Open Office 3 and xvnkb

Document Sample
Open Office 3 and xvnkb Powered By Docstoc
					           Cài đặt Open Office 3.2.1 trên Linux
Bước 1: chép file cần cài đặt vào thư mục “open office” đã tạo sẵn trên Desktop bằng cách dùng
lệnh: cp <tên file> <đích đến>

Như trong trường hợp trên là: cp OOO_3.2.1_Linux_x86_install-rpm-wJRE_en-GB.tar.gz
/root/Desktop/open\ office/

Hoặc dùng cách Copy và Paste giống trong Windows
Sau khi Copy thì trong thư mục Open office có file đó
Bước 2: dùng lệnh cd đến thư mục chứa file cài đặt
Bước 3: chạy lệnh tar –xvf OOo_3.2.1_* để giải nén file cài đặt
Màn hình chờ quá trình giải nén
Bước 4: dùng lệnh cd OOO320* để chuyển đến thư mục chứa file giải nén
Bước 5: gõ lệnh rpm –ivh RPMS /*.rpm hay:

 rpm –ivh RPMS /*.rpm RPMS/desktop-intergration/openoffice.org3.2-redhat-menus-3.2-*.rpm
hay:

rpm –ivh RPMS / desktop-intergration/openoffice.org3.2-redhat-menus-3.2-*.rpm
Bước 6: gõ lệnh ./setup là xong
Kế tiếp chương trình sẽ hiện lên thuật sĩ cài đặt phần cài đặt giống Windows

Sau khi cài xong vào Application  office  Openoffice.org 3.2 Writer
Cài bộ gõ: x-unikey

Copy file cài đặt có dạng *.rpm lên desktop để cài đặt

Open terminal gõ lệnh rpm –ivh x-unikey.rpm để cài đặt
Sau khi cài đặt xong phải thiết lập môi trường thì mới sử dụng được bộ gõ

Thiết lập biến môi trường:

Vào thư mục /home/tên_của_bạn để chỉnh sửa file .bash_profile (phải cho hiện file ẩn lên thì
mới thấy file này) vào view  show hidden file
Thêm vào những dòng sau:
Logout và login vào lại thì gõ được tiếng việt

Để gọi chương trình thì vào Terminal gõ: unikey

Để thiết lập chế độ gõ thì kết hợp với Ctrl với chuột phải hay Ctrl+chuột trái
Lưu ý: phần mềm x-unikey đôi khi không tương thích với Openoffice nên muốn sử dụng tiếng
việt được trên Openoffice thì nên dùng bộ gõ XVNKB

Cách cài đặt:

Tải phần mền xvnkb từ trang chủ về.giải nén vào một thư mục nào đó trên Desktop chẳng hạn.

Open Terminal gõ: ./configure để cấu hình phần mềm
Gõ tiếp: make để biên dịch phần mềm và make install để cài đặt chương trình
Khi cài xong để gọi chương trình gõ: xvnkb
Thiết lập tùy chọn giống trong unikey ở windows:

Bật chương trình Writer trong bộ Openoffice lên để test thử:
�:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:165
posted:9/13/2010
language:Vietnamese
pages:9