mof4_2009_0582 by tradetrek

VIEWS: 371 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 582       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             Miercuri, 28 ianuarie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială               8 părți sociale a câte 10 lei fiecare către NIAZI AILIN,
         EDUVINES - S.R.L.               adică 80 lei,
                                 8 părți sociale a câte 10 lei fiecare către CHETRARU
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A              FLORIN, adică 80 lei.
        ASOCIAȚILOR                    Art.2 Se retrage din societate și din funcția de
          NR.01/23.09.2008              administrator DINCA OCTAVIAN -TRAIAN și se numește
                                administrator pe o perioadă nelimitată NIAZI AILIN. După
  Subsemnații CHIOREAN GABRIEL-DAN și DINCA
                                cesiune NIAZI AILIN devine asociat și administrator,
OCTAVIAN-TRAIAN, în calitate de asociați la societatea     participarea la profit și pierderi fiind de 40%, CHETRARU
mai sus menționată, am hotărât:                FLORIN devine asociat, participarea la profit și pierderi
  Art.1 Se cooptează în societate NIAZI MUSTAFA,       fiind de 40% și NIAZI MUSTAFA devine asociat
cetățean român, domiciliat în Orș. Ovidiu, str. Pescarilor,  participarea la profit și pierderi fiind de 20%.
nr.2, jud. Constanța, născut la data de 26.11.1980 în       Redactată în 4(patru) exemplare și semnată sub
Constanța, fiul lui Sucuran și Emel, identificat cu CI seria  semnătură privată astăzi 23.09.2008
KT nr. 536457, eliberată de SPCLEP Ovidiu la data de        (1/798795)
29.11.2005, având CNP 1801126134156; NIAZI AILIN,
cetățean român, domiciliată în Orș. Ovidiu, str. Pescarilor
Aleea de Acces nr.2, jud. Constanța, născută la data de            Societatea Comercială
05.02.1984 în Constanța, fiica lui Sucuran și Emel,              EDUVINES - S.R.L.
identificată cu CI seria KT nr. 530187, eliberată de
SPCLEP Ovidiu la data de 25.10.2005, având CNP                   NOTIFICARE
2840205134213 și CHETRARU FLORIN, cetățean            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
român, domiciliat în Orș. Năvodari, str. Frunzelor, bl. FC1,  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
sc.A, et.1, ap.5, jud. Constanța, fiul lui Dumitrache și    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Veronica, identificat cu CI seria KT nr. 421983, eliberată   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de Orș. Năvodari la data de 06.04.2004, având CNP       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
1810113045365. Se retrag din societate CHIOREAN        EDUVINES SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
GABRIEL-DAN și DINCA OCTAVIAN-TRAIAN care-și          CONSTANȚA, județ Constanța, Str. DIONISIE CEL MIC,
cesionează cu titlu gratuit cele 20 părți sociale a câte 10  nr.51, bloc 16, scara C, ap.M3, înregistrată sub nr.
lei fiecare, adică 200 lei, astfel:              J13/7564/2004, cod unic de înregistrare 16769648, care
  4 părți sociale a câte 10 lei fiecare către NIAZI     a fost înregistrat sub nr.53160 din 24.09.2008.
MUSTAFA, adică 40 lei,                       (2/798796)
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        GIGGA CREDIT - S.R.L.                     EUROCODE EXPERT - S.R.L.

    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                          NOTIFICARE
          NR. 01/19.09.2008                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații NEAGU CONSTANTIN-TEOFIL și             Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ZAINEA MĂDĂLIN- EDUARD în calitate de asociați la         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societatea mai sus menționată am hotărât:             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art.1 Se deschide punct de lucru în Constanța, Bld.      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Alexandru Lăpușneanu, nr.54, bl.LE3, Corp I, sc.B, ap.      EUROCODE EXPERT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
12, jud. Constanța                        CONSTANȚA, județ Constanța, Str. JIULUI, nr.3,
   (3/798797)                          înregistrată sub nr. J13/1303/2008, cod unic de
                                 înregistrare 23679904, care a fost înregistrat sub
                                 nr.53162 din 24.09.2008.
       Societatea Comercială                  (5/798799)
      EUROCODE EXPERT - S.R.L.

    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                        Societatea Comercială
          NR. 01/17.09.2008                        CREDIMAR - S.R.L.
  Subsemnații BUCUR CORNELIU și CERCEL
                                        HOTĂRÂREA NR. 3 / 2008
CRISTIAN-GABRIEL în calitate de asociați la societatea
mai sus menționată am hotărât:                    Ionescu Florența, asociat unic în cadrul societății sus
  Art.1 Se cooptează în societate GHENCEA ADRIAN,        menționate am hotărât:
cetățean român, fiul lui Lucian și Viorica, născut la data de    - Se închide punctul de lucru în Constanța, B-dul Tomis
26.07.1984 în Constanța, domiciliat în Constanța, str.      nr.332, bl.m1, ap.83, jud. Constanța
Corbului, nr.6, bl.H4, sc.C, et.4, ap.58, jud. Constanța,      Întocmită și semnată azi 24.09.2008 în 4 exemplare
identificat cu CI seria KT nr. 662138/SPCLEP           originale, sub semnătură privată.
Constanța/06.09.2007, CNP 1840726134256 și              (6/798800)
PASCALE DAN-AURELIAN, cetățean român, fiul lui
Dinu-Dan și Niculina, născut la data de 06.02.1969 în
Mun. Galați, jud. Galați, domiciliat în Constanța, str. Unirii,
                                          Societatea Comercială
nr.108, bl.U1, sc.D, et.4, ap.70, jud. Constanța, identificat
cu   CI   seria    KT   nr.  647895/SPCLEP           EVA G ZANTI CONSULT - S.R.L.
Constanța/04.07.2007, CNP 1690206131348. Se retrag
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/15.06.2008
din societate și din funcția de administratori BUCUR
CORNELIU și CERCEL CRISTIAN-GABRIEL care-și             A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
cesionează cu titlu gratuit aportul la capitalul social 20             ASOCIAȚILOR
părți sociale (a câte 10 lei fiecare, 200 lei) astfel: BUCUR      S.C. “EVA G ZANTI CONSULT” S.R.L.
CORNELIU cesionează cu titlu gratuit 10 părți sociale
                                   Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților S.C.
către GHENCEA ADRIAN și CERCEL CRISTIAN-
                                 „EVA G ZANTI CONSULT” S.R.L., întrunită legal în
GABRIEL cesionează cu titlu gratuit 10 părți sociale către
                                 ședința din data de 15.06.2008, a hotărât modificarea
PASCALE DAN- AURELIAN.
  Se numesc administratori GHENCEA ADRIAN și           actului constitutiv după cum urmează:
PASCALE DAN-AURELIAN pe o perioadă nelimitată.            1.Schimbarea sediului social al societății la adresa din
  După cesiune GHENCEA ADRIAN și PASCALE DAN-          Constanța, str. Ion Theodorescu Valahu nr. 10 (fostă
AURELIAN devin asociați și administratori, participarea la    Luntrei), biroul nr. 4, județul Constanța.
profit și pierderi fiind de 50% pentru fiecare asociat.       Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 15.06.2008
  Art. 2 Se schimbă denumirea societății cu           de Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților, în 5
EUROCODE EXPERT SRL.                       exemplare originale.
  (4/798798)                            (7/798801)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009              3

       Societatea Comercială              unui punct de lucru în Cernavodă, str. Anghel Saligny, nr.
     EVA G ZANTI CONSULT - S.R.L.            27, jud. Constanța.
                                 Redactată și semnată astăzi, 19.09.2008, în 4
           NOTIFICARE                exemplare, sub semnătură privată.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (11/798805)
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului         Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale         LEMON STAR COM - S.R.L.
EVA G ZANTI CONSULT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/2008
CONSTANȚA,      județ  Constanța,    Str.  ION
THEODORESCU VALAHU, nr.10, înregistrată sub nr.         Subsemnatul TANASOV IULIAN-GEORGE, asociat
J13/2334/2005, cod unic de înregistrare 17782505, care    unic al societății sus menționate am hotărât deschiderea
a fost înregistrat sub nr.53165 din 24.09.2008.        unui punct de lucru în București, Șoseaua Colentina, nr.
  (8/798802)                        456-458, sector 2, Complex Comercial Europa, standul
                               EU56, jud. Constanța.
                                 Redactată și semnată, astăzi 22.09.2008 în 3
                               exemplare, sub semnătură privată.
      Societatea Comercială
                                 (12/798806)
    CARGO TRANS UTIL N.G.A. - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 1/22.09.2008
                                      Societatea Comercială
  Subsemnatul CHERIM TURAN, asociat unic al               EXIMAR PROD COM - S.R.L.
societății sus menționate am hotărât completarea
obiectului de activitate cu 5229 - Alte activități anexe        HOTĂRÂREA NR.02/22.09.2008
transporturilor.                         Subsemnații POP MARIUS MIRCEA și GHEORGHIU
  Redactată și semnată astăzi, 22.09.2008, în 4       TUDOR, în calitate de asociați ai SC EXIMAR PROD
exemplare, sub semnătură privată.               COM SRL, am hotărât închiderea punctului de lucru de pe
  (9/798803)                        Str. NICOLAE MILESCU, Nr. 37, Jud. CONSTANȚA.
                                 Redactată astăzi, 22.09.2008, în 3 exemplare
                               originale, sub semnătură privată.
      Societatea Comercială                  (13/798807)
    CARGO TRANS UTIL N.G.A. - S.R.L.

           NOTIFICARE                      Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      TRANS CONSTRUCTII INVEST - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 2/2008
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Subsemnatul VISAN JIANU, asociat unic al societății
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  sus menționate am hotărât:
CARGO TRANS UTIL N.G.A. SRL, cu sediul în            1. Se declară un punct de lucru în Urziceni, str.
MUNICIPIUL MEDGIDIA, județ Constanța, Str.          Tineretului nr. 2, Jud. Ialomița
TINERETULUI, nr.20, înregistrată sub nr. J13/3098/2006,     Redactată și semnată astăzi, 23.09.2008, în 3
cod unic de înregistrare 19100361, care a fost înregistrat  exemplare, sub semnătură privată.
sub nr.53169 din 24.09.2008.                   (14/798808)
  (10/798804)

                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                      DUNARIS - S.R.L.
        SAVAGE D. - S.R.L.
                                     HOTĂRÂREA NR. 1/10.09.2008
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
  Subsemnatul SAVAGE DAVID ANTHONY, asociat           Urmare a decesului asociatului TOMA SANDU, am
unic al societății sus menționate, am hotărât deschiderea   hotărât că cele 10 părți sociale pe care le deținea a câte
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

10,02 lei fiecare în valoare totală de 100,25 lei respectiv          Societatea Comercială
50% din capitalul social, se transmit lui TOMA FLORIN-             CASIS STAR - S.R.L.
ALEXANDRU, cetățean român, fiul lui SANDU și ELENA
născut la 10.06.1993, în CONSTANȚA, jud.            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 1/2008
CONSTANȚA, domiciliat în TOPALU, STR. MORII           Subsemnații SIMIONESCU IONUȚ și SPAU CORNEL
NR.240, jud. Constanța, cod numeric personal         - TOMA, asociați în cadrul SC CASIS STAR S.R.L. am
1930610134179,      posesor    al  CI   seria  hotărât următoarele:
KT/693449/20.02.2008/SPCLEP Hârșova, reprezentat         1. Retragerea din societate și din funcția de
de TUDOR MARIA conform Sentinței civile            administrator a lui SPAU CORNEL - TOMA care
1266/01.08.2007 și Dispoziției nr. 133/15.09.2008 emisă    cesionează cu titlu gratuit toate cele 10 (zece) părți
de Primăria Topalu, care va prelua totodată drepturile și   sociale deținute în cadrul societății lui SIMIONESCU
obligațiile care decurg din deținerea acestora, el fiind   IONUȚ, acesta fiind numit și administrator pe perioadă
singurul moștenitor al defunctului Toma Sandu conform     nedeterminată.
Adeverinței 2552/05.09.2008 emisă de Primăria Topalu;      2. Ca urmare a retragerii și cesiunii de părți sociale,
participare la profit/pierderi 50% pentru fiecare asociat.  capitalul social total de 200 lei, divizat în 20 părți sociale
2.Încetarea funcției de administrator a lui TOMA SANDU,    a câte 10 lei fiecare, va aparține în totalitate lui
doamna TUDOR MARIA rămânând singurul             SIMIONESCU IONUȚ care va îndeplini și va exercita
administrator, pe termen nelimitat, al societății.      calitatea de asociat unic și administrator, iar participarea
                               la beneficii și pierderi va fi în proporție de 100% pentru
  (15/798809)
                               asociatul unic.
                                 3. Se schimbă sediul social în mun. Constanța, strada
                               Dezrobirii nr. 2, camera 2, jud. Constanța.
        Societatea Comercială               4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
         DUNARIS - S.R.L.               rămân nemodificate.
                                 Hotărâre redactată în 4 (patru) exemplare originale,
           NOTIFICARE                azi 24 SEP. 2008 sub semnătură privată.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (18/798812)
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           CASIS STAR - S.R.L.
DUNARIS SRL, cu sediul în COMUNA TOPALU, județ
Constanța, Str. DINU ȘI SEVASTA VINTILĂ, nr.332,                   NOTIFICARE
înregistrată sub nr. J13/4967/1992, cod unic de         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrare 2751543, care a fost înregistrat sub nr.53199  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
din 24.09.2008.                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (16/798810)                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               CASIS STAR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                               CONSTANȚA, județ Constanța, Str. DEZROBIRII, nr.2,
        Societatea Comercială
                               înregistrată sub nr. J13/1799/2008, cod unic de
       ANDRU COMIMPEX - S.R.L.             înregistrare 23928444, care a fost înregistrat sub
                               nr.53201 din 24.09.2008.
           HOTĂRÂREA
                                 (19/798813)
    ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
            NR. 1/2008
                                       Societatea Comercială
  Subsemnatul JIPA RADU, asociat unic la societatea             FIRST LEGEND - S.R.L.
de mai sus am hotărât:
  Se închide punctul de lucru din Năvodari,                  HOTĂRÂREA 1/2008
Str.Rândunelelor, Nr.6, Bl. 12 Sud, Sc. B, Ap.          Subsemnata, ICHIM DANIELA LUIZA, asociat în
12,Jud.Constanța                       cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  Redactată și semnată sub semnătură privată în 4        1. Se completează obiectul de activitate cu:
exemplare originale astăzi 24.09.08               6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  (17/798811)                        proprii sau închiriate (excepție leasing)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009                5

  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul      4. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
ORCT Constanța astăzi, 23.09.2008, sub semnătură         activități:
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți      6420 Activități ale holdingurilor
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe           6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.   (consultanță financiară)
103696/22.09.2008.                          6831 Agenții imobiliare
  (20/798814)                           6920 Activități de contabilitate și audit financiar;
                                 consultanță în domeniul fiscal (excepție consultanță
                                 fiscală)
        Societatea Comercială                7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
                                 management ( excepție reorganizare și lichidare
        FIRST LEGEND - S.R.L.
                                 judiciară)
                                   7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a
            NOTIFICARE
                                 opiniei publice
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   n.c.a.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           8299 Alte activități de servicii suport pentru
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   întreprinderi.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      5. Schimbarea activității principale din 6209 Alte
FIRST LEGEND SRL, cu sediul în MUNICIPIUL            activități de servicii privind tehnologia informației în 6920
CONSTANȚA, județ Constanța, Str. PESCARILOR,           Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în
nr.49, bloc FZ17A, scara A, etaj 4, ap. 19, înregistrată sub   domeniul fiscal (excepție consultanță fiscală).
nr. J13/2695/2002, cod unic de înregistrare 15084220,        6. Deschiderea unui punct de lucru în Constanța, Str.
care a fost înregistrat sub nr.53219 din 24.09.2008.       Unirii nr. 112, bl. U.6, et. 3, ap. 33, jud. Constanța.
   (21/798815)                           Întocmită în 4 (patru) exemplare sub semnătură
                                 privată, astăzi, 08.09.2008.
                                   (22/798816)
        Societatea Comercială
        SOFT PROIECT - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
       HOTĂRÂRE AGA NR. 1/2008                       SOFT PROIECT - S.R.L.
  Subsemnatele PONOV DOINIȚA și OLARU OANA -
                                            NOTIFICARE
MARIA, în calitate de asociați ai societății sus-
menționate, am hotărât:                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Cesionarea (cu titlu gratuit) a 1 (unei) părți sociale   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de către asociata OLARU OANA - MARIA către asociata       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
PONOV DOINIȚA, cetățean român, născută la data de        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
22.09.1971 în Medgidia, jud. Constanța, domiciliată în      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Medgidia, Str. Vasile Lupu nr. 45, jud. Constanța,        SOFT PROIECT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
identificată cu C.I. seria KT nr. 377096 eliberată de Poliția  CONSTANȚA, județ Constanța, Str. CONDORULUI, nr.8,
Mun. Medgidia la data de 18.09.2003, c.n.p.           bloc FE2, scara B, etaj 2, ap.24, înregistrată sub nr.
2710922134018.                          J13/1097/2008, cod unic de înregistrare 23606244, care
  2. Urmare a cesiunii intervenite capitalul social ( 200 lei  a fost înregistrat sub nr.53227 din 24.09.2008.
RON=20 p.s.) va avea următoarea structură:              (23/798817)
  - PONOV DOINIȚA va deține un număr de 11 părți
sociale numerotate de la 1 la 11 inclusiv, reprezentând
55% din capitalul social;                            Societatea Comercială
  - OLARU OANA - MARIA va deține un număr de 9 părți              POST MERIDIAN - S.R.L.
sociale numerotate de la 12 la 20 inclusiv, reprezentând
45% din capitalul social;                             HOTĂRÂREA 1/2008
  Cota de participare la beneficii și pierderi este de 55%     Subsemnații TOLPEGHIN MIHAI DORIN și
pentru PONOV DOINIȚA și 45% pentru OLARU OANA -         TOLPEGHIN MAGDALENA LUCICA, asociați în cadrul
MARIA.                              societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  3. Renunțarea la următoarea activitate: 6399 Alte        1. Se schimbă sediul în Năvodari, str. Muzicii nr. 1 A,
activități de servicii informațiale n.c.a.            jud. Constanța.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

  2. Se completează obiectul de activitate cu: 6820 -             Societatea Comercială
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii            TALI-ART - S.R.L.
sau închiriate
                                         HOTĂRÂREA 2/2008
  3.Se închide punctul de lucru din C.R.Cazino - Parc
Mamaia, loc. Mamaia, jud. Constanța.               Subsemnatul TALIANU IULIAN-CRISTIAN, asociat în
                                cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  Se deschide punct de lucru în stațiunea Mamaia, zona
                                 1. Se declară obiectul principal de activitate: 1812 -
Cazino Sud, jud. Constanța.                  Alte activități de tipărire n.c.a.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul     Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
ORCT Constanța astăzi, 16.09.2008, sub semnătură        ORCT Constanța astăzi, 24.09.2008, sub semnătură
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți   privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
                                și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
                                răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.  103719/23.09.2008.
103538/09.09.2008.                         (27/798821)
    (24/798818)

                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                     TALI - ART - S.R.L.
        POST MERIDIAN - S.R.L.                        NOTIFICARE
           NOTIFICARE                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  TALI - ART SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CONSTANȚA,
                                județ Constanța, B-dul AL.LĂPUȘNEANU, nr.64, bloc
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                LE8, scara B, etaj 1, ap.25, înregistrată sub nr.
POST MERIDIAN SRL, cu sediul în ORAȘ NĂVODARI,         J13/2089/2008, cod unic de înregistrare 24022979, care
județ Constanța, Str. MUZICII, nr.1A, înregistrată sub nr.   a fost înregistrat sub nr.53255 din 24.08.2008.
J13/872/1991, cod unic de înregistrare 1894057, care a       (28/798822)
fost înregistrat sub nr.53231 din 24.09.2008.
                                        Societatea Comercială
    (25/798819)
                                        IMPEX MARINA - S.R.L.

                                        HOTĂRÂRE NR 1 /2008
         Societatea Comercială
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
      ATENA INTERNATIONAL - S.R.L.
                                 Art. 1 Ca urmare a decesului asociatului CAMBURU
           HOTĂRÂREA                TIMOFTI, conform Certificatului de moștenitor nr.
                                19/01.09.08, părțile sociale vor fi împărțite astfel:
     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Camburu Marina 7 părți sociale a câte 10 lei
                                fiecare=70 lei, din care 53,76 lei aport în natură,
           NR. 1/24.09.2008             reprezentând 3,12 % la profit și pierderi, Camburu
                                Dumitrița 9 părți sociale=90 lei, din care 80,65 lei aport în
  Subsemnatul PANITA ENACHE în calitate de asociat
                                natură, reprezentând 4,69% la profit și pierderi și
am hotărât următoarele:                    Camburu Gerald 9 părți sociale=90 lei, din care 80,65 lei
  Art.1. Se deschide punct de lucru în județ Constanța,    aport în natură, reprezentând 4,69 % la profit și pierderi.
Localitatea Constanța, Strada Poporului nr.60 Bis.        Art 2 Cooptarea în societate și cesionarea cu titlu
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actele     gratuit de către CAMBURU MARINA a unui număr de 7
constitutive ale societății și a fost încheiată astăzi     părți sociale, a câte 10 lei fiecare=70 lei din care 53,76 lei
                                aport în natură reprezentând 3,12% la profit și pierderi și
24.09.2008, în 3 (trei) exemplare originale și semnată sub
                                CAMBURU DUMITRIȚA 9 părți sociale, a 10 lei
semnătură privată.                       fiecare=90 lei din care 80,65 lei aport în natură
    (26/798820)                       reprezentând 4,69% la profit și pierderi către CAMBURU
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009                7

GERALD, care va deține astfel: 25 părți sociale, a câte 10            Societatea Comercială
lei fiecare=250 lei, din care 215.06 lei aport în natură,            ENPONI TRANS - S.R.L.
reprezentând 12,5 % la profit și pierderi.
  Art 3 În urma cooptării, SC Impex Marina SRL va avea           HOTĂRÂRE NR.2/18.09.2008
ca asociați pe Camburu Gerald, Enache Petrea și
                                   Subsemnații TARARACHI HRISTU, ENACHE
Camburu Dumitrița.
                                 VALENTIN, POPESCU LAURENȚIU și NICOLAE
  Art 4 În urma modificărilor, părțile sociale ale societății
vor fi divizate astfel:                      DANIELA, asociați am hotărât retragerea din societate a
  Camburu Gerald 25 p.s a 10 lei fiecare=250 lei din      dnilor.ENACHE VALENTIN, POPESCU LAURENȚIU și
care 215,06 lei aport în natură, reprezentând 12,5 % la      NICOLAE DANIELA cu cesiunea gratuită a câte 56 părți
profit și pierderi; Enache Petrea 21 p.s a 10 lei         sociale fiecare către TARARACHI HRISTU, care devine
fiecare=210 lei din care 203,54 lei aport în natură,       unic asociat.
reprezentând 10,5 % la profit și pierderi și Camburu         Urmare cesiunii capitalul social de 2000 RON (200
Dumitrița 154 p.s a 10 lei fiecare= 1540 lei, reprezentând    părți sociale, 10 RON/parte) aparține asociatului unic.
77% la profit și pierderi.                      Participare la pierderi și beneficii: asociatul unic-100%.
  Art. 5 Închidem punctul de lucru din Comuna Chilia        Act semnat de parte sub semnătură privată în 5 (cinci)
Veche, str. Principală, jud. Tulcea, cod poștal 3.        exemplare.
  Încheiată azi, 19.09.2008, în 6 (trei) exemplare         (32/798826)
originale, sub semnătură privată
   (29/798823)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială
                                         ENPONI TRANS - S.R.L.
        IMPEX MARINA - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
            NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
IMPEX MARINA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL             ENPONI TRANS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
CONSTANȚA, județ Constanța, Șos. MANGALIEI, nr.91,        CONSTANȚA, județ Constanța, Str. DEZROBIRII, nr.143,
bloc S6, ap.97, înregistrată sub nr. J13/4001/1994, cod      bloc IV22, scara B, etaj 2, ap.22, înregistrată sub nr.
unic de înregistrare 6482804, care a fost înregistrat sub     J13/850/2005, cod unic de înregistrare 17377065, care a
nr.53257 din 24.09.2008.                     fost înregistrat sub nr.53323 din 25.09.2008.
  (30/798824)                            (33/798827)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         ANDY & BODY - S.R.L.                        LATINA - S.R.L.
         HOTĂRÂREA 1/2008                     HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 26.09.2008
  Subsemnata BAJENARU SORINA VALENTINA,
                                   ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR SC
asociat în cadrul societății comerciale sus-menționate,
                                 LATINA SRL, întrunită la sediul social din Constanța,
am hotărât:
                                 B-dul Ferdinand, nr.70, în temeiul Legii nr.31/1990,
  1. Se deschide punct de lucru în Năvodari, jud.
Constanța, str. Plopilor nr. 52.                 republicată și modificată,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul      HOTĂRĂȘTE:
ORCT Constanța astăzi, 24.09.2008, sub semnătură           1. Deschiderea unui punct de lucru în Constanța, Bdul
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți    Tomis, nr.121-123, jud. Constanța;
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe           2. Împuternicirea administratorului societății dl.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.   GLAVAN DOREL, de a efectua toate formalitățile
103747/24.09.2008.                        necesare la Oficiul Registrului Comerțului.
  (31/798825)                            (34/798828)
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

       Societatea Comercială                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
    L.CO. PRODUCTS & SERVICES - S.R.L.             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  L.CO. PRODUCTS & SERVICES SRL, cu sediul în
      HOTĂRÂREA NR. 1 /24.09.2008               MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str.
       A ASOCIATULUI UNIC                  BOGDAN VODĂ, nr.40B, înregistrată sub nr.
 AL S.C. L.CO. PRODUCTS & SERVICES S.R.L.             J13/2306/2006, cod unic de înregistrare 18881450, care
                                  a fost înregistrat sub nr.53486 din 26.09.2008.
  Subsemnatul COBASNIAN LAURIAN în calitate de
asociat unic al S.C. L.CO. PRODUCTS & SERVICES             (36/798830)
S.R.L, am hotărât următoarele:
  Art. 1. Reînceperea activității societății.
  Art 2. Schimbarea sediului social al societății în loc.           Societatea Comercială
Constanța, str. Bogdan-Vodă nr. 40B, Camera nr. 1, jud.            ANDO-ELECTRONIC - S.R.L.
Constanța.
  Art. 3. Cooptarea în cadrul societății a domnului                  NOTIFICARE
PETRESCU ANTONIU, fiul lui Constantin si Nela,            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliat în Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 141, bl.    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
MS1, sc. A, et. 1, ap.8, posesor al CI, seria KT.nr. 440498,    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
eliberată la data de 05.07.2004, CNP 1700905131255.
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 4.Cesionarea cu titlu gratuit de către asociatul
COBASNIAN LAURIAN a unui număr de 20 părți sociale         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
a câte 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20, în valoare    ANDO-ELECTRONIC SRL, cu sediul în ORAȘ
totală de 200 lei, reprezentând 100% din capitalul social     HÂRȘOVA, județ Constanța, Str. REVOLUȚIEI, nr.36,
al societății, către asociatul cooptat PETRESCU          bloc C, scara B, etaj 1, ap.8, înregistrată sub nr.
ANTONIU.                              J13/3004/1993, cod unic de înregistrare 4858989, care a
  În urma cesiunii, structura capitalului social al societății  fost înregistrat sub nr.53142 din 24.09.2008.
în valoare totală de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale a      (37/798840)
câte 10 lei fiecare, va fi următoarea:
  PETRESCU ANTONIU va deține un număr de 20 părți
sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare de 200 lei,               Societatea Comercială
reprezentând 100 % participare la profit și pierdere;               ANDY HOTELS - S.A.
  Art. 5.Numirea în funcția de administrator a domnului
PETRESCU ANTONIU, durata mandatului fiind                        NOTIFICARE
nedeterminată.
  Art. 6.Retragerea din calitatea de asociat unic și din      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
toate funcțiile deținute în cadrul acesteia a domnului       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
COBASNIAN LAURIAN.                         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Asociatul care se retrage - COBASNIAN LAURIAN,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
declară că nu mai are nicio pretenție, în ceea ce privește     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
dividendele cuvenite în baza participării la profit și       ANDY HOTELS SA, cu sediul în București, Str. WITING,
pierdere, înainte și după data cesiunii părților sociale.     nr.2, sector 1, înregistrată sub nr. J40/344/1997, cod unic
Desocotirea economico - financiară s-a efectuat înaintea
                                  de înregistrare 9099634, care a fost înregistrat sub
semnării prezentului înscris.
  Odată cu retragerea din societate COBASNIAN          nr.411445 din 06.08.2008.
LAURIAN, mai declară că nu mai are nicio pretenție atât        (38/801695)
față de S.C. L.CO. PRODUCTS & SERVICES S.R.L. cât
și față de ceilalți asociați.
  Redactată și listată astăzi data semnării 24 septembrie            Societatea Comercială
2008, în 4 (patru) exemplare originale, fiind valabilă sub             ANDY HOTELS - S.A.
semnătură privată.
   (35/798829)                                    ACT ADIȚIONAL

       Societatea Comercială                 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC ANDY HOTELS
    L.CO. PRODUCTS & SERVICES - S.R.L.              S.A. J/40/344/1997, CIF: RO 9099634 SEDIUL:
                                   BUCURESTI, STR. WITING NR.2, SECTOR 1
            NOTIFICARE                   Subsemnații: GICA ALEXANDRU, domiciliat în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      București, str.Dr.Anton Colorian nr.48, sector 4, posesor
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    al CI seria RX nr. 187883 emisă de SEP la data de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          25.06.2003, având CNP: 1670816443159; KLENCSAR
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009                 9

ION, domiciliat în București, str.Dorneasca nr.14, bl.P59,            Societatea Comercială
sc.2, et.2, ap.36, sector 5, posesor al CI seria RR             G.B.S. METROPOLITAN - S.R.L.
nr.451770 emisă de SPCEP S5 biroul nr.2 la data de
                                          ACT ADIȚIONAL NR. 2
14.05.2007, având CNP: 1630408400077; KLENCSAR
                                           DIN 25.06.2008
MARIANA, domiciliată în domiciliată în București,
                                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC G.B.S.
str.Dorneasca nr.14, bl.P59, sc.2, et.2, ap.36, sector 5,     METROPOLITAN SRL SOCIETATE ROMANEASCA,
posesoare a CI seria RD nr.443229 emisă de SPCEP S5          CU SEDIUL IN BUCURESTI, SECTORUL 6,
                                 STRADA GHEORGHE LATEA NR. 10, BL. C53, SC.
biroul nr.2 emisă la data de 04.10.2005, având CNP:        1, ET. 5, AP. 37, INMATRICULATA IN REG.COM AL
2650411400071 în calitate de acționari în unanimitate am       MUN. BUCURESTI SUB NR: J40/304/2006,
hotărât următoarele:                         CUI 18280310 CAPITAL SOCIAL: 400 RON
  Art.1. Ieșirea din societate a doamnei Nitu Daniela prin     Subsemnații:
cesionarea acțiunii pe care o deține în valoare de 136,61       GAVRILESCU EUGEN, cetățean român, fără
                                 antecedente penale, căsătorit, născut la data de
lei domnului Gica Alexandru.                   16.06.1961, în Mun. București, sector 6 domiciliat în
  Art.2. Ieșirea din societate a domnului Oprea Emil prin    București, sector 4, Strada Frumușani nr. 2, bl. 37, sc. B,
cesionarea acțiunii pe care o deține în valoare de 136,61     et. 8, ap. 105, sector 4, posesor CI seria RX nr. 101987,
lei domnului Gica Alexandru.                   eliberată de secția 15 Pol la data de 19.02.1999, CNP
                                 1610616400035, și
  Art.3. Se majorează capitalul social al societății cu
                                   SC” AV ROM HOLDING “SRL, având nr. de
aport în numerar în valoare totală de 2950,61 lei astfel:     înmatriculare J40/ 10771/2006, CUI 18817105, cu sediul
  a) Gica Alexandru- aport în numerar în valoare de       în Bucuresti, Strada Valului nr. 8, sector. 1 prin asociatul
2949,83 lei;                           unic WELLDONE CORPORATION, persoană juridică, cu
  b) Klencsar Mariana aport în numerar în valoare de      sediul în Seychelles, Suite 9 Ansuya Estate Revolution
                                 Avenue, orașul Victoria, înmatriculată în Registrul
0,39 lei;
                                 Companiilor din Seychelles, sub nr. 034296 din data de
  c) Klencsar Ion aport în numerar în valoare de 0,39 lei.   126.01.2007, reprezentată de Vrusea Antonio, cetățean
  Art.4. Se schimbă valoarea unei acțiuni de la 136,61 lei   român, fără antecedente penale, născut la data de
la valoarea de 137 lei                      07.06.1969, în Mun. Constanța, Judetul Constanța,
  Art.5. Urmare majorării capitalului, a valorii unei acțiuni  domiciliat în București, sector 2, Strada Maior Coravu nr.
                                 55, bl. D1, sc. E, ap. 28, posesor CI seria RR nr. 460935,
și a cesiunilor intervenite, capitalul social total va fi de
                                 emisă de SPCEP sector 2 biroul nr. 3 la data de
1048050 lei din care 19125,00 lei reprezintă aport în       06.06.2007, CNP 1690607131265
natură și 1028825 lei reprezintă aport în numerar,          în calitate de asociați ai SC G.B.S. METROPOLITAN
acțiunile fiind în număr de 7650 a câte 137 lei fiecare      SRL societate românească, cu sediul în București,
acțiune.                             Sectorul 6, Strada Gheorghe Latea nr. 10, bl. C53, sc. 1,
                                 et. 5, ap. 37, înmatriculată în Reg.Com al Mun. București
  Participarea fiecărui acționar la capitalul social,      sub nr: J40/304/2006, CUI 18280310 am hotărât
numărul de acțiuni deținute de acesta se prezintă astfel:     întocmirea unui Act Adițional care să modifice și
  GICA ALEXANDRU- 7648 acțiuni nominative, în          completeze Actul Constitutiv al societății, după cum
valoare totală de 1047776 lei ( 1028651 lei aport în       urmează:
                                   1. În urma cesiunii SC G.B.S. METROPOLITAN SRL
numerar și 19125 lei aport în natură), reprezentând
                                 va funcționa cu doi asociați, în persoana numiților:
99,9476% din capitalul social total și din participarea la    GAVRILESCU EUGEN și SC” AV ROM HOLDING “SRL
beneficii și pierderi;                        2. În urma acestor modificări capitalul social rămâne
  KLENCSAR ION- 1 acțiune nominativă, în valoare        neschimbat în valoare de 400 lei, divizat în 40 ps, în
totală de 137 lei, reprezentând 0,01307% din capitalul      valoare de 10 lei fiecare și repartizat după cum urmează:
                                   - GAVRILESCU EUGEN deține un număr de 20 ps în
social și din participarea la beneficii și pierderi;
                                 valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială, în
  KLENCSAR MARIANA- 1 acțiune nominativă, în          valoare totală de 200 lei, reprezentând 50% din capitalul
valoare totală de 137 lei, reprezentând 0,01307% din       social, participarea acestuia la beneficii și pierderi fiind de
capitalul social și din participarea la beneficii și pierderi;  50%,
  Art.6. Urmare a acestor modificări se va redacta un        - SC” AV ROM HOLDING ‘’SRL deține un număr de 20
                                 ps în valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială în
nou act constitutiv.                       valoare totală de 200 lei, reprezentând 50% din capitalul
  Redactat în patru exemplare, 05.08.2008.           social, participarea acestuia la beneficii și pierderi fiind de
   (39/801696)                         50%,
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

  4. Se revocă din funcția de administrator BOER         1. Societatea comercială cu răspundere limitată S.C.
SORIN - SABIN și se numește pe o perioadă nelimitată și     KNR INDUSTRY CO. SRL, a fost constituită prin actul
cu puteri nelimitate Vrusea Antonio, cetățean român, fără    constitutiv încheiat între Asociații:
antecedente penale, născut la data de 07.06.1969, în        1. IM YONG SOON, cetățean Korean, născut la 20
Mun. Constanța, Judetul Constanța, domiciliat în        APRILIE 1956 în Korea, domiciliat în Korea, Regiunea
București, sector 2, Strada Maior Coravu nr. 55, bl. D1,    GYEONGNAM, Orașul MASAN, HAI-WON DONG #31-10,
sc. E, ap. 28, posesor CI seria RR nr. 460935, emisă de     DAYANG VILLA #210, legitimat cu Pașaport seria GN nr.
SPCEP sector 2 biroul nr. 3 la data de 06.06.2007, CNP     1567337 eliberat de autoritățile competente din
1690607131265.
                                Republica Korea, Ministerul Afacerilor Externe și
  Actul Adițional face parte din Actul Constitutiv al SC
                                Comerțului din Korea, la data de 18.04.2008.
G.B.S. METROPOLITAN SRL îi completează dispozițiile.
                                  2. Kim Chun Seong, cetățean coreean, născut la
  (40/801697)
                                29.06.1967 în Republica Coreea, domiciliat în Korea în
                                orașul Kimhae, 1305 Hankook Apt., Oidong, Kyung Nam,
                                legitimat cu Pașaport, seria PM, nr. 6956664, eliberat de
       Societatea Comercială
                                autoritățile competente din Republica Korea, Ministerul
     G.B.S. METROPOLITAN - S.R.L.
                                Afacerilor Externe și Comerțului din Korea, la data de
           NOTIFICARE                14.02.2005.
                                  B) Al 2 al art 8 sa aibă următorul conținut:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      „ Părțile sociale sunt subscrise în numerar și sunt
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                repartizate după cum urmează:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  a. IM YONG SOON deține 34.168 părți sociale, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                valoare nominală de 10 lei fiecare reprezentând în total
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                100.000 EURO și 660 lei, reprezentand 99,90 % din
G.B.S. METROPOLITAN SRL, cu sediul în București, Str.
Ghe. Lățea, nr.10, bloc C53, scara 1, etaj 5, ap.37, sector   capitalul social al societatii
6, înregistrată sub nr. J40/304/2006, cod unic de         b. KIM CHUNG SEONG deține 34 părți sociale, în
înregistrare 18280310, care a fost înregistrat sub       valoare nominală de 10 lei fiecare reprezentând în total
nr.427495 din 19.08.2008.                    340 lei, reprezentând 0,10 % din capitalul social.
  (41/801698)                          însumând în total 34.202 părți sociale, reprezentând
                                100% din capitalul social”
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv care nu
        Societatea Comercială              privesc numărul de asociați sau repartiția părților sociale
       KNR INDUSTRY CO. - S.R.L.             rămân neschimbate și aplicabile.
                                  Hotărârea de față a fost luată astăzi 08.09.2008 și a
          ACT ADIȚIONAL                fost redactată într-un număr de 4 exemplare.
                                   (42/801699)
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. KNR
 INDUSTRY CO. SRL, PERSOANA JURIDICA
  ROMANA CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR.
VASILE CONSTANTINESCU, NR 2, BL. 138, SC 1,                  Societatea Comercială
 ET 6, AP 36, AVAND C.U.I. 19386841 SI NUMAR                KNR INDUSTRY CO. - S.R.L.
  DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI
       J40/20067/07.12.2006                          NOTIFICARE
  Subsemnatul                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  IM YONG SOON, cetățean corean, născut la 20         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
APRILIE 1956 în Korea, domiciliat în Korea, Regiunea
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
GYEONGNAM, Orașul MASAN, HAI-WON DONG #31-10,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
DAYANG VILLA #210, legitimat cu Pașaport seria GN nr.
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
1567337, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și
Comerțului din Korea, la data de. 18.04.2008, în calitate    KNR INDUSTRY CO. SRL, cu sediul în București, Str.
de Asociat și Administrator al Societății, împuternicit în   VASILESCU CONSTANTIN, nr.2, bloc 138, scara 1, etaj
baza Hotărârii AGA din 08.09.2007, am hotărât          6, ap.36, sector 4, înregistrată sub nr. J40/20067/2006,
modificarea Actului constitutiv al societății sub aspectul   cod unic de înregistrare 19386841, care a fost înregistrat
structurii capitalului social, urmând ca „           sub nr.456706 din 09.09.2008.
  A) Art 1 din actul constitutiv sa aibă următorul conținut:    (43/801700)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009               11

       Societatea Comercială              S.R.L., cu aport la capitalul social al Societății 500 RON,
     CULTURE DESIGN DEZVOLTARE              deținând 10 părți sociale, a câte 50 RON fiecare,
      ORGANIZATIONALA - S.R.L.              echivalentul a 50% din capital, cu o participare la beneficii
                               și la pierderi proporțională cu aportul la capital, respectiv
          ACT ADIȚIONAL
                               de 50%;
  LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII             3. Se schimbă sediul social de la actuală adresă:
 COMERCIALE ASCENDIS S.R.L., BUCURESTI,           București, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, Complexul
  SECTOR 1, STR. ION IONESCU DE LA BRAD
                               de Birouri “Gabrielle Center”, parter, tronson I, camera 1,
 NR. 2B, PARTERUL COMPLEXULUI DE BIROURI
“GABRIELLE CENTER”, TRONSON 1, CAMERA 1,           sector 1, la noua adresă: București, Bd. Lascăr Catargiu
 NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI            nr. 43, parter, ap. 1, camera 1, sector 1;
 J40/17260/2005, COD UNIC DE INREGISTRARE             4. Se schimbă actuala denumire S.C. ASCENDIS
         18038822                  S.R.L. cu noua denumire CULTURE DESIGN
  În conformitate cu hotărârea adunării generale a      DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA S.R.L.
asociaților din data de 23.04.2008, la care au participat:    Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
  • STANCIU ADRIAN, născut la data de 25.12.1960 în     nemodificate. Prezentul a fost întocmit în trei exemplare.
București, având cetățenie română, domiciliat în         (44/801701)
București, sector 2, Str. Nicolae Canea nr. 15, posesor al
CI. seria RD nr. 055626 emisă de CP7 la data de
18.11.1998, CNP 1601225400124;                        Societatea Comercială
  • DUMITRESCU CONSTANTIN, născut la data de
                                    CULTURE DESIGN DEZVOLTARE
17.08.1958 în București, având cetățenie română,
domiciliat în București, sector 1, str. G-ral Vlădoianu          ORGANIZATIONALA - S.R.L.
Barbu nr. 4, bl. 36, ap. 10, posesor al CI. seria RD nr.
174300 emisă de CP 8 la data de 26.06.2001, CNP                   NOTIFICARE
1580817400044;                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  A fost întocmit prezentul înscris sub forma unui act    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
adițional, prin care actele constitutive ale S.C.       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ASCENDIS S.R.L., cu sediul în București, sector 1, str.    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Ion Ionescu de la Brad nr. 2B, parterul Complexului de    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Birouri “Gabrielle Center”, tronson 1, camera 1,       CULTURE DESIGN DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA
J40/17260/2005, C.U.I. 18038822, se modifică după cum
                               SRL, cu sediul în București, B-dul LASCĂR CATARGIU,
urmează:
                               nr.43, etaj P, ap. 1, CAMERA 1, sector 1, înregistrată sub
  Art. 1 Se revocă din funcția de administrator dl.
                               nr. J40/17260/2005, cod unic de înregistrare 18038822,
Dumitrescu Constantin și se numește pe durată
nelimitată, în funcția de administrator, având puteri     care a fost înregistrat sub nr.459419 din 10.09.2008.
depline, dl. Stanciu Adrian, cetățean român, născut la      (45/801702)
data de 25.12.1960 în București, domiciliat în București,
sector 2, Str. Nicolae Canea nr. 15, posesor al CI. seria           Societatea Comercială
RD nr. 055626 emisă de CP7 la data de 18.11.1998, CNP          AVIROMS RENT-A-CAR - S.R.L.
1601225400124;
  Art. 2 Se aprobă transmiterea prin cesiune, la valoare              NOTIFICARE
nominală, a celor 10 părți sociale deținute de asociatul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dumitrescu Constantin către d-na Ioana Raluca         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Marculescu și încetarea calității de asociat a d-lui
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Dumitrescu Constantin.
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  În urma acestei cesiuni, d-na Ioana Raluca
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Marculescu, cetățean român, născută la data de
15.03.1972 în Mun. București, sector 1, domiciliată în    AVIROMS RENT-A-CAR SRL, cu sediul în București, Str.
București, sector 1, Int. Rigas nr. 29 B, sc. A, et. 6, ap.  Mihail Moxa, nr.9, etaj 1, sector 1, înregistrată sub nr.
47A, identificată cu CI. seria RD nr. 486561, eliberată la  J40/10559/1994, cod unic de înregistrare 5771120, care
data de 10.08.2006 de către SPCEP S1 Birou 3, având      a fost înregistrat sub nr.459539 din 10.09.2008.
CNP 2720315434520, devine asociat al S.C ASCENDIS         (46/801703)
 12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

       Societatea Comercială               Redactat și semnat de reprezentantul asociaților, în
     AVIROMS RENT-A-CAR - S.R.L.            trei exemplare.
                                 Redactat și semnat în trei exemplare astăzi
          ACT ADIȚIONAL               22.09.2008.
                                 (47/801704)
       LA ACTUL CONSTITUTIV
 AL SOCIETATII COMERCIALE “ AVIROMS RENT-
   A-CAR” SRL CU SEDIUL IN BUCURESTI,                   COMPANIA NAȚIONALĂ
STRADA MIHAIL MOXA, NR.9, ETAJ 1, SECTOR 1,                 POȘTA ROMÂNA - S.A.
     J40/10559/1994, CUI 5771120
  În baza hotărârii adunării generale a asociaților și a             HOTĂRÂREA
contractului de cesiune părți sociale din data de        ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
01.09.2008 precum și a hotărârii adunării generale din      ACȚIONARILOR C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.
data de 22.09.2008, la care au participat asociații
MACLODGE LIMITED, înregistrată cu nr.83756, cu sediul              NR.40/25.08.2008
în Them. Dervis Street, Julia House, 1066, Nicosia, Cipru,    Astăzi 25.08.2008, acționarii Companiei Naționale
prin reprezentant legal Nicolai Mindrila și WOODFERN     Poșta Română S.A., respectiv:
LIMITED, înregistrată cu nr.79496, cu sediul în Cipru,      - STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL
Nicosia, 9A Falirou, Pallouriotissa, P.C. 1046 prin     COMUNICAȚIILOR Șl TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI,
reprezentant legal Anca Surugiu, Actul Constitutiv al S.C.  deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea
AVIROMS RENT-A-CAR SRL se modifică și completează      Generală Extraordinara a Acționarilor Companiei
astfel:                           Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin domnul
  1. Se retrage din societate asociatul Ion Dinicoiu prin  Adrian Ionescu,
cesionarea celor 10 părți sociale la valoarea nominală,     - FONDUL PROPRIETATEA, deținând 25% din
reprezentând 10% din capitalul social către noul asociat   numărul de voturi în Adunarea Generală Extraordinară a
Woodferm Limited.                      Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română SA,
  2. Asociatul Maclodge Limited cesionează 6880 părți    reprezentată prin Valerian Sendroiu
sociale la valoarea nominală, reprezentând 39% din        reprezentând 100% din capitalul social al Companiei
capitalul social către Woodfern Limited.           Naționale Poșta Română S.A., au ținut, conform Legii nr.
  3. Se majorează capitalul social cu suma de 541,2     31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
Ron, prin aportul în numerar al asociaților, după cum    actului constitutiv, a Hotărârii Consiliului de Administrație
urmează:                           nr. 54/09.07.2008 și a convocatorului nr.
  - Maclodge Limited majorează capitalul social cu suma   100/57/16.07.2008 o Adunare Generală Extraordinară a
                               Acționarilor, în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi:
de 276,012 Ron
                                 AU HOTĂRÂT
  - Woodfern Limited majorează capitalul social cu suma
                                 Art.1 Se aprobă înființarea următoarelor sedii
de 265,188 Ron
                               secundare în subordinea sucursalei Direcția Regională
  4. Se majorează valoarea unei părți sociale de la 1,67
                               de Poștă Craiova, după cum urmează:
Ron la 300 Ron și se reduce numărul de parti sociale de
                                 1. AGENȚIA POȘTALĂ CATANELE- sat Catanele,
la 17640 la 100.
                               comuna Schitu, județul Olt;
  5. Urmare a celor de mai sus, capitalul social subscris    2. AGENȚIA POȘTALĂ JITARU- sat Jitaru, tarla 47,
și vărsat al S.C. AVIROMS RENT-A-CAR SRL, va fi în      parcela 14, oraș Scornicești, județul Olt:
valoare de 30.000 Ron (format din 3.487,08 Ron și        3. AGENȚIA POȘTALĂ BRALOSTITA- sat Bralostita,
158.760 USD, la cursul de schimb valutar de 1 USD =     str. Tudor Vladimirescu, nr. 8, comuna Bralostita, județul
1,67 Ron) va fi divizat în 100 părți sociale, fiecare în   Dolj:
valoare de 300 Ron, va avea următoarea structură:        4. AGENȚIA POȘTALĂ CĂCIULATU- sat Căciulatu, nr.
  - Maclodge Limited are un aport la capitalul social în  241, comuna Terpezita, județul Dolj:
valoare de 15.300 Ron (format din 276,01 Ron și 89.960      5. AGENȚIA POȘTALĂ CIUTURA- sat Ciutura, tarla
USD) divizat în 51 părți sociale fiecare în valoare de 300  20, parcela 4, comuna Virvoru De Jos, județul Dolj:
Ron, reprezentand 51% din capitalul social;           6. AGENȚIA POȘTALĂ DOBRIDOR- sat Dobridor, nr.
  - Woodfern Limited are un aport la capitalul social în  490, comuna Motatei, județul Dolj;
valoare de 14.700 Ron (format din 3.211,07 Ron și 68.800     7. AGENȚIA POȘTALĂ COȚOFENII DIN DOS- sat
USD) împărțit în 49 părți sociale în valoare de 300 Ron   Coțofenii Din Dos, str. Nicu Iovipale, nr. 221, comuna
fiecare, reprezentând 49% din capitalul social.       Coțofenii Din Dos, județul Dolj;
  6. Se va semna un nou act constitutiv conform Legii      8. AGENȚIA POȘTALĂ PADEA- sat Padea, comuna
31/1990 completată și modificată și prezentei hotărâri.   Dranic, județul Dolj:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009              13

  9. AGENȚIA POȘTALĂ VIRVOR- sat Virvor, nr. 564,        35. AGENȚIA POȘTALĂ CETĂȚUIA- sat Cetățuia, nr.
comuna Virvoru De Jos, județul Dolj:              67, comuna Cioroiasi, județul Dolj;
  10. AGENȚIA POȘTALĂ VERBITA- sat Verbita, str.         36. AGENȚIA POȘTALĂ BOURENI- sat Boureni, nr.
Școlii, nr. 23, comuna Verbita, județul Dolj:         276, comuna Afumați, județul Dolj;
  11. AGENȚIA POȘTALĂ GHELMEGIOAIA- sat             37. GHIȘEUL POȘTAL VÂLCELE- sat Vâlcele,
Ghelmegioaia, str. Floreasca, nr. 127, tarla 17, parcela    comuna Vâlcele, județul Olt;
367, comuna Prunisor, județul Mehedinți;              38. GHIȘEUL POȘTAL IANCU JIANU- sat Iancu Jianu,
  12. AGENȚIA POȘTALĂ MARGHENI- sat Ociogi,         comuna Iancu Jianu, județul Olt;
comuna Brincoveni, județul Olt;                  39. GHIȘEUL POȘTAL VLADILA- sat Vladila, comuna
  13. AGENȚIA POȘTALĂ ALIMANESTI- sat Alimanesti,      Vladila, județul Olt;
comuna Izvoarele, județul Olt;                   40. AGENȚIA POȘTALĂ SMIRDAN- sat Smirdan, str.
  14. AGENȚIA POȘTALĂ RUSCIORI- sat Rusciori,        1879, nr. 24, comuna Ciupercenii Noi, județul Dolj;
tarla 1, parcela 95, oraș Scornicești, județul Olt;        41. AGENȚIA POȘTALĂ MAROTINU DE SUS- sat
  15. AGENȚIA POȘTALĂ SCHITU- sat Greci, tarla 74,      Marotinu De Sus, nr. 325, comuna Celaru, județul Dolj;
parcela 10, comuna Schitu, județul Olt;              42. AGENȚIA POȘTALĂ BELOT- sat Belot, nr. 3,
  16. AGENȚIA POȘTALĂ JIROV- sat Jirov, nr. 289,       comuna Sopot, județul Dolj;
comuna Corcova, județul Mehedinți:                 43. AGENȚIA POȘTALĂ SECUI- sat Secui, str. Mihai
  17. AGENȚIA POȘTALĂ BISTRIȚA- sat Bistrița,        Viteazu, nr. 26, comuna Teasc, județul Dolj;
comuna Hinova, județul Mehedinți:                 44. AGENȚIA POȘTALĂ MALU MARE- sat Malu Mare,
  18. AGENȚIA POȘTALĂ PERI- sat Peri, comuna         comuna Malu Mare, județul Dolj;
Husnicioara, județul Mehedinți;                  45. AGENȚIA POȘTALĂ CALOPAR- sat Calopar, nr.
  19. AGENȚIA POȘTALĂ FARCASESTI- sat            56, comuna Calopar, județul Dolj;
Farcasesti-Mosneni, comuna Farcasesti, județul Gorj:        46. AGENȚIA POȘTALĂ CARAULA- sat Caraula, str.
  20. AGENȚIA POȘTALĂ CIMPOFENI- sat Cimpofeni,       Uzinei, nr. 7, comuna Caraula, județul Dolj;
                                  47. AGENȚIA POȘTALĂ PANAGHIA- sat Panaghia,
comuna Arcani, județul Gorj;
                                comuna Calopar, județul Dolj;
  21. AGENȚIA POȘTALĂ MEIENI- sat Meieni, comuna
                                  48. AGENȚIA POȘTALĂ TUNARII VECHI- sat Tunarii
Popești, județul Vâlcea:
                                Vechi, str. Decebal, nr. 12, comuna Poiana Mare, județul
  22. AGENȚIA POȘTALĂ PREDESTI- sat Predesti, nr.
                                Dolj;
28, comuna Nicolae Balcescu, județul Vâlcea:
                                  49. AGENȚIA POȘTALĂ FRATILA- sat Saliste, nr. 95,
  23. GHIȘEUL POȘTAL ALUNU- sat Igoiu, nr. 7, bl. B4,
                                comuna Bulzesti, județul Dolj;
sc. D, ap. 1, comuna Alunu, județul Vâlcea;
                                  50. AGENȚIA POȘTALĂ TUNARII NOI-sat Tunarii Noi,
  24. AGENȚIA POȘTALĂ BUCIUMENI- sat Geamăna,
                                str. Viilor, nr. 9, comuna Poiana Mare, județul Dolj;
strada Geamăna nr. 100, comuna Dragoesti, județul         51. AGENȚIA POȘTALĂ DRAGOTESTI- sat Viișoara,
Vâlcea;                            str. Mihai Viteazu, nr. 10, comuna Dragotesti, județul Dolj;
  25. AGENȚIA POȘTALĂ GRUIU- sat Gruiu Lupului,         52. AGENȚIA POȘTALĂ VALEA LUI PĂTRU- sat
comuna Racovita, județul Vâlcea;                Valea Lui Pătru, nr. 38, comuna Scaesti, județul Dolj;
  26. AGENȚIA POȘTALĂ IZVORU RECE- sat Izvoru          53. AGENȚIA POȘTALĂ GRECEȘTI- sat Barboi, nr.
Rece, comuna Vaideeni, județul Vâlcea;             12, comuna Grecești, județul Dolj;
  27. GHIȘEUL POȘTAL OLANU- sat Olanu, bloc           54. AGENȚIA POȘTALĂ CORLATE- sat Corlate,
Olanu, parter, comuna Olanu, județul Vâlcea;          comuna Izvoare, județul Dolj;
  28. OFICIUL POȘTAL CRAIOVA 1- municipiul Craiova,       55. AGENȚIA POȘTALĂ MIHAITA- sat Mihaita, str.
str. Calea Unirii, nr. 54, județul Dolj;            Plopilor, comuna Cotofenii Din Dos, județul Dolj;
  29. OFICIUL JUDEȚEAN DE POȘTĂ DOLJ-              56. AGENȚIA POȘTALĂ CIOROIU NOU- sat Cioroiu
municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr. 54, județul Dolj;  Nou, comuna Cioroiasi, județul Dolj;
  30. GHIȘEUL POȘTAL OVESELU- sat Oveselu,            57. AGENȚIA POȘTALĂ RADOVAN- sat Radovan,
comuna Măciuca, județul Vâlcea;                șos. Calafatului, nr. 43, comuna Radovan, județul Dolj;
  31. AGENȚIA POȘTALĂ PASAREI- sat Românești,          58. AGENȚIA POȘTALĂ BISTRET NOU- sat Bistretu
strada Românești nr. 306, comuna Roșiile, județul       Nou, nr. 125, comuna Bistret, județul Dolj;
Vâlcea:                              59. AGENȚIA POȘTALĂ IZVOARE- sat Izvoare, tarla
  32. AGENȚIA POȘTALĂ SURPATELE- sat Surpatele,       22, parcela 803, 804, 805, com. Izvoare, județul Dolj;
comuna Frincesti, județul Vâlcea:                 60. AGENȚIA POȘTALĂ RASNICU OGHIAN- sat
  33. GHIȘEUL POȘTAL ZATRENI- sat Zatreni, comuna      Rasnicu Oghian, nr. 178, comuna Cernatesti, județul Dolj;
Zatreni, județul Vâlcea;                      61. AGENȚIA POȘTALĂ SEACA DE CÂMP- sat
  34. AGENȚIA POȘTALĂ ZAVIDENI- sat Zavideni, str.      Seaca De Câmp, comuna Seaca De Câmp, județul Dolj;
George Călinescu, nr. 37, comuna Prundeni, județul         62. AGENȚIA POȘTALĂ COVEI- sat Covei, comuna
Vâlcea;                            Afumați, județul Dolj;
 14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

  63. AGENȚIA POȘTALĂ HIGIU- sat Higiu, comuna      89. AGENȚIA POȘTALĂ VINETESTI- sat Vinetesti,
Dumbrava, județul Mehedinți;              comuna Oltenești, județul Vaslui;
  64. AGENȚIA POȘTALĂ VALEA BUNĂ- sat Valea        90. AGENȚIA POȘTALĂ TUTCANI- sat Tutcani,
Bună, comuna Voloiac, județul Mehedinți;        comuna Malusteni, județul Vaslui;
  65. AGENTIA POȘTALĂ GODINESTI-sat Godinesti,      91. AGENȚIA POȘTALĂ DOBROSLOVESTI- sat
nr. 131, comuna Godinesti, județul Gorj:        Dobroslovesti, comuna Zapodeni, județul Vaslui;
  66. AGENȚIA POȘTALĂ COCOROVA- sat Poiana,        92. AGENȚIA POȘTALĂ BUHAIESTI- sat Buhaiesti,
tarla 1, parcela 22, 23, 24, 25, 26, comuna Turburea,  comuna Vulturești, județul Vaslui;
județul Gorj;                        93. AGENȚIA POȘTALĂ DRANCENI- sat Dranceni,
  67. AGENȚIA POȘTALĂ VIERSANI- sat Viersani,     comuna Dranceni, județul Vaslui;
comuna Jupinesti, județul Gorj;               94. AGENȚIA POȘTALĂ CIOCANI- sat Ciocani,
  68. AGENȚIA POȘTALĂ CAPU DEALULUI- sat Capu     comuna Ciocani, județul Vaslui;
Dealului, comuna Branesti, județul Gorj;          95. AGENȚIA POȘTALĂ IDRICI- sat Idrici, comuna
  69. AGENȚIA POȘTALĂ GROSEREA- sat Groserea,     Rosiesti, județul Vaslui;
comuna Aninoasa, județul Gorj;               96. AGENȚIA POȘTALĂ ȘTEFAN CEL MARE- sat
  70. AGENȚIA POȘTALĂ BALANESTI- sat Balanesti,    Ștefan Cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui;
nr. 363, comuna Balanesti, județul Gorj;          97. AGENȚIA POȘTALĂ SAUCA- sat Sauca, comuna
  Art.2 Se aprobă înființarea următoarelor sedii   Laza, județul Vaslui;
secundare în subordinea C.N.”Poșta Română” SA,       98. AGENȚIA POȘTALĂ SATU NOU- sat Satu Nou,
sucursala Direcția Regională de Poșta Iași, după cum  comuna Muntenii De Sus, județul Vaslui;
urmează:                          99. GHIȘEUL POȘTAL REBRICEA- sat Rebricea,
  71. AGENȚIA POȘTALĂ FISTICI- sat Fistici, comuna  comuna Rebricea, județul Vaslui;
Cozmesti, județul Vaslui;                  100. OFICIUL POȘTAL DE DISTRIBUIRE
  72. AGENȚIA POȘTALĂ BALTENI- sat Balteni,      CENTRALIZATĂ VASLUI- municipiul Vaslui, str.
comuna Balteni, județul Vaslui;
                            Republicii, nr. 2, etaj 1, județul Vaslui;
  73. AGENȚIA POȘTALĂ PORTARI- sat Portari,
                              101. OFICIUL POȘTAL RURAL MECANIZAT VASLUI-
comuna Zapodeni, județul Vaslui;
                            municipiul Vaslui, str. Republicii, nr. 2, parter, județul
  74. AGENȚIA POȘTALĂ OPRISITA- sat Oprisita,
                            Vaslui;
comuna Poienesti, județul Vaslui;
                              102. OFICIUL POȘTAL 2 VASLUI- municipiul Vaslui,
  75. AGENȚIA POȘTALĂ BRAHASOAIA- sat
                            str. Republicii, nr. 2, etaj 2, județul Vaslui;
Brahasoaia, comuna Ștefan Cel Mare, județul Vaslui;
                              103. OFICIUL POȘTAL 1 VASLUI- municipiul Vaslui,
  76. AGENȚIA POȘTALĂ TOPORASTI- sat Toporasti,
                            str. Ing. Badea Romeo, bl. 85, subsol sc. B, parter sc. A,
comuna Pungesti, județul Vaslui;
  77. AGENȚIA POȘTALĂ DODESTI- sat Dodesti,      județul Vaslui;
comuna Dodesti, județul Vaslui;               104. OFICIUL JUDEȚEAN DE POȘTĂ VASLUI-
  78. AGENȚIA POȘTALĂ PARPANITA- sat Parpanita,    municipiul Vaslui, str. Ing. Badea Romeo, bl. 85, sc. A și
oraș Negrești, județul Vaslui;             B, et. 1, județul Vaslui:
  79. AGENȚIA POȘTALĂ CRASNA- sat Crasna,         105. OFICIUL POȘTAL STANILESTI- sat Stanilesti,
comuna Albești, județul Vaslui;             comuna Stanilesti, județul Vaslui;
  80. AGENȚIA POȘTALĂ IBANESTI- sat Ibanesti,       106. GHIȘEUL POȘTAL VIIȘOARA- sat Viișoara,
comuna Ibanesti, județul Vaslui;            comuna Viișoara, județul Vaslui;
  81. AGENȚIA POȘTALĂ SILIȘTEA- sat Siliștea,       107. OFICIUL POȘTAL AVERESTI- sat Averesti,
comuna Iana, județul Vaslui;              comuna Bunesti Averesti, județul Vaslui;
  82. AGENȚIA POȘTALĂ HALARESTI- sat Halaresti,      108. GHIȘEUL POȘTAL LIPOVAT- sat Lipovat,
comuna Iana, județul Vaslui;              comuna Lipovat, județul Vaslui;
  83. AGENȚIA POȘTALĂ TIFU- sat Tifu, comuna       109. GHIȘEUL POȘTAL MALUSTENI- sat Malusteni,
Banca, județul Vaslui;                 comuna Malusteni, județul Vaslui;
  84. AGENȚIA POȘTALĂ BRADESTI- sat Bradesti,       110. OFICIUL POȘTAL VOINESTI- sat Voinesti,
comuna Vinderei, județul Vaslui;            comuna Voinesti, județul Vaslui;
  85. AGENȚIA POȘTALĂ POIANA- sat Poiana, oraș      111. GHIȘEUL POȘTAL OSESTI- sat Osesti, nr. 5,
Negrești, județul Vaslui;                comuna Osesti, județul Vaslui;
  86. AGENȚIA POȘTALĂ STOISESTI- sat Stoisesti,      112. GHIȘEUL POȘTAL GARA BANCA-sat Gara
comuna Banca, județul Vaslui;              Banca, comuna Banca, județul Vaslui;
  87. AGENȚIA POȘTALĂ POPEȘTI- sat Popești, tarla     113. GHIȘEUL POȘTAL ROSIESTI- sat Rosiesti,
102, parcela 18, comuna Dragomiresti, județul Vaslui;  comuna Rosiesti, județul Vaslui;
  88. AGENȚIA POȘTALĂ BOGESTI- sat Bogesti,        114. OFICIUL POȘTAL GHERMANESTI- sat
comuna Pogana, județul Vaslui;             Ghermanesti, comuna Dranceni, județul Vaslui;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009              15

  115. OFICIUL POȘTAL 1 BARLAD- municipiul Barlad,      141. AGENȚIA POȘTALĂ VASCAUTI- sat Vascauti,
str. Republicii, nr. 231, parter, județul Vaslui:      comuna Musenita, județul Suceava;
  116. OFICIUL POȘTAL DE DISTRIBUIRE             142. AGENȚIA POȘTALĂ PARHAUTI- sat Parhauti,
CENTRALIZATĂ BÂRLAD- municipiul Bârlad, str.        comuna Todiresti, județul Suceava;
Republicii, nr. 231, etaj 2, județul Vaslui:          143. AGENȚIA POȘTALĂ NEGOSTINA- sat
  117. OFICIUL POȘTAL RURAL MECANIZAT           Negostina, comuna Balcauti, județul Suceava;
BÂRLAD- municipiul Bârlad, str. Republicii, nr. 231,      144. AGENȚIA POȘTALĂ FÂNTÂNA MARE- sat
subsol, judetul Vaslui;                   Fântâna Mare, comuna Fântâna Mare, județul Suceava;
  118. GHIȘEUL POȘTAL TUTOVA- sat Tutova, comuna       145. AGENȚIA POȘTALĂ DANILA- sat Danila,
Tutova, județul Vaslui;                   comuna Darmanesti, județul Suceava;
  119. AGENȚIA POȘTALĂ TUDOR VLADIMIRESCU-          146. OFICIUL POȘTAL MALINI- sat Malini, nr. 235,
sat Tudor Vladimirescu, comuna Albești, județul Botoșani;  comuna Malini, județul Suceava;
  120. AGENȚIA POȘTALĂ ORASENI DEAL- sat           147. OFICIUL POȘTAL FRATAUTII VECHI- sat
Oraseni Deal, comuna Curtesti, județul Botoșani;      Fratautii Vechi, comuna Fratautii Vechi, județul Suceava;
  121. AGENȚIA POȘTALĂ SAUCENITA- sat            148. GHIȘEUL POȘTAL BĂNEȘTI- sat Bănești,
Saucenita, comuna Vaculesti, județul Botoșani;       comuna Fintinele, județul Suceava;
  122. AGENȚIA POȘTALĂ CODRENI- sat Codreni,         149. GHIȘEUL POȘTAL HANTESTI- sat Hantesti,
comuna Mileanca, județul Botoșani;             comuna Hantesti, județul Suceava;
  123. AGENȚIA POȘTALĂ CANDESTI- sat Candesti,        150. GHIȘEUL POȘTAL PARTESTII DE JOS- sat
comuna Candesti, județul Botoșani;             Partestii De Jos, comuna Partestii De Jos, județul
  124. AGENȚIA POȘTALĂ LISMANITA-sat Lismanita,      Suceava;
oraș Darabani, județul Botoșani;                151. AGENȚIA POȘTALĂ PANACI- sat Panaci,
  125. AGENȚIA POȘTALĂ STAUCENI- sat Stauceni,      comuna Panaci, județul Suceava;
comuna Stauceni, județul Botoșani;               152. OFICIUL POȘTAL RASCA- sat Rasca, comuna
  126. AGENȚIA POȘTALĂ SENDRICENI- sat
                              Rasca, județul Suceava;
Sendriceni, comuna Sendriceni, județul Botoșani;
                                153. OFICIUL POȘTAL CAJVANA- oraș Cajvana, nr.
  127. AGENȚIA POȘTALĂ PETRICANI- sat Petricani,
                              525, județul Suceava;
oraș Saveni, județul Botoșani;
                                154. AGENȚIA POȘTALĂ BRADICESTI- sat
  128. AGENȚIA POȘTALĂ AUREL VLAICU- sat Aurel
                              Bradicesti, comuna Dolhesti, județul Iași;
Vlaicu, comuna Avrameni, județul Botoșani;
                                155. AGENȚIA POȘTALĂ PROSELNICI- sat
  129. AGENȚIA POȘTALĂ ADASENI- sat Adaseni,
                              Proselnici, comuna Miroslava, județul Iași;
comuna Adaseni, județul Botoșani;
                                156. AGENȚIA POȘTALĂ RADENI- sat Radeni,
  130. GHIȘEUL POȘTAL 3 OFICIUL POȘTAL 1
BOTOȘANI- municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 8,   comuna Roscani, judetul Iasi;
județul Botoșani;                       157. AGENȚIA POȘTALĂ SCOBINTI- sat Scobinti,
  131. GHIȘEUL POȘTAL 1 OFICIUL POȘTAL 1         comuna Scobinti, județul Iași;
BOTOȘANI- municipiul Botoșani, bd. Mihai Eminescu, nr.     158. AGENȚIA POȘTALĂ CEPLENITA- sat Ceplenita,
38, județul Botoșani;                    comuna Ceplenita, județul Iași;
  132. GHIȘEUL POȘTAL 2 OFICIUL POȘTAL 1           159. AGENȚIA POȘTALĂ TOPILE- sat Topile, comuna
DOROHOI- municipiul Dorohoi, str. Poștei, nr. 1, județul  Valea Seaca, județul Iași;
Botoșani;                           160. AGENȚIA POȘTALĂ COZIA- sat Cozia, comuna
  133. AGENȚIA POȘTALĂ MANOLEA- sat Manolea,       Costuleni, județul Iași;
comuna Forasti, județul Suceava;                161. AGENȚIA POȘTALĂ GISTESTI- suburbia
  134. AGENȚIA POȘTALĂ TISAUTI- sat Tisauti,       Gistesti, str. Piriul Sec, nr. 23, municipiul Pașcani, județul
comuna Ipotesti, județul Suceava;              Iași;
  135. AGENȚIA POȘTALĂ SUNATORI- sat Sunatori,        162. AGENȚIA POȘTALĂ VOROVESTI- sat Vorovesti,
comuna Dorna Arinii, județul Suceava;            comuna Miroslava, județul Iași;
  136. AGENȚIA POȘTALĂ SOLONET- sat Solonet,         163. AGENȚIA POȘTALĂ POIANA SCHEII- sat
comuna Todiresti, județul Suceava;             Poiana Scheii, comuna Scheia, județul Iași;
  137. AGENȚIA POȘTALĂ SATU MARE- sat Satu          164. AGENȚIA POȘTALĂ CONTEȘTI- sat Contești,
Mare, comuna Satu Mare, județul Suceava;          comuna Valea Seacă, județul Iași;
  138. AGENȚIA POȘTALĂ SERBANESTI- sat            165. AGENȚIA POȘTALĂ FÂNTÂNELE- sat
Serbanesti, comuna Zvoristea, județul Suceava;       Fântânele, comuna Fântânele, județul Iași;
  139. AGENȚIA POȘTALĂ TIBENI- sat Tibeni, comuna      166. OFICIUL POȘTAL MIRCESTI- sat Mircesti,
Satu Mare, județul Suceava;                 comuna Mircesti, județul Iași;
  140. AGENȚIA POȘTALĂ VALEA PUTNEI- sat Valea        167. OFICIUL POȘTAL BELCESTI- sat Belcesti,
Putnei, comuna Pojorata, județul Suceava;          comuna Belcesti, județul Iași;
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

  168. OFICIUL JUDEȚEAN DE POȘTĂ IAȘI- str. Cuza         190. AGENȚIA POȘTALĂ LIESTI - sat Liesti, com.
Vodă, nr. 3, municipiul Iași, județul Iași;          Priponești, jud. Galați;
  169. GHIȘEUL POȘTAL HALAUCESTI- sat              191. AGENȚIA POȘTALĂ MACISENI - sat Maciseni,
Halaucesti, comuna Halaucesti, județul Iași;         com. Corni, jud. Galați;
  170. GHIȘEUL POȘTAL GORBAN- sat Gorban,            192. AGENȚIA POȘTALĂ MOSCU - sat Moscu, Oraș
comuna Gorban, județul Iași.                 Tirgu Bujor, jud. Galați;
  Art.3 Se aprobă înființarea următoarelor sedii         193. AGENȚIA POȘTALĂ NEGRILESTI - str.
secundare în subordinea C.N.”Poșta Română” S.A.,       Alexandru cel Bun, nr. 101, sat Slobozia Blaneasa, com.
sucursala Direcția Regională de Poștă Galați, după cum    Negrilesti, jud. Galați;
urmează:                             194. AGENȚIA POȘTALĂ PLEVNA - Sat Plevna, Com.
  171. GHIȘEU POȘTAL CUCA - cvartal 47, parcela       Rediu, jud. Galați;
645, sat Cuca, com. Cuca, jud. Galați;              195. AGENȚIA POȘTALĂ ROGOJENI - sat Rogojeni,
                               com. Suceveni, jud. Galați;
  172. CENTRUL REGIONAL DE TRANZIT GALAȚI -
                                 196. AGENȚIA POȘTALĂ ROSCANI - sat Roscani,
Galați, Oficiu Poștal de Tranzit Nord - Gara de Călători,
                               com. Baneasa, jud. Galați;
jud. Galați;
                                 197. AGENȚIA POȘTALĂ SCÂNTEIEȘTI- sat
  173. OFICIU POȘTAL DE DISTRIBUIRE
                               Scânteiești, com. Scânteiești, jud. Galați;
CENTRALIZATĂ GALAȚI - Galați, Oficiu Poștal de          198. AGENȚIA POȘTALĂ STOICANI - sat Stoicani, nr.
Tranzit Nord - Gara de Călători, jud. Galați;         122, Com. Foltesti, jud. Galați;
  174. OFICIU DE POȘTĂ RURALĂ MECANIZATĂ             199. AGENȚIA POȘTALĂ SUHURLUI- sat Suhurlui,
GALAȚI - Galați, Oficiu Poștal de Tranzit Nord - Gara de   comuna Suhurlui, județul Galați:
Călători, jud. Galați;                      200. AGENȚIA POȘTALĂ VASILE ALECSANDRI- sat
  175. OFICIU POȘTAL GALAȚI 1 GHIȘEU EXTERIOR        Vasile Alecsandri, tarla 12/5, parcela 1, comuna
- Galați, Oficiu Poștal de Tranzit Nord - Gara de Călători,  Braniștea, județul Galați:
jud. Galați;                           201. AGENȚIA POȘTALĂ VADENI- sat Vadeni, nr.
  176. AGENȚIA POȘTALĂ MALU ALB - sat Malu Alb,       288, comuna Cavadinesti, județul Galați:
com. Draganești, jud. Galați;                   202. AGENȚIA POȘTALĂ VIILE- sat Viile, comuna
  177. GHIȘEU POȘTAL PISCU - în clădirea fostă CAP,     Firtanesti, județul Galați:
com. Piscu, jud. Galați;                     203. AGENȚIA POȘTALĂ VLADESTI- sat Vladesti,
  GHIȘEU POȘTAL SCHELA - în incinta sediului         comuna Vladesti, județul Galați:
administrativ al Consiliului Local, sat Schela, com.       204. AGENȚIA POȘTALĂ ZARNESTI- sat Zarnesti,
Schela, jud. Galați;                     comuna Jorasti, județul Galați:
  178. OFICIU POȘTAL SLOBOZIA CONACHI - bloc           205. AGENȚIA POȘTALĂ ALDESTI- sat Aldesti, nr.
tronson A, ap. 1, sat Slobozia Conachi, com. Slobozia     28, comuna Beresti Meria, județul Galați:
Conachi, jud. Galați;                       206. AGENȚIA POȘTALĂ REDIU- sat Rediu, comuna
  179. AGENȚIA POȘTALĂ BALINTESTI - sat Balintesti,     Rediu, județul Galați:
com. Beresti-Meria, jud. Galați;                 207. AGENȚIA POȘTALĂ VAMEȘ- sat Vameș,
  180. AGENȚIA POȘTALĂ CAVADINESTI - sat           comuna Piscu, județul Galați:
Cavadinesti, com. Cavadinesti, jud. Galați;            208. AGENȚIA POȘTALĂ URLESTI- sat Urlesti,
  181. AGENȚIA POȘTALĂ CIURESTI - sat Ciuresti,       comuna Corni, județul Galați:
                                 209. AGENȚIA POȘTALĂ UMBRARESTI-DEAL- sat
com. Balasesti, jud. Galați;
                               Umbraresti-Deal, comuna Umbraresti, județul Galați:
  182. AGENȚIA POȘTALĂ CISMELE - sat Cismele,
                                 210. OFICIUL POȘTAL PECHEA- parcela 1927,
com. Smardan, jud. Galați;
                               cvartal 77, comuna Pechea, județul Galați;
  183. AGENȚIA POȘTALĂ CRUCEANU - sat              211. OFICIUL POȘTAL SUCEVENI- bloc de locuințe,
Cruceanu, com. Radesti, jud. Galați;             parter, centru civic, localitatea Suceveni, județul Galați;
  184. AGENȚIA POȘTALĂ DRAGANESTI - com.             212. GHIȘEUL POȘTAL OANCEA- comuna Oancea,
Draganesti, jud. Galați;                   tarla 54, parcela 15, județul Galați;
  185. AGENȚIA POȘTALĂ FÂNTÂNELE - sat              213. GHIȘEUL POȘTAL CHIRAFTEI- sat Chiraftei,
Fântânele, com. Scânteiești, jud. Galați;           comuna Mastacani, județul Galați;
  186. AGENȚIA POȘTALĂ FUNDEANU - sat              214. GHIȘEUL POȘTAL VALEA MARULUI- comuna
Fundeanu, com. Draguseni, jud. Galați;            Valea Marului, în incinta dispensarului comunal, județul
  187. AGENȚIA POȘTALĂ FUNDENI - sat Fundeni,        Galați;
com Fundeni, jud. Galați;                     215. GHIȘEUL POȘTAL TULUCESTI- sat Tulucesti, în
  188. AGENȚIA POȘTALĂ FURCENII VECHI - sat         incinta grădiniței Tulucesti, comuna Tulucesti, județul
Furcenii Vechi, com. Cosmesti, jud. Galați;          Galați:
  189. AGENȚIA POȘTALĂ GEFU - sat Gefu, com.           216. OFICIUL POȘTAL RURAL MECANIZAT TECUCI-
Ghidigeni, jud. Galați;                    Tecuci, b-dul Mihail Kogălniceanu, județul Galați;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009             17

  217. OFICIUL JUDEȚEAN DE POȘTĂ GALAȚI-             242. GHIȘEUL POȘTAL MARASU- cvartal 16, parcela
Galați, str. Lahovary, nr. 6, județul Galați;         594, comuna Marasu, județul Brăila:
  218. GHIȘEUL POȘTAL BERTESTII DE JOS- CV 13,          243. OFICIUL DE POȘTĂ RURAL MECANIZAT
P450, bloc P+3, parter, comuna Bertestii De Jos, județul   BRĂILA- municipiul Brăila, stația CFR, județul Brăila;
Brăila:                              244. OFICIUL DE POȘTĂ ȘI DISTRIBUȚIE
  219. GHIȘEUL POȘTAL BORDEI VERDE- localitatea       CENTRALIZATĂ BRĂILA- municipiul Brăila, str. G-ral Er.
Bordei Verde, în centru civic, județul Brăila:        Grigorescu, nr. 25, bl. 1, parter, județul Brăila.
  220. AGENȚIA POȘTALĂ AGAUA- sat Agaua,             Art.4 Se aprobă înființarea următoarelor sedii
comuna Frecatei, județul Brăila:               secundare în subordinea C.N.”Poșta Română” S.A.,
  221. AGENȚIA POȘTALĂ BERLESTI- sat Berlesti,        sucursala Direcția Regională de Poștă Bacău, după cum
oraș Ianca, județul Brăila:                  urmează:
  222. AGENȚIA POȘTALĂ BERTESTII DE SUS- sat           245. GHIȘEUL POȘTAL 1 OFICIUL POȘTAL 1
Bertestii De Sus, nr. 79, comuna Bertestii De Jos, județul  BACĂU- municipiul Bacău, str. Oituz, nr. 20, județul
Brăila:                            Bacău;
  223. AGENȚIA POȘTALĂ CHIOIBASESTI- sat             246. GHIȘEUL POȘTAL BERESTI BISTRIȚA- sat
Chioibasesti, comuna Ciocile, județul Brăila:         Beresti Bistrița, comuna Beresti Bistrița, județul Bacău;
  224. AGENȚIA POȘTALĂ COLTEA- sat Coltea,            247. OFICIUL POȘTAL BUHUȘI- oraș Buhuși, str. N.
comuna Roșiori, județul Brăila:                Bălcescu, nr. 2, județul Bacău;
  225. AGENȚIA POȘTALĂ CONSTANTINESTI- sat            248. GHIȘEUL POȘTAL FILIPENI- sat Filipeni,
Constantinesti, comuna Rimnicelu, județul Brăila:       comuna Filipeni, județul Bacău;
  226. AGENȚIA POȘTALĂ CUZA VODĂ (STANCUTA)-           249. GHIȘEUL POȘTAL LETEA VECHE- sat Letea
sat Cuza-Voda, comuna Stancuta, județul Brăila:        Veche, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 214, comuna Letea
  227. AGENȚIA POȘTALĂ CUZA VODĂ(SALCIA           Veche, județul Bacău;
TUDOR)- sat Cuza-Vodă, tarla 15, parcela 330, comuna       250. OFICIUL POȘTAL OITUZ- sat Oituz, comuna
                               Oituz, județul Bacău;
Salcia Tudor, județul Brăila:
                                 251. GHIȘEUL POȘTAL PANCESTI- sat Pancesti,
  228. AGENȚIA POȘTALĂ DEDULESTI- sat Dedulesti,
                               comuna Sascut, județul Bacău;
comuna Mircea-Vodă, județul Brăila:
                                 252. GHIȘEUL POȘTAL SECUIENI- sat Secuieni,
  229. AGENȚIA POȘTALĂ GULIANCA- sat Gulianca,
                               comuna Secuieni, județul Bacău;
parcelele 19-20- 21,cvartal 2, comuna Salcia Tudor,
                                 253. AGENȚIA POȘTALĂ BALUSESTI- sat Balusesti,
județul Brăila:
                               comuna Icusesti, județul Neamț;
  230. AGENȚIA POȘTALĂ JUGUREANU- sat
                                 254. AGENȚIA POȘTALĂ BALANESTI- sat Balanesti,
Jugureanu, comuna Ulmu, județul Brăila:
                               comuna Birgauani, județul Neamț;
  231. AGENȚIA POȘTALĂ LACU SĂRAT- sat Lacu           255. AGENȚIA POȘTALĂ BASTA- sat Basta, comuna
Sărat, parcela 616, tarla 12, comuna Chiscani, județul    Secuieni, județul Neamț;
Brăila;                              256. GHIȘEUL POȘTAL BICAZ CHEI- sat Bicaz Chei,
  232. AGENȚIA POȘTALĂ LANURILE- sat Lanurile,        str. Principală, comuna Bicaz Chei, județul Neamț;
comuna Viziru, județul Brăila:                  257. AGENȚIA POȘTALĂ BISTRICIOARA- sat
  233. AGENȚIA POȘTALĂ PERISORU- sat Perisoru,        Bistricioara, comuna Ceahlău, județul Neamț;
oraș Ianca, județul Brăila:                    258. AGENȚIA POȘTALĂ BOGHICEA- sat Boghicea,
  234. AGENȚIA POȘTALĂ PLASOIU- sat Plasoiu,         comuna Boghicea, județul Neamț;
comuna Visani, județul Brăila:                  259. AGENȚIA POȘTALĂ BUDESTI- sat Budesti,
  235. AGENȚIA POȘTALĂ SCORTARU VECHI- sat          comuna Faurei, județul Neamț;
Scortaru Vechi, parcela 473, cvartal 35, comuna Tudor       260. AGENȚIA POȘTALĂ BUTNARESTI- sat
Vladimirescu, județul Brăila:                 Butnaresti, comuna Secuieni, județul Neamț;
  236. AGENȚIA POȘTALĂ SPIRU HARET- sat Spiru          261. AGENȚIA POȘTALĂ CĂCIULEȘTI- sat
Haret, comuna Bertestii de Jos, județul Brăila:        Căciulești, comuna Girov, județul Neamț;
  237. AGENȚIA POȘTALĂ URLEASCA- sat Urleasca,          262. AGENȚIA POȘTALĂ CAZACI- sat Tarcau,
comuna Traian, județul Brăila:                comuna Tarcau, județul Neamț;
  238. AGENȚIA POȘTALĂ VULTURENI- sat Vultureni,         263. GHIȘEUL POȘTAL DULCESTI- sat Dulcesti,
comuna Ciresu, județul Brăila:                comuna Dulcesti, județul Neamț;
  239. OFICIUL POȘTAL IANCA- oraș Ianca, str. Calea       264. AGENȚIA POȘTALĂ GADINTI- sat Gadinti, nr.
Brăilei, nr. 26E, cvartal 25, parcela 1232, județul Brăila:  839, comuna Gadinti, județul Neamț;
  240. OFICIUL POȘTAL TICHILESTI- localitatea          265. AGENȚIA POȘTALĂ GHIGOIESTI-sat
Tichilesti, tarla 14, parcela 1367, județul Brăila:      Ghigoiesti, comuna Ștefan Cel Mare, județul Neamț;
  241. GHIȘEUL POȘTAL UNIREA- localitatea Unirea,        266. AGENȚIA POȘTALĂ GOSMANI- sat Gosmani,
județul Brăila;                        comuna Romani, județul Neamț;
 18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

  267. AGENȚIA POȘTALĂ HOISESTI- sat Hoisesti,               Societatea Comercială
comuna Mărgineni, județul Neamț;                      VITI PROD EXIM - S.R.L.
  268. OFICIUL POȘTAL HORIA- sat Horia, str.
Alexandru Cel Bun, comuna Horia, județul Neamț;                   NOTIFICARE
  269. AGENȚIA POȘTALĂ NISIPORESTI- sat
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Nisiporesti, comuna Boțești, județul Neamț;
  270. OFICIUL POȘTAL PIATRA ȘOIMULUI- sat Piatra      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Șoimului, str. Cantonului, comuna Piatra Șoimului, județul  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Neamț;                            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  271. AGENȚIA POȘTALĂ POIANA LARGULUI- sat         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, județul Neamț;    VITI PROD EXIM SRL, cu sediul în București, Str. HAGI
  272. OFICIUL POȘTAL POIANA TEIULUI- sat Poiana      STOICA NICOLAE, nr.12, sector 2, înregistrată sub nr.
Teiului, comuna Poiana Teiului, județul Neamț;
                               J40/4378/1994, cod unic de înregistrare 5930675, care a
  273. AGENȚIA POȘTALĂ REDIU- sat Rediu, comuna
                               fost înregistrat sub nr.472825 din 19.09.2008.
Bira, județul Neamț;
  274. OFICIUL POȘTAL REDIU- sat Rediu, comuna         (49/801706)
Rediu, județul Neamț;
  275. AGENȚIA POȘTALĂ ROCNA- sat Bătrânești,
comuna Icusesti, județul Neamț;                       Societatea Comercială
  276. AGENȚIA POȘTALĂ RUGINOASA- sat                   VITI PROD EXIM - S.R.L.
Ruginoasa, comuna Ruginoasa, județul Neamț;
  277. AGENȚIA POȘTALĂ RUSENI- sat Ruseni,                    ACT ADIȚIONAL
comuna Borlesti, județul Neamț;
  278. OFICIUL POȘTAL SAGNA- sat Sagna, comuna       LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC VITI PRODEXIM
Sagna, județul Neamț;                     SRL CU SEDIUL IN BUCURESTI, SECT.1, STR.
  279. AGENȚIA POȘTALĂ SAVINESTI- sat Savinesti,      AV.RADU BELLER, NR.19, AP.4, INMATRICULATA
comuna Poiana Teiului, județul Neamț               LA ORC SUB NR.J40/4378/09.03.94, CUI
  280. AGENȚIA POȘTALĂ SLOBOZIA- sat Slobozia,               RO5930675
comuna Boghicea, județul Neamț;
                                Subsemnatul ODOBESCU VICTOR, CNP:
  281. AGENȚIA POȘTALĂ TABĂRA- sat Tabăra,
comuna Icusesti, județul Neamț;               1340829400146, cetățean român, domiciliat în
  282. AGENȚIA POȘTALĂ TARZIA- sat Tarzia, nr. 116,     București,sect.2, str.Hagi Stoica Nicolae, nr.12, legitimat
comuna Brusturi, județul Neamț;               CI seria RT nr.585875 eliberată SPCEP, în nume propriu;
  283. AGENȚIA POȘTALĂ VALEA ENEI- sat Valea        în calitate de asociat unic al SC VITI PRODEXIM SRL cu
Enei, comuna Oniceni, județul Neamț;             sediul în București, sect.1, str. Av. Radu Beller, nr.19,
  284. AGENȚIA POȘTALĂ VALEA URSULUI- sat Valea       ap.4, înmatriculată la ORC sub nr.J40/4378/09.03.94,
Ursului, comuna Valea Ursului, județul Neamț;
                               CUI RO5930675, am decis modificarea actului constitutiv
  285. AGENȚIA POȘTALĂ ADJUDU VECHI- sat
                               al societății după cum urmează:
Adjudu Vechi, municipiul Adjud, județul Vrancea;
  286. AGENȚIA POȘTALĂ ANDREIASU DE SUS- sat          a) Se schimbă sediul social al societății de la adresa
Andreiasu de Jos, comuna Andreiasu de Jos, județul      București, sect. 1, str. Av. Radu Beller, nr.19, ap.4, la noua
Vrancea;                           adresă București, sect.2, str. Hagi Stoica Nicolae, nr.12;
  287. AGENȚIA POȘTALĂ ANGHELESTI- sat             b) Se schimbă domiciliul asociatului unic, ODOBESCU
Anghelesti, comuna Ruginești, județul Vrancea;        VICTOR, de la adresa București, sect.1, str. Av. Radu
  288. GHIȘEUL POȘTAL BALESTI- sat Balesti,         Beller, nr.19, ap.4, la noua adresă București, sect.2, str.
comuna Balesti, județul Vrancea;
                               Hagi Stoica Nicolae, nr.12.
  289. AGENȚIA POȘTALĂ CALIMANESTI- sat
                                Celelalte mențiuni din cuprinsul actului constitutiv
Calimanesti, nr. 53, oraș Marasesti, județul Vrancea.
  Art.5 Compania Națională “Poșta Română” S.A. va lua    rămăn nemodificate.
toate măsurile pentru înregistrarea prezentei hotărâri la    Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
Oficiul Registrului Comerțului.               constitutiv al societății sus menționate.
  (48/801705)                         (50/801707)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009                19

        Societatea Comercială               bl. 31, sc. B, et. 6, ap. 85, sector 5, posesor al CI seria RD
        ON AIR STUDIO - S.R.L.               nr. 112661 emisă de SP 19 la data de 13.07.2000,având
                                  CNP-11671201470083, în calitate de asociat și
         ACT ADIȚIONAL NR.1                administrator cedent și - Manolache Emilia Liliana -
        DIN 10 SEPTEMBRIE 2008               cetățean român, domiciliată în Municipiul București,
                                  Calea Rahovei, nr. 344, bl.31, sc.B, et. 6, ap.85, sector 5,
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. ON AIR              posesoare de CI seria RT nr.162952, emisă de SP 19 la
  STUDIO S.R.L. C.U.I.14676259 DIN 2002,             data de 11.05.2001, având CNP-2710409450027,în
  ATRIBUT FISCAL RO; J40/4697/2002 SEDIU:             calitate de asociat cedent și
  ROMANIA, MUN. BUCURESTI, SECTORUL 3,                1) Piticariu Marius, cetățean român, fiul lui Alexandru
  STR. ISTRIEI, NR. 4, BI.21E, SC.1, ET.1, AP.9
                                  și Doinița, domiciliat în București, Str. Baiculești, nr.19,
      CONFORM HOTĂRÂRII AGA
       NR.1 DIN 10.09.2008                 bl.D9,sc.D, ap. 125, sector 1, născut la data de
                                  30.11.1974/ București, posesor de CI seria RR nr.056417
  Subsemnații                          emisă de SP 5 la data de 09.12.1998, CNP
  - Nadia TATARU, născută în mun. Botoșani, jud         1741130416015, în calitate de asociat și administrator
Botoșani la data de 07.05.1973, de cetățenie română,        cesionar și
căsătorită, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 3, Str.     2) Manea Horia Alexandru, cetățean român, domiciliat
Istriei, nr. 4, Bl. 21E, sc.1, et.1, Ap. 9, identificată prin CI  în Jud Ilfov, Oraș Bragadiru, Str. Rahovei, Nr.62, născut la
seria RT nr.002550, eliberată de SP11 la data de          data de 13.01.1986, în Mun București, posesor de CI
01.08.1997, având CNP 2730507070079,                seria IF nr.201323, eliberată de SPCLEP Bragadiru la
  - Constantin-Felix TATARU, născut în Mun. Focșani,       data de 02.09.2008, CNP 1860113460044, în calitate de
jud. Vrancea la data de 31.07.1973, de cetățenie română,      asociat și administrator cesionar, am hotărât de comun
căsătorit, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 3, Str.    acord în baza contractului de cesiune nr.1/15.09.2008
Istriei, nr. 4, Bl 21E, sc.1, et.1, Ap.9, identificat prin CI   următoarele:
seria RT nr.002550, eliberată de SP11 la data de            I) Schimbarea denumirii societății din SC. IDEAL
01.08.1997, având CNP 1730731390670,                TRANS CONFORT SRL în SC PIZZA PPH STRIKE SRL,
  Toți am convenit ca Societatea să închirieze un spațiu     conform verificării de disponibilitate și rezervare denumire
având ca destinație punct de lucru, situat în mun.         firmă nr.414343 din 08.08.2008
București, sector 3, str. Moise Nicoara nr.20, de la d-na       II) Ieșirea sin societate prin cedarea unui număr de 25
BUDA Camelia-Cornelia, până la data de 30 iulie 2011,       p.s. în valoare nominală de 10 lei RON/p.s., în valoare
conform Contractului de închiriere pe care Societatea l-a     totală de 250 lei RON, de către numitul Manolache Viorel
semnat la data de 01.09.2008, înregistrat la A.F.P. sector     ( cedentul ) din totalul de 25 p.s ce le deține la SC IDEAL
3 sub nr. 158346 din data de 26.08.2008.              TRANS CONFORT SRL, numitului Piticariu Marius
  Se împuternicește prin prezenta ca oricare dintre       (cesionar) și
asociați, separat sau împreună, să efectueze formalitățile       Ieșirea din societate prin cedarea unui număr de 25 ps.
necesare ducerii la îndeplinire a prezentului Act Adițional,    în valoare nominală de 10 lei RON fiecare ps, în valoare
prilej cu care să realizeze și recodificarea activităților     totală de 250 lei RON de către numita Manolache Emilia
conform CAEN rev.2.                        Liliana ( cedentă) din totalul de 25 ps ce le deține la SC
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta astăzi,        IDEAL TRANS CONFORT SRL, numitului Manea Horia
10.09.2008, în patru exemplare originale a câte una filă      Alexandru( cesionar)
fiecare, redactată și dactilografiată în limba română.         Urmare a cesionării, aportul asociaților și structura
   (51/801708)                          acționariatului la capitalul social al noii SC PIZZA PPH
                                  STRIKE SRL conform dovezii de disponibilitate și
                                  rezervare denumire nr.414343/08.08.2008 va fi
        Societatea Comercială
                                  următoarea:
       PIZZA PPH STRIKE - S.R.L.
                                    1)PITICARIU MARIUS va deține 25 p.s. în valoare de
                                  10 lei RON fiecare p.s. în valoare totală de 250 lei RON
     ACT ADIȚIONAL NR.1/15.09.2008
                                  cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50% din
  AL SC. “IDEAL TRANS CONFORT “S.R.L-CU             capitalul social total.
  J/40/3460/27.02.2008, C.U.I-23381141, CU              2) MANEA HORIA ALEXANDRU va deține 25 p.s. în
   SEDIUL IN BUCURESTI, STR.BUZOIENI,              valoare de 10 lei RON fiecare p.s. în valoare totală de 250
     NR.12,BL.M39, SC.1,ET.2, AP.11,              lei RON cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de
         SECTORUL 5                    50 % din capitalul social total
 Subsemnații:-Manolache Viorel, cetățean român,            III) înființarea unui punct de lucru în: București, Str.
domiciliat în Municipiul București Calea Rahovei, nr 344,     Sebastian, nr.28, sector 5
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

  IV) Radierea întregului obiect de activitate al societății          Societatea Comercială
și declararea Obiectului principal de activitate și              PIZZA PPH STRIKE - S.R.L.
activităților secundare astfel:
  Domeniul principal de activitate: 108: Fabricarea altor               NOTIFICARE
produse alimentare                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Activitatea principală: 1089: Fabricarea altor produse    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alimentare n.c.a.                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Activități secundare:                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1011 Prelucarea și conservarea cărnii. 1012         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Prelucrarea și conservarea cărnii de pasare. 1013        PIZZA PPH STRIKE SRL, cu sediul în București, Str.
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de     Buzoieni, nr.12, bloc M39, scara 1, etaj 2, ap.11, sector 5,
pasăre). 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui,       înregistrată sub nr. J40/3460/2008, cod unic de
crustaceelor și moluștelor.1039 Prelucrarea și         înregistrare 23381141, care a fost înregistrat sub
conservarea fructelor și legumelor n.c.a.1085 Fabricarea    nr.474420 din 22.09.2008.
de mâncăruri preparate. 4617 Intermedieri în comerțul cu      (53/801710)
produse alimentare, băuturi și tutun.4618 Intermedieri în
comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter
specific n.c.a.4619 Intermedieri în comerțul cu produse            Societatea Comercială
diverse. 4711 Comerț cu amănuntul în magazine               PERFECT IMOBILIARE - S.R.L.
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun.4721 Comerț cu amănuntul al                NOTIFICARE
fructelor și legumelor proaspete, în magazine
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
specializate.4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
produselor din carne, în magazine specializate. 4723      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
moluștelor în magazine specializate. 4724 Comerț cu       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor   PERFECT IMOBILIARE SRL, cu sediul în București, Str.
zaharoase, în magazine spacializate. 4725 Comerț cu       GIRNITEI, nr.3, bloc 49, scara 1, etaj 1, ap.8, sector 4,
amănuntul al băuturilor, în magazine specializate.4791     înregistrată sub nr. J40/5069/1999, cod unic de
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi     înregistrare 11839696, care a fost înregistrat sub
sau prin Internet. 4799 Comerț cu amanuntul efectuat în     nr.474743 din 22.09.2008.
afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.      (54/801711)
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi
terestre. 5621 Activități de alimentație (catering) pentru
evenimente. 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. 5630           Societatea Comercială
Baruri și alte activități de servire a băuturilor.
                                      PERFECT IMOBILIARE - S.R.L.
  V) Revocarea din funcția de administrator a numitului
Manolache Viorel                                   ACT ADIȚIONAL
  VI) Numirea în funcția de administrator pe o perioadă
nelimitată, a numiților                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. PERFECT
  -Piticariu Marius, cetățean român,fiul lui Alexandru și    IMOBILIARE S.R.L. CU SEDIUL IN BUCURESTI,
Doinița, domiciliat în București, Str. Baiculesti, nr.19,    SECTOR 4, STR. GIRNITEI NR. 3, BL. 49, SC. 1,
bl.D9,sc.D, ap. 125, sector 1, născut la data de          ET. 1, AP. 8 CUI 11839696, J40/5069/1999,
                                      CAPITAL SOCIAL 200 RON
30.11.1974/ București, posesor de CI seria RR nr.056417
emisă de SP 5 la data de 09.12.1998, CNP-                    NR. 01 DIN 18.09.2008
1741130416015                           Subsemnații:
  - Manea Horia Alexandru, cetățean român, domiciliat       ȘERBAN SIMION, cetățean român, născut la data de
în Jud Ilfov, Oraș Bragadiru, Str. Rahovei, Nr.62, născut la  07.06.1975, în Mun București, Sector 5, domiciliat în
data de 13.01.1986, în Mun București, fiul lui Ion și      București, Sector 4, Str Girnitei nr 3, bl 49, sc 1, et 4, ap
Roxana Elena, sex masculin, posesor de CI seria IF       27, identificat cu C I seria RT nr 097978, eliberată de
nr.201323, eliberată de SPCLEP Bragadiru la data de       Secția 15 Poliție la data de 06.06.2000, având CNP
02.09.2008, CNP-1860113460044,                 1750607441526,
  VII) Prezentul Act Adițional ține loc și de Hotărârea      COMAN VIOREL NICOLAE, cetățean român, născut
Adunării Generale a Asociaților                 la data de 28.11.1975, în Mun București, Sector 7,
   (52/801709)                        domiciliat în București, Sector 4, Str Girnitei nr 3, bl 49, sc
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009                 21

1, et 1, ap 8, identificat cu C I seria RD nr 100788,            Societatea Comercială
eliberată de Secția 15 Poliție la data de 29.01.2000,        CEDES CERCETARE - DEZVOLTARE - S.R.L.
având CNP 1751128441514
  În calitate de asociați, deținătorii întregului capital              ACT ADIȚIONAL
social al S.C. PERFECT IMOBILIARE S.R.L., identificată        LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. CEDES
cu datele de mai sus, am hotărât astăzi 18.09.2008,           CERCETARE - DEZVOLTARE S.R.L.
următoarele                                J 40/16297/2006, CUI 19101278
  Art. 1. Se retrage din societate COMAN VIOREL          Subsemnații:
NICOLAE prin cesionarea unui număr de 10 părți sociale        - ANDREI RUXANDRA - MARIA, născută la data de
în valoare nominală de 10 RON fiecare, valoare totală      20.09.1976 în București, domiciliată în București, str.
100 RON, reprezentând 50 % din capitalul social al        Silvestru, nr. 20, etaj 1, ap. 3, sector. 2, identificată prin CI
societății, către STANESCU VALENTIN, cetățean român,       seria DP, nr. 106358, eliberată de DGEIP - DEP la data de
necăsătorit; născut la data de 23.09.1968, în Mun        17.06.2004, CNP 2760920420012, în calitate de
București, Sector 3, fiul lui Ion și Letiția, domiciliat în   asociată,
București, Sector 3, Ale Barajul Uzului nr 1, Bl Y14, Scara     și
A, Etaj 3, Ap 16, identificat cu CI seria DP nr 115765,       - ANDREI ION, născut la data de 26.04.0973 în Mizil,
eliberată de I N E P la data de 03.11.2005, având CNP      județ. Prahova, domiciliat în București, str. Județului,
1680923433062                          nr.15, bloc. 17, sc.2, etaj.1, ap.39, sector 2, identificat prin
  Art. 2. În urma cesionării părților sociale, conform     CI seria RD nr. 053105 eliberată de S 6 la data de
Contract de Cesiune nr 01 din 18.09.2008, structura       04.11.1998, CNP 1730426296721 în calitate de asociat,
capitalului social în cadrul S.C. PERFECT IMOBILIARE       cei doi reprezentând 100 % din capitalul social al S.C.
                                 CEDES CERCETARE - DEZVOLTARE S.R.L, am hotărât
S.R.L. va fi următoarea
                                 următoarele:
  • ȘERBAN SIMION va deține un număr de 10 părți
                                   1) Mutarea sediului social al societății în București, str.
sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare, valoare     Silvestru nr. 20, etaj 1, ap. 3, sector. 2.
totală 100 RON, reprezentând 50% din capitalul social        2) Adăugarea următoarelor obiecte de activitate:
total, deținând o cotă de participare la profit și pierdere de    8299 - Alte activități de servicii suport pentru
50%,                               întreprinderi n.c.a.
  • STANESCU VALENTIN va deține un număr de 10           7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor
părți sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare,      publice și al comunicării
valoare totală 100 RON, reprezentând 50% din capitalul        7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
social total, deținând o cota de participare la profit și    management
pierdere de 50%                           7111 - Activități de arhitectură
  Art. 3. Se revocă din funcția de administrator al        7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică
societății COMAN VIOREL NICOLAE și se numește în         legate de acestea
funcția de administrator, pentru o perioadă nelimitată,       9609 - Alte activități de servicii n.c.a
STANESCU VALENTIN.                          7219 - Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și
  Restul prevederilor actului constitutiv al societății    inginerie
rămân neschimbate.                          7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice
                                 n.c.a
   (55/801712)                           Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
                                 rămân neschimbate.
                                   Redactat și atestat la Cabinetul Individual de
      Societatea Comercială                 Avocatură BUTUC ȘTEFAN, azi data autentificării în cinci
  CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE - S.R.L.              exemplare, din care patru s-au eliberat părților.
                                    (57/801714)
            NOTIFICARE
                                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                      STEFAN CAFE EXPRES - S.R.L.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                    ACT ADIȚIONAL
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    LA ACTUL CONSTITUTIV AI SOCIETATII STEFAN
CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE SRL, cu sediul în           CAFE EXPRES S.R.L. SEDIUL: BUCURESTI, STR.
                                    ZAMFIR MARCU NR. 6, SECTOR 2
București, Str. SILVESTRU, nr.20, etaj 1, ap.3, sector 2,        J/40/1479/2003; CUI: 15179053;
înregistrată sub nr. J40/16297/2006, cod unic de
înregistrare 19101278, care a fost înregistrat sub                 NR. 3 DIN 12.09.2008
nr.474794 din 22.09.2008.                     MIHAI ION, de cetățenie română născut la
  (56/801713)                         21.02.1934, în Mun. București, Sec. 4, domiciliat în
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

București, Str Zamfir Marcu nr 6, sectorul 2, CNP:          4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou (inclusiv
1340221400169, identificat cu B.I. seria BG. nr. 549880,     import-export)
emis de Circa 7 Pol., la 22.01.1982, în calitate de asociat     4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
unic, aduce următoarele modificări la actul constitutiv al    de birou (inclusiv import-export)
societății, urmare a Hotărârii Adunării Generale a          4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
Asociaților societății STEFAN CAFE EXPRES S.R.L., nr.      materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
1 din data de 12.09.2008 și a contractului de cesiune nr.    (inclusiv import-export)
2 din 12.09.2008;                          4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și
  1. Se cedează de către STOIAN MIRCEA, toate cele       furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
10 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de  încălzire (inclusiv import-export)
100 lei, reprezentând 50% din capitalul social total și cota     4690 Comerț cu ridicata nespecializat (inclusiv import-
de participare la beneficii și pierderi, pe care le deține:   export)
către MIHAI ION, care va deține întregul capital social și      4719 Comerț cu amănuntul în magazine
care devine unic asociat.                    nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  Capitalul social total este în sumă de 200 lei, împărțit   nealimentare
în 20 părți sociale a 10 lei fiecare, reprezentând 100% din     4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
capitalul social total și cota de participare la beneficii și  proaspete, în magazine specializate
pierderi, fiind deținut de asociatul unic MIHAI ION,         4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din
respectiv:                            carne, în magazine specializate
  - MIHAI ION deține 20 părți sociale, a câte 10 lei        4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
fiecare, în valoare totală de 200 lei, reprezentând 100%     moluștelor, în magazine specializate
din capitalul social total și cota de participare la beneficii    4729 Comerț cu amănuntul al altor produse
și pierderi;                           alimentare, în magazine specializate
  2.Se revocă din funcția de administrator dl. STOIAN       4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
MIRCEA;                             autovehicule în magazine specializate
  3.Se numește în funcția de administrator dl. MIHAI        4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților
ION, cu puteri depline, pe o perioadă nelimitată;        periferice și software-lui în magazine specializate
  4.Se modifică sintagma “Hotărârea Adunării Generale       4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
a Asociaților” în “Decizia Asociatului Unic”;          telecomunicații în magazine specializate
  5.Se precizează că toate activitățile de comerț cu        4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
ridicata au inclus textul: inclusiv import-export;        specializate
  6.Se completează obiectul de activitate cu:           4752 Comerț cu amanuntul al articolelor de fierărie, al
                                 articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit în magazine
  1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
                                 specializate
  4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
                                   4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
carne (inclusiv import-export)
                                 tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
  4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
                                 specializate
uleiurilor și grăsimilor comestibile (inclusiv import- export)
                                   4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
  4634 Comerț cu ridicata al băuturilor (inclusiv import-
                                 specializate
export)
                                   4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
  4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun       papetărie, în magazine specializate
(inclusiv import-export)                       4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
  4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și       sportive, în magazine specializate
condimente (inclusiv import-export)                 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
  4641 Comerț cu ridicata al produselor textile (inclusiv   magazine specializate
import-export)                            4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
  4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și         magazine specializate
încălțămintei (inclusiv import-export)                4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
  4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,     articolelor din piele, în magaziile specializate
sticlărie, și produse de întreținere (inclusiv import- export)    4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
  4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor    ortopedice, în magazine specializate
(inclusiv import-export)                       4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
  4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz        semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
gospodăresc (inclusiv import-export)               companie și al hranei pentru acestea, în magazine
  4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor,         specializate
echipamentelor periferice și software-lui (inclusiv import-     4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
export)                             în magazine specializate
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009               23

  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în      emisă de Secția 15 de Poliție, la data de 09.10.2003, în
magazine specializate                     calitate de asociat cedent;
  5210 Depozitări                         III. PRUTEANU CRISTIAN - DAN, de cetățenie
  7.Se înființează un punct de lucru în: București, Str,   română, domiciliat în Mun. București, Ale. Moldovița, nr.
Cremenita, sector 2, situat în Piața Colentina, Toneta     6, bl. EM3, sc. 2, etaj 1, ap. 27, sect. 4, CNP:
primărie, poziția 25;                     1851210460069, identificat cu CI seria RD nr. 344417
  8. În urma modificărilor intervenite se va redacta un    emisă de Secția 15 de Poliție, la data de 29.10.2003, în
nou act constitutiv actualizat.                calitate de asociat cesionar;
  (58/801715)                          IV. NEAGU RĂZVAN - DANIEL, de cetățenie română,
                                domiciliat în Mun. București, Aleea Emil Racoviță, nr. 2,
                                bl. M2D9/2, sc. B, ap. 127, sect. 4, CNP: 1780227441535,
                                identificat cu CI seria RR nr. 529225 emisă de SPCEP S4
       Societatea Comercială
                                biroul nr.2, la data de 26.05.2008, în calitate de asociat
     STEFAN CAFE EXPRES - S.R.L.             cesionar, ca urmare a Hotărârii Adunării Generale nr. 1
                                din data de 22.09.2008, aduc următoarele modificări la
           NOTIFICARE                actul constitutiv al societății:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      1. Retragerea din societate a domnului FAUR MIHAI,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  prin cesionarea celor 1 parte socială a 20 lei, fiecare parte
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        socială, în valoare totală de 20 lei, domnului PRUTEANU
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  CRISTIAN - DAN.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     #Eu, FAUR MIHAI, în calitate de cedent, declar că
STEFAN CAFE EXPRES SRL, cu sediul în București, Str.      cedez 1 parte socială în valoare totală de 20 lei, din cele
Zamfir Marcu, nr.6, sector 2, înregistrată sub nr.       1 parte socială pe care o dețin în calitate de asociat al
J40/1479/2003, cod unic de înregistrare 15179053, care     societății, domnului PRUTEANU CRISTIAN - DAN, care
a fost înregistrat sub nr.474839 din 22.09.2008.        se subrogă în toate drepturile și obligațiile mele de orice
                                natură ce decurg din deținerea părților sociale cesionate.
  (59/801716)
                                  Declar că am primit contravaloarea a 1 părți sociale și
                                că nu mai am nicio pretenție asupra profitului societății și
                                nici asupra patrimoniului ei.
       Societatea Comercială                # Eu, PRUTEANU CRISTIAN - DAN, în calitate de
      SPEEDNET TELECOM - S.R.L.              cesionar, declar că am preluat de la cedentul FAUR
                                MIHAI 1 părți sociale în valoare totală de 20 lei,
          ACT ADIȚIONAL               reprezentând 10 % din capitalul social al societății,
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. SPEEDNET            urmând să preiau și toate drepturile și obligațiile ce
 TELECOM S.R.L. SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI,           decurg din deținerea părților sociale cesionate, și că am
  ALEEA EMIL RACOVITA, NR. 2, BL. M2D9/2,           cedat contravaloarea părților sociale.
  SC. B, AP. 127, SECTOR 4, J/40/2869/2006;            2. Retragerea din societate a doamnei FAUR ELENA -
 CUI: 18407369; CAPITALUL SOCIAL: 200 LEI           LIGIA, prin cesionarea celor 1 părți sociale a 20 lei,
                                fiecare parte socială, în valoare totală de 20 lei, domnului
  I. FAUR MIHAI, de cetățenie română, domiciliat în
                                PRUTEANU CRISTIAN - DAN.
Mun. București, Bld Alexandru Obregia, nr. 48, bl. R10,
                                  #Eu, FAUR ELENA - LIGIA, în calitate de cedent,
sc. B, etaj 2, ap. 55, sector 4, CNP: 1750401441549,
                                declar că cedez 1 părți sociale în valoare totală de 20 lei,
identificat cu CI seria RD nr. 351481 emisă de Secția 15    din cele 3 părți sociale pe care le dețin în calitate de
de Poliție, la data de 03.12.2003, în calitate de asociat   asociat al societății, domnului PRUTEANU CRISTIAN -
cedent, prin împuternicit FAUR DUMITRU, de cetățenie      DAN, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile
română, domiciliat în Mun. București, Aleea Râul Sadului,   mele de orice natură ce decurg din deținerea părților
nr. 1A, bl. PE4, sc. A,ap. 12, sector 4, identificat cu BI.  sociale cesionate.
seria GB, nr. 446923, eliberat la data de 06.04.1992 de      Declar că am primit contravaloarea a 1 părți sociale și
către Secția 15 Poliție, CNP. 1480123400100, fără       că nu mai am nicio pretenție asupra profitului societății și
antecedente penale, născut la data de 23.01.1948 în      nici asupra patrimoniului ei.
Mun. București, sector 4, conform procurii nr.           # Eu, PRUTEANU CRISTIAN - DAN, în calitate de
577/12.09.2008 autentificată de BNP Luncean Ioan -       cesionar, declar că am preluat de la cedenta FAUR
Lucian, notar public,                     ELENA- LIGIA, 1 părți sociale în valoare totală de 20 lei,
  II. FAUR ELENA- LIGIA, de cetățenie română,         reprezentând 10 % din capitalul social al societății,
domiciliat în Mun. București, Ale. Râul Sadului, nr. 1A, bl.  urmând să preiau și toate drepturile și obligațiile ce
PE4, sc. A, etaj 3, ap. 12, sector 4, CNP:           decurg din deținerea părților sociale cesionate, și că am
2790723441540, identificat cu CI seria RX nr. 227346      cedat contravaloarea părților sociale.
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

  3. Retragerea din societate a doamnei FAUR ELENA -      Aleea Emil Racoviță, nr.2, bloc M2D9/2, scara B, ap. 127,
LIGIA, prin cesionarea celor 2 părți sociale a 20 lei,      sector 4, înregistrată sub nr. J40/2869/2006, cod unic de
fiecare parte socială, în valoare totală de 40 lei, domnului   înregistrare 18407369, care a fost înregistrat sub
NEAGU RAZVAN - DANIEL.                      nr.474973 din 22.09.2008.
  #Eu, FAUR ELENA - LIGIA, în calitate de cedent,          (61/801718)
declar că cedez 2 părți sociale în valoare totală de 40 lei,
din cele 3 părți sociale pe care le dețin în calitate de
asociat al societății, domnului NEAGU RĂZVAN - DANIEL             Societatea Comercială
care se subrogă în toate drepturile și obligațiile mele de         DANCRYS STYL IMPEX - S.R.L.
orice natură ce decurg din deținerea părților sociale
cesionate.                                       NOTIFICARE
  Declar că am primit contravaloarea tuturor celor 2 părți
sociale și că nu mai am nicio pretenție asupra profitului      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
societății și nici asupra patrimoniului ei.           București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  # Eu, NEAGU RĂZVAN - DANIEL, în calitate de          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cesionar, declar că am preluat de la cedent FAUR ELENA      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
- LIGIA 2 părți sociale în valoare totală de 40 lei,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
reprezentând 20 % din capitalul social al societății,      DANCRYS STYL IMPEX SRL, cu sediul în București,
urmând să preiau și toate drepturile și obligațiile ce      B-dul Basarabia, nr.57, bloc M27, etaj 3, ap.8, sector 2,
decurg din deținerea părților sociale cesionate, și că am    înregistrată sub nr. J40/9516/2002, cod unic de
cedat contravaloarea părților sociale.              înregistrare 14902690, care a fost înregistrat sub
  În urma cesiunii, capitalul social total este de 200 lei,   nr.475006 din 22.09.2008.
părțile sociale fiind în număr de 10 a câte 20 lei, fiecare     (62/801719)
parte socială, structurat pe asociați astfel:
  - PRUTEANU CRISTIAN - DAN, 5 părți sociale, în
valoare nominală de 20 lei și în valoare totală de 100 lei,          Societatea Comercială
reprezentând 50 % din capitalul social total și participare        DANCRYS STYL IMPEX - S.R.L.
la beneficii și pierderi;
  - NEAGU RĂZVAN - DANIEL, 5 părți sociale, în              ACT ADIȚIONAL NR 1/15.09.2008
valoare nominală de 20 lei și în valoare totală de 100 lei,
                                 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. DANCRYS STYL
reprezentând 50 % din capitalul social total și participare     IMPEX S.R.L., J40/9516/2002. CUI 14902690
la beneficii și pierderi.                    SEDIUL SOCIAL BUCURESTI, B-DUL BASARABIA
  4. Revocarea din funcția de administrator a doamnei       NR 57, BLOC M27, ETAJ 3, AP.8, SECTOR 2
FAUR ELENA- LIGIA.
  5. Se radiază următoarele activități secundare          Subsemnații: CIJIU NICOLAE-DANIEL, domiciliat în
cuprinse în obiectul de activitate al societății: 9200 -     București, B-dul Basarabia nr.57, bl.M27, sc.A, et.3, ap.8,
Activități de jocuri de noroc și pariuri; 8020 - Activități de  sector 2. identificat cu C.I. seria RT nr 172482 emisă de
servicii privind sistemele de securizare: 6420 - Activități   Secția 8 la 18.06.01, CNP 1770806424536, în calitate de
ale holdingurilor; 5221 - Activități de servicii anexe pentru  asociat și moștenitor prin deces- și CAJIU SULTANA, de
transporturi terestre; 4675 - Comerț cu ridicata al       cetățenie română, domiciliată în București, Bld.
produselor chimice; 2051 - Fabricarea explozivilor.       Basarabia nr.57, bl.M27, sc.A, et.3, ap.8, sector 2,
  Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un    identificată cu C.I. seria RT nr.097302 emisă de Secția 9
nou act constitutiv.                       la 02.06.00, CNP 2520726400556, fără antecedente
                                 penale, născută la data de 26.07.1952 în Com.Ceamurlia
  (60/801717)
                                 de Jos Jud.Tulcea, fiica lui Dimciu și Marita în calitate de
                                 asociat-prin moștenire-, în cadrul S.C. DANCRYS STYL
                                 IMPEX S.R.L., urmare a decesului asociatului CIJIU
        Societatea Comercială               HRISTU consemnat în Certificatul de Deces seria DP
      SPEEDNET TELECOM - S.R.L.              nr.972058 eliberat de Primăria Mun.Medgidia la data de
                                 13.01.2008, în conformitate cu Certificatul de Moștenitor
            NOTIFICARE                nr.30/14.03.2008 și în conformitate cu prevederile Legii
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     nr.31/1990, republicată, hotărâm modificarea art.6, 7, 10
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   și 15 din actul constitutiv al societății după cum urmează:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           1. Se schimbă activitatea principală în: cod CAEN:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Domeniul principal 551 Hoteluri și alte facilități de cazare
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    similare:Activitatea principală:5510 Hoteluri și alte
SPEEDNET TELECOM SRL, cu sediul în București,          facilități de cazare similare
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009                25

  2. Se extinde obiectul de activitate cu codurile              Societatea Comercială
CAEN:5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și              GEORGIA DEVELOPMENT - S.R.L.
perioade de scurtă durată;5530 Parcuri pentru rulote,
campinguri și tabere;5590 Alte servicii de cazare;5610            ACT ADIȚIONAL DIN 19.09.2008
Restaurante;5630 Baruri și alte activități de servire a        LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. GEORGIA
băuturilor;5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.;5621       DEVELOPMENT S.R.L. SEDIUL: BUCURESTI,
Activități de alimentație (catering) pentru             B-DUL. OCTAVIAN GOGA NR.22, BL.M63, SC.1,
evenimente;7911 Activități ale agențiilor turistice;7912      AP. 15, SECTOR 3, J40/9122/2003; CUI: 15566041
Activități ale tur-operatorilor;7990 Alte servicii de         Subsemnata, DUTU IONELA-CRISTINA, cetățean
rezervare și asistență turistică; 4110 Dezvoltare         român domiciliată în București, Bld. Octavian Goga nr.22,
(promovare) imobiliară;6810 Cumpărarea și vânzarea de       bl. M63, sc. 1, et. 4, ap. 15, sector 3, născută la data de
bunuri imobiliare proprii;6820 Închirierea și subînchirierea    26.02.1979 în București, sector 3, sex feminin,
                                  identificată cu CI seria RR nr.472688/19.09.2007
bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;6831 Agenții
                                  eliberată de SPCEP S3 biroul nr.2, CNP 2790226431535,
imobiliare
                                  în calitate de asociat unic, aduc următoarele modificări la
  3. Toate părțile sociale deținute de către asociatul      actul constitutiv al societății:
CIJIU HRISTU, decedat, conform Certificatului de Deces         1. Închiderea punctului de lucru situat în București,
seria DP nr.972058 eliberat de Primăria Mun.Medgidia la      Calea Plevnei nr.38-40, sector 1.
data de 13.01.2008, deținute de defunct în calitate de         2. Declararea punctului de lucru aflat în incinta Liceului
asociat în cadrul S.C. DANCRYS STYL IMPEX S.R.L.,         Teoretic, Stefan Odobleja din București, str. Dorneasca
înregistrată la Registrul Comerțului București sub         nr.7A, sector 5.
nr.J40/9516/2002, CUI 14902690, și anume 10 părți           Redactat în 4 (patru) exemplare.
sociale, în valoare nominală de 10 RON, în valoare totală        (64/801721)
de 100 RON, reprezentând 50% din capitalul social, ca
urmare a Certificatului de Moștenitor nr.30/14.03.2008,
revin moștenitorilor: CAJIU SULTANA, în calitate de soție          Societatea Comercială
supraviețuitoare și CIJIU NICOLAE-DANIEL, în calitate        OPEN CONSULTING INTERNATIONAL - S.R.L.
de fiu. Dna.CAJIU SULTANA dobândește calitatea de
                                             NOTIFICARE
asociat în S.C DANCRYS STYL IMPEX S.R.L., cu toate
drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4. Capitalul social total este de 200 RON divizat în 20    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
părți sociale, în valoare de 10 RON fiecare parte socială,
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
reprezentând 100% din capitalul social, iar aportul        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
asociaților la capital va fi:                   OPEN CONSULTING INTERNATIONAL SRL, cu sediul
  - asociatul CIJIU NICOLAE-DANIEL deține 17 părți        în București, B-dul CONSTANTIN BRÂNCUȘI, nr.21, bloc
sociale, în valoare de 10 RON fiecare parte socială, în      M14, etaj 3, ap.39, sector 3, înregistrată sub nr.
valoare totală de 170 RON, reprezentând 85% din          J40/20854/2005, cod unic de înregistrare 18209159, care
capitalul social al societății; cota de participare la beneficii  a fost înregistrat sub nr.475192 din 22.09.2008.
și pierderi;                              (65/801722)
  - asociatul CAJIU SULTANA deține 3 părți sociale, în
valoare de 10 RON fiecare parte socială, în valoare totală          Societatea Comercială
de 30 RON, reprezentând 15% din capitalul social al         OPEN CONSULTING INTERNATIONAL - S.R.L.
societății; cota de participare la beneficii și pierderi;
                                            ACT ADIȚIONAL
  5. Se prelungește mandatul administratorului dl.CIJIU
NICOLAE-DANIEL, cu puteri depline, pe perioadă             LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC OPEN
nelimitată.                            CONSULTING INTERNATIONAL S.R.L. CU SEDIUL
  6. Se înființează un punct de lucru situat în:Orașul      IN ROMANIA, BUCURESTI, ALEEA CAMPUL CU
                                   FLORI NR. 4, BL. D26, SC. A, ET. 4, AP. 13,
Predeal, zona Vladet, lot 59, jud. Brașov, înscris în Cartea
                                   SECTOR 6 INREGISTRATA LA REGISTRUL
Funciară 1033/N Predeal, cu număr cadastral nedefinitiv       COMERTULUI SUB NR. J40/20854/12.12.2005,
802, str.Trei Brazi                              AVAND CUI:18209159
  8. Se adoptă un act constitutiv actualizat, conform       Subsemnații:
ultimelor modificări.                        - IACOB FLORIN IONUT, cetățean român, sex
   (63/801720)                         masculin, fiul lui Ghiorghe și Maria, născut în Mun.
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

București, Sector 7, la data de 09.04.1976, căsătorit,            Societatea Comercială
domiclitat în București, str. Constantin Brâncuși nr. 11, bl.       REAL GREEN PHARMA - S.R.L.
D16, sc. 2, et. 9, ap. 78, sector 3, identificat cu CI seria
DP, nr. 125278, eliberată de INEP la data de 02.07.2007,         ACT ADIȚIONAL NR. 5/05.09.2008
având CNP: 1760409463053, în calitate de asociat,
  - COMAN MARIA, cetățean român, necăsătorită, sex      PENTRU MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
feminin, născută în com. Vârfuri, jud. Dâmbovița, la data      AL S.C. REAL GREEN PHARMA SRL.
de 21.03.1952, fiica lui Gheorghe și Maria, domiciliată în     Asociații: SUBASU TANIA, SUBASU DUMITRU,
Ale. Câmpul cu Flori nr. 4, bl. D26, sc. A, et. 4, ap. 14,   cetățeni români domiciliați în Oraș Corabia, str.Trecerea
sector 6, identificată cu CI seria DP nr. 093704 eliberată   Dunării, nr.8, Jud.Olt identificați primul cu C.I. seria OT
de DGEIP - DEP la data de 19.12.2002, având CNP:        nr.148963, CNP 2500919282202 și al doilea cu C.I. seria
2520321400195 în calitate de asociat              OT, nr.148962, CNP 1501114282217 ambele acte de
  - IACOB LILIANA, cetățean român, sex feminin, fiica     identitate eliberate de Poliția Orașului Corabia, Jud.Olt, la
lui Mihaiu și Niculina, domiciliată în București, str.     data de 08.10.2002 și TOMOAICA EMIL, cetățean român,
Constantin Brâncuși nr. 11, bl. D16, sc. 2, et. 9, ap. 78,   domiciliat în București, str.Voila, nr.10, bl.21, sc.4, et.1,
sector 3, identificată cu CI seria DP nr. 125492 eliberată   ap.50, sector 4, identificat cu C.I. seria RD, nr.094795,
de INEP, la data de 17.07.2007, având CNP            având CNP 1480831400181 eliberată de Secția de Poliție
2741212131279 în calitate de nou asociat al SC OPEN       nr.15 la 26.10.1999, membrii asociați în societatea
CONSULTING INTERNATIONAL SRL                  comercială REAL GREEN PHARMA SRL, cu sediul social
  prin prezentul act adițional modificator al actului     în București, Șos.Olteniței, nr.225 A, Demisol, Camera 5,
constitutiv al societății am hotărât următoarele:        sector 4, înregistrată la ORC TB sub nr. J40/17541/2006
  ART. 1. Ca urmare a contractului de cesiune atestat     având CUI 19157112/2006 în baza hotărârii adunării
sub nr. 51/17.09.2008 de av. Giosan Ruxandra Oana,       generale extraordinare nr.5/01.09.2008 am dispus
COMAN MARIA, cesionează lui IACOV LILIANA, 10          modificarea și completarea actului constitutiv după cum
(zece) părți sociale în valoare totală de 100 lei RON      urmează:
reprezentând 50% din capitalul social al firmei, a cărei      1.- Aprobarea cererii de aderare ca asociat cu drepturi
contravaloare a primit-o azi data atestării prezentului
                                depline a D-lui TOMOAICA EMIL, cu datele de identificare
înscris.
                                de mai sus începând cu data de 01.09.2008.
  În urma acestei cesiuni, IACOB LILIANA va dobândi
                                  2.- Modificarea, completarea și reactualizarea actului
calitatea de nou asociat al firmei, cu 10 (zece) părți
                                constitutiv al societății mai sus menționată; în
sociale în valoare totală de 100 RON reprezentând 50%
                                conformitate cu Legea 31/1990 și 441/2006,
din capitalul social al firmei, IACOB FLORIN IONUȚ va
                                  3.- Se completează obiectul de activitate cu
deține 10 părți sociale în valoare totală de 100 RON,
reprezentând 50 % din capitalul social al firmei, iar      următoarele activități codificate după Ord.337/2007 al
COMAN MARIA se retrage din calitatea de asociat al       Institutului Național de Statistică astfel:
firmei.                              ACTIVITĂȚI SECUNDARE
  ART. 2. Ca urmare a cesiunii, capitalul social va avea     Cod CAEN 4645: Comerț cu ridicata al produselor
următoarea structură și compunere:               cosmetice și de parfumerie,
  Capitalul social este de 200 lei RON, divizat în 20 părți   Cod CAEN 4646: Comerț cu ridicata al produselor
sociale, în valoare nominală de 10 lei RON.           farmaceutice,
  Capitalul social al firmei în valoare de 200 lei RON va    Cod CAEN 4742: Comerț cu amănuntul al
fi repartizat astfel:                      echipamentului pentru telecomunicații în magazine
  - IACOB FLORIN IONUȚ va deține un număr de 10        specializate,
părți sociale, în valoare totală de 100 lei RON,          Cod CAEN 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri
reprezentând 50% beneficii și pierderi;             noi, în magazine specializate,
  - IACOB LILIANA va deține un număr de 10 părți         Cod CAEN 5210: Depozitări,
sociale, în valoare totală de 100 lei RON, reprezentând      Cod CAEN 5224: Manipulări,
50% beneficii și pierderi.                     Cod CAEN 6820: Închirierea și subînchirierea
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân     bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
nemodificate.                           Cod CAEN 6832: Administrarea imobilelor pe bază de
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   comision sau contract,
constitutiv al firmei.                       Cod CAEN 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire
  Redactat și dactilografiat în 4 exemplare la sediul     a documentelor și alte activități specializate de
Cabinetului de Avocatură “Eugen Pertache”, de av.        secretariat.
Giosan Ruxandra Oana, din care trei exemplare s-au         4.- Se revocă din funcție administratorii: BECHEANU
înmânat părților.                        DOREL CRISTINEL, SUBASU TANIA și SUBASU
   (66/801723)                        DUMITRU începând cu data de 01.09.2008.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009               27

  5.- Cesiunea totală a celor 100 părți sociale cu             Societatea Comercială
valoarea nominală de 10 lei, deținute în părți egale de           MED CONSULTING - S.R.L.
asociații SUBASU TANIA și SUBASU DUMITRU, în
favoarea noului asociat TOMOAICA EMIL, care prin                  ACT ADIȚIONAL
cesionarea totală a celor 100 părți sociale cu valoare
                                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
nominală de 10 lei va deține un capital social de 1.000 lei        S.C. MED CONSULTING S.R.L.
divizat în 100 părți sociale având valoare nominală de 10
lei și va deveni ASOCIAT UNIC, în S.C. REAL GREEN         Asociatul unic:
                                  SOFIANOS Georgios, cetățean grec, stare civilă:
PHARMA SRL.
                                căsătorit, fiul lui Pantelis și Aikaterini, născut în Grecia -
  6.-Se înființează punctul de lucru al societății în
                                Atena, la data de 04.08.1972, domiciliat în Grecia,
București, sector 2, str.Sportului, nr.53 A, conform
                                Nikitara 16 Agios Stefanos, Atena, cu reședința în
contractului de închiriere nr.250815/26.08.2008, pe o
                                București, Bd N.Titulescu, nr 1, bloc A7, ap 71, sect 1,
durată de 10 (zece) ani cu începere de la 01.10.2008-
                                posesor al Pașaportului seria AB 6750375, eliberat la
30.09.2018.                          data de 03.03.2007, de Consulatul Greciei-București
  7.- Se numește administrator cu drepturi depline        În conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 așa cum a
dl.TOMOAICA EMIL, începând cu data de 01.09.2008.       fost modificată, a prevederilor actelor constitutive ale
  8.- Celelate articole și paragrafe din actul constitutiv  societății și ca urmare a hotărârilor luate prin Decizia
rămân neschimbate.                       Asociatului Unic S.C. MED CONSULTING S.R.L. nr.
   (67/801728)                        3/18.09.2008 a hotărât încheierea prezentului act
                                adițional care are următoarele prevederi:
                                  1. Majorarea capitalului social al societății cu suma de
       Societatea Comercială               265.000 RON.
     REAL GREEN PHARMA - S.R.L.                În urma majorării, capitalul social total în valoare de
                                1.285.000 RON, (din care 1.276.229,28 RON și 2800
           NOTIFICARE                Dolari SUA echivalentul a 8770,72 RON la cursul BNR din
                                data de 16.11.2001 - 1 USD = 3,1324) împărțit în 1.285 de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                părți sociale, numerotate de la 1 la 1.285, în valoare
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                nominală de 1.000 RON partea socială, va avea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                următoarea structură:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    - SOFIANOS Georgios va deține 1.285 de părți
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   sociale, numerotate de la 1 la 1.285, in valoare nominală
REAL GREEN PHARMA SRL, cu sediul în București,         de 1.000 RON partea socială, în valoare totală de
Șos. Olteniței, nr.225A, bloc demisol, ap.cam.5, sector 4,   1.285.000 RON RON (din care 1.276.229,28 RON și
înregistrată sub nr. J40/17541/2006, cod unic de        2800 Dolari SUA echivalentul a 8770,72 RON la cursul
înregistrare 19157112, care a fost înregistrat sub       BNR din data de 16.11.2001 - 1 USD = 3,1324), care
nr.475318 din 22.09.2008.                   reprezintă 100% din valoarea capitalului social.
  (68/801729)                          2. Modificarea obiectului secundar de activitate în
                                sensul eliminării următoarelor activități:
                                  - Cod CAEN 0240 - Activități de servicii anexe
       Societatea Comercială              silviculturii;
       MED CONSULTING - S.R.L.                - Cod CAEN 5920 - Activități de realizare a
                                înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
           NOTIFICARE                  - Cod CAEN 7721 - Activități de închiriere și leasing cu
                                bunuri recreaționale și echipament sportiv;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  - Cod CAEN 7722 - Închirierea de casete video și
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                discuri (CD-uri, DVD-uri);
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          - Cod CAEN 7735 - Activități de închiriere și leasing cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  mașini și echipamente de transport aerian;
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     - Cod CAEN 7740 - Leasing cu bunuri intangibile
MED CONSULTING SRL, cu sediul în București, B-dul       (exclusiv financiare);
Nicolae Titulescu, nr.1, bloc A7, scara 3, etaj 4, ap.71,     - Cod CAEN 8291 - Activități ale agențiilor de colectare
sector 1, înregistrată sub nr. J40/10139/2001, cod unic de   și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
înregistrare 14341172, care a fost înregistrat sub         3. Se actualizează la ORCT-B datele de stare civilă ale
nr.475477 din 22.09.2008.                   asociatului unic/administratorului SOFIANOS Georgios
  (69/801730)                        cu cele de mai sus.
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al S.C. MED  Elveția, Geneva, fiul lui Ioan-Gheorghe și Adriana, cu
CONSULTING S.R.L. rămân nemodificate.             domiciliu în București, sector 2, str. Vasile Conta nr.3-5,
  Redactat în 4 exemplare originale, din care s-au     sc.C, et.6, ap.82, identificat cu CI, seria RR, nr.387357,
eliberat 3 părților.                     eliberată de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 17.04.2006,
   (70/801731)                       CNP: 1840515410121
                                 DIMITRIU RADU-ALEXANDRU, cetățean român, sex
                               masculin, necăsătorit, născut la data de 19.07.1983, în
      Societatea Comercială               Mun Bacău, jud. Bacău, fiul lui Sorin-George și Angelica,
  CENTRUL DE SANATATE PRO LIFE - S.R.L.           cu domiciliul în București, sector 2, str. Negustori nr.27,
                               et.1, ap.2, identificat cu CI seria RT nr. 502129 eliberată
           NOTIFICARE
                               de SPCEP S2 biroul nr.3, la data de 01.08.2007, CNP:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   1830719046249 și TUDOR ALEXANDRU-GEORGE,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  cetățean român, sex masculin, necăsătorit, născut la data
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               de 27.10.1983, în Mun. București, sector 1, fiul lui Emil și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               Elena, cu domiciliul în București, sector 5, str. Valea
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CENTRUL DE SANATATE PRO LIFE SRL, cu sediul în        Hirtibaciului nr.25, identificat CI, seria RX, nr.306119,
București, Str. Ritmului, nr.24, sector 2, înregistrată sub  eliberată de Secția 19 Poliție la data de 16.05.2005, CNP:
nr. J40/13879/2004, cod unic de înregistrare 16715001,    1831027410055, în calitate de asociați
care a fost înregistrat sub nr.475528 din 22.09.2008.       am hotărât modificarea prevederilor actului constitutiv
   (71/801732)                       al societății comerciale NIGHT FLIGHT S.R.L., după cum
                               urmează:
                                 Art.1 Revocarea din funcția de administrator a dlui
        Societatea Comercială             TUDOR ALEXANDRU-GEORGE.
        NIGHT FLIGHT - S.R.L.               Societatea va fi administrată pe durată nelimitată de
                               asociații NICOLA JONATHAN- NICOLAE și DIMITRIU
           NOTIFICARE                RADU-ALEXANDRU, aceștia având puteri depline pe
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   întreaga durată de funcționare a societății
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    În urma hotărârii adoptate se modifică corespunzător
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       articolele actului constitutiv al societății.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Restul prevederilor actului constitutiv rămân
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  neschimbate.
NIGHT FLIGHT SRL, cu sediul în București, B-dul ION        Redactat, editat și procesat astăzi 19.09.2008, de
IONESCU DE LA BRAD, nr.67, etaj 4-5, ap.11 DUPLEX,
                               avocat Ungureanu Adrian, în patru exemplare, din care
sector 1, înregistrată sub nr. J40/20262/2006, cod unic de
                               unul s-a depus la arhiva cabinetului.
înregistrare 19529097, care a fost înregistrat sub
nr.475648 din 22.09.2008.                     (73/801734)
  (72/801733)

                                     Societatea Comercială
        Societatea Comercială               ANDASU ASIGURARI CONSULTING - S.R.L.
        NIGHT FLIGHT - S.R.L.
                                          NOTIFICARE
          ACT ADIȚIONAL                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      LA ACTUL CONSTITUTIV               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  AL S.C. NIGHT FLIGFT S.R.L. CU SEDIUL IN          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
 BUCURESTI, B-DUL ION IONESCU DE LA BRAD           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  NR.67, ET4-5, AP. 11 DUPLEX, CAMERA 4,          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  SECTOR 1, ÎNMATRICULATA LA REGISTRUL
   COMERTULUI SUB NR J40/20262/2006,            ANDASU Asigurari Consulting SRL, cu sediul în
 CUI 19529097, CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI          București, Aleea STUPILOR, nr.1, bloc E8, scara 1, etaj
        VARSAT 1000 LEI                1, ap.7, sector 4, înregistrată sub nr. J40/938/2005, cod
 Subsemnații:                        unic de înregistrare 17135770, care a fost înregistrat sub
 NICOLA JONATHAN-NICOLAE, cetățean român, sex        nr.475663 din 22.09.2008.
masculin, necăsătorit, născut la data de 15.05.1984, în      (74/801735)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009               29

      Societatea Comercială                         Societatea Comercială
  ANDASU ASIGURARI CONSULTING - S.R.L.                      3A TRADING - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                           NOTIFICARE
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C ANDASU                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 ASIGURARI CONSULTING SRL BUCURESTI,              București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ALE. STUPILOR, NR. 1, BL. E8, S. 1, ET. 1, AP. 7,        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   SECT. 4, J40/938/2005, CUI 17135770             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Urmare deciziei unicului asociat nr 2/12.09.2008,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale 3A
subsemnatul ASULTANEI ANDREI-ALEXANDRU,             TRADING SRL, cu sediul în București, Str. C.A.
cetățean român, născut la 30.11.1972 în București sect 4     ROSETTI, nr.17, etaj 7, sector 2, înregistrată sub nr.
fiul lui Adrian-Emilian și Maria, domiciliat în București, Ale  J40/10399/1992, cod unic de înregistrare 462468, care a
Stupilor nr 1 bl E8, s 1 et 1 ap 7 sect 4, identificat cu CI   fost înregistrat sub nr.476008 din 22.09.2008.
seria DP nr 055840, eliberată de IGP-DEP la data de         (76/801737)
16.02.2001, CNP 1721130441521, în calitate de asociat
unic am decis modificarea actului constitutiv și
restrângerea obiectului de activitate după cum urmează              Societatea Comercială
  Domeniul de activitate și obiectul principal de activitate
                                          3A TRADING - S.R.L.
sunt
  (3) Domeniul de activitate:                           ACT ADIȚIONAL
  cod CAEN 661 - Activități auxiliare intermedierilor
financiare cu excepția activităților de asigurări și fonduri          LA ACTUL CONSTITUTIV
de pensii                                   AL S.C. 3A TRADING SRL
  (4) Obiect de activitate:                    Subsemnații:
  cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermedierilor      ALEXANDRU ANASTASESCU, cetățean român,
financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de    născut la data de 03.11.1957, în Municipiul Ploiești,
pensii: consultații financiare și servicii de intermediere    Județul Prahova, domiciliat în București, Str. Unității nr.
produse bancare, fără ca prin acestea Societatea să       128A, bl. B.4F, sc. 1, ap. 35, sector 3, cod numeric
desfășoare activități de schimb valutar sau să aibă       personal 1571103400555
calitatea de casă de schimb valutar                 și
  Societatea urmează să desfășoare următoarele          ANTON BREZEANU, cetățean român, născut la data
activități secundare
                                 de 02.04.1965 în București, domiciliat în București, Aleea
  - Cod CAEN 6629 - alte activități auxiliare de asigurări
                                 Valea Salciei nr. 1, bl. D5, sc. C, ap. 23, sector 6, cod
și fonduri de pensii (societatea va desfășura doar
                                 numeric personal 1650402400018
activitatea de asistent de brokeraj conform dispozițiilor art
                                  în calitate de asociați ai societății comerciale 3A
2 alin 57 (1) și art 33 alin 6 din Legea 32/2000 privind
                                 TRADING SRL, cu sediul în București, Bd. Regina
activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor)
                                 Elisabeta nr. 7-9, etaj 2, sector 3, înmatriculată în
  - Cod CAEN 6499 - alte intermedieri financiare -
                                 Registrul Comerțului sub nr. J40/10399/1992, având
NUMAI CONSULTANȚĂ
  - Cod CAEN 6311 - prelucrarea datelor (...) și activități  C.Î.F. RO462468, conform adunării generale a asociaților
conexe                              din data de 25.08.2008, am hotărât modificarea actului
  - Cod CAEN 7320 - activități de studiere a pieței și de   constitutiv al societății după cum urmează:
sondare a opiniei publice                      Articolul I. Schimbarea sediului social al societății din
  - Cod CAEN 7022 - activități de consultanță pentru      București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7 - 9, et. 2, Sector 3,
afaceri și management                      în București, Str. C.A. Rosetti nr.17,etaj 7, BIROURILE
  - Cod CAEN 8299 - alte activități de servicii suport     701-707, Sector 2, unde se vor desfășura activități
pentru întreprinderi n.c.a.                   specifice de birouri.
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al Societății   Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
rămân neschimbate                        rămân neschimbate, acestea completându-se și
  Încheiat la București în două exemplare.           modificându-se potrivit prezentului act adițional.
   (75/801736)                          (77/801738)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

      Societatea Comercială               societate organizată și care funcționează în conformitate
    GAM ALQUILER ROMANIA - S.R.L.             cu legile Spaniei, cu sediul social în Cerretera Nacional
                               II/inta Poligono Industrial de las Castellanas, parcela 35
           NOTIFICARE                San Fernando de Henares, Madrid, Spania, înregistrată
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   la Registrul Comerțului din Madrid, Spania în volumul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  24.487, fila 34, pagina M-440547, reprezentată prin
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       reprezentantul său permanent, dl. ANTONIO TRELLES
                               SUAREZ, cetățean spaniol născut la 5 ianuarie 1971, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               Laviana (Asturias), Spania, identificat cu pașaport nr.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               AE574106 eliberat de Autoritățile spaniole la data de 15
GAM ALQUILER ROMANIA SRL, cu sediul în București,
                               iunie 2006.
Calea Șerban Vodă, nr.133, bloc Clădirea A, etaj 2,
                                 Articolul 3 -Modificarea Actului Constitutiv
ap.secț A2.46, sector 4, înregistrată sub nr.
                                 Actul Constitutiv al Societății se actualizează pentru a
J40/16034/2007, cod unic de înregistrare 22313610, care
                               include modificările de mai sus.
a fost înregistrat sub nr.476227 din 22.09.2008.
                                 Încheiat în București astăzi, 12.09.2008, în 3 (trei)
  (78/801739)                        exemplare originale.
                                  (79/801740)
      Societatea Comercială
    GAM ALQUILER ROMANIA - S.R.L.                    Societatea Comercială
                                     IBLEA INTERNATIONAL - S.R.L
          ACT ADIȚIONAL
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII                      ACT ADIȚIONAL
 COMERCIALE GAM ALQUILER ROMANIA S.R.L.
                                     LA ACTUL CONSTITUTIV
  BUCURESTI, CALEA SERBAN VODA NR 133,
                                AL S.C. HR SOLUTII INTERNATIONAL S.R.L.
 CENTRAL BUSINESS PARK, CORP A, ETAJ 2,
                                SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI, STR. ALEEA
 SECTIUNEA A 2.46, SECTOR 4, J40/16034/2007;
                               DOBRINA NR. 8, BL. 49 C1, SC. 1, ET. 8, AP. 101,
 CUI 22313610, CAPITAL SOCIAL: 186.000 RON
                                SECTOR 2, J/40/21210/2005; CUI: 18222840;
  Subscrisa societate comercială Grupo Internacional         CAPITALUL SOCIAL: 200 LEI
de Inversiones en Maquinaria GAM S.A., o societate        I. COCOȘILĂ CRISTIAN - ADRIAN, de cetățenie
organizată și care funcționează în conformitate cu legile   română, domiciliat în Mun. București, Aleea Dobrina nr. 8,
Spaniei, cu sediul social în Cerretera Nacional II/inta    bl. 49C1, sc. 1, et. 8, ap. 101, sector 2, CNP:
Poligono Industrial de las Castellanas, parcela 35 San    1751231297299, identificat cu CI seria RR nr. 303480
Fernando de Henares, Madrid, Spania, înregistrată la     emisă de Secția 9 de Poliție, la data de 10.05.2004, în
Registrul Comerțului din Madrid, Spania în volumul      calitate de asociat unic cedent și
24.487, fila 34, pagina M-440547, în calitate de unic       II. BUSACCA GIOVANNI, de cetățenie italiană,
asociat al GAM Alquiler Romania SRL, societate înființată   domiciliat în Italia, Oraș Vittoria, Str. Via Curtatone nr.
și funcționând în conformitate cu legislația din România   197, posesor al PAȘ nr. B 315368 eliberat de autoritățile
(numită în continuare „Societatea”), urmare a hotărârilor   italiene la data de 24.06.2004, respectiv al Cărții de
sale din data de 12.02.2008, decide modificarea actului    Identitate nr. AR 0292154 eliberată de autoritățile italiene
constitutiv al Societății după cum urmează:          din Vittoria la data de 25.06.2008, născut la data
  Articolul 1 — Modificarea structurii capitalului social  19.07.1977, în loc. Vittoria, Italia, în calitate de cesionar,
  Asociatul Unic aprobă prin prezenta modificarea      aduc următoarele modificări la actul constitutiv al
structurii capitalului social, ca urmare a transferului din  societății:
data de 11.02.2008. În urma transferului descris mai sus,     1. Retragerea din societate a domnului COCOȘILĂ
capitalul social se modifică și va avea următoarea      CRISTIAN - ADRIAN, prin cesionarea tuturor celor 20
structură:                          părți sociale a 10 lei, fiecare parte socială pe care le
  Grupo Internacional de Inversiones en Maquinaria     deține, în valoare totală de 200 lei, domnului BUSACCA
GAM S.A. - 6.000 de părți sociale, având fiecare o valoare  GIOVANNI, care devine astfel asociat unic.
nominală de 31 RON (echivalentul a 10 EUR) și o valoare      # Eu, COCOȘILĂ CRISTIAN - ADRIAN, în calitate de
nominală totală de 186.000 RON (echivalentul sumei de     cedent, declar că cedez 20 părți sociale în valoare totală
60.000 euro), reprezentând 100% din capitalul social;     de 200 lei, din cele 20 părți sociale pe care le dețin în
  Articolul 2 -Înlocuirea administratorului         calitate de asociat unic al societății, domnului BUSACCA
  Asociatul Unic aprobă prin prezenta înlocuirea      GIOVANNI, care se subrogă în toate drepturile și
administratorului GAM Noroeste S.L. cu Grupo         obligațiile mele de orice natură ce decurg din deținerea
Internacional de Inversiones en Maquinaria GAM S.A.,     părților sociale cesionate.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009                31

  Declar că am primit contravaloarea tuturor celor 20      pieilor prelucrate; 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și
părți sociale și că nu mai am nicio pretenție asupra       legumelor; 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor
profitului societății și nici asupra patrimoniului ei.      din carne; 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate,
  # Eu, BUSACCA GIOVANNI, în calitate de cesionar,        ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 4634 - Comerț
declar că am preluat de la cedentul COCOȘILĂ           cu ridicata al băuturilor 4635 - Comerț cu ridicata al
CRISTIAN - ADRIAN 20 părți sociale în valoare totală de      produselor din tutun 4636 - Comerț cu ridicata al
200 lei, reprezentând 100 % din capitalul social al        zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase 4637 -
societății, urmând să preiau și toate drepturile și obligațiile  Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
ce decurg din deținerea părților sociale cesionate, și că     4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
am cedat contravaloarea părților sociale.             inclusiv pește, crustacee și moluște 4639 - Comerț cu
  În urma cesiunii, capitalul social total este de 200 lei,   ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și
părțile sociale fiind în număr de 20 a câte 10 lei fiecare    tutun 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile 4642
parte socială. Părțile sociale aparțin în totalitate și      - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
exclusiv asociatului unic BUSACCA GIOVANNI, căruia îi       4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
aparțin, de asemenea, în totalitate și exclusiv beneficiile    gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 4644
societății, precum și toate riscurile și consecințele       - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie,
pierderilor, până la limita capitalului social.          și produse de întreținere 4645 - Comerț cu ridicata al
  2. Revocarea din funcția de administrator a domnului      produselor cosmetice și de parfumerie 4646 - Comerț cu
COCOȘILĂ CRISTIAN - ADRIAN și numirea domnului          ridicata al produselor farmaceutice 4647 - Comerț cu
BUSACCA GIOVANNI, având puteri depline pe perioadă        ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat
nelimitată.                            4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 4649
  3. Schimbarea denumirii societății din S.C. HR         - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
SOLUTII INTERNATIONAL S.R.L. în S.C. IBLEA            4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente
INTERNATIONAL S.R.L, conform dovezii privind           electronice și de telecomunicații 4661 - Comerț cu ridicata
disponibilitatea firmei nr. 470704 din 18.09.2008 eliberată    al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 4662 -
de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte 4665 - Comerț cu
București.                            ridicata al mobilei de birou 4666 - Comerț cu ridicata al
  4. Se schimbă domeniul principal de activitate cu Cod     altor mașini și echipamente de birou 4669 - Comerț cu
CAEN 683 Activități imobiliare pe bază de comision sau      ridicata al altor mașini și echipamente 4673 - Comerț cu
contract și activitatea principală cu cod CAEN 6831        ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
Agenții imobiliare.                        construcții și echipamentelor sanitare 4690 - Comerț cu
  5. Se extinde obiectul de activitate cu COD CAEN:       ridicata nespecializat.
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor         7. Radierea următoarelor activități secundare cuprinse
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe        în obiectul de activitate al societății: 7740 Leasing cu
oleaginoase; 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a     bunuri intangibile (exclusiv financiare); 8291 Activități ale
rădăcinoaselor și tuberculilor; 0119 Cultivarea altor plante   agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de
din culturi nepermanente; 0121 Cultivarea strugurilor;      raportare a creditului.
0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;          Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor,   nou act constitutiv.
nuciferilor și a altor pomi fructiferi; 0130 Cultivarea        (80/801741)
plantelor pentru înmulțire; 0141 Creșterea bovinelor de
lapte; 0142 Creșterea altor bovine; 0143 Creșterea cailor            Societatea Comercială
și a altor cabaline; 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor;
                                      IBLEA INTERNATIONAL - S.R.L.
0146 Creșterea porcinelor; 0147 Creșterea păsărilor;
0149 Creșterea altor animale; 0150 Activități în ferme
                                            NOTIFICARE
mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea
animalelor); 0161 Activități auxiliare pentru producția       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
vegetală; 0162 Activități auxiliare pentru creșterea       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
animalelor; 0163 Activități după recoltare; 0230         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
spontană; 5610 Restaurante (fast-food, pizzerie).         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  6. Se precizează următorul text la următoarele obiecte     IBLEA INTERNATIONAL SRL, cu sediul în București,
secundare ale societății: (inclusiv import - export) 4621     Aleea Dobrina, nr.8, bloc 49 C1, scara 1, etaj 8, ap. 101,
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și    sector 2, înregistrată sub nr. J40/21210/2005, cod unic de
tutunului neprelucrat; 4622 Comerț cu ridicata al florilor și   înregistrare 18222840, care a fost înregistrat sub
al plantelor; 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii;     nr.476302 din 22.09.2008.
4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al      (81/801742)
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 582/28.I.2009

          Societatea Comercială                    MONICA 20 părți sociale în valoare totală de 200 lei,
          SANTAREFLEX - S.R.L.                    reprezentând 100 % din capitalul social al societății,
                                        urmând să preiau și toate drepturile și obligațiile ce
             ACT ADIȚIONAL
                                        decurg din deținerea părților sociale cesionate, și că am
      LA ACTUL CONSTITUTIV                        cedat contravaloarea părților sociale.
 AL S.C. SANTAREFLEX S.R.L. SEDIUL SOCIAL:                    În urma cesiunii, capitalul social total este de 200 lei,
 BUCURESTI, STR. WASHINGTON NR. 24, AP. 1,
 SECTOR 1, J/40/15448/2005; CUI: 17940273;                  părțile sociale fiind în număr de 20 a câte 10 lei, fiecare
     CAPITALUL SOCIAL: 200 LEI                      parte socială.
  I. PESTER ILEANA MONICA, de cetățenie română,                 Părțile sociale aparțin în totalitate și exclusiv
domiciliată în Mun. București, Str. Washington, nr 24,             asociatului unic STOENICĂ GEORGETA, căruia îi
sect. 1, CNP: 2551211400570, identificată cu PA nr. ROU            aparțin, de asemenea, în totalitate și exclusiv beneficiile
11842893 emis de autoritățile române, la data de                societății, precum și toate riscurile și consecințele
30.05.2006, în calitate de asociat unic cedent și               pierderilor, până la limita capitalului social.
  II. STOENICĂ GEORGETA, de cetățenie română,
                                         Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
domiciliată în Mun. București, Calea Griviței nr. 224, bl. 6,
sc. B, ap. 1, sector 1, CNP: 2580316400555, identificată            nou act constitutiv.
cu CI seria RD nr. 135026 emisă de S.E.P., la data de                (82/801743)
04.10.2000, în calitate de cesionar, aducem următoarele
modificări la actul constitutiv al societăți:
  1 Retragerea din societate a doamnei PESTER
                                                 Societatea Comercială
ILEANA MONICA, prin cesionarea tuturor celor 20 părți
sociale a 10 lei, fiecare parte socială pe care le deține, în                   SANTAREFLEX - S.R.L.
valoare totală de 200 lei, doamnei STOENICĂ
GEORGETA, care devine astfel asociat unic.                                 NOTIFICARE
  # Eu, PESTER ILEANA MONICA, în calitate de                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cedent, declar că cedez 20 părți sociale în valoare totală
                                        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de 200 lei, din cele 20 părți sociale pe care le dețin în
calitate de asociat al societății, doamnei STOENICĂ              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
GEORGETA, care se subrogă în toate drepturile și                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
obligațiile mele de orice natură ce decurg din deținerea            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
părților sociale cesionate.                          SANTAREFLEX SRL, cu sediul în București, Str.
  Declar că am primit contravaloarea tuturor celor 20             Washington, nr.24, ap.1, sector 1, înregistrată sub nr.
părți sociale și că nu mai am nicio pretenție asupra
                                        J40/15448/2005, cod unic de înregistrare 17940273, care
profitului societății și nici asupra patrimoniului ei.
  # Eu, STOENICĂ GEORGETA, în calitate de cesionar,              a fost înregistrat sub nr.476383 din 22.09.2008.
declar că am preluat de la cedentul PESTER ILEANA                  (83/801744)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|344815|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 582/28.I.2009 conține 32 de pagini.        Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

								
To top