Docstoc

Bangsa Melayu Mengikut Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah

Document Sample
Bangsa Melayu Mengikut Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Powered By Docstoc
					  BANGSA MELAYU MENGIKUT
ULAMA’ AHLU SUNNAH WAL JAMAAH
DALIL BANGSA

Ertinya: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami
ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan kami
jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak
supaya kamu berkenal-kenalan diantara kamu.
Sesungguhnya orang yang paling mulia dikalangan
kamu adalah mereka yang paling bertaqwa disisi Allah
Taala (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).
Sesungguhnya Allah sangat mengetahui lagi amat
mendalam pengetahuanNya (akan keadaan dan
amalan kamu)”
                   (Al Hujurat – 13)
ASAL USUL
BANGSA MELAYU

Adapun Bangsa Melayu berasal dari isteri ketiga Nabi
Ibrahim as yang bernama Siti Qanturah. Dari pernikahan
ini dikurniakan 6 anak - Zimran, Jokshan, Medan, Midian,
Ishbak dan Shuah. Dari keturunan inilah berkembang-
biak Bani Jawi - Bani (Kaum/Kelompok) JiWi (Ji = satu
; Wi = Widhi atau Tuhan). Jadi makna Bani Jawi (JiWi)
adalah kaum yang menyakini adanya satu Tuhan

                   Ibnu Athir al-Jazari
                Kitab al-Kamil fi at-Tarikh
ASAL USUL
BANGSA MELAYU

Kebanyakan mereka berhijrah dan menetap di sebelah
negeri di “atas angin” (al-Jawwu) iaitu negeri Asia Timur
dan membentuk beberapa kerajaan yang besar seperti
Kerajaan Melayu Champa dan Langkasuka. Apabila
berlaku peperangan demi perperangan, ramai yang
tinggal di kawasan tersebut berhijrah ke gugusan pulau-
pulau di nusantara dan membentuk pula beberapa
kerajaan dan negeri. Mengikut istilah Bahasa Sanskrit
bahawa penghijrahan dari tanah besar ke kepulauan
nusantara di sebut sebagai MELAYU
                   Ibnu Athir al-Jazari
                Kitab al-Kamil fi at-Tarikh
ASAL USUL
BANGSA MELAYU
• Kajian DNA oleh penyelidik UKM terhadap 86 lelaki Melayu telah
 membuktikan bahawa 27% variant Mediterranean terdapat dalam darah
 DNA Melayu. Dalam kamus sains, DNA Mediterranean adalah bermaksud
 bangsa Bani Israel

• Kajian DNA oleh penyelidik USM 2008 membuktikan bahawa
 Minangkabau (satu dari rumpun Melayu Pagar Ruyung) dan Kelantan
 (satu dari rumpun Melayu Fathani) adalah baka Melayu asli

• Kajian akeologi UKM selama 38 tahun (1972-2010) membuktikan bahawa
 rumpun Melayu adalah penduduk asal Malaysia sejak 40,000 tahun

• Sejarah keturunan Raja-raja Bugis yang ditulis oleh Habib Abdullah bin
 Abu Bakar al-Hadad mengesahkan bahawa nasab keturunan rumpun
 Melayu Bugis adalah hasil perkahwinan Nabi Sulaiman as dengan Ratu
 Balqis (Puteri Saba‟)
TONGGAK KEMULIAAN
BANGSA MELAYU
BANGSA   AGAMA    NEGARA
 bahasa   aqidah    siasah
 budaya  pendidikan  pentadbiran
 sejarah
(1) BAHASA
Bahasa Melayu adalah yang paling ringan (mudah)
bahasa penduduk wilayah-wilayah itu. Kerana itulah
kebanyakan orang Hijaz/Arab menggunakan bahasa
Melayu dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa
tersebut, yang berlainan bahasa mereka dengan bahasa
Melayu.

              Syeikh Ahmad al-Fathani
               Kitab Tashil Nailil Amani
KUPASAN
• TS Khir Johari menghapuskan tulisan jawi pada tahun 1965.
 Akibatnya kita tidak boleh membaca/menulis jawi dan tak boleh
 mengaji kitab ulama Melayu/al-Quran. Kesilapan telah pun
 dibuat, kini Kerajaan terpaksa membetulkan kembali keadaan
 melalui modul J-QAF. Manakala, Sekolah Arab dan Pondok
 menjadikan tulisan jawi sebagai medium tulisan rasmi mereka.
 Lawatilah http://www.ejawi.net/v3/

• Golongan yang ingin menyama-tarafkan bahasa Melayu dengan
 lain-lain bahasa, contohnya papan-papan tanda nama jalan
 dalam 3 bahasa di Pulau Pinang. Bahasa Melayu kini berjaya
 menjadi pengantar rasmi dalam perkhidmatan awam, sekolah,
 mahkamah, istana, dewan rakyat, institusi pengajian tinggi dll.
 Matlamat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi
 tertakluk kepada penguasaan bangsa ini dalam bidang ekonomi
(2) SEJARAH

Ketahui olehmu bahawa Ilmu Tarikh itu daripada sebesar-
besar segala kadarnya. Dan terlebih cemerlang dalam
segala kelam, tercengang itu qamarnya. Ia memberi faedah
akan yang mempunyainya akan cerdik dan tajam
penilikkannya. Adapun ahli tanah Melayu kita, maka tiadalah
mereka itu memperduli dengan sya‟an tawarikh. Hingga
jahilah mereka itu akan ahwal segala masa yang telah lalu
atas negeri mereka daripada beberapa masa yang hampir.
Bahkan tiada mengetahui mereka itu akan nama-nama
nenek moyang mereka itu

                 Syeikh Ahmad al-Fathani
                   Kitab Hadiqatul Azhar
KUPASAN
• Mata pelajaran sejarah tidak menjadi subjek teras di zaman era
 PM Dr Mahathir. Akibatnya, generasi muda tidak kenal jati diri
 dan hilang semangat patriotisme kepada negara. Parti
 pembangkang ingin membuat tafsiran semula sejarah negara ini
 bagi menutup kesilapan silam dan asal-usul mereka. PM
 Abdulah Badawi pada tahun 2009 membuat keputusan untuk
 menjadikan subjek ini wajib lulus dan subjek teras di sekolah
 rendah/menengah menjelang 2011

• Golongan yang mengumpul, menyusun dan mencantum nasab
 keturunan keluarga bagi memastikan anak-cucu kenal susur-
 galur dan menjalin hubungan silaturahim. Teromba nasab juga
 boleh digunakan sebagai rujukan sistem faraid, mengangkat
 pemimpin dan mengelakkan kecacatan baka keturunan. Kalau
 asal benih yang baik, dicampak ke laut menjadi pulau, dilontar
 ke darat menjadi gunung, dilambung ke langit menjadi bintang
(3) BUDAYA

Bangsa Melayu itu adalah bersifat ikhlas, lemah lembut
lunak, berperibadi baik. Sebahagian ciri-ciri khusus
mereka itu, ialah bahawa tidak terlihat di negeri mereka
dan lainnya peminta (pengemis) walau pun keadaan
mereka sendiri sangat miskin….Fitrah bangsa Melayu
sangat mematuhi kedua-dua orang tuanya. Sebahagian
besar mereka dengan mudah mengikut perintah-
perintah agama Islam

               Syeikh Ahmad al-Fathani
                 Kitab Hadiqatul Azhar
KUPASAN
• Golongan bukan Melayu mengksploitasi sifat “baik hati” ini
 dengan menuntut pelbagai perkara. Kerajaan berjaya
 menangani tuntutan ini kerana mengamalkan 4 prinsip
 khalifah Islam, iaitu  syura (kebertanggungjawaban
 bersama), keadilan (meletakkan sesuatu sesuai pada
 tempatnya), persamaan (kewajipan semua untuk
 melaksanakan)   dan  kebebasan   (selagi  tidak
 memudaratkan kepentingan lebih besar)

• Golongan elit profesional Melayu yang melihat jati diri
 orang Melayu sebagai suatu kelemahan dan lebih
 cenderung memakai nilai-nilai hidup liberal yang sekular.
 Contohnya Abdullah Munsyi (1796-1854) @ Abdullah
 Padre yang belajar kebebasan berfikir dari kumpulan
 mubaligh kristian dan menjadi penterjemah pertama kitab
 injil (Kajian Dr Abdullah Abd Rahman, USM)
 SOAL JAWAB
   &
REHAT 10 MINIT
(1) AQIDAH

Beratus-ratus tahun bangsa Melayu seMalaya ini
bermazhab (feqah) dengan al-Imam asy-Syafi`i ijma`an,
usuluddin atas perjalanan Abil Hasan al-Asy`ari dan
tasawwuf atas perjalanan al-Imam al-Ghazali. Sekarang
sudah timbul mazhab Khawarij yakni mazhab yang keluar
dari mazhab 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jama`ah.
Maksud mereka itu hendak mengelirukan faham awam
yang sebati dan hendak merobohkan pakatan bangsa
Melayu yang jati. Siapa yang datang kepada kamu dan
menyuruh kamu semua supaya taat kepada seorang lelaki
tertentu tujuannya untuk memecahkan persatuan kamu
dan menghancurkan kesatuan kamu maka bunuhlah akan
dia.
                 Syeikh Abdullah Fahim
              Sedutan Wasiat Buat Melayu
KUPASAN
• Golongan Mujasimmah yang memberi sifat-sifat makhluk
 kepada Allah swt. Contoh:- Allah bersila, Allah samseng, Allah
 mencarut, Allah tertakluk pada masa dll
• Golongan Tauhid 3 Serangkai yang menolak Tauhid Sifat 20
 atas hujah bidaah. Subjek Pendidikan Islam / Tasawur Islam di
 bawah KBSM (1989) turut berpegang kepada tauhid Uluhiyyah-
 Rubbubiyyah-Asma wa Sifat
• Golongan agamawan yang tidak memuliakan Rasullullah saw
 dan menisbahkan baginda sebagai manusia biasa. Contoh:-
 Nabi SAW orang kampung, Nabi SAW budak kelantan, maulid
 warisan kristian dll


    SILA RUJUK KAJIAN & BUKTI YANG
       TERDAPAT DALAM CD
KUPASAN
• Golongan yang tidak memuliakan nasab keturunan Rasullullah
 saw (ahlul bait). Contoh:- baka syed sebagai pemecah belah
 umat, golongan habib adalah syiah yang sesat, tawaf kubur dll
• Golongan yang menghukum sesat, jahiliyyah dan bidaah
 beberapa amalan yang telah pernah dipraktikkan para sahabat
 dan alim-ulama. Contoh:- tareqat, salawat, maulid, talqin, tahlil
 dll
• Golongan yang menolak taqlid 4 mazhab (fiqhul sunnah). Umat
 Islam dianjurkan untuk menggunakan akal fikiran untuk menafsir
 al-quran dan hadis secara terus atau mencari dalil yang lebih
 kuat untuk menentukan sesuatu hukum yang sesuai mengikut
 keperluan masa, tempat dan keadaan.    SILA RUJUK KAJIAN & BUKTI YANG
       TERDAPAT DALAM CD
(2) PENDIDIKAN
Adalah ilmu bahasa sangat besar manfaatnya. Kerana bahawasa,
seseorang apabila ia mengetahui dengan beberapa lughat yang lain
daripada lughat dirinya niscaya mudahlah baginya mua‟amalah,
mushahabah dengan sekalian bangsa itu, dan tiada memudah-mudah
mereka itu dengan dia Bahasa Melayu adalah bahasa paling fasih
diucapkan sesudah bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW,
iaitu bahasa Arab (Syeikh Ahmad al-Fathani - Kitab Hadiqatul Azhar)

Tiadalah ilmu itu dikecualikan pada menuntut ilmu bahasa Inggeris saja,
tetapi lebih dari itu, termasuklah ilmu bahasa Arab. Pelajarilah akan dia
(Surat Syeikh Ahmad al-Fathani kepada anaknya Haji Wan Ismail)

Mereka (bangsa Melayu) memiliki kehormatan yang baik, menguasai
perbaikan pertukangan, menerima tentang modenisasi teknologi, mereka
memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan serta kecemerlangan
kefahaman padanya (Syeikh Ahmad al-Fathani - Kitab Hadiqatul Azhar)
KUPASAN
• Lulusan Sijil Menengah Agama (SMA) dan Sijil Tinggi Agama
 dengan sijil SPM diberi peluang sebagai guru Agama Islam dan
 J-QAF (Jawi + Quran + Arab + Fardu Ain). Lulusan United
 Examination Certificate (UEC) dengan sijil SPM diberi peluang
 sebagai guru Bahasa Mandarin

• Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam
 Bahasa Inggeris (PPSMI) & Memartabatkan/Memperkasakan
 Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris
 (MBMMBI) adalah pendekatan Kerajaan untuk merealisasikan
 dalil tersebut

• Dasar Ekonomi Baru (DEB) memperlihatkan penubuhan MARA,
 IKBN, KEMAS dan MLVK yang memberi peluang kepada
 pelajar yang tercicir dalam pengajian akademik meneruskan
 pembelajaran dalam bidang vokasional dan kemahiran industri
 SOAL JAWAB
   &
REHAT 10 MINIT
(1) SIASAH

Islam memandang kebangsaan sebagai alat dan bukan
sebagai tujuan. Kebangsaan hendaklah mengambil
tempat yang sederhana dan boleh sebagai satu
lambang yang boleh menarik dan menyatukan suatu
baginya tenaga untuk mencapai cita-cita mulia yang
besar dan abadi, sebagaimana Islam memandang
dunia bukan tujuan, tetapi hanya suatu alat atau
tunggangan untuk menyampaikan ke akhirat

             Dr Burhanuddin al-Helmy
          Pengasas Parti Islam Se-Malaysia
(1) SIASAH

Dan manakala kita lemah daripada mendirikan sesuatu
daripada hukum syarak seperti rejam zani muhsan
(hukum hudud), dan takut fitnah yang memudaratkan
Muslimin yang kita tiada kuasa atas menolaknya,
nescaya gugur daripada kita wajib mendirikan dia pada
ketika itu. Dan wajib atas sekalian Muslimin bersungguh
-sungguh mencarikan jalan dengan tadbir dan siasah;
belajar dan mempelajarkan akan anak-anak kita akan
segala wasilah bagi mendirikan hukum syarak daripada
ilmu siasat dan ilmu syara‟ hingga dapat mendirikan
seperti barang yang iaitu zahir
                Syeikh Ahmad Fathani
             Kitab al-Fatwa al-Fathaniyah
KUPASAN
•  Golongan yang berjuang melalui bangsa dianggap assabiyah
  dan dihukum takfir; contohnya - fatwa mati menentang golongan
  ini dianggap mati syahid, masuk syurga. Nabi SAW saw sendiri
  mengaku sebagai bangsa Quraisy. Malah alim-ulama seperti al-
  Mawardi, al-Farra‟ dll meletakkan bangsa Quraisy sebagai
  syarat utama pelantikan seorang pemimpin

•  Hukum hudud boleh ditangguhkan jika ia membawa mudharat
  yang lebih besar kepada masyarakat dan negara. Contoh:- hal-
  ehwal Islam di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri tetapi
  dengan jalan tadbir-siasah, Kerajaan Persekutuan masih dapat
  menyalurkan bantuan seperti gaji guru KAFA, kebajikan jemaah
  haji, kuat-kuasa halal-haram makanan, pembinaan masjid dll
(2) PENTADBIRAN

Wajib atas sekalian mukallaf memelihara dirinya dan
orang-orang yang di bawah perintahnya, pada kulliyat,
iaitu : beberapa perkara yang dibangsakan pada
sekalian hukum-hukum agama Allah yang terbit
daripadanya – iaitu agama, diri, harta-benda, nasab,
akal fikiran dan kehormatan. Bahawa untuk memelihara
kesemuanya itu dengan memelihara watan. Bahawa
tiap-tiap kebajikan adalah dengan pentadbiran yang
baik pula
               Syeikh Ahmad al-Fathani
               Kitab Jumanah at-Tauhid
(2) PENTADBIRAN

Sayogianyalah memperbaiki mu‟amalat sesama kaum
Muslimin pada segala pekerjaan agama dan dunia.
Hendaklah semua urusan itu berpedoman dengan
hukum syara‟, mengikut apa-apa yang telah digariskan
oleh Nabi Muhammad saw – “Pergaulilah semua
manusia dengan sebaik-baiknya akan tetapi harus
ingat, sangat-sangatlah utama menjauhi sesama
manusia apabila akibat pergaulan itu membawa fitnah
dan dicela oleh agama Islam”

              Syeikh Ahmad al-Fathani
              Kitab Jumanah at-Tauhid
(2) PENTADBIRAN

Dunia ini tempat bercucuk tanam bagi bekalan akhirat.
Dan tidak sempurna agama melainkan seiring dunia.
Kekuasaan politik dan agama adalah pasangan
berkembar. Agama itu tiang utama, sementara
kekuasaan itu adalah penjagaannya. Sesuatu yang
tiada tiang, maka ia akan runtuh dan sesuatu yang tiada
penjaga akan musnah dan hilang.


                    Imam al-Ghazali
                 Kitab Ihya „Ulumiddin
KUPASAN
•  Alim ulama‟ dan ahlus suffah hendaklah diletakkan pemerintah
  sesuai pada tempatnya. Beberapa contoh semasa:-
   13 Mei 1969 - PAS masuk BN kerana Dato‟ Asri bin Muda
    akur dengan jumhur guru-guru pondok Kelantan
   31 Ogos 1957 - Ditentukan oleh Syeikh Abdullah bin Fahim
    melalui ilmu firasat dan ilmu falak
   Tasauf sufiah adalah roh kepada perjuangan Islam - Dr
    Burhanuddin al-Helmy

•  Matlamat politik ialah menegakkan agama. Kaedah-kaedah
  berpolitik mestilah bersandarkan prinsip-prinsip syarak. Tidaklah
  boleh kerana hendak menang dalam politik, maka kita menjadi
  taksub dan hilang pegangan agama dalam keghairahan meraih
  sokongan.

•  Agama itu tiang agama, kuasa itu penjaganya. Agama yang
  dimaksudkan ialah Islam yang bersendikan mazhab Ahlu
  Sunnah Wal Jamaah dalam bidang tauhid, feqah dan tasauf.
  Bukan agama Islam dari lain-lain fahaman dan aliran
RUMUSAN
• Ketuanan Melayu
 Adapun kerana FAKEH bangsa melayu ini akan tujuh (7)
 tonggak perkara serta muafakat ia dengan tauhid-fekah-tasauf
 Ahlu Sunnah Wal Jamaah, maka wajarlah ia menjadi
 KHALIFAH di bumi Malaysia ini. Oleh itu, Kerajaan Pemerintah
 hendaklah mencari ikhtiar siasah dan pentadbiran untuk
 memastikan orang melayu semakin ramai yang menjadi fakeh

• Kesatuan al-Malayuwiyah
 Bangsa Melayu hendaklah bersatu untuk mempertahan,
 menerus dan menurunkan SAKA ini kepada anak-anak kita. Kita
 lentur anak-anak dengan tangan, lisan dan doa. Oleh itu,
 Kerajaan Pemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah dan
 pentadbiran untuk memastikan orang melayu sentiasa
 bermuafakat agar mudah dibangunkan bakat mereka
AMALAN BUAT PEJUANG

• Ratib al-Haddad mengambil nama sempena nama
 penyusunnya, Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad,
 mujaddid terkenal yang menghasilkan amalan ini
 pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadhan 1071
 Hijrah (bersamaan 26 Mei 1661)

• Amalan Ratib al-Haddad ini diijazahkan kepada tuan-
 puan sekalian selaku ketua keluarga dan pemimpin
 masyarakat agar sentiasa ditolong Allah swt untuk
 menjadikan anak-anak kita sebagai seorang Fakeh
 Khalifah yang dapat mempertahankan Saka warisan
 nenek-moyang kita
DOA BUAT PEJUANG
• Benarlah kata alim ulama bahawa “Cinta Kepada Bangsa,
 Agama dan Negara Itu Sebahagian Daripada Iman”.
 Kepada pejuang Bangsa, Agama dan Negara, bersama-
 samalah kita ambil barakah dari doa Syeikh Ahmad al-
 Fathani ini (walaupun ada sesetengah dari kita tidak
 bersyukur menjadi bangsa ini):-

 Ya Allah, menaruh mereka itu akan cemburu pada segala hati
 mereka itu, dan membesarkan hemah mereka itu, dan
 menghadapkan inayah dan menyungguh-nyungguh usaha
 mereka itu pada bahawa dijadikan segala negeri al-Malayuwiyah
 ini bendaharaan ilmu, dan perladungan kepandaian dan
 membukakan segala mata anak jenis mereka itu kepada
 memandang cemerlang kebijakan dan handalan supaya ada
 kelihatan kemegahan bangsa Melayu antara segala alam,
 tertinggi nama mereka itu antara Bani Adam, bertambah-tambah
 kelebihan ulama mereka itu atas segala ulama, dan bertambah
 nyata agama mereka itu atas segala agama
   BACAAN
  RATIB AL-HADAD
     &
   DOA BUAT
BANGSA-AGAMA-NEGARA

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:2617
posted:9/20/2010
language:Malay
pages:30