Docstoc

_ Terms of Reference TOR _

Document Sample
 _ Terms of Reference TOR _ Powered By Docstoc
					            ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )

    โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้าน
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ)

1. ความเป็นมา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเสนอโครงการยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้
านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2549 - 2553 เสนอกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรีพิ จารณา
ซึ่ง ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การตามโครงการยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2549 เป็ น ต้ น มา
ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 0 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ก รุ ง เ ท พ
ได้รับ งบประมาณเพื่ อตอบสนองยุ ทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาจัดการศึก ษาด้านอาหารและโภชนาการ
โดยก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นอาหารและโภชนาการ จ านวน 2 ห้ อ ง คื อ
ห้องปฏิบัติการอาหารและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหาร

2. วัตถุประสงค์
    2 . 1      พั ฒ น า ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร อ า ห า ร
จากเดิมจัดในลักษณะของการใช้พื้นที่และเครื่องมือในการประกอบอาหารร่วมกันซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือไ
ม่เพียงพอ ไม่สะดวกในการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะเป็น หน่วยปฏิบัติการอาหาร จานวน 8
ห น่ ว ย โ ด ย ใ ห้ มี เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ เ พี ย ง พ อ ส า ห รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
เพื่อให้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     2                       .                        2
จัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหาร

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
    3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    3.2 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทางราชการ
แ ล ะ ไ ด้ แ จ้ ง เ วี ย น ชื่ อ แ ล้ ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
    3                            .                         3
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ว
ม กั น ร ะ ห ว่ า ง ผู้ เ ส น อ ร า ค า กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ต ล า ด ก ล า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์      ณ
วั น ป ร ะ ก า ศ ป ร ะ ก ว ด ร า ค า ซื้ อ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
       ้
หรือไม่เป็นผูกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                                                      2

     3 . 4 ผู้ เ ส น อ ร า ค า ต้ อ ง ไ ม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เ อ ก สิ ท ธิ์ ห รื อ ค ว า ม คุ้ ม กั น
ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้
น
     3.5 เป็นผู้ประกอบอาชีพขาย และให้ บริการที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
และประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การขาย และหรื อ ติ ด ตั้ ง ระบบ และอุ ป กรณ์ เ กี่ ย วกั บ งานอาหาร
แ ล ะ ง า น วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ า พ อ า ห า ร ม า แ ล้ ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 5 ปี
นับจนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และต้องมีผลงานดังกล่าวกับส่วนราชการ
    ้
ทั้งนี้ตองแนบสาเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสาเนาสัญญาเพื่อประกอบการพิจารณา
     3.6 กรณี ผู้เสนอราคาเป็ นตั ว แทนจ าหน่ าย ต้องมีหลัก ฐานการเป็นผู้แ ทนจ าหน่า ย จากบริษั ท ฯ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือมีหนังสือรับรองความรับผิดชอบจากผู้แทนจาหน่าย

4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
    รายละเอียดตามเอกสารคุณสมบัติ ดังแนบ

5. ระยะเวลาดาเนินการ
    ตั้งแต่เดือน มีนาคม - สิงหาคม 2550

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
    กาหนดส่งมอบของภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. วงเงินในการจัดหา
     วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อรวมทั้งสิ้น 13,569,100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
     7.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร จานวน 24 รายการ เป็นเงิน 7,269,100 บาท
       7.1.1 เตาแก๊สหุงต้มอาหาร 3 หัวเตา พร้อมติดตั้งระบบแก๊ส           8      ชุด
       7.1.2 ถังแก๊สพร้อมท่อสตรีมและอุปกรณ์ระบบนิรภัย พร้อมติดตั้ง        8      ถัง
       7.1.3 เคาน์เตอร์บานเปิดด้านล่างและลิ้นชัก พร้อมติดตั้ง           8      ชุด
       7.1.4 อ่างล้างจาน 2 หลุม พร้อมตู้ลอยบานเปิดและถังดักไขมัน พร้อมติดตั้งระบบ 8      ชุด
       7.1.5 โต๊ะเตรียมอาหารสเตนเลส และช่องเก็บเศษอาหารพร้อมตู้ลอย        8      ชุด
       7.1.6 ตู้แช่เย็น ชนิดแช่ผัก 4 ประตู ระบบดิจิตอล              1      ตู้
       7.1.7 ตู้แช่เย็น ชนิดแช่แข็ง 4 ประตู ระบบดิจิตอล              1      ตู้
       7.1.8 ชุดเครื่องดูดควัน พร้อมท่อระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง (8 หัวเตา)     1      ชุด
       7.1.9 ชุดเครื่องดูดควัน พร้อมท่อระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง          2      ชุด
       7.1.10 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ากว่า 40000 BTU พร้อมติดตั้ง       6      ชุด.
       7.1.11 กระทะผัด พร้อมติดตั้ง (Griddle)                   8      ชุด
                                                   3

      7.1.12 เตาย่าง พร้อมติดตั้ง                        8    ชุด      7.1.13 เตาอบประจาหน่วย พร้อมเคาน์เตอร์สเตนเลส พร้อมติดตั้ง         8    ชุด
      7.1.14 เครื่องชั่งระบบดิจิตอล 3 กก. ความละเอียด 1 ตาแหน่ง         8    เครื่อง
      7.1.15 เครื่องผสมอาหารขนาด 6.7 ลิตร 800 วัตต์ (mixer)            8   ตัว
      7.1.16 เครื่องสับบดอาหารสเตนเลส ขนาด 1 แกลลอน               8    เครื่อง
      7.1.17 เครื่องทาน้าร้อนสเตนเลสชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง           2    ชุด
      7.1.18 ตู้เก็บของนักศึกษาขนาด 18 ช่อง ชนิดล็อคได้             4    ชุด
      7.1.19 เครื่องกรองน้าสเตนเลส ชนิดตั้งพื้น 2 คอลัมภ์ขนาด Ø 8 ”       1    ชุด
          (คาร์บอน-เรซิ่น) และเครื่องกรองตะกอน 5 ไมครอน
      7.1.20 เตาอบไมโครเวฟ ไม่ต่ากว่า 32 ลิตร                   4   เครื่อง
      7.1.21 คอมพิวเตอร์สาหรับ Restaurant Management System            1    ชุด
      7.1.22 เครื่องผสมอาหารขนาด 5 ลิตร                     6    เครื่อง
      7.1.23 เครื่องปั่นขนาด 2 ลิตร                       5    เครื่อง
      7.1.24 เครื่องซีลปิดปากถ้วย ถาด ซีลพร้อมแม่พิมพ์และอุปกรณ์         1   ชุด

     7.2 ครุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ และประเมิ น คุ ณ ภาพอาหาร จ านวน 15  รายการ
เป็นเงิน 6,300,000 บาท
       7.2.1 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตาแหน่ง                      1   เครื่อง
       7.2.2 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตาแหน่ง                      1   เครื่อง
       7.2.3 ตู้อบลมร้อน                             1   เครื่อง
       7.2.4 ตู้อบสุญญากาศ                            1   เครื่อง
       7.2.5 เครื่องวัด pH                            1   เครื่อง
       7.2.6 ตู้ดูดควันพร้อมชุดกาจัดไอกรดสารเคมี                 3   ตู้
       7.2.7 เตาเผาเถ้า                              1   เครื่อง
       7.2.8 ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนโดยใช้วิธีเจลดาห์             1   ชุด
       7.2.9 ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน                      1   ชุด
       7.2.10 เครื่องวิเคราะห์สารเยื่อใย                     1   เครื่อง
       7.2.11 สมุดเทียบสี                             1   ชุด
       7.2.12 เครื่องวัดอุณหภูมิภายในกระป๋อง Fo                  1   ชุด
       7.2.13 เครื่องวัดความหนืดในอาหาร                      1   เครื่อง
       7.2.14 เครื่องตีป่นผสมอาหาร                        1   เครื่ อ ง
        7.2.15 ตู้เขี่ยเชื้อ                           1   ตู้
                                                  4
                   ลงชื่อ                 ประธานกรรมการ
                        ( นางสาวทองปลิว ปลื้มปัญญา )

                   ลงชื่อ                 กรรมการ
                         ( นายมานะ   มลศิริ )

                   ลงชื่อ                 กรรมการและเลขานุการ
                        ( ผศ.ทัศนีย์  ชาเจียมเจน )หมายเหตุ
    ส่งข้อเสนอแนะและคาวิจารณ์ (เป็นลายลักษณ์อักษร) ได้ที่
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 หรือ www.rmutk.ac.th (งานจัดซื้อจัดจ้าง) ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2550 เท่านั้น
โทร 0 2287 9620 Fax 0 2286 0542

				
DOCUMENT INFO