mof4_2009_4371 by tradetrek

VIEWS: 139 PAGES: 32

									                          PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 4371                                      Vineri, 14 august 2009
                   PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        PRO ROMEDICA - S.R.L.                    GUES PROSPER - S.R.L.

                                     HOTĂRÂREA NR. 1/07.07.2009
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  A ASOCIAȚILOR A S.C. PRO ROMEDICA S.R.L.               S.C. GUES PROSPER S.R.L.
NR. 12/06.07.2009 CU SEDIUL SITUAT ÎN ȘOS. MIHAI
                                 Adunarea Generală a Asociaților S.C. GUES
  BRAVU, NR. 223, SECTOR 3, ÎNMATRICULATĂ         PROSPER S.R.L., cu sediul în București, Str. Fructelor,
     LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB            nr. 26, sector 2, având C.U.I. 24476975 și
    NR. J40/11779/2000 ȘI C.U.I. 13610833        nr. de ordine în Reg. Com. J40/15871/17.09.2008
                               întrunită în ședință extraordinară în data de 07.07.2009,
  Participa asociații
                               la sediul său, la care au participat toți asociații, respectiv
  1) S.C. OPTINOVA ROMANIAN AMERICAN
                               GUEȘ      NICOLAE,       cetățean     român,
OPTICAL CO. S.R.L, reprezentată prin Dl Simor Samuel     domiciliat în București, str. Fructelor, nr. 26, sector 2,
deținând 50 părți sociale, în valoare nominală de      născut la data de 17.01.1978, în București, identificat cu
10 RON fiecare, reprezentând 50% din capitalul social și   CI seria RT, nr. 579259, emisă de SPCEP S2 biroul nr. 2,
din cota de participare la beneficii și pierderi;      la data de 18.07.08, CNP 1780117421515,
  2) S.C. GNN TRADE S.R.L, reprezentata           GUEȘ LIVIU, cetățean român, domiciliat în București,
                               str. Fructelor, nr. 26, sector 2, născut la data de
prin Dl Shlomovitz Shmuel, deținând 50 părți sociale, în
                               12.07.1987, în București, identificat cu CI seria RT,
valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 50%
                               nr. 579262, emisă de SPCEP S2 biroul nr. 2, la data de
din capitalul social și din cota de participare la      18.07.08, CNP 1870712420050 și GUEȘ GHEORGHE,
beneficii și pierderi; au hotărât:              cetățean român, domiciliat în București, str. Fructelor,
  1. Desființarea punctului de lucru situat în Constanta,  nr. 26, sector 2, născut la data de 04.04.1979, în
Str. Tomis, nr. 147, Bl. TS2, Jud. Constanța,        București, identificat cu CI seria RR, nr. 598212, emisă
magazinul 224.                        de SPCEP S2 biroul nr. 2, la data de 11.05.09,
  Redactată și semnată în 3(trei) exemplare, astăzi     CNP 1790404421537, au hotărât, în unanimitate de
                               voturi următoarele:
06.07.2009.
                                 1. Desființarea punctului de lucru situat în București,
  (1/1.236.631)                      str. Intr. Vagonului, nr. 3, sector 2;
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
  2. Suspendarea activității societății pe o perioadă de    ap. 32, sector 5, identificat cu CI seria RD nr. 295635,
3 ani, începând cu data de 10.07.2009 până la data de      eliberată de Secția 19 Poliție București la data de
10.07.2012.                           06.02.2003, CNP 1740723522515.
  Restul clauzelor rămân nemodificate.              Art. 2 Se împuternicește d-na GURBANESCU
                                DANIELA-RODICA, domiciliată în București,
  (2/1.236.632)                        Str. Sold. Ilie Mihail, Nr. 8, Bl. M122B, Sc. 1, Et. 4,
                                ap. 25, Sector 5, identificată cu CI seria RT nr. 321592,
         Societatea Comercială             eliberată la data de 23.03.2004 de către Secția 19,
         GNN TRADE - S.R.L.              CNP 2730925341697 și/sau BORA RAZVAN
                                ALEXANDRU, domiciliat în București, Str. Latea
  DECIZIA NR. 6/06.07.2009 A ASOCIATULUI UNIC         Gheorghe, Nr. 15,Bl. C 71, Sc. A, Et. 6, Ap. 37, Sector 6,
                                identificat cu CI seria DP nr. 089243, eliberată la data de
      AL S.C. GNN TRADE S.R.L.               25.09.2002 de către Secția 22, CNP 1780830464525,
 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, BDUL UNIRII, NR. 5,          pentru
BL. 1B, SECTOR 5, ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL          a semna toate actele necesare legate de modificările de
         COMERȚULUI                   mai sus, pentru a efectua toate demersurile necesare pe
   SUB NR. J40/29247/1994 COD UNIC DE            lângă Notariat, Registrul Comerțului, Administrația
 ÎNREGISTRARE 6770343, ATRIBUT FISCAL RO,           Financiară și oriunde este necesar în vederea ducerii la
  Asociatul unic al S.C. GNN TRADE S.R.L.           îndeplinire a celor de mai sus
  SHLOMOVITZ SHMUEL, cetățean israelian,             (4/1.236.634)
domiciliat în Israel, Tel Aviv, legitimat cu pașaport
nr. 12219985 eliberat de autoritățile israeliene la data de
15.04.2008 decide:                               Societatea Comercială
                                        KAUKO TRADE - S.R.L.
  1. Desființarea punctului de lucru situat în Constanta,
Str. Tomis, nr. 147. Bl. TS2, Jud. Constanța,
                                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
magazinul 224.
  2. Redactată și dactilografiată în 3 exemplare,               DIN DATA DE 08.07.2009
azi 06.07.2009.
                                  Subsemnatul
  (3/1.236.633)                          - CHEN ANAN, cetățean chinez, născut la
                                25.05.1983, în China, Fujian, domiciliat în Romania,
         Societatea Comercială             București, str. Liviu Rebreanu, nr. 16, bl. A4, ap. 42,
        P.A.N. CONSULT - S.R.L.             sect. 3, posesor al permisului de ședere temporară seria
                                RO nr. 0171906, eliberat de autoritățile din București la
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             data de 01.11.2008, valabil până la data de 31.10.2009,
                                CNP 7830525400018 Reprezentând 100% din capitalul
      AL S.C. P.A.N. CONSULT S.R.L.            social, am hotărât următoarele:
 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, B-DUL UNIRII, NR. 27,           1. Suspendarea temporară a activității S.C. KAUKO
 BL. 15, SC. 3, ET. 1, AP. 48, SECTOR 4, CAPITAL        TRADE S.R.L. începând de la data de 08.07.2009 până
    SOCIAL 200 LEI R.C. J40/7354/1996,           la data de 08.07.2012.
         C.U.I. RO 8757030
         NR. 01/09.07.2009                 (5/1.236.635)

  ENE ALEXANDRU, domiciliat în București,
Bd Unirii, nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 4, ap. 11, sector 5,           Societatea Comercială
identificat cu CI seria DP nr. 089165, eliberată de            VICTOR DISTRIBUTION - S.R.L.
D.G.E.I.P.-D.E.P.     la  data   de  24.09.2002,
CNP 1531105400144, în calitate de asociat unic al              HOTĂRÂREA NR. 1/30.06.2009
S.C. P.A.N. CONSULT S.R.L., persoană juridică română
                                A ASOCIAȚILOR S.C. VICTOR DISTRIBUTION S.R.L.
cu sediul în București, B-dul Unirii, nr. 27, Bl. 15, Sc. 3,
                                CU SEDIUL SOCIAL ÎN INT. TUDOR STEFAN, NR. 24,
Et. 1, ap. 48, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului
                                   ET. 2, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI
sub nr. J40/7354/1996, C.U.I. RO8757030, am decis:
                                    J40/20923/2008, C.I.F. 24872937
  Art. 1 Se prelungește cu 2 ani mandatul de
administrator al dl CONSTANTIN FLOREA               Subsemnații
NICHI, cetățean român, născut la data de 23.07.1974 în      - DINU MIHAELA, cetățean român, căsătorită,
comuna Ghimpați, județul Giurgiu, domiciliat în         născută la data de 21.01.1962 în București, sector 1,
București, str. Birca, nr. 4, bl. M189, sc. 1, et. 6,      domiciliată în Int. Tudor Ștefan nr. 24, et. 2, ap. 2,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009                 3

Sector 1, București, posesoare a CI seria RR nr. 359776,     nr. 14, cu reședința în Romania, București,
eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 01.11.2005,    Calea Victoriei 102-108, bloc ALBA, SC. B, ET. 4, AP. 38,
CNP 2620121400055                        Sect. 1, legitimat cu Pașaport nr. AA0066814. tip P,
  și                              eliberat de autoritățile italiene la data de 06.011.2006,
  - DINU FLORIAN ROBERTO, cetățean român,           având    legitimație   de   ședere    temporară
                                 seria H nr. 0112899, eliberată de S.I.E.P. la data de
căsătorit, născut la data de 22.01.1971 în Mun. Ploiești,    04.06.2002,CNP 9000000222733,
Jud. Prahova, domiciliat în Int. Tudor Ștefan, nr. 24,        3. D-nul Casagrande Cristiano, cetățean italian,
et. 2, ap. 2, Sector 1, București, posesor al CI seria RR    născut la Veneția, Italia, la data de 07.10.1966, cu
nr. 359777, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1 la        domiciliul la Venetia-Maestre, Italia, str. Olimpia, nr. 7,
data de 01.11.2005, CNP 1710122390671 în calitate de       identificat cu Cartea de Identitate nr. AG9321526,
ASOCIAȚI      în   cadrul   S.C.    VICTOR     eliberată de Primaria din Veneția la data de 15.03.2005,
DISTRIBUTION S.R.L., am decis următoarele:              Toți în calitate de asociați la S.C. MY AIR
  Art. 1 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă   INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în București,
de 3 ( trei) ani ( 01.07.2009-30.06.2012).            șos. Ștefan cel Mare, nr. 29, bl. 29, sc. B, ap. 68,
  Celelalte prevederi din actele constitutive rămân      sector 2, înmatriculată la ORC J40/14655/2007,
                                 C.U.I. 22197982, au hotărât modificarea art. 12 din Actul
neschimbate.
                                 Constitutiv:
  (6/1.236.636)                          I. Revocarea întregului Consiliu de administrație, după
                                 cum urmează:
                                   1. Revocarea din funcția de administrator a
        Societatea Comercială               D-lui IERVOLINO ANTONIO VINCENZO;
      MY AIR INTERNATIONAL - S.R.L.               2. Revocarea din funcția de administrator a
                                 D-lui CASAGRANDE CRISTIANO;
            NOTIFICARE                  3. Revocarea din funcția de administrator a
                                 D-lui SODDU LUCA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      II.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     1. Numirea unui nou Administrator pe o perioadă de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         4 ani în persoana D-nului Soddu Vincenzo, cetățean
modificările și completările ulterioare, depunerea        italian, născut la Laconi (NU) Italia la data de 16.08.1947,
textului actualizat al actului constitutiv al societății     cu domiciliul la ZANE, str. Asiago, nr. 22, Italia, identificat
comerciale MY AIR INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în       cu C.I. nr. 2131843, seria AO, eliberată de Autoritățile
București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 29, bloc 29,        Italiene la data de 28.06.2007,valabila până la data de
scara B, ap. 68, sector 2, înregistrată sub           27.12.2012.
nr. J40/14655/2007, cod unic de înregistrare 22197982,        Administratorul va avea atribuțiile prevăzute de lege și
care a fost înregistrat sub nr. 365818 din 10.07.2009.      cele prevăzute prin Actul Constitutiv, preluând toate
                                 obligațiile și drepturile pe care le-a avut Consiliul de
  (7/1.236.637)                        Administrație.
                                   Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân
                                 neschimbate.
        Societatea Comercială                 Prezenta hotărâre a fost semnată în 5 (cinci)
      MY AIR INTERNATIONAL - S.R.L.             exemplare.

     HOTĂRÂRE ADUNĂRII GENERALE                 (8/1.236.638)

     A ASOCIAȚILOR NR. 2 DIN 07.07.2009                   Societatea Comercială
  1. Subscrisa S.C. MY HOLDING S.R.L., persoană               RED PX INTERTRADE - S.R.L.
juridică italiană cu, sediul fiscal în localitatea Torri di
Quartesolo (VI) ITALIA, Via Brescia nr. 31. 36040, sediul      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR.01/01.07.2009
social la Milano,P-ta Borromeo Nr. 14, Cod 20123,
Cod fiscal și număr de înregistrare la Registru Societăților       AL S.C. RED PX INTERTRADE S.R.L.
din localitatea Vicenza: 03458620402, reprezentată          ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
legal de către GRAVINA GOFFREDO GIUSEPPE, de
                                   COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
cetățenie și naționalitate italiană, născut în Catania(CT)
la 07.10.1973, C.I.F. GRVGFR73R07C35 IH, rezident în               BUCUREȘTI SUB
Catania, Italia Via, San Nullo n. 5/M, pașaport         NR. J40/L8662/2008, AVÂND C.U.I. 24693346, SEDIUL
nr. 400528W, eliberată de Questura di Veneția la data de         SOCIAL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 3,
24.03.2006 și desemnat sa semneze actul                STR. RÂMNICU VÂLCEA NR. 31, BL. 17A,
adițional și actul constitutiv rescris pentru aceasta              SC. B, ET. 3, AP. 74.
hotărâre.
  2. D-nul Iervolino Antonio Vincenzo, cetățean italian,     Subsemnatul
născut în localitatea Ussini(USS), Italia, la data de       - ROȘU VICTOR, cetățean român, domiciliat în
21.07.1949 cu domiciliul în Italia, loc. Sassari, str. Barzini  București, Sector 3, Str. Râmnicu Vâlcea, nr. 31,
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
bl. 17A, sc. B, et. 3, ap. 74, născut la data de 13.03.1985,         Societatea Comercială
în Sectorul 1, Municipiul București, fiul lui Eugen și           LOLITA DISTRIBUTION - S.R.L.
Mariana, sex bărbătesc, posesor al CI seria RR
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
nr. 572431/18.03.2009 emisa de SPCEP S3 biroul
nr. 2, CNP 1850313410047; În calitate de asociat unic al            NR. 2/06.07.2009
sus-numitei societăți, AM DECIS,                    S.C. LOLITA DISTRIBUTION S.R.L.
                                    J40/10005/2005, C.U.I. 17655676,
  ART. 1. Suspendarea activității societății pe o
                                   SEDIUL SOCIAL BUCUREȘTI, SECT. 5,
perioadă de 3 ani începând cu data de 01.07.2009 și        STR. HUMULEȘTI, NR. 19, PARTER, CAMERA 8
până la data de 01.07.2012, când societatea urmează
                                  Subsemnații Bobocea Marcel Mirel, cetățean român,
sa-și reia activitatea, daca până atunci nu          născut la data de 24.10.1974, în Oltenița, jud. Călărași,
se iau alte decizii printr-o noua hotărâre a adunării     domiciliat în com. Ganeasa, sat Ganeasa, jud. Ilfov,
generale a asociaților.                    str. Schitului, nr. 1, legitimat cu CI seria IF nr. 197406
  Art. 2. Celelalte dispoziții ale actului constitutiv își  emisă de SPCLEP Voluntari la data de 25.07.2008,
                                CNP 1741024511688 și Ciobanu Romeo Ionuț,
mențin valabilitatea.
                                cetățean român, născut la data de 11.05.1985 în
  Subscrisa S.C. “RED PX INTERTRADE” S.R.L.         București, fiul lui Florian și Victorița, domiciliat în
împuternicește pe IRINA ELENA GHEORGHE,            com. Ganeasa, sat Ganeasa, jud. Ilfov, str. Schitului,
cetățean român, domiciliată în orașul București,        nr. 1, legitimat cu CI seria IF nr. 209370 emisă de
Str. Calea Grivitei, nr. 198, bl. B, sc. B, et. 2, ap. 34,   SPCLEP Voluntari la data de 27.11.2008,
                                CNP 1850511420101, în calitate de asociați și Lepadatu
născută la data de 20.01.1983, în București, sector 6,
                                Constantin, cetățean român, fiul lui Gheorghe și Maria,
fiica lui Marian și Mariana, sex femeiesc, posesoare a     născut la data de 24.02.1971 în mun. Mangalia,
C.I. seria RR. 428942/01.02.2007 emisă de SPCEP S1       jud. Constanța, domiciliat în București, sect. 6, str. Zboina
BIROUL 4, CNP 2830120460030, pentru ca în numele        Neagra, nr. 7, bl. 116, sc. 1, et. 5, ap. 28, posesor CI seria
acesteia să îndeplinească toate formalitățile         RD nr. 266165 emisă de secția 20 la data de 06.09.2002,
                                CNP 1710224133681 și Raicu Mihail Cristinel,
în fata Oficiului Registrului Comerțului de
                                cetățean român, fiul lui Paul și Măria, născut la data de
pe lângă Tribunalul București, în vederea înregistrării    28.08.1974, București, domiciliat în București,
mențiunilor, mai sus-menționate.                sect. 3,Bulevardul Nicolae Grigorescu, nr. 65, bl. D11A,
  Redactată în 3(trei) exemplare originale la sediul     sc. 1, ap. 6, legitimat cu CI seria RD nr. 558998
societății, azi, data 01.07.2009.               emisă de SPCEP S3 birou 4 la data de 15.02.2008,
                                CNP 1740828423034, în calitate de invitați/viitori
  (9/1.236.639)                       asociați, astăzi, la sediul societății, în ședința legal
                                constituita, am hotărât următoarele:
                                  1. Înscrierea cesiunii intervenita intre părți prin
        Societatea Comercială              Contractul de cesiune nr. 1/06.07.2009, prin care
      LOLITA DISTRIBUTION - S.R.L.            Bobocea Marcel Mirel și Ciobanu Romeo Ionuț
                                cesionează părțile sociale deținute către
           NOTIFICARE                Raicu Mihail Cristinel și Lepadatu Constantin, în urma
                                cesiunii Bobocea Marcel Mirel și Ciobanu Romeo Ionuț
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                retrăgându-se definitiv din societate, asociați
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  rămânând Raicu Mihail Cristinel, deținător a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        21500 ( doua zeci și unu de mii cinci sute) părți sociale a
modificările și completările ulterioare, depunerea       10 RON fiecare, în valoare totală de 215.000 RON, din
textului actualizat al actului constitutiv al societății    care 40000 RON și 50012.50EUR, reprezentând
                                50% din capitalul social,participarea sa la profit și pierderi
comerciale LOLITA DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în
                                fiind de 50% din capitalul social și Lepadatu Constantin,
București, Str. HUMULEȘTI, nr. 19, etaj P, sector 5,      deținător a 21500( doua zeci și unu de mii cinci sute) părți
înregistrată sub nr. J40/10005/2005, cod unic de        sociale a 10 RON fiecare, în valoare totală de
înregistrare 17655676, care a fost înregistrat sub       215.000 RON, din care 40000 RON și 50012,50EUR,
nr. 365871 din 10.07.2009.                   reprezentând 50% din capitalul social, participarea sa la
                                profit și pierderi fiind de 50% din capitalul
  (10/1.236.640)                       social.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009                5

  2. Revocarea din funcția de administrator a dl Ciobanu   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Romeo Ionuț și numirea în funcția de administrator a      modificările și completările ulterioare, depunerea
d-lui Lepadatu Constantin, cetățean român, fiul lui      textului actualizat al actului constitutiv al societății
Gheorghe      și    Maria,     născut    la  comerciale BAYON SUD S.R.L., cu sediul în București,
data de 24.02.1971 în mun. Mangalia, jud. Constanța,      Str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. l 13, sector 1,
domiciliat în București, sect. 6, str. Zboina Neagra, nr. 7,  înregistrată sub nr. J40/22524/2007, cod unic de
bl. 116, sc. 1, et. 5, ap. 28, posesor CI seria RD       înregistrare 22845847, care a fost înregistrat sub nr.
nr. 266165 emisă de secția 20 la data de 06.09.2002,      365930 din 10.07.2009.
CNP1710224133681, pe o perioadă nelimitată de timp,        (13/1.236.645)
cu puteri depline.
  Restul prevederilor din Actul Constitutiv rămân
neschimbate.                                  Societatea Comercială
  S-a redactat prezenta în 5 exemplare originale.               BAYON SUD - S.R.L.

  (11/1.236.641)                             DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL

                                       S.C. BAYON SUD S.R.L.
         Societatea Comercială
         AS ORTOTEL - S.R.L.                    NR. 1 DIN DATA DE 10.07.2009
                                  Subsemnatul
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC               DUMITRESCU SILVIU, de cetățenie română,
                                domiciliat în București, Str. Mitropolit Andrei Șaguna,
        DIN DATA DE 09.07.2009             nr. 113, sector 1, CNP 1830505410031, identificat
  D-na Somarlea Oprea Ana, cu domiciliul în București,    cu CI, seria RX nr. 171006, eliberată de Sp 5, la data de
str. Magura Mare, nr. 12A, Sector 3, legitimata cu CI seria  12/05/2003, deținând un număr de 20 părți sociale,
RD 187278, eliberată de secția 13 la data de 17.08.2001,    reprezentând 100 % din capitalul social al societății
CNP     2700227433044,      asociat unic   la  DECIDE:
S.C. AS ORTOTEL S.R.L., cu sediul în București,          Art. 1. Restrângerea obiectului de activitate prin
Str.            Magura          Mare   eliminarea următoarelor activități economice: 3316:
nr. 12A, C.U.I. RO22606602, având în același timp și      Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale;
calitatea de administrator la S.C. AS ORTOTEL S.R.L.;     3212: Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din
DECIDE:                            metale și pietre prețioase; 5221: Activități de servicii
  - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind    anexe pentru transporturi terestre; 6420: Activități ale
                                holdingurilor; 6920: Activități de contabilitate și audit
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
                                financiar; consultanță în domeniul fiscal; 7740: Leasing
actul constitutiv al societății, asociatul unic decide
                                cu bunuri intangibile (exclusiv financiare).; 8020: Activități
întreruperea temporară a activității societății,
                                de servicii privind sistemele de securizare; 8291: Activități
ca urmare a următoarelor motive:
                                ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de
  - climatul economic actual,
                                raportare a creditului.
  - ultimele modificări legislative,
                                  Art. 2. Se extinde obiectul de activitate cu următoarele
  - lipsa activității până în acest moment.
                                coduri Caen: 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;
  - întreruperea temporară a activității se realizează
                                3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de
                                3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase.
10.07.2009.
                                  Art. 3. Se precizează doar activ de închiriere la
  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se
                                următoarele coduri caen: 7711: Activități de închiriere și
însărcinează dna Dragan Angela, legitimată cu BI seria     leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare,
DP 053728, eliberat la data de 09.01.2001, care va avea    (doar activ de închiriere); 7712: Activități de închiriere și
ca sarcina și efectuarea tuturor formalităților la Oficiul   leasing cu autovehicule rutiere grele (doar activ de
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.    închiriere); 7721: Activități de închiriere și leasing cu
  (12/1.236.644)                       bunuri recreaționale și echipament sportiv (doar activ de
                                închiriere); 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte
                                bunuri personale și gospodărești n.c.a. (doar activ de
         Societatea Comercială             închiriere); 7731: Activități de închiriere și leasing cu
         BAYON SUD - S.R.L.              mașini și echipamente agricole (doar activ de închiriere);
                                7732: Activități de închiriere și leasing cu mașini și
           NOTIFICARE
                                echipamente pentru construcții (doar activ de închiriere);
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    7733: Activități de închiriere și leasing cu mașini și
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (doar activ
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
de închiriere); 7734: Activități de închiriere și leasing cu            Societatea Comercială
mașini și echipamente de transport pe apă (doar activ de              AFI GARDEN - S.R.L.
închiriere); 7735: Activități de închiriere și leasing cu
mașini și echipamente de transport aerian (doar activ de          HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
închiriere); 7739: Activități de închiriere și leasing cu alte
mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (doar activ     A ASOCIAȚILOR NR. 01 DIN 02.07.2009 PRIVIND
de închiriere)                                 S.C. AFI GARDEN S.R.L.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân          ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
neschimbate.                              COMERȚULUI BUCUREȘTI DE PE LÂNGĂ
                                  TRIBUNALUL BUCUREȘTI CU NR. J40/2069/2008
  (14/1.236.646)                        AVÂND C.U.I. 23230050 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
                                    SECTOR 3, STR. VALEA MIEILOR, NR. 30
         Societatea Comercială
                                   Subsemnații
         ALERT TOTAL - S.R.L.
                                   BAN IONEL, cetățean român, născut în
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              Mun. București, din părinții Ilie și Elena, la data de
                                 10.01.1981, de sex bărbătesc, posesor CI seria RD
  A ASOCIAȚILOR S.C. ALERT TOTAL S.R.L.,            nr. 453036, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de
 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. GHEORGHE POP            06.12.2005, CNP 1810110430043, cu domiciliul în
 DE BĂSEȘTI, NR. 20,PARTER, AP. 1, SECTOR 2,          București, sec. 3, Str. Alunelului, nr. 2, bl. 32, sc. 1, ap. 7
 NR. O.R.C.-T.B. J40/19117/2007, C.U.I. 22558793        și
        NR. 02/01.07.2009                  MAMARA ALEXANDRU, cetățean român, născut în
                                 Mun. București, din părinții Petre și Valeria, la data de
  Subsemnații
  KAZEMI HASSAN, cetățean iranian, domiciliat în        03.06.1981, de sex bărbătesc, posesor CI seria RT
București, Calea Văcărești, nr. 278, bl. 68A, sc. A,       nr. 471764, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 5 la
ap. 20, sector 4, născut la data de 03.11.1969, în Iran,     data de 02.03.2007, CNP 1810603430044, cu domiciliul
Schemiran, mama Sakine, tata Nad Aii, căsătorit, sex       în București, sec. 3, Str. Mieilor, nr. 30 în calitate de
masculin, identificat cu carte de rezidenta pentru membrii    asociați la S.C. AFI GARDEN S.R.L. am hotărât,
de familie ROU, seria RTR, nr. 02737, eliberată de        azi data de mai sus, suspendarea activității pe o
A.P.S.- București, la data de 29.05.2007,            perioadă de 3 ani începând cu data de 02.07.2009
CNP 7691103400014, și KAZEMI FLORENTINA,               (16/1.236.648)
cetățean român, domiciliat în București, Str. Gheorghe
Pop de Băsești, nr. 20, ap. 3, sector 2, născut la data de
10.10.1978, în București sector 6, mama Caliopi                  Societatea Comercială
                                          SELLSTYLE - S.R.L.
și tata Penica, căsătorită, sex feminin, identificată cu
CI seria RT, nr. 391706, eliberată de SPCEP S2 biroul
                                      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
nr. 3, la data de 23.01.2006, CNP 2781010423025, în
calitate de asociați la S.C. ALERT TOTAL S.R.L. am              A ASOCIAȚILOR NR. 1/01.07.2009
hotărât următoarele:
  Art. 1. Se înregistrează Punct de lucru în București,      AXANE ROBERT VALENTIN, domiciliat în București,
Șos. Mihai Bravu, nr. 540-562, sector 3, standul nr. A1 din   str. Rovine, nr. 1, bl. 67, sc. 1, Parter, ap. 2, sector 2,
incinta Complexului Comercial “AVA CENTER 2”.          identificat cu CI, seria RT, nr. 311776, eliberată de
  Art. 2. Reprezentarea societății va fi asigurata       Secția 6 Poliție, la data de 20.02.2004, având
de d-na DRAGA DANIELA, legitimată cu C.I. seria         CNP 1800108420116, și AXANE LIDIA, domiciliată în
RR nr. 231842, eliberată de secția 16 poliție la data de     București, str. Rovine, nr. 1, bl. 67, sc. 1, Parter, ap. 2,
13.09.2002, în calitate de funcționar economic, care va     sector 2, identificată cu CI, seria RX, nr. 124004, eliberată
putea efectua toate operațiunile necesare, în acest       de Secția 6 Poliție la data de 21.05.2000, având
sens.                              CNP 2550709400304, în calitate de asociați am hotărât
  Tehnoredactată azi, 01.07.2009, în 3(trei) exemplare,    următoarele:
fiecare cu valoare de original, una pentru ORC-MB și         1. Se deschide punct de lucru în București,
doua pentru societate.                      B-dul Carol I, nr. 59, Parter, sector 2, magazinul nr. 1.
  (15/1.236.647)                          (17/1.236.649)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009                7

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         CODESPHERE - S.R.L.                      STERE CONSTRUCT - S.R.L.

            NOTIFICARE                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           A ASOCIAȚILOR NR. 1/07.07.2009
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     BUDES STELIAN, cetățean român, născută la data
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         de 27.06.1969 în Tulcea, domiciliat în București,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Str. Podul Neagului, nr. 17; sect. 2, identificat cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    CI seria RD nr. 452721, emisă de Spcep S2 Bir. 2, la data
CODESPHERE S.R.L., cu sediul în București, Aleea         05.12.2005, CNP 1690627131241 și
Politehnicii, nr. 2, bloc 5A, scara 3, etaj 4, ap. 104,       BUDES MARIA - RUXANDRA, cetățean român,
sector 6, înregistrată sub nr. J40/8397/2008, cod unic de     născută la data de 02.02.1974 în București,
înregistrare 23875366, care a fost înregistrat          domiciliat în București, Str. Vasile Conta, nr. 3-5, sc. A,
                                 ap. 2, sect. 2, identificat cu CI seria RX nr. 364040,
sub nr. 366056 din 10.07.2009.
                                 emisă de Spcep S2 Bir. 1, la data 29.09.2005, am decis
  (18/1.236.650)                        următoarele:
                                   1. Se suspendă activitatea societății pe o
                                 perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 15.07.2009
         Societatea Comercială
                                 până la 14.07.2012.
         CODESPHERE - S.R.L.
                                   (20/1.236.652)
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                          Societatea Comercială
      A ASOCIAȚILOR NR. 1/08.07.2009                     U.I.G. ADVICE - S.R.L.
  SITA ADRIAN, cetățean român, născut la data de
                                         DECIZIA NR. 3/01.07.2009
03.09.1978 în Bacău, domiciliat în București,
Str. Ghirlandei, nr. 5, bl. 46, sc. 3, ap. 44, sect. 6,        Subsemnata
identificată cu C.I. seria RD nr. 522868 emisă de           URSU IOANA GABRIELA, născută la Botoșani, la
                                 data de 29.01.1981, cetățean român, domiciliată în
Spcep S6, la data de 18.04.2007, CNP 1780903044421,
                                 București, Bdul Iuliu Maniu, nr. 12, bl. Ml6, sc. 2,
  DAMIAN DANIEL ADRIAN, cetățean român, născut la
                                 et. 10, ap. 123, sector 6, posesoare a CI, seria RD,
data de 12.10.1983 în Jud. Ialomița, domiciliat în        nr. 415688, eliberată de Secția 20 a Mun. București la
Jud. Ialomița, Loc. Urziceni, str. Str. Aurora, nr. 3, bl. 55,  data de 18.10.2004, CNP 2810129070046;
etaj 1, ap. 7, identificat cu C.I. seria SZ nr. 183159        În   calitate   de   asociat     unic   al
emisă de Spclep Urziceni, la data de 12.09.2006,         S.C. U.I.G. ADVICE S.R.L., am hotărât următoarele:
CNP 1831210212730 și                         Art. 1. Suspendarea activității firmei pentru o perioadă
  RUSTOIU ALEXANDRU DITUGENIU, cetățean             de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.07.2009 și până la
român, născută la data 27.05.1985 în București,          data de 30.06.2012.
domiciliată în, Jud. Gorj, Loc. Târgu Jiu, str. Str. Victoriei,    (21/1.236.653)
bl. 37, sc. 2, etaj 4, ap. 20, CI seria GZ nr. 341698 emisă
de Spclep Tg. Jiu, la data de 01.06.2009,                   Societatea Comercială
CNP 1850527420099 am decis următoarele:               NARRI MACHINERY IMPORT EXPORT - S.R.L.
  1. Se completează obiectul de activitate cu
următoarele activități: 5621 Activități de alimentație                 NOTIFICARE
(catering) pentru evenimente, 5629 Alte servicii de         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alimentație n.c.a., 6820 închirierea și subînchirierea      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, 4618         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea         modificările și completările ulterioare, depunerea
produselor cu caracter specific, n.c.a., 4617 Intermedieri    textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                 comerciale     NARRIMACHINERY        IMPORT
în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun.
                                 EXPORT S.R.L., cu sediul în București, Str. VATRA
  (19/1.236.651)                        LUMINOASĂ, nr. 28, bloc P7, scara A, etaj P, ap. 2,
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
cameral, sector 2, înregistrată sub nr. J40/7349/2009,      P. Craiova la 02.04.2003, CNP 1420728163209 și
cod unic de înregistrare 25719363, care a fost înregistrat    BRATU FLORIN, cetățean român, domiciliat în Craiova,
sub nr. 366061 din 10.07.2009.                  str. Emil Racoviță, nr. 54, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria
                                 DX, nr. 247165, elib. de P. Craiova la 02.04.2003, având
  (22/1.236.654)
                                 CNP 1821017160062, am hotărât:
                                   • Suspendarea temporară a activității societății pe o
       Societatea Comercială                perioadă de 3 ani, conform art. 236 din Legea 31/1990,
  NARRI MACHINERY IMPORT EXPORT - S.R.L.            republicată și modificată, privind societățile comerciale.
                                   Prezenta hotărâre s-a redactat azi, 26.09.2007, în
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               5 exemplare originale.
      A ASOCIAȚILOR NR. 1/01.07.2009               (24/1.202.618)
  AKHILESH NARRI ARYA, cetățean indian, născut la
data de 05.05.1978 în India, Hyderabad, sex masculin,                Societatea Comercială
domiciliat în New Delhi, Str. Sarojini Nagar LPT-341, cu              GCI SYSTEMS - S.R.L.
reședința în România, șos. Pantelimon, nr. 233,
bl. 68, ap. 46, sector 2, identificat cu PA nr. E6321395           HOTĂRÂRE NR. 01 DIN 24.04.2009
emis de Autoritățile Indiene, la data de 19.05.2005,         Pentru firma GCI SYSTEMS S.R.L. având
CNP 7780505422211 și                       C.U.I. 23454022 din 07.03.2008 și număr de ordine în
  PIRVU DUMITRU, cetățean român, născut la data de       Registrul Comerțului J 16/476/07.03.2008 administratorii
13.02.1951 în Jud. Dâmbovița, sex masculin,            Golea Cosmin Adrian și Golea Constantin hotărăsc
domiciliat în București, Bld Alexandru Obregia,          suspendarea activității de ia 30.04.2009 până la
nr. 35, bl. 35, sc. 3, et. 4, ap. 120, sector 4, identificat cu  29.04.2012.
C.I. seria DP nr. 072878 emisă de I.G.P.-D.E.P. la data de
11.01.2002, CNP 1510213154220, am decis                (25/1.202.619)
următoarele:
  1. Se completează obiectul secundar cu următoarele               Societatea Comercială
activități: 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse                STEMIVAN - S.R.L.
diverse, 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor,
semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat,                 DECIZIA NR. 1 DIN 12.05.2009
5911 - Activități de producție cinematografică, video și de
programe de televiziune, 5912 - Activități post-producție       Subsemnata Vancea Ileana-Cristina, asociat unic și
cinematografică, video și de programe de televiziune,       administrator al S.C. STEMIVAN S.R.L. cu sediul în
5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice,   Bechet, str. Mircea Eliade, nr. 17, jud. Dolj, înregistrată la
video și a programelor de televiziune, 5914 - Proiecția de    ORC sub nr. Jl6/395/2003, având C.U.I. 15304610, în
filme cinematografice, 7311 - Activități ale agențiilor de    conformitate cu prevederile legale și având în vedere că
publicitate, 7312 - Servicii de reprezentare media,        firma nu a desfășurat nicio activitate de la înființare,
7420 - Activități fotografice, 9001 - Activități de        DECID:
interpretare artistică (spectacole), 9002 - Activități suport     SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI ÎNCEPÂND
pentru    interpretarea    artistică   (spectacole),   CU DATA DE 01.06.2009 PANA LA DATA DE 31.05.2012.
9003 - Activități de creație artistică, 9004 - Activități de     (26/1.202.620)
gestionare a sălilor de spectacole, 9319 - Alte activități
sportive, 9329 - Alte activități recreative și distractive
n.c.a., 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.                 Societatea Comercială
  2. Se precizează numele asociatului/administratorului             MAKED-COMERT - S.R.L.
AKHILESH NARRI ARYA.
                                    HOTĂRÂREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
  (23/1.236.655)
                                          DIN DATA DE 15-05-2009
         Societatea Comercială                Subsemnații Paskovska Irini legitimată cu C.I. seria
        BRA-AUTORENT - S.R.L.               DX, Nr. 285536, CNP 2700710165998 și Paskovski
                                 Gjorgji cu carte de rezidenta seria RTR, Nr. 06318,
        HOTĂRÂRE DIN 26.09.2007              CNP   7620710160015,    ambii   asociați  la
  Asociații firmei, BRATU CONSTANTIN, cetățean          S.C. MAKED-COMERT S.R.L. din Craiova, cu sediul
român, domiciliat în Craiova, str. Emil Racoviță, nr. 54,     str. Emanoil Chinezu, Nr. 11, Bl. H3, Sc. C, Ap. 20, am
jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX, nr. 247163, elib. de   decis următoarele:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009               9

  Art. 1 - Suspendarea activității societății ca urmare a           Societatea Comercială
imposibilității realizării obiectului de activitate datorată           SEVENHELL - S.R.L.
crizei financiare, pe o perioadă de 3 ani, începând cu
data de 01-06-2009.                              HOTĂRÂRE NR. 1/30.04.2009
  (27/1.202.621)                          Administratorul societății S.C. SEVENHELL S.R.L.,
                                 Lungulescu Mirel - Nicușor - Adi, posesor al C.I. seria DX
                                 nr. 331507 domiciliat în Craiova, str. Dr. M. Canciulescu,
         Societatea Comercială              nr. 7, al. I 39, sc. 1, ap. 6, jud. Dolj, hotărăsc:
          ALLNEW - S.R.L.
                                   Art. 1. Începând cu data de 01 mai 2009, activitatea
                                 firmei se suspendă pentru o perioadă de 3 ani, de la data
            HOTĂRÂRE
                                 de 1 mai 2009 până la data de 30 aprilie 2012.
  Asociații
  1. Oțăl Dragoș-Ștefan, domiciliat în Craiova,          (30/1.202.626)
B-dul Oltenia, nr. 4, bl. 166B, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj,
posesor al CI seria DX nr. 282571 eliberată de Poliția             Societatea Comercială
Craiova la data de 23.09.2003, CNP 1760819163295;               FLOMIDOR IMPEX - S.R.L.
  2. Oțăl Mihaela domiciliata în Craiova, B-dul Oltenia,
nr. 4, bl. 166B, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, posesoare a CI seria      HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE
DX nr. 408666 eliberata de SPCLEP Craiova la data de
20.07.2005, CNP 2740508284401;                       A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
  Am hotărât următoarele:                      FLOMIDOR IMPEX S.R.L., SEDIU CRAIOVA,
  1. Se suspendă temporar activitatea societății pe o           STR. MĂRĂȘEȘTI, NR. 52,
perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.06.2009 până        NR. REG.COM J/16/1220/1997, C.U.I. 9969686
la data de 01.06.2012.                           NR. 2 DIN DATA DE 15.05.2009
  2. Se împuternicește D-na Oțăl Mihaela, legitimată cu      Adunarea Generală a Asociaților societății
CI seria DX nr. 408666, CNP 2740508284401, să          FLOMIDOR IMPEX S.R.L., cu sediul în CRAIOVA,
semneze, în numele și pentru asociați, toate
                                 Strada MĂRĂȘEȘTI, Nr. 52, înregistrată la Registrul
documentele necesare pentru ducerea la îndeplinire a
                                 Comerțului sub nr. J16/1220/1997, C.U.I. 9969686,
prezentei Hotărâri.
                                 (denumită în continuare “Societatea”), s-a întrunit în data
  (28/1.202.624)                        de 15.05.2009, la sediul Societății. La Adunarea
                                 Generală au participat următorii:
         Societatea Comercială                1. FLOREA DORIAN, identificat cu CI seria
         R.P. PLAST - S.R.L.              DX nr. 520964, în calitate de asociat deținând 49 părți
                                 sociale, reprezentând 49% din capitalul social al
    DECIZIA NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009           Societății;
  D-na   PASCU     RAMONA,   asociat   unic       2. FLOREA MIHAELA, identificată cu CI seria
S.C. R.P. PLAST S.R.L., cu sediul În GHERCESTI,         DX nr. 359523, în calitate de asociat deținând 51 părți
Str. PRIMĂVERII, numărul 1, GARAJ C.U.I. 17157639,        sociale, reprezentând 51% din capitalul social al
având în același timp și calitatea de administrator la      Societății;
S.C. R.P. PLAST S.R.L. (în baza actului constitutiv al        Reprezentând 100% din capitalul social al Societății,
societății comerciale); DECIDE:                 au aprobat cu unanimitate de voturi renunțarea la orice
  - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind      formalitate de convocare prealabilă a Adunării Generale.
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin      Adunarea Generală fiind legal și statutar întrunită,
actul constitutiv al societății, asociatul unic         asociații au decis cu unanimitate de voturi după cum
(administratorul) decide suspendarea (întreruperea        urmează:
temporară) a activității societății, ca urmare a           1. Se aprobă modificarea obiectului de activitate al
următoarelor motive:                       Societății după cum urmează:
  - climatul economic actual,                    Domeniu principal de activitate:
  - ultimele modificări legislative,                Cod CAEN 829 - Activități de servicii suport pentru
  - lipsa activității.                     întreprinderi n.c.a.
  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de         Obiect principal de activitate
3 ani (începând cu data de 01.06.2009).               Cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport
  (29/1.202.625)                        pentru întreprinderi n.c.a.
  10        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
  2. Se aprobă modificarea obiectelor secundare de              Societatea Comercială
activitate ale Societății, celelalte obiecte secundare              DENTSENS - S.R.L.
existente până la această dată Fiind anulate, după cum
urmează:                                   HOTĂRÂREA 1/19.05.2009
  Obiecte secundare de activitate
                                  Subsemnații,
  Cod CAEN 4520 - Întreținerea și repararea
autovehiculelor                          Mitrache Lavinia, domiciliată în Craiova, str. Împăratul
  Cod CAEN 4531 - Comerț cu ridicata de piese și       Traian, nr. 206, bl. K 10, sc. 1, ap. 9, act identitate CI,
accesorii pentru autovehicule                  seria DX, nr. 433823, CNP 2710528163212, eliberată de
  Cod CAEN 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse     Mun. Craiova la data de 18.01.2006, și
alimentare, băuturi și tutun                    Mitrache Elena, domiciliată în Craiova, str. Împăratul
  Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse     Traian, nr. 206, bl. K 10, sc. 1, ap. 9, act identitate CI,
diverse
                                seria DX, nr. 283331, CNP 2490501163219, eliberată de
  Cod CAEN 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și
                                Mun. Craiova la data de 25.09.2003, în calitate de
legumelor
  Cod CAEN 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine       asociați ai societății mai sus-menționate, având în vedere
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       dispozițiile legii 31/1990 republicată și modificată, am
nealimentare                          decis următoarele:
  Cod CAEN 5224 - Manipulări                   Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
  Cod CAEN 5610 - Restaurante                 de 3 ani, începând cu data de 01.06.2009.
  Cod CAEN 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.      Întocmit, azi, 19.05.2009, în 3 exemplare originale.
  Cod CAEN 5630 - Baruri și alte activități de servire a
băuturilor                             (33/1.202.629)
  Cod CAEN 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.
  3. Se aprobă schimbarea sediului social din Craiova,            Societatea Comercială
strada Mărășești, nr. 52, în Craiova strada Victoriei,
                                       VINITA D’OR COM - S.R.L.
nr. 10.
  4. Se modifică deținerea părților sociale ale societății,      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
în sensul că Florea Dorian, având calitatea de asociat va
deține un număr de 51 de părți sociale, reprezentând        A ASOCIAȚILOR S.C. VINITA D’OR COM S.R.L.
51% din capitalul social al Societății;
                                        NR. 1 DIN 18.05.2009
  Florea Mihaela având calitatea de asociat va deține
un număr de 49 de părți sociale, reprezentând 49% din       Adunarea Generală a Asociaților S.C. “VINITA D’OR
capitalul social al societății.                 COM” S.R.L., formată din:
  5. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al        - GUBANDRU ELEODOR - asociat unic - domiciliat în
Societății pentru a reflecta modificările aduse prin      com. Ghioroiu, sat Poienari, jud. Vâlcea, născut la data
prezenta Hotărâre.                       de 28.08.1953 în com. Ghioroiu, jud. Vâlcea, posesor al
  (31/1.202.627)                       CI seria VX nr. 291947 emisă de SCLEP Bălcești la data
                                de 27.07.2007, CNP 1530828163215;
        Societatea Comercială               convocată conform prevederilor Legii 31/1990, cu
        FLOMIDOR IMPEX - S.R.L.             modificările ulterioare, azi 18.05.2009, am hotărât
                                următoarele:
            NOTIFICARE                 Suspendarea (întreruperea temporară) activității
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    societății din cauza următoarelor motive:
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       - ultimele modificări legislative,
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările    - lipsa activității.
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3 ani
actului constitutiv al societății comerciale FLOMIDOR
                                începând cu data de 01.06.2009. Menționam că s-au
IMPEX S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Municipiul
Craiova, Str. Victoriei Nr. 10, înregistrată sub        modificat datele asociatului unic.
nr. J16/1220/1997, cod unic de înregistrare 9969686,        Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre în
care a fost înregistrat sub nr. 34377 din 21.05.2009.      4 (patru) exemplare, azi 18.05.2009.
  (32/1.202.628)                         (34/1.202.630)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009               11

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         ALPOMAR - S.R.L.                          CIRY-G - S.R.L.

             DECIZIE                       DECIZIE NR. 1 DIN 01.05.2009
  POPESCU FLOAREA, asociat unic și administrator al
                                  Subsemnata Surdu Rozeta,în calitate de asociat unic
S.C. ALPOMAR S.R.L., cu sediul în Craiova județul Dolj,
                                al S.C. CIRY-G S.R.L.,decid suspendarea temporara a
str. Frații Golești, nr. 107 bl. K27, sc. 1, apt. 2, în
conformitate cu prevederile statutului, DECID          activități societății pe o perioadă de trei ani începând cu
  Art. 1 Suspendarea activității S.C. ALPOMAR S.R.L.     data de 01.05.2009.
Craiova începând cu data de 01.06.2009, pe o perioadă        (38/1.202.634)
de trei ani.
  (35/1.202.631)
                                         Societatea Comercială
                                           TADAN - S.R.L.
         Societatea Comercială
         RMG GROUP - S.R.L.                   DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1

             DECIZIE                        DIN DATA DE 25.05.2009
  Subsemnatul      RADUCU    MIHAI-GEORGE,
                                  Subsemnatul
CNP 1821007160091, cetățean român născut la
                                  TĂNĂSESCU DANIEL, cetățean român, domiciliat în
07.10.1982, în municipiul Craiova, județul Dolj, cu
domiciliul în Craiova, Str. Lămâiței, nr. 17, bloc 28, sc. 1,  Craiova, str. C-tin Brâncoveannu, nr. 37, bl. 2011, sc. 1,
et. 2, ap. 9 care se legitimează cu CI seria DX nr. 269123,   ap. 17, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX, nr. 614651,
eliberată de Poliția munic. Craiova, la data de         emisă  de  SPCLEP    Craiova   la  15.12.2008,
18.07.2003, asociat unic al S.C. RMG GROUP S.R.L.,       CNP 1841215160036, deținând un număr de 20 părți
J16/1950/2008, C.U.I. 24557638, cu sediul în Craiova,      sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
Str. Vasile Alecsandri, nr. 117, am decis suspendarea      societății, DECIDE:
activității societății, timp de 3 ani, începând cu data de
                                  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o durată de
01.06.2009 până la 31.05.2012.
                                3 ani începând cu data de 25.05.2009.
  (36/1.202.632)                         Art. 2. Menționăm că s-au modificat datele de
                                identificare ale d-nei TĂNĂSESCU DANIEL.
         Societatea Comercială               Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
        C.R.A. ALBATRON - S.R.L.
                                neschimbate.
       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR                 (39/1.202.635)

     NR. 01 DIN DATA DE 20.05.2009
      SOCIETĂȚII COMERCIALE                        Societatea Comercială
       C.R.A. ALBATRON S.R.L.                      SVENSSON MEDIA - S.R.L.
  CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. B-DUL DACIA,
 NR. 157, BL. 26, SC. 1, AP. 8, CODUL DE ÎNREG.               HOTĂRÂRE NR. 2/25.05.2009
FISCALĂ R017557627, ORC DOLJ, NR. J16/981/2005
                                  Asociatul unic, FLOREA CARMEN - CRISTINA, CNP
  Asociat unic                         2661229163199, domiciliată în Craiova, Str. Horia, nr. 3,
  1. CHITIBURA RAMONA ALEXANDRA, posesoare           Bl. a8, sc. 2, ej. 1, ap. 3, județul Dolj, posesoare a
a C.I. seria DX nr. 3773 eliberată de Poliția Craiova la
                                C.I. seria DX, nr. 222049, eliberată de Pol. Craiova, la
data de 11.01.2005, CNP 2780823163209, în calitate de
                                data de 09.12.2002, am hotărât:
asociat unic au hotărât că, începând cu data de
01.06.2009 se suspendă activitatea societății pe o         Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 ani
perioadă de 3 (trei) ani.                    începând cu data de 25.05.2009.

  (37/1.202.633)                         (40/1.202.636)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
            DIMI - S.R.L.                     MIKAEL COMPANY IMPEX - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                        HOTĂRÂRE NR. 1/2009
                                    Asociații
      A ASOCIAȚILOR S.C. DIMI S.R.L.               Cimpeanu Mirela - Darclee, cetățean român,
  CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. VASILE CONTA,            domiciliat în Craiova, str. Dezrobirii, bl. E14, sc. 1, ap. 8,
   NR. 7, BL. Z 3, SC. 1, AP. 17, JUDEȚUL DOLJ          posesorul    C.I.  seria  D.X.,    nr.  036630,
                                  C.N.P. 2631122163191, eliberată de Pol.
   ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                  Craiova/14.07.1999,
   COMERȚULUI SUB NR. J16/1495/07.08.2007              Fernandez Michael - Antoine, cetățean francez,
   C.U.I. 22234971 DIN DATA DE 27.04.2009            domiciliat în Franța, 53, Rue Gabriel Peri, Pamires
  Subsemnații                           Ariege, posesorul PAS. nr. 00F236868, eliberat de
                                  Aut. Franceze,
  1. ROSCA CRISTINA DIANA cetățean român,
                                    Cazeneuve Didier - Patrick, cetățean francez,
domiciliată în Slatina, str. Crizantemei, nr. 6, bl. 6 A, sc. A,  domiciliat în Franța, 28, Rue Victor Hugo, 09100
ap. 5, jud. Olt, identificată cu C.I. seria OT, nr. 186748,    Pamires, posesorul PAS. nr. 02YF22511, eliberat de
CNP 2820627284542,                         Aut. Franceze,
  2. BRINZAN MIRELA cetățean român, domiciliată în          Cardot Jean Claude Raymond Andre, cetățean
Craiova, str. Vasile Conta, bl. Z3, sc. 1, ap. 17, județul     Francez, domiciliat în Franța, Les Gascous
                                  11420 Villautou, posesorul PAS. nr. 01XA80207, eliberat
Dolj, identificată cu C.I. seria DX, nr. 261339,
                                  de Aut. Franceze, am hotărât:
CNP 2800429160011, întruniți în Adunarea Generală a          • Societatea își suspendă activitatea pentru o
asociaților, azi, 27.04.2009, cu unanimitate de          perioadă de 3(trei) ani, începând cu data de 01.02.2009
  Am hotărât:                           până la data de 01.02.2012.
  Art. 1 Suspendarea activității societății pentru o         Prezenta hotărâre face parte integrantă din contractul
perioadă de trei ani începând cu data de 27.04.2009.        și statutul societății.
                                    Încheiată în 7 exemplare considerate a fi originale.
  (41/1.202.637)
                                    (43/1.202.639)

         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        SUMMER NIGHTS - S.R.L.                       SIMODE IMPEX - S.R.L.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                    HOTĂRÂRE NR. 34/29.04.2009
                                   Asociații, Macsut Leonard - Iulian, cod numeric
         DIN DATA DE 26.05.2009              personal 1700705163271 domiciliat în Craiova, str. Filip
  D-na DINU NICULINA, asociat unic la S.C. SUMMER         Lazăr, nr. 2, Bl. F6, Sc. 1, Et. 1, Ap. 4, jud. Dolj, cetățean
NIGHTS S.R.L., cu sediul în comuna Ghercesti,           român, posesor al C.I. seria DX, nr. 363584, eliberată de
                                  Pol. Craiova la data de 22.10.2004 și Mihai
Str. Eroilor, C.U.I. 17417275, având în același timp și      Dorin - Laurențiu, cod numeric personal 1700222163266,
calitatea de administrator la S.C. SUMMER             domiciliat în Craiova, str. Cristian Tell, nr. 6, jud. Dolj,
NIGHTS S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății      cetățean român, posesor al C.I. seria DX nr. 363589,
comerciale); DECIDE:                        eliberată de Pol. Craiova la data de 22.10.2004, în
  - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind       adunarea generala din 29.04.2009, am hotărât:
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin       Societatea închide punctele de lucru situate în:
                                   Slatina, Bld Nicolae Titulescu nr. 24, parter, Jud. Olt
actul constitutiv al societății, asociatul unic
                                   Târgu Jiu, Str. Republicii, Tronson A, Bl. 4, parter,
(administratorul) decide suspendarea (întreruperea         Jud. Gorj
temporară) a activității societății, că urmare a           Craiova, Str. I.C. Brătianu, Bl. A21-A22, Jud. Dolj
următoarelor motive:                         Obiectul de activitate se extinde cu:
  - climatul economic actual,                    - 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
  - ultimele modificări legislative,               autovehicule în magazine specializate
                                   - 5210 - Depozitări
  - lipsa activității până în acest moment.
                                   Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de        constitutiv al societății, încheiată în 7 exemplare
3 ani (începând cu data de 26.05.2009).              considerate a fi originale.
  (42/1.202.638)                           (44/1.202.640)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009                13

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         SIMODE IMPEX - S.R.L.                      MIR & GAL COM - S.R.L.

            NOTIFICARE                        HOTĂRÂRE 1/19.05.2008
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          S.C. MIR & GAL COM S.R.L.
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       CRAIOVA, B-DUL OLTENIA, NR. 60, BL. 30, SC. 4,
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările           AP. 7, JUD. DOLJ
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      J16/2361/20.12.2006, C.U.I. 20087320
actului constitutiv al societății comerciale SIMODE
IMPEX S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Pielesti,         Asociații, Galesanu Alexandrina, domiciliat în Craiova,
                                 B-dul Oltenia, nr. 60, bl. 30, sc. 4, ap. 7, jud. Dolj, posesor
Com. Pielesti, înregistrată sub nr. J16/1951/1994, cod
                                 al C.I. seria DX, nr. 350853, eliberată de Pol. Craiova, la
unic de înregistrare 5983360, care a fost înregistrat sub
                                 data de 12.08.2004 și Galesanu Luca, domiciliat în
nr. 35216 din 26.05.2009.                    Craiova, Craiovita Noua, bl. 30, sc. 4, ap. 7 Jud. Dolj,
  (45/1.202.641)                        posesor al B.I. seria BX, nr. 127192, eliberată de
                                 Pol. Craiova, la data de 16.03.1989, în ad. Gen. din data
                                 de 19.05.2008, am hotărât:
         Societatea Comercială               Societatea își suspendă activitatea pe o perioadă de
          VAMIR - S.R.L.                3 ani, începând cu data de 19.05.2009 până la data
                                 del9.05.2012, conform dispozițiilor Lg. 31/1990 modf. și
        HOTĂRÂRE 1/19.05.2008              actualz.
                                  Prezenta hotărâre face parte integrantă din statutul
        S.C. VAMIR S.R.L.                societății, încheiat în 5 exemplare considerate a fi
 CRAIOVA, ALEEA PIERSICULUI, NR. 5B, BL. 81B,          originale.
       SC. 1, AP. 3, JUD. DOLJ                 (48/1.202.644)
    J16/616/03.04.2006, C.U.I. 18545671
  Asociații, Dumitrașcu Mirela, domiciliat în Craiova,
                                         Societatea Comercială
Aleea Piersicului, nr. 5B, bl. 81B, sc. 1, ap. 3, jud. Dolj           BLU IMOBILIARE - S.R.L.
posesor al CI seria DX, nr. 410495, eliberată de SPCLEP
Craiova, la data de 01.08.2005 și Dumitrascu Vasile,             HOTĂRÂRE NR. 16/29.04.2009
domiciliat în Craiova, Aleea Piersicului, nr. 5B, bl. 81B,
sc. 1, ap. 3, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX, nr. 410493,    Asociații OPRESCU CLAUDIU - LAURENȚIU, cod
eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 01.08.2005, în      numeric personal 1851013160066, născut la data de
ad. Gen. din data de 19.05.2008, am hotărât:           13.10.1985, în Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Craiova,
                                 Bld Știrbei Vodă, nr. 47B, Jud. Dolj, cetățean român,
  Societatea își suspendă activitatea pe o perioadă de
                                 posesor al C.I. seria DX, nr. 322530, eliberată de
3 ani, începând cu data de 19.05.2009 până la data
                                 Pol. Craiova, la data de 30.03.2004 și OPRESCU
del9.05.2012, conform dispozițiilor Lg. 31/1990 modf. și     ȘTEFAN, cod numeric personal 1570522163210, născut
actuate.                             la data de 22.05.1957, în Com. Gubaucea, Jud. Dolj,
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din statutul     domiciliat în Craiova, Bld Știrbei Vodă, nr. 47B, Jud. Dolj,
societății.                           cetățean român, posesor al C.I. seria DX, nr. 257239,
  Încheiat în 5 exemplare considerate a fi originale.     eliberată de Pol. Craiova, la data de 21.05.2003, în
  (46/1.202.642)                        adunarea generală din data de 28.04.2009, am hotărât
                                   Societatea își suspendă activitatea pe o perioadă de
                                 3 ani începând cu data 28.04.2009, conform
         Societatea Comercială              art. 237, al. 2, Lg. 31/1990.
         HANIBAL COM - S.R.L.                (49/1.202.645)
       HOTĂRÂRE NR. 7/14.05.2009
                                         Societatea Comercială
  Asociatul unic, PETRE PETRE, cod numeric personal
                                        BUDHABAR INVEST - S.R.L.
1490626162141, născut la data de 26.06.1949, în Sat
Malcoci (Com. Nufara), jud. Tulcea, domiciliat în Calafat,           HOTĂRÂRE NR. 1/25.05.2009
Str. Gheorghe Doja nr. 67, jud. Dolj, cetățean român,
posesor al C.I. seria DX, nr. 257126, eliberată de         Asociatul unic BORUZ FLOREA, cod numeric
Pol. Craiova, la data de 21.05.2003 am hotărât:         personal 1601013163211, născut la data de 13.10.1960
  Societatea își suspendă activitatea pe o perioadă       în Com. Gingiova, Jud. Dolj domiciliat în Craiova,
de 3 ani începând că data 14.05.2009, conform          B-dul Decebal, nr. 80, Bl. 16, Sc. 1, Ap. 6, Jud. Dolj,
                                 cetățean român, posesor al C.I. seria D.X., nr. 324072,
Lg. 31/1990.
                                 eliberată de Pol. Craiova la data de 05.04.2004 am
  (47/1.202.643)                        hotărât:
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
  Societatea își suspendă activitatea pe o perioadă         - Începând cu data de 26.05.2009 se suspendă
de 3 ani începând cu data 28.04.2009, conform art. 237,      activitatea S.C. MTV TEO S.R.L. pe o perioadă de 3 (trei)
al. 2, Lg. 31/1990.                        ani.
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul         - S-au modificat datele din CI ale asociatului
constitutiv al societății.                     Minculeasa Tudorel.
  Încheiata în 7 exemplare considerate a fi originale.       - Prezenta hotărâre va fi depusă în termen de 15 zile
  (50/1.202.646)                         la Oficiul Registrului Comerțului Dolj pentru a fi
                                  menționată în registru și publicată în monitorul oficial.
                                    (53/1.202.649)
         Societatea Comercială
          ZU EXPRES - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
       HOTĂRÂREA NR. 1/25.05.2009                         AAFO - S.R.L.
  Asociatul unic al S.C. ZU EXPRES S.R.L., Barbu
Constantin domiciliat în com. Bulzesti, sat. Secuiești,             HOTĂRÂREA NR. 1/21.05.2009
posesor al C.I. seria DX, nr. 472819 hotărăsc:             Asociat unic OLTEANU PETRE - ANDREI, cod
  Art. 1 începând cu data de 01.06.2009 se suspendă       numeric personal 1821004280025, domiciliat în Craiova,
activitatea firmei pe o perioadă de 3 ani de la 01.06.2009     Calea București, nr. 88A, bl. 06, sc. 1, ap. 1, Jud. Dolj,
la 31.05.2012.                           cetățean român, posesor al CI, Seria DX, nr. 576608,
  (51/1.202.647)                         eliberată de Pol. Craiova, la data de 20.05.2008, am
                                  hotărât:
                                    Se suspendă activitatea societății, pe o durată de
         Societatea Comercială              3 ani, începând cu data de 21.05.2009.
          LA-LIU GEN - S.R.L.
                                    (54/1.202.650)
       HOTĂRÂRE NR. 7/25.05.2009
  Asociatul unic LACATUSU MARIA, cod numeric                   Societatea Comercială
personal 2670428166735, născută la data de                      VLASTIN - S.R.L.
28.04.1967, în Com. Castranova, jud. Dolj, domiciliată în
Craiova, Str. Pașcani, Bl. B29, Sc. 1, Et. 4, Ap. 13,       HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
jud. Dolj, cetățean român, posesor al C.I. seria DX,
nr. 072528, eliberată de Pol. Craiova, la data de                  S.C. VLASTIN S.R.L.
09.05.2000 am hotărât:                         Subsemnata Burtea Elena-Daniela, domiciliată în
  Societatea își suspendă activitatea pe o perioadă de      Craiova, str. Tismana, nr. 38C, județul Dolj, posesoare a
3 ani începând cu data 25.05.2009, conform art. 237,        CI    seria   DX    nr.   484268/07.12.1006,
al. 2, Lg. 31/1990.                        CNP 2751126163240 deținând 100% cota de participare
  (52/1.202.648)                         la beneficii și pierderi, în valoare totală de 200 lei;
                                    În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu
                                  modificările ulterioare, în calitate de asociat unic, am
         Societatea Comercială              hotărât următoarele:
          MTV TEO - S.R.L.                  1. Asocierea cu Bobosca Mădălina - Cristina,
                                  domiciliată în Craiova, str. Dr. Ion Augustin, nr. 12,
   HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE              bl. S50, sc. 1, ap. 1, județul Dolj, posesoare a CI seria DX
                                  nr. 257934/23.05.2003 CNP 2840831160098, cu un aport
       A ASOCIAȚILOR DIN CADRUL               la capitalul social de 40%, respectiv 80 Ron.
       S.C. MTV TEO S.R.L., CRAIOVA               Astfel, asociații devin:
         DIN DATA DE 20.05.2009                - Burtea Elena - Daniela, domiciliată în Craiova,
  Asociații                            str. Tismana, nr. 38C, județul Dolj, posesoare a CI seria
  - MINCULEASA TUDOREL domiciliat în localitatea         DX nr. 484268/07.12.1006, CNP 2751126163240, care
Craiova, str. Vântului, nr. 7, bl. S5, sc. 2, ap. 5 legitimat cu  va deține 60% cota de participare la beneficii și pierderi,
CI seria DX, nr. 633234, eliberată la data de 15.04.2009,     în valoare totală de 120 lei;
CNP 1790724282244.                           - Bobosca Mădălina - Cristina, domiciliată în Craiova,
  - MINCULEASA VALENTINA domiciliată în localitatea        str. Dr. Ion Augustin, nr. 12, bl. S50, sc. 1, ap. 1, județul
Craiova, str. Vântului, nr. 7, bl. S5, sc. 2, ap. 5 legitimată   Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 257934/23.05.2003
cu CI seria DX, nr. 544987, eliberată la data de          CNP 2840831160098, care va deține 40%, cota de
30.10.2007, CNP 2841114160082, în calitate de asociați       participare la beneficii și pierderi, în valoare totală de
am hotărât următoarele:                      80 lei;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009              15

  2. Administrarea societății și reprezentarea ei în      Craiova, cu domiciliul în Craiova, str. Bariera Valcii,
relațiile cu terții se va face de către dna BURTEA       nr. 145 jud. Dolj, identificat Cu CI seria DX nr. 345733,
ELENA - DANIELA, puterile ei fiind nelimitate.         CNP 1600927163234;
  3. Deschiderea unui punct de lucru al societății         Urziceanu Venu, de cetățenie română, fiul Iui
noastre, la adresa Craiova, B-dul 1 Mai, nr. 100, județul    Gheorghe și Elena, născut la data de 07.08.1955 în
Dolj.
                                comuna Întorsura jud. Dolj, cu domiciliul în Craiova,
  Prezentăm contractul de închiriere nr. 014 din data de
19.05.2009 dintre S.C. Mega Company S.R.L. și          str. Dimitrie Gerota, bl. V1, sc. 1, ap. 1, Identificat cu
S.C. Vlastin S.R.L. și certificatul de nomenclatură       CI seria DX nr. 096601, CNP 1550807163306;
stradală, nr. 23823 din data de 22-10-2003. La punctul de      Am hotărât următoarele:
lucru se va desfășura activitatea principală conform        Începând cu data de 15.05.2009 se suspendă
CAEN 8121 - Activități de întreținere și curățare a       activitatea societății COCO S.R.L. pentru o perioadă de
clădirilor, precum și alte activități secundare, așa cum    3 (trei) ani.
rezultă din actul constitutiv.
  4. Se împuternicește domnul Staicu Claudiu - Cristian,      (57/1.202.653)
domiciliat în Craiova, str. Dr. Victor Gomiu, nr. 16, bl. I9,
sc. 1, ap. 19, județul Dolj, posesor al CI seria DX 630776,
                                        Societatea Comercială
CNP 1850319160062 sa reprezinte societatea pentru
                                         ERMONA - S.R.L.
demersurile ce trebuiesc efectuate în vederea
înregistrării mențiunilor la ORC Dolj.
                                     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Prezenta face parte integrantă din actul constitutiv al
societății pe care îl modifică corespunzător, restul
                                    AL S.C. ERMONA S.R.L., CRAIOVA,
dispozițiilor rămânând neschimbate.
                                  STR. FĂGĂRAȘ, NR. 12, BL. D10, SC. 2, AP. 14,
  Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre în
6 (șase) exemplare, azi 22 Mai 2009.                JUD. DOLJ, J16/1677/2003, C.U.I. RO 15885113
                                        NR. 01/27.04.2009
  (55/1.202.651)
                                  Alimănescu Anca Mirela, dom. în Craiova,
                                STR. FĂGĂRAȘ, nr. 12, bl. D10, sc. 2, ap. 14, CI seria DX
         Societatea Comercială
                                nr. 256070, CNP 26830327160025, în calitate de asociat
          VLASTIN - S.R.L.
                                unic am hotărât:
            NOTIFICARE                  1. Actualizarea obiectului de activitate principal și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    secundar conform CAEN revizuit 2 și precizarea în actul
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     constitutiv: Domeniul principal de activitate este Comerț
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările  cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al  specializate - grupa 477, iar activitatea principală este
actului constitutiv al societății comerciale          4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
VLASTIN S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Municipiul      magazine specializate.
Craiova, Str. Tismana Nr. 38c, înregistrată sub
                                  2. Suspendarea temporară a activității pe o durată de
nr. J16/1504/2007, cod unic de înregistrare 22232230,
care a fost înregistrat sub nr. 35251 din 26.05.2009.      3 ani începând din data de 27.04.2009

  (56/1.202.652)                         (58/1.202.654)


         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
           COCO - S.R.L.                       FLANEG COM - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                    HOTĂRÂREA NR. 1/22.05.2009
                                  Asociatul   unic,   DIHORU    MARGARETA,
         A S.C. COCO S.R.L.
    ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. DOLJ SUB            CNP 2430128160017, domiciliat în Bailesti,
   NR. J16/1310/1992, CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,          Str. Er. Grigorescu, nr. 148, jud. Dolj, posesor al B.I.,
   STR. BUZIAS, NR. 6, BL. M32, SC. 1, AP. 2,        Seria BX, nr. 828614, eliberat de Pol. Bailesti la data de
    C.U.I. RO2296370 EMISĂ AZI 15.05.2009          29.01.1985, am hotărât:
                                  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
 Subsemnații
                                3 ani, începând cu data de 22.05.2009.
 Ghermec Doru Laurențiu, de cetățenie română, fiul lui
Crăciun și Elena, născut la data de 27.09.1960 în          (59/1.202.655)
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
        Societatea Comercială                ILIESCU ȘTEFAN, CNP 1300702160019, domiciliat
    M & D BUSINESS CONSULTING - S.R.L.           în Galicea Mare, jud. Dolj, posesor al B.I., Seria A.P.,
                                nr. 791675, eliberat de Pol. Bailesti la data de
       HOTĂRÂREA NR. 1/25.05.2009             29.02.1980, am hotărât:
  COCONOIU        DIANA     -   LUMINIȚA,      Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
CNP 2800314161694, domiciliată în Bailesti,           3 ani, începând cu data de 22.05.2009.
Str. Dreptății, nr. 32, jud. Dolj, posesor al CI, Seria DX,     (63/1.202.659)
nr. 354085, eliberată de Pol. Bailesti, la data de
31.08.2004
  POPESCU       MANOELA      -   MIOARA,             Societatea Comercială
CNP 2700818361936, domiciliată în Com. Turcoaia, Sat              NIDAST SERVICE - S.R.L.
Turcoaia, jud. Tulcea, posesor al CI, Seria TC,
nr. 010212, eliberată de Pol. Macin, la data de                HOTĂRÂRE NR. 1/30.04.2009
16.02.2000, am hotărât:
                                     A S.C. NIDAST SERVICE S.R.L.,
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
                                 CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. MIRCESTI, BL. M5,
3 ani, începând cu data de 25.05.2009.
                                   AP. 5, JUD. DOLJ, ÎNMATRICULATĂ CU
  (60/1.202.656)                           NR. J16/1364/1993, C.U.I. 4174964
                                  Subsemnatul Sefanache Marin, cetățean român,
        Societatea Comercială              domiciliat în Craiova, Str. Mircesti, bl. M5, ap. 5, jud. Dolj,
       BELJAN COMIMPEX - S.R.L.             posesorul B.I. BD nr. 105954, eliberată de Poliția Craiova
                                la data de 30.12.1980, CNP 1390124163266, asociat
       HOTĂRÂREA NR. 1/22.05.2009             unic al S.C. NIDAST SERVICE S.R.L. am hotărât:
  Asociatul unic, VLAD JANETA - ANA - VIOLETA,          I. Suspendarea activității societății pe o perioadă de
CNP 2541001160019 domiciliat în Bailesti,            3 ani începând cu data de 01.05.2009.
Str. Progresul, nr. 14, jud. Dolj, posesor al CI, Seria DX,    Prezenta hotărâre a fost redactata azi 30.04.2009 în
nr. 369756, eliberată de Pol. Bailesti la data de        5 exemplare originale.
23.11.2004, am hotărât:                       (64/1.202.660)
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
3 ani, începând cu data de 25.05.2009.
                                         Societatea Comercială
  (61/1.202.657)                                 DENISMED - S.R.L.

         Societatea Comercială                    HOTĂRÂRE NR. 1/15/05/2009
          COMDIAT - S.R.L.                Asociatul unic STEFAN SILVIA - DENISA, domiciliat în
                                Str. PARÎNGULUI, nr. 94 CRAIOVA, posesorul CI seria
       HOTĂRÂREA NR. 1/22.05.2009             DX nr. 561370 emisă de SPCLEP CRAIOVA la data
  Asociatul     unic,   FLUTURE     MIRCEA,    14/02/2008, CNP 2741108280013 am hotărât:
CNP 1531012160017, domiciliat în Bailesti,             Întreruperea temporară a activității pe o perioadă de
Str. A.I. CUZA, bl. 7A, ap. 10, jud. Dolj, posesor al      3 ani începând cu data de 27/05/2009.
B.I., Seria DE, nr. 744130. eliberat de Pol. Bailesti la data
                                  (65/1.202.661)
de 14.12.1987, am hotărât:
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
3 ani, începând cu data de 22.05.2009.                      Societatea Comercială
                                         TELMYOL COM - S.R.L.
  (62/1.202.658)
                                HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         Societatea Comercială
        IOLEST COMEXIM - S.R.L.                      NR. 01/01.05.2009
                                 S.C. TELMYOL COM S.R.L. J16/1238/08.10.1996,
       HOTĂRÂREA NR. 1/22.05.2009             C.U.I. 8928963 SEDIUL ÎN STR. LEANDRULUI NR. 22,
                                         CRAIOVA, DOLJ
 Asociații ILIESCU ION, CNP 1630819160010,
domiciliat în Galicea Mare, Str. Calafat, nr. 16, jud. Dolj,    ASOCIAȚII
posesor al CI, Seria DX, nr. 498607, eliberată de         OLARU ION, cetățean român, domiciliat în Craiova,
SPCLEP Bailesti la data de 23.02.2007              Str. Leandrului, nr. 22, născut la data de 25.08.1951, care
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009                17

se legitimează cu C.I. seria DX nr. 357737, eliberată la              Societatea Comercială
data de 20.09.2004, având CNP 1510825163245, în                   OPTIPRO - S.R.L.
calitate de asociat
                                      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Și
                                      EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
  OLARU ELENA, cetățean român, domiciliat în
                                        S.C. OPTIPRO S.R.L.
Craiova, str. Leandrului, nr. 22, născută la data de
03.10.1953, care se legitimează cu C.I. seria DX          Asociații S.C. OPTIPRO S.R.L., întruniți în adunare
nr. 357736, eliberată la data de 20.09.2004, având        generala la data de 8 mai 2009. au hotărât următoarele:
                                  I. Se suspendă activitatea societății timp de 3 ani.
CNP 2531003163257, în calitate de asociat, întruniți în
                                 începând cu data de 11 mai 2009.
Adunarea Generală, în conformitate cu prevederile
art. 204, alin. 1 din Legea 31/1990 modificată și          (68/1.202.664)
republicată, decid:
  - suspendarea activității pentru o perioadă de 3 (trei)             Societatea Comercială
ani 01.05.2009-01.05.2012.                              PROLENS - S.R.L.

  (66/1.202.662)                             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                      EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
         Societatea Comercială                     S.C. PROLENS S.R.L.
          INTERUS - S.R.L.                 Asociații S.C. PROLENS S.R.L. întruniți în adunare
                                 generală la data de 8 mai 2009, au hotărât următoarele:
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              1. Se suspendă activitatea societății timp de 3 ani,
                                 începând cu data de 11 mai 2009.
         DIN DATA DE 05.05.2009
                                   (69/1.202.665)
  D-na RUSU ILEANA, cetățean român, născut la data
de 23.04.1955, în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova,
                                        Societatea Comercială
str. Ana Ipatescu, nr. 27, jud. Dolj, posesor C.I. seria D.X.,      SOFTEXPERT CONSULTING - S.R.L.
nr. 125093, CNP 2550423163274, eliberată de
Pol. Craiova, la data de 02.05.2001, asociat unic la            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
S.C. INTERUS S.R.L, cu sediul în CRAIOVA, Str. ANA
IPATESCU, numărul 31, C.U.I. 24137871,                  EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
                                    S.C. SOFTEXPERT CONSULTING S.R.L.
316/1312/03.07.2008, având în același timp și calitatea
de administrator la S.C. INTERUS S.R.L. (în baza actului       Asociații S.C. SOFTEXPERT Consulting S.R.L.,
constitutiv al societății comerciale); DECIDE:          întruniți în adunare generală la data de 8 mai 2009, au
  - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind     hotărât următoarele:
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin      1. Se suspendă activitatea societății timp de 3 ani,
                                 începând cu data de 11 mai 2009.
actul constitutiv al societății, asociatul unic
(administratorul) decide suspendarea (întreruperea          (70/1.202.666)
temporară) a activității societății, că urmare a
următoarelor motive:                               Societatea Comercială
  - climatul economic actual,                         BLACK FOX AUTO - S.R.L.
  - ultimele modificări legislative,
  - lipsa activității până în acest moment.                      HOTĂRÂRE
  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3        Asociații Parvuleasa Ecaterina, domiciliată în Craiova,
ani (începând cu data de 31.05.2009).              str. Nicolae Iorga. Nr. 112, bl. A63, sc. 1, ap. 15, jud. Dolj,
  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează    posesoarea C.I. Seria DX nr. 154361, eliberată de Poliția
dl RUSU IONUT CĂTĂLIN, ADMINISTRATOR, care va          Craiova, la data de 02.11.2001, C.N.P. 2580808163241,
avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților la     Pirvuleasa Paul, domiciliat în Craiova, str. Aleea 8 Teilor,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      nr. 11, jud. Dolj, posesorul C.I. Seria DX nr. 361897,
                                 eliberată de Poliția Craiova, la data de 14.10.2004,
DOLJ.
                                 C.N.P. 1690222163220, și Pirvuleasa Carmen - Mihaela,
  (67/1.202.663)                        domiciliată în Craiova, str. Aleea 8 Teilor, nr. 11, jud. Dolj,
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
posesoarea C.I. Seria DX, nr. 253336, eliberată de Poliția             Societatea Comercială
Craiova, la data de 25.04.2003, C.N.P. 2710122163270,                 MEDINI - S.R.L.
am hotărât în AG din 02.05.2009:
  1. Societatea închide punctul de lucru din Tirgu Jiu,           HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
str. Unirii, nr. 122, jud. Gorj.
  2. Societatea deschide punct de lucru în Tirgu Jiu,              DIN DATA DE 21.05.2009
str. Republicii, bl. 25, sc. 1, parter, jud. Gorj.          Asociatul unic DINA MINEL, domiciliat în Calafat,
  (71/1.202.667)                         Loc. Ciupercenii Vechi, str. Regiment 1 Dorobanți, nr. 2A,
                                  jud. Dolj, CNP 1761023162155, posesorul CI seria
                                  DX nr. 393913 eliberată de Mun. Calafat la data
        Societatea Comercială               01.04.2005, am hotărât:
       WATT DISTRIBUTOR - S.R.L.                - Suspendarea activității societății pe o perioadă de
                                  3 ani, începând cu data de 21.05.2009.
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               Prezenta hotărâre a fost încheiată la sediul social în
                                  data de 21.05.2009 în 5 exemplare originale.
          NR. 1146/30.04.2009
                                    (73/1.202.669)
  Asociații firmei S.C. WATT DISTRIBUTOR S.R.L. cu
următoarele elemente de identificare:
  Sediul social: Municipiul Craiova, Str. Ion Maiorescu             Societatea Comercială
nr. 5, bloc 4, sc. A, ap. 9, telefon                       ANCA & DANTES - S.R.L.
0251/417664/0351/427664
  Cod unic de înregistrare: 10817509 atribuit în data de            DECIZIA NR. 1/25.05.2009
24.07.1998                               Asociatul unic
  Număr de ordine în registrul comerțului J16/697/1998        DROANGA DANTES GEORGE, identificat cu CI,
din data de 07/07/1998                       seria DX, nr. 229771, cu domiciliul în Craiova,
  au hotărât:                          str. Amaradia, nr. 46, bl. 56 apt, sc. 3, ap. 4, jud. Dolj am
  -   prelungire    contract    de    închiriere   hotărât următoarele:
nr. 578142/11.06.2008 până la data de 31.06.2010            Suspendarea temporară a activității societății
pentru punctul de lucru din:                    S.C. ANCA & DANTES S.R.L. pe o perioadă de 3 ani
  1. Craiova, Bvd Gheorghe Chitu, nr. 33 se prelungește     începând cu data de 26.05.2009.
contractul de închiriere nr. 578142/11.06.2008             Închiderea punctului de lucru din Comuna Cosoveni,
  - deschiderea următoarelor puncte de lucru din         str. Revoluției, nr. 18, jud. Dolj.
localitățile: 1. București cu sediul în Bd Corneliu Coposu,
                                    (74/1.202.670)
nr. 7, bloc 104, ap. 84, sc. 3, etaj 6, sector 3
  - și închiderea următoarelor puncte de lucru:
  1. Craiova cu sediul în Str. Nicolae Romanescu,                 Societatea Comercială
nr. 112,                                      IT BEST SERV - S.R.L.
  3. Craiova cu sediul în Str. Calea București, bloc D2,
sc. 5, ap. 1,                                  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  2. Cluj - Napoca cu sediul în Str. Campeni, nr. 3A,
ap. 8.                                     NR. 1 DIN DATA DE 25.05.2009
  Asociații persoane fizice:                    Subsemnatul
  POPESCU ADRIAN: Cod numeric personal               BICĂ GABRIEL, cetățean român, domiciliat în
1700817163258 născut la data de 17.08.1970 în           Craiova, aleea Nicolae Iorga, Bl. A52, Sc. 2, Ap. 3,
Municipiul Craiova, domiciliat în Mun. Craiova, jud. Dolj,     jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX, nr. 516017, emisă de
str. Ion Maiorescu, nr. 5, bl. 4, sc. A, ap. 9 cetățean      M. Craiova la data de 16.05.2007, CNP 1650527250523,
român, posesor al CI seria DX, nr. 350301, eliberată de      deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
Mun. Craiova, la data de 11.08.2004.                100% din capitalul social al unității, DECIDE:
  POPESCU CRINA - CĂTĂLINA - FLORENTINA: Cod            Art. 1. Suspendarea activității societății pe o durată de
numeric personal 2720705163235, născut la data de         3 ani începând cu data de 25.05.2009.
05.07.1972, în Mun. Craiova, domiciliat în Mun. Craiova,       Art. 2. Menționăm că s-au modificat datele de
jud. Dolj, str. Ion Maiorescu, nr. 5, bl. 4, sc. A, et.3, ap. 9,  identificare al d-lui BICĂ GABRIEL.
cetățean român, posesor al C.I. seria DX, nr. 396893,         Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
eliberată de Mun. Craiova, la data de 21.04.2005.         neschimbate.
  (72/1.202.668)                           (75/1.202.671)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009               19

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         CLAUCONS - S.R.L.                        C.I.L. GRUP - S.R.L.

 HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ASOCIAȚILOR                  HOTĂRÂRE NR. 003/26.05.2009

    S.C. CLAUCONS S.R.L. NR. 1/15.05.2009                LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                       S.C. C.I.L. GRUP S.R.L.
  Asociații societății                     CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. MARAMUREȘ, NR. 21,
  - DINU CLAUDIA - CONSTANTINA, identificată cu           BL. 21-21, SC. 1, AP. 5, JUDEȚUL DOLJ,
CI, seria DX, nr. 081384, cu domiciliul în Craiova,        ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
str. Calea Severinului, bl. 310, sc. 1, ap. 31, jud. Dolj     DOLJ NR. J16/2044/21.10.2008 ȘI AVÂND CODUL
  - AVRAM FLORI - CLAUDIA, identificată cu CI, seria         UNIC DE ÎNREGISTRARE 24629769
DX, nr. 054996, cu domiciliul în Craiova, str. Dr. Victor
                                  Asociatul unic, Ciobanelu Iulia Lorena, cetățean
Gomoiu, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud. Dolj, reuniți astăzi
                                 român, născută la data de 26.10.1978, în Municipiul
15.05.2009 la sediul societății am hotărât următoarele:     Craiova, Județul Dolj, domiciliată în Craiova, Str. Frații
  Suspendarea temporară a activității societății        Golești, Nr. 107, Bl. K27, Ap.6, Județul Dolj, posesoare a
S.C. CLAUCONS S.R.L. pe o perioadă de 3 ani începând       C.I. seria DX nr. 362059, CNP 2781026163217, eliberată
cu data de 15.05.2009.                      de Poliția Municipiului Craiova la data de 15.10.2004, am
  (76/1.202.672)                        hotărât:
                                  Suspendarea activității societății pe o perioadă de
                                 3(trei) ani, începând cu data de 26.05.2009 până la
         Societatea Comercială              26.05.2012.
          AMISTAR - S.R.L.                 Încheiat în 5 exemplare originale.

      DECIZIA NR. 1 DATA 22.05.2009              (79/1.202.675)

  DL PREDA BOGDAN-GEORGE, administratorul
S.C. AMISTAR S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Simion             Societatea Comercială
                                       ACVA INTERNATIONAL - S.R.L.
Stoilov, bl. D10, sc. 2, ap. 16, județul Dolj,
C.U.I. 13830260, J16/240/2001, având în același timp și              HOTĂRÂREA
calitatea de asociat unic la S.C. AMISTAR S.R.L. (în baza        ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
actului constitutiv al societății comerciale); DECIDE:
  - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind              DIN DATA DE 25.05.2009
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
                                  Subsemnata GHEROGHE DANA - LILIANA,
actul constitutiv al societății, se suspendă activitatea
                                 legitimată cu C.I. seria DX nr. 520801, eliberată de Poliția
societății, că urmare a următoarelor motive:           Craiova la data de 11.06.2007, CNP 2660401163221,
  - climatul economic actual,                  asociat unic la S.C. ACVA INTERNATIONAL S.R.L., cu
  - ultimele modificări legislative,              sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 46, bl. 10A, sc. 1,
  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de       ap. 22, Dolj, Nr. Reg. Com: J16/1054/1996,
2 ani.                              C.U.I. 9485430, am hotărât suspendarea activității
  (77/1.202.673)                        societății timp de 3 ani, de la data de
                                 25.05.2009 - 25.05.2012.
                                   (80/1.202.676)
         Societatea Comercială
          NEOVIT - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
      HOTĂRÂREA NR. 01/26.05.2009                     BOBOFAM COM - S.R.L.
  Subsemnatul GAGIU GHEORGHE DANIEL, legitimat
                                       HOTĂRÂRE NR. 01/15.05.2009
cu C.I., seria DX nr. 309226, eliberată de Poliția Craiova
la data de 10.02.2004, CNP 1840603160071, unic          LA STATUTUL S.C. BOBOFAM COM S.R.L. SEDIUL ÎN
asociat al S.C. Neovit S.R.L., cu sediul în Craiova,       MUN. CRAIOVA, ALEEA 4 ALEXANDRU CEL BUN,
str. Amaradia, nr. 50, Bl. G8, sc. 1, ap. 136, Dolj,        NR. 6, JUD. DOLJ, ÎNREG. LA O.R.C. DOLJ SUB
Nr. Reg. Com. J16/1591/2006, C.U.I. R018983612, am           NR. J16/858/22.08.1997, C.U.I. 9789375
hotărât suspendarea activității timp de 3 ani, de la data de
                                  Subsemnatul Mihai Aurel, domiciliat în Craiova, Aleea
26.05.2009 - 26.05.2012.
                                 4 Alexandru cel Bun, nr. 6, jud. Dolj, C.I. seria
  (78/1.202.674)                        DX nr. 181996/15.04.2002, CNP 1640801163236, în
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
calitate de asociat unic și în baza dispozițiilor         S.C. GALACTIC HORSE S.R.L., am hotărât fuziunea
Legii nr. 31/1990 modificată prin Legea nr. 441/2006, am      S.C. GALACTIC HORSE S.R.L., cu S.C. HANUL
hotărât următoarele:                        VESELIEI S.R.L., fuziune prin care S.C. HANUL
  Articol unic. La data de 15.05.2009, în conformitate cu    VESELIEI S.R.L., este absorbită de S.C. GALACTIC
dispozițiile statutului societății, asociatul unic a hotărât, în  HORSE S.R.L., Capitalul social al S.C. HANUL
baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările      VESELIEI S.R.L., în suma de 200 lei, divizat în 20 părți
ulterioare, suspendarea temporară a activității societății     sociale a 10 lei fiecare, va fi preluat de către
pe o perioadă de maxim 3 ani, cu începere din data de       S.C. GALACTIC HORSE S.R.L., iar asociatul GHINCEA
15.05.2009.                            BOGDAN - IONUȚ va rămâne asociat unic în
                                  S.C. GALACTIC HORSE S.R.L., capitalul social fiind
  (81/1.202.677)                         preluat în întregime de către S.C. GALACTIC HORSE
                                  S.R.L. Prin fuziune întregul activ și pasiv al S.C. HANUL
         Societatea Comercială              VESELIEI S.R.L., va fi preluat de către S.C. GALACTIC
          GEOSABINA - S.R.L.               HORSE S.R.L.
                                    Prin prezenta aprob și proiectul de fuziune întocmit
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               împreună cu S.C. HANUL VESELIEI S.R.L., în baza
                                  bilanțului contabil întocmit la data de 31.12.2008.
       A S.C. GEOSABINA S.R.L.                  (83/1.202.679)
  CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. CRAIOVEȘTI,
NR. 10A, JUD. DOLJ, ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL
        COMERȚULUI SUB                           Societatea Comercială
   NR. J16/277/09.02.2005, C.U.I. 17215969                   GALACTIC HORSE - S.R.L.

  ANTONIE SABINA, cetățean român, fiica lui Ștefan și                   NOTIFICARE
Gheorghița, născută la data de 28.03.1954 în Craiova,
jud. Dolj, domiciliată în Craiova, str. Craiovești, nr. 10A,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
jud. Dolj, identificată prin C.I. seria D.X. nr. 447246 emisă   Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de SPCLEP Craiova la data de 29.03.2006,              alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
CNP 2540328163196                         și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  ANTONIE GEORGE, cetățean român, fiul lui Ioan și        actului constitutiv al societății comerciale GALACTIC
Finica, născut la data de 24.09.1943 în Craiova, jud. Dolj,    HORSE S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Beharca,
domiciliat în Craiova, str. Craiovești, nr. 10 A, jud. Dolj,    Com. Coțofenii Din Față, înregistrată sub
identificat prin C.I. seria D.X., nr. 482731, emisă de       nr. J16/947/2008, cod unic de înregistrare 23870806,
SPCLEP Craiova la data de 27.11.2006,               care a fost înregistrat sub nr. 35478 din 27.05.2009.
CNP 1430924163190, în calitate de asociați, întruniți în        (84/1.202.680)
adunare generală, am hotărât:
  Suspendarea temporară a activității societății pe o
perioadă de 3 ani începând cu data de 28.05.2009.                  Societatea Comercială
  Redactat în 5 exemplare.                              SPERANTA - S.R.L.

  (82/1.202.678)                               HOTĂRÂRE NR. 01/15.05.2009

                                  LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. SPERANTA S.R.L.,
        Societatea Comercială
                                   CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. ROVINE, BLOC I32,
        GALACTIC HORSE - S.R.L.
                                   SC. 1, ET. 4, AP. 19, JUD. DOLJ, C.U.I. 18602122,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                         J16/774/19.04.2006
                                    Subsemnatul GUIU VERGICĂ, domiciliat în Craiova,
    A S.C. GALACTIC HORSE S.R.L.,               Calea Unirii, nr. 184, bloc 28, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj,
CU SEDIUL ÎN SAT BEHARCA, COMUNA COTOFENII             C.I.   seria   DX    nr.   637479/19.05.2009,
DIN FATA, NR. 28A, JUD. DOLJ, ÎNMATRICULATĂ LA           CNP 1571022163221, în calitate de asociat unic și în
   REGISTRUL COMERȚULUI DOLJ, SUB                baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 modificată prin
  NR. J16/947/14.05.2008, C.U.I. RO 23870806,           Legea nr. 441/2006, am hotărât următoarele:
      DIN DATA DE 31.03.2009                   Art. 1. La data de 15.05.2009, în conformitate cu
  Subsemnatul GHINCEA BOGDAN - IONUȚ, domiciliat         dispozițiile statutului societății, asociatul unic a hotărât, în
în Craiova, Bld Gheorghe Chitu, nr. 52, jud. Dolj, posesor     baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările
al CI seria DX, nr. 108096, CNP 1870220160015,           ulterioare, suspendarea temporară a activității societății
eliberată de Mun. Craiova la data de 02.02.2001, asociat      pe o perioadă de maxim 3 ani, cu începere din data de
unic cu atribuțiuni de adunarea generală la            15.05.2009.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009                21

  Art. 2. Precizăm că s-au modificat datele de                  Societatea Comercială
identificare ale asociatului unic.                          MADOIV - S.R.L.
  (85/1.202.681)                             HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1/26.05.2009

      Societatea Comercială                 A S.C. MADOIV S.R.L. CU SEDIUL ÎN LOCALITATEA
 ET EURO ENGINEERING-HRISTOMIR NIKOLAEV               CRAIOVA, STR. BRAZDA LUI NOVAC, NR. 64A,
    BULGARIA-FILIALA CRAIOVA - S.R.L.             BL. C5, SC. 1, AP. 3, JUDEȚUL DOLJ, ÎNREGISTRATĂ
                                   LA ORC DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ CU
       HOTĂRÂREA NR. 1/7.05.2009               NR. J16/800/16.09.2002, AVÂND C.U.I. 14881172.

  Asociatul       Unic,      ET.     EURO      Asociații IOVULESCU EMILIAN născut la data de
ENGINEERING - HRISTOMIR NIKOLAEV S.R.L.,             25.01.1964 în COM. VULPENI, județul OLT, cu domiciliul
                                 în Craiova, str. BRAZDA LUI NOVAC nr. 64A, bl. C5,
persoană juridică bulgară, cu sediul în Bulgaria,
                                 sc. 1, ap. 3, jud. Dolj, posesor al CI, seria DX nr. 270739,
Botevgrad, Str. Vitosa, nr. 4, înregistrată cu dosar
                                 eliberată de Pol. Craiova la data de 28.07.2003,
nr. 777/2004 la Judecătoria Județeană Sofia, prin         CNP 1640125182809 și d-na IOVULESCU VIORICA,
împuternicit KOSTADINOV SERAFIM HRISTOV,             născută la data de 13.09.1968 în com. Mischii, județul
cetățean bulgar, cunoscător al limbii romane, domiciliat în    Dolj, domiciliată în Craiova, str. BRAZDA LUI NOVAC,
Bulgaria, identificat cu CI, nr. 115520590, elib. de       nr. 64A, bl. C5, sc. 1, ap. 3, jud. Dolj, posesoare a CI seria
Aut. Bulgare la 27.01.2007, am hotărât:              DX nr. 330922 eliberată de Pol. Craiova la data de
  Se schimbă sediul social la următoarea adresă:        07.05.2004, CNP 2680913163294, am hotărât:
Craiova, Calea București, bl. A 8 b, sc. 4, et. 4, ap. 14, jud.    1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de
Dolj Se extinde obiectul de activitate cu următoarele       3 ani, de la 26.05.2009 până la 26.05.2012.
activități:                              Prezenta HOTĂRÂRE A.G.A. s-a întocmit azi,
  - 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale   26.05.2009 în 4 exemplare originale.
și nerezidențiale                           (88/1.202.684)
  - 421 - Lucrări de construcții a drumurilor și a cailor
ferate (4211-4213)
                                          Societatea Comercială
  - 431 - Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
                                           LUPAN - S.R.L.
(4311 - 4313)
  - 433 - Lucrări de finisare (4331 - 4334, 4339)        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  - 439 - Alte lucrări speciale de construcții (4391)
  - 711 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de          DIN DATA DE 21.05.2009
consultanță tehnică legate de acestea (7111, 7112)
                                   Asociații PANȚÎR PETRE, domiciliat în Craiova,
  - 712 - Activități de testări și analize tehnice (7120)
                                 str. Pui de Lei, nr. 24, jud. Dolj, CNP 1490826163247,
  (86/1.202.682)                        posesorul Bl. seria DE nr. 830201 emis de Poliția Craiova
                                 la data 23.12.1997, și GĂMAN FLORIANA, domiciliată în
                                 Craiova, str. Constantin Argetoianu, nr. 44, bl. k34, sc. 1,
      Societatea Comercială
                                 ap. 14, jud. Dolj, CNP 2631112163209, posesoarea CI
 ET EURO ENGINEERING-HRISTOMIR NIKOLAEV
                                 seria DX nr. 261931 emisă de Poliția Craiova la data
    BULGARIA-FILIALA CRAIOVA - S.R.L.
                                 11.06.2003, am hotărât:
            NOTIFICARE                   - Suspendarea activității societății pe o perioadă de
                                 3 ani, începând cu data de 21.05.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204        (89/1.202.685)
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al            Societatea Comercială
actului constitutiv al societății comerciale ET EURO                VILCEA EXIM - S.R.L.
ENGINEERING-HRISTOMIR NIKOLAEV BULGARIA-
FILIALA CRAIOVA S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,                    HOTĂRÂRE
Municipiul Craiova, Calea București, Bl. A8b Sc. 4 Ap. 14,
                                   Asociații VALCEA MARIUS, cetățean român,
înregistrată sub nr. J16/78/2007, cod unic de înregistrare
                                 domiciliat în CRAIOVA, Strada Jietului, nr. 9, jud. Dolj,
20589815,    care   a  fost  înregistrat   sub
                                 posesorul   C.I. seria  DX    nr.   383138,
nr. 35493 din 27.05.2009.
                                 CNP 1621124163218, eliberată de Poliția Craiova, la
  (87/1.202.683)                        data de 08.02.2005
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
  VALCEA DANIELA, cetățean român, domiciliată în         având cnp 2710320162174 în calitate de asociat, am
CRAIOVA, Str. Jietului nr. 9 Jud. Dolj, posesorul C.I. seria    hotărât întreruperea temporară a activității pe o perioadă
DX, nr. 629019, CNP 2670825163234, eliberată de          de 3 ani începând cu data de 30 aprilie 2009.
Poliția Craiova, la data de 29.07.2000, în adunarea          (93/1.202.689)
generală din data de 25.05.2009, am hotărât:
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de
3 ani începând cu data de 01.06.2009.                       Societatea Comercială
                                        CIMVAL COMSERVICE - S.R.L.
  (90/1.202.686)
                                       HOTĂRÂRE A ASOCIATULUI UNIC
         Societatea Comercială
         NABA FABRIC - S.R.L.                  AL S.C. CIMVAL COMSERVICE S.R.L.,
                                   CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. PARCULUI, BL. E6,
       HOTĂRÂREA NR. 1/21.05.2009                SC. 1, AP. 1, J16/3127/1994, C.I.F. RO 6488947
                                           NR. 1/25.05.2009
  BARBULESCU BOGDAN - ȘTEFAN, cod numeric
personal 1720916163204, domiciliat în Craiova,             Bancu Dumitru, cetățean român, născut la data de
Str. Sg. Constantin Popescu, bl. 42, sc. B, ap. 8, jud. Dolj,   06.04.1967 în com. Daneți jud. Dolj, cu domiciliul în
cetățean român, posesor al C.I. seria DX, nr. 099262,       Craiova, str. Parcului, nr. 11, Bl. E6, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj,
eliberată de Pol. Craiova, la data de 24.11.2000          CNP 1670406163192, având CI seria DX nr. 317807
  BARBULESCU IULIAN - COSTINEL, cod numeric           eliberată de Pol. Craiova la data de 15.03.2004, în
personal 1750910163229, domiciliat în Craiova,           calitate de asociat unic, am hotărât următoarele:
G-ral Mihail Cerchez, nr. 4, bl. C6, sc. 1, et. 3, ap. 5,       1) Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
jud. Dolj, cetățean român, posesor al C.I. seria DX,        3 (trei) ani, începând cu data de 26.05.2009.
nr. 044928, eliberată de Pol. Craiova, la data de           2) Se împuternicește d-na consilier juridic Hristea
29.09.1999, am hotărât:                      Sorina - Ionela identificată prin CI seria DX nr. 471573,
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de      eliberată de SPCLP Craiova la data de 06.09.2006,
                                  CNP 2790224163259, să reprezinte societatea la
3 ani, începând cu data de 21.05.2009.
                                  Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj în
  (91/1.202.687)                         vederea efectuării formalităților legale.
                                    (94/1.202.690)
         Societatea Comercială
         DIDANIC COM - S.R.L.
                                           Societatea Comercială
       HOTĂRÂREA NR. 1/22.05.2009                        BRAD MARK - S.R.L.

  Asociații, ION AUREL, CNP 1570910160032,                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
domiciliat în Bailesti, Str. Lt. Bechrescu, nr. 22 A, jud. Dolj,
posesor al CI, Seria DX, nr. 240209, eliberată de             A ASOCIAȚILOR S.C. BRAD MARK S.R.L.
Pol. Bailesti la data de 11.03.2003,
  ION AURELIA, CNP 2681004160040, domiciliat în           Adunarea Generală a Asociaților S.C. BRAD
Bailesti, Str. Lt. Bechrescu, nr. 22 A, jud. Dolj, posesor al   MARK S.R.L. Craiova formată din
CI, Seria DX, nr. 400681, eliberată de Pol. Bailesti la data     - Brad Ionuț Marius - domiciliat în Craiova,
de 24.05.2005, am hotărât:                     Str. Dr. Victor Papillian, nr. 32, bl. F15, sc. 1, ap. 9, județul
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de       Dolj, născut la data de 29.05.1978 în localitatea Craiova,
3 ani, începând cu data de 22.05.2009.               județul Dolj, posesor al Cărții de Identitate seria DX
                                  nr. 186029, eliberată de SPCL Craiova la data de
  (92/1.202.688)
                                  15.05.2002, CNP 1780529163229 - asociat și
                                  administrator al S.C. Brad Mark S.R.L.,
         Societatea Comercială                - Brad Gianina Claudia - domiciliată în Craiova,
         ANGELIS FARM - S.R.L.               Str. Dr. Victor Papillian, nr. 32, bl. F15, sc. 1, ap. 9, județul
                                  Dolj, născută la data de 22.05.1976 în localitatea
            HOTĂRÂRE                  Craiova, județul Dolj, posesor al Cărții de Identitate seria
  Asociații                           DX nr. 395698, eliberată de Mun. Craiova la data de
  Ciulu Emil Ion, domiciliat în Craiova,             13.04.2005, CNP 2760522163217 - asociat al S.C. Brad
str. Cd Fortunescu, nr. 20, legitimat cu CI seria         Mark S.R.L.,
DX nr. 564654, cnp 1661222162145 în calitate de asociat        - Ciulu Marcel - domiciliat în Craiova, Str. Valea Roșie,
și Ciulu Vasilica domiciliată în Craiova, str. ST. Odobleja    bl. R6, sc. 1, ap. 19, jud. Dolj, născut la data de
bl. D23, sc. 1 ap. 7 legitimata cu Ci seria dx nr. 009903     11.03.1948 în localitatea Craiova, posesor al BI, seria BT
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009                 23

nr. 970024, eliberat de Poliția Craiova, la data de                Societatea Comercială
20.01.1994, CNP 1480311163209 - asociat al S.C. Brad               LAMARETI COM - S.R.L.
Mark S.R.L.,
  În unanimitate am hotărât următoarele:                   HOTĂRÂREA NR. 1/26.05.2009
  Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani          BORTOI GHEORGHE, CNP 1630203163207,
începând cu data de 01.06.2009.                 domiciliat în Craiova, Str. Aleea Ghetiosarei, nr. 3, bl. 166
  Se împuternicește doamna Brad Gianina, domiciliată      E, sc. 1, ap. 9, jud. Dolj, posesor al CI, Seria DX,
în Craiova, Str. Dr. Victor Papillian, nr. 32, bl. F15, sc. 1,  nr. 203423, eliberată de Pol. Craiova, la data de
ap. 9, județul Dolj, născută la data de 22.05.1976 în      30.08.2002, am hotărât:
localitatea Craiova, județul Dolj, posesor al Cărții de       Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
                                 de 3 ani, începând cu data 26.05.2009.
Identitate seria DX nr. 395698, eliberată de Mun. Craiova
la data de 13.04.2005, CNP 2760522163217, pentru           (98/1.202.694)
demersurile ce trebuie efectuate în vederea suspendării.
  Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre în               Societatea Comercială
4 (patru) exemplare, azi 27.05.2009.                       IMPRESIV IMPEX - S.R.L.
  (95/1.202.691)
                                         DECIZIE NR. 1/25.05.2009
                                   Subsemnatul PERET AUREL, cetățean român,
         Societatea Comercială
                                 CNP 1650514163202, cu domiciliul în Craiova,
         PRIVUS COM - S.R.L.
                                 str. Simion Stoilov, nr. 1, bl. D10, sc. 1, ap. 5, județul Dolj,
                                 legitimat cu CI serie DX, nr. 502940, eliberată de
       HOTĂRÂREA NR. 1/22.05.2009
                                 SPCLEP Craiova, la data de 12.03.2007, în calitate de
  Asociatul    unic,   DOBRITA      MIHAIL,     asociat unic al S.C. IMPRESIV IMPEX S.R.L.,
CNP 1571211160022, domiciliat în Bailesti, Str. Unirii, nr.   înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J16/950/1993,
110, jud. Dolj, posesor al CI, Seria DX, nr. 132982,       Cod Unic de înregistrare 4175714, cu sediul în Craiova,
eliberată de Pol. Bailesti la data de 15.06.2001, am       str. Simion Stoilov, cart. Rovine, Bl. D10, sc. 1, ap. 4,
hotărât:                             județul Dolj, decid:
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de        Se suspendă activitatea S.C. IMPRESIV
3 ani, începând cu data de 22.05.2009.              IMPEX S.R.L. pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu
                                 data de 01.05.2009.
  (96/1.202.692)                          Redactat astăzi, 25.05.2009, în 5 (cinci) exemplare
                                 originale.
         Societatea Comercială                (99/1.202.695)
         BIATRANS - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
        DECIZIE NR. 1/25.05.2009
                                           GRINGO - S.R.L.
  Subsemnatul NEAGOE EUGEN, cetățean român,
CNP 1670822163322, cu domiciliul în Craiova, Calea             HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
București, bl. 27D, sc. 1, ap. 14, județul Dolj, legitimat cu    Subsemnatul Neagoe Bogdan Iulian, domiciliat în
CI serie DX, nr. 121982, eliberată de SPCLEP Craiova, la     Craiova, str. Ștefan Velovan, nr. 25, Bl. 3, Sc. 2, ap. 1,
data de 06042001, în calitate de asociat unic al         Județul Dolj, posesor al CI seria DX Nr. 533479
S.C. BIATRANS S.R.L., înregistrată în Registrul         CNP 1870619160043 în calitate de asociat unic al
Comerțului sub nr. J16/811/2004, Cod Unic de           S.C. GRINGO S.R.L., cu sediul în Craiova, Str. Ștefan
înregistrare 16360243, cu sediul în Craiova, Calea        Velovan, nr. 25, Bl. 3, Sc. 2, Ap. 1, Județul Dolj, am
                                 HOTĂRÂT:
București, bl. 27D, sc. 1, ap. 14, județul Dolj, decid:
                                  Art. 1 Începând cu data de 28.05.2009 se suspendă
  Se suspendă activitatea S.C. BIATRANS S.R.L. pe o       activitatea societății pe o durată de 3 ani.
perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.05.2009      Art. 2 Prezenta hotărâre se va depune la Oficiul
  Redactat astăzi, 25.05.2009, în 5 (cinci) exemplare      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj și
originale.                            publica la Monitorul Oficial al României.
  (97/1.202.693)                          (100/1.202.696)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        PERSEUS IMPEX - S.R.L.                         VANTY - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                     HOTĂRÂREA NR. 1/25.05.2009
                                   Subsemnații DRAGOI RAZVAN, domiciliat în Craiova,
  AL S.C. PERSEUS IMPEX S.R.L. CU SEDIUL ÎN
                                  Str. Amilcar Sandulescu, Nr. 11, Bl. A32, Ap. 18,
 CRAIOVA, STR. CONSTANTIN ARGETOIANU, NR. 6,
                                  identificat cu C.I. seria DX nr. 476572,
 BL. A2, SC. 2, AP. 5, JUD. DOLJ, ÎNREGISTRATĂ ÎN
     REGISTRUL COMERȚULUI SUB                 CNP 1791210163219 și CIRSTEA NATALIA, domiciliată
    NR. J16/694/19.05.1994, C.U.I. 5651158           în Com. Zatreni, Sat Făurești, Jud. Vilcea, identificată cu
                                  C.I. seria VX nr. 238608, CNP 2820116384399 în calitate
  DESELNICU GABRIELA, cetățean român, fiica lui          de asociați ai societății mai sus-menționate, având în
Ioan și Doina, născută la 27.10.1965 în Gherla, jud. Cluj,     vedere dispozițiile Legii 31/1990 republicată și
domiciliată în Craiova, str. C-tin Argetoianu, nr. 6, bl. A2,   modificată, am decis următoarele
sc. 2, ap. 5, jud. Dolj, identificată prin C.I., seria
                                   Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
D.X., nr. 312991, emisă de Poliția Craiova la data de
                                  de 3 ani începând cu data de 15.05.2009.
26.02.2004, CNP 2651027060771, în calitate de asociat
                                   Întocmit astăzi 25.05.2009, în 2 exemplare originale.
unic am hotărât:
  Închiderea celor două puncte de lucru situate în:          (103/1.202.699)
  - Craiova, str. Caracal, nr. 160, Complex Comercial
Bănie, stand 307, jud. Dolj.
                                          Societatea Comercială
  - Craiova, Calea București, nr. 129A, Tg. Comercial
                                           ROIT EXIM - S.R.L.
Oltenia SUCPI, stand 930, jud. Dolj.
  Suspendarea temporară a activității societății pe o
                                              HOTĂRÂRE
perioadă de 3 ani începând cu data de 27.05.2009.
  Redactat în 6 exemplare.                        PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII
  (101/1.202.697)                               S.C. ROIT EXIM S.R.L.
                                   Subsemnații MITRACHE CONSTANTINA, identif. prin
        Societatea Comercială               CI, seria DX nr. 398331, CNP2541216163248, elib. de
      A.D.D.S. AUTOSERVICE - S.R.L.             Pol. Mun. Craiova la data de 05.05.2005, domiciliată în
                                  Craiova, str. Ghe Titeica, nr. 5, bl. C30, sc. 1 ap. 1,
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             jud. Dolj și MINCĂ IONUȚ CLAUDIU, identif. prin. CI,
                                  seria DX, nr. 110654, CNP1811008284561, domiciliat în
NR. 1/25.05.2009 S.C. A.D.D.S. AUTOSERVICE S.R.L.         Craiova, str. Ghe Titeica, nr. 5, bl. C30, sc. 1 ap. 1,
    COMUNA MAGLAVIT JUDEȚUL DOLJ                jud. Dolj, în calitate de asociați ai S.C. ROIT EXIM S.R.L.,
     J16/575/2002, C.U.I. ROI4736814             cu sediul în Craiova, str. Ghe. Titeica, nr. 5, bl. C30, sc. 1
  Subsemnații                          ap. 1, jud. Dolj, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului
  - Stănuică Sorin, născut la data de 02.04.1967 în       J16/1376/1997 și C.U.I. 10092990, am convocat de
comuna Maglavit, județul Dolj, domiciliat în localitatea      comun acord, conform prevederilor statutare Adunarea
Calafat, str. Alexandru Ioan Cuza, bloc R1, sc. 1, et. 1,     Generală asociaților S.C. ROIT EXIM S.R.L., la data de
ap. 7 județul Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 471318,     18.05.2009, la sediul societății indicat mai sus. Ambii
emisă de SPCLEP Calafat la data de 05.09.2006,           asociați ai societății ne-am prezentat la data de
CNP 1670402162165 și                        18.05.2009 la sediul societății S.C. ROIT EXIM S.R.L. și
  - Cismaru Dănuț, născut la data de 21.01.1961 în        cu unanimitate de voturi, conform prevederilor legale și
comuna Basarabi județul Dolj, domiciliat în localitatea      statutare, În unanimitate, am HOTĂRÂT:
Calafat, str. 1907, bl. M3, ap. 7, et. 2, Jud. Dolj, identificat   - suspendarea activității S.C. ROIT EXIM S.R.L. pe o
cu CI Seria DX nr. 311366, emisă de Poliția Calafat la       perioadă de 3 ani începând de la data de 18.05.2009 și
data de 19.02.2004, CNP 1610121162147,               până la data de 18.05.2012, și înregistrarea acestei
  - Am hotărât următoarele: Radierea sediului secundar      suspendări la Oficiul Registrului Comerțului competent,
aflat în comuna Poiana Mare, str. Dacia Service, nr. 1.      potrivit legii, în conformitate cu dispozițiile art. 237
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv vor rămâne     alin. 2 din Legea nr. 31/1990, că modificările și
neschimbate.                            completările ulterioare;
  (102/1.202.698)                          (104/1.202.700)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009               25

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        TIXANDRA COM - S.R.L.                      CARPATICTOUR - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

      NR. 1 DIN DATA DE 20.05.2009              AL S.C. CARPATICTOUR S.R.L. CU SEDIUL ÎN
  A S.C. TIXANDRA COM S.R.L., CU SEDIUL ÎN            MUN. CRAIOVA, STR. DOLJULUI, NR. 14, BL. C8C,
 CRAIOVA, STR. MARAMURES, NR. 6, BL. 21- 24,
                                 SC. 1, AP. 4, JUD. DOLJ ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL
 SC. 1, AP. 6 JUD. DOLJ ÎNREGISTRATĂ LA ORC DE
                                  REGISTRULUI COMERȚULUI DOLJ SUB NR.
     PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ CU
   NR. J16/145/1998 AVÂND C.U.I. 10203002           J16/536/22.03.2006, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE
                                   18504256 NR. 01 DIN DATA DE 27.05.2009
  Banculea Melania Varvara, asociat unic, cetățean
român, domiciliată în Craiova, str. Batranilor, nr. 6,       Asociatul unic
bl. 21-24, sc. 1, ap. 6, jud. Dolj, identificată cu CI, seria    ILIESCU CONSTANTIN LIVIU, cetățean român,
DX, nr. 312843, emisă de Mun. Craiova la 25.02.2004,      domiciliat în Craiova, str. Doljului, nr. 14, Bl. C8c, sc. 1,
având CNP 2680625163286 am hotărât următoarele:         ap. 4, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 446886,
  Având în vedere că societatea nu a desfășurat        eliberată de Poliția Craiova la data de 28.03.2006,
activitate în ultimii ani am hotărât să suspend activitatea   CNP 1730420163301 HOTĂRĂSC:
firmei pe o perioadă de 3 ani, începând cu 27.05.2009.
                                  Art. unic. Suspendarea activității societății începând
  (105/1.202.701)                       cu data de 01.06.2009, până la data de 01.06. 2012, în
                                conformitate cu dispozițiile art. 237 alin. (2) din Legea
        Societatea Comercială              nr. 31/1990 completată și modificată ulterior.
      NICOLINA COM-IMPEX - S.R.L.               (108/1.202.704)
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                         Societatea Comercială
AL S.C. NICOLINA COM-IMPEX S.R.L. CU SEDIUL ÎN                   TOP EKIP - S.R.L.
  CRAIOVA, STR. MACINULUI NR. 4 JUD. DOLJ,
    NR. ORC J16/253/1992, COD FISCAL              HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 25 MAI 2009
      RO 2307614 NR. 1/26/05/2009
  Voiculescu Nicolina domiciliată în Craiova,          A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
str. Macinului, nr. 4 jud. Dolj, posesoare a CI seria      ACȚIONARILOR S.C. TOP EKIP S.R.L. CU SEDIUL ÎN
DX nr. 145650, CNP 2510201163294, în calitate de        CRAIOVA, B-DUL DACIA, NR. 83C, ÎNMATRICULAT LA
asociat unic al S.C. Nicolina Com - Impex S.R.L., decid      O.N.R.C. CU NR. J16/1875/2006, C.U.I. 19106178
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 (trei)
ani începând cu data de 01/06/2009.                Întrunită statutar la prima convocare a adunării
                                generale extraordinare a acționarilor din data de
  (106/1.202.702)                       25 mai 2009 ora 13, la sediul societății din Craiova,
                                B-dul DACIA, nr. 83C, deliberând valid în prezența
         Societatea Comercială             asociatului unic, reprezentând sută la sută din capitalul
           K.P. - S.R.L.               social al S.C. TOP EKIP S.R.L., după dezbaterea
                                problemelor de pe ordinea de zi, în conformitate cu
      HOTĂRÂRE NR. 001/20.05.2009
                                prevederile Legii nr. 31/90 și a actului constitutiv
  Asociatul unic, Duman Pavel - Petre, cetățean român,    hotărăște:
domiciliat în Sat. Argetoaia (Com. Argetoaia),           Aprobarea cu unanimitate a suspendării activității
str. Constantin Argetoianu, nr. 319, jud. Dolj, posesorul    S.C. TOP EKIP S.R.L. pe o perioadă de 3 ani începând
C.I. seria DX, nr. 262694, C.N.P. 1790509168102,
                                cu data de 01.06.2009.
eliberată de Poliția Orș. Filiași la data de 16.06.2003, AM
                                  Se împuternicește d-nul NICOLAU ALEXANDROIU
HOTĂRÂT:
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de     NICOLAE GIULIANO, asociat unic având și calitatea de
3 (trei) ani, începând cu data de 20.05.2009 până la      administrator social, pentru ducerea la îndeplinire a
20.05.2012.                           procedurii de suspendare a activității în relațiile cu Oficiul
  Încheiată în 5 exemplare originale.             Național al Registrului Comerțului.
  (107/1.202.703)                         (109/1.202.705)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
           U.N-A - S.R.L.                          SILTIC - S.R.L.

      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

        DIN DATA DE 21.05.2009                    NR. 1 DIN DATA DE 13.05.2009
  Asociatul unic PANȚIR MARIA, domiciliată în Craiova,      Subsemnatul
str. Pui de Lei, nr. 24, jud. Dolj, CNP 2850802160084,       GÎNGIOVEANU AURELIA-MARIA, cetățean român,
posesoarea CI seria DX nr. 040251 emisă de Poliția        domiciliată în Craiova, str. B.H. Hașdeu, nr. 60, jud. Dolj,
Craiova la data 16.08.1999, am hotărât:             identificată cu CI, seria DX, nr. 432829, emisă de
  - Suspendarea activității societății pe o perioadă de
                                 SPCLEP Craiova la 10.01.2006, CNP 2750908163235,
3 ani, începând cu data de 21.05.2009.
                                 deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
  (110/1.202.707)                       100% din capitalul social al societății, DECIDE:
                                  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o durată de
         Societatea Comercială              3 ani începând cu data de 13.05.2009.
         AMGOR 2006 - S.R.L.                Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                 neschimbate.
      HOTĂRÂRE NR. 001/25.05.2009
                                   (113/1.202.710)
  Asociații
  GORNOVICEANU ELEFTERIA, cetățean român,
                                         Societatea Comercială
domiciliat în Craiova, str. Dr. Victor Gomoiu, nr. 5, bl. S29,
                                        SFERT CONS COM - S.R.L.
sc. 1, ap. 2, jud. Dolj, posesorul C.I. seria D.X, nr. 216710,
C.N.P. 2570816163227, eliberată de Poliția
                                      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
Craiova/14.11.2002,
  SAVU CORNELIA, cetățean român, domiciliat în
                                     A S.C. SFERT CONS COM S.R.L.,
Craiova, str. Dr. Victor Gomoiu, nr. 5, bl. S29, sc. 1, ap. 2,
                                  CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. BARIERA VÎLCII,
jud. Dolj, posesorul C.I. seria D.X, nr. 216709,
                                 NR. 143, JUD. DOLJ, ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL
C.N.P. 2360129163208, eliberată de Poliția
Craiova/14.11.2002,                         COMERȚULUI SUB NR. J16/2805/25.10.1993,
  MOCIRCIOIU MARIA, cetățean român, domiciliat în                C.U.I. 4940301
Sat Florești (Com. Țânțăreni), jud. Gorj, posesorul         BALICA EMIL, cetățean român, născut la 03.10.1944
C.I. seria G.Z, nr. 118908, C.N.P. 2800304180069,        în sat Bobu, com. Scoarța, jud. Gorj, domiciliat în
eliberată de Pol. Turceni/29.01.2003, am hotărât:        Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 165, jud. Dolj, identificat
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de
                                 prin C.I., seria D.X., nr. 335261, emisă de Poliția Craiova
3(trei) ani începând cu data de 25.05.2009 până la data
                                 la data de 25.05.2004, CNP 1441003163193
de 25.05.2012.
                                   BALICA FELIX, cetățean român, născut la data de
  (111/1.202.708)                       15.05.1968 în Tg. Cărbunești, jud. Gorj, domiciliat în
                                 Craiova, str. Sărarilor, nr. 47, bl. K23, sc. 1, et. 2, ap. 10,
         Societatea Comercială              jud. Dolj, identificat prin C.I. seria D.X., nr. 335454, emisă
          ALVIMAR - S.R.L.               de Poliția Craiova la data de 26.05.2004,
                                 CNP 1680515163234,
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                   BALICA VIVIAN, cetățean român, născut la data de
        DIN DATA DE 26.05.2009              03.05.1969 în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova,
                                 Bld Decebal, nr. 56, bl. 39, sc. 1, et. 3, ap. 9, jud. Dolj,
  Asociatul unic MUTU CONSTANTIN-CRISTINEL,           identificat prin C.I. seria D.X., nr. 363396, emisă de Poliția
domiciliat în Craiova, Aleea 1 Mai, nr. 96, jud. Dolj,
                                 Craiova la data de 22.10.2004, CNP 1690503163258, în
CNP 1750604163274, posesorul CI seria DX nr. 360886
                                 calitate de asociați, întruniți în adunare generală, am
emisă de Poliția Craiova la data 07.10.2004, am hotărât:
  - Suspendarea activității societății pe o perioadă de     hotărât:
3 ani, începând cu data de 26.05.2009.                Suspendarea temporară a activității societății pe o
  Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 26.05.2009 la     perioadă de 3 ani începând cu data de 28.05.2009.
sediul social în 5 exemplare originale.               Redactat în 5 exemplare.
  (112/1.202.709)                         (114/1.202.711)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009                 27

         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
          EMILCONF - S.R.L.                        C & C SERV - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                     HOTĂRÂRE NR. 01/15.05.2009

                                  LA STATUTUL S.C. C & C SERV S.R.L. SEDIUL ÎN
 AL S.C. EMILCONF S.R.L., CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
                                  CRAIOVA, STR. SPANIA, NR. 10, BLOC O 22, SC. 1,
   STR. BARIERA VÂLCII, NR. 143, JUD. DOLJ,            AP. 11, JUD. DOLJ, ÎNREG. LA O.R.C. DOLJ SUB
 ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB                NR. J16/2143/22.11.2006, C.U.I. 19221673
    NR. J16/364/22.04.2002, C.U.I. 14597171            Subsemnatul Caplescu Constantin, domiciliat în
  BALICA EMIL, cetățean român, fiul lui Victor și Maria,     Craiova, str. Spania, nr. 10, bloc O 22, sc. 1, ap. 11,
                                 jud. Dolj, C.I. seria DX nr. 456120/31.05.2006,
născut la 03.10.1944 în sat Bobu, com. Scoarța,
                                 CNP 1690816252338,
jud. Gorj, domiciliat în Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 165,    În calitate de asociat unic și în baza dispozițiilor Legii
jud. Dolj, identificat prin C.I., seria D.X., nr. 335261,     nr. 31/1990 modificată prin Legea nr. 441/2006, am
emisă de Poliția Craiova la data de 25.05.2004,          hotărât următoarele:
CNP 1441003163193, în calitate de asociat unic am           Articol unic. La data de 15.05.2009, în conformitate cu
                                 dispozițiile statutului societății, asociatul unic a hotărât, în
hotărât:
                                 baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările
  Suspendarea temporară a activității societății pe o      ulterioare, suspendarea temporară a activității societății
perioadă de 3 ani începând cu data de 28.05.2009.         pe o perioadă de maxim 3 ani, cu începere din data de
  Redactat în 5 exemplare.                    15.05.2009.

  (115/1.202.712)                          (117/1.202.714)


                                          Societatea Comercială
         Societatea Comercială
                                        SIBCRA-COM-PROD - S.R.L.
           DELSEI - S.R.L.
                                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                            NR. 2/27.05.2009
  AL S.C. DELSEI S.R.L., CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
                                   1. Gheorghe Lelia domiciliată în Craiova Str. Viilor,
  CART. CRAIOVIȚA NOUĂ, BL. 147G, SC. 1, AP. 2,         nr. 33, jud. Dolj CNP 2671024163268, C.I. seria DX
   JUD. DOLJ, ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL            nr. 227175. emisă de Pol. Craiova la data de 22.01.2003.
   COMERȚULUI SUB NR. J16/364/27.05.1999,              2. Gheorghe Marinela domiciliată în Craiova,
           C.U.I. 11817248               Str. 22.Decembrie1989, nr. 2, bl. 32, sc. 4, ap. 3,
                                 CNP 2650922163268, C.I. seria DX nr. 324408, emisă de
  SPĂTĂRELU ION, cetățean român, fiul lui Barbu și        Pol. Craiova la data de 06.04.2004.
Maria, născut la 02.06.1949 în Brădești, jud. Dolj,          În conformitate cu statutul societății și cu prevederile
domiciliat în Craiova, str. Șiretului, nr. 58, jud. Dolj,     Legii nr. 31/1990, în calitatea noastră de asociați, în urma
                                 Adunării Generale a Asociaților, am hotărât:
identificat prin C.I., seria D.X., nr. 244237, emisă de
                                   suspendarea temporară a activității societății
Poliția  Craiova    la  data   de   24.03.2003,    SIBCRA-COM-PROD S.R.L., pe o perioadă de 3 ani
CNP 1490602163248, în calitate de asociat unic am         începând de la data de 01.06.2009 până la 01.06.2012 în
hotărât:                             baza art. 237 din Legea 31/1990, că urmare a
                                 următoarelor motive:
  Suspendarea temporară a activității societății pe o
                                   - climatul economic actual
perioadă de 3 ani începând cu data de 28.05.2009.
                                   - lipsa activității până în acest moment
  Redactat în 5 exemplare.                      - ultimele modificări legislative
  (116/1.202.713)                          (118/1.202.715)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         UNISON IMPEX - S.R.L.                       ADV PRESS - S.R.L.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 19.05.2009

           DIN 30/04/2009                     LA ACTUL CONSTITUTIV
  Nicu Lenuța, cetățean român, domiciliată în Craiova     AL S.C. ADV PRESS S.R.L. CU SEDIUL ÎN COMUNA
str. Henri Barbusse, nr. 11, născută la 27/05/1963 în       COȘOVENI, SAT CÎRCEA, STR. SERGENTULUI
Craiova județul Dolj, posesoare a CI seria DX Nr. 143666     NR. 36, JUDEȚUL DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA ORC DE
eliberată de Poliția Craiova la data de 16/08/2001, cu          PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ SUB
CNP 1630527163211 și                           NR. J16/238/2006, C.U.I. 18364101
  Nicu Gheorghe, cetățean român, domiciliat în Craiova
str. Henri Barbusse, nr. 11 județul Dolj, născut la         Subsemnata, Băltărețu Oana - Maria, domiciliată în
01/04/1957 în comuna Pielesti județul Dolj, posesor al      Craiova, str. Toporași, nr. 39, județul Dolj, posesoare a
CI seria DX nr. 204045 eliberată de Poliția Craiova la      C.I. seria DX nr. 575249, CNP 2840516160110, asociat
04/09/2002 cu CNP 1570401163280                 unic al S.C. Adv Press S.R.L., având și calitatea de
  Asociați ai S.C. UNISON IMPEX S.R.L. întruniți în      administrator al societății, în conformitate cu prevederile
adunarea generală a asociațiilor au hotărât următoarele:     Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, hotărăsc:
  - suspendarea activității S.C. UNISON IMPEX S.R.L.
                                  Articol unic - Suspendarea temporară a activității
   începând din 28/05/2009 până în 27/05/2012, motivul
                                 societății pe o perioadă de 3 ani începând cu data de
fiind lipsa de activitate.
  Formalitățile Înregistrării la registrul comerțului revin  20.05.2009 și până la data de 20.05.2012.
administratorului societății, Nicu Gheorghe.             (121/1.202.718)
  (119/1.202.716)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                       TOTALCONT - S.R.L.
        FELIVIAN IMPEX - S.R.L.
                                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
          HOTĂRÂREA NR. 3
                                  NR. 1 DIN DATA DE 14.05.2009 LA STATUTUL
      A S.C. FELIVIAN IMPEX S.R.L.             S.C. TOTALCONT S.R.L. CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
 CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, CART. ROVINE, BL. H 26,          STR. GEORGE FOTINO NR. 1, BL. B 4, SC. 5, AP. 1,
 SC. 1, ET. 3, AP. 10, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE
                                  JUDEȚUL DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA ORC DE PE
   13198172/17.07.2000, NR. DE ORDINE ÎN
                                 LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ SUB NR. J16/1643/2007,
 REGISTRUL COMERȚULUI J16/268/12.05.2000
                                         C.U.I. 22322791
  Subsemnații NEACSU OLIVIAN, cetățean român, fiul
lui Constantin și al Elena născut la data de 19.12.1961 în     Subsemnații, Bălan Elena - Liliana, domiciliată în
loc. Dabuleni jud. Dolj, cu domiciliul în Austria,        Craiova, str. George Vîlsan nr. 2, Bl. J2, Sc. 1, Ap. 10,
loc. Pondorf ,posesor Pașaport nr. J0061422 6, NEACSU      județul Dolj, posesoarea C.I. seria DX nr. 500565,
ION, născut la data de 11.03.1954 în loc. Dăbuleni,       CNP 2671207163301 și Birtu Cătălin - Marius domiciliat
jud. Dolj, cu domiciliul în Craiova, str. Dezrobirii, nr. 145,  în Craiova, str. George Fotino, nr. 1, Bl. b 4, Sc. 5, Ap. 1,
bloc H 26 Sc. 1 Et. 3 Ap. 10, jud. Dolj, posesor al CI seria   județul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 040067,
DX nr. 631644 și GAVRILA LIVIU, născut la data de        CNP 1650716163192, în calitate de asociați ai
25.01.1970 în loc Orlea jud. Olt cu domiciliul în Craiova
                                 S.C. Totalcont S.R.L., în conformitate cu prevederile
str. Petrache Poienaru bl. H 32, sc. 1, et. 2, ap. 9, asociați
                                 Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, de comun
ai S.C. “FELIVIAN IMPEX” S.R.L., în cadrul Adunării
                                 acord, am hotărât:
generale a asociaților, am hotărât, suspendarea activității
societății, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu       Articol unic - Suspendarea temporară a activității
01.06.2009.                           societății pe o perioadă de 3 ani începând cu data de
  Încheiat azi, 14.05.2009.                  15.05.2009 și până la data de 15.05.2012.
  (120/1.202.717)                         (122/1.202.719)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009                29

         Societatea Comercială              DX nr. 564654, CNP 1661222162145 hotărăște
          NORIMEX - S.R.L.               întreruperea temporară a activității pe o perioadă de 3 ani
                                 începând cu data de 30 aprilie 2009.
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                   (125/1.202.722)
   NR. 1 DIN DATA DE 19.05.2009 LA ACTUL
 CONSTITUTIV AL S.C. NORIMEX S.R.L. CU SEDIUL                   Societatea Comercială
 ÎN CRAIOVA, STR. SĂCELU NR. 22, JUDEȚUL DOLJ,                  PRODFORTUNA - S.R.L.
ÎNREGISTRATĂ LA ORC DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
  DOLJ SUB NR. J16/863/2008, C.U.I. 23804390              HOTĂRÂREA AGEA NR. 1 DIN 30.04.2009
  Subsemnații, Marin Nicolița, domiciliată în Craiova,             A ASOCIATULUI UNIC AL
str. Săcelu, nr. 20, județul Dolj, posesoare a C.I.              S.C. PRODFORTUNA S.R.L.
seria DX nr. 161207, CNP 2570628163298 și Oană              ÎNREGISTRATĂ LA ONRC DOLJ SUB
Demiss - Florin domiciliat în Craiova, str. Săcelu, nr. 22,       NR. J16/4188/30.12.1994; C.U.I. 7678761
județul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 394102,
CNP 1750809163267, în calitate de asociați ai             Subsemnatul ALBOEINI CARMEN - MIOARA, asociat
S.C. Norimex S.R.L., în conformitate cu prevederile        unic al S.C. PRODFORTUNA S.R.L., cetățean român,
                                 născut la data de 08.08.1963 în Mun. Brașov,
Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, de comun
                                 CNP2630808163191, cu domiciliul în Craiova,
acord, am hotărât:                        str. Soimului nr. 30 jud. Dolj,identificat cu CI seria
  Articol unic - Suspendarea temporară a activității       DX nr. 514369,eliberată de SPCLEP Craiova la data de
societății pe o perioadă de 3 ani începând cu data de       09.05.2007, constituita în Adunarea Generală
20.05.2009 și până la data de 20.05.2012.             Extraordinara a Asociaților ce a avut loc la sediul social al
  (123/1.202.720)                        societății în data de 30.04.2009, am hotărât următoarele:
                                   Art. unic. Societatea își încetează activitatea pe o
                                 perioadă de 3 (trei) ani cu începere de la 01.05.2000
         Societatea Comercială              până la 30.04.2012.
          SERVOROM - S.R.L.                 (126/1.202.723)
   HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 14.05.2009
                                         Societatea Comercială
LA STATUTUL S.C. SERVOROM S.R.L. CU SEDIUL ÎN                TA PALMIRA COM IMPEX - S.R.L.
 CRAIOVA, STR. PLEVNEI NR. 37, BL. F25, SC. 1,
 AP. 4, JUDEȚUL DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA ORC DE              HOTĂRÂREA AGE A NR. 1 DIN 30.04.2009
     PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ SUB
     NR. J16/787/2008, C.U.I. 23733108                    A ASOCIAȚILOR AI
                                     S.C. TA PALMIRA COM IMPEX S.R.L.
  Subsemnatul Bălan Robert-Daniel, domiciliat în             ÎNREGISTRATĂ LA ONRC DOLJ SUB
Craiova, str. Plevnei, nr. 37, Bl. F25, Sc. 1, Ap. 4,          NR. J16/1271/10.12.1998, C.I.F. 11988680
județul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 037633,
CNP    1850718160080,      asociat    unic   al    Subsemnații ALBOEINI NEDAL, cetățean român,
S.C. Servorom S.R.L., având și calitatea de administrator     născut la data de 12.03.1963 în JARAMANA, SIRIA,
în art. 11 din actul constitutiv al societății, în conformitate  CNP 1630312167341 cu domiciliul în Craiova,
                                 str. Soimului, nr. 30 jud. Dolj, identificat cu CI seria
cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile
                                 DX nr. 461177, eliberată de SPCLEP Craiova, la data de
comerciale, hotărăsc:
                                 03.07.2006 și
  Articol unic - Suspendarea temporară a activității         ALBOEINI CARMEN-MIOARA, cetățean român,
societății pe o perioadă de 3 ani începând cu data de       născută la data de 08.08. 1963, în Mun. Brașov,
15.05.2009 și până la data de 15.05.2012.             CNP 2630808163191, cu domiciliul în Craiova,
  (124/1.202.721)                        str. Soimului, nr. 30, Jud. Dolj, identificată cu CI seria
                                 DX nr. 514369, eliberată de SPCLEP Craiova la data de
                                 09.05.2007, în calitate de asociați ai S.C. TA PALMIRA
        Societatea Comercială               COM IMPEX S.R.L., constituiți în Adunarea Generală
       ANGELIS COMEXIM - S.R.L.              Extraordinara a Asociaților, ce a avut loc la sediul
                                 societății în data de 30.04.2009 am hotărât următoarele:
            HOTĂRÂRE                   Art. unic. Societatea își încetează activitatea pe o
  Asociat unic                         perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la 01.05.2009
                                 până la 30.04.2012.
  Ciulu Emil Ion, domiciliat în Craiova,
str. C. D. Fortunescu, nr. 20, legitimat cu CI seria         (127/1.202.724)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         ABGEDA - S.R.L.                       SMARTEX - S.R.L.

                                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
            HOTĂRÂRE,

  Subsemnatul BUBICA ADRIAN, identificat prin                S.C. SMARTEX S.R.L.
                                   J16/242/05.04.2001; C.U.I. 13852713
CI seria DX, nr. 374075, CNP1660124163199,                NR. 1 EMISĂ AZI 26.05.2009
administrator al S.C. ABGEDA S.R.L., cu sediul social în
                                 Subsemnatul
Craiova str. Rășinari, nr. 20 jud. Dolj înregistrată la     PÎRLEA MARIAN domiciliat în mun. Craiova,
Registrul Comerțului sub nr. J16/1459/13.07.2005, Cod    str. Vîlcelei, nr. 15, jud. Dolj, identificat cu CI seria
Unic de înregistrare 17774642,                DX nr. 576446, eliberată de SPCLEP Craiova la data de
                               19.05.2008, CNP 1680218163215, asociat unic la
  Hotărăște suspendarea activității pe o perioadă de
                               S.C. SMARTEX S.R.L., am hotărât următoarele
3 ani începând cu data de 01.06.2009.            modificări la actul constitutiv al societății:
                                 Se suspendă activitatea societății pe o durată de
  (128/1.202.725)
                               3 (trei) ani, începând cu data de 26.05.2009 până la data
                               de 26.05.2012.
        Societatea Comercială              (131/1.202.728)
        TRIVICT COM - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.05.2009                    DECOMEX - S.R.L.
  Subsemnatul Trica Victor, cu domiciliul în Craiova,
                                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
str. Grigore Plesoianu, nr. 2, bl. 1, sc. 1, ap. 4,
CNP 1631024163204, CI seria DX, numărul 495701, în             S.C. DECOMEX S.R.L.
calitate de asociat al societății mai sus-menționate,         J16/1953/22.10.1991; C.U.I. 2302480
                                     NR. 1 EMISĂ AZI 15.05.2009
având în vedere dispozițiile legii 31/1990 republicată și
modificată, am decis următoarele:                Subsemnata
                                 BĂZĂVAN DENISA-SAVINIA domiciliată în
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă  mun. Craiova, str. Spania, bloc O 12, sc. 1, ap. 2,
de 3 ani începând cu data de 27.05.2009           jud. Dolj, identificată cu CI seria DX nr. 096279 eliberată
  Menționam ca s-au schimbat datele de identificare ale   de Pol. Craiova la data de 11.11.2000,
                               CNP    2680521163214,      asociat   unic   la
asociatului unic.
                               S.C. DECOMEX S.R.L., am hotărât următoarele
  Întocmit    astăzi     27.05.2009,     în  modificări la actul constitutiv al societății:
2 exemplare originale.                      Se suspendă activitatea societății pe o durată de
                               3 (trei) ani, începând cu data de 15.05.2009 până la data
  (129/1.202.726)                     de 15.05.2012.
                                 (132/1.202.729)
        Societatea Comercială
         BEREKET - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                       MIDLAND COM - S.R.L.
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.05.2009
                                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Asociat unic,
  CUBUKTAR MARIANA, cod numeric personal                NR. 2 DIN DATA DE 27.05.2009
2670721167341, domiciliată în Sat CALOPAR,            Subsemnatul NICOLA DAN-VALENTIN de cetățenie
COM. CALOPAR, NR. 13, Jud. Dolj, cetățean român,       română, domiciliat în Municipiul Craiova, str. Petru Rareș,
                               nr. 7, Județul Dolj, CNP 1680709163202, identificat cu
posesor al CI, Seria DX, nr. 357376, eliberată de
                               CI seria DX nr. 192037, eliberată de Mun. Craiova la data
Pol. Segarcea, la data de 17.09.2004, am hotărât:      de 21/06/2002, deținând un număr de 20 părți sociale
  Se suspendă activitatea societății, pe o durată de    reprezentând 100% din capitalul social al societății, AM
3 ani, începând cu data de 27.05.2009.            DECIS:
                                 ART. 1. Se revocă Decizia nr. 1 din data de
  (130/1.202.727)                     30.04.2009 privind dizolvarea societății comerciale.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009              31

  ART. 2. Decide suspendarea temporară a activității     orașul Dăbuleni, strada Dunării, nr. 16, posesoare a
societății, pe o perioadă de trei ani, începând cu data de  CI, seria DX nr. 473326, eliberată de SPCLEP Bechet, la
27.05.2009.                          data de 20.09.2006, CNP 2620311161032, DECIDE
  (133/1.202.733)                       Art. 1 Suspendarea activității societății pe o durată de
                               3 ani începând cu data de 01.06.2009 până Ia data de
        Societatea Comercială             01.06.1012.
       IVG CONSULTANTS - S.R.L.
                                 (136/1.202.736)
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                        Societatea Comercială
        DIN DATA DE 22.05.2009
                                         GAMBOA - S.R.L.
  Van    Grasdorff   Jurgen   François,    CI
nr. 590-5389851-72 eliberată de orașul Hamme - Belgia
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
la data de 07-03-2007, domiciliat în Belgia, orașul Temse,
str. Oeverstraat, bl. 25, ap. F
  și,                                   AL S.C. GAMBOA S.R.L.
  Iordache Maria Gabriela, CI DX 109742, eliberată de    CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. DEZROBIRII, NR. 113,
Pol. Mun. Craiova la data de 09.02.2001, domiciliată în      BL. A26, SC. 1, ET. 1, AP. 5, JUDEȚUL DOLJ,
Craiova, str. Gogu Constantinescu, bl. G3, sc. 2, ap. 8.
  În adunarea generală a asociaților întrunită conform     ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
prevederilor Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990,      COMERȚULUI DOLJ SUB NR. J16/732/2008,
republicată, azi 22.05.2009, la sediul social al societății    COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23675996
cu unanimitate de voturi am hotărât suspendarea
                                    NR. 2 DIN DATA DE 29.05.2009
activității firmei S.C. IVG Consultants S.R.L. pentru o
perioadă de 3 ani, începând cu data de 25.05.2009 până      Asociatul unic
la 25.05.2012.
                                 ROTARU FLORIAN, cetățean român, domiciliat în
  (134/1.202.734)                      Craiova, str. Dezrobirii, nr. 113, Bl. A26, Sc. 1, Et. 1,
                               Ap. 5, județul Dolj, posesor al CI, seria DX, nr. 286030,
        Societatea Comercială             eliberată de Poliția Craiova la data de 09.10.2003,
        VITANIS MED - S.R.L.
                               CNP 1720402163277, HOTĂRĂȘTE:
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC               Art. unic Suspendarea activității societății începând cu
                               data de 01.06.2009, până la data de 01.06. 2012, în
      AL S.C. VITANIS MED S.R.L.,            conformitate cu dispozițiile art. 237 alin. (2) din
 CRAIOVA, ALEEA II CASTANILOR, NR. 5, BL. S3,
   SC. 1, AP. 7, JUD. DOLJ, J16/593/1996,         Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările
   C.U.I. RO 8465621, NR. 01/18.05.2009          ulterioare;
  Subsemanta GIUROIU CAMELIA, dom. în Craiova,          (137/1.202.737)
Ale. Ghetisoarei, nr. 18, bl. 161 D, sc. 1, et. 4, ap. 14,
CI seria DX nr. 181586, CNP 2720527163242, în calitate
de asociat unic am hotărât:                          Societatea Comercială
  1. Suspendarea temporară a activității pe o durată de
                                         FLUXUL - S.R.L.
3 ani începând din data de 01.06.2009.
  (135/1.202.735)                            HOTĂRÂREA NR. 1/15.05.2009
                                 Art. 1. Asociații Solea Andrei-Valentin, legitimat cu
        Societatea Comercială
        HORTI G.L.G. - S.R.L.             CI seria DX nr. 406821, CNP 1810916160012 și Solea
                               Cornelia, legitimată cu CI seria DX nr. 335352,
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR           CNP 2561115163231, la data de 15.05.2009 au hotărât
       S.C. HORTI G.L.G. S.R.L.             suspendarea (întreruperea temporară) a activității
 CU SEDIUL ÎN LOC. DĂBULENI, STR. DUNĂRII,          S.C. Fluxul S.R.L., pe o perioadă de 3 ani, începând cu
NR. 16, JUDEȚUL DOLJ NUMĂR DE ÎNMATRICULARE          data de 28.05.2009.
  LA O.R.C. DOLJ J16/970/2007, C.I.F. 21775565         Art. 2. Se închide punctul de lucru de la adresa:
     NR. 07 DIN DATA DE 25.05.2009
                               Craiova, Str. BARIERA VÂLCII, nr. 160A, jud. Dolj.
  Asociatul unic Georgescu Lelia, născută la data de
11.03.1962 în loc. Dăbuleni, Jud. Dolj, domiciliată în      (138/1.202.738)
  32          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4371/14.VIII.2009
          Societatea Comercială                              Societatea Comercială
            M.L.D. - S.R.L.                               ULCO TRADING - S.R.L.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                            HOTĂRÂRE NR 04/11.05.2009
                                         Adunarea Generală a Asociaților S.C. ULCO
   S.C. M.L.D. S.R.L. CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,                 TRADING S.R.L. legal și statutar întrunită la sediul
   STR. MAXIM GORKI, BL. 1-3-5, JUD. DOLJ,                 societății la data de 11.05.2009
     ÎNMATRICULATĂ LA ORC DOLJ SUB                      HOTĂRĂȘTE
     NR. J16/688/2008, C.U.I. RO1475280                    Art. Unic: Se aprobă închiderea punctelor de lucru ale
         DIN DATA 26.05.2009                      S.C. ULCO TRADING S.R.L., după cum urmează:
                                         1. PUNCT DE LUCRU
  Asociații
                                         ADRESA: ROMÂNIA, MUNICIPIUL CRAIOVA,
  1. Oprea Florin-Laurentiu, cetățean român, născut la            Prel. SEVERINULUI, C. COM MARLOREX NR. 182,
data de 13.08.1982, în Craiova, jud. Dolj,                   BLOC SP. 38 JUD. DOLJ, COD POSTAL 1100.
CNP 1820813160019, domiciliat în Craiova, str. Dr. Victor             2. PUNCT DE LUCRU
Papilian, nr. 52, bl. G6, sc. 1, ap. 9, jud. Dolj, posesor al           ADRESA ROMÂNIA, MUNICIPIUL CRAIOVA,
CI, seria DX, nr. 517504, eliberată de SPCLEP Craiova,             STR. NICOLAE TITULESCU, TG. VALYSGOLD, STAND
la data de 21.05.2007, administrator și asociat cu 7 părți           B72, JUD. DOLJ, COD POȘTAL 1100.
sociale, în valoare de 70 ron, 33.3333% cota de                  3. PUNCT DE LUCRU
participare.                                   ADRESA ROMÂNIA, MUNICIPIUL CRAIOVA, CALEA
  2. Barca Dan-Mihai, cetățean român, născut la data             BUCURESTI, SUCPI, ST. 1011, JUD DOLJ, COD
de   08.11.1979,    în   Craiova,   jud.  Dolj,          POȘTAL 1100.
CNP 1791108163203, domiciliat în Craiova, str. Emanoil              4. PUNCT DE LUCRU
Chinezu, nr. 11, bl. H3, sc. 2, ap. 3, jud. Dolj, posesor CI,           ADRESA ROMÂNIA, MUNICIPIUL CRAIOVA,
seria DX, nr. 365910, eliberată de Mun. Craiova, la data            STR. CARACAL, BANIE, STAND 131+ ANEXA NR 160,
de 04.11.2004, administrator și asociat cu 7 părți sociale,          JUD DOLJ, COD POȘTAL 1100.
în valoare de 70 ron, 33.3333% cota de participare;                5. PUNCT DE LUCRU
                                         ADRESA ROMÂNIA, MUNICIPIUL CRAIOVA, CALEA
  3. Baroga Dan, cetățean român, născut la data de
                                        BUCUREȘTI, TG. OLTENIA SUCPI, NR. 191, BLOC
02.12.1982, în Craiova, jud. Dolj, CNP 1821202160044,
                                        ST. 733, JUD. DOLJ, COD POSTAL 1100.
domiciliat în Craiova, str. C-tin Angelescu, nr. 3, bl. V28,
                                         6. PUNCT DE LUCRU
sc. 1, ap. 5, jud. Dolj, posesor CI, seria DX, nr. 459389,
                                         ADRESA ROMÂNIA, MUNICIPIUL CRAIOVA,
eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 20.06.2006,              STR. CARACAL, NR. 164, JUD. DOLJ COD POSTAL
administrator și asociat cu 7 părți sociale, în valoare de           1100.
70 ron, 33.3333% cota de participare.                       7. PUNCT DE LUCRU
  A hotărât următoarele:                            ADRESA ROMÂNIA, MUNICIPIUL CRAIOVA,
  Suspendarea activității societății, pe o perioadă de            STR. CARACAL, NR. 164, JUD. DOLJ, COD POSTAL
3 ani, începând cu 1 mai 2009.                         1100.
   (139/1.202.739)                                 (140/1.202.740)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|381701|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4371/14.VIII.2009 conține 32 de pagini.         Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top