Docstoc

Quy tac phat am tieng anh

Document Sample
Quy tac phat am tieng anh Powered By Docstoc
					PHẦN A. NGUYÊN ÂM
I.  Một số quy tắc phát âm của âm /i:/
   Phát âm là /i:/ những nhóm chữ sau đây.
1.  Nhóm ea(-)
   Những từ có tận cùng là ea hoặc -ea với một phụ âm.
Ex:
   Sea       /si:/
   Seat      /sit/
   To please    /pli:z/
   To teach    /ti:tʃ/
   Peace      /pi:s/
*  Ngoại lệ:
   Đa số các từ có nhóm ea(-) đọc /i:/, trừ vài từ thông dụng sau đây:
   Break      /breik/
   Breakfast    /’brekfəst/
   Great      /greit/
   To measure /’meʒə/
   Pleasure    /’pleʒə/
2.  Nhóm ee(-)
   Những từ có tận cùng bằng ee hay ee với một phụ âm hay hai phụ âm:
Ex:
   Bee       /bi:/
   Beet      /bi:t/
   Tree      /tri:/
   Green /gri:n/ xanh lá cây
3.  Nhóm –e
   Một số từ thông dụng
   Be       /bi:/
   She       /ʃi:/
   We       /wi:/
   Evil      /’i:vl/
   Egypt      /i:dʒipt/
   Secret     /’si:krit/
   Secretive    /si:’krətiv/
4.  Nhóm e-e
   Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e
Ex:
   Even      /’i:vn/
   Evening     /’i:vniŋ/
   Complete    /kəm’pli:t/
5.  Nhóm ie-
   Nhóm ie với một hay hai phụ âm
Ex:
   Chief    /tʃi:f/
   Believe   /bi’li:v/
   Belief    /bi’li:f/
   Relieve   /ri’li:v/
6.  Nhóm ei-
   Nhóm ei với một hay hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/ hay chữ c, s mới đọc là /i:/.
Ex:
   Deceive    /di’si:v/
   Receive    /ri’si:v/
   Receipt    /ri’si:t/
7.  Nhóm -ese
   Tiếp vị ngữ này chỉ quốc tịch
Ex:
   Vietnamese   /vietnə’mi:z/
   Chinese    /tʃai’ni:z/

II.  Một số quy tắc phát âm của âm /i/.
   Phát âm là /i/ những nhóm chữ sau đây.
1.  Nhóm i-
   Trong những từ một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm.
Ex:
   Big      /big/
   To dig    /dig/
   Thick     /θik/
   Thin     /θin/
2.  e đọc là /i/
   Trong những tiếp đầu ngữ: be, de, re, ex, e, ej, em, en, pre
Ex:
   Become    /bi’kʌm/
   Behave    /bi’heiv/
   Decide    /di’said/
   Renew    /ri’nju:/
   Return    /ri’tən/
   Exchange   /iks‟tʃeindʒ/
   Eradicate  /i‟rædikeit/
   Embitter   /im‟bitə/
   Enslave   /in‟sleiv/
   Predict   /pri‟dikt/
   Report    /ri‟pɔ:t/
   Tiếp vị ngữ và các chữ tận cùng hỗn tạp
Ex:
   -age  passage     /‟pæsidʒ/
   -ate  temperate    /‟tempərit/
      climate    /‟klaimit/
    -y  industry   /‟indəstri/
    -ly friendly   /‟frendli/
    -ey donkey    /‟dɔŋki/
    -ive expensive   /iks‟pensiv/
    -et market    /‟ma:kit/
    -let booklet    /‟buklit/
3.   Những tiếng đặc biệt
Ex:
    England       /‟iŋglənd/
    Women        /‟wimin/
    Busy        /‟bizi/
    Business      /‟biznis/
    Businessman     /‟bizinismən/

III.  Một số quy tắc phát âm của âm /æ/
1.   Nhóm a-
    Trong những từ có một âm tiết, tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm.
Ex:
    Bad         /bæd/
    Hang        /hæŋ/
    Fan         /fæn/
    Map         /mæp/
*   Ngoại lệ:
    Father       /‟fa:ðə/
    Calm        /ka:m/
*   Chú ý: Một số tiếng đọc là /a:/ theo người Anh, người Mỹ đọc /æ/:
    British English   American English
    Ask /a:sk/     /æsk/
    Can‟t /ka:nt/    /kænt/
2.   Những từ đặc biệt:
    To have       /hæv/
    To laugh      /la:f/
    Aunt        /a:nt/

IV.  Một số quy tắc phát âm của âm /a:/
    Đọc là /a:/ trong những nhóm chữ sau đây:
1.   Nhóm ar(-)
    Trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng r hay (r + phụ âm) hoặc
    trong một âm tiết của một từ khi a đứng trước (r + phụ âm).
Ex:
    Car         /ka:/
    Cart        /ka:t/
   Bark        /ba:k/
   Lark        /la:k/
   Charm       /tʃa:m/
2.  Từ đặc biệt
   Father       /‟fa:ðə/
   Calm        /ka:m/
   Clerk       /kla:k/
   Heart       /ha:t/

V.  Một số quy tắc phát âm của âm /ɔ/
   Đọc là /ɔ/ trong những nhóm chữ sau đây:
1.  Nhóm o-
   Đọc là /ɔ/ đối với những từ có một âm tiết, tận cùng bằng một phụ âm và
   trong âm tiết được nhấn mạnh của từ có nhiều âm tiết.
Ex:
   Dog         /dɔg/
   Pot         /pɔt/
   Doctor        /‟dɔktə/
   Modern        /‟modən/
   Voluntary      /‟vɔləntri/
   Hot         /hɔt/
*   Chú ý: Nhóm chữ o- đôi khi đọc /ou/ hay /ʌ/, nhưng nhóm –ock bao giờ
   cũng đọc /ɔk/
   lock         /lɔk/
   o’clock       /ə’klɔk/
2.  Nhóm -ong
   Những từ có tận cùng bằng -ong:
   Long         /lɔŋ/
   Strong        /strɔŋ/
   Wrong        /roŋ/
*   Ngoại lệ:
   Among        /ə‟mʌŋ/
3.  Nhóm os-
   Đọc là /ɔ/ đối với những từ có nhóm os với phụ âm
   Cross        /krɔs/
   Cost         /kɔst
   Lost         /lɔs/
4.  Từ đặc biệt
   Gone         /gɔn/

VI.  Một số quy tắc phát âm của âm /ɔ:/
   Phát âm là /ɔ/ trong những nhóm chữ sau đây:
1.  Nhóm all-
   Đọc là /ɔ:/ đối với những từ một âm tiết có tận cùng bằng “all”
Ex:
   Call         /kɔ:l/
   Tall         /tɔ:l/
   Small        /smɔ:l/
   Ball         /bɔ:l/
2.  Nhóm au-
   Đọc là /ɔ:/ trong hầu hết những từ có “au” với một hay hai phụ âm
Ex:
   Author        /‟ɔ:θə/
   August        /‟ɔ:gəst/
   Audience       /‟ɔ:diən/
   Daughter       /’dɔ:tə/
*   Ngoại lệ:
   To laugh       /la:f/
   Aunt         /a:nt/
3.  Nhóm aw(-)
   Đọc là /ɔ/ đối với những từ có tần cùng bắng aw hay aw với một phụ âm
Ex:
   Law          /lɔ:/
   Draw         /drɔ:/
   Awful         /ɔ:ful/
   lawn         /lɔ:n/
4.  Nhóm wa-
   Đọc là /ɔ:/ đối với những từ có nhóm wa với một hoặc hai phụ âm
   Wall         /‟wɔ:l/
   Water         /’wɔ:tə/
   Forewarn       /fɔ:’wɔ:n/
5.  Nhóm –or(-)
   Đọc là /ɔ:/ đối với những từ có nhóm or với phụ âm
Ex:
   For          /fɔ:/
   Port         /pɔ:t/
   Report        /ri‟pɔ:t/
   Sort         /sɔ:t/
6.  Nhóm oar-
   Đọc là /ɔ:/ đối với những từ có nhóm oar hoặc oar với phụ âm
Ex:
   Roar         /rɔ:/
   Board         /bɔ:d/
   Coarse        /kɔ:s/
7.  Nhóm our(-)
   Đọc là /ɔ:/ đối với những từ có nhóm our hoặc our với phụ âm
Ex:
    Four         /fɔ:/
    Pour         /pɔ:/
    Court        /kɔ:t/
    Course        /kɔ:s/
8.   Nhóm oor
    Chỉ có ít từ quen thuộc
    Door         /dɔ:/
    Floor        /flɔ:/

VII.  Một số quy tắc phát âm của âm /u:/
    Phát âm là /u:/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm oo(-)
    Một số từ tận cùng bằng oo hoăc oo với phụ âm:
    Too         /tu:/
    To woo        /wu:/
    Food         /fu:d/
    Zoo         /zu:/
    Choose        /tʃu:z/
    Moon         /mu:n/
2.   Nhóm u-e
    Một ít từ có phụ âm chen giữa u và e hoặc nhóm ue:
Ex:
    Rule        /ru:l/
    Clue        /klu:/
3.   Nhóm o(-)
    Một vài từ thông dụng tận cùng bằng o hoặc o với phụ âm
Ex:
    To do         /du:/
    Two          /tu:/
    Who          /hu:/
    Whom         /hu:m/
4.   Nhóm -ew
    Đọc là /u:/ đối với những từ có tận cùng bắng ew
Ex:
    Crew          /kru:/
    Screw          /skru:/
    Flew          /flu:/
*   Chú ý:
    Đôi khi nhóm –ew đọc là /ju:/
5.   Nhóm ui-
    Đọc là /u:/, rất ít từ có nhóm ui với phụ âm, đọc là /u:/
Ex:
    Bruise       /bru:z/
    Bruit       /bru:t/
    Fruit       /fru:t/
    Juice       /dʒu:s/

VIII.  Một số quy tắc phát âm của âm /ʌ/
    Phát âm là /ʌ/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm u-
    Đọc là /ʌ/ với những từ có tận cùng bằng u với phụ âm
    Sun         /sʌn/
    Duck         /dʌk/
    Truck        /trʌk/
    Cup         /kʌp/
    Hut         /hʌt/
2.   Nhóm ou-
    Đọc là /ʌ/ với những từ nhóm ou với một hay hai phụ âm:
    Young        /jʌŋ/
    Rough        /rʌf/
    Touch        /tʌtʃ/
    Tough        /tʌf/
*    Chú ý: Nhóm ou với phụ âm có vài từ được đọc là /ou/, /au/, /u:/
3.   Nhóm o
    Đọc là /ʌ/ với những từ có một âm tiết, và trong âm tiết được nhấn mạnh
    của những từ có nhiều âm tiết.
    Mother        /‟mʌðə/
    Son         /sʌn/
    Nothing       /‟nʌθiŋ/
    Monk         /‟mʌŋk/
    Monkey        /‟mʌŋki/
4.   Nhóm o-e
    Đọc là /ʌ/ với những từ có nhóm o-e có một phụ âm giữa o và e:
    To come       /kʌm/
    Dove         /dʌv/
    Glove        /glʌv/
    To love       /lʌv/
*    Chú ý: Phần nhiều nhóm o-e đọc là /ou/. Một số động từ tần cùng –ove
    đọc /uv/
5.   Những từ đặc biệt
    Blood        /blʌd/
    Flood        /flʌd/
    Nothing       /‟nʌθiŋ/
6.   Những từ có chữ u trong các nhóm sau đây đều đọc là /ʌ/
a.   -ug
   Rug        /rʌg/
   Drug        /drʌg/
b.  -uck
   Duck        /dʌk/
   Chuckle      /‟tʃʌkl/
c.  -ust
   Must        /mʌst/
   Dust        /dʌst/
d.  -un
   Uneasy       /ʌn‟i:zi/
   Unhappy      /ʌn‟hpi/
   Unable       /ʌn‟eibl/
e.  -um
   Umbrella      /ʌm‟brelə/
   Umbrage      /ʌm‟bridʒ/
   Umbilicus     /ʌm‟bilikəs/
f.  -ung
   Lung        /lʌŋ/

IX.  Một số quy tắc phát âm của âm /ə/
   Phát âm là /ə/ trong các nhóm chữ sau:
1.  Đọc là /ə/ bốn nhóm tận cùng không có nhấn ar, er, -or và –ure
a.  Nhóm –ar
   Particular      /pə‟tikjulə/
   Awkward       /‟ɔ:kwəd/
b.  Nhóm –er
   Worker        /‟wə:kə/
   Teacher       /‟ti:tʃə/
   Dancer        /‟da:nsə/
c.  Nhóm -or
   Doctor        /‟dɔktə/
   Sailor        /‟seilə/
d.  Nhóm –ure
   Temperature     /‟temprətʃə/
   Literature      /‟litrətʃə/
*   Chú ý: Nếu có nhấn nhóm ar đọc /a:/ nếu đi sau chữ w đọc /ə:/
2.  Nhóm e
   Đọc là /ə/ trong một âm tiết không được nhấn mạnh của một từ
   Silent        /‟sailənt/
   Open         /‟oupən/
   Chicken       /‟tʃikən/
3.  Nhóm a
   Đọc là /ə/ trong hầu hết những âm tiết không được nhấn mạnh của một từ
   Balance       /„bæləns/
   Explanation     /,eksplə‟neiʃn/
   Capacity       /kə’pæsiti/
   National       /’næʃnəl/
4.  Nhóm o
   Đọc là /ə/ trong một âm tiết không được nhấn mạnh của một từ có nhiều
   âm tiết.
   Atom         /’ætəm/
   Compare       /kəm’peə/
   Control       /kən’troul/

X.  Một số quy tắc phát âm của âm /ə:/
   Phát âm là /ə:/ trong những nhóm chữ sau:
1.  Nhóm –ir (-)
   Đọc là / ə:/ với những từ có tận cùng bằng ir hay ir với phụ âm:
   Shirt        /ʃə:t/
   Girl         /gə:l/
   Bird         /bə:d/
   Skirt        /skə:t/
2.  Nhóm (-)er-
   Đọc là /ə:/ với những từ đi trước phụ âm hoặc giữa các phụ âm
   To err        /ə:/
   To serve       /sə:v/
   To verse       /və:s/
3.  Nhóm –or-
   Đọc là /ə:/ với những từ có nhóm or đi sau w và trước phụ âm
   World        /wə:ld/
   Worm         /wə:m/
4.  Nhóm –ur(-)
   Đọc là /ə:/ với những từ tận cùng bằng ur hay ur với phụ âm
   Nurse        /nə:s/
   Burn         /bə:n/
   Curse        /kə:s/
   Surgery       /‟sə:dʒəri/
   Thursday       /‟θə:zdi/
5.  Nhóm (-) ear-
   Đọc là /ə:/ với những từ có nhóm ear và trước phụ âm hay chen giữa các
   phụ âm
   Learn        /lə:n/
   Earth        /ə:θ/
   heard        /hə:d/
*  Chú ý: Nhóm ear ở cuối một từ đọc là /iə/ đôi khi đọc là /eo/
XI.  Một số quy tắc phát âm của âm /ei/
   Phát âm là /ei/ trong những nhóm chữ sau:
1.  Nhóm chữ ay
   Đọc là /ei/ với những từ có tận cùng bằng ay
   Day          /dei/
   Play         /plei/
   Ashtray        /‟æʃtrei/
   Stay         /stei/
2.  Những chữ a-e
   Đọc là /ei/ đối với từ có một âm tiết có tận cùng bằng (a+phụ âm+e)
   Plate         /pleit/
   Cake         /keik/
   Pale         /peil/
   Safe         /seif/
3.  Nhóm chữ a-e
   Một số từ có hai phụ âm ở giữa a và e
   Table         /‟teibl/
   Danger        /‟deindʒə/
   Waste         /weist/
4.  Nhóm chữ ai-
   Đối với những từ có nhóm ai với một hay nhiều phụ âm, (trừ phụ âm R)
   Mail         /meil/
   Nail         /neil/
   Sail         /seil/
   Maid         /meid/
   Wait         /weit/
5.  Nhóm chữ e
   Đọc là /ei/ đối với những từ
   Great         /greit/
   Break         /breik/
   Steak         /steik/
   Breaker        /‟breikə/
6.  Nhóm chữ -ey
   Đọc là /ei/ với một từ có tận cùng bằng ey
   They         /ðei/
   Prey         /prei/
   Grey         /grei/
   Obey         /ə‟bei/
*   Chú ý: Nhóm ey ở vần không có nhấn sẽ đọc /i/
7.  Nhóm eigh(-)
   Đọc là /ei/ với những từ có nhóm chữ eigh, hay eigh với phụ âm
   Eight         /eit/
   Weight        /‟weit/
    Deign         /dein/
8.   Nhóm –ion và –ian
    Đọc là /ei/ đối với từ có một âm tiết ở liền trước và tận cùng bằng –ion và
    ian
    Nation        /‟neiʃn/
    Translation      /træns‟leiʃn/
    Preparation      /,prepə‟reiʃn/

XII.  Một số quy tắc phát âm của âm /əʊ/
    Phát âm là /əʊ/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm o(-)
    Những từ có tận cùng bằng o hoặc o với phụ âm
    Low         /ləʊ/
    No         /nəʊ/
    Potato       /pə‟teitəʊ/
    Tomato       /tə‟ma:təʊ/
    Radio        /‟reidiəʊ/
2.   Nhóm oa-
    Những từ có một âm tiết và có nhóm oa tận cùng bằng một hay hai phụ
    âm
    Coat        /kəʊt/
    Boat        /bəʊt/
    Road        /rəʊd/
    Soap        /səʊp/
3.   Nhóm –ow(-)
    Những từ có tận cùng bằng ow hoặc ow với một phụ âm.
    Bowl        /bəʊl/
    Grow        /grəʊ/
    Know        /nəʊ/
    Slow        /sləʊ/
4.   Nhóm o(-)
    Những từ có một âm tiết và có tận cùng bằng hai phụ âm hay (phụ
    âm+e), và trong âm tiết được nhấn mạnh của từ có nhiều âm tiết.
    Home        /həʊm/
    Postcard      /’pəʊstka:d/
    Comb        /kəʊm/
5.   Nhóm ol-
    Nhóm ol với một phụ âm (consonant). Tiêu biểu là từ old:
    Old         /əʊld/
    Cold        /kəʊld/
    Gold        /gəʊld/

XIII.  Một số quy tắc phát âm của âm /ai/
   Phát âm là /ai/ trong những nhóm chữ sau:
1.  Nhóm y
   Những từ có một âm tiết hay trong từ có âm tiết được nhấn mạnh.
   To buy        /bai/
   To fly        /flai/
   To fry        /frai/
   July         /dʒu:‟lai/
   Shy          /ʃai/
2.  Nhóm ie và ye
   Đọc là /ai/ đối với những từ một âm tiết và có tận cùng bằng ie hay ey.
   Die          /dai/
   Lie          /lai/
   Pie          /pai/
   Tie          /tai/
3.  Nhóm i-e và y-e
   Đọc là /ai/ đối với những từ có một phụ âm ở giữa i và e hay giữa y và e.
   Fine         /fain/
   Five         /faiv/
   Tide         /taid/
   Time         /taim/
4.  Nhóm i
   Những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng (i+phụ âm+e)
   Kite         /kait/
   Dine         /dain/
   Side         /said/
   Tide         /taid/
*  Ngoại lệ:
   To live        /liv/
   To give        /giv/
5.  Nhóm ui
   Những từ có (ui+phụ âm+e)
   Guide         /gaid/
   Guile         /gail/
   Guise         /gaiz/
6.  Nhóm i-e
   Những từ có hai phụ âm ở giữa i và e.
   Idle         /‟aidl/
   Idleness       /‟aidlnis/
   Title         /‟taitl/
7.  Nhóm igh(-)
   Những từ có tận cùng bằng –igh, hay –igh với phụ âm:
   High         /hai/
   Height        /hait/
    Light        /lait/
8.   Nhóm –ild
    Đọc là /ai/ với một số từ có tận cùng bằng ild.
    Child        /tʃaild/
    Mild         /maild/
    Wild         /waild/
9.   Nhóm –ind
    Đọc là /ai/ với một số từ có nhóm chữ ind.
    Kind         /kaind/
    Mind         /maind/
    To bind       /baind/
*   Ngoại lệ:
    Wind         /wind/

XIV.  Một số quy tắc phát âm của âm /au/
    Phát là /au/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm ou-
    Những từ có nhóm ou với một hay hai phụ âm
    Mouse        /maus/
    House        /haus/
    Shout        /ʃaut/
    Accountant      /ə‟kauntənt/
*   Chú ý: Một số từ có nhóm chữ ou- đọc là /ʌ/
2.   Nhóm ow(-)
    Đọc là /au/ đối với một số từ thông dụng có tận cùng bằng ow hay ow với
    phụ âm.
    Towel        /‟tauəl/
    Drown        /draun/
    Frown        /fraun/
    Gown         /gaun/
    Coward        /‟kauəd/
3.   Nhóm –our
    Một vài từ tận cùng bằng our
    Our         /‟auə/
    Hour         /‟auə/
    Flour        /‟flauə/
*   Ngoại lệ:
    Những từ có tận cùng bằng our nhưng không có trọng âm đọc là /ə/:
    Colour        /‟kʌlə/
    Neighbour      /‟neibə/

XV.  Một số quy tắc phát âm của âm /ɔi/
    Phát âm là /ɔi/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm oi-
    Những từ có tận cùng bằng –oi với phụ âm
    Coin        /kɔin/
    Boil        /bɔil/
    Spoil       /spɔil/
    Soil        /sɔil/
2.   Nhóm –oy
    Những từ có tận cùng bằng oy.
    Boy        /bɔi/
    Joy        /dʒɔi/

XVI.  Một số quy tắc phát âm của /iə/
    Phát âm là /iə/ trong những nhóm chữ sau:
1.   Nhóm ea
    Những từ có nhóm ea
    Ear         /iə/
    Tear         /tiə/
    Clear        /kliə/
    Spear        /spiə/
    Fear         /fiə/
    Smear        /smiə/
    Weary        /‟wiəri/
2.   Nhóm ee
    Những từ có nhóm ee và tận cùng là r
    Beer         /biə/
    Cheer        /tʃiə/
    Deer         /diə/
    Leer         /liə/
    Steer        /stiə/
    Sneer        /sniə/
    Career        /kə‟riə/
    Overseer       /‟ouvəsiə/
    Engineer       /,endʒi‟niə/
3.   Nhóm –ien(-)
    Một ít từ có tận cùng bằng ier hay tận cùng bằng ier với phụ âm:
    Bier         /biə/
    Pier         /piə/
    To pierce      /piəs/
4.   Nhóm –ere
    Một ít từ tận cùng bằng ere:
    Here         /hiə/
    Coherent       /kou‟hiərənt/
    Sincere       /sin‟siə/
*   Ngoại lệ:
   Were        /wə:/
   Where       /weə/
   There       /ðeə/

XVII. Một số quy tắc phát âm của âm /eə/
   Phát âm là /eə/ trong những nhóm chữ sau:
1.  Nhóm are
   Care        /keə/
   Rare        /reə/
   Area        /‟eəriə/
   Parent       /‟peərənt/
   Fare        /feə/
2.  Nhóm ai
   Những từ có nhóm ai và đứng trước phụ âm r
   Fair        /feə/
   Hair        /heə/
   Pair        /peə/
   Chair        /tʃeə/
3.  Nhóm ea
   Bear        /beə/
   Pear        /peə/
   Tear        /teə/
   Swear        /sweə/
4.  Nhóm ei
   Heir        /eə/
   Their        /ðeə/

XVIII. Một số quy tắc phát âm của âm /uə/
    Phát âm là /uə/ trong những nhóm chữ sau:
1   Nhóm oo
    Những từ một âm tiết có nhóm oo và tận cùng bằng r
    Boor        /buə/
2.   Nhóm ou
    Tour        /tuə/
    Tourist       /‟tuərist/
    Bourn        /buən/
    Gourd        /guəd/
    Gourmet       /‟guəmei/
3.   Nhóm ur
    Jury        /‟dʒuəri/
    European      /,juərə‟pi:ən/
PHẦN B. PHỤ ÂM
I.  Một số quy tắc phát âm của phụ âm /p/
   Chữ p ở các vị trí (đầu, giữa, cuối một từ) đều phát âm là /p/.
1.  Chữ P đứng đầu
   Play         /plei/
   Pour         /pɔ:/
   Place        /pleis/
2.  Chữ P đứng cuối
   Harp         /ha:p/
   Cup         /kʌp/
   Cap         /kæp/
3.  Chữ P đứng giữa
   Span         /spæn/
   Spin         /spin/
   Speak        /spi:k/

II.  Mộ số quy tắc phát âm của phụ âm /b/
    Chữ /b/ có quy tắc phát âm giống chữ /p/, ở các vị trí đều phát âm là /b/.
1.   Chữ B đứng đầu
    Ball        /bɔ:l/
    Balloon       /bə‟lu:n/
2.   Chữ B đứng giữa
    Debate       /di‟beit/
    Label        /‟leibl/
3.   Chữ B đứng cuối
    Cab         /kæb/
    Lab         /læb/
*   Chú ý:
-   B thường không đọc nếu đứng sau M
    Crumb        /krʌm/
    Numb        /nʌm/
-   B thường không đọc nếu đứng trước T
    Doubt        /daut/
    Debt        /det/

III.  Một số quy tắc phát âm của âm /t/
    Phát âm là /t/ khi:
1.   Chữ T đứng đầu
    Take        /teik/
    Talk        /tɔ:k/
2.   Chữ T đứng cuối hoặc kết thúc bằng TE
    Heat        /hi:t/
    To hate       /heit/
3.  Chữ T đứng sau S
   Stop        /stɔp/
   Star        /sta:/
*   Chú ý:
+   T không đọc đến trong nhóm STEN ở cuối từ
   Fasten       /‟fa:sn/
   Hasten       /‟heisn/
   Listen       /‟lisn/
+   T không đọc đến trong nhóm STL ở cuối từ
   Castle       /‟ka:sl/
   Apostle      /ə‟pɔsl/
   Whistle      /‟wisl/
+   T cũng không đọc đến trong hai chữ dưới đây
   Christmas     /‟krisməs/
   Often       /‟ɔfn/

IV.  Một số quy tắc phát âm của âm /d/
   Phát âm là /d/ khi:
1.  Chữ D đứng đầu
   Date        /deit/
   Daub        /dɔ:b/
2.  Chữ D đứng giữa
   Credit       /‟kredit/
   Soda        /‟soudə/
3.  Chữ D đứng cuối
   Add         /æd/
   Solid        /‟sɔlid/

V.  Một số quy tắc phát âm của âm /k/
   Phát âm là /k/ khi:
1.  Chữ K phát âm là /k/ khi đi với A, E, I, O, U và ở đầu hay cuối một từ.
   Key         /ki:/
   Lock        /lɔk/
   Kettle       /‟ketl/
2.  Chữ C phát âm là /k/ khi đứng trước A, O, U, L, R.
   Carry        /‟kæri/
   Class        /kla:s/
   Crowd        /kraud/
3.  Chữ QU phát âm là /kw/
   Quiet        /‟kwaiət/
   Question      /‟kwestʃən/
*   Chú ý: Âm K câm, K không đọc khi đứng ở đầu từ và trước N.
   Kneel        /ni:l/
    Knit        /nit/
    Know        /nou/

VI.   Một số quy tắc phát âm của âm /g/
1.   Chữ G thường được phát âm là /g/ khi đứng trước A, O, U.
    Gate        /geit/
    Goal        /goul/
    Game        /geim/
2.   Chữ G phát âm là /dʒ/ khi đứng trước E, I, Y và tận cùng của từ là GE
    Germ        /dʒə:m/
    Ginger       /‟dʒindʒə/
    Cage        /keidʒ/
*    Ngoại lệ:
    Get         /get/
    Girl        /gə:l/

VII.  Một số quy tắc phát âm của âm /f/
    Phát âm là /f/ khi:
1.   Chữ F đứng đầu
    Flower       /‟flauə/
    Fruit        /fru:t/
2.   Chữ F ở giữa
    Coffee       /‟kɔfi/
    Coffer       /‟kɔfə/
3.   Chữ F ở cuối
    Leaf        /li:f/
    Deaf        /def/
4.   Chữ PH phát âm là /f/
+    Khi đứng đầu một từ
    Phrase       /freiz/
    Physics       /‟fiziks/
+    Tận cùng của từ
    Paragraph      /‟pærəgra:f/
    Mimeograph     /‟mimiəgra:f/
5.   Chữ GH tận cùng của một từ
    To cough      /kɔf/
    To laugh      /la:f/

VIII.  Một số quy tắc phát âm của âm /v/
    Phát âm là /v/ khi:
1.   Chữ V đứng đầu
    Vendor       /‟vendɔ:/
    Vegetable      /‟vedʒtəbl/
2.  Chữ V đứng giữa
   Dive         /daiv/
   Drive        /draiv/

IX.  Quy tắc phát âm của âm /θ/
   Phát âm là /θ/ khi:
1.  Chữ TH đứng đầu
   Thank        /θæŋk/
   Thin        /θin/
2.  Chữ TH đứng giữa
   Nothing       /‟nʌθiŋ/
   Healthful      /‟helθful/
3.  Chữ TH đứng cuối
   Length       /leŋθ/
   Mouth        /mauθ/

X.  Một số quy tắc phát âm của phụ âm /ð/
   Phát âm là /ð/ khi:
1.  Chữ TH đứng đầu
   This        /ðis/
   That        /ðæt/
2.  Chữ TH đứng giữa
   Gather       /‟gæðə/
   Brother       /‟brʌðə/
3.  Chữ TH đứng cuối
   Breathe       /brið/
   Smooth       /smu:ð/

XI.  Một số quy tắc phát âm của âm /s/
   Phát âm là /s/ khi:
1.  Chữ S đứng đầu
   Sad         /sæd/
   Sing        /siŋ/
*   Ngoại lệ:
   Sure        /ʃuə/
   Sugar        /‟ʃugə/
2.  Chữ S đứng ở giữa và không ở giữa hai nguyên âm.
   Most        /moust/
   Haste        /heist/
*   Ngoại lệ:
   Cosmic       /‟kɔzmik/
   Cosmopolitan    /,kɔzmə‟pɔlitən/
   Cosmetics      /kɔz‟metik/
    Dessert      /di‟zə:t/
3.   Chữ S đứng cuối và đứng sau F, K, P, T, GH.
    Roofs       /ru:fs/
    Books       /buks/
4.   Các chữ SS, SE
    Class       /klæs/
    House       /haus/
5.   Chữ X đứng cuối của từ
    Box        /bɔks/
    Fix        /fiks/
    Mix        /miks/
6.   Chữ C đứng trước E, I, Y
    Center      /‟sentə/
    Certain      /‟sə:tn/
    Cigar       /si‟ga:/

XII.  Một số quy tắc phát âm của âm /z/
    Phát âm là /z/ khi:
1.   Chữ Z ở vị trí nào cũng thường đọc là /z/
    Size         /saiz/
    Buzz         /bʌz/
2.   Chữ S phát âm /z/ đứng trong một từ và đứng giữa hai nguyên âm
    Nose         /nouz/
    Music        /‟mju:zik/
*    Ngoại lệ:
    Base         /beis/
    Case         /keis/
    Basin        /‟beisn/
3.   Chữ S phát âm là /z/
    Khi nó ở cuối từ có một âm tiết và đi sau một nguyên âm (ngoại trừ u)
    hoặc là sau một phụ âm không phải là F, K, P, T, GH
    As          /æz/
    Pens         /penz/
*    Ngoại lệ:
    Bus         /bʌs/
    Plus         /pʌls/
4.   Tận cùng bằng ISM/IZM
    Communism      /‟kɔmjunizm/
    Capitalism      /‟kæpitəlizm/

XIII.  Một số quy tắc phát âm của âm /ʃ/
    Phát âm là /ʃ/ khi:
1.   Chữ SH ở đầu
    Sharp        /ʃa:p/
    Shear        /ʃiə/
    Sheet        /ʃi:t/
2.   Chữ SH ở cuối
    Dish         /diʃ/
    Push         /puʃ/
    Rush         /rʌʃ/
3.   Chữ C đọc là /ʃ/ khi đứng trước IA, IE, IO, IU
    Social        /„souʃl/
    Official       /ə‟fiʃl/
    Artificial      /,a:ti‟fiʃəl/
4.   Chữ CH đọc là /ʃ/ trong những nguồn gốc Pháp văn
    Chic         /ʃi:k/
    Chute        /ʃu:t/
    Chagrin       /‟ʃægrin/
    Chassis       /‟ʃæsi/
    Chemise       /ʃi‟mi:z/
5.   Chữ SIA, TIA
    Asia         /eiʃə/
    Russia        /‟rʌʃə/
6.   Chữ CION, SION, TION, TIO
    Unconscionable    /ʌn‟kɔnʃənəbl/
    Compulsion      /kəm‟pʌlʃn/
    Nation        /‟neiʃn/
7.   Chữ CIOUS, TIOUS
    Conscious      /‟kɔnʃəs/
    Cautious       /‟kɔ:ʃəs/

XIV.  Một số quy tắc phát âm của âm /ʒ/
    Phát âm là /ʒ/ khi:
1.   Chữ S đọc là /ʒ/ khi nó đi sau một nguyên âm và đứng trước U, IA, IO
    Usual        /‟ju:ʒl/
    Pleasure       /‟pleʒə/
    Measure       /‟meʒə/
    Erasure       /i‟reiʒə/
2.   Chữ S đững giữa nguyên âm và ION, URE, UAL
    Decision       /di‟siʒn/
    Measure       /‟meʒə/
    Seizure       /‟si:ʒə/
3.   Vài từ mượn của Pháp ngữ
    Garage        /‟gæra:ʒ/
    Rouge        /ru:ʒ/
    Regime        /rei‟ʒi:m/
XV.  Một số quy tắc phát âm của âm /h/
    Phát âm là /h/ khi:
1.   Chữ H đứng đầu
    Hate        /heit/
    Hot         /hɔt/
2.   Chữ H đứng giữa
    Household      /‟haushould/
    Unhappy       /ʌn‟hæpi/
*   Chú ý phần âm /h/
+   H câm khi GH đứng ở đầu từ
    Ghetto       /‟getou/
    Ghost        /goust/
+   H câm khi RH đứng ở đầu từ
    Rhetoric      /‟retərik/
    Rhinoceros     /rai‟nɔsərəs/
+   H câm khi EXH đứng đầu
    Exhaust       /ig‟zɔ:st/
    Exhort       /ig‟zɔ:t/
+   H câm khi đứng cuối một từ
    Ah         /a:/
    Catarrh       /kə‟ta:/

XVI.  Một số quy tắc phát âm của âm /r/
    Phát âm là /r/ khi:
1.   Chữ R đứng đầu
    Road        /roud/
    Rob         /rɔb/
2.   Chữ R đứng giữa
    Green        /gri:n/
    Grass        /gra:s/
3.   Chữ R đứng cuối
    Bore        /bɔ:/
    Near        /niə/

XVII. Một số quy tắc phát âm của âm /tʃ/
   Phát âm là /tʃ/ khi:
1.  Chữ CH ở đầu hay cuối một từ
   Chalk        /tʃɔ:k/
   Church        /tʃə:tʃ/
*   Ngoại lệ: Chữ CH đọc là /k/ ở một số từ gốc Hy Lạp, hoặc đôi khi đọc là
   /tʃ/ trong những từ mượn của tiếng Pháp.
   Chaos        /‟keiɔs/
   Chord        /kɔ:d/
2.   Chữ T đọc là /tʃ/ khi nó ở bên trong một chữ và đi trước (ur + nguyên âm)
    Culture       /‟kʌltʃə/
    Future        /‟fju:tʃə/
    Lecture       /‟kektʃə/
3.   Chữ TURAL, TURY
    Natural       /‟nætʃrəl/
    Century       /‟sentʃəri/

XVIII. Một số quy tắc phát âm của âm /dʒ/
    Phát âm là /dʒ/ khi:
1.   Chữ J đứng đầu
    Jacket        /‟dʒækit/
    Journey       /‟dʒə:ni/
2.   Chữ G đọc là /dʒ/ khi đứng trước E, I, Y, GE.
    Gem         /dʒem/
    Gin         /dʒin/
    Cage         /keidʒ/
*   Ngoại lệ:
    Get         /get/
    Gear         /giə/
    Gild         /gild/
    Girl         /gə:l/
*   Chú ý: GI có khi đọc là /dʒ/, có khi đọc là /g/
    Gill         /dʒil/
    Gill         /gil/

XIX.  Một số quy tắc phát âm của âm /m/
    Phát âm là /m/ khi:
1.   M đứng đầu
    Make        /meik/
    Money        /‟mʌni/
2.   M đứng giữa
    famous       /‟feiməs/
    Camp        /kæmp/
3.   M đứng cuối
    Room        /ru:m/
    Come        /kʌm/
*   Chú ý: M không đọc đến, khi nó đứng trước N và ở đầu một từ.
    Mnemonic      /ni:‟mɔnik/
XX.  Một số quy tắc phát âm của âm /l/
    Phát âm là /l/ khi:
1.   L đứng đầu
    Love        /lʌv/
    Life        /laif/
2.   L đứng giữa
    Help        /help/
    Volume       /‟vɔlju:m/
3.   L đứng cuối
    Girl        /gə:l/
    Full        /ful/

XXI.  Một số quy tắc phát âm của âm /w/
    Phát âm là /w/ khi:
1.   W đứng đầu
    We         /wi:/
    Wait        /weit/
2.   W đứng giữa
    Between       /bi‟twi:n/
    Twelve       /twelv/

XXII. Một số quy tắc phát âm của âm /j/
   Phát âm là /j/ khi:
1   Y đứng đầu
   Yolk        /jəuk/
   Yard        /ja:d/
   Yacht        /jɔt/
 Yacht        /jɔt/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:181
posted:9/16/2010
language:Vietnamese
pages:24