; Verslag oudercomit
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Verslag oudercomit

VIEWS: 11 PAGES: 4

 • pg 1
									Verslag ouderraad                                  01-02-2006

Aanwezig       Nady, Ulla, Sonja, Kristien, Marleen, Peggy, Gerda, Ludovik, Ingrid, Ann, Friedl,
           Monique, Christel, Els1, Els2, Geert, juf. Ria, juf. Lieve VR, meester Geert

Verontschuldigd    Valerie, Sonja D.B.

Welkom        we verwelkomen een nieuw lid : Kristien Geeroms, mama van Elien uit KL1,
           we verwelkomen ook 2 stagiaires-kleuterjuffen

Vorig verslag
geen bemerkingen

Voorbije activiteiten, een terugblik
Marselaersbos         5e en 6e LJ
meevaller, een keer iets anders

Kerstboom op de speelplaats LS + KL
sfeervol, voor herhaling vatbaar


Alles met de bal.       3e en 4e LJ
sportactiviteit die uitgaat van SVS (stichting Vlaamse scholensport),
kinderen kunnen tijdens deze activiteit eens proeven van allerlei balsporten

Dikke truiendag           LS
hoe voelt lagere temperatuur in de klas aan? (Welzijnszorg)
Voor sommige kinderen mocht het nog wat kouder zijn.

Crea-dag            LS
creatief rond Kerst, kinderen enthousiast


Koekenverkoop Pakistan    6e LJ
iedereen enthousiast toen het bedrag voor een tent was verdiend,
(er was bijna genoeg voor 2 tenten)

Nieuwjaarsreceptie      O.R, schoolteam, schoolbestuur, inrichtende macht
geslaagd idee, realisatie minder geslaagd,
iedereen betaalde zijn bijdrage van €18,
meester Marc en meester Geert willen graag de volgende editie zelf organiseren (waarvoor dank)

Proefwerk en         4e->6eLJ
verliepen in ontspannen sfeer in 4 e leerjaar want kregen niet meer stempel PROEFWERKEN   en omvatten niet
meer de vakken WERO en godsdienst, zo krijg je een mooie overgang naar de proefwerken van het 5 e LJ.
Ouders voelen er zich nog onzeker bij : hoe lang mo eten de kinderen leren, wat moeten ze preci es leren, hoe
pak ik die week aan… .?
Vraag van een ouder : kan het schema van de te verwerken leerstof niet voor de kerstvakantie worden
meegegeven ? reactie leerkrachten : neen, het is niet de bedo eling dat er ti jdens de vakantie wordt aan
gewerkt.
Kan er misschien tijdens de infoavond (september) alvast wat meer uitleg over gegeven worden?


Theaterbezoek Kollebloem   3e en 4e LJ
Heel mooi afgewerkt, erg geslaagd !
Op bedrij fsbezoek     3e KL
Bezocht en garage D e Smedt, De Decker-Van Riet, bakkerij De Smedt en het postkantoor. Ze werden overal
heel goed ontvangen en begel eid zodat het een succes werd voor de kinderen.


Op ziekenhuisbezoek Bornem 2 e LJ
Goed begel eid, kregen pakket lesmateriaal mee naar school.


Circus op school       5e en 6e LJ
Erg geslaagd. Vormt aanzet om opnieuw meer te gaan werken met de speelkoffers waaraan zelf gemaakt
circusmateriaal zal worden toegevoegd.
(elke klas heeft recht op 2 dagen sportactiviteit wat bij ons wordt ingevuld met ½ dag schaatsen, ½ dag
Rollebolle (KL) of Kronkeldidoe (1 e graad), Alles met de bal (2e graad) of Circus op school (3e graad) + de
sportdag op het einde van het schooljaar.

Komende activiteiten, een vooruitblik

  Carnaval 24 februari   KL en LS
LS zal een opdrachtenparcours afleggen met zoektocht naar attributen die de leerkracht en (verkleed)
ontbreken.
O.R. wil op vraag van de school graag pannenkoeken bakken.
KL in de voormiddag : Sonja, Ingrid, Els1, Els2, Ulla, valerie
           Vanaf 8.30u., verkleed (iemand een idee? )
LS in de namiddag : Monique, Peggy, Els1, Els2, Christel, valerie, Ulla
            Vanaf 13u., verkleed (idee? )

Bakplaten : Peggy, Gerda, Els1, Els2, juf. Ria
Drank wordt geschonken door Friesland Foods.

  Peter Adriaenssens      6 maart     ouders
1e shift vertrekt om 19u. bij Nady (Peggy, Valeri e, Ludovik, Els1, Nady, Sonja, Gerda, Marleen)

2e shift komt iets later (Els2, Monique, Ingrid, An : spreken nog verder af)

Enkele ouders zijn ook lid van VCOV en betaalden hun lidgeld waardoor ze recht hebben op gratis activiteit.
Kaarten voor deze avond kosten €5 /stuk en we vinden het eerlijk ten opzichte van de leden dat de niet -leden
hun inkom betalen.

 Oudercontact       14 maart      L.S.
Helpers voor de opvang : Ulla (?), Els1, Els2, Nady (?), Marleen (?) + eventueel Peggy  (laatste shift)

  Eet festijn    26 maart   thema LENTE, BLOEMEN
Jero en werkt aan affiche, Ludovik aan de sponsoring van de onderleggers (worden aangeschreven : alle
KMO-l eden + ouders met een zaak buiten Malderen)

Hans zorgt voor chix-fingers (laatste jaar), mayo en ketchup (waarvoor alvast dank)

Wie kan niet of beperkt meehelpen ? Ulla kan niet, Christel tot 16u. (Bart wil ook helpen bvb. tap)

We schak elen ook de helpende handen in en werken met shifts daar waar mogelijk.

We voorzien opnieuw een speelhoekje dat zal begeleid worden door de kleuter -stagaires (die zich vrijwillig
kandidaat stellen!!!)

We voorzien ook spelletjes op de onderleggers en indien mogelijk kleurpotloodjes (Gamma, …? ).
Er zal ook weer een prijsvraag zijn.

We behouden de tarieven van vorig jaar behalve voor drank ; wordt €1.25 ipv 1.20.

HELPERS GEVRAAGD
Zaterdag : graag wat mannen om de aansluiting tap aan te leren (volgend jaar zullen we Ludovik daar
moeten missen) + mensen voor klaarzetten zaal + kuisen groenten (saus en so ep).
Wie kan wordt verwacht om 9u.

Zondag : vanaf 9u. mensen die groenten willen snijden (Peggy, Els1, Nady …. )  Sprek er over PC-gebruik 19 april    ouders
In samenwerking met Gezinsbond.
Dhr. Stef Van Malderen (directeur basisschool uit Mechel en) komt bij voorkeur praten over veilig
internet-gebruik + aanraden van sites en software).
Ludovik contacteerde het tijdschrift NETWERK die ons onverkochte exemplaren zullen bezorgen van hun
nummer met ‘veilig internetten’ als hoofdthema.
Zetten we een mandje voor een vrijwillige bijdrage?

Financieel
Geen recente uitgaven.

Gordijnen zijn klaar maar zullen pas na krokusvakantie (plaatsing dubbel glas) kunnen opgehangen worden
(blijven voorlopig in de winkel).

We boden de school aan om educatieve uitstapjes te sponsoren :
Vraag om uitstap 5e en 6e naar Technopolis + stadsbezoek Mechelen (€14/kind) te financieren: OK
We verwachten ook nog voorstellen van andere klassen.

Schoolraad
verbouwingen
  - luifel ten laatste grote vakantie 2006
  - dubbele beglazing
  - vernieuwing sanitair kleuterspeelplaats + LS
  - verzakkingen in de kleuterspeelplaats zullen worden hersteld
  - ondergrond aan de fietsenstalling zal effen worden gemaakt

verni euwd inschrijvingsbeleid
Broertjes of zusjes van kinderen reeds op school krijgen voorrang bij inschrijving .

En verder
er zijn 4 nieuwe kindjes in KL1

voor de vervanging van juf. Veerle (bevallingsverlof) moet er eerst nagegaan worden of er mensen zijn uit de
scholengemeenschap die uren beschikbaar hebben. In dit geval is dat iemand uit Virgo Sapiens die op
maandag en vrijdag kan komen. Uiteraard geniet zowel bij ouders als leerkrachten iemand die fulltime kan
komen de voorkeur maar de wet beslist hier anders over.

Allerlei
We kregen een k erstkaartje van juf. Godelieve en van het Gildenhuiscomité.

De verkeerssituatie rond de school blijft ons verontrusten. De gemeent e beloofde ons paaltjes aan het
zebrapad maar dit is volgens ons niet voldoende. Het naderen van onze school moet duidelijk zichtbaar
worden met
bvb. knipperlichten
We besluiten namens de ouderraad een brief (die we vorig jaar ook al wilden versturen) aan de gem eente te
richten. Er moet iets worden gedaan (cfr. Gemeenteschool) zowel aan de kant van het Gildenhuis als aan de
schoolpoort.

Els1, bedankt voor de pannenkoek en.VOLGENDE VERGADERING OP 8 maart OKTOBER om 20u, leraarslokaal.

								
To top