food situat în mun. Suceava,
de înregistrare 23703484, care a fost înregistrat sub       Calea Burdujeni fn, lângă Piața Burdujeni, jud. Suceava.
nr. 43551 din 04.08.2009.
                                   (97/1.272.671)
  (93/1.272.667)
                                          Societatea Comercială
         Societatea Comercială                       MIAVAM - S.R.L.
          CEDOMAL - S.R.L.
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/04.08.2009
            HOTĂRÂREA                   Subsemnatul BIHOLARU VASILE, prin MITULSCHI
                                 IULIANA-ANCA,     cf   procurii   autentificate
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              nr. 1596/26.05.2009, în calitate de asociat unic al
         NR. 7/ 03.08.2009                S.C. MIAVAM S.R.L., am hotărât următoarele:
                                   1. Se schimbă sediul social al societății în
  Subsemnații ANTONOAIE FANEL-OREST și              mun. Suceava, str. Victoriei, nr. 33, bl. E23, sc. A, ap. 9,
ANTONOAIE RICA, în calitate de asociați la            jud. Suceava.
S.C. CEDOMAL S.R.L., am hotărât suspendarea             2. Se completează obiectul secundar de activitate cu:
activității societății pe o perioadă de 3 ani de la data       4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
prezentei hotărâri.                        materiale de construcții;
  (94/1.272.668)                          4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
                                 menaj și de fierărie;
                                   4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
         Societatea Comercială              produselor cu caracter specific, n.c.a.;
          Ethnocreator - S.R.L.               4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse.
                                   (98/1.272.672)
            HOTĂRÂRE
  Subsemnatul Lupașcu Radu Vasile, domiciliat în                 Societatea Comercială
Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 8, bl. 12, ap. 10,               MIAVAM - S.R.L.
posesor  al  CI  seria SV,   nr.  584220,
CNP 1640103334999, în calitate de asociat și
reprezentant unic al Societății Comerciale                        NOTIFICARE
Ethnocreator S.R.L., din Suceava, str. Doamna Maria         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Voichița, nr. 1, numărul din Registrul Comerțului         Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
J33/157/2002, CUI 14528589,                    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009              17

modificările și completările ulterioare, depunerea textului   1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  3 ani de la data prezentei hotărâri.
MIAVAM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SUCEAVA,
județ Suceava, Str. VICTORIEI, nr. 33, bloc E 23,         (103/1.272.677)
scara A, ap. 9, înregistrată sub nr. J33/143/2001, cod unic
de înregistrare 13759534, care a fost înregistrat sub
nr. 43593 din 04.08.2009.                           Societatea Comercială
  (99/1.272.673)                               SYFU C.R.C. - S.R.L.

                                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
        Societatea Comercială
     VIGILANTES ADVERTISING - S.R.L.                   DIN DATA DE 22.07.2009
    HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 30 IULIE 2009            Subsemnatul CONSTANTIN CONSTANTIN, în
  Astăzi, 30 iulie 2009, subsemnatul Vancea Romulus,     calitate de asociat unic la S.C. SYFU C.R.C. S.R.L., am
unic asociat la S.C. VIGILANTES ADVERTISING S.R.L.,      hotărât următoarele:
am hotărât suspendarea activității societății pe o        1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
perioadă de trei ani, începând cu data de 1 august 2009.   3 ani de la data prezentei hotărâri.
  (100/1.272.674)
                                 (104/1.272.678)

        Societatea Comercială
       FRUNZA SERVCOM - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                       COMPUTEXPERT - S.R.L.
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                      HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
          DIN 30 IULIE 2009
  Subsemnatul FRUNZA PETRU, în calitate de asociat               DIN 30 IULIE 2009
unic al S.C. FRUNZA SERVCOM S.R.L., am hotărât
suspendarea activității societății pentru 3 ani, de la      Subsemnatul CAȚÎRU MARIUS-IULIAN, în nume
1 august 2009 la 31 iulie 2012.                propriu și pentru TURCULEȚ ADRIAN-ONISIM și,
  (101/1.272.675)                      STRUGARIU TIBERIU-ILIUȚĂ, conform procurii
                               autentificată la nr. 2353 din 5.08.2009, în calitate de
                               asociați ai S.C. COMPUTEXPERT S.R.L., am hotărât
       Societatea Comercială
                               suspendarea activității societății pentru 3 ani, de la
     PLANTS & MAGIC HERBS - S.R.L.
                               1.08.2009 la 31.07.2012.
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                 (105/1.272.679)
         DIN 5 AUGUST 2009
  Subsemnatul BALAN MIHAI-FLORIAN, în calitate de             Societatea Comercială
asociat unic al S.C. PLANTS & MAGIC HERBS S.R.L.,            SAVE COMPANY GROUP - S.R.L.
am hotărât înregistrarea unui punct de lucru -
comercializare cu amănuntul și cu ridicata plante,                 NOTIFICARE
semințe, alte produse industriale (tutun) în Rădăuți,
str. Ștefan cel Mare, nr. 21, et. 2, jud. Suceava.        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (102/1.272.676)                      Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile
                               art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
          NIDIRO - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               SAVE COMPANY GROUP S.R.L., cu sediul în
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC             SAT    ȚIGĂNEȘTI,     COMUNA     ȚIGĂNEȘTI,
                               județ Teleorman, înregistrată sub nr. J34/261/2009, cod
        DIN DATA DE 01.08.2009
                               unic de înregistrare 25510137, care a fost înregistrat sub
  Subsemnatul NICOARA STEFAN-VLAD, în calitate de      nr. 37492 din 16.07.2009.
asociat unic la S.C. NIDIRO S.R.L., am hotărât
următoarele:                           (106/1.275.134)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
        Societatea Comercială             VITCOM S.R.L., cu datele de identificare mai sus
       DRAGUSIN SI ALTII - S.N.C.            menționate.
                                  Motivul radierii este lichidare.
           NOTIFICARE                  Admite raportul de repartizare a activului rămas în
                                urma lichidării, după cum urmează: conform raportului de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   lichidare, bunurile societății existente la data încheierii
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile       procedurii de lichidare în valoare de 2211,11 lei au trecut
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   în proprietatea asociaților Vitalia Nicolae și Vitalia Ileana,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  asociați cu cote egale de participare (50%) care au
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   suportat și pierderile înregistrate, astfel:
DRAGUSIN SI ALTII SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV,           - Spațiul comercial Tutungerie Victoria, desfacere cu
                                amănuntul produse nealimentare, situat în
cu   sediul   în  MUNICIPIUL ALEXANDRIA,         str. Independenței, jud. Teleorman, cu suprafața utilă de
județ Teleorman, Str. DOBROGEANU GHEREA, nr. 137,       35,68 mp și 23,10 mp teren cotă indiviză, număr
înregistrată sub nr. J34/255/1991, cod unic de         cadastral 635/2, carte funciară nr. 5272/N, evaluat la
înregistrare 1383745, care a fost înregistrat sub nr. 37518  valoarea contabilă de 2211,11 lei, reprezentând valoarea
din 17.07.2009.                        de intrare din care s-a dedus amortizarea înregistrată pe
                                costuri.
  (107/1.275.135)                        Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
                                Oficial al României, Partea a IV - a.
                                  Executorie.
         Societatea Comercială               Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
          VITCOM - S.R.L.               art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările
                                și completările ulterioare.
          ROMÂNIA                    Pronunțată în ședință publică, astăzi, 24.07.2009.
       TRIBUNALUL TELEORMAN
        DOSAR NR. 38029/2009                (108/1.275.136)

       ÎNCHEIEREA NR. 2047                        Societatea Comercială
    PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ                       NEW STAR - S.R.L.
DIN DATA DE 24.07.2009, JUDECĂTOR DELEGAT LA
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                     ROMÂNIA
 TRIBUNALUL TELEORMAN - DIOJDESCU ANICA,                   TRIBUNALUL TELEORMAN
 REFERENT ÎN CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI                   DOSAR NR. 32080/2009
  COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
    TELEORMAN - BULACU ANIȘOARA                     ÎNCHEIEREA NR. 1437
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de        PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ
petenta VITCOM S.R.L., cu sediul ales în Turnu               DIN DATA DE 01.06.2009
Măgurele, Str. G-RAL PRAPORGESCU, nr. 29, prin care       TRĂISTARU NICOLAE - JUDECĂTOR DELEGAT LA
se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
privind radierea VITCOM S.R.L., cod unic de înregistrare     TRIBUNALUL TELEORMAN, BURCEA ARITINA -
1387631, număr de ordine în registrul comerțului
J34/885/1991.                          REFERENT ÎN CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI
  Procedura legal îndeplinită.                  COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform             TELEORMAN
art. 242, alin. 2 din Cod Procedură Civilă.            Pe rol soluționarea cererii de depunere și menționare
          JUDECĂTOR DELEGAT
  Asupra cererii de față:                  acte formulată de petenta NEW STAR S.R.L., cu sediul
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 38029  ales în Alexandria, Str. NEGRU VODĂ, nr. 186, cod unic
din 24.07.2009, s-a solicitat înregistrarea în registrul    de înregistrare 1382600, număr de ordine în registrul
comerțului a mențiunii cu privire la radierea         comerțului J34/351/1991, prin care se solicită
VITCOM S.R.L.                         menționarea în registrul comerțului a următoarelor acte:
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile     Hotărârea nr. 1/27.04.2009, privind dizolvare societate,
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza   retragere administrator, numire lichidator.
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite     Procedura legal îndeplinită.
cerințele legale, în conformitate cu prevederile          Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și
                                art. 242, alin. 2 din Cod Procedură Civilă.
completările ulterioare, urmează a admite cererea.
         PENTRU ACESTE MOTIVE                      JUDECĂTORUL DELEGAT
            ÎN NUMELE LEGII               Asupra cererii de față:
              DISPUNE                 Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 32080
  Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune   din 29.05.2009, s-a solicitat menționarea în registrul
înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei    comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărâre
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009                19

nr. 1/27.04.2009, privind dizolvare societate, retragere      Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 38075
administrator, numire lichidator.               din 27.07.2009, s-a solicitat, înregistrarea în registrul
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile     comerțului a mențiunii cu privire la radierea
menționate în opisul inclus în cererea de depunere și
                                NET NEL GRUP S.R.L.
menționare, acte pe baza cărora judecătorul delegat,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în        În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din    menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990,         cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu       cerințele legale, în conformitate cu prevederile
modificările și completările ulterioare, urmează a admite
                                Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și
cererea.
         PENTRU ACESTE MOTIVE             completările ulterioare, urmează a admite cererea.
           ÎN NUMELE LEGII                         PENTRU ACESTE
             DISPUNE                        MOTIVE ÎN NUMELE LEGII
  Admite cererea de depunere și menționare acte așa                    DISPUNE
cum a fost formulată și dispune menționarea în registrul      Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărâre
nr. 1/27.04.2009, privind dizolvare societate, retragere    înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
administrator, numire lichidator, cu datele cuprinse în    NET NEL GRUP S.R.L., cu datele de identificare mai sus
cererea de depunere și menționare acte.            menționate.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      Motivul radierii este lichidare.
Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării       Admite raportul de repartizare a activului rămas în
generale a asociaților, nr. 1 din 27.04.2009.
                                urma lichidării, după cum urmează: conform raportului de
  Executorie.
  Cu recurs, în termen de 15 zile,în conformitate cu     lichidare al societății existent la data încheierii procedurii
art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și  de lichidare, având în vedere că patrimoniul nu este
completările ulterioare.                    grevat de nici o datorie, suma de 1.790,40 lei, aflată sub
  Pronunțată în ședință, astăzi, 01.06.2009.         formă de lichidități bănești în casieria societății, aparține
  (109/1.275.137)                      în întregime asociatului unic.
                                  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
        Societatea Comercială             Oficial al României, Partea a IV - a.
        NET NEL GRUP - S.R.L.               Executorie.
                                  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
          ROMÂNIA                  art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările
       TRIBUNALUL TELEORMAN               și completările ulterioare.
        DOSAR NR. 38075/2009
                                  Pronunțată în ședință publică, astăzi, 27.07.2009.
       ÎNCHEIEREA NR. 2049                  (110/1.275.138)
    PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ
      DIN DATA DE 27.07.2009,
 JUDECĂTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI                    Societatea Comercială
  COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL                        ZIMTEX - S.A.
 TELEORMAN - DIOJDESCU ANICA, REFERENT ÎN
CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE                      NOTIFICARE
 PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TELEORMAN - BULACU
         ANIȘOARA                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
petenta NET NEL GRUP S.R.L., cu sediul ales în Turnu      art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Măgurele, Str. CHIMIEI, bloc J4, sc. 1, etaj 4, ap. 18, prin  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
care se solicită înscrierea în registrul comerțului a     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
mențiunii privind radierea NET NEL GRUP S.R.L., cod      ZIMTEX S.A., cu sediul în ORAȘ ZIMNICEA,
unic de înregistrare 6004702, număr de ordine în registrul
comerțului J34/81/2005.                    județ Teleorman, B-dul REPUBLICII, nr.91-95,
  Procedura legal îndeplinită.                înregistrată sub nr. J34/109/1991, cod unic de
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform    înregistrare 1395790, care a fost înregistrat sub nr. 38713
art. 242, alin. 2 din Cod Procedură Civilă.          din 03.08.2009.
         JUDECĂTORUL DELEGAT
  Asupra cererii de față:                    (111/1.275.139)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         CHEVSPHYNK - S.R.L.                     VYKO SERVCOM - S.R.L.

          ROMÂNIA                          HOTĂRÂRE 1/15.06.2009
       TRIBUNALUL TELEORMAN
                                  Subsemnatul BOLBOREA FLORIN, în calitate de
        DOSAR NR. 38800/2009
                                asociat unic și administrator, am hotărât:
                                  1. Se deschide un Punct de Lucru - situat în
       ÎNCHEIEREA NR. 2194
                                Alexandria, Str. București, nr. 64, Bl. 804, Sc. A, Parter,
    PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ
                                Ap. 5, jud. Teleorman.
      DIN DATA DE 04.08.2009
                                  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 15.06.2009,
 JUDECĂTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI
                                într-un număr de 4 (patru) exemplare.
  COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
TELEORMAN - TRĂISTARU NICOLAE, REFERENT ÎN             (113/1.275.141)
CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE
 PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TELEORMAN - BULACU
                                        Societatea Comercială
         ANIȘOARA
                                          IPEK - S.R.L.
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
petenta CHEVSPHYNK S.R.L., cu sediul ales în Turnu              HOTĂRÂRE 1/18.06.2009
Măgurele, Str. ALEXANDRU VLAHUȚĂ, nr. 10, prin care
                                  Subsemnatul PINARCI AHMET, în calitate de asociat
se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii
                                unic și administrator, reprezentat de PINARCI MARIA,
privind radierea CHEVSPHYNK S.R.L., cod unic de
                                cf. Procură, nr. 1135/11.06.2009, am hotărât:
înregistrare 21417842, număr de ordine în registrul
comerțului J34/228/2007.                      1. Se deschide un Punct de Lucru - situat în
  Procedura legal îndeplinită.                Alexandria, Str. Libertății, Bl. L6, Spațiu comercial nr. 2,
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform    jud. Teleorman.
art. 242, alin. 2 din Cod Procedură Civilă.            Prezentul înscris, redactat astăzi, 18.06.2009, într-un
         JUDECĂTORUL DELEGAT             număr de 4 (patru) exemplare.
  Asupra cererii de față:                    (114/1.275.142)
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 38800
din 04.08.2009, s-a solicitat, înregistrarea în registrul
comerțului a mențiunii cu privire la radierea                  Societatea Comercială
CHEVSPHYNK S.R.L.                                 FAMISA - S.R.L.
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza      HOTĂRÂRE NR. 2 DIN DATA DE 18.06.2009
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
cerințele legale, în conformitate cu prevederile         A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. FAMISA S.R.L., CU
Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și        SEDIUL ÎN MÂRZĂNEȘTI, SAT. VALEA PĂRULUI,
completările ulterioare, urmează a admite cererea.              JUD. TELEORMAN.
         PENTRU ACESTE MOTIVE               Subsemnata CRISTESCU ALEXANDRINA, în calitate
            ÎN NUMELE LEGII             de asociat unic și administrator, am hotărât, conform
               DISPUNE
                                Legii nr. 31/1990/Republicată, cu modificările ulterioare și
  Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
                                Art. 69 (1) din Normele Metodologice Nr. P /608 din
înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
                                15.04.1998, am hotărât, suspendarea temporară a
CHEVSPHYNK S.R.L., cu datele de identificare mai sus
menționate.                          activității, pe o perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu
  Motivul radierii este lichidare.              data de 15.06.2009.
  Admite raportul de repartizare a activului rămas în      Reluarea activității, va fi menționată la Oficiul
urma lichidării, după cum urmează: conform raportului de    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.
lichidare din data de 31.05.2009, societatea nu are      Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân
patrimoniu, deci nu are bunuri de repartizat.         nemodificate.
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul      În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
Oficial al României, Partea a IV-a.              prezentei Hotărâri, a semnării mențiunilor la ORC, se
  Executorie.                        împuternicește Dl CRISTESCU ION, care se va legitima
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu    cu CI Seria TR, Nr. 287650, eliberată de Secția 18
art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările   București, la data de 06.01.2003.
și completările ulterioare.                    Prezenta Hotărâre fost redactată astăzi, 18.06.2009,
  Pronunțată în ședință publică, astăzi, 04.08.2009.     într-un număr de 3 (trei) exemplare.
  (112/1.275.140)                        (115/1.275.143)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009                21

         Societatea Comercială                Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi,
          MARYVER - S.R.L.                29.06.2008, într-un număr de 3 exemplare.

          HOTĂRÂRE NR. 1                  (118/1.275.146)

      DIN DATA DE 26.06.2009                        Societatea Comercială
 A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. MARYVER S.R.L.,                    L & M ANDY - S.R.L.
 CU SEDIUL ÎN COM. BLEJEȘTI, JUD. TELEORMAN
  Subsemnata STOICA IULIANA VERONICA, în               HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 29.06.2009
calitate de asociat unic și administrator, am hotărât        Subsemnatul POP MIHAI-SEBASTIAN, în calitate de
următoarele:                           asociat unic, conform Legii nr. 31/1990 republicată,
  1. Se renunță la punctul de lucru - Magazin, situat în     modificată, am hotărât suspendarea temporară a
Com. Blejești, jud. Teleorman.                  activității societății pe o perioadă de 2 ani și 11 luni,
  Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân        începând cu data de 29.06.2009.
nemodificate.                            Reluarea activității va fi menționată, de asemenea, la
  Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi,           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
26.06.2009, într-un număr de 3 exemplare.             Teleorman.
  (116/1.275.144)                          (119/1.275.147)

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         LEUL IMPEX - S.R.L.                      COMPLEX VICTORIA - S.A.

       HOTĂRÂRE NR. 1/29.06.2009                         HOTĂRÂREA

   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
  Subsemnații BAYSAL TRIMBEZ MARIANA LUMINIȚA           A ACȚIONARILOR S.C. COMPLEX VICTORIA S.A.
și BAYSAL SALIH, în calitate de asociați ce deținem             DIN DATA DE 10.06.2009
întregul capital social, am hotărât următoarele:           Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
  1. Se înființează un punct de lucru în Alexandria,      S.C. COMPLEX VICTORIA S.A., cu sediul în Turnu
str. Libertății, nr. 211, bl. L9 - K6, parter, conform Contract  Măgurele, B-dul Independenței, Jud. Teleorman,
de închiriere nr. 368/29.06.2009.                 înregistrată la O.R.C. Teleorman sub nr. J34/185/1999,
  2. Se renunță la punctul de lucru din Alexandria,       CUI RO 12039039 întrunită astăzi, 10.06.2009, a hotărât
str. Dunării, bl. BM1, parter, jud. Teleorman.          următoarele:
                                   I. Suspendarea activității S.C. Complex Victoria S.A.,
  (117/1.275.145)
                                 începând cu data de 01 iulie 2009, pentru o perioadă de
                                 30 luni, respectiv pana la data de 31 decembrie 2011.
         Societatea Comercială                II. Împuternicește pe administratorul unic Mindroc
         94 AMT COM - S.R.L.               Florian, care se legitimează cu CI seria AS, nr. 293266,
                                 eliberată de Municipiul Pitești, la 17.09.2003, să ducă la
   HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 29.06.2008            îndeplinire prezenta hotărâre, să semneze la ORC
                                 Teleorman și orice alt act necesar pentru înscrierea
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              prezentei mențiuni.
      S.C. 94 AMT COM S.R.L.,                  (120/1.275.148)
  CU SEDIUL ÎN ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
  Subsemnații TARAȘ GABRIELA și TARAȘ
                                         Societatea Comercială
GHEORGHE, în calitate de asociați și administratori, am             MARIUS & MARY - S.R.L.
hotărât următoarele:
  1. Se deschide un punct de lucru, situat în Alexandria,       HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 01.07.2009
Str. 1 Mai, Nr. 38, jud. Teleorman, conform Contractului
de închiriere, Nr. 17952/26.06.2009.                  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân           S.C. VINITAL COM S.R.L., CU SEDIUL ÎN
nemodificate.                                ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
  În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
prezentei Hotărâri, a semnării mențiunilor și declarațiilor,     Subsemnații LUPU MARIUS și LUPU FLOREA, în
la O.R.C., se împuternicește asociata TARAȘ            calitate de asociați și administratori, am hotărât, conform
GABRIELA.                             Legii nr. 31/1990/Republicată, cu modificările ulterioare,
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
și Art. 69 (1) din Normele Metodologice Nr. P /608 din     în Fântânele, Teleorman, posesoare a cărții de identitate
15.04.1998, am hotărât, suspendarea temporară a        seria TR, nr. 194256, emisă de Poliția Orașului Zimnicea,
activității, pe o perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu  la data de 14.07.2005, cod numeric personal
data de 01.07.2009.                      2811225341393,
  Reluarea activității va fi menționată la Oficiul
                                  În calitate de asociat unic al S.C. DAY
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.
                                EVENTS S.R.L., o societate cu răspundere limitată cu
Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân
nemodificate.                         sediul în Com. Fântânele, jud. Teleorman, înregistrată la
  Prezenta Hotărâre fost redactată într-un număr de     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
3 (trei) exemplare.                      Teleorman sub nr. J34/664/2007, cod unic de înregistrare
                                22447310 (“Societatea”),
  (121/1.275.149)
                                  Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, astfel cum a fost modificată și
         Societatea Comercială
                                completată, am decis suspendarea activității Societății pe
         MEDITERM - S.R.L.
                                o perioadă de 3 anim începând cu data de 15 iulie 2009.
          HOTĂRÂRE NR. 1                 Prezenta decizie a fost redactată și semnată în
                                3 (trei) exemplare originale, astăzi, 15 iulie 2009.
        DIN DATA DE 09.07.2009
                                  (123/1.275.151)
  Subsemnații PANAGOREȚ MIHAIL și STOICA
DANIEL, în calitate de asociați ce dețin întregul capital
social, am hotărât:                              Societatea Comercială
  1.  Se   dizolvă   societatea   comercială             MARIUS - S.R.L.
MEDITERM S.R.L., conform art. 235 din
Legea nr. 31/1990 R cu modificările ulterioare. Odată cu          HOTARIREA NR. 1 /28.07.2009
dizolvarea s-a hotărât modul de lichidare al societății,     Subsemnatul Soare Cristian, în calitate de asociat
asociații fiind de acord cu repartizarea și lichidarea     unic al S.C. MARIUS S.R.L., am hotărât suspendarea
patrimoniului societății, asigurând stingerea pasivului.
                                activității societății pe o perioadă de 2 ani și 11 luni,
Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor
                                începând cu data de 28.07.2009.
rămase după plata creditorilor se va face la data radierii
din Registrul Comerțului.                     Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
  După expirarea termenului de 30 de zile de la       nemodificate, reluarea activității societății anunțându-se
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a     la Registrul Comerțului Teleorman.
IV-a, prevăzut la Art. 234 din Legea nr. 31/1990 R         (124/1.275.152)
Modificată, odată cu solicitarea radierii din registrul
comerțului, vor fi depuse și următoarele documente, care
să poarte viza unui expert contabil autorizat: bilanț de           Societatea Comercială
lichidare și situația repartizării patrimoniului societății,         MARCUS IMPEX - S.R.L.
rămas după achitarea tuturor datoriilor.
  Prezenta Hotărâre a fost redactată într-un număr de           HOTĂRÂRE NR. 1/27.07.2009
4 (patru) exemplare.                        Subsemnatul CRISTEA GEORGE, în calitate de
  (122/1.275.150)                      asociat unic, conform Legii Nr. 31/1990 R modificată, am
                                hotărât suspendarea temporară a activității societății, pe
         Societatea Comercială             o perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de
         DAY EVENTS - S.R.L.             27.07.2009.
                                  Reluarea activității va fi menționată de asemenea la
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       AL S.C. DAY EVENTS S.R.L.             Teleorman.
      NR. 1 DIN DATA DE 15 IULIE 2009             Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 27.07.2009,
                                într-un număr de 4 (patru) exemplare.
 Subsemnata Gabriela Daiana Piele, cetățean român,
născută în Zimnicea, la data de 25.12.1981, domiciliată      (125/1.275.153)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009               23

         Societatea Comercială               Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 27.07.2009,
          METSERV - S.R.L.              într-un număr de 4 exemplare.
                                  (128/1.275.156)
   HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 29.07.2009

      A ASOCIATULUI UNIC AL                       Societatea Comercială
 S.C. METSERV S.R.L., CU SEDIUL ÎN ALEXANDRIA,                 LORENZZO - S.R.L.
        JUD. TELEORMAN
  Subsemnata GRIGORE LENUȚA, în calitate de                    NOTIFICARE
asociat unic și administrator, am hotărât modificarea       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
prevederilor din Actul Constitutiv, astfel:          Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile
  1. Se completează activitatea secundară cu         art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
următoarele activități: 0210 Silvicultură și alte activități  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
forestiere; 0240 Activități de servicii anexe silviculturii;  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
7111 Activități de arhitectură; 7112 Activități de inginerie  LORENZZO S.R.L., cu sediul în ORAȘ ZIMNICEA,
și consultanță tehnică legate de acestea.           județ Teleorman, Str. CĂLUGĂRENI, bloc 9C, scara E,
  Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân      ap. 3, înregistrată sub nr. J34/369/2006, cod unic de
nemodificate.                         înregistrare 18774713, care a fost înregistrat sub
  Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi,         nr. 38540 din 30.07.2009.
29.07.2009, într-un număr de 4 exemplare.             (129/1.275.157)
  (126/1.275.154)
                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                       TUIA - S.R.L.
          METSERV - S.R.L.
                                  HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 27.07.2009
           NOTIFICARE
                                      A ASOCIATULUI UNIC AL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   S.C. TUIA S.R.L., CU SEDIUL ÎN TURNU MĂGURELE,
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile                JUD. TELEORMAN
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Subsemnatul MIHAI MARIAN FLORIN, în calitate de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   asociat    unic  și  administrator,    conform
METSERV S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL            Legii nr. 31/1990/Republicată, cu modificările ulterioare,
ALEXANDRIA, județ Teleorman, Str. Dunării, nr. 25,       și Art. 69 (1) din Normele Metodologice Nr. P/608 din
bloc 125, scara C, ap. 41, înregistrată sub          15.04.1998, am hotărât, suspendarea temporară a
nr. J34/471/2004, cod unic de înregistrare 16796685,      activității pe o perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu
care a fost înregistrat sub nr. 38538 din 30.07.2009.     data de 27.07.2009.
                                  Reluarea activității, va fi menționată la Oficiul
  (127/1.275.155)                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.
                                Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân
         Societatea Comercială             nemodificate.
         LORENZZO - S.R.L.                Prezenta Hotărâre fost redactată într-un număr de
                                3 (trei) exemplare.
        HOTĂRÂRE 1/27.07.2009                (130/1.275.158)
  Subsemnata NEACȘU TUDORA, în calitate de
asociat unic, am hotărât modificarea prevederilor din             Societatea Comercială
Actul Constitutiv, astfel:                          STOENESCU COM - S.R.L.
  1. Se completează obiectul secundar de activitate cu:
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate          HOTĂRÂRE 1/28.07.2009
de acestea.
  2. Se deschide un Punct de Lucru - situat în          Subsemnatul STOENESCU SORIN BOGDAN, în
Com. Năsturelu, jud. Teleorman.                calitate de asociat unic, am hotărât:
                                  1. Se renunță la Punctul de Lucru - Bufet cu terasă -
  Ca urmare a modificărilor efectuate în baza art. 204,
                                situat în Com, Mereni, jud. Teleorman.
alin 4 din L 31/1990 R, se introduce Actul Constitutiv
                                  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.07.2009.
Actualizat cu toate modificările la zi, în baza căruia
societatea va funcționa în continuare.               (131/1.275.159)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
        Societatea Comercială               Art. 1. Aprobă desfășurarea de activități comerciale în
        TERMO IMPEX - S.R.L.             localitatea Zimnicea, prin înființarea unui magazin
                               desfacere produse în Piața Agroalimentară Lot P5, în
   HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 02.07.2009          baza Actului Adițional nr. 1, la contractul de concesionare
                               nr. 8003 din 31.07.2001, înregistrat la Primăria orașului
      A ADUNĂRII GENERALE A               Zimnicea sub nr. 9301 din 26.05.2009;
      S.C. TERMO IMPEX S.R.L.,                Art. 2. Se aprobă desemnarea domnului Bortun
 CU SEDIUL ÎN TR. MĂGURELE, JUD. TELEORMAN          Alexandru ca persoană împuternicită să efectueze
  Subsemnații SAIOC DANIELA, în calitate de asociat     operațiunile necesare privind relația cu ORC de pe lângă
și administrator și SAIOC NICUȘOR, în calitate de       Tribunalul Teleorman.
asociat, am hotărât modificarea prevederilor din actul      (134/1.275.163)
constitutiv, astfel:
  1. Se schimbă denumirea punctului de lucru, situat în
Tr. Măgurele, Str. Șos. Alexandriei, Nr. 5, jud. Teleorman           Societatea Comercială
din “Atelier Tâmplărie” în Punct de Lucru.                   MĂDĂMYR - S.R.L.
  2. Se deschid două puncte de lucru, astfel:
                                       HOTĂRÂRE 1/28.07.2009
  a) Tr. Măgurele, Str. G-ral Praporgescu, Bl. C1, Sc. B,
Ap. 24, jud. Teleorman;                      Subsemnații ION FLORIN MIRCEA și ION
  b) Com. Ciuperceni, nr. cadastral 69, înscris în cartea  ALEXANDRA, în calitate de asociați ce dețin întregul
funciară sub nr. 51/N, jud. Teleorman.            capital social, am hotărât:
  Prezenta Hotărâre fost redactată într-un număr de       1. Se deschide un Punct de Lucru - situat în Zimnicea,
3 (trei) exemplare.                      Str. Mihai Viteazul, Bl. 17 B, Parter, jud. Teleorman.
                                 Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.07.2009,
  (132/1.275.160)
                               într-un număr de 4 (patru) exemplare.
                                 (135/1.275.164)
        Societatea Comercială
         FLIP GRUP - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
        HOTĂRÂRE 1/28.07.2009                       RODIVAL - S.R.L.
  Subsemnații NEBUNU LAURENȚIU IONIȚĂ și GAE
                                           HOTĂRÂRE
GIGI CARMEN, în calitate de asociați ce dețin întregul
capital social, am hotărât:                   Subsemnații Vlad Ioana Rodica și Vlad Dumitru, în
  1. Se deschid: Punct de Lucru - situat în Constanța,   calitate de asociați, am hotărât conform
Str. Aurel Vlaicu, P-A 659/412 sola 70, jud. Constanța, în  Legii nr. 31/1990/Republicată, cu modificările ulterioare și
incinta Complexului EDEN; Punct de Lucru - Com. Islaz,    Art. 69(1) din Normele Metodologice Nr. P/608 din
Sat Moldoveni, jud. Teleorman; Punct de Lucru -        15.04.1998, suspendarea temporară a activității, pe o
Com. Islaz, jud. Teleorman.                  perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.07.2009,   01.07.2009.
într-un număr de 4 (patru) exemplare.              Reluarea activității va fi menționată, la Oficiul
                               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.
  (133/1.275.161)
                                 Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân
                               nemodificate.
        Societatea Comercială              Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi,
          CICALEX - S.A.               30.06.2009, în număr de 2 (două) exemplare.
                                 (136/1.275.165)
         HOTĂRÂREA NR. 5

           DIN 20 07.2009                      Societatea Comercială
  CONSILIUL      DE      ADMINISTRAȚIE                MADIPOP - S.R.L.
S.C. CICALEX S.A., cu sediul în loc. Poroschia,
                                      HOTĂRÂRE NR. 1/29.07.2009
jud. Teleorman, având în vedere:
  - Prevederile art. 11 din Actul Constitutiv al        Subsemnata POPESCU AURELIA, în calitate de
S.C. CICALEX S.A.                       asociat unic, conform Legii Nr. 31/1990 R modificată, am
  - Prevederile art. 114, alin 1 și art. 142 din       hotărât suspendarea temporară a activității societății, pe
Legea 31/1991, în temeiul drepturilor conferite de lege,   o perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de
           HOTĂRĂȘTE                29.07.2009.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009                25

  Reluarea activității va fi menționată de asemenea la      Reluarea activității, va fi menționată la Oficiul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.
Teleorman.                           Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 29.07.2009,    nemodificate.
într-un număr de 4 (patru) exemplare.                Prezenta Hotărâre fost redactată într-un număr de
                                3 (trei) exemplare.
  (137/1.275.166)
                                  (139/1.275.168)
         Societatea Comercială
         R.A.F. PROD - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                          PREDUM - S.R.L.
   HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 30.07.2009
                                   HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 30.07.2009
       A ASOCIATULUI UNIC AL
S.C. R.A.F. PROD S.R.L., CU SEDIUL ÎN COM. ISLAZ,         A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. PREDUM S.R.L.,
         JUD. TELEORMAN                 CU SEDIUL ÎN COM. BOGDANA, JUD. TELEORMAN

  Subsemnatul ROȘU ALEXANDRU și ROȘU FLORIN,           Subsemnatul PREDA MARIUS, în calitate de asociat
în calitate de asociați, am hotărât conform           unic și administrator, am hotărât, conform
Legii nr. 31/1990/Republicată, cu modificările ulterioare și  Legii nr. 31/1990/Republicată, cu modificările ulterioare
Art. 69 (1) din Normele Metodologice Nr. P /608 din       și Art. 69 (1) din Normele Metodologice Nr. P /608 din
15.04.1998, suspendarea temporară a activității, pe o      15.04.1998, suspendarea temporară a activității pe o
perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de        perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de
01.08.2009.                           01.08.2009.
  Reluarea activității, va fi menționată la Oficiul        Reluarea activității, va fi menționată, la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.
                                Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân
Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân
                                nemodificate.
nemodificate.
                                  Prezenta Hotărâre fost redactată într-un număr de
  1. Ca urmare a schimbării actului de identitate a
                                3 (trei) exemplare.
asociatului ROȘU FLORIN, se introduc noile date:
domiciliat în București, Str. Anastasie Panu, Nr. 1, Bl. A 2,    (140/1.275.169)
Sc. B, Et. 2, Ap. 34, legitimat cu CI Seria RX, Nr. 325086,
eliberată de Secția 11, la data de 2106.2005.
                                        Societatea Comercială
  În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor             PROP PRESTSERV - S.R.L.
prezentei Hotărâri, a semnării actelor și mențiunilor la
ORC Teleorman, se împuternicește asociatul ROȘU           HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 30.07.2009
FLORIN.
  Prezenta Hotărâre fost redactată într-un număr de         A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
3 (trei) exemplare.                            S.C. PROP PRESTSERV S.R.L.,
  (138/1.275.167)                           CU SEDIUL SOCIAL ÎN ȚIGĂNEȘTI,
                                        JUD. TELEORMAN
                                  Subsemnații SIMION IONEL și DIACONU CORNEL,
        Societatea Comercială
                                în calitate de asociați și administratori, am hotărât
      BOIANGERIE SERVCOM - S.R.L.
                                modificarea prevederilor din Actul Constitutiv, după cum
                                urmează: Se schimbă numărul de asociați de la 2 la 1,
   HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 27.07.2009
                                astfel:
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               1. Se retrage din societate, din calitatea de asociat și
    S.C. BOIANGERIE SERVCOM S.R.L.,             administrator, DIACONU CORNEL, care cedează părțile
  CU SEDIUL ÎN ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN           sociale deținute în societate, respectiv 10 părți sociale cu
                                valoare nominală de 10 lei, în valoare nominală totală de
  Subsemnații BOIU ADRIAN VALERIU și BOIU           100 lei, la valoarea nominală, către celălalt asociat,
CLAUDIUS ROMEO, în calitate de asociați, conform        SIMION IONEL, care achită prețul cedării la valoarea de
Legii nr. 31/1990/Republicată, cu modificările ulterioare și  mai sus menționată.
Art. 69 (1) din Normele Metodologice Nr. P/608 din         Astfel, capitalul social total rămâne nemodificat,
15.04.1998, am hotărât, suspendarea temporară a         subscris și vărsat integral în numerar, în valoare totală de
activității, pe o perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu   200 lei, cu valoare nominală de 10 lei, fiind deținut de
data de 27.07.2009.                       către SIMION IONEL, care devine asociat unic.
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
  2. Cedentul DIACONU CORNEL declară că a primit             Societatea Comercială
prețul cedării, pentru cele 10 părți sociale cu valoare        AGROSOL IMPORT EXPORT - S.R.L.
nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei, de la
cesionarul SIMION IONEL, nemaiavând alte pretenții            HOTĂRÂREA NR. 1/30.07.2009
prezente sau viitoare, patrimoniale sau nepatrimoniale
de la societate.                         Subsemnatul Cristea Sorin, în calitate de asociat unic
  3. Societatea este administrată în continuare de către   și administrator al S.C. AGROSOL IMPORT
asociatul unic SIMION IONEL, de la data de 19.06.2009,    EXPORT S.R.L., cu sediul în comuna Vedea, am hotărât
pentru un mandat nelimitat, cu puteri depline.        suspendarea activității pe o perioadă de 2 ani și 11 luni,
  4. Ca urmare a schimbării numărului de asociați și a
                               începând cu data de 01.08.2009.
modificărilor efectuate, în baza art. 204 din
Legea 31/1990/R, modificată, se introduce            Reluarea activității va fi menționată la Registrul
Act Constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, în  Comerțului, celelalte prevederi din actul constitutiv
baza căruia societatea va funcționa în continuare.      rămânând nemodificate.
  Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi,
                                 (144/1.275.173)
30.07.2009, într-un număr de 4 exemplare.
  (141/1.275.170)
                                       Societatea Comercială
                                        LUKOS 2008 - S.R.L.
        Societatea Comercială
       PROP PRESTSERV - S.R.L.
                                      HOTĂRÂRE NR 1/29.07.2009
           NOTIFICARE                 Subsemnata LUPAȘCU CARMEN, în calitate de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   asociat unic, conform Legii Nr. 31/1990 R modificată, am
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile      hotărât suspendarea temporară a activității societății, pe
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu  o perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               29.07.2009.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PROP PRESTSERV S.R.L., cu sediul în                Reluarea activității va fi menționată de asemenea la
SAT    ȚIGĂNEȘTI,     COMUNA     ȚIGĂNEȘTI,    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
județ Teleorman, înregistrată sub nr. J34/361/2009, cod    Teleorman.
unic de înregistrare 25700506, care a fost înregistrat sub    Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 29.07.2009,
nr. 38636 din 31.07.2009.
                               într-un număr de 4 (patru) exemplare.
  (142/1.275.171)
                                 (145/1.275.174)

        Societatea Comercială
        ECO TRADING - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                       TEACĂ SERV - S.R.L.
        HOTĂRÂRE 8/30.07.2009
  Subsemnații ENACHE GHEORGHE și ENACHE                 HOTĂRÂRE NR. 1/29.07.2009
MARIANA, în calitate de asociați ce dețin întregul capital    Subsemnatul TEACĂ DOREL, în calitate de asociat
social, am hotărât modificarea prevederilor din Actul
                               unic, conform Legii Nr. 31/1990 R modificată, am hotărât
Constitutiv, după cum urmează:
  1. Se deschid: Punct de Lucru - situat în Roșiori de   suspendarea temporară a activității societății, pe o
Vede, Str. Aleea CFR, Nr. 18A, jud. Teleorman; Punct de    perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de
Lucru - situat în Com. Rădoiești, jud. Teleorman.       29.07.2009.
  Pentru semnarea mențiunilor și a tuturor declarațiilor    Reluarea activității va fi menționată de asemenea la
inclusiv cele de autorizare, la ORC Teleorman se       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
împuternicește SORICĂ RODICA, legitimată cu CI
                               Teleorman.
seria TR, nr. 201551, la data de 14.10.2005.
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 30.07.2009,     Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 29.07.2009,
într-un număr de 4 exemplare.                 într-un număr de 4(patru) exemplare.

  (143/1.275.172)                        (146/1.275.175)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009                 27

         Societatea Comercială              În baza celor de mai sus se vor întocmi formalitățile
         MADRI IMPEX - S.R.L.             legale pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
                                prezentei hotărâri.
   HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 29.07.2009            Prezenta a fost întocmită în 4 (patru) exemplare,
                                astăzi, 05.05.2009.
A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. MADRI IMPEX S.R.L.,
 CU SEDIUL ÎN ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN             (149/1.275.178)

  Subsemnatul TUDOR MARIAN, în calitate de asociat
unic și administrator, am hotărât, conform                 Societatea Comercială
Legii nr. 31/1990/Republicată, cu modificările ulterioare și   SINCRON IMPORT EXPORT JURUBITA - S.N.C.
Art. 69 (1) din Normele Metodologice Nr. P/608 din
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/02.07.2009
15.04.1998, suspendarea temporară a activității pe o
perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de         Subsemnații CORNELIAC NARCISA-IONELA,
01.08.2009.                          cetățean român, domiciliată în București, str. Cap. Ion
  Reluarea activității, va fi menționată, la Oficiul     Vasilescu, nr. 7, et. 1, ap. 2, sector 2, identificată prin C.I.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.    seria RT, nr. 629035, eliberată de SPCEP S2, biroul nr. 3,
  Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân      la data de 23.01.2009, CNP 2760105340032,
nemodificate.                           JURUBIȚĂ MARIAN, cetățean român, domiciliat în
  Prezenta Hotărâre fost redactată într-un număr de     București, str. Dristorului, nr. 97-119, bl. 63, sc. 4, et. 9,
3 (trei) exemplare.                      ap. 903, sector 3, identificat prin C.I. seria RR,
                                nr. 541839, eliberată de SPCEP S3, biroul nr. 3, la data
  (147/1.275.176)                      de 26.09.2008, CNP 1770816340024, și CÂINARU
                                ALEXANDRA, cetățean român, domiciliată în
        Societatea Comercială             satul Contești, comuna Contești, județul Teleorman,
        TRANSROBAN - S.R.L.              identificată prin CI seria TR, nr. 167688, eliberată de
                                Poliția orașului Zimnicea, la data de 28.09.2004,
   HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 29.07.2009           CNP 2530102340029, în calitate de asociați deținători ai
                                întregului capital social al SINCRON IMPORT EXPORT
A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. TRANSROBAN S.R.L.,         JURUBITA SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, conform
  CU SEDIUL ÎN ZIMNICEA, JUD. TELEORMAN            Legii nr. 31/1990 republicată, modificată, am hotărât
                                următoarele:
  Subsemnatul BĂNUȚĂ AUREL, în calitate de asociat
                                  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății
unic și administrator, am hotărât, conform
                                pe o perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de
Legii nr. 31/1990/Republicată, cu modificările ulterioare și  02.07.2009. Reluarea activității va fi menționată, de
Art. 69 (1) din Normele Metodologice Nr. P/608 din       asemenea, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
15.04.1998, suspendarea temporară a activității pe o      Tribunalul Teleorman.
perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu data de         Art. 2. Renunțarea la punctul de lucru Magazin - Punct
01.08.2009.                          de lucru și desfacere din comuna Contești,
  Reluarea activității, va fi menționată la Oficiul     județul Teleorman.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.      Prezentul înscris a fost redactat azi, 24.07.2009, în
Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân        6 (șase) exemplare.
nemodificate.
  Prezenta Hotărâre fost redactată într-un număr de       (150/1.275.179)
3 (trei) exemplare.
  (148/1.275.177)                               Societatea Comercială
                                         TRANSALUTUS - S.A.

         Societatea Comercială                         HOTĂRÂREA
           DALF - S.R.L.
                                   ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 05.05.2009                    A ACȚIONARILOR
  Subsemnații MIRANDA MORETA ALRED MARIA și                  NR.374/20.07.2009
MĂGUREANU DANIEL, în calitate de asociați, conform        Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările      S.C. TRANSALUTUS S.A. Turnu Măgurele, întrunită în
ulterioare, am hotărât suspendarea activității pe o      ședința din 20.07.2009, legal convocată și constituită în
perioadă de 2 (doi) ani și 11 (unsprezece) luni, începând   cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv,
cu data de 05.05.2009.                                 Hotărăște:
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
  Art. 1. Deschidere-Punct de lucru:                     Societatea Comercială
  - AUTOGARA - cod CAEN 5229, în Municipiul                   ELYPAP - S.R.L.
Alexandria, str. Cuza Vodă, nr. 121 județul Teleorman.
                                       HOTĂRÂRE 1/30.07.2009
  Art. 2. Se împuternicește D-l DINU FLORICEL
CRISTIAN să întocmească formalitățile de înregistrare la      Subsemnatul PAPURĂ CORNEL, în calitate de
Oficiul Registrului Comerțului Teleorman.           asociat unic și administrator, am hotărât:
                                  1. Se deschide un Punct de Lucru - situat în Turnu
  (151/1.275.180)                      Măgurele, Str. Libertății, nr. 137, jud. Teleorman.
                                  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 30.07.2009,
                                într-un număr de 4 (patru) exemplare.
        Societatea Comercială
     C & C FINANCIAL CONSULT - S.R.L.             (154/1.275.183)

       HOTĂRÂRE NR. 1/31.07.2009                     Societatea Comercială
                                       EUROMET PROD - S.R.L.
  Subsemnata GAVRILĂ MIHAELA CARMEN, în
calitate de asociat unic, conform Legii Nr. 31/1990 R             HOTĂRÂRE 1/31.07.2009
modificată, am hotărât suspendarea temporară a
                                  Subsemnatul BOZGAN ION, în calitate de asociat
activității societății pe o perioadă de 2 ani și 11 luni,   unic, am hotărât modificarea prevederilor din Actul
începând cu data de 31.07.2009.                Constitutiv, astfel:
  Reluarea activității va fi menționată, de asemenea, la     1. Se completează obiectul secundar de activitate cu:
                                2511 Fabricarea de construcții metalice și părți
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     componente ale structurilor metalice.
Teleorman.                             2. Se modifică adresa și actul de identitate al
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 31.07.2009,   asociatului unic și administratorului BOZGAN ION,
într-un număr de 4 (patru) exemplare.             domiciliat în Turnu Măgurele, Str. Gen. David
                                Praporgescu, nr. 53A, jud. Teleorman, legitimat cu CI
  (152/1.275.181)                      seria TR, nr. 057667, emisă de Mun. Turnu Măgurele, la
                                data de 30.07.2001, CNP 1580927343221.
                                  3. Se renunță la: Atelier preparare carne - Turnu
         Societatea Comercială             Măgurele, Str. Portului, F.N, jud. Teleorman; Magazin
                                Alimentar - Turnu Măgurele,Str. G-ral Praporgescu,
         EUROSTYL - S.R.L.
                                Nr. 53B, jud. Teleorman. Punctul de Lucru - Abator - situat
                                în Turnu Măgurele, Str. Portului, F.N, jud. Teleorman, se
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             transformă în Punct de Lucru.
                                  Ca urmare a modificărilor efectuate,în baza art. 204,
        AL S.C. EUROSTYL S.R.L.             alin 4 din L 31/1990 R, se introduce Actul Constitutiv
          NR. 2/27.07.2009              Actualizat cu toate modificările la zi, în baza căruia
                                societatea va funcționa în continuare.
  Subsemnatul Chivu Alexandru-Cosmin, cetățean          (155/1.275.184)
român, născut pe data de 01.01.1982, în Roșiori de
Vede, Jud. Teleorman, cu domiciliul în Teleorman,
                                        Societatea Comercială
loc. Drăgănești de Vede, sat Văcărești, identificat cu CI
                                       EUROMET PROD - S.R.L.
seria TR, nr. 178797, eliberată de Pol. Roșiori de Vede, la
data de 25.01,2005, în calitate de asociat unic al                  NOTIFICARE
S.C. EUROSTYL S.R.L., am hotărât următoarele:           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1.  Întreruperea    temporară    a  activității  Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile
S.C. EUROSTYL S.R.L. pe o perioadă de 3 (trei) ani,      art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
începând de la data de 27.07.2009 până la data         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
27.07.2012.                          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se  EUROMET PROD S.R.L., cu sediul în LOC. TURNU
                                MĂGURELE, MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE,
vor face toate demersurile în vederea înregistrării
                                județ Teleorman, Str. G-RAL PRAPORGESCU, nr. 53B,
acesteia la Registrul Comerțului.               înregistrată sub nr. J34/513/1996, cod unic de
  Întocmită și semnată astăzi, 27.07.2009, în         înregistrare 9044183, care a fost înregistrat sub nr. 38746
3 exemplare originale.                     din 03.08.2009.
  (153/1.275.182)                        (156/1.275.185)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009                29

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         NICOPACK - S.R.L.                      ELI SERV COMPANY - S.R.L.

        HOTĂRÂRE 1/31.07.2009                 HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 23.07.2009
  Subsemnații PARASCHIV AUREL CĂTĂLIN și                  A ASOCIATULUI UNIC AL
CAMBER NICOLAE, în calitate de asociați ce dețin             S.C. ELI SERV COMPANY S.R.L.,
întregul capital social, am hotărât modificarea           CU SEDIUL ÎN ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN
prevederilor din Actul Constitutiv, după cum urmează:
  1. Se retrage din societate din calitatea de asociat și     Subsemnata CIUNTUC FLORENȚA GEANINA, în
administrator PARASCHIV AUREL CĂTĂLIN, care           calitate de asociat unic și administrator, am hotărât
cedează întregul capital social deținut la            modificarea prevederilor din Actul Constitutiv, astfel:
NICOPACK S.R.L., respectiv 26 părți sociale cu valoare       1. Se deschide un punct de lucru situat în
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 260 lei,    Com. Frumoasa, Sat. Păuleasca, jud. Teleorman.
                                  Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân
către celălalt asociat CAMBER NICOLAE, care primește
                                 nemodificate.
și achită prețul cedării la valoarea nominală de 260 lei.
                                  Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi,
Cedentul PARASCHIV AUREL CĂTĂLIN, declară că a
                                 23.07.2009, într-un număr de 4 exemplare.
primit de la cesionarul CAMBER NICOLAE, prețul cedării
la valoarea nominală menționată mai sus, nemaiavând         (159/1.275.188)
alte pretenții prezente sau viitoare, patrimoniale sau
nepatrimoniale de la societate.                         Societatea Comercială
  Capitalul social total este de 500 lei, subscris și vărsat          EDY 09 COM - S.R.L.
integral în numerar, divizat în 50 părți sociale cu valoare
nominală de 10 lei fiecare, deținut în totalitate de             HOTĂRÂRE NR. 1/03.08.2009
asociatul unic CAMBER NICOLAE.
                                   Subsemnații Badea Costel și Truta Steluta, în calitate
  2. Se retrage din calitatea de administrator
                                 de asociații, am hotărât următoarele:
PARASCHIV AUREL CĂTĂLIN. Se numește
                                   1. Se completează obiectul secundar de activitate cu
administrator, asociatul unic CAMBER NICOLAE, pe
                                 următoarele activități codificate conform CAEN Rev. 2:
perioadă nelimitată, începând cu data de 31.07.2009,         4120, 4311, 4312, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332,
având puteri depline.                      4333, 4334, 433, 4391, 4399.
  Ca urmare a modificărilor efectuate în baza art. 204,      2. Se introduce Actul Constitutiv Actualizat cu toate
alin 4 din L 31/1990 R Modificată, se introduce Actul      modificările la zi, în baza căruia societatea va funcționa
Constitutiv Actualizat cu toate modificările la zi, în baza   în continuare.
căruia societatea va funcționa în continuare.            Prezenta Hotărâre a fost redactată în nr. de
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 31.07.2009.    trei exemplare.
  (157/1.275.186)                         (160/1.275.189)

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         NICOPACK - S.R.L.                        EDY 09 COM - S.R.L.

            NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile        Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
NICOPACK S.R.L., cu sediul în ORAȘ ZIMNICEA,           EDY 09 COM S.R.L., cu sediul în SAT BREBINA,
județ Teleorman, Str. MORII, nr. 13, înregistrată sub      COMUNA SCRIOASTEA, județ Teleorman, înregistrată
nr. J34/859/2007, cod unic de înregistrare 22872990,       sub nr. J34/140/2009, cod unic de înregistrare 25272477,
care a fost înregistrat sub nr. 38749 din 03.08.2009.      care a fost înregistrat sub nr. 38787 din 04.08.2009.
  (158/1.275.187)                         (161/1.275.190)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      MARSHAL TRADE GM - S.R.L.                      BONIFACIO - S.R.L.

      HOTĂRÂRE DIN DATA 24.08.2009                 HOTĂRÂRE DIN DATA 24.08.2009

      S.C. MARSHAL TRADE GM S.R.L.                   LA S.C. BONIFACIO S.R.L.

  Noi,                              Noi
  GHERBĂNESCU MARCEL,                      TĂNASE ADRIANA-MARIANA,
  MARCU MIHAI,                          TĂNASE GRIGORE-ION,
  asociați ai S.C. MARSHAL TRADE GM S.R.L., cu          Membrii societății BONIFACIO, cu sediul în Galați,
sediul în Galați, STR. MIHAIL EMINESCU, NR. 35, și       STR. VICTOR VÎLCOVICI, NR. 22, BL. K12, AP. 70 și
                                înregistrată   la  Registrul    Comerțului   sub
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/905/2009,
                                nr. J17/1141/2007, am hotărât, de comun acord:
am hotărât de comun acord deschiderea unui punct de
                                  Art. 1. închiderea punctului de lucru din Galați,
lucru în Galați, str. George Coșbuc, nr. 113A - 113B, unde
                                Zona Agrement, Plaja Dunărea, spațiul Anexa B,
se vor desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv
                                partea N-E, incinta construcției nr. 1.
al societății.                           Art. 2. Suspendarea temporară a activității pe o
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.     perioadă de 3 ani, începând cu data de 24.08.2009.
  (162/1.307.395)                        Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                  (165/1.307.398)
       Societatea Comercială
    CONSTANTINO CONSTRUCT - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                       EUROVILA CONS - S.R.L.
      HOTĂRÂRE DIN DATA 21.08.2009
                                     HOTĂRÂRE DIN DATA 19.08.2009
   LA S.C. CONSTANTINO CONSTRUCT S.R.L.
                                     LA S.C. EUROVILA CONS S.R.L.
  Eu, TELETIN COSTEL, asociat unic al
S.C. CONSTANTINO CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în          Eu, CIOBANU ROMICĂ asociat unic al
Galați, STR. BARBOȘI, NR. 31, BL. B7, SC. 1, AP. 9, și     S.C. EUROVILA CONS S.R.L., cu sediul în Galați,
înregistrată    la   Registrul  Comerțului   sub   STR. SERII, NR. 4, BL. A14, AP. 57, și înregistrată la
nr. J17/1268/2008, am hotărât suspendarea temporară a     Registrul Comerțului sub nr. J17/1174/2007, am hotărât
activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu   suspendarea temporară a activității societății pe o
data de 21.08.2009.                      perioadă de 3 ani, începând cu data de 19.08.2009.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.       Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.

  (163/1.307.396)                        (166/1.307.399)


                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială
                                        DIAMARCONS - S.R.L.
          BENIVAL - S.R.L.
                                           HOTĂRÂRE
      HOTĂRÂRE DIN DATA 18.08.2009
                                        DIN DATA 24.08.2009
        LA S.C. BENIVAL S.R.L.
                                      LA S.C. DIAMARCONS S.R.L.
  Eu, MUNTEANU ALIN, asociat unic al               Eu, DIACONU MARIAN-DAVID, asociat unic al
S.C. BENIVAL S.R.L. cu sediul în Galați,            S.C. DIAMARCONS S.R.L., cu sediul în SAT IJDILENI,
STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 12, BL. S9D, SC. 2,         NR. 225, COM. FRUMUȘIȚA, JUD. GALAȚI, și
ET. 4, AP. 26, și înregistrată la Registrul Comerțului sub   înregistrată    la   Registrul  Comerțului   sub
nr. J17/507/2004, am hotărât suspendarea temporară a      nr. J17/1320/2005, am hotărât suspendarea temporară a
activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu   activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu
data de 18.08.2009.                      data de 24.08.2009.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.       Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  (164/1.307.397)                        (167/1.307.400)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009            31

        Societatea Comercială                   Societatea Comercială
         DENY 2001 - S.R.L.                      NEANT - S.R.L.

     HOTĂRÂRE DIN DATA 18.08.2009                HOTĂRÂRE DIN DATA 17.08.2009

       LA S.C. DENY 2001 S.R.L.                   LA S.C. NEANT S.R.L.
  Eu, HURMUZ CRISTINEL-GABRIEL, asociat unic al       Noi
S.C. DENY 2001 S.R.L., cu sediul în Galați, STR. MIHAIL    DĂNĂILĂ VERONICA,
SADOVEANU, NR. 4, BL. A7, AP. 24, și înregistrată la     VLAD IONEL,
Registrul Comerțului sub nr. J17/1383/2006, am hotărât    Membrii societății NEANT, cu sediul în Galați,
suspendarea temporară a activității societății pe o    STR. NUCULUI, NR. 1, BL. Z7, SC. 4, AP. 61, și
perioadă de 3 ani, începând cu data de 18.08.2009.     înregistrată   la  Registrul   Comerțului   sub
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.    nr. J17/1035/2007, am hotărât de comun acord
                              suspendarea temporară a activității pe o perioadă de
  (168/1.307.401)
                              3 ani, începând cu data de 17.08.2009.
                               Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
        Societatea Comercială
          TIDORA - S.R.L.               (171/1.307.404)

     HOTĂRÂRE DIN DATA 18.08.2009                   Societatea Comercială
                                     FORZA ENERGY - S.R.L.
         S.C. TIDORA S.R.L.
  Noi,                               HOTĂRÂRE DIN DATA 24.08.2009
  IONESCU DUMITRU,
                                    LA S.C. FORZA ENERGY S.R.L.
  COMĂNESCU DANIELA-TEODORA,
  BÎRLĂDEANU NICU-ADRIAN,                  Eu, SĂLCEANU MARICEL, asociat unic al
  Asociați ai S.C. TIDORA S.R.L., cu sediul în Galați,  S.C. FORZA ENERGY S.R.L., cu sediul în Galați,
STR. MIHAI EMINESCU, NR. 16, și înregistrată la      STR. BRĂILEI, NR. 68, BL. BR3, SC. 3, AP. 114, și
Registrul Comerțului sub nr. J17/743/2007, am hotărât de  înregistrată    la   Registrul  Comerțului   sub
comun acord închiderea punctului de lucru din Galați,   nr. J17/2218/2007, am hotărât suspendarea temporară a
str. Ioan Cetățianu, nr. 17, Hala CO 62 (324 mp).     activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.   data de 24.08.2009.
                                Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  (169/1.307.402)
                                (172/1.307.405)
        Societatea Comercială
        ADROLI & ALEX - S.R.L.                   Societatea Comercială
                                      DECOKRAFT - S.R.L.
    HOTĂRÂRE DIN DATA DE 24.08.2009
                                   HOTĂRÂRE DIN DATA 24.08.2009
      LA S.C. ADROLI & ALEX S.R.L.
                                     LA S.C. DECOKRAFT S.R.L.
 EU, ALBU DORIN, ASOCIAT UNIC AL S.C. ADROLI &
ALEX S.R.L. GALAȚI, ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C.          Eu, VOINEA REASILVIA-LIGIA, asociat unic al
GALAȚI SUB NR. J17/2511/1994, AM HOTĂRÂT          S.C. DECOKRAFT S.R.L., cu sediul în Galați,
SUSPENDAREA TEMPORARĂ A ACTIVITĂȚII            STR. TECUCI, NR. 67, și înregistrată la Registrul
SOCIETĂȚII PE O PERIOADĂ DE 3 ANI, ÎNCEPÂND CU       Comerțului sub nr. J17/95/2009, am hotărât suspendarea
DATA DE 01.09.2009.                    temporară a activității societății pe o perioadă de 3 ani,
 DREPT PENTRU CARE S-A ÎNCHEIAT PREZENTA         începând cu data de 24.08.2009.
HOTĂRÂRE.                           Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  (170/1.307.403)                      (173/1.307.406)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4821/10.IX.2009
          Societatea Comercială                     D-ra Iordache Cornelia cesionează d-rei Negoita
           FUN TRAVEL - S.R.L.                    Flavia Daniela toate cele 200 părți sociale cu o valoare
                                        nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 2000 lei,
       HOTĂRÂRE DIN DATA 06.08.2009                   pe care le deține în cadrul societății.
                                         Art. 4. În urma cesiunii structura capitalului social va fi
         LA S.C. FUN TRAVEL S.R.L.                   următoarea:
  Eu, DIACONESCU ANDRIAN, asociat unic al                    SMIT PIETER deține un număr de 3700 părți sociale,
S.C. FUN TRAVEL S.R.L., cu sediul în Galați,                  cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală
STR. SILFIDELOR, NR. 4, și înregistrată la Registrul              de 37000 lei, reprezentând 92.5% din capitalul social
Comerțului sub nr. J17/1035/2006, am hotărât                  total, având cota de participare la beneficii/pierderi de
suspendarea temporară a activității societății pe o              92.5%.
perioadă de 3 ani, începând cu data de 06.08.2009.                NEGOITA FLAVIA-DANIELA deține un număr de
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.              300 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare
                                        și o valoare totală de 3000 lei, reprezentând 7.5% din
   (174/1.307.407)                              capitalul social total, având cota de participare la
                                        beneficii/pierderi de 7.5%.
          Societatea Comercială                     Art. 5. Se va redacta și actul constitutiv în varianta
          VOLTA MARINE - S.R.L.                    actualizată, cu modificările menționate.
                                         Art. 6. Se împuternicește d-ra Negoita Flavia-Daniela,
             HOTĂRÂREA                      administratorul societății, identificată cu act de identitate
                                        GL. Seria/nr. 288940, eliberat la data de 06 august 2003,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                    cod numeric personal 2790510170407, să facă toate
      S.C. VOLTA MARINE S.R.L.                      demersurile necesare pentru înregistrarea acestor
         NR. 4/21.08.2009                       modificări la Registrul Comerțului.
  Art. 1.                                     (175/1.307.408)
  NOI,
  Smit Pieter, Iordache Cornelia și Negoita Flavia                         Societatea Comercială
Daniela, în calitate de asociați ai firmei Volta                           VOLTA MARINE - S.R.L.
Marine S.R.L., cu sediul social în localitatea GALAȚI,
B-dul G. Coșbuc, nr. 177, jud. Galați, având                                 NOTIFICARE
nr. de înregistrare la Registrul Comerțului Galați
J17/306/2008 și CUI RO 23271475, de comun acord,                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Am hotărât următoarele:                          Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Art. 2. Se aprobă cesiunea unui număr de 200 părți             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sociale din capitalul social al societății către                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
d-ra NEGOITA FLAVIA-DANIELA, cetățean român,                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
născută la data de 10 mai 1979, ROMÂNIA, GALAȚI,                VOLTA MARINE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
domiciliată în Galați, str. George Coșbuc, nr. 177,              GALAȚI, județ Galați, B-dul GEORGE COȘBUC, nr. 177,
                                        înregistrată sub nr. J17/306/2008, cod unic de
identificatp cu act de identitate GL. Seria/nr.288940,
                                        înregistrare 23271475, care a fost înregistrat sub
eliberat la data de 06 august 2003, cod numeric personal
                                        nr. 41009 din 25.08.2009.
2790510170407.
  Art. 3. Cesiunea va fi făcută după cum urmează:                 (176/1.307.409)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|387201|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4821/10.IX.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top