Docstoc

mof4_2009_0914

Document Sample
mof4_2009_0914 Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 914       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             Miercuri, 11 februarie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                - Blaga I. Ioan, participare la capitalul social 200 lei
     B.R.R. CONCIFER – S.R.L., Onești            RON, respectiv 20 părți sociale în valoare de 10 lei
         județul Bacău                 fiecare, participarea la profit/pierderi este de 100 %.
                                  Art. 2. Se deschide punct de lucru în mun. Onești, Str.
          ACT ADIȚIONAL                Stirenului nr. 12, sc. A, et. 3, ap. 13, jud. Bacău.
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
   la actele societății comerciale cu răspundere       nemodificate.
     limitată B.R.R. CONCIFER – S.R.L.             (1/831.155)
  Subsemnații:
  Blaga I. Ioan, cetățean român, născut la data de             Societatea Comercială
16.08.1967, în com. Medieșu Aurit, jud. Satu Mare,           B.R.R. CONCIFER – S.R.L., Onești
domiciliat în orș. Negrești-Oaș, Aleea Crinului, bloc F3,            județul Bacău
scara 3, etaj 4, apartament 14, jud. Satu Mare, posesor al
C.I. seria SM nr. 226254 emisă de SPCLEP Negrești-Oaș                NOTIFICARE
la data de 3.10.2005, cod numeric personal             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1670816301012,                         Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Blaga Gh. Florica-Anghi, cetățean român, născută la     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
data de 21.12.1972, în orș. Seini, jud. Maramureș,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
domiciliată în orș. Negrești-Oaș, Aleea Crinului, bloc F3,   actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
scara 3, etaj 4, apartament 14, jud. Satu Mare, posesoare    B.R.R. CONCIFER – S.R.L., cu sediul în Onești, str.
a C.I. seria SM nr. 332355 emisă de SPCLEP Negrești-      George Bacovia nr. 3, ap.56, județul Bacău, înregistrată
Oaș la data de 6.10.2005, cod numeric personal         cu nr. J 04/2126/2005, cod unic de înregistrare
2721221240048,                         18192260, care a fost înregistrat cu nr. 35230 din data de
  în calitate de asociați ai S.C. B.R.R. CONCIFER –      14.10.2008.
S.R.L., cu sediul în loc. Bacău, str. George Bacovia nr. 3,     (2/831.156)
apartament 56, jud. Bacău, înmatriculată la oficiul
                                       Societatea Comercială
registrului comerțului cu nr. J 04/2126/2005, cu un capital
                                     TIC TRADING – S.R.L., Comănești
social de 200 lei RON, am convenit următoarele
                                         județul Bacău
modificări la actele constitutive ale societății:
  Art. 1. Se retrage din asociere Blaga Gh. Florica-               ACT ADITIONAL
Anghi, care cesionează toate părțile sociale deținute în
firmă, la valoarea nominală a acestora, asociatului Blaga    la actul constitutiv al S.C. TIC TRADING – S.R.L.
I. Ioan.                              Burghelea S. Simina, cetățean român, născută la data
  În urma acestei operațiuni capitalul social, participarea  de 23.11.1961, în Onești, jud. Bacău, domiciliată în
la capital precum și beneficii și pierderi va fi:        Bacău, Calea Mărășești nr. 197, sc. B, ap. 9, județul
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 108114 eliberată de    str. Padina nr. 4, bl. D7, sc. A, ap. 2, județul Brașov,
Pol. Bacău la data de 15.03.2001, cod numeric personal     posesor al C.I. seria BV numărul 071036, eliberat de Pol.
2611123040011,                         Brașov la data de 7.12.1999, cod numeric personal
  Burghelea N. Iulian, cetățean român, născut la data de    1551010080034, în calitate de asociat unic al S.C.
21.07.1961 în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în Bacău,      PIATRA MARE – S.R.L., cu sediul în Dărmănești, str.
Calea Mărășești nr. 197, sc. B, ap. 9, județul Bacău,      Valea Uzului nr. 50, județul Bacău, înmatriculată în
posesor al C.I. seria XC nr. 108111 eliberată de Pol.      registrul comerțului cu nr. J 04/392/2000, cu un capital
Bacău la data de 15.03.2001, cod numeric personal        social de 200 lei, CUI 13229031, am hotărât:
1610721040023,                           Art. 1. Se cooptează în societate ca asociat cu drepturi
  în calitate de asociați ai S.C. TIC TRADING – S.R.L.,    depline și administrator Bof Gabriela, de cetățenie
cu sediul în Comănești, Str. Minerului nr. 19B, județul     română, născută la data de 14.08.1984 în Brașov, jud.
Bacău, înmatriculată în registrul comerțului cu nr. J      Brașov, domiciliată în Brașov, str. Padina nr, 4, bl. D7, sc.
04/434/1999, cu un capital social de 200 lei RON, CUI      A, ap. 2, județul Brașov, posesor al C.I. seria BV nr.
12000322, am hotărât:                      041678, eliberată de Pol. Brașov la data de 30.04.1999,
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru în Bacău, str.     cod numeric personal 2840814080095.
Oituz nr. 1, parter, jud. Bacău.                  Art. 2. Asociatul Bof Mihai se retrage din societate și
  (3/831.157)                         din administrare și cesionează cele 20 părți sociale pe
                                care le-a deținut în societate noului asociat. Cesiunea are
       Societatea Comercială               loc la valoarea nominală a părților sociale. Asociatul Bof
    APOSTOLU 2004 – S.R.L., satul Onișcani          Gabriela devine astfel unic asociat și administrator,
     comuna Filipești, județul Bacău            participare la capitalul social, beneficii și pierderi 100 %.
                                   (5/831.159)
          ACT ADITIONAL
          la actele constitutive                  Societatea Comercială
      ale S.C. APOSTOLU 2004 – S.R.L.               PIATRA MARE – S.R.L., Dărmănești
                                         județul Bacău
  Subsemnatul Apostolou Dimitrios, cetățean grec,
născut la data de 17.07.1949 în Didyma Argolidos,                   NOTIFICARE
Grecia, domiciliat în Tolo-Argolidos, Grecia, prin
procurator Hurdubei J. Laura-Maria, cetățean român,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
născut la data de 23.02.1984, în mun. București, sectorul    Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
2, domiciliat în mun. București, str. Apostol Nicolae, nr.   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
27, posesor al C.I. seria RD nr. 352887, eliberată de      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Secția 7 la data de 11.12.2003, cod numeric personal      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
2840223420066, împuternicit conform procurii          PIATRA MARE – S.R.L., cu sediul în oraș Dărmănești,
autentificate de BNP Niță Elena-Laura, sub nr. 217 din     Str. Valea Uzului nr. 50, județul Bacău înregistrată cu nr. J
data de 5.03.2008,                       04/392/2000, cod unic de înregistrare 13229031, care a
  în calitate de asociat unic al S.C. APOSTOLU 2004 –     fost înregistrat cu nr. 35285 din data de 14.10.2008.
S.R.L., cu sediul în sat Onișcani, com. Filipești, jud.       (6/831.160)
Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
J 04/319/2007, cu un capital social de 210.00 RON, am            Societatea Comercială
convenit următoarele modificări la actele constitutive ale       COSMERY STYLE – S.R.L., Moinești
societății:                                   județul Bacău
  Articol unic. – Se deschide punct de lucru în
Dărmănești, Str. Lacului fn, cartier Salatruc, jud. Bacău.             ACT ADIȚIONAL
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul         al S.C. COSMERY STYLE – S.R.L.
ORC Bacău la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                                  Subsemnații Scorus N. Roxana-Mariana, cetățean
potrivit cererii de servicii nr. 2544/14.10.2008.
  (4/831.158)                         român, domiciliată în Moinești, Str. Gării, bl. B2, ap. 47,
                                jud. Bacău, născută în Moinești la data de 28.03.1971,
       Societatea Comercială               jud. Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 154254,
     PIATRA MARE – S.R.L., Dărmănești            eliberată de Poliția Moinești la data de 9.01.2002, CNP
         județul Bacău                 2710328045885, și Savin A. Maria, cetățean român,
                                domiciliată în Moinești, Str. Gării, bl. B2, ap. 47, jud.
          ACT ADIȚIONAL                Bacău, născută în comuna Nămoloasa-Târg, jud. Galați
                                la data de 1.04.1943, posesoare a B.I. seria DA nr.
 la actul constitutiv al S.C. PIATRA MARE – S.R.L.       739438, eliberat de Poliția Moinești la data de 9.05.1996,
  Bof Mihai, de cetățenie română, născut la data de      CNP 24304010445861, asociați la S.C. COSMERY
10.10.1955 în Brașov, jud. Brașov, domiciliat în Brașov,    STYLE – S.R.L., Moinești, Str. Gării, bl. B2, ap. 47, jud.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009                3

Bacău, CUI 16022951, J 04/1689/2003, c.s. – 200 RON,               Societatea Comercială
am decis:                                     RULMENTIN - S.R.L.
  Art. 1. Se schimbă sediul social din Moinești, Str. Gării,          Onești, județul Bacău
bl. B2, ap. 47, jud. Bacău, în Iași, Aleea Rozelor nr. 8, bl.
D2, sc. C, et. 4, ap 18, jud. Iași.                          ACT ADIȚIONAL
  Art. 2. Se împuternicește M.Y. CONSULTING – S.R.L.
Bacău, J 04/2041/2007, pentru depunerea actului la ORC        la actul constitutiv al societății cu răspundere
Bacău.                                      limitată RULMENTIN
   (7/831.161)                          Subsemnatul Ciubotaru Gh. Ion, cetățean român,
      Societatea Comercială                născut la 7.06.1968 în com. Buciumi, jud. Bacău,
    COSMERY STYLE – S.R.L., Moinești             domiciliat în mun. Onești, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 22,
        județul Bacău                  jud. Bacău, posesor al CI seria XC nr. 587649, emisă de
                                 SPCLEP Onești la 1.04.2008, cnp 1660607044445,
            NOTIFICARE                asociat unic la SC RULMENTIN SRL, J04/2112/2006,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     capital soical 200 lei, cu sediul în mun. Onești, str. Emil
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Rebreanu nr. 7, sc. C, et. 5, ap. 96, jud. Bacău, am decis
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         modificarea actului constitutiv astfel:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Art. 1. Se cooptează în asociere Ciubotaru P. Roxana-
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale .   Nicoleta, cetățean român, născută la data de 17.09.1978
COSMERY STYLE – S.R.L., cu sediul în Moinești, Str.       în mun. București, sec. 1, domiciliat în mun. Onești, str.
Gării, bl. B2, ap. 47, jud. Bacău, înregistrată cu nr. J
                                 Alexandru Ioan Cuza nr. 22, jud. Bacău, posesoare a CI
04/1689/2003, cod unic de înregistrarea 16022951, care
                                 seria XC nr. 587645, emisă de SPCLEP Onești la
a fost înregistrat cu nr. 35296 din data de 14.10.2008.
  (8/831.162)                         1.04.2008, cnp 2780917044446.
                                  Art. 2. Asociatul Ciubotaru Gh. Ion cesionează o parte
       Societatea Comercială               socială în valoare de 10 lei către Ciubotaru P. Roxana-
      MUZA TRANS - S.R.L., Bacău              Nicoleta.
                                  Art. 3. În urma cesiunii, Ciubotaru Gh. Ion va deține 19
           ACT ADIȚIONAL                părți sociale în valoare de 190 lei cu participare la capital,
   la actele societății comerciale cu răspundere        beneficii și pierderi de 95 % iar Ciubotaru P. Roxana-
          limitată MUZA TRANS              Nicoleta va deține o parte socială în valoare de 10 lei cu
  Subsemnații:                         participare la capital, beneficii și perideri de 5 %.
  Hurmuz P. Dumitru, cetățean român, născut la data de       Art. 4. Se schimbă sediul societății din mun. Onești, str.
16.08.1948 în loc. Pungești, jud. Vaslui, domiciliat în loc.   Emil Rebreanu nr. 7, sc. C, et. 3, ap. 86, jud. Bacău, în
Bacău, str. Aeroportului nr. 2, sc. C, ap. 4, jud. Bacău,    mun. Onești, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 22, jud. Bacău.
posesor al C.I. seria XC nr. 211266, eliberată de Pol.        (10/831.164)
Bacău la data de 2.10.2002, cod numeric personal
1480816040038                                  Societatea Comercială
  Hurmuz A. Eugenia, cetățean român, născută la data               RULMENTIN - S.R.L.
de 22.12.1950 în loc. Berești-Bistrița, jud. Bacău,
                                         Onești, județul Bacău
domiciliată în loc. Bacău, str. Aeroportului nr. 2, sc. C, ap.
4, jud. Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 211266,
                                            NOTIFICARE
eliberată de Pol. Bacău la data de 23.05.2001, cod
numeric personal 250122040026, în calitate de asociați ai      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
S.C. MUZA TRANS - S.R.L., cu sediul în loc. Bacău, Str.     Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Aeroportului nr. 2, sc. C, ap. 4, jud. Bacău, înmatriculată   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la Oficiul registrului comerțului sub nr. J04/1106/1995, cu   modificările și completările ulterioare depunerea textului
un capital social de 510.000 lei RON, am convenit        actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
următoarele modificări la actele constitutive ale societății:
                                 RULMENTIN - S.R.L., cu sediul în județul Bacău,
  Articol unic. Se deschide punct de lucru în loc. Bacău,
Str. Mioriței nr. 16, jud. Bacău.                municipiul Onești, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 22,
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul    înregistrată sub nr. J04/2112/2005, cod unic de
ORC Bacău la cererea și pe răspunderea solicitantului,      înregistrare 18178702, care a fost înregistrat sub nr.
potrivit cererii de servicii nr. 2550/15.10.2008.        35385 din 15.10.2008.
   (9/831.163)                           (11/831.165)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

        Societatea Comercială              am convenit următoarele modificări la datele constitutive
        AMBRA - S.R.L., Bacău              ale societății:
                                 Art. 1. Se majorează capitalul social al SC TILEGNO -
          ACT ADIȚIONAL               S.R.L., de la suma de 29.428,92 la suma de 30.000 lei, cu
                                suma de 571,08 RON, divizat în 2.000 părți sociale, cu o
  la actele Societății Comerciale AMBRA - S.R.L.
                                valoare de 15 lei fiecare.
  Drăguț M. Ana, cetățean român, născută la data de       Art. 2. Partea socială rămasă la dispoziția societății se
26.11.1960 în com. Letea Veche, jud. Bacău, CNP        transferă asociatei Pascu Gh. Camelia.
2601126040021, domiciliată în Bacău, str. Ecaterina        Art. 3. În urma majorării de capital social, aportul
Teodoroiu nr. 9, jud. Bacău, identificată prin C.I. seria XC  asociaților la constituirea capitalului social este:
nr. 267300, eliberată de Pol. Bacău la data de 27.06.2003     - Toldo Marino, aport la capital 23.700 lei, echivalând
  și                             cu 1.500 părți sociale;
  Drăguț Gh. Cornel, cetățean român, născut la data de
                                 - Pascu Gh. Camelia, aport la capital 6.300 lei,
5.09.1957 în com. Dealu Morii, jud. Bacău, CNP
                                echivalând cu 420 părți sociale.
1570906040023, domiciliat în Bacău, str. Ecateria
                                 Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
Teodoroiu nr. 9, jud. Bacău, identificat prin C.I. seria XC
                                ORC Bacău la cererea și pe răspunderea solicitantului,
nr. 100686, eliberată de Pol. Bacău la data de
                                potrivit cererii de servicii nr. 2547/14.10.2008.
24.02.2001,
                                  (13/831.167)
  în calitate de asociați ai AMBRA - S.R.L., cu sediul în
județul Bacău, municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.          Societatea Comercială
7, bl. 7, sc. E, parter, jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C.       TILEGNO - S.R.L., satul Gârleni
sub nr. J04/1949/1991, cu un capital social de 130.000 lei,       comuna Gârleni, județul Bacău
am hotărât:
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în municipiul              NOTIFICARE
Bacău, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7, jud. Bacău.
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Bacău, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cererii de servicii nr. 2552/15.10.2008.            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
   (12/831.166)                       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                TILEGNO - S.R.L., cu sediul în județul Bacău, Gârleni,
       Societatea Comercială              com. Gârleni, înregistrată sub nr. J04/1228/1996, cod
     TILEGNO - S.R.L., satul Gârleni           unic de înregistrare 7676156, care a fost înregistrat sub
     comuna Gârleni, județul Bacău            nr. 35440 din 15.10.2008.
                                  (14/831.168)
          ACT ADIȚIONAL
                                        Societatea Comercială
  la actele societății comerciale cu răspundere               SIMONA DECOR - S.R.L.
          limitată TILEGNO                          Bacău
  Subsemnații:
  Toldo Marino, cetățean italian, născut la data de                ACT ADIȚIONAL
10.06.1957 în Caltreno, Italia, domiciliat în Via Dell
Artigianato nr. 8, Caltrano-Vicenza, Italia, posesor al PA   la actul constitutiv al S.C. SIMONA DECOR - S.R.L.
seria W nr. 059560, emis de Pol. Vicenza, la data de       Trișcaru S. Simona-Elena, de cetățenie română,
20.08.1992,                          născută la data de 22.06.1976 în Bacău, domiciliată în
  Pascu Gh. Camelia, cetățean român, născută la data     Bacău, Str. Bradului nr. 15, bloc 15, scara A, ap. 11,
de 20.12.1958 în orș. Moinești, jud. Bacău, domiciliată în   județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC numărul
mun. Bacău, Str. Bucovinei nr. 4, sc. A, ap. 5, posesoare   088642, eliberată de Pol. Bacău la data de 09.01.2001,
a CI seria XC nr. 072223, emisă de Pol. Bacău, la data de   cod numeric personal 2760622040021, în calitate de
1.09.2000, cod numeric personal 258122040034 și ca       asociat unic la SC SIMONA DECOR - S.R.L., cu sediul în
procurator pentru Toldo Marino, conform procurii        Bacău, Str. Republicii nr. 3, bloc 3, scara A, parter, ap. 1,
autentificate de BNP Stoica Nicolina, sub numărul 4835     județul Bacău, înmatriculată în registrul comerțului cu nr.
din data de 6.12.1996,                     J 04/1991/2007, cu un capital social de 200 lei, am
  în calitate de asociați ai S.C. TILEGNO - S.R.L., cu    hotărât:
sediul în sat Gârleni, com. Gârleni, jud. Bacău,         Art. 1. Se deschide punct de lucru situat în Bacău, Str.
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr.    Mărășești nr. 112, județul Bacău.
J04/1228/1996, cu un capital social de 29.428,92 RON,       (15/831.169)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009              5

       Societatea Comercială               CI seri NT nr. 448177 emisă de SPCLEP Piatra-Neamț la
    VIA-CC - S.R.L., Onești, județ Bacău          data de 07.08.2008, cod numeric personal
                                2790216040027,
          ACT ADIȚIONAL                 Căleap C. Costel, cetățean român, născut la data de
    la actul constitutiv al SC VIA-CC - S.R.L.       23.03.1976, în mun. Bacău, jud. Bacău, domiciliat în mun.
                                Piatra-Neamț, Str. Păcii, nr. 2, bloc E9, scara A, etaj 3,
  Zota A. Ionuț, cetățean român, născut la 18.09.1984 în
                                apartament 14, jud. Neamț, posesor al CI seria NT nr.
Onești, jud. Bacău, domiciliat în mun. Onești, Str. Pajura,
                                361141 emisă de SPCLEP Piatra-Neamț la data de
nr. 2, sc. A, ap. 5, jud. Bacău, posesor al CI seria XC nr.
                                10.01.2007, cod numeric personal 1760323040031,
151661, elib. mun. Bacău la 07.12.2001, cnp
                                  în calitate de asociați ai S.C. PRONTO 2008 - S.R.L.,
1840918045354, asociat al VIA-CC - S.R.L., cu sediul în
                                cu sediul în satul Letea Veche, str. Alexandru Ioan Cuza,
mun. Onești, str. Pajura nr. 2, sc. A, ap. 5, jud. Bacău,
                                nr. 294A, comuna Letea Veche, jud. Bacău, înmatriculată
înmatriculată în ORC cu nr. J 04/762/2008, capital social
de 200 ron, am hotărât:                    la Oficiul registrului comerțului sub nr. J 04/1802/2008, cu
  Art. 1. Se deschide punct de lucru: în sat Lupești, com.  un capital social de 1000 lei RON, prin procurator Caleap
Mănăstirea Cașin, nr. 64, jud. Bacău.             C. Ionuț-Gabriel, cetățean român, născut la data de
  Se împuternicește Miron Oana, cetățean român,       20.06.1988, în mun. Bacău, jud. Bacău, domiciliat în sat
născut la 04.09.1985 în Bacău, jud. Bacău, dom. în       Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău,
Bacău, str. Logofăt-Tautu, nr., sc. A, ap. 6, jud. Bacău,   posesor al CI seria XC nr. 470813 emisă de SPCLEP
posesoare a CI seria XC nr. 380527 elib. de Pol. Bacău la   Bacău la data de 25.05.2006, cod numeric personal
19.11.2004, cnp 2850904046245, să semneze și să        1880620046191, împuternicit conform procurii speciale
îndeplinească toate formalitățile necesare înregistrării    autentificată de BNP Bărbieru Carmen Nicoleta sub nr.
prezentului act adițional.                   1115 din 14.10.2008, am convenit următoarele modificări
   (16/831.170)                       la actele constitutive ale societății:
                                  Articol unic - Se declară punct de lucru în mun. Bacău,
      Societatea Comercială                Str. Turbinei nr. 4, județul Bacău.
  AUTOEST - S.R.L., Buhuși, județul Bacău            Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                nemodificate.
          ACT ADIȚIONAL                  (18/831.172)
   la actul constitutiv al SC AUTOEST - S.R.L.
                                      Societatea Comercială
  Radu Constantin Cristian, de cetățenie română,           EURO VACANTA - S.R.L.,Târgu Ocna
născut la data de 23.11.1977 în Piatra-Neamț, jud.               județ Bacău
Neamț, domiciliat în Buhuși, str. Chebac, nr. 144, județul
Bacău, posesor al CI seria XC numărul 084660, eliberată              ACT ADIȚIONAL
de Pol. Buhuși la data de 24.11.2000, cod numeric
personal 1771123270606, în calitate de asociat unic la     la actul constitutiv al S.C. EURO VACANTA - S.R.L.
SC AUTOEST - S.R.L., cu sediul în Buhuși, str. Chebac,       Munteanu I. Mariana, cetățean român, născută la
nr. 144, județul Bacău, înmatriculată în registrul       02.01.1958 în Darmanesti, jud. Bacău, domiciliată în
comerțului cu nr. J 04/315/2004, cu un capital social de    Târgu Ocna, str. Aurel Vlaicu nr. 11, jud. Bacău,
200 lei, CUI 16167170, am hotărât:               posesoare a CI seria XC nr. 021535, eliberată de Pol.
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru în sat Racova,    Târgu Ocna la 19.11.1999, cnp 2580102040755,
com. Racova, fn, jud. Bacău.                    Munteanu N. Ioan, cetățean român, născut la
  (17/831.171)                        06.06.1953 în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în Târgu
                                Ocna, str. Aurel Vlaicu, nr. 11, jud. Bacău, posesor al CI
      Societatea Comercială
                                seria XC nr. 264773, eliberată de Pol. Târgu Ocna la
   PRONTO 2008 - S.R.L., sat Letea Veche
                                19.11.1999, cnp 1530606040735, în calitate de asociați ai
    comuna Letea Veche, județ Bacău
                                SC EURO VACANTA - S.R.L., cu sediul în Târgu Ocna,
                                str. Costache Negri, bl. G7, sc. B, ap. 1, jud. Bacău,
          ACT ADIȚIONAL
                                înmatriculată la ORC cu nr. J 04/841/2002, capital social
  la actele societății comerciale cu răspundere       de 200 lei, am hotărât:
         limitată PRONTO 2008               Art. 1. Se deschide un punct de lucru în Slănic
  Chiuariu C. Crina-Mariana, cetățean român, născută la    Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, jud. Bacău.
data de 16.02.1979 în mun. Bacău, jud. Bacău,           Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
domiciliată în mun. Piatra-Neamț, Str. Păcii nr. 2, bloc E9,  neschimbate.
scara A, etaj 4, apartament 18, jud. Neamț, posesoare a       (19/831.173)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        DISTRIB-MANU - S.R.L.                 VANORA - S.R.L., Bacău, județul Bacău
         Moinești, județ Bacău
                                            NOTIFICARE
          ACT ADIȚIONAL                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  la actele societății comerciale cu răspundere
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        limitată DISTRIB-MANU
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnații                         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Mărian E. Daniel-Mihai, de cetățenie română, născut     VANORA - S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, str.
la data de 25.01.1966 în Moinești, județul Bacău,        Nicolae Titulescu nr. 35, județul Bacău, înregistrată sub
domiciliat în Moinești, str. Tudor Vladimirescu, bl. E14, ap.  nr. J 04/1644/1993, cod unic de înregistrare 4725290,
2, județul Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 123175,   care a fost înregistrat sub nr. 35545 din 16.10.2008.
eliberată de Poliția Moinești la data de 17.05.2001, cod      (22/831.176)
numeric personal 1660125045890, și
  Mărian (Munteanu) I. Simona-Carleta, de cetățenie            Societatea Comercială
română, născută la data de 22.10.1967 în Moinești,            IACOSAN - S.R.L., Podu Turcului
județul Bacău, domiciliată în Moinești, str. Tudor           comuna Podu Turcului, județul Bacău
Vladimirescu, bl. E14, ap. 2, județul Bacău, identificată cu
                                           ACT ADIȚIONAL
CI seri XC nr. 353291, eliberată de Poliția Bacău la data
de 30.06.2004, cnp 2671022045891, în calitate de           la actul constitutiv al S.C. IACOSAN SRL
asociați la S.C. DISTRIB-MANU - S.R.L., cu sediul în        Iacobescu Gabriela, de cetățenie română, născută la
Moinești, Str. Atelierelor, fn, județul Bacău, înmatriculată  data de 16.05.1948 în localitatea Vaslui, jud. Vaslui,
la Oficiul registrului comerțului sub nr. J 04/77/1999, cu un  domiciliată în localitatea Podu Turcului, com. Podu
capital social de 140200 lei, am hotărât următoarele      Turcului, jud. Bacău, posesoare a CI seria XC nr. 005339,
modificări la actele constitutive ale societății:        eliberată de Pol. Podu Turcului la data de 7.07.1999,
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în localitatea      c.n.p. 2480516126195, în calitate de asociat unic al
Măgirești, județul Bacău.                    IACOSAN SRL, cu sediul în Podu Turcului, comuna Podu
   (20/831.174)                        Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 75, județul Bacău,
                                înmatriculată la ORC cu nr. J 04/1532/2008, capital social
        Societatea Comercială              200 lei, am hotărât:
         VANORA - S.R.L.                 Art. 1. Se cooptează ca asociat unic Iacobescu Ion, de
        Bacău, județul Bacău              cetățenie română, născut la data de 3.11.1939 în Călan,
                                jud. Hunedoara, domiciliat în Podu Turcului, comuna
          ACT ADIȚIONAL                Podu Turcului, Str. Teiului nr. 60, bl. 7, ap. 18, județul
                                Bacău, posesor al CI seria XC nr. 584956, elib. de Pol.
    la actul constitutiv al SC VANORA SRL          Podu Turcului la 20.03.2008, c.n.p. 1391103200883.
  Iovan Diana Florina, cetățean român, născută la data      Art. 2. Se retrage din calitatea de asociat unic
de 2.04.1972 în Iași, jud. Iași, domiciliată în Bacău, str.   Iacobescu Gabriela, care cesionează 20 părți sociale în
Nicolae Titulescu nr. 25, jud. Bacău, posesoare a CI seria   valoare nominală de 200 lei noului asociat unic Iacobescu
XC nr. 118691/25.04.2001, eliberată de Poliția Bacău,      Ion, care declară pe proprie răspundere cunoscând
c.n.p. 2720402221211, și Iovan Ioan Cristian, cetățean     dispozițiile art. 292 Cod penal pentru fals în declarații, că
român, născut la data de 1.01.1968 în Bacău, jud. Bacău,    îndeplinește condițiile legale pentru deținerea și
                                exercitarea calității de asociat unic și administrator la S.C.
domiciliat în Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 25, jud.
                                IACOSAN S.R.L.
Bacău, posesor al CI seria XC nr. 268530/4.07.2003,
                                  Capitalul social aparține în totalitate asociatului unic,
eliberată de Poliția Bacău, c.n.p. 1680101040087, în
                                acesta fiind beneficiarul direct al profitului realizat și al
calitate de asociați ai SC VANORA SRL, cu sediul în       pierderilor în proporție de 100 %.
Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 25, jud. Bacău,         Se împuternicește Rusu Adriana, cetățean român,
înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J         născută la data de 29.06.1958 în Câmpulung, jud. Argeș,
04/1644/1993, CUI 4725290, au hotărât:             domiciliată în Bacău, Str. Energiei nr. 33, sc. A, ap. 8, jud.
  Art. 1. Se completează obiectul de activitate al       Bacău, posesoare a CI seria XC nr. 556021, elib. de Pol.
societății cu 7211 - cercetare-dezvoltare în biotehnologie;   Bacău la data de18.09.2007, c.n.p. 2580629040016, să
7219 - cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și     îndeplinească formalitățile pt. înregistrarea prezentului
inginerie.                           act adițional și actualizarea obiectului de activitate.
   (21/831.175)                          (23/831.177)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009                7

       Societatea Comercială              sub nr. J 04/1417/2005, având CIF RO 17827798 și
     IACOSAN - S.R.L., Podu Turcului           capital social 200 lei, am hotărât:
    comuna Podu Turcului, județul Bacău           Art. 1. Dizolvarea și lichidarea societății.
                                Art. 2. Se numește lichidator Parau Viorel, domiciliat în
           NOTIFICARE                Bacău, Str. 9 Mai nr. 62, sc. B, ap. 3, județul Bacău,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   posesor al C.I. seria XC nr. 306948, eliberată la data de
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    8.01.2004 de SPCLEP Bacău, având CNP
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       1610324040045, înscris în Tablou la 1B 0133/2001.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Art. 3. După efectuarea operațiunilor de lichidare
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale  societatea se va radia în registrul comerțului.
IACOSAN - S.R.L, cu sediul în Podu Turcului, comuna        (26/831.180)
Podu Turcului, județul Bacău, înregistrată sub nr. J
04/1532/2008, cod unic de înregistrare 24355191, care a           Societatea Comercială
fost înregistrat sub nr. 35563 din 16.10.2008.              INDUSTRIAL VALVES - S.R.L.
   (24/831.178)                              Bacău, județul Bacău

        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
        SIL COM RED - S.R.L.
                                         la actul constitutiv al
        Bacău, județul Bacău
                                     S.C. INDUSTRIAL VALVES - S.R.L.
          ACT ADIȚIONAL                 Aniței Lăcrămioara, de cetățenie română, născută la
                               data de 26.08.1964 în localitatea Piatra-Neamț, jud.
        al SC SIL COM RED SRL             Neamț, domiciliată în localitatea Bacău, str. Neagoe Vodă
  Chirvase Elena, cetățean român, născută la data de     nr. 22, sc. C, ap. 12, județul Bacău, posesoare a CI seria
10.05.1968 în Roman, județul Neamț, domiciliată în      XC nr. 474149/15.06.2006, eliberată de SPCLEP Bacău,
Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 15, sc. B, ap. 14, județul  cod numeric personal 2640826040019.
Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 021837, eliberată de     KEMPITOS SRL, persoană juridică română, cu sediul
Poliția Bacău la data de 24.11.1999, cod numeric       în localitatea Bacău, str. Carpați nr. 15, bl. 15, sc. C, et. P,
personal 2680510272654 și Tinu Liliana, cetățean român,    județul Bacău, înmatriculată în registrul comerțului sub
născută la data de 6.04.1967 în Podu Turcului, județul    J 04/430/1994, reprezentată de domnul Aniței Marian, de
Bacău, domiciliată în Bacău, Aleea Parcului nr. 24, sc. B,  cetățenie română, născut la data de 9.11.1962 în
ap. 13, județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr.     localitatea Zorleni, județul Vaslui, domiciliat în localitatea
129978, eliberată de Poliția Bacău la data de 3.07.2001,   Bacău, str. Neagoe Vodă nr. 22, sc. C, ap. 12, județul
cod numeric personal 2670406040034, în calitate de      Bacău, posesor al CI seria XC nr. 474146, eliberată de
asociați ai S.C. SIL COM RED - S.R.L., cu sediul în      SPCLEP Bacău la data de 15.06.2006, cod numeric
Bacău, str. Mărășești nr. 7, sub nr. J 04/1404/1994, am    personal 1621109040021,
hotărât următoarele:                       în calitate de asociați ai SC INDUSTRIAL VALVES
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Bacău, str. Ștefan  SRL, cu sediul în Bacău, str. Carpați nr. 15, bl. 15, sc. C,
cel Mare nr. 28, județul Bacău.                et. P, județul Bacău, înmatriculată în registrul comerțului
  (25/831.179)                       sub J 04/701/2003, cu un capital social de 200 lei, am
                               hotărât:
       Societatea Comercială
                                 Art. 1. Se schimbă sediul social al societății din Bacău,
      MANOLEVICI TRANS - S.R.L.
                               str. Carpați nr. 15, bl. 15, sc. C, et. P, județul Bacău, în
       Bacău, județul Bacău
                               Bacău, Str. Chimiei nr. 5 A, județul Bacău.
                                 Art. 2. Se radiază punctele de lucru din Bacău, Str.
          ACT ADIȚIONAL
                               Chimiei nr. 5A, jud. Bacău, și din Bacău, str. Constantin
   la actele SC MANOLEVICI TRANS - S.R.L.          Musat nr. 1, jud. Bacău.
  Subsemnatul Manoliu Gheorghe, cetățean român,         Art. 3. Se completează obiectul secundar de activitate
născut la data de 30.09.1948 în comuna Horgesti, județul   al societății cu următoarele activități: 3511; 3512; 3513;
Bacău, domiciliat în Bacău, Aleea Aviatorilor nr. 32A, ap.  3514; 4110; 4950; 6810; 6831.
1, județul Bacău, posesor al CI seria XC nr. 195497,       Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
eliberată la data de 3.07.2002 de Poliția municipiului    neschimbate.
Bacău, având CNP 14809300400288, în calitate de          Actul a fost redactat în 6 (șase) exemplare la BNP
asociat unic la SC MANOLEVICI TRANS S.R.L., cu sediul     Opris Mirela, cu sediul în or. Comănești, Str. Republicii nr.
în Bacău, Aleea Aviatorilor nr. 32 A, parter, ap. 1,     16, jud. Bacău.
camera 1, județul Bacău, î n r e gistrată la ORC Ba cău      (27/831.181)
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

       Societatea Comercială              posesor al C.I. seria XC nr. 525911, eliberată de SPCLEP
      INDUSTRIAL VALVES - S.R.L.             Bacău la data de 12.04.07, cod numeric personal
       Bacău, județul Bacău               1650514040013, în calitate de asociat unic al S.C.
                                LOGIC PAGES ONLINE S.R.L., cu sediul în Bacău, str.
           NOTIFICARE                Martir Horia nr. 5, bl. 5, sc. A, et. 4, ap. 15, județul Bacău,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    04/1321/2005, cu un capital social de 200,00 lei, am
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        convenit următoarele modificări la actele constitutive ale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  societății:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    Art. 1. Se schimbă sediul social din mun. Bacău, str.
INDUSTRIAL VALVES - S.R.L., cu sediul în municipiul      Martir Horia nr. 5, bl. 5, sc. A, et. 4, ap. 15, jud. Bacău, în
Bacău, Str. Chimiei nr. 5a, județul Bacău, înregistrată sub  sat Săucești nr. 210, com. Săucești, jud. Bacău.
nr. J 04/701/2003, cod unic de înregistrare 15526373,       Art. 2. Se completează obiectul secundar de activitate
care a fost înregistrat sub nr. 35652 din 16.10.2008.     cu 4511.
  (28/831.182)                          (30/831.184)

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
    GANEACOM - S.R.L., localitatea Răzeșu           LOGIC PAGES ONLINE - S.R.L., sat Săucești
     comuna Glăvănești, județul Bacău               comuna Săucești, județul Bacău

          ACT ADIȚIONAL                           NOTIFICARE
la actele societății comerciale GANEACOM - S.R.L.         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnatul Ganea I. Adrian, cetățean român, născut
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la data de 28.10.1971 în loc. Podu Turcului, jud. Bacău,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
domiciliat în localitatea Răzeșu, comuna Glăvănești,
județul Bacău, posesor al CI seria XC nr. 385980 eliberată   actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
de Pol. Podu Turcului la data de 23.12.2004, cod numeric    LOGIC PAGES ONLINE - S.R.L., cu sediul în sat
personal 1711028046641, reprezentat de Ganea I. Ion-      Săucești, comuna Săucești, județul Bacău, înregistrată
Eusebiu, cetățean român, născut la data de 1.08.1975 în    sub nr. J 04/1321/2005, cod unic de înregistrare
loc. Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în localitatea   17785846, care a fost înregistrat sub nr. 35694 din
Răzeșu, comuna Glăvănești, județul Bacău, posesor al CI    16.10.2008.
seria XC nr. 157940 eliberată de Pol. Podu Turcului la       (31/831.185)
data de 25.01.2002, cod numeric personal
                                      Societatea Comercială
1750801046667, prin procura specială nr. 264 din data de
22.03.2005, întocmită la BNP Burbulea Dumitru, în           GEDA TRADE DISTRIBUTION - S.R.L.
calitate de asociați la S.C. GANEACOM S.R.L., cu sediul           Bacău, județul Bacău
în localitatea Răzeșu, comuna Glăvănești, județul Bacău,
înmatriculată la Oficiul Registrului Co m erțului sub nr.              ACT ADIȚIONAL
J 04/2103/1994, cu un capital social de 200 lei, am             la actele societății comerciale
convenit următoarele modificări la actele constitutive ale       GEDA TRADE DISTRIBUTION - S.R.L.
societății.                            Subsemnatul Gușă Gh. George, cetățean român,
  Articol unic. Se deschide un punct de lucru în loc. Podu
                                născut la data de 12.08.1971 în mun. Bacău, jud. Bacău,
Turcului, Str. Tudor Vladimirescu, bl. 108, parter, jud.
                                domiciliat în mun. Bacău, str. Martir Cloșca nr. 1, sc. A,
Bacău.
                                ap. 11, jud. Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 083378,
   (29/831.183)
                                eliberată de Pol. Bacău la data de 18.11.2000, cod
      Societatea Comercială                numeric personal 1710812040063, în calitate de asociat
 LOGIC PAGES ONLINE - S.R.L., sat Săucești          la S.C. GEDA TRADE DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul
    comuna Săucești, județul Bacău             în Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 12, jud. Bacău,
                                înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
          ACT ADIȚIONAL               J 04/1172/2007, cu un capital social de 200 lei RON, am
                                convenit următoarele modificări la actele constitutive ale
       la actele societății comerciale          societății:
      LOGIC PAGES ONLINE - S.R.L.              Art. 1. Se cooptează în asociere și administrare Saftiuc
 Subsemnatul Avăcăriței D. Cătălin, cetățean român,      N. Doina, cetățean român, născută la data de 18.02.1964
născut la data de 14.05.1965 în mun. Bacău, jud. Bacău,    în mun. Bacău, jud. Bacău, domiciliată în loc. Bacău, Str.
domiciliat în sat Săucești, com. Săucești, jud. Bacău,     Energiei nr. 31, sc. A, ap. 8, jud. Bacău, identificată cu C.I.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009                9

seria XC nr. 114123, eliberată de Pol. Bacău la data de       în calitate de asociați la SC ECCOR S.R.L., cu sediul
4.04.2001, cod numeric personal 2640218040068.          în Bacău, str. Milcov nr. 12, județul Bacău, număr de
  Art. 2. Se retrage din asociere și administrare dl Gușă    ordine în Registrul Comerțului J 04/933/1991, CUI RO
Gh. George care cesionează, la valoare nominală, toate      943577, cu un capital social de 60.000 lei, am hotărât
părțile sociale deține în societate dnei Saftiuc N. Doina. În  următoarele modificări la actele constitutive ale societății:
urma acestei operațiuni capitalul social, participarea la      Art. 1. Se schimbă sediul social al SC ECCOR S.R.L.
capital, precum și beneficii și pierderi va fi:         din Bacău, str. Milcov nr. 12, județul Bacău.
  - Saftiuc N. Doina, participare la capitalul social 200 lei   Art. 2. Adresa sediului social al SC ECCOR S.R.L. este
RON, respectiv 20 părți sociale în valoare de 10 lei       în Bacău, str. Cezar Bolliac nr.3, județul Bacău.
fiecare, participarea la profit/pierderi este de 100 %.       Art. 3. Se împuternicește pentru a depune și ridica
  Art. 3. Societatea va fi administrată numai de Saftiuc    documentele necesare în vederea înregistrării
N. Doina.                            mențiunilor de modificare a actului constitutiv și pentru a
   (32/831.186)                        ne reprezenta în raporturile cu Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, dna Axente V.
       Societatea Comercială                Elena Daniela, de cetățenie română, născută la data de
    GEDA TRADE DISTRIBUTION - S.R.L.             28.08.1980 în mun. Bacău, jud. Bacău, cu domiciliul în
       Bacău, județul Bacău                Bacău, Str. Prieteniei nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 16, județul
                                 Bacău, legitimată cu CI seria XC nr. 292985, eliberată de
            NOTIFICARE                Poliția Bacău în data de 10.10.2003, cod numeric
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     personal 2800828046285.
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       (34/831.188)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului         Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale       ECCOR - S.R.L., Bacău, județul Bacău
GEDA TRADE DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în
municipiul Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 12, județul Bacău,              NOTIFICARE
înregistrată sub nr. J 04/1172/2007, cod unic de          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrare 22046483, care a fost înregistrat sub nr.      Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
35731 din 16.10.2008.                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (33/831.187)                         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
      Societatea Comercială                ECCOR - S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, str. Cezar
   ECCOR - S.R.L., Bacău, județul Bacău            Bolliac nr. 3, județul Bacău, înregistrată sub nr. J
                                 04/933/1991, cod unic de înregistrare 943577, care a fost
           ACT ADIȚIONAL                înregistrat sub nr. 35749 din 16.10.2008.
  la actele societății comerciale ECCOR - S.R.L.          (35/831.189)
  Subsemnații:                                Societatea Comercială
  SC IACO INVEST S.R.L., cu sediul în Bacău, str.            MEDICUS VETERINARIUS - S.R.L.
Nicolae Bălcescu nr. 12, județul Bacău, înmatriculată la          Târgu Ocna, județul Bacău
Registrul Comerțului sub nr. J J 04/1050/1997, cod unic
de înregistrare 10030874, reprezentată prin administrator              ACT ADIȚIONAL
Nistor Sofronel, cetățean român, domiciliat în Bacău, str.
Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2, sc. E, ap. 1, județul Bacău,              la actul constitutiv al
posesor al C.I. seria XC nr. 438584, eliberată de Poliția         SC MEDICUS VETERINARIUS S.R.L.
Bacău la data de 20.10.2005, cod numeric personal          Oancia A. Valentin Ionuț, cetățean român, născut la
1620115270624, și                        12.03.1983 în Târgu Ocna, jud. Bacău, domiciliat în
  Lamba Mihai, cetățean român, fiul lui Neculai și Elena,    Târgu Ocna, bd. Republicii, bl. F4, sc. B, ap. 8, jud.
născut la data de 9.04.1939 în com. Galbeni, jud. Bacău,     Bacău, posesor al CI seria XC nr. 413320, elib. de Pol.
domiciliat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 1, sc. B, ap.    Târgu Ocna la 13.05.2005, cnp 1830312044436
30, jud. Bacău, posesor al B.I. seria GD nr. 0588527,        Oancia I. Diana Silvia, cetățean român, născută la
eliberat de Poliția Bacău la data de 30.10.1992, CNP       data de 28.11.1981 în Suceava, jud. Suceava, domiciliată
1390409040054, prin procurator Savin Vasile, cetățean      în Târgu Ocna, bd. Republicii, bl. F4, sc. B, ap. 8, jud.
român, născut la data de 4.08.1946 în com. Serbanesti,      Bacău, posesoare a CI seria XC nr. 614074 elib. de
jud. Bacău, domiciliat în com. Margineni, sat Luncani, jud.   SPCLEP Târgu Ocna la 4.09.2008, cnp 2811128330217,
Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 304032, eliberată de     în calitate de asociați ai MEDICUS VETERINARIUS -
Poliția Bacău la data de 11.12.2003, CNP             S.R.L. cu sediul în Târgu Ocna, bd. Republicii, bl. F4, sc.
1460804040049 (procura nr. 240/31.01.2007),           B, et. 2, ap. 8, jud. Bacău, înmatriculată în registrul
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

comerțului cu nr. J 041415/2006, cu un capital social de              Societatea Comercială
200 lei, am hotărât:                                CHICANO MED - S.R.L.
  Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu: 7500;
0101; 0142; 0143; 0145; 0147; 0150; 4646; 4773; 4774;                    NOTIFICARE
7022.                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 2. Se modifică obiectul principal în 7500 - activități  Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
veterinare;                            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 3. Se schimbă sediul social în Târgu Ocna, str. C.    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Negri, bl. G2, sc. A, parter, ap. 1, jud. Bacău.
                                 CHICANO MED - S.R.L., cu sediul în județul Bacău,
  Art. 4. Se retrage din administrare Oancia I. Diana      Mă r g i n e n i , c o m . Mărg i n e n i , înregist r a t ă s u b nr.
Silvia.                              J 04/918/2007, cod unic de înregistrare 21790271, care a
   (36/831.190)                         fost înregistrat sub nr. 35768 din 16.10.2008.
                                    (39/831.193)
       Societatea Comercială
     MEDICUS VETERINARIUS - S.R.L.                    Societatea Comercială
                                     BACOMI SERV - S.R.L., satul Luncani
            NOTIFICARE                     comuna Mărgineni, județul Bacău
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                             ACT ADIȚIONAL
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           la actele societății comerciale cu răspundere
modificările și completările ulterioare, depunerea textului            limitată BACOMI SERV
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale      Subsemnații:
MEDICUS VETERINARIUS - S.R.L. înregistrată sub            Anchidin E. Constantin, cetățean român, născut la
nr. J 04/1415/2006, cod unic de înregistrare 19058380,      data de 10.04.1968 în com. Lipova, jud. Bacău, domiciliat
                                 în sat Luncani, com. Mărgineni, jud. Bacău, posesoare a
care a fost înregistrat sub nr. 35755 din 16.10.2008.
                                 CI seria XC nr. 054504, eliberată de Pol. Bacău la data de
   (37/831.191)
                                 5.06.00, cod numeric personal 1680410040048
                                   Anchidin V. Daniela-Mirela, cetățean român, născută
       Societatea Comercială
                                 la data de 14.09.1974 în mun. Bacău, jud. Bacău,
    CHICANO MED - S.R.L., satul Margineni           domiciliat în sat Luncani, com. Mărgineni, jud. Bacău,
     comuna Margineni, județul Bacău             posesor al CI seria XC nr. 156462 emisă de Pol. Bacău,
                                 la data de 21.01.02, cod numeric personal
           ACT ADIȚIONAL                2740914040050, în calitate de asociați ai S.C. BACOMI
                                 SERV - S.R.L. cu sediul în satul Luncani, com. Mărgineni,
 la actul constitutiv al SC CHICANO MED - S.R.L.
                                 județul Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului
  Suciu Nat. Liliana-Nadia, cetățean român, născută în     comerțului sub nr. J 04/170/2007, cu un capital social de
Iași, jud. Iași/01.07.1950, domiciliată în Bârlad, bd.      200,00 RON, am convenit următoarele modificări la
Republicii, nr. 304, bl. K3, sc. A, et. 4, ap. 20, jud. Vaslui,  actele constitutive ale societății:
posesoare a CI-VS nr. 185374, eliberată de Pol. Bârlad la      Articol unic. Se deschide punct de lucru în satul
23.12.2003, cnp 2500701370051 și Radu V. Gabriel,         Mărgineni, nr. 103 bis, com. Mărgineni, jud. Bacău.
cetățean român, născut în Bacău, jud. Bacău la            (40/831.194)
30.07.1981, domiciliat în sat Margineni, com. Margineni,
                                          Societatea Comercială
jud. Bacău, posesor al CI seria XC nr. 062402 eliberată de           VIA LACTTEA - S.R.L., Buhuși
Pol. Bacău la 28.06.2000, cnp 1810730046249, asociați
la SC CHICANO MED - SRL cu sediul în satul Margineni,                  ACT ADIȚIONAL
com. Margineni, jud. Bacău, J 04/918/2007, CUI-RO
                                  la actul constitutiv al SC VIA LACTTEA - S.R.L.
21790271 capital social 200 lei, am hotărât:
  Art. 1. Iese din asociere și administrare Suciu Nat.       Rusu C. Silviu-Constantin, cetățean român, născut la
                                 data de 13.01.1969 în Buhuși, jud. Bacău, domiciliat în
Liliana-Nadia, care cesionează la valoarea nominală
                                 Buhuși, str. Tudor Vladimirescu nr. 52, jud. Bacău,
părțile sociale pe care le deține asociatului rămas.       posesor al CI seria XC nr. 293947 eliberată de Pol.
Structura capitalului în urma cesiunii este Radu V.        Buhuși la data de 15.10.2003, cod numeric personal
Gabriel, asociat unic și administrator cu 100 % participare    1690113043524
la beneficii și pierderi.                      Rusu C. Dumitru, cetățean român, născut la data de
   (38/831.192)                         14.07.1942 în Buhuși, jud. Bacău, domiciliat în Buhuși,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009                11

str. Ion Vodă cel Cumplit nr. 10, jud. Bacău, posesor al BI   legale la Registrul Comerțului Bacău, în vederea semnării
seria DA nr. 181977, eliberată de Pol. Buhuși la data de     actului adițional și obținerii certificatelor constatatoare.
30.06.1986, cod numeric personal 1420714043529, în          (43/831.198)
calitate de asociați la SC VIA LACTTEA - S.R.L. cu sediul
în Buhuși, str. Tudor Vladimirescu nr. 52, jud. Bacău,           Societatea Comercială
înmatriculată în registrul comerțului cu nr. J 04/735/2006,    AGRITRAC - S.A., Răcăciuni, com. Răcăciuni
cu un capital social de 200 lei, am hotărât:                  județul Bacău
  Art. 1. Domnul Rusu C. Dumitru se retrage din
asociere și cesionează toate cele 6 părți sociale deținute,               HOTĂRÂRE
în valoare de 60 lei asociatului - domnului Rusu C. Silviu-     a adunării generale ordinare și extraordinare a
Constantin, care devine asociat unic.                acționarilor S.C. AGRITRAC - S.A. 25.09.2008
   (41/831.195)
                                  Adunarea generală ordinară a acționarilor SC
        Societatea Comercială              AGRITRAC - S.A. cu sediul în Răcăciuni, com. Răcăciuni,
        VIA LACTTEA - S.R.L.               jud. Bacău, înmatriculată la ORC cu nr. J04/464/1998,
                                 capital social 306.375 lei, CUI 11798537, a hotărât:
            NOTIFICARE                  Art. 1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de
                                 un consiliu de administrație care va avea următoarea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 componență:
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  Gorgotă Ion - președinte
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  Crețu Livia-Amalia - membru
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  Bontaș Doina- membru.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                  Art. 2. Se prelungește cu 2 ani mandatul consiliului de
VIA LACTTEA - S.R.L. cu sediul în județul Bacău, oraș
                                 administrație.
Buhuși, str. Tudor Vladimirescu nr. 52, înregistrată sub nr.
                                  Art. 3. Se modifică obiectul principal de activitate în
J 04/735/2006, cod unic de înregistrare 18685896, care a
                                 0111.
fost înregistrat sub nr. 35797 din 16.10.2008.
                                  Art. 4. Se rescrie actul constitutiv al societății, cu
   (42/831.196)
                                 modificările aprobate de adunarea generală și actualizat
                                 în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
      Societatea Comercială
                                  Art. 5. Se împuternicește domnul Gorgotă Ion,
  AGRICOLA INTERNATIONAL - S.A., Bacău
                                 președinte al consiliului de administrație al Societății
                                 Comerciale AGRITRAC - S.A. să semneze hotărârea
          DECIZIA NR. 3416
                                 adunării generale, actul adițional modificator și actul
            din 3.10.2008              constitutiv redactat în noua formă.
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale       Art. 6. Se împuternicește Adriana Rusu, cetățean
AGRICOLA INTERNATIONAL - S.A. Bacău, întrunit în         român, născută la 29.06.1958 în Câmpulung, jud. Argeș,
ședința din data de 18.07.2008, în baza actelor         domiciliată în Bacău, Str. Energiei nr. 33, sc. A, ap. 8, jud.
constitutive,                          Bacău, posesoare a CI seria XC nr. 556021 eliberată de
  văzând prevederile art. 17 lit. c) din Legea 359/2004    Pol. Bacău la 18.09.2007, cnp 2580629040016 să
privind simplificarea formalităților la înregistrarea      semneze și să îndeplinească toate formalitățile necesare
persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor    înregistrării prezentei hotărâri și actualizării obiectului de
juridice înregistrarea fiscală a acestora, precum și la     activitate.
autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu          (44/831.199)
modificările și completările ulterioare,
  Ordinul 337/2007 privind actualizarea clasificării              Societatea Comercială
activităților din economia națională - CAEN, în                  AGRITRAC - S.A.
unanimitate decide:
  Art. 1. Se aprobă deschiderea unui punct de lucru în                NOTIFICARE
com. Bradu, sat Geamăna, jud. Argeș, unde se vor           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
desfășura următoarele activități: 4632 - comerț cu ridicata   Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
al cărnii și produselor din carne;                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
uleiurilor și grăsimilor comestibile;              actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  5210 - depozitări;                      AGRITRAC - S.A., cu sediul în județul Bacău, Răcăciuni,
  5224 - manipulări;                      com. Răcăciuni, înregistrată sub nr. J 04/464/1998, cod
  Art. 2. Se împuternicește dna Surmei Daniela -        unic de înregistrare 11798537, care a fost înregistrat sub
consilier juridic domiciliată în Bacău, str. Ștefan cel Mare   nr. 35247 din 14.10.2008.
nr. 1, sc. A, et. 1, ap. 2, pentru îndeplinirea formalităților    (45/831.200)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

       Societatea Comercială                de 30.07.1999, CNP 1550923043765 și lichidarea
    SSP GUARD PROTECT - S.R.L., Bacău             societății.
                                   Art. 2. După întocmirea formalităților de lichidare,
           DECIZIA NR. 5                radierea societății.
                                    (47/831.202)
    din 14 octombrie 2008, a asociatului unic
  Subsemnatul Durac Neculai, cetățean român, sex               Societatea Comercială
masculin, născut la data de 4.08.1958, în municipiul             CONSTRUCȚII FEROVIARE - S.A.
Bacău, jud. Bacău, fiul lui Neculai și Elena, având CNP                Constanța
1580804040033, domiciliat în mun. Bacău, Prl. Bradului
nr. 112, sc. A, ap. 16, jud. Bacău, identificat prin C.I. seria        HOTĂRÂREA NR. 3/27.08.2008
XC nr. 445743, eliberată de SPCLEP Bacău la data de         a AGEA S.C. CONSTRUCȚII FEROVIARE - S.A.
30.12.2005, în calitate de asociat unic și administrator,                  Constanța
am luat următoarea decizie:
                                    A.G.E.A. întrunită la data de 27.08.2008, la a doua
  Desființarea/radierea următoarelor puncte de lucru:
                                  convocare, la sediul societății, în baza Legii nr. 30/1990,
  Târgu Mureș, P-ța Mărășești nr. 18, județul Mureș;
                                  republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006, emite
  Snagov, șos. Ghermănești nr. 86, județul Ilfov;
                                  cu majoritate de voturi următoarea hotărâre:
  Timișoara, str. Virgil Birou nr. 5, sc. B, parter, ap. 1,
                                    1. Nu se aprobă majorarea de capital social conform
județul Timiș;
                                  convocatorului publicat.
  București, Aleea Blajel nr. 2, bl. V4, sc. 1, parter, ap. 2,    2. Nu se aprobă punctul 2 din convocator.
sectorul 3;                              3. Nu se aprobă delegarea către CA privind majorarea
  Ploiești, str. Enachiță Văcărescu, bloc 131A, ap. 2,      de capital.
județul Prahova;                            4. Se aprobă completarea obiectului de activitate cu:
  Călărași, Str. Dumbravei nr. 1, bl. E 15(18), sc. E,      4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
parter, ap. 1, județul Călărași.                  4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân       materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
neschimbate.                            4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor
  Demersurile necesare pentru cele intervenite și        de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire; 4676 -
hotărâte prin această decizie, la toate autoritățile, vor fi    comerț cu ridicata al altor produse intermediare; 4677 -
efectuate de un reprezentant al societății, drept pentru      comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 4719 - comerț
care s-a încheiat prezenta decizie astăzi, data de 14       cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
octombrie 2008, în două exemplare, la sediul societății.      predominantă de produse nealimentare; 4799 - comerț cu
   (46/831.201)                         amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
                                  chioșcurilor și piețelor.
        Societatea Comercială                 5. Se aprobă modificarea actului constitutiv al S.C.C.F.
         FORESTMAR - S.R.L.                S.A. Constanța, anexat la procesul-verbal și prezenta
        Comănești, județul Bacău              hotărâre, ca urmare a aplicării noilor modificări ale Legii
                                  nr. 31/1990 aduse prin Legea nr. 441/2006.
            HOTĂRÂRE                    6. Se aprobă ca data de 13.09.2008 să fie data de
                                  identificare pentru toți acționarii înregistrați și care se vor
    din 23.08.2008, a Societății Comerciale
                                  supune hotărârilor prezentei.
         FORESTMAR - S.R.L.
                                    7. Se împuternicește dna Dumitrache Daniela să
  Șopârtoc N. Maria-Elena, de cetățenie română,         înregistreze la OR.C. prezenta hotărâre, precum și actul
născută la data de 3.04.1968, în satul Goioasa, comuna       constitutiv astfel modificat și să depună și să ridice
Agăș, jud. Bacău, domiciliată în Comănești, str. Avram       documentele legale oriunde trebuința o cere, urmând a
Iancu, bl. 8, sc. C, ap. 3, jud. Bacău, posesoare a C.I.      semna în numele președintelui CA actul constitutiv în
seria XC numărul 081942, eliberată de Pol. Comănești la      vederea publicării.
data de 10.11.2000, CNP 2680403043777, în calitate de          (48/831.394)
unic asociat al FORESTMAR - S.R.L., cu sediul în
Comănești, str. Avram Iancu, bl. 8, sc. C, ap. 3, jud.             Societatea Comercială
Bacău, înmatriculată la O.R.C. cu nr. J 04/1363/2003, cu           CONSTRUCȚII FEROVIARE - S.A.
un capital social de 200 lei, am hotărât:                       Constanța
  Art. 1. Numirea lichidatorului Oniga P. Mircea, de
cetățenie română, născut la data de 23.09.1955, în com.                  NOTIFICARE
Asău, jud. Bacău, domiciliat în Comănești, Str. Republicii,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
bl. G3, sc. B, et. 1, ap. 25, jud. Bacău, identificat cu C.I.   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
seria XC nr. 008288, eliberată de Pol. Comănești la data      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009               13

modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Gheorghe, cetățean român, fiul lui Meltiade și Maria,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   născut la data de 26.04.1951, în loc. Pietroiu, jud.
CONSTRUCȚII FEROVIARE - S.A, cu sediul în           Ialomița, domiciliat în Mangalia, Str. Portului nr. 35, bl. H9,
Constanța, str. Nicolae Milescu nr. 22, județul Constanța,   sc. C, ap. 50, jud. Constanța, posesor al C.I. seria KT nr.
înregistrată sub nr. J 13/2386/1992, cod unic de        167216/Mangalia/2000, CNP 1510426133681.
înregistrare 1900230, care a fost înregistrat sub nr. 51877    3. Completarea art. 14 al actului constitutiv al societății
din 10.09.2008.                        în sensul că adunarea generală poate fi convocată într-un
  (49/831.395)                        termen mai scurt, într-un alt loc decât la sediul societății
                                cu acordul tuturor asociaților.
       Societatea Comercială                 (51/831.397)
    TERZI PLAST CONSTRUCT - S.R.L.
          Constanța                        Societatea Comercială
                                    AGRO GMBH MANGALIA - S.R.L.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                    Mangalia, județul Constanța
 Subsemnatul Terzi Daniel, asociat în cadrul societății
comerciale sus-menționată, am hotărât:                        NOTIFICARE
 1. Se deschide punct de lucru în satul Poiana, orașul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Ovidiu, str. Albatros nr. 13A, jud. Constanța.         Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (50/831.396)                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       Societatea Comercială               actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
     AGRO GMBH MANGALIA - S.R.L.              AGRO GMBH MANGALIA - S.R.L., cu sediul în municipiul
      Mangalia, județul Constanța             Mangalia, str. I.M. Dobrogeanu, nr. 53, județul Constanța,
                                înregistrată sub nr. J 13/1724/2001, cod unic de
        HOTĂRÂREA NR. 3/2008              înregistrare 14199729, care a fost înregistrat sub nr.
       la actul constitutiv al societății        53303 din 25.08.2008.
                                  (52/831.398)
  Subscrisa S.C. AGRO GMBH GRANSCHUTZ -
asociat unic în cadrul societății comerciale sus               Societatea Comercială
menționată, am hotărât:                            DENTAL CARE - S.R.L.
  1. Retragerea din societate și cesionarea integrală a
                                       Agigea, județul Constanța
capitalului social 13.700 lei - echivalentul a 10.003,65 DM
sau 4.546 USD la cursul de schimb al BNR la data de
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/2.10.2008
7.09.2001, după cum urmează:
  - 50 % din capitalul social, adică 6.850 lei - 685 părți              a asociatului
sociale către S.C. CERCE Prod In-Vest S.R.L., cu sediul      Albu Maria Claudia, asociat unic al S.C. DENTAL
în Mangalia, str. I.M. Dobrogeanu nr. 53, înmatriculată la   CARE - S.R.L., hotărăsc:
ORC Constanța sub nr. J 13/2643/1998, CUI RO           1. Deschiderea unui punct de lucru situat în: loc.
11281343, reprezentată de doamna Schardey Antje        Agigea, str. Șoseaua Mangalia, situat în incinta
Marie Sibyll, în calitate de administrator, pentru suma de   Dispensarul Medical al localității Agigea, jud. Constanța,
866.318,38 euro;                        având ca obiect de activitate cod 8623 - activități de
  - 25 % din consiliul de administrație, adică 3.430 lei -  asistență stomatologică.
343 părți sociale către S.C. FORTWENGEL MANGALIA         Prezenta hotărâre reprezintă un înscris sub semnătură
S.R.L., cu sediul în Mangalia, Str. Portului nr. 35, bl. H9,  privată și a fost întocmită în patru exemplare.
sc. C, ap. 50, înmatriculată la ORC Constanța sub nr.       (53/831.399)
J 13/2699/2006, CUI RO 18993217, reprezentată de
doamna Monika Maria Fortwengel, în calitate de               Societatea Comercială
administrator, pentru suma de 433.159,19 euro;             ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L.
  - 25 % din capitalul social, adică 3.420 - 342 părți             Constanța
sociale către S.C. LUNAS GmbH, cu sediul în Germania,
Buchholzer str. 4, 56154 Boppard, înregistrată la             HOTĂRÂREA NR. 1/29.09.2008
Registrul Comerțului pe lângă Tribunalul Koblenz sub nr.
HR B 7376, reprezentată de domnul Lutz Schardey, în        a adunării generale extraordinare a asociaților
calitate de administrator pentru suma de 433.159,19         S.C. ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L.
euro.                              Subsemnații:
  2. Retragerea din funcția de administrator a domnului     1. Muharrem Hilmi Kayhan, cetățean turc, domiciliat în
Ronald Jochen Ranscht și numirea în funcția de         Turcia, Soktaș A.S. Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. 88
administrator pe durată nelimitată a dlui Șerban        Soke 09201, identificat cu pașaport nr. TR-O 754887,
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

născut la data de 2.04.1955, în Izmir, Turcia, prin      fiecare), reprezentând 25 % din capitalul social, către dl
mandatar Hamdi Erdem, cetățean turc, născut la data de     Muzaffer Turgut Kayhan, cetățean turc, domiciliat în
19.11.1979, în Turcia, având reședința stabilită în      Turcia, născut la data de 23.05.1984, în localitatea Izmir,
România, municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 144, bl.     Republica Turcia, posesor al pașaportului TR-P nr.
TD3B, sc. A, ap. 17, județul Constanța, CNP          940742/14.07.2006, emis de autoritățile din Turcia.
7791119130010, posesor al pașaportului seria TR-P nr.       Art. 2. Se cooptează în Societatea Comercială
073639/10.05.2005 emis de autoritățile din Republica      ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L., în calitate de
Turcia și al permisului de ședere temporară RO nr.       asociat, dl Muzaffer Turgut Kayhan, cetățean turc,
0143687 emis de autoritățile române la data de         domiciliat în Turcia, născut la data de 23.05.1984, în
18.12.2007, lucrând în baza procurii nr.            localitatea Izmir, Republica Turcia, posesor al
10521/19.09.2008 eliberată de Notariatul nr. 2 Soke,      pașaportului TR-P nr. 940742/14.07.2006, emis de
  2. Eyup Hilmi Kayhan, cetățean turc, domiciliat în     autoritățile din Turcia, care va deține un număr de 9.506
Turcia, Soktaș A.S. Cumhuriyet Mah, Akeller Cad. 88      părți sociale, în valoare totală de 95.060 RON (câte 10
Soke 09201, identificat cu pașaport nr. TR-P 939721,      RON fiecare), reprezentând 25 % din capitalul social al
născut pe 16.07.1956, în Soke, Turcia, prin mandatar      S.C. ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L.
Hamdi Erdem, cetățean turc, născut la data de           Art. 3. Urmare a cesiunii anterior menționate, capitalul
19.11.1979, în Turcia, având reședința stabilită în      social al S.C. ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L. va fi
România, municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 144, bl.     structurat astfel:
TD3B, sc. A, ap. 17, județul Constanța, CNP            1. asociatul Muharrem Hilmi Kayhan - 19.013 părți
7791119130010, posesor al pașaportului seria TR-P nr.     sociale, în valoare nominală totală de 190.130 RON,
073639/10.05.2005 emis de autoritățile din Republica      echivalentul a 50.000 euro, la cursul oficial de schimb de
Turcia și al permisului de ședere temporară RO nr.       RON 3,8026/1 euro, valabil la data de 18.02.2005,
0143687 emis de autoritățile române la data de         reprezentând 50 % din capitalul social;
18.12.2007, lucrând în baza procurii speciale autentificat     2. asociatul Eyup Hilmi Kayhan - 9.507 părți sociale, în
sub nr. 1244/19.09.2008 la BNP Grigore Păun și Elena      valoare nominală totală de 95.070 RON, echivalentul a
Laura Ștefan,                         25.001,32 euro, la cursul oficial de schimb de RON
  reuniți în adunarea generală extraordinară a        3,8026/1 euro, valabil la data de 18.02.2005,
asociaților S.C. ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L.,         reprezentând 25 % din capitalul social;
  prezent fiind și dl Muzaffer Turgut Kayhan, cetățean      3. asociatul Muzaffer Turgut Kayhan - 9.506 părți
turc, domiciliat în Turcia, născut la data de 23.05.1984, în  sociale, în valoare nominală totală de 95.060 RON,
localitatea Izmir, Republica Turcia, posesor al
                                echivalentul a 24.998,68 euro, la cursul oficial de schimb
pașaportului TR-P nr. 940742/14.07.2006, emis de
                                de RON 3,8026/1 euro, valabil la data de 18.02.2005,
autoritățile din Turcia, prin mandatar Hamdi Erdem,
                                reprezentând 25 % din capitalul social.
cetățean turc, născut la data de 19.11.1979, în Turcia,
                                  Art. 4. Urmare a prezentei hotărâri se va proceda la
având reședința stabilită în România, municipiul
                                întocmirea și semnarea contractului de cesiune de părți
Constanța, bd. Tomis nr. 144, bl. TD3B, sc. A, ap. 17,
                                sociale între dnii Eyup Hilmi Kayhan, în calitate de cedent,
județul Constanța, CNP 7791119130010, posesor al
                                și Muzaffer Turgut Kayhan, în calitate de cesionar, și se
pașaportului seria TR-P nr. 073639/10.05.2005 emis de
                                va modifica, în mod corespunzător, actul constitutiv al
autoritățile din Republica Turcia și al permisului de ședere
                                S.C. ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L., prin
temporară RO nr. 0143687 emis de autoritățile române la
                                întocmirea și semnarea unui act adițional.
data de 18.12.2007, lucrând în baza procurii speciale
autentificat sub nr. 1243/19.09.2008 la BNP Grigore Păun      Adoptată azi, 29.09.2008, și redactată în 5 (cinci)
și Elena Laura Ștefan,                     exemplare, toate cu valoare de original, câte unul pentru
  asupra celor înscrise pe ordinea de zi, respectiv      fiecare parte semnatară, unul spre a fi păstrat la sediul
cesionarea, cu titlu gratuit, a unui număr de 9.506 părți   S.C. ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L. și unul spre a
sociale, în valoare nominală totală de 95.060 lei,       fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
echivalentul a 24.998,68 euro, la cursul de schimb oficial   Tribunalul Constanța.
de RON 3,8026/1 euro, valabil la data de 18.02.2005,        (54/831.400)
reprezentând 25 % din capitalul social al S.C. ROMAGRA
                                      Societatea Comercială
DEVELOPMENT - S.R.L., deținute de către dl Eyup Hilmi
Kayhan, către dl Musaffer Turgut Kayhan, cu consecința         ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L.
cooptării, în calitate de asociat, a dlui Muzaffer Turgut            Constanța
Kayhan,
  Cu unanimitate de voturi, hotărăște;                       NOTIFICARE
  Arr. 1. Asociatul Eyup Hilmi Kayhan va cesiona, cu titlu    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
gratuit, 9.506 părți sociale deținute în cadrul Societății   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Comerciale ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L., în          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
valoare nominală totală de 95.060 RON (câte 10 RON       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009               15

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale         Societatea Comercială
ROMAGRA DEVELOPMENT - S.R.L., cu sediul în              CORSA COMPANY - S.R.L., Constanța
Constanța, bd. Tomis, nr. 101, et. 3, județul Constanța,
înregistrată sub nr. J 13/2287/2006, cod unic de             HOTĂRÂREA NR. 19/17.10.2008
înregistrare 17341959, care a fost înregistrat sub nr.
                                      a adunării generale a asociaților
55287 din 10.10.2008.
                                      S.C. CORSA COMPANY - S.R.L.
  (55/831.401)
                                  Adunarea generală a asociaților S.C. CORSA
       Societatea Comercială               COMPANY - S.R.L., prin asociații săi Bolboceanu Geo-
     IMPACT ZONE - S.R.L., Constanța            Iulian și Dobre Doru-Daniel, întrunită legal în ședința din
                                data de 17.10.2008, a hotărât în unanimitate de voturi
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008              următoarele:
                                  1. Cesionarea de către dl Dobre Doru-Daniel a unui nr.
  Subsemnata Barbulescu Oana-Eugenia, asociat unic      de 28 părți sociale a câte 10 lei fiecare, însumând 280 lei,
în cadrul societății mai sus menționate, a hotărât       către domnul Bolboceanu Geo-Iulian.
deschiderea unui punct de lucru în Constanța, Str. Griviței    Prețul cesiunii este egal cu valoarea nominală a celor
nr. 6.                             28 de părți sociale, a câte 10 lei fiecare, însumând 280 lei.
   (56/831.402)                       Subsemnatul cedent declar că am primit prețul cesiunii și
                                nu am niciun fel de pretenții față de cesionar sau
        Societatea Comercială              societate, decurgând din proprietatea celor 28 de părți
      Z UNION - S.R.L., Constanța            sociale cesionate, neexistând niciun fel de pretenții
                                reciproce, nici măcar cu privire la dividendele aferente
      HOTĂRÂREA NR. 2/14.10.2008             anului fiscal în curs până la momentul pierderii calității de
              a AGA               asociat.
                                  În urma cesionării intervenite, structura capitalului
  Subsemnații Câra Cristian-Elvius, Fica Ștefan-Ion,
                                social devine astfel: Total capital social este în sumă de
Gherasim Dorel, Papari George-Daniel, Răduinea
                                800 lei, este în numerar, divizat în 80 părți sociale a câte
Costel-Daniel și Zagaevschi Iulian, asociați în societate,
                                10 lei fiecare și este deținute în totalitate de asociatul unic
am hotărât:
                                Bolboceanu Geo-Iulian.
  Art. 1. Dl Răduinea Costel-Daniel se retrage din        2. Participarea la beneficii și pierderi este următoarea:
societate și cesionează cu titlu gratuit dlui Zagaevschi      Bolboceanu Geo-Iulian    100 %.
Iulian 7 părți sociale, în valoare de 70 RON (7%). În urma     3. Retragerea din societate a asociatului Dobre Doru-
cesiunii, capitalul social se împarte astfel: Câra Cristian-  Daniel, care nu-și mai rezervă niciun drept nici cu privire
Elvius va deține 7 p.s. - 70 RON (7 %), Fica Ștefan-Ion va   la părțile sociale cesionate, nici în ceea ce privește
deține 7 p.s. - 70 RON (7 %), Gherasim Dorel va deține     conducerea societății, toate desocotirile economico-
7 p.s. - 70 RON (7 %), Papari George-Daniel va deține 21    financiare fiind efectuate între părți la data încheierii
p.s. - 210 RON (21 %) și dl Zagaevschi Iulian va deține 58   prezentului act adițional.
p.s. - 580 RON (58 %), participarea la profit și pierderi a    Prezentul act a fost adoptat cu respectarea condițiilor
asociaților fiind proporțională cu numărul de părți sociale  de fond și de formă, prevăzute de Legea nr. 31/1990
deținute.                           republicată și modificată, a fost încheiat astăzi,
  Redactată astăzi, 14.10.2008, în 3 exemplare        17.10.2008, în patru exemplare originale și este înscris
originale, sub semnătură privată.               sub semnătură privată.
   (57/831.403)                          (59/831.405)
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      Z UNION - S.R.L., Constanța                CORSA COMPANY - S.R.L., Constanța

           NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Z  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
UNION - S.R.L., cu sediul în Constanța, Str. Făgetului, nr.  CORSA COMPANY - S.R.L., cu sediul în municipiul
136, bl. ST3, sc. D, et. 4-5, ap. 39, județul Constanța,    Constanța, bd. Ferdinand, nr. 36, județul Constanța,
înregistrată sub nr. J 13/1148/2008, cod unic de        înregistrată sub nr. J 13/1968/1996, cod unic de
înregistrare 23606201, care a fost înregistrat sub nr.     înregistrare 8673290, care a fost înregistrat sub nr. 55960
55852 din 16.10.2008.                     din 17.10.2008.
  (58/831.404)                          (60/831.406)
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

       Societatea Comercială                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale JI
      ENGINEERING SOLUTIONS                 & JI METAL - S.R.L., cu sediul în sat Cuza Vodă, comuna
    & TECHNOLOGIES - S.R.L, Constanța             Cuza Vodă, Str. Frasinului nr. 31, județ Constanța,
                                 înregistrată sub nr. J 13/1334/2007, cod unic de
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               înregistrare 21608826, care a fost înregistrat sub nr.
                                 55972 din 17.10.2008.
       la actul constitutiv al societății
                                   (63/831.409)
  Subsemnații Dadaciu Tănase și Manea Emil - asociați
în cadrul societății comerciale sus-menționată, am               Societatea Comercială
hotărât:                                   BABY BOSS - S.R.L., Constanța
  Se deschide un punct de lucru în: Constanța, Str.
Industrială nr. 6 - Zona Producție și Depozitare - incinta            HOTĂRÂREA NR. 1/2008
S.C. LOGISTIC PARK - S.A., jud. Constanța.
  (61/831.407)                                la actul constitutiv al societății
                                   Subsemnatul Pîrvu Dorin - asociat unic în cadrul
       Societatea Comercială                societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
       JI & JI METAL - S.R.L.                 1. Se schimbă obiectul principal de activitate în:
    comuna Cuza Vodă, județul Constanța             0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
                                 leguminoase și a plantelor producătoare de semințe,
      HOTĂRÂREA NR. 1/15.10.2008              oleaginoase.
                                   2. Se schimbă sediul social al societății în: sat
              a A.G.A.
                                 Negureni, com. Băneasa, jud. Constanța.
  Încheiată astăzi, 15.10.2008, în ședința A.G.A.          (64/831.410)
convocată de Mihai Florica, asociat unic și administrator
la S.C. JI & JI METAL - S.R.L.;                         Societatea Comercială
  În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată hotărăște:          BABY BOSS - S.R.L., sat Negureni
  Art. 1. - Mihai Florica cesionează cu titlu gratuit toate        oraș Băneasa, județul Constanța
părțile sociale deținute la S.C. JI & JI METAL - S.R.L.
către Văduva Valentin, cetățean român, născut la data de                 NOTIFICARE
18.07.1987 în mun. Medgidia, jud. Constanța, domiciliat
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în mun. Medgidia, Str. Podgoriilor nr. 21, bl. Q demisol, sc.
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
B, jud. Constanța, C.I. seria KT. nr. 197920 eliberată de
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Mun. Medgidia la 21.05.2001, CNP. 187071832820, care
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
va deține 20 părți sociale a 10 lei fiecare, reprezentând
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
200 lei capitalul social.
                                 BABY BOSS - S.R.L., cu sediul în sat Negureni,
  Văduva Valentin va deține funcția de asociat unic și
                                 o r a ș Băneasa, județ Constanța, înregistrată sub nr.
administrator cu mandat pe termen nelimitat și preia pe
                                 J 13/3894/2006, cod unic de înregistrare 19991052, care
răspunderea sa întregul activ și pasiv al societății.
                                 a fost înregistrat sub nr. 55976 din 17.10.2008.
Participarea la profit și pierderi va fi de 100 % din capitalul
                                    (65/831.411)
social pentru Văduva Valentin.
  Mihai Florica se retrage din funcția de asociat unic și          Societatea Comercială
administrator.                               PROMITECH - S.R.L., Constanța
  Art. 2. - Se închide punctul de lucru din sat.
Ghindărești, com. Ghindărești, jud. Constanța.                  HOTĂRÂREA NR. 1/2008
  Art. 3. - Prezentul act adițional face parte integrantă din
actul constitutiv al S.C. JI & JI METAL - S.R.L. și va fi dusă          la actul constitutiv al societății
la îndeplinire de Mihai Florica.                    Subsemnatul Drăgan Mitel - asociat unic în cadrul
   (62/831.408)                         societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
                                    Cooptarea ca asociat a domnului Cernisov - cetățean
         Societatea Comercială              român, fiul Vasile și Mihaela, născut la data de 3.05.1970
    JI & JI METAL - S.R.L., satul Cuza vodă          în Brăila, domiciliat în București, sector 5, aleea Solca nr.
    comuna Cuza Vodă, județul Constanța            7, CNP. 1700503463086, posesor al CI seria RT /
                                 558891/22.05.2008 / S 5 - Biroul 4, căruia îi cesionez, cu
            NOTIFICARE                 titlu gratuit 100 lei din capitalul social - 10 părți sociale a
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     10 lei fiecare și 50 % la profit ți pierderi, acesta devenind
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    asociat cu drepturi depline.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            Drăgan Mitel rămâne cu un aport la capitalul social -
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    100 lei - 10 părți sociale și 50 % la profit și pierderi.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009               17

 Redactată și semnat sub semnătură privată în patru       nr. J 13/4252/1992, cod unic de înregistrare 1900760,
exemplare astăzi, 13 octombrie 2008.               care a fost înregistrat sub nr. 55989 din 17.10.2008.
  (66/831.412)                           (69/831.415)

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     PROMITECH - S.R.L., Constanța                    GEORGE & DANA - S.R.L.
                                       Medgidia, județul Constanța
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            HOTĂRÂREA NR. 1/2008
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          la actul constitutiv al societății
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   Subsemnata Bostan Adriana Dana - asociat unic în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                   Se deschide un punct de lucru în Murfatlar (Basarabi),
PROMITECH - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
                                 str. Nicolae Bălcescu nr. 33, județul Constanța.
b-dul Tomi nr. 350, bloc TAV1, scara A, etaj 6, ap. 25,
                                   Redactat și semnat sub semnătură privată în patru
județ Constanța, înregistrată sub nr. J 13/1006/2008, cod
                                 exemplare astăzi, 3 octombrie 2008.
unic de înregistrare 23557990, care a fost înregistrat sub
                                   (70/831.416)
nr. 55987 din 17.10.2008.
   (67/831.413)                              Societatea Comercială
                                    TRUST PROD CHIM - S.R.L., Constanța
        Societatea Comercială
      HRIS - ELI - S.R.L., Constanța                   HOTĂRÂREA NR. 1/2008
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                 Voicilă I. Dan, asociat unic în cadrul societății sus-
                                 menționate, am hotărât:
            la actul constitutiv             - Se cooptează în societate Musca Carol Anton,
  Subsemnatul Pala Dan - asociat unic în cadrul        cetățean român, fiul lui Edmund și Margareta, născut la
societății comerciale sus-menționate, am hotărât:        data de 17.04.1965 în Vulcan, jud. Hunedoara, domiciliat
  Cooptarea ca asociat a doamnei Pala Gabriela -        în Oradea, Str. Grădinarilor nr. 64, bl. X5, ap. 27, jud.
cetățean român, fiica lui Vasile și Elena, născută la data    Bihor, posesor al CI / XH / 460051 eliberată la 4.12.2006
de 9.02.1963 în sat Baldovinești, comuna Vădeni, județul     de SPCLEP Oradea, cu CNP 1650417054653, căruia
Brăila, domiciliată în Constanța, Str. Farului nr. 19, județul  Voicila I. Dan, prin retragerea din funcția de asociat unic,
Brăila, domiciliată în Constanța, Str. Farului nr. 19, CNP    îi cesionez cu titlu gratuit, 20 P.S. - 200 RON. Capitalul
2630209131306, posesoare a CI seria KT / 260410 /        social total de 200 RON se divide în 20 p.s. a 10 RON și
21.03.2002 / Poliția Constanța, căreia îi cesionez cu titlu   este deținut în întregime de asociatul unic Musca Carol
gratuit, 100 lei din capitalul social - 10 părți sociale a 10  Anton.
lei fiecare și 50 % la profit și pierderi, acesta devenind      Participarea la profit și pierderi va fi de 100 % pentru
asociat cu drepturi depline.                   Musca Carol Anton.
  Domnul Pala Dan rămâne cu un aport la capitalul         - Se retrage din funcția de administrator Voicilă I. Dan
social de 100 lei - 10 părți sociale a 10 lei fiecare și 50 %  și se numește în funcție de administrator pe perioadă
la profit și pierderi.                      nelimitată Musca Carol Anton.
  Redactat și semnat sub semnătură privată în 4          Întocmit și semnat azi, 17.10.2008, în 4 exemplare
exemplare astăzi, 10 octombrie 2008.               originale, sub semnătură privată.
   (68/831.414)                           (71/831.417)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      HRIS - ELI - S.R.L., Constanța               TRUST PROD CHIM - S.R.L., Constanța

            NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
HRIS - ELI - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,     TRUST PROD CHIM - S.R.L., cu sediul în municipiul
Str. Farului nr. 19, județ Constanța, înregistrată sub      Constanța, înregistrată sub nr. J 13/1467/2008, cod unic
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

de înregistrare 18069179, care a fost înregistrat sub nr.    autostrăzilor; 4212 - lucrări de construcții a căilor ferate de
55995 din 17.10.2008.                      suprafață și subterane; 4213 - construcția de poduri și
  (72/831.418)                        tuneluri; 4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare
                                pentru fluide; 4222 - lucrări de construcții a proiectelor
       Societatea Comercială               utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 4291 -
    COMPREST UTIL - S.R.L., Constanța            construcții hidrotehnice; 4299 - lucrări de construcții a
                                altor proiecte inginerești, n.c.a.; 4311 - lucrări de
         HOTĂRÂREA NR. 21
                                demolare a construcțiilor; 4312 - lucrări de pregătire a
           din 17.10.2008               terenului; 4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru
           a asociatului unic            construcții; 4321 - lucrări de instalații electrice; 4322 -
                                lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
  Asociatul unic, exercitând atribuțiile adunării generale
                                condiționat; 4329 - alte lucrări de instalații pentru
ale asociaților societății, în conformitate cu prevederile
                                construcții; 4331 - lucrări de ipsoserie; 4332 - lucrări de
adunării generale ale asociaților societății comerciale cu
prevederile art. 196 1 din Legea nr. 31/1990 privind      tâmplărie și dulgherie; 4333 - lucrări de pardosire și
societățile comerciale, republicată, cu modificările și     placare a pereților; 4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli
completările ulterioare, având în vedere oportunitatea     și montări de geamuri; 4339 - alte lucrări de finisare; 4391
achiziționării unui teren necesar dezvoltării unor       - lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
programe investiționale, aflate în derularea S.C.        4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
COMPREST UTIL - S.R.L., hotărăște:                 Prezentul înscris a fost redactată astăzi, 16.10.2008,
  1. deschiderea unui punct de lucru situat în județul     sub semnătură privată, în 4 exemplare.
Constanța, intravilanul orașului Ovidiu, Cariera piață        (74/831.420)
(zona Depozit) în suprafață de 50.000 ps;
  2. dl Comănescu Grigore va semna documentele                  Societatea Comercială
solicitate în acest sens;                            GALICO - S.R.L., Constanța
  3. d-ra consilier juridic Stanculeț Claudia va întreprinde
demersurile necesare pentru punerea în aplicare a                      NOTIFICARE
prezentei hotărârii.                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 100 % din voturi.    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   (73/831.419)                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       GALICO - S.R.L., Constanța             actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                GALICO - S.R.L., cu sediul în Constanța, B-dul Tomis
        HOTĂRÂREA NR. 2/2008               nr. 1 0 3 , j u d e ț u l C o n s t a n ț a , î n r e g i s t r a t ă s ub nr.
                                J 13/1436/1991, cod unic de înregistrare 1883120, care a
   Subsemnata Niță Silvia-Luiza, asociat unic în cadrul
                                fost înregistrat sub nr. 56004 din 17.10.2008.
societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
   Se cooptează în societate Nuță Livia Carmen,          (75/831.421)
cetățean român, născută la data de 1.05.1956 în
                                       Societatea Comercială
Constanța, domiciliată în Constanța, bd. Tomis, nr. 103,
                                   HOLIDAY CLUB OLIMP - S.R.L., Constanța
cu CI seria KT / 184313 / 9.03.2001 / Pol. Constanța, CNP
2560501131290.
   Se din societate Niță Silvia-Luiza care-și cesionează           HOTĂRÂREA NR. 1/15.06.2008
(titlu gratuit) 3.556 p.s. = 35.565 RON, din care 35.365    a adunării generale extraordinare a asociaților S.C.
RON aport în natură către Nuța Livia Carmen.                HOLIDAY CLUB OLIMP - S.R.L.
   Capitalul social total (35.565 RON din care 35.365
                                  Adunarea generală extraordinară a asociaților S.C.
RON aport în natură = 3.556 p.s.) aparține asociatului
                                HOLIDAY CLUB OLIMP - S.R.L., întrunită legal în ședința
unic Nuță Livia Carmen.
   Participarea la beneficii și pierderi va fi 100 % pentru  din data de 15.06.2008, a hotărât modificarea actului
asociatul unic.                         constitutiv după cum urmează:
   Se retrage din funcția de administrator Niță Silvia-     1. Schimbarea sediului social al societății la adresa din
Luiza. Se numește în funcția de administrator Nuța Livia    Constanța, str. Ion Theodorescu Valahu nr. 10 (fostă
Carmen pe perioadă nelimitată, cu data prezentei.        Luntrei), biroul nr. 8, județul Constanța.
   Se completează obiectul de activitate cu:           Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 15.06.2008,
   4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară; 4120 -      de adunarea generală extraordinară a asociaților, în
lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și      5 exemplare originale.
nerezidențiale; 4211 - lucrări de construcții a drumurilor și    (76/831.422)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009                19

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      HOLIDAY CLUB OLIMP - S.R.L.                   JIZLIN RO-BG - S.R.L., Constanța
          Constanța
                                             NOTIFICARE
            NOTIFICARE                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    JIZLIN RO-BG - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
                                 str. Eremia Grigorescu, nr. 17A, județul Constanța
HOLIDAY CLUB OLIMP - S.R.L., cu sediul în municipiul
                                 înregistrată sub nr. J 13/1316/2008, cod unic de
Constanța, str. Ion Theodorescu Valahu, biroul 8, nr. 10,
                                 înregistrare 23680003, care a fost înregistrat sub nr.
județul Constanța, înregistrată sub nr. J 13/548/2002, cod    56018 din 17.10.2008.
unic de înregistrare 14395709, care a fost înregistrat sub       (80/831.426)
nr. 56006 din 17.10.2008.
   (77/831.423)                               Societatea Comercială
                                      DACIA T & T - S.R.L., Constanța
        Societatea Comercială
        VOGUE IMAGE - S.R.L.                       HOTĂRÂREA NR. 1/2008
           Constanța                   Subsemnații Topa Dumitru și Topa Maria, asociați în
                                 cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
        HOTĂRÂREA NR. 3/2008                 1. Se cooptează în societate Topa George-Sebastian,
  Subsemnata Ștefanian Violeta, asociat în cadrul        născut la 7.09.1984 în Constanța, domiciliat în
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:         Constanța, Str. Partizanilor nr. 22, bl. LV43, ap. 24, cu C.I.
  1. Se închide punctul de lucru din Constanța, bd. Al.     seria KT nr. 0949952/20.04.1999/Poliția Constanța, CNP
Lăpușneanu nr. 98, bl. AL3, sc. C, parter, ap. 39.        18490907134124.
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul      Se retrage din societate Topa Dumitru, care își
ORCT Constanța astăzi, 17.10.2008, sub semnătură         cesionează (titlu Gratuit) părți sociale (73 p.s. = 730 RON)
privată, în 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru    către Topa George-Sebastian.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,        2. Capitalul social total (14.430 RON, din care 7.073
                                 RON aport în natură = 1.443 p.s.) va fi împărțit între
potrivit cererii de servicii nr. 103989/10.10.2008
                                 asociați astfel: Topa Maria: 13.700 RON (din care 7.073
  (78/831.424)
                                 RON aport în natură) = 1.370 p.s.; Topa George-
         Societatea Comercială              Sebastian: 730 RON = 73 p.s. Participarea la beneficii și
                                 pierderi este de 94,941095 % pentru Topa Maria și
         JIZLIN RO-BG - S.R.L.
                                 5,058905 % pentru Topa George-Sebastian.
            Constanța
                                   3. Se retrage din funcția de administrator Topa
                                 Dumitru.
       HOTĂRÂRE NR. 1/16.10.2008                Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
      a adunării generale a asociaților           ORCT Constanța astăzi, 17.10.2008, sub semnătură
                                 privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
  Subsemnații Draica Constantin și Gerasimov Ivan,
                                 și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
asociați la societatea comercială mai sus-menționată am
                                 răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
hotărât:
                                 103899/10.10.2008.
  Art. 1. Retragerea din societate a d-lui Draica          (81/831.427)
Constantin prin cesiunea cu titlu gratuit a celor 6 părți
sociale a câte 10 lei fiecare, pe care le deține, către d-nul         Societatea Comercială
Gerasimov Ivan.                               DACIA T & T - S.R.L., Constanța
  Art. 2. După cesiune și retragere d-l Gerasimov Ivan va
deține întreg capitalul social în valoare de 200 lei împărțit              NOTIFICARE
în 20 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, devenind asociat     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
unic pe o perioadă nelimitată de timp.              Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Act sub semnătură privată redactat și listat în 4       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
(paptru) exemplare originale, vizibile și fără ștersături, azi,  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
16.10.2008.                            actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  (79/831.425)                         DACIA T & T - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
  20            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

b-dul Tomis nr. 235, județul Constanța, înregistrată sub nr.      comuna Adamclisi, județul Constanța, înregistrată sub nr.
J 13/4361/1993, cod unic de înregistrare 4648367, care a        J 13/2537/1996, cod unic de înregistrare 8883900, care a
fost înregistrat sub nr. 56019 din 17.10.2008.             fost înregistrat sub nr. 56028 din 17.10.2008.
   (82/831.428)                              (85/831.431)

      Societatea Comercială                         Societatea Comercială
   GLOBTEL COMPANY - S.R.L., Constanța                 UNITED BROS MARITIME - S.R.L., Constanța

         HOTĂRÂREA NR. 1/2008                        HOTĂRÂREA NR. 2/10.10.2008
  Subsemnații Bumbac Cornelia și Cochior-Plescanu            a adunării generale extraordinar a acționarilor S.C.
Marius, asociați în cadrul societății comerciale sus-            UNITED BROS MARITIME S.R.L., Constanța
menționate, am hotărât:
                                      Subsemnații Juganaru Dragoș și Cioran Adriana
  1. Se reia activitatea societății începând cu data
                                    Roxana, în calitate de asociați ai S.C. UNITED BROS
17.10.2008.
                                    MARITIME S.R.L., am hotărât următoarele:
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
                                      1. Retragerea din societate a asociatului Cioran
ORCT Constanța astăzi, 17.10.2008, în 4 exemplare, din
                                    Adriana Roxana și cesionarea cu titlu gratuit către
3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru emitent, la
                                    Juganaru Dragoș a unui număr de 8 părți sociale a 10
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
                                    RON fiecare parte, în valoare totală de 80 RON. În urma
servicii nr. 103987/17.10.2008.
  (83/831.429)                            cesionării, capitalul social al societății va fi de 200 RON,
                                    divizat în 20 părți sociale, aparținând în totalitate
        Societatea Comercială                  asociatului Juganaru Dragoș, devenind asociat unic cu o
         CEREPO - S.R.L.                    participare la profit și pierderi de 100 % din capitalul social
       Adamclisi, județul Constanța               al societății.
                                      2. Completarea obiectului de activitate al societății cu
         DECIZIA NR. 1/1.08.2008                următorul cod CAEN: 5229 - alte activități anexa
                                    transporturilor.
    a asociatului unic al SC CEREPO - S.R.L.              3. Schimbarea obiectului principal al societății care va
    (persoană juridică română înmatriculată cu            fi: 5229 - alte activități anexe transporturilor.
   nr. J 13/2537/1996, cod unic de înregistrare              Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 10.10.2008.
     8883900, cu sediul social în Adamclisi,            în Constanța, în 4 exemplare originale este valabilă,
     str. Decebal, nr. 107, județul Constanța)           încheiată sub semnătură privată.
  Eu, asociat unic, la SC CEREPO - S.R.L., în temeiul           (86/831.432)
prevederilor actelor constitutive și ale Legii nr. 31/1990,
                                          Societatea Comercială
întrunit în adunarea generală la sediul și data de mai sus,
                                      UNITED BROS MARITIME S.R.L., Constanța
cu unanimitate de voturi, hotărăsc:
  Modificarea obiectului principal de activitate prevăzut
                                                NOTIFICARE
la art. 1 din act adițional nr. 1/2006 la actul constitutiv.
  Domeniul principal de activitate/activitatea principală        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
va fi:                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  cod CAEN 0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez),       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
semințe oleaginoase; și actualizarea conform CAEN Rev.         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
2 din 2008.                               UNITED BROS MARITIME SRL, cu sediul în municipiul
   (84/831.430)                            Constanța, Aleea Hortensiei nr. 12, bl. ME1A, sc. D, ap.
                                    51, județ Constanța, înregistrată sub nr. J 13/2485/2003,
       Societatea Comercială                   cod unic de înregistrare 15682402, care a fost înregistrat
     CEREPO - S.R.L., satul Adamclisi                sub nr. 56030 din 17.10.2008.
    comuna Adamclisi, județul Constanța                 (87/831.433)

             NOTIFICARE                          Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             ABC COMAL - S.R.L., Constanța
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                    HOTĂRÂREA NR. 2/2008
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        Subsemnații Antohie Mihai și Sponte Adrian Doru,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale       asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
CE R E P O - S . R . L . , c u s e d i u l î n s a t A d a m c l isi,  am hotărât:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009                 21

   1. Se cooptează în societate Tanase Oana, cetățean       5621 - activități de alimentație (catering) pentru
român, născută la 13.09.1976 în Constanța, domiciliată în    evenimente;
Constanța, Aleea Lieri nr. 3, bl. FC13, sc. B, ap. 12, cu C.I.   5622 - alte servicii de alimentație n.c.a.;
seria KT nr. 720154/20.06.2008/SPCLEP Constanța,          5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
CNP 2760913131248.                         6619 - activități auxiliare intermedierilor financiare,
   2. Se retrag din societate Antohie Mihai care-și      exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
cesionează (titlul gratuit) cele 18 p.s. = 180 lei, dnei     (consultanță financiară, intermedieri credite: ipotecare,
Tanase Oana și Sponte Adrian Doru, care-și cesionează      etc.);
(titlu gratuit) cele 2 p.s. = 20 lei, dnei Tanase Oana.       7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor
   3. Capitalul social total (200 RON = 20 p.s.) aparține   publice și al comunicării;
integral asociatului unic Tanase Oana. Participarea la       7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
beneficii și pierderi va fi 100 % pentru Tanase Oana.      management.
   4. Se retrage din funcția de administrator Antohie       2. Administrarea societății se face pe perioada
Mihai. Se numește administrator Tanase Oana, pe         nedeterminată de dna Tanase Laura, identificată cu CI
perioadă nelimitată, cu data prezentei.             seria KT nr. 729109 eliberată de Pol. Constanța la
   Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 10.10.2008,    04.08.2008, cnp 2820224132801.
sub semnătură privată, în 4 exemplare.               Act redactat, astăzi, 17.10.2008, sub semnătură
   (88/831.434)                        privată, în 3 exemplare.
                                   (91/831.437)
       Societatea Comercială
     ABC COMAL - S.R.L., Constanța                    Societatea Comercială
                                    TLS CONSTRUCT - S.R.L., Constanța
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                 NOTIFICARE
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ABC COMAL SRL, cu sediul în municipiul Constanța, str.      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Ion Andreescu nr. 20, parter, județ Constanța, înregistrată   TLS CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în municipiul
sub nr. J 13/789/2005, cod unic de înregistrare 17359816,    Constanța, Str. Grozești, nr. 52, județul Constanța,
care a fost înregistrat sub nr. 56037 din 17.10.2008.      înregistrată sub nr. J 13/331/2008, cod unic de
  (89/831.435)                         înregistrare 23166046, care a fost înregistrat cu nr. 56062
                                 la data de 17.10.2008.
        Societatea Comercială                 (92/831.438)
         PAMPARY - S.R.L.
      Mircea Vodă, județul Constanța                   Societatea Comercială
                                      GLOBAL DUE - S.R.L., Constanța
        HOTĂRÂREA NR. 2/2008
 Subsemnații Telehoi Iulian și Telehoi Adrian, asociați ai             HOTĂRÂREA NR. 1
societății comerciale sus menționate, am hotărât:         din 15.10.2008 a adunării generale extraordinare a
deschiderea unui punct de lucru în Adamclisi, Str.         asociaților S.C. GLOBAL DUE - S.R.L., Constanța
Muzeului nr. 8, jud. Constanța.
                                   Subsemnații Aiello Salvatore și Bujor Maria, în calitate
 Redactat și semnat astăzi, 14.10.2008, în 4
                                 de asociați la S.C. GLOBAL DUE - S.R.L., Constanța, am
exemplare, sub semnătură privată.
                                 hotărât următoarele modificări:
  (90/831.436)
                                   1. Cooptarea în societate, ca asociați, a următorilor:
       Societatea Comercială                dl Del Vecchio Michele, cetățean italian, născut la data de
    TLS CONSTRUCT - S.R.L., Constanța             21.05.1970 în Napoli (NA), Italia, cu domiciliul în Napoli
                                 Via V Giuseppe Bonito, 21, sc. B, Italia, identificat prin
          HOTĂRÂREA NR. 2                carte de identitate nr. AN 8875174 eliberată de autoritățile
                                 italiene la data de 17.05.2007; d-ul Cristiano Lorenzo,
           din 17.10.2008               cetățean italian, născut la data de 31.10.1962 în Portici
 Subsemnatul Tanase Sebastian Liviu, asociat unic în      (NA), Italia, cu domiciliul în Napoli Via V Domenico de
cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:     Dominicis, 8 ls. 10, Italia, identificat prin carte de identitate
 1. Se completează domeniul de activitate cu:          nr. AO 8795468 eliberată de autoritățile italiene la data de
 5610 - restaurante;                      01.04.2008.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

   2. D-ul Cervone Roberto, cetățean italian, născut la           Societatea Comercială
data de 27.10.1963 în Napoli (NA), Italia, cu domiciliul în       ELA COM 2008 - S.R.L., Constanța
Napoli Via Ptta Arenella, 7, Italia, identificat prin carte de
identitate nr. AO 3535292 eliberată de autoritățile italiene          HOTĂRÂREA NR. 1/2008
la data de 06.08.2007.                       Subsemnații Patrasca Eugen și Patrasca Luminița,
   3. Retragerea din societate a asociatei Bujor Maria și   asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
cesionarea cu titlu gratuit, către noul asociat Del Vecchio   am hotărât:
Michele, a unui număr de o parte socială în valoare totală     1. Se deschide punct de lucru în Constanța, Zona
de 10 ron.                            Piața CET - Mag. 11+12.
   4. Retragerea din societate a asociatului Aiello        Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 17.10.2008,
Salvatore și cesionarea cu titlu gratuit, către noul asociat   sub semnătură privată, în 4 exemplare.
                                   (95/831.441)
Del Vecchio Michelle, a unui număr de 5 părți sociale a
câte 10 ron fiecare parte în valoare totală de 50 ron și            Societatea Comercială
cesionarea cu titlu gratuit, către noul asociat Cristiano            MIZARCON - S.R.L.
Lorenzo a unui număr de 7 părți sociale a câte 10 ron                 Constanța
fiecare parte în valoare totală de 70 ron și cesionarea cu
titlu gratuit, către noul asociat Cervone Roberto a unui            HOTĂRÂREA NR. 2/2008
număr de 7 părți sociale a câte 10 ron fiecare parte în
                                           a asociatului unic
valoare totală de 70 ron. În urma cesionării, capitalul
social al societății în valoare totală de 200 ron, divizat în    Subsemnata Grozavu Paulina, în calitate de asociat
                                 unic la SC MIZARCON - S.R.L., am hotărât:
20 părți sociale a câte 10 ron fiecare parte și va fi
                                  1. Deschiderea unui punct de lucru în localitatea
repartizat astfel:
                                 Lumina, str. Pelican nr. 2, Constanța.
   - Del Vecchio Michele - 6 (șase) părți sociale a câte 10    Prevederile prezentei hotărâri modifică și completează
ron fiecare în valoare totală de 60 (șaizeci) ron cu o      în mod corespunzător prevederile actului constitutiv,
participare la profit și pierderi de 30 % din capitalul social  celelalte prevederi rămânând neschimbate.
al societății;                           Încheiat azi, 17.10.2008, în 4 (patru) exemplare
   - Cervone Roberto - 7 (șapte) părți sociale a câte 10    originale, sub semnătură privată.
ron fiecare în valoare totală de 70 (șaptezeci) ron cu o       (96/831.442)
participare la profit și pierderi de 35 % din capitalul social
al societății;                                Societatea Comercială
   - Cristiano Lorenzo - 7 (șapte) părți sociale a câtre 10      PINK PRINCESS - S.R.L., Constanța
ron fiecare în valoare totală de 70 (șaptezeci) ron cu o
participare la profit și pierderi de 35 % din capitalul social           HOTĂRÂREA NR. 1
al societății.                                     din 15.10.2008
   Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 15.10.2008,     Subsemnatul Clement Marian, asociat unic al SC
în Constanța în 4 exemplare originale și este valabil      PINK PRINCESS - S.R.L., am hotărât:
încheiată sub semnătură privat    .               1. Se deschid următoarele puncte de lucru:
    (93/831.439)                       jud. Constanța, loc. Valul lui Traian, str. Calea Dobrogei,
                                 nr. 84.
       Societatea Comercială                  Redactată astăzi, 15.10.2008, în 3 exemplare
     GLOBAL DUE - S.R.L., Constanța             originale, valabile sub semnătură privată.
                                   (97/831.443)
            NOTIFICARE
                                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            ELENI NANA - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204         Năvodari, județul Constanța
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           HOTĂRÂREA NR. 1/2008
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     Subsemnații Musteata Maria și Costea Maria, asociați
GLOBAL DUE - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,     în cadrul societății comerciale sus-menționate, am
Str. Dragoslavelor, nr. 2A, bloc F, scara A, ap. 18, județul   hotărât:
Constanța, înregistrată sub nr. J 13/3534/2008, cod unic      1. Adresa corectă a punctului de lucru este: Năvodari,
de înregistrare 24556802, care a fost înregistrat cu nr.     Str. Mării nr. 5, bl. LEGMAS, jud. Constanța.
56068 la data de 17.10.2008.                    Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
   (94/831.440)                        ORCT Constanța astăzi, 17.10.2008, sub semnătura
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009              23

privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți    6619 - activități auxiliare intermedierilor financiare,
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe        exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.  (consultanță financiar-bancară și intermediere dosare de
103992/17.10.2008.                       credit);
  (98/831.444)                         7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
                                opiniei publice.
       Societatea Comercială                3. Se prelungește durata de funcționare a societății pe
      MOBIHAUS INVEST - S.R.L.              perioadă nelimitată.
      Năvodari, județul Constanța              (101/832.212)

           HOTĂRÂRE                        Societatea Comercială
                                       COMODIMPEX - S.R.L.
  În hotărârea nr. 1/21.08.2008 privind cesiunea de părți
                                      Năvodari, județul Constanța
sociale urmare retragerii din societate a d-lui Costea
Daniel către d-l Costea Virgil și schimbarea sediului social           HOTĂRÂREA NR. 1
în București, str. Andronache nr. 20, sector 2, s-a omis
prevederea privind modificarea denumirii societății, și           din data de 17 septembrie 2008
anume S.C. MOBIHAUS INVEST S.R.L.                      a adunării generale a asociațiilor
  (99/831.445)                               a S.C. COMODIMPEX - S.R.L.
                                  Subsemnații asociați:
       Societatea Comercială                Ciurea Maria, domiciliată în localitatea Năvodari, Str.
      MOBIHAUS INVEST - S.R.L.              Culturii, bl. C4, ap. 9, jud. Constanța, CNP
      N  vodari, județul Constanța            2540310135051 și
                                  Ciurea Sergiu, domiciliat în localitatea Năvodari, Str.
           NOTIFICARE                Culturii, bl. C4, ap. 9, CNP 1520206135050, am hotărât:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      1. Schimbarea obiectului de activitate principal cu
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii -
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nr. 6820, conform CAEN 2
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    2. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   domenii conform CAEN 2:
MOBIHAUS INVEST - S.R.L., cu sediul în orașul           4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și
Năvădari, Str. Constantei, bloc C2, etaj P, județ       materiale de construcții;
                                  4615 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
Constanța, înregistrată sub nr. J 13/694/1998, cod unic
                                menaj și de fierărie;
de înregistrare 10168479, care a fost înregistrat cu nr.
                                  4616 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții din
56220 la data de 20.10.2008.
                                blană, încălțăminte și articole din piele;
  (100/831.446)
                                  4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
                                băuturi și tutun;
        Societatea Comercială
                                  4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
        EXPERT COM - S.R.L.
                                  4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
           Constanța
                                patiserie și produselor zaharoase, în magazine
                                specializate;
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
                                  6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  Subsemnatul/a, Munteanu Maria, asociat unic în       proprii.
cadrul societății comerciale menționate mai sus, am         (102/832.213)
hotărât:
  1. Se renunță la tot obiectul de activitate, cu excepția         Societatea Comercială
codurilor:                                  COMODIMPEX - S.R.L.
  6920 - activități de contabilitate și audit financiar;         Năvodari, județul Constanța
consultanță în domeniul fiscal;
  6209 - alte activități de servicii privind tehnologia              NOTIFICARE
informației;                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  7022 - activități de consultanță pentru afaceri și     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
management;                          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  8299 - alte activități de servicii suport pentru      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
întreprinderi neclasificate în altă parte;           actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  2. Se completează obiectul de activitate cu:        COMODIMPEX - S.R.L., cu sediul în oraș Năvodari, Str.
  6420 - activități ale holdingurilor;            Albinelor, bl. A3, județul Constanța, înregistrată cu nr.
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

J13/2968/1992, cod unic de înregistrare 2415004, care a      - mă retrag din funcția de administrator al S.C.
fost înregistrat cu nr. 52681 din 18.09.2008.         TOPCOR MARKET - S.R.L.
   (103/832.214)                         - cesionez cu titlu gratuit numitei Leustean Cornelia,
                                cetățean român, fiica lui Dumitru și Maria, născută la data
       Societatea Comercială
                                de 12.03.1978 în București, domiciliată în Eforie Sud
      TRANDAFIRUL ROSU - S.R.L.
      Cuza Vodă, județul Constanța            (oraș Eforie), jud. Constanța, Bd. Republicii, bl. 2B, sc. A,
                                et. 2, ap. 9, cu C.I. seria KT nr. 428081/11.05.2004/Oraș
      HOTĂRÂREA NR. 1/3.10.2008             Eforie, CNP 2780312131223, 10 părți sociale a câte 10 lei
                                fiecare, astfel aceasta devenind asociat unic și
             a A.G.A.
                                administrator, părțile sociale sunt deținute astfel:
  Încheiată astăzi 3.10.2008, în ședința A.G.A.          - Leustean Cornelia - 20 părți sociale 200 RON, iar
convocată de Ioniță Gogu în calitate de asociat și
                                participarea la profit și pierderi se va face proporțional cu
administrator și Ioniță Mihai în calitate de asociat la S.C.
                                aportul la capitalul social;
TRANDAFIRUL ROSU - S.R.L. Cuza Vodă:
  În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, hotărăsc:      Acest document a fost redactat azi 7.10.2008, în 4
  Art. 1. Se cesionează cu titlu gratuit toate părțile    exemplare.
sociale deținute de Ioniță Gogu, respectiv 10 părți sociale    Data: 7.10.2008
a 10 lei fiecare, reprezentând 100 lei, adică 50 % din       (106/832.217)
capital către Ioniță Mihai care va deține 20 părți sociale a
10 lei fiecare reprezentând 200 lei adică 100 % din              Societatea Comercială
capital. Ioniță Gogu rămâne în funcția de administrator și          TOPCOR MARKET - S.R.L.
Ioniță Mihai se numește în funcția de asociat unic cu                Constanța
mandat pe termen nelimitat. Ioniță Mihai preia pe
răspunderea sa întregul activ și pasiv al societății.                NOTIFICARE
Participarea la profit și pierderi va fi de 100 % pentru
Ioniță Mihai.                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 2. Prezenta hotărâre face parte integrantă din     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
actul constitutiv al S.C. TRANDAFIRUL ROSU - S.R.L. și     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
va fi dusă la îndeplinire de asociatul Ioniță Gogu.      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
   (104/832.215)                       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                TOPCOR MARKET - S.R.L., cu sediul în Constanța, str.
        Societatea Comercială              Sentinelei nr. 35, județul Constanța, înregistrată cu nr. J
      TRANDAFIRUL ROȘU - S.R.L.
                                13/692/2008, cod unic de înregistrare 23399874, care a
    satul Cuza Vodă, comuna Cuza Vodă
                                fost înregistrat cu nr. 55352 din 13.10.2008.
         județul Constanța
                                  (107/832.218)
           NOTIFICARE
                                      Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        CONSTRUCT REAL MEDIA - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                   comuna Cuza-Vodă, județul Constanța
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                     HOTĂRÂREA NR. 1/29.09.2008
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
TRANDAFIRUL ROȘU - S.R.L., cu sediul în satul Cuza        Încheiată astăzi 29.09.2008 în ședința AGA convocată
Vodă, Str. Frasinului nr. 38, comuna Cuza Vodă, județul    de Ciobotaru Gheorghe în calitate de asociat unic și
Constanța, înregistrată cu nr. J 13/2302/2008, cod unic    administrator la S.C. CONSTRUCT REAL MEDIA -
de înregistrare 24117769, care a fost înregistrat cu nr.    S.R.L., cu sediul în Medgidia, Str. Jiului nr. 13, jud.
54816 din 7.10.2008.                      Constanța.
  (105/832.216)
                                 În temeiul Legii 31/1990 modificată, hotărăște:
       Societatea Comercială                Art. 1. Se schimbă sediul social în: sat. Cuza Vodă, str.
       TOPCOR MARKET - S.R.L.              Cireșului nr. 24, com. Cuza-Vodă, jud. Constanța.
          Constanța                   Art. 2. Prezenta hotărâre face parte integrantă din
                                actul constitutiv S.C. CONSTRUCT REAL MEDIA - S.R.L.
      HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2008             și va fi dusă la îndeplinire de administratorul Ciobotaru
 Subsemnatul Topalu Marian, în calitate de asociat al     Gheorghe.
S.C. TOPCOR MARKET - S.R.L., hotărăsc:               (108/832.219)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009               25

       Societatea Comercială                Art. 3. Se împuternicește Besliu Aura Daniela,
    CONSTRUCT REAL MEDIA - S.R.L.             posesoare a C.I. seria KT nr. 123404, să ne reprezinte la
    satul Cuza Vodă, comuna Cuza Vodă            O.R.C. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire a
        județul Constanța               prezentei hotărâri.
                                  (110/832.221)
           NOTIFICARE
                                       Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       T.Q.M. STEEL BUILDING - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              Hârșova, județul Constanța
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                           NOTIFICARE
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
CONSTRUCT REAL MEDIA - S.R.L., cu sediul în sat          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cuza Vodă, Str. Cireșului nr. 24, comuna Cuza-Vodă,      Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județul Constanța, înregistrată cu nr. J 13/2581/2007, cod   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
unic de înregistrare 22205198, care a fost înregistrat cu   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 55359 din 13.10.2008.                   actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
   (109/832.220)                       T.Q.M. STEEL BUILDING - S.R.L., cu sediul în oraș
                                Hârșova, str. Revoluției nr. 64, județul Constanța,
        Societatea Comercială              înregistrată cu nr. J 13/2284/2002, cod unic de
     T.Q.M. STEEL BUILDING - S.R.L.            înregistrare 14969259, care a fost înregistrat cu nr. 55445
      Hârșova, județul Constanța             din 13.10.2008.
                                  (111/832.222)
        HOTĂRÂREA NR. 3/2008
  Adunarea generală a asociaților întrunită în ședința         Societatea Comercială
extraordinară a hotărât următoarele:              ȘANTIERUL NAVAL CARSINAV - S.A., Hârșova
  Art. 1. Se aprobă cesionarea a 13 acțiuni deținute la          județul Constanța
S.C. SN CARSINAV - S.A. de către dl Vlad Paul către dl
Mirea Nelu, acesta ieșind din societate.                   HOTĂRÂREA NR. 2/2008
  Art. 2. Se aprobă cesionarea creanței în cuantum de      Adunarea generală extraordinară a acționarilor
33.850 lei deținute de către dl Vlad Paul împotriva      întrunită pe data de 26.09.2008 a luat următoarea
societății S.C. SN CARSINAV - S.A. către dl Mirea Nelu.    hotărâre:
  Art. 3. Se împuternicește dl Mirea Nelu să semneze       Adunarea generală a asociaților întrunită în ședința
hotărârea ce se va de către S.C. SN CARSINAV - S.A. în     extraordinară a hotărât următoarele:
vederea aprobării cesiunii acțiunilor și a creanței enunțate   Art. 1. Se aprobă cesiunea a 14 acțiuni deținute de
mai sus.                            către dl Mocian Ioan către dl Mirea Nelu, acesta ieșind din
  Art. 4. Se aprobă cesionarea creanței în cuantum de     societate.
500 lei deținute de către dl Vlad Paul împotriva societății    Art. 2. Se aprobă cesiunea unei acțiuni (1) deținute de
S.C. T.Q.M. STEEL BUILDING - S.R.L. către dl Mirea       către dna Mocian Cornelia Carla către dl Mirea Nelu,
Nelu.                             aceasta ieșind din societate.
  Art. 5. Se aprobă cesiunea a 14 părți sociale deținute     Art. 3. Se aprobă cesionarea creanței în cuantum de
de către dl Vlad Paul către dl Mirea Nelu.           9948 lei deținute de către dl Mocian Ioan împotriva
  Art. 6. Se aprobă cesiunea a unei părți sociale deținute  societății către dl Mirea Nelu.
de către dl Vlad Paul către dna Mirea Mioara Nicoleta,      Art. 4. În urma cesiunilor făcute mai sus societatea are
acesta ieșind din societate.                  un capital social de 1.410.000 lei, din care 871.339 lei
  Art. 7. În urma cesiunii făcute mai sus structura      reprezintă aport în natură și 538.661 lei reprezintă aport
capitalului social va fi următoarea:              în numerar, divizat în 141 de acțiuni la purtător cu o
  Societatea are un capital social de 1000 de lei divizat   valoare nominală de 10.000 lei fiecare. Capitalul social a
în 100 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei      fost vărsat integral de către asociații, structura capitalului
fiecare.                            social fiind următoarea:
  Dl Mirea Nelu are un număr de 99 părți sociale în       - Mirea Nelu deține un număr de 74 acțiuni, în valoare
cuantum de 990 lei reprezentând 99 % din capitalul       totală de 740.000 lei, exclusiv aport în natură,
social, aceasta fiind și cota de participare la beneficii și  reprezentând 52,5 % din capitalul social, aceasta fiind și
pierderi.                           cota de participare la beneficii și pierderi.
  Dna Mirea Mioara Nicoleta deține un număr de 1 parte      - Mirea Mioara Nicoleta deține un număr de 1 acțiune,
socială în valoare de 10 lei reprezentând 1 % din capitalul  în valoare de 10.000 lei, exclusiv aport în natură,
social, aceasta fiind și cota de participare la beneficii și  reprezentând 0,7 % din capitalul social, aceasta fiind și
pierderi.                           cota de participare la beneficii și pierderi.
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

  - Vlad Paul deține un număr de 13 acțiuni, în valoare           Societatea Comercială
de 130.000 lei, din care 8661 lei reprezintă aport în           PERFECT TRADING - S.R.L.
numerar iar 121.339 lei reprezintă aport în natură,                Constanța
reprezentând 9,2 % din capitalul social, aceasta fiind și
cota de participare la beneficii și pierderi.                    NOTIFICARE
  - S.C. T.Q.M. STEEL BUILDING - S.R.L., cu sediul în      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Hârșova, str. Revoluției nr. 64, înmatriculată la ORC     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Constanța sub nr. J 13/2284/2002, CUI RO 14969259,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
reprezentată legal prin administrator - Puchianu       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Alexandru deține un număr de 53 de acțiuni, în valoare    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
totală de 530.000 lei, exclusiv aport în numerar,       PERFECT TRADING - S.R.L., cu sediul în Constanța, str.
reprezentând 37,6 % din capitalul social, aceasta fiind și  Soveja nr. 112, bl. DR31, sc. B, et. 2, ap. 27, județul
cota de participare la beneficii și pierderi.         Constanța, înregistrată cu nr. J13/8170/2004, cod unic de
  Art. 5. Se împuternicește Besliu Aura Daniela,       înregistrare 16923150, care a fost înregistrat cu nr. 55454
posesoare a C.I. seria KT nr. 123404, să ne reprezinte la   din 13.10.2008.
O.R.C. Constanța în vederea ducerii la îndeplinire a       (115/832.226)
prezentei hotărâri.
   (112/832.223)                              Societatea Comercială
                                       EURO EXTRACT - S.R.L.
       Societatea Comercială                         Constanța
    SANTIERUL NAVAL CARSINAV - S.A.
      Hârșova, județul Constanța                    HOTĂRÂREA NR. 1/2008

           NOTIFICARE                  Subsemnații Tapangea Ioan și Tapangea Chirata,
                               asociați în cadrul societății comerciale menționate mai
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   sus, am hotărât:
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    1. Se cooptează în societate Șerban Ion, născut la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       data de 18.05.1956 în Mihail Kogălniceanu, jud.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Constanța, domiciliat în Mihail Kogălniceanu, jud.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale  Constanța, str. Speranței nr. 10, cu C.I. seria KT nr.
SANTIERUL NAVAL CARSINAV - S.A., cu sediul în oraș      702147/28.03.2008/SPCLEP        Ovidiu,    CNP
oraș Hârșova, str. Revoluției nr. 64, județul Constanța,   1560518131285, căruia Tapangea Ioan îi cesionează
înregistrată cu nr. J13/2141/1996, cod unic de        (titlu gratuit) 70 p.s. = 700,80 RON (din care 542 RON
înregistrare 2412830, care a fost înregistrat cu nr. 55446  aport în natură) și Tapangea Chirata îi cesionează (titlu
din 13.10.2008.                        gratuit) 74 p.s. = 738,20 RON (din care 564 RON aport în
  (113/832.224)                       natură).
                                  2. Capitalul social total (4.360 RON, din care 3.352
       Societatea Comercială
                               RON aport în natură - 436 p.s.) va fi împărțit între asociați
      PERFECT TRADING - S.R.L.
                               astfel: Tapangea Ioan: 1.482 RON (din care 1.140,80
          Constanța
                               RON aport în natură) = 148 p.s.; Tapangea Chirata: 1.439
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008              RON (din care 1.106 RON aport în natură) = 144 p.s.;
                               Șerban Ion: 1.439 RON (din care 1.106 RON aport în
      la actul constitutiv al societății        natură) = 144 p.s. Participarea la beneficii și pierderi este
  Subsemnații Calin Elena, Ene Cristian și Ene Daniel -   34 % pentru Tapangea Ioan, 33 % pentru Tapangea
asociați în cadrul societății comerciale menționate mai    Chirata și 33 % pentru Șerban Ion.
sus, am hotărât:                          3. Se retrage din funcția de administrator Tapangea
  Completarea obiectului de activitate cu:          Chirata.
  9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri (cele      Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
permise de lege);                       ORCT Constanța astăzi, 8.10.2008, sub semnătură
  Se deschide un punct de lucru în Constanța aleea      privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
Garofiței nr. 62, bl. L61.                  și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
  Redactat și semnat sub semnătură privată în patru     răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
exemplare astăzi 9 octombrie 2008.              103850/7.10.2008.
  (114/832.225)                          (116/832.227)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009               27

        Societatea Comercială                5920 - activități de realizare a înregistrărilor audio și
        EURO EXTRACT - S.R.L.              activități de editare muzicală;
           Constanța                   6201 - activități de realizare a soft-ului la comandă
                                (software orientat client);
           NOTIFICARE                  6311 - prelucrarea datelor, administrarea paginilor web
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    și activități conexe;
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     6312 - activități ale portalurilor web;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          6391 - activități ale agențiilor de știri;
                                  7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                publice și al comunicării;
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                  7311 - activități ale agențiilor de publicitate;
EURO EXTRACT - S.R.L., cu sediul în Constanța, Str.
                                  7312 - servicii de reprezentare media;
Dezrobirii nr. 143, bl. IV22, județul Constanța, înregistrată
                                  7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
cu nr. J13/1344/1991, cod unic de înregistrare 1890969,
                                opiniei publice;
care a fost înregistrat cu nr. 55461 din 13.10.2008.
                                  7410 - activități de design specializat;
  (117/832.228)
                                  7420 - activități fotografice.
                                  5. Schimbarea obiectului principal de activitate în:
        Societatea Comercială
                                  7311 - activități ale agențiilor de publicitate;
         LAMAR EXO - S.R.L.
                                  6. Retragerea dnei Muscalu Mariana din funcția de
           Constanța
                                administrator.
                                  Întocmit și semnat azi, 9.10.2008, în 4 exemplare
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                originale sub semnătură privată.
      din 9 octombrie 2008 a asociaților            (118/832.229)
  Subsemnații Muscalu Laurențiu și Muscalu Mariana, în
                                        Societatea Comercială
calitate de asociați la societatea menționată mai sus, am
                                         LAMAR EXO - S.R.L.
hotărât următoarele:
                                           Constanța
  1. Se reia activitatea societății începând cu 9.10.2008.
  2. Cooptarea în societate a dlui Păiș Alexandru,
                                           NOTIFICARE
cetățean român, fiul lui Adrian și Diana, născut la data de
5.12.1982 în Mun. Constanța, domiciliat în Constanța, bd.     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Al. Lăpușneanu nr. 181, bl. T5, sc. A, ap. 9, județul      Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Constanța, având C.I./KT/628819/2.04.2007, CNP         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
1821205134187, devenind asociat și a dnei Oglindă        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Elena-Cristina, cetățean român, fiica lui Aurel și Maria,    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
născută la data de 10.04.1988 în Mun. Constanța,        LAMAR EXO - S.R.L., cu sediul în Constanța, bd. Al.
domiciliată în Constanța, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 39   Lăpușneanu nr. 86, bl. LE34, sc. A, et. 4, ap. 17, județul
A, având C.I./KT/268340/25.04.2002, CNP             Constanța, înregistrată cu nr. J13/500/2007, cod unic de
2880410134207, devenind asociat.                înregistrare 21104128, care a fost înregistrat cu nr. 55508
  3. Dl Muscalu Laurențiu și dna Muscalu Mariana       din 14.10.2008.
cesionează cu titlu gratuit 40 RON (4 p.s. a 10 RON         (119/832.230)
fiecare) din capitalul social dlui Păiș Alexandru și 40 RON
                                        Societatea Comercială
(4 ps a 10 RON fiecare) din capitalul social dnei Oglindă
                                        PICMAS TRADE - S.R.L.
Elena-Cristina. Urmare a acestor modificări, structura
                                           Constanța
capitalului social și participarea la profit și pierderi sunt
următoarele: Dl Muscalu Laurențiu 60 RON (6 ps a 10
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
RON fiecare) - 30 %, dna Muscalu Mariana 60 RON (6 ps
a 10 RON fiecare) - 30 %, dl Păiș Alexandru 40 RON (4            a adunării generale a asociaților
ps a 10 RON fiecare) - 20 %, dna Oglindă Elena-Cristina      Subsemnații Spiridon Cucu, CNP 1551121131220,
(4 ps a 10 RON fiecare) - 20 %.                 născut în orașul Odobești jud. Vrancea, domiciliat în jud.
  4. Completarea obiectului de activitate cu:         Constanța, mun. Constanța, bd. Ferdinand nr. 84, bl. R2,
  5819 - alte activități de editare;             sc. B, et. 3, ap. 33, județul Constanța, cetățean român, și
  5911 - activități de producție cinematografică, video și  MASTER - S.A., cu sediul în oraș Năvodari, str.
de programe de televiziune;                   Constanței nr. 12, bl. B2, sc. C, et. 1,2, jud. Constanța,
  5912 - activități post-producție cinematografică, video   C.U.I. 1860186, nr. R.C.: J13/822/1991, capital social
și de programe de televiziune;                 99.000 lei, persoană juridică română, reprezentată prin dl
  5913 - activități de distribuție a filmelor         Emil Codreanu, CNP 1551115131242, născut în com.
cinematografice, video și a programelor de televiziune;     Cirligati, jud. Vaslui, domiciliat în jud. Constanța, mun.
  28            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

Constanța, bd. Tomis nr. 314, bl. LT5B, sc. B, et. 3, ap. 42,     punct de lucru în spațiul din Constanța, str. Olteniei nr. 8
cetățean român, în calitate de președinte al consiliului de      pt. birouri.
administrație, asociați deținând 100 % din părțile sociale        Data: 1.10.2008.
ale PICMAS TRADE - S.R.L., am hotărât:                   (122/832.233)
  1. completarea obiectului de activitate al societății cu
următoarele activități:                             Societatea Comercială
  3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;       AGROSTAR CONSTANTA - S.A., Constanța
  3822 - tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
  3900 - activități și servicii de decontaminare;               HOTĂRÂREA NR. 2/25.03.2008
  2. restrângerea obiectului de activitate prin renunțarea
                                    a adunării generale extraordinare a acționarilor
la activitatea:
  7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv            În conformitate cu prevederile art. 113 alin. 1 din Legea
financiare);                             nr. 31/1990 republicată în procesul-verbal încheiat în ziua
  3. abrogarea alin. 3 al art. 7 din Contractul de societate    de 25.03.2008, adunarea generală extraordinară a
și alin. 2 al art. 5 și alin. 2 al art. 11 din Statutul societății;  acționarilor hotărăște:
  4. modificarea alin. 4 al art. 7 din contractul de          Art. 1. Se aprobă cumpărarea de active și terenuri în
societate și alin. 2 al art. 11 din statutul societății, care vor   toate zonele orașului și județului;
avea următorul conținut: „administratorul societății este         Art. 2. Se aprobă vânzarea de active și terenuri aflate
investit cu puteri depline”.                     în proprietatea S.C. AGROSTAR CONSTANTA - S.A.;
  5. completarea actului constitutiv al societății cu:         Art. 3. Se aprobă contractarea de credite de la BLOM
„societatea poate înființa și alte sedii secundare (inclusiv     BANK FRANCE PARIS - S.A. Constanța, BCR
puncte de lucru)”.                          Constanța, BRD Constanța, Pireus Bank Constanța;
  6. Actualizarea contractului de societate și a statutului       Art. 4. Se aprobă garantarea creditelor ce vor fi
societății, cu toate modificările ulterioare, sub forma unui     contractate cu active aflate în proprietatea S.C.
înscris unic, act constitutiv.                    AGROSTAR CONSTANTA - S.A.
  Redactată și semnată de părți astăzi, 13.10.2008, în 5        Art. 5. Se aprobă destituirea din funcție de manager a
(cinci) exemplare originale, sub semnătură privată.          domnului Papadopol Panait Vasile;
   (120/832.231)                            Art. 6. Se aprobă închiderea punctelor de lucru prin
                                   vânzare a următoarelor active:
         Societatea Comercială                  - Depozitul de ambalaje situat pe Șoseaua Tulcei nr. 5,
         PICMAS TRADE - S.R.L.                județul Constanța (intrarea vila Zosiman).
            Constanța                     - Unitatea de desfacere cu amănuntul situată în
                                   Constanța, șoseaua Mangaliei nr. 1, bl. J9-J10, județul
            NOTIFICARE
                                   Constanța.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         - Unitatea de desfacere cu amănuntul situată în
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Constanța, complex Tomis Nord-Cireșica, județul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Constanța.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        - Unitatea de desfacere cu amănuntul situată în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale      Constanța, bd. Tomis 253-257, bloc Dacia, județul
PICMAS TRADE - S.R.L., cu sediul în Constanța, bd.          Constanța.
Ferdinand nr. 84, bl. R2, sc. B, et. 3, ap. 33, județul          - Unitatea de desfacere cu amănuntul situată în
Constanța, înregistrată cu nr. J13/1025/1998, cod unic de       Constanța, str. Tulcei nr. 10, bl. TM4, județul Constanța.
înregistrare 10392017, care a fost înregistrat cu nr. 55557        Art. 7. Se aprobă închiderea punctului de lucru 3 din
din 14.10.2008.                            Eforie Nord, Str. Republicii nr. 12, unitate de alimentație
  (121/832.232)                           publică.
                                     Art. 8. Se aprobă prelungirea liniei de credit de 60.000
         Societatea Comercială
                                   $ S.U.A. de la BLOM BANK FRANCE PARIS - S.A.
        RIVERLINE INTL - S.R.L.
                                   Constanța.
            Constanța
                                     Art. 9. Se aprobă delegat pentru publicarea la
          HOTĂRÂREA NR. 1                  Monitorul Oficial al României și Registrul Comerțului,
                                   doamna Rusa Gabriela, posesoare a C.I. seria KT,
      din 1 octombrie 2008 a AGA                numărul 380047, eliberate de Poliția Constanța la data de
 Începând cu data de 1.10.2008 asociații RIVERLINE          4.10.2003.
INTL - S.R.L. au hotărât închirierea și deschiderea unui          (123/832.234)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009                 29

        Societatea Comercială               Anastasia, din Constanța, bd. Tomis nr. 136, bl. TLB, sc.
     ALEXIS TOUR COMPANY - S.R.L.              B, et. 4, ap. 34, cu CI/KT/741212/spclep Cta/30.09.08,
      Eforie Nord, județul Constanța            CNP 2441112131217, care devine asociat și
                                 administrator pe perioadă nelimitată.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                 Împărțirea pe asociați: Cireasa Nastasia - 140 lei - 14-
                                 ps-70 % și Cireasa Daniel - 60 lei - 6 ps - 30 %.
       la actul constitutiv al societății
                                 Participarea la profit și pierderi va fi conform cu
  Subsemnatul Ciobanu Alexandru Ionuț - asociat unic      participarea la capital social. Se completează obiectul cu:
în cadrul societății comerciale menționate mai sus, am      9001 - activități de interpretare artistică; 9002 - activități
hotărât:                             suport pentru interpretare artistică (spectacole); 9003 -
  Retragerea mea din societate și din funcția de        activități de creație artistică; 9004 - activități de gestionare
administrator și cesionarea, cu titlu gratuit, a societății și  a sălilor de spectacol.
a capitalului social - 200 lei - 20 părți sociale a 10 lei     Semnat sub semnătură privată în 4 ex. azi,
fiecare, domnului Branga Iulian - cetățean român, fiul lui    15.10.2008.
Mircea și Ioana, născut la data de 21.10.1956 în Negru        (126/832.237)
Vodă, județul Constanța, domiciliat în Eforie Nord, str.
Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 5, județul Constanța, CNP              Societatea Comercială
1561021131225, posesor al C.I. seria KT nr.                   COMPACT IMEX - S.R.L.
237124/29.11.2001/Poliția Eforie, acesta devenind                   Constanța
asociat unic și administrator însușindu-și integral actele
constitutive ale societății.                              NOTIFICARE
  Administrarea se va face pe perioadă nedeterminată.       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Se schimbă sediul societății în Eforie Nord, str. B. P.    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Hașdeu nr. 5, județul Constanța.                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Se completează obiectul de activitate cu 8130 -        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
activități de întreținere peisagistică.             actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  (124/832.235)                        COMPACT IMEX - S.R.L., cu sediul în Constanța, bd.
                                 Tomis nr. 136, bl. TLB, sc. B, et. 4, ap. 34, județul
        Societatea Comercială
                                 Constanța, înregistrată cu nr. J 13/5905/1992, cod unic
     ALEXIS TOUR COMPANY - S.R.L.
                                 de înregistrare 3254089, care a fost înregistrat cu nr.
    localitatea Eforie Nord, orașul Eforie
                                 55945 din 16.10.2008.
         județul Constanța
                                   (127/832.238)
            NOTIFICARE                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            S.A.S. SERVCOM - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          Năvodari, județul Constanța
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           HOTĂRÂREA NR. 1/2008
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale      Subsemnatul/a, Sanpetru Evdochia, asociat în cadrul
ALEXIS TOUR COMPANY - S.R.L., cu sediul în loc.         societății comerciale menționate mai sus, am hotărât:
Eforie Nord, oraș Eforie, str. B. P. Hașdeu nr. 5, județul      1. Se completează obiectul de activitate cu:
Constanța, înregistrată cu nr. J13/1503/2003, cod unic de      3311 - repararea articolelor fabricate din metal;
înregistrare 15418428, care a fost înregistrat cu nr. 55837     4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;
din 16.10.2008.                           5210 - depozitări;
  (125/832.236)                          5224 - manipulări;
                                   7120 - activități de testări și analize tehnice.
        Societatea Comercială                 2. Se declară obiectul principal de activitate:
        COMPACT IMEX - S.R.L.                 4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
           Constanța                  articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
                                 specializate: material lemnos și de construcții.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                 3. Se retrage din funcția de administrator Sanpetru Ion.
   Subsemnații Cireașa Laurențiu și Cireașa Daniel,      Se numește în funcția de administrator Sanpetru
asociați, am hotărât retragerea din funcția de asociat și    Evdochia, pe perioadă nelimitată, cu data prezentei.
administrator a dlui Cireasa Laurențiu, cu cesionarea cu       Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
titlu gratuit a 140 lei 14 p.s. a 10 lei fiecare dnei Cireasa  ORCT Constanța astăzi, 24.09.2008, sub semnătură
Nastasia, născută în Tulcea, fiica lui Gherasim și        privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe           1. Schimbarea sediului social al Societății Comerciale
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.   PICUS CONSULTING - S.R.L. la adresa din Mun.
103705/23.09.2008.                        Constanța, bd. Mamaia nr. 530, Careul C1, Lot 5, Vila
  (128/832.239)                        turistica VT2A, etaj 5, ap. 17, camera 1, județul
                                 Constanța.
        Societatea Comercială                Toate celelalte dispoziții înscrise în actul constitutiv al
       S.A.S. SERVCOM - S.R.L.              societății rămân în vigoare spre a-și produce efectele și
       Năvodari, județul Constanța             pe mai departe.
                                  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 15.10.2008,
            NOTIFICARE
                                 sub semnătură privată, într-un număr de 3 exemplare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     originale.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      (131/832.242)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale          PICUS CONSULTING - S.R.L.
S.A.S. SERVCOM - S.R.L., cu sediul în oraș Năvodari,                 Constanța
Str. Lalelelor nr. 1, bl. 16 Sud, sc. A, et. 1, ap. 3, județul
Constanța, înregistrată cu nr. J13/5142/1993, cod unic de                NOTIFICARE
înregistrare 5092285, care a fost înregistrat cu nr. 56013     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din 17.10.2008.                         Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   (129/832.240)                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       Societatea Comercială
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
    GAMA COMERT SI SERVICII - S.R.L.
                                 PICUS CONSULTING - S.R.L., cu sediul în Constanța,
          Constanța
                                 bd. Mamaia nr. 530, et. 5, ap. 17, județul Constanța,
          HOTĂRÂREA NR. 2                înregistrată cu nr. J13/2219/2006, cod unic de
                                 înregistrare 18863578, care a fost înregistrat cu nr. 56113
   din 16 octombrie 2008 a adunării generale          din 20.10.2008.
           a asociaților                 (132/832.243)
  Subsemnații, Vintilă Alin-Cezar și Ciobanu Silviu-Ionuț
asociați și administratori la societatea comercială               Societatea Comercială
menționată mai sus am hotărât:                          ARAMIS STYLE - S.R.L.
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru în Constanța la                Constanța
„CITY PARK MALL OF CONSTANTA”, bd. Alexandru
Lăpușneanu nr. 116C, jud. Constanța.                     HOTĂRÂREA NR. 1/16.10.2008
  Aici sub semnătură privată redactat și listat în 4 (patru)    Subsemnata Serghei Maria, în calitate de asociat unic,
exemplare originale, lizibile și fără ștersături, azi,      am hotărât:
16.10.2008.                             Art. 1. Se cooptează ca asociat și administrator dl
  (130/832.241)                        Mavrodin Nicolae, născut la data de 26.09.1973 în
                                 Constanța, domiciliat în Constanța, al. Hortensiei nr. 14,
        Societatea Comercială
                                 bl. R2, sc. A, ap. 19, județul Constanța, posesor al C.I. -
      PICUS CONSULTING - S.R.L.
                                 KT nr. 151919/Pol. Constanța/29.09.2000, CNP
           Constanța
                                 1730926131237.
                                   Art. 2. Serghei Maria se retrage din societate din toate
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                 funcțiile deținute și cesionează cu titlu gratuit dlui
   din 15 octombrie 2008 a adunării generale          Mavrodin Nicolae 20 de părți sociale în valoare de 200
        extraordinare a asociaților            RON (100 %). În urma cesiunii, dl Mavrodin Nicolae
  Subscrisa S.C. PICUS CONSULTING - S.R.L., cu         devine asociat unic și administrator pe perioadă
sediul social în Mun. Constanța, str. I. L. Caragiale, bl. I3,  nedeterminată, el va deține 20 de părți sociale în valoare
sc. D, et. 4, ap. 79, jud. Constanța, înregistrată la      de 200 RON, participarea sa la profit și pierderi fiind
Registrul Comerțului sub nr. J13/2219/18.07.2006, C.U.I.     100 %.
18863578, prin asociații Capatina Lucica Simona și          Redactată astăzi, 16.10.2008, în 4 exemplare
Capatina Danut, în urma convocării adunării generale       originale, sub semnătură privată.
extraordinare a asociaților, am hotărât următoarele:         (133/832.244)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009               31

        Societatea Comercială                Au fost prezenți toți asociații, respectiv:
        ARAMIS STYLE - S.R.L.                Ciobanu Mihai-Valentin, fiul lui Grigore și Georgeta,
           Constanța                 născut la data de 27.10.1974 în Mun. București, sectorul
                                8, domiciliat în Constanța, aleea Hortensiei nr. 15, bl. O 3,
           NOTIFICARE                sc. C, et. 4, ap. 58, județul Constanța, identificat cu C.I.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    seria KT nr. 336511, eliberată de Poliția Constanța la data
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   de 25.03.2003, CNP 1741027131287, cetățean român,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        deținător al unui număr de 10 părți sociale în valoare
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   totală de 100 lei, aport în numerar, reprezentând 50 % din
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   capitalul social;
ARAMIS STYLE - S.R.L., cu sediul în Constanța, Str.        Dimancea Paul, fiul lui Ion și Nela, născut la data de
Arcului nr. 4, bl. A7, sc. B, ap. 50, județul Constanța,    13.11.1978 în Mun. Fetești, județul Ialomița, domiciliat în
înregistrată cu nr. J13/1892/2007, cod unic de         Mun. Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 8, bl. L54, sc.
înregistrare 21904120, care a fost înregistrat cu nr. 56117   A, ap. 24, județul Constanța, identificat cu C.I. seria KT nr.
din 20.10.2008.                         702627, eliberată de SPCLEP Constanța la data de
  (134/832.245)                        1.04.2008, CNP 1781113131236, cetățean deținător al
                                unui număr de 10 părți sociale în valoare totală de 100 lei,
        Societatea Comercială              aport în numerar, reprezentând 50 % din capitalul social.
         FRATII PANA - S.R.L.               Precum și
           Constanța                  Dimancea Gabriela, fiica lui Nicolae și Gabriela,
                                născută la data de 7.03.1978 în Constanța, domiciliată în
        HOTĂRÂREA NR. 2/2008               Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 8, bl. L 54, sc. A,
  Balcan Caterina, asociat unic în cadrul societății      ap. 24, județul Constanța, identificată cu C.I. seria KT nr.
menționate mai sus am hotărât:                 575212 eliberată de SPCLEP Constanța la data de
  - se deschide un punct de lucru în Constanța,        21.07.2006, CNP 2780307131301, cetățean român, în
perimetrul Pieței Agroalimentare TOMIS III, masa LG10,     calitate de viitor asociat
jud. Constanța.                          Întrunindu-se asociații deținători ai întregului capital al
  Întocmit și semnat azi 16.10.2008 în 4 exemplare       societății, aceștia, în temeiul art. 121 din Legea nr.
originale, sub semnătură privată.                31/1991 astfel cum a fost republicată au înțeles să
   (135/832.246)                       renunțe la formalitatea convocării. Se constată că
                                adunarea generală este - conform prevederilor statutare -
        Societatea Comercială              legal constituită, iar ședința a fost declarată deschisă
         PETIT PRIX - S.R.L.              având pe ordinea de zi:
           Constanța                  1. A se lua act de cesiunile de părți sociale încheiate
                                între Ciobanu Mihai-Valentin, Dimancea Paul, pe de o
      HOTĂRÂREA NR. 2/17.10.2008              parte și Dimancea Gabriela pe de altă parte, atestate sub
                                nr. 6/5.10.2008 și respectiv 7/5.10.2008 de avocat Slav
  Subsemnata Alina Vasea, în calitate de asociat unic,
                                Marinela.
am hotărât:
                                  2. Schimbarea sediului social în Constanța, Bd. 1
  Art. 1. Se închide punctul de lucru din: Eforie Nord, Str.
                                Decembrie 1918, nr. 8, bl. L54, sc. A, ap. 24, județul
Panselelor, lot 42, Magazin nr. 7, județul Constanța.
                                Constanța.
  Redactată astăzi: 17.10.2008, în 3 exemplare
                                  3. Revocarea din funcția de administrator a domnilor
originale, sub semnătură privată.
                                Ciobanu Mihai-Valentin și Dimancea Paul
   (136/832.247)
                                  4. Alegerea unui nou administrator unic
        Societatea Comercială               5. Modificarea actului constitutiv ținând cont de faptul
         TRANSPAMI - S.R.L.               că societatea va avea un asociat unic și un administrator
           Constanța                 unic.
                                  Adunarea generală extraordinară în unanimitate a
         HOTĂRÂREA NR. 1                adoptat următoarea hotărâre:
                                  1. Se ia act de cesiunile de părți sociale încheiate între
      a adunării generale extraordinare          Ciobanu Mihai-Valentin, Dimancea Paul, pe de o parte și
    a asociaților S.C. TRANSPAMI - S.R.L.          Dimancea Gabriela pe de altă parte, atestate sub nr.
  Astăzi 5.10.2008, la sediul societății S.C. TRANSPAMI    6/5.10.2008 și respectiv 7/5.10.2008 de avocat Slav
- S.R.L. Constanța, aleea Ortenziei nr. 15, bl. O3, sc. C,   Marinela.
et. 4, ap. 58, județul Constanța, persoană juridică română     2. Se schimbă sediul social în Constanța, Bd. 1
înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J         Decembrie 1918, nr. 8, bl. L54, sc. A, ap. 24, județul
13/2426/2007, CUI 22141752                   Constanța, pe o perioadă de 5 ani, potrivit Contractului de
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 914/11.II.2009

comodat atestat sub nr. 8/5.10.2008 de avocat Slav               1918, nr. 8, bl. L 54, sc. A, ap. 24, județul Constanța,
Marinela.                                   identificată cu C.I. seria KT nr. 575212 eliberată de
  3. Se revodă din funcția de administrator dnii Ciobanu           SPCLEP Constanța la data de 21.07.2006, CNP
Mihai-Valentin, Dimancea Paul.                         2780307131301, cetățean român, să semneze actul
  4. Se numește în funcția de administrator unic dna             adițional la actul constitutiv al societății, precum și actul
Dimancea Gabriela, fiica lui Nicolae și Gabriela, născută           constitutiv în forma reactualizată, contractul de comodat
la data de 7.03.1978 în Constanța, domiciliată în               în vederea schimbării sediului precum și orice alt act
Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 8, bl. L 54, sc. A,            necesar îndeplinirii prezentei hotărâri. Mandatarul va
ap. 24, județul Constanța, identificată cu C.I. seria KT nr.          efectua formalitățile de înscriere a mențiunilor la Oficiul
575212 eliberată de SPCLEP Constanța la data de                Registrului Comerțului București precum și la toate
21.07.2006, CNP 2780307131301, cetățean român,                 instituțiile și autoritățile unde va fi necesar pentru
având puterile conferite de Legea nr. 31/1990 astfel cum            îndeplinirea prezentei hotărâri, putând formula cereri,
a fost modificată, precum și de actul constitutiv.               declarații, semnând în numele nostru și pentru noi
  5. Se modifică actul constitutiv al societății astfel:           precum și în numele societății și pentru societate oriunde
  - alin. 2 și 3 al art. 6 devin „Capitalul se divide în 20          va fi necesar în limitele mandatului acordat. Mandatarul
părți sociale a 10 lei fiecare, aparținând asociatului unic          nostru va putea împuternici o terță persoană pentru
Dimancea Gabriela. Participarea la profit și pierderi va fi          îndeplinirea prezentului mandat.
de 100 % pentru asociatul unic”.                         Prezenta hotărâre a fost semnată la data de
  - orice referire la cei doi asociați va fi înlocuită cu           5.10.2008.
sintagma „asociatul unic” orice referire la cei doi
                                         Redactată în 3 exemplare, azi data semnării.
administratori se va înlocui cu sintagma „administratorul
                                          (137/832.248)
unic”.
  - la art. 9 se introduce un al doilea alineat                         Societatea Comercială
„Administratorul unic nou numit va putea să-și transmită                      TRANSPAMI - S.R.L.
dreptul de a reprezenta societatea altor persoane, în                          Constanța
baza unei procuri speciale sub semnătură privată sau
autentică”.                                                NOTIFICARE
  - art. 10 va avea următorul cuprins: „Asociatului unic îi
revin toate atribuțiile stabilite de lege privind conducerea           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
societății, acesta având drepturile și obligațiile ce revin          Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
adunării generale a asociaților, în conformitate cu              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
dispozițiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 31/1990”.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  6. Se aprobă depunerea la Oficiul Registrului                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României           TRANSPAMI - S.R.L., cu sediul în Constanța, Bd. 1
a actului constitutiv reactualizat cu actul întocmit în baza          Decembrie 1918, nr. 8, bl. L54, sc. A, ap. 24, județul
prezentei hotărâri.                              Constanța, înregistrată cu nr. J13/2426/2007, cod unic de
  7. Se împuternicește dna Dimancea Gabriela fiica lui            înregistrare 22141752, care a fost înregistrat cu nr. 56147
Nicolae și Gabriela, născută la data de 7.03.1978 în              din 20.10.2008.
Constanța, domiciliată în Constanța, Bd. 1 Decembrie                (138/832.249)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|348134|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 914/11.II.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:250
posted:9/23/2010
language:Romanian
pages:32