mof1_2001_022 by tradetrek

VIEWS: 4 PAGES: 8

									                                          PARTEA     I
Anul XIII Ñ Nr. 22                   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                               Luni, 15 ianuarie 2001


                                           SUMAR


Nr.                                        Pagina  Nr.                                           Pagina

      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                         40.    Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de
29.  Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de                           prefect al judeþului Galaþi .........................................       5
   prefect al judeþului Harghita .....................................       2  41.    Ñ Hotãrâre privind numirea în funcþia de prefect
30.  Ñ Hotãrâre privind numirea în funcþia de prefect                         al judeþului Galaþi ......................................................    6
   al judeþului Harghita ..................................................     2  42.    Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de
31.  Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de                           subprefect al judeþului Galaþi....................................        6
   subprefect al judeþului Harghita ...............................         2  43.    Ñ Hotãrâre privind numirea în funcþia de subpre-
                                                    fect al judeþului Galaþi...............................................      6
32.  Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de
   prefect al judeþului Gorj ............................................      3  44.    Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de
                                                    prefect al judeþului Dolj.............................................      7
33.  Ñ Hotãrâre privind numirea în funcþia de prefect
   al judeþului Gorj.........................................................    3  45.    Ñ Hotãrâre privind numirea în funcþia de prefect
                                                    al judeþului Dolj .........................................................    7
34.  Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de
   subprefect al judeþului Gorj ......................................       3  46.    Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de
                                                    subprefect al judeþului Dolj.......................................        7
35.  Ñ Hotãrâre privind numirea în funcþia de subpre-
   fect al judeþului Gorj .................................................     4        ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI
36.  Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de                            DE SÃNÃTATE ªI COLEGIULUI MEDICILOR
   prefect al judeþului Giurgiu .......................................       4              DIN ROMÂNIA
37.  Ñ Hotãrâre privind numirea în funcþia de prefect                   269/79. Ñ Ordin al preºedintelui Casei Naþionale de
   al judeþului Giurgiu ....................................................    4     Asigurãri de Sãnãtate ºi al preºedintelui Colegiului
                                                 Medicilor din România pentru aprobarea Normelor
38.  Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de                        metodologice de aplicare a Contractului-cadru pri-
   subprefect al judeþului Giurgiu .................................        5     vind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în
39.  Ñ Hotãrâre privind numirea în funcþia de subpre-                      cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate
   fect al judeþului Giurgiu ............................................      5     pentru anul 2001.......................................................        8
2    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22/15.I.2001

   HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                GUVERNUL ROMÂNIEI

              HOTÃRÂRE
   privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Harghita
      În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
  poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
  republicatã,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
     Articol unic. Ñ Domnul Kontesveller Iosif se elibereazã din funcþia de
  prefect al judeþului Harghita.
                   PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NÃSTASE
                            Contrasemneazã:
                         Ministrul administraþiei publice,
                            Octav Cozmâncã
     Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
     Nr. 29.

                GUVERNUL ROMÂNIEI

              HOTÃRÂRE
    privind numirea în funcþia de prefect al judeþului Harghita
      În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
  poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
  republicatã,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
     Articol unic. Ñ Domnul Duºa Mircea se numeºte în funcþia de prefect
  al judeþului Harghita.
                   PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NÃSTASE
                            Contrasemneazã:
                         Ministrul administraþiei publice,
                            Octav Cozmâncã
     Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
     Nr. 30.

                GUVERNUL ROMÂNIEI

               HOTÃRÂRE
  privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Harghita
      În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
  poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
  republicatã,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
     Articol unic. Ñ Domnul Sarca Mihai se elibereazã din funcþia de sub-
  prefect al judeþului Harghita.
                   PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NÃSTASE
                            Contrasemneazã:
                         Ministrul administraþiei publice,
                            Octav Cozmâncã
     Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
     Nr. 31.
   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22/15.I.2001            3

              GUVERNUL ROMÂNIEI

              HOTÃRÂRE
  privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Gorj
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
   Articol unic. Ñ Domnul Popescu Emil se elibereazã din funcþia de pre-
fect al judeþului Gorj.
                 PRIM-MINISTRU
               ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                       Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
   Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
   Nr. 32.

              GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTÃRÂRE
   privind numirea în funcþia de prefect al judeþului Gorj
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
   Articol unic. Ñ Domnul Greblã Toni se numeºte în funcþia de prefect
al judeþului Gorj.
                 PRIM-MINISTRU
               ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                       Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
   Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
   Nr. 33.

              GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTÃRÂRE
 privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Gorj
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
   Articol unic. Ñ Domnul Tomescu Aurel se elibereazã din funcþia de
subprefect al judeþului Gorj.
                 PRIM-MINISTRU
               ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                       Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
   Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
   Nr. 34.
4    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22/15.I.2001

               GUVERNUL ROMÂNIEI

              HOTÃRÂRE
    privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Gorj
     În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza
  dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
  nr. 69/1991, republicatã,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
     Articol unic. Ñ Domnul Vâlceanu Eugen se numeºte în funcþia de
  subprefect al judeþului Gorj.
                 PRIM-MINISTRU
                ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                      Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
     Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
     Nr. 35.

               GUVERNUL ROMÂNIEI

              HOTÃRÂRE
   privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Giurgiu
     În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza
  dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
  nr. 69/1991, republicatã,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
     Articol unic. Ñ Domnul Pãloiu Gheorghe se elibereazã din funcþia de
  prefect al judeþului Giurgiu.
                 PRIM-MINISTRU
                ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                      Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
     Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
     Nr. 36.

               GUVERNUL ROMÂNIEI

              HOTÃRÂRE
    privind numirea în funcþia de prefect al judeþului Giurgiu
     În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza
  dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
  nr. 69/1991, republicatã,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
     Articol unic. Ñ Domnul Marciu Ovidiu Cristian Dan se numeºte în
  funcþia de prefect al judeþului Giurgiu.
                 PRIM-MINISTRU
                ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                      Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
     Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
     Nr. 37.
   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22/15.I.2001            5

              GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTÃRÂRE
 privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Giurgiu
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
   Articol unic. Ñ Domnul Mesaroº Ion se elibereazã din funcþia de
subprefect al judeþului Giurgiu.
                 PRIM-MINISTRU
               ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                       Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
   Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
   Nr. 38.

              GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTÃRÂRE
 privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Giurgiu
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
   Articol unic. Ñ Domnul Bãdãlãu Nicolae se numeºte în funcþia de
subprefect al judeþului Giurgiu.
                 PRIM-MINISTRU
               ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                       Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
   Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
   Nr. 39.

              GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTÃRÂRE
  privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Galaþi
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
   Articol unic. Ñ Domnul Finþescu Leonard se elibereazã din funcþia de
prefect al judeþului Galaþi.
                 PRIM-MINISTRU
               ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                       Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
   Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
   Nr. 40.
6    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22/15.I.2001

                GUVERNUL ROMÂNIEI

               HOTÃRÂRE
     privind numirea în funcþia de prefect al judeþului Galaþi
      În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
  poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
  republicatã,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
     Articol unic. Ñ Domnul Mândru Traian se numeºte în funcþia de pre-
  fect al judeþului Galaþi.
                   PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NÃSTASE
                            Contrasemneazã:
                         Ministrul administraþiei publice,
                            Octav Cozmâncã
     Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
     Nr. 41.

                GUVERNUL ROMÂNIEI

              HOTÃRÂRE
  privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Galaþi
      În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
  poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
  republicatã,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
     Articol unic. Ñ Domnul Turcu Mihai se elibereazã din funcþia de
  subprefect al judeþului Galaþi.
                   PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NÃSTASE
                            Contrasemneazã:
                         Ministrul administraþiei publice,
                            Octav Cozmâncã
     Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
     Nr. 42.

                GUVERNUL ROMÂNIEI

              HOTÃRÂRE
   privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Galaþi
      În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
  poziþiilor art. 106 din (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
  republicatã,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
     Articol unic. Ñ Domnul Necula Marius Gerard se numeºte în funcþia
  de subprefect al judeþului Galaþi.
                   PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NÃSTASE
                            Contrasemneazã:
                         Ministrul administraþiei publice,
                            Octav Cozmâncã
     Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
     Nr. 43.
   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22/15.I.2001            7

              GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTÃRÂRE
  privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Dolj
   În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza
dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991, republicatã,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
   Articol unic. Ñ Domnul Popeci Constantin     se elibereazã din funcþia
de prefect al judeþului Dolj.
                 PRIM-MINISTRU
               ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                       Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
   Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
   Nr. 44.

              GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTÃRÂRE
   privind numirea în funcþia de prefect al judeþului Dolj
   În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza
dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991, republicatã,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
   Articol unic. Ñ Domnul Mondea Cornel se numeºte în funcþia de pre-
fect al judeþului Dolj.
                 PRIM-MINISTRU
               ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                       Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
   Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
   Nr. 45.

              GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTÃRÂRE
 privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Dolj
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dis-
poziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,

   Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
   Articol unic. Ñ Domnul Popescu I. Florea se elibereazã din funcþia de
subprefect al judeþului Dolj.
                 PRIM-MINISTRU
               ADRIAN NÃSTASE
                          Contrasemneazã:
                       Ministrul administraþiei publice,
                          Octav Cozmâncã
   Bucureºti, 11 ianuarie 2001.
   Nr. 46.
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 22/15.I.2001

 ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
    ªI COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
   CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE                      COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
        Nr. 269/12 ianuarie 2001                            Nr. 79/12 ianuarie 2001


                        ORDIN
      pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru
privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate
                      pentru anul 2001
    Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi preºedintele Colegiului Medicilor din România,
    în temeiul prevederilor:
    Ñ Statutului Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114
din 19 martie 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
    Ñ Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
    Ñ Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Colegiului
Medicilor din România,
    emit urmãtorul ordin:

  Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare             Art. 2. Ñ Prevederile prezentului ordin se aplicã
a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei         începând cu luna ianuarie 2001.
medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate pentru anul 2001, prevãzute în anexa*) care face            Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
parte integrantã din prezentul ordin.                     Oficial al României, Partea I.

         p. Preºedintele Casei Naþionale                       Preºedintele Colegiului Medicilor
           de Asigurãri de Sãnãtate,                              din România,
             Creþu Simion                               prof. dr. Mircea Cintezã

                                    Avizat
                              Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
                                 dr. Daniela Bartoº
     *) Anexa se publicã ulterior.




                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22/15.I.2001 conþine 8 pagini.               Preþul 2.768 lei    ISSN 1453Ñ4495

								
To top