Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

mof4_2009_2216

VIEWS: 12 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2216      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Joi, 23 aprilie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
     Societatea Comercială                social subscris și vărsat 1.972.452 lei, în data de
 COMSERVICE - S.A., Timișoara, județul Timiș         25.05.2009, ora 11,00, la punctul de lucru al societății din
                                Buzău, Șoseaua Spătarului, nr. 5, jud. Buzău, sub
           CONVOCARE                 supravegherea administratorului judiciar Fair&Full
  Președintele Consiliului de administrație al S.C.      Insolvency Consulting I.P.U.R.L., cu sediul în Constanța,
COMSERVICE - S.A., Timișoara, convoacă Adunarea        str. A.I. Puskin, nr. 34, jud. Constanța, pentru a participa
Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății din   la adunarea generală extraordinară a acționarilor cu
Timișoara, Str. Constantin Silvestri nr. 7, Cod poștal     următoarea ordine de zi:
300538 pentru data de 25.05.2009, ora 9.00. În cazul în      1. ratificarea hotărârilor nr. 1/21.01.2009 și nr.
care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu va fi    2/21.01.2009 ale Consiliului de Administrație;
legal constituită la această dată, se stabilește și se       2. aprobarea retragerii din societate a acționarilor
consideră convocată prin prezenta înștiințare o a doua     Hobbit Financiar - S.R.L. (J10/906/2005) și Casa de
adunare pentru data de 27.05.2009, ora 9.00, la aceeași    Vinuri Pietroasa - S.R.L. (J10/118/1997) prin cesiunea
adresă.                            tuturor acțiunilor deținute de aceștia către noul acționar
  Sunt îndreptățiți să participe la adunare și să-și     persoană juridică străină FERLUSCO HOLDING
exercite dreptul la vot acționarii înregistrați în registrul
                                CO.LTD., înregistrată la Registrul Companiilor din Cipru
acționarilor la sfârșitul zilei la data de referință.
                                sub nr. 335043/08 din 15.10.2008;
  Ordinea de zi a adunării:
                                  3. radierea punctelor de lucru situate în București, bd.
  1. aprobarea Bilanțului pe anul 2008;
                                Al. I. Cuza, nr. 44, et. 4, sectorul 1, și, respectiv,
  2. diverse.
                                București, Intrarea Străulești, nr. 35-45, sectorul 1;
  (1/1.050.005)
                                  4. deschiderea unui punct de lucru cu destinația
       Societatea Comercială              depozit situat în București, Șoseaua Dudești-Pantelimon,
       BACHUS - S.A., Constanța             nr. 42, sectorul 3;
                                  5. împuternicirea dnei Calcan Mădălina -
           CONVOCARE                 administrator, în vederea semnării actului constitutiv în
  Consiliul de administrație al BACHUS - S.A. convoacă    forma actualizată.
acționarii societății BACHUS - S.A., înmatriculată la       În situația în care nu se realizează cvorumul cerut de
Registrul Comerțului sub nr. J13/4358/2007, cod de       lege și actul constitutiv, Adunarea Generală se
înregistrare fiscală RO 1167164, cu sediul social în      reconvoacă în data de 26.05.2009, la aceeași oră, în
Constanța, bd. I. G. Duca, nr. 63, jud. Constanța, capital   același loc și cu aceeași ordine de zi.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

  La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot       În situația în care nu se realizează cvorumul cerut de
participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data  lege și actul constitutiv, Adunarea Generală se
de 15.05.2009, această dată de referință fiind valabilă și    reconvoacă în data de 26.05.2009, la aceeași oră, în
pentru a doua convocare.                     același loc și cu aceeași ordine de zi.
  Documentele și materialele informative referitoare la       La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot
problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării pot fi      participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data
obținute de către acționari personal sau prin           de 15.05.2009, această dată de referință fiind valabilă și
reprezentanți, exclusiv la sediul societății, începând cu     pentru a doua convocare.
data de 24.04.2009.                         Documentele și materialele informative referitoare la
  La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,       problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării pot fi
aceștia pot participa personal sau prin reprezentant, pe     obținute de către acționari personal sau prin
baza unor împuterniciri, conform dispozițiilor Legii nr.     reprezentanți, exclusiv la sediul societății, începând cu
31/1990 republicată și modificată. Procurile trebuie       data de 24.04.2009.
depuse în original la sediul societății cu minimum 48 de       La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aceștia
ore înainte de data ținerii A.G.A. Informații suplimentare    pot participa personal sau prin reprezentant, pe baza
pot fi obținute la sediul societății sau la telefon:       unor împuterniciri, conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990
0238.722.389 sau 0238.722.390.                  republicată și modificată. Procurile trebuie depuse în
  (2/1.050.006)                         original la sediul societății cu minimum 48 de ore înainte
                                 de data ținerii A.G.A. Informații suplimentare pot fi
                                 obținute la sediul societății sau la telefon: 0238.722.389
        Societatea Comercială               sau 0238.722.390.
       BACHUS - S.A., Constanța                 (3/1.050.007)

           CONVOCARE                         Societatea Comercială
  Consiliul de administrație al BACHUS - S.A. convoacă           ARTA MODEI - S.A., București
acționarii societății BACHUS - S.A., înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr. J13/4358/2007, cod de                   CONVOCARE
înregistrare fiscală RO 1167164, cu sediul social în         Consiliul de administrație al S.C. ARTA MODEI - S.A.
Constanța, bd. I. G. Duca, nr. 63, jud. Constanța, capital    convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pe
social subscris și vărsat 1.972.452 lei, în data de        data de 27.05.2009, ora 16.00, la sediul firmei din
25.05.2009, ora 10,00, la punctul de lucru al societății din   București, Str. Berzei nr. 100, sectorul 1, cu următoarea
Buzău, Șoseaua Spătarului, nr. 5, jud. Buzău, sub         ordine de zi:
supravegherea administratorului judiciar Fair&Full          1. raportul consiliului de administrație pe anul 2008;
Insolvency Consulting I.P.U.R.L., cu sediul în Constanța,      2. raportul comisiei de cenzori pe anul 2008;
str. A.I. Puskin, nr. 34, jud. Constanța, pentru a participa     3. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și
la adunarea generală ordinară a acționarilor cu          pierderi pe anul 2008 și repartizarea profitului;
următoarea ordine de zi:                       4. descărcarea de gestiune a administratorilor și
  1. prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de     cenzorilor pe anul 2008;
gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul      5. aprobarea proiectului de buget de venituri și
financiar aferent anului 2008;                  cheltuieli pe anul 2009;
  2. prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de      6. alegerea unui membru în consiliul de administrație
audit financiar aferent exercițiului financiar 2008;       pe un loc rămas vacant;
  3. prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului        7. diverse.
contabil, a contului de profit și pierderi și repartizarea      În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile de
profitului aferent exercițiului financiar al anului 2008;     cvorum legale, adunarea generală ordinară se va
  4. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru     desfășura la sediul societății în ziua următoare la aceeași
exercițiul economico-financiar al anului 2008;          oră.
  5. prezentarea, dezbaterea și aprobarea proiectului       Documentele și materialele informative pot fi
bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei activității  consultate la sediul societății.
societății pentru anul 2009.                      (4/1.050.008)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009                 3

         Societatea Comercială                        Societatea Comercială
         ICMRS - S.A., Galați                  SPID - S.A., Târgu Mureș, județul Mureș

            CONVOCARE                             CONVOCARE
  Consiliul de Administrație al S.C. ICMRS - S.A. Galați,
                                         a adunării generale a acționarilor
cu sediul în Galați, șos. Smârdan nr. 1, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/12/1991, având       Consiliul de Administrație al S.C. SPID - S.A., cu sediul
CUI: RO1633620, în conformitate cu prevederile Legii nr.      în Târgu Mureș, Str. Depozitelor nr. 30, convoacă
31/1990 privind societățile comerciale, așa cum a fost       Adunarea Generală a Acționarilor societății pentru data
modificată și completată ulterior, și ale Legii 297/2004
                                  de 1.06.2009, ora 12.00, la sediul societății, pentru toți
privind piața de capital, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 mai 2009, ora      acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la
15.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați  sfârșitul zilei de 15.05.2009, stabilită ca dată de referință,
în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 8 mai 2009,    cu următoarea ordine de zi:
considerată dată de referință, având următoarele           1. alegerea administratorilor;
probleme pe ordinea de zi:                      2. stabilirea remunerației administratorilor;
  AGA Ordinară:
                                   3. propunerea datei de 12.06.2009 ca dată de
  1. prezentarea raportului de audit financiar asupra
situațiilor financiare încheiate la 31.12.2008;          înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng
  2. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru   efectele hotărârilor adunării acționarilor;
exercițiul financiar 2008, a raportului administratorilor și     4. mandatarea persoanei împuternicite să reprezinte
descărcarea de gestiune a acestora;                societatea în relația cu Registrul Comerțului și să
  3. analiza și aprobarea bugetului de venituri și        efectueze publicarea, înregistrarea și ducerea la
cheltuieli pe anul 2009; programul de reparații și
                                  îndeplinire a hotărârilor.
programul de investiții pe anul 2009;
  4. stabilirea datei de 15 iunie 2009 ca dată de          Materialele informative precum și alte informații
înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea          referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi
nr. 297/2004.                           obținute de la sediul societății, începând cu data de
  Documentele și materialele informative referitoare la     4.05.2009.
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, pot fi        Lista cuprinzând numele, adresa, calificarea
consultate de către acționari la sediul societății, aflat în
                                  profesională a persoanelor propuse pentru funcția de
Galați, Șoseaua Smârdan nr. 1, de la data convocării
adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor putea     administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul
elibera copii de pe aceste documente, contra cost.         societății putând fi consultată și completată de aceștia.
  Formularele de procură specială pentru reprezentare        Acționarii pot participa la adunare direct sau prin
în AGA sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul       reprezentanți.
societății. La cerere, pentru persoanele aflate în alte        Formularele de procură specială se pot procura de la
localități, formularele pot fi transmise prin fax.
                                  sediul societății.
  Procurile speciale se vor depune în original cu 48 ore
înainte de momentul ținerii adunării generale, la sediul       După completare și semnare, un exemplar din procura
social al societății.                       specială se depune la sediul societății, până la data de
  În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea      28.05.2009, un exemplar rămâne la acționar, iar un
adunării generale la prima convocare, cea de-a doua        exemplar va fi înmânat reprezentantului acționarului.
convocare a adunării generale este pentru data de 26 mai       În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate,
2009, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de
                                  Adunarea Generală a Acționarilor se reprogramează
zi.
  Prezenta convocare o anulează pe cea înregistrată la      pentru data de 2.06.2009, la aceeași oră, la sediul
Monitorul Oficial sub nr. 1046041.                 societății.
   (5/1.050.009)                           (6/1.050.010)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

        Societatea Comercială                 În conformitate cu art. 243 din Legea nr. 297/2004,
        AMBRO - S.A., Suceava               accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de
                                  referință, la Adunarea Generală a Acționarilor este permis
            CONVOCARE                  prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul
    a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor         persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, în cazul
     Societății Comerciale AMBRO - S.A.            persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice
  Consiliul de Administrație al S.C. AMBRO - S.A.,        reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care
Suceava, convoacă Adunarea Generală Ordinară a           le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunarea
Acționarilor Societății pentru data de 26 mai 2009, ora      Generală a Acționarilor se va putea face și prin alte
10,00, în București, bd. Theodor Pallady nr. 66, sectorul     persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor și
3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor  funcționarilor societății, pe bază de procură specială,
la data de referință de 8 mai 2009, având următoarea        potrivit reglementărilor CNVM.
ordine de zi:                             Procurile speciale/împuternicirile vor fi depuse, în
  1. prezentarea și aprobarea raportului administratorilor    original, la sediul societății din Suceava, Calea Unirii nr.
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2008;        24, cu cel puțin 48 ore înainte de ținerea Adunării, potrivit
  2. prezentarea raportului auditorului financiar asupra     art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 - republicată și cu
situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat  modificările ulterioare.
la 31.12.2008;                             În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum sau
  3. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru   majoritate necesare pentru luarea hotărârilor, a doua
exercițiul financiar încheiat la 31.12.2008, întocmite în     Adunare se va ține la data de 27 mai 2009, la aceeași oră
conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului         și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
Finanțelor Publice nr. 1752/2005, cu modificările            (7/1.050.011)
ulterioare, precum și aprobarea descărcării de gestiune a
administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la              Societatea Comercială
31.12.2008;                                     COMALIM - S.A., Arad
  4. prezentarea și aprobarea raportului anual conform
                                             CONVOCARE
Regulamentului CNVM nr. 1/2006;
  5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și        La solicitarea acționarului SIF Banat-Crișana, Consiliul
cheltuieli pentru anul 2009;                    de Administrație al S.C. COMALIM - S.A., cu sediul social
  6. aprobarea repartizării rezultatului (pierdere);       în municipiul Arad, str. Ursului nr. 21, înregistrată la ORC
  7. stabilirea datei de identificare a acționarilor conform   sub nr. J02/29/1991, având CIF RO1681776, în
art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;     conformitate cu dispozițiile legale, convoacă Adunarea
Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare     Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 25.05.2009,
ziua de 12.06.2009;                        ora 9.00, la sediul societății situat în localitatea Arad, Str.
  8. numirea auditorului financiar și fixarea duratei      Ursului nr. 21.
minime a contractului de audit financiar;               Sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii
  9. stabilirea remunerației membrilor Consiliului de      înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C.
Administrație al Societății pentru anul 2009 precum și       DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., București, la sfârșitul
stabilirea limitelor generale ale remunerației Directorului    zilei de 8.05.2009, considerată ca dată de referință.
general și remunerației suplimentare ale membrilor           Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea
Consiliului de Administrație;                   următoarea ordine de zi:
  10. împuterniciri pentru efectuarea formalităților de       1. revocarea Consiliului de Administrație;
publicitate cerute de lege pentru hotărârile Adunării         2. alegerea Consiliului de Administrație;
Generale Ordinare a Acționarilor și pentru situațiile         3. fixarea remunerației membrilor Consiliului de
financiare.                            Administrație pentru exercițiul financiar 2009;
  Începând cu data publicării prezentei convocări,          4. stabilirea limitelor generale ale remunerației
documentele și materialele informative referitoare la       directorului general, aprobarea oricăror alte avantaje
problemele incluse pe ordinea de zi, precum și           acordate acestuia și membrilor Consiliului de
formularele de împuterniciri se pot consulta și procura de     administrație;
la sediul Societății din Suceava, Calea Unirii nr. 24, între      5. aprobarea încheierii unui contract de administrare
orele 9.00 - 14.00, telefon 0230.205217.              între societate și administratorii aleși, cu referire și la
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009                5

informațiile confidențiale și secretele de afaceri.        ora 12.00, la sediul societății. În cazul în care la data
Mandatarea unui reprezentant al adunării generale         menționată nu se întrunește cvorumul de prezență
pentru negocierea și semnarea contractului din partea       prevăzut de lege, se convoacă și se fixează, în temeiul
societății;                            art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua adunare
  6. desemnarea unei persoane împuternicite să         generală ordinară, respectiv extraordinară a acționarilor
efectueze demersurile necesare în vederea publicării și      pentru data de 27.05.2009, ora 12.00, la sediul societății.
înregistrării hotărârilor la ORC și publicării lor în Monitorul   I. Ordinea de zi a adunării generale ordinare este
Oficial al României, Partea a IV-a;                următoarea:
  7. aprobarea datei de 12.06.2009 ca dată de           1. aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății
înregistrare, în conformitate cu disp. art. 238 din Legea     aferente exercițiului financiar 2008, pe baza raportului
nr. 297/2004, privind piața de capital.              Consiliului de administrație al societății și auditorului
  Dreptul la vot se poate exercita direct sau prin       financiar al societății;
reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri       2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și al
speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data    planului de investiții al societății pentru anul 2009;
de 10.05.2009 la sediul societății. Procurile speciale se      3. aprobarea descărcării de gestiune a
vor depune în original la sediul societății până la data de    administratorilor societății în funcție pe durata exercițiului
22.05.2009, ora 14.00.                      financiar 2008;
  Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele,       4. stabilirea indemnizației lunare a administratorilor
localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale     societății și a președintelui Consiliului de Administrație
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se      pentru exercițiul financiar 2009;
află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și       5. împuternicirea dlui Sever Costin Cobianu, pentru a
completată la sediul societății.                 semna în numele acționarilor hotărârea adunării generale
  Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la       ce urmează a fi adoptată, precum și documentele
adunările generale ale acționarilor este permis prin       necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii
simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul       adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul
persoanelor fizice, cu actul de identitate, sau în cazul     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu
persoanelor juridice și a persoanelor fizice reprezentate,    posibilitatea submandatării altor persoane pentru
cu procura specială dată persoanei fizice care le         îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrarea a
reprezintă.                            hotărârii.
  Materialele referitoare la problemele înscrise pe        II. Ordinea de zi a adunării generale extraordinare este
ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor (sau pot   următoarea:
și procurate contra cost) începând cu data de 10.05.2009       1. ratificarea contractelor încheiate de societate pentru
la sediul societății, între orele 10.00 - 14.00.         a căror încheiere este necesară aprobarea adunării
  Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima  generale a acționarilor;
convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea          2. revocarea din funcția de administrator al societății a
Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de          dlui Iuri Titov Buzescu și numirea unui nou administrator;
26.05.2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului     3. împuternicirea dlui Sever Cobianu, pentru a semna
de desfășurare specificate la prima convocare.          în numele acționarilor hotărârea adunării generale
   (8/1.050.012)                        extraordinare ce urmează a fi adoptată, precum și
                                 documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea
        Societatea Comercială               hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor la
        PALPLAST - S.A., Sibiu              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Sibiu, cu posibilitatea submandatării altor persoane
           CONVOCARE                  pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și
  Consiliul de Administrație al S.C. PALPLAST - S.A.       înregistrare a hotărârii.
(„Societatea”), cu sediul în Sibiu, Str. Dulgherilor nr. 26,     Începând cu data de 18.05.2009, documentele și
jud. Sibiu, J32/1834/1994, CIF RO 6684374, convoacă,       materialele informative referitoare la problemele de pe
în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată,      ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul
adunarea generală ordinară, respectiv extraordinară a       societății. Formularele de procuri speciale pentru
acționarilor înscriși în registrul acționarilor societății la   reprezentarea acționarilor în adunare se pot obține de la
sfârșitul zilei de 18.05.2009, pentru data de 26.05.2009,     sediul societății. Reprezentarea acționarilor se va putea
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția       În cazul în care la prima A.G.O.A., nu se întrunește
administratorilor, pe bază de procură specială al cărei     cvorumul necesar, adunarea generală va avea loc în data
formular se poate obține de la sediul societății, începând   de 26.05.2009, ora 11.
cu 18.05.2009. Un exemplar al procurii speciale se va        Ordinea de zi:
depune/expedia la sediul societății până la data de         1. aprobarea raportului consiliului de administrație
24.05.2009, ora 12.00, un altul urmând a fi pus la       privind gestiunea pe anul 2008;
dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată      2. aprobarea raportului auditorului pe anul 2008;
dovedi calitatea de reprezentant.                  3. aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare
  (9/1.050.013)                        pe anul 2008;
                                  4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
       Societatea Comercială
                                2009;
     COMALTA - S.A., Sfântu Gheorghe
                                  5. discutarea unor aspecte referitoare la strategia
        județul Covasna
                                privind activitatea de producție.
           CONVOCARE                   Documentele și materialele informative referitoare la
                                problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta la
  Consiliul de administrație al S.C. COMALTA - S.A.,
                                sediul S.C. REPCON - S.A., Oradea, Str. Atelierelor
Sfântu Gheorghe, Str. Oltului nr. 11, județul Covasna,
                                nr. 14, începând cu data publicării prezentei.
O.R.C. nr. J 14/33/1991, tel. 0267-315519, convoacă
                                   (11/1.050.015)
adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de
25.05.2009, ora 9.00, la sediul societății, cu următoarea         Societatea Comercială
ordine de zi:                           DOROLUX - S.A., Dorohoi, județul Botoșani
  1. raportul de gestiune pentru anul 2008 al
președintelui consiliului de administrație;                      CONVOCARE
  2. prezentarea raportului de audit;
                                  Consiliul de administrație al S.C. DOROLUX - S.A., cu
  3. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și al
                                sediul în Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 3-5, județul Botoșani, în
contului de profit și pierdere pe anul 2008;
                                temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 cu modificările la zi,
  4. alegerea consiliului de administrație;
                                convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la
  5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
                                S.C. DOROLUX - S.A., Dorohoi, în data de 29 mai 2009,
cheltuieli pe anul 2009.
                                ora 10, la sediul societății din municipiul Dorohoi, Bd.
  În situația neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum
                                Victoriei nr. 3-5, județul Botoșani, cu următoarea ordine
la data de 25.05.2009, următoarea adunare generală
                                de zi:
ordinară a acționarilor este convocată pe data de
                                  - raportul consiliului de administrație pentru exercițiul
26.05.2009, cu menținerea ordinii de zi, orei și locului de
                                financiar 2008;
desfășurare.
                                  - raportul comisiei de cenzori privind bilanțul contabil și
  La adunarea generală pot participa acționari
                                contul de profit și pierderi încheiate la 31.12.2008;
înregistrați la Registrul Independent Tg. Mureș, cu data
                                  - alegerea consiliului de administrație;
de referință 10.05.2009.
                                  - alegerea comisiei de cenzori;
  (10/1.050.014)
                                  - bugetul de venituri și cheltuieli.
      Societatea Comercială                  La adunare vor participa acționarii înscriși la Registrul
    REPCON - S.A., Oradea, județul Bihor           Acționarilor la data de 15 mai 2009. În cazul în care nu se
                                întrunește cvorumul legal, adunarea generală ordinară a
           CONVOCARE                 acționarilor va avea loc în data de 30 mai 2009, în același
  Consiliul de administrație al S.C. REPCON - S.A.,      loc și la aceeași oră. Se stabilește data de referință
Oradea, convoacă în baza Legii nr. 31/1990, republicată     15 mai 2009. Procurile speciale pentru reprezentanții în
cu modificările și completările ulterioare, adunarea      adunarea generală ordinară a acționarilor se obțin de la
generală ordinară a acționarilor înscriși în Registrul     conducerea societății, începând cu 15 mai 2009 pe baza
Acționarilor la data de 1.05.2009 pentru data de        solicitării scrise a deținătorilor de acțiuni. Procurile vor fi
25.05.2009, ora 11, la sediul societății din Oradea, Str.    depuse la conducerea societății până la data de 27 mai
Atelierelor nr. 14.                       2009, ora 15. Materialele supuse spre aprobare se
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009                  7

găsesc la sediul conducerii societății putând fi consultate    procuri speciale conformă cu prevederile Regulamentului
în perioada 20-27 mai 2009.                    nr. 15/2004 al C.N.V.M.
  (12/1.050.016)                           Începând cu data de 10 mai 2009 sunt puse la
                                  dispoziția acționarilor, la sediul societății, situațiile
       Societatea Comercială                 financiare anuale pentru exercițiul financiar din anul 2008,
  ADES - S.A., Constanța, județul Constanța           raportul anual al consiliului de adminisitrație, proiectul
                                  bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate
            CONVOCARE
                                  pentru exercițiul financiar din anul 2009.
  Consiliul de administrație al S.C. ADES - S.A., cu         În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima
sediul în Constanța, str. Ecaterina Varga nr. 31, județul     convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor
Constanța, înregistrată la O.R.C. sub nr. J 13/583/1991,      este convocată pentru data de 28.05.2009, cu
având codul de înregistrare fiscală RO1860437,           menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor         a lucrărilor acesteia.
pentru data de 27.05.2009, ora 10.00.                  (13/1.050.017)
  Lucrările adunării generale se vor desfășura la sediul
social al societății.                             Societatea Comercială
  La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să      QUICKTEST LABORATOR - S.A., București
participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul
acționarilor la sfârșitul zilei de 10.05.2009, stabilită ca                CONVOCARE
dată de referință.                           Administratorul unic al S.C. QUICKTEST
  Convocarea se efectuează în conformitate cu           LABORATOR - S.A., cu sediul social în București, bd.
prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor       Pierre de Coubertin nr. 3-5, hala 7, et. 1, sectorul 2, având
C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990,    codul unic de înregistrare 18632778, înmatriculată la
republicată, cu toate modificările ulterioare și cele ale     Oficiul registrului comerțului cu nr. J 40/7170/2006,
actului constitutiv al societății.                 convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la
  Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea        data de 26.05.2009, ora 10.00, la adresa: București, bd.
următoarea ordine de zi:                      Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter,
  1. discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale    sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și   acționarilor la sfârșitul zilei de 19.05.2009, cu următoarea
pierdere, întocmite pentru exercițiul financiar din anul      ordine de zi:
2008, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de          1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
administrație și de comisia de cenzori;              administratorului unic pe anul 2008;
  2. aprobarea descărcării de gestiune a               2. descărcarea de gestiune a administratorului pentru
administratorilor societății pentru activitatea desfășurată    exercițiul aferent anului 2008;
în exercițiul financiar din anul 2008;                 3. prezentarea raportului auditorului financiar privind
  3. discutarea și aprobarea bugetului de venituri și       situațiile financiare pe anul 2008;
cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul      4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe
financiar din anul 2009;                      anul 2008;
  4. aprobarea datei de 30.06.2009 ca dată de             5. aprobarea programului de activitate și a bugetului
înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra   de venituri și cheltuieli pentru anul 2009;
cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale        6. desemnarea unei persoane împuternicite să
ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.   îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea
238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;        depunerii hotărârii la Registrul Comerțului și publicării
  5. desemnarea auditorului financiar, durata           acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
contractului și valoarea acestuia;                   În cazul în care cvorumul necesar nu se întruni la data
  6. împuternicirea persoanei desemnate să            menționată, adunarea generală ordinară a acționarilor se
îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a     va ține la data de 27.05.2009, la aceeași oră și în același
hotărârii AGOA în persoana dlui ing. Neata Lucian.         loc, cu aceeași ordine de zi.
  În temeiul prevederilor legale, acționarii pot fi          Documentele și materialele informative referitoare la
reprezentați în adunarea generală a acționarilor și de alți    problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi
acționari, cu excepția administratorilor, în baza unei       obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei       S.p.A., consiliul de administrație completează
procuri speciale. Procura specială se depune la sediul       convocatorul adunării generale ordinare a acționarilor
societății, conform dispozițiilor legale.             Societății convocată pentru data de 4 mai 2009, ora
  (14/1.050.018)                         11.45, ora Italiei sau, în cazul neîndeplinirii condițiilor de
                                  cvorum, pentru data de 5 mai 2009, la aceeași oră și în
        Societatea Comercială               același loc, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
     INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI - S.A.             acționarilor Societății la data de 20 aprilie 2009, în Italia,
    Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți          Roma, Viale Regina Margherita nr. 137, cu următorul
                                  punct pe ordinea de zi:
            CONVOCARE
                                   1. aprobarea înlocuirii președintelui consiliului de
  Consiliul de administrație de la S.C.             administrație.
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI - S.A. Mehedinți               (16/1.056.328)
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
I.L. - S.A. Mehedinți, în baza prevederilor art. 117 din           Societatea Comercială
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și          ENEL DISTRIBUȚIE BANAT - S.A., Timișoara
completările ulterioare, în data de 29.05.2009, ora 14.00,            județul Timiș
la sediul societății din Dr. Tr. Severin, str. Aurora nr. 1,
pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la             CONVOCARE
sfârșitul zilei de 10.05.2009, cu următoarea ordine de zi:     (completarea convocării adunării generale ordinare
  1. aprobarea raportului de activitate al consiliului de       a acționarilor Societății Comerciale ENEL
administrație pentru exercițiul financiar 2008;           DISTRIBUȚIE BANAT - S.A., înregistrată la Oficiul
  2. raportul comisiei de cenzori privind verificarea       Registrului Comerțului Timiș cu nr. J 35/274/2002,
bilanțului contabil pe anul 2008, contul de profit și        cod unic de înregistrare 14490379 („Societatea”))
pierdere și anexele bilanțului întocmit pentru exercițiul       În conformitate cu art. 13.1 din actul constitutiv al
financiar 2008;                          Societății și cu respectarea prevederilor art. 1171 din
  3. aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și   Legea Societăților Comerciale, având în vedere
pierdere și a anexelor pentru exercițiul financiar 2008;      solicitarea formulată de acționarul Enel Distribuzione
  4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a     S.p.A., consiliul de administrație completează
programului de activitate pentru anul 2009;            convocatorul adunării generale ordinare a acționarilor
  5. alegerea unui membru al comisiei de cenzori;        Societății convocată pentru data de 4 mai 2009, ora
  6. probleme diverse.                      11.00, ora Italiei sau, în cazul neîndeplinirii condițiilor de
  În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal, a doua    cvorum, pentru data de 5 mai 2009, la aceeași oră și în
convocare va avea loc în data de 30.05.2009, în același      același loc, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
loc și la aceeași oră.                       acționarilor Societății la data de 20 aprilie 2009, în Italia,
   (15/1.056.327)                        Roma, Viale Regina Margherita nr. 137, cu următorul
                                  punct pe ordinea de zi:
       Societatea Comercială                  1. aprobarea înlocuirii președintelui consiliului de
    ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA - S.A.              administrație.
      Constanța, județul Constanța                (17/1.056.329)

            CONVOCARE                         Societatea Comercială
(completarea convocării adunării generale ordinare              ENEL ENERGIE - S.A., București
    a acționarilor Societății Comerciale
   ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA - S.A.,                          CONVOCARE
  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului         (completarea convocării adunării generale ordinare
  Constanța cu nr. J 13/791/2002, cod unic de             a acționarilor Societății Comerciale ENEL
    înregistrare 14500308 („Societatea”)             ENERGIE - S.A., înregistrată la Oficiul Registrului
  În conformitate cu art. 13.1 din actul constitutiv al      Comerțului București cu nr. J 40/12303/2007, cod
Societății și cu respectarea prevederilor art. 1171 din        unic de înregistrare 22000460 („Societatea”))
Legea Societăților Comerciale, având în vedere            În conformitate cu art. 13.1 din actul constitutiv al
solicitarea formulată de acționarul Enel Distribuzione       Societății și cu respectarea prevederilor art. 1171 din
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009                 9

Legea Societăților Comerciale, având în vedere          RO 643120, convoacă, pentru data de 26 mai 2009, ora
solicitarea formulată de acționarul Enel Distribuzione      10.00, la sediul social din loc. Satu Mare, Str. Careiului nr.
S.p.A., consiliul de administrație completează          14, jud. Satu Mare, adunarea generală ordinară a
convocatorul adunării generale ordinare a acționarilor      acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
Societății convocată pentru data de 4 mai 2009, ora       zilei de 14 mai 2009, cu următoarea ordine de zi:
13.15, ora Italiei sau, în cazul neîndeplinirii condițiilor de    1. raportul de gestiune al consiliului de administrație
cvorum, pentru data de 5 mai 2009, la aceeași oră și în     pentru anul 2008;
același loc, pentru toți acționarii înregistrați în registrul    2. raportul comisiei de cenzori referitor la situația
acționarilor Societății la data de 20 aprilie 2009, în Italia,  financiară pe anul 2008;
Roma, Viale Regina Margherita nr. 137, cu următorul         3. aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și
punct pe ordinea de zi:                     pierdere pe anul 2008;
  1. aprobarea înlocuirii președintelui consiliului de       4. bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
administrație.                            5. programul de investiții pe anul 2009;
  (18/1.056.330)                          6. contractarea de credite bancare pentru realizarea
                                 planului de investiții și acoperirea cheltuielilor directe;
                                   7. vânzarea de clădiri și terenuri pe bază de evaluare
       Societatea Comercială                și negociere;
     REMAT CĂLĂRAȘI - S.A., Călărași               8. diverse.
        județul Călărași                   În caz de neîntrunire a cvorumului, adunarea generală
                                 se convoacă pentru data de 27 mai 2009, ora 10.00, în
           CONVOCARE                 același loc. Procurile sau mandatele de prezentare vor fi
  S.C. REMAT CĂLĂRAȘI - S.A., cu sediul social în        depuse la sediul societății până la data de 25 mai 2009,
municipiul Călărași, str. Varianta Nord nr. 1, județul      ora 9.00.
Călărași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului       (20/1.056.332)
de pe lângă Tribunalul Călărași sub nr. J 51/212/1991,
cod fiscal RO 1921852, telefon 0242/331821, și fax              Societatea Comercială
0242/221861,       având     cont    curent        CFM UNIVERSITATEA CLUJ - S.A.
RO60RZBR00000600002282111, deschis la Raiffeisen               Cluj-Napoca, județul Cluj
Bank, Sucursala Călărași, prin reprezentanții legali,
convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor                 CONVOCARE
pentru data de 26.05.2009, ora 12.00, la sediul societății,     Consiliul de administrație al S.C. CFM
cu următoarea ordine de zi:                   UNIVERSITATEA CLUJ - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca,
  Art. 1. Aprobarea raportului de gestiune al          Calea Dorobanților nr. 21, ap. 16, înregistrată la O.R.C.
administratorului, așa cum va fi prezentat în adunarea      sub nr. J 12/2790/2004, având CUI 16641400, convoacă
generală a acționarilor.                     adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor
  Art. 2. Aprobarea raportului auditului financiar       ,pentru data de 26.05.2009, ora 11.00, respectiv 13.00,
independent privind situațiile financiare ale anului 2008.    care își vor desfășura lucrările în Cluj-Napoca, la sediul
  Art. 3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul     S.C. SPORT COMPLEX TRANSILVAN (baza Clujana),
2008, așa cum vor fi discutate în adunarea generală a      din Str. Tăbăcarilor fn.
acționarilor.                            AGOA va avea următoarea ordine de zi:
  Art. 4. Aprobarea și repartizarea profitului net în       - prezentarea și aprobarea situației financiare anuale;
valoare de 22.346.017 lei.                     - pronunțarea asupra gestiunii administratorilor;
  (19/1.056.331)                         - aprobarea structurii organizatorice;
                                  - stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
       Societatea Comercială               exercițiul financiar următor;
       MOBIPAN - S.A., Satu Mare               - diverse.
        județul Satu Mare                  A.G.E.A. va avea următoarea ordine de zi: majorarea
                                 capitalului social.
           CONVOCARE                   Acționarii pot fi reprezentați prin reprezentanții lor
  Consiliul de administrație al S.C. MOBIPAN - S.A.,      legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor
înregistrată la O.R.C. sub nr. J 30/423/1991, cod fiscal     acționari.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

  Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la        registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009, pentru
adunările generale ale acționarilor este permis cu         data de 26.05.2009, ora 11.30, la sediul Societății
împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.      ZAHĂRUL ORADEA - S.A. din Oradea, Str. Borșului nr. 3,
  În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima  jud. Bihor, cu următoarea ordine de zi:
convocare, următoarele adunări generale se convoacă          1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
pentru data de 27.05.2009, cu menținerea ordinii de zi, a     administratorilor pe anul 2008;
orei și a locului de desfășurare, stabilite pentru prima       2. prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor
convocare.                             interni;
  (21/1.056.333)                          3. prezentarea și aprobarea contului de profit și
                                  pierderi;
       Societatea Comercială                  4. discutarea și aprobarea bilanțului contabil al
     ELAR - S.A., Pitești, județul Argeș            societății pe anul 2008;
                                   5. diverse.
            CONVOCARE
                                   Începând cu data de 4.05.2009, documentele și
  Administratorul S.C. ELAR - S.A., Pitești, cu sediul în    materialele informative referitoare la problemele incluse
municipiul Pitești, Str. Trandafirilor nr. 1, bl. P2, sc. C, ap.  pe ordinea de zi se pot consulta și procura contra cost la
17, înregistrată la O.R.C. Argeș cu nr. J 03/380/1994, CUI     sediul societății.
RO 5485900, în conformitate cu Legea nr. 31/1990,           În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr.
republicată, așa după cum a fost modificată prin Legea nr.     31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc
441/2006 și statutul societății, convoacă adunarea         în ziua de 27.05.2009, în același loc, la aceeași oră și cu
generală ordinară a acționarilor, cu următoarea ordine de     aceeași ordine de zi.
zi:                                   (23/1.056.335)
  1. prezentarea raportului administratorului privind
activitatea și gestiunea societății pe anul 2008;                Societatea Comercială
  2. prezentarea raportului comisiei de cenzori;              ZAHĂR - S.A., Arad, județul Arad
  3. aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierdere
pe anul 2008.                                      CONVOCARE
  Data de referință: 10.05.2009.                  Consiliul de administrație al Societății Comerciale
  Data de înregistrare: 25.06.2009.               ZAHĂR - S.A., Arad, cu sediul în Arad, str. Bogdan
  Adunarea generală ordinară va avea loc în data de 28      Voievod nr. 14, jud. Arad, înregistrată la Registrul
mai 2009, ora 9, la sediul societății. În caz de neîntrunire    Comerțului Arad sub nr. J 02/54/1991, C.I.F. RO1703327,
a cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor, se      convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
convoacă a doua adunare generală pentru data de 29 mai       societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
2009, la aceeași oră și în același loc.              acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009, pentru data de
  Începând cu data de 10.05.2009, documentele și         26.05.2009, ora 11.00, la sediul Societății ZAHĂRUL
materialele informative referitoare la problemele înscrise     ORADEA - S.A. din Oradea, Str. Borșului nr. 3, jud. Bihor,
pe ordinea de zi se pot consulta la adresa de la locul       cu următoarea ordine de zi:
desfășurării ședinței.                        1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
   (22/1.056.334)                        administratorilor pe anul 2008;
                                   2. prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor
        Societatea Comercială                interni;
      ZAHĂRUL CAREI - S.A., Carei                3. prezentarea și aprobarea contului de profit și
         județul Satu Mare                 pierderi;
                                   4. discutarea și aprobarea bilanțului contabil al
            CONVOCARE                  societății pe anul 2008;
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale        5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
ZAHĂRUL CAREI - S.A., Carei, cu sediul în Carei, Str.       cheltuieli pe anul 2009;
Caplenilor nr. 60, jud. Satu Mare, înregistrată la Registrul     6. prezentarea și aprobarea listei de investiții pe anul
Comerțului Satu Mare sub nr. J 30/139/1991, C.I.F.         2009;
RO2386502, convoacă adunarea generală ordinară a           7. hotărâre privind angajarea de credite și garantarea
acționarilor societății, pentru toți acționarii înregistrați în  acestora;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009                11

  8. diverse.                          acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
  Începând cu data de 4.05.2009, documentele și         zilei de 24.04.2009, pentru data de 26.05.2009, ora
materialele informative referitoare la problemele incluse    10.00, cu următoarea ordine de zi:
în ordinea de zi se pot consulta și procura contra cost de     1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
la sediul societății.                      administratorilor pe anul 2008;
  În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr.     2. prezentarea și aprobarea raportului auditorului
31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc     financiar;
în ziua de 27.05.2009, în același loc, la aceeași oră și cu     3. prezentarea și aprobarea contului de profit și
aceeași ordine de zi.                      pierderi;
   (24/1.056.336)                         4. discutarea și aprobarea bilanțului contabil al
                                 societății pe anul 2008;
       Societatea Comercială                 5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
     ZAHĂRUL ORADEA - S.A., Oradea              cheltuieli pe anul 2009;
         județul Bihor                   6. prezentarea și aprobarea listei de investiții pe anul
                                 2009;
           CONVOCARE                   7. hotărâre privind angajarea de credite și garantarea
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale     acestora;
ZAHĂRUL ORADEA - S.A., Oradea, Str. Borșului nr. 3,         8. diverse.
jud. Bihor, înscrisă în Registrul Comerțului Bihor sub nr.     Începând cu data de 4.05.2009, documentele și
J 05/179/1991, CIF RO65484, convoacă adunarea          materialele informative referitoare la problemele incluse
generală extraordinară a acționarilor, pentru data de      în ordinea de zi, se pot consulta și procura contra cost la
26.05.2009, ora 10.30, la sediul societății, pentru       sediul societății.
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul   În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr.
zilei de 24.04.2009, cu următoarea ordine de zi:         31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc
  1. completarea obiectului de activitate din actul      în ziua de 27.05.2009, în același loc, la aceeași oră și cu
constitutiv al societății, astfel:                aceeași ordine de zi.
  8532 - învățământ secundar, tehnic sau profesional;        (26/1.056.338)
  8559 - alte forme de învățământ n.c.a.;
  2. diverse.                                 Societatea Comercială
  Începând cu data de 4.05.2009, documentele și                OVI-PRESTCON - S.R.L.
materialele informative referitoare la problemele incluse           Ovidiu, județul Constanța
în ordinea de zi, se pot consulta și procura contra cost la
sediul Societății Comerciale ZAHĂRUL ORADEA - S.A.,         AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE
                                 PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
Oradea, Str. Borșului nr. 3, jud. Bihor, tel. 0259-307.000,
fax 0259-443.615.
                                            ORDIN NR. 82
  În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr.
31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc             din data de 24 martie 2009
în ziua de 27.05.2009, în același loc, la aceeași oră și cu     Având în vedere:
aceeași ordine de zi.                        - dispozițiile art. 2 lit. d) din Regulamentul privind
   (25/1.056.337)                       acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de
                                 utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
       Societatea Comercială                745/2007;
     ZAHĂRUL ORADEA - S.A., Oradea                - Hotărârea nr. 1345/17.03.2009 a Comisiei de
         județul Bihor                  licențiere - secțiunea servicii de salubrizare a localităților,
                                 constituită prin Decizia președintelui A.N.R.S.C. nr.
           CONVOCARE                 25/7.08.2007;
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale        - referatul de aprobare nr. 610L1R/17.03.2009 al
ZAHĂRUL ORADEA - S.A., Oradea, Str. Borșului nr. 3,       Comisiei de licențiere.
jud. Bihor, înscrisă în Registrul Comerțului Bihor sub nr.      În temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de
J 05/179/1991, CIF RO65484, convoacă adunarea          organizare și funcționare a Autorității Naționale de
generală ordinară a acționarilor societății, pentru toți     Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului      proprietate individuală, în aria administrativ-teritorială a
nr. 671/2007,                           orașului Ovidiu, județul Constanța.
  Președintele A.N.R.S.C. emite prezentul ordin:          6. Titularul licenței poate participa la licitații de
  Art. 1. Se aprobă eliberarea licenței clasa 3 Societății   delegare a gestiunii serviciului, organizate de către
Comerciale OVI-PRESTCON - S.R.L., cu sediul în orașul       autoritățile administrației publice locale responsabile, în
Ovidiu, Str. Portului nr. 25, județul Constanța, CUI       condițiile legii.
14004916, pentru serviciul public de salubrizare a          7. (1) Titularul licenței are dreptul să încaseze
localităților, cu respectarea condițiilor asociate licenței din  contravaloarea serviciilor prestate, la tarifele stabilite și
anexa la prezentul ordin.                     aprobate conform prevederilor legale în vigoare.
  Art. 2. Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.     (2) Aplicarea unor tarife sau taxe speciale mai mari
  Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al  decât cele stabilite și aprobate potrivit legii, este interzisă,
României, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului, în      conform art. 27, alin. (1) din Legea serviciului de
termen de 30 de zile de la comunicare.              salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și
  Președinte                          completările ulterioare.
  Stelian Borzea                          IV. Obligații
                                   Respectarea principiului responsabilității și legalității
    Anexa la Ordinul președintelui A.N.R.S.C.
                                   8. Titularul licenței are obligația de a respecta în
          nr. 82/24.03.2009
                                 totalitate prevederile:
  CONDIȚIILE ASOCIATE LICENȚEI PENTRU               a) licenței;
   SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A                b) legislației în vigoare.
        LOCALITĂȚILOR                     9. Prestarea activităților se va face în condițiile
  I. Condiții generale                     legalității depline și al asumării răspunderii față de toate
  1. Prezentul document stabilește condițiile în care este   actele sau faptele care decurg sau au legătură cu
valabilă licența clasa 3, pentru serviciul public de       activitatea respectivă.
salubrizare a localităților, denumit în continuare „serviciu”,    10. Titularul licenței are obligația de a presta serviciul
acordată de A.N.R.S.C., Societății Comerciale OVI-        numai în baza unui contract de delegare a gestiunii
PRESTCON - S.R.L., denumită în continuare titularul        serviciului, încheiat cu autoritatea administrației publice
licenței.                             locale responsabilă, în condițiile legii.
  II. Obiectul și valabilitatea licenței              11. Titularul licenței are obligația ca, pe durata licenței,
  2. Licența are ca obiect acordarea permisiunii de a      să dețină, în termen de valabilitate, toate avizele,
presta activitățile specifice serviciului, prevăzute la pct. 5  acordurile și/sau autorizațiile, față de care se apreciază
de mai jos, în aria administrativ-teritorială a orașului     legalitatea desfășurării activităților specifice serviciului.
Ovidiu, județul Constanța.                      12. Pentru activitățile ce fac obiectul licenței, titularul
  3. Licența este valabilă 5 ani de la eliberare.        licenței va ține o evidență contabilă distinctă pentru
  4. Licența este valabilă în cazul licitațiilor de delegare  fiecare activitate, separat de cea asociată oricăror altor
a gestiunii, organizate de către autoritățile administrației   activități comerciale sau servicii din obiectul său de
publice locale responsabile, în condițiile stabilite de      activitate și respectiv pentru fiecare localitate de operare
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.       în parte, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din
51/2006, cu modificările și completările ulterioare și      Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.       101/2006, cu modificările și completările ulterioare.
101/2006, cu modificările și completările ulterioare.        Interdicția de transfer a licenței
  III. Drepturi                          13. Titularul licenței nu poate transfera licența, orice
  5. Titularul licenței are dreptul de a presta activitățile  transfer fiind nul de drept.
de: precolectare, colectare și transport al deșeurilor        14. Titularul licenței are obligația de a desfășura
municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din    activitățile specifice licenței în cadrul organizării proprii,
deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;      fără a putea transfera unor terți drepturile și obligațiile
măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice,    care îi revin conform licenței.
precum și colectare, transport, sortare, valorificare și       Asigurarea continuității cantitativ și calitativ, în
eliminare a deșeurilor provenite din gospodăriile         condițiile contractuale
populației, generate de activități de reamenajare și         15. Titularul licenței va asigura calitatea și eficiența
reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor        serviciului, realizarea indicatorilor de performanță, la
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009                  13

nivelurile stabilite de autoritățile administrației publice      20. Pentru realizarea obligațiilor din licență, titularului
locale în regulamentul serviciului, în caietul de sarcini sau   licenței nu îi este permis să perceapă utilizatorilor alte
contractul de delegare a gestiunii serviciului, potrivit      sume bănești, în afara celor facturate pe baza tarifelor
reglementărilor legale în vigoare.                 stabilite și aprobate de autoritatea administrației publice
  Asigurarea igienei și sănătății populației           locale.
  16. Prestarea activităților componente ale serviciului       21. Titularul licenței are obligația de a prezenta la
trebuie să se realizeze astfel încât să se asigure igiena și    audieri, atunci când autoritatea administrației publice
sănătatea populației, în conformitate cu prevederile        locale îl convoacă, potrivit competențelor sale conferite
legislației specifice în vigoare. În acest sens titularul     de lege, pentru a media și soluționa conflictele dintre
licenței are obligația să respecte condițiile tehnice și      acesta și utilizatorii serviciului.
organizatorice prevăzute de regulamentul serviciului,         Asigurarea protecției și conservării mediului
precum și prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.       22. (1) Titularul licenței are obligația să realizeze
536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a         prestarea serviciului în condițiile respectării
recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu      reglementărilor specifice în vigoare din domeniul
modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.      protecției mediului.
78/2000 privind regimul deșeurilor, cu modificările și         (2) Titularul licenței are obligația de a deține, în termen
completările ulterioare, ale H.G. nr. 349/2005 privind       de valabilitate, autorizația de mediu pentru toate
depozitarea deșeurilor și ale H.G. nr. 621/2005 privind      activitățile componente ale serviciului pe care le
gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu       prestează, eliberată de autoritatea de mediu competentă,
modificările și completările ulterioare.
                                  în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 195/2005 privind
  Asigurarea adaptabilității la cerințele consumatorilor.
                                  protecția mediului, cu modificările și completările
  17. Titularul licenței va urmări să asigure disponibilități
                                  ulterioare.
de natură economico-financiară și rezerve de capacitate,
                                    (3) Autorizațiile de mediu noi, obținute ulterior acordării
care să permită, în funcție de cerințele utilizatorului,
                                  licenței, se vor transmite la A.N.R.S.C, în termen de 30 de
creșterea sau restrângerea cantitativă a serviciului, la
                                  zile de la emitere.
același nivel de calitate.
                                    23. Pe întreaga perioadă de prestare a activităților
  Asigurarea accesibilității egale la serviciul public, în
                                  specifice serviciului, titularul licenței are obligația, potrivit
condiții contractuale
                                  prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția
  18. (1) Titularul licenței are obligația de a asigura
                                  mediului, cu modificările și completările ulterioare și ale
egalitatea de tratament a utilizatorilor, în condiții
                                  reglementărilor specifice în vigoare, să asigure:
contractuale.
                                    a) sisteme proprii de supraveghere a instalațiilor și
  (2) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe
teritoriul localității unde este organizat serviciul, au      proceselor tehnologice și de automonitorizare a emisiilor
dreptul de a beneficia de acest serviciu.             poluante;
  (3) Pentru activitatea de precolectare, colectare și        b) evidența rezultatelor automonitorizării și raportarea
transport al deșeurilor municipale, titularul licenței are     acestora către autoritatea de mediu competentă, conform
obligația de a dota spațiile de colectare pentru toți       actelor normative în vigoare;
producătorii de deșeuri, chiar dacă aceștia nu au           c) informarea autorităților competente în cazul
contracte de salubrizare încheiate cu acesta. În acest       eliminării accidentale de poluanți în mediu sau de
caz, autoritatea administrației publice locale va institui     accident major.
taxe speciale și obligația acestor producători individuali       24. (1) Titularul licenței va asigura condițiile materiale
de deșeuri, de a achita operatorului contravaloarea        pentru realizarea activității de precolectare selectivă a
serviciilor prestate.                       deșeurilor și de reducere a cantității de deșeuri
  19. Titularul licenței are obligația de a presta activitățile  biodegradabile depozitate, conform cu programele și
componente ale serviciului numai pe bază de contracte       măsurile organizatorice adoptate de autoritatea
conforme contractelor-cadru prevăzute de legislația        administrației publice locale.
specifică în vigoare, care se vor încheia, după caz, cu:        (2) Titularul licenței se va implica alături de autoritatea
  a) autoritățile administrației publice locale, în calitatea   administrației publice locale în conștientizarea
acestora de utilizatori;                      utilizatorilor asupra responsabilității ce le revine, ca
  b) utilizatori individuali ai serviciului, producători de    producători de deșeuri, pentru reducerea impactului
deșeuri, persoane fizice sau juridice.               asupra mediului.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

  25. Depozitarea deșeurilor municipale colectate de       personal permite îndeplinirea în condiții de siguranță a
către titularul licenței la nivelul unei localități, se va face  activităților specifice serviciului.
numai la depozitul/depozitele de deșeuri la care a fost        Relația cu A.N.R.S.C.
arondată localitatea respectivă, conform specificației din       31. La solicitarea reprezentanților autorizați ai
autorizația de mediu, emisă de autoritatea competentă.       A.N.R.S.C., titularul licenței are obligația de a furniza, fără
  Asigurarea administrării eficiente a bunurilor din       întârziere, toate informațiile solicitate și de a asigura
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale    accesul acestora la documentele tehnice și financiare
  26. (1) Titularul licenței va elabora și aplica o strategie  și/sau în sistemul exploatat, în conformitate cu
proprie în concordanță cu Strategia de dezvoltare și        prevederile art. 48 alin. (2) din Legea (serviciilor
funcționare a serviciului, adoptată de autoritatea         comunitare de utilități publice) nr. 51/2006, cu modificările
administrației publice locale, care va prevedea realizarea     și completările ulterioare. Titularul licenței va asigura
unor obiective precum promovarea calității și eficienței      orice asistență necesară pe parcursul efectuării inspecției
serviciului, a programelor de dezvoltare și reabilitare a     în cauză.
sistemului de salubrizare, îmbunătățirea condițiilor de        32. Titularul licenței va asigura pregătirea personalului
viață ale populației.                       propriu prin înscrierea și participarea reprezentanților săi
  (2) Strategia de dezvoltare a serviciului va sta la baza    la cursurile de instruire și pregătire profesională
planului de afaceri și a promovării programelor de         organizate de A.N.R.S.C.
investiții pentru dezvoltarea și modernizarea sistemelor        33. Din anul doi de valabilitate a licenței, titularul
aferente serviciului, elaborate în conformitate cu         licenței are obligația de a achita un tarif anual de
programele directoare de investiții multianuale aprobate      menținere a licenței, care se datorează, începând cu data
de autoritatea administrației publice locale responsabile.     de întâi a lunii în care s-a eliberat licența. Plata tarifului de
  (3) Titularul licenței va transmite la A.N.R.S.C. planul    menținere se va efectua în tranșe trimestriale egale,
detaliat privind programele de investiții în derulare și a     având ca termen limită data de 20 a primei luni din
celor planificate, în termen de 90 de zile de la eliberarea    trimestrul curent, pentru trimestrul precedent, potrivit
licenței, iar stadiul realizării obiectivelor se va transmite   prevederilor Regulamentului privind acordarea licențelor
semestrial.                            în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice,
  Asigurarea liberului acces la informațiile de interes     aprobat prin H.G. nr. 745/2007.
public privind serviciul prestat                    V. Restricții
  27. Titularul licenței are obligația de a pune la         34. (1) Recunoașterea prin prezenta licență a dreptului
dispoziție celor interesați toate informațiile de interes     titularului de a presta serviciul se limitează la activitățile și
public privind serviciul prestat utilizatorilor.          ariile administrativ-teritoriale menționate la pct. 5 din
  28. (1) Titularul licenței va menține în funcțiune un     Condițiile asociate licenței.
sistem prin care poate primi și/sau oferi date, informații și     (2) Modificarea condițiilor asociate licenței în sensul
consultanță privind orice situație sau împrejurare care      extinderii ariei administrativ-teritoriale de prestare a
afectează siguranța, disponibilitatea și/sau continuitatea     serviciului se poate face la solicitarea titularului licenței, în
furnizării/prestării serviciului.                 conformitate cu prevederile art. 50, art. 51 și art. 53 din
  (2) Acest sistem unitar va fi organizat sub formă de      Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul
centre de relații cu publicul în care vor fi soluționate      serviciilor comunitare de utilități publice aprobat prin H.G.
probleme de orice natură în relația cu titularul licenței.     nr. 745/2007.
Sistemul instituit va oferi informații cu titlu gratuit și va fi    (3) Titularul licenței are obligația de a solicita
disponibil permanent apelurilor telefonice.            modificarea condițiilor asociate licenței și în cazul
  (3) Titularul licenței va face publică orice schimbare de   prelungirii valabilității, respectiv al încetării valabilității
adresă sau număr de telefon, a sistemului prin care se       contractelor de delegare valabile la data acordării licenței,
asigură comunicarea cu utilizatorii.                potrivit prevederilor art. 50 din Regulamentul privind
  Asigurarea calității                      acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de
  29. Se recomandă implementarea sistemului de          utilități publice aprobat prin H.G. nr. 745/2007.
management al mediului conform SR EN ISO                (4) În cazul în care titularul licenței urmează să
14001:2005, a sistemului de management al sănătății și       înceteze prestarea serviciului, are obligația să solicite la
securității ocupaționale conform OH SAS 18001:2004.        A.N.R.S.C. retragerea licenței, în conformitate cu art. 59
  30. Titularul licenței se va asigura că dispune de       alin. (1) și alin. (4) din regulament. Intenția de încetare a
personal calificat și autorizat, iar organizarea internă de    prestării serviciului se va notifica la A.N.R.S.C. cu cel
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009                 15

puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii de retragere     convoacă adunarea generală a acționarilor pentru data
a licenței.                             de 26.05.2009, ora 10, la sediul societății din Pașcani, Str.
  VI. Sancțiuni                          Grădiniței nr. 11, județul Iași, cu următoarea ordine de zi:
  35. (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea          - prezentarea și aprobarea raportului administratorului
sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicire de      și al comisiei de cenzori pentru anul 2008;
președintele A.N.R.S.C., în temeiul art. 48 alin. (1) din        - aprobarea bilanțului contabil pe anul 2008 și
Legea (serviciilor comunitare de utilități publice) nr.       repartizarea profitului;
51/2006, cu modificările și completările ulterioare și al art.     - descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de
32 din Legea (serviciului de salubrizare a localităților) nr.    administrație;
101/2006, cu modificările și completările ulterioare.          - aprobarea BVC pentru anul 2009;
Sancțiunile și cuantumurile amenzilor sunt cele prevăzute        - diverse.
de art. 47 alin. (1) - alin. (4) din Legea (serviciilor         În caz de neîndeplinire a cvorumului statutar la prima
comunitare de utilități publice) nr. 51/2006, cu modificările    convocare, AGA se va întruni din nou, în ziua de
și completările ulterioare, și art. 30 alin. (1) și alin. (2) din  27.05.2009, ora 10, în același loc, cu aceeași ordine de zi.
Legea (serviciului de salubrizare a localităților) nr.       Prezența va fi făcută pe baza evidenței din registrul
101/2006, cu modificările și completările ulterioare.        acționarilor, pentru toți acționarii înregistrați la data de
  (2) Potrivit art. 30 alin. (3) din Legea (serviciului de    25.05.2009.
salubrizare a localităților) nr. 101/2006, cu modificările și       (28/1.056.340)
completările ulterioare, autoritățile administrației publice
                                        Societatea Comercială
locale responsabile pot stabili, în conformitate cu
                                     LINOLAND - S.A., Pașcani, județul Iași
prevederile cu O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, și
                                             CONVOCARE
alte fapte decât cele prevăzute de legea specială, care
constituie contravenții în domeniul serviciilor de           În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 (republicată), și
salubrizare.                            ale actului constitutiv al societății, președintele consiliului
  36. A.N.R.S.C. poate suspenda/retrage licența, în        de administrație al S.C. LINOLAND - S.A. convoacă
următoarele cazuri:                         adunarea generală a acționarilor pentru data de
  a) nerespectarea obligațiilor prevăzute de legislația      26.05.2009, ora 13, la sediul socieății din Pașcani, Str.
specifică în vigoare;                        Grădiniței nr. 11, județul Iași, cu următoarea ordine de zi:
  b) dacă titularul licenței se află în una din situațiile      - prezentarea și aprobarea raportului administratorului
prevăzute de regulament pentru suspendarea/retragerea        și al comisiei de cenzori pentru anul 2008;
licenței;                                - aprobarea bilanțului contabil pe anul 2008 și
                                  repartizarea profitului;
  c) încălcarea în mod repetat a uneia sau a mai multor
                                    - descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de
condiții ale licenței;
                                  administrație;
  d) alte cazuri prevăzute de reglementările specifice în
                                    - aprobarea BVC pentru anul 2009;
vigoare.
                                    - diverse.
  37. A.N.R.S.C. va proceda la retragerea imediată a
                                    În caz de neîndeplinire a cvorumului statutar la prima
licenței în următoarele cazuri:
                                  convocare, AGA se va întruni din nou, în ziua de
  a) se constată că titularul licenței nu a respectat
                                  27.05.2009, ora 13, în același loc, cu aceeași ordine de zi.
cerințele precizate la pct. 13 și 14 din Condițiile asociate
                                  Prezența va fi făcută pe baza evidenței din registrul
licenței;
                                  acționarilor, pentru toți acționarii înregistrați la data de
  b) titularul licenței nu respectă întocmai cerința de la
                                  25.05.2009.
pct. 31 din condițiile asociate licenței.
                                     (29/1.056.341)
   (27/1.056.339)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                   METEX - S.A., Târgoviște, județul Dâmbovița
       INTEGRATA PASCANI - S.A.
         Pașcani, județul Iași                          CONVOCARE
            CONVOCARE                     a adunării generale ordinare a acționarilor
  În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 (republicată) și             S.C. METEX - S.A.
ale actului constitutiv al societății, președintele consiliului    Președintele consiliului de administrație al S.C.
de administrație al S.C. INTEGRATA PASCANI - S.A.          METEX - S.A., în temeiul prerogativelor conferite de art.
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

117 din Legea nr. 31/1990 (a societăților comerciale), cu     2. raportul auditorului asupra situațiilor financiare
aplicația art. 121 din aceeași lege, convoacă adunarea     anuale ale societății, aferente anului 2008;
generală ordinară a acționarilor S.C. METEX - S.A. pentru     3. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și
data de 27 mai 2009, ora 16.00, la sediul societății, cu    pierderi pe anul 2008;
următoarea ordine de zi:                      4. repartizarea profitului pentru anul 2008, conform
  1. discutarea, aprobarea și modificarea situațiilor     prevederilor legale;
financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de        5. descărcarea de gestiune a consiliului de
consiliul de administrație și de auditorul financiar și     administrație;
fixarea dividendului;                       6. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
  2. aprobarea raportului de gestiune prezentat de      anul 2008.
consiliul de administrație și descărcarea de gestiune a      La adunarea generală pot participa toți acționarii
administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008;  înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de
  3. alegerea administratorilor;               18.05.2009, considerată dată de referință.
  4. fixarea remunerației cuvenite administratorilor și     Data de înregistrare: 15.06.2009.
auditorului financiar, pentru exercițiul în curs;         În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de desfășurare,
  5. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a   adunarea generală ordinară se reprogramează pentru
programului de activitate pe exercițiul următor;        data de 28.05.2009, la aceeași oră și în același loc, cu
  6. aprobrea datei de 15 iunie 2009, ca dată de       aceeași ordine de zi.
înregistrare.                           Formularul pentru procură va putea fi solicitat prin fax
  La adunarea generală pot participa toți acționarii     de la S.C. PROMPT - S.A. și se va depune cu 48 de ore
înscriși în registrul acționarilor la 11 mai 2009 - dată de   înaintea ședinței.
referință.
                                  (31/1.056.343)
  În situația în care la prima convocare nu se va realiza
cvorumul legal și statutar, adunarea se va ține în data de          Societatea Comercială
28 mai 2009, ora 15.00, în același loc.                 BUCRO ONLINE - S.R.L., Voluntari
  Documentele și materialele care vor fi luate în                județul Ilfov
examinare pot fi consultate la sediul societății, începând
cu data de 15 mai 2009.
                                  NUMĂRUL DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
  Acționarii pot participa la adunarea generală ordinară             J 23/319/2009
fie personal, pe baza actului de identitate, fie prin
                                      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25103605
reprezentanți, pe bază de procură specială, al cărei
formular poate fi obținut de la sediul societății, începând                ROMÂNIA
cu data de 15 mai 2009. Procurile speciale vor fi depuse
la sediul societății până la data de 18 mai 2009.                TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Relații suplimentare se pot obține la tel. 0245.615.722.
   (30/1.056.342)                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 268

      Societatea Comercială                        d i n 11 f e b r u a r i e 2 0 0 9
   PROMPT - S.A., Timișoara, județul Timiș            Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
           CONVOCARE                  Comerțului Ilfov
  Consiliul de administrație al S.C. PROMPT - S.A.,        de pe lângă
Timișoara, reprezentat de președinte Mihai Olariu, în       Tribunalul București        - Prepeliță Nicolae
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată,    Referent
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor         la Oficiul Registrului
pentru data de 27.05.2009, ora 16.00, la sediul societății     Comerțului Ilfov
                                  de pe lângă
din Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 7, cod poștal
                                  Tribunalul București        - Maricela Barbu
300136.
  Ordinea de zi va fi următoarea:                În baza cererii nr. 5938 din data 9.02.2009 și a actelor
  1. raportul de activitate al administratorilor pentru anul  doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
2008;                              Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009               17

București a dispus autorizarea și înregistrarea societății      Referent
comerciale cu următoarele date:                   la Oficiul Registrului
  - fondatori:                           Comerțului Ilfov
  1. Păuna Cornel, asociat unic, cod numeric personal        de pe lângă
                                   Tribunalul București      - Angela Caliniuc
1710605163231, aport la capital 200,00 RON, data
vărsării aportului 6.02.2009, echivalând cu 20 părți         În baza cererii nr. 6102 din data de 10.02.2009 și a
sociale, reprezentând 100 % din capitalul social total,      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,        Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
                                 București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
domiciliat în Ilfov, orașul Voluntari, Drumul Bisericii nr. 50,
                                 comerciale cu următoarele date:
Vila JB7;
                                   - fondator: Dokmetas Metin Bulent, asociat unic, aport
  - administratori persoane fizice:               la capital 200,00 RON, data vărsării aportului 5.02.2009,
  1. Păuna Cornel, cod numeric personal             echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
1710605163231, data numirii 11.02.2009, cu durata         capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
mandatului nelimitată, având puteri depline;           pierderi de 100 %, domiciliat înTurcia, Kurtulus, Istanbul,
  - denumire: BUCRO ONLINE S.R.L.;                Str. Bayir, nr. 5;
  - sediul social: jud. Ilfov, orașul Voluntari, Drumul       - administrator persoană fizică: Dokmetas Metin
                                 Bulent, data numirii 13.02.2009, durata mandatului
Bisericii nr. 50, Vila JB07, parter;
                                 nelimitată, având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
                                   - denumire: BMD DISTRIBUTION TRADE - S.R.L.;
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin            - sediul social: orașul Popești Leordeni, Șos. Olteniței
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;              nr. 202, Clădire atelier mecanic, jud. Ilfov;
  - activitatea principală: cod CAEN 4791 - comerț cu        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin      comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
internet;                             piețe;
                                   - activitatea principală: cod CAEN 4791 - comerț cu
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 Internet;
RON fiecare;                             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
  - durata de funcționare: nelimitată.              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
   (32/969.343)                         RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată.
       Societatea Comercială                   (33/969.344)
    BMD DISTRIBUTION TRADE - S.R.L.
     Popești Leordeni, județul Ilfov                   Societatea Comercială
                                     JOMONO ROMESPA SERVICII - S.R.L.
                                       Otopeni, județul Ilfov
   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
          J 23/353/2009
                                    NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122364                     J 23/352/2009

                                       COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122372
             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 279
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 280
      din data de 13 februarie 2009
                                      din data de 13 februarie 2009
  Judecător delegat
                                   Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                   la Oficiul Registrului
  Comerțului Ilfov                         Comerțului Ilfov
  de pe lângă                            de pe lângă
  Tribunalul București       - Moldovan Mircea        Tribunalul București      - Stanciu Ion
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

  Referent                             Referent
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului Ilfov                         Comerțului Ilfov
  de pe lângă                           de pe lângă
  Tribunalul București      - Angela Caliniuc        Tribunalul București       - Anica Barasch

  În baza cererii nr. 6137 din data de 10.02.2009 și a      În baza cererii nr. 6140 din data de 10.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul       Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății    București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                 comerciale cu următoarele date:
  - fondator: Moreno Noguera Jorge David, asociat unic,      - fondator: Barbu Vlad Cosmin, asociat unic, cod
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului       numeric personal1750927150773, aport la capital 200,00
6.02.2009, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând     RON, data vărsării aportului 5.02.2009, echivalând cu 20
100 % capitalul social total, cotă de participare la beneficii  părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
și pierderi de 100 %, născut la data de 5.12.1977 în       cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %,
Figueres (Girona) Spania, domiciliat în Spania, C/Pep      domiciliat în municipiul București, Str. Partizanilor nr. 3, bl.
Ventura 14.20, Roses (Girona);                  M10, sc. 1, et. 7, ap. 31, sectorul 6;
  - administrator persoană fizică: Moreno Noguera Jorge      - administrator persoană fizică: Barbu Vlad Cosmin,
David, data numirii 13.02.2009, durata mandatului        cod numeric personal 1750927150773, data numirii
nelimitată, având puteri depline;                13.02.2009, durata mandatului 4 ani, până la data de
  - denumire: JOMONO ROMESPA SERVICII - S.R.L.;        13.02.2013, având puteri depline;
  - sediul social: orașul Otopeni, str. Steaua Roșie nr. 31,   - denumire: UNICENTRIX - S.R.L.;
bl. E, parter, ap. 3, jud. Ilfov;                  - sediul social: satul Petrești, cartier Gardenia Village,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 773 -     aleea Gardenia nr. 24, comuna Corbeanca, jud. Ilfov;
activități de închiriere și leasing cu alte mașini,         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
echipamente și bunuri tangibile;                 activități de consultanță în management;
  - activitatea principală: cod CAEN 7739 - activități de     - activitatea principală: cod CAEN 7022 -activități de
închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri   consultanță pentru afaceri și management;
tangibile n.c.a.;
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată.
  - durata de funcționare: nelimitată.
                                   (35/969.346)
   (34/969.345)
                                      Societatea Comercială
       Societatea Comercială
    UNICENTRIX - S.R.L., satul Petrești            RO AD FIRST KARR - S.R.L., satul Dobroești
     comuna Corbeanca, județul Ilfov                comuna Dobroești, județul Ilfov

                                   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
          J 23/348/2009                          J 23/363/2009

      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122275                 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122380

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI


     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 281                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 282
      din data de 13 februarie 2009                  din data de 13 februarie 2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului Ilfov                         Comerțului Ilfov
  de pe lângă                           de pe lângă
  Tribunalul București      - Stanciu Ion          Tribunalul București       - Stanciu Ion
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009               19

  Referent                                Societatea Comercială
  la Oficiul Registrului                     UNICONCEPT DENT - S.R.L., satul Mogoșoaia
  Comerțului Ilfov                          comuna Mogoșoaia, județul Ilfov
  de pe lângă
  Tribunalul București      - Luminița             NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                          J 23/355/2009
                   Dobrogeanu
                                      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122283
  În baza cererii nr. 6143 din data de 10.02.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul                ROMÂNIA

Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 283
  - fondatori:                              din data de 13 februarie 2009
  1. Oprea Adrian, asociat, cod numeric personal
                                  Judecător delegat
1780918100023, aport la capital 190,00 RON, data          la Oficiul Registrului
vărsării aportului 10.02.2009, echivalând cu 19 părți        Comerțului Ilfov
sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total, cotă     de pe lângă
                                  Tribunalul București      - Stanciu Ion
de participare la beneficii și pierderi de 95 %, domiciliat în
                                  Referent
satul Dobroești, str. Soldat Gheorghe Dascălu nr. 44B,       la Oficiul Registrului
comuna Dobroești, județul Ilfov;                  Comerțului Ilfov
  2. Oprea Luciana-Alina, asociat, cod numeric personal      de pe lângă
2770201424540, aport la capital 10,00 RON, data vărsării      Tribunalul București      - Angela Caliniuc

aportului 10.02.2009, echivalând cu 1 parte socială,        În baza cererii nr. 6151 din data de 10.02.2009 și a
reprezentând 5 % din capitalul social total, cotă de       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
participare la beneficii și pierderi de 5 %, domiciliată în
                                 București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
satul Dobroești, str. Soldat Gheorghe Dascălu nr. 44B,
                                 comerciale cu următoarele date:
comuna Dobroești, județul Ilfov;                  - fondator: Muzaș Sergiu-Constantin, asociat unic, cod
  - administrator persoană fizică: Oprea Adrian, cod      numeric personal 1760715450013, aport la capital
numeric personal 1780918100023, data numirii           500,00 RON, data vărsării aportului 6.02.2009,
13.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri      echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 100 %
depline;                             capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                 pierderi de 100 %, domiciliat în satul Mogoșoaia, str.
  - denumire: RO AD FIRST KARR - S.R.L.;
                                 Mantopol nr. 15, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov;
  - sediul social: satul Dobroești, str. Soldat Gheorghe
                                  - administrator persoană fizică: Muzaș Sergiu-
Dascălu nr. 44B, comuna Dobroești, jud. Ilfov;          Constantin, cod numeric personal 1760715450013, data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -     numirii 13.02.2009, durata mandatului nelimitată, având
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;            puteri depline;
  - activitatea principală: cod CAEN 4649 - comerț cu       - denumire: UNICONCEPT DENT - S.R.L.;
ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;             - sediul social: satul Mogoșoaia, str. Mantopol nr. 15,
                                 comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 862 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 activități de asistență medicală ambulatorie și
RON fiecare;                           stomatologică;
  - durata de funcționare: nelimitată.               - activitatea principală: cod CAEN 8623 - activități de
  (36/969.347)                         asistență stomatologică;
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

 - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral,    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -
capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,00   comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
RON fiecare;                          piețe;
 - durata de funcționare: nelimitată.              - activitatea principală: cod CAEN 4781 - comerț cu
  (37/969.348)                        amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și
                                produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și
       Societatea Comercială
                                piețe;
    DANVIC MIXT - S.R.L., satul Dobroești
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
     comuna Dobroești, județul Ilfov
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                RON fiecare;
   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                 - durata de funcționare: nelimitată.
          J 23/370/2009
                                  (38/969.349)
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122399
                                     Societatea Comercială
             ROMÂNIA
                                 MONDEX TRADING - S.R.L., Popești Leordeni
                                       județul Ilfov
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI

                                  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 284
                                         J 23/358/2009
      din data de 13 februarie 2009
                                     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122402
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                                ROMÂNIA
  Comerțului Ilfov
  de pe lângă                                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Tribunalul București      - Stanciu Ion
  Referent                               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 286
  la Oficiul Registrului
                                     din data de 13 februarie 2009
  Comerțului Ilfov
  de pe lângă                          Judecător delegat
  Tribunalul București      - Luminița           la Oficiul Registrului
                  Dobrogeanu          Comerțului Ilfov
                                 de pe lângă
  În baza cererii nr. 6155 din data de 10.02.2009 și a
                                 Tribunalul București      - Stanciu Ion
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Referent
Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
                                 la Oficiul Registrului
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                 Comerțului Ilfov
comerciale cu următoarele date:
                                 de pe lângă
  - fondator: Rotaru Daniel, asociat unic, cod numeric      Tribunalul București      - Mirela Deftu
personal 1630213131303, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 9.02.2009, echivalând cu 20 părți     În baza cererii nr. 6218 din data de 10.02.2009 și a
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în  Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
satul Dobroești, str. Cuza Vod nr. 46A, comuna Dobroești,   București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
județul Ilfov;                         comerciale cu următoarele date:
  - administrator persoană fizică: Rotaru Daniel, cod      - fondator: Ikizoglu Mehmet, asociat unic, cod numeric
numeric personal 1630213131303, data numirii          personal 7760124400027, aport la capital 5.000,00 RON,
13.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri     data vărsării aportului 9.02.2009, echivalând cu 50 părți
depline;                            sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
  - denumire: DANVIC MIXT - S.R.L.;              participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în
  - sediul social: satul Dobroești, str. Cuza Vod nr. 46A,  Turcia, Istanbul, și cu reședința în municipiul București,
comuna Dobroești, jud. Ilfov;                 șos. Berceni nr. 19, bl. 27, ap. 31, sectorul 4;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009                21

  - administrator persoană fizică: Ikizoglu Mehmet, cod       1. Dulgheru Cristian-Mihail, asociat, cod numeric
numeric personal 7760124400027, data numirii           personal 1761215472516, aport la capital 100,00 RON,
13.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri      data vărsării aportului 4.02.2009, echivalând cu 10 părți
depline;                             sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
  - denumire: MONDEX TRADING - S.R.L.;             de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
  - sediul social: orașul Popești Leordeni, str. Miriștei nr.  orașul Bragadiru, Str. Arțarului nr. 13A, județul Ilfov;
16, camera 2, jud. Ilfov;                       2. Calalb Laurențiu, asociat, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 475 -     1780826453025, aport la capital 100,00 RON, data
comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în         vărsării aportului 4.02.2009, echivalând cu 10 părți
                                 sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
magazine specializate;
                                 de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
  - activitatea principală: cod CAEN 4752 - comerț cu
                                 municipiul București, str. Buzoieni nr. 10, bl. M40, sc. 1,
amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă
                                 ap. 4, sectorul 5;
și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
                                   - administratori persoane fizice:
  - capitalul social subscris: 5.000,00 RON, vărsat
                                   1. Dulgheru Cristian-Mihail, cod numeric personal
integral, capitalul social este divizat în 50 părți sociale a   1761215472516, data numirii 13.02.2009, durata
100,00 RON fiecare;                        mandatului nelimitată, având puteri depline, separat;
  - durata de funcționare: nelimitată.               2. Calalb Laurențiu, cod numeric personal
   (39/969.350)                        1780826453025, data numirii 13.02.2009, durata
                                 mandatului nelimitată, având puteri depline, separat;
        Societatea Comercială                 - denumire: LIG FLOR CLEAN - S.R.L.;
        LIG FLOR CLEAN - S.R.L.                - sediul social: orașul Bragadiru, Str. Arțarului nr. 13A,
        Bragadiru, județul Ilfov             jud. Ilfov;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452-
   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI           întreținerea și repararea atovehiculelor;
          J 23/367/2009                   - activitatea principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122488           repararea autovehiculelor;
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
             ROMÂNIA                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                - durata de funcționare: nelimitată.
                                    (40/969.351)
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 288
                                       Societatea Comercială
      din data de 13 februarie 2009
                                   ALDOF AUTOTRANS - S.R.L., satul Ciolpani
  Judecător delegat                           comuna Ciolpani, județul Ilfov
  la Oficiul Registrului
  Comerțului Ilfov                          NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
  de pe lângă                                    J 23/362/2009
  Tribunalul București       - Stanciu Ion
                                       COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122429
  Referent
  la Oficiul Registrului                                  ROMÂNIA
  Comerțului Ilfov
  de pe lângă
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Tribunalul București       - Luminița
                   Dobrogeanu              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 289
  În baza cererii nr. 6315 din data de 11.02.2009 și a           din data de 13 februarie 2009
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   Judecător delegat
Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul         la Oficiul Registrului
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății      Comerțului Ilfov
comerciale cu următoarele date:                   de pe lângă
  - fondatori:                           Tribunalul București      - Stanciu Ion
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

  Referent                            Referent
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului Ilfov                        Comerțului Ilfov
  de pe lângă                           de pe lângă
  Tribunalul București      - Anica Barasch         Tribunalul București       - Luminița
  În baza cererii nr. 6101 din data de 11.02.2009 și a                       Dobrogeanu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     În baza cererii nr. 6519 din data de 11.02.2009 și a
Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
comerciale cu următoarele date:
                                București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - fondator: Iordache Florea, asociat unic, cod numeric
                                comerciale cu următoarele date:
personal 1790328470011, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 11.02.2009, echivalând cu 20 părți     - fondatori:
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de     1. Florea Andrei George, asociat, cod numeric
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în  personal 1900723440036, aport la capital 60,00 RON,
satul Ciolpani, comuna Ciolpani, județul Ilfov;         data vărsării aportului 5.02.2009, echivalând cu 6 părți
  - administrator persoană fizică: Iordache Florea, cod    sociale, reprezentând 30 % din capitalul social total, cotă
numeric personal 1790328470011, data numirii          de participare la beneficii și pierderi de 30 %, domiciliat în
13.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri     orașul Otopeni, str. I. G. Duca nr. 23, et. 1, județul Ilfov;
depline;                              2. Pirvu-Florea Mihai, asociat, cod numeric personal
  - denumire: ALDOF AUTOTRANS - S.R.L.;            1680214251998, aport la capital 60,00 RON, data vărsării
  - sediul social: satul Ciolpani, Str. Lacului nr. 21,    aportului 5.02.2009, echivalând cu 6 părți sociale,
comuna Ciolpani, jud. Ilfov;                  reprezentând 30 % din capitalul social total, cotă de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
                                participare la beneficii și pierderi de 30 %, domiciliat în
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
                                municipiul București, bd. Timișoara nr. 58D, sectorul 6;
  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
                                  3. Simion Florian-Rafael, asociat, cod numeric
rutiere de mărfuri;
                                personal 1700802423034, aport la capital 80,00 RON,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    data vărsării aportului 5.02.2009, echivalând cu 8 părți
RON fiecare;                          sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total, cotă
  - durata de funcționare: nelimitată.            de participare la beneficii și pierderi de 40 %, domiciliat în
   (41/969.352)                       municipiul București, str. Lt. Petre Negulescu, nr. 28A,
                                sectorul 2;
      Societatea Comercială                  - administrator persoană fizică: Simion Florian-Rafael,
   CONSTRUCTII SI CONSULTANTA                cod numeric personal 1700802423034, data numirii
 IMOBILIARA - S.R.L., Bragadiru, județul Ilfov         13.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                depline;
   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI            - denumire: CONSTRUCTII SI CONSULTANTA
          J 23/356/2009
                                IMOBILIARA - S.R.L.;
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122496            - sediul social: orașul Bragadiru, Str. Alexandriei nr. 24,
             ROMÂNIA                bl. P18, sc. 2, et. 2, ap. 20, camera 2, jud. Ilfov;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI              lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
                                nerezidențiale;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 290               - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
     din data de 13 februarie 2009             construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
  Judecător delegat
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  la Oficiul Registrului
  Comerțului Ilfov                       RON fiecare;
  de pe lângă                           - durata de funcționare: nelimitată.
  Tribunalul București      - Stanciu Ion           (42/969.353)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009               23

      Societatea Comercială                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
 RAM PUBLI-MEDIA - S.R.L., Popești Leordeni         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
        județul Ilfov                 RON fiecare;
                                - durata de funcționare: nelimitată.
   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                 (43/969.354)
          J 23/369/2009
                                      Societatea Comercială
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122437            RESIDENCE INN - S.R.L., satul Snagov
                                    comuna Snagov, județul Ilfov
            ROMÂNIA

                                  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                       J 23/350/2009

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 291                  COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122445

     din data de 13 februarie 2009                         ROMÂNIA

  Judecător delegat
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului Ilfov
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 292
  de pe lângă
  Tribunalul București      - Stanciu Ion             din data de 13 februarie 2009
  Referent                           Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului
  Comerțului Ilfov                       Comerțului Ilfov
  de pe lângă                          de pe lângă
  Tribunalul București      - Anica Barasch        Tribunalul București      - Stanciu Ion
                                 Referent
  În baza cererii nr. 6529 din data de 11.02.2009 și a     la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Comerțului Ilfov
Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul       de pe lângă
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății    Tribunalul București      - Angela Caliniuc
comerciale cu următoarele date:                 În baza cererii nr. 6530 din data de 11.02.2009 și a
  - fondator: Jurca Mihnea-Ioan-Nicolae, asociat unic,    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cod numeric personal 1880126014661, aport la capital     Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
200,00 RON, data vărsării aportului 11.02.2009,        București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %      comerciale cu următoarele date:
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   - fondatori:
pierderi de 100 %, domiciliat în municipiul București, str.   1. Dinu Elvis, asociat, cod numeric personal
Ștefan cel Mare nr. 14, bl. 19, sc. A, ap. 13, sectorul 2;  1760922421552, aport la capital 990,00 RON, data
  - administrator persoană fizică: Jurca Mihnea-Ioan-    vărsării aportului 11.02.2009, echivalând cu 99 părți
                               sociale, reprezentând 99 % din capitalul social total, cotă
Nicolae, cod numeric personal 1880126014661, data
                               de participare la beneficii și pierderi de 99 %, domiciliat în
numirii 13.02.2009, durata mandatului nelimitată, având
                               municipiul București, Str. Horei nr. 5, sectorul 2;
puteri depline;
                                 2. Constantinescu Iulia, asociat, cod numeric personal
  - denumire: RAM PUBLI-MEDIA - S.R.L.;
                               2781004410011, aport la capital 10,00 RON, data vărsării
  - sediul social: orașul Popești Leordeni, Șoseaua de    aportului 11.02.2009, echivalând cu o parte socială,
Centură nr. 263, Zona C, jud. Ilfov;             reprezentând 1 % din capitalul social total, cotă de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -    participare la beneficii și pierderi de 1 %, domiciliată în
publicitate;                         municipiul București, calea Dorobanți nr. 47A, sectorul 1;
  - activitatea principală: cod CAEN 7311 - activități ale   - administrator persoană fizică: Dinu Elvis, cod
agențiilor de publicitate;                  numeric personal 1760922421552, data numirii
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

13.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri      vărsării aportului 9.02.2009, echivalând cu 10 părți
depline;                             sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  - denumire: RESIDENCE INN - S.R.L.;              de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
  - sediul social: satul Snagov, Str. Zorelelor nr. 21A,    sat Ștefăneștii de Jos, str. Făgăraș nr. 5, comuna
comuna Snagov, jud. Ilfov;                    Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 411 -       2. Gheorghe Ștefan, asociat, cod numeric personal
dezvoltare (promovare) imobiliară;                1800420420204, aport la capital 100,00 RON, data
  - activitatea principală: cod CAEN 4110 - dezvoltare     vărsării aportului 9.02.2009, echivalând cu 10 părți
(promovare) imobiliară;                     sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat       de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
integral, capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
                                 municipiul București, str. Sg. Pironașu Ion nr. 55, sector 2;
10,00 RON fiecare;
                                   - administrator persoană fizică:
  - durata de funcționare: nelimitată.
                                   1. Ghiță Gheorghe, cod numeric personal
   (44/969.355)
                                 1610902400267, data numirii 13.02.2009, durata
                                 mandatului nelimitată, având puteri depline;
       Societatea Comercială                 - denumire: COSMO CONSTRUCT NEW - S.R.L.;
    COSMO CONSTRUCT NEW - S.R.L.                 - sediul social: jud. Ilfov, sat Petrăchioaia, șos. Afumați
   satul Petrăchioaia, comuna Petrăchioaia           nr. 441, comuna Petrăchioaia;
          județul Ilfov                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
                                 lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI           nerezidențiale;
          J 23/365/2009                   - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122453           construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
                                   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
             ROMÂNIA
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                   - durata de funcționare: nelimitată.
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 294                 (45/969.356)

        din 13 februarie 2009                     Societatea Comercială
  Judecător delegat                            PROBST ECHIPAMENTE - S.R.L.
  la Oficiul Registrului                          Popești-Leordeni, județul Ilfov
  Comerțului Ilfov
  de pe lângă                            NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
  Tribunalul București      - Stanciu Ion                  J 23/354/2009
  Referent
  la Oficiul Registrului                          COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122461
  Comerțului Ilfov
                                              ROMÂNIA
  de pe lângă
  Tribunalul București      - Luminița
                   Dorbogeanu                  TRIBUNALUL BUCUREȘTI

  În baza cererii nr. 6542 din data de 11.02.2009 și a           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 295
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul               din 13 februarie 2009
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății     Judecător delegat
comerciale cu următoarele date:                   la Oficiul Registrului
  - fondatori:                           Comerțului Ilfov
  1. Ghiță Gheorghe, asociat, cod numeric personal         de pe lângă
1610902400267, aport la capital 100,00 RON, data          Tribunalul București       - Stanciu Ion
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009              25

  Referent                                 Societatea Comercială
  la Oficiul Registrului                        SSP GUARD TRAINING - S.R.L.
                                   satul Mogoșoaia, comuna Mogoșoaia
  Comerțului Ilfov
                                         județul Ilfov
  de pe lângă
  Tribunalul București      - Angela Caliniuc        NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                         J 23/351/2009
  În baza cererii nr. 6583 din data de 12.02.2009 și a
                                     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25122291
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul                   ROMÂNIA

București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
comerciale cu următoarele date:
  - fondatori:                             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 296
  1. Neagu Florentina, asociat, cod numeric personal             din 13 februarie 2009
2781123472027, aport la capital 180,00 RON, data         Judecător delegat
vărsării aportului 22.01.2009, echivalând cu 18 părți       la Oficiul Registrului
                                 Comerțului Ilfov
sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total, cota
                                 de pe lângă
de participare la beneficii și pierderi de 90 %, domiciliată   Tribunalul București      - Stanciu Ion
în sat Tânganu, str. Nicolae Bălcescu nr. 25, com.        Referent
                                 la Oficiul Registrului
Cernica, județul Ilfov;
                                 Comerțului Ilfov
  2. Nicula Simona-Nicoleta, asociat, cod numeric        de pe lângă
personal 2790724472520, aport la capital 20,00 RON,        Tribunalul București      - Angela Caliniuc
data vărsării aportului 22.01.2009, echivalând cu 2 părți     În baza cererii nr. 6656 din data de 12.02.2009 și a
sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total, cota  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
de participare la beneficii/pierderi de 10 %, domiciliată în
                                București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
oraș Popești-Leordeni, Str. Veseliei nr. 9, județul Ilfov;   comerciale cu următoarele date:
  - administrator persoană fizică:                - fondatori:
                                  1. Vasile Dan, asociat, cod numeric personal
  1. Neagu Florentina, cod numeric personal
                                1590729400154, aport la capital 190,00 RON, data
2781123472027, data numirii 13.02.2009, durata         vărsării aportului 10.02.2009, echivalând cu 19 părți
mandatului nelimitată, având puteri depline;          sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total, cota
  - denumire: PROBST ECHIPAMENTE - S.R.L.;          de participare la beneficii și pierderi de 95 %, domiciliat în
                                municipiul București, șos. Mihai Bravu nr. 180, bl. 221,
  - sediul social: jud. Ilfov, oraș Popești-Leordeni, Șos.
                                sc. A, et. 4, ap. 16, sector 2;
Olteniței nr. 18, corp B, et. 3;                  2. Gheorghe Didișor-Claudiu, asociat, cod numeric
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -    personal 1650204400059, aport la capital 10,00 RON,
activități de consultanță în management;            data vărsării aportului 10.02.2009, echivalând cu 1 parte
                                socială, reprezentând 5 % din capitalul social total, cota
  - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de
                                de participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în sat
consultanță pentru afaceri și management;           Mogoșoaia, str. Poieni nr. 1B, comuna Mogoșoaia, județul
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,   Ilfov;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - administrator persoană fizică:
                                  1. Gheorghe Didișor-Claudiu, cod numeric personal
RON fiecare;
                                1650204400059, data numirii 13.02.2009, durata
  - durata de funcționare: nelimitată.            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  (46/969.357)                          - denumire: SSP GUARD TRAINING - S.R.L.;
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

  - sediul social: jud. Ilfov, sat Mogoșoaia, str. Poieni nr.   1. Culbece Iulian-Valentin, cod numeric personal
1B, comuna Mogoșoaia;                      1860707270111, data numirii 9.02.2009, durata
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 782 -     mandatului nelimitată, având puteri depline, separat;
activități de contractare, pe baze temporare, a           2. Stahie Mihai, cod numeric personal
personalului;                          1831104270038, data numirii 9.02.2009, durata
  - activitatea principală: cod CAEN 7820 - activități de    mandatului nelimitată, având puteri depline, separat;
contractare, pe baze temporare, a personalului;           - denumire: BILATERAL COMPANY - S.R.L.;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,     - sediul social: sat Dumbrava Roșie, Str. Cutului nr. 32,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    comuna Dumbrava Roșie;
RON fiecare;                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
  - durata de funcționare: nelimitată.             restaurante;
   (47/969.358)                          - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
       Societatea Comercială                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
     BILATERAL COMPANY - S.R.L.               RON fiecare;
  satul Dumbrava Roșie, comuna Dumbrava              - durata de funcționare: nelimitată;
       Roșie, județul Neamț                 - cod unic de înregistrare: 25081370;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
             ROMÂNIA                J 27/143/2009.
                                   (48/969.512)
          TRIBUNALUL NEAMȚ
                                       Societatea Comercială
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 539                PETRA ELISA - S.R.L., satul Boiștea
                                     comuna Petricani, județul Neamț
         din 6 februarie 2009
  Judecător delegat                                   ROMÂNIA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Neamț        - Cristinel Dumitreasa              TRIBUNALUL NEAMȚ
  Referent
  la Oficiul Registrului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 509
  Comerțului de pe lângă                            din 5 februarie 2009
  Tribunalul Neamț        - Maria Barna
                                  Judecător delegat
  În baza cererii nr. 4614 din data de 4.02.2009 și a       la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a        Tribunalul Neamț        - Cristinel Dumitreasa
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Referent
cu următoarele date:                        la Oficiul Registrului
  - fondatori:                           Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Neamț        - Maria Barna
  1. Culbece Iulian-Valentin, asociat, cod numeric
personal 1860707270111, aport la capital 100,00 RON,        În baza cererii nr. 4663 din data de 4.02.2009 și a
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
capitalul social total, cota de participare la          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Cândești, comuna Cândești, județul Neamț;            cu următoarele date:
  2. Stahie Mihai, asociat, cod numeric personal          - fondatori:
1831104270038, aport la capital 100,00 RON, echivalând       1. Cioacă Petru, asociat, cod numeric personal
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   1640619274782, aport la capital 190,00 RON, echivalând
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social
domiciliat în localitatea Cut, comuna Dumbrava Roșie,      total, cota de participare la beneficii/pierderi de 95 %,
județul Neamț;                          domiciliat în localitatea Târgu Neamț, b-dul Mihai
  - administratori persoane fizice:               Eminescu, bl. M9, sc. D, et. 3, ap. 43, județul Neamț;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009              27

  2. Cioacă Ilie-Octavian, asociat, cod numeric personal     - fondator:
1730710274781, aport la capital 10,00 RON, echivalând       1. Grumezescu Petru-Vlăduț, asociat unic, cod
cu 1 parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social   numeric personal 1870701270834, aport la capital
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %,    200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
domiciliat în localitatea Boiștea, comuna Petricani, județul  reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
Neamț;                             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
  - administrator persoană fizică:              localitatea Roman, B-dul Republicii, bl. Vila nr., ap. 5;
  1. Cioacă Petru, cod numeric personal             - administrator persoană fizică:
1640619274782, data numirii 6.02.2009, durata           1. Grumezescu Petru-Vlăduț, cod numeric personal
mandatului nelimitată, având puteri depline;          1870701270834, data numirii 6.02.2009, durata
  - denumire: PETRA ELISA - S.R.L.;              mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: sat Boiștea, comuna Petricani, județul    - denumire: DUT SPEDITION - S.R.L.;
Neamț;                              - sediul social: municipiul Roman, B-dul Republici, bl.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 143 -    Vila Nr. 5, ap. 5;
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 493 -
croșetare;                           alte transporturi terestre de călători;
  - activitatea principală: cod CAEN 1431 - fabricarea      - activitatea principală: cod CAEN 4931 - transporturi
prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de  urbane, suburbane și metropolitane de călători;
galanterie;                            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   RON fiecare;
RON fiecare;                           - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - cod unic de înregistrare: 25073520;
  - cod unic de înregistrare: 25073563;             - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:         J 27/137/2009.
J 27/136/2009.                           (50/969.514)
   (49/969.513)
                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială                     GIANI CAFE IMPEX - S.R.L.
     DUT SPEDITION - S.R.L., Roman                    Roman, județul Neamț
         județul Neamț
                                            ROMÂNIA
             ROMÂNIA
                                         TRIBUNALUL NEAMȚ
          TRIBUNALUL NEAMȚ
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 511
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 510                    din 5 februarie 2009
        din 5 februarie 2009               Judecător delegat
  Judecător delegat                       la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Neamț        - Cristinel Dumitreasa
  Tribunalul Neamț        - Cristinel Dumitreasa     Referent
  Referent                            la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Neamț        - Maria Barna
  Tribunalul Neamț        - Maria Barna
                                 În baza cererii nr. 4822 din data de 4.02.2009 și a
  În baza cererii nr. 4808 din data de 4.02.2009 și a     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   cu următoarele date:
cu următoarele date:                       - fondatori:
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

  1. Ardeleanu Gianina-Ionela, asociat, cod numeric       Referent
personal 2820808270854, aport la capital 100,00 RON,       la Oficiul Registrului
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din       Comerțului de pe lângă
capitalul social total, cota de participare la
                                 Tribunalul Neamț          - Maria Barna
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea
Roman, str. Smirodava, bl. 56, sc. A, ap. 3, județul Neamț;    În baza cererii nr. 4823 din data de 4.02.2009 și a
  2. Ardeleanu Liviu-Costel, asociat, cod numeric       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
personal 1740707272630, aport la capital 100,00 RON,
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea     cu următoarele date:
Roman, str. Smirodava, bl. 56, sc. A, ap. 3, județul Neamț;    - fondatori:
  - administratori persoane fizice:               1. Ene Marius, asociat, cod numeric personal
  1. Ardeleanu Gianina-Ionela, cod numeric personal
                                1620124270581, aport la capital 100,00 RON, echivalând
2820808270854, data numirii 6.02.2009, durata
                                cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
mandatului nelimitată, având puteri egale, împreună;
  2. Ardeleanu Liviu-Costel, cod numeric personal       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
1740707272630, data numirii 6.02.2009, durata         domiciliat în localitatea Piatra-Neamț, Str. Privighetorii nr.
mandatului nelimitată, având puteri egale, împreună;      10, bl. B8, ap. 10, județul Neamț;
  - denumire: GIANI CAFE IMPEX - S.R.L.;
                                 2. Mihalache Adrian, asociat, cod numeric personal
  - sediul social: municipiul Roman, str. Smirodava, bl.
                                1640616272633, aport la capital 100,00 RON, echivalând
56, sc. A, ap. 3;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -    cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
baruri și alte activități de servire a băuturilor;       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  - activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte  domiciliat în localitatea Roman, str. Ecaterina Teodoroiu,
activități de servire a băuturilor;
                                bl. 2A, sc. C, ap. 66, județul Neamț;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 - administrator persoană fizică:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           Mihalache    Adrian,   cod    numeric  personal
  - durata de funcționare: nelimitată;            1640616272633, data numirii 6.02.2009, durata
  - cod unic de înregistrare: 25073547;            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 - denumire: AGREGATE COMPLEX - S.R.L.;
J 27/138/2009.
                                 - sediul social: municipiul Piatra-Neamț, Str.
   (51/969.515)
                                Privighetorii nr. 10, bl. B8, ap. 10;
        Societatea Comercială               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 081 -
      AGREGATE COMPLEX - S.R.L.
                                extracția pietrei, nisipului și argilei;
      Piatra-Neamț, județul Neamț
                                 - activitatea principală: cod CAEN 0812 - extracția

             ROMÂNIA                pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului;
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
          TRIBUNALUL NEAMȚ              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                RON fiecare;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 512
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
        din 5 februarie 2009
                                 - cod unic de înregistrare: 25073512;
  Judecător delegat
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                   J 27/135/2009.
  Tribunalul Neamț        - Cristinel Dumitreasa      (52/969.516)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009              29

     Societatea Comercială                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
 VALAND TIGERS IMPEX - S.R.L.,satul Borlești         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
   comuna Borlești, județul Neamț             RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
            ROMÂNIA                 - cod unic de înregistrare: 25081388;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
          TRIBUNALUL NEAMȚ
                               J 27/141/2009.
                                  (53/969.517)
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 540
                                       Societatea Comercială
        din 6 februarie 2009                    MARIANA FASHION - S.R.L.
  Judecător delegat                             Roman, județul Neamț
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                               ROMÂNIA
  Tribunalul Neamț        - Cristinel Dumitreasa
  Referent
                                         TRIBUNALUL NEAMȚ
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 578
  Tribunalul Neamț        - Maria Barna
                                       din 10 februarie 2009
  În baza cererii nr. 4852 din data de 5.02.2009 și a
                                 Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 la Oficiul Registrului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
                                 Comerțului de pe lângă
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Tribunalul Neamț        - Cristinel Dumitreasa
cu următoarele date:                       Referent
  - fondatori:                         la Oficiul Registrului
  1. Baghiu Andrei-Ionuț, asociat, cod numeric personal     Comerțului de pe lângă
1870724270075, aport la capital 100,00 RON, echivalând      Tribunalul Neamț        - Maria Barna
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                 În baza cererii nr. 4853 din data de 5.02.2009 și a
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
domiciliat în localitatea Mastacăn, comuna Borlești,     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
județul Neamț;                        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  2. Puica Mihaela-Carmen, asociat, cod numeric       cu următoarele date:
personal 2661011270609, aport la capital 100,00 RON,       - fondatori:
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din       1. Grăpina Mariana, asociat, cod numeric personal
capitalul social total, cota de participare la        2610403272656, aport la capital 190,00 RON, echivalând
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea    cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social
Borlești, comuna Borlești, județul Neamț;           total, cota de participare la beneficii/pierderi de 95 %,
  - administratori persoane fizice:             domiciliată în localitatea Roman, Str. Rahovei, bl. 3, sc. F,
  1. Baghiu Andrei-Ionuț, cod numeric personal        et. 1, ap. 174, județul Neamț;
1870724270075, data numirii 9.02.2009, durata           2. Smerea Ioan, asociat, cod numeric personal
mandatului nelimitată, având puteri depline;         1580920272621, aport la capital 10,00 RON, echivalând
  2. Puica Mihaela-Carmen, cod numeric personal       cu 1 parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
2661011270609, data numirii 9.02.2009, durata         total, cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %,
mandatului nelimitată, având puteri depline;         domiciliat în localitatea Roman, Str. Rahovei, bl. 3, sc. F,
  - denumire: VALAND TIGERS IMPEX - S.R.L.;         et. 1, ap. 174, județul Neamț;
  - sediul social: sat Borlești, comuna Borlești;        - administrator persoană fizică:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 381 -      Grăpina Mariana, cod numeric personal
colectarea deșeurilor;                    2610403272656, data numirii 11.02.2009, durata
  - activitatea principală: cod CAEN 3811 - colectarea    mandatului nelimitată, având puteri depline;
deșeurilor nepericuloase;                     - denumire: MARIANA FASHION - S.R.L.;
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

  - sediul social: municipiul Roman, Str. Rahovei, bl. 3,    - denumire: BIA & JOHN CONSTRUCT - S.R.L.;
sc. F, et. 1, ap. 174;                       - sediul social: sat Borniș, comuna Dragomirești;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 141 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția       comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
articolelor din blană;                       - activitatea principală: cod CAEN 4719 - comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 1413 - fabricarea    amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);   predominantă de produse nealimentare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25100773;             - cod unic de înregistrare: 25081264;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 27/145/2009.                         J 27/144/2009.
   (54/969.518)                          (55/969.519)
      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
 BIA & JOHN CONSTRUCT - S.R.L., satul Borniș              TOPOLICEANU ELECTRIC - S.R.L.
   comuna Dragomirești, județul Neamț
                                  satul Poiana Teiului, comuna Poiana Teiului
                                         județul Neamț
             ROMÂNIA

                                             ROMÂNIA
          TRIBUNALUL NEAMȚ

                                          TRIBUNALUL NEAMȚ
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 541
         din 6 februarie 2009                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 542
  Judecător delegat                              din 6 februarie 2009
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Judecător delegat
  Tribunalul Neamț        - Cristinel Dumitreasa     la Oficiul Registrului
  Referent                            Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Neamț        - Cristinel Dumitreasa
  Comerțului de pe lângă                     Referent
  Tribunalul Neamț        - Maria Barna          la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 4893 din data de 5.02.2009 și a       Tribunalul Neamț        - Maria Barna
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a       În baza cererii nr. 4957 din data de 5.02.2009 și a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
  - fondator:                         dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Secară Ioan, asociat unic, cod numeric personal       cu următoarele date:
1760219274801, aport la capital 200,00 RON, echivalând       - fondator:
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social      Coșarcă-Topoliceanu Eugen, asociat unic, cod
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,   numeric personal 1550708274843, aport la capital
domiciliat în localitatea Borniș, str. Comuna Dragomirești,   200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
județul Neamț;                         reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - administrator persoană fizică:               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
  Secară Ioan, cod numeric personal 1760219274801,       localitatea Poiana Teiului, comuna Poiana Teiului, județul
data numirii 9.02.2009, durata mandatului nelimitată,      Neamț;
având puteri depline;                       - administrator persoană fizică:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009                31

  Coșarcă-Topoliceanu Eugen, cod numeric personal         2. Moruzi Sebastiana, asociat, cod numeric personal
1550708274843, data numirii 9.02.2009, durata          2820313271710, aport la capital 10,00 RON, echivalând
mandatului nelimitată, având puteri depline;           cu 1 parte sociale, reprezentând 5 % din capitalul social
  - denumire: TOPOLICEANU ELECTRIC - S.R.L.;          total, cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %,
  - sediul social: sat Poiana Teiului, comuna Poiana      domiciliată în localitatea Iași, Str. Lotrului nr. 15, bl. B27,
Teiului;                             ap. 3, județul Iași;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -       - administrator persoană fizică:
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte     Moruzi    Gabriel,   cod   numeric    personal
lucrări de instalații pentru construcții;            1771019274790, data numirii 11.02.2009, durata
  - activitatea principală: cod CAEN 4321 - lucrări de     mandatului nelimitată, având puteri depline;
instalații electrice;                        - denumire: 123 TRIP - S.R.L.;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - sediul social: oraș Târgu Neamț, b-dul Ștefan cel
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    Mare nr. 134;
RON fiecare;                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 493 -
  - durata de funcționare: nelimitată;             alte transporturi terestre de călători;
  - cod unic de înregistrare: 25081353;              - activitatea principală: cod CAEN 4932 - transporturi
  - număr de ordine în registrul comerțului:          cu taxiuri;
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 27/140/2009.
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
   (56/969.520)
                                 RON fiecare;
       Societatea Comercială                 - durata de funcționare: nelimitată;
 123 TRIP - S.R.L., Târgu Neamț, județul Neamț           - cod unic de înregistrare: 25100846;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 27/157/2009.
             ROMÂNIA
                                   (57/969.521)

          TRIBUNALUL NEAMȚ                      Societatea Comercială
                                      BAIXADOR - S.R.L., satul Dămuc
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 579
                                      comuna Dămuc, județul Neamț
        din 10 februarie 2009
  Judecător delegat                                    ROMÂNIA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                              TRIBUNALUL NEAMȚ
  Tribunalul Neamț        - Cristinel Dumitreasa
  Referent                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 543
  la Oficiul Registrului                             din 6 februarie 2009
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Neamț        - Maria Barna          Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 5056 din data de 5.02.2009 și a       Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Tribunalul Neamț         - Cristinel Dumitreasa
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a        Referent
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      la Oficiul Registrului
cu următoarele date:                        Comerțului de pe lângă
  - fondatori:                           Tribunalul Neamț         - Maria Barna
  1. Moruzi Gabriel, asociat, cod numeric personal         În baza cererii nr. 5060 din data de 5.02.2009 și a
1771019274790, aport la capital 190,00 RON, echivalând      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 95 %,    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
domiciliat în localitatea Iași, Str. Lotrului nr. 15, bl. B27,  cu următoarele date:
ap. 3, județul Iași;                        - fondator:
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2216/23.IV.2009

  Covasan Ana, asociat unic, cod numeric personal                Referent
2600525190701, aport la capital 200,00 RON, echivalând              la Oficiul Registrului
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social             Comerțului de pe lângă
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,            Tribunalul Neamț            - Maria Barna
domiciliată în localitatea Gheorgheni, cart. Bucin, bl. 21,
sc. C, ap. 50, județul Harghita;                         În baza cererii nr. 5063 din data de 5.02.2009 și a
  - administrator persoană fizică:                      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Covasan Ana, cod numeric personal 2600525190701,              Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
data numirii 9.02.2009, durata mandatului nelimitată,             dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
având puteri depline;                             cu următoarele date:
  - denumire: BAIXADOR - S.R.L.;                        - fondator:
  - sediul social: sat Dămuc nr. 94, comuna Dămuc;               Cernat Carmen-Liliana, asociat unic, cod numeric
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 161 -
                                       personal 2690518270028, aport la capital 200,00 RON,
tăierea și rindeluirea lemnului;
                                       echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  - activitatea principală: cod CAEN 1610 - tăierea și
rindeluirea lemnului;                             capitalul social total, cota de participare la
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00           Ceahlău, comuna Ceahlău, județul Neamț;
RON fiecare;                                   - administrator persoană fizică:
  - durata de funcționare: nelimitată;                     Cernat Carmen-Liliana, cod numeric personal
  - cod unic de înregistrare: 25081361;                   2690518270028, data numirii 11.02,2009, durata
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                       mandatului nelimitată, având puteri depline;
J 27/142/2009.
                                         - denumire: COCO FOREST COMPANY - S.R.L.;
   (58/969.522)
                                         - sediul social: sat Ceahlău, comuna Ceahlău;
       Societatea Comercială                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
    COCO FOREST COMPANY - S.R.L.                     activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
 satul Ceahlău, comuna Ceahlău, județul Neamț                  - activitatea principală: cod CAEN 4613 - intermedieri
                                       în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
               ROMÂNIA                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
            TRIBUNALUL NEAMȚ
                                       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 580                  RON fiecare;
          din 10 februarie 2009                     - durata de funcționare: nelimitată;
                                         - cod unic de înregistrare: 25100897;
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                            - număr de ordine în registrul comerțului:
  Comerțului de pe lângă                           J 27/158/2009.
  Tribunalul Neamț            - Cristinel Dumitreasa         (59/969.523)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|361157|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2216/23.IV.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

								
To top