Docstoc

PMR_pertengahan tahun KHB pert

Document Sample
PMR_pertengahan tahun KHB pert Powered By Docstoc
					SULIT             Nama :.......................................................................................
78/1
Kemahiran Hidup        Ting   :............................................
Pertanian
Peperiksaan Upt 2
Ogos 2010
1 ½ Jam
                SMK MUADZAM SHAH

                  PEPERIKSAAN UPT 2              KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

                   PILIHAN PERTANIAN
                     TINGKATAN 2

                  Satu Jam Tiga Puluh Minit


     JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU    Arahan :-
     1. Kertas soalan ini mengandungi 60 Soalan Objektif.
     2. Calon-calon hendaklah menjawab di dalam kertas jawapan OMR yang dibekalkan.
     3. JAWAB SEMUA SOALAN dalam tempoh masa yang ditetapkan.
          Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman termasuk kulit.

                                               [LIHAT SEBELAH]
78/1                                                       SULIT
1. Ketua murid yang mengetuai kumpulan kerja di dalam bengkel Kemahiran Hidup ialah...

  A.   ketua darjah           C.   formen.
  B.   guru KHB.             D.   pembantu bengkel.
                     Rajah 1

2. Produk yang dihasilkan di atas mestilah menepati kehendak pasaran dan pengguna.
  Pernyataan berikut merujuk kepada faktor...

  A.   kemasan              C.   kesesuaian bahan
  B.   nilai komersial          D.   kaedah pembinaan

3. Antara berikut, yang manakah faktor utama penghasilan reka bentuk?
  I Fungsi
  II Teknologi
  III Kekuatan
  IV Ketahanan

  A.   I dan II             C.   I dan IV
  B.   II dan III            D.   III dan IV

4. Berikut adalah sifat-sifat PVC kecuali…

  A.   tahan kepanasan          C.   bersifat ringan
  B.   tidak berkarat          D.   mudah dikendalikan

5. Apakah ciri-ciri aluminium.
  I Mudah dipotong
  II Sukar dibentuk
  III Tidak boleh dipateri
  IV Tahan karat

  A.   II, dan IV            C.   III dan IV
  B.   I, III, dan IV          D.   II, III, dan IV

6. Antara bahan berikut yang manakah dapat dikendalikan dengan mudah?

  A.   PVC                C.   Perspek
  B.   Papan lapis            D.   Mounting board

7. Berikut adalah jenis-jenis pengikat yang digunakan dalam projek kerja kayu kecuali...

  A.   glu panas             C.   rivet
  B.   perspek              D.   paku
                       1
                     Rajah 2

8. Manakah antara berikut bukan ciri-ciri pengikat dalam rajah di atas?

  A.   Cantuman lebih kuat daripada paku.
  B.   Boleh ditanggalkan dengan mudah.
  C.   Digunakan dengan rivetter.
  D.   Sesuai untuk mencantum logam dan kayu.
                     Rajah 3

9. Penebuk pusat dalam rajah di atas digunakan untuk...

  A.   membuat tanda sebelum menebuk
  B.   mencantumkan kepingan aluminum
  C.   memasang skru pada papan lapis
  D.   menebuk kepingan logam

10. Alatan yang digunakan untuk mengetuk kepingan logam tanpa mencalarkannya adalah...

  A.   gandin kayu           C.   gandin getah
  B.   tukul warrington         D.   pahat tepi serong
                     Rajah 4

11. Alat yang ditunjukkan di atas digunakan dengan…

  A.   rivet              C.   rivetter
  B.   paku               D.   hot glu

                       2
12. Jadual di bawah menunjukkan jenis alatan tangan dan mesin serta fungsinya. Antara berikut,
  pasangan manakah yang betul?

       Alatan / Mesin              Fungsi
  A.   Mesin sander       Memotong lengkung pada MDF dan papan lapis
                  Mencantumkan kepingan kayu nipis kepada
  B.   Stapler gun
                  rangka kayu
  C.   Rivetter         Melicinkan permukaan kayu

  D.   Mesin gergaji jig    Meribet kepingan logam

                    Jadual 1

13. Untuk meratakan dan melicinkan permukaan bahan yang mempunyai pemukaan yang
  besar. Pernyataan ini merujuk kepada alatan…
  A.                   C.
  B.                   D.


14. Alatan di dalam rajah di bawah digunakan dalam proses…
                     Rajah 5

  A.   mengukur             C.   menanda
  B.   memotong             D.   mengunci                      3
15. Alat yang digunakan untuk menggerudi lubang, memasang dan membuka skru ialah…

  A.   rivetter              C.    cordless screw driver
  B.   penebuk pusat            D.    tolok penanda

16. Alat yang ditunjukkan di bawah ialah...
                       Rajah 6

  A.   untuk merekat kertas tebal, papan lapis dan mounting board.
  B.   digunakan bersama rivet untuk mencantumkan kepingan logam
  C.   untuk mencairkan glu panas bagi mencantumkan bahan
  D.   untuk meratakan dan melicinkan permukaan kayu.

17. Susun semula aturan Proses Reka Bentuk berikut.
  I Kemasan
  II Lukisan projek (2D dan 3D)
  III Pembinaan projek
  IV Menilai dan memilih lukisan

  A.   I, III, IV dan II          C.    II, I, IV dan III
  B.   II, IV, III dan I          D.    III, II, IV dan I
                       Rajah 7

18. Kertas las dalam rajah di atas digunakan untuk melicinkan permukaan kayu. Antara
  berikut manakah gred kertas las yang paling kasar?

  A.   0,0                 C.    0,1
  B.   1½,2                D.    2½,3


19. Kemasan yang sesuai untuk bahan yang berunsurkan logam ialah…

  A.   syelek               C.    cat licau
  B.   varnis               D.    tona kayu

                        4
                Butiran     Jumlah (RM)
               Kos Bahan      5.20
               Kos Upah       2.50
               Kos Overhed     0.70
                    Jadual 2

20. Jadual di atas adalah kos untuk membuat rak surat. Hitungkan kos pengeluaran sebuah
  produk?

  A.    RM 5.20            C.   RM 7.70
  B.    RM 8.40            D.   RM10.10

21. Manakah antara berikut merupakan simbol bagi perintang boleh laras?

    A.                      C.

    B.                      D.

22. Unit ukuran bagi komponen elektronik jenis kapasitor ialah…

  A.    ampere            C.   ohm
  B.    volt             D.   farad


Rajah di bawah menunjukkan komponen-komponen elektronik.
23. Manakah padanan nama komponen yang betul?
  I L.E.D
  II Transistor
  III Perintang
  IV Kapasitor

  A.    I, II dan III         C.   I, III, dan IV
  B.    I, II dan IV         D.   II, III dan IV                      5
                      Rajah 8

24. Berdasarkan rajah di atas, apakah nama komponen elektronik ini?

  A.   Transistor            C.   Kapasitor berkutub
  B.   Perintang boleh laras       D.   Diod pemancar cahaya
                      Rajah 9

25. Berdasarkan litar elektronik di atas, apakah fungsi R 1 dan R 2 ?

  A.   Mengawal arus dan mendapatkan susutan voltan dalam litar
  B.   Meninggikan voltan, arus dan kuasa
  C.   Menyambung dan memutuskan bekalan arus
  D.   Memancarkan cahaya pada peralatan elektronik
                 Hijau
                 Jingga
                 Merah
                      Rajah 9

26. Berapakah jumlah rintangan yang diwakili oleh perintang dalam rajah di atas?

  A.   530 Ω               C.   532 Ω
  B.   5300 Ω              D.   532 kΩ                       6
27. Rajah di bawah menunjukkan sebuah litar elektronik. Antara berikut bilangan komponen
  yang betul dalam rajah di atas ialah?
                     Rajah 10

      Perintang  Transistor  Kapasitor   LED
  A.      2      1      1      2
  B.      2      2      1      1
  C.      2      2      2      2
  D.      2      1      2      2
                     Rajah 13

28. Rajah di atas menunjukkan litar bergambar. Antara komponen-komponen yang terdapat
  di dalam litar tersebut ialah...
  I Kapasitor
  II Perintang
  III Suis tekan
  IV Transistor

  A.   I dan II             C.    I dan IV
  B.   II dan IV            D.    III dan IV

                            X
                     Rajah 12

29. Rajah menunjukkan proses pematerian projek litar. Alatan x digunakan untuk...

  A.   mengeluarkan haba untuk mencairkan pateri.
  B.   menyedut wap yang terhasil semasa proses pencairan pateri.
  C.   menyeimbangkan kepanasan bit untuk mencairkan pateri.
  D.   menyedut pateri yang telah dicairkan oleh alat pemateri.
                      7
                     Rajah 13

30. Berdasarkan pada rajah di atas, apakah nama alatan ini?

  A.   Alat pemateri elektrik      C.   Set pemutar skru
  B.   Penjalur wayar mudah       D.   Penyedut pateri

31. Berdasarkan pada rajah di bawah, manakah yang menunjukkan hasil pematerian yang
  baik?

  A.                    C.
  B.                    D.
32. Rajah di bawah menunjukkan satu alatan lukisan teknik, apakah ciri-ciri alat ini?
                     Rajah 14


  A.   Pensel yang lembut.        C.   Pensel yang sederhana lembut.
  B.   Pensel yang sederhana keras.   D.   Pensel yang keras.
                       8
                       Rajah 14

33. Rajah di atas menunjukkan satu alatan lukisan teknik, apakah nama alat ini?

  A.   Jangka lukis             C.   Jangka tolok
  B.   Sesiku set              D.   Sesiku T

                         X
                       Rajah 15

34. Merujuk rajah di atas, sudut x bernilai...

  A.   300                  C.   600
  B.   450                  D.   900

35. Nama alat yang ditunjukkan dalam rajah di atas ialah...

  A.   jangka lukis             C.   jangka tolok
  B.   sesiku T               D.   sesiku set

36. Antara berikut manakah penyataan tidak benar mengenai alatan lukisan teknik?

  I.   Sesiku T      Melukis garisan mendatar atau melintang

  II.   Sesiku set     Melukis garisan tegak dan bersudut 60°

  III.  Jangka lukis    Melukis garisan tegak dan bersudut 450

  IV.   Papan lukisan    Menanda, memindah dan menguji jarak

  A.   I dan II               C.   I dan IV
  B.   II dan IV               D.   III dan IV                         9
37. Garisan bertanda S yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ialah…

                                    S
                      Rajah 16

  A.   garisan putus-putus        C.   garisan lakaran
  B.   garisan tersembunyi        D.   garisan binaan
                      Rajah 17

38. Garisan X dibina dalam rajah di atas menggunakan alatan lukisan teknik berikut
  kecuali...

  A.   pembaris T             C.   pensil 2H
  B.   sesiku set             D.   jangka lukis

39. Apakah ciri-ciri garisan objek di atas kertas lukisan?
  I Digunakan untuk menunjukkan pusat bulatan.
  II Digunakan untuk melakar garisan objek.
  III Dilukis dengan pensel secara lembut.
  IV Garisan berwarna hitam dan tajam.

  A.   I dan II              C.   II dan IV
  B.   II dan III             D.   III dan IV

40. Pandangan atas bagi lukisan unjuran Ortografik juga dipanggil...

  A.   pandangan hadapan         C.   pandangan tegak
  B.   pandangan sisi           D.   pelan
                        10
41. Pandangan yang betul dari arah X bagi rajah di bawah ialah
                            X
                              Rajah 18


    A.                     C.    B.                     D.


42. Pandangan sisi bagi rajah di bawah ialah...
                   Rajah 19
   A       B      C       D

43. Antara objek berikut, manakah yang diwakili pandangan di bawah?
              Pelan      Hadapan     Sisi
                       11
        Sajian makanan yang mengandungi semua nutrien
        yang diperlukan oleh tubuh dengan kadar yang betul.


44. Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan di atas?

  A.   Perancangan Menu        C.   Diet seimbang
  B.   Piramid makanan         D.   Hidangan sepinggan lengkap

45. Antara berikut yang manakah adalah tujuan merancang menu?
  I Menjimatkan masa dan tenaga.
  II Menyediakan sajian yang menarik.
  III Menyediakan sajian yang seimbang.
  IV Menjimatkan bahan makanan.

  A.   I, II dan III          C.   I, III dan IV
  B.   II, III dan IV         D.   I, II, III dan IV

46. Antara berikut manakah bukan hidangan sepinggan yang lengkap?

  A.   Lontong             C.   Karipap
  B.   Bihun goreng          D.   Nasi ayam

47. Antara berikut yang manakah perlu dihidangkan secara seimbang?
  I Sarapan
  II Makan tengah hari
  III Minum petang
  IV Makan malam

  A.   I dan III            C.   I dan IV
  B.   II dan IV            D.   Semua di atas

48. Manakah antara berikut digunakan untuk menutup makanan yang belum dimasak?

  A.   Kain pencuci          C.   Kain pengelap
  B.   Tuala tangan          D.   Kain maslin

49. Rajah di bawah menunjukkan sejenis alatan memasak.
                    Rajah 20

 Alat dalam rajah di atas digunakan semasa proses...

  A.   merebus             C.   menggoreng
  B.   mengukus            D.   menggril                      12
50. Antara berikut, pasangan yang bukan pasangan yang betul.

        Jenis Hidangan      Masakan
  A.     Cina         Char Kueh Teow
  B.     Melayu        Nasi Dagang
  C.     India         Capati
  D.     Barat         Bubur Lambuk

51. Tatacara yang baik dan sopan semasa makan dikenali sebagai...

  A.   etika makan.           C.    tatatertib makan.
  B.   tabiat makan.          D    makanan seimbang.

52. Amalan berikut tidak sepatutnya dilakukan semasa makan kecuali...

  A.   menanggalkan kasut ketika makan.
  B.   meletakkan sisa atau tulang di atas napkin.
  C.   mendagu sambil meletakkan kedua siku di atas meja.
  D.   meletakkan napkin di atas paha semasa makan.

53. Antara berikut yang manakah adalah etika makan yang baik?
  I Ambil makanan sehingga menimbun di atas pinggan.
  II Ambil makanan yang dekat dulu.
  III Rapatkan kulteri selepas makan.
  IV Mencungkil gigi di tepi orang.

  A.   I dan III            C.    I dan IV
  B.   II dan III            D.    II dan IV
                     Rajah 21

54. Apakah aktiviti yang perlu dilakukan ke atas setiap pasu di atas?

  A.   Pemasuan semula         C.    Pengubahsuaian
  B.   Mengecat pasu          D.    Pindahkan ke tanah

55. Medium penanaman boleh disediakan daripada campuran berikut kecuali...

  A.   tanah loam            C.    batu kerikil
  B.   bahan organik          D.    pasir sungai


                       13
56. Antara berikut yang manakah adalah tujuan pemasuan semula?
  I Memudahkan tanaman menerima cahaya.
  II Menukar saiz pasu tanaman.
  III Memudahkan kerja penjagaan.
  IV Menukar cara penghiasan pasu.

  A.   I, II dan III          C.   I, III dan IV
  B.   I, II dan IV           D.   I, II, III dan IV

57. Medium penanaman John Innes Potting Compost (J.I.P) disediakan dalam nisbah...

  A.   7:2:1              C.   5:3:2
  B.   7:3:2              D.   2:2:1

58. Tujuan lubang saliran pada dasar pasu ditutup adalah untuk...

  A.   mengelak akar keluar dari pasu
  B.   mengelak air siraman keluar dari pasu
  C.   mengelak medium tanaman keluar dari pasu
  D.   mengelakkan pasu dimasuki serangga perosak

59. Antara berikut yang manakah adalah kaedah penjagaan pokok?
  I Merumput
  II Menyiram
  III Menggembur
  IV Mengawal perosak

  A.   I, II dan III          C.   I, II dan IV
  B.   II, III dan IV          D.   I, II, III dan IV        Melonggarkan medium
        Memperbaiki pengudaraan
        Mudah menyerap air dan nutrien


60. Merujuk maklumat di atas, ia adalah berkaitan dengan...

  A.   membaja.             C.   menggembur.
  B.   merumput.            D.   mengawal perosak.
                KERTAS SOALAN TAMAT
                       14
       15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:413
posted:9/17/2010
language:Malay
pages:15
Description: soalan pertengahhan tahun khb pertanian tingkatan 3