Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ec by NiceTime

VIEWS: 0 PAGES: 83

									          5-111 група   5-112 група   5-171 група          5-181 група
               Право      Право

                                  Економіка    Економічна
                                  підприємства    теорія
Тиждень Б
      Пара
          Іноземна  Іноземна  Держ.будівництво та           Політекономія
           мова    мова   самоврядування в
                        Україні.
           (за    (за   Муніципальне право
          профіле  профіле                        доц. В.
            м     м                        Михайлова
          спрямув  спрямув       доц. О.                   ауд.
          ання)   ання)    Прєдмєстніков                305а сем
                  ас.
                     ауд. 304 сем до 20.03.
               Є.Єремє
          ас. О.  єва ауд.
          Кмєть    315 пр
          ауд. 310
           пр
       1
         пр
      1
                   Цивільне та
                 сімейне право
                       викл.
                 А.Гавловська

                     ауд. 304
                   сем з 23.03.
         Конституційне Іноземна Іноземна   Іноземна мова (за профілем
      2
        Теорія держави і  мова мова спрямування)
                  (за
        права держави і права
        Теорія           (за          доц.
                         Регіональна економікаК. Байша

                                 доц. А. Мохненко
        доц. Д. Осадчий                   ауд. 310 лк
              ауд. 317 лк
ПОНЕДІЛОК
      3
ПОНЕДІЛОК

   3
  Адміністративне право          Політична
                     економія (І,ІІ)
                          доц. В.
  ст.викл. С. Глущенко     ауд. 254 Михайлова
         лк до 03.04.           ауд. 310
                         лк
4
  Історія держави і права України


   ст.викл. Ю. Томіліна       ауд.
        254 лк з 13.04.
5
                       Політична

6
1
2
      2

           ДЕНЬ
        САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ВІВТОРОК
      3
ВІВ
   3      ТА
     ПРАКТИК
   4
4
5


   Історія держави і права зарубіжних  Інформатика та комп.техніка
  країн

     ст.викл. Ю. Томіліна       викл. Г. Пацукова   ауд. 604 пр
           ауд. 254 лк
1
  Історія держави і Адміністративне  Інформ.та       Інформ.та
2
  права зарубіжних право      комп.техніка     комп.техніка
  країн
       Адміністративне  Історія держави і Регіональна економіка
     3
       право      права зарубіжних
               країн               асист. С. Пінькас
         Державне будівництво та      Етика бізнесу та міжнародного
         самоврядування в Україні.    спілкування
       Муніципальне право
                               ст.викл. Ю. Томіліна
                             ауд. 310 лк до 27.03.
СЕРЕДА
            доц. О. Прєдмєстніков
               ауд. 254 лк до 20.03.

     4
       Цивільне та сімейне право         Господарське    Соціальна
                           законодавство.  політика
                           Правові основи
5
6
  Конституційне право України     Правознавство
                                    доц. А.
               доц. Н.  Казанчан    ауд. 304 лк до 03.04.
  Задорожня
        ауд. 254 лк
1
     1                            Фізичне виховання

                             ст.викл. Л. Гаврильченко  з
                                    13.04.
       Інф.та  Інф.та Історія держави і Макроекономіка
       комп.тех комп.тех права України
       н.    н.
             ас.О.            доц. Н. Тюхтенко      ауд. 310 лк
       в.Я.Федо Гнєдков
       рова   а      ст.викл. Ю.
ЧЕТВЕР
                Томіліна ауд. 304
     2
       ауд. 303 ауд. 506 сем      до
       лаб   лаб      03.04.

       до 03.04. до 03.04.


         Філософія       Фізичне
        (філософія,
       Латинська мова    виховання
                  Історія вчень про   Етика бізнесу та міжнародного
                  державу і право   спілкування

         ст.викл.
       С.Черепанова
        ауд. 304 пр
  Латинська мова
             Філософія      Господарське    Соціальна
            (філософія,     законодавство. політика
    ст.викл.   релігієзнавство,   Правові основи
   С.Черепанова  етика, естетика)   підприєм.діяльнос
    ауд. 304 пр            ті              асист.
           доц. І. Поліщук            К. Синякова
           ауд. 613 сем                    ауд.
                з 13.04.    ст.викл. О.  305а сем з 30.03.
                     Кузьменко
                       ауд. 310 сем з
                         30.03.

3
  Історія держави і Латинська мова   Правознавство
  права України                           асист.


             ст. викл. С.
           Черепанова

             ауд. 307 пр

4
           Латинська мова
    Фізичне                 Філософія (філософія,
  виховання              релігієзнавство, етика та естетика)

             ст. викл. С.
    ст.викл. Л.  Черепанова     доц. І. Поліщук     ауд. 310 сем
  Гаврильченко                    з 13.04.
             ауд. 307 пр

4
     з 13.04.
5
  Історія вчень про державу і право  Макроекономіка


       доц. Н. Задорожня        асист. К. Синякова
           ауд. 254 лк          ауд. 310 сем
1
        Історія вчень про Інформа Інформа Математика для економістів (вища
        державу і право  тика та тика та математика)
                 комп.тех комп.тех
                 ніка   ніка    доц. Л. Кацова    ауд. 310
                                 пр

                 в. Я.  ас. О.
         асист. О.   Федоров Гнєдков
        Задорожня ауд.  а    а
          304 сем
                  ауд.  ауд.
                303 лаб 506 лаб


                до 03.04. до 03.04.
П'ЯТНИЦЯ
      2
                Теорія держави і
                права

                 асист. Л. Родік
                ауд. 522 сем
                         з
                    13.04.
    Державне   Конституційне    Математика для економістів (вища
   будівництво та право України     математика)
  самоврядування в
     Україні.     асист. О.     доц. Л. Кацова    ауд. 310
   Муніципальне  Задорожня ауд.           лк
  право       307 сем   до
              03.04.
       доц. О.
   Прєдмєстніков
   ауд. 304 сем до
      20.03.
3
    Цивільне та  Історія вчень про
  сімейне право   державу і право

      викл. А.    асист. О.
  Гавловська ауд.  Задорожня ауд.
   304 сем   з  307 сем з 13.04.
     23.03.
4
                              Політекономія


5


6
             Декан економіко-юридичного факультету
ПОГОДЖЕНО
Керівник навчального відділу
доцент К. Югай
"________"_________________2009р.
5-181 група    5-211 група    5-271 група      5-281 група    5-311 група

                       Економіка      Економічна   Правознавство
 Економічна       Право    підприємства         теорія     Спеціалізація:
                                Спеціалізація:     Правове
  теорія      Спеціалізація:
                     Спеціалізація:     Фінансова     забезпечення
            Правове
                      Правове       аналітика в    господарської
           забезпечення
                   забезпеч.підприєм.ді    управлінні     діяльності
           господарської
            діяльності      яльності
Політекономія


  доц. В.
Михайлова
      ауд.
  305а сем
а (за профілем             Європейські студії
             ДЕНЬ
доц. К. Байша
 міка                  Комп.правові
         САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
                    системи
оц. А. Мохненко
  ауд. 310 лк              доц.О.Сотула
                     ауд.303 лаб
ТА
         ПРАКТИК               Банківське право

                                   ст.викл. С. Євтухова
                               ауд. 314 лк до 27.03.
                           Кримінологія

                                          доц. О.
                             Сотула   ауд. 314 лк з 30.03.
  Філософія   Математичне програмування     Кримінальний
  (філософія,
 релігієзнавство,             доц. К.
етика та естетика) Шапошников
                ауд. 311 лк


    доц. І.
  Філософія   Математичне програмування
  (філософія,                       Кримінальне
 релігієзнавство,             доц. К.       право
етика та естетика) Шапошников              (част.особл.)
                ауд. 311 лк
                             викл. І. Грудакова
                             ауд.315 сем
   доц. І.                            з 01.06.
 Поліщук ауд.
  314 сем
 Державне право     Філософія (філософія,      Господарський
зарубіжних країн релігієзнавство, етика та естетика)   процес
                        доц. І.
  ст.викл. Ю.  Поліщук                  викл. А.
Томіліна ауд. 314       ауд. 311 сем        Гавловська ауд.
    лк                          304 сем
 Державне право   Гроші та кредит    Власність та Економічна теорія
зарубіжних країн            економічна влада

 ст.викл. Ю.      асист. С.   проф.Л.Мармуль   ст.викл. С. Євтухова
Томіліна ауд. 314  Пінькас ауд. 304  ауд.311лк 10.02.          ауд. 254 лк
    сем        сем         асист. Н.
                    Шимченко сем з
                       16.02.
 Кримінальне     Господарське Мікроекономічна
право (част.заг.)  законодавство.    теорія
           Правові основи  виробництва і
 доц.О.Сотула   підприємницької витрат
 ауд.314 лк до   діяльності
   03.04.                 доц. В.
                  Кобець ауд. 311 лк


          доц. О. Демченко
            ауд. 304 лк
            Цивільне та
          сімейне право

             ст.викл. Л.
           Сімонцева ауд.
          314 лк
                з 13.04.
мп.техніка      Кримінальне       Трансформаційна економіка
          право (част.заг.)   (економічна політика)

ва  ауд. 604 пр  викл. І. Грудакова   ст.викл. С. Євтухова  ауд. 315 лк
            ауд.314 сем
  Інформ.та     Цивільне та     Господарське  Історія економіки
 комп.техніка    сімейне право     законодавство.
                      Математичне    та економічної
                               думки в Україні
                                        САМОСТІЙНОЇ Р
                     програмування
міка         Господарське    Сучасні      Економіка
          право право
          Аграрне     економічні теорії підприємства
                  Гроші та кредит   Математичне
сист. С. Пінькас                   програмування
та міжнародного  Трудове право    Економіка     Власність та
                  підприємства   економічна влада

кл. Ю. Томіліна    ст.викл. С.           проф.Л.Мармуль
лк до 27.03.    Глущенко ауд.           ауд.311лк
             314 лк   доц. В. Бабяр
                   ауд. 315 сем    до 03.04.
   Соціальна
 політика
              Основи    Гроші та кредит    Економіка   Цивільний процес
       доц. А.   педагогіки і           підприємства
д. 304 лк до 03.04.    психології
             юридичної              доц. В. Бабяр           ст.викл. О.
            роботи      доц. О. Демченко   ауд. 311 лк    Слюсаренко    ауд. 314 лк

              ст.викл. Ю.
            Алябов ауд. 319    ауд. 315 лк
            лк  до 13.03.
я         Житлове право

врильченко  з
3.04.
           ст.викл. С.
          Глущенко ауд.
          319 лк
            з 16.03.
             Основи     Господарське  Мікроекономічна Цивільний процес
            педагогіки і  законодавство.    теорія
            психології   Правові основи  виробництва і
тенко  ауд. 310 лк  юридичної   підприємницької витрат
          роботи      діяльності
                                доц. В.
              викл. І.          Кобець ауд. 311
           Грудакова ауд.              сем      ст.викл. О.
           314 сем  до                   Слюсаренко
             20.03.      ст.викл. О.
                    Кузьменко ауд.           ауд. 315 сем
                     122    сем

          Житлове право
та міжнародного  Екологія      Маркетинг (І,ІІ)  Історія економіки Господарський процес
                              та економічної

                                        ст.викл. Л. Сімонцева
                                               ауд. 254 лк
                                      Господарський процес
  Соціальна     Кримінальне     Трансформаційна економіка
політика       право (частина  (економічна політика)
          загальна)                           ст.викл. Л. Сімонцева
                    ст.викл. С. Євтухова     ауд.           ауд. 254 лк
      асист.     доц. О.       314 сем з 13.04.
К. Синякова    Сотула ауд. 319
       ауд. лк
 305а сем з 30.03.   з 13.04.
           Господарське     Сучасні     Історія економіки Іноземна мова (за
     асист.  право       економічні теорії   та економічної   профілем
                              думки в Україні
                                (історія
                               економічної
                             думки в Україні)

                                  проф.
                             Л. Мармуль ауд.
                               311 лк
                     Історія економіки
(філософія,      Аграрне право    та економічної Кримінологія
ика та естетика)              думки в Україні
                        (історія
                       економічної
    ауд. 310 сем    ст.викл. Ю.  думки в Україні)
3.04.          Алябов ауд. 254                 доц.
            сем             проф.  О. Сотула ауд.
                з 13.04.  Л. Мармуль ауд.  314 сем     з
                       311 лк       13.04.
      Іноземна                   Екологічне право
       мова
       (за                                 ст.викл.
Синякова  профіле                   Ю. Алябов         ауд. 522
310 сем    м                          лк до 03.04.
      спрямув
      ання)


      доц. К.
      Байша
      ауд.307
      (до03.04.
      ); 305а
        (з
      13.04.)
        пр
            Фізичне виховання        Екологічне право


                      асист. І.
              Жосан      з 13.04.

                              ст.викл. Ю.
                             Алябов ауд.307
                            сем
                               з 13.04.
економістів (вища    Цивільне та     Іноземна мова (за профілем      Європейські
           сімейне право   спрямування)             студії
                                    доц.
ва    ауд. 310    ст.викл. Л.    К. Байша    ауд. 319 пр
пр          Сімонцева ауд.                     ст.викл. Л. Жмак
            522 лк   до                       ауд. 315 сем
              03.04.
             Фізичне
           виховання

             асист. І.
           Жосан з 13.04.
економістів (вища  Трудове право  Маркетинг (І,ІІ)    Економіка   Банківське право
                             підприємства

ва    ауд. 310   ст.викл. С.  доц. К. Байша
лк          Глущенко ауд.   ауд. 308 сем   доц. В. Бабяр
             314 сем             ауд. 305а сем     викл. І.
                                      Грудакова ауд.
                                      311 сем
                                          до 03.04.
                                        Фізичне
                                      виховання

                                         асист. І.
                                       Жосан    з
                                        13.04.
 Політекономія        Іноземна  Економіка    Історія економіки Кримінальний процес
                мова підприємства      та економічної
го факультету
5-312 група     5-371   5-381    5-411   5-412   5-471 група      5-481
          група   група    група   група              група
 Правознавство
 Спеціалізація:                           Економіка
   Правове                           підприємства
                     Правозна Правозна
  забезпечення                          Спеціалізація:
          Економік Економіч    вство   вство             Економіч
 господарської                            Правове
            а   на теорія  Спеціаліз Спеціаліз            на теорія
   діяльності                         забезпеч.підпр.діяль
          підприємс        ація:   ація:             Спеціаліз
                     Правове Правове       ності
          тва                                 ація:
               Спеціаліз  забезп.гос забезп.гос           Фінансов
                ація:   подар.дія подар.дія              а
          Спеціаліз Фінансов   льності  льності            аналітика
           ація:    а                           в
          Правове аналітика                        управлінн
          забезпеч.п   в                           і
           ідпр.  управлінн
          діяльност    і
             і
          Економі Гроші     Криміналістика    Трудове право     Соціаль
           чний   та                            но-
          аналіз кредит                          економіч
                                            на
                                   ст.викл. Л.   безпека
                                Сімонцева ауд.
                                308 (до 03.04.);
          доц. А.            проф. В.   ауд. 307 (з 13.04.)
          Мохнен         Стратонов          лк       проф.
          ко             ауд. 314 лк               А.
                                           Журлов
            ауд. асист.                          ауд. 319
          307 лк   К.                          лк
          до 03.04. Мельник
               ова                             до
                                           03.04.

               ауд. 311
                сем
                        К.
                      Мельник
                      ова


         Кримінальне        ауд. 311                   Фінансо
           право          сем                     вий
        (част.особл.)                               аналіз


           викл. І.
        Грудакова ауд.
        308 сем
               з
           01.06.                                доц. А.
                                             Мохнен
                                             ко ауд.
                                             319 лк

                                                з
                                              13.04.

йські студії                       Нотаріат та   Державне регулювання
                             адвокатура  економіки
        Цивільний процес Банківсь  Іноземна України Біржове Проектний аналіз Сучасні
                           Правове
                  ка    мова регулюв право             економіч
                 справа    (за   ання                 ні
           ст.викл. О.       проф.сп відносин              системи
        Слюсаренко          рям.)
              ауд.           власност         асист. С.
          315 сем   ст.викл.      і         Пінькас ауд. 307
                  С.                    сем     доц. В.
                 Євтухов            доц. О.          Михайл
                 а               Демченк         ова
                                о ауд.
                       доц. К. викл. А. 311 сем
                       Байша Гавловсь
                       ауд.   ка ауд.
                  ауд.  305а пр 314 сем                 ауд.
                 319 сем                         304 сем
                        до
                       03.04.
 Аналіз
нац.еконо
міки
ас.К.Синя
  кова
ауд.305а
  сем
18.05.
Метод.ви
клад.ек.т
еорії

доц.В.Ми
хайлова
ауд.305а
лк 01.06.
ьке право           Іноземна             Правове
                мова              регулюв
     ст.викл. С. Євтухова  (за               ання
 ауд. 314 лк до 27.03.    проф.сп             відносин
               рям.)
                                власност
                                і
                  доц. К.
                  Байша
                  ауд. 311            викл.
                  пр               А.
                                Гавловсь
                                ка ауд.
                                319 сем

                    до
                  03.04.

ологія               Банківсь                          Фінансо
                   ка                           ве право
             доц. О.  справа
ула   ауд. 314 лк з 30.03.


                  ст.викл.                           доц.
                   С.                             О.
                  Євтухов                          Демченк
                  а                              о ауд.
                                               315 лк


                                                   з
                   ауд.                           13.04.
                  311 сем
                  з 13.04.
                  Гроші   Методол  Правові акти   Банківське право
                   та    огія
                  кредит   соціальн
                         о-
                       економіч            ст.викл. С.
                        ного           Євтухова
                       пізнання
                                        ауд. 307 лк
          Гроші  Методол           Банківське право
  Фізичне     та   огія   Нотаріат та            Фінансо
виховання     кредит  соціальн  адвокатура            ве право
               о-  України
              економіч            ст.викл. С.
 асист. І. Жосан з      ного           Євтухова
   13.04.        пізнання
                  доц. С. Захарова     ауд. 307 лк доц. О.
                         ауд.          Демченк
          асист.      254 лк з 13.04.           о ауд.
           К.                         319
          Мельник
          ова     доц.
               І.
              Гришано
              в ауд.                     сем з
           ауд.  304 лк                    13.04.
          310 сем

 Комп.правові  Стратегі Економі Нотаріат Міжнаро Маркетингова      Економі
системи       я    чний   та    дне    політика      чна
         підприє аналіз  адвокату публічне комунікацій      політика
 доц. О. Сотула  мства        ра   право
 ауд. 303 лаб           України          доц. В.
                            Бабяр ауд. 310 сем
                        доц. І.           ст.викл.
                       Гетьман-            С.Євтух
                       Пятковс            ова ауд.
         доц. К.          ька               307 лк
         Шапошн    доц.
          иков   А.       ауд. 319
         ауд. 308 Мохнен   доц.  сем до
           лк   ко ауд.  С.   03.04.
              305а   Захарова

                лк
               до
              15.05.;
                    ауд.
                   315 сем
              асист.
               С.
              Пінькас
            ауд. 308 Мохнен   доц.
              лк   ко ауд.  С.
                 305а   Захарова

                    лк
                   до       Міжнаро
                  15.05.;       дне
                        ауд. приватн
                       315 сем е право


                            доц. І.
                           Гетьман-
                           Пятковс
                  асист.      ька
                   С.
                  Пінькас      ауд. 319
                   ауд.       сем з
                  305а        13.04.


чна теорія       Внутр.ек   сем з
                  Аналіз Міжнаро Нотаріат Державне регулювання
            .механіз націонал дне     та  економіки
              м     ьної публічне адвокату
. С. Євтухова      підприє  економік право    ра
     ауд. 254 лк  мства   и         України     доц. В. Кобець
                                     ауд. 307 лк
                       доц. І.
                  асист. Гетьман-
                   К.  Пятковс
                 Синяков ька
                  а ауд.
                  305а  ауд. 319
            ст.викл. сем до сем до     доц.
              О.    03.04. 03.04.   С.
            Кузьмен           Захарова
             ко ауд.
             310 лк
            до 03.04.


                           ауд. 315
                            сем
                          Захарова
          Організа Фізичне Міжнаро
           ція  вихован  дне ауд. 315
          виробни ня    приватн  сем
          цтва       е право


                     доц. І.
               асист. І. Гетьман-
          ст.викл. Жосан Пятковс
            О.   з 13.04. ька
          Кузьмен
          ко ауд.      ауд. 319
          310 сем        сем з
          з 13.04.      13.04.


Банківське право  Планув. Страхув   Міжнародне      Потенціал
          діяльнос ання   публічне право    підприємства:
           ті                 формування та
    викл. І.  підприє               оцінювання
 Грудакова ауд.  мства
 319 сем   до                 доц. І.
   03.04.        ст.викл.   Гетьман-       ст.викл. О.
                С.  Пятковська     Кузьменко
              Євтухов    ауд. 818 лк        ауд.
              а      до 27.03.      315 лк

          доц. А.
          Мохнен
           ко  ауд. 310
          ауд.307  сем
          лк до
          27.02.;
 Екологічне право Фізичне   Міжнародне             Фінансо
         вихован  приватне право             вий
         ня                       аналіз
   ст.викл. Ю.
 Алябов ауд. 307
 сем
    з 13.04.
               доц. І. Гетьман-
               Пятковська
                  ауд. 818 лк          асист.
         асист. І.    з 30.03.              С.
         Жосан з                     Пінькас
         13.04.                       ауд.
                                 319 сем

                                    з
                                  13.04.               Біржове Міжнаро
               право   дне
                   публічне
                   право
               доц. О.  доц. І.
               Демченк Гетьман-
               о ауд. Пятковс
               319 сем ька

                     ауд.
                   311 сем
                    02.03.-
                    03.04.
    ДЕНЬ          Правові основи   Міжнародна економіка
                інвестиційної
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ      діяльності
 ТА    Міжнародне    Промисловий   Економі
     публічне право
      Міжнародне   маркетинг      чна
ПРАКТИК                    політика
     приватне право    Потенціал   Економі
               підприємства:    ка
              формування та   зарубіжн
              оцінювання     их країн


              асист. С. Пінькас
              ауд. 319 сем     доц. В.
                   до 03.04. Михайл
                        ова ауд.
                        307

                         лк до
                        27.02.;
                        сем з
                        02.03.
                       до 03.04.
              Банківське право
              Банківське право
Економі
  ка
зарубіжн
их країн
 доц. В.
Михайл
ова ауд.
307

 сем до
 03.04.
ий процес         Економі Економі
               чний   чна
              аналіз  інтеграці
      ст.викл. О.        я та
аренко    ауд. 314 лк      глобальн
                     і
                  проблем
              доц. А.   и
              Мохнен сучаснос
              ко    ті

                ауд.
              310 лк
                до
              27.02.;  ст.викл.
                    С.
                   Євтухов
                   а
              асист.
                С.    ауд.
              Пінькас 307 лк
               сем
              09.03.-
               03.04.
               Внутріш
                ній
               економіч
                ний
               механізм

               підприє
               мства
               ст.викл.
                О.
               Кузьмен
               ко ауд.
               310 лк
                 з
               13.04.

      Іноземна мова (за Страхув Ділова
        профілем   ання  іноземна
      спрямування)        мова


          доц. К.
      Байша ауд. 307
      пр             асист.
            до  ст.викл.  О.
        03.04.     С.  Кмєть
               Євтухов ауд.
               а ауд. 305а пр
               319 сем
      Кримінологія                 ДЕНЬ
рський процес        Банківська справа  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

викл. Л. Сімонцева
      ауд. 254 лк
рський процес
              Економі Методик     ТА
               чний    а
викл. Л. Сімонцева     аналіз  виклада
      ауд. 254 лк         ння
                  економіч
                    ної
              доц. А. теорії
              Мохнен
              ко ауд.
              311 лк

                з
              13.04.
                     доц.
                    В.
                   Михайл
                    ова
                   ауд. 315
                   лк

                   з 13.04.

      Кримінальний       Економі  ПРАКТИК
      процес            чна
                   інтеграці
                    я та
                   глобальн
                     і
                   проблем
                     и
                   сучаснос
                   ті
                   ст.викл.
                    С.
                   Євтухов
                   а
     Економі
Стратегі  чна
  я   інтеграці
підприє   я та
мства  глобальн
       і
     проблем
       и
     сучаснос
     ті
 доц. К.
Шапошн
 иков
ауд. 304
сем
      ст.викл.
   з    С.
 13.04.  Євтухов
      а
чне право           Європей Методик Судова медицина Міжнародна економіка
                ські    а  та психіатрія
           ст.викл. студії  виклада
бов         ауд. 522       ння                    доц. В.
   лк до 03.04.           економіч          Бабяр
                     ної    ст.викл. В.     ауд. 319 сем
                    теорії  Нахашова
               ст.викл.       ауд. 314 лк до
               Л. Жмак         03.04.
                 ауд.
               315 сем
                      доц.
                     В.
                    Михайл
                     ова
                    ауд. 311
                    лк
                       до
                    03.04.

                    Банківсь  Правові акти
                     ка  управління
                    справа
                    ст.викл.  ст.викл. Л.
                     С.  Сімонцева
                    Євтухов     ауд. 314
                    а ауд.   лк з 13.04.
                    311 сем

                    з 13.04.
 Господарський   Планув. Банківсь Криміна   Основи Проектний аналіз Сучасні
процес       діяльнос  ка  лістика   охорони         економіч
           ті  справа        праці в          ні
   викл. А.   підприє           галузі         системи
Гавловська     мства
                                 ст.викл. О.
  ауд. 314 сем                       Кузьменко ауд.
               ст.викл.      доц. Ю.     402 лк     доц. В.
                С.        Разлівін           Михайл
               Євтухов       ських            ова
               а ауд.       ауд. 125
          асист.  305а сем      (корп.ІТ
           К.             Ф) пр
          Мельник            до 27.03.
           ова                             ауд.
          ауд.311                           308
                    проф. В.
                    Стратон
                     ов ауд. Судова
                     307 сем медицин            лк до
                          а та            29.05.;
                         психіатр            сем з
           сем             ія               01.06.
                        ст.викл.
                          В.
                        Нахашов
                          а
                        ауд.сем


                         з 13.04.
       Європейські   Організа Європей Основи Криміна            Економі
     студії        ція   ські  охорони лістика             ка
               виробни студії  праці в               зарубіжн
               цтва       галузі                их країн
     ст.викл. Л. Жмак
       ауд. 315 сем
                   доц. С.
                   Кузнєцо доц. Ю.                доц. В.
               ст.викл. в ауд. Разлівін                Михайл
                О.  627 сем ських                 ова ауд.
               Кузьмен     ауд. 125               402 лк
               ко ауд.     (корп.ІТ                 до
               318 лк      Ф) пр                 03.04.
                       до 27.03.


                            проф. В.
                        Судова Стратон    Потенціал    Економі
                       медицин ов ауд.   підприємства:    чна
                         а та  319 сем формування та    політика
                       психіатр     оцінювання
                       ія
                                    асист. С.
                                 Пінькас ауд. 462
                                сем
                                     з 13.04.
                       ст.викл.               ст.викл.
                         В.                С.Євтух
                       Нахашов                 ова
                         а                 ауд. 402
                        ауд.311               сем
                       сем                  з 13.04.

                          з
                        13.04.

льний процес                           Основи охорони праці в
доцент Н. Тюхтенко
 5-511    5-571    5-551
група    група    група
      Економік
        а
      підприємс
 Право
      тва
Спеціаліз
 ація:
      Спеціаліз  Економіч
Правове
       ація:   на теорія
забезпече
      Правове   Спеціаліз
  ння
      забезп.під   ація:
господарс
      пр.діяльн  Фінансов
  ької
        ості     а
діяльност
             аналітика
   і
               в
             управлінн
               і
    ДЕНЬ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТА
ПРАКТИК
    ДЕНЬ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 ТА
ПРАКТИК
          5-111 група              5-112 група                5-171 група         5-181 група          5-211 група
Тиждень А
                 Право                       Право             Економіка                                 Право
      Пара
                                                      підприємства       Економічна теорія      Спеціалізація: Правове забезпечення
                                                                                    господарської діяльності
          Теорія держави і права                              Математика для економістів (вища математика)
                                            доц. Д.                           доц. Л.
                 Осадчий           ауд. 522 лк до 03.04.                 Кацова       ауд. 304 лк
       1
          Конституційне право України
                     доц. Н. Задорожня            ауд. 522 лк
                         з 13.04.

          Інформатика та  Інформатика та   Теорія держави і права           Математика для економістів (вища математика)
          комп.техніка   комп.техніка              асист. Л. Родік                             доц. Л.
                                   ауд. 307 сем                 Кацова       ауд. 304 пр
          в. Я.Федорова   ас.О.Гнєдкова
       2     ауд. 303 лаб        ауд.
                   604 лаб
          Історія вчень про державу і право
ПОНЕДІЛОК
                  асист. О. Задорожня
             ауд. 310 сем   з 13.04.

          Латинська мова             Інформатика та   Інформатика та     Регіональна економіка                                  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
                             комп.техніка    комп.техніка                                доц.
           ст.викл. С. Черепанова ауд. 307 пр                        А. Мохненко          ауд. 304 лк
       3
                           в. Я.Федорова   ас.О.Гнєдкова
                             ауд. 303 лаб        ауд. 506
                                      лаб
                           Історія вчень про державу і праводо
                                   асист. О. Задорожня
                              ауд. 319 сем    з 13.04.
          Державне будівництво та самоврядування в Україні. Муніципальне право Регіональна економіка


       4
                                                      асист. С. Пінькас       ауд. 304 сем
          Цивільне та сімейне право

                               ст.викл. Л. Сімонцева      ауд.
       6
                                                                                Українська мова
                                                                                 (за профілем
       1                                                                         спрямування)


                                                                                доц. Н. Місяк
                                                                            Кримінальне право (частина
                                                                          загальна)
      2
                                        ДЕНЬ
                                                                                викл. І. Грудакова ауд.
                                                                                 319 сем
                                  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ                                Філософія (філософія, релігієзнавство, етика та естетика)
ВІВТОРОК
                                                                                                   доц. І. Поліщук
                                                                                                       ауд. 25
      3

                                         ТА

                                       ПРАКТИК                                          Українська мова
                                                                                     (за профілем
                                                                                    спрямування)
      4

                                                                                    доц. Н. Місяк
                                                                                          ауд.
                                                                                       304 пр
        Історія держави і права України                     Інформатика та комп.техніка                 Цивільне та сімейне право
                                 ст.викл. Ю. Томіліна                                             викл. А.
                          ауд. 522 лк                   викл. Г. Пацукова   ауд. 604 лк        Гавловська
      1
                                                                                 ауд. 314 сем


        Історія держави і права України      Державне будівництво та    Інформатика та комп.техніка Політекономія          Господарське право
                             самоврядування в Україні.                              доц.
                           Муніципальне право                        В. Михайлова                      доц. О.
      2
              ст.викл. Ю. Томіліна                                        ауд. 305а сем     Демченко ауд. 522 лк    до
                ауд. 314 сем                  доц. О. викл. Г. Пацукова ауд. 604                         03.04.
                           Цивільне та сімейне право           лаб                       Аграрне право
                                       викл. А.                                   ст.викл. Ю. Алябов   ауд.
                           Гавловська ауд. 304 сем з 23.03.                                    522 лк з 13.04.
          Державне будівництво та     Історія держави і права України  Політична економія (І,ІІ)      Інформатика та     Трудове право
СЕРЕДА
          самоврядування в Україні.                                     комп.техніка                    ст.викл. С.
        Муніципальне право                            доц. В. Михайлова       асист. О. Гнєдкова         Глущенко ауд. 314 лк
      3
                                 ст.викл. Ю. Томіліна        ауд. 310 сем               ауд.
                     доц. О.            ауд. 307 сем                      303 лаб
        Цивільне та сімейне право
                    викл. А.
        Гавловська ауд. 304 сем з 23.03.
        Адміністративне право                          Етика бізнесу та міжнародного спілкування          Екологія
                                                                 ст.викл. Ю.                 доц. І.
             ст.викл. С. Глущенко              ауд. 818 лк        Томіліна  ауд. 310 лк до 27.03.        Карташова ауд. 314 сем
                                                                                 до 03.04.
      4
       Адміністративне право

            ст.викл. С. Глущенко             ауд. 818 лк


     4
                                             Господарське законодавство. Соціальна політика     Цивільне та сімейне право
                                                Правові основи                              ст.викл. Л.
                                             підприємницької діяльності доц. К. Шапошников      Сімонцева
                                                                 ауд. 305а лк з     ауд. 314 лк з 13.04.
                                              доц. О. Демченко ауд. 310      30.03.
                                                  лк з 30.03.
     5
                                             Правознавство
                                                           доц. А. Казанчан  ауд. 310 лк
     1                                                      до 03.04.
       Філософія (філософія, релігієзнавство, етика та естетика)
                            доц. І. Поліщук                             ауд. 254 лк з 13.04.
       Інформатика та комп.техніка                         Українська мова (за профілем спрямування)             Основи педагогіки і психології
                        викл. Я.Федорова         ауд.                  доц. Н. Місяк         юридичної роботи
                    254 лк 19.02., 19.03.                            ауд. 304 пр                            викл.
                                                                             І. Грудакова ауд. 319 сем    до
       Інформатика та комп.техніка                                                        Житлове право 20.03.
     2                                                                                    ст.викл. С.
                                                                            Глущенко ауд. 319 сем        з
       Історія держави і права зарубіжних Фізичне виховання                                                   23.03.
       країн                              ст.викл.
                  ст.викл. Ю. Л. Гаврильченко
       Томіліна ауд. 254 сем    з 13.04.       з 13.04.
ЧЕТВЕР
       Українська мова Українська мова Адміністративне право          Правознавство                             Кримінальне право (частина
        (за профілем    (за профілем          асист. І. Грудакова                асист. Л. Родік      ауд.   загальна)
       спрямування)    спрямування)    ауд. 310 сем      до 03.04.             305а сем до 03.04.
                                                                                   доц. О. Сотула ауд.
     3
             доц.           Історія держави і права зарубіжних  Фізичне виховання                               314 лк
       Н. Місяк         доц. С.  країн                            ст.викл. Л. Гаврильченко   з 13.04.
          ауд. 304 пр Омельчук
                  ауд. 307 пр            ст.викл. Ю.
       Адміністративне право        Українська мова Українська мова    Макроекономіка                         Державне право зарубіжних країн
                          (за профілем  (за профілем                                               ст.викл. Ю.
     4                    спрямування)  спрямування)             доц. Н. Тюхтенко        ауд. 310 лк       Томіліна ауд. 314 лк
       Фізичне виховання
                               доц.
       ст.викл. Л. Гаврильченко з 13.04.  Інформатика та комп.техніка С.
                         Н. Місяк         доц.                                     Державне право зарубіжних країн
                                викл. Я.Федорова ауд.                                             ст.викл. Ю.
     5
                          303                                                    Томіліна ауд. 314 сем

       Історія вчень про державу і право                      Політична економія (І,ІІ)                   Цивільне та сімейне право
                       доц. Н. Задорожня
                       ауд. 254 лк                 доц. В. Михайлова                                  ст.викл. Л.
     1
                                                   ауд. 305а лк                    Фізичне виховання
                                                                                    асист. І. Жосан з
                                                                                   13.04.
        Теорія держави і права         Конституційне право України     Макроекономіка                          Основи педагогіки і психології
                                                                              юридичної роботи
                            асист. О. Задорожня ауд. 307 сем        асист. К. Синякова       ауд. 305а сем
                                                                              ст.викл. Ю. Алябов ауд. 314 лк
      2    асист. Л. Родік ауд. 304 сем                                                             до 13.03.
                                                                              Житлове право
                                                                                          ст.викл. С.
                                                                              Глущенко ауд. 314 лк       з
                                                                                     16.03.
        Конституційне право України      Латинська мова            Етика бізнесу та міжнародного спілкування            Трудове право
                                      ст.викл. С.                         ст.викл. Ю.                ст.викл. С.
                     асист. О.     Черепанова ауд. 310 пр     Томіліна  ауд.462 (корп.укр.філ.) сем                Глущенко ауд. 314 сем
П'ЯТНИЦЯ
        Задорожня           ауд.                                   до 27.03.
               307 сем                            Господарське законодавство. Соціальна політика
                                                 Правові основи
      3                                        підприємницької діяльності доц. К. Шапошников
                                                                    лк - 03.04.;
                                                доц. О. Демченко лк -            асист. К.
                                              03.04.; ст.викл. О.Кузьменко Синякова          сем -
                                                сем - з 13.04. ауд. 462      з 13.04. ауд. 306


        Історія держави і права зарубіжних країн                                  Політекономія          Господарське право
                  ст.викл. Ю. Томіліна      ауд. 254 лк до 03.04.                             доц.
                                                              В. Михайлова                      викл. А.
        Філософія (філософія, релігієзнавство, етика та естетика)                             ауд. 307 лк (окрім    Гавловська ауд.
                                                                              Аграрне право 314 сем     до
      4
                         доц. І. Поліщук                         ауд. 254 лк 17.04.09.              ст.викл. Ю. Алябов ауд. 314
                                                                                   сем з 13.04.


                                                             Політекономія
      5                                                                доц. В.
                                                               Михайлова ауд. 307 лк
                                    Декан економіко-юридичного факультету            17.04.
        ПОГОДЖЕНО
        Керівник навчального відділу
        доцент К. Югай
        "________"_________________2009р.
                            РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
                   НА ЕКОНОМІКО-ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
                   У ІІ СЕМЕСТРІ 2008-2009 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
                       (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)
 5-271 група               5-281 група                5-311 група                5-312 група             5-371 група
   Економіка підприємства          Економічна теорія Спеціалізація:  Правознавство Спеціалізація: Правове   Правознавство Спеціалізація: Правове    Економіка підприємства
       Спеціалізація: Правове     Фінансова аналітика в управлінні  забезпечення господарської діяльності   забезпечення господарської діяльності       Спеціалізація: Правове
   забезпеч.підприєм.діяльності                                                                   забезпеч.підпр. діяльності
                                         Кримінальне право (частина особлива)                       Європейські студії
                                                                              доц.
                                                   О. Сотула         ауд. 314 лк              ст.викл. Л. Жмак ауд. 315 сем
                                         Європейські студії
                                                       професор О. Мішуков                                          ауд. 256
   ДЕНЬ


МОСТІЙНОЇ РОБОТИ                                 Банківське право             Цивільний процес            Страхування
                                                  викл. І. Грудакова
                                         ауд. 319 сем         до 03.04.                                 Євтухова       ауд. 314 лк
                                                              ст.викл. О. Слюсаренко
                                                                      ауд. 315 сем
    ТА                                    Комп.правові системи
                                                          доц.
                                         О. Сотула ауд. 303 пр
  ПРАКТИК                                    Банківське право
                                                          ст.викл. С. Євтухова
                                                         ауд. 314 лк до 27.03.
                                         Кримінологія

                                                                        доц. О. Сотула
 Математичне програмування                                                                    Банківська справа
                   доц. К. Шапошников      ауд. 311 лк
                                                                                            ст.викл. С. Євтухова
   Українська мова (за профілем спрямування)                 Кримінальний процес                               Планування діяльності
                     доц. Н. Місяк     ауд. 315 пр                             проф. В. Стратонов  підприємства
                                                           ауд. 254 лк
                                                                                          доц. А.
                                                                                Мохненко ауд. 304 лк
вство, етика та естетика)                             Кримінальне право (частина    Економічна теорія          Стратегія підприємства
         доц. І. Поліщук                        особлива)                                              доц. К.
             ауд. 254 лк                                                  асист. Н.    Шапошников ауд. 319 сем     до
                                                     викл. І.      Шимченко ауд. 315 сем            03.04.
                                        Грудакова ауд. 314 сем
                                        Кримінологія       до 03.04.                    Фізичне виховання
                                                                                          асист. І.
                                                                                  Жосан з 13.04.
                      Історія економіки та економічної  Економічна теорія             Кримінальне право (частина    Економічний аналіз
                        думки в Україні (історія                       особлива)
                     економічної думки в Україні)      асист. Н. Шимченко ауд. 311 сем                      асист. С. Пінькас ауд. 319 сем
                                                                        викл. І.
   Економіка підприємства                     асист.                     Кримінологія
                 доц. В. Н. Волосковець
     Бабяр ауд. 307 сем з 13.04.             ауд. 310 сем
     Господарське законодавство.   Власність та економічна влада
    Правові основи підприємницької
   діяльності                проф. Л. Мармуль ауд. 311 лк


      доц. О. Демченко ауд. 304 лк
   Сучасні економічні теорії      Математичне програмування                                     ДЕНЬ
                доц. Н.             асист. Н.
   Тюхтенко ауд. 307 лк     до    Шимченко ауд. 311 пр
          03.04.

   Економіка підприємства                                                  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
                доц. В.
     Бабяр ауд. 307 лк з 13.04.
   Математичне програмування         Мікроекономічна теорія                                    ТА
                     виробництва і витрат
                                 доц. В.
    асист. Н. Шимченко ауд. 311 пр      Кобець ауд. 315 лк

                                                                     ПРАКТИК

   Гроші та кредит              Мікроекономічна теорія
                     виробництва і витрат
     асист. С. Пінькас ауд. 304 сем              доц. В.
                     Кобець ауд. 311
Гроші та кредит

  асист. С. Пінькас ауд. 304 сем

                   Власність та економічна влада

                      асист. Н. Шимченко ауд. 311
                       сем    з 13.04.  Господарське законодавство.   Економіка підприємства        Цивільний процес             Іноземна мова (за профілем    Стратегія підприємства
 Правові основи підприємницької                              ст.викл. О.     спрямування)                         доц. К.
діяльності                    доц. В. Бабяр ауд. 307     Слюсаренко ауд. 315 сем          доц. К. Байша ауд. 319     Шапошников ауд. 314 лк
            ст.викл. О.          лк                                  пр до 03.04.
                                                        Комп.правові системи
   Кузьменко ауд. 304 сем                                                    доц. О. Сотула
Гроші та кредит           Економіка підприємства        Цивільний процес               ауд. 303 пр з 13.04.     Внутрішній економічний механізм
                                                    ст.викл. О. Слюсаренко            підприємства
  доц. О. Демченко ауд. 310 лк         доц. В. Бабяр ауд. 311                  ауд. 314 лк
                           сем                                               ст.викл. О. Кузьменко
                                                                                   ауд. 315 сем
Трансформаційна економіка (економічна політика)                 Іноземна мова (за профілем    Кримінальний процес         Гроші та кредит
                                      спрямування)                                                       доц. О.
      ст.викл. С. Євтухова        ауд. 311 сем                      доц. К.                                    ауд. 254 лк
                                      Байша ауд. 319 пр            проф. В. Стратонов ауд. 315 сем
                                        Кримінальне право (частина
                                      особлива)
                                                     асист.
                                      І. Грудакова ауд. 319 сем
Трансформаційна економіка (економічна політика)              Комп.правові системи                            Організація виробництва
                                                             доц. О. Сотула                  ст.викл. О.
     ст.викл. С. Євтухова      ауд. 311 лк до 03.04.                       ауд. 254 лк до 03.04.           Кузьменко        ауд. 315
                                      Екологічне право                                      сем
                                                                       ст.викл.
                                           Ю. Алябов             ауд. 254 лк з 13.04.
Сучасні економічні теорії       Історія економіки та економічної  Кримінальний процес         Екологічне право           Організація виробництва
            асист. К.      думки в Україні (історія                              ст.викл. Ю. Алябов              ст.викл. О.
 Синякова ауд. 304 сем     до  економічної думки в Україні)                        ауд. 307 сем       16.03.-  Кузьменко        ауд. 311
Гроші та кредит                                         проф. В.                               лк
           асист. С.                 проф. Л.  Стратонов
Пінькас ауд. 304 сем         Мармуль ауд. 310 (до 03.04.); ауд.        ауд. 315 сем
                       319 (з 13.04.) лк
  Господарське законодавство.  Економіка підприємства          Господарський процес                               Іноземна мова (за профілем
 Правові основи підприємницької         доц. В. Бабяр ауд.                                            спрямування)
діяльності             621 (корп.укр.філ.) лк до 03.04.            ст.викл. Л. Сімонцева      ауд. 254 лк                    доц. К. Байша
           ст.викл. О.                                                             ауд. 311 пр
Кузьменко ауд. 310 сем до 03.04.                                                                    до 03.04.
Фізичне виховання                                                                     Внутрішній економічний механізм
                              асист. І.                                           підприємства
           Жосан       з 13.04.
                                                                             ст.викл. О. Кузьменко
Маркетинг (І,ІІ)              Мікроекономічна теорія     Екологічне право                                      ауд. 311
                                                                             Фінанси підприємств сем з 13.04.
                    виробництва і витрат                                          ст.викл.
              доц. К.                               Ю. Алябов   ауд. 254 лк до 06.03.           асист. К. Мельникова
    Байша   ауд. 311 лк                                                                       ауд. 315 сем
                      доц. В. Кобець ауд. 319 сем   Екологічне право


                                      Фізичне виховання              Кримінальне право (частина
                                                     асист. І. особлива)
                                          Жосан     з 13.04.
                                                                        викл. І.
                                                           Грудакова ауд. 254 сем  з 13.04.

Економіка підприємства                           Європейські студії           Банківське право            Фінанси підприємств
     доц. В. Бабяр ауд. 304 лк                                ст.викл. Л.       викл. І. Грудакова ауд. 310        доц. А. Мохненко    ауд. 31
            до 03.04.                          Жмак ауд. 308 сем          сем        до 03.04.
Маркетинг (І,ІІ)             Історія економіки та економічної                     Фізичне виховання
                       думки в Україні (історія                                 асист. І. Жосан
               доц. К.  економічної думки в Україні)                                з13.04.
Байша   ауд. 304 сем
         з 13.04.                  асист. Н.
                                                          Європейські студії
                                                                      ст.викл. Л.
                                                              Жмак ауд. 315 сем
                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                 О.Мішуков
                                                                                 Перший проректор, професор  5-381 група                 5-411 група              5-412 група             5-471 група              5-481 група               5
     Економічна теорія          Правознавство Спеціалізація: Правове  Правознавство Спеціалізація: Правове        Економіка підприємства      Економічна теорія Спеціалізація:  -
   Спеціалізація: Фінансова аналітика в    забезп.господар.діяльності       забезп.господар.діяльності        Спеціалізація: Правове        Фінансова аналітика в управлінні  5
         управлінні                                                   забезпеч.підпр.діяльності                         1
    Іноземна мова (за профілем                         Судова медицина та психіатрія     Міжнародна економіка
  спрямування)                                                                    доц. В. Бабяр            ауд. 319 лк
             доц. К. Байша                        ст.викл. В. Нахашова ауд. 311 сем
  ауд. 307 пр                                          до 03.04.
          до 03.04.
  Аналіз національної економіки                           Правові основи інвестиційної
               асист. К.                       діяльності
  Синякова ауд. 307 сем
          з 13.04.                            викл. І. Грудакова ауд. 311 сем
                       Судова медицина та психіатрія              з 13.04.
                                          Правові акти управління        Міжнародна економіка
        ауд. 256 лк                                                              доц. В. Бабяр            ауд. 319 сем
                       ст.викл. В. Нахашова ауд. 311 сем        викл. А. Гавловська
                              до 03.04.                     ауд. 314
                                                  сем
                        Правові основи інвестиційної
                       діяльності

                       викл. І. Грудакова ауд. 311 сем
                       Біржове право                                   Потенціал підприємства:      Економіка зарубіжних країн
               ст.викл. С.                                         формування та оцінювання                     доц. В.
     ауд. 314 лк                         доц. О. Демченко          ауд. 254 лк                       Михайлова ауд. 311 лк
                                                                           асист. С.          до 03.04.
                                                                 Пінькас   ауд. 310 сем
                                                                                 Соціально-економічна безпека
                                                                                               проф.
                                                                                 А. Журлов ауд. 311 лк
     Методологія соціально-       Правові акти управління                            Промисловий маркетинг         Економіка зарубіжних країн
  економічного пізнання                                                                                 доц. В.
                       викл. А. Гавловська ауд. 319 сем                         доц. К. Байша ауд. 315 лк     Михайлова ауд. 311 сем
           доц. І. Гришанов            до 03.04.
                       Правові основи інвестиційної діяльності                                       Фінансове право до 03.04.
         ауд. 613 сем                     ст.викл. С. Євтухова      ауд. 319 лк з                                   доц. О.
                                        13.04.                                       Демченко ауд. 311 лк
                       Криміналістика                                Проектний аналіз            Фінансовий аналіз
                                           проф. В. Стратонов                                          доц. А.
втухова          ауд. 314 лк                       ауд. 254 лк                   ст.викл. О. Кузьменко       Мохненко ауд. 319 лк
                                                                            ауд.
                                                                     315 лк
Економічна інтеграція та глобальні Нотаріат та адвокатура України                         Потенціал підприємства:      Соціально-економічна безпека
проблеми сучасності                                        доц. С.   формування та оцінювання
                  Правові акти управління        Нотаріат та адвокатура України                            асист. Н. Шимченко ауд.
          ст.викл. С.              викл. А.          доц. С. Захарова ауд.     ст.викл. О. Кузьменко ауд.  310 (до 03.04.); ауд. 305а (з 13.04.)
    Євтухова ауд. 307 лк    Гавловська ауд. 310 сем         314 сем         з 13.04.         311 лк                 сем
Економічний аналіз                    з відносин
                   Правове регулювання13.04.      Криміналістика            Трудове право            Економічна політика           А
                  власності                           проф. В.                ст.викл.                     к
 асист. С. Пінькас ауд. 311 сем                     Стратонов                 Л. Сімонцева ауд. 304 сем                        т
                       викл. А. Гавловська ауд.         ауд. 307 сем                          ст.викл. С. Євтухова         .
                     310 сем    до 03.04.
                  Нотаріат та адвокатура України                                              ауд. 305а (до 03.04.); ауд.   п
                                                                                              С
                                                                               319 (з 13.04.) лк       у
                                                                                              ч
                             доц. С.
Економічна інтеграція та глобальні Правове регулювання відносин власності                                                          .
проблеми сучасності                          ст.викл. Л. Сімонцева
                                    ауд. 254 лк
          ст.викл. С.
 Євтухова ауд. 307
Фізичне виховання сем      до                                                          Фінансове право

    асист. І. Жосан з 13.04.                                                           доц. О. Демченко ауд. 315 сем
                  Міжнародне публічне право        Правові основи інвестиційної    Промисловий маркетинг                            С
                              доц. І.    діяльності                                                     к
                                                                                              л
                  Гетьман-Пятковська                                доц. К. Байша  ауд. 310 сем                     а
                      ауд. 315 сем до 03.04.
                  Міжнародне приватне право            асист. І. Грудакова ауд.                                        Д
                              доц. І.           319 сем                                               е
                  Гетьман-Пятковська                                                                    л
                       ауд.
                  Криміналістика315 сем з 13.04.    Міжнародне публічне право       Державне регулювання економіки                        і
                                                                                              Т
                      проф. В. Стратонов ауд.                доц. І.                                          р
                         315 сем         Гетьман-Пятковська                доц. В. Кобець                ауд. 319 лк     у
                                         ауд. 310 сем до 03.04.                                          д
                                                                                              о
                                     Міжнародне приватне право                                             С
                                                  доц. І.                                         п
                                     Гетьман-Пятковська                                                 е
                  Міжнародне публічне право            ауд. 310 сем з 13.04.   Банківське право           Фінансовий аналіз           ц
                                              доц. І. Гетьман-               асист. І.               асист. С.
                         Пятковська       ауд. 254 лк до 27.03.           Грудакова ауд. 319 сем        Пінькас   ауд. 305а сем


                  Міжнародне приватне право
                                   доц. І. Гетьман-Пятковська
                                ауд. 254 лк з 30.03.
                                                                           Сучасні економічні системи
                                                                                         доц.
                                                                             В. Михайлова ауд. 315 сем
                                                             Сучасні економічні системи
                                                                          доц.
                                                              В. Михайлова ауд. 315 сем
  Аналіз національної економіки
              доц. Н.
     Тюхтенко ауд. 307 лк
                                                       ДЕНЬ


                                                  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
       доц. О. Демченко
ауд. 254 лк

                                                       ТА


  Європейські студії                                            ПРАКТИК
           доц. С. Кузнєцов
       ауд. 627 сем
                    Судова медицина та психіатрія
                                       ст.викл. В. Нахашова  ауд.
                                    314 лк
Фінанси підприємств           Правові основи інвестиційної   Основи охорони праці в галузі     Державне регулювання економіки
                   діяльності                         доц. Ю.
    асист. К. Мельникова                       Разлівінських                    асист. Н. Волосковець      ауд. 319 сем
                    викл. І. Грудакова ауд. 315 сем      ауд. 125 (корп. ІТФ) пр до
        ауд. 308 сем                                27.03.
                                     Судова медицина та психіатрія

                                     ст.викл. В. Нахашова ауд. 310 сем

 Методика викладання економічної Основи охорони праці в галузі             з 13.04.
                                      Правове регулювання відносин    Маркетингова політика комунікацій Сучасні економічні системи
теорії                          доц. Ю.     власності                                                доц.
                 Разлівінських                                         доц. В. Бабяр ауд.     В. Михайлова ауд. 402 лк
 асист. Н. Волосковець          ауд. 125 (корп. ІТФ) пр до               викл.            308 лк
                 Судова медицина та психіатрія
         ауд. 305а сем
                 ст.викл. В. Нахашова ауд. 304 сем

                          з 13.04.
                                                        Основи охорони праці в галузі
      ауд. 319 лк                                                                      доц. Ю. Разлівінських
                                                                   ауд. 125 (корп. ІТФ) пр до 27.03.
                                                        Проектний аналіз            Фінансове право

                                                              асист. С. Пінькас ауд.   доц. О. Демченко ауд. 311 лк 03.04.
                                                         315 сем          з 30.03.

Економічний аналіз
                доц.
   А. Мохненко ауд. 319 лк
                                                        доцент Н. Тюхтенко

								
To top