Docstoc

Sammanfattning av artikeln _ Ett komvux-f_rs_k inom ITiS

Document Sample
Sammanfattning av artikeln _ Ett komvux-f_rs_k inom ITiS Powered By Docstoc
					Sammanfattning av artikeln "Ett komvux-försök inom ITiS/erfarenheter från
Skellefteå"
av Nilla Johansson

Artikeln är hämtad från ITiS Studie material

I artikeln redovisas i korthet 4 ITiS-projekt inom Komvux i Skellefteå efter en inledning om
bl. a. bakgrund och förutsättningar för ämnesövergripande arbete med datorn som verktyg.


1. Med elever i det naturvetenskapliga basåret gjordes ett projekt inom ämnena biologi, fysik,
kemi och matematik. Arbetet gjordes inom vart och ett av ämnena, det var alltså inte
ämnesövergripande.
    Eleverna fick lämna in redovisningar av egna arbeten, laborationsuppgifter mm. via
    datorn och First Class (att jämföra med vår "plattform") till lärarna.
    Kommunikation lärare - elever och elever - elever gjordes via First Class.
    Man använde informationssökning via Internet.
Pedagogiska vinster:
    Förenklad inlämning och rättning av laborationsuppgifter.
    "Snyggare" redovisningar.
    Ökad kontakt mellan lärare och elever, men också mellan eleverna.
    Blyga och tillbakadragna elever blommade upp.
I detta arbete var datoranvändning och kommunikation det viktigaste syftet.2. Inom ämnena företagsekonomi, rättskunskap och samhällskunskap försöker man skapa
datorbaserade "konferenser" (ej ämnesövergripande), där eleverna kan diskutera planering och
uppgifter, ställa frågor osv. Syftet är att främja ett undersökande arbetssätt och skall slutligen
ge eleverna möjlighet att studera oberoende av tid och rum.
Inget resultat av arbetet redovisades.3. Inom GRUV gjordes ett ämnesövergripande arbete, ett temaarbete med rubriken "Sverige
1900 – 2000".
    Arbetet inleddes med datoranvändning: ordbehandling och Internet.
   Utifrån frågeställningen "Hur har en vanlig människas liv förändrats under de senaste
   hundra åren" läste eleverna skönlitterära texter och använde tidningar, tv, intervjuer,
   Internet mm. som informationskällor.
   Genom styrning från läraren kunde studierna omfatta olika ämnesområden (olika
   skolämnen blev tillgodosedda).
   En del av redovisningen skulle presenteras på engelska, både muntligt och skriftligt.

Resultat:
   "En humanare elevsyn"
   Lärarna övertygade om att arbeta med PBL.
   Nöjda elever, som arbetar självständigt.
4. Det fjärde projektet, "The Marriage" gjordes i engelska B och handlade om kulturmöten i
olika engelskspråkiga länder. Utgångspunkten var ett brev fån en svensk kvinna som skulle
gifta sig men en man i ett engelsktalande land, där hon också skulle bosätta sig. Brevet var
ställt till en fiktiv person och innehöll frågor om det främmande landet.
    Här var det fakta insamlingen som stod i fokus:
    Man använde Internet och chat-kontakter (stavas det inte chatt?)i de olika länderna.
    Dessutom beställdes lektioner av historie- och samhällskunskapslärarna (liksom av
    dataläraren för det "datortekniska").
    Redovisningen bestod i en skriftlig del i form av e-postbrev och i ett rollspel.
Bland lärarnas kommentarer:
    Eleverna måste vara inskolade i ett självständigt arbetssätt innan man ger sig på ett
    större projekt.
    "Som lärare måste du styra och veta precis vad du gör. …. Att bara släppa arbetet fritt är
    dömt att misslyckas."
    "Men för att komma ifrån problemen med att knycka texter och skriva av från nätet är
    det jätteviktigt att som lärare skapa problemorienterade uppgifter."
Budskapet i artikeln är att med små steg införa IT i Skolan kan ma n få ökad kommunikation,
mer av ämnesintegration, ökad arbetsglädje mm.
Dessutom betonas att andra lärare kan få inspiration och idéer genom ItiS-projekten.

För min egen del låter jag mig inspireras av det första projektet. Men också här kan jag
utnyttja en del erfarenheter från de andra projekten, exempelvis att vid elevernas egna arbeten
skapa problemorienterade uppgifter. Först i andra hand kan vi gå vidare med mer
ämnesövergripande frågeställningar (enligt artikelns budskap: Några få steg i taget!)
När jag skriver detta har jag också läst artikeln om Storyline. Där finns samma teman:
problembaserat lärande, lärarens styrning av arbetet och ämnesintegration.

				
DOCUMENT INFO