mof2_1996_L2_12C

Document Sample
mof2_1996_L2_12C Powered By Docstoc
					                             PARTEA A II-A
Anul III Ñ Nr. 12/C           SINTEZA LUCRÃRILOR COMISIILOR                            Marþi, 18 iunie 1996
                       CAMEREI DEPUTAÞILOR


     SINTEZA LUCRÃRILOR COMISIILOR CAMEREI DEPUTAÞILOR
                        Perioada 10.06 Ð 13.06. 1996


                                 SUMAR
        Nr.                                                    Pagina
        1. Comisia pentru politicã economicã, reformã ºi privatizare...........                   1Ð2
        2. Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci..........................................              2
        3. Comisia pentru industrii ºi servicii..................................................           2
        4. Comisia pentru drepturile omului, culte ºi problemele minoritãþilor
          naþionale...........................................................................................    3
        5. Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi
          echilibru ecologic .............................................................................      3
        6. Comisia pentru sãnãtate ºi familie.................................................            3
        7. Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã .....                    3Ð4
        8. Comisia juridicã, de disciplinã ºi imunitãþi.....................................            4Ð5
        9. Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã                       5
  1. Comisia pentru politicã economicã,                   Comisia a continuat examinarea în fond a pro-
      reformã ºi privatizare                     iectului de Lege privind organizarea ºi funcþionarea
                                      cooperaþiei de consum ºi de credit.
  ªedinþa comisiei a avut loc în ziua de 12 iunie              În cadrul discuþiilor pe articole au fost acceptate
1996, între orele 8,30Ð13,30.                       cu majoritate de voturi unele amendamente
  Au fost prezenþi 20 deputaþi, lipsind domnii              propuse de cãtre deputaþi sau cuprinse în avizele
deputaþi: Teodoriu Bujor-Bogdan, Bran Vasile,               primite de la comisiile sesizate în acest scop.
Moinescu Dumitru, Ruse Corneliu Ñ Grupul parla-                Comisia a hotãrât cu majoritate de voturi admi-
                                      terea cu modificãri a proiectului de lege sus-amintit.
mentar P.D. (F.S.N.); Seniuc Corneliu, Veber
                                       De asemenea, comisia a luat în discuþie sesiza-
Laurenþiu-Constantin Ñ P.D.S.R.; Cristea Gheorghe Ñ            rea unor parlamentari U.D.M.R. din judeþul Covasna
                   ,
P.N.Þ.C.D.; Luca Raymond Ñ P.L. 93; Vosganian               referitoare la situaþia creatã la S.C. I.S.A.M.A. S.A.
Varujan Ñ Grupul parlamentar al minoritãþilor               ºi a hotãrât constituirea unei comisii de anchetã
naþionale, ºi Vrabie Cornel Ñ P.R.M.                    formatã din 3 parlamentari (Munteanu Viorel Ñ
  2          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C

P.D.S.R., Birtalan çkos Ñ U.D.M.R., Floruþa          3. Scrisoarea directorului general al ziarului
Crãciun Ñ P.U.N.R.), care sã se deplaseze la faþa      Bursa, domnul Florin Goldstein.
locului în perioada 17Ð20.VI.a.c.                                    SECRETAR,
                        SECRETAR,                         Vida Iuliu
                  ec. Viorel Munteanu
                                3. Comisia pentru industrii ºi servicii
 2. Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci
                                Domnul preºedinte Mihail Pãrãluþã anunþã cã
  Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci ºi-a des-    ºedinþa este statutarã.
fãºurat lucrãrile în ziua de 12 iunie 1996, între       Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea
orele 8,30Ð16,30.                      de zi:
  Au fost prezenþi un numãr de 17 deputaþi, lip-       1. Dezbaterea ºi avizarea pe fond a proiectului
sind domnii deputaþi: Brânzei Gheorghe Ñ Grupul       Legii minelor.
parlamentar P.U.N.R.; Partal Petre Ñ Grupul parla-       Invitaþi: Agenþia Naþionalã pentru Resurse
mentar al P.D. (F.S.N.); Lupuþiu Teodor Ñ Grupul      Minerale, Ministerul Industriei, R.A.H. Petroºani,
parlamentar al P.D. (F.S.N.); Pantiº Sorin Ñ inde-     R.A.L. Oltenia, R.A. Metale Rare Bucureºti, R.A.
pendent; Patriciu Dan Costache Ñ Grupul parla-       Ape Minerale Bucureºti, R.A. Pb. Zn. Baia Mare.
         ,
mentar al P.L. 93+P.A.C.                    Dupã dezbaterea tuturor articolelor, comisia este
  I. În cadrul ºedinþei, Comisia pentru buget,      de acord ºi avizeazã favorabil, dar cu
finanþe ºi bãnci, la care au participat reprezentanþi    amendamente, acest proiect de lege.
ai Ministerului Finanþelor, Ministerului Comerþului ºi     2. Dezbaterea ºi avizarea propunerii legislative
ai Direcþiei generale a vãmilor, a examinat ºi dez-     pentru modificarea Legii nr. 136/1994 pentru apro-
bãtut, în fond, urmãtoarele proiecte de acte        barea Ordonanþei Guvernului nr. 29/22 iulie 1994
normative:                         privind constituirea ºi utilizarea Fondului special
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea         pentru dezvoltarea sistemului energetic.
Ordonanþei Guvernului nr. 14/1996 pentru ratificarea      Comisia aprobã, cu un vot împotrivã, Ordonanþa
Acordului de împrumut (împrumutul de ajustare a       Guvernului nr. 29/1994.
sectorului financiar ºi al întreprinderilor Ñ FESAL)
                                3. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru
                              pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la Washington,
                              României ºi Guvernul Georgiei în domeniul trans-
la 19 ianuarie 1996.
                              porturilor internaþionale rutiere, a Acordului dintre
  2. Proiectul de Lege pentru aderarea României
                              Guvernul României ºi Guvernul Georgiei privind
la Convenþia internaþionalã privind Sistemul armoni-
                              serviciile aeriene, a Acordului dintre Guvernul
zat de denumire ºi codificare a mãrfurilor, inclusiv
                              României ºi Guvernul Georgiei privind navigaþia
la anexa acesteia, încheiatã la Bruxelles, la
                              maritimã comercialã, semnate la Tbilisi, la data de
14 iunie 1983.
  3. Propunerea legislativã pentru modificarea Legii   26 martie 1996.
gospodãriei comunale nr. 4/1981.                Se aprobã în unanimitate, fãrã amendamente.
  II. De asemenea, s-au avizat urmãtoarele acte       4. Dezbaterea ºi avizarea proiectului de Lege
normative:                         pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
  1. Proiectul de Lege pentru aprobarea          României ºi Guvernul Republicii Azerbaidjan în
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 1/1996 pri-     domeniul transporturilor internaþionale rutiere, a
vind drepturile personalului a cãrui activitate a fost   Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul
temporar întreruptã ca urmare a limitãrii furnizãrii    Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene, a
energiei electrice în perioada 9Ð26 februarie 1996;     Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul
  2. Propunerea legislativã privind protecþia socialã   Republicii Azerbaidjan privind navigaþia maritimã
a salariaþilor afectaþi de întreruperea activitãþii agen-  comercialã, semnate la Baku, la data de 27 martie
þilor economici determinatã de criza de energie.      1996.
  S-au întocmit rapoarte de fond ºi, respectiv,       Se avizeazã fãrã amendamente.
avize la proiectele de acte normative sus-menþiona-      5. La punctul Diverse se pune în discuþie pro-
te.                             iectul de Lege pentru aplicarea prevederilor
  III. De asemenea, la Diverse comisia a dezbãtut     Convenþiei privind interzicerea dezvoltãrii stocãrii ºi
urmãtoarele:                        folosirii armelor chimice ºi distrugerea acestora.
  1. Analiza referitoare la plãþile restante realizatã    Proiectul se avizeazã cu observaþiile Consiliului
de Banca Naþionalã a României.               Legislativ.
  2. Solicitarea Fundaþiei Oamenilor de ªtiinþã Ñ      PREªEDINTE,
Prahova.                           Mihail Pãrãluþã
           MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C           3

  4. Comisia pentru drepturile omului,          din partea Grupului parlamentar al Partidului
 culte ºi problemele minoritãþilor naþionale        Democraþiei Sociale din România, care se gãseºte
                              într-o deplasare în strãinãtate.
  ªedinþa comisiei a avut loc în ziua de 12 iunie
1996, între orele 8,30Ð11,30.                 Comisia a continuat examinarea în fond a pro-
  Au fost prezenþi un numãr de 18 deputaþi, lip-     iectului de Lege a locuinþei, în prezenþa reprezen-
sind deputaþii: Wittstock Eberhard-Wolfgang, din      tanþilor Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Grupul parlamentar al minoritãþilor naþionale, Andr‡s   Teritoriului ºi ai Uniunii Naþionale a Asociaþiilor de
Imre, membru al Grupului parlamentar al Uniunii      Locatari (U.N.A.L.), finalizarea acestuia urmând sã
Democrate Maghiare din România, Duþu Ion, din       aibã loc în ºedinþa viitoare prin dezbaterea ºi adop-
Grupul parlamentar al Partidului România Mare,       tarea anexelor.
Nicolicea Eugen, din Grupul parlamentar al          PREªEDINTE
Partidului Democraþiei Sociale, Nistor Vasile, mem-     dr. Mircea Ciumara
bru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat
(F.S.N.).                           6. Comisia pentru sãnãtate ºi familie
  În ºedinþa sa din 12 iunie a.c., Comisia pentru
drepturile omului, culte ºi problemele minoritãþilor      ªedinþa comisiei a avut loc în comun cu
naþionale a dezbãtut ºi avizat favorabil urmãtoarele    Comisia pentru muncã ºi protecþie socialã în ziua
proiecte de lege ºi propuneri legislative:         de 12 iunie 1996, între orele 9,00 ºi 13,00.
  Ð proiectul de Lege pentru modificarea ºi com-       La lucrãrile ºedinþei au participat 13 deputaþi,
pletarea Codului de procedurã penalã;           lipsind doamna deputat dr. Cojocaru Aniºoara ºi
  Ð propunerea legislativã pentru modificarea ºi     domnii deputaþi dr. Dobrescu Mihai, dr. Câutiº
completarea Codului penal, Codului de procedurã      Gheorghe, dr. Marinescu Bogdan, dr. Marinescu
penalã ºi a Legii nr. 61/1991, iniþiatã de domnul
                              Ioan, dr. Ota Alexandru ºi dr. Udrea Florian.
deputat Nestor Cãlin;
  Ð propunerea legislativã pentru modificarea Legii      Cele douã comisii au examinat în fond proiectul
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acorda-  Legii asigurãrilor sociale pentru sãnãtate. În cadrul
rea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, pre-   discuþiilor pe articole au fost acceptate cu
cum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din     majoritate de voturi unele amendamente propuse
Decembrie 1989;                      de cãtre deputaþi sau cuprinse în avizele primite de
  Ð proiectul de Lege privind declararea ºi contro-    la comisiile sesizate în acest scop.
lul averilor demnitarilor, funcþionarilor publici ºi ale    Dezbaterile pe marginea acestui proiect de lege
unor persoane cu funcþii de conducere;           au fost acceptate.
  Ð proiectul de Lege pentru completarea ºi modi-                           SECRETAR
ficarea Ordonanþei Guvernului nr. 39/1994 privind                          dr. Berciu Ion
stabilirea unor coeficienþi de ierarhizare a salariilor
de bazã pentru personalul din sectorul bugetar,
                                 7. Comisia pentru culturã, arte,
aprobatã prin Legea nr. 134/1994.
  De asemenea, în aceeaºi ºedinþã, comisia a mai         mijloace de informare în masã
examinat propunerea legislativã pentru modificarea      ªedinþa comisiei a avut loc în ziua de 12 iunie
ºi completarea Legi nr. 134/1994 pentru aprobarea     1996.
Ordonanþei Guvernului nr. 39 din 5 august 1994        Au fost prezenþi 15 deputaþi, lipsind doamna
pentru îmbunãtãþirea coeficienþilor de ierarhizare a
                              deputat Rada Istrate (Grupul parlamentar P.D. Ñ
salariilor de bazã pentru personalul din sectorul
bugetar ºi propunerea legislativã pentru modificarea    F.S.N.) ºi domnii deputaþi Alexandru Sassu (Grupul
termenului-limitã pentru eliberarea cãrþilor de alegã-   parlamentar P.D. Ñ F.S.N.), Cãlin-Emil Anastasiu,
tor stabilit prin art. 92 din Legea nr. 68/1992, care   Nicolae Drãghiea, Ionel Roman (independenþi),
au fost respinse cu majoritate de voturi.         Constantin Romeo Dragomir (Grupul parlamentar
                                ,
 VICEPREªEDINTE                      P.L. 93+P.A.C.) ºi ªtefan Tcaciuc (Grupul parlamen-
 Otto-Ernest Weber                    tar al minoritãþilor naþionale).
                               Pe ordinea de zi s-au aflat urmãtoarele:
 5. Comisia pentru administraþie publicã,           1. Întrevedere cu domnul Emanuel Isopescu în
amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic       legãturã cu modul în care Societatea Românã de
 ªedinþa comisiei a avut loc în ziua de 12 iunie     Televiziune contribuie la informarea cetãþenilor cu
1996, conform programului de lucru stabilit.        privire la alegerile locale.
 Au fost prezenþi 21, din cei 22 de membri ai        2. Propunerea legislativã privind Legea de orga-
comisiei, lipsind domnul deputat Radu-Liviu Bara,     nizare a Guvernului.
 4          MONITORUL    OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C

  În urma dezbaterii, propunerea legislativã a fost      b) propunerea legislativã pentru asigurarea con-
avizatã negativ, cu 11 voturi pentru ºi douã voturi    formitãþii legislaþiei cu prevederile Constituþiei
împotrivã.                         României.
  3. Dezbaterea Raportului de activitate al          2. În avizare:
Consiliului Naþional al Audiovizualului pe anul 1995.     2.1. Au fost avizate în forma prezentatã în
În urma discuþiilor, comisia a hotãrât amânarea      comisie:
dezbaterilor pentru proxima sa ºedinþã, constatând       a) proiectul de Lege pentru aprobarea
necesitatea unui examen mai aprofundat al proble-     Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 1/1996 pri-
maticii puse în discuþie.                 vind drepturile personalului a cãrui activitate a fost
  4. Examinarea situaþiei propunerilor de candidaþi    temporar întreruptã ca urmare a limitãrii furnizãrii
pentru Consiliul de administraþie al Societãþii      energiei electrice în perioada 9Ð26 februarie 1996;
Române de Televiziune, ca urmare a adresei           b) proiectul de Lege pentru ratificarea Convenþiei
Biroului permanent nr. 440 din 3 iunie 1996.        europene pentru reprimarea terorismului, adoptatã
  Luând în discuþie materialele prezentate, comisia    la Strasbourg, la 27 ianuarie 1977;
a constatat cã nici una dintre alegerile organizate      c) proiectul de Lege pentru aprobarea
în cadrul Societãþii Române de Televiziune în       Ordonanþei Guvernului nr. 14/1996 pentru ratificarea
cursul lunii mai 1996 nu poate fi validatã, având în    Acordului de împrumut dintre România ºi Banca
                              Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
vedere cã nu au fost respectate condiþiile stipulate
                              semnat la Washington, la 19 ianuarie 1996;
în Protocolul încheiat în aprilie 1995 cu privire la
                                d) proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului
derularea acestor alegeri. Ca atare, este necesarã
                              dintre Guvernul României ºi Guvernul Georgiei în
repetarea alegerilor, cu respectarea condiþiilor din
                              domeniul transporturilor internaþionale rutiere, a
Protocolul mai sus menþionat, potrivit adresei
                              Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul
Biroului permanent nr. 318 transmisã la 6 mai       Georgiei privind serviciile aeriene, a Acordului dintre
1996 Societãþii Române de Televiziune.           Guvernul României ºi Guvernul Georgiei privind
  5. Diverse.                       navigaþia maritimã comercialã, semnate la Tbilisi, la
 VICEPREªEDINTE
                              data de 26 martie 1996;
 Petre Sãlcudeanu                       e) proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului
                              dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii
    8. Comisia juridicã, de disciplinã         Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaþionale
         ºi imunitãþi               rutiere, a Acordului dintre Guvernul României ºi
  În ºedinþa din 12 iunie 1996, care s-a desfãºu-    Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile
rat între orele 9,00Ð16,00, Comisia juridicã, de dis-   aeriene ºi a Acordului dintre Guvernul României ºi
ciplinã ºi imunitãþi a examinat ºi a hotãrât cu majo-   Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigaþia
                              maritimã comercialã, semnate la Baku, la data de
ritate de voturi asupra urmãtoarelor iniþiative legisla-
                              27 martie 1996;
tive:
                                f) propunerea legislativã privind reorganizarea
  1. În fond:
                              Casei de Economii ºi Consemnaþiuni din România
  1.1. Au fost examinate ºi s-a hotãrât cu majori-
                              în societate pe acþiuni.
tate de voturi sã se recomande plenului sã fie
                                2.2. A fost avizat, cu recomandãri pentru comi-
adoptate:                         sia sesizatã în fond, proiectul de Lege pentru com-
  a) proiectul de Lege pentru modificarea Codului    pletarea ºi modificarea Ordonanþei Guvernului
penal, adoptat de Senat în ºedinþa din ziua de       nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienþi de
18 martie 1996, ce a fost dezbãtut în prezenþa       ierarhizare a salariilor de bazã pentru personalul
reprezentanþilor Ministerului Justiþiei, Curþii Supreme  din sectorul bugetar, aprobatã prin Legea
de Justiþie ºi Parchetului General, care au participat   nr. 134/1994.
ca invitaþi la lucrãrile comisiei;               De la ºedinþã au lipsit domnii deputaþi: Dobrescu
  b) propunerea legislativã pentru modificarea Legii   Ion Ñ independent, Marta Nora Þãrnea, fiind în
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acorda-  concediu medical ºi Adrian Severin, ambii din
rea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, pre-   Grupul parlamentar P.D. (F.S.N.), Roºca Nicolae,
cum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din     din Grupul parlamentar P.D.S.R., Tokay Gheorghe,
Decembrie 1989.                      din Grupul parlamentar U.D.M.R., ºi Tãnasie Petru,
  1.2. Au fost examinate ºi cu majoritate de voturi   independent, fiind în concediu medical.
s-a hotãrât sã se recomande plenului sã nu           Deºi au fãcut act de prezenþã, au participat par-
adopte:                          þial la lucrãrile comisiei urmãtorii deputaþi: Popescu
  a) propunerea legislativã privind modificarea ter-   Emil-Teodor ºi Dobrescu Rãsvan, din Grupul parla-
menului-limitã pentru eliberarea cãrþilor de alegãtor;   mentar P.N.Þ.C.D., Iosif Ovidiu-Valeriu, din Grupul
          MONITORUL   OFICIAL  AL  ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C          5

parlamentar P.U.N.R., Mureºan Ion, din Grupul par-   Au lipsit domnii deputaþi Petre Roman, Grupul
lamentar P.R.M., Toduþ Gheorghe, din Grupul parla-  parlamentar P.D. (F.S.N.); Cãlin Nestor, Grupul par-
       ,                   lamentar social-democrat al P.S.D.R.
mentar P.L. 93, ºi George-Iulian Stancov, din
Grupul parlamentar P.D. (F.S.N.), între orele      Comisia a desfãºurat urmãtoarele activitãþi:
11,00Ð11,15, 10,45Ð16,00, 9,00Ð13,00, 9,00Ð11,00,    1. Continuarea analizei în fond a proiectului de
11,00Ð11,30 ºi respectiv 9,00Ð14,00.         Lege privind organizarea ºi funcþionarea trupelor de
 PREªEDINTE                     jandarmi.
 Aurel ªtirbu                     Concomitent s-au analizat ºi prevederile celor
                           douã propuneri legislative care se referã la aceeaºi
 9. Comisia pentru apãrare, ordine publicã      materie.
     ºi siguranþã naþionalã            2. Probleme organizatorice privind activitatea
                           comisiei în perioada urmãtoare, precum ºi participa-
 Lucrãrile comisiei s-au desfãºurat în ziua de   rea unor deputaþi la activitãþi internaþionale.
12 iunie 1996, între orele 8,30Ð15,00.                             SECRETAR,
 La ºedinþã au participat 20 deputaþi.                        Constantin Ionescu
       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
      cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
      Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 614.17.39.

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 12/C/1996 conþine 6 pagini.       Preþul 276 lei  40.816

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:74
posted:9/23/2010
language:Romanian
pages:6