mof4_2009_2187

Document Sample
mof4_2009_2187 Powered By Docstoc
					                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2187                                     Miercuri, 22 aprilie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
   WHITE PROPERTIES IMOBILIARE - S.R.L.             WHITE PROPERTIES IMOBILIARE - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                          NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII           Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  WHITE PROPERTIES IMOBILIARE S.R.L.             prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
VOLUNTARI, ILFOV STR. DRUMUL BISERICII, NR. 50         republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 CORP C1 CĂMIN 2, ET. 1 CAMERA 4 J23/2501/2007         depunerea textului actualizat al actului constitutiv
    C.U.I. 22454296 NR. 1/09.03.2009            al societății comerciale WHITE PROPERTIES
                                IMOBILIARE S.R.L., cu sediul în ORAȘ VOLUNTARI,
  Astăzi 09.02.2009, asociații societății comerciale     județ Ilfov, Str. DRUMUL BISERICII, nr. 50, etaj 1,
WHITE PROPERTIES IMOBILIARE S.R.L., respectiv         înregistrată sub nr. J23/2501/2007, cod unic de
WHITE THOMAS LIAM, cetățean irlandez născut la data      înregistrare 22454296, care a fost înregistrat sub
de 10.09.1970 în Derry, Irlanda, posesor la pașaportului    nr. 13360 din 12.03.2009.
nr. R101602, eliberat de autoritățile irlandeze la data de     (2/1.044.555)
16.07.2001, valabil până la data de 16.07.201, domiciliat
în Gortnessy road nr. 53, Drumahoe, Derry, Irlanda de
Nord și WHITE ANNE, cetățean irlandez, născută la data            Societatea Comercială
de 12.02.1974 în Derry, Irlanda, posesoare a                COMERCIAL FLORES - S.R.L.
pașaportului nr. PB2563831, eliberat de autoritățile
irlandeze la data de 02.07.2007, valabil până la          DECIZIE ASOCIAT UNIC NR. 2/11.03.09
02.07.2017 domiciliată în Gortnessy road nr. 53,             COMERCIAL FLORES S.R.L.
Drumahoe, Derry, Irlanda de Nord, au luat următoarea          J23/3187/2007, C.U.I. 22809810
  HOTĂRÂRE                           COM. AFUMAȚI, STR. DACIA, NR. 1, JUD. ILFOV
  Art. 1. Schimbarea sediului social din orașul Voluntari   Subsemnatul BARBULESCU FLORENTIN DORIN,
str. Drumul Bisericii, nr. 50, corp C1, cămin 2, et. 1     CNP 1850928450100, identificat cu Bl seria HC, număr
camera 4, jud. Ilfov, la adresa din str. Banu Antonache    945593, emitent POL. COM. VOLUNTARI, la data de
nr. 69, et. 1, ap. 3, sector 1, București.           19.07.2000, în calitate de asociat unic al societății
                                comerciale COMERCIAL FLORES S.R.L., am hotărât
  Art. 2. Recodificarea obiectelor de activitate conform
                                modificarea actului constitutive al societății, astfel:
Caen Rev 2.                           - se deschide un punct de lucru la adresa:
  Art. 3. Orice alte prevederi ale actului constitutiv vor  BUCUREȘTI, str. Ghica Tei, nr. 1, sect. 2;
rămâne la fel. Încheiata în 3 (trei) exemplare originale     - celelalte prevederi ale actului constitutive rămân
astăzi, data semnării.                     neschimbate.
  (1/1.044.554)                         (3/1.044.556)
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
        Societatea Comercială                4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
        LAUR-CAMI EXIM - S.R.L.             produselor zaharoase
                                  4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             condimente
                                  4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
      S.C. LAUR-CAMI EXIM S.R.L.              inclusiv pește, crustacee și moluște
 SEDIUL ORȘ. POPESTI-LEORDENI, STR. PORUMB             4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse
 ACULUI, NR. 1 ,BL. G5, SC. 2, AP. 13 JUDEȚ ILFOV.       alimentare, băuturi și tutun
 J/23/1057/2004, C.U.I. 9617299 NR. 1/09.03.2009          4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
                                  4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
  Subsemnații CRISTACHE COSTEL NELU, cetățean         încălțămintei
român, sex masculin, cu domiciliul în Sat PASAREA,         4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
Com. FRUMUSANI, Jud. CĂLĂRAȘI, identificat cu CI,        gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
seria, KL ,176189, emisă la data de 30.09.2005, de către      4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
SPCLEP Budesti, în calitate de asociat unic în cadrul      sticlărie, și produse de întreținere
societății comerciale cu răspundere limitata            4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
LAUR-CAMI EXIM S.R.L. ,am decis:                parfumerie
  RADIEREA TUTUROR OBIECTELOR DE                  4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
ACTIVITATE ȘI ÎNLOCUIREA LOR CU URMĂTOARELE             4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a
CODURI C.A.E.N.                         articolelor de iluminat
  : OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE VA FI COD           4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
C.A.E.N.                              4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
  : 0312 Pescuitul în ape dulci                gospodăresc
  OBIECTE SECUNDARE:                        4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor,
  0322 Acvacultură în ape dulci                echipamentelor periferice și software-lui
  0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor      4652 Comerț cu ridicata de componente și
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe       echipamente electronice și de telecomunicații
oleaginoase                             4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,
  0112 Cultivarea orezului                   echipamentelor și furniturilor
  0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a           4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
rădăcinoaselor și tuberculilor                   4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria
  0114 Cultivarea trestiei de zahăr              minieră și construcții
  0115 Cultivarea tutunului                    4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria
  0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile        textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
  0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente      4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
  0121 Cultivarea strugurilor                   4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale     de birou 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și
  0123 Cultivarea fructelor citrice              echipamente
  0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase        4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
  0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,       și gazoși și al produselor derivate
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi         4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor
  0126 Cultivarea fructelor oleaginoase            metalice
  0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor      4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
  0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,     materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
medicinale și a plantelor de uz farmaceutic             4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și
  0129 Cultivarea altor plante permanente           furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
  0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire          încălzire
  4520 întreținerea și repararea autovehiculelor          4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
  4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse         4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,        4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
furajelor și tutunului neprelucrat                 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
  4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor       4711 Comerț cu amănuntul în magazine
  4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii          nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al  alimentare, băuturi și tutun
pieilor prelucrate                         4719 Comerț cu amănuntul în magazine
  4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor      nespecializate, cu vânzare predominantă de
  4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne    produse nealimentare
  4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,      4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
uleiurilor și grăsimilor comestibile              proaspete, în magazine specializate
  4634 Comerț cu ridicata al băuturilor              4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
  4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun       din carne, în magazine specializate
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009               3

  4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și     4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
moluștelor, în magazine specializate              vândute prin magazine
  4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de       4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
patiserie și produselor zaharoase, în magazine         băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
specializate                          chioșcuri și piețe
  4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
specializate                            4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
  4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în    și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
magazine specializate                       4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
  4729 Comerț cu amănuntul al altor produse         piețe al altor produse
alimentare, în magazine Specializate                5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru        5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
autovehicule în magazine specializate             de scurtă durată
  4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor,          5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
unităților periferice și software-lui în magazine         5590 Alte servicii de cazare
specializate
  4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru       5610 Restaurante
telecomunicații în magazine specializate              5621 Activități de alimentație (catering) pentru
  4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor         evenimente
audio/video în magazine specializate                5629 Alte servicii de alimentație n.c.a
  4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine      5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
specializate                            6831 Agenții imobiliare
  4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al    9319 Alte activități sportive
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine    SE MODIFICĂ DATELE DE INDENTIFICARE ALE
specializate                          ASOCIATULUI UNIC, conform cărții de identitate
  4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
                                anexate în copie.
tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
specializate                            SE PRELUNGEȘTE DURATA VALABILITĂȚII
  4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor   SEDIULUI SOCIAL PE O PERIOADĂ NELIMITATĂ,
electrocasnice, în magazine specializate            conform contractului de comodat nr. 2/09.03.2009.
  4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de     DESCHIDEREA A DOUA PUNCTE DE LUCRU LA
iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine    ADRESELE:
specializate                            JUD.    CĂLĂRAȘI,     COM.    FRUMUSANI,
  4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine     SAT PASAREA, NR. 134, PLATFORMA BETONATA,
specializate                          TARLAUA 24, PARCELA, 576, 577, 578.
  4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
                                  JUD. CALARASI, COM. FRUMUSANI, SAT ORASTI,
papetărie, în magazine specializate
  4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor     AMENAJAREA PISCICOLĂ ORASTI, CURSUL DE APA
magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în       VALEA CALNAULUI.
magazine specializate                       (4/1.044.557)
  4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
sportive, în magazine specializate
  4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în          Societatea Comercială
magazine specializate
                                       LAUR-CAMI EXIM - S.R.L.
  4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
magazine specializate
  4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și                   NOTIFICARE
articolelor din piele, în magazine specializate          Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  4773 Comerț cu amănuntul al produselor
                                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
farmaceutice, în magazine specializate
  4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și    prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
ortopedice, în magazine specializate              republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
de parfumerie, în magazine specializate            societății comerciale LAUR-CAMI EXIM S.R.L., cu sediul
  4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
                                în ORAȘ POPEȘTI LEORDENI, județ Ilfov,
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
companie și a hranei pentru acestea, în magazine        Str. PORUMB ACULUI, nr. 1, bloc G5, scara 2, ap. 13,
specializate                          înregistrată sub nr. J23/1057/2004, cod unic de
  4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,  înregistrare 9617299, care a fost înregistrat sub nr. 13707
în magazine specializate                    din 16.03.2009.
  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
magazine specializate                       (5/1.044.558)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        STEFANI CARM - S.R.L.                        SANOTOP - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                   HOTĂRÂREA NR. 03 /10.03.2009

         NR. 2 DIN 12.03.2009                A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                       S.C. SANOTOP S.R.L.
  Subsemnata MIHAI ȘTEFANA, domiciliată în sat          CU SEDIUL SOCIAL ÎN ILFOV, ORAȘ OTOPENI,
Peris, com. Peris, jud. Ilfov, identificată cu C.I. seria IF,       STR. SPIRU HARET NR. 17,
nr. 057616, eliberată de Poliția Snagov la data de        ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
07.07.2004, CNP 2741106151793, asociat unic al            NUMĂRUL J23/328/2003, COD UNIC DE
S.C. STEFANI CARM S.R.L., înregistrată la Registrul             ÎNREGISTRARE 15243490
comerțului Ilfov cu nr. J23/3250/2008; CUI 24619927 și       În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al
sediul în sat Peris, comuna Peris, nr. 286, tarla 11,      societății comerciale SANOTOP S.R.L., a prevederilor
parcela 439, jud. Ilfov, am decis următoarele:         Legii 31/1999, republicata, asociații societății:
  > Schimbarea obiectului principal de activitate din:       1. ȘTEFAN NECULAE, născut la data de 30.01.1950
prelucrarea și conservarea cărnii, cod CAEN 1011 în:      în Com. Lupsanu, județul Călărași, domiciliat în
                                București, str. Tirgu Neamț , nr. 15-17, bl. A15, sc. 5,
comerț cu amănuntul, al cărnii și al produselor din carne
                                et. 3, ap. 70, sect. 6, având cetățenie română, posesor CI
în magazine specializate cod CAEN 4722.
                                serie RR, nr. 546305, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3
  > Extinderea obiectului de activitate cu: comerț cu     la data de 06.11.08, CNP 1501030400368, deținător a 5
amănuntul, în magazine nespecializate cu vânzare        părți sociale, fiecare în valoare de 100 lei, în total 500 lei,
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun,      reprezentând 50% din capitalul social total,
cod CAEN 4711; comerț cu amănuntul, în magazine           2. ȘTEFAN ADRIANA, născută la data de 29.11.1954
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       în Orașul Slanic Moldova, jud. Bacău, domiciliată în
nealimentare, cod CAEN 4719.                  București, str. Tirgu Neamț, nr. 15-17, bl. A15, sc. 5,
  > Administratorul societății MIHAI ȘTEFANA, va avea     et. 3, ap. 70, sect. 6, având cetățenie română, posesoare
                                a CI serie DP, nr. 073643, eliberată de secția 22 Poliție la
mandatul pe o perioadă nelimitată, cu puteri depline.
                                data de 11.02.2002, CNP 2541129400488, deținătoare a
  > Înființarea unui punct de lucru în comuna Peris sat
                                5 părți sociale, fiecare în valoare de 100 lei, în total
Peris, str. Principala nr. 500 - local Brutărie, jud. Ilfov.  500 lei, reprezentând 50% din capitalul social total, au
  Celelalte prevederi din Actul constitutiv al societății   hotărât următoarele :
rămân neschimbate.                         1. Prelungirea mandatului de administrator al
                                domnului Ștefan Neculae pe termen nelimitat.
  (6/1.044.559)
                                  (8/1.044.561)
        Societatea Comercială
        STEFANI CARM - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                          SANOTOP - S.R.L.
            NOTIFICARE
                                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale ȘTEFANI CARM S.R.L., cu sediul în     societății comerciale SANOTOP S.R.L., cu sediul în
SAT PERIȘ, COMUNA PERIȘ, județ Ilfov, TARLA 11,         ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Str. SPIRU HARET, nr. 17,
PARCELA 439, nr. 286, înregistrată sub             înregistrată sub nr. J23/328/2003, cod unic de
nr. J23/3250/2008, cod unic de înregistrare 24619927,      înregistrare 15243490, care a fost înregistrat sub
care a fost înregistrat sub nr. 13720 din 16.03.2009.      nr. 13764 din 16.03.2009.
  (7/1.044.560)                          (9/1.044.562)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                5

        Societatea Comercială                 Cod CAEN - 4776 Comerț cu amănuntul al florilor,
      RAMSALD CONSTRUCT - S.R.L.              plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al
                                 animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 24.02.2009             magazine specializate
                                   Cod CAEN - 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor
  Subsemnații GRECU MIHAIL, cetățean român,
                                 și bijuteriilor, în magazine specializate
născut la 14.09.1968 în Com. Snagov Jud. Ilfov, cu
                                   Cod CAEN - 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri
domiciliul în Sat Ghermănești (Com. Snagov) Jud. Ilfov,
                                 noi, în magazine specializate
Str. Alba Iulia bl. P21, sc. 2, et. 3, ap. 22, identificat cu
                                   Cod CAEN - 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor
C.I. Seria JJF nr. 007488 eliberată de Com. Snagov la
                                 de ocazie vândute prin magazine
data de 07.10.02, CNP 1680914470020 și                Cod CAEN - 4791 Comerț cu amănuntul prin
STANCIU AURICĂ, cetățean român, născut la            intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.
04.07.1973 în Com. Ciolpani Jud. Ilfov la, cu domiciliul în     2) Precizare mandat administratori:
Sat Ciofliceni (Com. Snagov) Jud. Ilfov, Str. Ciofliceni       - GRECU MIHAIL, separat, cu puteri depline pe
nr. 14, identificată cu C.I. seria IF, nr. 208150 eliberată de  termen nelimitat;
SPCLEP     Snagov    la   data   de  14.11.08,     - STANCIU AURICĂ, separat, cu puteri depline pe
CNP 1730704470015, în calitate de asociați, astăzi        termen nelimitat.
24.02.2009, am hotărât:
  1) Extinderea activității societății cu următoarele       (10/1.044.563)
activități secundare:
  Cod CAEN - 4711 Comerț cu amănuntul în magazine
                                        Societatea Comercială
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse             RAMSALD CONSTRUCT - S.R.L.
alimentare, băuturi și tutun
  Cod CAEN - 4719 Comerț cu amănuntul în magazine                  NOTIFICARE
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare                             Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  Cod CAEN - 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și     Tribunalul București notifică, în conformitate cu
legumelor proaspete, în magazine specializate          prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  Cod CAEN - 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
produselor din carne, în magazine specializate          depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  Cod CAEN - 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui,       societății comerciale RAMSALD CONSTRUCT S.R.L.,
crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate       cu sediul în SAT CIOFLICENI, COMUNA SNAGOV,
  Cod CAEN - 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii,        județ Ilfov, Str. CIOFLICENI, nr. 14, înregistrată sub
produselor de patiserie și produselor zaharoase, în       nr. J23/1236/2006, cod unic de înregistrare 18777698,
magazine specializate                      care a fost înregistrat sub nr. 13900 din 16.03.2009.
  Cod CAEN - 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor,
în magazine specializate                       (11/1.044.564)
  Cod CAEN - 4726 Comerț cu amănuntul al produselor
din tutun, în magazine specializate                      Societatea Comercială
  Cod CAEN - 4729 Comerț cu amănuntul al altor           ADY PROFESSIONAL CONSTRUCT - S.R.L.
produse alimentare, în magazine
  Cod CAEN - 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor,       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/ 16.03.2009
în magazine specializate
  Cod CAEN - 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și        Subsemnatul
articolelor de papetărie, în magazine specializate          PREDA ADRIAN, cetățean român, născut la data de
  Cod CAEN - 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor      03.06.1972, de sex masculin, fiul lui Marin și Victoria,
și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video,   domiciliat în București, str. Obletilor, nr. 7, sector 2,
în magazine specializate                     posesor CI, seria RT, nr. 531670, CNP 1720603513535,
  Cod CAEN - 4764 Comerț cu amănuntul al            eliberată de SPCEP S2 biroul 4, la data de 18.12.2007în
echipamentelor sportive, în magazine specializate        calitate de asociat unic al S.C. ADY PROFESSIONAL
  Cod CAEN - 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și     CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în Oraș Pantelimon
jucăriilor, în magazine specializate               str. Răscoalei, nr. 21G, județ Ilfov, înmatriculată la ORC.
  Cod CAEN - 4771 Comerț cu amănuntul al            sub nr. J23/1017/2008, având CUI 23611224decide:
îmbrăcămintei, în magazine specializate               1. Adăugarea de noi obiecte de activitate după cum
  Cod CAEN - 4772 Comerț cu amănuntul al            urmează:
încălțămintei și articolelor din piele, în magazine         COD CAEN - 4520 “Întreținerea și repararea
specializate                           autovehiculelor”
  Cod CAEN - 4775 Comerț cu amănuntul al produselor        COD CAEN - 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în
cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate       magazine specializate
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
  COD CAEN - 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și             Societatea Comercială
articolelor de papetărie, în magazine specializate                FEVADO - S.R.L.
  COD CAEN - 5610 “Restaurante”
  COD CAEN - 5621 “Activități de alimentație (catering)               NOTIFICARE
pentru evenimente”
  COD CAEN - 5629 “Alte servicii de alimentație n.c.a.”     Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  COD CAEN - 5630 “Baruri și alte activități de servire a  Tribunalul București notifică, în conformitate cu
băuturilor”                          prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  COD CAEN - 9200 “Activități de jocuri de noroc și     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
pariuri”                           depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  2. Declararea punctului de lucru la adresa din      societății comerciale FEVADO S.R.L., cu sediul în
București, Sos Pantelimon, nr. 286, Parter, Bl. 41,
                               ORAȘ BRAGADIRU, județ Ilfov, Str. MARASESTI, nr. 23,
sector 2
  Având ca obiecte de activitate; COD CAEN - 4761      înregistrată sub nr. J23/1612/2005, cod unic de
Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine         înregistrare 17905071, care a fost înregistrat sub
specializate; COD CAEN - 4762 Comerț cu amănuntul al     nr. 14281 din 17.03.2009.
ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine
                                 (15/1.044.568)
specializate; COD CAEN - 9200 “Activități de jocuri de
noroc și pariuri”
  (12/1.044.565)                               Societatea Comercială
                                         ENISIRIN - S.R.L.
        Societatea Comercială                         HOTĂRÂREA
    ADY PROFESSIONAL CONSTRUCT - S.R.L.
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
           NOTIFICARE
                                      S.C. ENISIRIN S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă              NR. 2/17.03.2009
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,       Subsemnații POPESCU CRINUTA-ELENA, fiica lui
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   Constantin și Doina-Elena, născută în oraș Horezu,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    jud. Vilcea, la data de 18.06.1977, domiciliată în sat
societății comerciale ADY PROFESSIONAL            Pasarea (com. Branesti), jud. Ilfov, str. Aviatori, nr. 6,
CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în ORAȘ PANTELIMON,
                               identificată cu CI seria IF, nr. 125540, eliberată de
județ Ilfov, Str. RĂSCOALEI, nr. 21G, înregistrată sub
nr. J23/1017/2008, cod unic de înregistrare 23611224,     SPCLEP Pantelimon, la data de 09.10.2006,
care a fost înregistrat sub nr. 14093 din 17.03.2009.     CNP 2770618382756, și POPESCU NICOLAE-LUCIAN,
                               fiul lui Sterea și Victoria, născut în com. Branesti,
  (13/1.044.566)
                               jud. Ilfov, la data de 18.07.1976, domiciliat în sat Pasarea
                               (com. Branesti), jud. Ilfov, str. Aviatori, nr. 6, identificat cu
        Societatea Comercială             CI seria IF, nr. 125539, eliberată de SPCLEP Pantelimon
         FEVADO - S.R.L.               la data de 09.10.2006, CNP 1760718472011, în calitate
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 2/12.03.2009         de asociați ai S.C. ENISIRIN S.R.L., persoană juridică
                               română cu sediul în Sat Pasarea, Com. Branesti,
         FEVADO S.R.L.                str. Aviatori, nr. 6, jud. Ilfov, având CUI 24484269 și
  J/23/1612/2005, C.U.I. 17905071 CU SEDIUL ÎN        J23/2915/2008 întrunindu-se astfel întreg capitalul social,
  BRAGADIRU, STR. MARASESTI, NR. 23 ILFOV          am hotărât modificarea actului constitutiv al societății,
  Subsemnatul Dogaru Florin, cu BI seria HC,        astfel:
nr. 714607 eliberat la data de 20.08.1999 de politia       1. Societatea își radiază punctul de lucru de la adresa:
Jilava, CNP 1640725400386 în calitate de asociat unic al   București, Calea Rahovei, nr. 201, sector 5
S.C. FEVADO S.R.L., am hotărât modificarea actului        2. Societatea își înființează un punct de lucru la
constitutiv al societății astfel:
                               adresa: Eforie Sud, str. Ștefan cel Mare, nr. 2,
  - Obiectul principal de activitate va fi cod CAEN
4399 - ALTE LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII,         jud. Constanta.
vechiul principal, 2512 trecând în secundar.           Toate celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
  - Celelalte prevederi rămân neschimbate          neschimbate.
  (14/1.044.567)                        (16/1.044.569)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                  7

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         HIDROCOMEX - S.R.L.                     PRAKTIKER ROMANIA - S.R.L.

  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/ 16.03.2009                     HOTĂRÂREA
  Potrivit reglementarilor Legii nr. 31/1990 republicata      ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
privind societățile comerciale, PASCU RADU, posesor al          S.C. PRAKTIKER ROMANIA S.R.L.
CI seria RX nr. 258150 eliberată de Secția 17 Poliție      ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
la data de 26.01.2005, reprezentant al S.C. VISTO        NR. J23/89/2002, C.U.I. 14398713 SEDIUL SOCIAL:
PRIMEX S.R.L., conform Hotărârii Adunării Generale a       ORAȘ VOLUNTARI, STR. ȘCOLII NR. 7, MAGAZIN
Asociaților nr. 1/16.03.2009, a hotărât azi, 16.03.2009,         PRAKTIKER, ET. 1, JUD. ILFOV
următoarele:                                  NR. 48 DIN 12.03.2009
  Art. 1. Se radiază toate obiectele de activitate și se
numesc următoarele:                         PRAKTIKER BAU UND HEIMWERKERMARKTE AG.
  Domeniul principal de activitate este: 682 - închirierea  cu sediul în Germania, 66459 Kirkel, Am Tannenwald 2,
și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  înscrisă la Registrul Comerțului Saarbrucken, sub
  Activitatea principală este: Cod CAEN            nr. HRB 3498, Cod Fiscal 811500902, reprezentată de
6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare    D-na Monica Hodor, conform procesului verbal tradus și
proprii sau închiriate                     legalizat sub nr. 11764 din 24.11.2008 de către
  Activități secundare:                    B.N.P. DOINA SILIȘTEANU
  Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri        BMH BAUMARKT HOLDING Gmbh cu sediul în
imobiliare proprii                       Germania, 66459 Kirkel, înscrisă la Registrul Comerțului
  Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe baza      Saarbrucken sub nr. HRB 3874, reprezentată de
de comision sau contract                    D-na Monica Hodor, conform procesului verbal tradus Și
                                legalizat sub nr. 11760 DIN 24.11.2008, de către
  Art. 2. Se revocă din funcția de administrator d-nul
                                B.N.P. Doina Silișteanu.
PASCU RADU, domiciliat în București, str. Dr. Louis
                                  reprezentând toți asociații și întreg capitalul social al
Pasteur, nr. 51, corp A, sector 5 posesor C.I. seria RX,
                                societății S.C. PRAKTIKER ROMANIA S.R.L.,
nr. 258150 eliberată de Secția 17 Poliție la data de
                                  Ordinea de zi a fost următoarea:
26.01.2005, CNP 162091540023, și se numește în
                                  1. înființarea unui punct de lucru situat În Focșani,
funcția de administrator pe o perioadă nelimitată
                                Str. Aleea Parc, nr. 2, Jud. Vrancea.
d-na TUDOR DANA, cetățean român, domiciliata în
                                  Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, s-au
București, Str. Râmnicu Vilcea nr. 30, Bl. 15, Sc. 2,
                                hotărât următoarele:
Ap. 42, Sector 3, care se legitimează cu CI seria RT,
                                  Asociații sunt de acord În unanimitate cu:
nr. 372195, eliberată de Secția 11 Poliție la data de
                                  1. înființarea unui punct de lucru al Societății situat În
30.11.2004, CNP 2770107423015
                                Focșani, Str. Aleea Parc, nr.2, Jud. Vrancea
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                  2. D-nul Constantin Adrian, cetățean român, domiciliat
nemodificate.
                                în Str. Becatei nr. 2, Bl. R4, Sc. F, Et. 5, Ap. 305, sector 3,
  (17/1.044.570)                       București, posesor al CI seria RD nr. 294122, eliberată de
                                Secția 13 Poliție la data de 30.01.2003,
                                CNP 1780827434535, este autorizat prin prezența să
         Societatea Comercială
                                reprezinte Societatea cu deplina autoritate în România,
         HIDROCOMEX - S.R.L.
                                la Registrul Comerțului Ilfov, la toate instanțele, oficiile,
                                notarii sau orice alte persoane fizice sau juridice în
            NOTIFICARE
                                vederea semnării oricăror documente (declarații) și
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      îndeplinirii oricăror formalități care se considera adecvate
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        sau necesare pentru a aduce la îndeplinire aceasta
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      hotărâre.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,      Aceasta Hotărâre reprezintă voința asociaților
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     S.C. PRAKTIKER ROMÂNIA S.R.L., urmând a fi
societății comerciale HIDROCOMEX S.R.L., cu sediul în      înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată
ORAȘ BRAGADIRU, județ Ilfov, Șos. ALEXANDRIEI,         în Monitorul Oficial, în conformitate cu legislația în
nr. 335, înregistrată sub nr. J23/963/2001, cod unic de     vigoare
înregistrare 483835, care a fost înregistrat sub nr. 14417     Redactată în 3 exemplare azi, 12.03.2009 data
din 18.03.2009.                         adoptării.
  (18/1.044.571)                         (19/1.044.572)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        SACO SERVICES - S.R.L.                     SACO SERVICES - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                         NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
      AL S.C. SACO SERVICES S.R.L.            Tribunalul București notifică, în conformitate cu
         NR. 1 DIN 02.03.2009              prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Subsemnatul VIJU SILVIU RELU, cetățean român, fiul     depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
lui Aurel și Maria, născut la 17.11.1958 în Bârlad,       societății comerciale SACO SERVICES S.R.L., cu sediul
jud. Vaslui, căsătorit cu domiciliul în București,       în ORAȘ BUFTEA, județ Ilfov, Str. STUDIOULUI, nr. 1,
str. Alexandru Constantinescu, nr. 56, sector 1, posesor    etaj 1, înregistrată sub nr. J23/1839/2008, cod unic de
al CI seria DP, nr. 109187, eliberată de I.N.E.P. la data de  înregistrare 13668940, care a fost înregistrat sub
01.11.2004, CNP : 1581117400471,                nr. 14795 din 19.03.2009.
  în calitate de Asociat Unic al societății a adoptat în     (22/1.044.575)
condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv al
societății, următoarea
                                        Societatea Comercială
  DECIZIE
                                       BETON GRUPPE AMD - S.R.L.
  1. Se completează activitățile din obiectul de activitate
al societății, după cum urmează:                           HOTĂRÂREA
  Activități secundare:
  > Activitate de consultanță pentru afaceri și           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
management - COD CAEN 7022;                       S.C. BETON GRUPPE AMD S.R.L.
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân      CU SEDIUL ÎN COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,
neschimbate.                          ȘOS. DE CENTURĂ NOD CHIAJNA/ DRAGOMIREȘTI,
  2. Se împuternicește doamna EUGENIA MARCHIDAN            NR. 1, JUD. ILFOV ÎNREGISTRATĂ
posesor al B.I. seria D.K., nr. 033531 eliberat de Poliția      R.C. J23/720/2008, C.I.F. RO 17219774
oraș Buftea, la data de 12.01.1989, pentru a depune și a           NR. 11 DIN 11.03.2009
ridica actele pentru înregistrarea prezentei decizii, la/de
                                  La data de 11.03.2009, la sediul societății, s-a întrunit
la Registrul Comerțului Ilfov.                 Adunarea Generală Extraordinară a asociaților
  (20/1.044.573)                       BETON GRUPPE AMD S.R.L.
                                  Capitalul social a fost reprezentat în totalitate de
                                asociații:
        Societatea Comercială                IORDACHE DAN DUMITRU, cetățean român, născut
        SACO SERVICES - S.R.L.              la data de 31.07.1956 în Comuna Mușătești,
                                județul Argeș, fiul lui Dumitru și Maria, domiciliat în
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              Municipiul Târgoviște, Bd. Eroilor, Bl. C7D, Sc. D, Ap. 3,
                                județul Dâmbovița, identificat cu CI seria DD, nr. 066374
      AL S.C. SACO SERVICES S.R.L.            eliberată de Poliția Municipiului Târgoviște la data de
         NR. 2 DIN 02.03.2009              03.05.2001, CNP 1560731131217;
  Subsemnatul VIJU SILVIU RELU, cetățean român, fiul       CONSTANTIN MIHAI, cetățean român, născut la data
lui Aurel Și Maria, născut la 17.11.1958 În Bârlad,       de 10.05.1961 în Sat Brănești, Comuna Brănești, județul
jud. Vaslui, căsătorit cu domiciliul În București,       Dâmbovița, fiul lui Constantin și Elena, domiciliat în
str. Alexandru Constantinescu nr. 56, sector 1, posesor al   Municipiul Târgoviște, Str. Catedralei, nr. 12,
CI seria DP, nr. 109187, eliberată de I.N.E.P. la data de    jud. Dâmbovița, identificat cu C.I. seria DD, nr. 216304,
01.11.2004, CNP 1581117400471,                 eliberată de Poliția Municipiului Târgoviște la data de
  în calitate de Asociat Unic al societății a adoptat în   03.05.2004, CNP 1610510151777;
condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv al       Societatea AUTOCRAFT LTD. cu sediul în Nicosia,
societății, următoarea                     Cypru, Irakli 2, Egkomi, P.C. 2413, înregistrată la
  DECIZIE:                          Departamentul Evidența Societăților din cadrul
  1. Începând cu data de 15 martie 2009, societatea își    Ministerului Comerțului, Industriei și Turismului Nicosia la
deschide un punct de lucru la adresa din str. Alexandru     data de 02.08.2005 cu certificatul nr. 163877,
Constantinescu, nr. 56, etaj 1, sector 1 București.       reprezentată de D-ra Pălea Nina Alina, în baza Deciziei
  2. Se împuternicește doamna EUGENIA MARCHIDAN        Bordului Director din data de 03.03.2009;
posesor al B.I. seria D.K., nr. 033531 eliberat de Poliția     A mai fost prezent, din partea societății
oraș Buftea, la data de 12.01.1989, pentru a depune și a    KREIS CONSTRUCT S.R.L., Dl Andrei Theodor Guran în
ridica, actele pentru înregistrarea prezentei decizii, la/de
                                calitate de asociat și împuternicit al societății, în baza
la Registrul Comerțului Ilfov.
                                Adunării Generale Extraordinare a Asociaților din data de
  (21/1.044.574)                       10.03.2009.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                 9

  Constatând adunarea legal întrunită, asociații au             Societatea Comercială
supus discuției ordinea de zi și în urma votării cu             BETON GRUPPE AMD - S.R.L.
unanimitate a acesteia, au hotărât următoarele:
  1. Retragerea din societate a asociatului                     NOTIFICARE
AUTOCRAFT Ltd., care va cesiona toate părțile sociale       Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
în număr de 10.920, în valoare totală de 109.200,00 LEI,    Tribunalul București notifică, în conformitate cu
reprezentând 52% din capitalul social al societății      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
BETON GRUPPE AMD S.R.L. către societatea            republicată, cu modificările și completările ulterioare,
KREIS CONSTRUCT S.R.L., persoană juridică română        depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
cu sediul în Pantelimon, Șoseaua de Centură nr.10,       societății comerciale BETON GRUPPE AMD S.R.L., cu
județ Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub     sediul în SAT CHIAJNA, COMUNA CHIAJNA, județ Ilfov,
nr. J23/593/2008, având C.I.F. RO 14525469.          Șos. DECENTURA NOD CHIAJNA/DRAGOMIRESTI,
                                nr. 1, înregistrată sub nr. J23/720/2008, cod unic de
  2. Cooptarea în societate a noului asociat - societatea
                                înregistrare 17219774, care a fost înregistrat sub
KREIS CONSTRUCT S.R.L. care, în urma preluării         nr. 14858 din 19.03.2009.
părților sociale cedate de asociatul AUTOCRAFT Ltd., va
deține 52% din capitalul social al S.C. BETON GRUPPE        (24/1.044.577)
AMD S.R.L.
  3. Semnarea contractului de cesiune între
                                        Societatea Comercială
AUTOCRAFT Ltd. în calitate de cedentă și
                                        ALF COMPANY - S.R.L.
S.C. KREIS CONSTRUCT S.R.L. în calitate de
cesionară.                                      HOTĂRÂREA
  4. Redactarea Actului constitutiv al societății în formă
actualizată, cu următoarele modificări:                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Cu privire la asociați și participarea acestora la           S.C. ALF COMPANY S.R.L.
capitalul social în cuprinsul Actului constitutiv se vor          DIN DATA DE 16.03.2009
înlocui datele asociatului AUTOCRAFT Ltd. care se
retrage din societate, cu datele noului asociat:          Asociații
  “KREIS CONSTRUCT S.R.L. persoană juridică           1. CHIRITA FLORIN, cetățean român, născut la
                                02.02.1964 în București, cu domiciliul în Orașul Voluntari,
română cu sediul în Pantelimon, Șoseaua de Centură
                                str. George Bacovia nr. 12, Județul Ilfov, legitimat cu
nr. 10, județ Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului   C.I. seria IF, nr. 076188, eliberată de Or. Voluntari la
sub nr. J23/593/2008, având C.I.F. RO 14525469”.        27.01.2005, CNP 1640202400151 și
  De asemenea, Capitolul VI: Capitalul social, Art. 8,      2. CHIRITA LILIANA, cetățean român, născută la
alin. 3 se modifică astfel:                  11.10.1963 în București, cu domiciliul în Orașul Voluntari,
  “Participarea asociaților la formarea capitalului social  str. George Bacovia, nr. 12, Județul Ilfov, legitimată cu
este următoarea:                        C.I. seria IF, nr. 076187, eliberată de Or. Voluntari la
  Societatea Comercială KREIS CONSTRUCT S.R.L.        27.01.2005, CNP 2631011400231, reprezentând
deține 10.920 părți sociale, cu o valoare nominală de     împreună 100% din capitalul social, respectiv din
10 LEI fiecare, în valoare totală de 109.200,00 LEI, cu o   beneficiile și pierderile S.C. ALF COMPANY S.R.L.,
                                  - Având în vedere intenția S.C. ALF COMPANY S.R.L.
cotă de participare la beneficii și pierderi de 52% din
                                de a declară un punct de lucru în Voluntari, str. Popasului
capitalul social al societății.                nr. 78, Ilfov,
  IORDACHE DAN DUMITRU deține 5040 părți sociale,        au hotărât după cum urmează:
cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare, în valoare totală     Art. 1. S.C. ALF COMPANY S.R.L. declară un punct
de 50.400,00 LEI, cu o cotă de participare la beneficii și   de lucru la adresa din: Voluntari, str. Popasului nr. 78,
pierderi de 24% din capitalul social al societății.      Ilfov, conform Contractului de asociere în participațiune
  CONSTANTIN MIHAI deține 5040 părți sociale, cu o      din 08.05.2008 și a Contractului de vânzare-cumpărare
valoare nominală de 10 LEI fiecare, în valoare totală de    din 13.07.2007.
50.400,00 LEI, cu o cotă de participare la beneficii și      Art. 2. La punctul de lucru se vor desfășura
pierderi de 24% din capitalul social al societății.“      următoarele activități din obiectul de activitate al societății
  Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv rămân     ALF COMPANY S.R.L.:
                                  COD CAEN Rev.2-4120 - lucrări de construcție a
neschimbate.
                                clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  Prezenta Hotărâre, împreună cu Contractul de          Art. 3. Se împuternicește dna Liliana Chirita să
cesiune ce se va încheia ulterior precum și          semneze toate documentele necesare aducerii la
Actul constitutiv actualizat, vor fi comunicate și       îndeplinire a acestor hotărâri.
înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului în         Prezenta Hotărâre A.G.A. s-a redactat în trei
conformitate cu prevederile legale în vigoare.         exemplare originale astăzi, 16.03.2009.
  (23/1.044.576)                         (25/1.044.578)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
        Societatea Comercială              domiciliat în București, str. Iohanes Kepler,
        BELFOODS IMPEX - S.R.L.              nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 43, et. 8, sector 2, identificat cu C.I.
                                 seria RD, nr. 419336, CNP 1690802441518, eliberată de
  HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR NR. 1/27.02.2009            Secția 6 Poliție la data de 29.10.2004
                                   S-au întâlnit astăzi, 27.02.2009, la sediul societății
  Asociații societății BELFOODS IMPEX S.R.L., cu
                                 pentru a desfășura Adunarea Asociaților. Deoarece toți
sediul social în Jud. Ilfov, Str. Zorilor, NR. 69, parter, sat
                                 asociații societății BELFOODS IMPEX S.R.L. sunt de
Fundeni, comuna Dobroiesti, înmatriculată la Registrul
                                 acord să desfășoare Adunarea Asociaților, aceștia
Comerțului Ilfov cu nr. J23/321/2005, Cod Unic de
                                 renunță în unanimitate la formalitățile de convocare și
înregistrare 17236384
                                 adoptă în unanimitate următoarele hotărâri:
  Enescu Mihai Ionut, cetățean român, născut la data
                                   1. Prelungirea mandatului administratorului dl
de 20.06.1967, în București, domiciliat în București,
                                 Dragusanu Radu Ștefan, cetățean român, născut la data
str. Jean Steriadi, nr. 9, bl. PC4, sc. C, et. 2, ap. 26,
                                 de 10.06.1969, în București, domiciliat în București,
sectorul 3, legitimat cu C.I. seria R.R., nr. 257135,
                                 str. Alexandru Donici, nr. 19, ap. 1, sector 2, Sector 2,
CNP 1670620434614, eliberată la data de 15.01.2003 de
                                 identificat cu C.I. seria RR, nr. 538620,
Secția 13 Poliție,
                                 CNP 1690610420012, eliberată de SPCEP S2 biroul
  Rusu Paul Liviu, cetățean român, născut la data de
                                 nr. 1 la data de 01.09.2008 pe o perioadă de 4 ani,
11.02.1968, în București, domiciliat în București,
                                 începând cu 14.02.2009.
Aleea Diham, nr. 4, bl. 21, sc. A, et. 3, ap. 20, Sector 2,
                                   Actul constitutiv al societății Belfoods Impex S.R.L. va
identificat cu C.I. seria RR, nr. 505760,
                                 fi modificat în consecință.
CNP 1680211424546, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 4
                                   Toate hotărârile au fost adoptate în unanimitate.
la data de 31.01.2008,
  Delegeanu Dan Bogdan, cetățean român, născut la         (26/1.044.579)
data de 09.02.1968, în București, domiciliat în București,
Str. Savinesti, nr. 5, bl. B, et. 7 ap. 45-46, Sector 4,
identificat cu C.I. seria RT, nr. 531070,                     Societatea Comercială
CNP 1680209441576, eliberată de SPCEP S4 biroul                 BELFOODS IMPEX - S.R.L.
nr. 2, la data de 17.12.2007,
  Dragusanu Radu Ștefan, cetățean român, născut la                   NOTIFICARE
data de 10.06.1969, în București, domiciliat în București,     Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
str. Alexandru Donici, nr. 19, ap. 1, sector 2, Sector 2,    Tribunalul București notifică, în conformitate cu
identificat cu C.I. seria RR, nr. 538620,            prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
CNP 1690610420012, eliberată de SPCEP S2 biroul         republicată, cu modificările și completările ulterioare,
nr. 1 la data de 01.09.2008,                   depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  Roșu Claudia, cetățean român, născută la data de       societății comerciale BELFOODS IMPEX S.R.L., cu
09.09.1970 în București, domiciliată în București, Piața     sediul în SAT FUNDENI, COMUNA DOBROEȘTI,
Națiunile Unite, nr. 3-5, bl. Bl, scara A, ap. 5, sector 4,   județ Ilfov, Str. ZORILOR, nr. 69, etaj P, înregistrată sub
identificată cu C.I. seria RR, nr. 558806,            nr. J23/321/2005, cod unic de înregistrare 17236384,
CNP 2700909440038, eliberat de Secția 14 Poliție la       care a fost înregistrat sub nr. 14963 din 20.03.2009.
data de 16.02.2009.
  S.C. Moov SPRL, persoană juridică belgiană cu sediul       (27/1.044.580)
în 41 Avenue du Globe, 1190 Forest-Belgique,
reprezentată legal prin domnul Rasmerita Teodor,
cetățean belgian, născut la data de 05.10.1967, în                 Societatea Comercială
București, domiciliat în 41 Avenue du Globe 1190                 M M EXCHANGE - S.R.L.
Bruxelles, Belgia, identificat prin pașaport seria
                                        HOTĂRÂRE NR. 5/09.03.2009
EC, nr. 465125, eliberat la data de 23.01.2001 de
autoritățile belgiene,
                                           A ASOCIAȚILOR
  S.C. Bruxbeer Impex S.R.L., persoană juridică
română, cu sediul în București, Str. Ion Tuculescu, nr. 34,           S.C. M M EXCHANGE S.R.L.
bl. 25, scara 3, et. 10, ap. 130, sector 3, înregistrată la     Subsemnații LUPAȘCU LICĂ PETRE, cetățean
Registrul Comerțului sub nr. J40/10744/2002,           român, cu domiciliul în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor
CUI R 14972009, reprezentată legal prin Dragusanu        nr. 66, bl. 1, sc. 1, et. 1, ap. 3, județul Ilfov, identificat cu
Radu Ștefan, cetățean român, născut la data de          CI seria IF, nr. 036901, emisă de Pol. Otopeni la
10.06.1969, în București, domiciliat în București,        02.12.2003 și cu CNP 1750627470033 și
str. Alexandru Donici, nr. 19, ap. 1, sector 2, Sector 2,    CHIRIȚĂ VIORICA, cetățean român, născută la
identificat cu CI seria RR, nr. 538620,             31.12.1979 în Municipiul Slobozia, județul Ialomița, cu
CNP 1690610420012, eliberată de SPCEP S2 biroul         domiciliul în orașul Otopeni, str. Argeș nr. 6A, sc. 1, et. 1,
nr. 1 la data de 01.09.2008, Alexandru Gabriel, cetățean     ap. 2, județul Ilfov, identificată cu CI seria IF, nr. 182157,
român, născut la data de 2.08.1969, în București,        emisă de SPCLEP Otopeni la data de 25.03.2008 și cu
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009               11

CNP 2791231212974, în calitate de asociați ai societății           Societatea Comercială
M M EXCHANGE S.R.L., cu codul de identificare fiscală             JIMCOM IMPEX - S.R.L.
16879314, cu numărul de ordine în registrul comerțului
J23/ 1622/2004 și cu sediul social în orașul Otopeni,           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
Calea Bucureștilor nr. 22, bl. B2 - 1, sc. 1, et. 1, ap. 1,
județul Ilfov, azi, 11.03.2009, am hotărât modificarea           AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
actului constitutiv actualizat sub nr. 2199 din 19.03.2008          JIMCOM IMPEX S.R.L.
de NP BOGDAN VASILESCU, astfel:                         NR. 01/03.03.2009
  1. Iese din societate asociatul CHIRIȚĂ VIORICA prin
cesionarea contra cost la valoarea părților sociale de      Asociatul unic DAVID CAROL cetățean român,
2.000 lei către asociat fondator LUPAȘCU LICĂ PETRE      sex masculin, domiciliat în Mun. Baia Mare,
(200 p.s .x 10 lei = 2.000 lei) care devine asociat unic.   Str. Păltinișului nr. 82, ap. 12, Jud. Maramureș, născut la
  2. Capitalul social, nemodificat prin cesiune, are    data de 09.02.1952, în Mun. Baia Mare, Jud. Maramureș,
valoarea de 20.000 lei ( 100 % ), cu 2.000 p. s. x 10 lei   identificat cu CI seria MM, nr. 131224, eliberată de
fiecare, în numerar. Care revine în totalitate ( 100 % )   Poliția Mun. Baia Mare, la data de 22.08.2002,
asociatului unic, LUPAȘCU LICĂ PETRE.             CNP 1520209240043, ca urmare a contractului de
  3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân   cesiune nr. 01/03.03.2009, prin care asociatul
neschimbate.                         JILĂVEANU IONEL MARIN și asociatul MORI
  4. Asociatul unic prezintă spre consemnare un act     BARIGAZZI CLAUDIO, au cesionat lui DAVID CAROL,
constitutiv actualizat.                    întreg capitalul pe care îl dețineau, am decis:
  (28/1.044.581)                        1. Capitalul societății rămâne neschimbat în valoare
                               de 200 Iei, divizat în 20 părți sociale în valoare de 10 lei
                               fiecare, deținut de DAVID CAROL. în procent de 100 %.
        Societatea Comercială
                               Acest procent îl reprezintă și participarea la beneficii și
        M M EXCHANGE - S.R.L.
                               pierderi.
           NOTIFICARE                 2. Retragerea din funcția de administrator a lui
                               MORI BARIGAZZI CLAUDIO.
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă       3. Numirea în funcția de administrator a lui
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       DAVID CAROL, pe întreaga durată de funcționare,
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     acesta având puteri depline.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                 4. Schimbarea sediului social de la adresa:
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                               Com. 1 Decembrie Bl. P4, sc. I. parter, ap. 3, Jud. Ilfov, la
societății comerciale M M EXCHANGE S.R.L., cu sediul
                               adresa: Localitatea Tăuții Mâgherăuș, Str. Principală,
în ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Str. CALEA
                               nr. 70. Centrul de Afaceri Nistru, modulul 14,
BUCUREȘTILOR, nr. 22, bloc B. 2-1, scara 1, etaj 1,
                               Jud. Maramureș.
ap. 1, înregistrată sub nr. J23/1622/2004, cod unic de
                                 5. Închiderea punctului de lucru de la adresa:
înregistrare 16879314, care a fost înregistrat sub
                               1 Decembrie, Str. Giurgiului, nr. 88, Jud. Ilfov.
nr. 15214 din 23.03.2009.
  (29/1.044.582)                        (31/1.044.586)


        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       RAI TEXTIL GRUP - S.R.L.                    JIMCOM IMPEX - S.R.L.

           HOTĂRÂRE AGA                          NOTIFICARE

  Subsemnatul Radu Iulian Alexandru asociat 90% din       Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
acțiuni și Radu Gheorghe 10% din acțiuni s-au întâlnit    Tribunalul București notifică, în conformitate cu
astăzi 01.03.2009 în cadrul Adunării Generale a        prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Asociaților S.C. RAI TEXTIL GRUP S.R.L. și au hotărât     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
următoarele:                         depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  - deschiderea unui punct de lucru în comuna Jilava din   societății comerciale JIMCOM IMPEX S.R.L., cu sediul în
județul Ilfov str. Prelungirea Giurgiului Nr. 33A în cadrul  COMUNA 1 DECEMBRIE, județ Ilfov, bloc P4, scara 1,
S.C. ARTECA JILAVA S.A. pe baza contractului de        etaj P, ap. 3, înregistrată sub nr. J23/15/2003, cod unic de
închiriere și desfășurarea la acest punct de lucru a     înregistrare 3647991, care a fost înregistrat sub nr. 15357
activităților din obiectul de activitate al societății.    din 23.03.2009.
  (30/1.044.583)                        (32/1.044.587)
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
        Societatea Comercială                societății comerciale MARY - GAB EXPRES S.R.L. cu
    ASIGAB - AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.            sediul în mun. Oraș Voluntari, str. George Enescu, nr. 23,
                                  Județul Ilfov, J23/2513/2007, CUI 22454199 am decis
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/20.03.2009            următoarele:
                                    1. Se desființează punctele de lucru în Municipiul
  S.C. ASIGAB - AGENT DE ASIGURARE S.R.L.
                                  București, str. Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2, in cadrul
 J23/1830/2008, C.U.I. 24032956 ORAȘ MĂGURELE,
                                  spațiului comercial 43, Halele producători particulari din
 LOC. ALUNIȘU, STR. ALUNIȘ NR. 34B, CAMERA
                                  Halele centrale Obor, poziția 11; Municipiul București,
   NR. 4 DIN IMOBILUL LOTUL 6, JUD. ILFOV
                                  str. Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2, în cadrul spațiului
  Subsemnata       BURCA      GABRIELA-PAULA,     comercial 43, Halele producători particulari din Halele
CNP 2671019463059, identificată cu CI seria RD,           centrale Obor, poziția 28; Municipiul București,
număr 394375, emitent SEP, data 15.07.2004, în calitate       str. Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2, în cadrul spațiului
de asociat unic al S.C. ASIGAB-AGENT DE               comercial 43, Halele producători particulari din Halele
ASIGURARE S.R.L., am hotărât:                    centrale Obor, poziția 21; Municipiul București,
  • Domeniul principal de activitate al societății va fi     str. Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2, în cadrul spațiului
662 Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
                                  comercial 43, Halele producători particulari din Halele
  • Obiectul principal de activitate al societății va fi
                                  centrale Obor, poziția 25.
cod CAEN 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de
                                    2. Se înființează un punct de lucru în Municipiul
asigurări (agent de asigurare), vechiul principal trecând
                                  București, str. Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2, în cadrul
în secundar;
  Act redactat de compartimentul de asistență din         spațiului comercial 43, Halele producători particulari din
cadrul ORCT Ilfov, la cererea și pe răspunderea           Halele centrale Obor, poziția 21 și 25.
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 10680/27.02.2009    (35/1.044.590)
  (33/1.044.588)
                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     MORNING MODA STYLE - S.R.L.
    ASIGAB - AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
                                        HOTARÂREA ASOCIATULUI UNIC
            NOTIFICARE
                                      AL S.C. MODERN SHOES S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă        CU SEDIUL ÎN COMUNA DOBROESTI, SAT FUNDENI
Tribunalul București notifică, în conformitate cu            STRADA ZORILOR, NR. 3 JUDEȚUL ILFOV
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,            J23/3645/2008 C.U.I. 24781502
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                         NR. 1911096/19.03.2009
depunerea textului actualizat al actului constitutiv
al societății comerciale ASIGAB - AGENT DE               Subsemnatul CHIRITOIU ION, cetățean roman,
ASIGURARE S.R.L., cu sediul în LOC. ALUNIȘU, ORAȘ          născut la data de 07.07.1969, în localitatea Stanilesti
MĂGURELE, județ Ilfov, Str. ALUNIȘ, nr. 34B,            județul Vaslui fiul lui Ion și Niculina, căsătorit, de
înregistrată sub nr. J23/1830/2008, cod unic de           sex masculin, posesor al CI. seria RR nr. 239700
înregistrare 24032956, care a fost înregistrat sub         eliberată de secția 6 poliție la data de 17.10.2002,
nr. 15373 din 23.03.2009.                      C.N.P. 1690707372234, domiciliat în București, str. Dinu
  (34/1.044.589)                         Vintila nr. 5, bl. 4, et. 6 , ap. 23, sector 2, în calitate de
                                  asociat unic, am
                                                HOTĂRÂT
        Societatea Comercială                 următoarele:
       MARY - GAB EXPRES - S.R.L.
                                    1. Se schimbă sediul social al societății din comuna
                                  Dobroesti, Sat Fundeni, strada Zorilor, nr. 3, județul Ilfov,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                  în municipiul Husi, Calea Basarabiei, nr. 6,
     AL S.C. MARY - GAB EXPRES S.R.L.             anexa 654/1/C7, județul Vaslui.
         NR. 1 DIN 19.03.2009                 2. Datorită indisponibilității denumirii actuale,
                                  denumirea societății va fi S.C. MORNING MODA
  GLAVAN ONELUSA-MARIOARA, cetățean român,
                                  STYLE S.R.L.
domiciliată în Oraș Voluntari, str. George Eneseu, nr. 23,
                                    3. Se va modifica Actul constitutiv al societății conform
Județul Ilfov, CNP 2571129400521, posesoare a C.I.
                                  prezentei Hotărâri.
seria IF, nr. 100644 eliberată de SPCLEP Voluntari la
data de 07.12.2005, în calitate de asociat unic al           (36/1.044.591)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                13

        Societatea Comercială               toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului
      MORNING MODA STYLE - S.R.L.              Comerțului de pe lângă Tribunalul București, semnând
                                 pentru mine și în numele meu oriunde este necesar
            NOTIFICARE                 pentru înregistrarea/depunerea/ridicarea documentației
                                 necesară societății.
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                   Restul prevederilor din actul constitutiv, rămân
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                 nemodificate.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,       (38/1.044.593)
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale MORNING MODA STYLE S.R.L.,                 Societatea Comercială
cu sediul în SAT FUNDENI, COMUNA DOBROEȘTI,                  OTTER-DISTRIBUTION - S.R.L.
județ Ilfov, Str. ZORILOR, nr. 3, înregistrată sub
nr. J23/3645/2008, cod unic de înregistrare 24781502,             HOTĂRÂREA NR. 43/20.03.2009
care a fost înregistrat sub nr. 15375 din 23.03.2009.
                                        ADUNĂRII GENERALE A
  (37/1.044.592)                             S.C. OTTER-DISTRIBUTION S.R.L.
                                      C.U.I. RO 9755224; J23/472/2006
                                   STR. INDUSTRIILOR. NR. 10, COM. CHIAJNA,
      Societatea Comercială
                                           JUD. ILFOV
   NANOTECHNOLOGY PRODUCTS - S.R.L.
                                   Subsemnații
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                 SCHWARTZ FILIP-FLORIN, domiciliat în București,
                                 str. G-ral Atanasie Demosthen nr. 16, sector 5, identificat
 A S.C. NANOTECHNOLOGY PRODUCTS S.R.L.,             cu C.I. seria DP, nr. 102825, eliberată de DGEIP-DEP la
 NR. 01/02.02.2009 CU SEDIUL ÎN COMUNA JILAVA,          data del9.01.2004, CNP 1710721450017, și
                                   SCHWARTZ VILMA, domiciliată în București,
  SOS. GIURGIULUI, NR. 5, STAȚIA DE ASFALT,
                                 str. G-ral Atanasie Demosthen nr. 16, sector 5,
      REMIZA C15, JUDEȚUL ILFOV               identificată CI. seria RD nr. 085943, emisă de Secția 17
     J23/2857/2008; C.U.I. 24473987             Poliție la data de 13.09.1999, CNP 2431025400534,
  - UYGURCETIN MUSTAFA TANJU, cetățean turc de         reprezentată conform procurii autentificata sub
sex masculin, născut la data de 03.01.1970 în Turcia,       nr. 259/06.03.2006 de BNP-Papiniu Andreea Alexandra,
localitatea Kastamonu, fiul lui Oruc Akin și Hafize,       în calitate de asociați ai S.C OTTER DISTRIBUTION S.R.L.,
                                 am hotărât completarea obiectului de activitate cu:
domiciliat în Turcia, cu reședința în Mun. București,
                                   7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
Str. Aron Cotrus, nr. 55, ap. 23, sector 1, identificat cu
                                 echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
pașaport seria TR-P, nr. 139518 eliberat de autoritățile       7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
turce la 01.02.2005, cu valabilitate până la 31.01.2010 și    echipamente și bunuri tangibile.
permis de ședere temporară seria RO 0152552 eliberat         Întocmita în 4 exemplare, azi, 20.03.2009.
de autoritățile din București la data de 07.04.2008, cu
valabilitate până la 06.04.2009, CNP 7700103400059,          (39/1.044.594)
  - SIPAHI AYHAN, cetățean turc de sex masculin,
născut la data de 26.12.1972 în Turcia, localitatea               Societatea Comercială
Ankara, fiul lui Reyhan și Aynur, domiciliat în Turcia, cu          OTTER-DISTRIBUTION - S.R.L.
reședința în Sat Voluntari, Jud. Ilfov, Șos. Erou Iancu
Nicolae, nr. 6, bl. 39, identificat cu pașaport seria TR-L               NOTIFICARE
nr. 001126 eliberat de autoritățile turce la 17.07.2000, cu      Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
valabilitate până la 2012 și permis de ședere temporar      Tribunalul București notifică, în conformitate cu
seria ROU 0122478 eliberat de autoritățile din București,     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
la data de 10.05.2007, cu valabilitate până la data        republicată, cu modificările și completările ulterioare,
de 09.05.2012, CNP 7721226470017 în calitate de          depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
asociați, am decis:                        societății comerciale OTTER-DISTRIBUTION S.R.L., cu
  Art. 1. Înființarea unui punct de lucru, birouri, situat în  sediul în SAT CHIAJNA, COMUNA CHIAJNA, județ Ilfov,
București, Intrarea Tudor Stefan, nr. 13, etaj 3, sector 1.    Str. INDUSTRIILOR, nr. 10, înregistrată sub
  Art. 2. Se împuternicește d-na Marusia Iane,         nr. J23/472/2006, cod unic de înregistrare 9755224, care
legitimată cu CI seria RR, nr. 092207, eliberată de SEP la    a fost înregistrat sub nr. 15410 din 23.03.2009.
data de 09.02.2000, CNP 2501213400014, să efectueze          (40/1.044.595)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
         Societatea Comercială             SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de 29.05.2008,
        CREATIVE SHOP - S.R.L.             C.N.P 2780513340017,
                                  Dl CINCA GHEORGHE, cu domiciliul în Mun.
           HOTĂRÂREA                 București, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 94, ap. 1,
                                sector 1, posesor al CI Seria RD, nr. 290165,
     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            eliberată de secția 1, la data de 16.01.2003,
       CREATIVE SHOP S.R.L.               C.N.P 1540506384182,
         NR. 1/ 19.03.2009                 întruniți statutar, reprezentând un total de 100 % din
  Adunarea generală a asociaților CREATIVE SHOP S.R.L.    capitalul social, în baza actului constitutiv al societății
(“Societatea”) are loc astăzi, 19.03.2009, fiind prezenți    comerciale GEORGI DESIGN S.R.L. și a Legii
toți asociații, respectiv: ARAGON S.R.L., J23/2222/2002,    nr. 31/1990 republicată,
legal reprezentată prin Popovici Dănuț-Marius, în calitate     HOTĂRĂSC:
de administrator unic, deținând 80% din capitalul social și     Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu:
din drepturile de vot, PARHON DANA-ALECSANDRA,           7022- Activități de consultanță pentru afaceri și
având CNP 27811 19390737, deținând 10% din capitalul      management
social și din drepturile de vot, și POPOVICI            Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
DĂNUȚ-MARIUS, având CNP 1680508173154, deținând         neschimbate.
10% din capitalul social și din drepturile de vot, care       Art. 3. Adunarea Generală a Asociaților, mandatează
declară expres că renunță la beneficiul convocării       pe JUCA MARIANA ce se legitimează cu CI seria DP,
prealabile pentru această adunare.
                                nr. 108477, eliberată de DGEJP-DEP, la data de
  Adunarea generală a asociaților, întrunind un cvorum
                                20.09.2004, să se prezinte în numele nostru și pentru noi
de 100%, în unanimitate,
  HOTĂRĂȘTE:                         la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov (înregistrare,
  Art. 1. Se aprobă emblema Societății constând în: o     depunere, ridicare documente) și să îndeplinească
parte literală alcătuită din cuvintele “creative” și “shop”,  formalitățile legale ce se impun din prezenta hotărâre.
cel de-al doilea plasat deasupra și în extremitatea stângă     (42/1.044.597)
a primului, ambele scrise cu litere minuscule, de culoare
negru, cu un font special, și o parte grafică constând
într-o linie dublu curbată de culoare portocaliu având              Societatea Comercială
formă relativ circulară și încadrând cuvântul “shop”,              GEORGI DESIGN - S.R.L.
dispunerea elementelor literale și a celor grafice, precum
și caracteristicile acestora (inclusiv culoare, font,                 NOTIFICARE
dimensiuni) fiind prezentate în Anexa ce face parte
                                  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
integrantă din această hotărâre.
  Art. 2. Se aprobă înființarea a două puncte de lucru ale  Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Societății, astfel:                       prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  (i) în municipiul București, bd. Basarabia         republicată, cu modificările și completările ulterioare,
nr. 250 (incinta Grupului Industrial Titan), et. 1, sector 3,  depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
pentru activități de birou și desfășurarea obiectului de    societății comerciale GEORGI DESIGN S.R.L., cu sediul
activitate;                           în SAT MOGOȘOAIA, COMUNA MOGOȘOAIA,
  (ii) În municipiul București, bd. Basarabia nr. 250     județ Ilfov, Șos. BUCURESTI-TARGOVISTE, CAMERA
(incinta Grupului Industrial Titan), parter, sector 3, pentru  4, nr. 176, înregistrată sub nr. J23/1334/2004, cod unic de
depozit și desfășurarea obiectului de activitate.        înregistrare 16740870, care a fost înregistrat sub
  (41/1.044.596)                       nr. 15421 din 23.03.2009.
                                  (43/1.044.598)
         Societatea Comercială
        GEORGI DESIGN - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                      M.G. AUTO - TRADING - S.R.L.
       HOTĂRÂREA NR. 2/10.03.2009
                                  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/12.03.2009
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  Subsemnatul
       GEORGI DESIGN S.R.L.
                                  RUSANU MARIAN-LUCIAN, cetățean român, născut
  Asociații                          la data de 05.01.1979 în București, sector 5, fiul lui
  Dna CINCA IOANA ELENA (fosta BROSCARU            Dumitru și Georgeta, domiciliat în sat Contesti,
IOANA ELENA), cu domiciliul în București,            str. Sf. Dumitru, nr. 524, com. Contesti, jud. Dambovita,
P-ța Alexandru Lahovari nr. IA, et. 3, ap. 4, sector 1,     posesor a CI, seria DD, nr. 379889, eliberată la data de
posesoare a CI Seria RT, nr. 561217, eliberată de        19.11.2007 de Poliția Racari, CNP 1790105443027,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                  15

  în calitate de asociat unic al S.C. M.G. AUTO -                Societatea Comercială
TRADING S.R.L.                                 AVANTAJ CONSULT - S.R.L.
  am adoptat următoarea decizie prin care am hotărât:
  I.   REVOCAREA        ADMINISTRATORULUI         DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/20.03.2009
RUSANU MARIAN-LUCIAN.
  II S.C. M.G. AUTO - TRADING S.R.L. va fi                 S.C. AVANTAJ CONSULT S.R.L.
administrată cu puteri depline și pe durată nelimitată de      Subsemnata       BURCA     GABRIELA-PAULA,
către: RUSANU GEORGIANA, cetățean român, născută         CNP 2671019463059, identificată cu CI seria RD,
la data de 03.10.1979 în munc. Tirgu Jiu, jud. Gorj, fiica    număr 394375, emitent: SEP, data: 15.07.2004, în
lui Grigore și Teodora, domiciliată în sat Contesti,       calitate de asociat unic al S.C. AVANTAJ
str. Sf. Dumitru nr. 524, com. Contesti, jud. Dambovita,     CONSULT S.R.L. și Constantinescu Dan-Gabriel,
posesoare a CI seria DD, nr. 418289, eliberată          cetățenie română, sex masculin, născut la data de
de SPCLEP Racari, la data de 17.10.2008,             03.03.1952 în București, sector 3, domiciliat în
CNP 2791003182851.                        mun. București, sector 6, Cal. Crângasi nr. 34, bl. 15
  III. CESIONAREA PĂRȚILOR SOCIALE
                                 ICEM, sc. 2, et. 4, ap. 52, identificat cu CI, seria RR,
  Cesionarea unui număr de 10 părți sociale, cu o
                                 nr. 264591, eliberată la data de 13.02.2003 de SP 20,
valoare nominală de 10 ron fiecare, însumând 100 Ron
                                 CNP 1520303400059, în calitate de invitat, am hotărât:
din capitalul social, cu o cotă de participare de 50% din
                                   • Doamna BURCA GABRIELA-PAULA, în calitate de
beneficii și pierderi, către RUSANU GEORGIANA.
                                 cedent, îi cesionează domnului Constantinescu
  În urma contractului de cesiune ce urmează a se
                                 Dan-Gabriel, în calitate de cesionar, 1 parte socială, în
încheia structura capitalului va fi următoarea:
                                 valoare nominală și totală de 10 lei, primind la acesta
RUSANU MARIAN-LUCIAN- 10 părți sociale a
                                 contravaloarea părții cesionate;
10 ron/fiecărei în valoare totală de 100 ron și
                                   • În urma cesiunii capitalul social va fi distribuit pe
RUSANU GEORGIANA-10 părți sociale a 10 ron/ fiecare,
                                 asociați astfel:
în valoare totală de 100 ron. Participarea asociaților la
beneficii și la pierderi, se face proporțional cu participarea    BURCA GABRIELA-PAULA deține 19 părți sociale,
la capital social:                        fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală de 190 lei,
  Rusanu Marian-Lucian-50% și                 rprezentând 95% din capitalul social;
  Rusanu Georgiana-50%, cetățean român, născută la         Constantinescu Dan-Gabriel deține 1 parte sociala, în
data de 03.10.1979, domiciliată în sat Contesti,         valoare de 10 lei, în valoare totală de 10 lei, reprezentând
str. Sf. Dumitru nr. 524, com. Contesti, jud. Dambovita,     5% din capitalul social;
posesor al CI seria DD nr. 418289, eliberată de SPCLEP        Participarea la beneficii și pierderi va fi următoarea:
Racari, la data de 17.10.2008, CNP 2791003182851,          BURCA GABRIELA-PAULA 99%
subsemnatul pierzând astfel calitatea de asociat unic.        Constantinescu Dan-Gabriel 1%
  Urmează actualizarea actului constitutiv și           • Se deschide un punct de lucru la adresa:
îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare.   oraș Buftea, BLD. Mihai Eminescu nr. 32, jud. Ilfov;
  Decizia a fost încheiată și redactată în trei exemplare,     Act redactat de compartimentul de asistență din
astăzi 12.03.2009.                        cadrul ORCT Ilfov, la cererea și pe răspunderea
                                 solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 15094/23.03.2009
  (44/1.044.599)
                                   (46/1.044.601)

        Societatea Comercială
       M.G. AUTO - TRADING - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                        AVANTAJ CONSULT - S.R.L.
            NOTIFICARE
                                             NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București notifică, în conformitate cu          Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      Tribunalul București notifică, în conformitate cu
republicată, cu modificările și completările ulterioare,     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
societății comerciale M.G. AUTO - TRADING S.R.L., cu       depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
sediul în ORAȘ BRAGADIRU, județ Ilfov,              societății comerciale AVANTAJ CONSULT S.R.L., cu
Str. POVERNEI, nr. 39, bloc P42, scara 1, etaj 2, ap. 7,     sediul în ORAȘ MĂGURELE, județ Ilfov, Str. ALUNIS,
înregistrată sub nr. J23/1922/2005, cod unic de         nr. 34B, ap. CAMERA NR1, înregistrată sub
înregistrare 18050320, care a fost înregistrat sub        nr. J23/2072/2005, cod unic de înregistrare 18125678,
nr. 15426 din 23.03.2009.                    care a fost înregistrat sub nr. 15437 din 23.03.2009.
  (45/1.044.600)                          (47/1.044.602)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        PRINTON EXPERT - S.R.L.                    CARLYLE FINANCE - S.R.L.

     DECIZIA NR. 1 DIN 23 MARTIE 2009                     HOTĂRÂREA NR. 1
  Subsemnatul      HRELEA     Ion-Bruno,    cu     A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
CNP 1680405110073, în calitate de asociat unic în cadrul            DIN 18.03.2009
S.C. “PRINTON EXPERT” S.R.L., cu sediul în Buftea,
Aleea Parc, nr. 3, bl. A, sc. B, etj. 1, apt. 4, Jud. Ilfov,    Subsemnații
înmatriculată sub nr. J 23/2822/2008, având            - VOICU MARIN, cetățean român, domiciliat în Mun.
                                București, sector 1, Str. Mihail Eminescu, nr. 50-54, et. 5,
CUI 17761278, dispun următoarele:
                                ap. 12, fiul lui Constantin și Paraschiva, având
  1. Obiectul de activitate al Societății se completează
                                cod numeric personal 1440817131256, născut la data de
astfel: CAEN 1610 -Tăierea și rindeluirea lemnului,
                                17.08.1944, în Jud. Constanta, Com. Lipnita, identificat
1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn,
                                cu CI seria RR, nr. 246292, eliberată la data de
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri,
                                20.11.2002 de Secția 1 Poliție
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și          - VOICU DUMITRA, cetățean român, născută la data
tâmplărie, pentru construcții, 1624 - Fabricarea        de 26.11.1943 în județul Vrancea, Com. Bogza, fiica lui
ambalajelor din lemn, 3319 - Repararea altor          Alexandru și al Victoria, domiciliată în Mun. Constanta,
echipamente,4322 - Lucrări de instalații sanitare, de     str. Făgetului, nr. 15, Județul Constanta, posesoare a CI
încălzire și de aer condiționat, 4332 - Lucrări de tâmplărie  seria KT, nr. 638063 eliberată la data de 17.05.2007 de
și dulgherie, 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și    SPCLEP Constanta, cod numeric personal
terase la construcții, 4674 - Comerț cu ridicata al      2431126131266, prin mandatar VOICU MARIN în baza
echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații  Procurii autentificată sub nr. 438/17.03.2009 de Biroul
sanitare și de încălzire, 4791 - Comerț cu amănuntul prin   Notarial Boruna Chirata și Asociații de Notar Public
intermediul caselor de comenzi sau prin Internet,       Boruna Chirata
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara            în calitate de asociați ai S.C. Aleda Consult S.R.L.,
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.      reprezentând 100% capitalul social, am hotărât în
  2. Se împuternicește Dl Consilier Juridic          unanimitate modificarea Actului Constitutiv al societății
DUMITRESCU Grigore, cu CNP 1310319400068, să          după cum urmează:
întocmească, să semneze actele necesare, inclusiv actul      1. Se schimbă denumirea societății din
constitutiv actualizat, precum și să ne reprezinte la toate  S.C. ALEDA CONSULT S.R.L. în S.C. CARLYLE
organele competente, semnătura acestuia fiindu-ne       FINANCE S.R.L. în baza Dovezii privind disponibilitatea
opozabilă.                           și rezervarea firmei nr. 7777/18.02.2009 eliberată de
  3. Restul prevederilor actului constitutiv rămân      Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
nemodificate. Redactată și semnată de Parte,          București.
                                  2. Se va proceda la redactarea unui nou act constitutiv
în 4 exemplare, astăzi, 23 martie 2009.
                                care sa cuprindă modificările de mai sus.
  (48/1.044.605)
                                  (50/1.044.607)

        Societatea Comercială
                                        Societatea Comercială
        PRINTON EXPERT - S.R.L.
                                       CARLYLE FINANCE - S.R.L.
           NOTIFICARE
                                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă        Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale PRINTON EXPERT S.R.L., cu        societății comerciale CARLYLE FINANCE S.R.L., cu
sediul în ORAȘ BUFTEA, județ Ilfov, Aleea PARC, nr. 3,     sediul în SAT PETREȘTI, COMUNA CORBEANCA,
bloc A, scara B, etaj 1, ap. 4, înregistrată sub        județ Ilfov, Str. ȘOSEAUA UNIRII, nr. 43, înregistrată sub
nr. J23/2822/2008, cod unic de înregistrare 17761278,     nr. J23/1044/2003, cod unic de înregistrare 15516841,
care a fost înregistrat sub nr. 15475 din 23.03.2009.     care a fost înregistrat sub nr. 15477 din 23.03.2009.
  (49/1.044.606)                         (51/1.044.608)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                17

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         VEST 2007 - S.R.L.                     SMART CONCEPT - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                           HOTĂRÂREA

  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR AI               ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR AI
                                    S.C. SMART CONCEPT S.R.L.
     S.C. UNICOM VEST 2007 S.R.L.
                                       NR. 1/04.03.2009
 COM. CHIAJNA, SAT CHIAJNA, STR. VLAD ȚEPEȘ
 NR. 102, CAMERA 4, JUD. ILFOV, J23/2140/2006,         La sediul firmei, astăzi 04.03.2009, Asociații
                               S.C. SMART CONCEPT S.R.L., CONSTANTIN
     C.U.I. 19135190, NR. 1/17.03.2009
                               STEFAN-VALENTIN, domiciliat în Oraș Otopeni,
  Subsemnații VASILE NATALIA, cetățean român,        str. M Ferme nr. 16, jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF,
domiciliat în București, Sector 2, Bld. Dacia, nr. 149,   nr. 168543, eliberată de SPCLEP Otopeni, la data de
sc. 1, ap. 4, născută Ia data de 08.02.1963 în București,  15.11.2007, CNP 1670418293093 și
sector 5, fiica lui Neculai și a Lina, sex feminin,       CONSTANTIN MADALINA-ROXANA, domiciliată în
                               Oraș Otopeni, str. M Ferme nr. 16, jud. Ilfov, identificată
necăsătorită, posesoare al CI. seria RX nr. 235982
                               cu CI seria IF, nr. 168544, eliberată de SPCLEP Otopeni,
eliberată de Secția 6 Poliție la data de 07.11.2003,
                               la data de 15.11.2007, CNP 2721121323939, am hotărât
CNP 2630208400258 și OLARU NICOLAE, cetățean         cu unanimitate de voturi următoarele:
român, domiciliat în București, Sector 2, str. Armeneasca    1. Prelungirea mandatului administratorului
nr. 31, et. 1, ap. 7, născut la data de 27.03.1965 în    CONSTANTIN STEFAN-VALENTIN pentru o perioadă
București, sector 3, fiul lui Alexandru și al Stelica,    nelimitată
sex masculin, necăsătorit, posesor al C.I. seria DP,       (54/1.044.611)
nr. 026973 eliberată de I.G.P.-D.E.P. la data de
25.05.1999, CNP 1650327400748, în calitate de asociați
                                       Societatea Comercială
ai S.C. VEST 2007 S.R.L., am hotărât următoarele:              SMART CONCEPT - S.R.L.
  Art. 1. Completarea obiectului de activitate cu:
  7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică              NOTIFICARE
  9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.     Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  Restul prevederilor actelor constitutive ale societății  Tribunalul București notifică, în conformitate cu
rămân neschimbate.                      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  (52/1.044.609)
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                               societății comerciale SMART CONCEPT S.R.L., cu
        Societatea Comercială            sediul în ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Str. FERME “M”,
         VEST 2007 - S.R.L.             nr. 16, etaj P, înregistrată sub nr. J23/2236/2006, cod unic
                               de înregistrare 17574415, care a fost înregistrat sub
           NOTIFICARE               nr. 15491 din 23.03.2009.

  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă       (55/1.044.612)
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,             Societatea Comercială
                                        BONZAI SERV - S.R.L.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
societății comerciale VEST 2007 S.R.L., cu sediul în
SAT CHIAJNA, COMUNA CHIAJNA, județ Ilfov,                 AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
Str. VLAD TEPES, nr. 102, ap. CAMERA 4, înregistrată             BONZAI SERV S.R.L.
                                     NR. O7 DIN DATA DE 16.03.2009
sub nr. J23/2140/2006, cod unic de înregistrare
19135190, care a fost înregistrat sub nr. 15483 din       Subsemnatul
                                IONITA NELU cetățean român, născut la data de
23.03.2009.
                               26.05.1962, în Mun. București, sector 1, cu domiciliul în
  (53/1.044.610)                      Sat Branesti (Com. Branesti), Str. Oltului, nr. 12, jud. Ilfov,
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
identificat cu CI seria IF, nr. 106310, eliberată de               Societatea Comercială
SPCLEP Pantelimon la data de 24.02.2006,                     MARIDA 2002 - S.R.L.
CNP1620526400238,
  În calitate de asociat unic al societății comerciale           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
BONZAI SERV S.R.L., cu sediul social in Com. Branesti,
Str. Oltului nr. 10, jud. Ilfov, având CUI 9051865, nr. de          AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
înregistrare în Registrul Comerțului J23/803/29.04.2002,             MARIDA 2002 S.R.L.
             AM HOTĂRÂT:                      NR. 01 DIN 16.03.2009
  1. Prelungirea pentru o perioadă nelimitată a
mandatului administratorului dl IONITA NELU cetățean       BONCIU PETRE, cetățean român, născut la data de
român, născut la data de 26.05.1962, în Mun. București,    21:07.1970 în Com. Branesti, Jud. Ilfov, domiciliată în
sector 1, cu domiciliul în Sat Branesti (Com. Branesti),    Jud. Ilfov, Com. Branesti, Str. Înfrățirii nr. 34, identificat cu
Str. Oltului nr. 12, jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF,  CI seria RT, nr. 079101, eliberată de Secția 8 la data de
nr. 106310, eliberată de SPCLEP Pantelimon la data de     24.03.2000, CNP1700721470021,
24.02.2006, CNP 1620526400238, începând cu data de        În calitate de asociat unic al societății comerciale
28.01.2009. Administratorul va avea puteri depline.      MARIDA 2002 S.R.L., cu sediul social în Județul Ilfov,
  2. Prelungirea pentru o perioadă de 10 ani a        Comuna Branesti Str. Înfrățirii nr. 34, având
valabilității sediului secundar din Județul Ilfov,       CUI 14538787, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului
Com. Branesti, Sat Branesti, Str. Mărășești, nr. 5,
                                J23/489/2002,
începând cu data de 28.01.2009.
  Prezenta va produce efecte față de terți după                  AM HOTĂRÂT:
înregistrarea la Registrul Comerțului. Celelalte clauze din    Completarea obiectului secundar de activitate cu
Actul Constitutiv rămân nemodificate.             următoarele coduri CAEN:
                                 Cod CAEN 4941 TRANSPORTURI RUTIERE DE
  (56/1.044.613)
                                MĂRFURI
                                 Cod CAEN 4942 SERVICII DE MUTARE
         Societatea Comercială              Cod CAEN 5210 DEPOZITĂRI
         BONZAI SERV - S.R.L.               Cod CAEN 5221 ACTIVITĂȚI DE SERVICII ANEXE
                                PENTRU TRANSPORTURI TERESTRE
           NOTIFICARE
                                 Cod CAEN 5224 MANIPULĂRI
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă        Cod CAEN 5229 ALTE ACTIVITĂȚI ANEXE
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       TRANSPORTURILOR
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,       Cod CAEN 5320 ALTE ACTIVITĂȚI POȘTALE ȘI DE
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                CURIER
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                 Celelalte clauze din Actul constitutiv rămân
societății comerciale BONZAI SERV S.R.L., cu sediul în
COMUNA BRĂNEȘTI, județ Ilfov, Str. OLTULUI, nr. 10,      nemodificate.
înregistrată sub nr. J23/803/2002, cod unic de           (59/1.044.616)
înregistrare 9051865, care a fost înregistrat sub nr. 15513
din 23.03.2009.
                                         Societatea Comercială
  (57/1.044.614)                                MARIDA 2002 - S.R.L.

        Societatea Comercială                          NOTIFICARE
      VIDEO CRISTINA IMPEX - S.R.L.
                                  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 5/18.03.2009          Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  Subsemnatul CONDU ȘTEFAN, cu domiciliul în         republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Sat Dobroesti (Com. Dobroesti), Intr. Eroilor nr. 6,
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Jud. Ilfov, legitimat cu CI seria BF nr. 089776, eliberată
                                societății comerciale MARIDA 2002 S.R.L., cu sediul în
de SPCLEP Pantelimon, la data de 19.07.2005,
CNP 1640127400187, în calitate de asociat unic al       COMUNA BRĂNEȘTI, județ Ilfov, Str. ÎNFRĂȚIRII, nr. 34,
S.C. VIDEO CRISTINA IMPEX S.R.L., am decis:          înregistrată sub nr. J23/489/2002, cod unic de
  1. Radierea punctului de lucru situat în București,     înregistrare 14538787, care a fost înregistrat sub
B-dul Basarabia, nr. 66, sector 2.               nr. 15515 din 23.03.2009.
  (58/1.044.615)                         (60/1.044.617)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                19

         Societatea Comercială                   Societatea Comercială
         UCAK GROUP - S.R.L.                CASTA PRAETORIA INTERNATIONAL - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                         HOTĂRÂREA
      NR. 01 DIN DATA DE 17.03.2009
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Subsemnatul UCAK ASKIN, cetățean turc, fiul lui
                                 S.C. CASTA PRAETORIA INTERNATIONAL S.R.L.
Hayrettin și Nihal, născut la data de 10.02.1990 în
                                       NR. 2/ 20.03.2009
Konak - Turcia, necăsătorit, sex masculin, cu domiciliul în
Turcia, Izmir-Seferhisar, posesor al pașaportului         S.C. RELAD INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
seria TR-U, nr. 485552, eliberat de Aut. Turce la data de   Municipiul Buzău, Strada Transilvaniei, nr. 201, camerele
20.05.2008, în calitate de Asociat unic și Administrator al  2 și 3, parter, județul Buzău, J10/1624/2008,
S.C. UCAK GROUP S.R.L. cu sediul în Comuna           CUI 5222750, reprezentată de dl Pirvulescu Iulian, în
AFUMAȚI, STR. TUFANULUI, NR. 6, Camera 1,           baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților din data de
Județul ILFOV, J23/3634/21.11.2008; CUI 24777498, am
                                26.01.2009,
hotărât următoarele :
                                  și
  Art. 1 Cesionarea unei părți sociale în valoare de
100 lei, lui:                           S.C. RELAD INTERNATIONAL PHARMA S.R.L., cu
  - OZKUMRU ERDINC, cetățean turc, fiul lui Nihat și     sediul în Municipiul Buzău, Strada Transilvaniei, nr. 201,
Muazzez, născut la data de 15.07.1966 în Izmir-Turcia,     camerele 2 și 3, parter, județul Buzău, J10/1625/2008,
necăsătorit, sex masculin, cu domiciliul în Turcia       CUI 7025720, reprezentată de dl Pirvulescu Iulian, în
Izmir-Konak, Goztepe, Str. 84, nr. 10/4-4 posesor al      baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților din data de
pașaportului seria TR-I, nr. 303462, eliberat de Aut. Turce  26.01.2009
la data de 20.06.1996 valabil până la data de 15.01.2014;     În calitate de asociați ai societății comerciale
Astfel acesta deține 1 (una) parte socială x 100 lei =     CASTA PRAETORIA INTERNATIONAL S.R.L., în care
100 lei. Cotă de participare la beneficii și pierderi 5 %.   S.C. RELAD INTERNATIONAL S.R.L. deține 19 părți
  Capitalul social de 2.000 lei, va fi deținut de asociați  sociale   (95%    din  capitalul   social),   iar
astfel:                            S.C. RELAD INTERNATIONAL PHARMA S.R.L. deține
  1. UCAK ASKIN - 19 părți sociale x 100 lei fiecare =
                                1 parte socială (5% din capitalul social), renunțându-se la
1900 lei reprezentând 95 % din capitalul social. Cotă de
                                formalitățile de convocare, ne-am întrunit în ședința
participare la beneficii și pierderi 95 %.
  2. OZKUMRU ERDINC - 1 parte sociala x 100 lei =      extraordinară din data de 20.03.2009, la sediul societății,
100 lei reprezentând 5 % din capitalul social. Cotă de     având următoarea
participare la beneficii și pierderi 5 %.                        ORDINE DE ZI:
  Contravaloarea pârtii sociale cesionate a fost încasată    1. Luarea unei hotărâri cu privire la prelungirea
la semnarea Contractului de cesiune nr. 01/17.03.2009     mandatului administratorului societății. În urma dezbaterii
  Celelalte articole din actul constitutiv rămân       problemelor aflate pe ordinea de zi, adunarea generală,
neschimbate.                          în unanimitate,
  Tehnoredactat de părți în trei exemplare azi data                   HOTĂRĂȘTE
semnării prezentului act.                     Art. 1. Se prelungește mandatul de administrator a
  (61/1.044.618)                       dlui TANE CRISTINEL, născut la data de 01.11.1970, în
                                București, domiciliat în București, Int. Reconstrucției
                                nr. 4, bl. 27, sc. 1, et. 5, ap. 22, sector 3, legitimat cu CI
         Societatea Comercială             Seria DP, nr. 099614, eliberată la data de 28.08.2003 de
         UCAK GROUP - S.R.L.
                                DGEIP - DEP, CNP 17001101470011, de la data expirării
                                până la data de 21.03.2013.
           NOTIFICARE
                                  Redactată în 4 exemplare originale astăzi,
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      20.03.2009.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,       (63/1.044.620)
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al           Societatea Comercială
societății comerciale UCAK GROUP S.R.L., cu sediul în       CASTA PRAETORIA INTERNATIONAL - S.R.L.
COMUNA AFUMAȚI, județ Ilfov, Str. TUFANULUI,
nr. 6, ap. CAMERA 1, înregistrată sub nr. J23/3634/2008,               NOTIFICARE
cod unic de înregistrare 24777498, care a fost înregistrat
                                 Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
sub nr. 15519din 23.03.2009.
                                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  (62/1.044.619)                       prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
republicată, cu modificările și completările ulterioare,            Societatea Comercială
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al          BARLA ROOTS COMPANY - S.R.L.
societății   comerciale   CASTA   PRAETORIA
                                            HOTĂRÂREA
INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în ORAȘ
VOLUNTARI, județ Ilfov, Șos. PIPERA-TUNARI2/II,             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
etaj 5, înregistrată sub nr. J23/3144/2007, cod unic de            NR. 1/ DATA 11.03.2009
înregistrare 13429072, care a fost înregistrat sub          Adunarea Generala Asociaților s-a întrunit în
nr. 15575 din 24.03.2009.                    conformitate cu prevederile legii 31/1990 republicată La
                                 Adunarea Generală participă următorii asociați:
  (64/1.044.621)                          - Barla Irina, cetățean român, fiica lui Constantin și
                                 Ana, născută la 2 martie 1968 în Iasi, domiciliată în
                                 București, str. Uverturii nr. 43, bl. 1, sc. 2, et. 1, ap. 45,
        Societatea Comercială               sector 6, necăsătorită, posesoarea a CI seria DP,
      MORGAN CONSTRUCT - S.R.L.              nr. 095648, CNP 2680302461569,
                                   - Barla Cristina, cetățean român, fiica lui Constantin și
                                 Ana, născută la 14 decembrie 1969 în Iasi, domiciliata in
        DECIZIE NR 5/ 12.03.2009             București, str. Uverturii nr. 43, bl. 1, sc. 2, et. 1, ap. 45,
  Subscrisa S.C. MORGAN CONSTRUCT S.R.L.            sector 6, necăsătorita, posesoarea a CI seria RX,
                                 nr. 284427, CNP 2691121461542,
înregistrată la registrul comerțului; J23/463/2007 având       ai societății S.C. BARLA ROOTS COMPANY S.R.L.
CUI 21166392 cu sediul social în com. Berceni, strada      cu sediul în județul Ilfov, Loc. Rudeni, oraș Chitila, Drumul
1 Decembrie. nr. 129, județul Ilfov reprezentată legal prin   Centura Chitila-Mogosoaia nr. 25 lotul 11-1 IA, având
asociatul unic IVAN FLORENTINA,                 numărul de înmatriculare la O.R.C. J23/3227/2008,
                                 CUI 24604985
  DECIDE                              Adunarea este statutar constituită, fiind prezenți
  Art. 1. Începând cu data de 13.03.2009 societatea      asociații reprezentând 100% din capitalul social.
v-a închiria, pentru destinație comercială, spațiul din       Cu prilejul acestei Adunări Generale, noi, asociații, am
                                 hotărât următoarele:
str. Inventiei nr. 32, sector 3, Bucuresti, pentru înființarea
                                   1. Deschiderea unui punct de lucru în Localitatea
unui punct de lucru                       Voluntari, Jud. Ilfov, Str. Emil Racovita nr. 35-39, tarla 45,
  Art. 3. Prezenta va fi comunicată la Oficiul Registrului   parcela 934/1/4, Lot AC 01, subsol, camera cu acces
Comerțului Județului Ilfov.                   exterior situată la nord în baza contractului de închiriere.
                                   2. Redactarea actului constitutiv al societății
  (65/1.044.622)                        S.C. BARLA ROOTS COMPANY S.R.L. ca urmare a
                                 modificărilor survenite în cadrul societății.
                                   Întocmit astăzi 11.03.2009 la sediul societății
         Societatea Comercială              S.C. BARLA ROOTS COMPANY S.R.L. în 2 exemplare
       VIO EXIM COMPANY - S.R.L.             originale.
                                   (67/1.044.624)
        DECIZIA NR. 1/23.03.2009
                                         Societatea Comercială
       A UNICULUI ASOCIAT AL
                                        RATANA PROD EXIM - S.R.L.
     S.C. VIO EXIM COMPANY S.R.L.,
     J23/1651/2008, C.U.I. 23959955,                        HOTĂRÂREA
  SEDIUL SOCIAL: LOC. CHITILA, ORAȘ CHITILA,
   ȘOS. BANATULUI NR. 119, JUD. ILFOV               ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR AI
                                     S.C. RATANA PROD EXIM S.R.L.
  Subsemnatul SANDU VIOREL, născut la data de          CU SEDIUL ÎN JUDEȚUL ILFOV, ORAȘ VOLUNTARI
03.10.1967, domiciliat în București, Șos. Fabrica de             ȘOS. AFUMAȚI NR. 11A,
Glucoza nr. 5, Sec. 2, posesor al CI seria RT, nr. 180509     ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
eliberată de Secția 6 la data de 23.07.2001,              SUB NR. J23/54/2000 C.U.I. 12708311,
CNP 1671003470022, în calitate de unic asociat            ÎNCHEIATĂ AZI 05 MARTIE 2009 SUB NR. 1
hotărăsc după cum urmează:                      Subsemnații YAHYA A.S. ABU ZIAD cetățean
  Art. 1: Se deschide un punct de lucru în București,      iordanian, sex bărbătesc, necăsătorit, născut la data de
B.dul Ion Mihalache nr. 138-140, Piața Domenii,         22.11.1955 în Iordania, domiciliat în Iordania Zraka, cu
Spațiul Vioexim, Sector 1.                    reședință în România, Oraș Voluntari, Str. Nicolae
                                 Leonard nr. 38, Județul Ilfov, posesor al pașaportului
  (66/1.044.623)                        nr. 1859542 eliberat de autoritățile iordaniene la data de
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                21

25.10.2005, C.N.P.7551122470014 și MOHAMAD ALI         Turcia-Mugla, domiciliat în Turcia, Istanbul 63 Ada
cetățean sirian, sex bărbătesc, necăsătorit, născut la     Gardenya 5/3 D 24 Atasehir, Coskun Yalcin, cetățean
data de 01.01.1970 în Siria Alep, domiciliat în Siria Alep   turc, fiul lui Șakir și al Afiyet, născut la 01.01.1960, în
posesor al pașportului nr. 3222307 eliberat de autoritățile   Turcia-Koyunagili, domiciliat în Turcia, Kartal, Cadesi
siriene la data de 27.01.1998, în calitate de asociați ai    Yakacik Yolu, nr. 75 Yakacik Istanbul și Yurdanur Yalcin,
S.C. RATANA PROD EXIM S.R.L. cu sediul în            cetățean turc, fiul lui Șakir și al Afiyet, născut la data de
Județul Ilfov, Oraș Voluntari Șos. Afumați nr. 11A,
                                01.02.1949, în Turcia-Kozungili, domiciliat în Turcia,
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J23/54/2000
                                Kartal, Cadesi Yakacik Yolu nr. 75 Yakacik Istanbu,
C.U.I. 12708311, am hotărât următoarele:
  1. Cesionarea părților sociale deținute de asociatul    conform mandatului autentic nr. 03775 din 05.02.2009,
MOHAMAD ALI în număr de 35 p.s. a câte 10 RON          dat în fața notarului public MEHMET ASAF ARAS din
fiecare, în valoare totală de 350 RON reprezentând 10 %     ISTANBUL, str. Namik Kemal CD 25.1 Pendic Istanbul, în
cotă de participare la beneficii și pierderi, către asociatul  calitate de asociați ai S.C. SUNTEX DESIGN S.R.L., cu
YAHYA A.S. ABU ZIAD. Urmare a cesiunii structura        sediul social în orașul Voluntari, str. Iancu Nicolae,
capitalului social al societății rămâne neschimbată, în     nr. 103, Complex Gramma E3, Județul Ilfov, înmatriculată
sumă de 3.500 RON divizat în 350 p.s. a câte 10 RON       sub nr. J23/1152/2004, CUI 1540096, am HOTĂRÂT:
flecare, deținut în totalitate de asociatul YAHYA A.S.       - Cedarea părților sociale integral deținute de Cengiz
ABU ZIAD având o cotă de participare la beneficii și      Yalcin (390), Erbu Yalcin (286), Coskun Yalcin (312),
pierderi de 100%.                        Yurdanur Yalcin 312), în valoare totală de 13.000 lei (la
  (68/1.044.625)                       data constituirii societății) către D-nul Yildirim Yașar și
                                ieșirea noastră din societate.
                                  - Retragerea din funcția de administrator a lui
        Societatea Comercială
       RATANA PROD EXIM - S.R.L.             Cengiz Yalcin.
                                  În urma cesiunii YILDIRIM YAȘAR, cetățean turc,
            NOTIFICARE                născut la data 01.01.1959, fiul lui Hicabi și Nazli,
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      căsătorit, legitimat cu pașaport seria TR-V, Nr.466804,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        eliberat de autoritățile turce, la data de 11,
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      februarie 2009, valabil până la data de 10 februarie 2012,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    domiciliat în Turcia, Sakarya, Akyazi, Erdogdu, devine
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     unic asociat și administrator al societății și deține integral
societății comerciale RATANA PROD EXIM S.R.L., cu        capitalul social, constituit din 1.300 părți sociale a 10 lei
sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, Șos. AFUMAȚI,      fiecare parte socială, în valoare totală de 13.000 lei,
nr. 11A, înregistrată sub nr. J23/54/2000, cod unic de     reprezentând 100% din capitalul social.
înregistrare 12708311, care a fost înregistrat sub         Pentru următorii 4 ani se numește administrator
nr. 15609 din 24.03.2009.                    YLDIRIM YAȘAR cu puteri depline.
  (69/1.044.626)                         (70/1.044.627)

        Societatea Comercială
                                         Societatea Comercială
        SUNTEX DESIGN - S.R.L.
                                        SUNTEX DESIGN - S.R.L.
           HOTĂRÂREA
                                            NOTIFICARE
  ADUNĂRII GENERALE NR. 7 A ASOCIAȚILOR              Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
       S.C. SUNTEX DESIGN S.R.L.             Tribunalul București notifică, în conformitate cu
   ÎNREGISTRATĂ SUB NR. J23/1152/2004,            prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
   C.U.I. 15140096 DIN DATA DE 16-03-2009
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Subscrișii                          depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  Cengiz Yalcin, cetățean turc, fiul lui Șakir și al Afiyet,  societății comerciale SUNTEX DESIGN S.R.L., cu sediul
născut la data de 01.04.1965, Turcia-Koyunagili,        în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, Str. IANCU NICOLAE,
domiciliat în Turcia, Istanbul 63 Ada Gardenya 5/3, D 24,    COMPLEX GAMMA E3, nr. 103, înregistrată sub
Atasehir, posesorul pașaportului sera TR-T nr. 580063,     nr. J23/1152/2004, cod unic de înregistrare 15140096,
eliberat de autoritățile turce, la 31.01.2001, în nume
                                care a fost înregistrat sub nr. 15616 din 24.03.2009.
propriu și ca împuternicit, al asociaților, Erbu Yalcin, fiul
Hasan și Nuray, cetățean turc, născut 05.05.1975, în        (71/1.044.628)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
        Societatea Comercială                 prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
       MODERN PROMOTION - S.R.L.                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                   depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
     HOTĂRÂREA AGA NR.1/ 23.03.2009               societății comerciale MODERN PROMOTION S.R.L., cu
                                   sediul în SAT BRĂNEȘTI, COMUNA BRĂNEȘTI,
     S.C. MODERN PROMOTION S.R.L.;               județ Ilfov, Str. I. C. BRATIANU, nr. 9C, înregistrată sub
       J23/484/2006; C.U.I. 18470676              nr. J23/484/2006, cod unic de înregistrare 18470676,
      COM. BRĂNEȘTI, SAT BRĂNEȘTI,               care a fost înregistrat sub nr. 15636 din 24.03.2009.
    STR. I. C.BRATIANU, NR. 9C, JUD. ILFOV
                                     (73/1.044.630)
  Subsemnatele Cozmi Maria-Ana, domiciliată în
București, sector 3, Int. Bădeni nr. 2A, bl. Y7 BIS, sc. 2,
ap. 46, identificată cu CI, seria RR, nr. 476122, eliberată           Societatea Comercială
la data de 20.08.2007 de SPCEP S3, bir. nr. 5,               ERMON EXPERT CONSTRUCT - S.R.L.
CNP 2790112062952 și Iacob Mihaela, identificată cu CI,
seria IF, nr. 110590, eliberată la data de 14.04.2006 de                  HOTĂRÂREA
SPCLEP Pantelimon, CNP 2800611440037, în calitate
                                      ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
de asociați ai S.C. MODERN PROMOTION S.R.L., am
                                      S.C. ERMON EXPERT CONSTRUCT S.R.L.
hotărât:
                                           NR. 1/23.03.2009
  • Doamna Iacob Mihaela, în calitate de cedent, îi
cesionează doamnei Cozmi Maria-Ana, în calitate de            Adunarea generală a asociaților S.C. ERMON
cesionar, 10 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei, în     EXPERT CONSTRUCT S.R.L. s-a ținut pe data de
valoare totală de 100 lei;                      23.03.2009, la sediul din Oraș Voluntari, str. Intrarea
  • În urma cesiunii cedenta își pierde calitatea de        Ecaterina Teodoroiu, nr. 13B, Județul Ilfov, fiind de față
asociat în societate, nemaiavând nici un drept și nicio       ambii asociați:
obligație față de aceasta, doamna Cozmi Maria-Ana            Calagan Mioara-Monica domiciliată în Municipiul
devenind asociat unic al societății, deținând 20 de părți      Sibiu, str. Aleea Taberei, nr. 5, sc. C, Et. 2, ap. 36,
sociale, fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală de     Județul Sibiu, posesoare a CI. seria SB, nr. 315614,
200 lei, reprezentând 100% capitalul social al societății;      eliberată de SPCLEP Sibiu, la data de 06.09.2006,
  • Doamna Iacob Mihaela este revocată din funcția de       CNP 2810702420066, în calitate de asociat și
administrator al societății, doamna Cozmi Maria-Ana         administrator,
devenind unic administrator, având mandat nelimitat și          Calagan Nuri, cetățean turc, căsătorit născut la data
puteri depline de reprezentare;                   de 01.02.1962, în Turcia domiciliat în sat. Voluntari,
  • Se precizează datele de identificare ale doamnei        str. Intrarea Ecaterina Teodoroiu, nr. 13B, Județul Ilfov
Cozmi Maria-Ana, conform celor de mai sus;              care se legitimează cu carte de rezidenta pentru membrii
  • Domeniul principal de activitate al societății va fi      de familie eliberată la data de 11.11.2007, de către
731 Publicitate;                           O.R.I - ILFOV, CNP 7620201470023 în calitate de
  • Obiectul principal de activitate al societății va fi cod    asociat,
CAEN 7311 Activități ale agențiilor de publicitate, vechiul       Asociații au fost convocați potrivit legii.
principal trecând în secundar;                      Hotărârea adoptata îndeplinește toate condițiile de
  • Se radiază din obiectul secundar de activitate al       validitate, potrivit dispozițiilor legale și statutare.
societății codurile CAEN : 8020;8291;                  Adunarea generală a hotărât:
  • Se schimba sediul social al societății la adresa:         1. Extinderea obiectului de activitate cu codul
București, Intrarea Badeni nr. 2A, bl. Y7 BIS, sc. 2, parter,    1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
sector 3;                              produselor proaspete de patiserie; 4724 -Comerț cu
  Act redactat de compartimentul de asistență din         amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor
cadrul ORCT Ilfov, la cererea și pe răspunderea           zaharoase, în magazine specializate; 4725 - Comerț cu
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 15197/20.03.2009.  amănuntul al băuturilor în magazine specializate;
                                   4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
  (72/1.044.629)                          cu vânzarea predominantă de produse alimentare
                                   băuturi și tutun.
        Societatea Comercială                   2. Înființarea unui punct de lucru la adresa București,
       MODERN PROMOTION - S.R.L.                Șos. Viilor, nr. 94, sc. 5, Parter
                                     3. Înființarea unui punct de lucru la adresa
            NOTIFICARE                  str. Siderurgiștilor, nr. 30, bl. SD4A, ap. 41, Mun. Galați
                                   Județul Galați.
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București notifică, în conformitate cu            (74/1.044.631)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                23

       Societatea Comercială               Pașapoarte din Cantonul Vaud, Laussane,
    ERMON EXPERT CONSTRUCT - S.R.L.             Elveția, împuternicit și administrator al societății
                                ALLANCO HOLDING S.A., persoană juridică elvețiană,
            NOTIFICARE                cu sediul în Route de la Croix 150, 1095 Lutry, Elveția,
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      înființată la data de 08.04.2003, având numărul de
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        referința din Registrul principal 2003/03992 și numărul
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      federal CH - 550 - 1034109 - 2., aici prin împuternicit cu
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    procură specială având dată certă nr. 45/19.01.2009 și
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     anume dl. Wael El Ghadban, cetățean român, cu
societății comerciale ERMON EXPERT CONSTRUCT S.R.L.,
                                domiciliul în București, str. Matei Voievod nr. 16, sector 2,
cu sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov,
Str. INTRAREA ECATERINA TEODOROIU, nr. 13B,           identificat cu CI seria RD, no. 285702 eliberată de secția
înregistrată sub nr. J23/1675/2008, cod unic de         8 Poliție la data de 12.12.2002, CNP 1651217400661,
înregistrare 23975691, care a fost înregistrat sub       aici în calitate de asociat,
nr. 15646 din 24.03.2009.                      și
  (75/1.044.632)                         S.C. TOP BRANDS HOLDING S.R.L., persoană
                                juridică română, cu sediul în București, sector 1,
                                Șos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 70 N, Parter,
        Societatea Comercială              înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București
      A&A UNION COMPANY - S.R.L.             sub nr. J40/8322/24.05.2004, având cod unic de
                                înregistrare 16447529, prin dna. Wassila El Taher,
           HOTĂRÂREA                 administrator conform actului constitutiv al societății, aici
                                prin reprezentant special, împuternicit cu procura
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              notarială autentificată de notarul public Mazen Haidar
         NR. 1/23.03.2009                sub nr. 1744/2004 în Liban, Beirut, și tradusă și legalizată
    S.C. A&A UNION COMPANY S.R.L.,             la București sub nr. 10686/29.06.2004 de Mone
J23/3385/2007, C.U.I. 22915918 CU SEDIUL ÎN ORAȘ        Gabriela Olga, notar public, și anume dl Wael
   BUFTEA, STR. OLTULUI NR. 7, JUD. ILFOV           El Ghadban, cetățean român, cu domiciliul în București,
  Subsemnații Anghelov Adrian, identificat cu CI,       str. Matei Voievod nr. 16, sector 2, identificat cu CI
seria RD, nr. 166824, eliberată la data de 30.05.2001,     seria RD, no. 285702 eliberată de secția 8 Poliție la data
CNP 1870526410124 și Constantin Valeriu-Adrian,         de 12.12.2002, CNP 1651217400661, asociat,
identificat cu CI, seria IF, nr. 187175, eliberată la data de    În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
13.05.2008 de SPCLEP Buftea, CNP 1811004410025, în       societățile comerciale, republicată și ale art. 3.3 din actul
calitate de asociați ai S.C. A&A UNION             constitutiv al S.C. BRANDS INTERNATIONAL S.R.L.,
COMPANY S.R.L., am hotărât:                   având în vedere reprezentarea în procent de 100% a
  • Se deschide un punct de lucru la adresa:         capitalului social, decid cu unanimitatea de voturi a celor
oraș Otopeni, Calea Bucureștilor 178-180(corp 3),        prezenți următoarele:
jud. Ilfov;                             Art. 1. Văzând contractul de subînchiriere nr. 827 din
  • Se precizează datele de identificare ale domnului
                                09.03.2009     încheiat   de   societate    cu
Constantin Valeriu-Adrian, conform celor de mai sus;
                                S.C. El Unico Paradis S.R.L., pentru închirierea unui
  Act redactat de compartimentul de asistență din
                                spațiu în suprafața de 6,43 mp, asociații decid înființarea
cadrul ORCT Ilfov, la cererea și pe răspunderea
solicitantului,   potrivit   cererii  de   servicii  unui punct de lucru cu destinația de depozit pentru
nr. 15198/20.03.2009.                      Str. Marasesti nr. 12, Timișoara, județul Timiș, începând
                                cu data de 09.03.2009.
  (76/1.044.633)                         Art. 2. Adunarea generală a asociaților îl
                                împuternicește pe dl Wael EI Ghadban, cetățean român,
       Societatea Comercială               cu domiciliul în București, str. Matei Voievod nr. 16, sector
     BRANDS INTERNATIONAL - S.R.L.             2, identificat cu CI seria RD no. 285702 eliberată
                                de secția 8 Poliție la data de 12.12.2002,
           HOTĂRÂREA                 CNP 1651217400661, cu aducerea la îndeplinire a
                                prezentei hotărâri, declararea punctului de lucru la Oficiul
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Registrului Comerțului și - în cazul în care este necesar -
      NR. 828 DIN 09.03.2009               să împuternicească la rândul sau o altă persoană pentru
                                realizarea scopului propus.
  Dl Karim Allan Bandack, cetățean elvețian, de
                                  Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 09.03.2009,
naționalitate elvețiană, domiciliat în Str. William Fraisee
                                în 3 exemplare originale.
nr. 14, 1006 Lausanne, Elveția, legitimat cu pașaport
nr. X 0646272 emis la data de 30.11.2007 de către Biroul      (77/1.044.634)
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
         Societatea Comercială               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
        CRISPRIMA GROUP - S.R.L.               societății comerciale CRISPRIMA GROUP S.R.L., cu
                                  sediul în ORAȘ BRAGADIRU, județ Ilfov, Str. UNIRII,
            HOTĂRÂREA                  nr. 32A, înregistrată sub nr. J23/659/2005, cod unic de
                                  înregistrare 17417917, care a fost înregistrat sub
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  nr. 15663 din 24.03.2009.
     S.C. CRISPRIMA GROUP S.R.L.,
     J23/659/2005, C.U.I. 17417917                 (79/1.044.636)
  CU SEDIUL ÎN ORAȘ BRAGADIRU, STR. UNIRII
        NR. 32A, JUD. ILFOV
                                          Societatea Comercială
  Subsemnații CARAULAN VASILE, CNP 1690402360036,               ETC INTERNATIONAL - S.R.L.
identificat cu CI seria IF, număr 166252, emitent SPCLEP
BRAGADIRU, data 24.10.2007 și CARAULAN LARISA,                  HOTĂRÂREA NR. 2/18.03.2009
CNP 8630409470014, identificată cu CI seria RTR,
număr 08143, emitent O.R.I. - ILFOV, data 05.10.2007, în        Subsemnații ZOLOTUHIN V. VALERII, cetățean
calitate de asociați ai S.C. CRISPRIMA GROUP S.R.L.,        român, domiciliat în Orașul Popesti-Leordeni,
am hotărât:                             Județul Ilfov, Str. Amurgului, nr. 63C, posesor al CI
  • Se deschide un punct de lucru la adresa:           seria IF nr. 167705, eliberată de SPCLEP JILAVA la
oraș Bragadiru, str. Unirii nr. 32 A, jud. Ilfov;          data de 07.11.2007, CNP 1771112205501 și
  • Se radiază punctul de lucru situat la adresa:         ZOLOTUHINA V. ANNA, domiciliată în Taraclia, Sat
Jud. Ilfov, ORAȘ BRAGADIRU, Șos. ALEXANDRIEI,            Corten, Republica Moldova, Str. Komsomolskaia, nr. 113,
ZONA BLOC P 26;                           posesoare a CI. seria A nr. 46035766, eliberată la data de
  • Se completează obiectul secundar de activitate al       17.07.2006 de Oficiul 46, C.N.P. 0971204150209, în
societății cu următoarele coduri CAEN:               calitate de asociați, reprezentând 100% din capitalul
  4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine        social, am hotărât în unanimitate completarea obiectului
specializate                            de activitate cu următoarele activități codificate conform
  4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de     nomenclatorului CAEN: 4614 - intermedieri în comerțul
papetărie, în magazine specializate                 cu mașini, echipamente industriale, nave și
  4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în          avioane(mașini și utilaje pentru producție publicitară,
magazine specializate
                                  imprimante, mașini de frezat și gravat, echipamente,
  4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
                                  materiale, LED, cerneluri, vopsea, materiale pentru
articolelor din piele, în magazine specializate
                                  construcții etc); 4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și
  4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
                                  echipamente (import-export de mașini și utilaje pentru
specializate
  4540 “Comerț cu motociclete, piese și accesorii         producție publicitară, imprimante, mașini de frezat și
aferente; întreținerea și repararea motocicletelor”         gravat, echipamente, materiale, LED, cerneluri, vopsea,
  4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei      materiale pentru construcții etc).
și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe       (80/1.044.637)
  4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
piețe al altor produse
  4799 Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara                Societatea Comercială
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor                ETC INTERNATIONAL - S.R.L.
  Act redactat de compartimentul de asistență din
cadrul ORCT Ilfov, la cererea și pe răspunderea                      NOTIFICARE
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 14969/20.03.2009   Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  (78/1.044.635)                         Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                  prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                  republicată, cu modificările și completările ulterioare,
         Societatea Comercială
                                  depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
        CRISPRIMA GROUP - S.R.L.
                                  societății comerciale ETC INTERNATIONAL S.R.L., cu
            NOTIFICARE                 sediul în ORAȘ POPEȘTI LEORDENI, județ Ilfov,
                                  Str. AMURGULUI, nr. 63C, înregistrată sub
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                  nr. J23/330/2008, cod unic de înregistrare 23228572,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                  care a fost înregistrat sub nr. 15665 din 24.03.2009.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,        (81/1.044.638)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                 25

         Societatea Comercială                SUZUKI YASUHITO RYAN, 24 părți sociale, în
        ASTEC ROMANIA - S.R.L.              valoare totala de 240 RON, numerotate de la 77 la
                                 100 reprezentănd 24% din capitalul social total
            HOTĂRÂREA                   Părtile sociale aparțin în totalitate și exclusiv
                                 asociatului căruia îi aparțin, de asemenea, în totalitate și
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              exclusiv, beneficiile societății, precum și toate riscurile și
         NR. 1/23.03.2009                 consecințele pierderilor, cu același raport al părților
  Subsemnații FLORESCU VALENTIN, domiciliat în         sociale, până la limita capitalului social (răspundere în
București, Calea Moșilo,r nr. 199, bl. 3, sc. A, et. 5, ap. 18,  limita capitalului social).
sector 2 posesor al C.I. seria RX, nr. 106780, eliberată de      Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi 23.03.2009,
Secția 8 la data de U.03.1999, CNP 1550620400129         în limba română, cât și-n limba engleză într-un număr de
cetățean român, FERRY RUSSELL PAUL, domiciliat în         trei exemplare.
SUA, loc. California 92007, Str. Cardiff P.O. Box 1177,        (82/1.044.639)
identificat prin pașaport nr. P 710838153, eliberat de
Ambasada SUA din București, la data de 20.09.2004,
născut la data de 03.06.1954 in New York SUA, cetățean              Societatea Comercială
american, HIGASHIDA YOSHIAKI, domiciliat în Japonia,               ASTEC ROMANIA - S.R.L.
Local. Japonia, identificat prin pașaport tip P nr. TH
3634285, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe din                  NOTIFICARE
Japonia la data de 25.06.2007, născut la data de
02.01.1939 în Japonia, cetățean japonez și              Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
SUZUKI YASUHITO RYAN, domiciliat în SUA, identificat       Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prin pașaport tip P nr. 039739803, eliberat de Autoritățile    prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Americane din Los Angeles la data de 20.11.2006, născut      republicată, cu modificările și completările ulterioare,
la data de 18.08.1961, cetățean american, în calitate de     depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
asociați ai S.C. ASTEC ROMANIA S.R.L., cu sediul în        societății comerciale ASTEC ROMANIA S.R.L., cu sediul
Oraș Măgurele, Bd. Atomistilor nr. 401, Jud. Ilfov,        în ORAȘ MĂGURELE, județ Ilfov, B-dul ATOMISTILOR,
înregistrată    la  Registrul   Comerțului    sub   nr. 401, înregistrată sub nr. J23/3660/2008, cod unic de
nr. J23/3660/2008, C.U.I. 13260088, în baza prevederilor     înregistrare 13260088, care a fost înregistrat sub
Actului Constitutiv am hotărât:                  nr. 15671 din 24.03.2009.
  Art. 1. Schimbarea obiectului principal de activitate
                                   (83/1.044.640)
clasificat conform CAEN Rev. 2, astfel: Domeniul
principal de activitate : cod CAEN 2829 Fabricarea altor
mașini și utilaje de utilizare generala n.c.a.; Obiectul            Societatea Comercială
principal de activitate cod CAEN 3900 Activități și servicii         NNG PRODCONSTRUCT - S.R.L.
de decontaminare, și includerea precedentului obiect
principal în activități secundare.                            HOTĂRÂREA
  Art. 2 Extinderea obiectului secundar cu următoarele
activități recodificate conform CAEN Rev 2:               ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare         S.C. NNG PRODCONSTRUCT S.R.L.
generală n.c.a                               J23/2305/2002, C.U.I. 14984674
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
                                     SEDIUL SOCIAL: ORAȘ PANTELIMON,
  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
                                   BD. BIRUINȚEI NR. 57, JUDEȚ ILFOV DIN DATA
  Art.3. FERRY RUSSELL PAUL cedează toate cele
3 părți sociale a câte 10 lei fiecare, având o valoare totală       DE 20.03.2009 NR. 2502/20.03.2009
de 30 lei, reprezentând 3% din capitalul social, aport în      Subsemnații
numerar astfel: către d-nul FLORESCU VALENTIN            NEACSU NICOLAE - CNP 1700712293169, cetățean
1 parte socială în valoare de 10 lei, către            român, domiciliat în București, str. Pietrosita, nr. 5,
d-nul HIGASHEDA YOSHIAKI 1 parte socială în valoare        sector 1, legitimat cu CI seria RD nr. 113404, emitent
de 10 lei și către d-nul SUZUKI YASUHITO RYAN 1 parte
                                 Secția 5 Poliție la data de 18.07.2009 și
socială în valoare de 10 lei.
                                   NEACSU GHEORGHITA - CNP 1740926293114,
  Structura participării asociaților la constituirea
capitalului social după cesionare, se prezintă astfel:      cetățean român, domiciliat în București, str. Pietrosita
  FLORESCU VALENTIN - 52 părți sociale, în valoare       nr. 5, sector 1, legitimat cu CI seria RR, nr. 223069,
totala de 520 RON, numerotate de la 1 la             emitent Secția 5 Poliție la data de 06.08.2002,
52 reprezentând 52% din capitalul social total            Ambii în calitate de asociați și administratori ai
  HIGASHIDA YOSHIAKI, 24 părți sociale, în valoare       societății comerciale cu răspundere limitată
totala de 240 RON, numerotate de la 53 la 76           NNG PRODCONSTRUCT, am hotărât, după cum
reprezentând 24% din capitalul social total            urmează:
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
  Articol unic. Se hotărăște închiderea punctului de     CNP 1880126014661, emisă de SPCEP S2 biroul nr. 1,
lucru al societății de la adresa: oraș Pantelimon,       la data de 16.09.2005, în calitate de asociat unic, am
str. Mircea Eliade, nr. 27, județ Ilfov.            hotărât:
                                  1. Se completează obiectul de activitate al societății
  Redactat la sediul societății, în 4 exemplare,       cu următoarele coduri CAEN: 6201 - Activitati de
astăzi 20.03.2009.                       realizare a software-ului la comanda (software orientat
  (84/1.044.641)                       client); 6202 - Activități de consultanță în tehnologia
                                informației; 6203 - Activitati de management (gestiune și
                                exploatare) a mijloacelor de calcul; 6209 - Alte activități
      Societatea Comercială               de servicii privind tehnologia informației; 6311 - Prelucrarea
  TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII -           datelor, administrarea paginilor web și activități conexe ;
                                6312 - Activități ale portalurilor web; 6391 - Activități ale
          S.R.L.                   agențiilor de știri; 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;
                                1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL               Restul prevederilor cuprinse în actul constitutiv al
                                societății rămân neschimbate.
     S.C TERRA ROMANIA UTILAJE DE
                                  (86/1.044.643)
        CONSTRUCTII S.R.L.
      NR. 06 DIN DATA DE 18.03.2009
  Subscrisa                                 Societatea Comercială
  - S.C. INDUSTRIE HOLDING GmbH, persoană                  RAM PUBLI-MEDIA - S.R.L.
juridică austriacă, cu sediul în Austria, A 2320 Schwechat,
Am Concorde park l/a2/7-9, înregistrată sub nr. FN                  NOTIFICARE
182008i, prin împuternicit BABICEANU PETRE,            Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
domiciliat în mun. Constanta, str. Mircea, nr. 139, bloc
                                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
TLA, sc. A, et. 6, apt. 22, posesor al CI seria KT,
nr. 260160 emisă de Poliția Mun. Constanta la data de     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
20.03.2002, CNP 1690522030027,                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în calitate de Asociat unic al S.C TERRA ROMANIA      depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.,                 societății comerciale RAM PUBLI-MEDIA S.R.L., cu
  DECID:                           sediul în ORAȘ POPEȘTI LEORDENI, județ Ilfov,
  1. Înființarea următoarelor puncte de lucru ale      Șos. DE CENTURĂ, nr. 263, înregistrată sub
societății:                          nr. J23/369/2009, cod unic de înregistrare 25122437,
  - Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Izvoare nr. 2;       care a fost înregistrat sub nr. 15684 din 24.03.2009.
  - Jud. Cluj, com. Sandulesti, sat Copaceni nr. 275/4;
  - Jud. Brașov, Com. Feldioara, nr. 555;            (87/1.044.644)
  - Jud. Timiș, Com. Giarmata, str. Morii nr. 780;
  2. Împuternicirea d-rei VICOL ADINA, posesoare a CI
seria RT, nr. 480222 eliberată de SPCEP S4 bir. Nr. 2 la          Societatea Comercială
06.04.2007, CNP 2731127372251, pentru că în numele          ALYMARYO BAR INTERNATIONAL - S.R.L.
nostru și pentru noi să înregistreze dosarul cu aceste
modificări la/de la Registrul Comerțului.                  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Celelalte dispoziții din Actul Constitutiv al societății
comerciale rămân neschimbate.                        NR. 1 DIN DATA DE 16.03.2009
  (85/1.044.642)                         MOROSANU FLORIN, cetățean român, domiciliat în
                                județ Ilfov, sat. Mogosoaia, com. Mogosoaia Str. Putul cu
                                Brad nr. 17B posesor a CI seria IF, nr. 085645 emisă de
        Societatea Comercială
                                oraș Buftea, la data de 02.06.2005, sexul masculin,
       RAM PUBLI-MEDIA - S.R.L.
                                născut în Mun. Bucuresti, sect. 1 la data de 21.12.1983,
                                CNP 1831221410111, în calitate de asociat unic al
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                  S.C. ALYMARYO BAR INTERNATIONAL S.R.L.
                                  cu sediul in România, sat Mogosoaia, comuna
     AL S.C. RAM PUBLI-MEDIA S.R.L.
                                Mogosoaia Str. Putul cu Brad nr. 17B, jud. Ilfov,
 SEDIUL SOCIETĂȚII: ORAȘ POPESTI-LEORDENI,
                                înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub
  ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 263, ZONA C,
                                nr. J23/552/2009 având CUI 25227794
  JUD. ILFOV, J23/369/2009; C.U.I. 25122437
                                              DECID:
         NR. 1/ 19.03.2009                 Art. 1. Se deschide un punct de lucru în comuna
  Subsemnatul JURCA MIHNEA-IOAN-NICOLAE,           Mogosoaia, Str. București -Targoviște, nr. 162, județ Ilfov
cetățean român, născut la data de 26.01.1988 în          Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
Mun. Sebeș, jud. Alba, domiciliat în Mun. București,      nemodificate.
sector 2, șos. Ștefan cel Mare, nr. 14, Bl. 19, SC. A,
ap. 13, posesor al C.I. seria RX, nr. 361632,           (88/1.044.645)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009               27

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      TICHET PLUS SERVICES - S.R.L.                  ANDROMEDE DECOR - S.R.L.

           DECIZIA NR. 5                   HOTĂRÂREA ADMINISTRATORULUI
                                        NR. 1/27.02.2009
        ASOCIATULUI UNIC AL
     S.C. TICHET PLUS SERVICES S.R.L.              Subsemnatul      EUSTRATIADES-PAILLARD
      DIN DATA DE 24 MARTIE 2009             PHILIPPE MARC PATRICK, cetățean francez, născut la
                                data de 29.06.1970 în Franța, Paris, domiciliat în Franța,
  Subscrisa Societatea ComercialăQUICK & SMART        cu reședința în România, strada Mircea Zorileanu, nr. 86,
TRADING LIMITED, persoană juridică de naționalitate       sector 1, București, identificat cu pașaport
cipriota, cu sediul în Limassol, str. Olympion, nr. 23,
Libra Tower, et. 4, Cipru, înregistrată la Registrul      nr. 05RE82720 emis de Ambasada Franței la18.12.2005,
Comerțului în conformitate cu prevederile legislației din    în calitate de administrator al S.C. ANDROMEDE
Cipru, reprezentată prin PETCU CRISTINEL-VASILE,        DECOR S.R.L., cu sediul în Comuna Mogosoaia, strada
cetățean român, domiciliat în Voluntari, Int. Constantin    Bucuresti-Targoviste nr. 12 A, hala D, jud. Ilfov,
Brancoveanu, nr. 4, Jud. Ilfov, posesor al CI seria IF,     înmatriculată la Registrul Comerțului sub
nr. 125178, eliberată la data de 05.10.2006 de         nr. J23/3042/2008, CUI 15715224,
SPCLEP Voluntari, având CNP 1730628170343, în baza
                                  Având în vedere puterile ce mi-au fost conferite prin
Procurii Speciale de reprezentare din data de
15 ianuarie 2008.                        Hotărârea AGA nr. 1/26.09.2008
  în calitate de Asociat Unic al S.C. TICHET PLUS         Având în vedere Contractul de închiriere cu
SERVICES S.R.L. cu sediul în Ilfov, Sat Ghermanesti,      S.C. EUROINVEST INTERMED S.R.L.
nr. 17, Com. Snagov, număr de ordine în Registrul          Având în vedere ca lucrările de renovare a spațiului
Comerțului J23/283/2003, CUI 15115912, denumită în       s-au încheiat
continuare “Societatea”,                      Având în vedere ca se poate începe activitatea
  DECIDE:
                                comercială în acest punct de lucru
  1. Precizarea textului obiectului principal de activitate
6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare    AM HOTĂRÂT:
( exclusiv pentru emiterea de tichete de masa conform        S.C. ANDROMEDE DECOR S.R.L. va înființa un
Legii 142/1998; a tichetelor cadou și a tichetelor de cresă   punct de lucru în cadrul Centrului Comercial Grand Arena
conform Legii 193/2006 și a tichetelor de vacanță        Berceni, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, spațiul comercial A1,
conform O.U.G. 8/2009).                     sector 4.
  2. Se împuternicește PETCU CRISTINEL-VASILE,
cetățean român, domiciliat în Voluntari, Int. Constantin      (91/1.044.648)
Brancoveanu, nr. 4, Jud. Ilfov, posesor al CI seria IF,
nr. 125178, eliberată la data de 05.10.2006 de SPCLEP
Voluntari, având CNP 1730628170343, să semneze                Societatea Comercială
Actul constitutiv al Societății în forma actualizată și să       MARINS INTERNATIONAL INSURANCE
îndeplinească orice altă formalitate necesară ducerii la        AND REINSURANCE BROKER - S.R.L.
îndeplinire a prezentei decizii.
  Prezenta decizie a fost adoptată și redactată în         HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 29.01.2009
2 (două) exemplare originale azi, 24 martie 2009.
  (89/1.044.646)                         A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                         A ASOCIAȚILOR
                                 S.C. MARINS INTERNATIONAL INSURANCE AND
        Societatea Comercială                   REINSURANCE BROKER S.R.L.
      TICHET PLUS SERVICES - S.R.L.              CU SEDIUL ÎN ORAȘUL OTOPENI, STR. AUREL
                                 VLAICU NR. 11C, ET. 2, CAM. 5, JUDEȚUL ILFOV,
            NOTIFICARE                ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă        NR. J23/1586/2008, AVÂND C.U.I. 23916660,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu          AUTORIZATĂ DE CĂTRE CSA PRIN DECIZIA
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      NR. 737/13.08.2008 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI
republicată, cu modificările și completările ulterioare,       VĂRSAT 35.000 EURO, ADICĂ 126.455 LEI
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al      La data de 29.01.2009, la sediul social din orașul
societății comerciale TICHET PLUS SERVICES S.R.L.,       Varna, str. Graf Ignatiev 40, Bulgaria al asociatului
cu sediul în SAT GHERMĂNEȘTI, COMUNA SNAGOV,          persoană juridică bulgară S.C. ”UNIMASTERS
județ Ilfov, nr. 17, înregistrată sub nr. J23/283/2003, cod
                                LOGISTICS” EAD a avut loc Adunarea Generală
unic de înregistrare 15115912, care a fost înregistrat sub
                                Extraordinară a Asociaților S.C. MARINS
nr. 15739 din 24.03.2009.
                                INTERNATIONAL INSURANCE AND REINSURANCE
  (90/1.044.647)                       BROKER S.R.L., la care au participat asociații:
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
  Donchev Ivan, cetățean bulgar, fiul lui Ilia și Slavka,            Societatea Comercială
născut la 08.02.1958 în Plovdiv-Bulgaria, domiciliat în               TRICOMARC - S.R.L.
Bulgaria, orașul Varna, str. Petko Stainov, nr. 12, sc. 9,
et. 1, ap. 2, legitimat cu carte de identitate nr.111365396,               HOTĂRÂREA
eliberată la 22.11.2001, CNP 5802084647, personal, în
nume propriu și S.C. ”UNIMASTERS LOGISTICS” EAD,             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
înscrisă în temeiul art. 3, al. 1, cu ref. la art. 174 al. 2 din        S.C. TRICOMARC S.R.L.
codul comercial, prin Hotărârea nr. 4664 din 29.06.2006              NR. 2/17.03.2009
la Registrul comerțului sub nr. lot 5, voi. 575, pag. 18,       Subsemnații DASCĂLU IUNIANA domiciliată în
dosarul de firmă nr. 2200/2006, cod fiscal 0306022008,       jud. Ilfov, com. Dobroești, str. Cuza Vodă, nr. 19,
cu sediul social: Varna, str. Graf Ignatiev 40, Bulgaria,     identificată cu Bl seria DA nr. 310679 eliberată de Poliția
reprezentată legal de dl. Nikolai Tsvetanov Bozhilov, în      SAI la data de 03.12.1985, cod numeric personal
calitate de asociat unic și administrator, domiciliat în      2410724400628 și DASCĂLU EMIL domiciliat în
orașul Varna, str. M. Koloni nr. 9, care se identifică cu     București, str. Sica Alexandrescu nr. 4, Sector 2,
Cartea de identitate nr. 112280030, emisă la 29.03.2002      identificat cu CI seria RD, nr. 539605 eliberat de
de Direcția Regională a Ministerului de Interne din Vama,     SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 26.09.2007, cod
având CNP 5109041106.                       numeric personal 1640421400165, Asociați ai
                                  S.C. TRICOMARC S.R.L., cu sediul în com. Dobroești,
  Asociații prezenți dețin un total de 3.500 de părți
                                  str. Cuza Vodă nr. 19, jud. Ilfov, numărul J23/1029/2002,
sociale, reprezentând în total 35.000 EURO, adică
                                  cod unic de înregistrare 480979 am hotărât:
126.455 lei, respectiv 100% din capitalul social,           1. Se extinde domeniul secundar de activitate al
adunarea generală fiind statutar convocată și constituită.     societății cu:
  Adunarea Generală Extraordinară, astăzi, la data și        - cod CAEN 8121 - Activități generale de curățenie a
locul de mai sus, luând în discuție unicul punct de pe       clădirilor
ordinea de zi, referitor la mutarea sediului social al
societății au hotărât în unanimitate următoarele:           (94/1.044.651)
  1. Societatea își mută sediul social de la adresa
actuală, respectiv orașul Otopeni, str. Aurel Vlaicu                Societatea Comercială
nr. HC, et. 2, cam. 5, județul Ilfov, la următoarea adresa:             TRICOMARC - S.R.L.
orașul Otopeni, Șos. București-Ploiești km. 16,5, etaj 1,
camera 11, județul Ilfov                                 NOTIFICARE
  2. Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri       Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
se împuternicește Directorul general al societății,        Tribunalul București notifică, în conformitate cu
respectiv dl Donchev Ivan.                     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  Ștampila - notarului public Nr. 053, SVETLANA         republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DIMOVA                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  (92/1.044.649)                         societății comerciale TRICOMARC S.R.L., cu sediul în
                                  COMUNA DOBROEȘTI, județ Ilfov, Str. CUZA VODA,
                                  nr. 19, înregistrată sub nr. J23/1029/2002, cod unic de
       Societatea Comercială                înregistrare 480979, care a fost înregistrat sub nr. 15760
    MARINS INTERNATIONAL INSURANCE               din 24.03.2009.
    AND REINSURANCE BROKER - S.R.L.
                                    (95/1.044.652)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă               Societatea Comercială
Tribunalul București notifică, în conformitate cu             FINANCIAL SMART CONCEPT - S.R.L.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,            DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale MARINS INTERNATIONAL               AL S.C. FINANCIAL SMART CONCEPT S.R.L.
INSURANCE AND REINSURANCE BROKER S.R.L.,                   NR 11 DIN DATA DE 23.03.2009
cu sediul în ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Șos.             Irina-Petruta Ionescu, cetățean român, născută la
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI KM. 16,5, etaj 1, ap. Camera 11,        data de 14.10.1967, în localitatea Gaesti,
înregistrată sub nr. J23/1586/2008, cod unic de
                                  județul Dambovita, domiciliată în sat Mogoșoaia
înregistrare 23916660, care a fost înregistrat sub
                                  ( comuna Mogosoaia), str. Livezilor, nr. 19, jud. Ilfov,
nr. 15759 din 24.03.2009.
                                  identificată cu CI seria IF, nr. 179931, eliberată de
  (93/1.044.650)                         SPCLEP Buftea la data de 07.03.2008,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                  29

CNP 267101450382 în calitate de Asociat Unic             Tel/Fax 021-204.11.55/021-201.48.56, înmatriculată la
S.C. FINANCIAL SMART CONCEPT S.R.L.                 Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J23/978/2003,
(“Societatea”) persoană juridică română, cu sediul în        CIF RO 13788556, reprezentata in mod legal de Dl.
Romania, Comuna Mogoșoaia, sat Mogoșoaia,              Florian Walter-Director General și Președinte al
strada livezilor, nr. 19, județul Ilfov, având nr. de ordine la   Consiliului de Administrație, Asociat Unic al
Registrul Comerțului J23/3871/17.12.2008 cod de           S.C. TEHCON ROMPREST S.R.L., persoană juridică
înregistrare fiscal (CIF) RO 24878590, am decis           română, cu sediul în România, Jud. Ilfov, Otopeni,
următoarele:                             Calea Bucureștilor nr. 224E, clădirea REAB, et. 1,
  Art. 1. Se aprobă înființarea unui punct de lucru cu       cam. 25, înregistrată la Registrul Comerțului sub
sediul în municipiul București, șos. Straulesti, nr. 196,      nr. J23/2730/2008, CIF RO 24410946 (“Societatea”),
Unitatea 3, sector 1, conform contractului de închiriere         Azi, 06.03.2009, la sediul Societății, în conformitate cu
nr. B 63/17.02.2009, având ca obiect de activitate          dispozițiile art. 9 alin.(2) lit. (a) din Actul Constitutiv al
Cod CAEN 7022 - “Activități de consultanță pentru afaceri      Societății adopta prezenta
și management.”                             DECIZIE
  Art. 2. Se împuternicește Dna. Irina-Petruta Ionescu,        Art. 1 Se completează obiectul de activitate al
domiciliată în sat Mogoșoaia ( comuna Mogosoaia),          Societății cu următoarele activități:
str. Livezilor, nr. 19, jud. Ilfov, identificată cu CI seria IF,     • Cod CAEN 0811 - extracția pietrei ornamentale și a
nr. 179931, eliberată de SPCLEP Buftea la data de          pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase,
07.03.2008, CNP 267101450382 în vederea îndeplinirii         ghipsului, cretei și a ardeziei;
tuturor formalităților legale la Oficiul Registrului           •Cod CAEN 0812 - extracția pietrișului și nisipului;
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, cu posibilitatea      extracția argilei și caolinului;
submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.            • Cod CAEN 0990 - activități de serviciu anexe pentru
  (96/1.044.653)                          extracția mineralelor;
                                     • Cod CAEN 2361 - fabricarea produselor de beton
                                   pentru construcții;
         Societatea Comercială
                                     • Cod CAEN 2362 - fabricarea produselor din ipsos
           DEWOR - S.R.L.
                                   pentru construcții;
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/20.03.2009              • Cod CAEN 2363 - fabricarea betonului;
                                     • Cod CAEN 2364 - fabricarea mortarului;
        S.C. DEWOR S.R.L.;                    • Cod CAEN 2433 - producția de profile obținute la rece;
      J23/87/2007, C.U.I. 20631952                 • Cod CAEN 2511 - fabricarea de construcții metalice
  CU SEDIUL ÎN COM. MOGOSOAIA, STR. VIILOR             și părți componente ale structurilor metalice;
        NR. 69, JUD. ILFOV                    • Cod CAEN 3311 - repararea articolelor fabricate din
                                   metal;
  Subsemnata Dewor Georgine, identificată cu CI,            • Cod CAEN 3312 - repararea mașinilor;
nr. 409618785, eliberată la data de 22.02.2008 de aut          • Cod CAEN 3320 - instalarea mașinilor și
Bad Homburg, în calitate de asociat unic al
                                   echipamentelor industriale;
S.C. DEWOR S.R.L., am hotărât:
                                     • Cod CAEN 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  • Se reia activitatea societății începând cu data
                                     • Cod CAEN 4333 - lucrări de pardosire și placare a
depunerii prezentei decizii la registrul comerțului;
                                   pereților; “
  Act redactat de compartimentul de asistență din
                                     • Cod CAEN 4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și
cadrul ORCT Ilfov, la cererea și pe răspunderea
                                   montări de geamuri;
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 16599/27.03.2009.
                                     • Cod CAEN 4339 - alte lucrări de finisare;
  (97/1.044.654)                            • Cod CAEN 4520 - întreținerea și repararea
                                   autovehiculelor;
        Societatea Comercială                  • Cod CAEN 4939 - alte transporturi terestre de
       TEHCON ROMPREST - S.R.L.                calatori n.c.a.;
                                     • Cod CAEN 5590 - alte servicii de cazare;
        DECIZIA NR. 12/06.03.2009                • Cod CAEN 8559 - alte forme de învățământ.
                                     Art. 2 Se modifică și se actualizează actul constitutiv
        A ASOCIATULUI UNIC AL                 al Societății, conform celor menționate la art. 1 din
      S.C. TEHCON ROMPREST S.R.L.               prezenta decizie.
                                     Prezenta decizie a fost redactată și semnată in
  S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.,
                                   trei exemplare originale azi 06.03.2009
persoană juridică română, cu sediul în Otopeni, Calea
Bucureștilor, nr. 224E, Clădirea REAB et. 1, Jud. Ilfov,         (98/1.044.655)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
        Societatea Comercială               CIF RO 13788556, reprezentată în mod legal de
       TEHCON ROMPREST - S.R.L.              Dl.Florian Walter - Director General și Președinte al
                                 Consiliului de Administrație, Asociat Unic al
        DECIZIA NR. 13/06.03.2009             S.C. TEHCON ROMPREST S.R.L., persoană juridică
                                 română, cu sediul în România, Jud. Ilfov, Otopeni, Calea
       A ASOCIATULUI UNIC AL
                                 Bucureștilor nr. 224E, clădirea REAB, et. 1, cam. 25,
      S.C. TEHCON ROMPREST S.R.L.
                                 înregistrata    la   Registrul     Comerțului   sub
  S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.,             nr. J23/2730/2008, CIF RO 24410946 (“Societatea”),
persoană juridică română, cu sediul în Otopeni, Calea        Azi, 06.03.2009, la sediul Societății, în conformitate cu
Bucureștilor, nr. 224E, Clădirea REAB et. 1, Jud. Ilfov,     dispozițiile art. 9 alin. (2) lit.(a) și (p) din Actul Constitutiv
Tel/Fax 021-204.11.55/021-201.48.56, înmatriculată la      al Societății adoptă prezenta
Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J23/978/2003,          DECIZIE
CIF RO 13788556, reprezentată în mod legal de            Art. 1. Se aprobă înființarea punctului de lucru al
Dl. Florian Walter - Director General și Președinte al      societății “Punct de lucru Tulcea”, cu sediul în municipiul
Consiliului de Administrație, Asociat Unic al          Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr. 7, Anexa Socială,
S.C. TEHCON ROMPREST S.R.L., persoană juridică          conform contractului de închiriere nr. 255/29.01.2009
română, cu sediul în România, Jud. Ilfov, Otopeni, Calea     încheiat între S.C. Transport Public S.A. Tulcea în calitate
Bucureștilor nr. 224E, clădirea REAB, et. 1, cam. 25,      de locator și S.C. Tehcon Romprest S.R.L. în calitate de
înregistrată    la  Registrul    Comerțului    sub  locatar, în vederea înregistrării la Oficiul Registrului
nr. J23/2730/2008, CIF RO 24410946 (“Societatea”),        Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București.
  Azi, 06.03.2009, la sediul Societății, în conformitate cu    Art. 2 Punctul de lucru Tulcea va desfășura
dispozițiile art. 9 alin. (2) lit.(a) din Actul Constitutiv al  următoarele activități, conform CAEN rev. 2:
Societății adoptă prezenta                      • cod CAEN 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;
  DECIZIE                             • cod CAEN 4212 - Lucrări de construcții a cailor ferate
  Art. 1. Se aprobă emblema societății astfel cum este     de suprafață și subterane;
prezentată în prezenta decizie.                   • cod CAEN 4213 - Construcția de poduri și tuneluri;
  Art. 2 Descrierea emblemei este următoarea:           • cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor
  • Tipul emblemei este figurativă;              utilitare pentru fluide;
  • Emblema se prezintă sub forma unui indicator rutier      • cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor
rotund de culoare verde în interiorul căruia sunt doua      utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
benzi îngroșate de culoare neagră. Cele două benzi          • cod CAEN 4291 - Construcții hidrotehnice;
paralele și curbate sugerează existența unui drum.          • cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor
  Art. 3 Se completează și se actualizează actul        proiecte inginerești n.c.a.;
constitutiv al Societății, conform celor menționate la art.1     • cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a
și 2 din prezenta decizie.                    construcțiilor;
                                   • cod CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
  Prezenta decizie a fost redactată și semnată în trei
                                   • cod CAEN 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru
exemplare originale azi 06.03.2009
                                 construcții;
  (99/1.044.656)                          • cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;
                                   • cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de
        Societatea Comercială               încălzire și de aer condiționat;
       TEHCON ROMPREST - S.R.L.                • cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru
                                 construcții;
        DECIZIA NR. 14/06.03.2009               • cod CAEN 4391 - Lucrări de Învelitori, șarpante și
                                 terase la construcții;
       A ASOCIATULUI UNIC AL                 • cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
      S.C. TEHCON ROMPREST S.R.L.
                                   • cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
  S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.,               • cod CAEN 5210-Depozitari;
persoană juridică română, cu sediul în Otopeni, Calea        • cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru
Bucureștilor, nr. 224E, Clădirea REAB et. 1, Jud. Ilfov,     transporturi terestre;
Tel/Fax 021-204.11.55/021-201.48.56, înmatriculată la        • cod CAEN 7712 - Activități de închiriere și leasing cu
Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J23/978/2003,        autovehicule rutiere grele;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009                31

  • cod CAEN 7732 - Activități de închiriere și leasing cu         Societatea Comercială
mașini și echipamente pentru construcții              MIBA DEVELOPER & CONTRACTOR - S.R.L.
  • cod CAEN 8121 - Activități generale de curățenie a
                                     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 24/03/2009
clădirilor;
  • cod CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie;            A ASOCIAȚILOR
  • cod CAEN 8129 - Alte activități de curățenie;        S.C. MIBA DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L.
  • cod CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistica;  CU SEDIUL ÎN VOLUNTARI, STR. GHEORGHE DINCĂ
                                      NR. 30, CAM. 2, JUD. ILFOV.
  Art. 3 Se completează și se actualizează actul
                                     J23/2392/2007. C.U.I. 22380091
constitutiv al Societății, conform celor menționate la art. 1
din prezenta decizie.                        - MEDIA INVESTMENT AND BUSINESS
                                ADMINISTRATION LTD., companie comercială
  Prezenta decizie a fost redactată și semnată în trei
                                internațională constituită în Belize City, Belize și
exemplare originale azi 06.03.2009               înregistrată la Registrul Comerțului al IBC sub
  (100/1.044.657)                       nr. 55.826/24.10.2006, cu sediul social în Jasmine Court,
                                35A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize,
                                prin directorul unic BARBU MIHAI și
        Societatea Comercială                - BARBU MIHAI, cetățean român, născut la
       TEHCON ROMPREST - S.R.L.              15.12.1974 în București, sec. 1, fiul lui Neculai și
                                Constanța, domiciliat în Voluntari, str. Alex. Vlahuță
            NOTIFICARE                nr. 24B, jud. Ilfov, identificat prin CI seria IF, nr. 170913
                                eliberată de SPCLEP Voluntari la 06.12.2007,
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      CNP 1741215472018, în calitate de asociați ai
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        S.C. MIBA DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L. și
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,        - CARMEN JESCU, cetățean român, născută la
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    10.02.1968 în București, sec. 2, fiica lui Ilie și Alexandra,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     domiciliată în Voluntari, str. Nicolae Leonard nr. 32 A,
societății comerciale TEHCON ROMPREST S.R.L., cu        jud. Ilfov, identificată prin CI seria IF, nr. 197553
                                eliberată de SPCLEP Voluntari la 28.07.2008,
sediul în ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Calea
                                CNP 2680210470042, în calitate de invitat,
BUCUREȘTILOR, nr. 224E, etaj 1, ap. camera 25,           am hotărât următoarele:
înregistrată sub nr. J23/2730/2008, cod unic de           1. Asociatul BARBU MIHAI decide cesionarea celor
înregistrare 24410946, care a fost înregistrat sub       2 părți sociale ale acestuia, în valoare nominală de
nr. 15801 din 25.03.2009.                    10 RON/parte socială, către CARMEN JESCU, la prețul
                                de 10 RON/parte socială.
  (101/1.044.658)                         2. Se cooptează ca asociat dna. CARMEN JESCU.
                                  3. Ca urmare a cesiunii, structura capitalului social al
         Societatea Comercială             S.C. MIBA DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L. va fi
         DACOR MED - S.R.L.              următoarea:
                                  - CARMEN JESCU va deține 2 părți sociale,
                                numerotate de la 1 la 2, fiecare în valoare de 10 RON, în
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                total 20 RON, reprezentând 10% din capitalul social
                                participare la beneficii și pierderi;
      AL S.C.DACOR MED S.R.L.
                                  - MEDIA INVESTMENT AND BUSINESS
   CU SEDIUL ÎN IZVORANI, COM. CIOLPANI,           ADMINISTRATION LTD. va deține 18 părți sociale,
  STR. GEN. AL. AVERESCU, NR.L5, JUD. ILFOV,          numerotate de la 3 la 20. fiecare în valoare de 10 RON,
 J23/1499/2006, C.U.I. 18889551; NR. 1/25.03.2009       în total 180 RON, reprezentând 90% din capitalul social
                                participare la beneficii și pierderi.
  Eu, Dobre Stefan-Daniel, legitimat cu CI seria RR,
                                  II. Extinderea obiectului de activitate al
nr. 267688 eliberată de secția 15 la data 12.01.2004,      S.C. MIBA DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L. cu
CNP:1691102340023, domiciliat în Bucuresti,           cod CAEN:
Ale. Somesul Mare, nr. 3, Bl. F10, sc. 5, ap. 55, sector 4,     1820 Reproducerea înregistrărilor
am decis deschiderea punctului de lucru la adresa:         5911 Activități de producție cinematografică, video și
Str. Av. Alex. Colfescu, nr. 93, Alexandria, Teleorman și    de programe de televiziune
reluarea activității societății începând cu data de         5912 Activități post-producție cinematografică, video
25.03.2009                           și de programe de televiziune
                                  5913 Activități de distribuție a filmelor
  (102/1.044.659)                       cinematografice, video și a programelor de televiziune
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2187/22.IV.2009
  5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și                      Societatea Comercială
activități de editare muzicală                                    MEGA ARGON - S.R.L.
  6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
  activități secundare ce se vor desfășura la sediul                            HOTĂRÂREA
social sau în afara sediului social și a sediilor secundare.
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR AI
neschimbate.
                                              S.C. MEGA ARGON S.R.L.
  Prezenta Hotărâre a fost încheiată astăzi, 24.03.2009,
în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care unul se              CU SEDIUL ÎN JUDEȚUL ILFOV, ORAȘ VOLUNTARI,
comunică Oficiului Registrului Comerțului București prin               STR. GLORIEI, NR. 6, ÎNMATRICULATĂ LA
cerere de mențiuni                                   REGISTRUL COMERȚULUI SUB NR.
   (103/1.044.660)                                   J23/560/2009 C.U.I. 25227956,
                                          ÎNCHEIATĂ AZI 20 MARTIE 2009 SUB NR. 1

       Societatea Comercială                        VULPE BIANCA GABRIELA posesoare a CI seria IF,
   MIBA DEVELOPER & CONTRACTOR - S.R.L.                   nr. 203746 eliberată de SPCLEP Voluntari la data de
                                        26.09.2008, C.N.P. 2750927421517 și VULPE DORU
              NOTIFICARE                     posesor al CI seria IF, nr. 203747 eliberată de SPCLEP
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă              Voluntari la data de 26.09.2008 C.N.P. 1570220400181
Tribunalul București notifică, în conformitate cu               domiciliați în Oraș Voluntari Str. Gloriei nr.6, Județul Ilfov,
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,             în calitate de asociați ai S.C. MEGA ARGON S.R.L. cu
republicată, cu modificările și completările ulterioare,            sediul în Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Str. Gloriei, nr. 6,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al            înmatriculată la Registrul Comerțului sub
societății comerciale MIBA DEVELOPER &
                                        nr. J23/560/2009 C.U.I.25227956, am hotărât
CONTRACTOR S.R.L., cu sediul în ORAȘ VOLUNTARI,
                                        următoarele:
județ Ilfov, Str. GHEORGHE DINCĂ, nr. 30, etaj P,
ap. CAMERA 2, înregistrată sub nr. J23/2392/2007,                 1. Deschiderea a două puncte de lucru situate în:
cod unic de înregistrare 22380091, care a fost înregistrat            - Municipiul București, Șos. Gării Cățelu, nr. 250, sector 3.
sub nr. 15818 din 25.03.2009.                           - Județ Ilfov, Oraș Pantelimon, Str. Izlazului nr. 1.
   (104/1.044.661)                                 (105/1.044.662)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|360860|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2187/22.IV.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:218
posted:9/23/2010
language:Romanian
pages:32