Docstoc

mof4_2009_3539

Document Sample
mof4_2009_3539 Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 3539       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                  Luni, 6 iulie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                 - sediul social: municipiul Craiova, bd. Nicolae
   PANIJOR - S.R.L., Craiova, județul Dolj          Titulescu nr. 39, bl. A3, sc. 4, ap. 13;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 -
             ROMÂNIA                fabricarea produselor de brutărie și a produselor
                                făinoase;
                                  - activitate principală: cod CAEN 1071 - fabricarea
          TRIBUNALUL DOLJ
                                pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3761            patiserie;
                                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
         din 24 aprilie 2009              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  Judecător delegat                      RON fiecare;
  la Oficiul Registrului                     - durata de funcționare: nelimitată;
  Comerțului de pe lângă                     - cod unic de înregistrare: 25482614;
  Tribunalul Dolj         - Cumpanasu Onoriu
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                    J 16/627/2009.
  de pe lângă                           Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
  Tribunalul Dolj         - Corlateanu Marina     de la data de 24.04.2009.
                                   (1/1.083.143)
  În baza cererii nr. 27422 din data de 23.04.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul         Societatea Comercială
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
                                  LEUINSTAL - S.R.L., satul Leu, comuna Leu
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                         județul Dolj
cu următoarele date:
  - fondator: Iordache Valentin-Cornel, asociat unic, cod
numeric personal 1840120161692, aport la capital                     ROMÂNIA
200,00 RON, data vărsării aportului 16.04.2009,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %                 TRIBUNALUL DOLJ
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Dolj, localitatea      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3849
Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 39, bl. A3, sc. 4, ap. 13;
  - administrator persoană fizică: Iordache Valentin-              din 28 aprilie 2009
Cornel, cod numeric personal 1840120161692, data          Judecător delegat
numirii 23.04.2009, durata mandatului nelimitată, având       la Oficiul Registrului
puteri depline;                           Comerțului de pe lângă
  - denumire: PANIJOR S.R.L.;                   Tribunalul Dolj        - Cumpanasu Onoriu
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

  Referent la Oficiul                      Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă                          de pe lângă
  Tribunalul Dolj        - Corlateanu Marina       Tribunalul Dolj         - Corlateanu Marina
  În baza cererii nr. 27543 din data de 23.04.2009 și a      În baza cererii nr. 27581 din data de 23.04.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
                                cu următoarele date:
  - fondator: Staicu Marian, asociat unic, cod numeric
personal 1560820163242, aport la capital 200,00 RON,        - fondatori:
data vărsării aportului 23.04.2009, echivalând cu 20 părți     1. Sora Daniela-Liliana, asociat, cod numeric personal
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de  2670411384212, aport la capital 100,00 RON, data
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în   vărsării aportului 22.04.2009, echivalând cu 10 părți
Dolj, localitatea Craiova, Str. Tineretului, bl. 80A, sc. 1,  sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
ap. 1;                             de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
  - administrator persoană fizică: Staicu Marian, cod     Dolj, localitatea Craiova, str. Gârlești nr. 21, bl. 63, sc. 1,
numeric personal 1560820163242, data numirii          ap. 3;
24.03.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       2. Bădeancă Irina-Andreea, asociat, cod numeric
depline;                            personal 2870221160052, aport la capital 100,00 RON,
  - denumire: LEUINSTAL S.R.L.;
                                data vărsării aportului 22.04.2009, echivalând cu 10 părți
  - sediul social: sat Leu, comuna Leu, nr. 1618;
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
                                de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
lucrări de instalații pentru construcții;           Dolj, localitatea Craiova, bd. Decebal nr. 76, bl. 18, sc. 1,
  - activitate principală: cod CAEN 4322 - lucrări de     et. 1, ap. 7;
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;      - administratori persoane fizice:
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     1. Sora Daniela-Liliana, cod numeric personal
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   2670411384212, data numirii 23.04.2009, durata
RON fiecare;                          mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - durata de funcționare: nelimitată;              2. Bădeancă Irina-Andreea, cod numeric personal
  - cod unic de înregistrare: 25492278;            2870221160052, data numirii 23.04.2009, durata
  - număr de ordine în registrul comerțului:         mandatului nelimitată, având puteri depline;
J 16/640/2009.                           - denumire: SORA FASHION S.R.L.;
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                  - sediul social: municipiul Craiova, str. Gârlești nr. 21,
de la data de 28.04.2009.
                                bl. 63, sc. 1, ap. 3;
   (2/1.083.144)
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 141 -
      Societatea Comercială               fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția
     SORA FASHION - S.R.L., Craiova            articolelor din blană;
         județul Dolj                   - activitate principală: cod CAEN 1413 - fabricarea
                                altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
             ROMÂNIA                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
          TRIBUNALUL DOLJ              RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3794              - cod unic de înregistrare: 25488382;
         din 27 aprilie 2009                - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 16/635/2009.
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
  Comerțului de pe lângă                   de la data de 27.04.2009.
  Tribunalul Dolj        - Cumpanasu Onoriu         (3/1.083.145)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009               3

       Societatea Comercială                 - număr de ordine în registrul comerțului:
    IRICOGABI IMPEX - S.R.L., Craiova            J 16/633/2009.
         județul Dolj                   Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                 de la data de 27.04.2009.
             ROMÂNIA
                                   (4/1.083.146)

                                        Societatea Comercială
           TRIBUNALUL DOLJ                V. INC - S.R.L., satul Dranic, comuna Dranic
                                           județul Dolj
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3796
         din 27 aprilie 2009                           ROMÂNIA
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                              TRIBUNALUL DOLJ
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Dolj         - Cumpanasu Onoriu          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3795
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                             din 27 aprilie 2009
  de pe lângă                           Judecător delegat
  Tribunalul Dolj         - Corlateanu Marina       la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 27583 din data de 23.04.2009 și a
                                  Tribunalul Dolj        - Cumpanasu Onoriu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Referent la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a        Registrului Comerțului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      de pe lângă
cu următoarele date:                        Tribunalul Dolj        - Corlateanu Marina
  - fondatori:
                                  În baza cererii nr. 27589 din data de 23.04.2009 și a
  1. Lucan Gabriela, asociat, cod numeric personal
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
2700812280014, aport la capital 100,00 RON, data
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
vărsării aportului 22.04.2009, echivalând cu 10 părți
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
                                 cu următoarele date:
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
                                  - fondatori:
Vâlcea, localitatea Laloșu;
                                  1. Mardale Luciana-Magdalena, asociat, cod numeric
  2. Enoae Irina, asociat, cod numeric personal        personal 2740124167358, aport la capital 40,00 RON,
2750327090022, aport la capital 100,00 RON, data         data vărsării aportului 16.04.2009, echivalând cu 4 părți
vărsării aportului 22.04.2009, echivalând cu 10 părți      sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, cota
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota   de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliată în
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în   Dolj, localitatea Craiova, Bd. 1 Mai nr. 3, bl. M22, sc. 1,
Brăila, localitatea Brăila, Aleea Policlinicii nr. 2, bl. G16,  ap. 12;
sc. 3, ap. 53;                           2. Schretlen Yves Jean-Henri, asociat, aport la capital
  - administrator persoană fizică: Lucan Gabriela, cod     40,00 RON, data vărsării aportului 16.04.2009,
numeric personal 2700812280014, data numirii           echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 20 % din
24.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri      capitalul social total, cota de participare la
depline;                             beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în Olanda,
  - denumire: IRICOGABI IMPEX S.R.L.;             localitatea;
  - sediul social: municipiul Craiova, str. Olănești nr. 22;   3. Bryce Graham Robert, asociat, aport la capital
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 472 -     80,00 RON, data vărsării aportului 16.04.2009,
comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor     echivalând cu 8 părți sociale, reprezentând 40 % din
și al produselor din tutun, în magazine specializate;      capitalul social total, cota de participare la
  - activitate principală: cod CAEN 4722 - comerț cu      beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat în Marea Britanie,
amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în        localitatea Tomnagrew Dunkeld și cu reședința în
magazine specializate;                      România, județul Dolj, localitatea Craiova, Grigore
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   Preoteasa, bl. 5, sc. 1, ap. 8;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      4. Bryce Iain William, asociat, aport la capital 40,00
RON fiecare;                           RON, data vărsării aportului 16.04.2009, echivalând cu
  - durata de funcționare: nelimitată;             4 părți sociale, reprezentând 20 % din capitalul social
  - cod unic de înregistrare: 25488390;            total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,
 4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

domiciliat în Marea Britanie, localitatea Tomnagrew       - durata de funcționare: nelimitată;
Dunkeld;                            - cod unic de înregistrare: 25488404;
  - administratori persoane fizice:              - număr de ordine în registrul comerțului:
  1. Mardale Luciana-Magdalena, cod numeric personal    J 16/632/2009.
2740124167358, data numirii 11.04.2009, durata         Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
mandatului nelimitată, având puteri depline;         de la data de 27.04.2009.
  2. Schretlen Yves Jean-Henri, data numirii 11.04.2009,     (6/1.083.148)
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumire: V. INC S.R.L.;                     Societatea Comercială
  - sediul social: sat Dranic, comuna Dranic, nr. 227;   NEW DOOR AND WINDOW PVC - S.R.L., Craiova
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 110 -          județul Dolj
fabricarea băuturilor;
  - activitate principală: cod CAEN 1102 - fabricarea                ROMÂNIA
vinurilor din struguri;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00            TRIBUNALUL DOLJ
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3792
  - cod unic de înregistrare: 25488447;                    din 27 aprilie 2009
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                Judecător delegat
J 16/634/2009.                         la Oficiul Registrului
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs    Comerțului de pe lângă
de la data de 27.04.2009.                    Tribunalul Dolj         - Cumpanasu Onoriu
   (5/1.083.147)                       Referent la Oficiul
                                Registrului Comerțului
      Societatea Comercială                de pe lângă
 STG 2000 - S.A. SUCURSALA DOLJ, Craiova            Tribunalul Dolj         - Corlateanu Marina
         județul Dolj
                                 În baza cererii nr. 27694 din data de 24.04.2009 și a
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
            ROMÂNIA               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
                               dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
          TRIBUNALUL DOLJ              cu următoarele date:
                                 - fondator: Cazacu Letiția-Nelida, asociat unic, cod
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3790           numeric personal 2840520160064, aport la capital
         din 27 aprilie 2009             200,00 RON, data vărsării aportului 11.02.2009,
                               echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
 Judecător delegat
 la Oficiul Registrului                   capitalul social total, cota de participare la
 Comerțului de pe lângă                   beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Dolj, localitatea
 Tribunalul Dolj        - Cumpanasu Onoriu     Craiova, str. Frații Buzești nr. 12;
 Referent la Oficiul                      - administrator persoană fizică: Cazacu Decebal-
 Registrului Comerțului                   Daniel, cod numeric personal 1820329160020, domiciliat
 de pe lângă                        în județul Dolj, localitatea Craiova, str. Frații Buzești
 Tribunalul Dolj        - Corlateanu Marina     nr. 12, durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  În baza cererii nr. 27668 din data de 24.04.2009 și a    - denumire: NEW DOOR AND WINDOW PVC S.R.L.;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    - sediul social: municipiul Craiova, str. Frații Buzești
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a     nr. 12;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 222 -
cu următoarele date:                     fabricarea articolelor din material plastic;
  - denumire: STG 2000 SA SUCURSALA DOLJ;           - activitate principală: cod CAEN 2223 - fabricarea
  - sediul social: municipiul Craiova, calea București   articolelor din material plastic pentru construcții;
nr. 9, bl. U1, et. 5, ap. 23;                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 801 -   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
activități de protecție și gardă;              RON fiecare;
  - activitate principală: cod CAEN 8010 - activități de    - durata de funcționare: nelimitată;
protecție și gardă;                       - cod unic de înregistrare: 25488412;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009                5

  - număr de ordine în registrul comerțului:                 Societatea Comercială
J 16/637/2009.                            FLORESCU F.I.D. - S.R.L., Craiova, județul Dolj
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
de la data de 27.04.2009.
                                               ROMÂNIA
  (7/1.083.149)

      Societatea Comercială                            TRIBUNALUL DOLJ
  VIPERFEEL - S.R.L., Craiova, județul Dolj
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3938
              ROMÂNIA                          din 29 aprilie 2009
                                    Judecător delegat
           TRIBUNALUL DOLJ
                                    la Oficiul Registrului
                                    Comerțului de pe lângă
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 27810
                                    Tribunalul Dolj        - Cumpanasu Onoriu
          din 24 aprilie 2009                 Referent la Oficiul
  Judecător delegat                          Registrului Comerțului
  la Oficiul Registrului                       de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul Dolj        - Corlateanu Marina
  Tribunalul Dolj          - Cumpanasu Onoriu
  Referent la Oficiul                         În baza cererii nr. 27841 din data de 24.04.2009 și a
  Registrului Comerțului                      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  de pe lângă                           Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
  Tribunalul Dolj          - Corlateanu Marina      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  În baza cererii nr. 27810 din data de 24.04.2009 și a      cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       - fondator: Florescu Ion-Daniel, asociat unic, cod
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a        numeric personal 1790501163312, aport la capital 200,00
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      RON, data vărsării aportului 24.04.2009, echivalând cu
cu următoarele date:
                                  20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
  - fondator: Stoianovici Ionuț-Lucian, asociat unic, cod
                                  cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
numeric personal 1870606160066, aport la capital
200,00 RON, data vărsării aportului 23.04.2009,           domiciliat în Dolj, localitatea Craiova, bd. Oltenia nr. 19,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         bl. 11G, sc. 1, ap. 4;
capitalul social total, cota de participare la             - administrator persoană fizică: Florescu Ion-Daniel,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Dolj, localitatea    cod numeric personal 1790501163312, data numirii
Craiova, str. Dr. Victor Papillian, bl. H3, sc. 1, et. 3, ap. 13;  24.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator persoană fizică: Stoianovici Ionuț-       depline;
Lucian, cod numeric personal 1870606160066, data            - denumire: FLORESCU F.I.D. S.R.L.;
numirii 22.04.2009, durata mandatului nelimitată, având         - sediul social: municipiul Craiova, bd. Oltenia nr. 19,
puteri depline;
                                  bl. 110G, sc. 1, ap. 4;
  - denumire: VIPERFEEL S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Craiova, str. George Enescu       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
nr. 82, bl. 29B, sc. 1, ap. 44;                   întreținerea și repararea autovehiculelor;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -        - activitate principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și
restaurante;                            repararea autovehiculelor;
  - activitate principală: cod CAEN 5610 - restaurante;        - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      RON fiecare;
RON fiecare;                              - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                    - cod unic de înregistrare: 25498750;
  - cod unic de înregistrare: 25488439;
                                    - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 16/636/2009.                           J 16/645/2009.
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs        Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
de la data de 24.04.2009.                      de la data de 29.04.2009.
   (8/1.083.150)                            (9/1.083.151)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

      Societatea Comercială                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  MEME DRIVE - S.R.L., Craiova, județul Dolj         J 16/638/2009.
                                 Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
             ROMÂNIA                de la data de 29.04.2009.
                                  (10/1.083.152)
          TRIBUNALUL DOLJ                    Societatea Comercială
                                   JOBMED - S.R.L., Craiova, județul Dolj
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3850
         din 28 aprilie 2009                          ROMÂNIA
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                             TRIBUNALUL DOLJ
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Dolj        - Cumpanasu Onoriu          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3939
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                            din 29 aprilie 2009
  de pe lângă                          Judecător delegat
  Tribunalul Dolj        - Corlateanu Marina       la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 27955 din data de 27.04.2009 și a     Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Tribunalul Dolj         - Cumpanasu Onoriu
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a       Referent la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     Registrului Comerțului
                                 de pe lângă
cu următoarele date:
                                 Tribunalul Dolj         - Corlateanu Marina
  - fondatori:
  1. Ciobanu Ovidiu-Irinel, asociat, cod numeric        În baza cererii nr. 28200 din data de 27.04.2009 și a
personal 1820715284551, aport la capital 190,00 RON,      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
data vărsării aportului 17.03.2009, echivalând cu 19 părți   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total, cota  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
de participare la beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat în  cu următoarele date:
Dolj, localitatea Craiova, str. Henri Coandă nr. 95, bl. 48,   - fondator: Vasilescu Cristina-Eugenia, asociat unic,
sc. 1, ap. 57;                         cod numeric personal 2750112163227, aport la capital
  2. Ciobanu Cristina-Nicoleta, asociat, cod numeric     200,00 RON, data vărsării aportului 27.04.2009,
personal 2821021162171, aport la capital 10,00 RON,      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
data vărsării aportului 17.03.2009, echivalând cu 1 parte   capitalul social total, cota de participare la
socială, reprezentând 5 % din capitalul social total, cota   beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Dolj, localitatea
de participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în   Craiova, str. Nicolae Coculescu nr. 12, bl. 68B2, sc. 3,
Dolj, localitatea Craiova, str. Henri Coandă nr. 95, bl. 48,  ap. 9;
sc. 1, et. 4, ap. 57;                       - administrator persoană fizică: Vasilescu Cristina-
  - administrator persoană fizică: Ciobanu Ovidiu-Irinel,  Eugenia, cod numeric personal 2750112163227, data
cod numeric personal 1820715284551, data numirii        numirii 24.04.2009, durata mandatului nelimitată, având
16.03.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri     puteri depline;
depline;                             - denumire: JOBMED S.R.L.;
  - denumire: MEME DRIVE S.R.L.;                - sediul social: municipiul Craiova, bd. Nicolae
  - sediul social: municipiul Craiova, str. Henri Coandă   Titulescu nr. 44;
nr. 95, bl. 48,sc. 1, ap. 57;                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 862 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -    activități de asistență medicală ambulatorie și
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;     stomatologică;
  - activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi     - activitate principală: cod CAEN 8622 - activități de
rutiere de mărfuri;                      asistență medicală specializată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25492227;             - cod unic de înregistrare: 25498807;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009                7

  - număr de ordine în registrul comerțului:            - activitate principală: cod CAEN 4645 - comerț cu
J 16/647/2009.                          ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
de la data de 29.04.2009.                    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  (11/1.083.153)                        RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
      Societatea Comercială                  - cod unic de înregistrare: 25498831;
 L&A ITAL HOUSE - S.R.L., Craiova, județul Dolj           - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 16/646/2009.
             ROMÂNIA                  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                 de la data de 29.04.2009.
                                    (12/1.083.154)
           TRIBUNALUL DOLJ

                                      Societatea Comercială
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3937
                                 INTELPROMEDIA - S.R.L., Craiova, județul Dolj
         din 29 aprilie 2009
  Judecător delegat                                    ROMÂNIA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                           TRIBUNALUL DOLJ
  Tribunalul Dolj         - Cumpanasu Onoriu
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3936
  de pe lângă                                   din 29 aprilie 2009
  Tribunalul Dolj         - Corlateanu Marina
                                  Judecător delegat
  În baza cererii nr. 28267 din data de 28.04.2009 și a      la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a        Tribunalul Dolj         - Cumpanasu Onoriu
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Referent la Oficiul
cu următoarele date:                        Registrului Comerțului
  - fondatori:                           de pe lângă
                                  Tribunalul Dolj         - Corlateanu Marina
  1. Băloi Loredana-Liliana, asociat, cod numeric
personal 2840816160074, aport la capital 190,00 RON,        În baza cererii nr. 25390 din data de 13.04.2009 și a
data vărsării aportului 27.04.2009, echivalând cu 19 părți    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total, cota   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
de participare la beneficii/pierderi de 95 %, domiciliată în   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Dolj, localitatea Craiova, Str. Fermierului nr. 97A;       cu următoarele date:
  2. Băloi Mariana, asociat, cod numeric personal         - fondatori:
2641231163196, aport la capital 10,00 RON, data vărsării      1. Sarafoleanu Constantin-Alexandru, asociat, cod
aportului 27.04.2009, echivalând cu 1 parte socială,       numeric personal 1850916160058, aport la capital
reprezentând 5 % din capitalul social total, cota de       100,00 RON, data vărsării aportului 6.04.2009,
participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliată în Dolj,  echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
localitatea Craiova, str. Emil Gîrleanu nr. 7, bl. 55B, sc. 1,  capitalul social total, cota de participare la
ap. 28;                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Dolj, localitatea
  - administrator persoană fizică: Băloi Loredana-Liliana,   Craiova, calea București, bl. N2, sc. 1, et. 1, ap. 2;
cod numeric personal 2840816160074, data numirii          2. Piperca Petre-Marius, asociat, cod numeric
28.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri      personal 1860403160011, aport la capital 100,00 RON,
depline;                             data vărsării aportului 6.04.2009, echivalând cu 10 părți
  2. Băloi Mariana, cod numeric personal            sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
2641231163196, data numirii 28.04.2009, durata          de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
mandatului nelimitată, având puteri depline;           Dolj, localitatea Craiova, Str. Dezrobirii, bl. E11, sc. 1, et.
  - denumire: L&A ITAL HOUSE S.R.L.;              2, ap. 9;
  - sediul social: municipiul Craiova, Str. Fermierului nr.    - administratori persoane fizice:
97A;                                1. Sarafoleanu Constantin-Alexandru, cod numeric
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -     personal 1850916160058, data numirii 1.04.2009, durata
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

  2. Piperca Petre-Marius, cod numeric personal       beneficii/pierderi de 45 %, domiciliat în Italia, localitatea
1860403160011, data numirii 1.04.2009, durata         Schio, loc. Ravagni nr. 1/A;
mandatului nelimitată, având puteri depline;           - administrator persoană fizică: Dal Zotto Pier Angelo,
  - denumire: INTELPROMEDIA S.R.L.;             data numirii 9.01.2009, durata mandatului nelimitată,
  - sediul social: municipiul Craiova, calea București   având puteri depline, exercitate separat;
nr. 129, bl. N2, sc. 1, ap. 2;                  - denumire: DAL ZOTTO CERBARO S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -     - sediul social: municipiul Roșiori de Vede, Str. Înfrățirii
publicitate;                         nr. 11A;
  - activitate principală: cod CAEN 7311 - activități ale    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -
agențiilor de publicitate;                  comerț cu ridicata specializat al altor produse;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - activitate principală: cod CAEN 4673 - comerț cu
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
RON fiecare;                         construcții și echipamentelor sanitare;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - capital social subscris: 400,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 25498742;           capitalul social este divizat în 40 părți sociale a 10,00
  - număr de ordine în registrul comerțului:        RON fiecare;
J 16/648/2009.                          - durata de funcționare: nelimitată;
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs     - cod unic de înregistrare: 24952939;
de la data de 29.04.2009.                     - număr de ordine în registrul comerțului:
   (13/1.083.155)                     J 34/17/2009.
                                  (14/1.083.310)
     Societatea Comercială
                                     Societatea Comercială
DAL ZOTTO CERBARO - S.R.L., Roșiori de Vede
                                  DECO CONSTRUCT - S.R.L., Alexandria
      județul Teleorman
                                      județul Teleorman

            ROMÂNIA
                                            ROMÂNIA

        TRIBUNALUL TELEORMAN
                                        TRIBUNALUL TELEORMAN

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 17
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 67
        din 14 ianuarie 2009
                                        din 4 februarie 2009
  Judecător delegat
                                 Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                 la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae      Tribunalul Teleorman       - Trăistaru Nicolae
  Referent la Oficiul                      Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                    Registrului Comerțului
  de pe lângă                          de pe lângă
  Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana        Tribunalul Teleorman       - Enescu Mariana
  În baza cererii nr. 1297 din data de 14.01.2009 și a     În baza cererii nr. 4553 din data de 2.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                     cu următoarele date:
  - fondatori:                         - fondatori:
  1. Dal Zotto Pier Angelo, asociat, aport la capital      1. Dincă Silviu Daniel, asociat, cod numeric personal
220,00 RON, echivalând cu 22 părți sociale,          1710506340037, aport la capital 100,00 RON, echivalând
reprezentând 55 % din capitalul social total, cota de     cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
participare la beneficii/pierderi de 55 %, domiciliat în   total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
Italia, localitatea Montecchio Precalcino (VI), str. A    domiciliat în Teleorman, localitatea Alexandria, Str.
Palladio nr. 8;                        Independenței nr. 9-11, bl. VILĂ P, ap. 2;
  2. Cerbaro Alvino, asociat, aport la capital 180,00      2. Badea Niculina Gina, asociat, cod numeric personal
RON, echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 45 %    2801009340433, aport la capital 100,00 RON, echivalând
din capitalul social total, cota de participare la      cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009                9

total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,   capitalul social total, cota de participare la
domiciliată în Teleorman, localitatea Alexandria, str.    beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Teleorman,
București nr. 94, bl. G103, sc. A, et. 2, ap. 12;       localitatea Alexandria, Str. Libertății, bl. K5, et. 4, ap. 13;
  - administratori persoane fizice:               - administrator persoană fizică: Țică Dumitru, cod
  1. Dincă Silviu Daniel, cod numeric personal        numeric personal 1540216340033, data numirii
1710506340037, data numirii 29.01.2009, durata        4.03.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
mandatului nelimitată, având puteri depline, exercitate    depline;
separat;                             - denumire: ȚICĂ FASHION S.R.L.;
  2. Badea Ginel, cod numeric personal              - sediul social: municipiul Alexandria, Str. Libertății, bl.
1780504340020, domiciliat în județul Teleorman,        K5, sc. A, ap. 13 - camera 2;
localitatea Poroschia, durata mandatului nelimitată,       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 475 -
având puteri depline luate separat;              comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în
  - denumire: DECO CONSTRUCT S.R.L.;             magazine specializate; grupa CAEN 477 - comerț cu
  - sediul social: municipiul Alexandria, Str.        amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate;
Independenței, bl. VILĂ P+1, ap. 2;                - activitate principală: cod CAEN 4751 - comerț cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -    amănuntul al textilelor, în magazine specializate; cod
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și      CAEN 4775 - comerț cu amănuntul al produselor
nerezidențiale;                        cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
  - activitate principală: cod CAEN 4120 - lucrări de    cod CAEN 4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;   bijuteriilor, în magazine specializate; cod CAEN 4771 -
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                               specializate; cod CAEN 4772 - comerț cu amănuntul al
RON fiecare;
                               încălțămintei și articolelor din piele, în magazine
  - durata de funcționare: nelimitată;
                               specializate;
  - cod unic de înregistrare: 25059240;
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                               capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
J 34/55/2009.
                               RON fiecare;
   (15/1.083.311)
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
       Societatea Comercială                - cod unic de înregistrare: 25279475;
    ȚICĂ FASHION - S.R.L., Alexandria             - număr de ordine în registrul comerțului:
        județul Teleorman               J 34/142/2009.
                                  (16/1.083.312)
            ROMÂNIA                      Societatea Comercială
                                  ELI SERV COMPANY - S.R.L., Alexandria
        TRIBUNALUL TELEORMAN                     județul Teleorman

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 158
                                            ROMÂNIA
         din 12 martie 2009
  Judecător delegat                              TRIBUNALUL TELEORMAN
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 244
  Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae
  Referent la Oficiul                              din 14 aprilie 2009
  Registrului Comerțului                    Judecător delegat
  de pe lângă                          la Oficiul Registrului
  Tribunalul Teleorman      - Bulacu Anișoara       Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 14258 din data de 11.03.2009 și a     Tribunalul Teleorman       - Trăistaru Nicolae
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Referent la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman     Registrului Comerțului
                                 de pe lângă
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 Tribunalul Teleorman       - Bulacu Anișoara
cu următoarele date:
  - fondator: Țică Dumitru, asociat unic, cod numeric      În baza cererii nr. 21270 din data de 13.04.2009 și a
personal 1540216340033, aport la capital 200,00 RON,     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
cu următoarele date:                     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  - fondator: Ciuntuc Florența Geanina, asociat unic, cod  domiciliat în Teleorman, localitatea Alexandria, Str.
numeric personal 2731222340035, aport la capital       Dunării, bl. S3, sc. A, et. 1, ap. 8;
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           2. Cotea Gheorghe, asociat, cod numeric personal
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de      1821219344278, aport la capital 100,00 RON, echivalând
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în  cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
Teleorman, localitatea Alexandria, Str. Dunării, bl. F3,   total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
sc. A, ap. 4;                         domiciliat în Teleorman, localitatea Plosca;
  - administrator persoană fizică: Ciuntuc Florența      - administratori persoane fizice:
Geanina, cod numeric personal 2731222340035, data        1. Ogrinja Costel, cod numeric personal
numirii 8.04.2009, durata mandatului nelimitată, având    1800109343018, data numirii 14.04.2009, durata
puteri depline;                        mandatului nelimitată, având puteri depline, exercitate
  - denumire: ELI SERV COMPANY S.R.L.;           separat;
  - sediul social: municipiul Alexandria, Str. Dunării,    2. Cotea Gheorghe, cod numeric personal
bl. F3, sc. A, ap. 4, cam. 1;                 1821219344278, data numirii 14.04.2009, durata
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -   mandatului nelimitată, având puteri depline, exercitate
activități de consultanță în management;           separat;
  - activitate principală: cod CAEN 7022 - activități de    - denumire: COSDAR & GEOCOM S.R.L.;
consultanță pentru afaceri și management;            - sediul social: sat Plosca, comuna Plosca;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
RON fiecare;                           - activitate principală: cod CAEN 4719 - comerț cu
  - durata de funcționare: nelimitată;           amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  - cod unic de înregistrare: 25448086;           predominantă de produse nealimentare;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 34/227/2009.                        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
   (17/1.083.313)                     RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
      Societatea Comercială                 - cod unic de înregistrare: 25474166;
  COSDAR & GEOCOM - S.R.L., satu Plosca            - număr de ordine în registrul comerțului:
   comuna Plosca, județul Teleorman            J 34/236/2009.
                                  (18/1.083.314)
            ROMÂNIA
                                      Societatea Comercială
                                   REFSTAR METAL - S.R.L., Zimnicea
        TRIBUNALUL TELEORMAN
                                       județul Teleorman
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 252
                                           ROMÂNIA
         din 22 aprilie 2009
  Judecător delegat                             TRIBUNALUL TELEORMAN
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 262
  Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae
  Referent la Oficiul                             din 22 aprilie 2009
  Registrului Comerțului                    Judecător delegat
  de pe lângă                          la Oficiul Registrului
  Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana        Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 22975 din data de 21.04.2009 și a     Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Referent la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman     Registrului Comerțului
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   de pe lângă
                                 Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana
cu următoarele date:
  - fondatori:                         În baza cererii nr. 22978 din data de 21.04.2009 și a
  1. Ogrinja Costel, asociat, cod numeric personal      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
1800109343018, aport la capital 100,00 RON, echivalând    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009              11

a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
cu următoarele date:                     Teleorman, localitatea Alexandria, str. București nr. 94, bl.
  - fondator: Gingă Dumitra, asociat unic, cod numeric    222, sc. A, et. 7, ap. 30;
personal 2620119520018, aport la capital 200,00 RON,       - administrator persoană fizică: Diaconu Beniamin
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %      Daniel, cod numeric personal 1730907340014, data
capitalul social total, cota de participare la        numirii 12.01.2009, durata mandatului nelimitată, având
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Giurgiu,     puteri depline;
localitatea Giurgiu, bd. București, bl. 105, sc. B, et. 6,    - denumire: CONSTMOIN S.R.L.;
ap. 37;                              - sediul social: municipiul Alexandria, str. București
  - administrator persoană fizică: Gingă Dumitra, cod    nr. 94, bl. 222, sc. A, et. 7, ap. 30;
numeric personal 2620119520018, data numirii           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
8.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri     transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
depline;                             - activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi
  - denumire: REFSTAR METAL S.R.L.;             rutiere de mărfuri;
  - sediul social: oraș Zimnicea, str. Mircea Vodă nr. 3;    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 383 -    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
recuperarea materialelor;                   RON fiecare;
  - activitate principală: cod CAEN 3832 - recuperarea      - durata de funcționare: nelimitată;
materialelor reciclabile sortate;                 - cod unic de înregistrare: 25474174;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   J 34/247/2009.
RON fiecare;                            (20/1.083.316)
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25474239;                Societatea Comercială
  - număr de ordine în registrul comerțului:          ROBYS PRODCOM - S.R.L., satul Izvoarele
J 34/246/2009.                           comuna Izvoarele, județul Teleorman
   (19/1.083.315)
                                            ROMÂNIA
      Societatea Comercială
     CONSTMOIN - S.R.L., Alexandria
                                        TRIBUNALUL TELEORMAN
       județul Teleorman
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 261
            ROMÂNIA
                                        din 21 aprilie 2009

        TRIBUNALUL TELEORMAN
                                 Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 263
                                 Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae
         din 22 aprilie 2009               Referent la Oficiul
  Judecător delegat                       Registrului Comerțului
  la Oficiul Registrului                    de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                    Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana
  Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae       În baza cererii nr. 23068 din data de 21.04.2009 și a
  Referent la Oficiul                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Registrului Comerțului                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
  de pe lângă                        a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana
                               cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 22980 din data de 21.04.2009 și a     - fondator: Ignat Gigi Lilian, asociat unic, cod numeric
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  personal 1790524340062, aport la capital 200,00 RON,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  capitalul social total, cota de participare la
cu următoarele date:                     beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Teleorman,
  - fondator: Diaconu Beniamin Daniel, asociat unic, cod   localitatea Alexandria, str. Tudor Vladimirescu nr. 55,
numeric personal 1730907340014, aport la capital       bl. F11, sc. D, ap. 59;
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,            - administrator persoană fizică: Ignat Gigi Lilian, cod
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de      numeric personal 1790524340062, data numirii
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

17.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri      - administrator persoană fizică: Stănciulescu Sorin,
depline;                           cod numeric personal 1750104344248, data numirii
  - denumire: ROBYS PRODCOM S.R.L.;             13.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - sediul social: sat Izvoarele, comuna Izvoarele;     depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -     - denumire: ANK COMUNICATIONS S.R.L.;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;         - sediul social: oraș Videle, str. Mileniul III;
  - activitate principală: cod CAEN 4711 - comerț cu      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 620 -
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare       activități de servicii în tehnologia informației;
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;      - activitate principală: cod CAEN 6202 - activități de
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  consultanță în tehnologia informației;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;            RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 25474247;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - cod unic de înregistrare: 25474263;
J 34/245/2009.                          - număr de ordine în registrul comerțului:
   (21/1.083.317)                      J 34/244/2009.
                                  (22/1.083.318)
       Societatea Comercială
    ANK COMUNICATIONS - S.R.L., Videle                Societatea Comercială
        județul Teleorman                 AGREGATE COM SUD - S.A., Alexandria
                                      județul Teleorman
            ROMÂNIA
                                            ROMÂNIA
        TRIBUNALUL TELEORMAN
                                        TRIBUNALUL TELEORMAN
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 260
         din 22 aprilie 2009                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 259

  Judecător delegat                              din 22 aprilie 2009
  la Oficiul Registrului                    Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                    la Oficiul Registrului
  Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae      Comerțului de pe lângă
  Referent la Oficiul                      Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae
  Registrului Comerțului                    Referent la Oficiul
  de pe lângă                          Registrului Comerțului
  Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana        de pe lângă
                                 Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana
  În baza cererii nr. 23118 din data de 21.04.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    În baza cererii nr. 23138 din data de 21.04.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
cu următoarele date:                     a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:                        cu următoarele date:
  1. Stănciulescu Sorin, asociat, cod numeric personal     - fondatori:
1750104344248, aport la capital 100,00 RON, echivalând      1. Pena Dan, fondator, cod numeric personal
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social  1700529284381, aport la capital 75.250,00 RON, data
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,   vărsării aportului 10.04.2010, echivalând cu 70 acțiuni,
domiciliat în municipiul București, localitatea București,  reprezentând 70 % din capitalul social total, cota de
sectorul 1, str. Șerban Nicolae nr. 31A, sector 1;      participare la beneficii/pierderi de 70 %, domiciliat în
  2. Stănciulescu Ramona, asociat, cod numeric        Teleorman, localitatea Roșiori de Vede, str. Gheorghe
personal 2731022384202, aport la capital 100,00 RON,     Doja nr. 5;
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      2. Preotu Virgiliu Mircea, fondator, cod numeric
capitalul social total, cota de participare la        personal 1470501135601, aport la capital 32.250,00
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în municipiul     RON, data vărsării aportului 10.04.2010, echivalând cu
București, sectorul 1, str. Șerban Nicolae nr. 31A,      30 acțiuni, reprezentând 30 % din capitalul social total,
sector 1;                           cota de participare la beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009                13

în Constanța, localitatea Constanța, str. B.P. Hașdeu nr.    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
122, bl. L9A, sc. A, et. 1, ap. 5;                cu următoarele date:
  - administrator persoană fizică: Preotu Virgiliu Mircea,     - fondator: Chircă George Narcis, asociat unic, cod
cod numeric personal 1470501135601, data numirii         numeric personal 1600424345383, aport la capital
10.04.2009, durata mandatului 4 ani, până la data de       200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
10.04.2013, având puteri depline;                reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - denumire: AGREGATE COM SUD S.A.;              participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
  - sediul social: municipiul Alexandria, Str. Libertății nr.  Teleorman, localitatea Zimnicea, str. Cuza Vodă nr. 209;
200A;                                - administrator persoană fizică: Chircă George Narcis,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 081 -     cod numeric personal 1600424345383, data numirii
extracția pietrei, nisipului și argilei; grupa CAEN 467 -    16.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
comerț cu ridicata specializat, al altor produse; grupa
                                 depline;
CAEN 492 - transporturi de marfă pe calea ferată; grupa
                                  - denumire: TOP CONINSTAL S.R.L.;
CAEN 494 - transporturi rutiere de mărfuri și servicii de
                                  - sediul social: oraș Zimnicea, str. Cuza Vodă nr. 209 -
mutare; grupa CAEN 504 - transportul de marfă pe căi
                                 cam. 1;
navigabile interioare;
  - activitate principală: cod CAEN 0812 - extracția        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -
pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului; cod  activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
CAEN 4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și     tehnică legate de acestea;
al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;     - activitate principală: cod CAEN 7111 - activități de
cod CAEN 4920 - transporturi de marfă pe calea ferată;      arhitectură;
cod CAEN 4941 - transporturi rutiere de mărfuri; cod        - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
CAEN 5040 - transporturi de marfă pe căi navigabile       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
interioare;                           RON fiecare;
  - capital social subscris: 107.500,00 RON, vărsat:        - durata de funcționare: nelimitată;
35.000,00; capitalul social este divizat în 100 acțiuni a      - cod unic de înregistrare: 25474255;
1.075,00 RON fiecare;                        - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 34/237/2009.
  - cod unic de înregistrare: 25474182;               (24/1.083.320)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 34/243/2009.                               Societatea Comercială
   (23/1.083.319)                         UNIQUEVENTS. SERV - S.R.L., Alexandria
                                       județul Teleorman
       Societatea Comercială
    TOP CONINSTAL - S.R.L., Zimnicea
                                              ROMÂNIA
        județul Teleorman

                                         TRIBUNALUL TELEORMAN
             ROMÂNIA

                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 254
         TRIBUNALUL TELEORMAN
                                          din 22 aprilie 2009
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 253               Judecător delegat
         din 22 aprilie 2009                la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                        Tribunalul Teleorman       - Trăistaru Nicolae
  la Oficiul Registrului
                                  Referent la Oficiul
  Comerțului de pe lângă
                                  Registrului Comerțului
  Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae
                                  de pe lângă
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Tribunalul Teleorman       - Enescu Mariana
  de pe lângă                           În baza cererii nr. 23196 din data de 21.04.2009 și a
  Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 23191 din data de 21.04.2009 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman     cu următoarele date:
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

  - fondatori:                              Societatea Comercială
  1. Tecșor Elena Iulia, asociat, cod numeric personal     POLLUX CONTBEST - S.R.L., Roșiori de Vede
2860313340441, aport la capital 100,00 RON, echivalând            județul Teleorman
cu 10 părți sociale, reprezentând 33,333333 % din
capitalul social total, cota de participare la                      ROMÂNIA
beneficii/pierderi de 33,333333 %, domiciliată în
Teleorman, localitatea Alexandria, str. Tudor                  TRIBUNALUL TELEORMAN
Vladimirescu, bl. F10, sc. A, et. 1, ap. 4;
  2. Manea Alina, asociat, cod numeric personal             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 258
2860422340470, aport la capital 100,00 RON, echivalând              din 22 aprilie 2009
cu 10 părți sociale, reprezentând 33,333333 % din
                                  Judecător delegat
capitalul social total, cota de participare la           la Oficiul Registrului
beneficii/pierderi de 33,333333 %, domiciliată în         Comerțului de pe lângă
Telorman, localitatea Alexandria, str. Tudor Vladimirescu     Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae
nr. 38, bl. F8, sc. B, ap. 20;                   Referent la Oficiul
  3. Tudorache Angela Roxana, asociat, cod numeric        Registrului Comerțului
personal 2870310152505, aport la capital 100,00 RON,        de pe lângă
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând            Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana
33,333333 % din capitalul social total, cota de participare     În baza cererii nr. 23226 din data de 21.04.2009 și a
la beneficii/pierderi de 33,333333 %, domiciliată în      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Teleorman, localitatea Alexandria, str. București nr. 94, bl.  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
H3, sc. B, et. 4, ap. 28;                    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - administratori persoane fizice:              cu următoarele date:
  1. Tecșor Elena Iulian, cod numeric personal          - fondator: Popescu Ionela Mădălina, asociat unic, cod
2860313340441, data numirii 16.04.2009, durata         numeric personal 2850411284548, aport la capital 200,00
mandatului nelimitată, având puteri depline, exercitate     RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
separat;                            capitalul social total, cota de participare la
  2. Manea Alina, cod numeric personal            beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Teleorman,
2860422340470, data numirii 16.04.2009, durata         localitatea Roșiori de Vede, Str. Egalității nr. 12;
mandatului nelimitată, având puteri depline, exercitate       - administrator persoană fizică: Popescu Ionela
separat;                            Mădălina, cod numeric personal 2850411284548, data
  3. Tudorache Angela Roxana, cod numeric personal      numirii 15.04.2009, durata mandatului nelimitată, având
2870310152505, data numirii 16.04.2009, durata         puteri depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline, exercitate       - denumire: POLLUX CONTBEST S.R.L.;
separat;                              - sediul social: municipiul Roșiori de Vede, str. Ion Luca
  - denumire: UNIQUEVENTS. SERV S.R.L.;            Caragiale nr. 10;
  - sediul social: municipiul Alexandria, str. Tudor       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 692 -
Vladimirescu, bl. F10, sc. A, et. 1, ap. 4;           activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -    domeniul fiscal;
activități de design specializat;                  - activitate principală: cod CAEN 6920 - activități de
  - activitate principală: cod CAEN 7410 - activități de   contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul
design specializat;                       fiscal;
  - capital social subscris: 300,00 RON, vărsat integral;     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 30 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25474190;              - cod unic de înregistrare: 25474212;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 34/238/2009.                         J 34/242/2009.
   (25/1.083.321)                         (26/1.083.322)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009             15

      Societatea Comercială                    Societatea Comercială
    MMCO TUR - S.R.L., satul Bujoreni                 CAMASIG ASISTENT
    comuna Bujoreni, județul Teleorman            BROKER DE ASIGURĂRI - S.R.L., satul Blejești
                                  comuna Blejești, județul Teleorman
             ROMÂNIA
                                            ROMÂNIA

        TRIBUNALUL TELEORMAN
                                        TRIBUNALUL TELEORMAN
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 257
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 255
         din 22 aprilie 2009
                                        din 22 aprilie 2009
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae
                                 Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae
  Referent la Oficiul
                                 Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului
                                 Registrului Comerțului
  de pe lângă
                                 de pe lângă
  Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana        Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana
  În baza cererii nr. 23229 din data de 21.04.2009 și a     În baza cererii nr. 23239 din data de 21.04.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                      cu următoarele date:
  - fondator: Pelin Mariana, asociat unic, cod numeric      - fondator: Becheru Ion, asociat unic, cod numeric
personal 2660307341331, aport la capital 200,00 RON,      personal 1521004344240, aport la capital 200,00 RON,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la         capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Teleorman,     beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Teleorman,
localitatea Bujoreni;                     localitatea Blejești;
  - administrator persoană fizică: Pelin Mariana, cod      - administrator persoană fizică: Becheru Ion, cod
numeric personal 2660307341331, data numirii          numeric personal 1521005344240, data numirii
14.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri     2.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
depline;                            depline;
                                 - denumire: CAMASIG ASISTENT BROKER DE
  - denumire: MMCO TUR S.R.L.;
                                ASIGURĂRI S.R.L.;
  - sediul social: satul Bujoreni, comuna Bujoreni;
                                 - sediul social: sat Blejești, comuna Blejești;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 559 -
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 662 -
alte servicii de cazare;
                                activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
  - activitate principală: cod CAEN 5590 - alte servicii de
                                 - activitate principală: cod CAEN 6622 - activități ale
cazare;
                                agenților și broker-ilor de asigurări;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25474204;             - cod unic de înregistrare: 25474271;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 34/241/2009.                         J 34/239/2009.
   (27/1.083.323)                         (28/1.083.324)
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

       Societatea Comercială                - cod unic de înregistrare: 25474220/23.04.2009;
     H.T.S. INSTALL CENTER - S.R.L.              - număr de ordine în registrul comerțului:
    Roșiori de Vede, județul Teleorman           J 34/240/2009.
                                   (29/1.083.325)
             ROMÂNIA
                                       Societatea Comercială
                                     RAMSIS PAL - S.R.L., Constanța
         TRIBUNALUL TELEORMAN
                                        județul Constanța
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 256
                                            ROMÂNIA
         din 22 aprilie 2009
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                            TRIBUNALUL CONSTANȚA
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Teleorman      - Trăistaru Nicolae          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18960
  Referent la Oficiul                               din 4 mai 2009
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                           Judecător delegat
  Tribunalul Teleorman      - Enescu Mariana        la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 23395 din data de 22.04.2009 și a      Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Șef serviciu la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman      Registrului Comerțului
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    de pe lângă
cu următoarele date:                        Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  - fondatori:
  1. Diaconeasa Marian, asociat, cod numeric personal       În baza cererii nr. 31056 din data 28.04.2009 și a
1780511341716, aport la capital 100,00 RON, echivalând     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
domiciliat în Teleorman, localitatea Roșiori de Vede, str.   cu următoarele date:
Cantemir Vodă nr. 8;                        - fondator:
  2. Drăgușin Victor, asociat, cod numeric personal        Rafat I.A. Alshayyah, asociat unic, aport la capital
1780623341737, aport la capital 100,00 RON, echivalând     200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
domiciliat în Teleorman, localitatea Roșiori de Vede, str.   Palestina, localitatea Gaza, Alsoujaiah, str. Almansura nr.
Ion Luca Caragiale nr. 140;                   167/9;
  - administratori persoane fizice:                - administrator persoană fizică:
  1. Diaconeasa Marian, cod numeric personal            Rafat I.A. Alshayyah, data numirii 4.05.2009, durata
1780511341716, data numirii 8.01.2009, durata          mandatului nelimitată;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            - denumire: RAMSIS PAL - S.R.L.;
  2. Drăgușin Victor, cod numeric personal
                                  - sediul social: municipiul Constanța, Șos. Mangaliei
1780623341737, data numirii 8.01.2009, durata
                                nr. 93, cam. 1, bl. S, sc. A, ap. 8;
mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
  - denumire: H.T.S. INSTALL CENTER S.R.L.;
                                comerț cu ridicata al bunurilor de consum;
  - sediul social: municipiul Roșiori de Vede, str. Ion Luca
Caragiale nr. 140;                         - activitate principală: cod CAEN 4641 - comerț cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -     ridicata al produselor textile;
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
lucrări de instalații pentru construcții;            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitate principală: cod CAEN 4322 - lucrări de     RON fiecare;
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;      - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - cod unic de înregistrare: 25509752;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                          J 13/1127/4.05.2009.
  - durata de funcționare: nelimitată;                (30/1.085.330)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009                17

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     GEAMBALONE - S.R.L., Mangalia                  MARIUS CATALIN CONST - S.R.L.
        județul Constanța                   satul Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian
                                          județul Constanța
             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA

         TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                          TRIBUNALUL CONSTANȚA
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18580
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18789
         din 30 aprilie 2009
                                          din 30 aprilie 2009
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Constanța       - Cărbune Cosac Iulia      Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Constanța      - Cărbune Cosac Iulia
  Șef serviciu la Oficiul
                                   Șef serviciu la Oficiul
  Registrului Comerțului
                                   Registrului Comerțului
  de pe lângă
                                   de pe lângă
  Tribunalul Constanța       - Nădrag Silvia         Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  În baza cererii nr. 31231 din data 29.04.2009 și a        În baza cererii nr. 31237 din data 29.04.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
  - fondator:                            - fondator:
  Ion Marian, asociat unic, cod numeric personal          Diaconu Lenuța, asociat unic, cod numeric personal
1740226133681, aport la capital 200,00 RON, echivalând      2731005134011, aport la capital 200,00 RON, echivalând
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul       cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul
social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100  social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100
%, domiciliat în Constanța, localitatea Mangalia, Str.      %, domiciliată în Constanța, localitatea Valea lui Traian,
Portului, bl. E4, sc. C, et. 4, ap. 36;              str. Dumitru Olariu nr. 7;
  - administrator persoană fizică:                 - administrator persoană fizică:
  Ion Marian, asociat unic, cod numeric personal          Diaconu Lenuța, cod numeric personal
1740226133681, data numirii 30.04.2009, durata          2731005134011, data numirii 30.04.2009, durata
mandatului nelimitată;                      mandatului nelimitată;
  - denumire: GEAMBALONE - S.R.L.;                 - denumire: MARIUS CATALIN CONST - S.R.L.;
                                   - sediul social: satul Valu lui Traian, comuna Valu lui
  - sediul social: municipiul Mangalia, Str. Portului nr. 37,
                                 Traian, str. Dumitru Olariu nr. 57;
bl. E4, sc. C, ap. 36;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
                                 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
baruri și alte activități de servire a băuturilor;
                                   - activitate principală: cod CAEN 4719 - comerț cu
  - activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
                                 amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
activități de servire a băuturilor;                predominantă de produse nealimentare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25506497/4.05.2009;          - cod unic de înregistrare: 25506551/4.05.2009;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 13/1112/30.04.2009.                       J 13/1122/30.04.2009.
   (31/1.085.331)                          (32/1.085.332)
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

      Societatea Comercială                 - număr de ordine în registrul comerțului:
    ROBETTI BEST - S.R.L., Constanța            J 13/1120/30.04.2009.
       județul Constanța                  (33/1.085.333)

                                     Societatea Comercială
             ROMÂNIA
                                  ARMEEA CONSULTING - S.R.L., Medgidia
                                      județul Constanța
        TRIBUNALUL CONSTANȚA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18790                        ROMÂNIA

         din 30 aprilie 2009
                                        TRIBUNALUL CONSTANȚA
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18584
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Cărbune Cosac Iulia             din 30 aprilie 2009
  Șef serviciu la Oficiul                    Judecător delegat
  Registrului Comerțului                     la Oficiul Registrului
  de pe lângă                          Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
                                 Tribunalul Constanța      - Cărbune Cosac Iulia
  În baza cererii nr. 31287 din data 29.04.2009 și a       Șef serviciu la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Registrului Comerțului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța      de pe lângă
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
cu următoarele date:                        În baza cererii nr. 31295 din data 29.04.2009 și a
  - fondatori:                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  1. Papana Rodica, asociat, cod numeric personal       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
8721127130015, aport la capital 100,00 RON, echivalând     a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social  cu următoarele date:
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     - fondator:
domiciliată în Moldova, localitatea Nisporeni Vărzăresti, și
                                  Stoica Violeta Marinela, asociat unic, cod numeric
cu reședința în România, județul Constanța, localitatea
                                personal 2750101134001, aport la capital 200,00 RON,
Constanța, Hatmanul Arbore nr. 58B;
                                echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
  2. Papana Viorel, asociat, cod numeric personal
                                capitalul social total, cota de participare la
1730622135064, aport la capital 100,00 RON, echivalând
                                beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Constanța,
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                localitatea Mangalia, str. Bravu Mihai nr. 17, bl. VS22,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                sc. A, et. 4, ap. 18;
domiciliat în Constanța, localitatea Constanța, str.
                                  - administrator persoană fizică:
Hatmanul Arbore nr. 58 bis;
  - administrator persoană fizică:                Stoica Violeta Marinela, cod numeric personal
  Papana Viorel, cod numeric personal 1730622135064,     2750101134001, data numirii 30.04.2009, durata
data numirii 30.04.2009, durata mandatului nelimitată;     mandatului nelimitată;
  - denumire: ROBETTI BEST - S.R.L.;               - denumire: ARMEEA CONSULTING - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Constanța, Șos. Mangaliei,     - sediul social: municipiul Medgidia, Str. Rahovei,
Piața Agroalimentară Abator, Spațiul Comercial nr. 18;     bl. B1, sc. A, et. 2, ap. 12;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și      activități de consultanță în management;
nerezidențiale;                          - activitate principală: cod CAEN 7022 - activități de
  - activitate principală: cod CAEN 4120 - lucrări de     consultanță pentru afaceri și management, excepție
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;    reorganizare, lichidare judiciară;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25506420/4.05.2009;         - cod unic de înregistrare: 25506527/4.05.2009;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009             19

  - număr de ordine în registrul comerțului:          - număr de ordine în registrul comerțului:
J 13/1115/30.04.2009.                     J 13/1113/30.04.2009.
  (34/1.085.334)                        (35/1.085.335)

     Societatea Comercială                      Societatea Comercială
DANILAS PIROS CONSTRUCT- S.R.L., Mangalia              PROFEDY DIVERS - S.R.L., Medgidia
      județul Constanța                        județul Constanța

            ROMÂNIA                            ROMÂNIA


        TRIBUNALUL CONSTANȚA                     TRIBUNALUL CONSTANȚA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18582                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18585
         din 30 aprilie 2009                      din 30 aprilie 2009
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Cărbune Cosac Iulia     Tribunalul Constanța      - Cărbune Cosac Iulia
  Șef serviciu la Oficiul                    Șef serviciu la Oficiul
  Registrului Comerțului                    Registrului Comerțului
  de pe lângă                          de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia        Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia

  În baza cererii nr. 31345 din data 29.04.2009 și a       În baza cererii nr. 31355 din data 29.04.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                               cu următoarele date:
cu următoarele date:
                                 - fondator:
  - fondator:
                                 Bucur Daniel, asociat unic, cod numeric personal
  Sandu Cornel, asociat unic, cod numeric personal
                               1710503134013, aport la capital 200,00 RON, echivalând
1870605132831, aport la capital 200,00 RON, echivalând
                               cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul
                               social total, cota de participare la beneficii/pierderi de
social total, cota de participare la beneficii/pierderi de
                               100 %, domiciliat în Constanța, localitatea Medgidia, Bd.
100 %, domiciliat în Constanța, localitatea Constanța, str.
                               Independenței nr. 55, bl. 44, sc. A, et. 1, ap. 7;
Sld. Constantin Murgeanu nr. 2;
                                 - administrator persoană fizică:
  - administrator persoană fizică:                Bucur Daniel, cod numeric personal 1710503134013,
  Sandu Cornel, asociat unic, cod numeric personal      data numirii 30.04.2009, durata mandatului nelimitată;
1870605132831, data numirii 30.04.2009, durata          - denumire: PROFEDY DIVERS - S.R.L.;
mandatului nelimitată;                      - sediul social: municipiul Medgidia, Bd. Independenței
  - denumire: DANILAS PIROS CONSTRUCT- S.R.L.;        nr. 55, bl. 44, ap. 7;
  - sediul social: municipiul Mangalia, Bd. 1 Decembrie     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 310 -
1918 nr. 12, bl. A7, sc. B, et. 4, ap. 13;          fabricarea de mobilă;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -      - activitate principală: cod CAEN 3109 - fabricarea de
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și      mobilă n.c.a.;
nerezidențiale;                          - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitate principală: cod CAEN 4120 - lucrări de    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;   RON fiecare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - cod unic de înregistrare: 25506535/4.05.2009;
RON fiecare;                           - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;            J 13/1116/30.04.2009.
  - cod unic de înregistrare: 25506500/4.05.2009;         (36/1.085.336)
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    EGRETA SHIPPING - S.R.L., Mangalia               POWEREX I.E.A. - S.R.L., Cernavodă
        județul Constanța                       județul Constanța

             ROMÂNIA                            ROMÂNIA


         TRIBUNALUL CONSTANȚA                      TRIBUNALUL CONSTANȚA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18581                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18583
         din 30 aprilie 2009                      din 30 aprilie 2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Cărbune Cosac Iulia      Tribunalul Constanța      - Cărbune Cosac Iulia
  Șef serviciu la Oficiul                     Șef serviciu la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă                           de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia         Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  În baza cererii nr. 31372 din data 29.04.2009 și a       În baza cererii nr. 31436 din data 29.04.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                      cu următoarele date:
  - fondator:                          - fondator:
  Bîndar Gheorghe, asociat unic, cod numeric personal      Barbu Mihai Constantin, asociat unic, cod numeric
1641220133671, aport la capital 200,00 RON, echivalând     personal 1830714132827, aport la capital 200,00 RON,
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
social total, cota de participare la beneficii/pierderi de   capitalul social total, cota de participare la
100 %, domiciliat în Constanța, localitatea Mangalia, str.   beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Constanța,
Gen. Vîrtejanu nr. 38;                     localitatea Cernavodă, Prel. Seimeni nr. 4;
  - administrator persoană fizică:                - administrator persoană fizică:
  Bîndar Gheorghe, cod numeric personal             Barbu Mihai Constantin, cod numeric personal
1641220133671, data numirii 30.04.2009, durata         1830714132827, data numirii 30.04.2009, durata
mandatului nelimitată;                     mandatului nelimitată;
  - denumire: EGRETA SHIPPING - S.R.L.;             - denumire: POWEREX I.E.A. - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Mangalia, str. Gen. Vîrtejanu   - sediul social: orașul Cernavodă, Prel. Seimeni nr. 4A;
nr. 42A;                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 031 -    lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
pescuitul;                           lucrări de instalații pentru construcții;
  - activitate principală: cod CAEN 0311 - pescuitul       - activitate principală: cod CAEN 4321 - lucrări de
maritim;                            instalații electrice;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25506519/4.05.2009;        - cod unic de înregistrare: 25506578/4.05.2009;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 13/1111/30.04.2009.                      J 13/1114/30.04.2009.
   (37/1.085.337)                         (38/1.085.338)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009             21

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
   ADAM’S CONSULTING PREST - S.R.L.                I.S.T. - EMANUEL - S.R.L., Cernavodă
     Constanța, județul Constanța                      județul Constanța

            ROMÂNIA                            ROMÂNIA


        TRIBUNALUL CONSTANȚA                     TRIBUNALUL CONSTANȚA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18587                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18586
         din 30 aprilie 2009                      din 30 aprilie 2009
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Cărbune Cosac Iulia     Tribunalul Constanța      - Cărbune Cosac Iulia
  Șef serviciu la Oficiul                    Șef serviciu la Oficiul
  Registrului Comerțului                    Registrului Comerțului
  de pe lângă                          de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia        Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  În baza cererii nr. 31497 din data 29.04.2009 și a      În baza cererii nr. 31514 din data 29.04.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
                               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                               a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
                               cu următoarele date:
  - fondator:
                                 - fondator:
  Adam Liliana, asociat unic, cod numeric personal
                                 Rusu Adrian, asociat unic, cod numeric personal
2670928135061, aport la capital 200,00 RON, echivalând
                               1660204100010, aport la capital 200,00 RON, echivalând
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul
                               cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul
social total, cota de participare la beneficii/pierderi de
                               social total, cota de participare la beneficii/pierderi de
100 %, domiciliată în Constanța, localitatea Constanța,
                               100 %, domiciliat în Constanța, localitatea Cernavodă,
bd. Mamaia nr. 62, bl. LD4C, sc. B, et. 1, ap. 13;
                               Aleea Malinului, bl. DS20, sc. A, et. 4, ap. 16;
  - administrator persoană fizică:
                                 - administrator persoană fizică:
  Adam Liliana, cod numeric personal 2670928135061,
data numirii 30.04.2009, durata mandatului nelimitată;      Rusu Adrian, cod numeric personal 1660204100010,
  - denumire: ADAM’S CONSULTING PREST - S.R.L.;       data numirii 30.04.2009, durata mandatului nelimitată;
  - sediul social: municipiul Constanța, bd. Mamaia      - denumire: I.S.T. - EMANUEL - S.R.L.;
nr. 62, cam. 1, bl. LD4C, sc. B, ap. 13;             - sediul social: orașul Cernavodă, str. Nicolae
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -   Titulescu, bl. M4, sc. B, et. 1, ap. 14;
activități de consultanță în management;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -
  - activitate principală: cod CAEN 7022 - activități de  lucrări de finisare;
consultanță pentru afaceri și management, excepție:       - activitate principală: cod CAEN 4334 - lucrări de
reorganizare și lichidare judiciară;             vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                         RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25506454/4.05.2009;       - cod unic de înregistrare: 25506586/4.05.2009;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - număr de ordine în registrul comerțului:
J 13/1118/30.04.2009.                     J 13/1117/30.04.2009.
   (39/1.085.339)                        (40/1.085.340)
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

       Societatea Comercială                  - număr de ordine în registrul comerțului:
    GALMOD ELECTRIC - S.R.L., Murfatlar            J 13/1119/30.04.2009.
        județul Constanța                   (41/1.085.341)

                                       Societatea Comercială
             ROMÂNIA
                                    VAN PRO ENERGY - S.R.L., Constanța
                                        județul Constanța
         TRIBUNALUL CONSTANȚA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18588                         ROMÂNIA

         din 30 aprilie 2009
                                         TRIBUNALUL CONSTANȚA
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18791
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța       - Cărbune Cosac Iulia             din 30 aprilie 2009
  Șef serviciu la Oficiul                      Judecător delegat
  Registrului Comerțului                      la Oficiul Registrului
  de pe lângă                            Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța       - Nădrag Silvia         Tribunalul Constanța      - Cărbune Cosac Iulia
  În baza cererii nr. 31610 din data 29.04.2009 și a        Șef serviciu la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Registrului Comerțului
                                   de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
                                   Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                         În baza cererii nr. 31661 din data 29.04.2009 și a
  - fondatori:                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  1. Văcărașu Laurențiu Constantin, asociat, cod        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
numeric personal 1701221134010, aport la capital 100,00      a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %      cu următoarele date:
din capitalul social total, cota de participare la          - fondatori:
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Constanța,         1. Rida Dumitru, asociat, cod numeric personal
localitatea Murfatlar, Aleea Ghiocelului nr. 2, bl. D2, sc. A,  1600710131296, aport la capital 100,00 RON, echivalând
et. 2, ap. 10;                          cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  2. Vacarașu Anica, asociat, cod numeric personal       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
2710423135591, aport la capital 100,00 RON, echivalând      domiciliat în Constanța, localitatea Constanța, str.
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 43;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      2. Dumitru Vanghele, asociat, cod numeric personal
domiciliată în Constanța, localitatea Murfatlar, Aleea      1581130131244, aport la capital 100,00 RON, echivalând
Ghiocelului nr. 2, bl. D2, sc. A, et. 2, ap. 10;         cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - administrator persoană fizică:               total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  Văcărașu Laurențiu Constantin, cod numeric personal      domiciliat în Constanța, localitatea Constanța, str.
1701221134010, data numirii 30.04.2009, durata          Bibescu Vodă nr. 4
mandatului nelimitată;                        - administrator persoană fizică:
  - denumire: GALMOD ELECTRIC - S.R.L.;              1. Rida Dumitru, cod numeric personal
  - sediul social: orașul Murfatlar, Aleea Ghiocelului nr. 2,  1600710131296, data numirii 30.04.2009, durata
bl. D2, sc. A, ap. 10;                      mandatului nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -       2. Dumitru Vanghele, cod numeric personal
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte    1581130131244, data numirii 30.04.2009, durata
lucrări de instalații pentru construcții;             mandatului nelimitată;
  - activitate principală: cod CAEN 4321 - lucrări de       - denumire: VAN PRO ENERGY - S.R.L.;
instalații electrice;                        - sediul social: municipiul Constanța, bd. Cpt.
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    Papadopol nr. 14, Magazie Fibra;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -
RON fiecare;                           producția, transportul și distribuția energiei electrice;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - activitate principală: cod CAEN 3511 - producția de
  - cod unic de înregistrare: 25506560/4.05.2009;        energie electrică;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009             23

  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   J 13/1126/4.05.2009.
RON fiecare;                           (43/1.085.343)
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25506489/4.05.2009;             Societatea Comercială
  - număr de ordine în registrul comerțului:             LIGHT FIRE - S.R.L., satul Săcele
J 13/1121/30.04.2009.                         comuna Săcele, județul Constanța
   (42/1.085.342)
                                           ROMÂNIA
      Societatea Comercială
   CONCEPT EURO SOLUTIONS - S.R.L.
                                       TRIBUNALUL CONSTANȚA
     Constanța, județul Constanța
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18967
            ROMÂNIA
                                         din 4 mai 2009

        TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                 Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18959
                                 Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
          din 4 mai 2009                Șef serviciu la Oficiul
  Judecător delegat                       Registrului Comerțului
  la Oficiul Registrului                    de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                    Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian         În baza cererii nr. 31738 din data 30.04.2009 și a
  Șef serviciu la Oficiul                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Registrului Comerțului                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  de pe lângă                        a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
                               cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 31716 din data 30.04.2009 și a      - fondatori:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    1. Buciu Alexandru Sorin, asociat, cod numeric
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța    personal 1820820134134, aport la capital 170,00 RON,
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  echivalând cu 17 părți sociale, reprezentând 17 % din
cu următoarele date:                     capitalul social total, cota de participare la
  - fondator:                        beneficii/pierderi de 17 %, domiciliat în Constanța,
  Butu Florin, asociat unic, cod numeric personal      localitatea Constanța, Aleea Garofiței nr. 11, bl. L62,
1831130134133, aport la capital 200,00 RON, echivalând    sc. A, et. 5, ap. 18;
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din capitalul      2. Șeuleanu Gheorghe, asociat, cod numeric personal
social total, cota de participare la beneficii/pierderi de  1681006131212, aport la capital 110,00 RON, echivalând
100 %, domiciliat în Constanța, localitatea Constanța, Str.  cu 11 părți sociale, reprezentând 11 % din capitalul social
Răsăritului nr. 4;                      total, cota de participare la beneficii/pierderi de 11 %,
  - administrator persoană fizică:             domiciliat în Constanța, localitatea Constanța, aleea
  Butu Florin, cod numeric personal 1831130134133,     Lotus nr. 6, bl. 12A, sc. C, et. 4, ap. 45;
data numirii 4.05.2009, durata mandatului nelimitată,      3. Dumitru Mona Lisa, asociat, cod numeric personal
având puteri depline;                     2680604120712, aport la capital 110,00 RON, echivalând
  - denumire: CONCEPT EURO SOLUTIONS - S.R.L.;       cu 11 părți sociale, reprezentând 11 % din capitalul social
  - sediul social: municipiul Constanța, Str. Răsăritului  total, cota de participare la beneficii/pierderi de 11 %,
nr. 4, cam. 3;                        domiciliată în Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Calea
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -   Dorobanților nr. 76, ap. 4;
baruri și alte activități de servire a băuturilor;        4. Simion Alexandru, asociat, cod numeric personal
  - activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte  1761114131216 aport la capital 110,00 RON, echivalând
activități de servire a băuturilor;              cu 11 părți sociale, reprezentând 11 % din capitalul social
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  total, cota de participare la beneficii/pierderi de 11 %,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   domiciliat în Constanța, localitatea Constanța, bd. I. Gh.
RON fiecare;                         Duca nr. 83, bl. L53, sc. A, et. 1, ap. 8;
  - durata de funcționare: nelimitată;             5. Robe Claudiu Daniel, asociat, cod numeric personal
  - cod unic de înregistrare: 25509760/4.05.2009;      1690401131317, aport la capital 500,00 RON, echivalând
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Constanța, bd.
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    Tomis nr. 231, bl. TS14A, sc. A, et. 3, ap. 23;
domiciliat în Constanța, localitatea Constanța, bd. Tomis      2. Constantin Alexandru, asociat, cod numeric
nr. 217, bl. TS10, sc. B, et. 2, ap. 29;             personal 1800108134205, aport la capital 100,00 RON,
  - administrator persoană fizică:               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  Buciu Alexandru Sorin, cod numeric personal         capitalul social total, cota de participare la
1820820134134, data numirii 4.05.2009, durata          beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Constanța,
mandatului nelimitată;                      localitatea Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 146,
  - denumire: LIGHT FIRE - S.R.L.;               bl. F2, sc. B, ap. 22;
  - sediul social: satul Săcele, comuna Săcele, str.        - administratori persoane fizice:
Cetatea Histriei nr. 1A;                       1. Negrea Radu Ionel, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 162 -     1840117134171, data numirii 4.05.2009, durata
fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte     mandatului nelimitată;
materiale vegetale;                         2. Constantin Alexandru, cod numeric personal
  - activitate principală: cod CAEN 1629 - fabricarea     1800108134205, data numirii 4.05.2009, durata
altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,    mandatului nelimitată;
paie și din alte materiale vegetale împletite;            - denumire: KYRON MEDIA PLUS - S.R.L.;
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat         - sediul social: municipiul Constanța, str. Palas nr. 8,
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  bl. B, sc. B, et. 2, ap. 38;
10,00 RON fiecare;                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -
  - durata de funcționare: nelimitată;             publicitate;
  - cod unic de înregistrare: 25509922/4.05.2009;         - activitate principală: cod CAEN 7311 - activități ale
  - număr de ordine în registrul comerțului:          agențiilor de publicitate;
J 13/1134/4.05.2009.                         - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
   (44/1.085.344)                       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                 10,00 RON fiecare;
      Societatea Comercială                   - durata de funcționare: nelimitată;
   KYRON MEDIA PLUS - S.R.L., Constanța              - cod unic de înregistrare: 25509787/4.05.2009;
       județul Constanța                    - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 13/1133/4.05.2009.
             ROMÂNIA                   (45/1.085.345)

                                       Societatea Comercială
         TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                    TOP BIO CONSULT - S.R.L., București
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 18966
                                             ROMÂNIA
           din 4 mai 2009
  Judecător delegat
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5406
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
  Șef serviciu la Oficiul                              din 7.05.2009
  Registrului Comerțului                      Judecător delegat
  de pe lângă                           la Oficiul Registrului
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia         Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 31761 din data 30.04.2009 și a        Tribunalul București      - Gabriela Rolea
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Grefier la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța       Registrului Comerțului
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     de pe lângă
                                  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
cu următoarele date:
  - fondatori:                           În baza cererii nr. 226467 din data de 6.05.2009 și a
  1. Negrea Radu Ionel, asociat unic, cod numeric        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
personal 1840117134171, aport la capital 100,00 RON,       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
capitalul social total, cota de participare la          cu următoarele date:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009                 25

  - fondator: Tănase Dan, asociat unic, cod numeric        - împuternicit: Angelo Salvatore Maugeri, în calitate de
personal 1820307420045, aport la capital 700,00 RON,       împuternicit, domiciliat în Italia, Catania, Pi Riali, int. 3, via
data vărsării aportului 5.05.2009, echivalând cu 70 părți     Monterosso Bruno nr. 10, durata mandatului nelimitată,
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,        având puteri depline;
domiciliat în București, Str. Rotundă nr. 4, bl. Y1A, sc. 4,     - durata de funcționare: nelimitată;
et. 7, ap. 198, sectorul 3;                     - cod unic de înregistrare: 25529750;
  - administrator, persoană fizică: Tănase Dan, cod        - număr de ordine în registrul comerțului:
numeric personal 1820307420045, data numirii           J 40/5681/2009.
22.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri         (47/1.088.307)
depline și nelimitate;
  - denumirea: TOP BIO CONSULT S.R.L.;
  - sediul social: București, sectorul 3, Str. Rotundă nr. 4,        Societatea Comercială
bl. Y1A, sc. 4, et. 7, ap. 198;                      VESUVIO TRADE - S.R.L., București
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 -
alte activități de servicii;                                 ROMÂNIA
  - activitatea principală: 9604 - activități de întreținere
corporală;                                     TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  - capitalul social subscris: 700,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 70 părți sociale a 10,00          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5425
RON fiecare;
                                            d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25526320;              Judecător delegat
  - număr de ordine în registrul comerțului:            la Oficiul Registrului
J 40/5680/2009.                           Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul București        - Gabriela Rolea
   (46/1.088.306)
                                   Grefier la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
      Societatea Comercială
                                   de pe lângă
   ECOGRUPPO-SUCURSALA BUCUREȘTI                  Tribunalul București        - Mahmudi Aiten
   A ECOCERT ITALIA - S.R.L., București
                                   În baza cererii nr. 230483 din data de 8.05.2009 și a
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 36758              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
           din 7.05.2009
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Judecător delegat                       cu următoarele date:
  la Oficiul Registrului                       - fondatori:
  Comerțului de pe lângă                       1. Moisescu Iulian, asociat, cod numeric personal
  Tribunalul București       - Cristina Farcaș       1560626400166, aport la capital 120,00 RON, data
                   Șurpanu           vărsării aportului 7.05.2009, echivalând cu 12 părți
  Grefier la Oficiul                       sociale, reprezentând 60 % din capitalul social total,
  Registrului Comerțului
                                 domiciliat în Ilfov, localitatea Domnești, com. Domnești,
  de pe lângă
                                 nr. 21;
  Tribunalul București       - Manea Maria
                   Cristina            2. Teșa Valentina Ruxandra, asociat, cod numeric
                                 personal 2680214434561, aport la capital 20,00 RON,
  În baza cererii nr. 224313 din data de 6.05.2009 și a     data vărsării aportului 7.05.2009, echivalând cu 2 părți
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    sociale reprezentând 10 % din capitalul social total,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     domiciliată în București, Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc. A, et.
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     1, ap. 5, sectorul 3;
cu următoarele date:                         3. Mihoc Simona, asociat, cod numeric personal
  -   denumirea:     ECOGRUPPO-SUCURSALA          2790101272678, aport la capital 20,00 RON, data vărsării
BUCUREȘTI ECOCERT ITALIA - S.R.L.;                aportului 7.05.2009, echivalând cu 2 părți sociale
  - sediul social: București, sectorul 1, Calea Plevnei nr.   reprezentând 10 % din capitalul social total, domiciliată în
90, bl. 10F, sc. 1, et. 9, ap. 41;                Neamț, localitatea Roman, str. C. A. Rosseti, bl. 1, sc. D,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 712 -      et. 3, ap. 70;
activități de testări și analize tehnice;               4. Cristea Valentin, asociat, cod numeric personal
  - activitatea principală: 7120 - activități de testări și   1830914410071, aport la capital 20,00 RON, data vărsării
analize tehnice;                         aportului 7.05.2009, echivalând cu 2 părți sociale
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

reprezentând 10 % din capitalul social total, domiciliat în    domiciliat în București, str. Baba Novac nr. 16, bl. 23, sc.
Ilfov, localitatea Bragadiru, Șos. Alexandriei nr. 490, bl.    2, ap. 53, sector 3;
P24, sc. 2, ap. 20;                          2. Laiu Svetlana, asociat, cod numeric personal
  5. Bacelle Andrea, asociat, aport la capital 20,00 RON,    2751206410034, aport la capital 100,00 RON, data
data vărsării aportului 7.05.2009, echivalând cu 2 părți     vărsării aportului 29.04.2009, echivalând cu 10 părți
sociale reprezentând 10 % din capitalul social total,       sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
domiciliată în Italia, localitatea Padova, str. Via A.      domiciliată în București, str. Baba Novac nr. 16, bl. 23, sc.
Genovesi, nr. 00002;                       2, ap. 53, sector 3;
  - administrator, persoană fizică: Moisescu Iulian, cod      - administrator, persoană fizică: Laiu Vitalie, cod
numeric personal 1560626400166, data numirii           numeric personal 1750710460019, data numirii
29.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri      28.04.2009, durata mandatului 4 ani până la data de
depline;                             28.04.2013, având puteri depline;
  - denumire: VESUVIO TRADE S.R.L.;                 - denumirea: OPTIMUM EXPERT CONSULTING -
  - sediul social: București, sectorul 3, Str. Firidei nr. 3,  S.R.L.;
bl. H19, sc. 1, et. 1, ap. 5;                     - sediul social: București, sectorul 3, str. Baba Novac,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -     nr. 16, bl. 23, sc. 2, ap. 53;
restaurante;                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 692 -
  - activitatea principală: 5610 - restaurante;         activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   domeniul fiscal;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00       - activitatea principală: 6920 - activități de contabilitate
RON fiecare;                           și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 25535301;             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - număr de ordine în registrul comerțului:          RON fiecare;
J 40/5686/2009.                            - durata de funcționare: nelimitată;
   (48/1.088.308)                         - cod unic de înregistrare: 25535310;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
      Societatea Comercială                 J 40/5687/2009.
   OPTIMUM EXPERT CONSULTING - S.R.L.                 (49/1.088.309)
         București
                                       Societatea Comercială
             ROMÂNIA                  HISSEIN GLOBAL INVEST - S.R.L., București


         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                           ROMÂNIA


     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5426                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
           d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5427
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                               d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9
  Comerțului de pe lângă                      Judecător delegat
  Tribunalul București        - Gabriela Rolea        la Oficiul Registrului
  Grefier la Oficiul                        Comerțului de pe lângă
  Registrului Comerțului                      Tribunalul București        - Gabriela Rolea
  de pe lângă                            Grefier la Oficiul
  Tribunalul București        - Mahmudi Aiten        Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 232266 din data de 8.05.2009 și a       de pe lângă
                                   Tribunalul București        - Mahmudi Aiten
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a      În baza cererii nr. 232917 din data de 8.05.2009 și a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:                       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  - fondatori:                          dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Laiu Vitalie, asociat, cod numeric personal         cu următoarele date:
1750710460019, aport la capital 100,00 RON, data           - fondator: Hissein Abbakar, asociat unic, cod numeric
vărsării aportului 29.04.2009, echivalând cu 10 părți       personal 1850329260046, aport la capital 200,00 RON,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      data vărsării aportului 18.03.2009, echivalând cu 20 părți
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009               27

sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,      numirii 29.04.2009, durata mandatului 4 ani, având puteri
domiciliat în București, Piața Alexandru Lahovari nr. 1A,   depline;
sc. G, et. 5, ap. 30, sectorul 1;                 - denumirea: PHOENIX AMBIENTAL-SOLUTIONS
  - administrator, persoană fizică: Hissein Abbakar, cod   S.R.L.;
numeric personal 1850329260046, data numirii            - sediul social: București, sectorul 1, Str. Arțarului
8.05.2009, durata mandatului nelimitată,            nr. 22;
  - denumirea: HISSEIN GLOBAL INVEST - S.R.L.;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
  - sediul social: București, sectorul 1, Piața Alexandru   activități de consultanță în management;
Lahovari nr. 1A, sc. G, et. 5, ap. 30;               - activitatea principală: 7022 - activități de consultanță
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -    pentru afaceri și management;
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
nerezidențiale;                        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcții a  RON fiecare;
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - cod unic de înregistrare: 25535190;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                          J 40/5689/2009.
  - durata de funcționare: nelimitată;               (51/1.088.311)
  - cod unic de înregistrare: 25535220;
  - număr de ordine în registrul comerțului:               Societatea Comercială
J 40/5688/2009.                            RUBER BUSINESS - S.R.L., București
   (50/1.088.310)
                                             ROMÂNIA
      Societatea Comercială
  PHOENIX AMBIENTAL-SOLUTIONS - S.R.L.
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
         București
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5431
             ROMÂNIA
                                          d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9
                                 Judecător delegat
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5429
                                 Tribunalul București        - Gabriela Rolea
          d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9           Grefier la Oficiul
  Judecător delegat                       Registrului Comerțului
  la Oficiul Registrului                     de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul București        - Mahmudi Aiten
  Tribunalul București       - Gabriela Rolea       În baza cererii nr. 233224 din data de 8.05.2009 și a
  Grefier la Oficiul                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Registrului Comerțului                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  de pe lângă                         dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
                                cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 230692 din data de 8.05.2009 și a     - fondator: Zaharia Daniel-Laurențiu, asociat unic, cod
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   numeric personal 1761201441524, aport la capital
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a   200,00 RON, data vărsării aportului 23.04.2009,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
cu următoarele date:                      capitalul social total, domiciliat în București, aleea Podul
  - fondator: Nedelea Florentin-Răzvan, asociat unic,    Giurgiului nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 10, ap. 65, sector 5;
cod numeric personal 1811128460027, aport la capital       - administrator, persoană fizică: Zaharia Daniel-
200,00 RON, data vărsării aportului 28.04.2009,        Laurențiu, cod numeric personal 1761201441524, data
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       numirii 8.05.2009, durata mandatului nelimitată, având
capitalul social total, domiciliat în București, str. Godeni  puteri depline;
nr. 55A, sector 1;                        - denumirea: RUBER BUSINESS - S.R.L.;
  - administrator, persoană fizică: Nedelea Florentin-     - sediul social: București, sectorul 5, aleea Podul
Răzvan, cod numeric personal 1811128460027, data        Giurgiului, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 10, ap. 65;
  28            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -        1. Oprișan Sabina-Diana, cod numeric personal
activități de consultanță în management;              2871104460050, data numirii 6.05.2009, durata
  - activitatea principală: 7022 - activități de consultanță    mandatului nelimitată, având puteri depline;
pentru afaceri și management;                     2. Ene Vasile-Valentin, cod numeric personal
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    1840605450081, data numirii 6.05.2009, durata
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      mandatului nelimitată, având puteri depline;
RON fiecare;                              3. Cristea Bogdan-Ionuț, cod numeric personal
  - durata de funcționare: nelimitată;               1831216270016, data numirii 6.05.2009, durata
  - cod unic de înregistrare: 25535387;              mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - denumirea: DEPOZITUL SPORTIV - S.R.L.;
J 40/5690/2009.                            - sediul social: București, sectorul 6, Aleea
   (52/1.088.312)                         Meseriașilor, nr. 5, bl. C80, sc. A, et. 5, ap. 29, cam. 1;
                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
      Societatea Comercială                  comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
   DEPOZITUL SPORTIV - S.R.L., București             magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
                                    - activitatea principală: 4791 - comerț cu amănuntul
              ROMÂNIA                 prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
                                    - capitalul social subscris: 300,00 RON, vărsat integral;
                                  capitalul social este divizat în 30 părți sociale a 10,00
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                  RON fiecare;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5432                - durata de funcționare: nelimitată;
                                    - cod unic de înregistrare: 25535395;
           d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9             - număr de ordine în registrul comerțului:
  Judecător delegat                        J 40/5691/2009.
  la Oficiul Registrului                        (53/1.088.313)
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București        - Gabriela Rolea             Societatea Comercială
  Grefier la Oficiul                           SO.CO.GEN.IMPORT EXPORT - S.R.L.
  Registrului Comerțului                               București
  de pe lângă
  Tribunalul București        - Mahmudi Aiten
                                               ROMÂNIA
  În baza cererii nr. 228657 din data de 7.05.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                           TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5433
cu următoarele date:
  - fondatori:                                     d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9
  1. Oprișan Sabina-Diana, asociat, cod numeric            Judecător delegat
personal 2871104460050, aport la capital 100,00 RON,          la Oficiul Registrului
data vărsării aportului 7.05.2009, echivalând cu 10 părți       Comerțului de pe lângă
sociale, reprezentând 33,34 % din capitalul social total,       Tribunalul București       - Gabriela Rolea
domiciliată în București, Aleea Meseriașilor nr. 5, bl. C80,      Grefier la Oficiul
sc. A, et. 5, ap. 29, sector 6;                    Registrului Comerțului
  2. Ene Vasile-Valentin, asociat, cod numeric personal        de pe lângă
                                    Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
1840605450081, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 7.05.2009, echivalând cu 10 părți          În baza cererii nr. 229108 din data de 7.05.2009 și a
sociale reprezentând 33,33 % din capitalul social total,      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
domiciliat în municipiul București, Str. Politehnicii, nr. 3, bl.  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
9, sc. A, et. 10, ap. 43, sector 6;                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  3. Cristea Bogdan-Ionuț, asociat, cod numeric          cu următoarele date:
personal 1831216270016, aport la capital 100,00 RON,          - fondatori:
data vărsării aportului 7.05.2009, echivalând cu 10 părți       1. Bravi Giacomo, asociat, aport la capital 1.200,00
sociale reprezentând 33,33 % din capitalul social total,      RON, data vărsării aportului 6.05.2009, echivalând cu
domiciliat în Neamț, localitatea Piatra-Neamț, Str.         120 părți sociale, reprezentând 30 % din capitalul social
Barajului, bl. 79, sc. B, et. 4, ap. 20;              total, domiciliat în Italia, Via Pra Siria 2, Vertemate Con
  - administratori persoane fizice:                Minoprio (CO);
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009                29

  2. Marangi Silvestro, asociat, aport la capital 400,00    sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
RON, data vărsării aportului 6.05.2009, echivalând cu 40     domiciliat în București, Bd. Libertății, nr. 18, bl. 104, sc. 1,
părți sociale reprezentând 10 % din capitalul social total,   et. 1, ap. 1, sector 5;
domiciliat în Italia, Via Mottola Zona E, 51 - Martina        2. Vlad Silviu-Alexandru, asociat, cod numeric
Franca (TA);                           personal 1750123460029, aport la capital 100,00 RON,
  3. Borgo Angelo, asociat, aport la capital 2.400,00      data vărsării aportului 23.04.2009, echivalând cu 10 părți
RON, data vărsării aportului 6.05.2009, echivalând cu      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
240 părți sociale reprezentând 60 % din capitalul social     domiciliat în București, str. Hanul Ancuței nr. 5, bl. 147A,
total, domiciliat Italia, Via Monte Tullio nr. 4, Martina    sc. D, ap. 58, sector 6;
Franca (TA)                             - administrator, persoană fizică: Grădișteanu Dragoș,
  - administrator, persoană fizică: Borgo Angelo, data     cod numeric personal 1790612440019, data numirii
numirii 6.05.2009, durata mandatului nelimitată;         23.04.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - denumirea: SO.CO.GEN.IMPORT EXPORT - S.R.L.;        depline;
  - sediul social: București, sectorul 3, str. Theodor D.      - denumirea: VADO UTIL CONSTRUCT - S.R.L.;
Speranția nr. 104, bl. S25, sc. 2, et. 6, ap. 61;          - sediul social: București, sectorul 4, Bd. Tineretului, nr.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -     25, bl. Z7, sc. A, et. 2, ap. 15;
comerț cu ridicata specializat al altor produse;           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
  - activitatea principală: 4674 - comerț cu ridicata al    comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații   magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
sanitare și de încălzire;                      - activitatea principală: 4791 - comerț cu amănuntul
  - capitalul social subscris: 4.000,00 RON, vărsat       prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
integral; capitalul social este divizat în 400 părți sociale a    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
10,00 RON fiecare;                        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;             RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 25535280;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - cod unic de înregistrare: 25535344;
J 40/5692/2009.                           - număr de ordine în registrul comerțului:
   (54/1.088.314)                       J 40/5693/2009.
                                    (55/1.088.315)
       Societatea Comercială
     VADO UTIL CONSTRUCT - S.R.L.                    Societatea Comercială
          București                      ROMEDEX INTERNATIONAL - S.R.L.
                                          București
             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5434
           d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5435

  Judecător delegat                                 d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul București        - Gabriela Rolea       Comerțului de pe lângă
  Grefier la Oficiul                        Tribunalul București        - Gabriela Rolea
  Registrului Comerțului                      Grefier la Oficiul
  de pe lângă                           Registrului Comerțului
  Tribunalul București        - Mahmudi Aiten        de pe lângă
                                  Tribunalul București        - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 229506 din data de 7.05.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     În baza cererii nr. 232812 din data de 8.05.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
cu următoarele date:                       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:                         cu următoarele date:
  1. Grădișteanu Dragoș, asociat, cod numeric personal       - fondatori:
1790612440019, aport la capital 100,00 RON, data          1. Hurezan Isabella-Barbara, asociat, cod numeric
vărsării aportului 23.04.2009, echivalând cu 10 părți      personal 2571204400061, aport la capital 400,00 RON,
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

data vărsării aportului 7.05.2009, echivalând cu 40 părți       - fondator: Endy Paul Okoye, asociat unic, aport la
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      capital 200,00 RON, data vărsării aportului 23.04.2009,
domiciliată în București, Str. Cercului, nr. 6, bl. 5-7, sc. B,  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
et. 2, ap. 48, sector 2;                     capitalul social total, domiciliat în Marea Britanie, Londra,
  2. Grünwald Sorin, asociat, aport la capital 400,00      12 Albany road west, ealing London w 138pg;
RON, data vărsării aportului 7.05.2009, echivalând cu 40       - administrator persoană fizică: Endy Paul Okoye, data
părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,   numirii 23.04.2009, durata mandatului nelimitată, având
domiciliat în Franța, 59 Rue Brancion, Str. 75015 Paris,     puteri depline;
ap. 6;                                - denumirea: LONDON CONNEXIONS - S.R.L.;
  - administratori persoane fizice:                 - sediul social: București, sectorul 1, str. Căderea
  1. Hurezan Isabella-Barbara, cod numeric personal       Bastiliei, nr. 60, et. 3, ap. 7;
2571204400061, data numirii 7.05.2009, durata             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
mandatului nelimitată, având puteri depline;           comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
  2. Grünwald Sorin, data numirii 7.05.2009, durata       specializate;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - activitatea principal   : 4771 - comerț cu amănuntul
  - denumirea: ROMEDEX INTERNATIONAL - S.R.L.;         al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
  - sediul social: București, sectorul 2, Aleea Arubium,      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
nr. 58, camera 1, parter;                     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 325 -     RON fiecare;
fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale      - durata de funcționare: nelimitată;
și stomatologice;                           - cod unic de înregistrare: 25535182;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
  - activitatea principală: 3250 - fabricarea de
                                 J 40/5695/2009.
dispozitive, aparate și instrumente medicale și
                                    (57/1.088.317)
stomatologice;
  - capitalul social subscris: 800,00 RON, vărsat integral;          Societatea Comercială
capitalul social este divizat în 80 părți sociale a 10,00         ENVIRONMENT MISTIQUE - S.R.L.
RON fiecare;                                     București
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25535263;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                       ROMÂNIA
J 40/5694/2009.
   (56/1.088.316)                                TRIBUNALUL BUCUREȘTI

      Societatea Comercială                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5437
  LONDON CONNEXIONS - S.R.L., București                       d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9
                                   Judecător delegat
             ROMÂNIA                  la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                Tribunalul București       - Gabriela Rolea
                                   Grefier la Oficiul
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5436               Registrului Comerțului
                                   de pe lângă
           d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9            Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
  Judecător delegat                         În baza cererii nr. 228769 din data de 7.05.2009 și a
  la Oficiul Registrului                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  Tribunalul București        - Gabriela Rolea      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Grefier la Oficiul                       cu următoarele date:
  Registrului Comerțului
                                   - fondatori:
  de pe lângă
                                   1. Armand Claude, asociat, aport la capital 60,00
  Tribunalul București        - Mahmudi Aiten
                                 RON, data vărsării aportului 6.05.2009, echivalând cu 6
  În baza cererii nr. 229814 din data de 7.05.2009 și a     părți sociale, reprezentând 15% din capitalul social total,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    domiciliat în Franța, 1 Lotissement Le Rayol, Str.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     Boulevard de la Suane 83120;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      2. Semenescu Ovidiu-Traian, asociat, aport la capital
cu următoarele date:                       140,00 RON, data vărsării aportului 6.05.2009,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009                31

echivalând cu 14 părți sociale reprezentând 35 % din       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
capitalul social total, domiciliat în Franța, 11 Rue Gabriel   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Faure, 74100, str. Ville La Grand;                cu următoarele date:
  3. Gagnaire Christophe Francois, asociat, aport la         - fondator: Surpețeanu Dan-Anatolie, asociat unic, cod
capital 80,00 RON, data vărsării aportului 6.05.2009,       numeric personal 1810217450024, aport la capital
echivalând cu 8 părți sociale reprezentând 20 % din        200,00 RON, data vărsării aportului 8.05.2009,
capitalul social total, domiciliat în Franța, Thonon, str.    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
Alee Des Bosnis, nr. 53;                     capitalul social total, domiciliat în București, aleea Timișul
  4. Sotae Marian, asociat, cod numeric personal         de Jos, nr. 7, bl. A26, sc. B, et. 2, ap. 22, sector 6;
1580413400516, aport la capital 60,00 RON, data vărsării       - administrator, persoană fizică: Surpețeanu Dan-
aportului 6.05.2009, echivalând cu 6 părți sociale        Anatolie, cod numeric personal 1810217450024, data
reprezentând 15 % din capitalul social total, domiciliat     numirii 7.05.2009, durata mandatului nelimitată, având
municipiul București, str. Gabriela Szabo, nr. 3-11, sector 6;  puteri depline;
  5. Sterian Teodor, asociat, cod numeric personal          - denumirea: NUNTA DE LA A LA Z - S.R.L.;
1501002400375, aport la capital 60,00 RON, data vărsării       - sediul social: București, sectorul 6, aleea Timișul de
aportului 6.05.2009, echivalând cu 6 părți sociale        Jos, nr. 7, bl. A26, sc. B, et. 2, ap. 22, camera 3;
reprezentând 15 % din capitalul social total, domiciliat(ă)      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 932 -
municipiul București, str. Roma nr. 13, sector 1;         alte activități recreative și distractive;
  - administrator, persoană fizică: Semenescu Ovidiu-        - activitatea principală: 9329 - alte activități recreative
Traian, data numirii 1.04.2009, durata mandatului 4 ani      și distractive n.c.a.;
până la data de 1.04.2013;                      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - denumirea: ENVIRONMENT MISTIQUE S.R.L.;           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - sediul social: București, sectorul 6, str. Gabriela
                                 RON fiecare;
Szabo, nr. 16, camera 28;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -
                                   - cod unic de înregistrare: 25535417;
activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
tehnică legate de acestea;
                                 J 40/5697/2009.
  - activitatea principală: 7111 - activități de arhitectură;
                                    (59/1.088.319)
  - capitalul social subscris: 400,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 40 părți sociale a 10,00
                                       Societatea Comercială
RON fiecare;
                                   CRIS CTF CONSTRUCT - S.R.L., București
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25535409;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                        ROMÂNIA
J 40/5696/2009.
   (58/1.088.318)                                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI

      Societatea Comercială                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5439
   NUNTA DE LA A LA Z - S.R.L., București
                                            d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9

             ROMÂNIA                  Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                Tribunalul București        - Gabriela Rolea
                                   Grefier la Oficiul
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5438               Registrului Comerțului
           d i n 11 . 0 5 . 2 0 0 9            de pe lângă
                                   Tribunalul București        - Mahmudi Aiten
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      În baza cererii nr. 229750 din data de 7.05.2009 și a
  Comerțului de pe lângă                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul București        - Gabriela Rolea      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  Grefier la Oficiul                       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Registrului Comerțului                     cu următoarele date:
  de pe lângă                            - fondator: Păun Constantin, asociat unic, cod numeric
  Tribunalul București        - Mahmudi Aiten       personal 1800223155202, aport la capital 200,00 RON,
  În baza cererii nr. 232378 din data de 8.05.2009 și a     data vărsării aportului 5.05.2009, echivalând cu 20 părți
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3539/6.VII.2009

domiciliat în București, șos. Vitan Bârzești, nr. 7D, bl. 4,            Grefier la Oficiul
sc. B, et. 2, ap. 504, sector 5;                          Registrului Comerțului
  - administrator, persoană fizică: Păun Constantin,               de pe lângă
asociat unic, cod numeric personal 1800223155202, data               Tribunalul București          - Mahmudi Aiten
numirii 5.05.2009, durata mandatului nelimitată, având
                                          În baza cererii nr. 231239 din data de 8.05.2009 și a
puteri depline;
                                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - denumirea: CRIS CTF CONSTRUCT - S.R.L.;
  - sediul social: București, sectorul 4, Șos. Vitan             Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
Bârzești, nr. 7D, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 504;                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -            cu următoarele date:
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și                - fondator: Moise Nicoleta, asociat unic, cod numeric
nerezidențiale;                                personal 2681001090074, aport la capital 200,00 RON,
  - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcții a          data vărsării aportului 8.05.2009, echivalând cu 20 părți
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;                   sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;          domiciliată în municipiul București, str. Doamna Ghica nr.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00           6, bl. 3, sc. E, et. 11, ap. 208, sector 2;
RON fiecare;                                    - administrator persoană fizică: Moise Nicoleta, cod
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                        numeric personal 2681001090074, data numirii
  - cod unic de înregistrare: 25535352;
                                        7.05.2009, durata mandatului 4 ani, până la data de
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/5698/2009.                                7.05.2013;
   (60/1.088.320)                                - denumire: TELEPRECISION-MTS - S.R.L.;
                                          - sediul social: București, Calea Victoriei nr. 139, sc. 1,
      Societatea Comercială                       et. 1, ap. 7, sectorul 1;
   TELEPRECISION-MTS - S.R.L., București                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
                                        activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
                ROMÂNIA                       - activitatea principală: 4619 - intermedieri în comerțul
                                        cu produse diverse;
       TRIBUNALUL MUNICIPIUL BUCUREȘTI                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5440                   RON fiecare;
         d i n d a t a d e 11 m a i 2 0 0 9                - durata de funcționare: nelimitată;
                                          - cod unic de înregistrare: 25535204;
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                             - număr de ordine în registrul comerțului:
  Comerțului de pe lângă                           J 40/5699/2009.
  Tribunalul București          - Gabriela Rolea             (61/1.088.321)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|374386|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3539/6.VII.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:83
posted:9/23/2010
language:Romanian
pages:32