mof4_2009_3108 by tradetrek

VIEWS: 44 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 3108                                          Luni, 15 iunie 2009
                  PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI


         PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială              ap. 28, sect. 3, CNP: 1740627433015, identificat cu
      A&G TOPCLASS DESIGN - S.R.L.             CI seria RR nr. 470427 emisă de SPCEP S3 BIR 3, la
                                data de 12.07.2007, asociaţi în cadrul S.C. REDCOM
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                CONSTRUCT 2008 S.R.L., am hotărât:
       NR. 1 DIN DATA DE 05.05.2009             1. Se suspendă activitatea societăţii pe o perioadă de
                                3 ani începând cu data de 30.04.2009 până la data de
  BOŢEA AURELIA, de cetăţenie română, domiciliat în
Mun. București, Str. Valea Călugărească, nr. 3, bl. D4,     29.04.2012.
sc. C, et. 4, ap. 30, sect. 6; CNP: 2720814154201,         (2/1.089.341)
identificat cu CI seria DP nr. 075007 emis de Secţia 22 de
Poliţie, la data de 12.02.2002, asociat unic în cadrul
S.C. A&G TOPCLASS DESIGN S.R.L, am decis:                    Societatea Comercială
  1. Declararea punctului de lucru situat în București,             VERSUS TECO - S.R.L.
Str. Lipscani nr. 77, parter, sector 3.
  2. Radierea punctului de lucru situat în București,     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
Sectorul 2, Str. Matei Voievod, nr. 73.
                                  S.C. VERSUS TECO S.R.L. NR. 1 DIN 29.04.2009
  (1/1.089.340)
                                  Subsemnaţii Safta Daniela, cetăţean român,
                                domiciliată în Bucureti, str. Clucerului, nr. 37, sc. A, et. 5,
       Societatea Comercială
                                ap. 11, sect. 1, identificată cu CI seria RD nr. 353162
     REDCOM CONSTRUCT 2008 - S.R.L.
                                eliberată de Secţia 2 Pol. La data de 15.12.2003,
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR            CNP 2540127400078, și Safta Valentin-Doru, cetăţean
                                român, născut la data de 20.09.1981 în București,
       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009            domiciliat în București, str. Clucerului, nr. 37, sc. A, et. 5,
  ROȘU NICOLAE, de cetăţenie română, domiciliat în       ap. 11, sect. 1, identificat cu CI seria RD nr. 353163,
Mun. București, Str. Sold. Petre M. Tina, nr. 7, bl. L33,    CNP 1810920410027, legal și statutar întruniţi, în calitate
sc. 1, etaj 9, ap. 46, sect. 3 CNP: 1710212513498,       de asociaţi la SC VERSUS TECO S.R.L., am hotărât:
identificat cu CI seria RT nr. 540161 emisă de SPCEP S3
                                  - suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă de
BIR 3, la data de 08.02.2008 și CIMPEANU CRISTIAN
                                3 ani începând cu 30.04.2009.
COMAN, de cetăţenie română, domiciliat în
Mun. București, Str. Copâceni, nr. 5, bl. L20, sc. 2, etaj 4,    (3/1.089.342)
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
         T & M IMPEX - S.R.L.                       TYROB PRIM - S.R.L.

     HOTĂRÂREA NR. 4 A ASOCIAŢILOR                         NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
           DIN 01.05.2009               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnaţii Petrache Mihaela Vasilica care se        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
legitimează cu CI seria RT NR. 347611,              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CNP 2671229433017 și Petrache Constantin care se         actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
legitimează ci CI seria RT nr. 271718,              TYROB PRIM S.R.L., cu sediul în București,
                                 Str. Cpt. Juverdeanu, nr.9, sector 2, înregistrată sub
CNP 1690611424514,în calitate de asociaţi la T & M
                                 nr. J40/20918/2008, cod unic de înregistrare 24871923,
IMPEX S.R.L. cu sediul în București, str. Baba Novac,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 220839 din 05.05.2009.
nr. 11, bl.G17, sc.2, et. 2, ap. 53, sector 3 având
J40/26269/1993 și C.U.I. 4951084, DECID:               (6/1.089.345)
  - în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind
societăţile comerciale și a prerogativelor stabilite prin             Societatea Comercială
actul constitutive al societăţii, SUSPENDAREA                    TYROB PRIM - S.R.L.
(întreruperea temporară) a activităţii societăţii, ca urmare
a următoarelor motive:                            DECIZIE A ASOCIATULUI UNIC
  - climatul economic actual;                   Subsemnatul MAGUREANU ROBERTINO, domiciliat
  - ultimele modificări legislative;              în București, str. Pictor Harlescu, nr. 3, bl. A6, sc. A, et. 2,
  - lipsa activităţii până în acest moment.          ap. 25, sector 2, identificat cu CI. seria RR nr. 382366,
  - suspendarea se realizează pe o perioadă de 3 ani      eliberată de SPCEP S2, la data de 17.03.2006,
(începând cu data de 05.05.2009 până la 05.05.2012.) cu     CNP 1680201434531, în calitate de asociat unic al
                                 S.C. “TYROB PRIM S.R.L.”, cu sediul social în București,
reluare a activităţii de la data de 06.05.2012.
                                 str. Cpt. Juverdeanu, nr. 9, sector 2,
  (4/1.089.343)                        J40/20918/16.12.2008, C.U.I. = 24871923, hotărăsc
                                 următoarele:
                                  Art. 1. - Modificarea obiectului de activitate.
      Societatea Comercială
                                  Obiectul de activitate se completează cu următoarele
  SMART BUSINESS DEVELOPEMENT - S.R.L.
                                 activităţi:
                                  4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                 nerezidenţiale;
 AL S.C. SMART BUSINESS DEVELOPEMENT S.R.L.             4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
                                  4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire și de
PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ ÎNMATRICULATA CU
                                 aer condiţionat;
 NR. J40/4776/2004, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE
                                  4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
  16271723, CU SEDIUL SOCIAL BUCUREȘTI,
                                  4331 - Lucrări de ipsoserie;
  STR. INGINERILOR TEI, NR. 8, BL. T31B, SC.A,           4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereţilor;
    AP. 43,SECTOR 2 NR. 02 / 27.04.2009             4339 - Alte lucrări de finisare.
  Asociat unic DOBRE Adrian Marius,                Art. 2. - Precizarea activităţii principale
  - identificat prin CNP: 1760624293181, legitimat cu       Domeniul de activitate principal se modifică și devine:
CI seria RT nr. 394395, domiciliat în București,         “412 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și
                                 nerezidenţiale”.
Str. Inginerilor Tei, nr. 88, Bl. T31B, Sc. A, Et. 3, ap. 43,
                                  Activitatea principala a societăţii se modifica și devine:
Sector 2,
                                 “4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și
  - în temeiul prevederilor actelor constitutive și ale Legii  nerezidenţiale”.
31/1990, DECIDE                           Activitatea” 4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de
  1. Suspendarea activităţii societăţii SMART          uz gospodăresc” devine activitate secundară.
BUSINESS DEVELOPEMENT S.R.L. începând de la             Actul constitutiv actualizat va fi redactat separat,
data de 30.04.2009 până la data 30.04.2012.           pentru a fi depus la Registrul comerţului.
  (5/1.089.344)                          (7/1.089.346)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                 3

         Societatea Comercială               În urma votului exprimat adunarea a hotărât în
          STOMOBI - S.A.               unanimitate de voturi următoarele:
                                  Se aprobă completarea obiectului secundar de
          HOTĂRÂREA NR. 2               activitate cu următoarele activităţi: cod caen
                                5630 - Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor, cod
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
    ACŢIONARILOR S.C. STOMOBI S.A.             caen 5610 - Restaurante și cod caen 5629 - Alte activităţi
       DIN DATA DE 14.04.2009               de alimentaţie n.c.a.

  La data de 14.04.2009, Ia sediul social al           (8/1.089.347)
S.C. STOMOBI S.A. din București, Bd Ghencea,
nr. 126-132, partea de vest a clădirii, etaj 1, camera nr. 6           Societatea Comercială
bis, sector 6, înregistrată Ia Registrul Comerţului sub               STOMOBI - S.A.
nr.J40/1382/1991, Cod Unic 452707, Atribut Fiscal R,
s-a întrunit Ia a doua convocare, Adunarea Generală                  NOTIFICARE
Extraordinară.
  Adunarea este prezidată de Dl Zarnoveanu            Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Aurel - președinte CA al SC STOMOBI SA.             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Președintele ședinţei Adunării deschide ședinţa       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
precizând ca aceasta se desfășoară la a doua convocare     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
și propune acţionarilor prezenţi ca dl Hancel Tiberius, să   actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
fie secretar de ședinţă.                    STOMOBI S.A., cu sediul în București, B-dul GHENCEA,
  Supusă la vot, aceasta propunere este aprobată în      nr. 126-132, etaj 1, sector 6, înregistrată sub
unanimitate de acţionarii prezenţi.               nr. J40/1382/1991, cod unic de înregistrare 452707, care
  Secretarul de ședinţă informează acţionarii prezenţi
                                a fost înregistrat sub nr. 220850 din 05.05.2009.
asupra formalităţilor de convocare a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor Societăţii pentru data de       (9/1.089.348)
13.04.2009 și data de 14.04.2009, ora 11:00, care s-au
efectuat în concordanţă cu prevederile Legii nr. 31/1990
republicată și modificată, ale actului constitutiv al              Societatea Comercială
Societăţii, ale Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului             SMART VEND - S.R.L.
CNVM nr. 1/2006.
  Convocatorul a fost publicat în ziarul 7 Plus din      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
07.03.2009 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a,
nr. 1363/04.03.2009, republicat cu completări în ziarul 7              NR. 1/29.04.2009
Plus din data de 25.03.2009 și în Monitorul Oficial, Partea     Subsemnaţii
a IV-a, nr. 1774/25.03.2009, cu înștiinţarea CNVM și        CERNEA DAN ALEXANDRU, cetăţean român, născut
Bursei de Valori București.                   la data de 04.10.1976 în localitatea București, domiciliat
  Conform Structurii Sintetice eliberată de Depozitarul    în București, Str. Soldat Alexandru Magarti, nr. 23,
Central SA sub nr. 9610/31.03.2009 la data de referinţă     ector 3, identificat cu CI seria RR nr. 348260/2004
17.03.2009, capitalul social al SC STOMOBI SA este de
                                eliberată de secţia 12 Politie, CNP 1761004414529 și
1.521.437,5 lei, fiind divizat în 608.575 acţiuni în valoare
                                  COJANU BOGDAN ALEXANDRU, cetăţean român,
nominală de 2,50 lei/actiune.
  Secretarul de ședinţa procedează la verificarea       născut la data de 23.07.1976 în localitatea București,
prezentei și a procesului verbal întocmit constatând că la   domiciliat în București, Calea Călărașilor, nr. 244, bl. S21,
ședinţă sunt prezenţi următorii acţionari:           sc. 3, et. 1, ap.71, sector 3, identificat cu CI seria RX
  - CANTEMIR DEVELOPMENT S.R.L., deţinătoare a        nr. 104018/1999 eliberată de secţia 11 Poliţie,
unui nr. de 260.909 acţiuni, reprezentând 42,87212 % din    CNP 1760723423025
capitalul social total, reprezentată prin dl Hancel Tiberius,    În calitate de asociaţi ai S.C. SMART VEND S.R.L., cu
administrator unic                       sediul in București, Str. Constantin Georgian, nr. 5, parter,
  Secretarul ședinţei informează asupra faptului că      sect. 2, înmatriculată la Reg. Comerţului din București cu
acţionarii prezenţi deţin în total un număr de 260.909     nr. J40/20738/2007, C.U.I. R022686318, am hotărât
acţiuni, reprezentând 42,87212 % din capitalul social și    suspendarea activităţii pe o perioadă de 2 ani.
din cota de participare Ia beneficii și pierderi.          Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  În aceste condiţii, președintele ședinţei constată că    neschimbate. Redactat și procesat azi 29.04.2009 în 3
Adunarea Generală Extraordinară, la a doua convocare,
                                exemplare.
este statutar și legal constituită, putând să delibereze în
mod valid asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.       (10/1.089.349)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
       Societatea Comercială              nr. 528645 emisă de SPCEP S3 biroul 1 la data de
     VALMAR INVEST IMOBILIARE - S.R.L.           23.05.2008, CNP 1440815400365; COLOMBINI
                                DONATO, cetăţean italian, sex masculin, născut la data
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             de 28.07.1938 în Italia, Ospedaletto Lodigiano
                                MI. domiciliat în Italia, Ospedaletto Lodigiano (LO),
 AL S.C. VALMAR INVEST IMOBILIARE S.R.L., CU
    SEDIUL IN BUCUREȘTI, SECTOR 5,             str. Balbi, nr. 45, posesor al C.I. nr. AK 3948576, emisă de
 STR. SEBASTIAN, NR. 38, J40/17252/16.12.2003,        autorităţile italiene la data de 12.10.2005, prin mandatar
         C.U.I. 16001118                Cobzarii     Alexandru,   în   temeiul   procurii
                                nr. 44936/26.01.2009 tradusă de traducătorul Popescu
  SubsemnatuI MIRICESCU MARIUS-HORIA,
                                Sorin-Traian a cărui semnătura a fost legalizata sub
cetăţean roman, născut în București la 06.08.1956,
domiciliat în București, str. Dr. Grigore Romniceanu,     nr. 292/05.02.2009 de BNP Siana Larisa Alexandrescu;
nr. 36, et. 1, ap. 3 sector 5, posesor al CI. seriaRR,     ROVATI GIANCARLO, cetăţean italian, sex masculin,
nr. 191844 eliberată de Secţia 17 Politie la 15.02.2002,    născut la data de 09.04.1937 în italia. Ghedi (BS),
CNP 1560806400445 în calitate de asociat unic al        domiciliat în Italia, Ghedi (BS), str. Tintoretto nr. 11,
S.C. “VALMAR INVEST IMOBILIARE” S.R.L., am decis:       posesor al C.I. nr. AK 5600571. emisă de autorităţile
  Se suspendă temporar activitatea S.C. “VALMAR       italiene la data de 07.06.2005 și TONINELLI ANTONIO,
INVEST IMOBILIARE” S.R.L. pe o durată de 3 ani,        cetăţean italian, sex masculin, născut la data de
respectiv începând de la data de 30.04.2009 până la data    19.07.1945 în Italia, Trenzano (BS), domiciliat în Italia.
de 29.04.2012.                         Leno (BS). Str. C.na Scariona N.8, posesor al C.I. nr. A.T
  Redactată și editată de părţi în 2 (două) exemplare,    6280448, emisă de autorităţile italiene la data de.
astăzi, 30.04.2009.
                                16.03.2004, toţi în calitate de asociaţi ai S.C TRANSCAR
  (11/1.089.350)                       TRAVEL S.R.L., am decis următoarele:
                                  1) Se revocă din funcţia de administrator dl Cobzaru
        Societatea Comercială              P. Alexandru și se numește în funcţia de administrator, pe
       TRANSCAR TRAVEL - S.R.L.             o durată nelimitată și având puteri depline,
                                dl TONINELLI ANTONIO cetăţean italian, sex masculin,
           NOTIFICARE                născut la data de 19.07.1945 în Italia, Trenzano (BS).
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul    domiciliat în Italia, Leno (BS), Str. C.na Scariona N.8,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  posesor al C.I. nr. AJ 6280448, emisa de autorităţile
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        italiene la data de 16.03.2004.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    2) Se schimbă domeniul și obiectul principal de
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale   activitate al societăţii din Transporturi rutiere de mărfuri și
TRANSCAR TRAVEL S.R.L., cu sediul în București,        servicii de mutare - cod CAEN 494, respectiv Transporturi
Str. GHEORGHE PRIPU, nr. 22-36, sector 1, înregistrată     rutiere de mărfuri -cod CAEN 4941 în Cultivarea plantelor
sub nr. J40/9833/1995 , cod unic de înregistrare        nepermanente - cod CAEN 011, respectiv - Cultivarea
8423006, care a fost înregistrat sub nr. 220866 din      cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a
05.05.2009.
                                plantelor      producătoare      de    seminţe
  (12/1.089.351)                       oleaginoase - cod CAEN 0111;
                                  3) Se schimbă sediul social din București, sector 1,
        Societatea Comercială              Str. Gheorghe Pripu, nr. 22-36 in judeţul Dâmboviţa,
       TRANSCAR TRAVEL - S.R.L.             comuna Niculesti, sat Ciocănari, nr. 224 B.
                                  4) Se renunţă la următoarele obiecte secundare de
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR           activitate: 7712 Activităţi de închiriere și leasing cu
                                autovehicule rutiere grele; 7731 Activităţi de închiriere și
      S.C. TRANSCAR TRAVEL S.R.L.,
                                leasing cu mașini și echipamente agricole; 7739 Activităţi
     CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 1,
                                de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și
    STR. GHEORGHE PRIPU, NR. 22-36, AVÂND
     J40/9833/15.11.1995, C.U.I. 8423006         bunuri tangibile n.c.a.
                                  În temeiul Legii nr. 31/1990 se va întocmi un alt act
  Subsemnaţii COBZARU P. ALEXANDRU, cetăţean         constitutiv actualizat.
român, sex masculin, născut la data de 15.08.1944 în        Redactată și editată de avocat Liliana Duta în 5 (cinci)
Romania, sat Horgesti (Com. Horgesti), jud. Bacău,
                                exemplare, astăzi, 30.04.2009.
domiciliat în Romania, Mun. București, sector 3,
Str. Baratiei, nr. 27, et. 2, ap. 3, posesor al CI. seria RR    (13/1.089.352)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                 5

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
   QUADRANT - AMROQ BEVERAGES - S.R.L.                  SALES FRUCT IMPEX CO. - S.R.L.

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR                       NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
      SOCIETĂŢII COMERCIALE
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   QUADRANT - AMROQ BEVERAGES S.R.L.
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      DIN DATA DE 04 MAI 2009
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Asociaţii societăţii:                     actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
  • QUADRANT-AMROQ BOTTLING COMPANY               SALES FRUCT IMPEX CO. S.R.L., cu sediul în
LIMITED, deţinătoare a 36.203.235 părţi sociale,         București, B-dul IULIU MANIU, nr. 61, bloc 8p, scara 6,
echivalentul a 99,7056% din capitalul social,           etaj 1, ap.213, sector 6, înregistrată sub
reprezentată de către dna Lungu Alina, împuternicită prin     nr. J40/11553/2000, cod unic de înregistrare 13593830,
procură,                             care a fost înregistrat sub nr. 220887 din 05.05.2009.
  • QUADRANT-AMROQ BOTTLING COMPANY
(EUROPE) LIMITED, deţinătoare a 106.893 părţi sociale,        (16/1.089.355)
echivalentul a 0,2944% din capitalul social, reprezentată
de către dna. Lungu Alina, împuternicita prin procură,             Societatea Comercială
  Întruniţi în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, legal       SALES FRUCT IMPEX CO. - S.R.L.
constituită, în prezenţa asociaţilor ce deţin întregul capital
social renunţând la formalităţile de convocare a adunării,            DECIZIE ASOCIAT UNIC
  Luând in dezbatere ordinea de zi:
  AM HOTĂRÂT ÎN UNANIMITATE:                  S.C. SALES FRUCT IMPEX CO. S.R.L J40/11553/2000,
  1. înfiinţarea unui punct de lucru în Călărași,          STR.BIHOR, NR. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
str. Varianta Nord, nr. 5, judeţul Călărași.               C.U.I. RO 13593830, NR. 1/04.05.2009
  2. Desfiinţarea unui punct de lucru al societăţii situat în    Subsemnatul GOLBOL MAHMUT,cetaţean turc
Municipiul Bacău, str. Tolstoi, nr. 14, judeţul Bacău.      născut la data de 13.06.1969, în Samandag.Turcia, sex
  3. Pentru înregistrarea prezentei hotărâri și         masculin, necăsătorit, cu domiciliul în Turcia, Antakya,
autorizarea punctului de lucru la Registrul Comerţului, se    identificat cu pașaport seria TR-J, nr264808, eliberat
împuternicește dna. Calinescu Andreea-Monica           Aut. turce la data de 18.11.1996. asociat unic în cadrul
legitimată cu CI. seria RT numărul 622994.            S.C. SALES FRUCT IMPEX CO. S.R.L. identificată cu
  (14/1.089.353)                        datele de mai sus, am decis următoarele:
                                   1. Se schimbă sediul social din Bucuresti, sector 1,
                                 str. Bihor, nr. 1, în București, sector 6, bld luliu Maniu,
        Societatea Comercială
                                 nr. 61, bl. 8 P, scara 6, etaj 1, ap. 213.
      BOCCONCINO CATERING - S.R.L.
                                   Restul prevederilor actului constitutiv raman
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR             neschimbate.
                                   Tehnoredactat astăzi 04.05.2009, la sediul societăţii în
       NR. 1 DIN DATA DE 23.04.2009             3(trei) exempare:

  Milos Constantin, de cetăţenie română, domiciliat în        (17/1.089.356)
Mun. București, Str. Ardeleni nr. 12, et. 1, ap. 2, sector 2,
CNP 1761202441535, identificat cu CI seria RT                   Societatea Comercială
nr. 143569 emisă de Secţia 6 de Poliţie, la data de               SALON GEORGETA - S.R.L.
07.03.2001 și Jernoiu lonut-Catalin, de cetăţenie
română, domiciliat în Mun. București, Str. Racari,        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
nr. 12, bl. 45, sc. 2, et. 2, ap. 64, sector 3,
CNP 1800904430074, identificat cu CI seria RD                 S.C. SALON GEORGETA S.R.L.
nr. 384427 emisa de Secţia 11 de Poliţie, la data de               DIN DATA DE 29.04.2009
02.06.2004, asociaţi în cadrul S.C. BOCCONCINO
                                   La Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. SALON
CATERING S.R.L., am hotărât:
                                 GEORGETA S.R.L. - societate cu sediul social în
  1. Declararea punctului de lucru situat în București,
                                 București, Sos. Virtuţii, Nr. 13, Bl. R5b, Sc. 3, Et. 3,
Comuna Chiajna, sat Roșu, str. 1 Decembrie, nr. 35A,
                                 Ap. 87, Sector 6, având numărul de ordine în Registrul
jud Ilfov.
                                 Comerţului J40/16805/06.10.2005, Codul Unic de
  (15/1.089.354)                        înregistrare 18018299, capitalul social subscris și vărsat
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
de 200 RON, - întrunită astăzi, 29.04.2009, la sediul       PETRONELA, născută la data de 22.07.1984 în
societăţii, au fost prezenţi toţi asociaţii, și anume:      Mun. Bucuresti, sec.5, de sex feminin domiciliată în
  1. Dl ALECU GEORGE CORNEL, cetăţean român,          Mun.Bucuresti, Sector 5, Șos.Salaj, nr. 136, bl. 49, sc. 4,
domiciliat în București, Șos. Virtuţii, Nr. 13, Bl. R5b, Sc. 3,  et.1 ,ap. 49, identificat cu Cl.seria DP, nr. 054971,
Et. 3, Ap. 87,Sector 6, identificat cu CI. Seria RX,       eliberată de IGP-DEP,la data de 02.02.2001
Nr. 267113, eliberată de Secţia 21 Poliţie la data de       CNP 2840722450047 a decis:
15.02.2005, CNP 1710105470028, deţinător al unui           Art. 1.Schimbarea activităţii principale,cod CAEN
număr de 10 părţi sociale, cu o valoare nominală de        6831 - Agenţii imobiliare în activitatea principală cod
10 RON fiecare, în valoare totală de 100 RON,           CAEN 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat(al
reprezentând 50 % din capitalul social ;             obiectelor de cult),domeniul cod CAEN 469 - Comerţ cu
  2. Dna ALECU GEORGETA, cetăţean român,            ridicata nespecializat.
domiciliată în București, Șos. Virtuţii, Nr. 13, Bl. R5b,       Art. 2.Completarea obiectului secundar de activitate
Sc. 3, Et. 3, Ap. 87, Sector 6, identificata cu CI. Seria RX,   cu activităţile: cod CAEN 1629 - Fabricarea altor produse
Nr. 205707, eliberată de Secţia 21 Poliţie la data de       din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte
12.08.2003, CNP 2790620463045, deţinătoare a unui         materiale vegetale împletite cod CAEN 3299 - Fabricarea
număr de 10 părţi sociale, cu o valoare nominală de        altor produse manufacturiere n.c.a.,cod CAEN
10 RON fiecare, în valoare totală de 100 RON,           2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
reprezentând 50 % din capitalul social.                Art. 3.Se va înregistra prezenta Decizie la
  Adoptând următoarea hotărâre:                 ORC-Tribunalul București.
  1) Suspendarea activităţii societăţii S.C. SALON
GEORGETA S.R.L. pe o perioadă de 3 ani, începând de          (20/1.089.359)
la data de 05.05.2009 până la data de 04.05.2012.
  Prezenta Hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor           Societatea Comercială
S.C. SALON GEORGETA S.R.L. a fost semnată în            INTERNATIONAL BRAND CONSULTANTS - S.R.L.
3 (trei) exemplare originale.
  (18/1.089.357)                               DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

                                         AL S.C. INTERNATIONAL
         Societatea Comercială                    BRAND CONSULTANTS S.R.L.
          SMARTIM - S.R.L.                         NR. 2/05.05.2009
            NOTIFICARE                   Subsemnatul Ștefan Ilie, cetăţean român,
                                 naţionalitatea română, domiciliat în București, Aleea
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                 Barajul Rovinari, nr. 12, bl. Y 12, sc. 1, ap. 16, sector 3,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 fiul lui Florea și Niculina, născut la 17.01.1966 în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 București, identificat cu CI seria RD nr. 116688,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 eliberată de Secţia 12 Poliţie la 28.07.2000,
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
                                 CNP 1660117433021 în calitate de asociat unic al
SMARTIM S.R.L., cu sediul în București, Sos. Sălaj,
                                 S.C. INTERNATIONAL BRAND CONSULTANTS S.R.L.
nr. 136, bloc 49, scara 4, etaj 1, ap.49, sector 5,
                                 cu sediul în București, sector 3, Aleea Barajul Rovinari,
înregistrată sub nr. J40/13788/2007 , cod unic de
înregistrare 22133016, care a fost înregistrat sub        Nr. 12, Bloc Y 12, scara 1, etaj 3, ap. 16, având nr. de
nr.220894 din 05.05.2009.                     înregistrare în registrul comerţului J40/1984/2005,
                                 C.U.I. și atribut fiscal R 17192296 am decis următoarele
  (19/1.089.358)                          Art. 1 Societatea va deschide un punct de lucru situat
                                 în Cluj Napoca, Calea Turzii, nr. 150, etaj II, Jud. Cluj.
         Societatea Comercială                Celelalte prevederi rămân nemodificate.
          SMARTIM - S.R.L.                 (21/1.089.360)

     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1
                                          Societatea Comercială
         DIN 27.04.2009 A                         INAROM EXIM - S.R.L.
        S.C. SMARTIM S.R.L.
J40/13788/2007,C.U.I. 22133016 SEDIUL BUCURESTI,               HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
     SECTOR 5, ȘOS.SALAJ, NR. 136,                SC INAROM EXIM S.R.L. cu sediul în București,
       BL. 49, SC. 4, ET. 1, AP. 49             Bld Octavian Goga, nr. 23, bl. M106, sc. 2, et. 7, ap. 64,
 La sediul societăţii, asociatul unic, CRISTEA ELENA       sector 3, prin D-na Leca Gheorghita Alexandrina în
SIMONA, cetăţean român fiica lui NICULAE și            calitate de ASOCIAT UNIC în cadrul companiei, decide
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                 7

suspendarea activităţii pentru o perioada de 3 ani,           - Darabani, str. 1 Decembrie, nr. 98A, bl. 5, et. P,
respective începând de la data de 1.05.2009 până la data       ap. 1-5, jud. Botoșani
de 30.04.2012, urmând ca activitatea sa fie reluată de la        2. Dl Traian Sevastian Baicu, domiciliat în București,
data de 1.05.2012.                          Șos. Nordului, nr. 82-92, bl. Constance, ap. 31, legitimat
  Prezenta Hotărâre se va înregistra la Oficiul           cu CI seria RX nr. 356968 emisă de către SPCEP S1
Registrului Comerţului conform prevederilor legale în        biroul nr. 2 la data de 30.08.2005, este împuternicit să
vigoare.                               întreprindă masurile pentru aducerea la îndeplinirea
                                   prezentei hotărâri și să semneze toate documentele
  (22/1.089.361)
                                   necesare în acest sens.
                                    Semnată în 3 exemplare originale azi 04.05.2009.
         Societatea Comercială
                                     (23/1.089.362)
         TBI CREDIT IFN - S.A.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                        Societatea Comercială
                                         LIBRA ISI CONCEPT - S.R.L.
     EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
    S.C. TBI CREDIT IFN S.A. CU SEDIUL ÎN             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
 BUCUREȘTI, STR. PUŢUL LUI ZAMFIR, NR. 8-12,
 ET. 2, SECTOR 1-J 40/15329/2003, RO 15901855,                   DIN DATA DE 29.04.2009
         NR. 200/04,05,2009                   DI/D-na Ene Ionut Emil, legitimat cu CI seria RR
  1. S.C. TBIF FINANCIAL SERVICES B.V., societate         nr. 070152, CNP 1851012440054, domiciliat în
privată cu responsabilitate limitată , înfiinţată și         București, Sector 6, Str Ghirlandei, Nr. 2, Bl. N1, Sc. 1,
înregistrată în Olanda sub nr. 34165471 la Camera de         Ap. 5, asociat unic al S.C. Libra Isi Concept S.R.L.,
Comerţ din Amsterdam, cu sediul în Claude Debussylaan        C.U.I. R022818575, J40/22281/2007 cu sediul în
30, Clădire Viñoly etaj 13, 1082 MD Amsterdam, Olanda,        București, Str. Ghirlandei, Nr. 2, Bl. N1, Sc. 1, Ap. 5,
reprezentă legal, de către Ivo Alexandrov Gueorguiev și       Sector 6, având în același timp și calitatea de
Zachary Rubin, în calitate de Administratori;            administrator la S.C. Libra Isi Concept S.R.L. (în baza
  2. Traian Sevastian Baicu, cetăţean român, domiciliat      actului constitutiv al societăţii comerciale), DECIDE:
în București, Șos. Nordului, nr. 82-92, bl Constance,          - în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind
ap. 31, legitimat cu CI seria RX nr. 356968 emisă de catre      societăţile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 30.08.2005;             actul constitutiv al societăţii, asociatul unic
  3. Ivo Gueorguiev Alexandrov, cetăţean bulgar, născut      (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
la data de 22.01.1964 în Bulgaria-Sofia, domiciliat în        temporară) a activităţii societăţii ca urmare a
Bulgaria, Sofia, Complexul “ Drujba”, nr. 93, et. 1, ap. 7,     următoarelor motive:
identificat cu Cartea de identitate nr. 184936619, cod         - climatul economic actual,
numeric personal 6401226805, eliberat de M.A.I. -Poliţia        - ultimele modificări legislative,
din Republica Bulgaria la data de 05.10.2004, prin           - lipsa activităţii pana in acest moment.
împuternicit;                              - Suspendarea se realizează pentru o perioada de 3
  4. Florentina Virginia Mircea, cetăţean român,          ani (începând cu data de 29.04.2009).
domiciliată în sat. Óstratu (Com. Corbeanca),              Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
Ale. Castanului, nr. 15, jud. Ilfov, posesoare a CI seria IF     dl Ene Ionut Emil, administratorul societăţii, care va avea
nr. 118689, CNP 2590426400069, eliberată de SPCEP          ca sarcina efectuarea tuturor formalităţilor la Oficiul
Buftea la data de 20.07.2006;                    Registrului Comerţului.
  În calitate de acţionari ai S.C. TBI CREDIT IFN S.A.,        (24/1.089.363)
instituţie financiară nebancară cu sediul în București,
str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, et. 2, sector 1, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J 40/15329/2003,                     Societatea Comercială
RO 15901855, reprezentând 100% din capitalul social,                I.D.N. GROUP CO - S.R.L.
renunţând la formalităţile legale de convocare, am decis
                                          DECIZIA NR. 01/04.05.2009
în unanimitate următoarele:
  1. Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru în loc. Iași,     Subsemnata Ciontu Maria, domiciliată în București,
șos. Păcurari, nr. 77, bl. 477, tronson 1, parter, judeţul      Str. Tg. Neamt, Nr. 14A, Bl. B37, Sc. 4, Et. 2, Ap. 52,
lasi, unde se vor desfășura activităţile prevăzute în        Sector 6, posesoare a CI Seria RT, Nr. 553710, eliberată
obiectul principal și în obiectul secundar al societăţii.      de secţia 22 Poliţie la data de 25.04 2008,
  2. Se aprobă radierea următoarelor puncte de lucru:       CNP 2600212400316, asociat unic al S.C. IDN
  - lași, șos. Păcurari, nr. 47, bl 546, sc. B, et. P, jud. lași  GROUP Co S.R.L. prin prezenta DECID
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
  Pe perioadă de 3 ani, respectiv de la data de         ap.45, Sector 3 înregistrată la Registrul Comerţului sub
05.05.2009 până la data de 04.05.2012 se suspendă         nr. J40/8991/2006, C.U.I. RO 18726139 au decis astăzi
temporar activitatea S.C. I.D.N. GROUP CO S.R.L.         30.04.2009 următoarele:
                                   1.Suspendarea activităţii societăţii pentru o perioadă
  (25/1.089.364)
                                 de 3 ani începând cu data de 01.05.2009 până la
                                 01.05.2012.
         Societatea Comercială
                                   (27/1.089.368)
         CORIMEX 3000 - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                     Societatea Comercială
                                     INTERNATIONAL BUSINESS TELECOM
      AL S.C. CORIMEX 3000 S.R.L.                      GROUP - S.R.L.
   CU SEDIUL ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
 STR. DRISTORULUI, NR. 104, BLOC 15B, SCARA B,          HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
  ETAJ 9, AP. 92, SECTOR 3, ÎNMATRICULATĂ LA
 REGISTRUL COMERŢULUI SUB NR.J40/659/1996                  S.C. INTERNATIONAL BUSINESS
      C.U.I.8083621 ÎNCHEIATĂ AZI                      TELECOM GROUP S.R.L.
       30 APRILIE 2009 SUB NR.1                         NR 4/30 04 2009
  Subsemnata SELTEN CORNELIA cetăţeană română,            Subsemnaţi Manescu Bogdan, născut la data de
sex femeiesc, născută la data de 17.09.1948 domiciliată      22 08 1981 în Mun. București, sector 5 , fiul lui Gheorghe
în Municipiul București, Str. Dristorului, nr. 104, bloc 15B,   și Ana, cu domiciliul în Str. B-dul 1 Decembrie 1918,
scara B, etaj 9, ap. 92, sector 3, posesoare a CI seria RT    nr. 22, bl 3 , sc 2 , ap 45 , sector 3 , București de cetăţenie
nr. 064933 eliberată de Secţia 12 Poliţie la data de       român având CI seria RD nr. 451696 eliberată de SPCEP
13.01.2000, C.N.P. 2480917400529, în calitate de         S3 biroul nr 5, la data de 28.11.2005,
asociat unic al S.C. CORIMEX 3000 S.R.L. cu sediul în       CNP 1810822450060 și CROITOR VLAD, născut la data
Municipiul București, Str. Dristorului, nr. 104, bloc 15B,    de 31 12 1981 în Mun.București, sect.3, fiul lui Constantin
scara B, etaj 9, ap.92, sector 3, înmatriculată la Registrul   și Elisabeta, cu domiciliul în Municipiul București,
Comerţului sub nr.J40/659/1996 C.U.I.8083621,           Bld 1 Decembrie 1918, nr. 24, bl. 5, sc. 1, et. 4, ap. 20,
am decis următoarele:                       sector 3, de cetăţenie român având CI seria RT
  1. Suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă de     nr. 422213 eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de
3 ani, începând cu data de 30 Aprilie 2009.            02.08.2006 CNP 1811231430017 în calitate de asociaţi
                                 “ai SC INTERNATIONAL BUSINESS TELECOM
  (26/1.089.365)
                                 GROUP S.R.L. cu sediul social în Municipiul București
                                 Str. Sebastian, nr. 141, bl. V73, sc. 1, et. 4, ap. 18,
        Societatea Comercială               Sector 5 inregistrata la Registrul Comerţului sub nr
      TEL CONSULT SERVICE - S.R.L.             J40/8546/2008 CUIRO 23890919 au decis astăzi
                                 30.04.2009 următoarele:
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR               1 .Suspendarea activităţii societăţii pentru o perioadă
                                 de 3 ani începând cu data de 01.05.2009 până la
      SC TEL CONSULT SERVICE S.R.L.             01.05.2012.
         NR. 3 /30 04 2009
                                   (28/1.089.369)
  Subsemnaţi Manescu Bogdan, născut la data de
22 08 1981 în Mun. București, sector 5 , fiul lui Gheorghe
și Ana, cu domiciliul în Str. B-dul 1 Decembrie 1918,            Societatea Comercială
nr. 22 , bl 3, sc 2 , ap. 45, sector 3 , București de cetăţenie  TRANS/FORM - ARHITECTURA & DESIGN - S.R.L.
român având CI seria RD nr. 451696 eliberată de SPCEP
S3 biroul nr 5, la data de 28.11.2005,              HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
CNP 1810822450060 și VASILE CĂTĂLIN, născut la
                                  S.C. TRANS/FORM - ARHITECTURA & DESIGN
data de 09.01.1982 în judeţ Călărași , oraș Budesti, cu
                                 S.R.L., CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. LOG. LUCA
domiciliul în Municipiul București, Bld Decembrie 1918,
                                 STROICI, NR. 16A, AP. 5, SECTOR 2, ÎNREGISTRATĂ
nr. 70 , bl. VN6, sc. 1, et. 3, ap. 16, sector 3, de cetăţenie
                                   LA ORCTB SUB J40/687/1998, C.U.I. 10182503,
român având Bl seria GV nr. 384226 eliberată de
                                         NR. 01/05.05.2009
Secţia 13 Poliţie la data de 02.06.1996
CNP 1820109511990 în calitate de asociaţi ai S.C. TEL        Subsemnaţii ENE ADELA, cetăţean român, fiica lui
CONSULT SERVICE S.R.L. cu sediul social în Municipiul       Ion și Viorica, născută la data de 28.08.1972 în
București, Str. 1Decmbrie 1918, nr. 22, bl. 3, sc. 2, et.2,    Mun. București, sector 2, domiciliată în București,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                 9

str. Cercului, nr. 6, bl. 5/7, sc. A, et. 7, ap. 32, sector 2,          Societatea Comercială
identificată cu Cl. seria RD nr. 538367, eliberată la data           BIO - COSMETICA - S.R.L.
de 20.09.2007, de SPCEP S2 biroul nr. 3,
                                        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
CNP 2720828440012 și ENE MIHAI, cetăţean român, fiul
lui Marcel și Elena, născut la data de 13.12.1969 în               DIN DATA DE 28.04.2009
Mun. București, sector 8, domiciliat în București,
                                  ANTON ELENA domiciliată în București,
str. Cercului, nr. 6, bl. 5/7, sc. A, et. 7, ap. 32, sector 2,
                                 B-dul Uverturii, nr. 163H, sector 6, posesoare a CI seria
identificat cu CI seria RX nr. 315958, eliberată la data de   RR nr.390273, eliberată de SPCEP S6 biroul 2 la data de
02.06.2005 de Secţia 8 Poliţie, în calitate de asociaţi ai    10.05.2006 CNP 2650410103767 în calitate de asociat
SC TRANS/FORM - ARHITECTURA & DESIGN S.R.L.,           unic al S.C. BIO-COSMETICA S.R.L., cu sediul în
cu sediul în București, str. LOG. LUCA STROICI, nr. 16A,     București, B-dul Uverturii, nr. 163H, sector 6, înregistrată
ap. 5, sector 2, înregistrată la ORCTB sub J40/687/1998,     la ORC București sub nr. J 40/7288/1997, C.U.I.
CU110182503, am hotărât următoarele:               9782504, am decis suspendarea activităţii societăţii
                                 pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data prezentei
  1. Societatea își va suspenda activitatea începând cu
                                 decizii, urmând să-și reia activitatea începând cu data de
data de 05.05.2009 și până în data de 05.05.2012.        25.04.2012.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                   (31/1.089.372)
nemodificate.
  Prezenta hotărâre a fost redactată de către asociaţi în
2 două exemplare.                                Societatea Comercială
                                        VVTC IMOBILIARE - S.R.L.
  (29/1.089.370)
                                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
        Societatea Comercială                  SC VVTC IMOBILIARE S.R.L. DIN DATA DE
      SDR SOCIAL DYNAMICS - S.R.L.                       28.04.2009

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR              În data de 28.04.2009, la sediul societăţii, asociaţii
                                 Anton Marin, domiciliat în București, B-dul Uverturii,
     SC SDR SOCIAL DYNAMICS S.R.L.             nr. 163H, sector 6, posesor CI seria RR nr.390274,
                                 CNP 1600508400375; Ivascu Paul domiciliat în
         NR. 5/30.04.2009
                                 București, B-dul Decebal, nr. 28, bl. S1, sc. 1, et. 6,
  Subsemnaţi Manescu Bogdan, născut la data de         ap. 18, sector 3, posesor al CI seria RD nr. 432605,
22.08.1981 în Mun. București, sector 5, fiul lui Gheorghe    CNP 1580212400460; Velican Virginia domiciliată în
și Ana, cu domiciliul în Str. B-dul 1 Decembrie 1918,      București, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 2A, bl. P3, sc. 2,
                                 et. 2, ap. 28, sector 4, posesoare a CI seria RT
nr. 22 , bl. 3 , sc 2 , ap 45 , sector 3 , București de
                                 nr. 093122, CNP 2690228441531; Leanca Ionel,
cetăţenie român având CI seria RD nr. 451696 eliberată      domiciliat în București, B-dul Uverturii, nr. 163F, sector 6,
de SPCEP S3 biroul nr 5, la data de 28.11.2005,         posesor al CI seria RD nr.386153, CNP 1550616400162
CNP 1810822450060 și Tonangi Simona-Miruna,           și Oprea Valeria domiciliată în București, str. Matei
născută la data de 07 06 1981 în Mun. București,         Basarab, nr. 108, bl. 74, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 3,
sector 6 , cu domiciliul în Municipiul București, Str. Mihail  CNP 2690228441541 au hotărât suspendarea activităţii
Cioranu, nr. 10 , bl. 70B, et. 4, ap. 17, sector 5, de      societăţii pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de
                                 25.04.2012.
cetăţenie român având Bl seria DP nr 100186 eliberată
de D.G.E.I.P. - D.E.P. la data de 24 09 2003             (32/1.089.373)
CNP 2810607460049 în calitate de asociaţi ai S.C. SDR
SOCIAL DYNAMICS S.R.L. cu sediul social în Municipiul               Societatea Comercială
București, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, bl. 3, sc. 2,              INSTALFIX - S.R.L.
et. 2, ap. 45, Sector 3 înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J40/32/2007 C.U.I. RO 20361611 au decis astăzi      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
30.04.2009 următoarele:                       Încheiat astăzi 30.04.2009 la Sediul Firmei
  1.Suspendarea activităţii societăţii pentru o perioadă    S.C. INSTALFIX S.R.L. din București, Strada Alexandru
de 3 ani începând cu data de 01.05.2009 până la         Campeanu, nr. 23, sect. 1.
                                  Subsemnaţii Bica Florinei Daniel domiciliat în
01.05.2012.
                                 București, Str. Mr. Alex. Cimpeanu, nr. 23, bl corp C,
  (30/1.089.371)                        ap. 2, sect. 1, CNP 1660217414522, și
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
  Bica Maria domiciliată în București, Str. Mr. Alex.      posesor al CI seria RD nr. 386153, CNP 1550616400162
Cimpeanu, nr. 23, corp C, ap. 2, sect. 1,            și Oprea Valeria domiciliată în București, str. Matei
CNP 2470429400013, în calitate de asociaţi ai firmei SC     Basarab, nr. 108, bl. 74, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 3,
INSTALFIX S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului      CNP 2690228441541 au hotărât suspendarea activităţii
sub număr J40/3326/2003, C.U.I. 15262433 hotărăsc        societăţii pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data
următoarele:                           prezentei hotărâri, urmând să-și reia activitatea începând
  Art. 1 - Se decide suspendarea activităţii firmei       cu data de 25.04.2012.
S.C. INSTAL FIX S.R.L. pe o perioadă de 3 (trei) ani         (35/1.089.376)
începând cu data de 01.05.2009.
  Prezenta Hotărâre a fost redactată, azi 30.04.2009, în
3 exemplare, la Sediul firmei mai sus menţionat.                 Societatea Comercială
                                        TRUST-CREATIVE - S.R.L.
  (33/1.089.374)
                                      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
         Societatea Comercială
          AH TIMES - S.R.L.                    NR. 2/27.04.2009 A ASOCIAŢILOR
                                       S.C. TRUST-CREATIVE S.R.L.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                Subsemnaţii
                                   • CRISTOF MARIUS ANDREI, de cetăţenie română,
        DIN DATA DE 28.04.2009              domiciliat în București, str. Turda, nr. 108, bl. 33, sc. B,
  S.C. V&V TRADING COMPANY S.A., cu sediul în          et. 5, ap. 64, sector 1, născut în București în data de
București, Bdul Decebal, nr. 7, bl. S12, sc. 2, et. 5, ap. 34,  17 februarie 1981, fiul lui Dan și Cornelia,
sector 3, J40/8089/2001, C.U.I. 14196161, prin          posesor al CI seria RX nr. 277393, eliberată de Secţia 4
reprezentant Ivascu Paul, în calitate de asociat unic al     Poliţie la data de 10.03.2005, CNP 1810217430054, în
S.C. AH TIMES S.R.L. cu sediul în București, str. Matei     calitate de asociat al S.C. TRUST-CREATIVE S.R.L.,
Basarab, nr. 108, bl. 74, ap. 12, sector 3, J40/2265/2006,    deţinând 7 părţi sociale și având o cotă de 33,34% din
C.U.I. 18375810, am decis suspendarea activităţii        capitalul social;
societăţii pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data       • DECULESCU IONITA LIVIU, de cetăţenie română,
prezentei decizii, conform hotărârii asociatului unic S.C.    domiciliat în București, Șos. Pantelimon, nr. 235, bl. 67,
V & V TRADING COMPANY S.A., A.G.E.A. din data de         sc. A, et. 1, ap. 7, sector 2, născut în București în data de
28.04.2009, urmând să-și reia activitatea cu data de       03 august 1979, fiul lui Nicolae și Raluca, posesor al CI
25.04.2012.                           seria RT nr. 285681, eliberată de Secţia 9 Poliţie la data
  Administratorul societăţii va duce la îndeplinire       de 27.09.2003, CNP 1790803510024, în calitate de
prezenta hotărâre, putând să mandateze o altă persoană      asociat al S.C. TRUST-CREATIVE S.R.L., deţinând
pentru efectuarea formalităţilor necesare.            7 părţi sociale și având o cotă de 33,33% din capitalul
                                 social;
  (34/1.089.375)                          • PLESOIANU LIVIU IOAN ADRIAN, de cetăţenie
                                 română, domiciliat în București, str. Teiul Doamnei, nr. 19,
       Societatea Comercială               bl. 39, sc. A, et. 3, ap. 11, sector 2, născut în București în
      CORD COMMERCE 2002 - S.R.L.              data de 24 ianuarie 1980, fiul lui Dan și Ioana, posesor al
                                 CI seria RR nr. 075318, eliberată de Secţia 7 Poliţie la
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR            data de 30.11.1999, CNP 1800124420011, în calitate de
                                 asociat al S.C. TRUST-CREATIVE S.R.L., deţinând 7
     SC CORD COMMERCE 2002 S.R.L.              părţi sociale și având o cotă de 33,33% din capitalul
       DIN DATA DE 28.04.2009               social,
  În data de 28.04.2009, la sediul societăţii, asociaţii      împreună reprezentând 100% din capitalul social, în
Anton Marin, domiciliat în București, B-dul Uverturii,      unanimitate, cu renunţarea la formalităţile de convocare
nr. 163H, sector 6, posesor CI seria RR nr. 390274,         AM HOTĂRÂT:
CNP 1600508400375; Ivascu Paul domiciliat în             SUSPENDAREA TEMPORARĂ A ACTIVITĂŢII
București, B-dul Decebal, nr. 28, bl. S1, sc. 1, et. 6,     S.C. TRUST-CREATIVE S.R.L. ÎN CONFORMITATE CU
                                 PREVEDERILE LEGII 31/1990 REPUBLICATĂ, CU
ap. 18, sector 3, posesor al CI seria RD nr. 432605,
                                 MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PE
CNP 1580212400460; Velican Virginia domiciliată în
                                 O PERIOADĂ DE TREI ANI, RESPECTIV ÎNCEPÂND
București, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 2A, bl. P3, sc. 2,
                                 DE LA DATA DE 1 MAI 2009 PÂNĂ LA DATA DE 30
et. 2, ap. 28, sector 4, posesoare a CI seria RT
                                 APRILIE 2012.
nr. 093122, CNP 2690228441531; Leanca Ionel,
domiciliat în București, B-dul Uverturii, nr. 163F, sector 6,    (36/1.089.377)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                11

         Societatea Comercială             prevederile legale precum și cele ale Actului Constitutiv
         HOMT SERV - S.R.L.              cu privire la convocare, validitatea constituirii și a
                                deliberărilor adunărilor generale ale societăţilor cu
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             răspundere limitată, Adunare Generală, HOTĂRĂȘTE
                                  1. Suspendarea activităţii societăţii mai sus
       NR.2 DIN DATA DE 29.04.2009            menţionate pentru o perioadă de 3 ani, începănd cu data
  TEODORESCU DUMITRU,cu domiciliul în Bucuresti,        de 01.05.2009, urmând să-și reia activitatea la data de
cal. Plevnei, nr. 98, bl. 10c, et. 4, ap. 11, sect. 1,     01.05.2012.
C.N.P. 1600116400143, C.I. seriaRD nr. 507229 emisă         (39/1.089.380)
de SPCEP S1 birou 3,la data de 14.12.2006, asociat unic
în cadrul S.C. HOMT SERV S.R.L., am decis:
  Declararea punctului de lucru situat în București,           Societatea Comercială
Staţia de metrou ARMATA POPORULUI, spaţiu            QUANTA THREE ESTATE DEVELOPMENTS - S.R.L.
comercial nr. 8 ,sector 6.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân                   NOTIFICARE
neschimbate.                            Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
  (37/1.089.378)                       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       Societatea Comercială               actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
      A&V CONSULTING 2002 - S.R.L.             QUANTA THREE ESTATE DEVELOPMENTS S.R.L., cu
                                sediul în București, B-dul Unirii, nr. 27, bloc 15, scara 3,
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR            etaj 2, ap.52, sector 5, înregistrată sub
                                nr. J40/11805/2008, cod unic de înregistrare 24165073,
     S.C. A&V CONSULTING 2002 S.R.L.            care a fost înregistrat sub nr.220994 din 05.05.2009.
        DIN DATA DE 28.04.2009
                                  (40/1.089.381)
  Asociaţii Anton Marin, domiciliat în București,
B-dul Uverturii, nr. 163H, sector 6, posesor al CI seria RR
nr. 390274, CNP 1600508400375, Ivascu Paul domiciliat           Societatea Comercială
în București, B-dul Decebal, nr. 28, bl. S1, sc. 1, et. 6,   QUANTA THREE ESTATE DEVELOPMENTS - S.R.L.
ap. 18, sector 3, posesor al CI seria RD nr. 432605,
CNP 1580212400460, Velican Virginia domiciliată în                 HOTĂRÂREA NR. 1
București, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 2A, bl.P3,
sc. 2,et. 2, ap. 28, sector 4, posesoare a CI seria         DIN DATA DE 25 APRILIE 2009 A ADUNĂRII
RT nr. 093122, CNP 2690228441531, Leanca Ionel          GENERALE A ASOCIAŢILOR S.C. QUANTA THREE
domiciliat în București, B-dul Uverturii, nr. 163F, sector 6,   ESTATE DEVELOPMENTS S.R.L.,CU SEDIUL ÎN
posesor al CI seria RD nr.386153, CNP 1550616400162        ROMANIA, BUCUREȘTI, SECTOR 5, BD UNIRII,
și Oprea Valeria domiciliată în București, str. Matei      NR. 27, BL. 15, SC. 3, ET. 2, AP. 52, AVÂND NUMĂR
Basarab, nr. 108, bl. 74, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 3,     DE ORDINE ÎN ORC-TB J40/11805/09.07.2008 ȘI
CNP 2690228441541, au hotărât suspendarea activităţii       C.U.I. 24165073, CAPITAL SOCIAL 1000 RON
societăţii pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data      ■ ÒZBILEN MUZAFFER ONDER, cetăţean turc,
prezentei hotărâri, urmând să-și reia activitatea pe data    sex M, căsătorit, fiul lui Mehdi Hayri și al lui Ayșe Ayla,
de 25.04.2012.                         născut la data de 22.04.1967 în localitatea Adapazari,
  (38/1.089.379)                       Turcia, cu domiciliul în Turcia-lstanbul și reședinţa în
                                Romania, București, Str. Papiu Marian, nr. 6, BI. 42, et. 5,
                                ap. 18, sector 3, identificat cu Carte de rezidenţă pentru
        Societatea Comercială              membrii de familie seria RTT nr.03669, eliberată de
       ANDRADA GENERAL - S.R.L.              A.P.S-Bucuresti la data de 08.06.2007, valabilă până la
                                data de 07.06.2012, CNP7670422400016, deţinând
   ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA              25% din capitalul social
                                  ■ PELINARI ANDREI-CONSTANTIN, cetăţean
   A ASOCIAŢILOR DIN DATA DE 27.04.2009
                                român, sex M, nascut în Mun. București, sector 1, la data
        HOTĂRÂREA NR 2
                                de 16.05.1975, fiul lui Constantin și Lidia, cu domiciliul în
  ADUNAREA Generala a Asociaţilor S.C. ANDRADA         Mun.București, sector 5, Bd Unirii, nr. 27, BI. 15, sc. 3,
GENERAL S.R.L., cu sediul în str. Racari, nr. 12A, bl. 43,   et. 2, ap. 52, identificat cu CI seria RT nr. 034368
et. 8, Sector 3, constatând că au fost îndeplinite       eliberată de Secţia 17 Poliţie la data de 12.08.1999,
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
valabilă   până    la  data   de   16.05.2009,    valabilitate până la data de 09.02.2017, CNP
CNP1750516421512, deţinând 25% din capitalul social        2760209382742;
  ■ DUMITRESCU HORATIU-ADRIAN, cetăţean               • cesionarea unui număr de 5 părţi sociale în valoare
român, sex M, născut la data de 05.02.1978 în           de 10 RON fiecare, având o valoare totală de 50 RON,
Mun.Bucuresti, sector 5, fiul lui Alexandru și           reprezentând 5% din capitalul social d-lui MERTIC
Marga-Luminita, domiciliat în Mun.Bucuresti, sector 4,       CRISTIAN, cetăţean român, sex M, născut la data de
Bld Constantin Brancoveanu, nr. 14, bl. 5, sc. 3, et. 3,      16.03.1981 în Mun.lași, jud.lași, fiul lui Dan-Mihail și al
ap. 77, identificat cu CI seria RT nr.088343, eliberată de     lordana-Mirela, cu domiciliul în Mun. București, sector 5,
S.E.P. la data de 02.05.2000, cu valabilitate până la data     Bld Tudor Vladimirescu, nr. 80, BI.135, sc. 1, et. 6, ap. 16,
de 05.02.2010, CNP1780205443014 deţinând 13% din          identificat cu CI seria RT nr.493838, eliberată de SPCEP
capitalul social                          S5 biroul nr. 2 la data de 05.07.2007, valabilă până la
  ■ IACOB CONSTANTIN-VICTORAS, cetăţean             data de 16.03.2017, CNP1810316226850;
român, sex M, născut la data de 14.10.1980 în             • cesionarea unui număr de 5 părţi sociale în valoare
Mun. Rîmnicu Vilcea - jud.Vîlcea, fiul lui Victor și Elena,    de 10 RON fiecare, având o valoare totală de 50 RON,
domiciliat în Mun.Rîmnicu-Vîlcea, jud.Vîlcea,           reprezentând 5% din capitalul social d-lui GRASU
Bld Tineretului, nr. 3, bl. A11/3, sc. B, ap. 35, identificat cu  MIHAI-LIVIU, cetăţean român, sex M, născut la data de
CI seria VX nr.187603, eliberată de Pol. Mun. Rîmnicu       21.04.1987 în Mun. București-sector 2, fiul lui
Vîlcea la data de 05.10.2004, cu valabilitate până la data     Daniel-Radu și al Mariana, cu domiciliul în Mun. Fetești,
de 14.10.2014, CNP1801014385562 deţinând 13% din          jud. lalomiţa, str. Ms.Alexandru Averescu, BI. Z30, et.1,
capitalul social                          ap. 4, identificat cu CI seria SZ nr.040908, eliberată de
  ■ BADEA TRAIAN-ALEXANDRU, cetăţean român,           Pol.Mun.Fetești la data de 17.05.2001, valabilă până la
sex M, născut la data de 16.09.1977 în Mun.București        data de 21.04.2011, CNP 1870421420011
sector 3, fiul lui Traian și al Mihaela, domiciliat în         • cesionarea unui număr de 1 părţi sociale în valoare
Mun. București, sector 2, str. Traian, nr. 206, et. 5, ap. 10,   de 10 RON, reprezentând 1% din capitalul social d-lui
identificat cu CI seria RD nr.214128, eliberată de         OPREA MARIAN, cetăţean român, sex M, născut la data
Secţia 8 Poliţie la data de 06.12.2001, cu valabilitate      de 06.06.1982 în Mun.Pitești jud. Argeș, fiul lui Nicolae și
până la data de 16.09.2011, CNP1770916423023,           Nicoleta, domiciliat în Mun.Pitești jud. Argeș,
deţinând 12% din capitalul social                 Str. Dr. Carol Davila, nr. 5, bl. B2, sc. A, et. 2, ap. 9,
  ■ PRISNEA BOGDAN, cetăţean român, sex M, nascut        identificat cu CI seria AS nr.481900, eliberată de
la data de 21.06.1979 în Mun.București- sector 4, fiul lui     SPCLEP Pitești la data de 02.10.2006, cu valabilitate
Adrian și al Elena, domiciliat în Mun.București-sector 3,     până la data de 06.06.2013, CNP X1820606035316;
Str. Becatei, nr. 4, bl. R4, sc. C, et. 5, ap.136, identificat     2. Cesionarea de către asociatul PELINARI ANDREI-
cu CI seria RD nr.094648, eliberată de S.E.P. la data de      CONSTANTIN a unui număr de 20 părţi sociale, având o
26.10.1999, cu valabilitate până la data de 21.06.2009,      valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de
CNP1790621434513 deţinând 12% din capitalul social         200 RON, reprezentând 20% din capitalul social
întruniţi la sediul societăţii, la data de 13 aprilie 2009,    următoarelor persoane:
constatând că sunt îndeplinite condiţiile statutare cu         • cesionarea unui număr de 7 părţi sociale în valoare
privire la cvorum și cu privire la majoritatea necesară      de 10 RON fiecare, având o valoare totală de 70 RON,
adoptării hotărârilor în cadrul A.G.A., respectiv sunt       reprezentând 7% din capitalul social d-lui VIERU
prezenţi în adunarea generală a asociaţilor asociaţii care     IOAN-LUCIAN, cetăţean român, sex M, născut la data de
reprezintă 100% din capitalul social, adoptă cu          04.01.1979 în Mun. Roman, jud. Neamţ, fiul lui Ștefan și
unanimitate prezenta hotărâre, prin care se decid         Maria, domiciliat în Mun. București, sector 2,
următoarele:                            Șos. Vergului, nr. 21-29, bl. G1-G4, sc. B, et. 1, ap. 53,
  1. Cesionarea de catre asociatul ÒZBILEN            identificat cu CI seria RD nr.578541, eliberată de SPCEP
MUZAFFER a unui număr de 18 părţi sociale, având o         S2 Birou nr. 4 la data de 20.06.2008, cu valabilitate până
valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de      la data de 04.01.2018, CNP 1790104272641
180 RON, reprezentând 18% din capitalul social,            • cesionarea unui număr de 7 părţi sociale în valoare
următoarelor persoane:                       de 10 RON fiecare, având o valoare totala de 70 RON.
  • cesionarea unui număr de 7 părţi sociale în valoare     reprezentând 7% din capitalul social d-nei MATEESCU
de 10 RON fiecare, având o valoare totală de 70 RON,        RODICA, cetăţean român, sex F, născută la data de
reprezentând     7%    din   capitalul    social  13.03.1971 în Mun.București sector 3, fiica lui Vasile și
d-nei ŢÎRLEA IONELA, cetăţean român, sex F, născută la       Niculina, domiciliată în Mun. Constanţa judeţul.
data de 09.02.1976 în orașul Horezu jud. Vîlcea, fiica lui     Constanţa, Bd. Al. Lapusneanu, nr. 177A, bl. LP2, sc. A,
Constantin și Ileana, domiciliată în Mun.Rîmnicu Vîlcea,      ap. 18, identificată cu CI seria KT nr.771312, eliberată de
Str. Calea lui Traian, nr. 82, bl. S 9, sc. C, ap. 10,       SPCLEP Constanţa, la data de 20.03.2009, cu
identificată cu CI seria VX nr.277532, eliberată de        valabilitate până la data de 13.03.2019,
SPCLEP Rm. Vîlcea, la data de 16.03.2007, cu            CNP 2710313434527
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                13

  • cesionarea unui număr de 6 părţi sociale în valoare    totală de 60 RON. reprezentând 6% din capitalul social
de 10 RON fiecare, având o valoare totală de 60 RON,       d-nei ANTON DOINA, cetăţean român, sex F, născută la
reprezentând 6% din capitalul social d-lui OPREA         data de 09.05.1957, în orașul Darmanesti, jud. Bacău,
MARIAN cetăţean român, sex M, născut la data de         fiica lui Ștefan și Silvia, domiciliată în Mun.Pitești,
06.06.1982 în Mun.Pitești jud. Argeș, fiul lui Nicolae și al   jud. Argeș, str. Mr. Gh. Sontu, nr. 3, bl. C2a, sc. A, et. 6,
Nicoleta, domiciliat în Mun. Pitesti, jud. Argeș,        ap. 17, identificată cu CI seria AS nr.622649, eliberată de
Str. Dr. Carol Davila, nr. 5, bl. B2, sc. A, et. 2, ap. 9,    SPCLEP Pitești la data de 03.03.2009, valabilă până la
identificat cu CI seria AS nr.481900, eliberată de        data de 09.05.2019, CNP2570509034961.
SPCLEP Pitești la data de 02.10.2006, cu valabilitate        Transmiterea părţilor sociale se va face la valoarea
până la data de 06.06.2013, CNP 1820606035316;          nominală a părţilor sociale.
  3. Cesionarea de către asociatul BADEA              Ca urmare a cesiunii, capitalul social al societăţii în
TRAIAN-ALEXANDRU, a unui număr de 7 părţi sociale,        valoare de 1.000 RON, divizat în 100 de părţi sociale,
având o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare      având o valoare nominală de 10 RON fiecare, va fi
totală de 70 RON. reprezentând 7% din capitalul social      deţinut de către asociaţi după cum urmează:
d-lui ERKAN KONAK, cetăţean turc, fiul lui Zeki și al        • GRASU MIHAI-LIVIU deţine 10% din capitalul social,
Gulbeyaz, născut la data de 24.10.1977, în loc.Sakarya,     adica 100 RON, reprezentând 10 părţi sociale, în valoare
Turcia, domiciliat în Turcia, Sakarya, Mithatpasa,        de 10 RON fiecare;
Kartal 2, identificat cu pașaport seria TR-J nr. 284983,       •ÒZBILEN MUZAFFER QNDER deţine 7% din
eliberat de către Autorităţile turcești, la data de       capitalul social, adica 70 RON, reprezentând 7 părţi
27.07.1998, valabil până la data de 16.08.2012          sociale, în valoare de 10 RON fiecare;
  4. Cesionarea de către asociatul PRISNEA BOGDAN         • IACOB CONSTANTIN-VICTORAS deţine 7% din
a unui număr de 7 părţi sociale, având o valoare         capitalul social, adica 70 RON, reprezentând 7 părţi
nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de         sociale, în valoare de 10 RON fiecare;
70 RON. reprezentând 7% din capitalul social
                                   • DUMITRESCU HORATIU-ADRIAN deţine 7% din
d-lui GORGULU MUSTAFA SUAT, cetăţean turc, fiul lui
                                 capitalul social, adica 70 RON, reprezentând 7 parti
Garip și Feride, născut la data de 08.02.1979 în Adana,
                                 sociale, în valoare de 10 RON fiecare;
Turcia, domiciliat în Turcia, Istanbul, Besiktas Dikilitas Cik
                                   • ANTON DOINA deţine 7% din capitalul social, adica
nr. 5/6, identificat cu pașaport seria TR-L nr.861559,
                                 70 RON, reprezentând 7 părţi sociale, în valoare de
eliberat de către Autorităţile turcești, la data de
                                 10 RON fiecare;
15.06.2000, valabil până la data de 12.02.2014
                                   • ŢÎRLEA IONELA deţine 7% din capitalul social, adica
  5. Cesionarea de către asociatul IACOB
                                 70 RON, reprezentând 7 părţi sociale, în valoare de
CONSTANTIN-VICTORAS a unui număr de 6părţi
                                 10 RÓN fiecare;
sociale, având o valoare nominală de 10 RON fiecare, în
valoare totală de 60 RON, reprezentând 6% din capitalul       • OPREA MARIAN deţine 7% din capitalul social,
social următoarelor persoane:                  adica 70 RON, reprezentând 7 părţi sociale, în valoare de
  • cesionarea unui număr de 5 părţi sociale în valoare    10 RON fiecare;
de 10 RON fiecare, având o valoare totală de 50 RON.         • VIERU IOAN-LUCIAN deţine 7% din capitalul social,
reprezentând 5% din capitalul social d-lui GRASU         adica 70 RON, reprezentând 7 părţi sociale, în valoare de
MIHAI-LIVIU, cetăţean român, sex M, născut la data de      10 RON fiecare;
21.04.1987 în Mun. București, sector 2, fiul lui           • MATEESCU RODICA deţine 7% din capitalul social,
Daniel-Radu și al Mariana, cu domiciliul în Mun. Fetești,    adica 70 RON, reprezentând 7 părţi sociale, în valoare de
jud. Ialomiţa, str. Ms. Alexandru Averescu, BI. Z30, et. 1,   10 RON fiecare;
ap. 4, identificat cu CI seria SZ nr.040908, eliberată de      • GÒRGULU MUSTAFA SUAT deţine 7% din capitalul
Pol.Mun.Fetești la data de 17.05.2001, valabilă până la     social, adica 70 RON, reprezentând 7 părţi sociale, în
data de 21.04.2011, CNP 1870421420011              valoare de 10 RON fiecare;
  • cesionarea unui număr de 1 părţi sociale în valoare      • ERKAN KONAK deţine 7% din capitalul social, adica
de 10 RON. reprezentând 1% din capitalul social         70 RON, reprezentând 7 părţi sociale, în valoare de 10
d-nei ANTON DOINA, cetăţean român, sex F, născută la       RON fiecare;
data de 09.05.1957, în orașul Darmanesti, jud. Bacău,        • PELINARIANDREI-CONSTANTIN deţine 5% din
fiica lui Ștefan și Silvia, domiciliată în Mun.Pitesti,     capitalul social, adica 50 RON, reprezentând 5 părţi
jud. Argeș, str. Mr. Gh. Sontu, nr. 3, bl. C2a, sc. A, et. 6,  sociale, în valoare de 10 RON fiecare;
ap. 17, identificată cu CI seria AS nr.622649, eliberată de     • BADEA TRAIAN-ALEXANDRU deţine 5% din
SPCLEP Pitești la data de 03.03.2009, valabilă până la      capitalul social, adica 50 RON, reprezentând 5 părţi
data de 09.05.2019, CNP2570509034961               sociale, în valoare de 10 RON fiecare;
  6. Cesionarea de către asociatul DUMITRESCU           • PRISNEA BOGDAN deţine 5% din capitalul social,
HORATIU-ADRIAN a unui număr de 6 părţi sociale,         adica 50 RON, reprezentând 5 părţi sociale, în valoare de
având o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare      10 RON fiecare;
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
  • MERTIC CRISTIAN deţine 5% din capitalul social,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
adica 50 RON, reprezentând 5 părţi sociale, în valoare de    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
10 RON fiecare;                         actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
  În temeiul art.204 alin.4 din Legea 31/1990 privind     IMMOEAST BANEASA AIRPORT TOWER S.R.L., cu
societăţile comerciale cu modificările și completările     sediul în București, B-dul DIMITRIE POMPEI, nr.9-9A,
ulterioare, se va încheia și se va depune în termen de 15    etaj 3, sector 2, înregistrată sub nr. J40/5162/2005, cod
zile la registrul comerţului textul complet al actului     unic de înregistrare 17373373, care a fost înregistrat sub
constitutiv, actualizat cu toate modificările.         nr. 221001 din 05.05.2009.
  Se împuternicește dl. Pelinari Andrei-Constantin,        (43/1.089.384)
identificat cu CI seria RT nr.034368, eliberată de Secţia
17 Poliţie la data de 12.08.1999, CNP 1750516421512 și
dl. Tibirna Dumitru, identificat cu Permis de ședere            Societatea Comercială
temporară seria ROU0136611 emis de Aut. Române la         IMMOEAST BANEASA AIRPORT TOWER - S.R.L.
data de 19.10.2007, CNP7860112400014 ca, împreună
sau separat, să îndeplinească toate formalităţile             HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
necesare pentru depunerea și înregistrarea menţiunii în
                                  AL SOCIETĂŢII IMMOEAST BANEASA AIRPORT
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                  TOWER S.R.L. (DENUMITĂ ÎN CONTINUARE
București și spre consemnarea și publicarea actelor în
                                  SOCIETATEA) DIN DATA DE 15 APRILIE 2009
Monitorul Oficial, partea a IV-a. Totodată aceștia sunt
împuterniciţi să efectueze orice modificări necesare ale      Subscrisa
prezentei hotărâri și să semneze în numele nostru          IMMOEAST Projekt Aries Holding GmbH, societate
hotărârea adunării generale cu privire la această        legal înfiinţată și funcţionând potrivit legilor din Austria,
modificare.                           având sediul social în Gaudenzdorfer Gürtel 67, 1120
  Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 25 aprilie 2009,   Viena, Austria, înregistrată la Curtea Comercială din
și a fost semnată în 4(patru) exemplare originale.       Viena sub nr. FN 2741531, reprezentată prin dl Florian
                                Niţu, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie din
  (41/1.089.382)                       data de 26 martie 2009, în calitate de Asociat Unic,
                                deţinând 3.700 părţi sociale, numerotate de la 1 la
        Societatea Comercială              3.700 inclusiv, reprezentând 100% din capitalul social al
        STUDIO BARAKA - S.R.L.              Societăţii, AVÂND ÎN VEDERE:
                                  • Prevederile Legii Societăţilor Comerciale
    ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA             nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
                                ulterioare, și
          A ASOCIAŢILOR                  • Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii,
        DIN DATA DE 27.04.2009               AM HOTĂRÂT URMĂTOARELE:
         HOTĂRÂREA NR 2                  Articolul 1
                                  Se constată demisia d-nei Veronika Leopold (cetăţean
  ADUNAREA Generală a Asociaţilor S.C. STUDIO
                                austriac, născută la data de 18 iulie 1978, în Graz,
BARAKA S.R.L. cu sediul în str. Elev Stefanescu Ștefan,
                                Austria, identificată cu pașaport nr. L 0591577 7, emis de
nr. 47, bl. 423, et. 2, Sector 2, constatând că au fost
                                MBA sector 18, Viena la data de 29 iulie 2005) din funcţia
îndeplinite prevederile legale precum și cele ale Actului
                                de Aciministrator al Societăţii și membru al Consiliului de
Constitutiv cu privire Ia convocare, validitatea constituirii
                                Administraţie al Societăţii și se hotărăște descărcarea sa
și a deliberărilor adunărilor generale ale societăţilor cu
                                de gestiune pentru mandatul său.
răspundere limitată, Adunarea Generală HOTĂRĂȘTE
                                  Articolul 2
  1. Suspendarea activităţii societăţii mai sus
                                  DL Philipp Amadeus Obermair (cetăţean austriac,
menţionate pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data
                                născut la data de 10 martie 1979, în Kirchdorf A.D.K., cu
de 01.05.2009, urmând să-și reia activitatea la data de     domiciliul în Weyer, identificat cu pașaport nr. L 0328316
01.05.2012.                           5 emis de Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land la data de
  (42/1.089.383)                       11 noiembrie 2004) este numit în funcţia de Administrator
                                al Societăţii și membru al Consiliului de Administraţie
                                pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data prezentei
      Societatea Comercială                Hotărâri.
 IMMOEAST BANEASA AIRPORT TOWER - S.R.L.              Dl Robert Operschall (cetăţean austriac, născut la
                                data de 22 decembrie 1970, în Baden, Austria, cu
            NOTIFICARE
                                domiciliul în Austria, 1120 Viena, Gaudenzdorfer Giirtel
 Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul     67/5 Stock, identificat cu pașaport nr. H 0094370 5, emis
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   de Autorităţile Districtuale Baden la data de
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                15

21 “septembrie 2000) va deţine în continuare calitatea de    Comerţului, incluzând toate modificările corporative din
Administrator al Societăţii și președinte al Consiliului de   prezenta Hotărâre, să redacteze și să semneze toate
Administraţie pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data   documentele necesare aducerii la mdeplinire a celor
prezentei Hotărâri.                       prezentate în această Hotărâre, incluzând dar
  Astfel, Consiliul de Administraţie al Societăţii va avea  nelimitându-se la Actul Constitutiv actualizat al Societăţii,
următoarea componenţă:                     precum și să aducă la mdepLinire oricare dintre
  1. dl Robert Operschall, în calitate de Adrninistrator și  procedurile de înregistrare a acestora la autorităţile
președinte al Consiliului de Administraţie, și         competente.
  2. dl Philipp Amadeus Obermair, în calitate de         În vederea mdepHnirii prezentului mandat oricare
Administrator și membru al Consiliului de Administraţie.    dintre avocaţii SCA POPOVICI NIŢU & ASOCIAŢII este
  Cei doi membri ai Consiliului de Administraţie vor avea   autorizat să semneze, să depună, să ridice, să certifice
împreună dreptul de a reprezenta cu puteri depline și      orice documente în numele și pentru Asociat și/ sau
egale Societatea în relaţiile acesteia cu terţii, în măsura   Societate.
în care nu se decide în mod expres altfel de către         Prezenta Hotărâre a fost întocmită astăzi,
Asociatul Unic al Societăţii.                  15 aprilie 2009, în 3 (trei) exemplare originale în limba
  Articolul 3                         română și 2 (două) exemplare originale în limba engleză.
  Se revocă dreptul d-nei Veronika Leopold de a        în caz de neconcordanţă între versiunea în limba engleză
reprezenta Societatea pentru valabilitatea operaţiunilor    și versiunea în limba română, va prevala versiunea în
bancare.                            Limba română.
  Sunt autorizaţi să acţioneze în numele Societăţii        (44/1.089.385)
pentru valabilitatea operaţiunilor bancare oricare dintre
următoarele 2 (două) persoane: dl Robert Operschall sau
dl. Philipp Amadeus Obermair.                         Societatea Comercială
  Articolul 4                             SIM CONCEPT CONSULTING - S.R.L.
  În consecinţă, Actul Constitutiv al Societăţii se
modifică și se completează după cum urmează:                    HOTĂRÂREA NR 2
  1. Articolul 12.6 din Actul Constitutiv va avea următorul
                                   ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
conţinut:
  “12.6 Consiliul de Administraţie numit de Asociatul
                                  A ASOCIAŢILOR DIN DATA DE 27.04.2009
Unic pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data       S.C. SIM CONCEPT CONSULTING S.R.L.
de 15 aprilie 2009 va avea următoarea componenţă:        CU SEDIUL ÎN BDUL ION MIHALACHE, NR.150, BL.7,
  - dl ROBERT OPERSCHALL, cetăţean austriac,           SCARA D, ET. PARTER, AP. 98, SECTOR 1,
născut la data de 22 decembrie 1970, în Baden, Austria,
cu domiciliul în Austria, 1120 Viena, Gaudenzdorfer        Adunarea generală a asociaţilor S.C. SIM CONCEPT
Giirtel 67/5 Stock, identificat cu pașaport nr. H 0094370    CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bdul Ion Mihalache,
5, emis de Autorităţile Districtuale Baden la data de      nr. 150, bl. 7, scara D, et. parter, ap. 98, sector 1,
21 septembrie 2000, în calitate de Administrator și       constatând că au fost îndeplinite prevederile legale
președinte al Consiliului de Administraţie, și         precum și cele ale Actului Constitutiv cu privire la
  - dl PHILIPP AMADEUS OBERMAIR, cetăţean           convocare, validitatea constituirii și a deliberărilor
austriac, născut la data de 10 martie 1979, în Kirchdorf    adunărilor generale ale societăţilor cu răspundere
A.D.K., cu domiciliul în Weyer, identificat cu pașaport nr.   limitată, Adunarea Generală HOTĂRĂȘTE
L 0328316 5 emis de Bezirkshauptmannschafl Steyr-         1. Suspendarea activităţii societăţii mai sus
Land la data de 11 noiembrie 2004, în calitate de        menţionate pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data
Administrator și membru al Consiliului de Administraţie.”    de 01.05.2009, urmând să-și reia activitatea la data de
  2. Articolul 12.8 din Actul Constitutiv va avea următorul  01.05.2012.
conţinut:                              (45/1.089.386)
  “12.8 Pentru valabilitatea operaţiunilor bancare sunt
autorizaţi sa acţioneze în numele Societăţii separat dl.
Robert Operschall sau dl. Philipp Amadeus Obermair.”               Societatea Comercială
  Articolul 5                                  COM-WYLLA - S.R.L.
  Se împuternicește și se autorizează prin prezenta
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
SCA POPOVICI NIŢU & ASOCIAŢII [societate de avocaţi
                                    A ASOCIAŢILOR S.C. COM-WYLLA S.R.L.
cu sediul în București, Sector 1, Calea Dorobanţi, nr. 239,
Etaj 6, CP. 010567] ca prin oricare dintre avocaţii săi să     Subsemnaţii
semneze în numele Asociatului și/sau al Societăţii toate      Purdea Cosmin George, persoană fizică română,
și orice documente necesare pentru înregistrarea        identificat prin CI. seria RT. nr. 294296, eliberată de
modificărilor aprobate prin această Hotărâre la Registrul    Secţia 15, la data de 10.11.2003, CNP1750123060012,
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
domiciliat în București, Str. Secuilor, nr. 15, BI. 20,     București, str. Luica, nr. 9, bl. 1, sc. 2, et. 7, ap. 109,
sc. 3,et. 3, ap. 90, Sector 4.                 sector 4, CNP 2770227151815, posesoare a CI. seria RT
  Purdea Gheoghe, persoană fizică română, identificată     nr. 376908, emisă la data de 06.01.2005 de Secţia 16
prin CI, seria RX, nr. 171989, eliberată de Secţia 17, la    Poliţie București, în calitate de asociat unic al S.C. TRAD
data de 14.05.2003, CNP 1500602400659, domiciliat în      ELCOMP INTERNATIONAL S.R.L., decid următoarele:
București, Aleea Platanului, nr. 6, Bl. A47, Sc. 1,ap. 20,     Se suspendă activitatea societăţii pe o perioadă de
Sector 5.                            trei ani, începând cu data de 01.05.2009, până pe data
  În calitate de asociaţi în cadrul societăţii, la sediul   de 30.04.2012.
acesteia, la data de 04.05.2009, am hotărât următoarele:
                                  (48/1.089.389)
  ART. 1. Suspendarea activităţii societăţii ca urmare a
imposibilităţii realizării obiectului de activitate, pentru o
perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 05.05. 2009.            Societatea Comercială
                                       IVIROM PRODIMEX - S.R.L.
  (46/1.089.387)
                                HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
         Societatea Comercială
        INEVITABIL MEDIA - S.R.L.             S.C. IVIROM PRODIMEX S.R.L., NR. 1/27/04/2009
                                  Adunarea generală a asociaţilor s-a întrunit în
        DECIZIE ASOCIAT UNIC              conformitate cu prevederile Actului Costitutiv și ale Legii
                                31/1990, republicată, azi 27/04/2009, la sediul social al
 S.C. INEVITABIL MEDIA S.R.L. NR. 1 DIN 04.05.2009
                                Societăţii.
  Subsemnatul NISTOR GHEORGHE-VLAD, cetăţean           La Adunarea generală a asociaţilor, statutar și legal
român, fiul lui Ghe. și Ingeborg, identificat cu C.I., seria  convocată, participă asociaţii reprezentând 100% din
RR nr. 040658, CNP 1540725400232, eliberată de Secţia      capitalul social, astfel:
14 Politie București, la data de 16.06.1998, născut în       1. Voinea Cristian, deţinător a 7p.s., reprezentând
București, Sector 1, la data de 25.07.1954, domiciliat în    33.3 % din cap. soc.
București, Str. Cărămidarii de Jos, nr. 3, bl. 75, sc. A,     2. lvanciu Constantin, deţinător a 7p.s., reprezentând
ap. 17, Sector 4,                        33.3% din cap. soc.
  În calitate de asociat unic, am decis, astăzi          3. lvanciu Gheorghe, deţinător a 7p.s., reprezentând
04.05.2009, la sediul societăţii situat În București,      33.3% din cap. soc.
Str. Toamnei, nr. 84, et. 1, Sector 2, societate înregistrată   Redactat azi 27/04/2009, la București, în 2 exemplare.
sub nr. J40/16804/2004, C.U.I. RO16856400,
                                  (49/1.089.390)
  ART. 1. Suspendarea activităţii societăţii ca urmare a
imposibilităţii realizării obiectului de activitate, începând
cu data de 05 mai 2009, pentru o perioadă de 3 (trei) ani,            Societatea Comercială
respectiv până la data de 05.05.2012.                       HR DIAL - S.R.L.
  Prezenta hotărâre va fi înregistrată la organele de
drept.                             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
  (47/1.089.388)                               DIN DATA DE 30.04.2009
                                  Noi asociaţii, CUCU VASILE, născut la data de
        Societatea Comercială              20.12.1962, localitatea Horia, CI. Seria RT nr. 454160, și
    TRAD ELCOMP INTERNATIONAL - S.R.L.           CUCU LAURA AURELIA, născută la data de 10.08.1969,
                                localitatea Babadag, CI seria RT nr. 454160, ambii
  DECIZIA NR. 1/28.44.2009 A ASOCIATULUI UNIC         domiciliaţi în București, str. Baia Mare, nr. 2, Bl. 4, sc. 2,
                                et. 10, ap. 85, S 3, asociaţi la S.C. HR DIAL S.R.L.,
 AL S.C. TRAD ELCOMP INTERNATIONAL S.R.L.,
                                CUCU VASILE având în același timp și calitatea de
CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. LUICA, NR. 9, BL. 1,
                                administrator al firmei (în baza actului constitutiv al
 SC. 2, ET. 7, AP. 109, SECTOR 4, ÎNREGISTRATĂ ÎN
                                societăţii comerciale), DECIDE:
 REGISTRUL COMERŢULUI CU NR. J40/12147/2003,
                                  - în temeiul prevederilor actelor constitutive și ale
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO15726347, CU
                                Legii nr. 31/1990, asociaţii întruniţi în adunare generala,
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT ÎN VALOARE
                                cu unanimitate de voturi decid suspendarea activităţii
            DE 200 LEI
                                societăţii, ca urmare a următoarelor motive:
  Subsemnata, CILIBAN NADIA-ANIELA, cetăţean           - climatul economic actual,
român, născută în mun. Tîrgoviște, la data de           - ultimele modificări legislative,
27.02.1977, fiica lui Traian și Viorica, domiciliată în      - lipsa activităţii în ultimele 7 luni.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                 17

  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3              Societatea Comercială
ani (începând cu data de 30.04.2009).               AVALANCHE MOBILE DEVELOPMENT - S.R.L.
  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
dna CUCU LAURA AURELIA, asociat în firmă, care va                  ACT ADIŢIONAL
avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităţilor la
                                 Subscrisa     S.C.    ONE5     ACQUISITION
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
București.                           CORPORATION înmatriculată la Secretariatul de Stat
                                Delaware, persoană juridică de drept american, având
  (50/1.089.391)
                                sediul social declarat în Delaware districtul Newcastle,
                                2711 Centerville Road, bl. 400, Wilmington Delaware
       Societatea Comercială
                                19808, reprezentată de d-na OLSEN AGNIESZKA
    FULGER ENERGOREPARATII - S.R.L.
                                PALOMA, în calitate de asociat unic al AVALANCHE
        DECIZIA NR.1 /05.05.2009            MOBILE DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în București,
                                Str. Siriului, nr. 20, et. 3, sector 1, înmatriculată la Oficiul
    PRIVIND SUSPENDAREA TEMPORARĂ
                                Registrul Comerţului București sub nr. J40/12174/2003,
         A ACTIVITĂŢII
                                având C.U.I. 15725937, în conformitate cu Decizia
  Dl Magearu George,CNP 1550813400516, CI seria
                                Asociatului Unic din data de 01.04.2009, cu dispoziţiile
RT nr. 616439, asociat unic la S.C.FULGER
                                actului constitutiv al societăţii și cu legislaţia română în
ENERGOREPARATII S.R.L., cu sediul în București,
Str. PIt. Petre Ionescu ,nr. 12, bl. 55, sc. B,et. 7,ap. 95,  vigoare, am hotărât următoarele:
sector 3, C.U.I. 13377305 având în același timp și        Se va suspenda activitatea S.C. AVALANCHE
calitatea de administrator la S.C. FULGER           MOBILE DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul în București,
ENERGOREPARATII S.R.L. (în baza actului constitutiv al     Str . Siriului, nr. 20, et. 3, sector 1, înmatriculată la Oficiul
societăţii comerciale), DECIDE:                Registrul Comerţului București sub nr. J40/12174/2003,
  - în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind
                                având C.U.I. 15725937, pe o perioadă de 2 (doi) ani și
societăţile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
                                5 (cinci) luni, începând cu data de 01.04.2009 până la
actul constitutiv al societăţii, asociatul unic
(administratorul) decide suspendarea (întreruperea       data de 01.09.2011.
temporară) a activităţii societăţii, ca urmare a         Celelalte prevederi din actul constitutiv al societăţii
următoarelor motive:                      rămân neschimbate.
  - climatul economic actual,
                                  (53/1.089.394)
  - ultimele modificări legislative,
  - lipsa activităţii până în acest moment.
  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3              Societatea Comercială
ani (începând cu data de 05.05.2009 până la data de            ROADHILL AUTOMOTIVE - S.R.L.
04.05.2012).
  (51/1.089.392)                                   NOTIFICARE

                                 Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
         Societatea Comercială             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         GIRO GRUP - S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      HOTĂRÂRE NR. 01 /28.04.2009
                                actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
  Subsemnatul ALECU IULIAN domiciliat în București
                                ROADHILL AUTOMOTIVE S.R.L., cu sediul în București,
str. Sf. Maria, nr. 83 posesor al BI seria DA
                                Str. MIHAIL MOXA, nr. 9, etaj 2, sector 1, înregistrată sub
nr. 994912/1996, am hotărât suspendarea activităţii
societăţii pentru o perioada de 3 ani, începând cu data de   nr. J40/9433/2003, cod unic de înregistrare 15584218,
01.05.2009                           care a fost înregistrat sub nr. 221052 din 05.05.2009.

  (52/1.089.393)                         (54/1.089.395)
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
       Societatea Comercială                  Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 26 mar. 2009,
      ROADHILL AUTOMOTIVE - S.R.L.               la București, în trei exemplare originale.

  HOTĂRÂREA NR. 5/26.03.2009 A ASOCIAŢILOR               (55/1.089.396)

 S.C. ROADHILL AUTOMOTIVE S.R.L. (SOCIETATEA)                    Societatea Comercială
     BUCUREȘTI, STR. MIHAIL MOXA,                        SURGEYSMART - S.R.L.
     NR. 9, ETAJ 2, CAM. 1, SECTOR 1,
     J40/9433/2003, C.U.I. 15584218                          NOTIFICARE
  În temeiul prerogativelor conferite de Legea            Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
nr. 31/1990, republicată și modificată, și Actul Constitutiv    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
al Societăţii, noi, asociaţii reprezentând 100% din         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
capitalul social,                          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  PEREBUS B.V., societate comercială organizată și        actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
funcţionând în conformitate cu legislaţia olandeză, cu       SURGEYSMART S.R.L., cu sediul în București,
sediul la 11, Johannes Vermeerplein, 1071 DV,            Str. Prelungirea Ghencea, nr. 4, bloc R4, scara B, etaj 2,
Amsterdam, Olanda, înregistrată la Camera de Comerţ și       ap.56, sector 6, înregistrată sub nr. J40/928/2008 , cod
Industrie sub nr. 33158948/1978, legal reprezentată în       unic de înregistrare 23110363, care a fost înregistrat sub
scopul semnării prezentului act de Gheorghe Dan-Mihai,       nr. 221059 din 05.05.2009.
cetăţean român, născut la 28.10.1953, la București,
domiciliat în București, Intr. Prof. Iuliu Valaori, nr. 4, et. 2,    (56/1.089.397)
ap. 3, Sector 3, identificat cu CI. seria DP nr. 072410,
emisă de D.E.P. la 20.12.2001, CNP 1531028400123,                  Societatea Comercială
împuternicit conform procurii emise la data de                   SURGEYSMART - S.R.L.
26.03.2009, și IMOBILIA LEASE S.R.L., societate
comercială organizată și funcţionând în conformitate cu              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
legislaţia română, cu sediul în Str. Ion Bianu, nr. 47,
Sector 1, București, România, înmatriculată la Oficiul             AL S.C. SURGEYSMART S.R.L.
Registrului Comerţului sub nr. J40/1914/2002, legal               NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2009
reprezentată de dl Bogdan Antonescu, în calitate de
Administrator Unic, identificat cu C.I. seria DP nr. 100971,      Subsemnatul
emisă de D.E.P., la data de 23.10.2003, astăzi, 26 martie        - DABELEA CONSTANTIN-FLORIN, cetăţean român,
2009, am hotărât următoarele:                    născut la data de 03.08.1966, în Mun. Tîrgu Jiu, judeţul
  1. Prelungirea pentru 4 ani a mandatului            Gorj, fiul lui Grigore și Floarea, domiciliat în București,
administratorului alocat de MAC BUSINESS S.R.L.,          str. Paris, nr. 49, sector 1, posesor al CI. seria RT
societate cu răspundere limitată, cu sediul în           nr. 327135, eliberată de Secţia 6, la data de 23.04.2004,
Dr. Demostene, nr. 21, Sector 5, înregistrată sub          CNP 1660803182767, în calitate de asociat unic în cadrul
nr. J40/14900/1993.                         S.C. “ SURGEYSMART” S.R.L. înmatriculată la Registrul
  2. Ratificarea tututor actelor executate până la        Comerţului cu nr. J40/928/2008, C.U.I. 23110363, cu
această dată de MAC BUSINESS S.R.L., ca               sediul în Municipiul București, str. Prelungirea Ghencea,
administrator al societăţii.                    nr. 4, bloc R4, sc. B, etaj 2, ap. 56, sector 6,
  3. Completarea obiectului de activitate al societăţii cu      AM DECIS URMĂTOARELE:
următoarele coduri CAEN:                        Art. 1 Cesionarea tuturor părţilor sociale deţinute de
  - 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară           asociatul unic DABELEA CONSTANTIN-FLORIN,
  - 6492 - Alte activităţi de creditare ( fără ca sursele     respectiv 200 părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare și
utilizate să provină din depozite ori alte fonduri cu        în valoare totală de 2.000 lei d-lui DOLOFAN
caracter rambursabil atrase de la populaţie)            ION-ALEXANDRU, cetăţean român, născut la data de
  - 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare      09.12.1976, în Mun. București, domiciliat în
proprii                               Mun. București, Bld Burebista, nr. 4, bl. D13, sc. 3,
  - 6820 - Închirierea și subinchirierea bunurilor        ap. 77-78, sector 3, posesor al CI. seria RD nr. 233599,
imobiliare proprii sau inchiriate                  emisă de Secţia 11, la data de 05.03.2002,
  - 7120 - Activităţi de testări și analize tehnice        CNP 1761209180802.
  - 7729 - Activităţi de închiriere și leasing cu alte bunuri     Art. 2 Consecinţă a cesiunii intervenite capitalul social
personale și gospodărești n.c.a                   total în valoare de 2.000 lei, împărţit în 200 părţi sociale
  4. Urmare modificărilor aduse prin prezenta hotărâre,      în valoare nominală de 10 Iei fiecare, va fi deţinut în
se va redacta și semna un nou Act Constituiv.            totalitate   de   asociatul    unic   DOLOFAN
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                 19

ION-ALEXANDRU, acesta având o cotă de participare la          În drept, a invocat dispoziţiile art., 25 din Legea
beneficii și pierderi de 100%.                   nr. 26/1990 republ., iar , în dovedirea cererii a depus
 Art. 3 Se va redacta un Act Constitutiv actualizat.       înscrisuri, cuprinzând: titlul său de proprietate și actele ce
                                  au stat la baza înscrierii sediului social al pârâtei.
  (57/1.089.398)
                                    Pârâtul ORCTB, citat din oficiu, conf. art. 25(3) din
                                  Legea nr. 26/1990 republ., a depus întâmpinare la data
        Societatea Comercială               de 26.09.2007, prin care a subliniat importanţa sediului
        AGRIPOWER 2001 - S.R.L.               ca element de identificare al societăţii și rolul său în
                                  procedura de faţă.
      DOSAR NR. 29429/3/2007                   Pârâta S.C. AGRIPOWER S.R.L. a depus
   TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECŢIA A VI A              întâmpinare la data de 24.10.2007, prin care a solicitat
 COMERCIALA SENTINŢA COMERCIALA NR.12487             respingerea cererii ca inadmisibilă, pentru neîndeplinirea
  ȘEDINŢA PUBLICA DE LA DATA DE 01.11.2007            condiţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990 republ., astfel
  TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN PREȘEDINTE              cum a fost interpretat prin Decizia nr. X/2006 pronunţată
  VIRGINIA DUMINECĂ GREFIER LILIANA NUTĂ             de ÎCCJ în interesul legii.
  Pe rol soluţionarea cauzei comerciale formulată de         Faţă de cererea formulată, instanţa reţine că pârâta
reclamanta VASILESCU RAIASA CARMEN în               și-a stabilit sediul la adresa indicată depunând, ca act
contradictoriu cu pârâţii SC AGRIPOWER 2001 S.R.L. și       doveditor, contractul de vânzare - cumpărare autentificat
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ             sub nr. 1306/21.05.1996, ce făcea dovada dreptului de
TRIBUNALUL BUCUREȘTI, având ca obiect radiere.           proprietate al asociatului său, Silvestru Laurenţiu, asupra
  La apelul nominal făcut în ședinţă publică au răspuns     acestui imobil.
reclamanta prin avocat Croitoru Andreea cu               Prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat
împuternicirea avocaţială nr. 71526 din 24.09.2007         sub nr. 107/31.01.2005, reclamanta a dobândit dreptul de
depusă la dosar la fila 36, pârâta administrator Silvestru     proprietate asupra imobilului, fără a se încheia și un act
Laurenţiu cu delegaţia depusă-la dosar la fila 38 dosar,      translativ de folosinţă cu societatea - pârâtă. Eventuala
lipsind pârâtul ORCTB.                       formulare a unei acţiuni în anularea acestui act nu
  Procedura de citare este legal îndeplinită.          afectează în prezent titlul reclamantei.
  S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședinţă      Menţiunea înscrisă în Registrul Comerţului privind
care învederează instanţei că pârâta a depus la dosar la      sediul societăţii este prejudiciabilă pentru reclamantă,
data de 24.10.2007, întâmpinare în două exemplare,         restrângându-i exerciţiul dreptului de proprietate, fară ca
după care,                             pârâta să justifice un titlu legal de folosinţă, în ciuda
  Reprezentanţii părţilor solicită instanţei cuvântul pe     afirmaţiilor dm întâmpinare.
fond.                                 În situaţia de fapt prezentată anterior apreciem că nu
  Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de        este incidenţă Decizia, X/2007 pronunţată de înalta Curte
administrat, Tribunalul constată cauza în stare de
                                  de Casaţie și Justiţie, deoarece pârâta nu a făcut dovada
judecată și acordă cuvântul pe fond.
                                  existenţei unui titlu legal de folosinţă a spaţiului, sediul
  Reclamanta, prin avocat având cuvântul pe fond
                                  său fiind înscris doar în baza titlului de proprietate al
solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, iar
                                  asociatului, care, între timp, a pierdut această calitate.
pe cale de consecinţă radierea din registrul comerţului a
                                  Păstrare acestei situaţii ar constitui o vătămare
menţiunii privind sediul social al pârâtei. De asemenea
                                  nejustificată a reclamantei, ce nu are deschisă calea
arată că nu solicită cheltuieli de judecată.
  Pârâta S.C. Agripower 2001 S.R.L., prin reprezentant      desfiinţării titlului pârâtei asupra acestui spaţiu. Cererea
solicită respingerea acţiunii ca inadmisibil, depunând la     de faţă nu capătă caracter contencios, atâta timp cât
dosar note scrise.                         instanţa nu va fi ţinută să analizeze legalitatea și
  Tribunalul constată închise dezbaterile și reţine cauza    valabilitatea unui titlu.
în pronunţare.                             Pentru aceste considerente, vom admite cererea
  TRIBUNALUL                           formulată și vom dispune radierea din Registrul
  Constată că, prin cererea înregistrată sub           Comerţului a menţiunii privind sediul pârâtei, urmând ca
nr. 29429/3/2007, reclamanta VASILESCU RAISA a           aceasta să fie realizată efectiv de ORCTB după
solicitat radierea din Registrul Comerţului a menţiunii      rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri,
privind sediul societăţii pârâte S.C. AGRIPOWER S.R.L.       conf. art. 25(6) din Legea nr. 26/1990 republ.
situat în București, str. Munţii Gurghiului, nr. 19, Sector 6.     PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII
  În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâta și-    HOTĂRĂȘTE
a stabilit sediului social la adresa indicată cu prilejul       Admite cererea formulată de reclamanta VASILESCU
constituirii în temeiul titlului de proprietate al unui asociat.  RAISA CARMEN, cu domiciliul ales în București,
  Reclamant a precizat că, după data constituirii,        str. Tache Ionescu, nr. 5, ap. 13D, sector 1, în
imobilul i-a fost înstrăinat și nu i s-a solicitat acordul     contradictoriu cu pârâta S.C. AGRIPOWER 2001 S.R.L.,
pentru stabilirea sediului social la acea adresă.         cu sediul în București, str. Munţii Gurghiului, nr. 19,
  20        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
sector 6, și OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE                 Societatea Comercială
PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI, cu sediul în                   LYV EDCOM - S.R.L.
București, Intrarea Sectorului, nr. 1, sector 3.
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Dispune radierea din Registrul Comerţului a menţiunii
privind sediul societăţii pârâte situat in București,               A ACŢIONARILOR
str. Munţii Gurghiului, nr. 19, sector 6.
                                 Adunarea Generală a Acţionarilor, fiind statutară,
  (58/1.089.399)                      hotărăște suspendarea temporara a activitii firmei pe
                               durata maxim legala de 3 ani, incepand cu data de
                               01.05.2009 și pana la 30.04.2012.
        Societatea Comercială
                                 Administratorul societăţii, Ionita Iulian, este
       OLD SAINT IMPEX - S.R.L.
                               împuternicit sa faca toate demersurile legale in raport cu
                               instituţiile statului, pentru punerea in aplicare a prezentei
           NOTIFICARE
                               hotărâri.
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul    București, 25.04.2009
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    (61/1.089.402)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                        Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
                                        A.M.R. TRANS - S.R.L.
OLD SAINT IMPEX S.R.L., cu sediul în București, Aleea
SILIȘTEA, nr. 4, bloc 7, scara 1, etaj P, ap. 8, sector 2,       HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
înregistrată sub nr. J40/20023/2005, cod unic de
înregistrare 18171941, care a fost înregistrat sub       A ASOCIAŢILOR SOCIETĂŢII A.M.R. TRANS S.R.L.
nr. 221064 din 05.05.2009.                       NR. 1 DIN DATA DE 04.05.2009

  (59/1.089.400)                        ANDREI RADU, domiciliat în București, sector 4,
                               B-dul C-tin Brincoveanu, nr. 97, bl. M6, sc. 9, ap. 114,
                               CNP 1470302400405 , identificat cu Bl seria GK
        Societatea Comercială             nr. 650651, emis de secţia 15 pol. la 13.12.1993, și
       OLD SAINT IMPEX - S.R.L.            ANDREI MARIA, domiciliată în București, sector 4,
                               B-dul C-tin Brincoveanu, nr. 97, bl. M6, sc. 9, ap. 114,
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR           CNP 2460319400341, identificată cu Bl seria GR
                               nr. 076038 emis de secţia 15 pol. la 25.11.1994, în
      S.C. OLD SAINT IMPEX S.R.L.            calitate de asociaţi ai societăţii A.M.R. TRANS S.R.L., am
      NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009           hotărât:
                                 Suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă de
  Subsemnaţi                        3 ani, începând de la data 04.05.2009 până la data
  ZHANG RUIMIAO, cetăţean chinez, sex F, născuta la     04.05.2012.
data de 02.11.1985 în China/Zhejiang, identificat cu Pa
                                 (62/1.089.403)
seria CHN nr. G19795454, emis de Autorităţile din CHINA
la data de 02.06.2008;
  ZHANG CHUNMING, cetăţean chinez, sex M, născut               Societatea Comercială
la data de 12.02.1960 în China / Zhejiang cu domiciliul în            JUST FANCY - S.R.L.
China/Zhejiang, identificat cu Pa seria CHN
                                 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/30.04.2009
nr. G19790662 emis de aut. din China la data de
27.06.2008, în calitate de asociat și administratori ai      SIRBU ALEXANDRU PETRUT, domiciliată în
societăţii am hotărât următoarele:              București, Ale. Tandarei, nr. 3, bl. 30B, sc. 1, et. 3, ap. 18,
                               sector 3, legitimat cu CI, seria RR, nr. 280356, eliberată
  - Mutarea sediului social din București, sector 2,
                               de Secţia 11 Poliţie la data de 09.02.2004, având
str. ELENA, nr. 45 , camera 1. în BUCUREȘTI, sector 2,
                               CNP 1860226420085, în calitate de asociat unic la
str. Aleea Siliștea, nr. 4, Bl. 7, Sc. 1, parter, Ap. 8,   S.C. JUST FANCY S.R.L. am decis următoarele:
camera 1.                             1.Se suspendă activitatea societăţii pe o perioadă de
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân      3(trei) ani începând cu data de 30.04.2009 până la data
neschimbate.                         de 30.04.2012.
  (60/1.089.401)                        (63/1.089.404)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                 21

         Societatea Comercială               prevederilor articolului 237, punctul 2, din Legea
        NELDA COM 2002 - S.R.L.               societăţilor comerciale nr. 31/1990, astfel cum a fost
                                  modificată și completată;
  HOTĂRÂREA NR.4/05.05.2009 A ASOCIAŢILOR              2. Reluarea activităţii Societăţii la data de 01.05.2012.

       S.C. NELDA COM 2002 S.R.L.                (65/1.089.406)

  Subsemnaţii POPESCU IONEL, cetăţean român, cu
domiciliul în București, str. Liviu Rebreanu, nr. 12, bl. K2,            Societatea Comercială
sc. B, ap. 33, sector 3, identificat cu CI seria RR              S.D. PRESTIGE IMPEX ‘97 - S.R.L.
nr. 170349, emisă de secţia 13 la 19.07.2001 și cu
CNP1670928100032 și PARPALĂ ION, cetăţean român,                     NOTIFICARE
cu domiciliul în București, str. Liviu Rebreanu, nr. 12,        Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
bl. K2, sc. B, et. 5, ap. 33, sectorul 3, identificat cu Bl seria  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
GR nr. 401491, emisă de secţia 13 Poliţie la 16.02.1995       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
și cu CNP 1421121400254, în calitate de asociaţi ai         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
societăţii comerciale NELDA COM 2002 S.R.L., cu codul        actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
de identificare fiscală 14963000, cu numărul de ordine în      S.D. PRESTIGE IMPEX ‘97 S.R.L., cu sediul în
registrul comerţului J40/10576/2002 și cu sediul social în     București, Str. TURNU MĂGURELE, nr. 66, sector 4,
București, str. Liviu Rebreanu, nr. 12, bl. K2, sc. B, et. 5,    înregistrată sub nr. J40/25684/1994, cod unic de
ap. 33, sectorul 3, am hotărât azi, 05.05.2009           înregistrare 6708759, care a fost înregistrat sub
modificarea actului constitutiv sub semnătură privată din      nr. 221079 din 05.05.2009.
17.03.2008, astfel:
  1. Se radiază sediul secundar din București,            (66/1.089.407)
Șos. Pantelimon, nr. 309, bl. 8, sectorul 2, incinta
SCA TRICOTEXTIL.
                                          Societatea Comercială
  2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân           S.D. PRESTIGE IMPEX ‘97 - S.R.L.
neschimbate. .
  (64/1.089.405)                         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR

                                           NR. 32 DIN 30.04.2009
         Societatea Comercială
        BUCHEPALUS TUR - S.R.L.                 Subsemnaţii
                                    1. Subtirelu Dumitru, născut în orașul Birlad,
        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               jud. Vaslui, fiul lui Ioan și Catuta, la data de 01.02.1949,
                                  cetăţean    român    domiciliat   în  București,
     AL S.C. BUCHEPALUS TUR S.R.L.,               str.Turnu Măgurele, nr. 66, sector 4, posesor al CI seria
  AVÂND SEDIUL ÎN ROMÂNIA, BUCUREȘTI,               RX nr.219371 emisă de S.E.P. la data de 18.09.2003,
  STR. BODESTI, NR. 2, BLOC 29B, SC. D, ET. 2,           CNP 1490201400907,
   AP. 144, SECTOR 2, AVÂND COD UNIC DE                2. Subtirelu Ioana-Smaranda, născută în București, la
ÎNREGISTRARE 19210968 ȘI NUMĂR DE ORDINE ÎN             data de 16.03.1978, domiciliată în București,
REGISTRUL COMERŢULUI J40/18693/2006, CAPITAL            Șos. Iancului, nr. 8, bl. 114A, ap. 14, sect. 2, posesoare a
         SOCIAL 200 LEI,                  CI seria RD nr.290359 eliberată de S.E.P. la data de
   (NUMITĂ ÎN CONTINUARE SOCIETATEA)               16.01.2003, CNP 2780316424551 ,
  Astăzi 29.04.2009, asociatul unic al Societăţii,          Întruniţi în ședinţa DIN DATA DE 30.04.2009, în
dl TOLGA UN, identificat cu pașaport seria TR-L,          unanimitate de voturi, am hotărât următoarele:
nr. 814557, eliberat de autorităţile Republici Turce la data      Art. 1 Majorarea capitalului social, cu 500.000 RON,
de 11.01.2001,                           din alte rezerve , începând cu data de 01.05.2009.
  Având în vedere:                          Capitalul social al societăţii se modifică de la
  • Faptul că Societatea a avut o activitate redusă de la     1.500.000 RON la 2.000.000 RON.
înfiinţare până în prezent;                       Capitalul social va fi divizat în 2.000 părţi sociale în
  • Intenţia asociatului unic de a suspenda temporar       valoare nominală de 1000 RON fiecare, numerotate de la
activitatea Societăţii cu respectarea prevederilor         1 la 2.000, fiind deţinute astfel:
legislaţiei române aplicabile, a hotărât următoarele:          Asociatul SUBTIRELU DUMITRU va deţine
  Suspendarea activităţii Societăţii               1.200 părţi sociale, numerotate de la 1 la 1.200, având o
  1. Suspendarea activităţii Societăţii pe o perioadă de     valoare nominală de 1000 RON fiecare, adica
3 ani începând cu data de 01.05.2009, potrivit           1.200.000 RON, reprezentând 60% din capitalul social;
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
 Asociata SUBTIRELU IOANA-SMARANDA va deţine           4. Se schimbă sediul social din București,
800 părţi sociale, numerotate de la 1.201 la 2.000, având   Șos. Pantelimon, nr. 255, bl. 43, sc. 1, et. 3, ap. 333,
o valoare nominală de 1000 RON fiecare, adica         sector 2 în judeţul Ilfov, sat Poșta, comuna Cernica,
800.000 RON, reprezentând 40% din capitalul social.      str. Tufănele, nr. 2.
  (67/1.089.408)                        5. Se radiază activităţile secundare cu cod CAEN:
                               2051 - Fabricarea explozivilor; 3030 - Fabricarea de
       Societatea Comercială              aeronave și nave spaţiale; 4676 - Comerţ cu ridicata al
      PERFECT PROFERRUM - S.R.L.             altor produse intermediare; 5920 - Activităţi de realizare a
                               înregistrărilor audio și activităţi de editare muzicală;
           NOTIFICARE               6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a;
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul   6832 - Administrarea imbilelor pe bază de comision sau
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  contract; 7410 - Activităţi de design specializat;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       7490 - Alte activităţi profesionale, știinţifice și tehnice nca;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale  8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de
PERFECT PROFERRUM S.R.L., cu sediul în București,       securizare; 8110 - Activităţi de servicii suport combinate;
Șos. Pantelimon, nr. 255, bloc 43, scara 1, etaj 3, ap.333,
                               8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor și
sector 2, înregistrată sub nr. J40/14840/2006, cod unic de
înregistrare 19026893, care a fost înregistrat sub      congreselor; 8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare și
nr. 221081 din 05.05.2009.                  a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului; 8299 - Alte
                               activităţi de servicii suport pentru înteprinderi nca.
  (68/1.089.409)
                                 6. Capitalul social, neschimbat prin cesiune, are
                               valoarea de 200 lei (100%), în numerar, cu 20 p.s. x 10 lei
       Societatea Comercială              fiecare și revine în totalitate (100%) asociatului unic
      PERFECT PROFERRUM - S.R.L.             DUNGĂ NICOLAE.
                                 7. Se suspendă temporar activitatea societăţii pe
      HOTĂRÂREA NR. 3/29.04.2009
                               3 ani de la 01.05.2009 la 31.04.2012.
    A ASOCIAŢILOR S.C. PROFERRUM S.R.L.            8. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                               neschimbate.
  Subsemnaţii DUNGĂ NICOLAE, cu domiciliul în sat
Poșta, comuna Cernica, judeţul Ilfov, str. Tufănele, nr. 2,    9. Asociatul unic prezintă spre consemnare actul
cu CI seria IF nr. 122135, emisă poliţia Pantelimon la    constitutiv actualizat.
30.08.2006 și cu CNP1780128472011 și BRATU            (69/1.089.410)
MARIAN, cu domiciliul în București, Șos. Pantelimon,
nr. 255, bl. 43, et. 3, ap. 333, sectorul 2, cu CI seria RD
nr. 378752, emisă de secţia 9 la data de 19.05.2004 și             Societatea Comercială
CNP 1800426420032, asociaţi ai societăţii comerciale             SAFNET SERVICE - S.R.L.
PROFERRUM S.R.L., cu codul de identificare fiscală
19026893, cu numărul de ordine în registrul comerţului           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
J40/14840/2006 și cu sediul în București,
Șos. Pantelimon, nr. 255, bl. 43, sc.1, et.3, ap. 333,           NR. 1 DIN DATA DE 05.05.2009
sectorul 2, azi, 29.04.2009, întruniţi la sediul social, am
                                 Ștefan Florin, de cetăţenie română, domiciliat în
hotărât modificarea actului constitutiv atestat sub
nr.409/08.09.2006 de Av. VALENTIN MIRCESCU, astfel:      Mun. București, Str. Slt. Popa, nr. 9, bl. 17A, sc. 2, ap. 18,
  1. Se retrage din societate BRATU MARIAN care       sector 5, CNP 1791018430041, identificat cu CI seria RX
cesionează contra cost la valoarea părţilor          nr. 332378 emisă de SPCEP S5 biroul 3 la data de
sociale =100 lei, cele 10 p.s. x 10 lei fiecare = 100 lei,  11.07.2005, asociat unic în cadrul S.C. SAFNET
asociatului DUNGĂ NICOLAE.                  SERVICE S.R.L., am decis:
  2. Se radiază administratorul BRATU MARIAN, iar       1. Înfiinţarea punctului de lucru situat în Călărași,
DUNGĂ NICOLAE devine asociat unic și rămâne          Strada Flacăra, nr. 20, bloc B15, parter, jud. Călărași.
administrator unic.                       Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  3. Se schimbă denumirea societăţii din
                               neschimbate.
PROFERRUM S.R.L., în PERFECT PROFERRUM
S.R.L. conform disponibilităţii nr. 20067/14.04.2009.       (70/1.089.411)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                 23

         Societatea Comercială               05.11.1999,CNP 2560719400447
        CON VELURU EXIM - S.R.L.                În calitate de asociaţi ai S.C. PET MAR
                                  PRODCONSERV IMPEX S.R.L., identificată mai sus,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               reprezentând 100% din valoarea capitalului social, am
                                  decis următoarele:
  A ASOCIAŢILOR SOCIETĂŢII NR. 1/30.04.2009             Art. 1 Cesionarea tuturor părților sociale deţinute de
  IRIMIA CONSTANTIN CNP 1590514400596              cei doi asociaţi, respectiv Calai Maria și Marchievici
domiciliat în București, str. Serbota, nr. 5, bl. V8, sc. 1,    Petra, cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală
et. 6, ap. 19, sec. 5, identificat cu CI seria DP nr. 128981    de 500 lei, reprezentând 100% din capitalul social al
emisă de INEP la 22.04.2008, și IRIMIA VASILICA          societăţii către S.C. LARISA SMART GROUP S.R.L.
domiciliată în București, str. Serbota, nr. 5, bl. V8, sc. 1,   având sediul social în București, Sector 1, Str. Munteniei
et. 6, ap. 19, sec. 5, CNP 2621228400454, identificată cu     nr. 41-45, Piaţa 16 Februarie, înregistrată la Oficiul
CI seria RX nr.132833 emisă de secţia 18 la 02.07.1999,      Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București
asociaţi am hotărât:                        sub nr. J40/19402/17.11.2005, având cod unic de
  1 .Se suspendă activitatea societăţii pe o durata de      înregistrare 18140180, reprezentată de Onu Maricica,
3 ani începând cu 01.05.2009 până la 01.05.2012.          aceasta dobândind astfel calitatea de asociat unic.
  (71/1.089.412)                          Dupa cesionare, structura capitalului social va fi
                                  următoarea:
                                   › S.C. LARISA SMART GROUP S.R.L. a subscris și
       Societatea Comercială                 vărsat suma de 500lei, reprezentând aportul în numerar
   PET MAR PRODCONSERV IMPEX - S.R.L.              în baza căruia deţine 50 părți sociale, numerotate de la 1
                                  la 50 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei
            NOTIFICARE                 reprezentând 100% din capitalul social și cota de
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul     participare la beneficii și pierderi;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Art. 2 Se revocă din funcţia de administrator doamna
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Pârvan Sorina, și se numește ca administrator doamna
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Onu Maricica, cetăţean român, sex feminin, fiica lui Petre
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale     și Elena, născută la data de 20.03.1964 în Com. Lunca,
PET MAR PRODCONSERV IMPEX S.R.L., cu sediul în           jud. Teleorman, domiciliată București, str. Calea
București, Str. LIMANULUI, nr. 51, ap. CAMERA 2, sector      Crângași, nr. 30,bl. 50, et. 7, ap. 57, sector 6, identificată
1, înregistrată sub nr. J40/6520/1994, cod unic de         cu CI seria RX nr. 229867, eliberată de Secţia nr. 20
înregistrare 5538230, care a fost înregistrat sub         Poliție la data de 16.10.2003, CNP 2640320400254, cu
nr. 221093 din 05.05.2009.                     puteri depline pe o perioadă nelimitată.
  (72/1.089.413)                          Art. 3 Societatea își schimbă sediul social de la adresa
                                  București, str. Ardeleni, nr. 5, sector 1 la adresa
                                  București, Str. Limanului nr. 51, sector 1, camera 2.
       Societatea Comercială
   PET MAR PRODCONSERV IMPEX - S.R.L.                (73/1.089.414)

       HOTĂRÂREA NR. 1/24.04.2009                       Societatea Comercială
                                          KAYLISTONE - S.R.L.
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
  S.C. PET MAR PRODCONSERV IMPEX S.R.L.                    HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. ARDELENI, NR. 5,
   SECTOR 1, J40/6520/1994, C.U.I. 5538230             S.C. KAYLISTONE S.R.L. cu sediul în București,
                                  Str. Serbota, nr. 6, bl. P74, sc. 2, et. 7, ap. 49, sector 5,
  CALAI MARIA, cetăţean român, sex feminin, fiica lui      reprezentată prin Dl SOCOL SORIN în calitate de
Gheorghe și Anica, născută la data de 19.12.1938 în        ASOCIAT UNIC în cadrul companiei, decide
Comuna Ulmeni, Jud. Călărași, domiciliată în București,
                                  suspendarea activităţii pentru o perioadă de 3 ani,
str. Vârful înalt, nr. 66, sector 1, identificată cu CI seria RD
                                  respectiv începând de la data de 1.05.2009 până la data
nr. 518672 emisă de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de
                                  de 30.04.2012, urmând ca activitatea sa fie reluată de la
19.03.2007, CNP 2381219400072,
                                  data de 1.05.2012.
  MARCHIEVICI PETRA, cetăţean român, sex feminin,
                                   Prezenta Hotărâre se va înregistra la Oficiul
fiica lui Marin și Ana, născută la data de 19.07.1956 în
                                  Registrului Comerţului conform prevederilor legale în
Comuna Celaru, Jud. Dolj, domiciliată în București,
                                  vigoare.
str. Plutașilor, nr. 4, sector 1, identificată cu CI seria RT
nr. 053951 emisă de Secţia 5 Poliție la data de            (74/1.089.415)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
        Societatea Comercială              suspendarea temporarăi a activităţii societăţii pe o
       FLORTRANS CURIER - S.R.L.              perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.05.2009
                                 și până la data de 30.04.2012.
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR              Celelalte prevederi din Actul constitutiv rămân
                                 neschimbate.
     S.C. FLORTRANS CURIER S.R.L.
                                   Redactată în 3 (trei) exemplare astăzi data semnării.
   CU SEDIUL ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
 ȘOS. OLTENIŢEI, NR. 142, BL. 4, SC. 1, ET. 3, AP. 11        (76/1.089.417)
   SECT. 4 ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL
        COMERŢULUI SUB
    NR.J/40/955/1993, C.U.I. RO 3385424                    Societatea Comercială
                                        V.M.D. TRAVEL 98 - S.R.L.
 ÎNCHEIAT AZI 29.APRILIE.2009 SUB NUMĂRUL 1
                                        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Subsemnaţii FLOREA AUREL domiciliat în București
Șos. Olteniţei, nr. 142, Bl. 4, sc. 1, Ap. 11, sect. 4 posesor            NR.1/30.04.2009
al CI cu seria RR nr. 571992 eliberată de secţia 15 Poliție
la data de 18.03.2009 cu CNP 1460409400282 în calitate        VOICU ION, domiciliat în București, Calea Victoriei,
de ADMINISTRATOR al societăţii cu o participare de        nr. 101, sc. A, et. 4, ap.11, sector 1, legitimat cu CI, seria
95%,și FLOREA ȘTEFAN cu domiciliul în București,         RD, nr. 326466, eliberată de Secţia 1 Poliție la data de
str. Nerva Traian, nr. 12, Bl. M37, sc. 3, ap. 81, sect 3,    15.07.2003, având CNP 1330807400248, în calitate de
posesor al CI seria RT nr. 186403 eliberată de secţia      asociat unic la S.C. V.M.D. TRAVEL 98 S.R.L. am decis
11 Poliție la data de 23.06.2003, cu o participare de      următoarele:
5%. Azi data de mai sus am hotărât următoarele:           1. Se suspendă activitatea societăţii pe o perioadă de
  Începând cu data de 01 mai 2009 S.C. FLORTRANS        3 (trei) ani începând cu data de 30.04.2009 până la data
CURIER S.R.L. își suspendă activitatea pe o perioadă de     de 30.04.2012.
maxim 3 ani.
  Menţionăm că datorită situaţiei crizei economice         (77/1.089.419)
societatea nu a mai desfășurat niciun fel de activitate de
la 01 ianuarie 2009.                              Societatea Comercială
  În cazul când pe perioada suspendării activităţii de          ELMA CONSULTING GRUP - S.R.L.
3 ani se vor gasi contracte avantajoase vom relua
activitatea, dar nu înainte de a anunţa autorităţile legale.        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  (75/1.089.416)
                                       A ASOCIAŢILOR SOCIETĂŢII
                                      ELMA CONSULTING GRUP S.R.L.
        Societatea Comercială                     NR.1 DIN DATA 01.04.2009
      O.C.O. DENTAL GROUP - S.R.L.
                                   Matei Constantin CNP 1570329400241, domiciliat în
 HOTĂRÂREA ASOCIAŢILOR NR. 1 DIN 27.04.2009           București, Bd Chișinău, ( fosta Socului ), nr. 4 bl. M1,
  Între subsemnaţii                      sc. 2 , ap. 76 , sector 2 , identificat cu CI seria RR
  - CARAIVAN OCTAVIAN, cetăţean român, născut la        nr. 154281, emisă de secţia 9 Poliție, Matei Elena
data de 07.05.1944 în Com. Comu, jud. Prahova, fiul lui     CNP 2560730400208, domiciliată în București,
llie (tata) și Maria (mama), domiciliat în București,      Bd Chișinău, ( fosta Socului ), nr. 4, bl. M1, sc. 2 , ap 76 ,
sector 4, str. Zeicani, nr. 23, legitimat cu C.I. seria RR    sector 2, identificat cu CI seria RX, nr. 166413, emisă de
nr. 474225 eliberată de S.P.C.E.P. S4 biroul nr. 3 la data    secţia 9 Poliție și Matei Marius Georgian domiciliat în
de 25.07.2007, C.N.P. 1440507400313, și             București, Bd Chișinău,( fosta Socului), nr. 4, bl. M1,
  - CARAIVAN OLIVIAN, cetăţean român, născut la        sc. 2, ap. 76, sector 2, identificat cu CI seria RT
data de 13.09.1973 în mun. Iași, jud. Iași, fiul lui Octavian  nr. 605331, emisă de secţia 9 Poliție, asociaţi în cadrul
(tata) și Florina (mama), domiciliat în București, sector 4,   firmei ELMA CONSULTING GRUP S.R.L., întruniți în
str. Zeicani, nr. 23, legitimat cu C.I. seria RT nr. 413444   conformitate cu prevederile legale în vigoare, am hotărât
eliberată de S.P.C.E.P. S4 biroul nr. 3 la data de        de comun acord următoarele:
06.06.2006, C.N.P. 1730913440013 în calitate de           Începând cu data de 01.05.2009, se suspendă
asociaţi ai Societăţii comerciale O.C.O. DENTAL
                                 activitatea firmei ELMA CONSULTING GRUP, pe o
GROUP S.R.L. , înregistrată la Registrul Comerţului sub
                                 perioadă de 3 ani, adică până la data de 01.05.2012.
nr. J40/18106/2005; C.U.I. 18078924, cu sediul în
București, sector 4, str. Zeicani, nr. 23, am hotărât        (78/1.089.420)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                 25

       Societatea Comercială                valabilităţii actualului sediu social.
     ELECTROSARBU SERVCOM - S.R.L.                3. Recodificarea activităţii conform CAEN REV2. Se
                                  împuternicește Popa Marian să precizeze activitatea
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               principală și să facă toate demersurile în vederea
                                  obţinerii noului certificat de înregistrare.
   AL S.C. ELECTROSARBU SERVCOM S.R.L.               4. Se împuternicește asociatul Popa Marian să
 ŢINUTĂ LA SEDIUL SOCIETĂŢII DIN BUCUREȘTI,            semneze orice act, cerere, declaraţie precum și să facă
     SECTOR 2, STR. OITUZ, NR. 64               toate demersurile necesare pentru înregistrarea acestor
  Asociatul unic al S.C. ELECTROSARBU              menţiuni la O.R.C. București. Acesta va putea realiza
SERVCOM S.R.L., SÂRBU ION, fiul lui Petre și Tudora,        toate aceste atribuţii personal sau prin împuternicit.
născut la data de 28.04.1951 în Com. Petroșani,            (80/1.089.422)
jud. Teleorman, domiciliat în București, str. Oituz, nr. 64,
sector 2, CNP 1510428400438 legitimat cu CI seria RD
nr.   209918,    ținând   cont  de   condiţiile            Societatea Comercială
economico-financiare actuale hotărăște să suspende               HAMACO SHIELDING - S.R.L.
activitatea societăţii pe o perioadă de 3 ani, respectiv de
la data de 01.05.2009 până la data de 30.04.2012.                     NOTIFICARE

  (79/1.089.421)                           Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         Societatea Comercială               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        OMFAL ESENTIAL - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
                                  HAMACO SHIELDING S.R.L.,cu sediul în București,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               Str. VIITORULUI, nr. 6, sector 2, înregistrată sub
                                  nr. J40/2175/2007, cod unic de înregistrare 20958068,
    EXTRAORDINARE A ASOCIAŢILOR                care a fost înregistrat sub nr. 221151 din 05.05.2009.
 NR. 5/29.04.2009 J40/9793/2006, C.U.I.18766931
LUATĂ LA SEDIUL SOCIETĂŢII, FĂRĂ CONVOCARE               (81/1.089.423)

  Subsemnaţii POPA MARIAN, cetăţean român,
domiciliat în București, Str. Intr. Barsei, nr. 7, bl. G4, ap.1,         Societatea Comercială
sector 3, născut la 16.10.1959 în București, sector 5,             HAMACO SHIELDING - S.R.L.
posesor al CI seria RX nr. 304982 eliberată de Secţia 23
Poliție la 13.05.2005, CNP 1591016400236, POPA                HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
OANA, cetăţean român, domiciliată în București,
                                  EXTRAORDINARE A ASOCIAŢILOR NR. 2/17.04.2009
Str. Intr. Barsei, nr. 7, bl. G4, ap. 1, sector 3, născută la
                                  LUATĂ LA SEDIUL SOCIETĂŢII, FĂRĂ CONVOCARE
16.05.1984 în București, sector 1, identificată cu
C.I. seria RR nr. 1527411 eliberată de SPCEP S3 la          Subsemnaţii lOANESI ȘTEFAN, cetăţean german,
19.05.2008, CNP 2840516410038, PREDA ION,             domiciliat în Germania, Iserlohn, Uhlenburg 7 A, născut la
Cetăţean român, cu domiciliul în București, Str. Sibiu,      18.02.1961 în București, fiul lui Niculai și Florica, posesor
nr. 4, bl. OD2, sc. 6, et. 5, ap. 202, sector 6, născut la     al Pașaportului nr. 568351442 eliberată de Autorităţile
17.06.1963 în București, sector 2, identificat cu C.I. seria    Germane la 08.11.2004, căsătorit, act de identitate nr.
DP nr. 081581 eliberată de Secţia 22 Poliție la          5683878803D eliberată la 16.03.2000, lOANESI
22.05.2002, CNP 1630617400296, PREDA BOGDAN            FLORICA, cetăţean român, cu domiciliul în București,
cetăţean român, cu domiciliul în București, Str. Sibiu,      Str. Viitorului, nr. 6, sector 2, născută la 24 mai 1933 în
nr. 4, bl. OD2, sc. 6, et. 5, ap. 202, sector 6, născut la     sectorul 3, București, fiica lui Ion și Elena, identificată cu
14.01.1988 în București, sector 6, identificat cu C.I. seria    C.I. seria RR. nr. 428195 eliberată de SPCEP S2 biroul
DP nr. 076159 eliberată de Secţia 22 Poliție la          nr.1 la data de 26.01.2007, căsătorită,
22.05.2002, CNP 1880114460027, în calitate de asociaţi       CNP 2330524400145, și lOANESI NICULAI, cetăţean
ai societăţii OMFAL ESENŢIAL S.R.L., cu sediul în         român, cu domiciliul în București, Str. Viitorului, nr. 6,
București, Str. Ionescu Gion, nr. 12, ap. 9, demisol,       sector 2, născut la 04 decembrie 1930 în Com. Chiliseni
sector 3, fiind reunit în mod legal și statutar întreg       Poieni, jud. Suceava, fiul lui Vasile și Magdalena,
capitalul social, am hotărât cu unanimitate următoarele:      identificat cu B.I. seria BG nr. 021979 eliberată de Miliţia
  1. Suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă de     Mun. București, Circa 6 la data de 27.04.1982, casatorit
trei ani de la data prezentei hotărâri.              CNP 1301204400113, în calitate de asociaţi ai societăţii
  2. Se împuternicește asociatul Popa Marian să         HAMACO SHIELDING S.R.L., cu sediul în București,
semneze contractul de comodat în vederea prelungirii        Str. Viitorului, nr. 6, sector 2, fiind reunit în mod legal și
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
statutar întreg capitalul social, am hotărât cu unanimitate    IUJA GEORGETA, cetăţean român, născut la
următoarele:                          20-07-1975, în COM. Calvini, jud. Buzău, domiciliată în
  1. Numirea ca administrator cu puteri depline și a
                                București, str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 2A, bl. 12 A, sc. 1,
asociatului lOANESI NICULAI, identificat cu datele de
mai sus. Durata mandatului noului administrator va fi de    et. 4, ap. 44, sect.6, identificată cu CI, seria RR,
5 ani de la data numirii;                    nr. 484441, CNP 2750720293110, eliberată de
  2. Se elimină art. 44 din actul constitutiv și se      SPCEP S6, biroul nr.1, la 18-09-2007, în calitade de
renumerotează articolele. Celelalte prevederi ale actului    INVITAT
constitutiv rămân neschimbate.
                                  Noi, Asociatele, am hotărât următoarele:
  3. Se aprobă actul constitutiv în forma modificată și
actualizată.                            I - Cesionarea celor 20 de părți sociale, în valoare
  4. Se împuternicește asociatul Ioanesi Niculai să      nominală de 10 RON și în valoare totala de 200 RON,
semneze actul constitutiv în formă modificată, orice alt    reprezentând 100% din capitalul social și cota de
act, cerere, declaraţie precum și să facă toate         participare la beneficii și pierderi, către IUJA
demersurile necesare pentru înregistrarea acestei
                                GEORGETA.
menţiuni și a actului constitutiv modificat și actualizat la
O.R.C. București.                         II - Intră ca asociat unic și administrator,
                                IUJA GEORGETA, cu puteri depline pe o perioadă
  (82/1.089.424)
                                nelimitată.
                                  IlI - Revocarea din funcţia de administrator a lui
        Societatea Comercială
        ROKALEX IMPEX - S.R.L.              MOCANU RODICA.
                                  IV - Ies din societate MOCANU STANCA și MOCANU
            NOTIFICARE                RODICA.
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul     Restul prevederilor actului constitutiv rămân
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   neschimbate. Atestat azi, 30.04.2009.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (84/1.089.426)
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
ROKALEX IMPEX S.R.L., cu sediul în București,
                                        Societatea Comercială
Str. BARBU VĂCĂRESCU, nr. 145, scara B, etaj 3,
ap. 21, sector 2, înregistrată sub nr. J40/1863/1992, cod          MCS INVEST ADVANCE - S.R.L.
unic de înregistrare 13914, care a fost înregistrat sub
nr. 221157 din 05.05.2009.                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR

  (83/1.089.425)                                DIN DATA DE 27.04.2009
                                  Subsemnaţii BUCUR STELA NICOLETA, cetăţean
        Societatea Comercială
        ROKALEX IMPEX - S.R.L.              român, domiciliat în București, Str Gârlei, nr. 58, sect. 1,
                                născută la data de 26.11.1940 în Mediaș, Jud Sibiu, fiica
       HOTĂRÂREA ASOCIAŢILOR               lui Ioan și a Mariei, sex feminin,necăsătorită, posesoare
                                a CI seria RR nr.491792 eliberată de SPCEP S1 B2, la
       S.C. ROKALEX IMPEX S.R.L.
                                data de 07.11.2007, CNP 2401126323910 și STOIA
         NR. 1 DIN 30-04-2009
                                TUDOR IOAN, cetăţean român, domiciliat în București,
  MOCANU RODICA, cetăţean român, necăsătorită,
                                Str Gârlei, nr. 58, sector 1, născut în Sibiu, jud. Sibiu, fiul
născută la data de 02.04.1956, în Municipiul București,
                                lui Ioan și Stela Nicoleta, sex masculin, căsătorit, posesor
domiciliat în București, str. P.l. Ceaikovski, nr. 2, etaj 3,
ap. 12, sect.3, identificat prin C.I. seria RT, nr. 115348,   al CI seria RR nr. 491790 eliberată de SPCEP S1 b2 la
eliberată de Secţia 6 poiitie, la data de 15.08. 2000,     data de 11.07.2007, CNP 1651005323982, în calitate de
CNP 2560402400388, în calitate de ASOCIAT            asociaţi ai S.C. MCS INVEST ADVANCE S.R.L.
  MOCANU STANCA, cetăţean român ,necăsătorită,        București, Str. Gârlei, nr. 58 sect. 1, camera nr. 4, am
născută la 06-04-1930, în loc. Urși, jud. Olt, domiciliată în  hotărât următoarele: Suspendarea activităţii societăţii pe
București, str. Barbu Văcărescu, nr.145, sc. B, et. 3,     o perioadă de 3(trei) ani începând cu data
ap. 21, sect. 2, identificată cu Bl, seria BK, nr. 590313,
                                01.05.2009-30.04.2012.
eliberată de Secţia 6 Poliție, bir. Nr. 2, la 14-08-1982,
CNP 2300406400248, în calitate de ASOCIAT              (85/1.089.427)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                 27

        Societatea Comercială               ap. 134, sector 5, înregistrată sub nr. J40/1712/2004, cod
        CRISTI MIU IMPEX - S.R.L.              unic de înregistrare 16119165, care a fost înregistrat sub
                                  nr. 221175 din 05.05.2009.
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
                                    (88/1.089.430)
         DIN DATA DE 27.04.2009
  Subsemnaţii MIU IOSIF-VALENTIN, cetăţean român,                 Societatea Comercială
domiciliat în București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 50,               COMMUNICATOR - S.R.L.
bl. 35B, sc. B, et. 10, ap. 70, sector 2, născut la data de
17.11.1951 în București, fiul lui Ion și Elisabeta, sex           HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
bărbătesc, căsătorit, posesor al CI seria RX nr. 229805
                                            NR. 1 /04.05.2009
eliberată de Secţia 6 Poliție la data de 16.10.2003,
CNP 1511117400191 și MIU ANETA, cetăţean român,            Subsemnatul LUPȘA RUXANDRA-CRINA, cetăţean
domiciliată în București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 50,      român, domiciliată în București, Sector 1,
bl. 35B, sc. B, et. 10, ap. 70, sector 2, născută în        Str. Sf. Constantin, Nr.14, Corp 3, Ap. 2, posesoare a
Com. Cernătești, jud. Buzău, fiica lui Nicolae și al Elena,    CI seria RR nr. 067204 eliberată de Secţia 3
sex femeiesc, căsătorită, posesoare al CI seria RT         Poliţie/02.1999 CNP 2671017413022, ZAMFIR
nr. 543690 eliberată de SPCEP S2 biroul 1 la data de        CĂTĂLIN-ILIE, cetăţean român, domiciliat în București,
07.03.2008, CNP 2501121400504, în calitate de asociaţi       Sector 1, Str. Cristofor Columb, nr. 5, et.1, ap.1, posesor
ai CRISTI MIU IMPEX S.R.L., înmatriculată la            al CI seria RD nr. 066194 emisă de Secţia 1
ORC-TB sub J40/3703/1995, C.U.I. 7318240, am hotărât        Poliție/01.04.1999 CNP 1671003150590 și DINCA
următoarele:                            VIRGINIA cetăţean român, domiciliată în București,
  Suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă de      Sector 3, Str. Vlad Judeţul, nr. 20, posesoare a Bl seria
3(trei) ani începând cu data 01.05.2009-30.04.2012.        DB nr. 409829 emisă de Secţia 11 Poliție/06.11.1986
  (86/1.089.428)                         CNP     2351228400142       asociaţi     ai
                                  S.C. COMMUNICATOR S.R.L., cu sediul în București,
                                  Sector 1, Str. Sf. Constantin, Nr. 14, Corp3, Ap. 2,
        Societatea Comercială               J40/5707/2000, C.U.I. 13118092, am hotărât
       BULGARUX COMPANY - S.R.L.               următoarele:
                                   Art. 1. Suspendarea temporară a societăţii pe o
  DECIZIE ASOCIAT UNIC NR. 2 DIN 30.04.2009
                                  perioadă de 3(trei) ani, de la 10.05.2009 până la
  Subsemnatul, Virban-Vlad Petrică, cetăţean român,       09.05.2012.
domiciliat în București, Str. Ileana Cosânzeana, nr. 10,
                                    (89/1.089.431)
bl. P7, sc. 5, et. 2, ap. 134, sector 5, identificat cu CI seria
RD nr. 301354 eliberată de Secţia 18 la data de
27.02.2003, în calitate de asociat unic al S.C. Bulgarux              Societatea Comercială
Company S.R.L., persoană juridică română cu sediul în               APRIL CONSULT - S.R.L.
București, Str. Ileana Cosînzeana, nr.10, Bl. P7, sc. 5,
et. 2, ap. 134, sector 5, am decis prelungirea mandatului     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
de administrator al subsemnatului pe o perioadă de
                                          DIN DATA DE 27.04.2009
10 ani de la data prezentei decizii.
                                   Subsemnaţii STOIA LIVIA, cetăţean român, domiciliat
  (87/1.089.429)
                                  în București, Str. Gârlei, nr. 58, sect. 1, născut la data de
                                  30.07.1967 în Iași, jud. Iași, fiica lui Nicolae și a Camelia,
        Societatea Comercială               sex feminin, căsătorită, posesoare a CI seria DP
       BULGARUX COMPANY - S.R.L.               nr. 124595 eliberată de INEP la data de 14.05.2007,
                                  CNP 2670730221170 și STOIA TUDOR IOAN, cetăţean
            NOTIFICARE                 român, domiciliat în București, Str. Gârlei, nr. 58,
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul      sector 1, născut în Sibiu, jud. Sibiu, fiica lui Ioan și Stela
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Nicoleta, sex masculin, căsătorit, posesor al CI seria RR
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          nr. 491790 eliberată de SPCEP S1 b2 la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    11.07.2007, CNP 1651005323982, în calitate de asociaţi
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale     ai S.C. APRIL CONSULT S.R.L. București, Str. Gârlei,
BULGARUX COMPANY S.R.L., cu sediul în București,          nr. 58 sect 1 J40/3487/02, C.U.I. Ro 14608246, am
Str. Ileana Cosînzeana, nr. 10, bloc P7, scara 5, etaj 2,     hotărât următoarele:
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
  Suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă de             Societatea Comercială
3(trei) ani începând cu data 01.05.2009-30.04.2012.               DANA SI FIII COM - S.R.L.
  (90/1.089.432)                            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

         Societatea Comercială                        NR.1/04.05.2009
         GLORIA DAY - S.R.L.                Subsemnatele DINCA DANIELA, cetăţean român,
                                 domiciliată în București, Sector 5, Str. Dumbrava Nouă,
            NOTIFICARE                Nr. 41, bl. S18, sc.1, et. 6, Ap. 26, posesoare al CI seria
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul    RX nr. 161231 emisă de Secţia 18/02.04.2003,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   CNP 2531005400112 și DINCA MARIAN, cetăţean
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         român, domiciliat în București, Sector 5, Str. Dumbrava
                                 Nouă, Nr. 41, bl. S18, sc.1, et. 6, Ap. 26, posesor al
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 CI seria RD nr. 066257 emisă de Secţia 19
actualizat al actului constitutiv ăl societăţii comerciale
                                 Poliție/02.04.1999, CNP1841228450060, asociaţi ai
GLORIA DAY S.R.L., cu sediul în București, Str. VASILE
                                 S.C. DANA SI FIII COM S.R.L., cu sediul în București,
LASCĂR, nr.109, sector 2, înregistrată sub
                                 Sector 5, Str. Dumbrava Nouă, Nr. 41, bl. S18, sc. 1,
nr. J40/4758/1991, cod unic de înregistrare 414630, care
                                 et. 6, Ap. 26, J40/12940/1993, C.U.I. 4035753 am am
a fost înregistrat sub nr. 221184 din 05.05.2009.        hotărât suspendarea temporară a societăţii pe o perioadă
  (91/1.089.433)                        de 3(trei) ani, în perioada de la 08.05.2009 până la
                                 07.05.2012.
         Societatea Comercială                (93/1.089.435)
         GLORIA DAY - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
          HOTĂRÂREA A.G.                      PETOR CONSULTING - S.R.L.
        A S.C. GLORIA DAY S.R.L.                    DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
          NR.1/27.04.2009
  ROȘCA DELIA, cetăţean român, domiciliată în                NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
București, Sector 1, Str. Daniel Ciugureanu, Nr. 27, Ap. 1,     Subsemnatul ROȘCA ALIN-ANDREI, domiciliat în
posesoare al CI seria RR nr.146651 eliberată de Secţia 4     București, Sector 1, Str. Daniel Ciugureanu, Nr. 27, Ap.1,
la data de 15.01.01, CNP 2710322414517 și IONESCU        posesor al CI seria RR nr.146652 eliberată de Secţia 4
IRINA, cetăţean român, domiciliată în București,         Poliţie la data de 15.01.2001, CNP 1710104414512,
Sector 1, Cal. Griviței, nr. 224, Bl. 6, sc. A, Et. 5, Ap. 21,  asociat unic al S.C. PETOR CONSULTING S.R.L., cu
posesoare al CI seria RT nr. 478851 eliberată la data de     sediul în București, Sector 1, Str. Daniel Ciugureanu,
30.03.07 de SPCEP S 1 biroul nr. 4,               Nr. 27, Ap. 1, J40/14539/2006, C.U.I. 19011132 în
CNP 2740527414520, asociaţi ai S.C. GLORIA            conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată,
DAY S.R.L, cu sediul în București, Sector 1, Str. Daniel     am decis următoarele:
Ciugureanu, Nr.27, Ap.1, J40/4758/1991, C.U.I. 414630,        Art.1. Suspendarea temporară a societăţii pe o
am hotărât următoarele:                     perioadă de 3(trei) ani, în perioada de la 08.05.2009 până
  Art. 1 lese din societate ROȘCA DELIA prin cedarea      la 07.05.2012.
tuturor părților sociale, părțile sale sociale fiind preluate    (94/1.089.436)
de asociata IONESCU IRINA.
  Art. 2.Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
                                         Societatea Comercială
200 lei aport de numerar, divizat în 20 de părți sociale cu
                                      A & V LEX CONSULTING - S.R.L.
cu valoare de 10 lei fiecare și va fi deţinut în întregime de
asociatul unic IONESCU IRINA                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
  Art. 3. Se retrage din funcţia de administrator ROȘCA
DELIA                               NR. 02/27.04.2009 S.C. A & V LEX CONSULTING
  Art. 4. Se radiază punctul de lucru din București,        S.R.L. J40/9029/2007, C.U.I. 21706190, SEDIU
Sector 2 , Str. Vasile Lascăr, nr.103-107, Magazin 22.      BUCUREȘTI, STR. DEZROBIRII, NR. 85, SECTOR 6
  Art. 5. Se radiază punctul de lucru din București,
                                  Subsemnaţii
Sector 2 , Str. Vasile Lascăr, nr. 103-107, Magazin 13.
                                  ARAPU DORINA cetăţean român, domiciliată în
  (92/1.089.434)                        Dobrotești, judeţul Teleorman, născută la data de
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009                29

08.04.1975 în Dobrotești, judeţul Teleorman, identificată             Societatea Comercială
cu C.I. seria TR nr. 302088, eliberată de Poliţia Roșiori de             ROIUDU - S.R.L.
Vede, la data de 07.08.2008, CNP 2750408341692,
                                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
deţinător al unui număr de 19 părţi sociale cu o valoare
nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 99% din                    NR. 1/29.04.2009
capitalul social al societăţii
                                   Subsemnata Iordache Rozica Simona (fosta Niculae
  VĂLEANU COSTEL cetăţean român, cu domiciliul în        Rozica Simona) legitimată cu CI seria IF nr. 198836
Mun. București, Str. Pecineaga, nr.14, BL. 23, Sc. 2,       emisă de SPCLEP Pantelimon, la data de 11.08.2008 în
et. 2, ap. 28, sector 5, născut la data de 31.03.1975, în     calitate de asociat în proporţie dc 50% și Niculae Dumitru
Mun. București, Sector 4, identificată cu C.I. seria RD      legitimat cu CI seria RR nr. 348213 emisă de secţia
nr. 074065. eliberată de Secţia 18 Poliție, la data de      nr. 9, la data de 08.12.2004, în calitate de asociat în
30.06.1999, CNP: 1750331451549, deţinător al unui         proporţie de 50% la S.C. ROIUDU S.R.L., hotărăsc
număr de 1 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei     suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă de maxim
                                 3 ani începând cu data de 01.05.2009.
fiecare, reprezentând 1% din capitalul social al societăţii,
întruniţi legal în ședinţa din data de 27.04.2009, cu         (97/1.089.439)
unanimitate de voturi am hotărât suspendarea activităţii
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 27.04.2009               Societatea Comercială
până la data de 26.04.2012.                             ONAY IMPEX - S.R.L.
  Celelalte clauze ale Actului Constitutiv rămân
                                            NOTIFICARE
nemodificate.
  Adoptată astăzi, data de 27.04.2009, în 3 (trei)         Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
exemplare originalele, din care unul va fi prezentat la      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Oficiul Registrului Comerţului pentru a se îndeplini
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
formalităţile de înregistrare a modificărilor survenite.     actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
  (95/1.089.437)                        ONAY IMPEX S.R.L., cu sediul în București,
                                 Str. CĂLINULUI, nr.12, ap. cam. nr. 3, sector 2,
                                 înregistrată sub nr. J40/16009/2003 , cod unic de
       Societatea Comercială                înregistrare 15943613, care a fost înregistrat sub
   MONEY CONSULT & INVESTMENT - S.R.L.             nr. 221241 din 05.05.2009.
                                   (98/1.089.440)
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

 AL S.C. MONEY CONSULT & INVESTMENT S.R.L.                    Societatea Comercială
        NR. 4/04.05.2009                          ONAY IMPEX - S.R.L.

  Subsemnata CINARU MONICA, cetăţean român,                  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
domiciliată în București, str. Jean Steriadi, nr. 2, bl. G4,
sc. A, et. 7, ap.37 , sector 3, identificată prin CI seria RT   NR.1/29.04.2009 S.C. ONAY IMPEX S.R.L. CU SEDIUL
nr. 218453, eliberată de Secţia 13 Poliție la data de       ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. CĂLINULUI, NR. 12.
                                  CAMERA NR. 3. J/40/16009/2003, C.U.I. 15943613
25.02.2002, CNP 2770619434531,
  Asociat     unic    al    S.C.    MONEY      Subsemnatul
CONSULT & INVESTMENT S.R.L., cu sediul în              DOGRU MUHITTIN, cetăţean turc, născut la data de
                                 03.03.1965, în Antakya, Turcia, domiciliat în Hatay
București, str. Jean Steriadi, nr. 2, bl. G4, sc. A, et. 7, ap.
                                 Dikmejze, Turcia, fiul lui Hasan și a Zahide, identificat cu
37, sector 3, având nr. de înregistrare în Registrul       pașaport seria TR-O, nr. 297575 eliberată la data de
Comerţului J40/52/2007, C.U.I. RO 20361638 am hotărât       18.03.2004, a cărei valabilitate este până la data de
astăzi, 04.05.2009, următoarele:                 18.08.2008, starea civilă căsătorit, sex masculin, în
  1. Se suspendă activitatea societăţii comerciale        calitate de asociat unic al S.C. ONAY IMPEX S.R.L., am
MONEY CONSULT & INVESTMENT S.R.L. pe o              decis modificarea prevederilor din actul constitutiv astfel:
perioadă de 3 ani, de la data de 15.05.2009 până la data       1. Schimbarea sediului social al societăţii la
                                 următoarea adresa Mun. București, sector 2,
de 15.05.2012.
                                 Șos. Fundeni, nr. 227, bl. 116A, sc. 2, et. 8, ap. 98,
  (96/1.089.438)                        conform contractului de închiriere tir. 226334/15.04.2009.
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân    actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
nemodificate.                         QIAN XI TRADEIMPEX S.R.L., cu sediul în București,
 Prezentul act s-a încheiat în 3 exemplare.         Șos. Fundeni, nr. 233, bloc 114A, scara A, etaj 8, ap.34,
  (99/1.089.441)                      sector 2, înregistrată sub nr. J40/6407/2000, cod unic de
                               înregistrare 13184681, care a fost înregistrat sub
        Societatea Comercială             nr. 221249 din 05.05.2009.
      PHYLOSOPHY DESIGN - S.R.L.              (101/1.089.443)

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
                                       Societatea Comercială
  SOCIETĂŢII PHYLOSOPHY DESIGN S.R.L.,                 QIAN XI TRADEIMPEX - S.R.L.
  ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERȚULUI SUB NR. J40/17593/2005, CU SEDIUL                DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
 ÎN BUCUREȘTI, CALEA VICTORIEI, NR. 60-64 ,
    SECTOR 1 DIN DATA DE 09.04.2009                AL S.C. QIAN XI TRADE IMPEX S.R.L.
  Subsemnatul KARKHI MARIO, cetăţean român,           ÎNMATRICULATĂ SUB 140/6407/2000, C.U.I.
domiciliat în Oraș Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 27,      13184681 , CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, ȘOS.
Judeţul Ilfov, identificat cu CI seria IF, nr. 009751,     FUNDENI, NR. 233, BL. 114A, SC. A, ET. 8, AP. 34,
eliberată de Oraș Otopeni, la data de 21.11.2002,                SECTOR 2
CNP 1720520470079, în calitate de asociat al                 NR. 01/11.03.2009
S.C. “PHYLOSOPHY DESIGN” S.R.L. înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului sub J40/17593/2005, Cod      Subsemnatul YU ZHIYONG, cetăţean chinez, născut
unic de înregistrare RO 18054186, cu sediul în București,   la 10.11.1961 în China Jiangsu posesor al pașaportului
Calea Victoriei, nr. 60 - 64 , sector 1, Atribut fiscal RO,  CHN, nr. P147584924 eliberat de aut. Chineze la
  Subsemnata KARKHI SABA, cetăţean român,          15.06.1999 în calitate de asociat unic al societăţii sus
domiciliat în Oraș Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 27,    numite am hotărât:
Judeţul Ilfov, indentificată cu CI seria IF, nr. 06893 L,    Art. 1 - Se revocă din funcţia de administrator d TANG
eliberată de Oraș Otopeni, la data de 05.11.2004,
                               CHUNRONG, cetăţean chinez, născut la 22.06.1961
CNP 2760127472557, în calitate de asociat al
                               identificat cu pas. Seria G, nr. 21042824 eliberat la
S.C. “PHYLOSOPHY DESIGN” S.R.L. înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului sub J40 /17593 /2005, Cod   31.01.2007.
unic de înregistrare RO 18054186, cu sediul în București,    Celelalte articole din actul constitutiv rămân
Calea Victoriei, nr. 60 - 64, sector 1, Atribut fiscal RO,  neschimbate.
  Am hotărât deschiderea unui punct de lucru în         (102/1.089.444)
București la adresa:
  - Calea Dorobanţilor, nr. 126-130, bl. 8,
sector 1, - (subsol, parter și mezanin)                    Societatea Comercială
  - Punctul de lucru va avea ca obiect de                   CONSUL INC - S.R.L.
activitate - Comerţul cu amănuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic               NOTIFICARE
N.P.C.A. în magazine specializate - COD CAEN 4759.        Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
  (100/1.089.442)                      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        Societatea Comercială
                               actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
      QIAN XI TRADEIMPEX - S.R.L.
                               CONSUL INC S.R.L., cu sediul în București,
           NOTIFICARE               Str. PANAITISTRATI, nr. 42-44, etaj P, ap. 1, sector 1,
                               înregistrată sub nr. J40/4072/1999, cod unic de
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                               înregistrare 9052763, care a fost înregistrat sub
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               nr. 221266 din 05.05.2009.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (103/1.089.445)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009               31

         Societatea Comercială             GLOBAL OFFICE DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în
         CONSUL INC - S.R.L.             București, Str. SECERIȘULUI, nr. 29, sector 4,
                                înregistrată sub nr. J40/11486/2002, cod unic de
       HOTĂRÂREA ASOCIAŢILOR              înregistrare 15009172, care a fost înregistrat sub
                                nr. 221272 din 05.05.2009.
      S.C. CONSUL INC S.R.L.
   NR. 2/28 APRILIE 2009 BUCUREȘTI,               (105/1.089.447)
SECTOR 1, STR. AV. MIRCEA ZORILEANU, NR. 74A
     J40/4072/1999, C.U.I. 9052763                   Societatea Comercială
  Subscrisa                            GLOBAL OFFICE DISTRIBUTION - S.R.L.
  BELLAGIO CORPORAȚION, societate cu sediul în
Statele Unite ale Americii, 113 Barksdale Professional            HOTĂRÂREA ASOCIAŢILOR
Centre, orașul Newark, New Castle, statul Delaware, cod
                                  S.C. GLOBAL OFFICE DISTRIBUTION S.R.L.
19711, înmatriculată la Registrul Companiilor din
                                    NR .1/27 APRILIE 2009 BUCUREȘTI,
Delaware sub nr. 4587782 din 14-08-2008, reprezentată
                                   STR SECERIȘULUI, NR. 29, SECTOR 4,
de Fughina Ștefan, cetăţean român, domiciliat în
                                     J40/11486/2002, C.U.I. 15009172
București, Str. Nicolae Racota, nr. 1, corp A, etajul 1,
ap. 5, sector 1, identificat cu CI RD nr. 518 774, emisă de    Subsemnaţii
SPCEP S1 b 2 la 19.03.2007, CNP 1440224400083,          • AVRAMUȚA CEZAR-CĂTĂLIN, cetăţean român,
  Subsemnatul                        născut la Constanța, jud. Constanța în 7 02 1967,
  STRUNGARU CĂLIN, cetăţean român, născut la data      domiciliat în București, str. Cristea Mateescu, nr. 1 bl. T4A
de 31.05.1943 în București, domiciliat în București,      sc. A, ap. 14 sector 2, identificat cu CI seria RD
str. Aviator Mircea Zorileanu, nr. 74A, posesor al CI RD nr.  nr. 111092, emisă de S7 la 6 07 2000,
252305 eliberată de Secţia 2 Poliție, la data de        CNP 1670207030022;
27.06.2002, CNP 1430531400147.                  • SMARANDA CRISTIAN-CĂTĂLIN, cetăţean român,
                                domiciliat în București, Str. Nicolae Pascu, nr. 3, bl. 7B,
  În calitate de asociaţi, în temeiul Lg. 31/1990,
                                sc. 3, ap. 54 sector 3, identificat cu CI seria RR
republicate și a actului constitutiv, am decis, legal și
                                nr. 312208 eliberată de SP 11 la 15 06 2004,
statutar, modificarea actului constitutiv astfel:
                                CNP 1780312434521, în calitate de asociaţi, în temeiul
  1. Ambii asociaţi își cedează toate părţile sociale
                                Lg. 31/1990, republicate și a actului constitutiv, am decis,
(769 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, și    legal și statutar, modificarea actului constitutiv după cum
valoare toatală de 7690 lei - reprezentând 4.003 RON și    urmează:
10.000 USD) către Stănciulescu Lucia, cetăţean român,       1. Cei doi asociaţi își transmit fiecare toate părţile
fiica lui Iancu și a Oprinei, născută la București în     sociale, în total 50 părți sociale cu o valoare nominală de
24.01.1953, domiciliată în București, str. Panait Istrati,   10 lei, cu valoare totală de 500 lei, reprezentând
nr. 42-44, parter, ap. 1 sector 1, identificată cu CI seria  100% din capitalul social astfel:
RR nr. 510 433 emisă de SPCEP S1 b4 la data de          AVRAMUȚA CEZAR-CĂTĂLIN cesionează 49 părți
20.02.2008, CNP 2530124400161, care devine, astfel,      sociale cu o valoare nominală de 10 lei, cu valoare totală
asociat unic.                         de 490 RON, reprezentând 98% din capitalul social către
  2. Se revocă mandatul de administrator al societăţii    S.C. CCE. ENGINEERING COMPANY, (societate cu
BELLAGIO CORPORAȚION, reprezentată de FUGHINA         sediul în Statele Unite ale Americii, 113 Barksdale
ȘTEFAN și se numește administrator Stănciulescu Lucia,     Professional Centre, orașul Newark, ţinutul New Castle,
care va avea mandat nelimitat și puteri depline.        statul Delaware, cod 19711, înmatriculată la Registrul
  3. Se schimbă sediul social în București, str. Panait   Companiilor din Delaware, cod nr. 4607654 din
Istrati, nr. 42-44, parter, ap. 1 sector 1.          2.10.2008),     reprezentată    de   AVRAMUȚA
                                CEZAR-CĂTĂLIN.
  (104/1.089.446)                        SMARANDA CRISTIAN-CATALIN cesionează o parte
                                socială cu o valoare nominală de 10 lei, cu valoare totală
      Societatea Comercială               de 10 RON, reprezentând 2% din capitalul social către
   GLOBAL OFFICE DISTRIBUTION - S.R.L.           S.C. ADA TEX CO S.R.L., societate cu sediul în
                                București, str. Olimpiadei, nr. 22, sector 2,
           NOTIFICARE                J40/13094/2005, C.U.I. 17814259, reprezentată de
                                Peksirin Guner Baris.
  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul     În urma cesiunii,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    - CCE ENGINEERING COMPANY deţine 49 părți
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        sociale cu o valoare nominală de 10 lei, cu valoare totală
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  de 490 RON, reprezentând 98% din capitalul social și din
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale   dreptul la beneficii și pierderi, iar S.C. ADA TEX
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3108/15.VI.2009
CO S.R.L. deţine o parte sociale cu o valoare nominală             Chiritescu, nr. 31, sector 5, legitimat cu CI seria RT
de 10 lei, cu valoare totală de 10 RON, reprezentând
                                        nr. 086085 eliberată de S 18 Pol, la data de 20.04.2000,
2% din capitalul social și din dreptul la beneficii și
pierderi.                                   CNP 1780508453029, în calitate de asociat
  2. Se revocă administratorul SMARANDA
                                          Dna Vlada Doinița născută la data de 09.03.1979, în
CRISTIAN-CĂTĂLIN și se numește administrator
S.C. CCE ENGINEERING COMPANY, reprezentată de                 Com. Răcari jud. Dâmbovțta, domiciliată în București,
Arsenescu A. Lucian-Dragoș cetăţean român, fiul lui
                                        str. Radu Chiritescu, nr. 31, sector 5, legitimată cu
Achim și al Elenei, născut la Corbeni, jud. Argeș în
20.02.1968, domiciliat în Corbeni, sat Berindești,               CI seria RT nr. 125651 eliberată de S18 Pol. la data de
jud. Argeș, identificat cu CI seria AS nr. 274 906, emisă
                                        27.09.2000 CNP 2790309154209 asociat, având în
de Poliție la 10.07.2003, CNP 1680220033087, cu
mandat nelimitat și puteri depline.                      același timp și calitatea de administrator (în baza actului
   (106/1.089.448)                              constitutiv al societăţii comerciale); la S.C. PRADI SERV
                                        TOTAL S.R.L., cu sediul în BUCUREȘTI, Str. Radu
         Societatea Comercială                    Chiritescu, numărul 31, C.U.I. 21356370, J40/5284/2007
        PRADI SERV TOTAL - S.R.L.
                                        DECIDE:
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR                      - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
          DIN DATA DE 01.05.2009                   3 ani (începând cu data de 01.05.2009 până la data de
 Subsemnaţii                                 01.05.2012).
 Dl Vlada Ionuț Marius, născut la data de 08.05.1978 în
București, sector 6, domiciliat în București, str. Radu               (107/1.089.449)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|370074|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3108/15.VI.2009 conţine 32 de pagini.          Preţul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top