mof4_2009_2189

Document Sample
mof4_2009_2189 Powered By Docstoc
					                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2189                                     Miercuri, 22 aprilie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    DECONSTRUCTII MONTAJ VEST - S.R.L.              DECONSTRUCTII MONTAJ VEST - S.R.L.

                                          NOTIFICARE
     HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1/23.03.2009
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  La adunare sunt prezenți ambii asociați, respectiv     Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
d-nul Szilagyi Robert-Iosif deținător a 10 p.s. a       art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
                                cu modificările și completările ulterioare,
câte 10 RON fiecare, d-na Szilagyi Ramona deținătoare     depunerea textului actualizat al actului constitutiv
a 10 p.s. a câte 10 RON fiecare, precum și           al societății comerciale DECONSTRUCTII MONTAJ
d-nul PUSCAS MARIUS ZOLTAN, în calitate de           VEST S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
                                Municipiul Timișoara, Str. Tolstoi, Nr. 11 Ap. 2, Cam 1,
nou asociat unic.                       înregistrată sub nr. J35/536/2006, cod unic
  Art. 1. Asociatul Szilagyi Robert-Iosif, se retrage     de înregistrare 18403065, care a fost înregistrat sub
                                nr. 26527 din 08.04.2009.
din societate și cesionează integral cele 10 părțile
sociale fiecare a 10 RON, către d-nul PUSCAS MARIUS        (2/1.044.855)
ZOLTAN.
  Cesiunea se face în condițiile contractului de cesiune           Societatea Comercială
                                          AGIL - S.R.L.
anexat.
  Art. 2. Art. 1. Asociata Szilagyi Ramona, se retrage         HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
din societate și cesionează integral cele 10 părțile sociale   Subsemnatul BORDEA IOSIF ALEXANDRU
ce le deține, către d-nul PUSCAS MARIUS ZOLTAN.        posesor al C.I., seria KS, numărul 167584, eliberată
  Art. 3. Se revocă din funcția de administrator       în data de 17.06.2004, asociat unic al societății,
                                am hotărât deschiderea unui punct de lucru în
al societății d-na Szilagyi Ramona și se numește        localitatea Deva, B-dul Decebal, Bloc B, parter,
ca administrator al societății pe o perioadă nelimitată,    județul Hunedoara unde se vor desfășura următoarele
                                activități conform CAEN:
asociatul unic, d-nul PUSCAS MARIUS ZOLTAN.            4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
  Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri     carne;
se va încheia contract de cesiune și act constitutiv       4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse
                                alimentare, băuturi și tutun;
actualizat.                            4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
  Redactat în 4 exemplare, azi 23.03.2009 la Timișoara.     4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
                                nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  (1/1.044.854)                       alimentare, băuturi și tutun;
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
  4719 - Comerț cu amănuntul în magazine          str. Augustin Coman, nr. 11, județ Timiș, Înregistrată
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse      la O.R.C. Timiș sub nr. J35/2576/2005 având
nealimentare;                        Cod Unic de Înregistrare 17842097, s-a reunit
  4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor   astăzi, 06 aprilie 2009, pentru a decide cu privire
din carne, în magazine specializate;             la deschiderea unui punct de lucru al societății.
  4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor       Sunt prezenți asociații:
de patiserie și produselor zaharoase, în magazine        - societatea comercială “TIM SUIN” S.R.L.,
specializate;                        cu sediul social în Timișoara str. Augustin Coman
  4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine   nr. 11, județ Timiș, înregistrată la O.R.C. Timiș sub
specializate;                        nr. J35/3077/2004, având Cod Unic de
  4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse        Înregistrare 16876636, reprezentată legal prin
alimentare, în magazine specializate;            administrator NODIȘ IOAN - asociat deținător a 99%
  4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie     din capitalul social;
vândute prin magazine;                      - NODIȘ IOAN, cetățean român, domiciliat
  4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,   în Timișoara, Cal. Lipovei, nr. 29, sc. A, ap. 8, jud. Timiș,
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,  identificat cu CI, seria TM, nr. 081344/30.06.1999,
chioșcuri și piețe;                     eliberată de Pol. Timișoara, având CNP 1700714302014,
  5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.        asociat deținător a 1% din capitalul social.
                                 Adunarea generală fiind legal constituită și întregul
  (3/1.044.856)                      capital social fiind prezent, decide următoarele:
                                 ART. 1. Deschiderea unui punct de lucru în localitatea
        Societatea Comercială            CHECEA, județ Timiș (C.F. nr. 400065 Nr. Top
                               Cc /82/1/1/1, 400069 Checea Nr. Top Cc 82/1/1/2/1),
         TOP SUIN - S.R.L.             denumirea obiectivului fiind Ferma creștere și îngrășare
                               porci 8160 capete, CHECEA 2.
           HOTĂRÂREA                  Prezenta hotărâre a fost încheiată la Timișoara
                               astăzi 06.04.2009 în 4 (patru) exemplare originale.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
       S.C. TOP SUIN S.R.L.                (5/1.044.858)
  Adunarea     Generală     a    Asociaților
S.C. TOP SUIN S.R.L., cu sediul social în Timișoara,             Societatea Comercială
str. Augustin Coman, nr. 11, județ Timiș, înregistrată         ITALIAN BEAUTY STYLE - S.R.L.
la O.R.C. Timiș sub nr. J35/2575/2005 având
Cod Unic de Înregistrare 17842989 s-a reunit astăzi,         HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 2/06.01.2009
06 aprilie 2009, pentru a decide cu privire la deschiderea
unui punct de lucru al societarii.                Subsemnata BOICU MARIA posesoare a CI, seria
  Este prezent asociatul unic: societatea comercială    TM, nr. 511860, eliberată de SPCLEP Jimbolia la data
“TIM SUIN” S.R.L., cu sediul social în Timișoara,      de 25.01.2006 valabil până la data 09.02.2016,
str. Augustin Coman nr. 11, județ Timiș, înregistrată    domiciliată în Jimbolia, str. Iuliu Maniu, nr. 8,
la O.R.C. Timiș sub nr. J35/3077/2004, având         Jud. Timiș, CNP 2720209352350, în calitate de
Cod Unic de înregistrare 16876636, reprezentată legal    asociat unic, am hotărât următoarele:
prin administrator NODIȘ IOAN, care decide            În baza legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare.
următoarele:                                      HOTĂRĂSC:
  ART. 1. Deschiderea unui punct de lucru în localitatea    1. Față de faptul că, la data de 15.03.2008, contractul
CHECEA, județ Timiș (C.F. nr. 400066 Checea,         de închiriere nr. 128/31.10.2007, a încetat
Nr. Top. Cc8/9), denumirea obiectivului fiind        prin neprelungirea lui hotărăsc desființarea punctului
Ferma creștere și îngrășare porci 8160 capete,        de lucru care și-a desfășurat activitatea în str. Republicii
CHECEA 1.                          nr. 35, Jimbolia, Județ TIMIȘ.
  Prezenta hotărâre a fost încheiată la Timișoara       (6/1.044.859)
astăzi 06.04.2009 în 4 (patru) exemplare originale.
  (4/1.044.857)
                                       Societatea Comercială
                                       CBC EXPERT - S.R.L.
        Societatea Comercială
         SUIN GRUP - S.R.L.                        HOTĂRÂREA

           HOTĂRÂREA                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                     S.C. CBC EXPERT S.R.L.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                  DIN DATA DE 03.04.2009
      S.C. SUIN GRUP S.R.L.
                                Subsemnații BELEAN ILIE-CRISTIAN, domiciliat
 Adunarea Generală a Asociaților societății comerciale   în Mun. Timișoara, Bd. Cetății nr. 48, sc. B, et. 3,
SUIN GRUP S.R.L., cu sediul social în Timișoara,       ap. 13, jud. Timiș, legitimat cu CI, seria TM, nr. 217013,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009                   3

eliberată de Pol. Mun. Timișoara la data de 03.09.2001,       CNP 2730421023626, asociați ai societății, de
CNP 1710121264424 și BELEAN CORINA-SIMZA,              comun acord, hotărâm:
domiciliată în Mun. Timișoara, Bd. Cetății nr. 48,           - Retragerea din cadrul societății a asociatei
sc. B, et. 3, ap. 13, jud. Timiș, legitimată cu CI,         POPA MIHAELA prin cesionarea tuturor celor
seria TM, nr. 217014, eliberată de Pol. Mun. Timișoara la      10 părți sociale în valoare de 100 lei astfel:
data de 03.09.2001, CNP 2700913011119, în calitate           a) 8 părți sociale în valoare totală de 80 lei către
de asociați ai S.C. CBC EXPERT S.R.L., în conformitate       POPA MARIUS-STEFAN, cetățean român, născut la data
cu prevederile actului constitutiv, am hotărât următoarele:     de 13.10.1970 în Arad, jud. Arad, domiciliat în Timișoara,
  ART. 1: Deschiderea unui punct de lucru la adresa:       str. Ciprian Porumbescu, nr. 71A, ap. 2, jud. Timiș,
Mun. Timișoara, Str. Circumvalatiunii nr. 47, bl. 61, et. III,   identificat cu CI, seria TM, nr. 670387/14.05.2008,
ap. 15, jud. Timiș (identificat în C.F. ind. nr. 400190-C1-     eliberată de SPCLEP Timișoara, CNP 1701013203145.
U2 Timișoara);                             b) 2 părți sociale în valoare totală de 20 lei
  ART. 2: Închiderea punctului de lucru din            către CIURLEA SORINA-ALEXANDRA, cetățean român,
Mun. Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 25, sc. B, ap. 10,     născută la data de 15.06.1983 în Deva, jud. Hunedoara,
jud. Timiș;                             domiciliată în Conop, nr. 227, jud. Arad, identificată
  ART. 3: Obiectul principal de activitate al societății     cu CI, seria AR, nr. 207546/20.04.2004, eliberată de
devine 6920 Activități de contabilitate și audit financiar;     Pol. Lipova, CNP 2830615205561, conform contractului
consultanță în domeniul fiscal;                   de cesiune al părților sociale nr. 01/31.03.2009.
  ARTA: Completarea obiectului de activitate             - Cesionarea unui număr de 4 părți sociale în valoare
al societății cu următoarele:                    totală de 40 lei de către asociata ILINCA
  6209 Alte activități de servicii privind tehnologia       DAMIANA-AURELIA         către     DEHELEAN
informației 8299 Alte activități de servicii suport pentru     CRISTINA-ADRIANA, cetățean român, născută la data
întreprinderi n.c.a.                        de 06.02.1973 în Lipova, jud. Arad, domiciliată în
  Redactată la Timișoara, în 5 exemplare.             Timișoara, str. Constantin Stere, nr. 8, bl. 19, et. 4, ap. 13,
                                  jud. Timiș, identificată cu CI, seria TM,
  (7/1.044.860)                          nr. 256080/04.04.2002 eliberată de Pol. Timișoara,
                                  CNP 2730206023621, conform contractului de cesiune al
                                  părților sociale nr. 02/31.03.2009.
         Societatea Comercială                 - În urma celor de mai sus asociații societății sunt
         CBC EXPERT - S.R.L.                POPA MARIUS-STEFAN, ILINCA DAMIANA-AURELIA,
                                  DEHELEAN CRISTINA-ADRIANA ; CIURLEA SORINA-
            NOTIFICARE                 ALEXANDRA.
                                    - Capitalul social rămâne neschimbat la suma de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  200 lei fiind împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile           fiecare, iar aportul asociaților la constituirea lui este
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,       următorul:
cu modificările și completările ulterioare,               - POPA MARIUS-STEFAN deține 8 părți sociale
depunerea textului actualizat al actului constitutiv        în valoare totală de 80 lei - respectiv 40%;
al societății comerciale CBC EXPERT S.R.L., cu sediul          - ILINCA DAMIANA-AURELIA deține 6 părți sociale
în   Județul   Timiș,   Municipiul   Timișoara,     în valoare totală de 60 lei - respectiv 30%;
B-dul Cetății Nr. 48, Sc. B, Et. 3, Ap. 13, înregistrată sub      - DEHELEAN CRISTINA-ADRIANA deține 4 părți
nr. J35/1335/2003, cod unic de înregistrare 15482439,        sociale în valoare totală de 40 lei - respectiv 20%;
care a fost înregistrat sub nr. 26561 din 08.04.2009.          - CIURLEA SORINA-ALEXANDRA deține 2 părți
  (8/1.044.861)                          sociale în valoare totală de 20 lei - respectiv 10%, aport
                                  exclusiv în numerar depus la bancă.
                                    - Retragerea calității de administrator a
         Societatea Comercială               dnei. ILINCA DAMIANA-AURELIA și numirea
          DG PHARMA - S.R.L.                ca administrator a asociaților POPA MARIUS-STEFAN
                                  și DEHELEAN CRISTINA-ADRIANA cu puteri depline
            HOTĂRÂREA                  și pe o perioadă nelimitată, putând lucra separat unul față
                                  de celalalt.
         A.G.A. NR. 02/31.03.2009                (9/1.044.862)
  Subsemnatele ILINCA DAMIANA-AURELIA
(fosta Glodea), cetățean român, născută la data                   Societatea Comercială
de 13.12.1978 în Craiova, jud. Dolj, domiciliată
                                           DG PHARMA - S.R.L.
în Timișoara, str. Dinu Lipatti, nr. 2, sc. D, ap. 3, jud. Timiș,
identificată cu CI, seria TM, nr. 706366/17.10.2008,
eliberată de SPCLEP Timișoara, CNP 2781213163296                      NOTIFICARE
și POPA MIHAELA, cetățean român, născută la data            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de 21.04.1973 în Lipova, jud. Arad, domiciliată în         Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 71A, sc. A,         art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
et. 1, ap. 2, jud. Timiș, identificată cu CI, seria TM,       cu modificările și completările ulterioare,
nr. 505020/30.11.2005, eliberată de SPCLEP Timișoara,        depunerea textului actualizat al actului constitutiv
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
al societății comerciale DG PHARMA S.R.L., cu sediul               Societatea Comercială
în Județul Timiș, Checea, Com. Checea, înregistrată                SOLECO 2008 - S.R.L.
sub nr. J35/2499/2007, cod unic de înregistrare
16732380, care a fost înregistrat sub nr. 26595                    HOTĂRÂREA
din 08.04.2009.
  (10/1.044.863)                            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                       S.C. SOLECO 2008 S.R.L.
       Societatea Comercială                 Subsemnații
    MISTER DORIAN & LADY DARA - S.R.L.              1. DONO GAUDENZIO, cetățean italian,
                                 născut la data de 23.08.1948 în Italia, Colico,
                                 domiciliat în Italia, loc. Colico, Via Palerma, 42,
            HOTĂRÂREA
                                 posesor al CI, nr. AJ 7165467/2005, eliberată
                                 de autoritățile italiene,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               2. COLOMBINI MARCO, cetățean italian, născut
       NUMĂRUL 1/15.01.2009                la data de 24.08.1956 în Italia, Sorico (CO),
  Asociații    PAULEVICI     RADOSLAV       și  domiciliat în Italia, Sorico (CO), Via Bruga 9, posesor
PAULEVICI DARA, hotărăsc următoarele:              al CI, nr. AG 4232491/2003, eliberată de autoritățile
  ARTICOLUL. 1 Se cesionează de către asociatul        italiene,
PAULEVICI RADOSLAV, conform contractului               3. S.C. 3DM-DECOR DESIGN S.R.L., cu sediul
de cesiune nr. 1/15.01.2009, toate cele 10 părți sociale     în Timișoara, str. Lugojului nr. 35, cam. 2, ap. 3,
cu valoare unitară de 10 lei fiecare, în valoare totală     jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului Timiș
de 100 lei pe care le deține în cadrul              sub nr. J35/2604/2008, CUI RO 16029453, reprezentată
S.C. MISTER DORIAN & LADY DARA S.R.L.,              prin administrator De Petri Franco, în adunarea generală
asociatei PAULEVICI DARA, care devine asociat unic        din data de 26.03.2009, am hotărât următoarele:
al firmei. Ca urmare a cesiunii, capitalul social total în      1. Asociatul DONO GAUDENZIO se retrage
valoare de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei  din societate și cedează 34 de părți sociale de câte 10 lei
fiecare, este deținut în totalitate de asociata unica      fiecare, la valoarea totala de 340 lei, reprezentând 34 %
PAULEVICI DARA.                         din capitalul social total după cum urmează:
  ARTICOLUL 2. Se revocă din funcția de administrator       - 20 de părți sociale de câte 10 lei fiecare, la valoarea
dl. Paulevici Radoslav.                     totală de 200 de lei, reprezentând 20 % din
  ARTICOLUL 3. Se numește în funcția de administrator     capitalul social total, lui TRUS SONI MATTEO FELICE,
asociata unica Paulevici Dara, cu puteri depline și       cetățean italian, născut la data de 10.02.1977 în
nelimitate și pe o perioadă nelimitată.             Italia, loc. Gravedona (Como), cu domiciliul în
  ARTICOLUL 4. Se reformulează obiectul de activitate     Italia, Domaso, Case Sparse n. 90, posesor al CI,
al societății conform Ordinului 337/20.04.2007 privind      nr. AN 1097803/12.10.2006, asociat nou în societate;
actualizarea Clasificărilor activităților din România -       - 14 părți sociale de câte 10 lei fiecare, la valoarea
CAEN - emis de Institutul Național de Statistică,        totală de 140 de lei, reprezentând 14 % din capitalul
așa cum este menționat în actul constitutiv anexat,       social total, lui TRUSSONI CLAUDIO, cetățean italian,
cu precizarea ca obiectul de activitate reformulat        născut la data de 21.02.1957 în Italia, Dubino (SO),
este cel înregistrat în Registrul Comerțului la data       cu domiciliul în Italia, Chiavenna (SO), Via S. Fedele
înregistrării prezentului act modificator.            n. 17, posesor al CI, nr. AK 4748040/14.09.2004,
  Totodată menționez că activitatea principală         asociat nou în societate.
a societății este: 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor,
                                   2. Asociatul societatea comercială 3 DM Décor
a rădăcinoaselor și tuberculilor.
                                 Design S.R.L. cedează 13 părți sociale de câte 10 lei
  (11/1.044.864)                        fiecare, la valoarea totală de 130 de lei, reprezentând
                                 13% din capitalul social după cum urmează:
                                   - 6 părți sociale de câte 10 lei fiecare, la valoarea
       Societatea Comercială               totală de 60 de lei, reprezentând 6 % din capitalul social
    MISTER DORIAN & LADY DARA - S.R.L.            total lui TRUSSONI CLAUDIO, cu datele de mai sus,
                                 asociat nou in societate;
            NOTIFICARE                  - 7 părți sociale de câte 10 lei fiecare, la valoarea
                                 totală de 70 de lei, reprezentând 7 % din capitalul social
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    total lui PETTINE GIANCARLO, cetățean italian, născut
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile          la data de 06.02.1962 în Italia, Gravedona (CO),
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,      domiciliate în Italia, Gravedona (CO), Localita’ Moglio 26,
cu modificările și completările ulterioare,           posesor al CI, nr. AO 4088925/10.11.2007, asociat nou în
depunerea textului actualizat al actului constitutiv
                                 societate.
al societății comerciale MISTER DORIAN & LADY DARA
S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,      3. Asociatul COLOMBINI MARCO cedează 13 părți
Str. Lacului Nr. 1/a, Et. P, Ap. 1, înregistrată sub       sociale de câte 10 lei fiecare, la valoarea totală de
nr. J35/1337/1991, cod unic de înregistrare 3980340,       130 de lei din capitalul social total lui
care a fost înregistrat sub nr. 26603 din 08.04.2009.      PETTINE GIANCARLO, cu datele de mai sus.
                                   În urma cesionării de mai sus, totalul capitalului social
  (12/1.044.865)                        în valoare de 1000 RON format din 100 de părți sociale
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009                5

la valoarea nominală de 10 RON fiecare, va fi deținut       DE PETRI FRANCO, cetățean italian, născut la data
după cum urmează:                       de 15.12.1953 în Italia, Tartano (SO), domiciliat în Italia,
  - Asociatul S.C. “3 DM-DÉCOR DESIGN” S.R.L.        Morbegno, Via S. Rocco n. 7, posesor al
deține 20 de părți sociale, la valoarea nominală de
10 RON fiecare, în valoare totală de 200 de RON,       CI, nr. AM 5908610/2005, în calitate de asociați ai
reprezentând 20 % din capitalul social total, aport în    societății comerciale 3DM - DECOR DESIGN S.R.L.
numerar.                           data de 26.03.2009, am hotărât astfel:
  - Asociatul COLOMBINI MARCO deține 20 de părți        1. Se va schimba sediul social al societății comerciale
sociale, la valoarea nominală de 10 RON, în valoare      3 DM - DÉCOR DESIGN S.R.L. în Timișoara,
totală de 200 de RON, reprezentând 20% din capitalul
social total, aport în numerar.                str. Simion Barnutiu nr. 13, et. 3, biroul nr. 11.
  - Asociatul TRUSSONI MATTEO FELICE deține 20 de        Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 26.03.2009,
părți sociale, la valoarea nominală de 10 RON, în valoare   la Timișoara în 5 (cinci) exemplare.
totală de 200 de RON, reprezentând 20% din capitalul
social total, aport în numerar.                  (15/1.044.868)
  - Asociatul TRUSSONI CLAUDIO deține 20 de părți
sociale, la valoarea nominală de 10 RON, în valoare
totală de 200 de RON, reprezentând 20% din capitalul             Societatea Comercială
social total, aport în numerar.                      3DM - DECOR DESIGN - S.R.L.
  - Asociatul PETTINE GIANCARLO deține 20 de părți
sociale, la valoarea nominală de 10 RON, în valoare
totală de 200 de RON, reprezentând 20% dm capitalul                 NOTIFICARE
social total, aport în numerar.                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4. Se schimbă sediul social al societății în Timișoara,  Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
str. Simion Barnutiu nr. 13, et. 3, birou 11.
  Redactat și dactilografiat la Timișoara, azi,       art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
26.03.2009, în 7 (șapte) exemplare originale.         cu modificările și completările ulterioare,
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv
  (13/1.044.866)
                               al societății comerciale 3DM - DECOR DESIGN S.R.L.,
                               cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,
        Societatea Comercială             Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 13, Et. 3, înregistrată sub
        SOLECO 2008 - S.R.L.             nr. J35/2604/2008, cod unic de înregistrare 16029453,
                               care a fost înregistrat sub nr. 26640 din 08.04.2009.
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     (16/1.044.869)
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,                  Societatea Comercială
depunerea textului actualizat al actului constitutiv               EVEMAN - S.R.L.
al societății comerciale SOLECO 2008 S.R.L.,
cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,           HOTĂRÂREA A.G.A. DIN 02.03.2009
Str. Simion Bărnuțiu Nr. 13, Et. 3, Ap. Birou 11,
înregistrată sub nr. J35/545/2008, cod unic            Adunarea Generală a Asociaților la S.C. EVEMAN
de înregistrare 23303682, care a fost înregistrat sub     S.R.L.;
nr. 26635 din 08.04.2009.
                                 Întrunită în ședința extraordinară din 02.03.2009;
  (14/1.044.867)                        Constatând îndeplinirea prevederilor Legii
                               n r. 31/1990, republicată, referitoare la cvorum;
        Societatea Comercială               Având în vedere discuțiile purtate pe baza ordinii de zi:
      3DM - DECOR DESIGN - S.R.L.
                                 HOTĂRĂȘTE:
           HOTĂRÂREA                  Articol unic: Deschiderea unui punct de lucru
                               în localitatea Peciul Nou, str. Bisericii, nr. 76, 77 și 78
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            jud. Timiș, imobil înscris în CF nr. 2764 - Peciu Nou,
     S.C. 3DM - DECOR DESIGN S.R.L.            conform schiței de dezmembrare, pentru desfășurarea
  Subsemnații                        activității societății, în conformitate cu obiectul de
  DE PETRI NADIA, cetățean italian, născută la data
                               activitate al acesteia.
de 19.10.1984 în loc. Morbegno (SO), Italia,
cu domiciliul în Italia, loc. Morbegno (SO),           Prezenta hotărâre s-a redactat și semnat în două
str. S. Rocco nr. 7, posesoare a CI nr. AG 9027917/2002,   exemplare cu valoare de original, azi, 02.03.2009.
reprezentată de DE PETRI FRANCO în baza procurii
speciale tradusă și legalizată cu nr. 500/19.04.2007,       (17/1.044.870)
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         REAL PLAST - S.R.L.                       REAL PLAST - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                            NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
         NR. 02/08.04.2009                art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
                                 cu modificările și completările ulterioare,
  Subsemnații     NEAGOE      RADU-CLAUDIU      depunerea textului actualizat al actului constitutiv
cetățean român, născut la 25.03.1986 în Fagarsa,         al societății comerciale REAL PLAST S.R.L., cu sediul
județul   Brașov,    domiciliat   în  Timișoara,   în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Vlădeasa,
str. Vladeasa nr. 1, et. 3, ap. 10, județul Timiș, identificat  Nr. 1, Bl. 111, Et. 3, Ap. 10, înregistrată sub
cu CI, seria TM, nr. 702175/26.09.2008, eliberată de       nr. J35/1841/2008, cod unic de înregistrare 23880443,
SPCLEP Timișoara, CNP 1860325081817 și              care a fost înregistrat sub nr. 26646 din 08.04.2009.
PREJBAN LUCIAN, cetățean român, născut                (19/1.044.872)
la 30.09.1983 în Hațeg, județul Hunedoara, domiciliat
în Hațeg, str. Mihail Eminescu, nr. 8 bis,
județul Hunedoara, identificat cu CI, seria HD,                 Societatea Comercială
nr. 042336/06.10.2000, eliberată de Orș. Hateg,                 AIMS TIMISOARA - S.R.L.
CNP 1830930203414, asociați ai societății, am hotărât
următoarele:                                HOTĂRÂRE A.G.A. DIN 23.02.2009
  1. Retragerea din societate a asociatului            Adunarea     Generală    a   Asociaților   la
PREJBAN LUCIAN, prin cesionarea totală a celor          S.C. AIMS TIMIȘOARA S.R.L.;
10 părții sociale în valoare totală de 100 lei ce le dețin      Întrunită în ședința extraordinară din data de
în cadrul societății către NEAGOE LOREDANA,           23.02.2009;
                                   Constatând îndeplinirea prevederilor Legii nr.31/1990,
cetățean român, născută la 26.06.1984 în Medgidia,
                                 republicată, referitoare la cvorum și validitatea
județul Constanța, domiciliată în Timișoara           deliberărilor;
str. Vladeasa nr. 1, bl. 111, et. 3, ap. 10, județul Timiș,     Având în vedere prevederile Ordinului nr. 337/2007
identificată cu CI, seria TM, nr. 701494/24.09.2008,       privind recodificarea activităților din economia națională
eliberată de SPCLEP Timișoara, CNP 2840626132808,        și obligativitatea efectuării acestei recodificări:
conform contractului de cesiune din 08.04.2009.                      HOTĂRĂȘTE:
  2. Asociații societății sunt: NEAGOE RADU-CLAUDIU        Art.1: AGA aprobă, în unanimitate, completarea
și NEAGOE LOREDANA.                       obiectului de activitate al societății, cu următoarele
                                 activități:
  3. Transmiterea a unei părți sociale de la asociatul
                                   4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
NEAGOE      RADU-CLAUDIU,      către   asociata   (sub 3,5 tone);
NEAGOE LOREDANA, conform contractului                6420 Activități ale holdingurilor;
de cesiune din 08.04.2009.                      6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  4. Capitalul social total rămâne neschimbat de 200 lei,   proprii;
împărțit în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare,        6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
iar aportul asociaților la constituirea lui este următorul:   proprii sau în leasing;
  ● NEAGOE RADU-CLAUDIU, deține 9 părți sociale          6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision
                                 sau contract;
în valoare totală de 90 lei,
                                   7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor
  ● NEAGOE LOREDANA, deține 11 părți sociale          administrative centralizate;
în valoare totală de 110 lei.                    7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
  5. Retragerea calității de administrator a lui          7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme
PREJBAN LUCIAN. Numirea ca administrator             și autovehicule rutiere ușoare;
și a asociatei NEAGOE LOREDANA, pe o perioadă            7733 Activități de închiriere si leasing cu mașini și
nelimitată, cu puteri depline și nelimitate.           echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
  6. Schimbarea activității principale astfel:           9609 Alte activități de servicii n.c.a.;
                                   9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor
ACTIVITATE PRINCIPALĂ 4618 Intermedieri în comerțul       periferice.
specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,       Art.2: AGA aprobă retragerea din funcția de
n.c.a.                              administrator al societății, a d-nei PERIANU MIHAELA și
  Prezenta hotărâre a fost redactata de            îi dă descărcare de gestiune.
Colectivul juridic din cadrul ORC Timiș la cererea și pe       Art.3: AGA aprobă numirea în funcția de administrator
răspunderea solicitantului potrivit cererii de serviciu     al societății, a d-lui OGIRCIN RAZVAN GEORGE ILIE,
nr. 802/08.04.2009.                       cetățean român, născut la data de 30.10.1969,
                                 în com. Ciacova, jud. Timiș, identificat cu CI, seria TM,
  (18/1.044.871)                        nr. 721824, având CNP1691030354762, domiciliat
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009                7

în Timișoara, str. Cetatea Albă nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 4,           Societatea Comercială
jud. Timiș, d-nul Ogircin Razvan George Ilie                 BELEI AQUATEHNIC - S.R.L.
va administra și reprezenta societatea în relațiile cu terții,
angajând-o în raporturi juridice patrimoniale și             HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC AL
nepatrimoniale, va întreprinde toate demersurile
necesare în vederea realizării obiectului de activitate a al         S.C. BELEI AQUATEHNIC S.R.L.
acesteia și atingerea obiectivelor propuse. AGA aprobă               NR. 1/03.04.2009
durata mandatului administratorului ca fiind nelimitată în      Subsemnatul Belei Sorin, domiciliat în
timp. Administratorul poate fi revocat prin hotărârea      localitatea Ghiroda, str. Plopilor, nr. 45, jud. Timiș,
Adunării Generale a Asociaților.                 născut la data de 22.11.1976, în localitatea Timișoara,
  Art.4: De asemenea, prin prezenta AGA o            jud. Timiș, CNP 1761122354848, identificat cu CI,
                                 seria TM, nr. 408530, eliberată de Poliția Mun. Timișoara,
împuternicește pe d-na Slugan Laura Corina, identificată     în calitate de asociat unic al S.C. BELEI
cu CI, seria TM, nr. 604047 și având               AQUATEHNIC S.R.L., cu sediul în Ghiroda, str. Plopilor,
CNP 2751209354763 să facă toate demersurile           nr. 45, jud. Timiș, J35/257/2004, CUI 16979702, am
necesare la ORC Timiș în vederea ducerii la îndeplinire a    hotărât următoarele:
prezentei Hotărâri.                         Art. 1: Se deschide punct de lucru al societății
                                 în localitatea Lugoj, str. Someșului, nr. 26, ap. (SAD) 6,
  (20/1.044.873)                        jud. Timiș, conform contractului de închiriere
                                 nr. 280/13.03.2009;
                                   Art. 2. Se închide punctul de lucru al societății din
         Societatea Comercială              localitatea Lugoj, str. Timișorii, nr. 46B, jud. Timiș.
        AIMS TIMISOARA - S.R.L.               Prezenta hotărâre a fost încheiată la sediul societății.
                                   (23/1.044.876)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Societatea Comercială
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile               CAMILINE CONSULTING - S.R.L.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,                      HOTĂRÂRE AGA
depunerea textului actualizat al actului constitutiv
                                  În ședința de astăzi, 16.03.2009, cei doi asociați ai
al societății comerciale AIMS TIMIȘOARA S.R.L.,         S.C. Camiline Consulting S.R.L., D-na Carmela March
cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,        având CI, seria TM, nr. 700308, eliberată de
Str. Borsec Nr. 4, Ap. 3, înregistrată sub            poliția Timișoara la data de 18.09.2008 cu
nr. J35/4093/1994, cod unic de înregistrare 6724649,       CNP 2631028354761 și Dl. March Alexandru având
care a fost înregistrat sub nr. 26655 din 08.04.2009.      CI, seria TM, nr. 700340, eliberată de poliția Timișoara la
                                 data de 18.09.2008 având CNP 1871225350062, am
  (21/1.044.874)                        hotărât de comun acord închiderea punctului de lucru din
                                 Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr, nr. 17, camera 11.

         Societatea Comercială                (24/1.044.877)
        ICE DYP BALAS - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
       HOTĂRÂRE NR. 74/08.04.2009                   GEPOLLY CONSTRUCT - S.R.L.
  Încheiată astăzi, 08.04.2009, la sediul                HOTĂRÂRE A.G.A NR. 1/08.04.2009
S.C. “ICE DYP BALAS” S.R.L. Cărpiniș,
                                  Subsemnata    MANU    ARIANA-TEODORA,
cu ocazia deciziei asociaților: BALAS VASILE și         cetățean român, născut la data de 21.11.1975, în
BALAS MARIA, care au hotărât următoarele:            Târgu Cărbunești, jud. Gorj, domiciliată în Timișoara,
  Art.1. Societatea va deschide un punct de lucru,       Str. Mitropolit Varlaam, nr. 14, identificată cu CI,
                                 seria TM, nr. 108881 eliberată de Mun. Timișoara la data
la următoarea adresa:
                                 de 16.12.1999, CNP 2751121354742 și
  - Loc. Odorheiu Secuiesc, str. Budvar, nr. 40,         Subsemnatul CAPOTA GHEORGHE-GIANNI
jud. Harghita, conform contractului de subînchiriere       cetățean român, născut la data de 23.04.1981 în Reșița,
din 01.03.2009 și extrasului de carte funciară nr. 2008/S    Jud. Caraș-Severin, domiciliat în Timișoara,
                                 Calea Aradului, nr. 17, bl. B, et. 4, ap. 18, identificat
Odorheiu Secuiesc nr. top 2260/3/3/2/S.             cu CI, seria TM, nr. 546486, eliberată de
  Art. 2. Celelalte clauze rămân neschimbate.         SPCLEP Timișoara la data de 24.08.2006,
  Încheiată în 6 (șase) exemplare.               CNP 1810423115196, în calitate de asociați
                                 și     administratori     ai     societății
  (22/1.044.875)                        S.C. “GEPOLLY CONSTRUCT” S.R.L., cu sediul în
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
localitatea Timișoara, Str. George Georgescu                 Societatea Comercială
(fosta E. Varga) nr. 31, jud. Timiș, înmatriculată la            EOL AIR SHOW - S.R.L.
Registrul    Comerțului,    jud.  Timiș,   sub
nr. J35/3822/18.10.2007, CUI RO22593219, capital           HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 4/01.04.2009
social 200 Lei, la prezenta data am hotărât următoarele:
  Art.1. Transmiterea unui număr de 10 părți sociale          A S.C. EOL AIR SHOW S.R.L.
egale a câte 10 Lei fiecare în valoare totală de 100 Lei,    Subsemnații
deținute de MANU ARIANA-TEODORA, către             1. Glavan Ioan, cetățean român, domiciliat
                               în Timișoara, str. Torontalului nr. 8, apt. 27, județ Timiș,
AANEI IOAN SEBASTIAN, cetățean român, având         legitimat cu CI, seria TM, nr. 453188, eliberată de
CNP 1800206350090, domiciliat în loc. Jebel,         Poliția Timișoara la data de 27.01.2005, născut la data de
com. Jebel, nr. 25, jud. Timiș, identificată prin CI,    06.08.1969 în Timișoara, CNP 1690806354728,
seria TM, nr. 721158/Pol. Timișoara/13.01.2009,         2. Glavan Daniela Alina, cetățean român, domiciliat în
conform contractului de cesiune a părților sociale      Timișoara, str. Orșova, nr. 9, sc. C, apt. 5, județ Timiș,
                               legitimat cu CI seria TM nr. 075301, eliberată de
din 08.04.2009.                       Poliția Timișoara la data de 24.05.1999, născută la data
  Art. 2. Transmiterea unui număr de 10 părți sociale   de 08.06.1973, în Timișoara, CNP 2730608354751,
egale a câte 10 Lei fiecare în valoare totală de 100 Lei   asociați ai S.C. EOL AIR SHOW S.R.L. am hotărât
deținute de CAPOTA GHEORGHE-GIANNI,             următoarele:
către AANEI IOAN SEBASTIAN, cetățean român,           ART 1. Schimbarea obiectului principal de activitate
                               din CAEN 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate în
având CNP 1800206350090, domiciliat în loc. Jebel,      CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și
com. Jebel, nr. 25, jud. Timiș, identificată prin CI,    tehnice n.c.a.
seria TM, nr. 721158/Pol. Timișoara/13.01.2009, conform     ART. 2 Obiectul principal de activitate CAEN 7311 -
contractului de cesiune a părților sociale din 08.04.2009.  Activități ale agențiilor de publicitatea devine activitate
  Art. 3. La prezenta data se revocă din funcția de    secundară.
administrator a societății, numiții: MANU ARIANA-        (27/1.044.880)
TEODORA și CAPOTA GHEORGHE-GIANNI,
iar în urma cesiunii, societatea va avea ca unic asociat
                                       Societatea Comercială
și administrator pe AANEI IOAN SEBASTIAN,
                                       EOL AIR SHOW - S.R.L.
cetățean român, având CNP 1800206350090,
domiciliat în loc. Jebel, com. Jebel, nr. 25, jud. Timiș,             NOTIFICARE
identificată prin CI, seria TM, nr. 721158/
Pol. Timișoara/13.01.2009, pe termen nelimitat.         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
  Art. 3. Capitalul social total rămâne neschimbat la   art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
suma de 200 Lei, împărțit în 20 de părți sociale a câte   cu modificările și completările ulterioare,
10 Lei fiecare, deținut în întregime de către unicul     depunerea textului actualizat al actului constitutiv
asociat.                           al societății comerciale EOL AIR SHOW S.R.L.,
                               cu sediul în Județul Timiș, Giarmata, Com. Giarmata,
  (25/1.044.878)                      înregistrată sub nr. J35/789/2004, cod unic
                               de înregistrare 16258996, care a fost înregistrat sub
                               nr. 26701 din 09.04.2009.
       Societatea Comercială
                                 (28/1.044.881)
      GEPOLLY CONSTRUCT - S.R.L.

           NOTIFICARE                       Societatea Comercială
                                     JUMP ADVERTISING - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile                 HOTĂRÂRE A.G.A
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,               S.C. JUMP ADVERTISING S.R.L.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv       Subsemnații Micula Dumitru și Micula Camelia-
                               Beatrix, în calitate de asociați ai societății, am hotărât:
al societății comerciale GEPOLLY CONSTRUCT S.R.L.,        - Se deschide punctul de lucru în Timișoara,
cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,      str. Eugeniu de Savoya nr. 14, parter dreapta nivelul
Str. George Georgescu, Nr. 31, înregistrată sub       parter, conform Contract de închiriere nr. 12/26.03.2009
                                 Prezenta hotărâre a fost procesată și listată, la
nr. J35/3822/2007, cod unic de înregistrare 22593219,
                               cererea părților, azi 08.04.2009 în 3 exemplare la
care a fost înregistrat sub nr. 26695 din 09.04.2009.    Timișoara.
  (26/1.044.879)                        (29/1.044.882)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009                 9

         Societatea Comercială             cu modificările și completările ulterioare,
         DELTA PRES - S.R.L.              depunerea textului actualizat al actului constitutiv
                                al societății comerciale DELTA PRES S.R.L.,
           HOTĂRÂREA                 cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,
                                Str. Zimnicea, Nr. 31, înregistrată sub nr. J35/1766/1993,
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR.            cod unic de înregistrare 3981958, care a fost înregistrat
        01/27.03.2009                  sub nr. 26714 din 09.04.2009.
  Subsemnații     LUCACIU     OCTAVIAN      și    (31/1.044.884)
LUCACIU MIHAELA, cetățeni români, asociați ai
S.C. DELTA PRES S.R.L., am hotărât astfel:
  Art. 1. Intră în societate în calitate de asociat              Societatea Comercială
VELEA ALEXANDRU-TRAIAN, cetățean român,                   EXPRES VG BAVARIA - S.R.L.
născut la 08.11.1971 în Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj,
domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. Ale. Moldoveanu,                 HOTĂRÂREA
nr. 5, ap. 7, jud. Cluj, identificat cu C.I., seria KX,
nr. 445463/02.09.2005, eliberată de SPCLEP                   ADUNĂRII GENERALE A
Cluj-Napoca, CNP 1711108120641, care preia un număr               ASOCIATULUI UNIC
de 5 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei fiecare,            NR. 01/09.04.2009
după cum urmează:
                                  Subsemnatul VINA GUSTI, cetățean român/german,
  - de la asociatul LUCACIU OCTAVIAN, una parte
                                născut   la  20.02.1954    în   Jamu    Mare,
socială cu valoare nominală de 10 lei, în valoare de 10 lei,
conform contractului de cesiune a părților sociale din data   județul Timiș, domiciliat în Germania, loc. Waldmunchen,
de 27.03.2009.                         str. Marktplatz nr. 19, identificat cu CI,
  - de la asociatul LUCACIU MIHAELA, 4 părți sociale     nr. 864614106/12.10.2007, eliberată de autoritățile
cu valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 40 lei,   germane, asociat unic al societății, am hotărât:
conform contractului de cesiune a părților sociale         - Deschiderea unui punct de lucru în loc. Moravita,
din data de 27.03.2009.                     nr. 286-complex comercial, et. 1 și 2, județul Timiș,
  ART. 2. Urmare a cesiunii părților sociale, capitalul    conform extras CF nr. 400121 /Moravita.
social rămâne neschimbat la valoarea totală de 200 lei,       Prezenta hotărâre a fost redactată de Compartimentul
împărțit în 20 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei   de Asistență din cadrul ORC Timiș la cererea
fiecare, repartizat asociaților astfel:             și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii de serviciu
  - LUCACIU OCTAVIAN, deține 13 părți sociale         nr. 803/09.04.2009.
a câte 10 lei fiecare în valoare totală de 130 lei,
                                  (32/1.044.885)
reprezentând 65 % din capitalul social.
  - LUCACIU MIHAELA deține 2 părți sociale de 10 lei
în valoare de 20 lei, reprezentând 10% din capitalul              Societatea Comercială
social.                                    CASSTEL STONE - S.R.L.
  - VELEA ALEXANDRU-TRAIAN, deține 5 părți
sociale de 10 lei în valoare de 50 lei, reprezentând 25%         HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC AL
din capitalul social.
  ART. 3. Se deschide un punct de lucru în loc. Florești,         S.C. CASSTEL STONE S.R.L.,
str. Florilor, nr. 320, bl. C7, sc. 1, et. 1, ap. 9,                NR. 1/01.03.2009
jud. Cluj, evidențiat în extrasul CF nr. 15743/Florești,
unde se vor desfășura activitățile din obiectul de activitate    Subsemnata     STANCA     STELA-LUMINITA,
al societății.                         cetățean român, domiciliată în Timișoara,
  S-a încheiat și semnat de către asociați prezenta      str. Cal. Aradului, nr. 32, sc. B, et. 5, ap. 20, jud. Timiș,
hotărâre în data de 27.03.2009 în 4 (patru) exemplare la    posesoare a CI, seria TM, nr. 160580/2000, în calitate
sediul societății din Timișoara.                de asociat unic al S.C. CASSTEL STONE S.R.L.,
                                am hotărât următoarele:
  (30/1.044.883)                         1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa:
                                Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 60, jud. Timiș,
         Societatea Comercială             imobil înscris în CF nr. 129666 - Timișoara, unde
         DELTA PRES - S.R.L.              se va desfășura activitatea 4540 “Comerț cu motociclete,
                                piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea
            NOTIFICARE                motocicletelor”.
                                  2. Închiderea punctului de lucru de la adresa:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 51/A Jud. Timiș.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,       (33/1.044.886)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
       Societatea Comercială               conform procurii speciale nr. 4653 din 12.12.2007,
     COMPACT-INTERNATIONAL - S.R.L.             eliberată de biroul Notarial Sichim Notingher,
                                în exercitarea atribuțiilor Adunării Generale,
             DECIZIE
                                azi 14.02.2009:
           ASOCIAT UNIC                  HOTĂRĂSC
                                  Art. 1 Schimbarea sediului social al societății din
  Eu, Cotuna Vasile, domiciliat în Timișoara,
                                loc. Timișoara, str. Vasile Alecsandri, nr. 9, ap. 9,
str. Fc. Ripensia, nr. 15, etj. 3, ap. 22, jud. Timiș,
                                cam. 3, jud. Timiș, la adresa din loc. Timișoara,
CNP. 1500117354720, în calitate de asociat unic al
                                str. General Dragalina nr. 3, ap. 1, jud. Timiș., cam. 2.
S.C. Compact International S.R.L., cu sediul în
                                  Art.2 Completarea obiectului secundar de activitate
Lugoj, str. spl. 1 Decembrie 1918, bl. 10, ap. 7, jud. Timiș,
                                al societății cu următoarele coduri CAEN:
înregistrată la ORC, sub nr. J35/4463/1992,
CIF RO 3979915, am hotărât astăzi:                 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
  - deschiderea unui punct de lucru în extravilanul      încălțămintei;
localității Tapia, FN, nr. CF 400908, nr. topo. A1008/72/2,     4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
Municipiul Lugoj, Județul Timiș.                sticlărie, și produse de întreținere;
                                  4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
  (34/1.044.887)
                                  4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
                                papetărie, în magazine specializate;
         Societatea Comercială               4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
         CHEN HEAVEN - S.R.L.              magazine specializate;
                                  4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
            HOTĂRÂRE
                                în magazine specializate;
     A.G.A. DIN DATA DE 59/09.04.2009             7410 Activități de design specializat;
                                  Art.3 Revocarea din funcția de administrator
  Subsemnatul Chen Zhenguan, asociat unic la         al societății a d-nei TANASA MARIA LACRIMIOARA.
firma S.C. CHEN HEAVEN S.R.L., cu sediul
                                  Art.4 Numirea în funcția de administrator cu drepturi
în Timișoara,str. C-tin Brâncoveanu, nr. 45, jud. Timiș,
                                depline, pe o perioadă nelimitată, a persoanei juridice
având Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului
                                S.C. YOU PROGRAMMING S.R.L., cu sediul social în
J35/1078/1999 și CUI 12570382, prin prezenta am
                                loc. Timișoara, str. Martir Dumitru Juganaru nr. 19,
hotărât:
                                bl. 6, ap. 3, jud. Timiș, CIF RO 15013084, înmatriculată
  - Închiderea punctului de lucru din Timișoara,
str. Brâncoveanu, nr. 45.                    la ORC Timiș sub nr. J35/1833/2002, prin reprezentant
                                legal Tanasa Maria Lacrimioara.
  (35/1.044.888)
                                  (36/1.044.889)

         Societatea Comercială
         MEGADOR - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                         MEGADOR - S.R.L.
 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC DIN 05.01.2009
                                           NOTIFICARE
 CONVOCATĂ ȘI SUSȚINUTĂ ÎN CONFORMITATE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  CU PREVEDERILE ACTULUI CONSTITUTIV
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
       ȘI LEGII 31/1990
                                art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
  Subscrisa S.C. ARTIPEL S.R.L., cu sediul           cu modificările și completările ulterioare,
în loc. Albina nr. 123, jud. Timiș, înmatriculată la      depunerea textului actualizat al actului constitutiv
ORC Timiș sub nr. J35/3657/2006, având             al societății comerciale MEGADOR S.R.L., cu sediul
CUI RO19210429, ca și societate cu răspundere limitată,
                                în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. General
prin mandatar TANASA MARIA LACRIMIOARA, cetățean
                                Dragalina, Nr. 3, Ap. 1, Cam. 2, înregistrată sub
român, necăsătorită, născută la data de 31.03.1978,
                                nr. J35/496/2008, cod unic de înregistrare 23270305,
domiciliată în Timișoara, Str. Martir Dumitru Juganaru
                                care a fost înregistrat sub nr. 26799 din 09.04.2009.
nr. 19, bl. 6, ap. 3, identificată cu CI, seria TM,
nr. 561477/2006, eliberată de pol. Timișoara,            (37/1.044.890)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009                11

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        MG STARPLAST - S.R.L.                      HELICON BANAT - S.A.

 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC DIN 27.03.2009            HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 08.04.2009

 CONVOCATĂ ȘI SUSȚINUTĂ ÎN CONFORMITATE               A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
  CU PREVEDERILE ACTULUI CONSTITUTIV               ACȚIONARILOR S.C. HELICON BANAT S.A.
       ȘI LEGII 31/1990                    GHIRODA, CALEA LUGOJULUI NR. 4,
                                  ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. DE PE LÂNGĂ
  Subsemnatul GURKAN MEHMET, cetățean austriac,          TRIBUNALUL TIMIȘ CU NR. J35/476/1991,
născut la data de 14.04.1961 în Ulukisla - Turcia,          COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1820173,
domiciliat în Austria, Sandleiten gasse, nr. 55/1/1,             ATRIBUT FISCAL RO
legitimat prin pașaport seria E nr. 0776017/20.12.1999,      Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din
emisă de autoritățile austriece, reprezentând integral    data de 08.04.2009, fiind îndeplinite condițiile legale și
capitalul social al societății, în exercitarea atribuțiilor  statutare prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată și
Adunării Generale, azi 27.03.2009,              modificată, a hotărât cu privire la punctele de pe
             HOTĂRĂSC              ordinea de zi cuprinsă în convocatorul publicat în
  Art. 1 Se revocă din funcția de administrator       M. Of., Part. A IV-a nr. 1270/27.02.2009 și ziarul
al societății d-na Telhov Cristina.              “Agenda Zilei” din data de 03.03.2009, următoarele:
  Art. 2 Se numește în funcția de administrator, cu       Art. 1. - Acționarul prezent la adunare prin
drepturi depline și pe o perioadă nelimitată,         împuternicit, cumulând un nr. de 2767 acțiuni ce
d-na IENĂȘESCU - BÂRDITĂ DIANA, cetățean român,        reprezintă 95,35% din totalitatea drepturilor de vot, a
născută la 22.05.1973, în loc. Timișoara, jud. Timiș,     aprobat raportul Consiliului de Administrație.
                                 Art. 2 - Acționarul prezent la adunare prin împuternicit,
domiciliată în loc. Timișoara, str. Mureș nr. 119, bl. 47,
                               cumulând un nr. de 2767 acțiuni ce reprezintă 95,35%
sc. A, ap. 3, Jud. Timiș, identificată cu CI, seria TM,
                               din totalitatea drepturilor de vot, a aprobat raportul
nr. 411511/11.06.2004, eliberată de pol. Timișoara,      Auditorului Financiar.
CNP 2730522354777.                        Art. 3 - Acționarul prezent la adunare prin împuternicit,
  Art. 3 Completarea obiectului secundar de activitate al  cumulând un nr. de 2767 acțiuni ce reprezintă 95,35%
societății cu următoarele coduri CAEN:            din totalitatea drepturilor de vot, a aprobat bilanțul
  7911 Activități ale agențiilor turistice;         contabil și contul de profit și pierdere.
  7912 Activități ale tur-operatorilor;             Art. 4 - Acționarul prezent la adunare prin împuternicit,
  7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică;  cumulând un nr. de 2767 acțiuni ce reprezintă 95,35%
  9313 Activități ale centrelor de fitness;         din totalitatea drepturilor de vot, a votat pentru
  9602 Coafura si alte activități de înfrumusețare;     descărcarea de gestiune a administratorilor societății,
  9604 Activități de întreținere corporală.         pentru activitatea desfășurată în anul 2008.
                                 Art. 5 - Acționarul prezent la adunare prin împuternicit,
  (38/1.044.891)                      cumulând un nr. de 2767 acțiuni ce reprezintă
                               95,35% din totalitatea drepturilor de vot, a votat ca
        Societatea Comercială             remunerația cuvenite membrilor Consiliului de
        MG STARPLAST - S.R.L.             Administrație să fie de 500 lei/lună pentru fiecare
                               administrator.
           NOTIFICARE                 Art. 6 - Acționarul prezent la adunare prin împuternicit,
                               cumulând un nr. de 2767 acțiuni ce reprezintă
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   95,35% din totalitatea drepturilor de vot, a votat
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile        pentru prelungirea contractului de audit cu
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,    S.C. Pro Date Legis S.R.L. pentru o perioadă de un an,
cu modificările și completările ulterioare,          cu începere de la data de 01.06.2009 până la
depunerea textului actualizat al actului constitutiv     data de 31.05.2010, cu menținerea condițiilor
al societății comerciale MG STARPLAST S.R.L.,         din contractul inițial. Remunerația se menține
cu sediul în Județul Timiș, Moșnița Veche, Com. Moșnița    la nivelul celei din anul precedent. Actul de prelungire va
Nouă, înregistrată sub nr. J35/87/2000, cod unic       fi semnat în numele S.C. HELICON BANAT S.A.
                               de președintele Consiliului de administrație.
de înregistrare 12649053, care a fost înregistrat
                                 Art. 7 - Acționarul prezent la adunare prin împuternicit,
sub nr. 26803 din 09.04.2009.
                               cumulând un nr. de 2767 acțiuni ce reprezintă
  (39/1.044.892)                      95,35% din totalitatea drepturilor de vot, a votat
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul              Societatea Comercială
2008 și a propunerilor de investiții.                       VULTURII - S.R.L.
  Art. 8 - Acționarul prezent la adunare, prin
împuternicit, cumulând un nr. de 2767 acțiuni                     HOTĂRÂRE
ce reprezintă 95,35% din totalitatea drepturilor de vot,
a votat pentru acoperirea parțială a pierderii exercițiului       ADOPTATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ
financiar 2008 provenită din anularea acțiunilor,                A ASOCIAȚILOR
cu o parte din profitul nedistribuit realizat în exercițiul
                                  Subsemnatul     MAGAGNINI     GIAMPIETRO,
financiar 2006. Această acoperire va fi în sumă de
                                 cetățean italian, născut la data 27-06-1964 în Italia
11.513.118,04 lei.
  Art. 9 - Acționarul prezent la adunare, prin         la Bracciano (RM), domiciliat în Italia, Canale Monterano
împuternicit, cumulând un nr. de 2767 acțiuni          (RM), Piazza Tubingen, nr. 4/A, identificat cu
ce reprezintă 95,35% din totalitatea drepturilor de vot, a    Carte de identitate seria AJ, nr. 6799399, emisă
votat pentru mandatarea președintelui Consiliului de       de Autoritățile Italiene la data de 12-07-2004, în calitate
Administrație în vederea îndeplinirii tuturor operațiunilor   de asociat unic, hotărăsc:
care trebuie efectuate pentru a aduce la îndeplinire        Art. 1 Se prelungește mandatul administratorului
prezenta hotărâre. Acesta va putea delega în tot sau în     CAMILLI MASSIMO EMILIO pentru o perioadă de
parte mandatul celorlalți membrii ai Consiliului de
                                 4 ani începând cu data prezentei hotărâri.
administrație.
  Art. 10 - Acționarul prezent la adunare prin           (42/1.044.895)
împuternicit, cumulând un nr. de 2767 acțiuni ce
reprezintă 95,35% din totalitatea drepturilor de vot, a
                                         Societatea Comercială
votat pentru acordarea unei împuterniciri
                                          FELION - S.R.L.
d-nei Vesiti Elena - consilier juridic, în vederea depunerii
la Oficiul Registrului Comerțului a bilanțului pentru anul
                                            HOTĂRÂREA
2008. De asemenea a votat împuternicirea
d-nei Vesiti Elena - consilier juridic în vederea îndeplinirii     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
tuturor formalităților necesare pentru publicarea
                                         NR. 01/09.04.2009
prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României pentru
a i se asigura opozabilitatea.                   Subsemnații SIMON IOAN, cetățean român,
  (40/1.044.893)                        născut la 13.05.1962 în Bogdan Vodă, jud. Maramureș,
                                 domiciliat în Timișoara, str. Constantin Titel Petrescu,
                                 nr. 4, ap. 1, identificat cu CI, seria TM,
         Societatea Comercială
         H & W SYSTEM - S.R.L.              nr. 159530/04.10.2000, eliberată de mun. Timișoara
                                 CNP 1620513354786 și SIMON FELICIA, cetățean
      HOTĂRÂREA NR. 01/01.03. 2009             român, născută la 17.05.1959 în Giarmata jud. Timiș,
  Subsemnații GHIURCAN CRISTIAN-ALEXANDRU           domiciliată în Timișoara, str. Simion Bărnutiu, bl. 11B,
și CUN STEFAN, asociați ai societății, întruniți statutar,    sc. B, et. 7, ap. 19, identificată cu CI, seria TM,
la sediul societății, conform Legii nr. 31/1990         nr. 595026/04.05.2007, eliberată de mun. Timișoara,
republicată, în baza ordinii de zii prestabilite,        CNP 2590517354755, asociați ai societății am hotărât
unanim acceptate, am HOTĂRÂT următoarele:            următoarele:
  În conformitatea cu prevederile Actului Constitutiv       1.- Deschiderea unui punct de lucru în
al Societății CAPITOLUL IV. ART. 16 Al. 4, se prelungește    loc. REMETEA MARE, NR. 348, JUD. TIMIȘ
durata mandatului Administratorului societății
                                 (conform extras CF 400357/Remetea Mare).
D-l GHIURCAN CRISTIAN-ALEXANDRU cu
                                  Prezenta a fost încheiată în 6 exemplare,
încă 4 (patru) ani, cu posibilități de prelungire.
  Prezenta Hotărâre, va fi înaintată pentru înscrierea în   la Timișoara, și a fost redactată de Colectivul Juridic
mențiuni, la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș.        al ORC Timiș la cererea și pe răspunderea solicitantului
  Redactată azi 01.03 2009, în 6 (șase) exemplare.       potrivit cererii de servicii nr. 7806/09.04.2009.

  (41/1.044.894)                          (43/1.044.896)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009               13

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        CEREFRA-PLUS - S.R.L.                     CEREFRA-PLUS - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                           NOTIFICARE

ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR ÎNTRUNITĂ             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       AZI, 09.APR.2009                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
                               art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
  Adunarea generală a asociaților S.C. CEREFRA-       cu modificările și completările ulterioare,
PLUS S.R.L., hotărăște următoarele:
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv
  Art. 1.
  Se schimbă activitatea principală a societății în: COD   al societății comerciale CEREFRA-PLUS S.R.L.,
CAEN 4799 “Comerț cu amănuntul efectuat în afara       cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,
magazinelor, standurilor, chioșcurilor, și piețelor.“     Str. Jean Monnet, Nr. 17, înregistrată sub
  Art. 2.                          nr. J35/2481/2003, cod unic de înregistrare 15840650,
  “Fabricarea mortarului”, COD CAEN: 2364 va rămâne     care a fost înregistrat sub nr. 26935 din 09.04.2009.
secundară.
  Art. 3.                            (46/1.044.899)
  Se introduce ca activitate secundară nouă
COD CAEN: 4673 “ Comerț cu ridicata a materialelor
lemnoase și a materialelor de construcții și                Societatea Comercială
echipamentelor sanitare.                         HARTLTRANS ROMANIA - S.R.L.
  (44/1.044.897)                             HOTĂRÂREA NR. 3/20.03.2009

        Societatea Comercială               A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
        CEREFRA-PLUS - S.R.L.                      ASOCIAȚILOR
                                   S.C. HARTLTRANS ROMANIA S.R.L.
           HOTĂRÂREA                  Asociații societății HARTLTRANS ROMANIA S.R.L.:
                                 Hartl Transport GmbH. cu sediul în Austria,
 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR ÎNTRUNITĂ
                               Fiecht Au 17, 6130 Vomp. înmatriculată la
      AZI, 28 IANUARIE 2009
                               Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul de
  Adunarea generală a asociaților S.C. CEREFRA-       Primă Instanță din Innsbruck, sub numărul 45578b,
PLUS S.R.L., hotărăște următoarele:              reprezentată prin domnul Ernst Hartl, în calitate
  Art.1                           de administrator cu drept de reprezentare singur,
  Asociatul S.C. ZUBERECOMEXIM S.R.L.,             și
cu sediul în Hunedoara, P-ța Eliberării Nr. 5,          domnul Ernst Hartl, născut în data de 19.04.1977
având J20/2607/04.12.1992, CUI R2665078, cesionează      în Saalfelden. Austria, fiul lui Ernst și al Anneliese Hartl,
cele 20 părți sociale ale sale, reprezentând 40 %, în     născută Eibl, domiciliat în Schneeburggasse
valoare de 10 lei fiecare, astfel:              58.6020 Innsbruck, Austria, posesor al pașaportului
  ● 14 părți sociale, reprezentând 28%, către asociata   nr. J04916013, eliberat în Innsbruck, Austria, la data de
Bublea Mariana, domiciliată în Timișoara,           16.12.2003,
Str. Jean Monnet, Nr. 17, CI, seria TM, Nr. 291596,        întruniți în Adunarea Generală Extraordinară a
eliberată de Poliția Timișoara, CNP 2550207354721, și     Asociațiilor din data de 20.03.2009, au hotărât
  ● 6 părți sociale, reprezentând 12 %, către        următoarele:
asociatul Lovrenschi Vladimir, domiciliat în Timișoara,      1. Se adaugă in Actul Constitutiv al societății
Str. 16 Decembrie, Nr. 31, Ap. 2, identificat cu CI,     următoarele activități secundare:
seria TM, Nr. 520419, eliberată de Poliția Timișoara,       7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de
CNP 1811020350038.                      muncă;
  Art. 2                            7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a
  În urma cesiunii, participarea asociaților la capitalul  personalului;
social va fi următoarea:                     7830 Servicii de furnizare și management a forței de
  ● Bublea Mariana va deține 39 (treizeci și nouă)     muncă;
de părți sociale în valoare totală de 390 lei,          8299 Alte activități de servicii suport pentru
reprezentând 78% din capitalul social al societății;     întreprinderi n.c.a.;
  ● Lovrenschi Vladimir va deține 11 (unsprezece)        2. Activarea următoarelor coduri CAEN:
părți sociale în valoare totală de 110 lei, reprezentând
                                 7810 - “Activități ale agențiilor de plasare a forței de
22% din capitalul social al societății.
                               munca” începând cu data de 20.03.2009, la următoarea
  (45/1.044.898)                      adresa:
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
  strada: C-tin Brâncuși nr. 7. et. II. cam. 1,               Societatea Comercială
  localitatea: Timișoara județul: Timiș;                   TOTAL CLEAN - S.R.L.
  7820 - “Activități de contractare, pe baze temporare, a
personalului” începând cu data de 20.03.2009, la            HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 09. 04. 2009
următoarea adresa:                        Subsemnata IOVANELI NICOLETA, în calitate
  strada: C-tin Brâncuși nr. 7, et. II. cam. I,       de asociat unic al S.C. “TOTAL CLEAN” S.R.L.,
  localitatea: Timișoara, județul: Timiș,          am hotărât:
  7830 - “Activități de furnizare și management a forței    Art. 1. Se deschide punct de lucru situat în Lugoj,
de muncă” începând cu data de 20.03.2009, la         str. 20 Decembrie 1989, nr. 43, jud. Timiș, în imobilul
                               evidențiat în CF nr. 400019 - Lugoj, nr. top.261 - 262/1.
următoarea adresa:
                                 Tehnoredactat astăzi, 09.04.2009, în Lugoj în trei
  strada: C-tin Brâncuși nr. 7, et. II, cam. 1,
                               exemplare originale.
  localitatea: Timișoara, județul: Timiș.
  8299 - “Alte activități de servicii suport pentru       (50/1.044.903)
‘întreprinderi n.c.a.” începând cu data de 20.03.2009, la
următoarea adresa:                               Societatea Comercială
  strada: C-tin Brâncuși nr. 7. et. II, cam. 1,               FORTUNA STAR - S.R.L.
  localitatea: Timișoara, județul: Timiș.
                                     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  (47/1.044.900)
                                 Asociatul:
                                 KOVACS ZSOLT, cetățean maghiar, născut la data
       Societatea Comercială              de 20.08.1967 în Ungaria, Hajdusamson, Str. Radnoti,
      HARTLTRANS ROMANIA - S.R.L.            Nr. 57, identificat cu Pașaport ZF262223/2003,
                               eliberat de autoritățile maghiare,
           NOTIFICARE                 în data de 01.04.2009, am hotărât următoarele:
                                 Art.1. Înființarea unui sediu secundar, respectiv
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               punct de lucru în Oraș Rovinari, Str. Păcii
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile        (fosta Piața Veche), cam. 1, Jud. Gorj.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,      Încheiată azi, 01.04.2009, în 2 (două) exemplare.
cu modificările și completările ulterioare,
                                 (51/1.044.904)
depunerea textului actualizat al actului constitutiv
al societății comerciale HARTLTRANS ROMÂNIA S.R.L.,
cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,               Societatea Comercială
Str. Constantin Brâncuși Nr. 7, Et. 2, Ap. Cam. 1,               CUSTOMERS - S.R.L.
înregistrată sub nr. J35/4102/2006, cod unic
                                          HOTĂRÂREA
de înregistrare 19795102, care a fost înregistrat sub
nr. 26941 din 09.04.2009.                       ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  (48/1.044.901)                               NR. 01/10.04.2009
                                 Subsemnata KOLOZSVARI MARIA, cetățean român,
        Societatea Comercială             născută la 04.10.1958 în Fratoștița, jud. Dolj,
                               domiciliată în Timișoara, Aleea Muzicii, nr. 3, sc. B,
         DORIANDRA - S.R.L.
                               et. 3, ap. 14, identificată cu CI, seria TM,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE             nr. 160037/06.10.2004, eliberată de mun. Timișoara,
                               CNP 2581004354811, asociat unic al societății, am
     A ASOCIAȚILOR NR. 01/02.04.2009           hotărât următoarele:
                                 1.- Se reformulează obiectul de activitate al societății
  SEMENEA       CARMINA-RUXANDRA       și    conform Ordinului n. 337/20.04.2007 privind actualizarea
SEMENEA IOAN-DORU asociați, hotărăsc:             Clasificărilor activităților din economia națională
  Art.1 Închiderea punctului de lucru la adresa       - CAEN - emis de Institutul National de Statistică,
Timișoara, Str. Someșului, nr. 12, jud. Timiș,        așa cum este menționat la art. 6 din statutul societății
  Art.2 Deschiderea unui punct de lucru la adresa      autentificat sub nr. 14403/02.06.1991 notar de stat
Timișoara, Piața Piatra Craiului, nr. 1, sc. A, et. 2,    Dobre Novacescu Adina și în actul constitutiv
                               actualizat anexat cu precizarea ca obiectul de activitate
ap. 5, jud. Timiș, conform CF403187-C1-U1 Timișoara.
                               reformulat este cel înregistrat în Registrul Comerțului
  (49/1.044.902)                      la data înregistrării prezentului act modificator.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009                 15

  2.- Stabilirea duratei mandatului administratorului            Societatea Comercială
KOLOZSVARI MARIA pe o perioadă nelimitată.             MULLER-GUTTENBRUNN RECYCLING - S.R.L.
  Prezenta a fost încheiată în 6 exemplare,
la Timișoara, și a fost redactată de Colectivul Juridic        MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR
al ORC Timiș la cererea și pe răspunderea solicitantului             CETĂȚENEȘTI
potrivit cererii de servicii nr. 810/10.04.2009.
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  (52/1.044.905)                               TRIBUNALUL TIMIȘ
                                      NR. 111147 DATA 10.04.2009
         Societatea Comercială
                                              ANUNȚ
         CUSTOMERS - S.R.L.
                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
            NOTIFICARE                privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, confirmă că
                                 firma MULLER-GUTTENBRUNN RECYCLING S.R.L.,
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
                                 având numărul de ordine în registrul comerțului
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
                                 J35/478/2000 și codul unic de înregistrare 13064294,
cu modificările și completările ulterioare,
                                 cu cererea înregistrată sub nr. 111147 din 10.04.2009,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv
                                 a depus copie de pe situațiile financiare anuale
al societății comerciale CUSTOMERS S.R.L., cu sediul
                                 pentru exercițiul financiar 2008, însoțite de raportul
în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Aleea Veveriței,
                                 administratorilor / directoratului, raportul cenzorilor
Nr. 1, Sc. B, Et. P, Ap. 4, înregistrată sub
                                 / auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
nr. J35/1372/1995, cod unic de înregistrare 7964690,
                                 generale a asociaților / acționarilor și are o cifră anuală de
care a fost înregistrat sub nr. 27233 din 10.04.2009.
                                 afaceri de peste 10 milioane lei.
  (53/1.044.906)
                                   (55/1.044.908)

  SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT
                                       Societatea Comercială
      BALNEAR BUZIAS - S.A.
                                    DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA - S.A.
   MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR               MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR
         CETĂȚENEȘTI                           CETĂȚENEȘTI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL TIMIȘ                         TRIBUNALUL TIMIȘ
     NR. 103620 DATA 14.04.2009                    NR. 111277 DATA 13.04.2009

             ANUNȚ                               ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului       privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, confirmă        Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, confirmă că
că firma SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT           firma DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., având
BALNEAR BUZIAS S.A., având numărul de ordine           numărul de ordine în registrul comerțului J35/3475/1994
în registrul comerțului J35/342/1991 și codul unic        și codul unic de înregistrare 3286536, cu cererea
de înregistrare 1849307, cu cererea înregistrată sub       înregistrată sub nr. 111277 din 13.04.2009, a depus copie
nr. 103620 din 14.04.2009, a depus copie de pe situațiile    de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul
financiare anuale pentru exercițiul financiar 2008,       financiar 2008, însoțite de raportul administratorilor
însoțite de raportul administratorilor / directoratului,     / directoratului, raportul cenzorilor / auditorilor financiari,
raportul cenzorilor / auditorilor financiari, procesul-verbal  procesul-verbal al adunării generale a asociaților
al adunării generale a asociaților acționarilor și are o cifră  / acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.           10 milioane lei.
  (54/1.044.907)                          (56/1.044.909)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
         Societatea Comercială             în conformitate cu prevederile art. 204, din Legea
         VOICILĂ & G - S.R.L.             31/1990   republicată în  Monitorul  Oficial
                                1.066/17.11.2004.
           ACT ADIȚIONAL                Data 06.apr.2009.

   LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE               (57/1.044.939)
ACTUALIZAT SEMNAT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ ÎN
        DATA 09.11.2007                         Societatea Comercială
  ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE                     VOICILĂ & G - S.R.L.
  I. Asociații: GAVRILĂ I. VIOREL, de naționalitate
                                           NOTIFICARE
română, născut la data de 20.10.1961 în
Comuna Sărulești, județul Buzău, cu domiciliul în Buzău,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cart. Dorobanți 2, bl. F24, et. 4, ap. 16, județul Buzău, cu  Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 337637      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cod numeric 1611020100013, eliberată de            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SPCLEP Buzău la data de 15.05.2007 - în calitate de      VOICILĂ & G S.R.L., cu sediul în SAT ZĂRNEȘTI,
cesionar și VOICILĂ N. VALI - FLORIN, de naționalitate     COMUNA ZĂRNEȘTI, județ Buzău, Str. DEALULUI,
română, născut la data de 10.04.1984 în Buzău,         nr. 35, înregistrată sub nr. J10/2507/1991, cod unic de
județul Buzău, cu domiciliul în Buzău, Bld Unirii, bl. 35B,  înregistrare 1195253, care a fost înregistrat sub nr. 5879
et. 3, ap. 14, județul Buzău, cu cetățenie română,       din 06.04.2009.
posedând CI, seria XZ, nr. 005749 cod numeric           (58/1.044.940)
1840410100158, eliberată de Poliția Buzău la data de
05.02.1999 - în calitate de cedent, din cadrul societății
“VOICILĂ & G” S.R.L., cu sediul în Sat Zărnești,                Societatea Comercială
Str. Dealului, nr. 35, Comuna Zărnești, județul Buzău,              DICTRANS - S.R.L.
înmatriculată în Registrul Comerțului sub
                                          ACT ADIȚIONAL
nr. J10/2507/1991, CUI 1195253, au hotărât încheierea
prezentului contract de cesiune părți sociale sub forma și
                                      LA STATUTUL DE SOCIETATE
conținutul care urmează:
                                   NR. 17243/26.09.1995 AUTENTIFICAT DE
  Domnul VOICILĂ N. VALI-FLORIN, în calitate de
                                          N.S.J. BUZĂU
cedent, cedează 250 părți sociale egale a câte 10 lei
fiecare,    respectiv   2.500    lei,  domnului    Asociatul unic CĂRBUNEANU GHE. TUDOREL, de
GAVRILĂ I. VIOREL, în calitate de cesionar.          naționalitate română, născut la data de 21.07.1955 în
                                Buzău, județul Buzău, cu domiciliul în Buzău,
  Domnul GAVRILĂ I. VIOREL, în calitate de cesionar,     Cart. Dorobanți 2, bl. F17, et. 3, ap. 13, județul Buzău, cu
primește de la cedentul VOICILĂ N. VALI - FLORIN,       cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 163525,
250 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, respectiv    cod numeric 1550721100025, eliberată de Poliția Buzău,
2.500 lei.                           la data de 26.04.2003, din cadrul societății
  Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților     “DICTRANS” S.R.L., cu sediul în Buzău,
sociale.                            Cart. Dorobanți 2, bl. F17, ap. 13, județul Buzău, cu un
                                capital social în valoare de 200 lei, înmatriculată în
  La data cedării părților sociale și a ieșirii domnului
                                Registrul Comerțului sub nr. J10/1053/1995,
VOICILĂ N. VALI - FLORIN din societate, părțile declară    CUI 7838501, a hotărât completarea obiectului de
că nu mai au nicio pretenție una față de cealaltă.       activitate existent, astfel:
  II. Societatea își continuă activitatea cu asociat unic    1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
conform Legii nr. 31/1990 republicată.             producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
  1. Asociat unic: GAVRILĂ I. VIOREL.              4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse
  2. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la      alimentare, băuturi și tutun;
                                 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și
valoarea de 5.000 lei, aport în numerar, capital ce se     furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
divide în 500 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,    încălzire;
aportul asociatului unic.                     4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
  3. Societatea va fi administrată și reprezentată de      4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie,
asociatul unic. Mandatul administratorului este pe o      al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în
perioadă nelimitată.                      magazine specializate;
  4. Beneficiile și pierderile aparțin în totalitate      4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
                                magazine specializate;
asociatului unic.                         5610 - Restaurante;
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.       5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al      6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
C.C.I.A. Buzău și semnat de toți asociații în 6 exemplare,   proprii sau închiriate;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009                 17

  8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a         6190 - Alte activități de telecomunicații;
documentelor și alte activități specializate de secretariat;     7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
  8292 - Activități de ambalare;
  8299 - Alte activități de servicii suport pentru         7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice
întreprinderi n.c.a.;                      n.c.a.;
  9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;     7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme
  9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare;     și autovehicule rutiere ușoare;
  9604 - Activități de întreținere corporală;
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.         7712 - Activități de închiriere și leasing cu
  Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al       autovehicule rutiere grele;
C.C.I.A. Buzău și autentificat de Biroul Notarial Individual     8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a
“ELENA NICOARĂ”, azi 6.04.2009 în 6 exemplare, din
care 5 exemplare s-au dat părții.                documentelor și alte activități specializate de secretariat;
                                   8299 - Alte activități de servicii suport pentru
  (59/1.044.941)
                                 întreprinderi n.c.a.;
                                   9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri (doar cele
         Societatea Comercială              permise de lege);
         DICTRANS - S.R.L.                 9313 - Activități ale centrelor de fitness;
            NOTIFICARE                  9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
                                   9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   9604 - Activități de întreținere corporală;
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           2. Radierea din obiectul de activitate a următoarelor
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   obiecte de activitate:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      8020 - Activități de servicii privind sistemele de
DICTRANS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BUZĂU,         securizare (doar cele permise de lege);
județ Buzău, Cart. DOROBANȚI 2, bloc F17, ap. 13,          3. Deschiderea unui punct de lucru situat în Buzău,
înregistrată sub nr. J10/1053/1995, cod unic de         Str. Ostrovului, nr. 15, C2, parter, județul Buzău, având
înregistrare 7838501, care a fost înregistrat sub nr. 5940
                                 obiect de activitate “5630”, “9200”.
din 06.04.2009.
                                   Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
  (60/1.044.942)                          Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al
                                 C.C.I.A. Buzău și semnat de asociatul unic în
       Societatea Comercială               6 exemplare, în conformitate cu prevederile art. 204, din
     VINTAGE VNA CONSTRUCT - S.R.L.             Legea 31/1990 republicată în Monitorul Oficial
                                 1.066/17.11.2004.
           ACT ADIȚIONAL
                                   Data 07.APR.2009.
      LA ACTUL CONSTITUTIV DE                  (61/1.044.943)
   SOCIETATE CU DARE DE DATĂ CERTĂ
 NR. 1867/10.10.2007, LA COMP. DE ASISTENȚĂ AL
 OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE                    Societatea Comercială
      LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU                     VINTAGE VNA CONSTRUCT - S.R.L.
  Asociatul unic VOINEA N. CONSTANȚA, de
naționalitate română, născută la data de 23.08.1962                   NOTIFICARE
în Com. Padina, județul Buzău, cu domiciliul în Buzău,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bld. Unirii, bl. 20, et. 2, ap. 4, județul Buzău, cu cetățenie  Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
română, posedând CI, seria XZ, nr. 187558 cod numeric
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
2620823100052 eliberată de Poliția Buzău la data de
27.10.2003, din cadrul societății “VINTAGE VNA          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CONSTRUCT” S.R.L., cu sediul în Buzău, Str. Unirii,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
bl. 20, et. 2, ap. 4, județul Buzău, cu un capital social în   VINTAGE VNA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
valoare de 500 lei, înmatriculată în Registrul Comerțului    MUNICIPIUL BUZĂU, județ Buzău, Str. UNIRII, bloc 20,
sub nr. J10/1277/2007, CUI 22553117, a hotărât          etaj 2, ap.4, înregistrată sub nr. J10/1277/2007, cod unic
următoarele:                           de înregistrare 22553117, care a fost înregistrat sub
  1. Completarea obiectului de activitate existent astfel:   nr. 6036 din 07.04.2009.
  5610 - Restaurante;
  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;    (62/1.044.944)
  18        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
        Societatea Comercială              7. Beneficiile și pierderile aparțin în totalitate
        ROYAL DUOMAT - S.R.L.             asociatului unic.
                                 Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
          ACT ADIȚIONAL                Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
                               ORCT Buzău, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
   LA ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT DE            potrivit cererii de servicii nr. 378/02.04.2009.
    SOCIETATE DIN DATA DE 28.03.2007             (63/1.044.945)
  ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE
  Asociatul unic SUDITU M. MARIUS REMUS, de
                                        Societatea Comercială
naționalitate română, născut la data de 06.08.1979 în
Buzău, județul Buzău, cu domiciliul în Buzău,                 ROYAL DUOMAT - S.R.L.
str. Orizontului, nr. 71, județul Buzău, cu cetățenie
română, posedând CI, seria XZ, nr. 303880 cod numeric                NOTIFICARE
1790806100027, eliberată de SPCLEP Buzău la data de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
25.07.2006 - în calitate de cedent, din cadrul societății   Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
“CHIMSAN COMERCIAL” S.R.L., cu sediul în Buzău,        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
str. Orizontului, nr. 71, județul Buzău, înregistrată în   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Registrul Comerțului sub nr. J10/898/2006,          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CUI 18939641, pe de o parte și domnul             ROYAL    DUOMAT     S.R.L.,   cu  sediul   în
DUMITRIU C. FLORIAN OVIDIU, de naționalitate         MUNICIPIUL BUZĂU, județ Buzău, Str. ORIZONTULUI,
română, născut la data de 02.06.1978 în Buzău,        nr. 71, înregistrată sub nr. J10/898/2006, cod unic de
județul   Buzău,   cu  domiciliul   în  Buzău,
                               înregistrare 18939641, care a fost înregistrat sub nr. 6054
str. 1 Decembrie 1918, bl. 4B, ap. 16, județul Buzău, cu
                               din 07.04.2009.
cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 131936
cod numeric 1780602100020, eliberată de Poliția Buzău       (64/1.044.946)
la data de 22.08.2002 - în calitate de cesionar, pe de altă
parte, au hotărât încheierea prezentului contract de
cesiune părți sociale sub forma și conținutul care               Societatea Comercială
urmează:                                    LIC FEROCHIM - S.R.L.
  Domnul SUDITU M. MARIUS REMUS, în calitate de
cedent, cedează 20 părți sociale egale a câte 10 lei                ACT ADIȚIONAL
fiecare, respectiv 200 lei, domnului DUMITRIU
C. FLORIAN OVIDIU, în calitate de cesionar.
  Domnul DUMITRIU C. FLORIAN OVIDIU, în calitate         LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE
de   cesionar,   primește   de   la  cedentul      SEMNAT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ ÎN
SUDITU M. MARIUS REMUS, 20 părți sociale egale a              DATA DE 22.12.2004
câte 10 lei fiecare, respectiv 200 lei.              Adunarea Generală a Asociaților din cadrul societății
  Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților    “LIC FEROCHIM” S.R.L., cu sediul în Buzău, Str. Mioriței,
sociale.
                               bl. A2, et. 1, ap. 7, județul Buzău, cu un capital social în
  Subsemnatul SUDITU M. MARIUS REMUS declar că
                               valoare de 400 lei, înmatriculată în Registrul Comerțului
rămân răspunzător în continuare față de terți pentru
obligațiile contractate de firmă până la data semnării    sub nr. J10/1263/2004, CUI 17075547, reprezentată de
prezentului act de cesiune a părților sociale, dată la care  doamna BADIU N. ALUCICA, de naționalitate română,
părțile nu mai au nicio pretenție una față de cealaltă.    născută la data de 13.05.1958 în Com. Rușețu,
  Subsemnatul DUMITRIU C. FLORIAN OVIDIU, în        județul Buzău, cu domiciliul în Buzău, Str. Mioriței, bl. A2,
calitate de asociat unic și administrator cu drepturi     et. 1, ap. 7, județul Buzău, cu cetățenie română,
depline      al    societății     comerciale  posedând CI, seria XZ, nr. 160367 cod numeric
“CHIMSAN COMERCIAL” S.R.L., am hotărât            2580513100016, eliberată de Poliția Buzău la data de
următoarele modificări și completări ale statutului      11.04.2003, adunare ce a avut loc în data de 06.04.2009,
societății comerciale:                    a hotărât completarea obiectului de activitate existent,
  1. Asociat unic: DUMITRIU C. FLORIAN OVIDIU;       astfel:
  2. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la       4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
valoarea de 200 lei, aport în numerar, capital ce se divide    4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
în 20 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, aportul   autovehicule;
asociatului unic;                         4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii
  3.  Schimbarea     denumirii   societății  în  pentru autovehicule;
“ROYAL DUOMAT” S.R.L.;                      4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii
  4. Radierea punctului de lucru situat în Buzău,      aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
str. Pompiliu Ștefu, nr. 20, jud. Buzău;             4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi,
  5. Se retrage din funcția de administrator reprezentant  lichizi și gazoși al produselor derivate;
domnul SUDITU M. MARIUS REMUS;                  4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
  6. Se numește în funcția de administrator           4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
reprezentant domnul DUMITRIU C. FLORIAN OVIDIU.        autovehicule în magazine specializate;
Mandatul acestuia este pe o perioadă nelimitată;         5610 - Restaurante;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009                19

  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;  naționalitate și cetățenie română, născut la data de
  6190 - Alte activități de telecomunicații;         15.10.1959 în comuna Beceni, satul Cărpiniștea,
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor       jud. Buzău, cu domiciliul în comuna Beceni, satul Beceni,
imobiliare proprii sau închiriate;               jud. Buzău, posesor al CI, seria XZ, nr. 209150/2004
  7911 - Activități ale agențiilor turistice;         eliberată de Mun. Buzău, CNP 1591015100088 - care
  7912 - Activități ale tur-operatorilor;           are calitatea de asociat, au hotărât de comun acord
  7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;  continuarea activității societății.
  9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;    II. Asociații au hotărât modificarea și completarea
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.      contractului de societate după cum urmează:
  Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al         1.   Asociați:    MĂRĂCINE     NICOLAE    și
C.C.I.A. Buzău și semnat de reprezentant în          MĂRĂCINE CORNELIA.
6 exemplare, în conformitate cu prevederile art. 204, din     2. Societatea deschide un punct de lucru în
Legea 31/1990 republicată în Monitorul Oficial         municipiul Buzău, Șoseaua Brăilei, nr. 2, jud. Buzău.
1.066/17.11.2004.                         3. Schimbarea domeniului principal de activitate în
                                “711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
  (65/1.044.947)                       consultanță tehnică legate de acestea”. Schimbarea
                                activității principale în “7111 Activități de arhitectură”.
                                  4. Se radiază următoarele activități:
        Societatea Comercială               4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
        LIC FEROCHIM - S.R.L.             proaspete, în magazine specializate;
                                  4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
           NOTIFICARE                specializate;
                                  4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    magazine specializate;
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      5. Se completează obiectul de activitate secundar cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        următoarele activități:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
LIC   FEROCHIM      S.R.L.,   cu   sediul  în  chioșcuri și piețe;
MUNICIPIUL BUZĂU, județ Buzău, Str. MIORIȚEI,           4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
bloc A2, etaj 1, ap. 7, înregistrată sub nr. J10/1263/2004,  și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
cod unic de înregistrare 17075547, care a fost înregistrat     4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
sub nr. 6056 din 07.04.2009.                  piețe al altor produse;
  (66/1.044.948)                         4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
                                magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
                                  6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
       Societatea Comercială              proprii;
                                  6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
      MARACINE NICOMAR - S.N.C.
                                proprii sau închiriate;
                                  6831 Agenții imobiliare;
           ACT ADIȚIONAL                 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor
                                publice și al comunicării;
    LA CONTRACTUL DE SOCIETATE                 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
  AUTENTIFICAT SUB NR. 17482 DIN 21.12.1992          management;
  DE NOTARIATUL DE STAT JUDEȚEAN BUZĂU              7120 Activități de testări și analize tehnice;
                                  8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a
  I. În urma decesului asociatului BERCARU ION,        documentelor și alte activități specializate de secretariat;
decedat la data de 12.08.2007, cu ultimul domiciliu în       9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de
comuna Beceni, județul Buzău, conform certificatului de    angajator de personal casnic;
deces seria DP, nr. 730470, eliberat de Primăria Beceni,      6. Capitalul social subscris și vărsat se menține de la
CNP 1290305100040, din cadrul Societății Comerciale      50 lei, aport în numerar cu participare egală a asociaților.
“MĂRĂCINE NICOMAR” Societate în Nume Colectiv, cu         7. Organul de conducere al societății este
sediul în comuna Beceni, satul Beceni, jud. Buzău,       Adunarea Generală a Asociaților, ale cărei atribuții sunt
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă  cele prevăzute în Legea nr. 31/1990 republicată.
Tribunalul Buzău sub nr. J10/29/1993, CUI 3493639,         8. Societatea va fi reprezentată și administrată cu
moștenitorul legal al acestuia conform certificatului de    puteri depline de asociatul MĂRĂCINE NICOLAE.
moștenitor nr. 10 din 03.04.2009, eliberat de notarul     Mandatul administratorului este pe termen nelimitat.
public Vasile Victor în dosarul succesoral nr. 9/2009,       Numirea unui alt administrator neasociat al societății
MĂRĂCINE CORNELIA, de naționalitate și cetățenie        se poate hotărî de către asociați, cu respectarea
română, născută la data de 10.12.1960 în            condițiilor legale de formă și publicitate
comuna Vintilă Vodă, jud. Buzău, cu domiciliul în       (modificarea actului constitutiv, procură sau contract de
municipiul Buzău, Cartier Broșteni, bl. C2, sc. A, et. 2,   mandat încheiate în formă autentică).
apt. 6, jud. Buzău, posesoare a CI, seria XZ,           Asociații pot delega reprezentarea societății unei alte
nr. 086523/2001, eliberată de Mun. Buzău,           persoane pe bază de procura autentificată sau contract
CNP 2601210100061 și MĂRĂCINE NICOLAE, de           de mandat autentificat.
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
  9. Beneficiile și pierderile societății revin în totalitate  de Poliția Buzău la data de 24.03.2006, cod numeric
asociaților, corespunzător participării la constituirea      personal 1820301100147.
capitalului social.                          2. Se radiază punctul de lucru din Oradea,
  10. Asociații își rezervă dreptul de a lua sub formă de    str. Rampei nr. 2, compartimentul 4 între S.C. Tisi și
avans, sume de bani din casieria societății, pentru        S.C. Kafer S.R.L., jud. Bihor.
scopuri personale, în contul dividendelor de primit, care       3. Radierea obiectului de activitate cod CAEN 7500 -
însă să nu depășească beneficiul real, rezultat din bilanț.
                                 Activități veterinare.
  Celelalte prevederi ale contractului de societate
                                   Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
nemodificate, rămân valabile.
  Actul s-a redactat și autentificat la B.N.P. Asociați     nemodificate.
Vasile Victor și Vasile Robert - Ciprian, astăzi 07 aprilie      Prezentul înscris a fost încheiat sub semnătură
2009, în șase exemplare din care cinci exemplare s-au       privată, astăzi 06.04.2009, în cinci exemplare, și semnat
eliberat părților.                        de administratorul societății Burlacu Sorin-Lucian.

  (67/1.044.949)                          (69/1.044.951)


        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       MARACINE NICOMAR - S.N.C.                       ROMPLAST - S.A.

                                            NOTIFICARE
            NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    ROMPLAST S.A., cu sediul în MUNICIPIUL BUZĂU,
MARACINE NICOMAR SOCIETATE ÎN NUME                județ Buzău, Str. MESTEACĂNULUI, nr. 10A,
COLECTIV,     cu  sediul   în  SAT   BECENI,     înregistrată sub nr. J10/2772/1994, cod unic de
COMUNA BECENI, județ Buzău, Com. BECENI,             înregistrare 6623202, care a fost înregistrat sub nr. 6080
înregistrată sub nr. J10/29/1993, cod unic de înregistrare    din 08.04.2009.
3493639, care a fost înregistrat sub nr. 6065 din
                                   (70/1.044.952)
07.04.2009.
  (68/1.044.950)
                                         Societatea Comercială
                                         EXON TEXTIL - S.R.L.
         Societatea Comercială
          ROMPLAST - S.A.                          ACT ADIȚIONAL

           ACT ADIȚIONAL                   LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE
                                   CU DARE DE DATĂ CERTĂ NR. 554/04.04.2007
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL                    LA COMP. DE ASISTENȚĂ AL OFICIULUI
   SOCIETĂȚII COMERCIALE ROMPLAST S.A.               REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                        TRIBUNALUL BUZĂU
  Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul societății      ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE
“ROMPLAST” S.A., cu sediul în Buzău,
                                   Asociatul unic NICA I. MARIANA CLAUDIA, de
str. Mesteacănului, nr. 10A, jud. Buzău, cu un capital
                                 naționalitate română, născută la data de 30.08.1974 în
social de 99.740 lei, înmatriculată sub nr. J10/2772/1994,
                                 Buzău, județul Buzău, cu domiciliul în Buzău,
întrunită în ședința ordinară, în temeiul Hotărârii nr. 04 din
                                 Cart. Dorobanți 2, bl. J5, et. 3, ap. 12, județul Buzău, cu
06.04.2009, a hotărât următoarele modificări ale actelor     cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 238604
constitutive:                           cod numeric 2740830100087, eliberată de Poliția Buzău
  1. Se prelungește, pentru o perioadă de 4 (patru) ani,    la data de 05.11.2004 - în calitate de cedent, din cadrul
respectiv până la data de 26.08.2012, mandatul          societății “EXON TEXTIL” S.R.L., cu sediul în Buzău,
administratorului societății BURLACU I. SORIN-LUCIAN,       Cart. Dorobanți, bl. J5, et. III, ap. 12, județul Buzău,
de naționalitate română, născut la data de 01.03.1982       înmatriculată în Registrul Comerțului sub
în Buzău, jud. Buzău, cu domiciliul în Buzău,           nr. J10/499/2007, CUI 21540208, pe de o parte și domnul
cart. Episcopiei, bl. C10, ap. 6, jud. Buzău, cu cetățenia    UNGUREANU GHE. ION, de naționalitate română,
română, posesor al CI, seria XZ, număr 291926, eliberată     născut la data de 01.08.1951 în Comuna Bălănești,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009               21

județul Buzău, cu domiciliul în Buzău, Str. D. Gherea,             Societatea Comercială
bl. 32A, ap. 1, județul Buzău, cu cetățenie română,              EXON TEXTIL - S.R.L.
posedând BI, seria BR, nr. 239257 cod numeric
1510801100105, eliberată de Poliția Buzău la data de                 NOTIFICARE
06.09.1985 - în calitate de cesionar, pe de altă parte, au    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
hotărât încheierea prezentului contract de cesiune părți    Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
sociale sub forma și conținutul care urmează:         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Doamna NICA I. MARIANA CLAUDIA, în calitate de       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cedent, cedează 40 părți sociale egale a câte 10 lei      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
fiecare,    respectiv    400   lei,  domnului   EXON TEXTIL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BUZĂU,
UNGUREANU GHE. ION, în calitate de cesionar.          județ Buzău, Cart. DOROBANȚI, bloc J5, etaj 3, ap. 12,
  Domnul UNGUREANU GHE. ION, în calitate de         înregistrată sub nr. J10/499/2007, cod unic de
                                înregistrare 21540208, care a fost înregistrat sub nr. 6084
cesionar, primește de la cedentul NICA I. MARIANA
                                din 08.04.2009.
CLAUDIA, 40 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,
respectiv 400 lei.                         (72/1.044.954)
  Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților
sociale.                                    Societatea Comercială
  Subsemnata NICA I. MARIANA CLAUDIA ,declar că                FAM INVEST - S.R.L.
rămân răspunzător în continuare față de terți pentru
obligațiile contractate de firmă până la data semnării               ACT ADIȚIONAL
prezentului act de cesiune a părților sociale, dată la care
părțile nu mai au nicio pretenție una față de cealaltă.     LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE CU DARE
  Subsemnatul UNGUREANU GHE. ION, în calitate de           DE DATĂ CERTĂ NR. 1016/22.06.2007,
asociat unic și administrator cu drepturi depline al         LA COMP. DE ASISTENȚĂ AL OFICIULUI
                                  REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
societății comerciale “EXON TEXTIL” S.R.L., am hotărât
                                       TRIBUNALUL BUZĂU
următoarele modificări și completări ale statutului
                                  ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE
societății comerciale:
  1. Asociat unic: UNGUREANU GHE. ION;             I. Asociații: VOICILĂ I. NICOLAE, de naționalitate
                                română, născut la data de 21.08.1961 în
  2. Sediul societății rămâne în Buzău, Cart. Dorobanți,   Comuna Zărnești, județul Buzău, cu domiciliul în Buzău,
bl. J5, et. 3, ap. 12, județul Buzău conform contractului de  Bld Unirii, bl. 35B, et. 3, ap. 14, județul Buzău, cu
comodat din data de 07.04.2009.                cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 261651
  3. Societatea deschide un punct de lucru situat în     cod numeric 1610821104978, eliberată de Poliția Buzău
Buzău, Str. Al. Marghiloman, nr. 86, județul Buzău, având   la data de 27.05.2005 - în calitate de cesionar și
                                RIZEA N. GIGEL, de naționalitate română, născut la data
ca obiect de activitate “4719”.                de 06.04.1968 în Comuna Rușețu, județul Buzău, cu
  4. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la      domiciliul în Sat Bîlhacu (Com. C. A. Rosetti),
valoarea de 400 lei, aport în numerar, capital ce se divide  județul Buzău, cu cetățenie română, posedând CI,
în 40 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, aportul    seria XZ, nr. 358662 cod numeric 1680406100052,
asociatului unic.                       eliberată de Poliția Buzău la data de 08.11.2007 -
                                în calitate de cedent, din cadrul societății
  5. Se revocă din funcția de administrator neasociat cu   “FAM INVEST” S.R.L., cu sediul în Sat Bîlhacu,
drept de reprezentare domnul UNGUREANU GHE. ION        Comuna C.A. Rosetti, județul Buzău, înmatriculată în
și din funcția de administrator reprezentant doamna      Registrul Comerțului sub nr. J10/785/2007,
NICA I. MARIANA CLAUDIA. Societatea va fi           CUI 22010510, au hotărât încheierea prezentului
administrată și reprezentată de asociatul unic. Mandatul    contract de cesiune părți sociale sub forma și conținutul
                                care urmează:
administratorului este pe o perioadă nelimitată.         Domnul RIZEA N. GIGEL, în calitate de cedent,
  6. Beneficiile și pierderile aparțin în totalitate     cedează 100 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,
asociatului unic.                       respectiv 1.000 lei, domnului VOICILĂ I. NICOLAE, în
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.      calitate de cesionar.
  Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al        Domnul VOICILĂ I. NICOLAE, în calitate de cesionar,
                                primește de la cedentul RIZEA N. GIGEL, 100 părți
C.C.I.A. Buzău și semnat de toți asociații în 6 exemplare,   sociale egale a câte 10 lei fiecare, respectiv 1.000 lei.
în conformitate cu prevederile art. 204 din Legea 31/1990     Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților
republicată în Monitorul Oficial 1.066/17.11.2004.       sociale.
  Data 08.APR.2009.                       La data cedării părților sociale și a ieșirii domnului
                                RIZEA N. GIGEL din societate, părțile declară că nu mai
  (71/1.044.953)                       au nici o pretenție una față de cealaltă.
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
  II. Societatea își continuă activitatea cu asociat unic  la data de 28.09.1976 în Buzău, județul Buzău, cu
conform Legii nr. 31/1990 republicată.            domiciliul în Buzău, Str. Filantropiei, nr. 33, județul Buzău,
  1. Asociat unic: VOICILĂ I. NICOLAE.            cu cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 177630,
  2. Sediul societății rămâne în Sat Bâlhacu,        cod numeric 2760928100040, eliberată de Poliția Buzău
Comuna C.A. Rosetti, județul Buzău, conform          la data de 12.08.2003 - în calitate de cesionar, pe de altă
contractului de comodat din 06.04.2009.            parte, au hotărât încheierea prezentului contract de
  3. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la      cesiune părți sociale sub forma și conținutul care
valoarea de 2.000 lei, aport în numerar, capital ce se    urmează:
divide în 200 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,     Doamna COSMA MARIA SIMONA, în calitate de
aportul asociatului unic.                   cedent, cedează 10 părți sociale egale a câte 100 lei
  4. Societatea va fi administrată și reprezentată de    fiecare,    respectiv    1.000    lei,  doamnei
asociatul unic. Mandatul administratorului este pe o     ENCIU M. VICTORIA, în calitate de cesionar.
perioadă nelimitată.                       Doamna ENCIU M. VICTORIA, în calitate de cesionar,
  5. Beneficiile și pierderile aparțin în totalitate     primește de la cedenta COSMA MARIA SIMONA, 10 părți
asociatului unic.                       sociale egale a câte 100 lei fiecare, respectiv 1.000 lei.
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.        Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților
  Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al      sociale.
C.C.I.A. Buzău și semnat de toți asociații în 6 exemplare,    Subsemnata COSMA MARIA SIMONA, declar că
în conformitate cu prevederile art. 204, din         rămân răspunzător în continuare față de terți pentru
Legea 31/1990 republicată în Monitorul Oficial        obligațiile contractate de firmă până la data semnării
1.066/17.11.2004.                       prezentului act de cesiune a părților sociale, dată la care
  Data 06.APR.2009.                     părțile nu mai au nicio pretenție una față de cealaltă.
                                 Subsemnata ENCIU M. VICTORIA, în calitate de
  (73/1.044.955)                      asociat unic și administrator cu drepturi depline al
                               societății comerciale “CASA ANDI” S.R.L., am hotărât
                               următoarele modificări și completări ale statutului
        Societatea Comercială             societății comerciale:
         FAM INVEST - S.R.L.               1. Asociat unic: ENCIU M. VICTORIA
                                 2.   Denumirea    firmei   se   schimbă    în
           NOTIFICARE               “EURO FRIG INTERNAȚIONAL”S.R.L.
                                 3. Se radiază emblema al cărui elementul central este
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   reprezentat de o casă de culoare albastră în interiorul
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   unui soare. În partea de sus/jos, cu litere de o grafie
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       specială - tot de culoare albastră este inserată denumirea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  societății “CASA ANDI“.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    4. Sediul societății rămâne în Buzău, Str. Tăbăcari,
FAM INVEST S.R.L., cu sediul în SAT BÂLHACU,         nr. 12, județul Buzău în baza contractului de comodat din
COMUNA C.A. ROSETTI, județ Buzău, înregistrată sub      data de 07.04.2009.
nr. J10/785/2007, cod unic de înregistrare 22010510,       5. Se deschide un punct de lucru situat în
care a fost înregistrat sub nr. 6088 din 08.04.2009.     Sat Cioranca, Com. Movila Banului (nr. cadastral 31)
                               județul Buzău, având ca obiect de activitate “2825”,
  (74/1.044.956)                      “4669” și “4690”.
                                 6. Se completează obiectul de activitate astfel:
                                 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți
       Societatea Comercială
                               componente ale structurilor metalice;
    EURO FRIG INTERNAȚIONAL - S.R.L.             2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
                                 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru
           ACT ADIȚIONAL              încălzire centrală;
                                 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere
    LA ACTUL CONSTITUTIV SEMNAT SUB            metalice;
  SEMNĂTURĂ PRIVATĂ ÎN DATA DE 07.12.2005            2561 - Tratarea și acoperirea metalelor;
  ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE             2562 - Operațiuni de mecanică generală;
                                 2591 - Fabricarea de recipienți, containere și alte
  Asociatul unic COSMA MARIA SIMONA, de           produse similare din oțel;
naționalitate română, născută la data de 14.12.1968 în      2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;
Com. Vârșolț, județul Sălaj, cu domiciliul în Buzău,       2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice;
Str. Unirii, bl. 23C, et. 4, ap. 19, județul Buzău, cu      2752 - Fabricarea de echipamente casnice
cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 138928,     neelectrice;
cod numeric 2681214312955, eliberată de Poliția Buzău       2790 - Fabricarea altor echipamente electrice;
la data de 29.10.2002 - în calitate de cedent. din cadrul     2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și
societății “CASA ANDI” S.R.L., cu sediul în Buzău,      frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;
Str. Tăbăcari, nr. 12, județul Buzău, înmatriculată în      2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare
Registrul Comerțului sub nr. J10/1345/2005,          generală n.c.a.;
CUI 18199209 pe de o parte și doamna               2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru
ENCIU M. VICTORIA, de naționalitate română, născută      agricultură și exploatări forestiere;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009                23

  2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea              Societatea Comercială
produselor alimentare, băuturilor și tutunului;             EURO FRIG INTERNAȚIONAL - S.R.L.
  3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și
magazine;                                       NOTIFICARE
  3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
  3103 - Fabricarea de saltele și somiere;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.;             Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  3312 - Repararea mașinilor;                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  3313 - Repararea echipamentelor electronice și       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
optice;                             EURO FRIG INTERNAȚIONAL S.R.L., cu sediul în
  3314 - Repararea echipamentelor electrice;         MUNICIPIUL BUZĂU, județ Buzău, Str. TĂBĂCARI,
  3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de    nr. 12, înregistrată sub nr. J10/1345/2005, cod unic de
transport n.c.a.;                        înregistrare 18199209, care a fost înregistrat sub nr. 6106
  5224 - Manipulări;                     din 08.04.2009.
  7120 - Activități de testare și analize tehnice;        (76/1.044.958)
  9521 - Repararea aparatelor electrocasnice, de uz
casnic;
  9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și             Societatea Comercială
a echipamentelor pentru casă și gradină;                    MONDO DESIGN - S.R.L.
  7. Schimbare obiect principal de activitate astfel:
  Domeniul principal: 282 - Fabricarea altor mașini și               ACT ADIȚIONAL
utilaje de utilizare generală;
  Activitate principală: 2825 - Fabricarea              LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE
echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a
                                    ACTUALIZAT SEMNAT SUB SEMNĂTURĂ
echipamentelor de uz casnic;
  8. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la            PRIVATĂ ÎN DATA 18.03.2009
valoarea de 1.000 lei, aport în numerar, capital ce se       Adunarea Generală a Asociaților din cadrul societății
divide în 10 părți sociale egale a câte 100 lei fiecare,    “MONDO DESIGN” S.R.L., cu sediul în Buzău,
aportul asociatului unic.                    Bld Unirii, bl.25F, et. IV, ap. 9, județul Buzău cu un capital
  9. Se revocă din funcția de administrator reprezentant   social în valoare de 200 lei, înmatriculată în Registrul
doamna COSMA MARIA SIMONA.                   Comerțului sub nr. J10/351/2008, CUI 23458849,
  Societatea va fi administrată și reprezentată de      reprezentată de domnul DOROJAN GHE. VIOREL, de
asociatul unic.                         naționalitate română, născut la data de 21.07.1976 în
  Mandatul administratorului este pe o perioadă        Buzău, județul Buzău, cu domiciliul în Buzău, Bld Unirii,
nelimitată.                           bl. 25F, et. 4, ap. 9, județul Buzău, cu cetățenie română,
  10. Beneficiile și pierderile aparțin în totalitate     posedând CI, seria XZ, nr. 075268, cod numeric
asociatului unic.                        1760721100069, eliberată de Poliția Buzău la data de
  11. Radierea din obiectul de activitate a următoarelor   25.04.2001, adunare ce a avut loc în data de 07.04.2009,
activități:                           a hotărât completarea obiectului de activitate existent
  2051 - Fabricarea explozivilor (doar cele permise de    astfel:
lege);                               0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
  6492 - Alte activități de creditare (doar cele permise de  leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
lege);                             oleaginoase;
  6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a. (doar cele      0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
permise de lege);                        rădăcinoaselor și tuberculilor;
  7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv         0115 - Cultivarea tutunului;
financiare);                            0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre;
  8010 - Activități de protecție și gardă (doar cele       0119 - Cultivarea altor plante nepermanente;
permise de lege);                          0121 - Cultivarea strugurilor;
  8020 - Activități de servicii privind sistemele de       0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;
securizare (doar cele permise de lege);               0125 - Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor,
  8030 - Activități de investigații (doar cele permise de   nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
lege);                               0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,
  8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a     medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.          0129 - Cultivarea altor plante permanente;
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.        0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
  Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al         0141 - Creșterea bovinelor de lapte;
C.C.I.A. Buzău și semnat de toți asociații în 6 exemplare,     0142 - Creșterea altor bovine;
în conformitate cu prevederile art. 204 din Legea 31/1990      0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline;
republicată în Monitorul Oficial 1.066/17.11.2004.         0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor;
  Data 08.APR.2009.                        0146 - Creșterea porcinelor;
                                  0147 - Creșterea păsărilor;
  (75/1.044.957)                         0149 - Creșterea altor animale;
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
  0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală     str. Cercului nr. 5, județul Buzău, înmatriculată în
combinată cu creșterea animalelor);              Registrul Comerțului sub nr. J10/2697/1991, având
  0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală;   C.I.F. 1151478, a hotărât următoarele:
  0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor     1. Completarea obiectului de activitate al societății,
  0163 - Activități după recoltare;              conform codificării (Ordin nr. 337/2007):
  0164 - Pregătirea semințelor în vederea însămânțării;      6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor
  0210 - Silvicultură și alte activități forestiere,
                                imobiliare proprii sau închiriate;
  0220 - Exploatare forestieră;
  0230 - Colectarea plantelor și fructelor din flora       9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri
spontană (excl. material lemnos);               (numai cele permise de lege).
  0240 - Activități de servicii anexe silviculturii;       2. Radierea din obiectul de activitate a codului
  0312 - Pescuitul în ape dulci; 0322 - Acvacultura în    CAEN - 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice.
ape dulci;                             3. Schimbarea aportului în natură la capitalul social de
  1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului           6 lei, reprezentând o autoizotermă, cu aport în numerar
  1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și      de 6 lei, capitalul subscris și vărsat fiind de 220 lei, aport
tâmplărie, pentru construcții;                 în numerar, care se divide în 22 părți sociale egale, a câte
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.      10 lei fiecare, contribuția exclusivă a asociatului unic.
  Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al         4. Asociatul unic numește ca administrator neasociat
C.C.I.A. Buzău și semnat de reprezentant în          cu drept de reprezentare pe soția sa doamna
6 exemplare, în conformitate cu prevederile art. 204, din   RĂDULESCU C. MIOARA, de naționalitate română,
Legea 31/1990 republicată în Monitorul Oficial         născută la data de 17.01.1959 în localitatea Buzău, cu
1.066/17.11.2004.                       domiciliul în municipiul Buzău, județul Buzău, cu
  Data 08.APR.2009.
                                cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 371280,
  (77/1.044.959)                       având CNP 2590117100117, eliberată de
                                SPCLEP Buzău la data de 06.03.2008.
                                  Mandatul administratorilor este pe durată nelimitată.
        Societatea Comercială               5. Radierea punctului de lucru situat în
        MONDO DESIGN - S.R.L.              municipiul Buzău, str. Traian Vuia nr. 1bis, județul Buzău.
                                  6. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
           NOTIFICARE                republicată, asociatul unic se obligă la prestații în muncă
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    în cadrul societății pentru care va fi remunerat.
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      7. Modificarea datelor de identificare ale asociatului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        unic și administratorului RĂDULESCU D. AUREL.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Redactat de consilier juridic Mihai Dumitru din cadrul
MONDO     DESIGN     S.R.L.,   cu   sediul  în  Societății comerciale Eurolex Intermed S.R.L. Buzău azi,
MUNICIPIUL BUZĂU, județ Buzău, B-dul UNIRII,          06.04.2009 în 6 exemplare, din care 5 exemplare s-au
bloc 25F, etaj 4, ap. 9, înregistrată sub nr. J10/351/2008,  dat părții.
cod unic de înregistrare 23458849, care a fost înregistrat
sub nr. 6123 din 08.04.2009.                    (79/1.044.961)
  (78/1.044.960)
                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                     ORIZONT IMPEX - S.R.L.
        ORIZONT IMPEX - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
           ACT ADIȚIONAL                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  LA STATUTUL SOCIETĂȚII AUTENTIFICAT SUB
       NR. 8479/19.08.1991               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  DE NOTARIATUL DE STAT JUDEȚEAN BUZĂU            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Asociatul unic RĂDULESCU D. AUREL, de
                                ORIZONT     IMPEX    S.R.L.,   cu  sediul  în
naționalitate română, născut la data de 08.07.1958 în
localitatea Buzău, cu domiciliul în municipiul Buzău,     MUNICIPIUL BUZĂU, județ Buzău, Str. CERCULUI,
bld Unirii, bl. PTTR, sc. 2, et. 1, ap. 2, județul Buzău, cu  nr. 5, înregistrată sub nr. J10/2697/1991, cod unic de
cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 371278,      înregistrare 1151478, care a fost înregistrat sub nr. 6161
CNP 1580708100036, eliberată de SPCLEP Buzău la        din 09.04.2009.
data de 06.03.2008 din cadrul Societății comerciale
“ORIZONT IMPEX” S.R.L., cu sediul în municipiul Buzău,       (80/1.044.962)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009               25

         Societatea Comercială               Domnul Toader Viorel-Nicușor nu va putea delega
          TOMSIL - S.R.L.               reprezentarea Societății.
                                  Societatea este reprezentată în mod valabil în relațiile
           ACT ADIȚIONAL               cu terții de către fiecare din cei doi administratori, cu
                                puteri depline, separat și nu împreună.
   LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE              7. Participarea la beneficii și pierderi, se va face
   ACTUALIZAT SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ             conform participării la capitalul social.
                                  Restul prevederilor nemodificate din Actul constitutiv
      DIN DATA DE 14.12.2007 AL              de societate, rămân valabile.
        S.C. TOMSIL S.R.L.                 Prezentul înscris a fost redactat de parte astăzi,
  Asociata TOMESCU SILVIA de naționalitate română,      01.04.2009, într-un nr. de 5 (cinci) exemplare și semnat
născută la data de 27.03.1954 în com. Podgoria,         de asociatul unic, conform art. 5 alin. 6 și art. 204 din
jud. Buzău, cu domiciliul în Rm. Sărat,             Legea nr. 31/1990 republicată modificată prin
str. Florica Cristoforeanu nr. 7 jud. Buzău, cu cetățenie    Legea nr. 441/2006.
română, posedând CI, seria XZ, nr. 345171, cod numeric       Data 09.04.2009.
2540327104976, eliberată de SPCLEP Rm. Sărat la data
                                  (81/1.044.963)
de 18.07.2007 din cadrul societății comerciale
“TOMSIL” S.R.L., cu sediul în Rm. Sărat, str. Victoriei
nr. 21, jud. Buzău, înmatriculată în Registrul Comerțului            Societatea Comercială
sub nr. J10/514/1999 cod unic de înregistrare 12496073               TOMSIL - S.R.L.
și având un capital social de 150.200 lei, ca urmare a
decesului asociatului TOMESCU ION, conform
CERTIFICAT DE DECES, Seria DS, nr. 747218, eliberat                  NOTIFICARE
de Primăria sector 4 București și ca urmare a           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CERTIFICATULUI DE MOȘTENITOR LEGAL ȘI              Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
TESTAMENTAR NR. 27/12.02.2009 autentificat la          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Biroul Notarilor Publici Asociați FLORICA MARIN și       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
DUMITRASCU CRISTINA-ELEONORA din Rm. Sărat, a          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
hotărât continuarea activității societății cu următoarele    TOMSIL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL RÂMNICU
modificări și completări la actul constitutiv de societate:   SĂRAT, județ Buzău, Str. VICTORIEI, nr. 21, înregistrată
  1. Asociat unic: TOMESCU SILVIA;              sub nr. J10/514/1999, cod unic de înregistrare 12496073,
  2. Capitalul social în valoare de 150.200 lei, aport în   care a fost înregistrat sub nr. 6191 din 09.04.2009.
numerar, se divide în 15.020 părți sociale egale a 10 lei
fiecare si aparțin în întregime asociatului unic          (82/1.044.964)
TOMESCU SILVIA;
  3. Se radiază punctul de lucru din Rm. Sărat,
P-ța Centrală, magazin nr. 18, jud. Buzău;                   Societatea Comercială
  4. Se deschide un punct de lucru în Rm. Sărat,                TRICOSIB - S.R.L.
str. P-ța Halelor nr. 8, unitatea nr. 186, jud. Buzău;
  5. Se completează obiectul de activitate cu activitățile:            ACT ADIȚIONAL
  - 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
proprii;                                 LA ACTUL CONSTITUTIV NR. 135
  - 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor             DIN DATA DE 17.09.2008 AL
imobiliare proprii sau închiriate;                       S.C. TRICOSIB S.R.L.
  6. Administrarea si reprezentarea societății va fi
efectuată de către doi administratori numiți prin decizia     Asociații BULARCA C. GHEORGHE de naționalitate
Asociatului Unic, care va decide și în legătură cu durata    și cetățenie română, domiciliat în oraș Nehoiu,
mandatului și remunerația acestora.               jud. Buzău, născut la data de 02.12.1932, în
  Administratorii Societății vor fi:             com. Nehoiu, jud. Buzău, identificat cu BI, seria AK,
  - Doamna Tomescu Silvia, care va putea administra și    nr. 668359, eliberat de Pol. Pătârlagele la data de
reprezenta societatea cu puteri depline pe o perioadă      10.11.1977, având C.N.P. 1321202106613 și
nelimitată de timp. D-na Tomescu Silvia va putea delega     BULARCA GHE. RADUCU SORIN de naționalitate și
reprezentarea Societății pe bază de procură autentică.     cetățenie română, domiciliat în oraș Nehoiu,
  - Domnul TOADER I. VIOREL-NICUȘOR, de            str. Nicolae Titulescu, nr. 4, jud. Buzău, născut în
naționalitate română, născut la data de 27.03.1972, în     oraș Nehoiu, jud. Buzău la data de 02.12.1967, identificat
mun. Rm. Sărat, jud. Buzău, cu domiciliul în          cu CI, seria XZ, nr. 132871, eliberată de Pol. Nehoiu la
mun. Rm. Sărat, str. Costieni, Bl. 2, et. 4, apt. 16,      data de 02.09.2002, având C.N.P. 1671202103781 din
jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând CI, seria XZ,     cadrul S.C. TRICOSIB S.R.L., cu sediul în oraș Nehoiu,
nr. 287046, cod numeric 1720327105008, eliberată de       str. 1 Decembrie 1918, nr. 17, județul Buzău,
SPCLEP, Rm. Sărat la data de 08.02.2006, în calitate de     înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Buzău sub
administrator neasociat, cu drept de administrare și      nr. J10/299/1991, având C.U.I. 1174005, am hotărât
reprezentare cu puteri depline, până la data de         încheierea prezentului act adițional în forma și conținutul
31.03.2013.                           care urmează:
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
  1. Completarea obiectului de activitate cu următoarele    Buzău J10/1078/2006, capital social 200 RON vărsat
coduri CAEN:                           integral
  1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a      în prezența reprezentantului asociatului nou-cooptat:
produselor proaspete de patiserie;
  1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea     S.C. Auxo Consult S.R.L., persoană juridică română,
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;       cu sediul în București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu,
  1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului    nr. 4-6, etaj 1, camera 9, înregistrată la registrul
și a altor produse făinoase similar;               Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub
  2. Schimbare denumire adresa din str. 1 Decembrie
                                 nr. J40/11753/2005, având Cod Unic de Înregistrare
1918 nr. 17 în str. Fabrica de pâine, nr. 1.
  Restul dispozițiilor rămân nemodificate.           17749088, capital social 200 lei vărsat integral,
  Redactat și acordat data certa, de consilier juridic,     reprezentată de Popa Irina-Daniela,
astăzi, data de 07.04.2009 în 3 exemplare.              În baza Actului Constitutiv, în temeiul prevederilor
  (83/1.044.965)                        Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, precum și a
                                 Actului Constitutiv al societății, cu votul asociaților
                                 reprezentând 100 % din capitalul social al societății,
         Societatea Comercială
                                              AU HOTĂRÂT:
          TRICOSIB - S.R.L.
                                   Art. 1. Cesiunea parțială a 5 părți sociale,
            NOTIFICARE                 reprezentând 25% din totalul capitalului social al
                                 Societății (1 parte socială având o valoare nominală de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     10 lei fiecare, dintr-un total de 20 părți sociale), la un preț
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 total de 50 lei (cincizeci lei), aparținând asociatului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 Blaj Georgeta către S.C. Auxo Consult S.R.L. care
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    acceptă cesiunea a 5 părți sociale și plătește
TRICOSIB S.R.L., cu sediul în ORAȘ NEHOIU,            contravaloarea acestora;
județ Buzău, Str. FABRICA DE PÂINE, nr. 1, înregistrată        Art. 2. În urma acestei cesiuni totale, se modifică
sub nr. J10/299/1991, cod unic de înregistrare 1174005,      corespunzător articolul din Actul Constitutiv al Societății,
care a fost înregistrat sub nr. 6223 din 09.04.2009.       referitor la capitalul social. Astfel:
                                   “Art. 8. Capitalul social al Societății este în sumă de
  (84/1.044.966)
                                 200 RON, din care asociații au depus și vărsat integral
                                 suma de 200 RON.
         Societatea Comercială                Capitalul social este divizat în 20 părți sociale, fiecare
        AB CONSTRUCT - S.R.L.               parte socială având valoarea nominală de 10 RON.
                                   Capitalul social este vărsat integral de către cei trei
         ACT ADIȚIONAL NR. 1
                                 asociați, după cum urmează:
  DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL              • BITOANA F. SORIN-IONEL - asociat, deține un
      S.C. AB CONSTRUCT S.R.L.                număr de 2 părți sociale, a câte 10 RON fiecare, în
                                 valoare totală de 20 lei (douăzeci lei), vărsați integral,
  Subsemnații
                                 care dau dreptul de a participa la beneficiile și pierderile
  BITOANA F. SORIN-IONEL, cetățean român, născut
                                 Societății, în procent de 10% din totalul capitalului social.
la data de 15.03.1967 în comuna Bucinisu, județul Olt,
                                   • S.C. AUXO CONSULT S.R.L. - asociat, deține un
domiciliat în București, str. Sold. Florea Ionescu, nr. 3,
bl. 1, sc. 1, et. 3, ap. 11, sector 4, posesor al CI, seria RT,  număr de 5 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare
nr. 474030 CNP 1670315280814, eliberată de            totală de 50 lei (cincizeci lei), vărsați integral, care dau
SPCEP mun. București la data de 13.03.2007            dreptul de a participa la beneficiile și pierderile Societății,
  și                              în procent de 25% din totalul capitalului social.
  BLAJ GEORGETA, cetățean român, născută la data          • BLAJ GEORGETA - asociat, deține un număr de
de 12.10.1945 în mun. București, sector 5, domiciliată în     13 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de
București, str. Banu Manta, nr. 26, bl. 19A, sc. A, et. 8,    130 lei (osutătreizeci lei), vărsați integral, care dau
ap. 31, sector 1, posesoare a CI, seria EP, nr. 001045      dreptul de a participa la beneficiile și pierderile Societății,
CNP 2451012400035, eliberată de INEP la data de          în procent de 65% din totalul capitalului social”.
15.10.2004.                              Art. 3. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al
  Asociați ai S.C. AB CONSTRUCT S.R.L., societate cu      Societății rămân nemodificate.
răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul        Redactat în 4 (patru) exemplare originale, astăzi,
social în Buzău, str. Bistriței, nr. 1, bloc 1, parter,
                                 2009.
județul Buzău, Cod Unic de Înregistrare 19075420,
număr de ordine în registrul comerțului                (85/1.044.967)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009               27

        Societatea Comercială             10 lei fiecare, respectiv 200 lei.
        AB CONSTRUCT - S.R.L.               Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților
                               sociale.
           NOTIFICARE                 Subsemnata GRIGORE I. MARINELA declar că
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   rămân răspunzător în continuare față de terți pentru
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   obligațiile contractate de firmă până la data semnării
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       prezentului act de cesiune a părților sociale, dată la care
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  părțile nu mai au nicio pretenție una față de cealaltă.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Subsemnata CÎRSTIAN V. MARIANA DRĂGUȚA, în
AB   CONSTRUCT      S.R.L.,   cu  sediul  în  calitate de asociat unic și administrator cu drepturi
MUNICIPIUL BUZĂU, județ Buzău, Str. BISTRIȚEI, nr. 1,     depline al societății comerciale “SUERTE TAXI” S.R.L.,
bloc 1, etaj P, înregistrată sub nr. J10/1078/2006,      am hotărât următoarele modificări și completări ale
cod unic de înregistrare 19075420, care a fost înregistrat  statutului societății comerciale:
sub nr. 6261 din 10.04.2009.                   1. Asociat unic: CÎRSTIAN V. MARIANA DRĂGUȚA;
                                 2. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la
  (86/1.044.968)
                               valoarea de 200 lei, aport în numerar, capital ce se divide
                               în 20 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, aportul
        Societatea Comercială             asociatului unic;
        SUERTE TAXI - S.R.L.               3. Mutarea sediului societății în Buzău,
                               str. Alexandru Marghiloman, bl. 17, sc. B, et. 6, ap. 92,
           ACT ADIȚIONAL              jud. Buzău;
                                 4. Se retrage din funcția de administrator reprezentant
  LA ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT DE            doamna GRIGORE I. MARINELA;
    SOCIETATE NR. 1808/17.07.2008               5. Se numește în funcția de administrator
 CU DARE DE DATĂ CERTĂ DE COMPARTIMENTUL           reprezentant doamna CÎRSTIAN V. MARIANA
  DE ASISTENȚĂ DIN CADRUL ORCT BUZĂU            DRĂGUȚA. Mandatul acesteia este pe o perioadă
  ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE            nelimitată;
  Asociatul unic GRIGORE I. MARINELA, de            6. Radierea din obiectul de activitate al societății a
naționalitate română, născută la data de 02.01.1970, în    următoarei activități:
com. Cireșu, județul Brăila, cu domiciliul în Buzău,       5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi
cart. Dorobanți 2, bl. K8, et. 4, ap. 18, județul Buzău, cu  terestre;
cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 068217        7. Beneficiile și pierderile aparțin în totalitate
cod numeric 2700102092250, eliberată de Poliția Buzău     asociatului unic.
la data de 26.02.2001 - în calitate de cedent din cadrul     Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
societății “SUERTE TAXI” S.R.L., cu sediul în Buzău,       Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
cart. Micro 14, str. Stadionului, bl. 23B, et. 2, ap. 10,   ORCT Buzău, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
județul Buzău, înregistrată în Registrul Comerțului sub    potrivit cererii de servicii nr. 380/03.04.2009.
nr. J10/986/2005, CUI 17903640, pe de o parte și
                                 (87/1.044.969)
doamna CÎRSTIAN V. MARIANA DRĂGUȚA, de
naționalitate română, născută la data de 08.09.1984, în
mun. Săcele, județul Brașov, cu domiciliul în Buzău,             Societatea Comercială
str. Alexandru Marghiloman, bl. 17, sc. B, et. 6, ap. 92,           SUERTE TAXI - S.R.L.
județul Buzău, cu cetățenie română, posedând CI,
seria XZ, nr. 309058, cod numeric 2840908082354,                  NOTIFICARE
eliberată de SPCLEP Buzău la data de 15.09.2006 - în       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
calitate de cesionar, pe de altă parte, au hotărât
                               Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
încheierea prezentului contract de cesiune părți sociale
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sub forma și conținutul care urmează:
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Doamna GRIGORE I. MARINELA, în calitate de
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
cedent, cedează 20 părți sociale egale a câte
                               SUERTE TAXI S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BUZĂU,
10 lei fiecare, respectiv 200 lei, doamnei
                               județ Buzău, Str. ALEXANDRU MARGHILOMAN,
CÎRSTIAN V. MARIANA DRĂGUȚA, în calitate de
                               bloc 17, scara B, etaj 6, ap. 92, înregistrată sub
cesionar.
                               nr. J10/986/2005, cod unic de înregistrare 17903640,
  Doamna CÎRSTIAN V. MARIANA DRĂGUȚA, în
                               care a fost înregistrat sub nr. 6273 din 10.04.2009.
calitate de cesionar, primește de la cedentul
GRIGORE I. MARINELA, 20 părți sociale egale a câte        (88/1.044.970)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          CONCIFOR - S.A.                        CONCIFOR - S.A.

           ACT ADIȚIONAL                          NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 LA CONTRACTUL ȘI STATUTUL DE SOCIETATE            Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
        NR. 823/02.07.1996               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
AUTENTIFICATE DE BIROUL NOTARIAL INDIVIDUAL          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
   VERGU ȘTEFAN - UNIFICATE PRIN ACTUL            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
 CONSTITUTIV ACTUALIZAT CONFIRMAT PRIN            CONCIFOR S.A., cu sediul în MUNICIPIUL BUZĂU,
  ÎNCHEIERILE JUDECĂTORULUI DELEGAT LA            județ Buzău, Str. CRIZANTEMELOR, nr. 16, înregistrată
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           sub nr. J10/392/1991, cod unic de înregistrare 1152635,
                                care a fost înregistrat sub nr. 6274 din 10.04.2009.
 TRIBUNALUL BUZĂU NR. 33409 DIN 25.09.2007
      ȘI 32009 DIN 30.05.2008                (90/1.044.972)
  Adunările generale ordinară și extraordinară ce au
avut loc la data de 26.03.2009 în cadrul                    Societatea Comercială
S.C. “CONCIFOR” S.A., cu sediul în Buzău,
str. Crizantemelor, nr. 16, județul Buzău, înmatriculată în          G&S EDILE ART - S.R.L.
Registrul Comerțului sub nr. J10/392/1991, reprezentată
de d-l Petcu Vasile, de naționalitate română, născut la               ACT ADIȚIONAL
data de 04.02.1956 în comuna Chiliile, județul Buzău, cu
domiciliul în Buzău, cartier Dorobanți 2, bl. G 12, et. 2,      LA ACTUL CONSTITUTIV SEMNAT ÎN
ap. 6, județul Buzău, cu cetățenie română, posedând       DATA DE 14.04.2008, SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ
CI, seria XZ, nr. 111965, eliberată de Poliția Buzău la data
de 12.03.2002, CNP 1560204100049, au hotărât           ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE
următoarele:                            I. Asociații MIHAIU GHE. FLORIN, de naționalitate
  1. Modificarea art. 16, alin. 1 al actului constitutiv
actualizat care va avea următorul cuprins: “Societatea pe   română, născut la data de 06.11.1971 în
acțiuni este administrată de către un Consiliu de       mun. Râmnicu Sărat, județul Buzău, cu domiciliul în
administrație compus din maximum 7 membri aleși se       mun. Râmnicu Sărat, str. Lalelelor, bl. G11, et. 1, ap. 3,
Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani,    județul Buzău, cu cetățenie română, posedând CI,
care vor avea calitatea de acționari”;             seria XZ, nr. 269832, cod numeric 1711106104980
  2. Alegerea Consiliul de Administrație al societății în  eliberată de SPCLEP Râmnicu Sărat la data de
următoarea componență: ing. Costică Grigore,          12.08.2005 și DAMIAN Ș. ION, de naționalitate română,
ing. ec. Voinea Nicolae, ec. Matei Giani Gabriel,
ing. Baciu Gigei, consilier juridic Petcu Vasile și      născut la data de 12.09.1967 în mun. Râmnicu Sărat,
ing. Minciună Florin;                     județul     Buzău,    cu    domiciliul    în
  3. Alegerea ca președinte al consiliului de        mun. Râmnicu Sărat, str. Amurgului, nr. 13, județul
administrație și director general al societății a domnului   Buzău, cu cetățenie română, posedând CI, seria XZ,
ing. Grigore Costică;                     nr. 097061 cod numeric 1670912105013, eliberată de
  4. Alegerea comisiei de cenzori a societății în      Poliția mun. Râmnicu Sărat la data de 16.11.2001 - în
următoarea componență: ec. Bălescu Dumitru,
ec. Ghioca Elena Lenuța, ec. Mușetoiu Vasilica, iar ca     calitate de cedent, din cadrul societății “G&S EDILE ART”
supleant ec. Crăciun Ion;                   S.R.L., cu sediul în mun. Râmnicu Sărat,
  5. Înființarea S.C. CONCIFOR S.A. - SUCURSALA       str. Mihai Eminescu, nr. 1, ap. 8, jud. Buzău, înregistrată
DE CONSTRUCȚII BUZĂU, cu sediul în Buzău,           în Registrul Comerțului sub nr. J10/54/2006, cu un capital
str. Crizantemelor, nr. 16, județul Buzău.           social de 800 lei, având codul unic de înregistrare
  Obiectul de activitate al sucursalei va fi același ca la  RO18302230 pe de o parte și domnul
S.C. CONCIFOR S.A.
  Administrarea și reprezentarea sucursalei va fi făcută   CONSTANTINESCU V. GEORGE, de naționalitate
de domnul OPREA ION, de naționalitate română, născut      română, născut la data de 12.10.1980 în mun. Râmnicu
la data de 14.09.1952 în comuna Provița de Sus,        Sărat, județul Buzău, cu domiciliul în sat Râmnicelu
județul Prahova, cu domiciliul în municipiul          (Com. Râmnicelu), județul Buzău, cu cetățenie română,
Râmnicu Sărat, str. Costieni, bloc 20, et. 1, ap. 1,      posedând CI, seria XZ, nr. 398298 cod numeric
județul Buzău, cu cetățenie română, posedând CI,        1801012105025, eliberată de SPCLEP Râmnicu Sărat la
seria XZ, nr. 116746, eliberată de Poliția Rm. Sărat la    data de 13.11.2008 - în calitate de cesionar, pe de altă
data de 10.04.2002, cod numeric personal
1520914104968.                         parte, au hotărât încheierea prezentului contract de
  Celelalte prevederi nemodificate ale actului constitutiv  cesiune părți sociale sub forma și conținutul care
actualizat rămân valabile.                   urmează:
  Redactat de consilierul juridic al societății,         Domnul DAMIAN Ș. ION, în calitate de cedent,
Petcu Vasile, astăzi 08.04.2009, în 5 exemplare, din care   cedează 40 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,
unul se va depune la OFICIUL REGISTRULUI            respectiv 400 lei, domnului CONSTANTINESCU
COMERȚULUI BUZĂU.
                                V. GEORGE, în calitate de cesionar.
  (89/1.044.971)                         Domnul CONSTANTINESCU V. GEORGE, în calitate
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009               29

de cesionar, primește de la cedentul DAMIAN Ș. ION,      jud. Buzău, cu domiciliul în mun. Râmnicu Sărat,
40 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, respectiv    str. Pieței, bl. 16C, et. 3, ap. 14, jud. Buzău, cod poștal
400 lei.                           125300, stare civilă căsătorită, sex F, cu cetățenie
  Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților     română, posedând CI, seria XZ, nr. 340225, cod numeric
sociale.                           2750822104963, eliberată de SPCLEP Râmnicu Sărat,
  La data cedării părților sociale și a ieșirii domnului   la data de 05.06.2007 - în calitate de cesionar și
DAMIAN Ș. ION din cadrul societății, părțile declară că nu  PANAIT M. MIRCEA, de naționalitate română, născut la
mai au nicio pretenție una față de cealaltă.         data de 04.08.1974, în mun. Buzău, județul Buzău, cu
  II. Asociații au hotărât modificarea și completarea    domiciliul în mun. Râmnicu Sărat, str. Pieței, bl. 16C,
actelor societății după cum urmează:             et. 3, ap. 14, județul Buzău, cod poștal 125300, stare
  1. Asociați: MIHAIU GHE. FLORIN și             civilă căsătorit, sex M, cu cetățenie română, posedând
CONSTANTINESCU V. GEORGE.
                               CI, seria XZ, nr. 340223, cod numeric 1740804104968,
  2. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la
                               eliberată de SPCLEP Râmnicu Sărat, la data de
valoarea de 800 lei, aport în numerar, capital ce se divide
                               05.06.2007 - în calitate de cedent, din cadrul societății“
în 80 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, cu
                               AGROPEȘT 2007” S.R.L., cu sediul în sat Macrina,
participare egală din partea celor doi asociați.
  3. Societatea va fi administrată și reprezentată de cei  com. Puiești, județul Buzău, înmatriculată în
doi asociați. Mandatul administratorilor este pe o      Registrul Comerțului sub nr. J10/1513/2007, cu un capital
perioadă nelimitată.                     social de 200 lei, având codul unic de înregistrare
  4. Participarea la beneficii și pierderi va fi conform   22853157, au hotărât încheierea prezentului contract de
participării la capitalul social.               cesiune părți sociale sub forma și conținutul care
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.      urmează:
Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al          Domnul PANAIT M. MIRCEA, în calitate de cedent,
CCIA Rm. Sărat și semnat de asociați în 6 exemplare, în    cedează 10 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,
conformitate cu art. 204 din Legea 31/1990 republicată în   respectiv 100 lei, doamnei PANAIT M. NELA, în calitate
Monitorul Oficial 1066/17.11.2004.              de cesionar.
  Data 10.04.2009.                        Doamna PANAIT M. NELA în calitate de cesionar,
                               primește de la cedentul PANAIT M. MIRCEA, 10 părți
  (91/1.044.973)
                               sociale egale a câte 10 lei fiecare, respectiv 100 lei.
                                 Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților
        Societatea Comercială             sociale.
        G&S EDILE ART - S.R.L.              La data cedării părților sociale și a ieșirii domnului
                               PANAIT M. MIRCEA din societate, părțile declară că nu
           NOTIFICARE               mai au nicio pretenție una față de cealaltă.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     II. Societatea își continuă activitatea cu asociat unic
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   conform Legii nr. 31/1990 republicată.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         1. Asociat unic: PANAIT M. NELA.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    2. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  valoarea de 200 lei, aport în numerar, capital ce se divide
G&S EDILE ART S.R.L., cu sediul în              în 20 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, aportul
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, județ Buzău,            asociatului unic.
Str. MIHAI EMINESCU, nr. 1, ap. 8, înregistrată sub        3. Societatea va fi administrată și reprezentată de
nr. J10/54/2006, cod unic de înregistrare 18302230, care   asociatul unic. Mandatul administratorului este pe
a fost înregistrat sub nr. 6275 din 10.04.2009.        o perioadă nelimitată.
                                 4. Beneficiile și pierderile aparțin în totalitate
  (92/1.044.974)                      asociatului unic.
                                 5. Radierea activităților 4675 - Comerț cu ridicata al
        Societatea Comercială             produselor chimice; 4676 - Comerț cu ridicata al altor
        AGROPEST 2007 - S.R.L.             produse intermediare; din obiectul de activitate secundar
                                 Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
           ACT ADIȚIONAL                Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al
                               C.C.I.A. Rm. Sărat, și semnat de toți asociații în
    LA ACTUL CONSTITUTIV SEMNAT ÎN             6 exemplare, în conformitate cu prevederile art. 204 din
 DATA DE 30.11.2007, SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ          Legea 31/1990 republicată în Monitorul Oficial
  ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE            1.066/17.11.2004.
                                 Data 10.04.2009.
 I. Asociații PANAIT M. NELA, de naționalitate română,
născută la data de 22.08.1975, în com. Puiești,          (93/1.044.975)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
         Societatea Comercială               Societatea își continuă activitatea cu următoarele
        AGROPEST 2007 - S.R.L.             modificări:
                                  1. Asociat unic: CODREANU P. AUREL.
            NOTIFICARE                 2. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    valoarea de 200 lei, aport în numerar, capital ce se divide
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    în 20 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, contribuția
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        exclusivă a asociatului unic.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    3. Administrarea și reprezentarea societății este
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   făcută de asociatul unic.
AGROPEȘT 2007 S.R.L., cu sediul în SAT MĂCRINA,          Mandatul administratorului se stabilește pe o perioadă
COMUNA PUIEȘTI, județ Buzău, înregistrată sub          nelimitată.
nr. J10/1513/2007, cod unic de înregistrare 22853157,       Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
care a fost înregistrat sub nr. 6276 din 10.04.2009.        Tehnoredactat și semnat în 6 exemplare de către
                                asociați.
  (94/1.044.976)                         Data 10.04.2009.
                                  (95/1.044.977)
       Societatea Comercială
     PROTECTOR EXPERT 2007 - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
           ACT ADIȚIONAL                    PROTECTOR EXPERT 2007 - S.R.L.

   LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE                        NOTIFICARE
  ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Asociatul unic, doamna CODREANU S. SIMONA, de        Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
naționalitate română, născută la data de 07.04.1972, în     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Buzău, jud. Buzău, cu domiciliul în Mun. Buzău,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
str. Sporturilor, bl. 1A, et. 7, ap. 29, jud. Buzău, cu     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 231233,      PROTECTOR EXPERT 2007 S.R.L., cu sediul în
cod numeric personal 2720407100054, eliberată de        MUNICIPIUL BUZĂU, județ Buzău, Str. SPORTURILOR,
Pol. Buzău, la data de 07.09.2004, în calitate de cedent    bloc 1A, etaj 7, ap. 29, înregistrată sub nr. J10/471/2007,
din cadrul S.C. PROTECTOR EXPERT 2007 S.R.L., cu        cod unic de înregistrare 21496080, care a fost înregistrat
sediul în Buzău, str. Sporturilor, bl. 1A, et. 7, ap. 29,    sub nr. 6299 din 10.04.2009.
jud. Buzău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub        (96/1.044.978)
nr. J10/471/2007, CUI 21496080, pe deoparte și
domnul CODREANU P. AUREL, de naționalitate română,
născut la data de 01.01.1970, în Com. Poșta Câlnău,               Societatea Comercială
jud. Buzău, cu domiciliul în Buzău, str. Sporturilor, bl. 1A,         VEROVAL TRANS - S.R.L.
et. 7, ap. 29, jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând
CI, seria XZ, nr. 231240, CNP 1700101100120, eliberată                ACT ADIȚIONAL
de Pol. Buzău la data de 07.09.2004, în calitate de
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE
cesionar, pe de altă parte au hotărât încheierea
                                NR. 2038/18.06.2002 AL S.C. VEROVAL TRANS S.R.L.
prezentului contract de cesiune părți sociale sub forma și
                                 AUTENTIFICAT LA BIROUL NOTARIAL INDIVIDUAL
conținutul care urmează:
                                     MARINESCU TITI DIN RM. SĂRAT
  Doamna CODREANU S. SIMONA, în calitate de
                                   ȘI CONTRACT CESIUNE PARTI SOCIALE
cedent, cedează 20 părți sociale egale a câte 10 lei
fiecare, respectiv 200 lei domnului CODREANU            I. Asociații SFINTEȘ VALERIU, de naționalitate
P. AUREL în calitate de cesionar.                română, născut la data de 17.09.1962 în mun. Rm. Sărat,
  Domnul CODREANU P. AUREL în calitate de           județul Buzău, cu domiciliul în mun. Rm. Sărat,
cesionar, primește de la cedentul CODREANU           str. Topliceni, Bl. 16 A, et. 4, apt. 15, jud. Buzău, cu
S. SIMONA 20 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,     cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 096131,
respectiv 200 lei.                       cod numeric 1620917104962, eliberată de
  Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților     Poliția mun. Rm. Sărat la data de 06.11.2001 - în calitate
sociale.                            de cedent și SFINTEȘ VERONICA, de naționalitate
  La data cesionării și a ieșirii doamnei           română, născută la data de 01.01.1967 în
CODREANU S. SIMONA din societate părțile declară că       mun. Rm. Sărat, județul Buzău, cu domiciliul în
nu mai au nicio pretenție una față de cealaltă.         mun. Rm. Sărat, str. Topliceni, Bl. 16 A, apt. 15,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009                31

jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând CI, seria XZ,       5. Participarea la beneficii și pierderi, va aparține
nr. 208369, cod numeric 2670101104972, eliberată de       asociatului unic MOCANU R. ILIE.
Poliția mun. Rm. Sărat la data de 13.04.2004, în calitate      Restul prevederilor din Actul constitutiv de societate,
de cedent, cu datele de identificare modificate conform     nemodificate, rămân valabile.
datelor de mai sus, din cadrul societății comerciale        Redactat de părți și dare dată certă azi, 08.04.2009, la
“VEROVAL TRANS” S.R.L, cu sediul în Rm. Sărat,          Biroul Notarial Individual “BOIANGIU CAMELIA
str. Zona Pod, Bl. 16A, et. 4, apt. 15, județul Buzău,      ANIȘOARA” din Rm. Sărat în 5 (cinci) exemplare din care
înmatriculată în Registrul Comerțului sub            4 (patru) s-au dat părții.
nr. J10/354/2002, cod unic de înregistrare 14723059 și        (97/1.044.979)
având un capital social de 200 lei, pe de o parte și pe de
altă parte domnul MOCANU R. ILIE, de naționalitate
română, născut la data de 23.08.1971 în com. Boldu,               Societatea Comercială
județul Buzău, cu domiciliul în mun. Rm. Sărat,                 VEROVAL TRANS - S.R.L.
str. Pța Halelor, Bl. 3, Sc. B, et. 1, apt. 28, jud. Buzău, cu
cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 279664,                  NOTIFICARE
cod numeric 1710823104971, eliberată de SPCLEP           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Rm. Sărat la data de 18.11.2005 - în calitate de cesionar,    Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
au hotărât de comun acord încheierea prezentului         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
contract de cesiune părți sociale în forma și conținutul     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
care urmează:                          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  - Domnul SFINTEȘ VALERIU - în calitate de cedent.      VEROVAL TRANS        S.R.L.,   cu  sediul  în
cedează domnului MOCANU R. ILIE - în calitate de         MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, județ Buzău,
cesionar, 10 părți sociale la valoarea lor nominală de      P-ța HALELOR, bloc 3, scara B, etaj 1, ap. 28,
10 lei fiecare în valoare totală de 100 lei;           înregistrată sub nr. J10/354/2002, cod unic de
  - Domnul MOCANU R. ILIE - în calitate de cesionar,      înregistrare 14723059, care a fost înregistrat sub nr. 6315
primește de la cedentul SFINTEȘ VALERIU, cele 10 părți      din 10.04.2009.
sociale la valoarea lor nominală de 10 lei fiecare, în
                                   (98/1.044.980)
valoare totală de 100 lei;
  - Doamna SFINTEȘ VERONICA - în calitate de
cedent, cedează domnului MOCANU R. ILIE - în calitate             Societatea Comercială
de cesionar, 10 părți sociale la valoarea lor nominală de      BIROU DE EXPERTIZE SI EVALUARI - S.R.L.
10 lei fiecare în valoare totală de 100 lei;
  - Domnul MOCANU R. ILIE - în calitate de cesionar,                ACT ADIȚIONAL
primește de la cedenta SFINTEȘ VERONICA, cele
10 părți sociale la valoarea lor nominală de 10 lei fiecare,     LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE
în valoare totală de 100 lei;                  NR. 23.743/1994, AUTENTIFICAT DE NOTARIATUL DE
  Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a capitalului           STAT JUDEȚEAN BUZĂU.
social.                               În    urma     decesului     asociatului
  Subsemnatul MOCANU R. ILIE, declar că odată cu        CONSTANTINESCU AUGUSTIN- MIHAI, așa cum reiese
preluarea părților sociale, cunosc situația activului și     din certificatul de deces Seria DS nr. 042825 emis la data
pasivului societății și înțeleg să preiau întreg activul și   de 06.12.2008, emis de Primăria mun. Buzău,
pasivul societății, cu toate drepturile și obligațiile față de  jud. Buzău, cu ultimul domiciliu în municipiul Buzău,
terți până la data semnării prezentului act de cesiune a     str. Independenței nr. 96, jud. Buzău, din cadrul societății
părților sociale, dată la care părțile nu mai au         comerciale “BIROU DE EXPERTIZE ȘI EVALUĂRI”
nicio pretenție una față de cealaltă.              S.R.L., cu sediul în mun. Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu,
  II. Societatea își continuă activitatea cu asociat unic   Bl. 3, Ap. 2, Județul Buzău, înmatriculată la Registrul
cu următoarele modificări și completări:             Comerțului sub nr. J10/3139/1994, moștenitorii legali ai
  1. Asociat unic: MOCANU R. ILIE.               acestuia conform sentinței civile nr. 448/19.01.2009,
  2. Sediul societății se mută în mun. Rm. Sărat,       pronunțată de Judecătoria Buzău, în dosar
str. Pța Halelor, Bl. 3, Sc. B, et. 1, apt. 28, județul Buzău.  145/200/2009, CONSTANTINESCU CRISTINA, de
  3. Capitalul social de 200 lei aport în numerar, se     naționalitate română, născută la data 05.08.1991, în
divide în 20 părți sociale egale a 10 lei fiecare și aparține  municipiul Buzău, jud. Buzău, cu domiciliul în
în exclusivitate asociatului unic MOCANU R. ILIE.        mun. Buzău str. Independenței nr. 96, jud. Buzău, cu
  4. Societatea va fi administrată și reprezentată pe o    cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 382661,
perioadă nelimitată de timp, de asociatul unic          CNP 2910805100138, eliberată de SPCLEP Buzău la
MOCANU R. ILIE.                         data de 11.06.2008, reprezentată de domnul
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2189/22.IV.2009
BACEANU CONSTANTIN, de naționalitate română,                   3. Dreptul de a administra și reprezenta societatea
născut la data 22.05.1970 în Mun. Buzău, jud. Buzău,              revine administratorului neasociat doamna
domiciliat în mun. Buzău, Str. Sporturilor, Bl. 1A, etaj. 1,          CONSTANTINESCU FLOAREA, de naționalitate
Ap. 7, cu cetățenie română, posedând CI, seria XZ,               română, născută la data 28.11.1930, în
223184 CNP 1700522100137, eliberată de Poliția                 comuna Cernătești, jud. Buzău, cu domiciliul în
mun. Buzău la data de 25.06.2004, în calitate de curator,           mun. Buzău, bld N. Bălcescu, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 2,
conform Dispoziției privind încuviințarea acceptării              jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând BI, seria AP,
succesiunii minorei CONSTANTINESCU CRISTINA                  nr. 071836, CNP 2301128100013, eliberat de Poliția
nr. 874/12.12.2008, emisă de Primăria mun. Buzău, și              mun. Buzău la data de 29.11.1979.
CONSTANTINESCU ROXANA MIHAELA, de
                                         Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
naționalitate română, născută la data 15.10.1960, în
                                         Redactat și editat de avocat CONSTANTINESCU
municipiul Buzău, jud. Buzău, cu domiciliul în
                                        ROXANA MIHAELA și autentificat la Biroul Notarului
mun. Buzău B-dul 1 Decembrie 1918, Bl. 2C, etaj. 2,
                                        Public TUDORANCEA MONICA, din municipiul Buzău
Ap. 12, jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând
CI, seria XZ, nr. 061859, CNP. 2601015100041, eliberată            astăzi, 26.03.2009, în șase exemplare.
de Poliția Buzău la data de 15.12.2000;                       (99/1.044.981)
  Asociații:   CONSTANTINESCU      CRISTINA,
reprezentată de curator BACEANU CONSTANTIN,
CONSTANTINESCU ROXANA MIHAELA, au hotărât                           Societatea Comercială
continuarea activității societății comerciale                     BIROU DE EXPERTIZE SI EVALUARI - S.R.L.
“BIROU DE EXPERTIZE ȘI EVALUĂRI” S.R.L., cu sediul
în mun. Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, Bl. 3, Ap. 2,                             NOTIFICARE
Județul Buzău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. J10/3139/1994, și completarea actelor societății după           Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
cum urmează:                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  1. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
valoarea de 600 lei cu următoarea participare a celor             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
două asociate:                                 BIROU DE EXPERTIZE ȘI EVALUĂRI S.R.L. cu sediul în
  CONSTANTINESCU CRISTINA - 220 lei,                     MUNICIPIUL BUZĂU, județ Buzău, B-dul N. BĂLCESCU,
reprezentând 22 părți sociale a câte 10 lei fiecare;
                                        bloc 3, ap. înregistrată sub nr. J10/3139/1994, cod unic
  CONSTANTINESCU ROXANA MIHAELA- 380 lei,
                                        de înregistrare 6677903, care a fost înregistrat sub
reprezentând 38 părți sociale a câte 10 lei fiecare;
                                        nr. 6324 din 10.04.2009.
  2. Participarea la beneficii și pierderi va fi conform
participării la capitalul social;                          (100/1.044.982)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|360884|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2189/22.IV.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:190
posted:9/23/2010
language:Romanian
pages:32