psikologi pendidikan by cyberCSC

VIEWS: 2,890 PAGES: 6

									http://cybercounselingstain.bigforumpro.com


KONSEP ASAS PSIKOLOGI

1. Definisi

   -  Berasal dari tamadun greek.
     Dari perkataan ‘psyche’ iaitu jiwa
     Dan ‘logos’ iaitu kajian mengenai sesuatu.

Kamus Dewan :
    Kajian mengenai proses mental dan pemikiran, berhubung
tingkahlaku manusia dan haiwan, pola pemikiran, perlakuan seseorang dan
kebijaksanaan manusia.


2. Sejarah :

   2.1 Aliran Interaksionisme ( jasad & roh )

        Rene Descartes ( 1595-1650 )
        o manusia terdiri dari gabungan pemikiran dan badan atau
         jasad dan roh.

   2.2 Aliran Empirisme ( jiwa manusia kosong )

      John Locke (1632-1704)
     - konsep ‘tabula rasa’ iaitu jiwa manusia kosong semasa
      dilahirkan.

   2.3 Aliran Strukturalisme

      Wilhelm Wundt ( bapa psikologi )
     - Kajian mengenai pengalaman sedar.
      3 kompenannya ialah :
      sensasi – meliputi penglihatan, bunyi, bau,rasa
      Imej  - pengalaman tidak wujud e.r ingatan, peristiwa
      Afektif - reaksi emosi e.g cinta, kasih sayang, bahagia,
           Cemburu.

   2.4 Aliran Functionalisme

      Willian James ( ahli psikologi Amerika pertama )
     - Menekan pengalaman sedar dan tingkah laku.
   Manusia mengguna minda untuk berfikir dan menghasilkan
   tingkahlaku.
2.5 Aliran Behaviourisme (tingkah laku )

  J.B Watson ( 1878-1958 )
    - mengatakan psikologi ialah ilmu yang mengkaji tingkahlaku
     manusia yang nyata.
    - Dikenali juga sebagai Aliran associationism.
    - mengkaji kaitan mental antara dua peristiwa.
    - kajian tingkahlaku manusia dan menolak kerohanian.
    - tujuan psikologi untuk menghurai, menerang, meramal,
     dan kawal tingkahlaku.

2.6 Aliran Tingkahlaku Gestalt

    - manusia mempersepsi dunia secara keseluruhan.

2.7 Aliran Humanistik

  Abraham Maslow ( 1908-1970 )
   - menekankan cara pemikiran, pengamatan, serta interpretasi
    individu tentang sesuatu peristiwa.
   - bertanggungjawab terhadap tindakannya.
   - individu mempunyai keperluan untuk mengembang potensi.
   - konsep pemunuhan kendiri.

2.8 Aliran Kognitif ( pemikiran )
    - mengkaji pemikiran manusia, persepsi, penanggapan, kognisi,
     metakognisi, kemiran berfikir kritis dan kreatif, kemahiran
     belajar, motivasi.

2.9 Aliran Konstruktivisme ( fahaman binaan )

    - bagaimana individu membina kefahaman terhadap bahan yang
    mereka pelajari.
   - untuk kaedah mengajar matematik dan sains.
3. PENDEKATAN

 3.1 Pendekatan Behaviorisme ( tingkahlaku )

     J.B Watson
      - memberi tumpuan kepada tingkahlaku yang boleh dilihat
       secara nyata dan tidak nyata.
      - tingkahlaku seseorang dipengaruhi oleh persekitaran dan
       bukan unsur dalaman.

     Ivan Pavlov
      - Konsep Pelaziman Klasik ‘kajian atas anjing’
      - perkaitan antara ransangan dengan gerakbalas air liur.

     E.L Thorndike
      - Teori Pelaziman Cuba Jaya
      - berkaitan ganjaran & denda


 3.2 Pendekatan Psikoanalitik

     Sigmund Freud
      - tingkahlaku dipengaruhi oleh proses psikologi tidak sedar.
      - tingkahlaku berdasarkan konflik dalaman,dorongan dan
       kemahuan serta motif tidak sedar.

      - 3 struktur psikik :

      Id
        – sumber dorongan dan nafsu yang primitif dan diwarisi,
          mementing diri sendiri serta tidak ada pengaruh dunia
          luar.

      Ego
         – cuba mengawal dorongan dan desakan primitif agar
          mengikut kehendak persekitaran
          - berpandu kepada prinsip realiti.

      Superego
         – sumber asal suara hati.
         - boleh membeza yang baik dan buruk.
         - memegang peranan penting dalam hal consience
         - id dan superego yang kuat menguasai ego menjadi
         konflik dalaman.

 3.3 Pendekatan Kognitivisme

      - pemerhatian kepada pemikiran manusia seperti persepsi,
       penanggapan, kognisi, metakognisi, kemahiran berfikir kritis
       dan kreatif, kemahiran belajar dan motivasi.
 3.4 Pendekatan Humanistik

      Abraham Maslow ( 1970 )
      - manusia adalah individu yang bebas dan baik untuk
       berkembang dengan sasaran untuk dicapai.
      - bertindak kerana kemahuan dan keperluan.
      -manusia tidak pernah berpuas hati.

      Roger ( 1956)
      - Manusia sentiasa cuba memahami diri, mempengaruhi,
       mengawal perlakuan diri.
      - manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk
       kesempurnaan.

 3.5 Pendekatan Biologi

      - peranan sistem saraf bertanggungjawab mengawal pemikiran
       dan pergerakan manusia.
      - dikenali sebagai pendekatan Biomedik or Model Penyakit


4. PSIKOLOGI PENDIDIKAN

 DEFINISI :

      Psikologi :
      Kajian mengenai tingkahlaku dan pemikiran individu serta
      kumpulan individu secara sistematik.

      Pendidikan :
      Proses mengembangkan kemahiran dan potensi individu dalam
      bidang tertentu.
     Bank & Thomson 1995 :
     Psikologi - ilmu yang mengkaji tingkahlaku manusia.
     Pendidikan – profesion yang mengkaji dan membina metodologi
            atau pendekatan pengajaran dan pembelajaran.

     Borich dan Tombari 1997 :
     Psikologi Pendidikan – disiplin yang memfokus kajiannya kepada
     pengetahuan teoritekal dan empirikal mengenai pengajaran dan
     pembelajaran.


  TAFSIRAN :
     Psikologi Pendidikan – kajian mengenai tingkahlaku manusia
     dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.


  Tugas Ahli Psikologi Pendidikan:
     Mengaplikasi prinsip psikologi kepada pendidikan sepanjang
     kerjaya, mengkaji pelajar, proses belajar dan strategi pengajaran
     untuk meningkatkan pembelajaran.

  Tugas Psikologi Pendidikan :
    Untuk memahami tingkahlaku pelajar dalam proses pengajaran
    dan pembelajaran dan meramalkan tingkahlaku gantian untuk
    mengawal tingkahlaku tersebut.

     Abd.Majid Mohd.Isa & Rahil Mahyudin, 1997
     Matlamat psikologi ada 4 bidang iaitu :

     1. Memerihal 2. Menerangkan    3. Mengawal 4. Meramal5. KEPENTINGAN PP KEPADA GURU

     1. boleh memahami tingkahlaku pelajar dan membantu mereka
       memahami diri sendiri.
       - dapat merancang objektif dan matlamat pembelajaran.

     2. dapat meramal tingkahlaku yang digemari pelajar.
       - merancang peneguhan untuk mengawal mereka.

     3. kajian tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia.
       - guru tahu tahap pelajarnya.
4. boleh cipta soal selidik berkaitan pelajar.
  - guru dapat menyediakan program yang sesuai.

5. menjalankan penyelidikan berkaitan isu pendidikan.
  - dapat membantu masalah pelajar.

6. membantu guru memahami persenoliti dan konsep kendiri
  pelajar.

								
To top