mof4_2009_4126

Document Sample
mof4_2009_4126 Powered By Docstoc
					                        PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 4126                                      Joi, 6 august 2009
                 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                   Societatea Comercială
          SAPHOS - S.R.L.                      ERGUT BEY - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 2/2009                    HOTĂRÂREA NR. 1/2009

  Subsemnații GENES ALICE și GOSU CRISTIAN-PARIS,       Subsemnatul Iustem Erdinci, asociat unic decide:
                                Art. 1. Se închide punctul de lucru situat în
asociați, am hotărât următoarele:              Municipiul Constanta, Sat Vacanta, Amplasament nr. 19,
  Art. 2 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă  jud. Constanta.
de 3 ani, începând cu data de 01.06.2009.            Art. 2. Se deschide punct de lucru în
  Încheiată azi, 15.06.2009, în 3 (trei) exemplare     Municipiul Constanta, Sat Vacanta, Amplasament nr. 13,
                               jud. Constanta.
originale, sub semnătură privată.                Încheiată azi, 23.06.2009, în 3 (trei) exemplare
  (1/1.215.298)                      originale, sub semnătură privată.
                                 (3/1.215.300)
         Societatea Comercială
          V.YED.M - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                      PLASTICAL PVC - S.R.L.
        HOTĂRÂREA 1/02.07.2009
                                      HOTĂRÂREA NR. 2/2009
  Subsemnatul/a MOROIANU VICTOR, asociat în
cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:     Subsemnatul NEGRARU DANIEL RADU - asociat
                               unic în cadrul societății comerciale sus menționată, am
  1. Se închide punctul de lucru din zona Tabăra      hotărât închiderea punctului de lucru din Năvodari
Nord - stand nr. 17, jud. Constanta.             str. Crinului nr. 1, jud. Constanta.
  Se deschid puncte de lucru în:
                                 (4/1.215.302)
  - Mamaia, zona Select, jud. Constanta,
  - Mamaia, zona Hotel Riviera, jud. Constanta,
  - Mamaia, zona Cazino, jud. Constanta,                 Societatea Comercială
  - Mamaia, zona alee Perla, jud. Constanta.            KYR INTERNATIONAL 2008 - S.R.L.
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/2009
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
nr. 1947/01.07.2009, într-un număr de 3 exemplare, din       LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
care 2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                                Subsemnatul CHIRCULESCU IONUT - SEBASTIAN -
Compartimentul de Asistență.
                               asociat unic în cadrul societății comerciale sus
  (2/1.215.299)                      menționată, am hotărât:
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
  Retragerea mea din funcția de administrator,                 Societatea Comercială
societatea urmând a fi administrată pe o perioadă               CALENDAR IMOBILIAR - S.R.L.
nedeterminată de TINCA ADINA-ALEXANDRA cetățean
român, fiica lui Vasile și Titita, născută la data de              HOTĂRÂREA NR. 1/01.07.2009
05.02.1981 în Constanta, domiciliată în Constanta,           Subsemnatul ILIOAEA STELIAM, în calitate de
B-dul 1 Mai nr. 17, bl. H16B, sc. B, et. 1, ap. 21,        asociat unic și administrator, am hotărât următoarele:
jud. Constanta, posesoare a CI seria KT nr. 593718/SPCLEP       ART. 1 - COOPTAREA ca asociat a d-lui LUPEA
Constanta/2006, CNP 2810205134200.                 DANIEL, cetățean român, necăsătorit, născut la data
                                  de 03.11.1984 în Mun. Constanta, Jud. Constanta, fiul lui
  (5/1.215.303)                         Ioan și al lui Ionica, domiciliat în Mun. Constanta,
                                  Str. Sg. N. Grindeanu nr. 62, Bl. E6, Sc. E, Ap. 82,
        Societatea Comercială                Jud. Constanta, posesor al C.I. Seria K.T. Nr. 22428,
     KYR INTERNATIONAL 2008 - S.R.L.             eliberată de către Pol. Mun. Constanta la data
                                  de 27.09.2001, având C.N.P. - 1841103134231.
            NOTIFICARE                   ART. 2 - RETRAGEREA asociatului ILIOAEA
                                  STELIAN din societate și din funcția de administrator din
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     momentul semnării și ștampilării prezentei hotărâri.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile           Asociatul ILIOAEA STELIAN, declară că nu mai are
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     niciun drept și nicio obligație față de societate din
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    momentul semnării și ștampilării prezentei hotărâri,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     făcându-se desocotirea față de acesta.
KYR INTERNATIONAL 2008 S.R.L., cu sediul                ART. 3 - CESIONAREA la valoare nominală a unui
în MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,             număr de 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare,
Str. DUMBRĂVENI, nr. 29, înregistrată sub             numerotate de la nr. 1 la nr. 20 = 200 lei, în favoarea
nr. J13/1170/2008, cod unic de înregistrare 23614611,       asociatului cooptat dl. LUPEA DANIEL.
care a fost înregistrat sub nr. 47274 din 02.07.2009.         Ca urmare, capitalul social al societății în suma
                                  de 200 lei, numerar depus la data constituirii, împărțit în
  (6/1.215.304)                         20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, numerotate de la
                                  nr. 1 la nr. 20 aparține în totalitate asociatului unic
        Societatea Comercială                dl. LUPEA DANIEL.
      LORI TRANS COMPANY - S.R.L.                Participarea la beneficii și pierderi va fi de 100 %
                                  pentru asociatul unic dl. LUPEA DANIEL.
         HOTĂRÂREA NR. 1/2009                 ART. 4 - DESEMNAREA în funcția, de administrator
                                  pe o perioadă nedeterminată a asociatului unic - dl. LUPEA
  Subsemnatul ECONOMIDE RUSLAN, asociat unic           DANIEL.
am hotărât:                              ART. 5 - SCHIMBAREA sediului social al societății, urmând
  Se deschide punct de lucru în Ovidiu, Str. Carierei,      a fi situat în MUN. CONSTANTA, ALEEA EGRETEI NR. 2,
nr. 1A, Depozit nr. 7 și Depozit nr. 14, în incinta        SPAȚIUL COMERCIAL NR. 34, JUD. CONSTANTA.
S.C. FRIGORIFER S.R.L., Jud. Constanta.                Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
  Redactat sub semnătură privată în 4 ex originale        neschimbate.
azi, 02.07.2009.                            Redactată și semnată sub semnătură privată
                                  în 5 (cinci) exemplare originale astăzi 1.IULIE.2009.
  (7/1.215.305)
                                    (9/1.215.307)

         Societatea Comercială
         DSD NOI GRUP - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                        CALENDAR IMOBILIAR - S.R.L.
         HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                             NOTIFICARE
  Subsemnata VALINESCU STELA am hotărât:
  Se deschide punct de lucru în Constanta,              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Str. Interioara, nr. 2, Hala 17 în incinta S.C. INSTALAȚII S.A.,  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                  art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Jud. Constanta.
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Redactat sub semnătură privată în 4 ex. originale,
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
azi 02.07.2009.
                                  CALENDAR IMOBILIAR S.R.L., cu sediul în
  (8/1.215.306)                         MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009                   3

Aleea EGRETEI, nr. 2, înregistrată sub nr. J13/3042/2007, cod                 HOTĂRĂȘTE
unic de înregistrare 22385943, care a fost înregistrat sub     Art. 1. Completarea obiectului de activitate al societății
nr. 47282 din 02.07.2009.                    cu următoarele activități conform cod Caen Rev. 2
                                închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
  (10/1.215.308)
                                sau închiriate - clasa 6820, Baruri și alte activități de
                                servire a băuturilor - clasa 5630
       Societatea Comercială                Art. 3. Deschiderea unui punct de lucru al societății în
      REBY & MAR COMPANY - S.R.L.             cadrul blocului nr. 1 și mansarda aferentă blocului, B1 din
                                cadrul Ansamblului Rezidențial de 7 blocuri de
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              apartamente de vacanță P+7E și mansarde, bar,
                                restaurante, piscină și spații de joacă pentru copii,
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII            proprietatea societății situat în Oraș Năvodari, Popas III
  Subsemnatul CAPITANU ION MARIUS - asociat unic        Mamaia, DC86, Jud. Constanța. Art. 4 La punctul de lucru
în cadrul societății comerciale sus menționată, am       se vor desfășura următoarele activități:
hotărât:                              - Hoteluri și alte facilități de cazare - clasa 5510
  Se deschide un punct de lucru în Constanta Piața        - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de
Agroalimentara TOMIS III masa nr. LG10.             scurtă durată - clasa 5520
                                  - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  (11/1.215.309)                       proprii sau închiriate - clasa 6820
                                  - Restaurante clasa 5610
        Societatea Comercială                - Baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630
     BIC DESIGN CONSTRUCT - S.R.L.               (14/1.217.613)

        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                          Societatea Comercială
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII                      SABIN TOUR - S.R.L.

  Subsemnatul LUNGU VASILE - asociat unic în cadrul                   NOTIFICARE
societății comerciale sus menționată, am hotărât:
  Se deschide un punct de lucru în Constanta,           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
șos. Mangaliei nr. 163 - biroul nr. 3.
                                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (12/1.215.310)                       modificările și completările ulterioare, depunerea
                                textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                comerciale SABIN TOUR S.R.L., cu sediul în
        Societatea Comercială
        GEMINI TURISM - S.R.L.             LOC. MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA,
                                județ Constanța, POPASUL TURISTIC III KM2,
       HOTĂRÂRE NR. 1/02.07.2009             înregistrată sub nr. J13/3143/1991, cod unic de
                                înregistrare 1872482, care a fost înregistrat sub nr.42440
  Subsemnata DOBRIN ANA, în calitate de asociat unic      din 11.06.2009.
am hotărât:
  Suspendarea activității societății pe o perioadă         (15/1.217.614)
de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.07.2009.
  Act semnat de părți în 3 (trei) exemplare originale.              Societatea Comercială
  (13/1.215.311)                                 T.S.P. ECOTERM - S.A.

                                              DECIZIA
         Societatea Comercială
         SABIN TOUR - S.R.L.              CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 31/28.05.2009
                                  Consiliul de Administrație al S.C. TSP ECOTERM S.A.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                Năvodari, numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/28.06.2007,
                                întrunit la sediul societății din Năvodari, Str. Tineretului
      A ASOCIAȚILOR NR. 2/15.05.2009
                                nr. 3, Jud. Constanța, în ședința din data de 28.05.2009,
  Adunarea Generală a Asociaților din cadrul         adoptă prezenta:
S.C. SABIN TOUR S.R.L., întrunită în ședința din data                    DECIZIE
de 15.05.2009, în proporție de 100% din capitalul social,      Art. 1. Se aprobă încetarea contractului de mandat
la care au participat cei doi asociați:             nr. 810/01.03.2009 al directorului S.C. TSP ECOTERM S.A.,
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
RADU GHEORGHIȚĂ, cu acordul părților, solicitată în                 Societatea Comercială
scris, prin cererea înregistrată sub nr. 4403/25.05.2009.              MARDI HOLDING - S.R.L.
  Art. 2. Departamentele funcționale ale societății se
                                              HOTĂRÂREA
însărcinează cu punerea în executare a prezentei decizii.
  (16/1.217.615)                             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                        NR. 1 DIN DATA DE 10.04.2009
                                    WINTHORPE HOLDINGS LIMITED, cu sediul în
         Societatea Comercială
                                  John Kennedy Str., Iris House, Office 74OB, Limassol - Cipru, în
           TOMIS - S.A.                 calitate de asociat unic al societății comerciale mai
                                  sus-menționate, în ședința adunării generale a asociaților
     HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 12 IUNIE 2009             din data 10.04.2009,
  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor                          Hotărăște:
                                    1. Mutarea sediului social al societății de la adresa
S.C. “Tomis” S.A. Constanța întrunită în ședință la data
                                  Constanța, Incintă Clădire SOCEP S.A., camera 37
de 12 iunie 2009;                          etaj 2, jud. Constanța la adresa Str. Corbului nr. 3 etaj 1,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990         Constanța, Jud. Constanța;
republicată, cu modificările și completările ulterioare și în     Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri îl
prezența a 94,838% din total capital social corespunzător      mandatăm pe d-nul Anton Traian Antoniadis, care va
unui număr de 1.017.046 acțiuni și cu votul “pentru” al       efectua toate formalitățile necesare înregistrării sale la
                                  autoritățile competente.
acționarilor ce reprezintă 94,838% din total capital social;
            HOTĂRĂȘTE:                   (18/1.217.617)
  Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului pentru
membrii Consiliului de Administrație al S.C. TOMIS S.A.               Societatea Comercială
compus din:                                     MARDI HOLDING - S.R.L.
  Nicodimescu Isabella - președinte;
                                              NOTIFICARE
  - Doldor Valentin - membru;
  - Alter Michael - membru;                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  pentru perioada 01.06.2009 - 12.06.2009.             Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                  art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 2. Pentru perioada menționată la punctul 1 se vor
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea
încheia acte adiționale la contractele de mandat ale        textului actualizat al actului constitutiv al societății
membrilor Consiliului de administrație al S.C. Tomis S.A.      comerciale MARDI HOLDING S.R.L., cu sediul în
  Art. 3. Se împuternicește d-ra Nicodimescu Isabella       MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu      Str. CORBULUI, nr. 3, etaj 1, înregistrată sub
ceilalți membrii ai Consiliului de administrație.          nr. J13/1722/2006, cod unic de înregistrare 18727290,
                                  care a fost înregistrat sub nr. 45902 din 26.06.2009.
  Art. 4. În vederea semnării actului adițional la
contractul de mandat cu d-ra Nicodimescu Isabella este         (19/1.217.618)
împuternicit să semneze în numele societății dl. Valentin Doldor.
  Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru                 Societatea Comercială
activitatea desfășurată de membrii Consiliului de                 OLIMP ESTIVAL 2002 - S.A.
Administrație în perioada 01.01.2009 - 12.06.2009.
                                         DECIZIA NR. 2 DIN 07.05.2009
  Art. 6. Dl. Zamfir Dumitru președintele Consiliului de
Administrație al S.C. “Tomis” S.A. Constanța este            Consiliul de administrație al S.C. Olimp Estival 2002 S.A.,
                                  legal și statutar întrunit în conformitate cu dispozițiile
împuternicit să ducă la îndeplinire și să efectueze toate
                                  Legii nr. 31/1990 cu toate modificările la zi, asupra ordinii
formalitățile legale privind publicarea și înregistrarea la     de zi adoptate în ședința din 07.05.2009;
Registrul Comerțului Constanța a prezentei hotărâri,                       DECIDE:
având dreptul de a transmite acest mandat.               Art. 1. Consiliul de Administrație aprobă nota
  Prezentul act a fost întocmit și redactat în 4 exemplare     nr. 240/05.05.2009 privind transportul personalului
de către Lazarovici Viorica - consilier juridic al         societății.
S.C. “Tomis” S.A. Constanța.                      Art. 2. Consiliul de administrație aprobă nota
                                  nr. 249/05.05.2009 privind transportul de marfă.
  (17/1.217.616)                           Art. 3. Consiliul de Administrație aprobă nota
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009                5

nr. 243/05.05.2009 și referatul nr. 182/05.05.2009 privind     2. Deschiderea unui punct de lucru în Constanța,
modificarea organigramei S.C. Olimp Estival 2002 S.A.      Bd. Mamaia, nr. 13-15, etaj 4 și mansarda, jud. Constanța.
  Art. 4. Consiliul de Administrație aprobă regulamentul     Redactat și semnat astăzi 02.07.2009, în 3 exemplare, sub
intern al S.C. Olimp Estival 2002 S.A.              semnături private.
  Art. 5. Se aprobă deschiderea unui punct de lucru în
cadrul Complexului Amfiteatru Belvedere Panoramic          (23/1.217.622)
pentru amplasarea unei mașini mobile de înghețată;
punctul de lucru are denumirea - Amfiteatru mașina de              Societatea Comercială
înghețată.                                    TRANSTIL 2008 - S.R.L.
  (20/1.217.619)
                                            NOTIFICARE

         Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         EVERYTYME - S.R.L.               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                 art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR               modificările și completările ulterioare, depunerea
          NR. 1/2009                  textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                 comerciale TRANSTIL 2008 S.R.L., cu sediul în
  Subsemnații DATCU FLORIN, PRELIPCEAN
                                 MUNICIPIUL MEDGIDIA, județ Constanța, Str. REPUBLICII,
CRISTINEL și DIACONU FLORIN, asociați ai societății
                                 bloc D9, scara B, etaj 3, ap. 20, înregistrată sub
sus-menționată, am hotărât suspendarea temporară a
                                 nr. J13/3152/2008, cod unic de înregistrare 24417421,
activității începând cu data de 01.06.2009 pe o perioadă
de 3 ani, până la 31.05.2012.                  care a fost înregistrat sub nr. 47383 din 03.07.2009.
  Redactat și semnat astăzi, 15.06.2009 în 3 exemplare, sub     (24/1.217.623)
semnături private.
  (21/1.217.620)                                Societatea Comercială
                                          ROMVIVAT - S.R.L.
       Societatea Comercială
      ANCRISTIS COMERCIAL - S.R.L.                   HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                          NR. 1/2009
            HOTĂRÂREA                  Subsemnatul Tarce Vasile-Ioan, în calitate de asociat
                                 unic, am hotărât:
      ASOCIATULUI UNIC NR. 2/2009
                                  1) Se deschide un punct de lucru în Stațiunea Saturn,
  Subsemnații SMOCHINA CRISTIAN și SMOCHINA IONEL,       Zona Plaja Adras, în partea stânga a Barului nr. 1, pe
asociați ai societății mai sus menționate, am hotărât:      direcția Restaurantului Adras, jud. Constanța.
  1. Închiderea punctului de lucru din Medgidia,         Întocmit astăzi, 02.07.2009, în 4 exemplare originale,
str. Podgoriilor, Nr. 1, jud. Constanța.             sub semnătură privată.
  Redactat și semnat astăzi, 30.06.2009, în 4 exemplare, sub
semnături private.                          (25/1.217.624)

  (22/1.217.621)
                                         Societatea Comercială
                                         PRO-ALL MEDIA - S.R.L.
         Societatea Comercială
         TRANSTIL 2008 - S.R.L.                        HOTĂRÂREA

       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1/2009
         NR. 1/02.07.2009
                                   Subsemnații GANI IUSUREF și GANI MITAT, asociați
  Subsemnații STAVAR-VERGEA IZABELA-MANUELA           la societatea mai sus-menționată, am hotărât:
și TILICA GHEORGHE asociați ai societății mai            1. Închiderea punctului de lucru din Medgidia,
sus-menționată am hotărât:                    str. Oborului, nr. 38, jud. Constanța.
  1. Completarea obiectului de activitate cu:            2. Se suspendă temporar activitatea societății pe o
  - 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine,
                                 perioadă de 3 (trei) ani, începând cu 01.06.2009.
muzică, teatru, dans, arte plastice și alte arte)
                                   Redactat, listat și semnat astăzi, 17.06.2009, în
  - 8559 Alte forme de învățământ (cursuri de verificare
                                 3 exemplare, sub semnătură privată.
a cunoștințelor, dobândirii abilitaților de conversație,
instruire în domeniul calculatoarelor)                (26/1.217.625)
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
        Societatea Comercială              Portului Constanța, rădăcina Mol III, în vecinătatea
       SPERANȚA VAS 2008 - S.R.L.             clădirii Decirom.
                                  2. Se închide punctul de lucru deschis în incinta
           HOTĂRÂREA                 Portului Constanța - Stație distribuție de carburanți.
                                  3. Se închide punctul de lucru deschis în incinta
      ASOCIATULUI UNIC NR. 1/2009
                                Portului Constanța - Stație distribuție de carburanți.
  Subsemnata TOMA (fosta CUCU) VALERICA, asociat         Act redactat sub semnătură privată astăzi,
unic al societății mai sus-menționată am hotărât:        01.06.2009, în trei exemplare.
  1. Suspendarea temporară a activității pe o perioadă
                                  (30/1.217.629)
de 3 ani începând cu data de 15.06.2009.
  Redactat și semnat astăzi, 15.06.2009, în 3 exemplare, sub
semnătură privată.                               Societatea Comercială
  (27/1.217.626)                             NEW KATYMAR MARKET - S.R.L.

                                           HOTĂRÂRE NR. 1
        Societatea Comercială
                                  Subsemnații Poștaru Marcela și Poștaru
     TOM'S COM IMPEX STYLE - S.R.L.
                                Constantin-Cătălin în calitate de asociați la S.C. “NEW
        HOTĂRÂREA NR. 2/2009              KATYMAR MARKET” S.R.L. am hotărât:
                                  1). Deschiderea unui punct de lucru în Valu lui Trăiau,
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII            strada Calea Dobrogei nr. 420, județul Constanța.
                                  2). Închiderea punctelor de lucru din Poarta Albă,
  Subsemnații TOMA MARIN și TOMA ILUN, asociați în
                                Gara Dorobanțu, jud. Constanța și respectiv Poarta Albă,
cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
                                Poarta Albă Nord, județul Constanța.
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
de 3 (trei) ani de zile începând cu data de 02.07.2009       (31/1.217.630)
  (28/1.217.627)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      D'OMMINI GRUP - S.R.L.
         ADIBIATONI - S.R.L.
                                         HOTĂRÂREA NR. 1/2009
           HOTĂRÂREA
                                       ÎNCHEIATĂ ASTĂZI 11 06 2009
        ADUNĂRII ASOCIAȚILOR                Adunarea generală a asociaților S.C. D’OMMINI
         NR. 01 DIN 01.07.2009             GRUP S.R.L., constituită potrivit prevederilor actului
  MARIEA CONSTANTIN-CATALIN și DULTEF ION           constitutiv,cu obiect de activitate: - Activități ale agențiilor
asociați ai S.C. “ADIBIATONI” S.R.L. am hotărât         turistice cod CAEN - 7911
deschiderea unui punct de lucru în Comuna Comana,                    HOTĂRĂȘTE:
str. Primăverii nr. 5, jud. Constanța.               Art. 1 Închiderea punctului de lucru la sediul secundar
  Restul clauzelor din Actul Constitutiv rămân        de la adresa Str. Take Ionescu nr. 15, sc. 1, parter,
neschimbate în măsura în care nu sunt modificate prin      ap. 1 din Municipiul Timișoara Județul Timiș
prezenta Hotărâre a Adunării Asociaților Nr. 01/01.07.2009.
                                  (32/1.217.631)
  Încheiat azi 01.07.2009 în 4 (patru) exemplare
originale sub semnătură privată.
  (29/1.217.628)                                Societatea Comercială
                                        CATANI MARI-COM - S.R.L.

        Societatea Comercială                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
       ADAMANT TRADING - S.R.L.
                                  Gheorghe Ionica Daniela, asociat unic al societății
        HOTĂRÂREA 1/01.06.2009              sus-menționate am hotărât:
                                  - Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII            de 3 (trei) ani, începând cu data prezentei hotărâri - 03.07.2009
                                  Întocmit și semnat azi 03.07.2009 în 4 exemplare
  Subsemnata CIOCAN IONELA, asociat unic al
                                originale, sub semnătură privată.
societății sus-menționate, am hotărât:
  1. Se închide punctul de lucru deschis în incinta        (33/1.217.632)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009                   7

         Societatea Comercială                 Încheiat astăzi, 01.07.2009, sub semnătură privată,
          SIRMET TOP - S.R.L.               într-un număr de 5 (cinci) exemplare.

         HOTĂRÂREA NR. 1/2009                  (37/1.217.636)

  Ionita Mihai, asociat unic al societății sus-menționate
am hotărât:                                      Societatea Comercială
                                           PERFECT CLIMA - S.R.L.
  - Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
de 3 (trei) ani, începând cu data prezentei hotărâri - 03.07.2009
                                           HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Întocmit și semnat azi 03.07.2009 în 4 exemplare
originale, sub semnătură privată.                   Mircea Viorel și Mircea Daniela Mădălina asociați ai
                                  societății sus-menționate am hotărât:
  (34/1.217.633)                           - Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
                                  de 3 (trei) ani, începând cu data prezentei hotărâri - 02.07.2009
       Societatea Comercială                  Întocmit și semnat azi 02.07.2009 în 4 exemplare
    CORNELIUS TOUR & TRADING - S.R.L.              originale, sub semnătură privată.
                                    (38/1.217.637)
            HOTĂRÂREA

 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1/2009                      Societatea Comercială
                                           CLASS TOUR - S.R.L.
 S u b s e m n a ț i i D U M I T R U VA N G H E L E ș i R I D A
DUMITRU - asociați în cadrul societății sus-menționate,
                                           HOTĂRÂREA NR. 1/2009
am hotărât:
 Se completează obiectul secundar de activitate cu:          Subsemnații Iordan Rodica Adriana și Iordan
5590 - Alte servicii de cazare                   Constantin, asociați în cadrul societății S.C. CLASS
                                  TOUR S.R.L. am hotărât:
  (35/1.217.634)                           Suspendarea temporară a activității societății pe o
                                  perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 01.07.2009.
       Societatea Comercială                  Redactat și semnat sub semnătură privată în patru
    CORNELIUS TOUR & TRADING - S.R.L.              exemplare astăzi 30.06.2009.
                                    (39/1.217.638)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                           Societatea Comercială
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile                 EL MAT COMPANY - S.R.L.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului             HOTĂRÂREA NR. 1/2009
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CORNELIUS TOUR & TRADING S.R.L., cu sediul în               LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
                                    Subsemnatul ROSIORU MATEI - asociat unic în
Aleea PICTOR TONITZA, nr. 2, bloc L5, scara B, etaj P,       cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
ap. 24, înregistrată sub nr. J13/4309/1994, cod unic          Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
de înregistrare 6579697, care a fost înregistrat sub        3 (trei) ani de zile, cu începere de la data de 01.07.2009
nr. 47434 din 03.07.2009.
                                    (40/1.217.639)
  (36/1.217.635)

                                          Societatea Comercială
         Societatea Comercială                     YELLOW CONSULTING - S.R.L.
          MIREFLORA - S.R.L.
                                          HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 2
   HOTĂRÂRE ASOCIAT UNIC NR. 1/01.07.2009
  Subsemnatul POPESCU CRISTIAN, asociat unic                      DIN 29 IUNIE 2009
și administrator în cadrul societății comerciale            Noi, Ghimes Otilia Daniela și Nedelea Liviu Ovidiu, în
sus-menționată am hotărât:                     calitate de asociați la S.C. Yellow Consulting S.R.L., am
  1. Suspendarea activității societății comerciale         hotărât următoarele:
MIREFLORA S.R.L. pe o durată de 3 ani începând,            Art. 1: Ghimes Otilia Daniela cesionează la valoarea
cu 01.07.2009.                           nominală, 10 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
și cu o valoare totală de 100 lei către Nedelea Liviu              Societatea Comercială
Ovidiu. După cesionarea la valoarea nominală, capitalul             SUPER YILDIZ - S.R.L.
social și structura asociaților în cadrul S.C. Yellow
Consulting S.R.L., va fi următoarea: Nedelea Liviu Ovidiu           HOTĂRÂREA 1/25.06.2009
va deține toate părțile sociale, respectiv 20 părți sociale    Subsemnații TUNC DURMUS, TUNC TUNAHAN și
cu valoarea nominală de 10 lei și o valoare totală de      TUNC SALIM, asociați în cadrul societății comerciale
                                sus-menționată, am hotărât:
200 lei, respectiv una suta procente participare la profit și
                                  1. Se completează obiectul de activitate cu: 2453 -
pierderi, devenind asociat unic.                Turnarea metalelor neferoase ușoare
  Art. 2: Ghimes Otilia Daniela se suspendă din funcția      Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
de administrator al S.C. Yellow Consulting S.R.L.        răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
  Prezenta Hotărâre A.G.A. a fost întocmită în 3 (trei)    1770/22.06.2009, într-un număr de 3 exemplare, din care
                                2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
exemplare originale și a fost semnată, sub semnătură
                                Compartimentul de Asistență
privată, personal de către Ghimes Otilia Daniela și
Nedelea Liviu Ovidiu, astăzi 29 Iunie 2009, la Constanța.      (44/1.217.645)

  (41/1.217.640)
                                         Societatea Comercială
                                         SUPER YILDIZ - S.R.L.
        Societatea Comercială
      YELLOW CONSULTING - S.R.L.                        NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
            NOTIFICARE                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   SUPER YILDIZ S.R.L., cu sediul în LOC. MAMAIA,
modificările și completările ulterioare, depunerea       MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
textului actualizat al actului constitutiv al societății    B-dul MAMAIA, HOTEL TURIST, CAM. 11, nr. 288,
comerciale YELLOW CONSULTING S.R.L., cu sediul în        înregistrată sub nr. J13/3364/1993, cod unic de
                                înregistrare 4473605, care a fost înregistrat sub nr. 47483
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str. ION
                                din 03.07.2009.
ANDREESCU, CAMERA NR. 2, nr. 12, înregistrată sub
nr. J13/2211/2006, cod unic de înregistrare 18859968,        (45/1.217.646)
care a fost înregistrat sub nr. 47464 din 03.07.2009.
  (42/1.217.641)                               Societatea Comercială
                                        EXPRES-DIM 2001 - S.R.L.

        Societatea Comercială                      HOTĂRÂREA NR. 1/2009
      OSCAR SUMMER CLUB - S.R.L.
                                  Subsemnații TĂNASE CONSTANTIN și TANASE
                                DIMU, asociați în cadrul societății S.C. EXPRES-DIM
          HOTĂRÂREA NR. 2
                                2001 S.R.L. am hotărât în unanimitate:
                                  Deschiderea unui punct de lucru în Constanța, DN 2A
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                Centura Vest, lot 3/2.
       DIN DATA DE 01.05.2009
                                  Redactat și semnat sub semnătură privată în patru
  Subsemnații Iancu Vasile, Badea Alina și Badea Florin    exemplare astăzi 03.07.2009.
George, în calitate de asociați, am hotărât:            (46/1.217.647)
  1. Închiderea punctului de lucru situat în Mamaia,
sectorul de plaja Mamaia 2, județul Constanța, având că
obiect de activitate Baruri și alte activități de servire a           Societatea Comercială
                                         SEVEN STARS - S.R.L.
băuturilor - 5630, începând cu data de 15.09.2008.
  2. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 (trei) ani              HOTĂRÂREA
începând cu data de 01.05.2009.
  3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân         ASOCIATULUI UNIC NR. 02/02.07.2009
neschimbate.
                                  Subsemnatul MUSLEDIN ESMERAL în calitate de
  (43/1.217.644)                       asociat la societatea mai sus-menționată am hotărât:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009                9

  Art. 1 Se cooptează în societate FEIZULA GHIHAN,               Societatea Comercială
cetățean român, domiciliat în Constanța, str. Răzoare              ECONOMATUL - S.R.L.
nr. 95, jud. Constanța, fiul lui Resat și Birsen, identificat
cu CI seria KT nr. 565649/SPCLEP Constanța/26.05.2006,             HOTĂRÂREA 1/03.07.2009
CNP 1820508134126 și ACAI AIDIN, cetățean român,          SINDICATUL LIBER PETROCHIMISTUL MIDIA
domiciliat în Constanța, str. Vânători nr. 43, jud. Constanța,  NĂVODARI (reprezentat de COJOCARU GHEORGHE),
fiul lui Erhan și Selma, identificat cu CI seria KT       asociat unic în S.C. ECONOMATUL S.R.L., am hotărât:
nr.   770272/SPCLEP       Constanța/16.03.2009,       1. Se închide punctul de lucru din Năvodari,
CNP 1820329134202. Se retrage din societate           str. Tineretului, Sindicatul Liber Petrochimistul,
MUSLEDIN ESMERAL care-și cesionează la valoare          jud. Constanța.
nominală cele 20 părți sociale astfel: 11 părți sociale (110    Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
                                 răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
lei din 200 lei capital social) către FEIZULA GHIHAN și 9
                                 1943/01.07.2009, într-un număr de 3 exemplare, din care
părți sociale (90 lei) către ACAI AIDIN. Se retrage din
                                 2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
funcția de administrator ACAI SELMA și se numește
                                 Compartimentul de Asistență.
administrator pe o perioadă nelimitată FEIZULA
GHIHAN. După cesiune FEIZULA GHIHAN devine              (50/1.217.651)
asociat și administrator, participarea la profit și pierderi
fiind de 55% și ACAI AIDIN devine asociat, participarea la            Societatea Comercială
profit și pierderi fiind de 45%.                          LAURA 22 - S.R.L.
  (47/1.217.648)                                 HOTĂRÂREA 2/2009
                                  Subsemnata GHERGUT CARMEN LAURA asociat
         Societatea Comercială              unic în cadrul societății comerciale mai sus-menționată,
         SEVEN STARS - S.R.L.              am hotărât:
                                  Se deschide un punct de lucru în Stațiunea Venus
            NOTIFICARE                Bazar Venus jud. Constanța
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Redactat și semnat azi 03.07.2009 în patru exemplare
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile        originale, sub semnătură privată.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      (51/1.217.652)
modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                         Societatea Comercială
comerciale SEVEN STARS S.R.L., cu sediul în                  VIRGAB ELEGANCE - S.R.L.
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str. LT. ȘTEFAN
PANAITESCU, nr. 2, înregistrată sub nr. J13/2882/2008,                 HOTĂRÂREA
cod unic de înregistrare 24321156, care a fost înregistrat
sub nr. 47497 din 03.07.2009.                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1/2009

  (48/1.217.649)                         Subsemnatul CARP GABRIELA, asociat unic la
                                 societatea de mai sus am hotărât:
                                  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
         Societatea Comercială              de 3 ani începând din 30.04.2009.
       MITEL & VALENTINA - S.R.L.              Redactat și semnat sub semnătură privată în
                                 4 exemplare originale astăzi, 30.04.2009
       HOTĂRÂREA NR. 1/24.06.2009
                                   (52/1.217.653)
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Subsemnații MIU MITICA și MIU VALENTINA,                   Societatea Comercială
asociați ai societății sus-menționate am hotărât                 PREST INSTAL - S.R.L.
deschiderea unui punct de lucru în Gîrliciu, str. 1 Dec. 1918,
                                            HOTĂRÂREA
nr. 37, jud. Constanța.
  Redactat și semnat în 5 (cinci) exemplare,                ASOCIATULUI UNIC NR. 1/2009
azi 24.06.2009
                                  Subsemnatul MOFLIC VALENTIN - asociat unic în
  (49/1.217.650)                        cadrul societății sus-menționate, am hotărât:
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
  Se deschide punct de lucru în: Eforie Nord,               Societatea Comercială
str. Republicii, FN, județul Constanța.                 ANGELLI STUDIO DESIGN - S.R.L.
  Redactat și semnat sub semnătură privată, în
4 (patru) exemplare, astăzi 03.07.2009                     HOTĂRÂREA NR. 1/2009

  (53/1.217.654)                          LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                  Subscrisa S.C. “EUROSERVICE DANSERO” S.R.L.
        Societatea Comercială             prin reprezentant legal ANGHEL MIHAI - asociat unic în
        TOTAL CREDIT - S.R.L.             cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
                                  Se suspendă activitatea societății pe o perioada de
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              3 (trei) ani de zile, cu începere de la data de 29.06.2009

    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII             (57/1.217.659)

  Subsemnata RADULESCU IRINA - asociat unic în
cadrul societății comerciale sus-menționată, am, hotărât:            Societatea Comercială
  Se închide punctul de lucru din Constanța str. Soveja            CRISYE 88 - S.R.L.
nr. 53 bl. 14 sc. D ap. 31.
                                       HOTĂRÂREA 1/03.07.2009
  Suspendarea activității societății pentru o perioadă de
trei ani începând cu 1 iulie 2009.                Subsemnații PREDA FLORICA și PREDA SAVU,
                                asociați în cadrul societății comerciale sus-menționată,
  (54/1.217.655)
                                am hotărât:
                                 1. Se deschide punct de lucru în Constanța, str.
        Societatea Comercială              Stefanita Vodă, Bazar Soveja, stand nr. 139.
      TRIUMPH AGROSERV - S.R.L.               Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
                                răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              1953/02.07.2009, într-un număr de 3 exemplare, din care
  Chirea Ionuț și Chirea Ion, asociați în cadrul societății  2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
sus-menționate am hotărât:                   Compartimentul de Asistență.
  - Se completează obiectul de activitate al societății cu    (58/1.217.660)
codurile: 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana
animalelor de ferma și 4941 - Transporturi rutiere de
                                        Societatea Comercială
mărfuri                                     ELENA MAN - S.R.L.
  Întocmit și semnat azi 26.06.2009 în 4 exemplare
originale, sub semnătură privată.                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  (55/1.217.656)
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                  Subsemnatul PAVELESCU EUGEN - asociat unic în
        Societatea Comercială
                                cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
      TRIUMPH AGROSERV - S.R.L.
                                  1. Retragerea mea din societate și din funcția de
           NOTIFICARE                administrator și cesionarea la valoarea nominală a
                                capitalului social în suma de 200 lei - 20 părți sociale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   d-lui CRAIU ADRIAN, cetățean român, fiul lui Eugenia,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile       născut la data de 03.01.1968 în Mihail Kogălniceanu,
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   jud. Constanța, domiciliat în com. Istria, sat Nuntași,
modificările și completările ulterioare, depunerea       Ale. Egretei nr. 12, jud. Constanța, posesor al CI seria KT
textului actualizat al actului constitutiv al societății    nr. 428285/Cogealac/2004, CNP 1680103130936, care
comerciale TRIUMPH AGROSERV S.R.L., cu sediul în        devine asociat unic și administrator pe o perioadă
ORAȘ BĂNEASA, județ Constanța, Str. LALELELOR,         nedeterminată.
nr. 10, înregistrată sub nr. J13/3403/1994, cod unic de      2. Se schimbă sediul social al societății în:
înregistrare 6247000, care a fost înregistrat sub         Constanța, str. B.P. Hașdeu nr. 130, bl. H11, sc. A,
nr. 47523 din 03.07.2009.                   Anexa nr. 1, jud. Constanța
  (56/1.217.657)                         (59/1.217.661)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009               11

        Societatea Comercială               2. PANCENCUIURIN
         ELENA MAN - S.R.L.                Art. 1 Se aprobă modificarea actului constitutiv astfel:
                                 - se închide punctul de lucru situat în județul Tulcea,
           NOTIFICARE               sat Camena, comuna Baia;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     - se deschide un punct de lucru în județul Tulcea,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile      sat Camena, T36, P238 și P239;
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    - se introduc următoarele obiecte de activitate:
modificările și completările ulterioare, depunerea        0610 Extracția petrolului brut
textului actualizat al actului constitutiv al societății     0620 Extracția gazelor naturale
comerciale ELENA MAN S.R.L., cu sediul în             0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str. B.P.       brut și gazelor naturale
HAȘDEU, nr. 130, bloc H11, scara A, înregistrată sub       1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
nr. J13/2220/1995, cod unic de înregistrare 7635000,     alcoolice
care a fost înregistrat sub nr. 47539 din 03.07.2009.       1102 Fabricarea vinurilor din struguri
                                 1910 Fabricarea produselor de cocserie
  (60/1.217.662)                        2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de
                               baza
        Societatea Comercială               4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
         SAM BROS - S.R.L.                4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                               nerezidențiale
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               4213 Construcția de poduri și tuneluri
                                 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi
        A ASOCIAȚIILOR NR. 1             terestre
        DIN DATA DE 01.05.2009              6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
                               proprii
  Noi, asociații Dl. Stan Marius Florin și Dl. Stan Adrian
                                 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
am hotărât:
                               proprii sau închiriate
  - suspendarea activității pentru o perioadă de 3 ani
                                 7111 Activități de arhitectură
începând cu data de 01.05.2009
                                 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică
  Redactat astăzi 01.05.2009 în 3 exemplare originale,
                               legate de acestea
valabil sub semnătură privată.
                                 7120 Activități de testări și analize tehnice
  (61/1.217.663)                        7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
                                 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și
                               inginerie
        Societatea Comercială
                                 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și
        GENELA IMPEX - S.R.L.
                               umaniste
                                 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                               n.c.a.
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII             7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme
                               și autovehicule rutiere ușoare (excepție leasing)
  Subsemnata MARDALE IOANA - asociat unic în          7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:   rutiere grele (excepție leasing)
  Suspendarea activității societății pentru o perioadă de    7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
trei ani începând cu 1 iulie 2009.              echipamente pentru construcții (excepție leasing)
  (62/1.217.664)                        7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini,
                               echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (excepție leasing)
                                 7911 Activități ale agențiilor turistice
        Societatea Comercială               7912 Activități ale tur-operatorilor
         COM UTIL - S.R.L.                7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
                                 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               8122 Activități specializate de curățenie
                                 8129 Alte activități de curățenie
    A ASOCIAȚILOR S.C. COM UTIL S.R.L.
                                 8621 Activități de asistență medicala generală
        NR. 3 DIN 19.06.2009
                                 8622 Activități de asistență medicala specializata
  Adunarea Generală a Asociaților a avut loc cu         9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de
participarea următorilor asociați               angajator de personal casnic - se elimină art. 9 intitulat
  1. COMĂNESCU GRIGORE                    “Controlul societății” și art. 11 “Bilanțul contabil”
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
 Art. 2 D-ra consilier juridic Stanculet Claudia este             Societatea Comercială
împuternicită să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre.             DOMANI GIO - S.R.L.
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 100% din voturi.
                                       HOTĂRÂREA NR. 2/2009
  (63/1.217.665)
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
        Societatea Comercială               Subsemnata DOBRE MARIA NICOLETA - asociat
         COM UTIL - S.R.L.              unic în cadrul societății comerciale sus-menționată, am
                               hotărât:
           NOTIFICARE                 Se deschide un punct de lucru în: - Constanța,
                               str. Dezrobirii nr. 131A, jud. Constanța
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile        (67/1.217.669)
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          DOLORES UNIC - S.R.L.
COM UTIL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL CONSTANȚA,
județ Constanța, Str. INTERIOARA, BIROU 2, nr. 4,               HOTĂRÂREA NR. 1/2009
înregistrată sub nr. J13/3553/2003, cod unic de
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
înregistrare 15988887, care a fost înregistrat sub
nr. 47545 din 03.07.2009.                    Subsemnata TUDOR DORINA - asociat unic în cadrul
                               societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  (64/1.217.666)                        Se deschide punct de lucru în:
                                 - Costinești, Faleza Lac Costinești, jud. Constanța
        Societatea Comercială               (68/1.217.670)
        FOCUS MEDIA - S.R.L.

         HOTĂRÂREA 1/2009                       Societatea Comercială
                                       ALICRIS INVEST - S.R.L.
  Subsemnații STERIAN CLAUDIU și NEGHINA
IOAN-CRISTIAN, asociați în cadrul societății comerciale               HOTĂRÂREA
sus-menționată, am hotărât:
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,        ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                       NR. 2/03.07.2009
începând cu data de 25.06.2009.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul    Subsemnata MIHAIU ALINA în calitate de asociat unic
ORCT Constanța astăzi, 02.07.2009, în 4 exemplare, din    am hotărât următoarele:
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru       Art. 1. Începând cu data de 10.07.2009 se suspendă
                               activitatea societății pe o perioadă de 3 (trei) ani.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                                 Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi 03.07.2009
potrivit cererii de servicii nr. 1864/25.06.2009.
                               în 3 (trei) exemplare originale și semnată sub semnătură
  (65/1.217.667)                      privată.
                                 (69/1.217.671)
        Societatea Comercială
      CONDOR CONSTRUCT - S.R.L.                    Societatea Comercială
                                     EUROPROFESSIONAL - S.R.L.
        HOTĂRÂREA NR. 2/2009
                                        HOTĂRÂREA 2/2009
  Amet Ialcin asociat unic al societății sus-menționate
am hotărât:                            Subsemnații NEAGU ELENA și NEAGU TOADER,
  - Se deschide un punct de lucru în Constanța,       asociați în cadrul societății comerciale sus-menționată,
str. Vf. cu Dor nr. 63, jud. Constanța.            am hotărât:
  Întocmit și semnat azi 03.07.2009 în 4 exemplare       1. Se închide punctul de lucru din Mangalia,
                               str. Rozelor, bl. R9B, sc. B, et. P, ap. 22, jud. Constanța.
originale, sub semnătură privată.
                                 Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
  (66/1.217.668)                      ORCT Constanța astăzi, 02.07.2009, în 4 exemplare, din
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009                13

care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru        CI seria KT nr. 332555/Constanța/2003, CNP 1670908131238,
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,         - ENE MARIUS cesionează 90 lei - 9 părți sociale
potrivit cererii de servicii nr. 1830/24.06.2009.
                                 d-lui CADARIU ROLAND - MARIUS și
  (70/1.217.672)                          - ENE MARIUS cesionează 10 lei - 1 parte socială
                                 d-lui UNGURIANU CRISTIAN cetățean român, fiul lui
        Societatea Comercială               Vasile Costel și Florentina, născut la data de 27.04.1988
        YNCOS MARITIME - S.R.L.              în Constanța, domiciliat în Basarabi, str. M. Kogălniceanu
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009               nr. 30, bl. A3, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Constanța,
                                 posesor al CI seria KT nr. 270701/Basarabi/2002,
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII             CNP 1880427134242 aceștia devenind asociați cu
  Subsemnatul COSOR INOCENTIU - asociat unic în         drepturi depline.
cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:       În urma acestei modificări capitalul social în suma de
  Se schimbă obiectul principal de activitate în:
                                 200 lei - 20 părți sociale va fi repartizat astfel:
  5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.
                                   - CADARIU ROLAND - MARIUS - deține suma de
  (71/1.217.673)
                                 190 lei - 19 părți sociale = 95% participarea la profit și
                                 pierderi
        Societatea Comercială                 - UNGURIANU CRISTIAN deține suma de 10 lei - 1 parte
        YNCOS MARITIME - S.R.L.
                                 socială = 5% participarea la profit și pierderi.
            NOTIFICARE                   Se retrage din funcția de administrator d-l STOICA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     ALEXANDRU CONSTANTIN, societatea urmând a fi
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile        administrată de d-l CADARIU ROLAND-MARIUS pe o
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    perioadă nedeterminată.
modificările și completările ulterioare, depunerea          2. Se schimbă sediul social al societății în: Constanța,
textului actualizat al actului constitutiv al societății     str. Ion Tautu nr. 15, jud. Constanța
comerciale YNCOS MARITIME S.R.L., cu sediul în
                                   3. Se schimbă obiectul principal de activitate:
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
Str. CIȘMELEI, nr. 11, bloc 1C, scara D, etaj 4, ap. 161,       4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
înregistrată sub nr. J13/1551/2009, cod unic de          nerezidențiale
înregistrare 25727382, care a fost înregistrat sub          4. Se schimbă denumirea societății în S.C. DELT-MARIN
nr. 47564 din 03.07.2009.                     KONFORT S.R.L.
  (72/1.217.674)
                                   (73/1.217.675)

        Societatea Comercială
      DELT-MARIN KONFORT - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                       DELT-MARIN KONFORT - S.R.L.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                             NOTIFICARE
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații STOICA ALEXANDRU CONSTANTIN și          Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
ENE MARIUS
                                 art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  - asociați în cadrul societății comerciale
sus-menționată, am hotărât:                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1. Retragerea noastră din societate și cesionarea la     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
valoarea nominală a capitalul social suma de 200 lei - 20 părți  DELT-MARIN KONFORT S.R.L., cu sediul în
sociale astfel:                          MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul ION
  - STOICA ALEXANDRU cesionează 100 lei - 10 părți       TAUTU, nr. 15, înregistrată sub nr. J13/1661/2005, cod
sociale d-lui CADARIU ROLAND - MARIUS cetățean          unic de înregistrare 17607857, care a fost înregistrat
român, fiul lui Cornel și Eugenia, născut la data de
                                 sub nr. 47566 din 03.07.2009.
08.09.1967 în Constanța, domiciliat în Constanța,
str. Av. Romeo Popescu nr. 14, jud. Constanța, posesor al       (74/1.217.676)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       REGAL CENTER.RO - S.R.L.                  M&G GLOBAL PERFORMANCE - S.R.L.

       HOTĂRÂREA NR. 2/02.07.2009                         NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
 A ASOCIAȚILOR S.C. REGAL CENTER.RO S.R.L.            art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnații BOCAI ANDREI și AZIS CHERIM-LEVENT, în       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
calitate de asociați la S.C. REGAL CENTER.RO S.R.L.        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
am hotărât următoarele:                      M&G GLOBAL PERFORMANCE S.R.L., cu sediul în
  1. Suspendarea activității societății pentru o perioadă    ORAȘ CERNAVODĂ, județ Constanța, Str. MEDGIDIEI,
de 34 luni de la data semnării hotărârii;             nr. 1A, înregistrată sub nr. J13/885/2009, cod unic de
                                 înregistrare 25379300, care a fost înregistrat sub
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi 02.07.2009
                                 nr. 47570 din 03.07.2009.
în Constanța în 4 exemplare originale și este valabilă
încheiată sub semnătură privată.                   (77/1.217.679)
  (75/1.217.677)
                                         Societatea Comercială
                                         SIMGAB STAR - S.R.L.
       Societatea Comercială
    M&G GLOBAL PERFORMANCE - S.R.L.                       HOTĂRÂREA 1/2009

            HOTĂRÂREA                   Subsemnatul/a NICOARA VASILE, asociat în cadrul
                                 societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                1. Se închide punctul de lucru din Constanța,
         NR. 1/02.07.2009                 str. Stefanita Vodă intersecție cu str. Soveja, sp. 36.
                                   2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
  Subsemnații TIU ȘTEFAN și MIHAIU NICOLAE           începând cu data de 01.07.2009.
asociați la societatea comercială mai sus-menționată am        Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
hotărât:                             ORCT Constanța astăzi, 03.07.2009, în 4 exemplare, din
  Art. 1. Retragerea din societate a d-lui MIHAIU NICOLAE    care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
prin cesiunea, la valoarea nominală a părților sociale, a     emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
celor 19 părți sociale a cate 10 lei fiecare pe care le      potrivit cererii de servicii nr. 1878/26.06.2009.
deține, după cum urmează: 2 părți sociale către d-l TOPA       (78/1.217.680)
DANIEL, cetățean român, cu domiciliul în com. Lumina,
str. Morii nr. 122, jud. Constanța, legitimat cu CI seria KT
nr. 574587 eliberată de SPCLEP Ovidiu, la data de                 Societatea Comercială
                                         TERRA DEL SOL - S.R.L.
18.07.2006, CNP 1831016134178, născut la data de
16.10.1983 în Constanța, cu părinții Petru și Mariana, și           HOTĂRÂREA NR. 6/29.06.2009
17 părți sociale către d-l TIU ȘTEFAN.
  Art. 2. După retragere, cesiune și cooptare structura      Subscrisa S.C. TERRA DEL SOL S.R.L., legal
                                 reprezentată prin Kjetil Gronskag, reprezentant legal al
capitalului social va fi următoarea:
                                 asociaților S.C. WESTHOUSE INVEST S.R.L. și al
  TIU ȘTEFAN - 18 părți sociale a cate 10 lei fiecare în
                                 asociatului S.C. WESTHOUSE GROUP S.R.L., am
valoare de 180 lei, reprezentând 90% din capitalul social
                                 hotărât:
total.
                                   1. Deschiderea a doua puncte de lucru în Năvodari IV
  TOPA DANIEL - 2 părți sociale a cate 10 lei fiecare, în    zona 1 subsector 2 și subsector 3, jud. Constanța și în
valoare de 20 lei, reprezentând 10% din capitalul social total.  Năvodari IV zona 2 subsector 1, jud. Constanța.
  Art. 3. Asociații vor participa la profit și pierderi      2. Completarea obiectului de activitate cu:
proporțional cu aportul la capitalul social.             7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri
  Act sub semnătură privată redactat și listat în        recreaționale și echipament sportiv (excepție leasing).
4 (patru) exemplare originale, lizibile și fără ștersături,     Redactat și dactilografiat în 4 exemplare originale, sub
azi, 02.07.2009.                         semnătură privată.
  (76/1.217.678)                          (79/1.217.681)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009              15

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        TERRA DEL SOL - S.R.L.                       HARS - S.R.L.

           NOTIFICARE                     HOTĂRÂREA NR. 4/29.06.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Subscrisa S.C. HARS S.R.L., legal reprezentată prin
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile      Kjetil Gronskag, reprezentant legal al asociatului unic
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu  S.C. WESTHOUSE INVEST, am hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea        1. Deschiderea unui punct de lucru în Năvodari IV
textului actualizat al actului constitutiv al societății   zona 2 subsector 2 și subsector 3, jud. Constanța.
comerciale TERRA DEL SOL S.R.L., cu sediul în          2. Completarea obiectului de activitate cu:
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,              7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri
                               recreaționale și echipament sportiv (excepție leasing).
B-dul MAMAIA, nr. 208, etaj 4, înregistrată sub
                                 Redactat și dactilografiat în 4 exemplare originale, sub
nr. J13/2896/2005, cod unic de înregistrare 17935404,
                               semnătură privată.
care a fost înregistrat sub nr. 47580 din 03.07.2009.
                                 (83/1.217.685)
  (80/1.217.682)

                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                       HARS - S.R.L.
       ANDRE INTERMED - S.R.L.
                                          NOTIFICARE
         HOTĂRÂREA 1/2009
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnatul/a COCOLOS ANDREI, asociat în cadrul      Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  1. Se închide punctul de lucru din Ovidiu,        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
str. Naționala nr. 49, jud. Constanța.            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Se deschide punct de lucru în Lumina, Piața        HARS S.R.L., cu sediul în ORAȘ NĂVODARI,
Agroalimentară, căsuța nr. 5, jud. Constanța.         județ Constanța, CAMPING PESCĂRESC POPAS 3
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  MAMAIA, înregistrată sub nr. J13/3449/1994, cod unic de
ORCT Constanța astăzi, 03.07.2009, în 4 exemplare, din    înregistrare 6261978, care a fost înregistrat sub nr. 47583
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      din 03.07.2009.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,       (84/1.217.686)
potrivit cererii de servicii nr. 1963/02.07.2009.
  (81/1.217.683)                              Societatea Comercială
                                         CIOBYX - S.R.L.
        Societatea Comercială
       MARENGO MODEL - S.R.L.                    HOTĂRÂREA 1/03.07.2009
                                 Subsemnatul/a CIOBANU KATY, asociat în cadrul
            DECIZIA                societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
                                 1. Se deschide punct de lucru în Eforie Nord,
    ASOCIAȚILOR DIN DATA 01.07.2009/402          str. Panselelor, jud. Constanța.
  Subsemnații OTOMAN MARCEL-PETRU, domiciliat          Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
în Constanța, Steluței nr. 9, bl. FD21, sc. C, ap. 30, CI   răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
                               nr. 1928/01.07.2009, într-un număr de 3 exemplare, din
seria KT nr. 610544/25.01.2007 eliberată de SPCLEP
                               care 2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
Constanța, CNP 1820630134159 și OTOMAN
                               Compartimentul de Asistență.
IONELA-MĂDĂLINA, domiciliată în Constanța,
Steluței nr. 9, bl. FD21, sc. C, ap. 30, Județul Constanța,    (85/1.217.687)
CI seria KT nr. 594541/01.11.2006 eliberată de
SPCLEP Constanța, CNP 2800909360675, în calitate de             Societatea Comercială
asociați ai S.C. MARENGO MODEL S.R.L.,                   MAGIC SAIL CLUB - S.R.L.
C.U.I. 21841499, J/13/1781/31.05.2007, decid:
  - deschiderea punctului de lucru la adresa               HOTĂRÂREA NR. 8/01.07.2009
Războieni 29, Constanța
                                Subscrisa S.C. MAGIC SAIL CLUB S.R.L., legal
  (82/1.217.684)                      reprezentată prin Kjetil Gronskag în calitate de
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
reprezentant al asociatului ROMREAL LTD și a                 Societatea Comercială
asociatului S.C. WESTHOUSE GROUP S.R.L., în              ALL BUSINESS CONSTRUCT - S.R.L.
calitate de asociați, am hotărât:
  1. Suspendarea activității societății pentru o perioadă            HOTĂRÂREA 2/2009
de 3 ani, începând cu data de 01.06.2009.
                                  Subsemnatul/a CIOCAN COSMIN-ADRIAN, asociat
  (86/1.217.688)
                                în cadrul societății comerciale sus-menționată, am
                                hotărât:
        Societatea Comercială
                                  1. Se schimbă sediul în Constanța, str. Dezrobirii,
        ROMADI MAROM - S.R.L.
                                bl. IV13.
        HOTĂRÂREA 1/03.07.2009               Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
  Subsemnații ERMIL ADRIANA MARIA și ERMIL          ORCT Constanța astăzi, 03.07.2009, în 4 exemplare, din
ROMICA, asociați în cadrul societății comerciale        care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
menționată, am hotărât:                    emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
                                potrivit cererii de servicii nr. 1968/02.07.2009.
începând cu data de 02.07.2009.
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe       (90/1.217.692)
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
1950/02.06.2009, într-un număr de 3 exemplare, din care
2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru                Societatea Comercială
Compartimentul de Asistență.                      ALL BUSINESS CONSTRUCT - S.R.L.
  (87/1.217.689)
                                           NOTIFICARE

         Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        ZELMETAL 2006 - S.R.L.             Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         HOTĂRÂREA 1/2009
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnatul/a ZELCA CRISTIAN, asociat în cadrul       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,     ALL BUSINESS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
începând cu data de 01.07.2009.                MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   Str. DEZROBIRII, bloc IV13, înregistrată sub
ORCT Constanța astăzi, 03.07.2009, în 4 exemplare, din     nr. J13/3983/2008, cod unic de înregistrare 24712820,
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      care a fost înregistrat sub nr. 47607 din 03.07.2009.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 1874/26.06.2009.         (91/1.217.693)
  (88/1.217.690)
                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                     LACTOCORV - S.R.L.
         DAMI-TRANS - S.R.L.
                                         HOTĂRÂREA 1/2009
        HOTĂRÂREA 1/03.07.2009
                                  Subsemnatul/a TUDOR DUMITRU, asociat în cadrul
  Subsemnații SUFLARU STERE și CHERE ADAM,
                                societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
asociați în cadrul societății comerciale sus-menționată,
am hotărât:                            1. Se deschide punct de lucru în Constanța,
  1. Se deschide punct de lucru în Eforie Nord,       str. Crișana nr. 80.
str. Griviței Sind, lot 32, jud. Constanța.            Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe     ORCT Constanța astăzi, 03.07.2009, în 4 exemplare, din
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
                                care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
1951/02.07.2009, într-un număr de 3 exemplare, din care
2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru         emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
Compartimentul de Asistență.                  potrivit cererii de servicii nr. 1875/26.06.2009.
  (89/1.217.691)                         (92/1.217.694)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009                   17

          Societatea Comercială                         Societatea Comercială
          LEGRA TEX - S.R.L.                         SCORPION STIL - S.R.L.

             HOTĂRÂREA                               HOTĂRÂREA

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                        ASOCIAȚILOR NR. 1/2009
         NR. 2/01.07.2009
                                      Subsemnații YILDIRIM SELCUK și ALMI REIAN
  Asociatul unic
                                    asociați ai societății sus-menționată, am hotărât:
  ANGHEL RUXANDRA, am hotărât următoarele:
                                      1. Închiderea punctului de lucru din Medgidia,
  - deschiderea unui punct de lucru în Com. Limanu,
                                    str. Independentei, bloc 52, parter, jud. Constanța.
Sat Vama Veche, parcela PS 452, jud. Constanța, unde
se va desfășura următoarea activitate: cod CAEN 4673            2. Deschiderea unui punct de lucru în Medgidia,
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor      Piațeta Decebal, bloc P2, parter, jud. Constanța.
de construcție și echipamentelor sanitare.                 Redactat și semnat astăzi, 03.07.2009, în 3
                                    exemplare, sub semnături private.
   (93/1.217.695)
                                      (96/1.217.699)
         Societatea Comercială
         GHEPARD 2004 - S.R.L.                        Societatea Comercială
                                           LUFADORI EXTRACT - S.R.L.
       HOTĂRÂREA NR. 1/29.06.2009
  Subsemnata ZAMANI TINCUTA LUCICA în calitate de                      HOTĂRÂREA
asociat unic, am hotărât:
  1. Retragerea din societate a ZAMANI TINCUTA                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
LUCICA, aceasta renunțând la calitatea de asociat și                  NR. 3/01.07.2009
administrator                               Reprezentanții legali ai S.C. LUFADORI EXTRACT S.R.L.,
  2. Cooptarea în calitate de asociat și administrator pe      D-na Leta Luciana și D-nul Popescu Dorin, în calitate de
o perioadă nedeterminată a lui CADIR SIMINA, cetățean
                                    asociați, hotărăsc următoarele:
român, fiica lui.....și Pembe, cu domiciliul în
                                     Art. 1. Se deschide un punct de lucru al societății în
m u n i c i p i u l C o n s t a n ț a , str. Anghel Saligni nr. 23,
                                    Mangalia, Port Mangalia, Parcela nr. 2, județul
posesoare a CI K.T. nr. 350581, 28.05.2003,
cnp 2780101131332 și cesionarea la valoarea nominală a         Constanța, unde se vor desfășura activitățile:
părților sociale 20 X 10 lei și va deține 20 p.s. x 10 lei = 200 lei  0990 Activități de servicii anexe pentru extracția
  3. Schimbarea sediului social în loc. Castelu,           mineralelor; 4673 Comerț cu ridicata al materialului
str. Independentei nr. 55, jud. Constanța               lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor
                                    sanitare; 5210 Depozitări.
   (94/1.217.697)
                                     Art. 2 Încheiată în data de 01.07.2009, sub semnătură
                                    privată, va fi dusă la îndeplinire de conducerea societății.
         Societatea Comercială
         GHEPARD 2004 - S.R.L.                  (97/1.217.700)

             NOTIFICARE
                                             Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                 HOOVAR CO - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               HOTĂRÂREA NR. 1/2009
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                     Oancea Lucreția, Stadnic Daniela Otilia și Oancea
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                    Alina asociați ai societății sus-menționate am hotărât:
GHEPARD 2004 S.R.L., cu sediul în SAT CASTELU,
COMUNA CASTELU, județ Constanța, Str. INDEPENDENTEI,           - Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
nr. 55, înregistrată sub nr. J13/5087/2004, cod unic de        de 3 (trei) ani, începând cu data prezentei hotărâri - 03.07.2009
înregistrare 16058424, care a fost înregistrat sub            Întocmit și semnat azi 03.07.2009 în 4 exemplare
nr. 47620 din 03.07.2009.                       originale, sub semnătură privată.
   (95/1.217.698)                            (98/1.217.701)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
         Societatea Comercială              predare primire fapt pentru care declarăm că nu ținem
          VEROMIR - S.R.L.               răspunzător pe d-na VELEA CONSTANTIN asociat unic
                                 și administrator de la constituire și până la cesionarea
        HOTĂRÂREA 1/03.07.2009
                                 părților sociale.
  Subsemnatul/a NEGUTU NASTASIA, asociat în             Art. 2 Urmare retragerii și cesionării, capitalul social al
cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:     societății în suma de 200 lei divizat în 20 părți sociale a
1. Se închide punctul de lucru din Constanța, str. Mircea     câte 10 lei va fi repartizat astfel: CLOȘCA GHEORGHITA
cel Bătrân nr. 181, bl. MSX, sc. A, et. 4, ap. 17.
                                 - deține 200 LEI = 20PS x 10 lei
  Se deschide punct de lucru în Constanța, incinta
                                   Cesionarea părților sociale s-a făcut la valoarea
Portului Constanța, rădăcina Mol III, în vecinătatea
clădirii                             nominală. Participarea la profit și pierdere este
  Decirom.                            proporționala cu aportul la capitalul social.
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe        Art. 3 Se schimbă sediul social în Constanța,
răspundem solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.    STR. COMARNIC, nr. 72, COMPLEX EXPOZIȚIONAL
1954/02.07.2009, într-un număr de 3 exemplare, din care      KM 5, STAND 8 BIS, JUD. CONSTANȚA
2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru            Art. 4 Toate celelalte dispoziții înscrise în actul
Compartimentul de Asistență.                   constitutiv al societății, rămân în vigoare, completate cu
  (99/1.217.702)                        prevederile prezentului act modificator al societății.
                                   Încheiat și semnat în trei exemplare, astăzi
        Societatea Comercială               03.07.2009, sub semnătură privată.
       REALCOM SERVICE - S.R.L.                (100/1.217.703)
            HOTĂRÂREA
                                         Societatea Comercială
     ASOCIATULUI UNIC NR. 1/03.07.2009                   REALCOM SERVICE - S.R.L.
  Subsemnatul
  VELEA CONSTANTIN, născut la 08.06.1962 în                      NOTIFICARE
Com. Ungureni, jud. Botoșani, domiciliat în Constanța,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
str. Gen. George Manu, nr. 36, județ Constanța,          Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
CNP 1620608131308 asociat unic și administrator am
                                 art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
hotărât următoarele:
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea
  Art. 1 Retragerea din societate a asociatului unic și
administrator VELEA CONSTANTIN care-și cesionează         textului actualizat al actului constitutiv al societății
aportul sau la capitalul social (200lei numerar) lui:       comerciale REALCOM SERVICE S.R.L., cu sediul în
CLOSCA GHEORGHITA, fiul lui Viorica, născut            MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
la 25.12.1989 în Constanța, jud. Constanța domiciliat în     Str. COMARNIC, nr. 72, înregistrată sub nr. J13/4168/2008, cod
Năvodari, str. Delfinului, nr. 9, Bl. 36 EST, sc. A, ap. 7,    unic de înregistrare 24779448, care a fost înregistrat sub
CNP 1891225134169 jud. Constanța care devine asociat       nr. 47684 din 06.07.2009.
unic și administrator. Administrarea societății se va face
de către CLOȘCA GHEORGHIȚĂ. Mandatul                 (101/1.217.704)
administratorului numit este pe durată nelimitată.
Desocotirea economică - financiară a societății față de              Societatea Comercială
asociatul retras fiind făcută mai înaintea încheieri
                                          MARIMIS-AIDA - S.R.L.
prezentului înscris, acesta renunțând la calitatea de
asociat și administrator precum și la celelalte funcții
                                         HOTĂRÂREA NR. 1/2009
deținute în cadrul societății, ocazie cu care s-au predat
asociaților cooptați toate actele societății, actul constitutiv
                                     LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
și actele adiționale, toate contractele comerciale și civile
în care societatea este parte, de toate faptele de comerț      Subsemnatele CARAMAN HAIDA și MISACA
care au existat sau sunt în derulare, de debitele și       MARIANA - asociate în cadrul societății comerciale sus
creditele societății, autorizațiile de funcționare,        menționata, am hotărât:
corespondența acesteia împreună cu toate registrele         Se deschide un punct de lucru în Constanța str. Ștefan
comerciale, ștampila societății, arhiva societății precum și
                                 cel Mare nr. 47A GALERIA CIOTE etaj 1.
întregul patrimoniu al societății incluzând toate mijloacele
fixe deținute de aceasta, printr-un proces verbal de         (102/1.217.705)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009              19

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      FRANKFURT MARKET - S.R.L.                     RAVER SERVICE - S.R.L.

          HOTĂRÂREA NR. 1                    HOTĂRÂREA NR. 01/02.07.2009
                                 Subsemnatul VERZIU RADU, asociat unic în
  Subsemnatul MEHMET BAYRAKTAR, asociat unic în
                                societate, am hotărât:
cadrul societății mai sus-menționată, am hotărât:
                                 Art. 1 Se decide închiderea sediului secundar din Ș
  Schimbarea obiectului principal de activitate cu:      os. Mangaliei nr. 150A Municipiul Constanța.
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor         Redactată astăzi, 02.07.2009, în 3 exemplare
imobiliare proprii sau închiriate.               originale, sub semnătură privată.
  Întocmit și semnat azi, 03.07.2009 în 4 exemplare        (106/1.217.709)
originale, sub semnătură privată.
  (103/1.217.706)                             Societatea Comercială
                                    B&C HOLDING CONSTRUCT - S.R.L.
        Societatea Comercială                         HOTĂRÂREA
      FRANKFURT MARKET - S.R.L.
                                         ASOCIAȚILOR
           NOTIFICARE                   S.C. B&C HOLDING CONSTRUCT S.R.L.
                                        NR. 1/02.07.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile        Subscrisa, S.C. B&C HOLDING CONSTRUCT S.R.L.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   prin asociații săi COANDA ADRIAN - VALERIU și
                                BANDRABURU AUREL au hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea
                                 1. închiderea sediului secundar din CONSTANȚA, LA
textului actualizat al actului constitutiv al societății    NORD DE ZONA PLAJEI SPITALULUI MILITAR SI LA
comerciale FRANKFURT MARKET S.R.L., cu sediul în        SUD EST DE STR. RENAȘTERII, LA DISTANȚĂ DE 117,3 M,
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,             JUDEȚUL CONSTANȚA.
Str. INTERIOARA, nr. 1, etaj P, înregistrată sub          (107/1.217.710)
nr. J13/1491/2009, cod unic de înregistrare 25695507,
care a fost înregistrat sub nr. 47696 din 06.07.2009.
                                       Societatea Comercială
  (104/1.217.707)                           LACRAMIOARELE TRADING - S.R.L.

                                         HOTĂRÂREA 2/2009
        Societatea Comercială
      DELICIA COMALIMENT - S.R.L.              Subsemnata MARGALINA ELENA, asociat în cadrul
                                societății comerciale sus-menționată, am hotărât
                                completarea obiectului de activitate cu fast-food
         HOTĂRÂREA 1/2009
                                (5610 - Restaurante)
  Subsemnata NICOLAE MARIA, asociat unic în cadrul       Act redactat astăzi, 16.06.2009, sub semnătură
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:       privată, în 3 exemplare originale.
  1. Se închid punctele de lucru din: Năvodari,         (108/1.217.711)
str. Nuferilor nr. 7, jud. Constanța; Mamaia, Hotel Riviera,
jud. Constanța.                               Societatea Comercială
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,         LACRAMIOARELE TRADING - S.R.L.
începând cu data de 18.05.2009.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul              NOTIFICARE
ORCT Constanța astăzi, 25.05.2009, sub semnătură          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe        art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. 1102/18. 05.2009.
                                LĂCRĂMIOARELE TRADING S.R.L., cu sediul în
  (105/1.217.708)                      ORAȘ TECHIRGHIOL, județ Constanța, Str. RĂSCOALEI,
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
nr. 20, înregistrată sub nr. J13/1312/1996, cod unic de             Societatea Comercială
înregistrare 8416939, care a fost înregistrat sub                ILDIS COM - S.R.L.
nr. 47723 din 06.07.2009.
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  (109/1.217.712)
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII

        Societatea Comercială                Subsemnata ENAN ERDISEAN - asociat unic în
                                cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
        DININIC DONUT'S - S.R.L.
                                  Suspendarea activității societății pentru o perioada de
                                trei ani începând cu 1 iulie 2009.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                  Se închide punctul de lucru din Constanța
  Subsemnați Geauzar Diner și Ciobanu Nicolae, având      str. Comarnic nr. 72.
calitatea de asociați ai S.C. DININIC DONUT’S S.R.L.,        (113/1.217.716)
am hotărât:,
  Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru în Camping
                                        Societatea Comercială
Holidays, Năvodari.                              DC PROD PLAST - S.R.L.
  Redactată și listată în 3 exemplare originale, astăzi
03.07.2009, sub semnătură privată.                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  (110/1.217.713)                          LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                  Subsemnatul DRAGOI CRISTIAN - asociat unic în
         Societatea Comercială             cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
         AVRAM TRANS - S.R.L.                Se deschide un punct de lucru în Constanța
                                str. Theodor Burada nr. 20.
        HOTĂRÂREA 1/29.06.2009                Redactat și semnat sub semnătură privată în patru
                                exemplare astăzi 6 iulie 2009.
  Subsemnatul/a AVRAM TOADER, asociat în cadrul
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:          (114/1.217.717)
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
începând cu data de 22.06.2009.                         Societatea Comercială
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe                SAB - S.R.L.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
                                         HOTĂRÂREA NR. 2
nr. 1784/22.06.2009, într-un număr de 3 exemplare, din
care 2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru          DIN DATA DE 26.06.2009 A ASOCIAȚILOR
Compartimentul de Asistență.                         S.C. SAB S.R.L. PITEȘTI
  (111/1.217.714)                         S.C. ADMINISTRAREA ȘI MANAGEMENTUL
                                AFACERILOR S.A., BULF PAULINA ȘI BULF CATALINA
                                ALEXANDRA, în calitate de asociați ai S.C. SAB S.R.L.
        Societatea Comercială              în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv și ale
       EVERGREEN TARA’S - S.R.L.             Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
                                modificată
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                           HOTĂRĂSC:
                                  Art. 1 Se aprobă completarea adresei punctului de
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII           lucru balastieră comuna Piscani, jud. Argeș astfel:
                                Balastiera Comuna Piscani, Râul Târgului, jud. Argeș.
   Subsemnații TARARACHE GEORGE și TARARACHE           Art. 2 Se aprobă deschiderea unui punct de lucru cu
GEORGE - asociați în cadrul societății comerciale        sediul în comuna Piscani, Râul Doamnei, jud. Argeș
sus-menționată, am hotărât:                   constând într-o balastieră.
   Se închide punctul de lucru din Slobozia            Art. 3 Se aprobă modificarea și completarea art. 3,
str. Dobrogeanu Gherea bl. B3 parter ap. 44 județul Ialomița.  alin. 2 din statutul societății astfel:
   Se deschide un punct de lucru în Costinești, Faleza      “Societatea are un punct de lucru în com. Piscani,
                                Râul Târgului, jud. Argeș constând într-o balastieră, un
Costinești, spațiu comercial, județul Constanța.
                                punct de lucru în comuna Piscani, Râul Doamnei,
  (112/1.217.715)                       jud. Argeș, constând într-o balastieră și punct de lucru în
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009               21

incinta S.C. PETROCONSTRUCT PITEȘTI S.A.             Prezenta hotărâre face parte integranta din statutul
str. Cavalerului, nr. 368 B, Valea Mare, Ștefănești,       acestei societăți și va fi înregistrată la ORC Ag și
jud. Argeș, constând în birouri.                 publicată în Monitorul Oficial. Redactată în 6 exemplare.
  Art. 4. Se aprobă extinderea obiectului de activitate al   Se va redacta un nou act constitutive ce va cuprinde noile
societății cu următoarele obiecte de activitate: 0312 -      modificări.
Pescuitul în ape dulci; 0322 - Acvacultura în ape dulci;       (117/1.219.482)
  Art. 5. Se împuternicește d-na Lucan Mihaela,
posesoarea a CI seria AS, nr. 374166, eliberată de
Pol. Pitești, să îndeplinească formalitățile legale privind            Societatea Comercială
înregistrarea hotărârii și statutului actualizat la                UNO IMPEX - S.R.L.
ORC Argeș, precum și orice alte formalități necesare
pentru ducerea la îndeplinire a publicării prezentei                  NOTIFICARE
hotărâri.                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Redactată astăzi, 26.06.2009 în patru exemplare.       Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (115/1.219.480)
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         Societatea Comercială              UNO IMPEX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL CURTEA
            SAB - S.R.L.                DE ARGEȘ, județ Argeș, Str. ALBEȘTI, bloc 3B, ap. 39,
                                 înregistrată sub nr. J3/2329/1992, cod unic de
            NOTIFICARE                 înregistrare 158060, care a fost înregistrat sub nr. 39994
                                 din 07.07.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile            (118/1.219.483)
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                         Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale              RUGET - S.R.L.
SAB S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,
județ Argeș, Str. VIOLETELOR, nr. 28, înregistrată sub                 HOTĂRÂRE
nr. J3/2150/1991, cod unic de înregistrare 139549, care a
fost înregistrat sub nr. 39694 din 03.07.2009.            Subsemnata Miloși Mireta, în calitate de asociat unic
                                 al societății, am hotărât azi 02.07.2009, următoarele:
  (116/1.219.481)                          Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății
                                 pe o perioadă de 3 ani.
                                   Celelalte prevederi ale statutului societății rămân
         Societatea Comercială
                                 valabile. Pentru care s-a întocmit prezentul azi
          UNO IMPEX - S.R.L.
                                 02.07.2009. Redactat de avocat Stoica Vasile
       HOTĂRÂREA NR. 1/25.06.2009                (119/1.219.484)
  Subsemnatul VASILESCU COSTINEL în calitate de
asociat unic la S.C. UNO IMPEX S.R.L. am hotărât                 Societatea Comercială
următoarele: 1. Retragerea din funcția de administrator a              SAWITON - S.R.L.
d-nului VASILESCU COSTINEL care se consideră
descărcat de gestiunea acestei societăți; 2. Numirea în                  DECIZIA
funcția de administrator pe o perioadă nelimitată de timp
de la data prezentei hotărâri a d-nei VASILESCU            ASOCIATULUI UNIC AL S.C. SAWITON S.R.L.
CAMELIA. Ca urmare a acestor hotărâri actul constitutiv          NR. 1 DIN DATA DE 29.06.2009
al societății se modifică astfel: Art. 13 din Actul Constitutiv   Subsemnatul
al societății va avea următorul cuprins: “Societatea este      DRAGOI VALERIU, de cetățenie română, domiciliat în
administrată și reprezentată cu puteri depline pe o        Municipiul Pitești, B-Dul Eroilor, nr. 12, județ Argeș,
perioadă nelimitată de timp de către: VASILESCU          CNP 1711203035029, identificat cu CI, seria AS
CAMELIA, cet. român, născut la data de 01.07.1967 în       nr. 423726, eliberată de Spclep Pitești, la data
mun. Curtea de Argeș, jud. Argeș, domiciliat în          de 15/08/2005, deținând un număr de 20 părți sociale,
mun. Curtea de Argeș, bld. Basarabilor, bl. E13, sc. C,      reprezentând 100% din capitalul social al societății
et. 2, ap. 6, identificat cu CI, seria AS, nr. 501368,        DECIDE:
eliberată la data de 07.02.07 de SPCLEP C de Ag,           Art. 1 Desființarea punctelor de lucru situate în
CNP 2670701033080. Toate celelalte articole din statut      Topoloveni, Calea București, bl. P31A, parter, jud. Argeș
care nu contravin prezentei hotărâri rămân neschimbate.      și Costești, str. Victoriei, nr. 62, jud. Argeș
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
 Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân            Societatea Comercială
neschimbate.                                 HANIBAL ROGER - S.R.L.

  (120/1.219.485)                             HOTĂRÂREA NR. 2/01.06.2009
                                  Subsemnații Bajan Sergiu și Aurel Dumitru, în calitate
         Societatea Comercială             de asociați, au hotărât eliberarea din funcția de
          DENVER - S.R.L.               administrator a domnului Bajan Sergiu; completare
                                elemente sediu acesta devenind Pitești, Str. Negru Voda,
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL             nr. 30F; prelungire sediu și completare date personale
                                domnul Bajan Sergiu.
         S.C. DENVER S.R.L.                Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
      NR. 1 DIN DATA DE 19.05.2009            constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
                                publicitatea, autorizarea și înregistrarea.
  Subsemnata
  IONESCU MARIA (fostă Oprea), de cetățenie            (123/1.219.488)
română, domiciliată în Pitești, Ale. Ștefan Odobleja,
nr. 2, bl. C6, sc. B, et. 1, ap. 8, județ Argeș,                Societatea Comercială
CNP 2560801035016, identificată cu CI, seria AS                HANIBAL ROGER - S.R.L.
nr. 584737, eliberată de SPCLEP Pitești, la data d
e 29/05/2008, deținând un număr de 41 părți sociale,                 NOTIFICARE
reprezentând 100% din capitalul social al societății        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
            DECIDE:                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Art. 1 Desființarea punctului de lucru situat în      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
PITEȘTI, Str. Dumbravei, nr. 3, județ Argeș.          modificările și completările ulterioare, depunerea
  Art. 2 Desființarea punctului de lucru situat în      textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                comerciale HANIBAL ROGER S.R.L., cu sediul în
PITEȘTI, Str. Mihai Eminescu, nr. 11, județ Argeș.
                                MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. NEGRU VODĂ,
  Art. 3 Suspendarea activității societății pe o perioadă
                                nr. 30F, înregistrată sub nr. J3/2176/1993, cod unic de
de 3 ani începând cu data de 19.05.2009            înregistrare 4916699, care a fost înregistrat sub nr. 39679
  Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   din 03.07.2009.
neschimbate.
                                  (124/1.219.489)
  (121/1.219.486)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                       GENIVEX - S.R.L.
       UNIVERSAL 90 SERV - S.R.L.
                                           HOTĂRÂREA
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC AL
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
      S.C. UNIVERSAL 90 SERV S.R.L.                   S.C. GENIVEX S.R.L.
        DIN DATA DE 28.06.2009                  NR. 1 DIN DATA DE 24.06.2009
                                  Adunarea generală a asociaților în prezența:
  POPESCU SILIȘTENI MARIUS DUMITRU, asociat
                                  D-lui NADRAGEA EUGENIU VASILE, de cetățenie
unic și administrator la S.C. “UNIVERSAL 90 SERV” S.R.L.
                                română, domiciliat în Pitești, Str. Bibescu Voda,
Pitești, în ședința din data de 28.06.2009, la care a     județ Argeș, CNP 1740504035069, identificat cu BI,
participat în calitate de invitată, d-na Popescu Silișteni   seria DH nr. 121009, eliberat de Pol. Pitesti, deținând un
Marcela, în temeiul prerogativelor conferite de dispozițiile  număr de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul
din actul constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, modificată,  social al societății
am hotărât suspendarea activității societății pe termen de     D-nei NADRAGEA SIMONA IONELA, de cetățenie
3 ani, de la 28.06.2009 până la 28.06.2012.          română, domiciliată în COM. Bradu, sat Geamăna,
  Prezenta hotărâre s-a redactat în 5 (cinci) exemplare   nr. 630, județ Argeș, CNP 2670509035011, identificată cu
și urmează a fi depusă la Registrul comerțului Argeș, prin   CI, seria AS nr. 631215, eliberat de SPCLEP Pitești, la
                                data de 08/05/2009, deținând un număr de 10 părți
grija asociatului Popescu Silișteni Marius Dumitru.
                                sociale, reprezentând 50% din capitalul social al
  (122/1.219.487)                      societății legal și statutar convocată,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009                23

           HOTĂRĂȘTE:                 bl. S9C, sc. A, et. 2, ap. 6, județ Argeș, CNP 1860718035321,
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă    identificat cu CI, seria AS nr. 096650, eliberată de
de 3 ani începând cu data de 24.06.2009             Pol. Pitești, la data de 05/10/2000, deținând un număr de
  Art. 2 Completarea datelor personale ale asociatului și    25 părți sociale, reprezentând 33% din capitalul social al
administratorului Nădrăgea Simona Ionela             societății legal și statutar convocată,
  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân                  HOTĂRĂȘTE:
neschimbate.                             Art. 1 Schimbarea domeniului și activității principale:
                                   - Domeniul principal de activitate este Operațiuni de
  (125/1.219.490)
                                 mecanică generală, căruia îi corespunde grupa CAEN 256
                                   - activitatea principală: Operațiuni de mecanică
        Societatea Comercială              generală, clasa CAEN 2562.
       DENIS COMDIVERS - S.R.L.                Art. 2 Completarea datelor personale ale asociaților și
                                 administratorului.
             DECIZIA                  Art. 3 Prelungirea mandatului administratorului pe o
                                 perioadă nelimitată
        ASOCIATULUI UNIC AL                 Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
      S.C. DENIS COMDIVERS S.R.L.             neschimbate.
      NR. 1 DIN DATA DE 22.06.2009
                                   (127/1.219.492)
  Subsemnata
  IATAN RITA, de cetățenie română, domiciliată în
Comuna Ștefan cel Mare, sat Ștefan cel Mare,                  Societatea Comercială
județ Argeș, CNP 2611230031842, identificată cu CI,             PROD OLTDANA PIT'96 - S.R.L.
seria AS nr. 244900, eliberată de Pol. Costesti, la data
de 06/03/2003, deținând un număr de 20 părți sociale,                  NOTIFICARE
reprezentând 100% din capitalul social al societății         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
              DECIDE:                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Art. 1 Înființarea unui punct de lucru în loc. Ștefan cel   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Mare, nr. 341, jud. Argeș                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
neschimbate.                           PROD OLTDANA PIT’96 S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  (126/1.219.491)                       PITEȘTI, județ Argeș, B-dul PETROCHIMISTILOR, bloc B4,
                                 scara E, ap. 23, înregistrată sub nr. J3/791/1996, cod
                                 unic de înregistrare 8773389, care a fost înregistrat sub
        Societatea Comercială               nr. 39810 din 06.07.2009.
      PROD OLTDANA PIT’96 - S.R.L.
                                   (128/1.219.493)
            HOTĂRÂREA
                                         Societatea Comercială
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A                    IRIS P.B.B. EXCEPT - S.R.L.
    S.C. PROD OLTDANA PIT’96 S.R.L.
     NR. 1 DIN DATA DE 25.06.2009                          DECIZIA
  Adunarea generală a asociaților în prezența:
                                         ASOCIATULUI UNIC AL
  D-lui VALCELEANU PUIU, de cetățenie română,
                                       S.C. IRIS P.B.B. EXCEPT S.R.L.
domiciliat în Sat Ciocănăi, Comuna Moșoaia, nr. 9,
                                       NR. 1 DIN DATA DE 06.07.2009
județ Argeș, CNP 1500429035013, identificat cu CI,
seria AS nr. 600495, eliberată de Spclep Pitești, la data      Subsemnatul
de 12/09/2008, deținând un număr de 25 părți sociale,        PETRE BADEA, de cetățenie română, domiciliat în
reprezentând 33% din capitalul social al societății       Pitești, str. Iancu de Hunedoara, nr. 1, bl. A7a, sc. B,
  D-lui DUMITRU GHEORGHE, de cetățenie română,         ap. 14, județ Argeș, CNP 1560404034999, identificat cu
domiciliat în Municipiul Pitești, B-Dul Republicii, nr. 104,   CI, seria AS nr. 567016, eliberată de SPCLEP Pitești, la
județ Argeș, CNP 1510828034986, identificat cu CI,        data de 17/03/2008, deținând un număr de 30 părți
seria AS nr. 297984, eliberată de Pol. Pitești, la data     sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
de 07/10/2003, deținând un număr de 25 părți sociale,      societății
reprezentând 33% din capitalul social al societății                    DECIDE:
  D-lui DUMITRU MIHAI GABRIEL, de cetățenie            Art. 1 Completarea datelor personale ale asociatului și
română, domiciliat în Municipiul Pitești, Str. Fratii Golești,  administratorului;
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
  Art. 2 Suspendarea activității societății pe o perioadă   str. Bazaltului, nr. 2, parterul Centrului Comercial “Eliana
de 3 ani începând cu data de 01.07.2009;            Mall”, spațiul nr. 22, jud. Brașov;
  Art. 3 Desființarea punctului de lucru din com. Izvoru,     Art. 2 Înființarea unui punct de lucru în Brașov,
jud. Argeș;                           str. Bazaltului, nr. 2, etajul Centrului Comercial “Eliana
  Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    Mall”, spațiul nr. 129, jud. Brașov
neschimbate.                            Art. 3 Înființarea unui punct de lucru în Brașov,
  (129/1.219.494)                       str. Bazaltului, nr. 2, etajul Centrului Comercial “Eliana
                                Mall”, spațiul nr. 112, SPAȚIUL (KINDERLAND),
                                jud. Brașov
        Societatea Comercială
       HELLEN MAPAMOND - S.R.L.                Art. 4 Extinderea obiectului de activitate cu cod 9329 -
                                alte activități recreative și distractive;
       HOTĂRÂREA NR. 2/01.06.2009               Art. 5 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                neschimbate.
  Subsemnații Bajan Elena și Bajan Sergiu, în calitate
de asociați, au hotărât eliberarea din funcția de          (132/1.219.497)
administrator a domnului Bajan Sergiu.
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
                                         Societatea Comercială
constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
publicitatea, autorizarea și înregistrarea.                   BEDRETTIN LUX - S.R.L.

  (130/1.219.495)                                  NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
       HELLEN MAPAMOND - S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            NOTIFICARE
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    BEDRETTIN LUX S.R.L., cu sediul în SAT VRĂNEȘTI,
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    COMUNA CĂLINEȘTI, județ Argeș, nr. 81, înregistrată
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        sub nr. J3/449/2001, cod unic de înregistrare 14127625,
modificările și completările ulterioare, depunerea       care a fost înregistrat sub nr. 39839 din 06.07.2009.
textului actualizat al actului constitutiv al societății
comerciale HELLEN MAPAMOND S.R.L., cu sediul în           (133/1.219.498)
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. PEDIATRIEI,
bloc Al, scara A, ap. 2, înregistrată sub nr. J3/78/1999,           Societatea Comercială
cod unic de înregistrare 11518181, care a fost înregistrat
                                      DANYRAM INTERMED - S.R.L.
sub nr. 39654 din 03.07.2009.
  (131/1.219.496)                                  HOTĂRÂREA

                                  ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
         Societatea Comercială
                                 ASOCIAȚILOR S.C. DANYRAM INTERMED S.R.L.
        BEDRETTIN LUX - S.R.L.
                                      DIN DATA DE 06.07.2009
             DECIZIA                  PAVEL FLOAREA - EMILIA și BEREVOIANU ELENA,
                                asociați la S.C. “DANYRAM INTERMED” S.R.L., cu
        ASOCIATULUI UNIC AL               sediul în com. Nucșoara, sat Zboghițești, J03/723/2001,
       S.C. BEDRETTIN LUX S.R.L.
                                C.U.I. 14354750, reuniți la sediul social în ședința
       NR. 1 DIN DATA DE 06.07.2009
                                adunării generale extraordinare din data de 06.07.2009,
  Subsemnata                          în temeiul prerogativelor conferite de dispozițiile din actul
  KINAȘ IULIANA ELENA, de cetățenie română,          constitutiv și ale Legii 31/1990, modificată, am
domiciliată în Sat Vrănești, Comuna Călinești,         hotărât suspendarea societății pe termen de 3 ani, de
județ Argeș, CNP 2750721441526, identificată cu CI,       la 06.07.2009 până la 06.07.2012.
seria AS nr. 318803, eliberată de Pol. Topoloveni, la data     Prezenta hotărâre s-a redactat în 5 (cinci) exemplare
de 17/12/2003, deținând un număr de 20 părți sociale,
                                și urmează a fi depusă la Registrul comerțului Argeș, prin
reprezentând 100% din capitalul social al societății
                                grija asociatului Pavel Floarea Emilia.
             DECIDE:
  Art. 1 Înființarea unui punct de lucru în Brașov,        (134/1.219.499)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009                  25

        Societatea Comercială                            HOTĂRĂȘTE:
      APROROM GENERAL AG - S.R.L.                 Art. 1 Desființarea punctului de lucru situat în Pitești,
                                   str. I. C. Brătianu (MINION), bl. D6, parter, jud. Argeș;
            HOTĂRÂREA                    Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                   neschimbate.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
     S.C. APROROM GENERAL AG S.R.L.                 (136/1.219.501)
      NR. 1 DIN DATA DE 03.07.2009
  Adunarea generală a asociaților în prezența:                  Societatea Comercială
  D-nei MILITARU MIHAELA, de cetățenie română,               TOPO CONSTRUCT PROIECT - S.R.L.
domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Eugen Ionescu,
nr. 1C, județ Argeș, CNP 2670613030015, identificată cu                    DECIZIA
CI, seria AS nr. 637489, eliberată de SPCLEP Pitești, la
data de 19/06/2009, deținând un număr de 10 părți                  ASOCIATULUI UNIC AL
sociale, reprezentând 50% din capitalul social al              S.C. TOPO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
societății                                    NR. 1 DIN DATA DE 26.06.2009
  D-lui MILITARU DANIEL FLORIN, de cetățenie              Subsemnatul
română, domiciliat în Municipiul Pitești, str. Eugen           OPREA DANIEL, de cetățenie română, domiciliat în
Lovinescu, nr. 1bis, județ Argeș, CNP 1660424035007,         Municipiul Pitești, Exercițiu, nr. 11 A, sc. A, et. 1, ap. 11,
identificat cu CI, seria AS nr. 321278, eliberată de         județ Argeș, CNP 1630207126191, identificat cu CI,
Pol. Pitești, la data de 06/01/2004, deținând un număr        seria AS nr. 621906, eliberată de SPCLEP Pitești, la data
de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social      de 26/02/2009, deținând un număr de 20 părți sociale,
al societății legal și statutar convocată,              reprezentând 100% din capitalul social al societății
             HOTĂRĂȘTE:                               DECIDE:
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă       Art. 1 Mutarea sediului social al societății din
de 3 ani începând cu data de 03.07.2009;               Municipiul Pitești, Str. Exercitiu, bl. 11 A, et. 1, ap. 11,
  Art. 2 Completarea datelor personale ale asociaților și     județ. Argeș, în Municipiul Pitești, Str. Teilor, bl. 11A,
administratorului;                          sc. A, et. 1, ap. 12, județ Argeș. Art. 2 Extinderea
  Art. 3 Desființarea punctului de lucru situat în         obiectului de activitate cu următoarele activități:
Ștefănești, Șos. București-Pitești, nr. 161 bis, jud. Argeș;       6831: Agenții imobiliare.
  Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân        8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a
neschimbate.                             documentelor și alte activități specializate de secretariat.
  (135/1.219.500)                           4673: Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
                                   materialelor de construcții și echipamentelor sanitare.
                                     4671: Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
         Societatea Comercială                și gazoși și al produselor derivate.
        ELECTRONIC LION - S.R.L.                 4674: Comerț cu ridicata al echipamentelor și
                                   furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
            HOTĂRÂREA                  încălzire.
                                     4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A               articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
      S.C. ELECTRONIC LION S.R.L.                specializate.
      NR. 1 DIN DATA DE 01.07.2009                 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
  Adunarea generală a asociaților în prezența:           magazine specializate.
  D-nei ENACHE ANA, de cetățenie română,                4799: Comerț cu amănuntul efectuat în afara
domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Egalității, nr. 29,     magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.
județ Argeș, CNP 2670627035061, identificată cu CI,           8291: Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor
seria AS nr. 408035, eliberată de Pol. Pitești, la data       (oficiilor) de raportare a creditului.
de 08/04/2005, deținând un număr de 19 părți sociale,          8299: Alte activități de servicii suport pentru
reprezentând 95% din capitalul social al societății         întreprinderi n.c.a..
  D-lui ENACHE VIRGIL, de cetățenie română,               1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie și
domiciliat în Municipiul Pitești, Str. Egalității, nr. 29, bl. 11,  tâmplărie, pentru construcții.
sc. D, ap. 13, județ Argeș, CNP 1620903034971,              1610: Tăierea și rindeluirea lemnului.
identificat cu CI, seria AS nr. 585419, eliberată de           1621: Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn.
Soclep, Pitești, la data de 28/05/2008, deținând un număr        1622: Fabricarea parchetului asamblat în panouri.
de 1 părți sociale, reprezentând 5% din capitalul social al       1624: Fabricarea ambalajelor din lemn.
societății legal și statutar convocată,                 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale            Societatea Comercială
împletite.                                   ANCRIL INTERMED - S.R.L.
  3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a..
                                            HOTĂRÂREA
  2361: Fabricarea produselor din beton pentru
construcții.                              ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
  2511: Fabricarea de construcții metalice și părți           S.C. ANCRIL INTERMED S.R.L.
componente ale structurilor metalice.                   NR. 1 DIN DATA DE 03.07.07.2009
  2512: Fabricarea de uși și ferestre din metal.         Adunarea generală a asociaților în prezența:
  3811: Colectarea deșeurilor nepericuloase.           D-nei ANGHEL LILIANA-ELENA, de cetățenie
  3812: Colectarea deșeurilor periculoase.          română, domiciliată în Pitești, Str. Mitropolit Antim
                                Ivireanu, nr. 13, județ Argeș, CNP 2560517034971,
  3831: Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și
                                identificată cu CI, seria AS nr. 166756, eliberată de Pol.
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea         Pitești, la data de 17/12/2001, deținând un număr de
materialelor.                          10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al
  3832: Recuperarea materialelor reciclabile sortate.     societății
  4672: Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor      D-nei RIZEA CRISTINA-MARIA, de cetățenie română,
metalice.                            domiciliată în Municipiul Pitești, B-Dul Republicii,
                                nr. 117A, bl. D5a, sc. A, et. 7, ap. 25, județ Argeș,
  4120: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                                CNP 2770329035011, identificată cu CI, seria AS
nerezidențiale.                         nr. 592052, eliberată de Spclep Pitești, la data de
  5221: Activități de servicii anexe pentru transporturi   21/07/2008, deținând un număr de 10 părți sociale,
terestre.                            reprezentând 50% din capitalul social al societății legal și
  4221: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare    statutar convocată,
pentru fluide.                                       HOTĂRĂȘTE:
                                  Art. 1 Cooptarea în societate a d-lui Anghel Gheorghe
  4291: Construcții hidrotehnice.
                                urmare a cesionării către acesta a 10 părți sociale în
  Art. 3 Completarea datelor personale ale asociatului și   valoare de 100 lei de către Rizea Cristina Maria;
administratorului                        Retragerea din societate a cedentului.
  Art. 4 Stabilirea duratei mandatului administratorului     În urma cesiunii, capitalul social total al societății este
pe o perioadă nelimitată                    de 200 lei fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale,
  Art. 5 Înființarea unui punct de lucru situat în      cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și deținut de
COSTEȘTI, Str. Victoriei, bl. C4, parter, județ Argeș.     către asociați astfel:
                                  a. ANGHE LILIANA -ELENA, aport la capitalul
  Art. 6 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   social 50%, reprezentând un număr de 10 părți sociale,
neschimbate.                          cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare
  (137/1.219.502)                       totală de 100 lei, participare la profit 50% și participare la
                                pierderi 50%;
                                  b. ANGHEL GHEORGHE, aport la capitalul social
       Societatea Comercială               50%, reprezentând un număr de 10 părți sociale, cu o
    TOPO CONSTRUCT PROIECT - S.R.L.             valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare
                                totală de 100 lei, participare la profit 50% și participare la
            NOTIFICARE                pierderi 50%;
                                  Art. 2 Desființarea punctului de lucru situat în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Pitești, str. Teilor, nr. 27, jud. Argeș;
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      Art. 3 Înființarea unui punct de lucru în Pitești,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Calea Bascovului, nr. 43, jud. Argeș
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Art. 4 Schimbarea domeniului și activității principale și
                                extinderea obiectului de activitate cu următoarele
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                activități:
TOPO CONSTRUCT PROIECT S.R.L., cu sediul în             - Domeniul principal de activitate este Baruri și alte
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. TEILOR, nr. 11A,     activități de servire a băuturilor, căruia îi corespunde
bloc 11A, scara A, etaj 1, ap. 12, înregistrată sub       grupa CAEN 563
nr. J3/830/2002, cod unic de înregistrare 14985491, care      - activitatea principală: Baruri și alte activități de
a fost înregistrat sub nr. 39523 din 03.07.2009.        servire a băuturilor, clasa CAEN 5630.
                                  - activități secundare:
  (138/1.219.503)                         4619: Intermedieri în comerțul cu produse diverse.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009               27

  9602: Coafură și alte activități de înfrumusețare.             Societatea Comercială
  9604: Activități de întreținere corporală.                 M & C DIANA 1997 - S.R.L.
  6831: Agenții imobiliare.
  9200: Activități de jocuri de noroc și pariuri (exclusiv               DECIZIA
jocuri de noroc tip alba-neagra și al celor pe baza
promisiunii realizării unui câștig prin multiplicarea              ASOCIATULUI UNIC AL
sumelor depuse)                               S.C. M & C DIANA 1997 S.R.L.
  9329: Alte activități recreative și distractive.             NR. 1 DIN DATA DE 06.05.2009
  Art. 5 Revocarea din funcția de administrator a
doamnelor ANGHEL LILIANA-ELENA și RIZEA               Subsemnatul
CRISTINA-MARIA.                           MIHAI OCTAVIAN, de cetățenie română, domiciliat în
  Numirea în funcția de administrator a domnului        Sat Lăpușani, Comuna Coșești, județ Argeș,
ANGHEL GHEORGHE, cetățean român, născut la data         CNP 1711019033089, identificat cu CI, seria AS
de 12/09/1951, în Orș. Drăgănești - Olt, domiciliat în      nr. 411090, eliberată de Pol. Pitești, la data
Pitești, Str. Mitropolit Antim Ivireanu, nr. 13, județ Argeș,  de 10/05/2005, deținând un număr de 20 părți sociale,
posesor al CI, seria AS nr. 086345, eliberată de         reprezentând 100% din capitalul social al societății
Pol. Pitești, la data de 28/07/2000, CNP 1510912034961,                 DECIDE:
pe o perioadă nelimitată. Ca urmare a modificărilor
                                  Art. 1 Extinderea obiectului de activitate cu
intervenite, administratorul societății este:
                                 următoarele activități:
  - d-nul ANGHEL GHEORGHE, cetățean român,
născut la data de 12/09/1951, în Orș. Drăgănești -Olt,       4730: Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
domiciliat în Pitești, Str. Mitropolit Antim Ivireanu, nr. 13,  autovehicule în magazine specializate.
județ Argeș, posesor al CI, seria AS nr. 086345,          Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
eliberată de Pol. Pitești, la data de 28/07/2000,        neschimbate.
CNP 1510912034961;
                                   (142/1.219.507)
  Art. 6 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.
  (139/1.219.504)                               Societatea Comercială
                                        M & C DIANA 1997 - S.R.L.

        Societatea Comercială                         NOTIFICARE
       ANCRIL INTERMED - S.R.L.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
            NOTIFICARE                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea        M & C DIANA 1997 S.R.L., cu sediul în SAT LĂPUȘANI,
textului actualizat al actului constitutiv al societății     COMUNA COȘEȘTI, județ Argeș, nr. 1, înregistrată
comerciale ANCRIL INTERMED S.R.L., cu sediul în         sub nr. J3/918/2003, cod unic de înregistrare 15591371,
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. MITROPOLIT         care a fost înregistrat sub nr. 39873 din 06.07.2009.
ANTIM IVIREANU, nr. 13, înregistrată sub nr. J3/745/2003, cod
                                   (143/1.219.508)
unic de înregistrare 15499287, care a fost înregistrat sub
nr. 39897 din 06.07.2009.
  (140/1.219.505)                              Societatea Comercială
                                     ALEXMAR TRADE AUTO COM - S.R.L.

         Societatea Comercială                    HOTĂRÂREA NR. 1/30.06.2009
        DIVIANA DAV 22 - S.R.L.
                                   Subsemnatul ALEXE MARIUS, în calitate de asociat
       HOTĂRÂREA NR. 1/30.06.2009             unic și administrator, astăzi 30.06.2009, am hotărât
  Subsemnații DIACONU VIOREL și DIACONU             următoarele: - extinderea obiectului de activitate al
ANA - ELENA, în calitate de asociați astăzi 30.06.2009,     societății cu activitatea cod CAEN 9602 - deschiderea
am hotărât suspendarea activității societății pentru o      unui punct de lucru în Mun. Pitești, str. Frații Golești,
perioadă de 3 (trei) ani, începând cu 01.07.2009.        nr. 29, bloc 29, sc. A, parter.
  (141/1.219.506)                         (144/1.219.509)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
       Societatea Comercială              de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social
     ALEXMAR TRADE AUTO COM - S.R.L.           al societății
                                 D-nei MILITARU MIHAELA, de cetățenie română,
           NOTIFICARE               domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Eugen Lovinescu,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   nr. 1C, județ Argeș, CNP 2670613030015, identificată cu
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   CI, seria AS nr. 637489, eliberată de SPCLEP Pitești, la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       data de 19/06/2009, deținând un număr de 10 părți
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  sociale, reprezentând 50% din capitalul social al
                               societății legal și statutar convocată,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                            HOTĂRĂȘTE:
ALEXMAR TRADE AUTO COM S.R.L., cu sediul în
                                 Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. RĂZBOIENI,
                               de 3 ani începând cu data de 03.07.2009;
bloc J10, scara C, etaj 4, ap. 19, înregistrată sub
                                 Art. 2 Completarea datelor personale ale asociatei
nr. J3/1025/2003, cod unic de înregistrare 15643934,
                               Militaru Mihaela;
care a fost înregistrat sub nr. 39508 din 03.07.2009.
                                 Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  (145/1.219.510)                      neschimbate.
                                 (147/1.219.512)
        Societatea Comercială
        DANY AMBIENT - S.R.L.
                                      Societatea Comercială
                                   VIVLASI DIVERS PANIFICATIE - S.R.L.
           HOTĂRÂREA
                                            DECIZIA
         ASOCIATULUI UNIC
       DIN DATA DE 01 IULIE 2009                   ASOCIATULUI UNIC AL
  Subsemnatul, IORDACHE DANIEL-MIHAIL, în             S.C. VIVLASI DIVERS PANIFICATIE S.R.L.
calitate de asociat unic, astazi, 01.07.2009,              NR. 1 DIN DATA DE 04.05.2009
  amhotărât:                          Subsemnata
  - Suspendarea activității societății pentru o perioada    BIMBIREL ELENA, de cetățenie română, domiciliată
de 3 ani începând cu data de 01.07.2009 până în data     în Sat Izvorani, Oraș Ștefănești, Stefanesti, județ Argeș,
de 01.07.2012;                        CNP 2371218034961, identificată cu CI, seria AS
  - Suspendarea activității societății este dictată din   nr. 069484, eliberată de Pol. Pitești, la data
motive personale și financiare; Urmare celor hotărâte,    de 17/03/2000, deținând un număr de 20 părți sociale,
activitatea societății se suspendă pentru o perioadă     reprezentând 100% din capitalul social al societății
de 3 ani începând cu data de 01.07.2009 până în data                  DECIDE:
de 01.07.2012.; Prezentul act reprezintă voința         Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioada
asociatului unic fiind citit și semnat personal de către   de 3 ani începând cu data de 04.05.2009
acesta și îndeplinește procedura legală privind         Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
înregistrarea, autorizarea și publicarea. Red. în 6 ex.    neschimbate
astazi, 01.07.2009;
                                 (148/1.219.513)
  (146/1.219.511)

                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială                    ISO PROD COM 2004 - S.R.L.
     APROROM TOTAL BALKAN - S.R.L.
                                          HOTĂRÂREA
           HOTĂRÂREA
                                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A               S.C. ISO PROD COM 2004 S.R.L.
     S.C. APROROM TOTAL BALKAN S.R.L.                NR. 1 DIN DATA DE 25.06.2009
       NR. 1 DIN DATA DE 03.07.2009
                                 Adunarea generală a asociaților în prezența:
  Adunarea generală a asociaților în prezența:         D-lui SORESCU OCTAVIAN, de cetățenie română,
  D-lui MILITARU DANIEL FLORIN, de cetățenie         domiciliat în com. Bascov, sat Bascov, str. Teiului, nr. 12,
română, domiciliat în Municipiul Pitești, Str. Eugen     județ Argeș, CNP 1520114035001, identificat cu CI,
Lovinescu, nr. 1BIS, județ Argeș, CNP 1660424035007,     seria AS nr. 592371, eliberată de SPCLEP Pitești, la data
identificat cu CI, seria AS nr. 321278, eliberată de     de 23/07/2008, deținând un număr de 190 părți sociale,
Pol. Pitești, la data de 06/01/2004, deținând un număr    reprezentând 95% din capitalul social al societății
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009               29

  D-nei SORESCU ELENA, de cetățenie română,           sub J03/1035/2005, în data de astăzi 30/06/2009 am
domiciliată în Oraș Ștefănești, județ Argeș,           hotărât în cadrul ședinței asociaților, suspendarea
CNP 2311203035009, identificată cu BI, seria BC          temporară a activității societății pe o durată de 3 ani.
nr. 966164, eliberat de Pol. Pitești, la data de 06/12/1980,
                                   (151/1.219.516)
deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând
5% din capitalul social al societății legal și statutar
convocată,                                   Societatea Comercială
             HOTĂRĂȘTE:                   CRIS BIANCA TRANS SPEDITION - S.R.L.
  Art. 1 Continuarea activității cu asociat unic urmare a
cesionării a 10 părți sociale în valoare de 100lei de către                DECIZIA
Sorescu Elena către Sorescu Octavian. Retragerea
cedentului din societate.                            ASOCIATULUI UNIC AL
  În urma cesiunii, capitalul social total al societății este    S.C. CRIS BIANCA TRANS SPEDITION S.R.L.
de 2000 lei fiind împărțit într-un număr de 200 părți            NR. 1 DIN DATA DE 25.06.2009
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și      Subsemnatul
deținut în totalitate de către asociatul unic SORESCU        VELCEA CRISTIAN, de cetățenie română, domiciliat
OCTAVIAN. Participare la profit 100% și participare la      în Sat Izvorani, Oraș Ștefănești, județ Argeș,
pierderi 100%;                          CNP 1680414035059, identificat cu CI, seria AS
  Art. 2 Mutarea sediului social al societății din       nr. 355321, eliberată de Pol. Pitești, la data
Municipiul Pitești, Str. 1 Decembrie 1918, bl. M3, et. 2,     de 24/05/2004, deținând un număr de 20 părți sociale,
ap. 6, județ Argeș, în Bascov, Str. N. Bălcescu nr. 8,      reprezentând 100% din capitalul social al societății
sală club, județ Argeș.                                   DECIDE:
  Art. 3 Desființarea punctului de lucru situat în         Art. 1 Prelungirea mandatului administratorului Velcea
PITEȘTI, Str. Obor nr. 2, județ Argeș.              Mirela-Felicia, pe o perioadă nelimitată.
  Art. 4 Completarea datelor personale ale asociatului și     Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
administratorului;                        neschimbate.
  Art. 5 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                             (152/1.219.517)
  (149/1.219.514)
                                         Societatea Comercială
                                         NICDANI FOOD - S.R.L.
         Societatea Comercială
       ISO PROD COM 2004 - S.R.L.                  HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 01-07-2009
            NOTIFICARE                   Subsemnata SIMA NICULINA, domiciliat în PITEȘTI
                                 STR. GH. TITEICA, NR. 1, BL. S3, SC. C, AP. 4, în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     calitate de asociat unic la S.C. NICDANI FOOD S.R.L.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 am hotărât suspendarea activității firmei pe perioadă de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 trei ani începând cu data de 01-07-2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      (153/1.219.518)
ISO PROD COM 2004 S.R.L., cu sediul în SAT BASCOV,
COMUNA BASCOV, județ Argeș, Str. N. BĂLCESCU,
                                         Societatea Comercială
nr. 8, înregistrată sub nr. J3/1500/2004, cod unic de              LEO CODA MAGIC - S.R.L.
înregistrare 16725790, care a fost înregistrat sub
nr. 39669 din 03.07.2009.                           HOTĂRÂREA NR. 1/03.07.2009
  (150/1.219.515)                          Subsemnații UDEANU CORNEL și UDEANU
                                 EMILIA-DANA, în calitate de asociați, am hotărât
        Societatea Comercială               următoarele:
      ALEX MORARU TURISM - S.R.L.                - declararea unui punct de lucru în com. Bradu,
                                 sat Geamăna, str. Prelungirea Craiovei, nr. 640,
       HOTĂRÂRE NR. 01/30/06/2009              jud. Argeș valabil conform contractului,
                                   - radierea punctului de lucru din Mioveni, b-dul Dacia,
  Subsemnații Moraru Adrian și Vasile Ioan în calitate de
                                 nr. 1, jud. Argeș.
asociați ai S.C. ALEX MORARU TURISM S.R.L., cu
                                   Redactată în 4 ex., astăzi 03.07.2009.
sediul în România, Pitești, Str. Grivitei, Bl. B16, Sc. A,
Ap. 22, Argeș, înmatriculată la ORC Argeș               (154/1.219.519)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
        Societatea Comercială             nr. 97, bl. D20, sc. B, et. 4, ap. 17, județ Argeș,
       KREKAN MARILIV - S.R.L.             CNP 2761004034973, identificată cu CI, seria AS
                               nr. 446142, eliberată de Spclep Pitești, la data
            DECIZIA                de 30/01/2006, deținând un număr de 25 părți sociale,
                               reprezentând 50% din capitalul social al societății
        ASOCIATULUI UNIC AL                D-nei ȘERBAN ANDREEA LAVINIA, de cetățenie
      S.C. KREKAN MARILIV S.R.L.            română, domiciliată în Municipiul Pitești, Str. General
      NR. 1 DIN DATA DE 06.07.2009           Toma Ghenea, nr. 8, județ Argeș, CNP 2780518421530,
  Subsemnata                         identificată cu CI, seria AS nr. 384569, eliberată de
  KREKAN MARIANA, de cetățenie română, domiciliată      Pol. Pitești, la data de 05/11/2004, deținând un număr
în Sat Popești, Comuna Săpata, județ Argeș,          de 25 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social
CNP 2760815035007, identificată cu CI, seria AS        al societății
nr. 352451, eliberată de Pol. Pitești, la data          legal și statutar convocată,
de 13/05/2004, deținând un număr de 50 părți sociale,                  HOTĂRĂȘTE:
reprezentând 100% din capitalul social al societății       Art. 1 Schimbarea domeniului și activității principale:
             DECIDE:                 - Domeniul principal de activitate este Comerț cu
  Art. 1 Extinderea obiectului de activitate cu       amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
următoarele activități:                    Internet, căruia îi corespunde grupa CAEN 479
  9200: Activități de jocuri de noroc și pariuri (exclusiv    - activitatea principală: Comerț cu amănuntul prin
jocuri de noroc tip alba-negra și a celor pe baza       intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, clasa
promisiunii realizării unui câștig prin multiplicarea     CAEN 4791.
sumelor depuse).                         Art. 2 Desființarea punctului de lucru situat în Pitești,
  Art. 2 Înființarea unui punct de lucru situat în      str. Teilor, nr. 45, bl. PS6, sc. C, ap. 1, jud. Argeș;
com. SĂPATA, sat Mîrțești, județ Argeș.              Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   neschimbate.
neschimbate.                           (157/1.219.522)
  (155/1.219.520)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                    DARA ACCESSORIES - S.R.L.
       KREKAN MARILIV - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
           NOTIFICARE                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       modificările și completările ulterioare, depunerea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  textului actualizat al actului constitutiv al societății
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  comerciale DARA ACCESSORIES S.R.L., cu sediul în
KREKAN MARILIV S.R.L., cu sediul în SAT POPEȘTI,       MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. GENERAL
COMUNA SĂPATA, județ Argeș, nr. 25, înregistrată sub     TOMA GHENEA, nr. 17, înregistrată sub nr. J3/730/2006,
nr. J3/1856/2005, cod unic de înregistrare 18042661,     cod unic de înregistrare 18631683, care a fost înregistrat
care a fost înregistrat sub nr. 39891 din 06.07.2009.     sub nr. 39890 din 06.07.2009.
  (156/1.219.521)                        (158/1.219.523)


       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      DARA ACCESSORIES - S.R.L.                     LA ANGEL LORA - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                            DECIZIA

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A                   ASOCIATULUI UNIC AL
      S.C. DARA ACCESSORIES S.R.L.                   S.C. LA ANGEL LORA S.R.L.
      NR. 1 DIN DATA DE 06.07.2009                  NR. 1 DIN DATA DE 29.06.2009
  Adunarea generală a asociaților în prezența:         Subsemnata
  D-nei MĂCĂNEAȚĂ ELENA MONICA, de cetățenie          STAN LAURA EUGENIA, de cetățenie română,
română, domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Exercițiu,  domiciliată în Municipiul Pitești, B-Dul Petrochimiștilor,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009                31

bl. B15, sc. E, et. 4, ap. 15, județ Argeș, CNP 2690702034989,         Societatea Comercială
identificată cu CI, seria AS nr. 161576, eliberată de           CRISLAU CONSTRUCT 2007 - S.R.L.
Pol. Pitești, la data de 16/11/2001, deținând un număr                  HOTĂRÂREA
de 20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul
                                     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
social al societății
                                     S.C. CRISLAU CONSTRUCT 2007 S.R.L.
              DECIDE:                        NR.1 DIN 01.07.2009
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă      Subsemnatul ZAVOIANU CRISTIAN domiciliat în
de 3 ani începând cu data de 29.06.2009;             com. Micesti, sat Purcareni jud. Argeș, CNP 1750930038628,
  Art. 2 Desființarea punctului de lucru situat în Pitești,   CI seria AS nr. 141888, eliberată de Pol. Mioveni, la data
                                 de 18.07.2001, în calitate de asociat unic am hotărât
str. Dimitrie Guști, bl. P16, sc. B, ap. 2, jud. Argeș;
                                 suspendarea activității firmei pe perioada de trei ani
  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân     începând cu data de 01.07.2009.
neschimbate.                             (161/1.219.526)
  (159/1.219.524)
                                          Societatea Comercială
                                         ZOOM TRADING - S.R.L.
        Societatea Comercială
     DANIEL AUTO TRANSPORT - S.R.L.                          DECIZIA

            HOTĂRÂREA                         ASOCIATULUI UNIC AL
                                        S.C. ZOOM TRADING S.R.L.
                                        NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
    S.C. DANIEL AUTO TRANSPORT S.R.L.               Subsemnatul
                                   ILIESCU DRAGOȘ IOAN, de cetățenie română,
       NR. 1 DIN DATA DE 06.07.2009             domiciliat în Municipiul Pitești, Str. Matei Basarab, nr. 35,
  Adunarea generală a asociaților în prezența:          bl. PD7, sc. A, ap. 15, județ Argeș, CNP 1810302035260,
                                 identificat cu CI, seria AS nr. 482352, eliberată de
  D-lui STAN DANIEL, de cetățenie română, domiciliat       Spclep Pitești, la data de 05/10/2006, deținând un număr
în com. Bascov, sat Bascov, str. Rotărești DN, nr. 47       de 100 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul
județ Argeș, CNP 1750703034967, identificat cu CI,        social al societății
                                               DECIDE:
seria AS nr. 598101, eliberată de SPCLEP Pitești, la data       Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioada
de 01/09/2008, deținând un număr de 10 părți sociale,       de 3 ani începând cu data de 01.05.2009
reprezentând 50% din capitalul social al societății          Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                 neschimbate
  D-nei STAN MARIA LĂCRĂMIOARA, de cetățenie
română, domiciliată în Curtea de Argeș, str. Valea lașului,      (162/1.219.527)
bl. P4A, sc. A, et. 1, ap. 6, județ Argeș, CNP 2780214033099,
                                         Societatea Comercială
identificată cu CI, seria AS nr. 620508, eliberată de
                                       LUMIELA CIUPI TRANS - S.R.L.
SPCLEP Curtea de Argeș, la data de 17/02/2009,
deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50%                 HOTĂRÂREA
din capitalul social al societății legal și statutar convocată,
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
             HOTĂRĂȘTE:                    S.C. LUMIELA CIUPI TRANS S.R.L.
  Art. 1 Completarea datelor personale ale asociaților și         NR. 1 DIN DATA DE 02.07.2009
administratorilor;                          Adunarea generală a asociaților în prezența:
  Art. 2 Suspendarea activității societății pe o perioadă      D-lui BĂNICĂ DRAGOȘ VIOREL, de cetățenie
                                 română, domiciliat în Pitești, Cal. Craiovei, nr. 128, bl. 38,
de 3 ani începând cu data de 06.07.2009;             sc. A, et. 4, ap. 18, județ Argeș, CNP 1800701031996,
  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân     identificat cu CI, seria AS nr. 604552, eliberată de Spclep
neschimbate.                           Pitești, la data de 10/10/2008, deținând un număr
                                 de 50 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social
  (160/1.219.525)                        al societății
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4126/6.VIII.2009
  D-lui IORDACHE IONUȚ, de cetățenie română,                  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
domiciliat în Municipiul Pitești, Str. Stejarului, nr. 4, bl. A27, sc. A,    neschimbate.
et. 2, ap. 9, județ Argeș, CNP 1000318037794, identificat
                                           (164/1.219.529)
cu CI, seria AS nr. 510093, eliberată de Spclep Pitești, la
data de 23/03/2007, deținând un număr de 50 părți
sociale, reprezentând 50% din capitalul social al                         Societatea Comercială
societății legal și statutar convocată,                            ENERGO INSTALAȚII 2007 - S.R.L.
              HOTĂRĂȘTE:
  Art. 1 Înființarea unui punct de lucru în Pitești,                            HOTĂRÂREA
plaja Tudor Vladimirescu, jud. Argeș
  Art. 2 Completarea datelor personale ale asociatului și               ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
                                             S.C. ENERGO INSTALAȚII 2007 S.R.L.
administratorului Bănică Dragoș Viorel;
                                               NR. 1 DIN DATA DE 06.07.2009
  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                                    Adunarea generală a asociaților în prezența:
                                          D-lui FRÎNCU MARIAN, de cetățenie română,
   (163/1.219.528)
                                        domiciliat în Municipiul Pitești, Str. Lazăr Gheorghe,
                                        nr. 19, județ Argeș, CNP 1580127034977, identificat cu
          Societatea Comercială                    CI, seria AS nr. 617340, eliberată de SPCLEP Pitești, la
         GIORGIO TRI 2007 - S.R.L.                   data de 27/01/2009, deținând un număr de 10 părți
                                        sociale, reprezentând 50% din capitalul social al
                DECIZIA                     societății.
                                          D-lui STOIAN STELIAN, de cetățenie română,
         ASOCIATULUI UNIC AL                      domiciliat în Municipiul Pitești, str. Toma Conțescu, nr. 1,
        S.C. GIORGIO TRI 2007 S.R.L.                   județ Argeș, CNP 1470403035009, identificat cu CI,
        NR. 1 DIN DATA DE 06.07.2009                   seria AS nr. 629172, eliberată de SPCLEP Pitești, la data
  Subsemnatul                                 de 23/04/2009, deținând un număr de 10 părți sociale,
  GĂRĂGĂU GEORGICĂ-TUDORICĂ, de cetățenie                   reprezentând 50% din capitalul social al societății legal și
română, domiciliat în Municipiul Pitești, B-Dul Petrochimiștilor,        statutar convocată,
bl. B15, sc. A, et. 1, ap. 5, județ Argeș, CNP 1751226035020,                      HOTĂRĂȘTE:
identificat cu CI, seria AS nr. 109338, eliberată de                Art. 1 Completarea datelor personale ale asociaților și
Pol. Mun. Pitești, la data de 18/12/2000, deținând un              administratorului;
număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% din                  Art. 2 Suspendare activității societății pe o perioadă de
capitalul social al societății                         3 ani începând cu data de 01.07.2009;
                                          Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                DECIDE:
                                        neschimbate.
  Art. 1 Înființarea unui punct de lucru în Pitești,
str. Depozitelor, stand nr. 98, jud. Argeș;                      (165/1.219.530)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|380257|
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4126/6.VIII.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:158
posted:9/23/2010
language:Romanian
pages:32