Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Bai_tap_hoa_hoc_huu_day

VIEWS: 133 PAGES: 18

									             Bai tap hoa huu co

1.ð phân bi t dung d ch các ch t riêng bi t g m: tinh b t, saccarozơ,
glucozơ, ngư i ta dùng m t thu c th nào dư i ñây?

A. dung d ch iot    B. dung d ch HCl

C.         D. dung d ch

2. Ch dùng 1 thu c th nào dư i ñây phân bi t ñư c các dung d ch
glucozơ, glixerol, metanal, propan-1-ol?

A.          B. dung d ch

C. dung d ch Brom    D. Na kim lo i

3. H p ch t h u cơ X có m ch cacbon không phân nhánh, b c nh t (ch a C,
H, N), trong ñó nitơ chi m 23,73% v kh i lư ng. Bi t X tác d ng ñư c v i
HCl v i t l s mol         . Công th c phân t c a X là

A.                  B.

C.                  D.

4. Cho 20 gam h n h p g m 3 amin no, ñơn ch c là ñ ng ñ ng k ti p nhau
tác d ng v a ñ v i dung d ch  1M, cô c n dung d ch thu ñư c 31,68
gam mu i. Th tích dung d ch  ñã dùng là

A. 16ml   B. 32ml      C. 160ml   D. 320ml

5. ð t cháy hoàn toàn 1 amin no ñơn ch c, b c 2, m ch h X thu ñư c
và hơi nư c theo t l s mol tương ng là 2 : 3. Công th c c u t o c a X là

A.                  B.

C.                  D.

6. Ch n phát bi u ñúng nh t trong các phát bi u sau ñây?
ð ng phân là nh ng ch t có:
  A. Cùng thành ph n nguyên t , nguyên t kh i b ng nhau.
  B. Cùng công th c phân t nhưng có c u t o hóa h c khác nhau.
Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
   C. Cùng kh i lư ng phân t .
   D. Cùng tính ch t hóa h c.

7. Phát bi u nào sau ñây chưa chính xác

A. Tính ch t c a các ch t ph thu c vào thành ph n phân t và c u t o hóa
h c.

B. Các ch t là ñ ng phân c a nhau thì có cùng công th c phân t .

C. Các ch t có cùng kh i lư ng phân t là ñông phân c a nhau.

D. Liên k t trong phân t h p ch t h u cơ ch y u d a vào s dùng chung
các c p electron.

8. ðem 4.2g este h u cơ no ñơn ch c X xà phòng b ng dung d ch NaOH
dư thu ñư c 4.76g mu i. Công th c c a X là:

A.                  B.

C.                  D.

9.Trung hòa 3g m t axit ñơn ch c b ng dd NaOH v a ñ cô c n dung d ch
sau ph n ng thu ñư c 4,1g mu i khan. Công th c c u t o c a axit là:

A.       B.         C.         D.

10. Tên g i nào sau ñây c a        là sai

A. etanol   B. etanal   C. andehit axetic   D. axetandehit

11. Trung hòa 3g m t axit ñơn ch c b ng dd NaOH v a ñ cô c n dung d ch
sau ph n ng thu ñư c 4,1g mu i khan. Công th c c u t o c a axit là:

A.       B.         C.         D.

12. Tên g i nào sau ñây c a       là sai

A. etanol    B. etanal   C. andehit axetic  D. axetandehitBai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
13. ð t cháy hoàn toàn 0.15 mol h n h p g m          , thu ñư c
0.22 mol   và 0.3 mol   . S mol c a ankan và anken có trong h n
h p ban ñ u l n lư t là:

A. 0,09 và 0,06      B. 0,06 và 0,09   C. 0,08 và 0,07      D. 0,07 và
0,08

14. ð t cháy hoàn toàn V lít h n h p 2 hidrocacbon ñ ng ñ ng k ti p thu
ñư c 11.2 lít  (ñkc) và 12.6 gam    . giá tr c a V là:

A. 1,12 lít     B. 2,24 lít     C. 3,36 lít     D. 4,48 lít

15.D n toàn b 2,24lít (ñkc) m t ankin A qua lư ng dư dung d ch
       thu ñư c16,1 gam k t t a vàng nh t. Tên g i c a ankin A là:

A. Axetilen     B. Prop-1-in    C. But-2-in      D. But-1-in

16. Khi oxi hóa X thành axit h u cơ thì X là:

A. Este    B. Andehit     C. Rư u b c I     D. C B và C ñ u ñúng

17. Oxi hóa 2 mol rư u metylic thành anñehit fomic b ng oxi không khí
trong m t bình kín, bi t hi u su t ph n ng oxi hóa là 80%. R i cho 36,4
gam nư c vào bình ñư c dung d ch X. N ng ñ % anñehit fomic trong dung
d ch X là:

A. 58,87%     B. 38,09%     C. 42,40%       D. 36%

18. M t h n h p g m     và   có th tích 13,44 lít (ñkc). Cho h n h p
qua Ni nóng sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn cho ra h n h p Y g m ankan
và khí  có th tích là 8,96 lít. Th tích    và  trong h n h p X l n
lư t là:

A. 4,48 lít và 8,96 lít      B. 1,12 lít và 12,38 lít

C. 3,36 lít và 10,08 lít     D. 2,24 lít và 11,2 lít

19. Cho 46 gam dung d ch glixeron 80% v i m t lư ng Na v a ñ thu ñư c
V lít khí (ñkc). Giá tr c a V là:

A. 16.8 lít    B. 13.44 lít C. 19.16 lít      D. 15.68 lít
Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
20. Th y phân este trong môi trư ng ki m và ñun nóng g i là :

A. xà phòng hóa    B. hiñrat hóa   C. Crackinh    D. s lên men
]21. Dãy g m các ch t ñ u làm quì tím chuy n sang màu xanh là :

A. metyl amin , amoniac , natri axetat     B. amoni clorua , metyl amin ,
natri hidroxit

C. anilin , metyl amin , amoniac        D. anilin , amoniac , natri
hidroxit

22. Cho các ch t : phenol , etanol , axit axetic , natri phenolat , natri hidroxit
. S c p ch t tác d ng ñư c v i nhau là :

A. 4     B. 3    C. 2   D. 1

23. Nh a phenol fomandehit ñư c ñi u ch b ng ph n ng

A. C ng g p     B. ð ng trùng h p C. Trùng ngưng       D. Trùng h p

24. H n h p X g m etanol và etylen glicol có M=50. Ph n trăm theo kh i
lư ng c a etanol có giá tr là:

A. 58%    B. 69%    C. 72%    D. 75%

25. Có 4 ch t l ng ñ ng trong 4 l m t nhãn : Toluen , rư u etylic , phenol ,
dung d ch axit fomic .

ð phân bi t 4 ch t này có th dùng nhóm thu c th :

  A.  Quì tím , nư c brom , dung d ch natri hiñroxit
  B.  Natri cacbonat , nư c brom , natri kim lo i
  C.  Quì tím , nư c brom , dung d ch kali cacbonat
  D.  C A , B và C ñ u ñư c

Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
26. ð nh n bi t Benzen, metanol, phenol và andehit fomic ngư i ta dùng:

A. Nư c   , kim lo i

B.       , nư c    , quỳ tím

C. Quỳ tím, nư c     , kim lo i

D.       , quỳ tím, kim lo i27. Phát bi u nào sau ñây là sai:

A. Anilin là m t bazơ có kh năng làm quỳ tím hóa xanh

B. Anilin cho ñư c k t t a tr ng v i nư c brom

C. Anlilin có tính bazơ y u hơn amoniac.

28. Có 3 ng nghi m: ng 1 ch a rư u etylic, ng 2 ch a axit axetic, ng 3
ch a andehit axetic. L n lư t cho Cu(OH)2vào t ng ng nghi m, ñun nóng
thì

A. c 3 ng ñ u có ph n ng.

B. ng 3 có ph n ng, còn ng 1 và ng 2 không ph n ng.

C. ng 1 có ph n ng, còn ng 2 và ng 3 không ph n ng.

D. ng 2 và ng 3 ph n ng, còn ng 1 không ph n ng.

29. ð phân bi t 3 ch t:Axit axetic, etyl axetat và rư u etylic, ta dùng thí
nghi m nào:

I/ Thí nghi m 1 dùng quỳ tímvà thí nghi m 2 dùng Na.

II/ Thí nghi m 1 dùng Cu(OH)2và thí nghi m 2 dùng Na.

III/ Thí nghi m 1 dùng Zn và thí nghi m 2 dùng Na.

Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
A. I, II    B. I, III    C. II, III     D. I, II, III

30. M t h n h p X g m m t rư u ñơn ch c no và m t rư u hai ch c no (c
2 rư u này ñ u có cùng s cacbon và trong h n h p có s mol b ng nhau).
Khi ñ t 0,02 mol X thì thu ñư c 1,76 gam CO2. Công th c c a 2 rư u là:

A.                   B.

C.                   D.
31. ð phân bi t 3 ch t r n: Glucozơ, amilozơ và saccarozơ, ta dùng thí
nghi m nào:

I/ Thí nghi m 1 dùng nư c và thí nghi m 2 dùng dd AgNO3/ NH3.

II/ Thí nghi m 1 dùng dd Iot và thí nghi m 2 dùng dd AgNO3/ NH3.

III/ Thí nghi m 1 dùng dd Iotvà thí nghi m 2 dùng nư c.

A. I, II   B. I, III   C. II, III    D. I, II, III

32. ð t cháy m t lư ng este no, ñơn ch c E, dùng ñúng 0,35 mol oxi, thu
ñư c 0,3 mol CO2. V y công th c phân t este này là:

A.         B.          C.             D.

33. Cho ba dung d ch không màu ñ ng trong ba bình ch a m t nhãn g m
benzen, toluen, styren. Ph i dùng lo i thu c th nào sau ñây ñ nh n bi t c
ba dung d ch trên?

A. Dung d ch thu c tím            B. Brom l ng

C. Dung d ch               D. Brom dung d ch

34. ð phân bi t dung d ch c a các ch t riêng bi t : glucozo , glixerin , h
tinh b t , lòng tr ng tr ng ngư i ta có th dùng hóa ch t nào sau ñây ?

Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
A. Dung d ch                B.

C.     ñ mñ c              D. Dung d ch

35.Cho 100 ml dung d ch rư u Y ñơn ch c   tác d ng v i Na v a ñ , sau
ph n ng thu ñư c 176,58 gam ch t r n. Bi t kh i lư ng riêng c a Y là 0,9
g/ml . Công th c phân t c a Y là :

A.        B.          C.          D.

36. ð t cháy hoàn toàn a mol ancol X thu ñư c không quá 3a mol   .
Bi t ancol X có kh năng ph n ng v i      . Công th c phân t c a X
là :

A.          B.            C.        D.

37. ð phân bi t stiren, anilin, benzen c n dùng thêm ít nh t bao nhiêu thu c
th :

A. 1      B. 2      C. 3       D. 4

38. ð t cháy hoàn toàn 1 mol ancol no m ch h X c n v a ñ 3,5 mol oxi.
Công th c c a X là :

A.        B.          C.           D.

39. ðun nóng 10ml rư u etilic v i      ñ mñ c      ( hi u su t
ph n ng 60%) thu ñư c bao nhiêu lít khí etilen (ñktc) ? Bi t kh i lư ng
riêng etanol là

A. 2 lít     B. 2,15 lít   C. 2,46 lít     D. 3,56 lít

40. Phát bi u nào sau ñây không ñúng

A. Phenol làm m t màu dung d ch Brom còn rư u Benzylic thì không

B. Tính axit c a phenol l n hơn c a rư u thơm

C. Có th tách anilin ra kh i benzen b ng ñd HCl và ñd NaOH

D. T t c rư u thơm ñ u có th tách nư c cho d n xu t benzen c a Anken
Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
41. Nhóm các ch t ñ u không làm ñ i màu quỳ là :

A. Phenol , anilin , natrietilat          B. phenylamoniclorua , anilin
, metylami

C. rư u benzylic, ñiphenylamin , anilin       D. phenol, natriphenolat,
xiclohexylamin

42. Ph n ng nào sau ñây không ph i là ph n ng oxihoa kh :

A. Ph n ng tách nư c c a rư u           B. Ph n ng este hóa

C. Ph n ng v i kim lo i ki m c a rư u       D. Phenol ph n ng v i dung
d ch brom43. Cho các ch t : amoniac (1) , atylamin (2) , ñimetyamin (3) , anilin (4) ,
ñiphenylamin (5).Th t s p x p theo chi u tăng d n tính bazo :

A. 1,2,3,4,5     B. 4,5,2,1,3     C. 5,4,1,2,3     D. 5,4,2,1,3

44.    có bao nhiêu ñ ng phân là d n xu t c a benzen có kh năng
ph n ng v i Na :

A. 2    B. 3    C. 4     D. 5

45. Ch t không tác d ng v i dung d ch brom là :

A. Phenol      B. Rư u Benzilic     C. natriphenolat   D. anilin

46. Nhóm các ch t ñ u có th ph n ng v i rư u etilic là :

A. Na, HCl , CuO              B. Fe, HCl , CuO

C. NaOH,                D. CuO , HBr , NaOH

47. Trong phòng thí nghi m khí etilen ñư c ñi u ch b ng cách :

A. ðun etanol v i      ñ c

B. Cracking Butan
Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
C. ðun nóng etylclorua v i KOH trong dung d ch rư u

D. th y phân canicacbua

48. ðun nóng h n h p 2 rư u X và Y             v i    ñ c
    thu ñư c hh khí có t kh i hơi so v i hidro là 22. Công th c phân t
c a 2 rư u là :

A.               B.

C.               D.

49. Oxi hóa 0,1 mol ancol X ñơn ch c b ng CuO, sau 1 th i gian th y kh i
lư ng ng ñ ng CuO gi m 0,8 gam. Hi u su t c a ph n ng oxi hóa là :

A. 40%    B. 50%         C. 60%    D. 85%50.     có bao nhiêu ñ ng phân khi ph n ng          cho andehit :

A. 3     B. 4       C. 5      D. 6

51.Có th dùng dung d ch Brom ñ phân bi t :

A. xiclohexen và stiren       B. benzen và toluen

C. phenol và natriphenolat      D. phenol và rư u benzylic

52. Khi cho a mol rư u X ph n ng v i Na dư thu ñư c a mol khí Hidro.
Công th c chung c a X là :

A.            B.

C.             D.

53. Có th phân bi t etanol, metanol, propanol-1 b ng 1 thu c th duy nh t
là : ( d ng c thí nghi m ñ y ñ )

A. dd HCl      B. dd Brom        C. Na     D. Fe

Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
54. ðun nóng 13,8 gam h n h p ba rư u metanol , propanol-1 , etanol ( v i
t l s mol như nhau) v i 15g axit axetic có     làm xúc tác ñư c 13,2
gam este. Tính hi u su t ph n ng este hóa ( Bi t các ancol ph n ng v i
hi u su t như nhau) :

A. 45%    B. 50%       C. 60%      D. 80%

55. Cho các ch t : Phenylamoniclorua , anizol (         ), phenol , anilin
, rư u Benzylic , Natriphenolat , axit axetic :

S ch t ph n ng ñư c v i dung d ch NaOH là :

A. 3     B. 4       C. 5    D. 6

56. Cho các ch t : Phenylamoniclorua , anizol (         ), phenol ,
anilin , rư u Benzylic , Natriphenolat , axit axetic :

S ch t ph n ng ñư c v i dung d ch Brom là :

A. 3    B. 4    C. 5    D. 6

57. ðun nóng rư u X v i     ñ c ñi u ki n thích h p thu ñư c ch t Y
có t kh i so v i X là 1,609. Công th c phân t c a X là :

A.         B.         C.         D.

58. Phát bi u nào sau ñây không ñúng:
A. Ph n ng este hóa x y ra hoàn toàn.
B. Khi th y phân este no m ch h trong môi trư ng axit s cho axit và rư u.
C. Ph n ng gi a axit và rư u là ph n ng thu n ngh ch.
D. Khi th y phân este no m ch h trong môi trư ng ki m s cho mu i và
rư u.

59. Xét v m t c u t o, lipit thu c lo i h p ch t nào sau ñây?

A. Polime     B. Este    C. Axit     D. Ancol

60. Tên g i nào sau ñây c a HCHO là sai:

A. Andehit fomic        B. Fomandehit    C. Metanal   D. Fomon


Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
61. Trong các công th c sau ñây, hãy cho bi t công th c nào là công th c
c a rư u b c 1.

A. RCH2OH       B. R(OH)z   C. CnH2nOH     D. CnH2nOH
62. Cho 26,2 gam h n h p G g m propanal và etanal tác d ng v i dung d ch
AgNO3 / NH3 dư ñươc 1 mol Ag k t t a. Kh i lư ng m i ch t trong 26,2
gam G là:
A. 8,8g CH3-CHO & 17,4g C2H5-CHO       B. 17,4g CH3-CHO & 8,8g
C2H5-CHO
C. 17,6g CH3-CHO & 8,6g C2H5-CHO       D. 8,6g CH3-CHO & 17,6g
C2H5-CHO
63. Cho 0,01 mol este h u cơ m ch h X ph n ng v a ñ v i dung d ch
ch a 0,03 mol KOH. E thu c lo i este
A. ñơn ch c.     B. hai ch c.  C. ba ch c    D. không xác ñ nh

64. C3H9N. có s ñ ng phân amin là:

A. 2    B. 3     C. 4      D. 5
65. ðem rư u etylic hòa tan vào nư c ñư c 215,06 ml dung d ch rư u có
n ng ñ 27,6%, kh i lư ng riêng dung d ch rư u là 0,93 g/ml, kh i lư ng
riêng c a rư u etylic nguyên ch t là 0,8 g/ml. Dung d ch rư u trên có ñ
rư u là:

A.        B.       C.       D.

66. Khi ñun nóng h n h p 2 rư u metylic và rư u etylic v i axit H2SO4 ñ c
 1400C thì s ete t i ña thu ñư c là:

A. 2   B. 3          C. 4        D. 5

67. T xenlulozơ ta có th s n xu t ñư c:
A. Tơ axetat   B. Nilon 6,6   C. Tơ capron   D. Tơ enang
68. ð t cháy hoàn toàn 18,8 gam h n h p X g m 2 ankanol liên ti p nhau
thu ñư c 30,8 gam CO2. Công th c c a 2 ankanol là:
A. CH3OH & C2H5OH        B. C2H5OH & C3H7OH
C. C3H7OH & C4H9OH       D. C4H9OH & C5H11OH
Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
69. Cho nư c vào rư u etylic thu ñư c 20 gam dung d ch C2H5OH 46% tác
d ng v i Na dư thì th tích H2 thoát ra (ñktc) là:
A. 89,6 lít    B. 2,24 lít     C. 6,72 lít     D. 8,96 lít
70. : Trong sơ ñ sau (m i mũi tên là 1 phương trình ph n ng):
CH3-(CH2)2-CH3 --> X ---> CH3-CH2Cl thì X là:
I/ CH3-CH3        II/ CH2=CH2
A. I, II ñ u ñúng.    B. I, II ñ u sai    C. I ñúng, II sai.   D. I
sai, II ñúng

71. Hiñrocacbon X có công th c phân t       và là ñ ng ñ ng c a
benzen. X có công th c phân t là:

A.    .    B.     .  C.     .    D. K t qu khác.

72. Ph n ng nào sau ñây không t o ra etilen?

A.             .

B. Crackinh butan.

C.      .

D. Th y phân      .73. H n h p A g m 1 ankan và 1 anken. S nguyên t H trong ankan b ng
s nguyên t C trong anken. ð t cháy 3g h n h p A thu ñư c 5,4g nư c.
Công th c phân t và ph n trăm kh i lư ng các ch t trong A là:

A.        và           B.        và
.

C.        và        .   D.        và
.74.Benzen, toluen, stiren và naphtalen ñ u có tính ch t hóa h c gi ng nhau
là:

A. Có th làm m t màu dung d ch        ñi u ki n thư ng.

Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
B. Có th làm m t màu dung d ch brom      ñi u ki n thư ng.

C. B oxi hóa b i oxi c a không khí và tác d ng v i brom khan      ñi u ki n
thích h p.

D. Có ph n ng trùng h p khi có xúc tác và nhi t ñ áp su t cao.

75. Cho 0,39g benzen vào ng nghi m ch a s n h n h p     và
ñ c dư và l c m nh thu ñư c m t ch t l ng n ng màu vàng nh t, kh i lư ng
c a ch t l ng ñó là

A. 12,3g.      B. 0,615g.  C. 0,123g.     D. 6,15g.

76. Trư ng h p nào sau ñây có ph n ng hóa h c t o thành ancol?

A. Anlyl clorua và nư c l nh.

B. ðun nóng h n h p anlyl clorua và nư c.

C. ðun nóng h n h p etyl clorua v i nư c.

D. ðun nóng h n h p        v i dung d ch      .

77. Dãy g m các ch t nào sau ñây làm m t màu dung d ch brom?

A.            .           B.         .

C.                    D.78. S ankin ng v i công th c phân t         tác d ng v i dung d ch
      là:

A. 1.    B. 2.    C. 3.  D. 4.

79. Cho 1.6gam h n h p 2 andehit là ñ ng ñ ng liên ti p c a nhau ph n ng
h t v i dung d ch    trong    th y t o ra 6.48gam kim lo i. Hai
andehit ñó là :

A.                    B.

Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
C.                   D.

80. Có 2 ch t A và B có cùng CTPT là      . Bi t r ng :
   là các mu i.

CTCT c a A và B là :

A.           ,

B.             ,

C.               ,

D.                 ,

81. X là ancol ñơn ch c có 60% kh i lư ng C trong phân t . CTPT c a X là
:

A.       B.           C.      D.
82. Cho dãy :
X và Y có th là :

A.                   B.
Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
C.                   D.

83.Cho 15,6g    tác d ng v i  (xúc tác b t Fe). N u hi u su t ph n
 ng ñ t 80% thì kh i lư ng clobenzen thu ñư c là bao nhiêu?

A. 18g.  B. 19g.   C. 20g.   D. 21g.

85. Có 3 l m t nhãn ch a các dung d ch riêng bi t sau: etylbenzen,
vinylbenzen, phenylaxetilen. Dùng hóa ch t nào sau ñây ñ nh n bi t các
ch t trên?

A. Dùng dung d ch nư c brom.

B. Dùng dung d ch nư c brom, dung d ch      trong   .

C. Dùng dung d ch thu c tím.

D. A và C ñúng.

86. Cho sơ ñ ph n ng:                   .

X, Y tương ng v i nhóm ch t nào sau ñây?

A.

B.

C.

D.87. Cho 0.2 mol h n h p 2 andehit k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng ph n
 ng v i lư ng dư    trong   thì th y t o ra 49.68g kim lo i . Công
th c c a 2 andehit là :

A.             B.

C.            D.


Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
88. ð t 0,78g ch t h u cơ X ho c Y ñ u thu ñư c 1,344 lít   (ñktc) và
0,54g   ;    . X và Y có công th c phân t l n lư t là:

A.    và         A.    và

C.    và         D. K t qu khác

89. ð t cháy m t rư u X, ta thu ñư c s n ph m có        . K t lu n
nào sau ñây là ñúng :

A. X là ankanol        B. X là ankadiol

C. X là rư u 3 l n rư u   D. X là rư u no

90. ð t cháy hoàn toàn 4.7g ch t h u cơ A ( ch ch a 1 nguyên t O) thu
ñư c 13.2g   và 2.7g   . CTPT c a A là :

A.         B.          C.       D.             ---------THE END----------
Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq
Bai tap hoa huu co
Collect by Mr. Xuan 0989.696.994
Yahoo!: maimaiyeuem_mylove_tq

								
To top