SANKATA HARA GANESHA STOTRAM Pra by fjwuxn

VIEWS: 287 PAGES: 1

									                       SANKATA HARA GANESHA STOTRAM
                   Pranamya Sirasa devam Gauri Puthram Vinayakam
                  Bhaktavasam Smarennithyam Ayuh Kamartha Siddaye !

                  Prathamam Vakrathundam cha Ekadantham Dvithiyakam
                Thrithiyam Krishna Pingaaksham Gajavakthram Chathurthakam
                 Lambodaram Panchamam cha Shashtam Vikatameva cha
                Saptamam Vighna Rajam cha Dhoomravarnam thathashtakam
                 Navamam Phala Chandram cha Dasamam thu Vinayakam
                   Ekadasam Ganapathim Dwadasam thu Gajananam !!

                  Dwadasaithani Namaani Thri Sandhyam Yah Pathennarah
                  Na cha Vighna Bhayam thasya Sarva Siddhi karim Prabho!

                            Vidyarthi Labhate Vidyam
                           Dhanarthi Labhate Dhanam
                           Puthrarthi Labhate Putraam
                           Mokshaarthi Labhate Gatim

                 Japeth Ganapthi Stotram Shadbhirmaasai Phalam Labheth,
                  Samvatsarena Siddhim cha Labhate Naathra Samsayaha !
                 Ashtabhyo Brahmanebhyash cha Likhitwa yah Samarpayeth
                  Thasya Vidya bhavetsarva Ganeshasya Prasadathaha !!
As the name indicates, the SANKATA HARA GANESHA STOTRAM is a very powerful slokam. This sloka is chanted daily for three times (at least
once) to get rid of all the SANKATAs ( problems ). Hara means - killing. All the problems get destroyed by chanting this stotra of Lord Ganesha.
Number is 3 very dear to Lord Ganesha. Hence, it is desirable to chant this thrice if possible

								
To top