Rancangan Pengajaran Harian by niakpt

VIEWS: 1,911 PAGES: 9

									RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran   :  Bahasa Melayu
Kelas       :  Pemulihan Tahun 2
Tarikh       :  2 September 2010
Hari        :  Isnin
Masa        :  8.00 – 9.00 pagi
Bilangan Murid   :  8 orang
Tajuk       :  Perkataan Vokal Berganding
Hasil Pembelajaran :  Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
            1. Murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan
              vokal berganding dengan sebutan yang betul (Kumpulan
              Cerdas, Kumpulan Sederhana, Kumpulan Lambat).
            2. Murid-murid boleh membaca perkataan vokal berganding
              tanpa mengeja (Kumpulan Cerdas).
            3. Murid-murid boleh membaca ayat mudah dalam petikan
              yang mengandungi perkataan vokal berganding
              (Kumpulan Cerdas dan Kumpulan Sederhana).
            4. Menulis perkataan vokal berganding secara imlak (guru
              menyebut murid menulis).
Kemahiran     :  1. Menyebut kemahiran vokal berganding
            2. Membatang perkataan vokal berganding
            3. Membaca petikan perkataan vocal berganding
Pengetahuan Sedia Ada  :    1. Murid sudah mengenal huruf kecil dan huruf besar
                2. Murid dapat membezakan huruf vokal dan huruf
                  konsonan
                3. Murid sudah menguasai kemahiran perkataan
                  yang mengandungi diftong
Penerapan Nilai     :    1. Rajin berusaha
                2. Berani
LANGKAH        ISI KANDUNGAN     AKTIVITI PENGAJARAN &    CATATAN
 / MASA                    PEMBELAJARAN


Set Induksi Seni kata lagu :         1. Guru mengucap      Teknik :
 (5 minit)      Baca buku selalu     selamat dan bertanya  Nyanyian
 Lagu         Mencari ilmu      khabar semua murid   dan gerakan
           Kita kan jadi pandai
            Jika tak lalai    2. Guru bertanya hobi   Nilai :
                        murid-murid       Mendengar
           Baca buku cerita                 arahan, rajin
            Besar gunanya     3. Guru menayang      berusaha
         Banyak gambar yang indah    senikata lagu
            Dalam cerita                  BBM :
                       4. Guru menyanyi lagu   Senikata
                        sambil membuat     lagu dalam
                        gerakan yang      bentuk
                        bersesuaian dengan   power point
                        lagu diiringi muzik
                        yang dimainkan
                        melalui tayangan
                        power point


                       5. Murid menyanyi
                        bersama-sama guru
                        berserta gerakan


                       6. Guru menerangkan
                        kepada murid kebaikan
                        membaca
LANGKAH         ISI KANDUNGAN       AKTIVITI PENGAJARAN &     CATATAN
 / MASA                       PEMBELAJARAN
       1. Kemahiran vokal berganding     1. Guru meminta murid    Teknik :
Langkah 1  ’kv+vk’ berserta contoh :        menyebut huruf vokal   Mengeja dan
(15 minit)    a) aa – taat, saat         beramai-ramai.      menyebut
         b) ai – baik, kait
         c) au – laut, lauk        2. Guru meminta murid    Nilai :
         d) ia – liat, diam         menyebut huruf      Mendengar
         e) iu – liut, cium         konsonan beramai-    arahan
         f) ua – buat, suam         ramai
         g) ui – kuih, cuit                      BBM :
                          3. Guru memberitahu     Perkataan
       2. Perkataan-perkataan vokal       murid-murid mereka    vokal
       berganding ’kv+vk’ berserta gambar    akan mempelajari     berganding
                           perkataan yang      berserta
                           menggabungkan huruf   contoh
                           konsonan, vokal, vokal  bergambar
                           dan konsonan       dalam

       a)  Bu + as = Buas                       bentuk
                          4. Guru menayangkan     power point
                           slaid perkataan
                           mengandungi huruf
                           vokal berganding


                          5. Murid-murid mengeja
       b) La + ut = Laut            dan menyebut
                           perkataan selepas


                          6. Latih tubi
LANGKAH        ISI KANDUNGAN     AKTIVITI PENGAJARAN &    CATATAN
 / MASA                    PEMBELAJARAN


       c) Bu + ah = Buah
       d)  Du + it = Duit
       e)  Ka + il = Kail

Langkah 2  1. Membatang suku kata kvvk  1. Guru membahagikan     Teknik :
(20 minit)  (Kumpulan Lambat)        murid kepada 3      Mengeja,
        Sa + uh = Sauh
                       kumpulan :        mengeja,
                      a) Kumpulan Cerdas      menyebut,
                      b) Kumpulan Sederhana    permainan
                      c) Kumpulan Lambat      bahasa


                      2. Kumpulan Cerdas dan    Nilai :
                      Sederhana diberi permainan  Berdikari
                      bahasa – Jejak Labah-Labah  Bekerjasama


                      3. Guru memulakan      BBM :
                      kemahiran membatang suku   1. Perkataan
                      kata dengan Kumpulan     vokal
                      Lambat sambil menunjukkan  berganding
                      slaid yang mengandungi    bergambar
LANGKAH       ISI KANDUNGAN      AKTIVITI PENGAJARAN &     CATATAN
 / MASA                     PEMBELAJARAN
     2. Membaca ayat mudah (Kumpulan  vokal berganding.       dalam
     Cerdas)                             bentuk
      a) Buah             4. Murid mengeja dan     power point
       Ini buah.
                      membatang suku kata vokal   2. Kad
       Ini buah epal.
       Buah epal sedap.       berganding dan        bacaan
       Buah epal manis.
                      membunyikan dengan betul   bergred
                      dengan dipantau oleh guru   3.Lembaran
      b) Daun
                                     kerja
       Ini daun.
       Daun warna hijau.       5. Murid membuat latih tubi  permainan
       Pokok ada daun.
                      mengeja dan menyebut     bahasa
      c) Duit             perkataan yang ditayang di
       Ini duit.
                      slaid dan membunyikannya.
       Ini duit saya.
       Saya ada banyak duit.
                      7. Murid kumpulan Lambat
      d) Fail
       Ini fail.           diberi lembaran kerja
       Saya ada fail.
                      mewarna perkataan yang
       Fail saya tebal.
                      sama dan memadan

     e) Kail              perkataan dengan gambar.
      Ini mata kail.
      Ini mata kail saya.
      Mata kail saya tajam.      8. Guru meneruskan
      Mata kail saya besar.      pengajaran dengan

     f) Paip              Kumpulan Cerdas
       Ini paip.           menggunakan bacaan
       Ini paip air.
       Paip air warna biru.      bergred yang mengandungi
                      perkataanvokal berganding.
     g) Paus
       Ini ikan paus.
       Ikan paus besar.        9. Guru membaca petikan
       Ikan paus warna biru.
                      ayat mudah diikuti oleh
                      murid.
   LANGKAH      ISI KANDUNGAN     AKTIVITI PENGAJARAN &     CATATAN
   / MASA                    PEMBELAJARAN
4.
5.       3. Mengeja dan menyebut ayat  10. Setiap murid membaca
         mudah (Kumpulan Sederhana)  ayat mudah dengan
                       perkataan vocal berganding
        4. Menulis perkataan vokal   yang terkandung dalam kad
        berganding (Kumpulan Cerdas)  bacaan bergred yang
6.                      berbeza.


                       11. Kumpulan Cerdas
                       membuat latihan lembaran
                       kerja dengan membina dan
                       menulis ayat perkataan vokal
                       berganding.


                       12.  Guru meneruskan
                       aktiviti pengajaran dengan
                       Kumpulan Sederhana. Guru
                       menggunakan kad bacaan
                       bergred yang sama, guru
                       meminta murid mengeja dan
                       menyebut ayat mudah yang
                       mengandungi perkataan
                       vokal berganding.


                       13.  Kumpulan Cerdas,
                       Sederhana dan Lambat
                       bergilir-gilir mengeja dan
                       menyebut kad bacaan
                       bergred tersebut. Langkah
LANGKAH       ISI KANDUNGAN    AKTIVITI PENGAJARAN &    CATATAN
 / MASA                   PEMBELAJARAN
                    diulang sehingga semua
                    murid setiap kumpulan
                    menyebut kad bacaan
                    bergred secara individu.


                    15. Murid Kumpulan
                    Sederhana membuat latihan
                    lembaran kerja mewarna
                    suku kata dan menulis
                    gabungan suku kata yang
                    diwarna dan menanda
                    perkataan yang sama dengan
                    gambar. Kemudian membuat
                    lembaran kerja
                    melengkapkan perkataan.


Langkah 3  Penilaian dan pengukuhan  1. Guru menayangkan slaid  Teknik :
(15 minit)                 yang mengandungi     Interaktif
                      latihan membatangkan   komputer
                      suku kata kvvk. Murid
                      Kumpulan Lambat untuk   Nilai :
                      membuat latihan      Berani
                      menyesuaikan suku kata  kerana
           it  ah   il
                      dengan menggunakan    benar
                      komputer riba.      Berdikari


                    2. Guru menayangkan slaid  BBM :
                      yang mengandungi     Latihan
                      latihan menyesuai     bentuk
LANGKAH      ISI KANDUNGAN     AKTIVITI PENGAJARAN &      CATATAN
 / MASA                    PEMBELAJARAN
                       perkataan dengan      power point
                       gambar. Murid Kumpulan
                       Sederhana membuat      Kad bacaan
                       latihan di komputer riba.  bergred


                     3. Seorang murid Kumpulan
                       Cepat membaca dengan
                       kuat diikuti oleh murid
                       yang lain


Penutup   Rumusan hasil pembelajaran  1. Guru menunjukkan slaid    Teknik :
(5 minit)                yang mengandungi 4       Lisan dan
                     perkataan vokal berganding   gerakan
                     selain daripada kvvk.
                                     Nilai:
                     2. Murid menyebut perkataan   Kerjasama
                     tersebut
                       a) piano          BBM :
                       b) hadiah          1. Slaid
                       c) piala            power
                       d) buaya            point
                                     2. Klip
                     3. Guru menayangkan klip      video
                     video “Chicken Dance” dan
                     guru meminta semua murid
                     berdiri


                      4. Murid membuat
                        pergerakan seperti
LANGKAH  ISI KANDUNGAN  AKTIVITI PENGAJARAN &  CATATAN
 / MASA           PEMBELAJARAN
               dalam video

								
To top