Docstoc

phuong_phap_giai_nhanh__toan_hoa_hoc

Document Sample
phuong_phap_giai_nhanh__toan_hoa_hoc Powered By Docstoc
					 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i            Nh n gia sư môn Hóa H c


         CHƯƠNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP
          GI I NHANH BÀI TOÁN HÓA H C
                              “Phương pháp là Thầy của các Thầy” (Talley Rand
                                                Talley Rand)


                     ĐỒ ĐƯỜ
            §1. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO
  V i hình th c thi tr c nghi m khách quan, trong m t kho ng th i gian tương ñ i ng n h c sinh ph i
gi i quy t m t s lư ng câu h i và bài t p khá l n (trong ñó bài t p toán chi m m t t l không nh ). Do
ñó vi c tìm ra các phương pháp giúp gi i nhanh bài toán hóa h c có m t ý nghĩa quan tr ng.
  Bài toán tr n l n các ch t v i nhau là m t d ng bài hay g p trong chương trình hóa h c ph thông.
Ta có th gi i bài t p d ng này theo nhi u cách khác nhau, song cách gi i nhanh nh t là “phương pháp
sơ ñ ñư ng chéo”.
  Nguyên t c: Tr n l n 2 dung d ch:
  Dung d ch 1: có kh i lư ng m1, th tích V1, n ng ñ C1 (C% ho c CM), kh i lư ng riêng d1.
  Dung d ch 2: có kh i lư ng m2, th tích V2, n ng ñ C2 (C2 > C1), kh i lư ng riêng d2.
  Dung d ch thu ñư c có m = m1 + m2, V = V1 + V2, n ng ñ C (C1 < C < C2), kh i lư ng riêng d.
  Sơ ñ ñư ng chéo và công th c tương ng v i m i trư ng h p là:
  a) ð i v i n ng ñ % v kh i lư ng:
              m1 C1    |C2 - C|    m1 | C 2 − C |
                  C       →   =      (1)
              m2 C2    |C1 - C|    m 2 | C1 − C |
 b) ð i v i n ng ñ mol/lít:
              V1 C1    |C2 - C|    V1 | C 2 − C |
                  C       →   =      (2)
              V2 C2    |C1 - C|    V2 | C1 − C |
 c) ð i v i kh i lư ng riêng:
              V1 d1    |d2 - d|    V1 | d 2 − d |
                  d       →   =      (3)
              V2 d2    |d1 - d|    V2 | d1 − d |

 Khi s d ng sơ ñ ñư ng chéo ta c n chú ý:
        *) Ch t r n coi như dung d ch có C = 100%
        *) Dung môi coi như dung d ch có C = 0%
        *) Kh i lư ng riêng c a H2O là d = 1 g/ml
 Sau ñây là m t s ví d s d ng phương pháp ñư ng chéo trong tính toán pha ch dung d ch.
  D ng 1: Tính toán pha ch dung d ch
  Ví d 1. ð thu ñư c dung d ch HCl 25% c n l y m1 gam dung d ch HCl 45% pha v i m2 gam dung
d ch HCl 15%. T l m1/m2 là:
A. 1:2          B. 1:3        C. 2:1         D. 3:1
                      Hư ng d n gi i:
 Áp d ng công th c (1):
 m1 | 45 − 25 | 20 2
   =     =  = ⇒ ðáp án C.
 m 2 | 15 − 25 | 10 1

  Ví d 2. ð pha ñư c 500 ml dung d ch nư c mu i sinh lí (C = 0,9%) c n l y V ml dung d ch NaCl
3%. Giá tr c a V là:
A. 150         B. 214,3        C. 285,7          D. 350

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành         Trang 1/14          E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                              Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i                 Nh n gia sư môn Hóa H c

                           Hư ng d n gi i:
 Ta có sơ ñ :  V1(NaCl) 3         |0 - 0,9|
                   0,9
         V2(H2O)   0        |3 - 0,9|
       0,9
 ⇒ V1 =       ⋅ 500 = 150 (ml) ⇒ ðáp án A.
      2,1 + 0,9

 Phương pháp này không nh ng h u ích trong vi c pha ch các dung d ch mà còn có th áp d ng cho
các trư ng h p ñ c bi t hơn, như pha m t ch t r n vào dung d ch. Khi ñó ph i chuy n n ng ñ c a ch t
r n nguyên ch t thành n ng ñ tương ng v i lư ng ch t tan trong dung d ch.
  Ví d 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung d ch H2SO4 49% ta ñư c dung d ch H2SO4 78,4%.
Giá tr c a m là:
A. 133,3        B. 146,9       C. 272,2        D. 300,0
                      Hư ng d n gi i:
 Phương trình ph n ng: SO3 + H2O    → H2SO4
            98 × 100
 100 gam SO3   →      = 122,5 gam H2SO4
             80
 N ng ñ dung d ch H2SO4 tương ng: 122,5%
 G i m1, m2 l n lư t là kh i lư ng SO3 và dung d ch H2SO4 49% c n l y. Theo (1) ta có:
  m1  | 49 − 78,4 |  29,4      44,1
   =        =    ⇒ m2 =    × 200 = 300 (gam) ⇒ ðáp án D.
 m 2 | 122,5 − 78,4 | 44,1       29,4

 ði m lí thú c a sơ ñ ñư ng chéo là ch phương pháp này còn có th dùng ñ tính nhanh k t qu
c a nhi u d ng bài t p hóa h c khác. Sau ñây ta l n lư t xét các d ng bài t p này.
 D ng 2: Bài toán h n h p 2 ñ ng v
 ðây là d ng bài t p cơ b n trong ph n c u t o nguyên t .
                                                     79      81
 Ví d 4. Nguyên t kh i trung bình c a brom là 79,319. Brom có hai ñ ng v b n:              35  Br và  35  Br.
                   81
Thành ph n % s nguyên t c a Br là:  35
A. 84,05        B. 81,02                 C. 18,98           D. 15,95
                           Hư ng d n gi i:
 Ta có sơ ñ ñư ng chéo:
              81
              35 Br  (M=81)               79,319 - 79 = 0,319
                           A=79,319
              79
              35Br  (M=79)               81 - 79,319 = 1,681
    81
   % 35 Br 0,319        0,319
 ⇒     =   ⇒% 35 Br =
            81
                       ⋅100% ⇒ % 35 Br = 15,95% ⇒ ðáp án D.
                            81
    79
   % 35 Br 1,681      1,681 + 0,319

  D ng 3: Tính t l th tích h n h p 2 khí
  Ví d 5. M t h n h p g m O2, O3 ñi u ki n tiêu chu n có t kh i ñ i v i hiñro là 18. Thành ph n %
v th tích c a O3 trong h n h p là:
A. 15%          B. 25%         C. 35%           D. 45%
                           Hư ng d n gi i:
 Áp d ng sơ ñ ñư ng chéo:
                  V M1= 48
                   O
                                       |32 - 36|
                   3
                             M = 18.2 =36
                  VO M2= 32                |48 - 36|
                     2


Copyright © 2007 Lê Ph m Thành              Trang 2/14           E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                                    Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i                Nh n gia sư môn Hóa H c

   VO3     4 1      1
 ⇒      =   = ⇒ %VO3 =   ⋅ 100% = 25% ⇒ ðáp án B.
   VO2     12 3     3 +1

  Ví d 6. C n tr n 2 th tích metan v i m t th tích ñ ng ñ ng X c a metan ñ thu ñư c h n h p khí
có t kh i hơi so v i hiñro b ng 15. X là:
A. C3H8          B. C4H10        C. C5H12        D. C6H14
                          Hư ng d n gi i:
 Ta có sơ ñ ñư ng chéo:
                   V M1= 16
                    CH  4
                                     |M2 - 30|
                            M = 15.2 =30
                   VM M2 = M2
                     2
                                     |16 - 30|
   VCH 4    | M 2 - 30 | 2
 ⇒      =        = ⇒ | M 2 - 30 | = 28 ⇒ M2 = 58 ⇒ 14n + 2 = 58 ⇒ n = 4
   VM 2      14    1
 V y X là: C4H10 ⇒ ðáp án B.
 D ng 4: Tính thành ph n h n h p mu i trong ph n ng gi a ñơn bazơ và ña axit
 D ng bài t p này có th gi i d dàng b ng phương pháp thông thư ng (vi t phương trình ph n ng,
ñ t n). Tuy nhiên cũng có th nhanh chóng tìm ra k t qu b ng cách s d ng sơ ñ ñư ng chéo.
  Ví d 7. Thêm 250 ml dung d ch NaOH 2M vào 200 ml dung d ch H3PO4 1,5M. Mu i t o thành và
kh i lư ng tương ng là:
A. 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4     B. 28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4
C. 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4    D. 24,0 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na2HPO4

                          Hư ng d n gi i:
       n NaOH 0,25.2 5
 Có: 1 <      =    = < 2 ⇒ T o ra h n h p 2 mu i: NaH2PO4, Na2HPO4
       n H3PO4 0,2.1,5 3
 Sơ ñ ñư ng chéo:
                 Na2HPO4 (n1 = 2)             |1 - 5/3| = 2
                                            3
                               n= 5
                 NaH2PO4 (n2 = 1)        3     |2 - 5/3| = 1
                                            3
   n Na 2HPO 4    2
 ⇒         =   ⇒ n Na2HPO4 = 2n NaH2PO4 . Mà n Na 2HPO4 + n NaH2PO4 = n H3PO4 = 0,3 (mol)
   n NaH2PO 4    1
  n Na2HPO4 = 0,2 (mol) m Na 2HPO4 = 0,2.142 = 28,4 (g)
             
 ⇒           ⇒                ⇒ ðáp án C.
  n NaH2PO4 = 0,1 (mol) m NaH2PO4 = 0,1.120 = 12,0 (g)
             
 D ng 5: Bài toán h n h p 2 ch t vô cơ c a 2 kim lo i có cùng tính ch t hóa h c
  Ví d 8. Hòa tan 3,164 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và BaCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 448
ml khí CO2 (ñktc). Thành ph n % s mol c a BaCO3 trong h n h p là:
A. 50%          B. 55%         C. 60%        D. 65%
                          Hư ng d n gi i:
    0,448          3,164
 n CO2 =   = 0,02 (mol) ⇒ M =    = 158,2
     22,4          0,02
 Áp d ng sơ ñ ñư ng chéo:
                BaCO3(M1= 197)             |100 - 158,2| = 58,2
                            M=158,2
                CaCO3(M2 = 100)            |197 - 158,2| = 38,8

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành             Trang 3/14           E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                                  Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i           Nh n gia sư môn Hóa H c

           58,2
 ⇒ %n BaCO =         ⋅100% = 60% ⇒ ðáp án C.
        3
          58,2 + 38,8
  D ng 6: Bài toán tr n 2 qu ng c a cùng m t kim lo i
  ðây là m t d ng bài mà n u gi i theo cách thông thư ng là khá dài dòng, ph c t p. Tuy nhiên n u s
d ng sơ ñ ñư ng chéo thì vi c tìm ra k t qu tr nên ñơn gi n và nhanh chóng hơn nhi u.
  ð có th áp d ng ñư c sơ ñ ñư ng chéo, ta coi các qu ng như m t “dung d ch” mà “ch t tan” là
kim lo i ñang xét, và “n ng ñ ” c a “ch t tan” chính là hàm lư ng % v kh i lư ng c a kim lo i trong
qu ng.
  Ví d 9. A là qu ng hematit ch a 60% Fe2O3. B là qu ng manhetit ch a 69,6% Fe3O4. Tr n m1 t n
qu ng A v i m2 t n qu ng B thu ñư c qu ng C, mà t 1 t n qu ng C có th ñi u ch ñư c 0,5 t n gang
ch a 4% cacbon. T l m1/m2 là:
A. 5/2         B. 4/3          C. 3/4         D. 2/5
                     Hư ng d n gi i:
 S kg Fe có trong 1 t n c a m i qu ng là:
                       60     112
              +) Qu ng A ch a:   ⋅ 1000 ⋅   = 420 (kg)
                       100     160
                       69,6     168
              +) Qu ng B ch a:    ⋅1000 ⋅   = 504 (kg)
                       100     232
                             4 
              +) Qu ng C ch a: 500 × 1 −    = 480 (kg)
                           100 
 Sơ ñ ñư ng chéo:
              mA 420           |504 - 480| = 24
                      480
              mB 504           |420 - 480| = 60
   m  24 2
 ⇒ A =   = ⇒ ðáp án D.
   m B 60 5

 ***  ***    ***  ***  ***  ***  ***  ***  ************************

                     BẢ    KHỐ LƯỢ
             §2. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng (ðLBTKL): “T ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng
b ng t ng kh i lư ng các s n ph m” giúp ta gi i bài toán hóa h c m t cách ñơn gi n, nhanh chóng.
 Ví d 10. H n h p A g m 0,1 mol etylenglicol và 0,2 mol ch t X. ð ñ t cháy hoàn toàn h n h p A
c n 21,28 lít O2 (ñktc) và thu ñư c 35,2 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Tính kh i lư ng phân t X (bi t X
ch ch a C, H, O).
                     Hư ng d n gi i:
 Ta có các phương trình ph n ng cháy:
                2C2H6O2 + 5O2   → 4CO2 + 6H2O
                  X + O2  → CO2 + H2O
                                          (
 Áp d ng ðLBTKL: m X + m C2H6O 2 + m O2 = m CO2 + m H 2O ⇒ m X = m CO2 + m H 2O − m C2H6O 2 + m O2  )
                  21,28   
 ⇒ m X = 35,2 + 19,8 −  0,1× 62 +    ⋅ 32  = 18,4 (gam)
                  22,4    
                   18,4
 Kh i lư ng phân t c a X: M X =     = 92 (g/mol).
                   0,2

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành          Trang 4/14         E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                              Phone: 0976053496
  Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i           Nh n gia sư môn Hóa H c

 Ví d 11. Hòa tan hoàn toàn 3,34 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i hóa tr II và hóa tr III b ng
dung d ch HCl dư ta thu ñư c dung d ch A và 0,896 lít khí bay ra (ñktc). Tính kh i lư ng mu i có trong
dung d ch A.
                      Hư ng d n gi i:
 G i 2 mu i cacbonat là: XCO3 và Y2(CO3)3. Các phương trình ph n ng x y ra:
            XCO3 + 2HCl   → XCl2 + H2O + CO2 ↑          (1)
          Y2(CO3)3 + 6HCl  → 2YCl3 + 3H2O + 3CO2 ↑         (2)
                0,896
 S mol khí CO2 bay ra: n CO2 =    = 0,04 (mol) ⇒ n HCl = 2n CO2 = 2 × 0,04 = 0,08 (mol)
                 22,4
 Áp d ng ðLBTKL: (m XCO3 + m Y2 (CO3 )3 ) + m HCl = m CO2 + m H 2O + m muèi
 ⇒ m muèi = (m XCO3 + m Y2 (CO3 )3 ) + m HCl − (m CO2 + m H 2O )
 ⇒ m muèi = 3,34 + 0,08 × 36,5 − (0,04 ×18 + 0,04 × 44) = 3,78 (gam).
 Ví d 12. Kh m gam h n h p A g m các oxit CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 b ng khí CO           nhi t ñ
cao, ngư i ta thu ñư c 40 gam h n h p ch t r n X và 13,2 gam khí CO2. Tìm giá tr c a m.
                          Hư ng d n gi i:
  Phân tích: v i bài toán này, n u gi i theo cách thông thư ng, t c ñ t s mol c a các oxit l n lư t là x,
y, z, t thì có m t khó khăn là ta không th thi t l p ñ 4 phương trình ñ gi i ra ñư c các n. M t khác,
chúng ta cũng không bi t lư ng CO ñã cho có ñ ñ kh h t các oxit v kim lo i hay không? ðó là chưa
k ñ n hi u su t c a ph n ng cũng là m t v n ñ gây ra nh ng khó khăn! Nhưng n u chúng ta dùng
phương pháp b o toàn kh i lư ng s giúp lo i b ñư c nh ng khó khăn trên và vi c tìm ra giá tr c a m
tr nên h t s c ñơn gi n.
 Các phương trình ph n ng có th x y ra:
               3Fe2O3 + CO   → 2Fe3O4 + CO2         (1)
                Fe3O4 + CO   → 3FeO + CO2         (2)
                 FeO + CO   →  Fe + CO2         (3)
                 CuO + CO   → Cu + CO2          (4)
               13,2
 Ta có: n CO (p−) = n CO2 =   = 0,3 (mol) ⇒ m CO (p−) = 28.0,3 = 8,4 (gam)
               44
 Kh i lư ng ch t r n: mr = 40 (gam)
 Áp d ng ðLBTKL: m A + m CO (p−) = m r + m B ⇒ m A = m r + m CO2 − m CO (p−)
 ⇒ m = m A = 40 + 13,2 − 8,4 = 44,8 (gam).

 Ví d 13. Thu phân hoàn toàn 14,8 gam h n h p 2 este ñơn ch c là ñ ng phân c a nhau th y c n v a
ñ 200 ml dung d ch NaOH 1M, thu ñư c m gam h n h p 2 mu i và 7,8 gam h n h p 2 rư u. Tìm m.

                          Hư ng d n gi i:
 G i công th c chung c a 2 este là: RCOOR'
                       →
 Phương trình ph n ng x y ra: RCOOR' + NaOH  RCOONa + R'OH
 Theo bài ra ta có: n NaOH = 0,2.1 = 0,2 (mol) ⇒ m NaOH = 40.0,2 = 8 (gam)
 Áp d ng ðLBTKL: m RCOO R' + m NaOH = m RCOONa + m R'OH ⇒ m RCOONa = m RCOO R' + m NaOH − m R'OH
⇒ m = m RCOONa = 14,8 + 8 − 7,8 = 15 (gam).


  ***  ***  ***  ***  ***   ***  ***   ***  ************************


Copyright © 2007 Lê Ph m Thành            Trang 5/14        E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                              Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i        Nh n gia sư môn Hóa H c                     GIẢ KHỐ LƯỢ
           §3. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
  Nguyên t c c a phương pháp: D a vào s tăng gi m kh i lư ng (TGKL) khi chuy n t 1 mol ch t A
thành 1 ho c nhi u mol ch t B (có th qua các giai ño n trung gian) ta d dàng tính ñư c s mol c a các
ch t ho c ngư c l i.
  Ch ng h n:
  a) Xét ph n ng: MCO3 + 2HCl    → MCl2 + CO2 ↑ + H2O
Theo ph n ng này thì khi chuy n t 1 mol MCO3     → 1 mol MCl2, kh i lư ng h n h p tăng thêm
71 – 60 = 11 gam và có 1 mol CO2 ñư c gi i phóng. Như v y, khi bi t lư ng mu i tăng ta có th tính
ñư c s mol CO2 sinh ra ho c ngư c l i.
  b) Xét ph n ng: RCOOR’ + NaOH    → RCOONa + R’OH
C 1 mol este RCOOR’ chuy n thành 1 mol mu i RCOONa, kh i lư ng tăng (ho c gi m) |23 – R’| gam
và tiêu t n h t 1 mol NaOH, sinh ra 1 mol R’OH. Như v y, n u bi t kh i lư ng c a este ph n ng và
kh i lư ng mu i t o thành, ta d dàng tính ñư c s mol c a NaOH và R’OH ho c ngư c l i.
  Có th nói hai phương pháp “b o toàn kh i lư ng” và “tăng gi m kh i lư ng” là 2 “anh em sinh
ñôi”, vì m t bài toán n u gi i ñư c b ng phương pháp này thì cũng có th gi i ñư c b ng phương pháp
kia. Tuy nhiên, tùy t ng bài t p mà phương pháp này hay phương pháp kia là ưu vi t hơn.
 Ví d 14. Gi i l i ví d 12 b ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng.
                     Hư ng d n gi i:
 Các phương trình ph n ng x y ra:
            XCO3 + 2HCl  → XCl2 + H2O + CO2 ↑        (1)
           Y2(CO3)3 + 6HCl  → 2YCl3 + 3H2O + 3CO2 ↑      (2)
                 0,896
 S mol khí CO2 bay ra: n CO2 =    = 0,04 (mol)
                 22,4
 Theo (1), (2): khi chuy n t mu i cacbonat → mu i clorua, c 1 mol CO2 sinh ra, kh i lư ng h n h p
mu i tăng thêm 71 – 60 = 11 gam. V y kh i lư ng h n h p mu i tăng lên là: ∆m = 0,04.11 = 0,44 gam.
 Kh i lư ng c a mu i trong dung d ch: m muèi = 3,34 + 0,44 = 3,78 (gam).
 Ví d 15. Gi i l i ví d 13 b ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng.
                        Hư ng d n gi i:
 Các phương trình ph n ng có th x y ra:
               3Fe2O3 + CO   → 2Fe3O4 + CO2         (1)
               Fe3O4 + CO  → 3FeO + CO2           (2)
               FeO + CO   → Fe + CO2            (3)
               CuO + CO   → Cu + CO2            (4)
               13,2
 Ta có: n CO (p−) = n CO2 =   = 0,3 (mol) ⇒ m CO (p−) = 28.0,3 = 8,4 (gam)
               44
 Kh i lư ng ch t r n: mr = 40 (gam)
                              →
 Theo (1), (2), (3), (4): c 1 mol CO ph n ng  1 mol CO2, kh i lư ng h n h p A gi m là:
∆m = 1 × (44 – 28) = 16 gam. V y kh i lư ng h n h p A ñã b gi m là: 16 × 0,3 = 4,8 (gam)
 Kh i lư ng c a h n h p A ban ñ u là: m = 40 + 4,8 = 44,8 (gam).

 Ví d 16. Nhúng m t lá nhôm vào 200 ml dung d ch CuSO4, ñ n khi dung d ch m t màu xanh l y lá
nhôm ra cân th y n ng hơn so v i ban ñ u là 1,38 gam. Xác ñ nh n ng ñ c a dung d ch CuSO4 ñã dùng.
                     Hư ng d n gi i:
                      → Al2(SO4)3 + 3Cu ↓
 Phương trình ph n ng x y ra: 2Al + 3CuSO4                 (*)


Copyright © 2007 Lê Ph m Thành        Trang 6/14        E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                           Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i           Nh n gia sư môn Hóa H c

  Theo (*): c 2 mol Al ph n ng h t v i 3 mol CuSO4, sinh ra 3 mol Cu, kh i lư ng thanh nhôm tăng
lên: ∆m = 3.64 – 2.27 = 138 (gam).
                           1,38
  V y s mol CuSO4 ñã tham gia ph n ng là: n CuSO 4 =   ⋅ 3 = 0,03 (mol)
                           138
                   0,03
  N ng ñ c a dung d ch CuSO4: C M =   = 0,15 (M).
                   0,2
  Chú ý: Khi nhúng thanh kim lo i A vào dung d ch mu i c a kim lo i B (kém ho t ñ ng hơn A). Sau khi
l y thanh kim lo i A ra, kh i lư ng thanh kim lo i A ban ñ u s thay ñ i do:
  1) M t lư ng A b tan vào dung d ch
  2) M t lư ng B t dung d ch ñư c gi i phóng, bám vào thanh kim lo i A
  3) Tính kh i lư ng tăng (hay gi m) c a thanh A ph i d a vào phương trình ph n ng c th .
  Ví d 17. Cho 11 gam h n h p 3 axit ñơn ch c thu c cùng dãy ñ ng ñ ng tác d ng hoàn toàn v i kim
lo i Na dư, thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). Tính kh i lư ng mu i h u cơ t o thành.
                        Hư ng d n gi i:
                  2,24
 S mol khí H2 t o thành: n H 2 =    = 0,1 (mol)
                  22,4
 G i công th c chung c a 3 axit ñơn ch c là: RCOOH. Phương trình ph n ng x y ra:
                        →
               2RCOOH + 2 Na  2RCOONa + H 2      (*)
  Theo (*): c 2 mol RCOOH ph n ng     → 2 mol RCOONa và 1 mol H2, kh i lư ng mu i tăng lên
so v i kh i lư ng c a axit là: ∆m = 2.[(R + 44 + 23) − (R + 45)] = 44 (gam)
  Kh i lư ng mu i h u cơ l n hơn axit là: m = 44.0,1 = 4,4 (gam)
  V y, kh i lư ng mu i h u cơ t o thành là: 11 + 4,4 = 15,4 (gam).

 ***  ***  ***  ***  ***   ***  ***  ***  ************************

                   BẢ       TỐ
           §4. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ
 Nguyên t c chung c a phương pháp này là d a vào ñ nh lu t b o toàn nguyên t (BTNT): “Trong
các ph n ng hóa h c thông thư ng, các nguyên t luôn ñư c b o toàn”.
 ði u này có nghĩa là: T ng s mol nguyên t c a m t nguyên t X b t kì trư c và sau ph n ng là luôn
b ng nhau.
  Ví d 18. H n h p ch t r n A g m 0,1 mol Fe2O3 và 0,1 mol Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn A b ng dung
d ch HCl dư, thu ñư c dung d ch B. Cho NaOH dư vào B, thu ñư c k t t a C. L c l y k t t a, r a s ch
r i ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n D. Tính m.

                        Hư ng d n gi i:
 Các ph n ng hóa h c x y ra:
           Fe2O3 + 6HCl  → 2FeCl3 + 3H2O           (1)
         Fe3O4 + 8HCl  → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O         (2)
            NaOH + HCl   → NaCl + H2O           (3)
         2NaOH + FeCl2  → 2NaCl + Fe(OH)2 ↓          (4)
         3NaOH + FeCl3  → 3NaCl + Fe(OH)3 ↓          (5)
          4Fe(OH)2 + 2H2O + O2   → 4Fe(OH)3
                       t0
                                     (6)
            2Fe(OH)3  → Fe2O3 + 3H2O
                  t0
                                     (7)
                       Fe 2 O 3 : 0,1 mol 
 Theo các phương trình ph n ng ta có sơ ñ :            ⇒ Fe 2 O 3 (r n D)
                       Fe 3O 4 : 0,1 mol 

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành          Trang 7/14        E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                             Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i               Nh n gia sư môn Hóa H c

 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t ñ i v i Fe:   ∑n  Fe (trong D)  = 0,1.2 + 0,1.3 = 0,5 (mol)
      0,5
 ⇒ nD =    = 0,25 (mol) ⇒ m D = 0,25.160 = 40 (gam).
      2
  Ví d 19. Ti n hành crackinh nhi t ñ cao 5,8 gam butan. Sau m t th i gian thu ñư c h n h p khí X
g m CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. ð t cháy hoàn toàn X trong khí oxi dư, r i d n toàn b s n ph m
sinh ra qua bình ñ ng H2SO4 ñ c. Tính ñ tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c.
                        Hư ng d n gi i:
 Các sơ ñ ph n ng x y ra:
                       
              C4H10 crackinh → CH4 + C3H6          (1)
                       
              C4H10   → C2H6 + C2H6
                     crackinh             (2)
              CH4   → CO2 + 2H2O
                  t0                  (3)
              C2H4 t  → 2CO2 + 2H2O
                    0
                                     (4)
              C2H6 t  → 2CO2 + 3H2O
                    0
                                     (5)
              C 3 H6  → 3CO2 + 3H2O
                    t0                 (6)
              C4H10    → 4CO2 + 5H2O
                     t0                (7)
 ð tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c chính là t ng kh i lư ng H2O sinh ra trong ph n ng ñ t cháy
h n h p X.
                5,8
 Theo bài ra ta có: n butan =   = 0,1 (mol)
                58
 T phương trình ph n ng, có: H (butan ban ñ u)  → H (nư c) và C4H10   → 10H   → 5H2O
 Áp d ng ñ nh lu t BTNT ñ i v i hiñro: ∑ n H (butan) = ∑ n H (H 2O) = 10 × 0,1 = 1 (mol)
        1
 ⇒ n H 2O =   = 0,5 (mol) ⇒ ∆m = m H 2O = 18.0,5 = 9 (gam).
        2
  Ví d 20. H n h p khí A g m m t ankan, m t anken, m t ankin và hiñro. Chia A thành 2 ph n có th
tích b ng nhau r i ti n hành 2 thí nghi m sau:
  Ph n 1: ñem ñ t cháy hoàn toàn r i d n s n ph m cháy l n lư t qua bình 1 ñ ng H2SO4 ñ c, bình 2
ñ ng nư c vôi trong dư. Sau ph n ng cân th y kh i lư ng bình 1 tăng 9,9 gam, bình 2 tăng 13,2 gam.
  Ph n 2: d n t t qua ng ñ ng b t Ni nung nóng thu ñư c h n h p khí B. S c khí B qua bình ñ ng
nư c vôi trong dư, th y kh i lư ng bình nư c vôi trong tăng m gam. Tìm giá tr c a m.
                       Hư ng d n gi i:
  Phân tích: Vì 2 ph n có th tích b ng nhau nên thành ph n c a chúng là như nhau. Và s n ph m ñ t
cháy c a 2 ph n là hoàn toàn gi ng nhau! ñây, vi c d n ph n 2 qua b t Ni, nung nóng    → h n h p
B, sau ñó m i ñem ñ t cháy B ch là m t bư c gây nhi u, khi n chúng ta b r i mà thôi, vì thành ph n các
nguyên t c a B và ph n 2 là hoàn toàn gi ng nhau. Chính vì v y, kh i lư ng bình nư c vôi trong tăng
thí nghi m 2 chính b ng t ng kh i lư ng c a nư c và CO2 sinh ra trong thí nghi m 1!
  V y: m = ∆mbình 1 + ∆mbình 2 = 9,9 + 13,2 = 23,1 (gam).

 ***  ***   ***  ***  ***  ***  ***  ***  ************************


                     BẢ
             §5. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON

  Nguyên t c c a phương pháp: “Khi có nhi u ch t oxi hóa ho c ch t kh trong h n h p ph n ng
(nhi u ph n ng ho c ph n ng qua nhi u giai ño n) thì t ng s mol electron mà các phân t ch t kh
cho ph i b ng t ng s mol electron mà các ch t oxi hóa nh n”. ðây chính là n i dung c a ñ nh lu t b o
toàn electron trong ph n ng oxi hóa – kh .

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành          Trang 8/14             E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                                  Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i                       Nh n gia sư môn Hóa H c

  ði u quan tr ng nh t khi áp d ng phương pháp này ñó là vi c ph i nh n ñ nh ñúng tr ng thái ñ u và
tr ng thái cu i c a các ch t oxi hóa và các ch t kh , nhi u khi không c n quan tâm ñ n vi c cân b ng
ph n ng hóa h c x y ra.
  Phương pháp này ñ c bi t lí thú ñ i v i các bài toán ph i bi n lu n nhi u trư ng h p x y ra.
 Ví d 21. Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam kim lo i M trong dung d ch HNO3 dư thu ñư c 8,96 lít (ñktc)
h n h p khí g m NO2 và NO có t l th tích 3:1. Xác ñ nh kim lo i M.
                           Hư ng d n gi i:
                     8,96
 S mol c a h n h p khí: n khí =        = 0,4 (mol)
                     22,4
                                  3             1
 Vì VNO2 : VNO = 3 : 1 ⇒ n NO2 : n NO = 3 : 1 ⇒ n NO2 =       ⋅ 0,4 = 0,3 (mol); n NO = ⋅ 0,4 = 0,1 (mol)
                                  4             4
                                   0         +n
                              →
 G i n là hóa tr c a M. Quá trình như ng electron: M − ne  M                 (1)
                      19,2
 S mol electron như ng là: ∑ n e nh−êng =   ⋅ n (mol) (*)
                      M
                 +5          +4   +2
                  →
 Quá trình nh n electron: 4 N + 6e  3 N + N      (2)
 T ng s mol electron nh n là: ∑ n e nhËn = 6 × 0,1 = 0,6 (mol)           (**)
                                               19,2
 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron, ta có:      ∑n   e nh−êng  = ∑ n e nhËn ⇒
                                                M
                                                  ⋅ n = 0,6 ⇒ M = 32n
 ⇒ n = 2; M = 64. V y kim lo i M là ñ ng (MCu = 64).
 Ví d 22. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào HNO3 dư, thu ñư c dung d ch A và 6,72 lít h n h p khí
B g m NO và m t khí X, v i t l th tích là 1:1. Xác ñ nh khí X.
                           Hư ng d n gi i:
                      6,72
 S mol c a h n h p khí B: n B =        = 0,3 (mol) ⇒ n NO = n X = 0,15 (mol)
                      22,4
                   0     +3
                 →
 Quá trình như ng electron: Fe  Fe + 3e       (1)
                      11,2
 S mol electron như ng là: ∑ n e nh−êng =   ⋅ 3 = 0,6 (mol)           (*)
                      56
                      +5         +2
 Quá trình nh n electron c a NO: N + 3e   → N      (2)
 S mol electron do NO nh n là: n e (NO nhËn) = 3 × 0,15 = 0,45 (mol)            (**)
 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron, ta có:      ∑n   e nh−êng  = ∑ n e nhËn ⇒ ∑ n e nh−êng = n e (NO nhËn) + n e (X nhËn)
 ⇒ n e (X nhËn) = ∑ n e nh−êng − n e (NO nhËn) = 0,6 − 0,45 = 0,15 (mol)
                         +5          + (5− n)
                        → N
 G i n là s electron mà X nh n. Ta có: N + ne                  (3)
     0,15
 ⇒n=     = 1. T ñó suy ra X là NO2.
     0,15
  Ví d 23. ð m gam phoi bào s t A ngoài không khí sau m t th i gian bi n thành h n h p B có kh i
lư ng 12 gam g m Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tác d ng hoàn toàn v i axit nitric dư th y
gi i phóng ra 2,24 lít khí duy nh t NO. Tính kh i lư ng m c a A?
                           Hư ng d n gi i:
 Sơ ñ các bi n ñ i x y ra:                    Fe
                                  FeO       dd HNO3
                      Fe         B  Fe O                NO
                   mA gam        12 gam Fe3O4            2,24 lÝt (®ktc)
                                   2 3


Copyright © 2007 Lê Ph m Thành               Trang 9/14               E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                                         Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i                           Nh n gia sư môn Hóa H c
                        0       +3
                   →
 Quá trình như ng electron: Fe  Fe + 3e        (1)
                        m
 S mol electron như ng là: ∑ n e nh−êng =    ⋅ 3 (mol) (*)
                        56
 Các quá trình nh n electron:
 +) T s t  → oxit:   O2 + 4e   → 2O-2      (2)
                      12 − m    12 − m
 S electron do O2 nh n là: n e (O2 nhËn) =     ⋅4 =    (mol)
                       32       8
                          +5           +2
 +) T oxit → mu i Fe3+:      N + 3e  → N      (3)
 S electron do N nh n là: n e (N nhËn) = 3 × 0,1 = 0,3 (mol)
                                 12 − m
 ⇒ T ng s electron nh n là:          ∑n  e nhËn  =
                                   8
                                     + 0,3 (mol)     (**)
                                                    m 12 − m
 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron ta có            ∑n  e nh−êng  = ∑ n e nhËn ⇒ 3 ×
                                                    56
                                                      =
                                                       8
                                                         + 0,3
 ⇒ m = 10,08 (gam).

 ***  ***  ***  ***       ***     ***  ***     ***    ************************

                 PHƯƠNG   BẢ    ĐIỆ
               §6. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
  Nguyên t c c a phương pháp: “Trong m t dung d ch n u t n t i ñ ng th i các ion dương và âm thì
theo ñ nh lu t b o toàn ñi n tích: t ng s ñi n tích dương b ng t ng s ñi n tích âm”.
  ðây chính là cơ s ñ thi t l p phương trình bi u di n m i liên h gi a các ion trong dung d ch.
 Ví d 24. K t qu xác ñ nh n ng ñ mol/lít c a các ion trong m t dung d ch như sau:
                                             −
   Ion:         Na +               Ca 2+          NO 3         Cl −        HCO 3−


   S mol:        0,05               0,01           0,01         0,04        0,025
 H i k t qu ñó ñúng hay sai? T i sao?
                     Hư ng d n gi i:
 T ng s ñi n tích dương: 0,05 + 2.0,01 = 0,07 (mol)
 T ng s ñi n tích âm: 0,01 + 0,04 + 0,025 = 0,075 (mol)
 Ta th y t ng s ñi n tích dương ≠ t ng s ñi n tích âm ⇒ k t qu xác ñ nh trên là sai!

 Ví d 25. L p bi u th c liên h gi a a, b, c, d trong dung d ch ch a a mol Na+, b mol Ca2+, c mol
  −
HCO 3 và d mol Cl¯ .
                      Hư ng d n gi i:
 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn ñi n tích, ta có: a + 2b = c + d.

 ***  ***  ***  ***       ***     ***  ***     ***    ************************

                 KHỐ LƯỢ
         §7. PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH

 Kh i lư ng mol trung bình (KLMTB) c a m t h n h p là kh i lư ng c a m t 1 mol h n h p ñó:
            n

      m     ∑ M .n    i    i    Trong ñó:     +) mhh là t ng s gam c a h n h p
     M = hh =   i =1
               n                    +) nhh là t ng s mol c a h n h p
      n hh
              ∑n
              i =1
                    i               +) Mi là kh i lư ng mol c a ch t th i trong h n h p
                                   +) ni là s mol c a ch t th i trong h n h p
Copyright © 2007 Lê Ph m Thành                    Trang 10/14             E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                                            Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i             Nh n gia sư môn Hóa H c

 Chú ý:   +) M min < M < M max
       +) N u h n h p g m 2 ch t có s mol c a hai ch t b ng nhau thì kh i lư ng mol trung bình
       c a h n h p cũng chính b ng trung bình c ng kh i lư ng phân t c a 2 ch t và ngư c l i.
  Phương pháp này ñư c áp d ng trong vi c gi i nhi u bài toán khác nhau c vô cơ và h u cơ, ñ c bi t
là ñ i v i vi c chuy n bài toán h n h p thành bài toán m t ch t r t ñơn gi n và ta có th gi i m t cách d
dàng. Sau ñây chúng ta cùng xét m t s ví d .
 Ví d 26. Hòa tan 2,97 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và BaCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 448
ml khí CO2 (ñktc). Tính thành ph n % s mol c a m i mu i trong h n h p.
                       Hư ng d n gi i:
 Các ph n ng x y ra:    CaCO3 + 2HCl   → CaCl2 + H2O + CO2 ↑      (1)
              BaCO3 + 2HCl   →  BaCl2 + H2O + CO2 ↑     (2)
               0,448
 T (1), (2) ⇒ n hh = n CO2 =    = 0,02 (mol)
               22,4
 G i x là thành ph n % v s mol c a CaCO3 trong h n h p
  (1 – x) là thành ph n % v s mol c a BaCO3
                    2,97
 Ta có: M 2muèi = 100x + 197.(1 − x) =   ⇒ x = 0,5 ⇒ %n BaCO3 = %n CaCO3 = 50%.
                    0,02

 Ví d 27. Hòa tan 16,8 gam h n h p g m 2 mu i cacbonat và sunfit c a cùng m t kim lo i ki m vào
dung d ch HCl dư, thu ñư c 3,36 lít h n h p khí (ñktc). Xác ñ nh tên kim lo i ki m.
                       Hư ng d n gi i:
 G i kim lo i ki m c n tìm là M
 Các ph n ng x y ra:     MCO3 + 2HCl   → MCl2 + H2O + CO2 ↑       (1)
                MSO3 + 2HCl   → MCl2 + H2O + SO2 ↑       (2)
                 3,36             16,8
 T (1), (2) ⇒ nmu  i = nkhí =   = 0,15 (mol) ⇒ M muèi =   = 112
                 22,4             0,15
 Ta có: 2M + 60 < M < 2M + 80 ⇒ 16 < M < 26. Vì M là kim lo i ki m nên M = 23 (Na).

 Ví d 28. Trong t nhiên Brom có hai ñ ng v b n là: 79 Br và
                           35
                                   81
                                   35  Br. Nguyên t kh i trung bình c a
Brom là 79,319. Tính thành ph n % s nguyên t c a m i ñ ng v .
                       Hư ng d n gi i:
                            79
 G i x là thành ph n % v s nguyên t c a ñ ng v     35  Br
 ⇒ (100 – x) là thành ph n % v s nguyên t c a ñ ng v 35 Br 81


        79x + 81(100 − x)
 Ta có: A Br =          = 79,319 ⇒ x = 84,05; 100 − x = 15,95
            100
                               81
 V y trong t nhiên, ñ ng v 79 Br chi m 84,05% và ñ ng v 35 Br chi m 15,95% s nguyên t .
               35


 Ví d 29. Cho 6,4 gam h n h p 2 kim lo i k ti p thu c nhóm IIA c a b ng tu n hoàn tác d ng v i
dung d ch H2SO4 loãng, dư thu ñư c 4,48 lít H2 (ñktc). Xác ñ nh tên 2 kim lo i.
                       Hư ng d n gi i:
 G i công th c chung c a 2 kim lo i nhóm IIA là M . Ta có phương trình ph n ng:
                               2+
                     M + 2H +  M + H 2 ↑ (*)
                          →
              4,48          6,4
 Theo (*): n M = n H 2  =   = 0,2 (mol) ⇒ M =   = 32 ⇒ Hai kim lo i là Mg (24) và Ca (40).
              22,4          0,2

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành          Trang 11/14         E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                              Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i          Nh n gia sư môn Hóa H c


                        TẬ VẬ DỤ
                    §8. BÀI TẬP VẬN DỤNG
I.1. ð thu ñư c dung d ch CuSO4 16% c n l y m1 gam tinh th CuSO4.5H2O cho vào m2 gam dung
d ch CuSO4 8%. T l m1/m2 là:
A. 1/3         B. 1/4        C. 1/5        D. 1/6
I.2. Hòa tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên ch t vào 40 gam dung d ch NaOH 12% thu ñư c dung d ch
NaOH 51%. Giá tr c a m (gam) là:
A. 11,3         B. 20,0         C. 31,8        D. 40,0
I.3. S lít nư c nguyên ch t c n thêm vào 1 lít dung d ch H2SO4 98% (d = 1,84 g/ml) ñ ñư c dung d ch
m i có n ng ñ 10% là:
A. 14,192        B. 15,192         C. 16,192        D. 17,192
                                      63      65
I.4. Nguyên t kh i trung bình c a ñ ng là 63,54. ð ng có hai ñ ng v b n:  29  Cu và  29  Cu . Thành ph n
          65
% s nguyên t c a  29  Cu là:
A. 73,0%           B. 34,2%        C. 32,3%          D. 27,0%
I.5. C n l y V1 lít CO2 và V2 lít CO ñ ñi u ch 24 lít h n h p H2 và CO có t kh i hơi ñ i v i metan
b ng 2. Giá tr c a V1 (lít) là:
A. 2             B. 4         C. 6           D. 8
I.6. Thêm 150 ml dung d ch KOH 2M vào 120 ml dung d ch H3PO4 0,1M. Kh i lư ng các mu i thu
ñư c trong dung d ch là:
A. 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4      B. 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4
C. 10,24 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4     D. 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4
I.7. Hòa tan 2,84 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và MgCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 0,672 lít khí
 ñi u ki n tiêu chu n. Thành ph n % s mol c a MgCO3 trong h n h p là:
A. 33,33%         B. 45,55%       C. 54,45%       D. 66,67%
I.8. A là khoáng v t cuprit ch a 45% Cu2O. B là khoáng v t tenorit ch a 70% CuO. C n tr n A và B
theo t l kh i lư ng T = mA/mB như th nào ñ ñư c qu ng C, mà t 1 t n qu ng C có th ñi u ch ñư c
t i ña 0,5 t n ñ ng nguyên ch t. T b ng:
A. 5/3           B. 5/4         C. 4/5          D. 3/5
I.9. ð t cháy hoàn toàn m gam m t h n h p g m C2H4, C3H6, C4H8 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam
H2O. Giá tr c a m là:
A. 1,34 gam       B. 1,48 gam      C. 2,08 gam       D. 2,16 gam
I.10. Dung d ch X có ch a a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl¯ và d mol SO 2− . Bi u th c nào dư i ñây là
                                    4
ñúng?
A. a + 2b = c + 2d    B. a + 2b = c + d     C. a + b = c + d     D. 2a + b = 2c + d
I.11. Crackinh 5,8 gam C4H10 thu ñư c h n h p khí X. Kh i lư ng H2O thu ñư c khi ñ t cháy hoàn toàn
X là:
A. 4,5 gam        B. 9 gam         C. 18 gam        D. 36 gam
I.12. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CH4, C3H6 và C4H10 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam
H2O, m có giá tr là:
A. 1,48 gam        B. 2,48 gam      C. 14,8 gam        D. 24,8 gam
I.13. Cho 11,2 lít (ñktc) axetilen h p H2O (HgSO4, 80oC). Kh i lư ng CH3CHO t o thành là:
A. 4,4 gam         B. 12 gam        C. 22 gam       D. 44 gam
I.14. Oxi hóa 12 gam rư u ñơn ch c X thu ñư c 11,6 gam anñehit Y. V y X là:
A. CH3CH2CH2OH      B. CH3CH2OH       C. CH3CH(OH)CH3      D. K t qu khác

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành        Trang 12/14        E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                           Phone: 0976053496
  Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i          Nh n gia sư môn Hóa H c

I.15. Cho 0,896 lít h n h p hai anken là ñ ng ñ ng liên ti p (ñktc) l i qua dung d ch brom dư. Kh i
lư ng bình brom tăng thêm 2,0 gam. Công th c phân t c a hai anken là:
A. C2H4 và C3H6      B. C3H6 và C4H8     C. C4H8 và C5H10      D. Không ph i A, B, C.
I.16. L y m gam b t s t cho tác d ng v i clo thu ñư c 16,25 gam mu i s t clorua. Hòa tan hoàn toàn
cũng lư ng s t ñó trong axit HCl dư thu ñư c a gam mu i khan. Giá tr c a a (gam) là:
A. 12,7 gam        B. 16,25 gam       C. 25,4 gam        D. 32,5 gam
I.17. Hòa tan h n h p g m 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung d ch HCl dư ñư c dung d ch A. Cho
dung d ch A tác d ng v i NaOH dư thu ñư c k t t a. L c k t t a, r a s ch, s y khô, nung trong không
khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là bao nhiêu?
A. 16 gam        B. 30,4 gam        C. 32 gam         D. 48 gam
I.18. Th i t t V lít h n h p khí A g m CO và H2 ñi qua h n h p b t CuO, Fe3O4, Al2O3 trong ng s
ñun nóng. Sau ph n ng thu ñư c h n h p B g m khí và hơi, n ng hơn h n h p A ban ñ u là 0,32 gam.
Giá tr c a V (ñktc) là bao nhiêu?
A. 0,112 lít        B. 0,224 lít     C. 0,336 lít       D. 0,448 lít
I.19. Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 b ng dung d ch HNO3 thu ñư c 448 ml khí NxOy (ñktc). Xác
ñ nh NxOy?
A. NO           B. N2O         C. NO2         D. N2O5
I.20. Cho 1,24 gam h n h p hai rư u ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 336 ml H2 (ñktc) và
m gam mu i. Kh i lư ng mu i thu ñư c là:
A. 1,57 gam       B. 1,585 gam       C. 1,90 gam       D. 1,93 gam
I.21. Khi cho 0,1 mol C3H5(OH)3 và 0,1 mol CH3COOH nguyên ch t, riêng bi t. Khi cho 2 ch t trên tác
d ng v i Na dư, t ng th tích khí H2 thu ñư c (ñktc) là:
A. 3,66 lít        B. 4,48 lít       C. 5,6 lít      D. 6,72 lít
I.22. Cho 3,38 gam h n h p Y g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i Na thoát ra 672
ml khí (ñktc). Cô c n dung d ch thì thu ñư c h n h p r n Y. Kh i lư ng Y là:
A. 3,61 gam        B. 4,04 gam        C. 4,70 gam       D. 4,76 gam
I.23. ð kh hoàn toàn 17,6 gam h n h p Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 c n v a ñ 2,24 lít CO (ñktc). Kh i
lư ng Fe thu ñư c là:
A. 14,4 gam      B. 16 gam        C. 19,2 gam      D. 20,8 gam
I.24. Cho 4,4 gam m t este no, ñơn ch c tác d ng h t v i dung d ch NaOH thu ñư c 4,8 gam mu i natri.
Công th c c u t o c a este là:
A. CH3CH2COOCH3                   B. CH3COOCH2CH3
C. HCOOCH2CH2CH3                  D. Không có este nào phù h p
I.25. ð t cháy h n h p hai este no, ñơn ch c ta thu ñư c 1,8 gam H2O. Th y phân hoàn toàn h n h p 2
este trên ta thu ñư c h n h p X g m rư u và axit. N u ñ t cháy 1/2 h n h p X thì th tích CO2 thu ñư c
là bao nhiêu?
A. 1,12 lít        B. 2,24 lít        C. 3,36 lít       D. 4,48 lít
I.26. Cho 2,46 gam h n h p g m HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i 40 ml dung d ch
NaOH 1M. T ng kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau khi ph n ng là:
A. 3,52 gam       B. 6,45 gam       C. 8,42 gam    D. k t qu khác
I.27. L y 2,98 gam h n h p X g m Zn và Fe cho vào 200 ml dung d ch HCl 1M, sau khi ph n ng hoàn
toàn ta cô c n (trong ñi u ki n không có oxi) thì ñư c 6,53 gam ch t r n. Th tích khí H2 bay ra (ñktc) là:
A. 0,56 lít         B. 1,12 lít        C. 2,24 lít        D. 4,48 lít
I.28. Cho 29 gam rư u ñơn ch c Y tác d ng h t v i natri t o ra 5,6 lít khí H2 (ñktc). V y X là:
A. C2H5OH        B. C3H7OH         C. C3H5OH           D. CH3OH

Copyright © 2007 Lê Ph m Thành         Trang 13/14         E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                             Phone: 0976053496
 Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i        Nh n gia sư môn Hóa H c

I.29. ð t cháy m t este no, ñơn ch c, m ch h thu ñư c 1,8 gam H2O. Th tích khí CO2 thu ñư c là:
A. 2,24 lít        B. 3,36 lít       C. 4,48 lít       D. 6,72 lít
I.30. Cho 18,8 gam h n h p hai ancol no, ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng
v i Na dư, t o ra 5,6 lít khí H2 (ñktc). Công th c phân t c a hai ancol là:
A. CH3OH và C2H5OH                   B. C2H5OH và C3H7OH
C. C3H7OH và C4H9OH                  D. C4H9OH và C5H11OH
I.31. Cho m gam m t h n h p Na2CO3 và Na2SO3 tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 2M dư thì thu ñư c
2,24 lít h n h p khí (ñktc) có t kh i so v i hiñro là 27. Giá tr c a m là:
A. 11,6 gam         B. 10,0 gam         C. 1,16 gam    D. 1,0 gam
I.32. M t h n h p g m O2, O3 ñi u ki n tiêu chu n có t kh i ñ i v i hiñro là 20. Thành ph n % v th
tích c a O3 trong h n h p s là:
A. 40%           B. 50%        C. 60%           D. 75%
I.33. ðem nung m t kh i lư ng Cu(NO3)2 sau m t th i gian d ng l i, làm ngu i r i ñem cân th y kh i
lư ng gi m 0,54 gam. V y kh i lư ng mu i Cu(NO3)2 ñã b nhi t phân là:
A. 0,5 gam       B. 0,49 gam       C. 9,4 gam        D. 0,94 gam
Copyright © 2007 Lê Ph m Thành       Trang 14/14        E-mail: thanh.lepham@gmail.com
                                           Phone: 0976053496

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:282
posted:9/16/2010
language:Vietnamese
pages:14