qtriruiro_7721 by zickzac01

VIEWS: 11 PAGES: 42

									QUẢN TRỊ RỦI RO
     N guyễn  ồng  ắng,U EH
        H  Th   
  N ộidung
     

x     di vaø    l iruûiro
  N haän  eän  phaân oaï   
x    ng   ruûiro ño    baèng  eân 
  Löôï hoùa    ( ruûiro    bi ñoä 
    ñoäng yû  uaátl inhuaän)
  dao   t s    ôï 
x    tch    – ôï 
  Phaân í ruûiro  l inhuaän 
x  aûiphaùp 
  Gi  
       đề
    Đặtvấn   
       
     nay,baï m m    
  H oâm     n  ua  oätcaên    gi 200c.G i s  
                nhaø  aù     aû öû,
    n    s
  baï khoâng öûa    gìcaû.Ñ  1   s   n 
          chöõa      uùng  naêm  au,baï baùn 
  caên   ra hò röôøng.
     nhaø  t t
      ki t phaùtt eån,baùn  c:290c,baï ñaï  uaátl  
    N eáu  nh eá    ri     ñöôï      n  ts    ôøi
    45% .
      ki t bì t        ñöôï      n  ts    ôøi
    N eáu  nh eá  nh höôøng,baùn  c:240c,baï ñaï  uaátl  
    20% .
      ki t baátl i 
    N eáu  nh eá       ñöôï      n  ts   ôøi4%
             ôï,baùn  c:208c,baï ñaï  uaátl   .
     t  tnh:
  C oâng höùc í
               G1 - G0
           TSLN =
               G0
   ao
Tại s NẾU?

        coù   
  V ìkhoâng  gìchaéc        itnh oaùn 
             chaén.M oï í t   vaø 
        duø   i   chaëtcheõ 
  döïbaùo  chiteátvaø         ñeán ñaâu 
  cuõng      bao  ôø 
      khoâng  gi hoaøn   haûo.
         ñi    l
  N oùikhaùc  ,ruûiro uoân       eän.K  
                xuaáthi   hixuaát   
   eän,noù 
  hi   gaây  t t               
          ra oån haátvaätchaátngoaï iyù.
   Chæcoù söï khoâng chaéc chaén laø chaéc chaén.
    Rủi ro được hiểu là gì?
   o hóa thoângthöôøng ruûi ro laø m nhaân toá g
  The ng            ,       oät      aây
                  å
  toån thaát vaät chaát coù the xaûy ra.
              á        àu    áp
  Tronglónh vöïc kinh te hoïc, coù nhie caùch tie caän
       äm           án       áp
  khaùi nie ruûi ro. Phoå bie hôn caû laø tie caän töø
       ng      än       ät
  khaû naê xuaát hie nhöõngthie haïi taøi chính.
                           m
  Moät hoaït ñoängkinh doanh hay ñaàu tö ñöôïc xe laø coù
  ruûi ro khi tyû s         inh
           uaát lôïi nhuaän s ra töø hoaït ñoängñoù
      å án
  coù the bie ñoäng  .
         oät       aây án
  Ruûi ro laø m nhaân toá g bie ñoängtyû s      uaát lôïi
          å
  nhuaän coù the xaûy ra.
       át                án áu
  Moïi quye ñònh taøi chính phaûi tính ñe ye toá ruûi ro.
  Ñoä lôùn cuûa ruûi ro:
          án
  =Möùc ñoä bie ñoåi tyû s   uaát lôïi nhuaän
     ân
  =Bie ñoä dao ñoängtyû s   uaát lôïi nhuaän
 Phân rủi ro theo nội dung

      hoaï 
 R uûiro          naûy  nh öø  t
      tñoäng:ruûiro  si t hoaï 
   ki doanh:khoâng  ñaép  c 
 ñoäng  nh       buø        phíhoaï 
               ñöôï ñònh    t
    hay      ngheä,tnh  nh  nh ranh,
 ñoäng,t ñoåicoâng     ì hì caï t    
      t  rôï    do öû  ng 
 R uûiro aøit :ruûiro  s duï nguoàn aøi
                  t  
 rôïcoù      ñònh:khoâng hanh oaùn  c aõi 
 t   chiphícoá       t  t  ñöôï l ,
    t ñöôï voán,
 khoâng raû  c   …
      chung:ruûiro 
 R uûiro        chung  m oï  tñoäng:
            cho  ihoaï    
 l m 
 aï phaùt uy hoaùi  nh aùch hueá hay  ,
     ,s t   ,chí s  t  t ñoåi…   
      quoác eá:ruûiro öø 
 R uûiro   t     t ngoaøiñaátnöôùc:
                      
 yû  aù        eán    aù  bi ñoäng,
 t gi hoáiñoaùibi ñoäng,gi daàu  eán   
  nh ranh 
 caï t     t …
      quoác eá,
   Phân theo mức ảnh hưởng

      phiheä hoáng ruûiro  eâng 
 R uûiro     t   (    ri
 eû)
 l :
       t ñoäng rong  oätphaï    
   R uûiro aùc   t  m        
                 m vinhaátñònh
     t choáng 
   C où heå      caùch  daï hoùa 
         baèng   ña  ng     t
                   ñaàu ö
      m
 R uûiro     tnh  t   (   
       ang í heä hoáng ruûiro 
   no)
 dom i :
     t
   Lan ruyeàn
       t choáng 
   K hoâng heå    ñôõ
       t t
   R uûiro hò röôøng 
 Phân rủi ro theo khả năng tránh

      coù heå raùnh:
 R uûiro  t t     
       ri  l
   R uûiro  eâng eû
   Traùnh baèng    ña  ng   ñaàu ö.
         caùch  daï hoùa   t
      khoâng heå raùnh:
 R uûiro    t t     
       t t
   R uûiro hò röôøng 
       t t
   K hoâng heå raùnh    caùch  daï hoùa 
            baèng   ña  ng 
     t
   ñaàu ö.
   Xác suất
    s   aø 
  X aùc uaátl khaû  naêng xaûy  (    lt      eán 
                 ra probabiiy)m oätbi
  coá    ñoù  ñöôï döïtnh.
    naøo  ñaõ  c   í
    s   aø aàn uaátxaûy  xuaáthi bi coá 
  X aùc uaátl t s       ra/    eän  eán 
  ñoù.
     ,s
  V íduï ang naêm       nh eá  coù  t ng haùi 
           2006,ki t V N   ba raï t    :
      ri   nh höôøng  s t
  phaùtt eån,bì t           .V
               vaø uy hoaùi  aäy   naêng 
                        khaû 
     ra    raï t    aø  nhi
  xaûy  m oãit ng haùil bao  eâu?
    ng haùiki t ≅   eán 
  Traï t     nh eá  bi coá
  K haû naêng xaûy  ≅     s
          ra  xaùc uaát
   Phân phối xác suất
  Toång xaùc uaátcuûa 
        s         bi coá uoân 
             nhöõng  eán  l       m
                        baèng  oät.
    bao  eâu 
  V aäy  nhi khaû    naêng    ra  eán  naøy,bao 
                xaûy  bi coá      
    eâu 
  nhi khaû   naêng    ra  eán  khaùc? 
           xaûy  bi coá      Phaân phoái 
  khaû naêng    ra     eán  l bao  eâu?
        xaûy  m oãibi coá aø  nhi
  Phaân     
     phoáikhaû  naêng    ra     eán  = 
              xaûy  m oãibi coá  phaân 
        s
  phoáixaùc uaát .
   m phaân 
  Tì            s
       phoáixaùc uaát :
      
   D öïbaùo     bi coá  t xaûy 
        nhöõng  eán  coù heå     ra
   X aùc    t xuaátxuaáthi m oãibi coá 
      ñònh aàn         eän     eán 
   Phân phối xác suất
  Phaân phoáixaùc uaátl m oätdanh  uï caùc  eán 
           s   aø      m c    bi coá 
    t xaûy  vaø 
  coù heå    ra  khaû    xaûy  m oãibi coá.
              naêng   ra     eán 


    Khaû naêng xaûy ra = Xaùc  Bieán coá (kj)
        suaát (pj)


         p1          K1
         p2           k2
         ...          ...
         pn…          kn…
        Σpn= 1
     PHAÂN PHOÁI XAÙC SUAÁT
  Phaân       s   heå  eän öông 
     phoáixaùc uaátt hi t      gi
                   quan  öõa 
   yû uaátl inhuaän  xaùc uaát
  t s    ôï    vaø   s  .

           s
        X aùc  uaát                s
                          X aùc  uaát
    50                    50
     
    40                    40
     
    30                    30
     
    20                    20
     
    10                    10
     


              13   15   17            7     15     23
           s   ôï    (
          Tyû uaátl inhuaän % )           Tyû  uaátl inhuaän % )
                                s    ôï    (
   Phân phối xác suất
    t phaân 
  Ñ oà hò         s    daï hì chuoâng 
        phoáixaùc uaátcoù  ng  nh 
    il phaân 
  goï aø       
        phoáichuaån.
Ví dụ về phân phối xác suất

  p    kA    kB
  0.1   3%    35%
  0.2  10%    20%
  0.3  18%    14%
  0.24  25%    6%
  0.16  42%    ­2%
Phân phối xác suất của TSLN của
dự án A


  0.3

  0.25

  0.2

  0.15

  0.1

  0.05

   0
     '3%  10%  18%  25%  42%'
   Boán    tnh  l  cuûa 
      böôùc í ñoä ôùn 
      
   ruûiro 
x     nh yû  uaátl inhuaän s
  1.Tí t s     ôï        ôøi  nh 
              ( uaátl )bì quaân 
    s   ôøikyø  ng
  hay  uaátl   voï
x     nh     s :t  bì phöông 
  2.Tí phöông  ai oång  nh       s  eäch 
                  caùc  ail
   öõa  uaátl  rong  aãu    uaátl   voï  
  gi s     ôøit  m  vôùis  ôøikyø  ng.
   
x     nh  l  chuaån:caên 
  3.Tí ñoä eäch         haicuûa 
              baäc     phöông 
   ai
  s  
x     nh  s bi t eân:t   oá  öõa  l
  4.Tí heä  oá  eán hi    æ s gi ñoä eäch 
      vaø  uaátl   voï
  chuaån  s     ôøikyø  ng
   S u ất  ời k ỳ  ọn g  
      l   v

    s   i l  rung  nh  t ñaï  c öø  tñoäng 
  Laø uaáts nh ôøit   bì coù heå  tñöôï t hoaï 
     t        ñi  gi t t    bì t ng oá 
  ñaàu ö.N oùikhaùc  ,noù  aù rò rung  nh roï s cuûa 
      keátquaû  t xaûy 
  nhöõng       coù heå   ra
                      n
     = p k + p k + ...+ p k =
    k 1 1 2 2       n n      ∑ pk
                      i=1
                         i i


  Phaân bieät soá trung bình (Mean) vôùi soá trung vò
  (Median) vaø moát (Mode)
   Phương s σ 2
       ai,
    s  oá  nh   tnh heo  s
  Laø ais bì phöông í t xaùc uaát.
     t
  C oâng höùc:
            n
       σ = ∑ pi (k i − k
        2       ˆ) 2
            i =1

  σ 2=  1( 1­ 2  p2( 2 k)   +  n( n­
     p k k) +  k ­ 2 +… p k

  k) 2
  Phöông sai tính töø soá lieäu thöïc nghieäm

            1 n
        σ2 =   ∑
           n − 1 j =1
                    ˆ
                (k j − k ) 2
     Độ ệch  ẩn,σ
      l  chu  

   caên 
  Laø     haicuûa 
      baäc        s
           phöông ai

                n
        σ= σ =  2
               ∑i =1
                         ˆ) 2
                   p i (k i − k

  Phaûn  aùnh  l    gi s    ôøit  bì vôùicaùc uaátl  
        ñoä eäch  öõa uaátl  rung  nh      s   ôøi
    t xaûy 
  coù heå    ra
    l
  Ñ oä eäch chuaån    l → 
           caøng ôùn  caùc uaátl   t xaûy  l
                   s   ôøicoù heå   ra eäch 
     nhi s vôùicaùc  uaátl  rung  nh.
  caøng  eàu  o       s   ôøit  bì
    l
  Ñ oä eäch     l s ño    veà 
       chuaån aø oá  ruûiro  m aëtt      .
                       uyeätñoái
    Hệ số biến thiên, CV
    t s gi ñoä eäch 
  Laø æ  oá  öõa  l      vôùis  i l  
             chuaån   uaáts nh ôøikyø 
   ng.
  voï
    ño    veà 
  Soá  ruûiro  m aëtt
               σ
              ñoái
            öông  .
          CV =
               ˆ
               k
x        tñoäng    Y   s
  V D :H aihoaï            ôøibì quaân  ñoä 
            X vaø  coù uaátl   nh    vaø 
  eäch 
  l      nhö au:
     chuaån  s
     ˆ
     k X = 45%, σ X = 15% → CV X = 0,33
     ˆ
     kY = 8%, σ Y = 4% → CVY = 0,5
x     uaän:hoaï 
  K eátl       Y ruûiro  hoaï  X
          tñoäng      hôn  tñoäng 
Tính toán về rủi ro của A

p     kA     p*kA   kA    bq
                 ­k     k ­k 2
                     p*( A   bq)
   0.1    3%   0.   17.
             30% ­ 42%     0.0030346
   0.2    10%  2.   10.
             00% ­ 42%     0.0021715
   0.3    18%  5.40%   2.
                ­ 42%   0.0001757
  0.24    25%  6.00%   4.58%   0.0005034
  0.16    42%  6.72%  21.58%   0.0074511
   1        20.42%        0.0133364
                ÑLC:      11.55%
                 hi n
                Hsbt eâ:     0.57
   Tí t về  ủiro  ủa 
   nh oán  r   c A
    68,
  C où  26%    naêng 
        khaû      cuûa    A    
            TSLN    döïaùn  rôivaøo 
       ± 1σ
  vuøng:kbq   
     ± ( 11,
   42%    1×   55% )⇒ 8,
  20,               97% )
              ( 87% ;31,
    95,
  C où  00%    naêng 
        khaû      cuûa    A    
            TSLN    döïaùn  rôivaøo 
       ± 2σ
  vuøng:kbq     
     ± ( 11,
   42%    2×   55% )⇒ ­2,
  20,                52% )
              (   68% ;43,
    99,
  C où  73%    naêng 
        khaû      cuûa    A    
            TSLN    döïaùn  rôivaøo 
       ± 3σ
  vuøng:kbq     
     ± ( 11,
   42%    3×   55% )⇒ ­14,
  20,                07% )
              (   23% ;55,
  l  chuaån  heä 
Ñoä eäch    vaø  soá 
 eán hi cuûa    B
bi t eân    döïaùn 
p     kB     p*kB   kB   bq
                 ­k    k ­k 2
                     p*( B    bq)
   0.1    35%  3.50%  22.18% 0.00491952
   0.2    20%  4.00%   7.18% 0.00103105
   0.3    14%  4.20%   1.18%  4.1772E­05
  0.24    6%   1.44%   6.
                ­ 82%   0.0011163
  0.16    ­  0.  14.
         2% ­ 32% ­ 82% 0.00351412
   1        12.82%       0.01062276
                ÑLC:     10.31%
                 hi n
                Hsbt eâ:     0.80
    ruûiro  döïaùn 
  Ñ oä    cuûa     B 

• C où  26%  
    68,  khaû    TSLN  
          naêng     döïaùn 
               cuûa     B 
 rôivaøo 
            ± 1σ
      vuøng:kbq   
    ± ( 10,
  82%    1×   31% )⇒ 2,
 12,               13% )
             ( 51% ;23,
• C où  00%  
    95,  khaû    TSLN  
          naêng     döïaùn 
               cuûa     B 
 rôivaøo 
            ± 2σ
      vuøng:kbq     
    ± ( × 10,
  82%    2    31% )⇒ ­7, ;33,
 12,          (   8%   44% )
• C où  73%  
    99,  khaû    TSLN  
          naêng     döïaùn 
               cuûa     B 
 rôivaøo 
            ± 3σ
      vuøng:kbq     
    ± ( × 10,
  82%    3    31% )⇒ ­18,
 12,                75% )
             (   11% ;43,
Ý nghĩa các số đo


                68,26%                  95,00%                       99,73%


 − 3σ  −2 σ  − 1σ  k  1σ  2σ    3σ
Ý nghĩa các số đo
rm − r m

         l
       Ñoä eäch     t suaátl inhuaän  oätsoá 
            chuaån yû    ôï     m  
          t ôû     öø  1973 
       coâng  y  Myõ,t 08­       07­  (
                    ñeán  1998  ñôn 
         
       vò:% )
      Coå phaàn   Ñoä leäch  Coå phaàn  Ñoä leäch
               chuaån          chuaån
                (σ)           (σ)
      AT & T      22,6   GE       18,8
      Bristol-Myers        McDonald’s   20,8
      Squibb      17,1   Microsoft   29,4
      Coca – cola    19,7   Reebok     35,4
      Compaq      42,0   Xerox     24,3
      Exxon       13,7
   l
 Ñoä eäch     t suaátl inhuaän  oätsoá 
      chuaån yû    ôï     m  
 coâng t    hò töôøng t
    y vaø t r       1993 ñeán 04­
             öø 05­
   ( vò:%
 1998 ñôn    )
      t
   Coâng y    l     töôøng
        Ñoä eäch  Thò r      l  chuaån 
                    Ñoä eäch 
        chuaån σ)
           (        t töôøng σM)
                    hò r   (

BP         3
         16,     Anh       2
                      12,
  sche 
Deut  Bank    2
         23,    Ñöùc       3
                      11,

 at
Fi         2
         35,     YÙ        5
                      24,
Sony        5 
         27,       
             NhaätBaûn      4 
                      17,
KLM        1
         30,     Lan
              Haø         2
                      14,
  Rủi ro riêng lẻ và rủi ro
  portfolio
 Rủ iro riêng lẻ là rủi ro khi đầu tư vào
 từng tài sản/cổ phiếu một cách riêng
 rẽ/độc lập lẫn nhau.
 Rủi ro hỗn hợp (portfolio) là rủi ro của
 nhiều tài sản/cổ phiếu cùng được đầu tư
 một lúc.
 Khi đầu tư dưới dạng portfolio thì rủi ro
 riêng lẻ không còn ý nghĩa mà rủi ro của
 cả hỗn hợp đầu tư mới quan trọng.
    H ệ  ố ương 
     s t      
         quan,rxy
    hi ñoä 
  Theå  eän  chaëtt   m       heä  öõa     
            rong  oáiquan  gi haidöï
    hoaï 
  aùn/ tñoäng    t
         ñaàu ö.
     t
  C oâng höùc:     cov( X , Y )
            r=
                 σ Xσ Y
               n
       cov( X , Y ) = ∑ ( X j − X )(Y j − Y ) p j
               j =1
x  1    ≤1
  ­ ≤rxy   
    ­1     0,
         ­ 5        0    5
                      0,       1
    R ủiro  f i
        port olo
    f i l m       hôï goàm   eàu 
  Port olo aø  oäthoãn  p      nhi chöùng   khoaùn  ñaàu 
   ö     t
  t ñoàng hôøi   
    c i l port olo aø oáit eåu 
  M uï teâu aäp  f i l t  hi hoùa  bi ñoäng  ñoä  eán 
   yû uaátl inhuaän 
  t s     ôï 
     
  K hiñaàu ö       ng    hôï  yû uaátl inhuaän 
        t döôùidaï hoãn  p,t s      ôï     vaø 
    ruûiro    port olo    t ng  t s
  ñoä    cuûa  f i quan roï hôn yû uaátl i      ôï 
       vaø  ruûiro 
  nhuaän  ñoä    cuûa öøng   t   chöùng     t
                       khoaùn rong  ñoù.
     M       t   t ña  ng 
  H arry  .M arkow iz:coù heå  daï hoùa      t baèng 
                        ñaàu ö 
      choï ñaàu ö 
  caùch  n      t vaøo nhöõng chöùng khoaùn     bi
                         khoâng  eán 
   hi t     chi t      .M     f i ñaï  eäu 
  t eân huaän  eàu uyeätñoái  oätport olo  thi
     ( fci   f i     ñem l im
  quaû ef i entport olo)khinoù   aï  oäts      ôøikyø 
                         uaátl  
    ng  nhaátvôùim oätñoä eäch 
  voï cao             l       cho röôùc.
                    chuaån  t     
   Risk of a Portfolio
 D i s fcaton is enhanced depending upon the extent
  ver ii i
to which the returns on assets “move” together.
This  movement is typically measured by a statistic
         r aton” as shown in the figure below.
  known as “cor el i
  Risk of a Portfolio
 Even if two assets are not perfectly negatively
 correlated, an investor can still realize di s fcaton 
                      ver ii i
benefits from combining them in a portfolio as shown in
 the figure below.
    C A PM  C apialA sset  ci M odel
        (  t ­   Pri ng   )

    hì ñònh  aù 
  M oâ  nh    gi chöùng  khoaùn
     t gi         nt vaø     [  vaø 
  Ñ oàng aùc  aû:Sharpe,Li ner  Treynor 1964  1965]
    t     m      heä  öõa    vaø ôï 
  Lyù huyeátveà  oáiquan  gi ruûiro  l inhuaän
    s   ôï    ñoøihoûi(    
  Tyû uaátl inhuaän     k)khiñaàu ö     coå  eáu 
                    t vaøo  phi phoå 
  thoâng    haiphaàn:
      goàm    
       s    phiruûiro kR   s f rat of
   ­Tyû uaátLN       ( F:ri k­ ree  e   
    return)
        buø  ruûiro   = k –  β ]
   ­Phaàn  ñaép    [kR P  ( M   kR F)  
       s Prem i  
   kR P:R i k   um
    CAPM – Các giả thiết chính
    inhaø 
  M oï    ñaàu ö   m  m   t   hoùa ôï ch 
         t ñeàu  ong  uoán oáiña   l ií baèng 
     choï port olo  a   s   ôøibì quaân  ñoä eäch 
  caùch  n  f i döï vaøo uaátl   nh      vaø  l
  chuaån 
    inhaø 
  M oï      t coù heå  vaø  vay 
       ñaàu ö  t vay  cho  khoâng  n      t i
                       haï cheá aï 
      uaátl       ( R F)cho röôùc 
  m oäts   ôøiphiruûiro k   t
    inhaø 
  M oï    ñaàu ö    coù   t   tn  tnh  c uaátl  
          t ñeàu  ñuû hoâng i ñeå í ñöôï s    ôøi
    voï      s  vari
  kyø  ng,phöông ai( ance)vaø       tch ai(
                   ñoàng í s  covari ance)
      coù    ao    vaø 
  K hoâng  phígi dòch  khoâng  t  coù hueá
    ichöùng 
  M oï     khoaùn    coù heå  a    vaø  tnh hanh 
            ñeàu  t chi nhoû  coù í t
  khoaûn hoaøn    (   t  m baùn  daøng)
         haûo hoaøn oaøn  ua     deã    
    inhaø 
  M oï    ñaàu ö    l nhöõng 
          t ñeàu aø         aøm gi ( ce akers .
                  ngöôøil   aù pri t   ) 
   CAPM – đồ thị
              RF  M  RF

          =  + k ­k β
         k  k   (    )
          k
  RF  M  RF

 =  + k ­k β
k2  k   (    ) 2


         RF

         k

                       β
            0      β  β2
    s beâ­ a  caùinhì hì
 H eä  oá  t –    n  nh 
 hoïc
        %
       k( )     j 
β  aø oá  t ñoä 
 l s ño oác            β  2
                  = 
 hay   
t ñoåiTSLN   cuûa 1           β  1
                     = 
  phi t    t
coå  eáu röôùc oác 
  t ñoåiTSLN  
ñoä hay       cuûa   30
t t     
 hò röôøng.               β   0,
                      =  5
             20
β    l ñoä   
 cuõng aø  ruûiro 
 hò röôøng 
t t      m
     cuûa  oät     10
  phi
coå  eáu.
                          (
                        kM   % )
                10 20
Giải thích bê-ta
Hệ số bê-ta của một số cổ phiếu
  Công thức tính β

           cov(k j , k M )
      βj =
              σ  2
                M

       tch    öõa  suaátl inhuaän 
    Ñoàng í saigi Tæ       ôï   cuûa  
      phi J    suaátl inhuaän hò 
     coå  eáu  vôùiTyû     ôï   t
  t=
Beâ­a 
            r
     Phöông    töôøng   ôï 
            Tyû       t
         saicuûa  suaátl inhuaän hò 
            r    
            töôøng.
        rjM σ jσ M      σj  
    βj =          = rjM 
                   σ  
                      
         σ  2
           M        M  
    VD tính bê-ta của General
    Electric
Thaùng      t töôøng S&P  I
      TSLN hò r  (  500 ndex)    alEl rc
                    Gener   ecti
 2002
3/           7%
           3,          2,
                      –  9%
 2002
2/          2,
           –  1%         1%
                      4,
…           …          …
 1998
6/           9%
           3,          0%
                      9,
 1998
5/          1,
           –  9%         2,
                      –  1%
 1998
4/           9%
           0,          1,
                      –  1%
  bq
TSLN          6%
           2,           8%
                      10,
ÑLC σ)
  (          9%
           17,           2%
                      27,
  ()
HSTQ r                    72
                      0,
  V íduïxaùc 
            β cuûa  oâng y
        ñònh     C   t
        ect c
  G eneralEl ri
        r jM σ jσ M   σj    
     βj =      = rjM 
               σ     
                     
         σM2
                M    
          27,2%
     β j = 0,72    ≈ 1,09
          17,9%

β   1, cho  eátt  uaátl inhuaän 
 =  09  bi  æ s     ôï       G bi ñoäng 
                 cuûa  E  eán 
   1, l t s     ôï     t t       ,neáu 
gaáp  09 aàn æ  uaátl inhuaän hò röôøng.V íduï 
 æs   ôï     t t    gi  2% t  æ s
t  uaátl inhuaän hò röôøng  aûm    hìt  uaátl i  ôï 
nhuaän   G gi   2,
    cuûa  E  aûm   19% . 

								
To top