Quy tac phat am tieng anh by zickzac01

VIEWS: 181 PAGES: 24

									PHẦN A. NGUYÊN ÂM
I.  Một số quy tắc phát âm của âm /i:/
   Phát âm là /i:/ những nhóm chữ sau đây.
1.  Nhóm ea(-)
   Những từ có tận cùng là ea hoặc -ea với một phụ âm.
Ex:
   Sea       /si:/
   Seat      /sit/
   To please    /pli:z/
   To teach    /ti:tʃ/
   Peace      /pi:s/
*  Ngoại lệ:
   Đa số các từ có nhóm ea(-) đọc /i:/, trừ vài từ thông dụng sau đây:
   Break      /breik/
   Breakfast    /’brekfəst/
   Great      /greit/
   To measure /’meʒə/
   Pleasure    /’pleʒə/
2.  Nhóm ee(-)
   Những từ có tận cùng bằng ee hay ee với một phụ âm hay hai phụ âm:
Ex:
   Bee       /bi:/
   Beet      /bi:t/
   Tree      /tri:/
   Green /gri:n/ xanh lá cây
3.  Nhóm –e
   Một số từ thông dụng
   Be       /bi:/
   She       /ʃi:/
   We       /wi:/
   Evil      /’i:vl/
   Egypt      /i:dʒipt/
   Secret     /’si:krit/
   Secretive    /si:’krətiv/
4.  Nhóm e-e
   Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e
Ex:
   Even      /’i:vn/
   Evening     /’i:vniŋ/
   Complete    /kəm’pli:t/
5.  Nhóm ie-
   Nhóm ie với một hay hai phụ âm
Ex:
   Chief    /tʃi:f/
   Believe   /bi’li:v/
   Belief    /bi’li:f/
   Relieve   /ri’li:v/
6.  Nhóm ei-
   Nhóm ei với một hay hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/ hay chữ c, s mới đọc là /i:/.
Ex:
   Deceive    /di’si:v/
   Receive    /ri’si:v/
   Receipt    /ri’si:t/
7.  Nhóm -ese
   Tiếp vị ngữ này chỉ quốc tịch
Ex:
   Vietnamese   /vietnə’mi:z/
   Chinese    /tʃai’ni:z/

II.  Một số quy tắc phát âm của âm /i/.
   Phát âm là /i/ những nhóm chữ sau đây.
1.  Nhóm i-
   Trong những từ một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm.
Ex:
   Big      /big/
   To dig    /dig/
   Thick     /θik/
   Thin     /θin/
2.  e đọc là /i/
   Trong những tiếp đầu ngữ: be, de, re, ex, e, ej, em, en, pre
Ex:
   Become    /bi’kʌm/
   Behave    /bi’heiv/
   Decide    /di’said/
   Renew    /ri’nju:/
   Return    /ri’tən/
   Exchange   /iks‟tʃeindʒ/
   Eradicate  /i‟rædikeit/
   Embitter   /im‟bitə/
   Enslave   /in‟sleiv/
   Predict   /pri‟dikt/
   Report    /ri‟pɔ:t/
   Tiếp vị ngữ và các chữ tận cùng hỗn tạp
Ex:
   -age  passage     /‟pæsidʒ/
   -ate  temperate    /‟tempərit/
      climate    /‟klaimit/
    -y  industry   /‟indəstri/
    -ly friendly   /‟frendli/
    -ey donkey    /‟dɔŋki/
    -ive expensive   /iks‟pensiv/
    -et market    /‟ma:kit/
    -let booklet    /‟buklit/
3.   Những tiếng đặc biệt
Ex:
    England       /‟iŋglənd/
    Women        /‟wimin/
    Busy        /‟bizi/
    Business      /‟biznis/
    Businessman     /‟bizinismən/

III.  Một số quy tắc phát âm của âm /æ/
1.   Nhóm a-
    Trong những từ có một âm tiết, tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm.
Ex:
    Bad         /bæd/
    Hang        /hæŋ/
    Fan         /fæn/
    Map         /mæp/
*   Ngoại lệ:
    Father       /‟fa:ðə/
    Calm        /ka:m/
*   Chú ý: Một số tiếng đọc là /a:/ theo người Anh, người Mỹ đọc /æ/:
    British English   American English
    Ask /a:sk/     /æsk/
    Can‟t /ka:nt/    /kænt/
2.   Những từ đặc biệt:
    To have       /hæv/
    To laugh      /la:f/
    Aunt        /a:nt/

IV.  Một số quy tắc phát âm của âm /a:/
    Đọc là /a:/ trong những nhóm chữ sau đây:
1.   Nhóm ar(-)
    Trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng r hay (r + phụ âm) hoặc
    trong một âm tiết của một từ khi a đứng trước (r + phụ âm).
Ex:
    Car         /ka:/
    Cart        /ka:t/
   Bark        /ba:k/
   Lark        /la:k/
   Charm       /tʃa:m/
2.  Từ đặc biệt
   Father       /‟fa:ðə/
   Calm        /ka:m/
   Clerk       /kla:k/
   Heart       /ha:t/

V.  Một số quy tắc phát âm của âm /ɔ/
   Đọc là /ɔ/ trong những nhóm chữ sau đây:
1.  Nhóm o-
   Đọc là /ɔ/ đối với những từ có một âm tiết, tận cùng bằng một phụ âm và
   trong âm tiết được nhấn mạnh của từ có nhiều âm tiết.
Ex:
   Dog         /dɔg/
   Pot         /pɔt/
   Doctor        /‟dɔktə/
   Modern        /‟modən/
   Voluntary      /‟vɔləntri/
   Hot         /hɔt/
*   Chú ý: Nhóm chữ o- đôi khi đọc /ou/ hay /ʌ/, nhưng nhóm –ock bao giờ
   cũng đọc /ɔk/
   lock         /lɔk/
   o’clock       /ə’klɔk/
2.  Nhóm -ong
   Những từ có tận cùng bằng -ong:
   Long         /lɔŋ/
   Strong        /strɔŋ/
   Wrong        /roŋ/
*   Ngoại lệ:
   Among        /ə‟mʌŋ/
3.  Nhóm os-
   Đọc là /ɔ/ đối với những từ có nhóm os với phụ âm
   Cross        /krɔs/
   Cost         /kɔst
   Lost         /lɔs/
4.  Từ đặc biệt
   Gone         /gɔn/

VI.  Một số quy tắc phát âm của âm /ɔ:/
   Phát âm là /ɔ/ trong những nhóm chữ sau đây:
1.  Nhóm all-
   Đọc là /ɔ:/ đối với những từ một âm tiết có tận cùng bằng “all”
Ex:
   Call         /kɔ:l/
   Tall         /tɔ:l/
   Small        /smɔ:l/
   Ball         /bɔ:l/
2.  Nhóm au-
   Đọc là /ɔ:/ trong hầu hết những từ có “au” với một hay hai phụ âm
Ex:
   Author        /‟ɔ:θə/
   August        /‟ɔ:gəst/
   Audience       /‟ɔ:diən/
   Daughter       /’dɔ:tə/
*   Ngoại lệ:
   To laugh       /la:f/
   Aunt         /a:nt/
3.  Nhóm aw(-)
   Đọc là /ɔ/ đối với những từ có tần cùng bắng aw hay aw với một phụ âm
Ex:
   Law          /lɔ:/
   Draw         /drɔ:/
   Awful         /ɔ:ful/
   lawn         /lɔ:n/
4.  Nhóm wa-
   Đọc là /ɔ:/ đối với những từ có nhóm wa với một hoặc hai phụ âm
   Wall         /‟wɔ:l/
   Water         /’wɔ:tə/
   Forewarn       /fɔ:’wɔ:n/
5.  Nhóm –or(-)
   Đọc là /ɔ:/ đối với những từ có nhóm or với phụ âm
Ex:
   For          /fɔ:/
   Port         /pɔ:t/
   Report        /ri‟pɔ:t/
   Sort         /sɔ:t/
6.  Nhóm oar-
   Đọc là /ɔ:/ đối với những từ có nhóm oar hoặc oar với phụ âm
Ex:
   Roar         /rɔ:/
   Board         /bɔ:d/
   Coarse        /kɔ:s/
7.  Nhóm our(-)
   Đọc là /ɔ:/ đối với những từ có nhóm our hoặc our với phụ âm
Ex:
    Four         /fɔ:/
    Pour         /pɔ:/
    Court        /kɔ:t/
    Course        /kɔ:s/
8.   Nhóm oor
    Chỉ có ít từ quen thuộc
    Door         /dɔ:/
    Floor        /flɔ:/

VII.  Một số quy tắc phát âm của âm /u:/
    Phát âm là /u:/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm oo(-)
    Một số từ tận cùng bằng oo hoăc oo với phụ âm:
    Too         /tu:/
    To woo        /wu:/
    Food         /fu:d/
    Zoo         /zu:/
    Choose        /tʃu:z/
    Moon         /mu:n/
2.   Nhóm u-e
    Một ít từ có phụ âm chen giữa u và e hoặc nhóm ue:
Ex:
    Rule        /ru:l/
    Clue        /klu:/
3.   Nhóm o(-)
    Một vài từ thông dụng tận cùng bằng o hoặc o với phụ âm
Ex:
    To do         /du:/
    Two          /tu:/
    Who          /hu:/
    Whom         /hu:m/
4.   Nhóm -ew
    Đọc là /u:/ đối với những từ có tận cùng bắng ew
Ex:
    Crew          /kru:/
    Screw          /skru:/
    Flew          /flu:/
*   Chú ý:
    Đôi khi nhóm –ew đọc là /ju:/
5.   Nhóm ui-
    Đọc là /u:/, rất ít từ có nhóm ui với phụ âm, đọc là /u:/
Ex:
    Bruise       /bru:z/
    Bruit       /bru:t/
    Fruit       /fru:t/
    Juice       /dʒu:s/

VIII.  Một số quy tắc phát âm của âm /ʌ/
    Phát âm là /ʌ/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm u-
    Đọc là /ʌ/ với những từ có tận cùng bằng u với phụ âm
    Sun         /sʌn/
    Duck         /dʌk/
    Truck        /trʌk/
    Cup         /kʌp/
    Hut         /hʌt/
2.   Nhóm ou-
    Đọc là /ʌ/ với những từ nhóm ou với một hay hai phụ âm:
    Young        /jʌŋ/
    Rough        /rʌf/
    Touch        /tʌtʃ/
    Tough        /tʌf/
*    Chú ý: Nhóm ou với phụ âm có vài từ được đọc là /ou/, /au/, /u:/
3.   Nhóm o
    Đọc là /ʌ/ với những từ có một âm tiết, và trong âm tiết được nhấn mạnh
    của những từ có nhiều âm tiết.
    Mother        /‟mʌðə/
    Son         /sʌn/
    Nothing       /‟nʌθiŋ/
    Monk         /‟mʌŋk/
    Monkey        /‟mʌŋki/
4.   Nhóm o-e
    Đọc là /ʌ/ với những từ có nhóm o-e có một phụ âm giữa o và e:
    To come       /kʌm/
    Dove         /dʌv/
    Glove        /glʌv/
    To love       /lʌv/
*    Chú ý: Phần nhiều nhóm o-e đọc là /ou/. Một số động từ tần cùng –ove
    đọc /uv/
5.   Những từ đặc biệt
    Blood        /blʌd/
    Flood        /flʌd/
    Nothing       /‟nʌθiŋ/
6.   Những từ có chữ u trong các nhóm sau đây đều đọc là /ʌ/
a.   -ug
   Rug        /rʌg/
   Drug        /drʌg/
b.  -uck
   Duck        /dʌk/
   Chuckle      /‟tʃʌkl/
c.  -ust
   Must        /mʌst/
   Dust        /dʌst/
d.  -un
   Uneasy       /ʌn‟i:zi/
   Unhappy      /ʌn‟hpi/
   Unable       /ʌn‟eibl/
e.  -um
   Umbrella      /ʌm‟brelə/
   Umbrage      /ʌm‟bridʒ/
   Umbilicus     /ʌm‟bilikəs/
f.  -ung
   Lung        /lʌŋ/

IX.  Một số quy tắc phát âm của âm /ə/
   Phát âm là /ə/ trong các nhóm chữ sau:
1.  Đọc là /ə/ bốn nhóm tận cùng không có nhấn ar, er, -or và –ure
a.  Nhóm –ar
   Particular      /pə‟tikjulə/
   Awkward       /‟ɔ:kwəd/
b.  Nhóm –er
   Worker        /‟wə:kə/
   Teacher       /‟ti:tʃə/
   Dancer        /‟da:nsə/
c.  Nhóm -or
   Doctor        /‟dɔktə/
   Sailor        /‟seilə/
d.  Nhóm –ure
   Temperature     /‟temprətʃə/
   Literature      /‟litrətʃə/
*   Chú ý: Nếu có nhấn nhóm ar đọc /a:/ nếu đi sau chữ w đọc /ə:/
2.  Nhóm e
   Đọc là /ə/ trong một âm tiết không được nhấn mạnh của một từ
   Silent        /‟sailənt/
   Open         /‟oupən/
   Chicken       /‟tʃikən/
3.  Nhóm a
   Đọc là /ə/ trong hầu hết những âm tiết không được nhấn mạnh của một từ
   Balance       /„bæləns/
   Explanation     /,eksplə‟neiʃn/
   Capacity       /kə’pæsiti/
   National       /’næʃnəl/
4.  Nhóm o
   Đọc là /ə/ trong một âm tiết không được nhấn mạnh của một từ có nhiều
   âm tiết.
   Atom         /’ætəm/
   Compare       /kəm’peə/
   Control       /kən’troul/

X.  Một số quy tắc phát âm của âm /ə:/
   Phát âm là /ə:/ trong những nhóm chữ sau:
1.  Nhóm –ir (-)
   Đọc là / ə:/ với những từ có tận cùng bằng ir hay ir với phụ âm:
   Shirt        /ʃə:t/
   Girl         /gə:l/
   Bird         /bə:d/
   Skirt        /skə:t/
2.  Nhóm (-)er-
   Đọc là /ə:/ với những từ đi trước phụ âm hoặc giữa các phụ âm
   To err        /ə:/
   To serve       /sə:v/
   To verse       /və:s/
3.  Nhóm –or-
   Đọc là /ə:/ với những từ có nhóm or đi sau w và trước phụ âm
   World        /wə:ld/
   Worm         /wə:m/
4.  Nhóm –ur(-)
   Đọc là /ə:/ với những từ tận cùng bằng ur hay ur với phụ âm
   Nurse        /nə:s/
   Burn         /bə:n/
   Curse        /kə:s/
   Surgery       /‟sə:dʒəri/
   Thursday       /‟θə:zdi/
5.  Nhóm (-) ear-
   Đọc là /ə:/ với những từ có nhóm ear và trước phụ âm hay chen giữa các
   phụ âm
   Learn        /lə:n/
   Earth        /ə:θ/
   heard        /hə:d/
*  Chú ý: Nhóm ear ở cuối một từ đọc là /iə/ đôi khi đọc là /eo/
XI.  Một số quy tắc phát âm của âm /ei/
   Phát âm là /ei/ trong những nhóm chữ sau:
1.  Nhóm chữ ay
   Đọc là /ei/ với những từ có tận cùng bằng ay
   Day          /dei/
   Play         /plei/
   Ashtray        /‟æʃtrei/
   Stay         /stei/
2.  Những chữ a-e
   Đọc là /ei/ đối với từ có một âm tiết có tận cùng bằng (a+phụ âm+e)
   Plate         /pleit/
   Cake         /keik/
   Pale         /peil/
   Safe         /seif/
3.  Nhóm chữ a-e
   Một số từ có hai phụ âm ở giữa a và e
   Table         /‟teibl/
   Danger        /‟deindʒə/
   Waste         /weist/
4.  Nhóm chữ ai-
   Đối với những từ có nhóm ai với một hay nhiều phụ âm, (trừ phụ âm R)
   Mail         /meil/
   Nail         /neil/
   Sail         /seil/
   Maid         /meid/
   Wait         /weit/
5.  Nhóm chữ e
   Đọc là /ei/ đối với những từ
   Great         /greit/
   Break         /breik/
   Steak         /steik/
   Breaker        /‟breikə/
6.  Nhóm chữ -ey
   Đọc là /ei/ với một từ có tận cùng bằng ey
   They         /ðei/
   Prey         /prei/
   Grey         /grei/
   Obey         /ə‟bei/
*   Chú ý: Nhóm ey ở vần không có nhấn sẽ đọc /i/
7.  Nhóm eigh(-)
   Đọc là /ei/ với những từ có nhóm chữ eigh, hay eigh với phụ âm
   Eight         /eit/
   Weight        /‟weit/
    Deign         /dein/
8.   Nhóm –ion và –ian
    Đọc là /ei/ đối với từ có một âm tiết ở liền trước và tận cùng bằng –ion và
    ian
    Nation        /‟neiʃn/
    Translation      /træns‟leiʃn/
    Preparation      /,prepə‟reiʃn/

XII.  Một số quy tắc phát âm của âm /əʊ/
    Phát âm là /əʊ/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm o(-)
    Những từ có tận cùng bằng o hoặc o với phụ âm
    Low         /ləʊ/
    No         /nəʊ/
    Potato       /pə‟teitəʊ/
    Tomato       /tə‟ma:təʊ/
    Radio        /‟reidiəʊ/
2.   Nhóm oa-
    Những từ có một âm tiết và có nhóm oa tận cùng bằng một hay hai phụ
    âm
    Coat        /kəʊt/
    Boat        /bəʊt/
    Road        /rəʊd/
    Soap        /səʊp/
3.   Nhóm –ow(-)
    Những từ có tận cùng bằng ow hoặc ow với một phụ âm.
    Bowl        /bəʊl/
    Grow        /grəʊ/
    Know        /nəʊ/
    Slow        /sləʊ/
4.   Nhóm o(-)
    Những từ có một âm tiết và có tận cùng bằng hai phụ âm hay (phụ
    âm+e), và trong âm tiết được nhấn mạnh của từ có nhiều âm tiết.
    Home        /həʊm/
    Postcard      /’pəʊstka:d/
    Comb        /kəʊm/
5.   Nhóm ol-
    Nhóm ol với một phụ âm (consonant). Tiêu biểu là từ old:
    Old         /əʊld/
    Cold        /kəʊld/
    Gold        /gəʊld/

XIII.  Một số quy tắc phát âm của âm /ai/
   Phát âm là /ai/ trong những nhóm chữ sau:
1.  Nhóm y
   Những từ có một âm tiết hay trong từ có âm tiết được nhấn mạnh.
   To buy        /bai/
   To fly        /flai/
   To fry        /frai/
   July         /dʒu:‟lai/
   Shy          /ʃai/
2.  Nhóm ie và ye
   Đọc là /ai/ đối với những từ một âm tiết và có tận cùng bằng ie hay ey.
   Die          /dai/
   Lie          /lai/
   Pie          /pai/
   Tie          /tai/
3.  Nhóm i-e và y-e
   Đọc là /ai/ đối với những từ có một phụ âm ở giữa i và e hay giữa y và e.
   Fine         /fain/
   Five         /faiv/
   Tide         /taid/
   Time         /taim/
4.  Nhóm i
   Những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng (i+phụ âm+e)
   Kite         /kait/
   Dine         /dain/
   Side         /said/
   Tide         /taid/
*  Ngoại lệ:
   To live        /liv/
   To give        /giv/
5.  Nhóm ui
   Những từ có (ui+phụ âm+e)
   Guide         /gaid/
   Guile         /gail/
   Guise         /gaiz/
6.  Nhóm i-e
   Những từ có hai phụ âm ở giữa i và e.
   Idle         /‟aidl/
   Idleness       /‟aidlnis/
   Title         /‟taitl/
7.  Nhóm igh(-)
   Những từ có tận cùng bằng –igh, hay –igh với phụ âm:
   High         /hai/
   Height        /hait/
    Light        /lait/
8.   Nhóm –ild
    Đọc là /ai/ với một số từ có tận cùng bằng ild.
    Child        /tʃaild/
    Mild         /maild/
    Wild         /waild/
9.   Nhóm –ind
    Đọc là /ai/ với một số từ có nhóm chữ ind.
    Kind         /kaind/
    Mind         /maind/
    To bind       /baind/
*   Ngoại lệ:
    Wind         /wind/

XIV.  Một số quy tắc phát âm của âm /au/
    Phát là /au/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm ou-
    Những từ có nhóm ou với một hay hai phụ âm
    Mouse        /maus/
    House        /haus/
    Shout        /ʃaut/
    Accountant      /ə‟kauntənt/
*   Chú ý: Một số từ có nhóm chữ ou- đọc là /ʌ/
2.   Nhóm ow(-)
    Đọc là /au/ đối với một số từ thông dụng có tận cùng bằng ow hay ow với
    phụ âm.
    Towel        /‟tauəl/
    Drown        /draun/
    Frown        /fraun/
    Gown         /gaun/
    Coward        /‟kauəd/
3.   Nhóm –our
    Một vài từ tận cùng bằng our
    Our         /‟auə/
    Hour         /‟auə/
    Flour        /‟flauə/
*   Ngoại lệ:
    Những từ có tận cùng bằng our nhưng không có trọng âm đọc là /ə/:
    Colour        /‟kʌlə/
    Neighbour      /‟neibə/

XV.  Một số quy tắc phát âm của âm /ɔi/
    Phát âm là /ɔi/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm oi-
    Những từ có tận cùng bằng –oi với phụ âm
    Coin        /kɔin/
    Boil        /bɔil/
    Spoil       /spɔil/
    Soil        /sɔil/
2.   Nhóm –oy
    Những từ có tận cùng bằng oy.
    Boy        /bɔi/
    Joy        /dʒɔi/

XVI.  Một số quy tắc phát âm của /iə/
    Phát âm là /iə/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm ea
    Những từ có nhóm ea
    Ear         /iə/
    Tear         /tiə/
    Clear        /kliə/
    Spear        /spiə/
    Fear         /fiə/
    Smear        /smiə/
    Weary        /‟wiəri/
2.   Nhóm ee
    Những từ có nhóm ee và tận cùng là r
    Beer         /biə/
    Cheer        /tʃiə/
    Deer         /diə/
    Leer         /liə/
    Steer        /stiə/
    Sneer        /sniə/
    Career        /kə‟riə/
    Overseer       /‟ouvəsiə/
    Engineer       /,endʒi‟niə/
3.   Nhóm –ien(-)
    Một ít từ có tận cùng bằng ier hay tận cùng bằng ier với phụ âm:
    Bier         /biə/
    Pier         /piə/
    To pierce      /piəs/
4.   Nhóm –ere
    Một ít từ tận cùng bằng ere:
    Here         /hiə/
    Coherent       /kou‟hiərənt/
    Sincere       /sin‟siə/
*   Ngoại lệ:
   Were        /wə:/
   Where       /weə/
   There       /ðeə/

XVII. Một số quy tắc phát âm của âm /eə/
   Phát âm là /eə/ trong những nhóm chữ sau:
1.  Nhóm are
   Care        /keə/
   Rare        /reə/
   Area        /‟eəriə/
   Parent       /‟peərənt/
   Fare        /feə/
2.  Nhóm ai
   Những từ có nhóm ai và đứng trước phụ âm r
   Fair        /feə/
   Hair        /heə/
   Pair        /peə/
   Chair        /tʃeə/
3.  Nhóm ea
   Bear        /beə/
   Pear        /peə/
   Tear        /teə/
   Swear        /sweə/
4.  Nhóm ei
   Heir        /eə/
   Their        /ðeə/

XVIII. Một số quy tắc phát âm của âm /uə/
    Phát âm là /uə/ trong những nhóm chữ sau:
1   Nhóm oo
    Những từ một âm tiết có nhóm oo và tận cùng bằng r
    Boor        /buə/
2.   Nhóm ou
    Tour        /tuə/
    Tourist       /‟tuərist/
    Bourn        /buən/
    Gourd        /guəd/
    Gourmet       /‟guəmei/
3.   Nhóm ur
    Jury        /‟dʒuəri/
    European      /,juərə‟pi:ən/
PHẦN B. PHỤ ÂM
I.  Một số quy tắc phát âm của phụ âm /p/
   Chữ p ở các vị trí (đầu, giữa, cuối một từ) đều phát âm là /p/.
1.  Chữ P đứng đầu
   Play         /plei/
   Pour         /pɔ:/
   Place        /pleis/
2.  Chữ P đứng cuối
   Harp         /ha:p/
   Cup         /kʌp/
   Cap         /kæp/
3.  Chữ P đứng giữa
   Span         /spæn/
   Spin         /spin/
   Speak        /spi:k/

II.  Mộ số quy tắc phát âm của phụ âm /b/
    Chữ /b/ có quy tắc phát âm giống chữ /p/, ở các vị trí đều phát âm là /b/.
1.   Chữ B đứng đầu
    Ball        /bɔ:l/
    Balloon       /bə‟lu:n/
2.   Chữ B đứng giữa
    Debate       /di‟beit/
    Label        /‟leibl/
3.   Chữ B đứng cuối
    Cab         /kæb/
    Lab         /læb/
*   Chú ý:
-   B thường không đọc nếu đứng sau M
    Crumb        /krʌm/
    Numb        /nʌm/
-   B thường không đọc nếu đứng trước T
    Doubt        /daut/
    Debt        /det/

III.  Một số quy tắc phát âm của âm /t/
    Phát âm là /t/ khi:
1.   Chữ T đứng đầu
    Take        /teik/
    Talk        /tɔ:k/
2.   Chữ T đứng cuối hoặc kết thúc bằng TE
    Heat        /hi:t/
    To hate       /heit/
3.  Chữ T đứng sau S
   Stop        /stɔp/
   Star        /sta:/
*   Chú ý:
+   T không đọc đến trong nhóm STEN ở cuối từ
   Fasten       /‟fa:sn/
   Hasten       /‟heisn/
   Listen       /‟lisn/
+   T không đọc đến trong nhóm STL ở cuối từ
   Castle       /‟ka:sl/
   Apostle      /ə‟pɔsl/
   Whistle      /‟wisl/
+   T cũng không đọc đến trong hai chữ dưới đây
   Christmas     /‟krisməs/
   Often       /‟ɔfn/

IV.  Một số quy tắc phát âm của âm /d/
   Phát âm là /d/ khi:
1.  Chữ D đứng đầu
   Date        /deit/
   Daub        /dɔ:b/
2.  Chữ D đứng giữa
   Credit       /‟kredit/
   Soda        /‟soudə/
3.  Chữ D đứng cuối
   Add         /æd/
   Solid        /‟sɔlid/

V.  Một số quy tắc phát âm của âm /k/
   Phát âm là /k/ khi:
1.  Chữ K phát âm là /k/ khi đi với A, E, I, O, U và ở đầu hay cuối một từ.
   Key         /ki:/
   Lock        /lɔk/
   Kettle       /‟ketl/
2.  Chữ C phát âm là /k/ khi đứng trước A, O, U, L, R.
   Carry        /‟kæri/
   Class        /kla:s/
   Crowd        /kraud/
3.  Chữ QU phát âm là /kw/
   Quiet        /‟kwaiət/
   Question      /‟kwestʃən/
*   Chú ý: Âm K câm, K không đọc khi đứng ở đầu từ và trước N.
   Kneel        /ni:l/
    Knit        /nit/
    Know        /nou/

VI.   Một số quy tắc phát âm của âm /g/
1.   Chữ G thường được phát âm là /g/ khi đứng trước A, O, U.
    Gate        /geit/
    Goal        /goul/
    Game        /geim/
2.   Chữ G phát âm là /dʒ/ khi đứng trước E, I, Y và tận cùng của từ là GE
    Germ        /dʒə:m/
    Ginger       /‟dʒindʒə/
    Cage        /keidʒ/
*    Ngoại lệ:
    Get         /get/
    Girl        /gə:l/

VII.  Một số quy tắc phát âm của âm /f/
    Phát âm là /f/ khi:
1.   Chữ F đứng đầu
    Flower       /‟flauə/
    Fruit        /fru:t/
2.   Chữ F ở giữa
    Coffee       /‟kɔfi/
    Coffer       /‟kɔfə/
3.   Chữ F ở cuối
    Leaf        /li:f/
    Deaf        /def/
4.   Chữ PH phát âm là /f/
+    Khi đứng đầu một từ
    Phrase       /freiz/
    Physics       /‟fiziks/
+    Tận cùng của từ
    Paragraph      /‟pærəgra:f/
    Mimeograph     /‟mimiəgra:f/
5.   Chữ GH tận cùng của một từ
    To cough      /kɔf/
    To laugh      /la:f/

VIII.  Một số quy tắc phát âm của âm /v/
    Phát âm là /v/ khi:
1.   Chữ V đứng đầu
    Vendor       /‟vendɔ:/
    Vegetable      /‟vedʒtəbl/
2.  Chữ V đứng giữa
   Dive         /daiv/
   Drive        /draiv/

IX.  Quy tắc phát âm của âm /θ/
   Phát âm là /θ/ khi:
1.  Chữ TH đứng đầu
   Thank        /θæŋk/
   Thin        /θin/
2.  Chữ TH đứng giữa
   Nothing       /‟nʌθiŋ/
   Healthful      /‟helθful/
3.  Chữ TH đứng cuối
   Length       /leŋθ/
   Mouth        /mauθ/

X.  Một số quy tắc phát âm của phụ âm /ð/
   Phát âm là /ð/ khi:
1.  Chữ TH đứng đầu
   This        /ðis/
   That        /ðæt/
2.  Chữ TH đứng giữa
   Gather       /‟gæðə/
   Brother       /‟brʌðə/
3.  Chữ TH đứng cuối
   Breathe       /brið/
   Smooth       /smu:ð/

XI.  Một số quy tắc phát âm của âm /s/
   Phát âm là /s/ khi:
1.  Chữ S đứng đầu
   Sad         /sæd/
   Sing        /siŋ/
*   Ngoại lệ:
   Sure        /ʃuə/
   Sugar        /‟ʃugə/
2.  Chữ S đứng ở giữa và không ở giữa hai nguyên âm.
   Most        /moust/
   Haste        /heist/
*   Ngoại lệ:
   Cosmic       /‟kɔzmik/
   Cosmopolitan    /,kɔzmə‟pɔlitən/
   Cosmetics      /kɔz‟metik/
    Dessert      /di‟zə:t/
3.   Chữ S đứng cuối và đứng sau F, K, P, T, GH.
    Roofs       /ru:fs/
    Books       /buks/
4.   Các chữ SS, SE
    Class       /klæs/
    House       /haus/
5.   Chữ X đứng cuối của từ
    Box        /bɔks/
    Fix        /fiks/
    Mix        /miks/
6.   Chữ C đứng trước E, I, Y
    Center      /‟sentə/
    Certain      /‟sə:tn/
    Cigar       /si‟ga:/

XII.  Một số quy tắc phát âm của âm /z/
    Phát âm là /z/ khi:
1.   Chữ Z ở vị trí nào cũng thường đọc là /z/
    Size         /saiz/
    Buzz         /bʌz/
2.   Chữ S phát âm /z/ đứng trong một từ và đứng giữa hai nguyên âm
    Nose         /nouz/
    Music        /‟mju:zik/
*    Ngoại lệ:
    Base         /beis/
    Case         /keis/
    Basin        /‟beisn/
3.   Chữ S phát âm là /z/
    Khi nó ở cuối từ có một âm tiết và đi sau một nguyên âm (ngoại trừ u)
    hoặc là sau một phụ âm không phải là F, K, P, T, GH
    As          /æz/
    Pens         /penz/
*    Ngoại lệ:
    Bus         /bʌs/
    Plus         /pʌls/
4.   Tận cùng bằng ISM/IZM
    Communism      /‟kɔmjunizm/
    Capitalism      /‟kæpitəlizm/

XIII.  Một số quy tắc phát âm của âm /ʃ/
    Phát âm là /ʃ/ khi:
1.   Chữ SH ở đầu
    Sharp        /ʃa:p/
    Shear        /ʃiə/
    Sheet        /ʃi:t/
2.   Chữ SH ở cuối
    Dish         /diʃ/
    Push         /puʃ/
    Rush         /rʌʃ/
3.   Chữ C đọc là /ʃ/ khi đứng trước IA, IE, IO, IU
    Social        /„souʃl/
    Official       /ə‟fiʃl/
    Artificial      /,a:ti‟fiʃəl/
4.   Chữ CH đọc là /ʃ/ trong những nguồn gốc Pháp văn
    Chic         /ʃi:k/
    Chute        /ʃu:t/
    Chagrin       /‟ʃægrin/
    Chassis       /‟ʃæsi/
    Chemise       /ʃi‟mi:z/
5.   Chữ SIA, TIA
    Asia         /eiʃə/
    Russia        /‟rʌʃə/
6.   Chữ CION, SION, TION, TIO
    Unconscionable    /ʌn‟kɔnʃənəbl/
    Compulsion      /kəm‟pʌlʃn/
    Nation        /‟neiʃn/
7.   Chữ CIOUS, TIOUS
    Conscious      /‟kɔnʃəs/
    Cautious       /‟kɔ:ʃəs/

XIV.  Một số quy tắc phát âm của âm /ʒ/
    Phát âm là /ʒ/ khi:
1.   Chữ S đọc là /ʒ/ khi nó đi sau một nguyên âm và đứng trước U, IA, IO
    Usual        /‟ju:ʒl/
    Pleasure       /‟pleʒə/
    Measure       /‟meʒə/
    Erasure       /i‟reiʒə/
2.   Chữ S đững giữa nguyên âm và ION, URE, UAL
    Decision       /di‟siʒn/
    Measure       /‟meʒə/
    Seizure       /‟si:ʒə/
3.   Vài từ mượn của Pháp ngữ
    Garage        /‟gæra:ʒ/
    Rouge        /ru:ʒ/
    Regime        /rei‟ʒi:m/
XV.  Một số quy tắc phát âm của âm /h/
    Phát âm là /h/ khi:
1.   Chữ H đứng đầu
    Hate        /heit/
    Hot         /hɔt/
2.   Chữ H đứng giữa
    Household      /‟haushould/
    Unhappy       /ʌn‟hæpi/
*   Chú ý phần âm /h/
+   H câm khi GH đứng ở đầu từ
    Ghetto       /‟getou/
    Ghost        /goust/
+   H câm khi RH đứng ở đầu từ
    Rhetoric      /‟retərik/
    Rhinoceros     /rai‟nɔsərəs/
+   H câm khi EXH đứng đầu
    Exhaust       /ig‟zɔ:st/
    Exhort       /ig‟zɔ:t/
+   H câm khi đứng cuối một từ
    Ah         /a:/
    Catarrh       /kə‟ta:/

XVI.  Một số quy tắc phát âm của âm /r/
    Phát âm là /r/ khi:
1.   Chữ R đứng đầu
    Road        /roud/
    Rob         /rɔb/
2.   Chữ R đứng giữa
    Green        /gri:n/
    Grass        /gra:s/
3.   Chữ R đứng cuối
    Bore        /bɔ:/
    Near        /niə/

XVII. Một số quy tắc phát âm của âm /tʃ/
   Phát âm là /tʃ/ khi:
1.  Chữ CH ở đầu hay cuối một từ
   Chalk        /tʃɔ:k/
   Church        /tʃə:tʃ/
*   Ngoại lệ: Chữ CH đọc là /k/ ở một số từ gốc Hy Lạp, hoặc đôi khi đọc là
   /tʃ/ trong những từ mượn của tiếng Pháp.
   Chaos        /‟keiɔs/
   Chord        /kɔ:d/
2.   Chữ T đọc là /tʃ/ khi nó ở bên trong một chữ và đi trước (ur + nguyên âm)
    Culture       /‟kʌltʃə/
    Future        /‟fju:tʃə/
    Lecture       /‟kektʃə/
3.   Chữ TURAL, TURY
    Natural       /‟nætʃrəl/
    Century       /‟sentʃəri/

XVIII. Một số quy tắc phát âm của âm /dʒ/
    Phát âm là /dʒ/ khi:
1.   Chữ J đứng đầu
    Jacket        /‟dʒækit/
    Journey       /‟dʒə:ni/
2.   Chữ G đọc là /dʒ/ khi đứng trước E, I, Y, GE.
    Gem         /dʒem/
    Gin         /dʒin/
    Cage         /keidʒ/
*   Ngoại lệ:
    Get         /get/
    Gear         /giə/
    Gild         /gild/
    Girl         /gə:l/
*   Chú ý: GI có khi đọc là /dʒ/, có khi đọc là /g/
    Gill         /dʒil/
    Gill         /gil/

XIX.  Một số quy tắc phát âm của âm /m/
    Phát âm là /m/ khi:
1.   M đứng đầu
    Make        /meik/
    Money        /‟mʌni/
2.   M đứng giữa
    famous       /‟feiməs/
    Camp        /kæmp/
3.   M đứng cuối
    Room        /ru:m/
    Come        /kʌm/
*   Chú ý: M không đọc đến, khi nó đứng trước N và ở đầu một từ.
    Mnemonic      /ni:‟mɔnik/
XX.  Một số quy tắc phát âm của âm /l/
    Phát âm là /l/ khi:
1.   L đứng đầu
    Love        /lʌv/
    Life        /laif/
2.   L đứng giữa
    Help        /help/
    Volume       /‟vɔlju:m/
3.   L đứng cuối
    Girl        /gə:l/
    Full        /ful/

XXI.  Một số quy tắc phát âm của âm /w/
    Phát âm là /w/ khi:
1.   W đứng đầu
    We         /wi:/
    Wait        /weit/
2.   W đứng giữa
    Between       /bi‟twi:n/
    Twelve       /twelv/

XXII. Một số quy tắc phát âm của âm /j/
   Phát âm là /j/ khi:
1   Y đứng đầu
   Yolk        /jəuk/
   Yard        /ja:d/
   Yacht        /jɔt/
 Yacht        /jɔt/

								
To top