Rytmimusiikki 2010 –visio by olk11750

VIEWS: 124 PAGES: 24

									OPETUSMIMISTERIÖLLE JA MUILLE MUSIIKIN
MAHDOLLISUUKSISTA KIINNOSTUNEILLE TAHOILLE
Rytmimusiikki 2010 -visio kuvaa rytmimusiikin alan toivottua tilannetta
Suomessa vuonna 2010.


Rytmimusiikin piiriin kuuluvat kaikki jazz-, rock-, pop-, iskelmä-, tanssi- ja
kansanmusiikeiksi mielletyt musiikin tyylilajit lukemattomissa eri muodoissaan.

Visio on laadittu esittävää ja luovaa säveltaidetta, koulutusta ja tutkimusta, musiikin
tekijänoikeuksia ja mediakäyttöä, musiikkiliiketoimintaa ja musiikin vientiä sekä
musiikin harrastamista tarkastellen. Visio on laadittu, koska musiikkialan nopea
rakennemuutos muuttaa alan totuttuja rakenteita ja toimintamalleja. Visiossa mainitut
yhteiset päämäärät voidaan saavuttaa oikein valittujen, yhteisten strategioiden avulla.


29.1.2005


Pop & Jazz Konservatorion Säätiö
Suomen Jazzliitto ry
Umo Jazz Orchestra
Freelancemuusikot ry
Jazzmuusikot ry
Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian pop/jazzmusiikin koulutusohjelma
Sibelius-Akatemian jazzmusiikin osasto
Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto
Suomen kansanmusiikkiliitto / Kansanmusiikin keskusliitto
Elävän musiikin yhdistys ELMU ry
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Ohjelmatoimistojen liitto ry
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic
               www.rytmimusiikki2010.fi
SISÄLLYSLUETTELO

 TIIVISTELMÄ ............................................................................................................................................................... 3


1. JOHDANTO ..................................................................................................................... 4
   Rytmimusiikin korkea laatu Suomessa ....................................................................................................................... 4
   Miksi Rytmimusiikki 2010 -visio on laadittu? ........................................................................................................... 4
   Mitä on rytmimusiikki? .............................................................................................................................................. 5
   Rytmimusiikki 2010 -vision laatijat............................................................................................................................ 6


2. RYTMIMUSIIKKI 2010 –VISION TAVOITTEET ........................................................... 7
   Rytmimusiikin alan yleiset tavoitteet 2010 ................................................................................................................. 7
   Esittävä rytmimusiikki 2010 ....................................................................................................................................... 9
   Rytmimusiikin liiketoiminta 2010 ............................................................................................................................ 10
   Rytmimusiikin vienti 2010 ....................................................................................................................................... 11
   Musiikin tekijänoikeustulot 2010 ............................................................................................................................. 12
   Rytmimusiikki mediassa 2010 .................................................................................................................................. 14
   Rytmimusiikin apurahat 2010 ................................................................................................................................... 15
   Rytmimusiikin harrastaminen 2010 .......................................................................................................................... 16


3. RYTMIMUSIIKIN MAHDOLLISUUDET JA UHAT ..................................................... 17
   Rytmimusiikin vahvuudet ......................................................................................................................................... 17
   Rytmimusiikin suurimmat haasteet........................................................................................................................... 17
   Rytmimusiikin suurimmat mahdollisuudet ............................................................................................................... 17
   Rytmimusiikin suurimmat uhat ................................................................................................................................ 18


5. MUSIIKKIALAN TYÖELÄMÄN KEHITYS JA RAKENNE .......................................... 19
   Musiikkialan työelämän kehityspiirteitä viime vuosisadalta nykypäivään ............................................................... 19
   Historiaa.................................................................................................................................................................... 19
   Musiikkialan työelämän nykytila .............................................................................................................................. 19
   Musiikki- ja muiden kulttuuri-instituutioiden nykytila ............................................................................................. 20
   Musiikki harrastuksena ............................................................................................................................................. 21


6. JATKOTOIMET ............................................................................................................ 22
 Ehdotuksia toimintamalleiksi ....................................................................................................................................... 22
  Rytmimusiikkipoliittinen ohjelma.............................................................................................................................. 22
  Klubitukijärjestelmä, aluekeskukset, kansallinen esitysfoorumi ja työtilat ............................................................... 22
  Kulttuurivienti –hankkeen toteuttaminen .................................................................................................................. 22
  Koulutuksen järjestäjien yhteistyö, rytmimusiikin teemavuosi, koulutuksen arviointi .............................................. 23
  Tekijänoikeuslaki, sävellyskoulutus .......................................................................................................................... 23


7. VIITTEET ...................................................................................................................... 23
                                           -2-
TIIVISTELMÄ
    Rytmimusiikki 2010-visio on eräiden rytmimusiikin alan keskeisten toimijoiden
    yhdessä laatima visio rytmimusiikin toivotusta tilanteesta Suomessa vuonna 2010.
    Rytmimusiikin piiriin kuuluvat kaikki jazz-, rock-, pop-, iskelmä-, tanssi- ja
    kansanmusiikeiksi mielletyt musiikin tyylilajit lukemattomissa eri muodoissaan.

    Vuonna 2010 rytmimusiikin suuri kansallinen merkitys ja kulttuurinen arvo Suomelle
    yhdentyvässä Euroopassa on ymmärretty. Rytmimusiikin kysyntä ja työtilaisuudet ovat
    merkittävästi lisääntyneet ja kotimaisuusaste on korkea. Yleisöllä on mahdollisuus
    kuulla laadukasta rytmimusiikkia eri puolilla maata ja rytmimusiikki nähdään valtion
    ja kuntien julkisen tuen arvoisena, kansallisena voimavarana. Klubitukijärjestelmän
    rahoitukseen on varattu julkista tukea vähintään 10 miljoonaa euroa vuodessa.
    Musiikin aluekeskukset kanavoivat tukea rytmimusiikin toimijoille eri puolilla
    Suomea. Rytmimusiikin kunnallisilla orkestereilla on 100 julkisin varoin subventoitua
    henkilötyövuotta ja rytmimusiikin kansallinen esitysfoorumi on toiminnassa
    Helsingissä. Valtion kulttuurille maksama tuki on 0,4% Suomen
    bruttokansantuotteesta.

    Vuonna 2010 rytmimusiikki on tärkeä liiketoiminnan ja viennin alue. Yhä useampi
    suomalainen artisti ja yhtye menestyy maailmalla. Kulttuuriyrittäjyys on lisääntynyt ja
    sitä tuetaan. Äänitemyynnin volyymi on kasvanut nykyisestä ja uudet
    musiikkiliiketoiminnan alueet ovat laajentuneet. Ammattimaisten säveltäjien,
    sovittajien, sanoittajien ja muusikoiden on mahdollista saada merkittävä osa
    toimeentulostaan tekijänoikeustuloista.

    Vuonna 2010 kaikki keskeiset musiikin tyylilajit ovat musiikkioppilaitoksissa
    tasavertaisessa asemassa. Rytmimusiikin koulutusta on saatavilla kaikilla
    koulutusasteilla ja kaikkien rytmimusiikin koulutuksen järjestäjien antama koulutus on
    erittäin korkealaatuista. Rytmimusiikin musiikkiopisto-opetus on lisääntynyt ja
    ammatillisesti suuntautuneesta koulutuksesta valmistuvat työllistyvät ja sijoittuvat
    hyvin jatko-opintoihin. Ammattitaitoa täydentävää koulutusta on saatavissa eri
    puolilla maata. Säveltäminen, sovittaminen, sanoittaminen, tuottaminen,
    kulttuuriyrittäjyys ja musiikkiteknologia ovat luonteva osa musiikkialan koulutusta.
    Musiikkialan ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen kokonaisvolyymi ei ole
    lisääntynyt. Peruskoulun musiikinopetusta on lisätty.

    Vuonna 2010 musiikkitarjonnan monipuolisuus mediassa on lisääntynyt nykyisestä.
    Rytmimusiikin käyttö uusissa medioissa on kasvanut huomattavasti. Julkisen palvelun
    media esittelee monipuolista rytmimusiikkia laajalti radiossa ja televisiossa. Musiikin
    harrastamisen kansanterveydellinen merkitys on ymmärretty ja rytmimusiikin
    harrastamisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet.

    Jatkotoimina opetusministeriön tulisi yhteistyössä eri tahojen kanssa laatia
    rytmimusiikin kansallinen kehittämisstrategia ja resursoida sen toteuttaminen sekä
    toteutumisen seuranta. Musiikkialan toimijoiden välistä yhteistyötä on tiivistettävä,
    Kulttuurivienti –hanke toteutettava ja työryhmiä perustettava visiossa mainittujen
    tavoitteiden saavuttamiseksi.
                     -3-
1. Johdanto
      Rytmimusiikki 2010-visio on eräiden rytmimusiikin alan keskeisten toimijoiden
      yhdessä laatima visio rytmimusiikin toivotusta tilanteesta Suomessa vuonna 2010.
      Työ on toteutettu vuoden 2004 aikana laaja-alaisessa yhteistyössä, kaikkien mukana
      olevien tahojen osaamista hyödyntäen.

      Visio on laadittu esittävää ja luovaa säveltaidetta, koulutusta ja tutkimusta, musiikin
      tekijänoikeuksia ja mediakäyttöä, musiikkiliiketoimintaa ja musiikin vientiä sekä
      musiikin harrastamista tarkastellen. Rytmimusiikki 2010 –vision tavoitteet kuvataan
      tämän asiakirjan toisessa luvussa.

      Visio on nähtävissä internetissä osoitteessa www.rytmimusiikki2010.fi, jossa voi
      myös osallistua aiheesta käytävään keskusteluun.

Rytmimusiikin korkea laatu Suomessa

      Suomen musiikkielämä on dynaaminen ja luova, täynnä toinen toistaan upeampia
      taiteilijoita ja yhtyeitä. Maamme musiikkielämän kirkkaimpaan kärkeen on viime
      vuosina noussut runsaasti jazzmuusikoita, kansanmuusikoita, rockmuusikoita,
      säveltäjiä ja muita rytmimusiikin osaajia. Laadun kehitys on ollut huimaa ja jatkuu
      edelleen.

      Rytmimusiikki ei tukeudu ylhäältä johdettuihin instituutioihin, vaan lähtee yksilön ja
      persoonan omasta, luovasta ja rohkeasta itsensä toteuttamisesta. Luova rytmimuusikko
      rakentaa musiikillisen sisällön sävellyksellisten raamien ja muotorakenteiden päälle.
      Hyvät muusikot luovat yhdessä esiintyessään korkeatasoisen lopputuloksen, joka on
      enemmän kuin osiensa summa. Tässä kiteytyy luovuuden ydin, kyky nähdä asiat
      uudessa valossa ja kyky nähdä ongelmat haasteina. Juuri luovuudesta nousevat uudet
      innovaatiot yhteiskunnassa. Rytmimusiikki on yksi yhteiskunnan luovista
      voimavaroista.

Miksi Rytmimusiikki 2010 -visio on laadittu?

      Visio on laadittu, koska musiikkialan nopea rakennemuutos ja muuttuvat
      toimintaympäristöt, kulutustottumukset ja tekniikan kehittyminen muuttavat alan
      totuttuja rakenteita ja toimintamalleja. Muun muassa esiintymispaikkojen ja
      harjoitustilojen puute, jäykät asenteet ja rakenteiden jälkeenjääneisyys hidastavat alan
      kehitystä. Rytmimusiikin toimijoiden on pysyttävä ajan hermolla, sillä uusia
      mahdollisuuksia syntyy ja vanhoja menetetään.

      Rytmimusiikin alan merkittävä marssi kulttuurikentän eturiviin ei ole tapahtunut eikä
      tapahdu itsestään. Rytmimusiikki 2010 –visiossa luodaan rytmimusiikin alan toivottu
      tulevaisuudenkuva ja asemoidaan yhteisiä päämääriä tulevaisuuteen, joka voi toteutua
      oikein valittujen, yhteisten strategioiden avulla.

      Vision päämäärät saavuttamalla Suomen on mahdollista saada käyttöön
      hyödyntämätöntä luovaa potentiaalia. Yhdentyvässä Euroopassa Suomella ei ole varaa
      jättää luovaa voimavaraansa käyttämättä. Kotimaassa ja omassa pihapiirissä on


                        -4-
      luotava mahdollisuudet kansainväliselle menestykselle. Rytmimusiikilla voi olla
      menestyksessä keskeinen sija, mikäli alan toimintaedellytyksistä yhdessä
      huolehditaan.

      Musiikin kulutus yhteiskunnassamme kasvaa koko ajan, mutta musiikista maksettavat
      korvaukset eivät. Tuntuu siltä, että sisältötuotantokeskustelussa on itse sisältö
      unohtumassa. Kulttuurinen sisältö, kuten musiikki, lähtee taiteilijasta ja hänen
      mahdollisuuksistaan toimia ammattimaisesti, yrittämisestä ja oppimisesta, kovasta
      työstä ja oikeista yhteisistä ratkaisuista. Rytmimusiikki 2010 –vision avulla näitä
      oikeita ratkaisuja voidaan tehdä.

Mitä on rytmimusiikki?

      Rytmimusiikin piiriin kuuluvat kaikki jazz-, rock-, pop-, iskelmä-, tanssi- ja
      kansanmusiikeiksi mielletyt musiikin tyylilajit lukemattomissa eri muodoissaan.

      Suomalaisessa musiikkipoliittisessa keskustelussa on totuttu käyttämään termejä kevyt
      musiikki, populaarimusiikki, viihdemusiikki ym. tarkoitettaessa muuta kuin
      länsimaista klassista taidemusiikkia. Tällöin myös esimerkiksi ammattimainen ja
      kunnianhimoinen jazz- tai kansanmusiikki luokitellaan "kevyeen" musiikkiin.
      Maailmalla menestyvä suomalainen rockmusiikki ei sekään taida olla kovin ”kevyttä”,
      eikä rock ole lainkaan pelkästään nuorisomusiikkia. Rytmimusiikin ammattilaisuus
      vaatii tekijältään monialaista huippuosaamista, luovuutta ja vahvaa itsetuntoa.
      Historian haasteena on vanha terminologinen kahtiajako kevyt/vakava, taide/viihde,
      taidemusiikki/populäärimusiikki, joka korostaa klassisen musiikin taiteellista arvoa ja
      vähättelee muuta musiikkia.

      Nykyisin esimerkiksi jazz- ja kansanmusiikki ovat monessa mielessä jo saaneet
      arvonsa myös taidemusiikkina. Kaikista musiikin tyylilajeista, niin klassisesta kuin
      jazz-, kansan-, rock-, ja popmusiikistakin, löytyy erittäin paljon taiteellisesti
      kunnianhimoista ja korkeatasoista musiikkia.

      Rytmimusiikin suurena yhteisenä nimittäjänä on afroamerikkalainen rytmiikka, johon
      suurin osa jazz- ja rock- ja popmusiikin tyyleistä pohjautuu. Myös monet nykyiset
      etno-, kansan- ja maailmanmusiikin tyylit ovat omaksuneet tämän peruselementin.
      Toki eritoten kansanmusiikista ja suomalaisesta tanssimusiikista löytyy myös tyylejä,
      joissa afroamerikkalainen rytmiikka ei ole niin keskeinen. Kuitenkin myös nämä
      musiikin lajit voidaan luontevasti lukea rytmimusiikin piiriin. Rytmimusiikin tyyleissä
      yleisiä piirteitä, jotka ovat länsimaisessa klassisessa musiikissa nykyisin harvinaisia,
      ovat kuulonvarainen tradition välittyminen ja improvisointi.

      Termi rytmimusiikki on laajasti käytössä muissa pohjoismaissa (rytmisk musik).
      Näistä syistä neutraalisti arvottava rytmimusiikki on ei-klassista musiikkia kuvaavista
      termeistä käyttökelpoisin.
                       -5-
Rytmimusiikki 2010 -vision laatijat

      Vision ovat yhdessä laatineet seuraavat rytmimusiikin alan keskeiset tahot ja toimijat
      (suluissa työhön osallistuneet henkilöt):

      Pop & Jazz Konservatorion Säätiö (rehtori Janne Murto)
      Suomen Jazzliitto ry (toiminnanjohtaja Maiju Varilo, tuottaja Anki Heikkinen)
      Umo Jazz Orchestra (toiminnanjohtaja Annamaija Saarela, markkinointipäällikkö
          Thomas Noreila, vt. toiminnanjohtaja Petri Aarnio 1.10.2003-30.9.2004)
      Freelancemuusikot ry (varapuheenjohtaja Pekka Nissilä, Matti Lappalainen)
      Jazzmuusikot ry (puheenjohtaja Sami Linna)
      Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry (toiminnanjohtaja Martti Heikkilä,
          varapuheenjohtaja Eero Lupari, Janne Louhivuori)
      Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian pop/jazzmusiikin koulutusohjelma
          (koulutusjohtaja Pekka Korhonen)
      Sibelius-Akatemian jazzmusiikin osasto (osastonjohtaja Jari Perkiömäki)
      Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto (osastonjohtaja Juhani Näreharju,
          professori Heikki Laitinen)
      Suomen kansanmusiikkiliitto / Kansanmusiikin keskusliitto (toiminnanjohtaja Päivi
          Utriainen)
      Elävän musiikin yhdistys ELMU ry (toiminnanjohtaja Tapio Hopponen)
      Suomen Muusikkojen Liitto ry (puheenjohtaja Ahti Vänttinen)
      Ohjelmatoimistojen liitto ry (toiminnanjohtaja Pekka Leppäniemi)
      Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic (toiminnanjohtaja Kai Amberla,
          tuotantopäällikkö Minna Huuskonen ja tiedottaja Mika Kauhanen)

      Rytmimusiikki 2010 –vision sisältö on muotoutunut vuonna 2004 pidetyissä edellä
      mainittujen tahojen ja henkilöiden yhteisissä kokouksissa ja keskusteluissa.
      Kommentteja on saatu myös muilta tahoilta ja lukuisilta asiantuntijoilta, joista
      mainittakoon Emi Finland (toimitusjohtaja Wemppa Koivumäki), toimittaja Markus
      Partanen, muusikot Reiska Laine, Pekka Lehti ja Teemu Hauta-Aho sekä
      koulutusjohtaja Esa Virkkula Oulun konservatoriosta. Rytmimusiikin viennin osalta
      kommentteja on antanut Music Export Finland ry:n toiminnanjohtaja Paulina Ahokas
      ja liiketoiminnan osalta Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n toiminnanjohtaja
      Arto Alaspää. Vision graafisen ilmeen on suunnitellut Maarit Kytöharju ja
      internet-sivut osoitteessa www.rytmimusiikki2010.fi on suunnitellut Seppo Laine.
      Rytmimusiikki 2010 -vision on koostanut ja editoinut Freelancemuusikot ry:n
      puheenjohtaja, Pop & Jazz Konservatorion rehtori Janne Murto.
                        -6-
2. Rytmimusiikki 2010 –vision tavoitteet
Rytmimusiikin alan yleiset tavoitteet 2010
Musiikin kysyntä on merkittävästi kasvanut
      Vuonna 2010 musiikin kysyntä on kasvanut entisestään. Musiikkialan ammattilaisten
      työtilaisuudet ovat lisääntyneet vuoden 2004 tasosta. Musiikin kuulijat kokevat
      tarvitsevansa musiikkia ja saavat siitä elämänlaatua, elämyksiä, mielihyvää ja apua
      rentoutumiseen. Musiikkialan liiketoiminnan arvoketju toimii ja mahdollistaa uuden
      musiikin esiin tuomisen ja kehittymisen. Uudet tavat kuunnella musiikkia luontevasti
      kotona ja mobiililaitteilla luovat uudenlaisia kulutustottumuksia, jotka vakiinnuttavat
      asemansa. Elävän musiikin kuuntelu, konserteissa ja klubeilla käynti sekä tanssiminen
      ovat luonteva osa sosiaalista kanssakäymistä.

Kulttuuriyrittäjyys, kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö ovat lisääntyneet
       Vuonna 2010 rytmimusiikin alan toimijoiden yrittäjäosaaminen ja kulttuuriyrittäjyys
       ovat lisääntyneet. Musiikkiyrittäjyyteen järjestetään koulutusta ja siihen kannustetaan
       monin tavoin, mm. starttirahan, yrityshautomoiden ja yrittäjäkurssien avulla.
       Yrityshautomoiden ja oppilaitosten yhteistyöllä voivat entistä useammat kasvaa
       musiikkialan yrittäjyyteen.

       Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö ovat lisääntyneet. Musiikki tuo yrityksille
       lisäarvoa ja luo positiivista kuvaa yritystoiminnasta. Yritykset pitävät rytmimusiikin
       sponsorointia ja yhteistyötä alan toimijoiden kanssa tärkeänä. Musiikkialan yritykset
       pystyvät toimimaan liiketaloudellisesti kannattavasti rytmimusiikin alueella
       Suomessa. Yritykset toimivat hyvässä verkostoyhteistyössä, myös toistensa osaamista
       hyödyntäen.

       Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö kulttuuritoiminnassa on lisääntynyt.
       Yksityinen kulttuurirahoitus on lisääntynyt, tuoden mukanaan mahdollisuuksia
       toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Yksityisen ja julkisen rahoituksen
       yhdistämiseen on kehitetty innovatiivisia ratkaisuja.

       Julkinen sektori on kehittänyt nykyaikaisia rytmimusiikin tukimuotoja, jotka
       suuntaavat resursseja lähelle yleisöä ja taiteilijoita, ilman suuria hallinnollisia
       rakenteita. Tämä on antanut yleisölle enemmän mahdollisuuksia kuunnella elävää
       kotimaista musiikkia lähellä kotipaikkaansa.

Rytmimusiikin kansallinen merkitys ja kulttuurinen arvo taiteen kentässä on suuri
      Vuonna 2010 rytmimusiikin suuri kansallinen merkitys ja kulttuurinen arvo Suomelle
      yhdentyvässä Euroopassa on ymmärretty. Muusikoiden ja yhtyeiden kansainvälisen
      menestyksen siivittämänä on herännyt yleinen kiinnostus rytmimusiikin eri tyylilajien
      toimintaedellytysten turvaamiseen kotimaassa. Rytmimusiikin alan toiminnan
      kansantaloudellinen merkitys on tunnustettu ja sitä vahvistetaan erilaisin kannustein ja
      tukitoimin. Verotulot kasvavat viriävän musiikkielämän ja musiikkiviennin kautta.

       Vuonna 2010 suomalaisen rytmimusiikin kulttuurinen arvo osana taiteen kenttää on
       tunnustettu ja sen suuri merkitys luovan hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä on
       ymmärretty. Rytmimusiikki nähdään julkisen tuen arvoisena, kansallisena                         -7-
       voimavarana. Rytmimusiikkia luovat muusikot, säveltäjät, sovittajat ja sanoittajat
       noteerataan pienen kansakuntamme voimavaraksi ja henkisen kehityksen avittajiksi.

       Vuonna 2010 valtio ja kunnat tukevat rytmimusiikkia merkittävästi eri puolilla maata.
       Kunnat ovat huomanneet rytmimusiikin taloutta ja kulttuuria edistävät vaikutukset ja
       satsaavat rytmimusiikin toimintaedellytysten turvaamiseen monin eri tavoin.
       Alueellisia festivaaleja, klubeja ja orkestereita tuetaan.

       Rytmimusiikin alan menestys ja yksittäiset menestyjät luovat positiivista kuvaa
       maastamme luovana, dynaamisena ja modernina eurooppalaisena yhteiskuntana.

Ammattilaiset tekevät nykyistä enemmän musiikkia lapsille
      Vuonna 2010 lapsille tehtävään musiikkiin suhtaudutaan entistä positiivisemmin ja
      ammattimaisemmin. Musiikin tekeminen lapsille on arvostettua ja musiikki puhuttelee
      kohderyhmää. Lapsia kuulijoina arvostetaan ja heidän mielipiteensä otetaan entistä
      paremmin huomioon. Lapsille tehdään nykyistä enemmän ammattimaista musiikkia ja
      lastenmusiikin toiminta kattaa kaikki tässä visiossa mainitut osa-alueet.

Rytmimusiikin kulutuksen kotimaisuusaste on korkea
      Rytmimusiikin kulutuksen kotimaisuusaste on pysynyt korkealla i. Kotimainen elävä
      musiikki soi edelleen ravintoloissa, klubeissa ja tanssipaikoilla ympäri maata, yhä
      useammin myös konserttisaleissa. Tanssi- ja iskelmämusiikin suuren suosion takia
      tanssilavakulttuuri kukoistaa, klubit ja ravintolat työllistävät runsaasti muusikoita ja
      kotimainen musiikki soi mediassa. Kotimainen pienimuotoinen klubitoiminta vetää
      yleisöä ja areenakonsertit täydentävät klubien tarjontaa. Kotimaiset levyt myyvät
      hyvin.

Rytmimusiikin ammattimaiset toimijat ovat organisoituneet tehokkaiksi toiminnallisiksi
yksiköiksi
      Vuonna 2010 rytmimusiikin alan lukemattomia eri tyylilajeja edustavat toimijat
      tekevät kaikkia hyödyttävää yhteistyötä, näkevät yhteiset tavoitteensa ja pystyvät
      yhdessä saamaan aikaan alaa kokonaisuudessaan hyödyttävää ja piristävää positiivista
      kehitystä. Rytmimusiikin alan toimijoiden liiketoimintaosaaminen, vaativien sopimus-
      ja neuvottelukäytänteiden hallinta sekä hallinnointiosaaminen ovat entisestään
      parantuneet. Rytmimusiikin kannalta tärkeät tavoitteet otetaan huomioon kaikissa
      musiikkipoliittisesti tärkeissä päätäntäelimissä

Musiikin tyylilajeja yhdistellään ennakkoluulottomasti
       Nuoret osaajat hallitsevat monia tyylilajeja eivätkä anna musiikillisten raja-aitojen
       kahlita ilmaisuaan. Taiteilijoiden perinnetietoisuus yhdistyy avarakatseiseen
       suvaitsevaisuuteen, jolloin musiikin tyylilajien välinen raja on kuin veteen piirretty
       viiva. Myös instituutiot ja orkesterit tekevät runsaasti tyylilajien ja taidelajien välisiä
       luovia produktioita.

Valtion kulttuurimäärärahojen osuus on 0,4% Suomen bruttokansantuotteesta
       Vuonna 2010 taiteeseen panostetaan Suomessa lähes yhtä vahvasti kuin tieteeseen.
       Kulttuurimäärärahojen osuus on 0,4% Suomen bruttokansantuotteesta. Kulttuurin
       määrärahoja on yhä enemmän siirretty veikkausvoittovaroista valtion budjettiin ja
       rytmimusiikki on päässyt yhä laajemmin kulttuurin tuen piiriin. Taiteellisesti
       korkeatasoista rytmimusiikkia tuetaan opetusministeriön hallinnonalalla yhä enemmän


                          -8-
       jakamalla taiteen tukemiseen allokoituja, lakiin perustuvia budjettivaroja sekä
       harkinnanvaraisia avustuksia. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalta tuetaan
       laajalti musiikkiyrittäjyyttä ja rytmimusiikin liiketoimintaa sekä musiikin
       vientiponnistuksia.


Esittävä rytmimusiikki 2010
Yleisöllä on mahdollisuus kuulla laadukasta rytmimusiikkia eri puolilla maata
       Vuonna 2010 yleisöllä on mahdollisuus säännöllisesti kuulla laadukkaiden
       rytmimusiikkiyhtyeiden esiintymisiä eri puolilla maata. Tanskan mallin mukainen
       subventoitu klubitukijärjestelmä takaa laadukkaan musiikin alueellisen saatavuuden.
       Valtio ja kunnat osallistuvat uudenlaisen, pienien rakenteiden varassa toimivan
       klubitukijärjestelmän rahoitukseen yhteensä vähintään 10 miljoonalla eurolla
       vuodessa. Dynaamisille pienyhtyeille jaettava klubituki lisää merkittävästi kuntien
       alueellista, ihmisläheistä kulttuuritarjontaa. Klubeissa musiikkiesitykset alkavat
       soveltuvin osin jo alkuillasta, jotta yleisö ei joudu kohtuuttomasti valvomaan
       musiikkia kuullakseen.

Musiikin aluekeskukset kanavoivat tukea rytmimusiikin toimijoille eri puolilla Suomea
      Rytmimusiikin konserttitoimintaa koordinoivat ja alueellisten tukien jakamiseen
      osallistuvat musiikin aluekeskukset toimivat aktiivisesti kasvukeskuksissa eri puolilla
      maata.

Rytmimusiikin orkestereilla on 100 julkisin varoin subventoitua henkilötyövuotta
      Eri puolilla maata vakinaisesti toimivat, eri tyylilajeja edustavat
      rytmimusiikkiorkesterit rikastavat Suomen alueellista musiikkitarjontaa. Teatteri- ja
      orkesterilain piirissä toimivilla rytmimusiikkiyhtyeillä on käytössään vähintään sata
      julkisin varoin subventoitua henkilötyövuotta.

Ammattimuusikoiden työtiloja on tarjolla kohtuuhintaan kaikkialla maassa
     Kohtuuhintaisia ammattimuusikoiden työ- ja harjoitustiloja on tarjolla kaikkialla
     maassa, myös pääkaupunkiseudulla, jossa vuokrataso on korkea. Työtiloja
     subventoidaan julkisella tuella. Työtiloista koituu hyötyä koko toimialalle, kun
     konsertteihin valmistettavien ja äänitteille tallennettavien esitysten laatu nousee ja
     yleisö saa kuullakseen yhä ammattitaitoisempaa musiikkia.

Rytmimusiikin kansallinen esitysfoorumi on toiminnassa Helsingissä
      Keskeisellä paikalla Helsingissä toimii korkeatasoinen rytmimusiikin kansallinen
      esitysfoorumi, jonka isäntänä toimii UMO Jazz Orchestra. Tässä 300-800
      -paikkaisessa klubissa yleisön on mahdollista kuunnella laadukkaita, eri tyylisiä
      musiikkiesityksiä rytmimusiikille suunnitellussa akustisessa tilassa. Kansallisella
      esitysfoorumilla voivat esiintyä korkeatasoiset alueelliset yhtyeet ja kansainväliset
      vierailijat. Klubi saa julkista tukea voidakseen ylläpitää monipuolista, korkeatasoista
      esiintyjäprofiilia. Samassa kiinteistössä toimii muitakin yhtyeitä, järjestöjä ja yrittäjiä,
      käytössä on myös studio ja mahdollisesti muusikoiden yhteisiä työtiloja.

Rytmimusiikkia esitetään laajalti myös konserttisaleissa
      Klubien, ravintoloiden ja kaljatelttojen lisäksi dynaaminen ja laadukas rytmimusiikki
      kuuluu aikaansa seuraavien taideinstituutioiden ja kulttuuritalojen vakio-ohjelmistoon.


                         -9-
       Rytmimusiikin konsertteja pystytään järjestämään myös konserttisaleissa ilman
       kohtuutonta taloudellista riskiä korkeiden vuokrien muodossa.

Musiikkia esitetään kohtuullisella äänenvoimakkuudella
       Musiikin änenvoimakkuus saadaan pidettyä yleisön ja esiintyjien edun mukaisella
       turvallisella tasolla. Kaikessa musiikin esittämisessä otetaan huomioon
       kuulonsuojelun näkökohdat. Muusikot, miksaajat, tiskijukat, äänimiehet, managerit
       sekä konserttisalien, festivaalien ja klubien organisaattorit tiedostavat musiikin
       liiallisen äänenpaineen haitalliset vaikutukset kuuloon. Musiikin esitystilojen
       suunnittelussa otetaan huomioon rytmimusiikin esittämisen akustiset vaatimukset.
       Tieto korvatulppien käytön mahdollisuudesta on lisääntynyt entisestään. Kaikessa
       musiikin alan koulutuksessa painotetaan kuulonsuojelun tärkeyttä. Yleisö ja esiintyjät
       voivat toimia musiikin parissa turvallisissa olosuhteissa ilman pelkoa kuulovaurioista.


Rytmimusiikin liiketoiminta 2010
Rytmimusiikki on Suomelle tärkeä liiketoiminnan alue
      Vuonna 2010 Rytmimusiikki on tärkeä liiketoiminnan alue. Musiikkitarjonta on
      monipuolista ja kattavaa. Konsertit, klubit ja festivaalit luovat ympärilleen muuta
      liiketoimintaa ja aikaansaavat alueellista kasvua. Musiikkiviennin vetäminen on
      herättänyt myös musiikin kotimaisen kysynnän uuteen nousuun ja musiikkiteollisuus
      on muotoutunut merkittäväksi osaksi Suomen liiketoimintaa.

       Esittävän ja äänitetyn musiikin tarjonta on monipuolista ja kattavaa. Lahjakkuudet
       nousevat esiin monipuolisesta musiikin kirjosta. Pienet levy-yhtiöt täydentävät suurien
       yhtiöiden tarjontaa.

       Suomalaisen megatähden levyjä on myyty vähintään 10 miljoonaa kappaletta.
       Megatähden vanavedessä yhä useampi artisti ja yhtye menestyy maailmalla. Suomi
       myy ääni- ja kuvatallenteiden tuotanto-osaamista megatähdille. Suomessa toteutuvat
       tuotannot luovat uusia mahdollisuuksia paikallisille säveltäjille, muusikoille, studioille
       ja muille alihankkijoille.

       Yritykset pystyvät toimimaan liiketaloudellisesti kannattavasti rytmimusiikin alueella
       Suomessa. Yhä useammat ammattimaiset rytmimuusikot pystyvät elättämään itsensä
       musiikin tekemisellä. Alan olosuhteet ja infrastruktuuri Suomessa toimivat
       kasvualustana tulevaisuuden menestyjille.

Äänitemyynnin volyymi on kasvanut 15% nykyisestä
      Vuonna 2010 äänitemyynnin volyymi on kasvanut 15% nykyisestä ii. Liiketoimintaa
      uhannut laiton kopiointi, piratismi ja vertaisjakelu on saatu vähenemään merkittävästi.
      Äänitteiden kuunteleminen ja omistaminen kiinnostavat edelleen kuluttajia iii.
      Äänitteiden ja kuvatallenteiden myynnin arvonlisäveroprosentti on 8% nykyisen 22
      prosentin sijaan. Äänitemyynnin kotimaisuusaste on 60%, joka on kansainvälisesti
      verraten korkea luku.

Uudet musiikkiliiketoiminnan alueet ovat laajentuneet
      Vuonna 2010 musiikin verkkojakelu on merkittävä tulonlähde taiteilijoille, musiikin
      tuottajille ja kustantajille. Äänitetyn musiikin laillinen verkkojakelu täydentää


                        - 10 -
       perinteistä levymyyntiä. Yksittäisten kappaleiden ostaminen verkosta on kuluttajalle
       halvempaa kuin koko levyn hankkiminen, mikä pienentää ostokynnystä ja saa yhä
       useammat ostamaan musiikkia kuunneltavakseen. Massojen suosikit myyvät parhaiten
       myös netissä, mutta verkkojakelun avulla pystytään myymään musiikkia myös entistä
       pienempiin kohderyhmiin ympäri maailmaa jakautuneille kuluttajille. Tämä avaa
       uusia mahdollisuuksia myös pienyhtiöille ja yksittäisille taiteilijoille. Vuonna 2010
       verkosta saa laillisesti ostaa kaikki äänitteet, joita on kautta aikojen tehty.

       Mukana kannettavat mediasoittimet ovat yleistyneet ja matkapuhelimissa käytetään
       yhä enemmän CD-tasoisia mastersoittoääniä (alkuperäinen levytys kuuluu
       soittoäänenä). Äänitetyn musiikin ostaminen ja striimaus iv matkapuhelimissa ja
       muissa mobiililaitteissa kuunneltavaksi on yleistynyt laitteiden teknisten
       ominaisuuksien parannuttua merkittävästi. Soittoäänien liiketoiminnan
       maailmanlaajuinen arvo on kasvanut huomattavasti ja on kuusi miljardia dollaria
       vuonna 2010 v.

       Lisääntynyt kuvallinen, visualisoitu musiikki (DVD-julkaisut, tietokonepelit) tuottaa
       lisätuloa yrityksille ja taiteilijoille. Musiikkia käytetään laajalti tietokonepeleissä.

       Laajakaistayhteyksien hintojen alennuttua laajakaistainen internet-yhteys vi on
       70%:lla kotitalouksista, mikä on tehnyt mahdolliseksi äänitteiden uudenlaisen
       kuuntelun ja entistä paremman hallinnoinnin kotioloissa. Uudet kulutustottumukset
       luovat uutta kysyntää musiikin perinteisen kysynnän lisäksi.


Rytmimusiikin vienti 2010
Suomen musiikkiviennin vuotuinen arvo on 45 miljoonaa euroa
     Suomalainen musiikkiteollisuus on saanut vetoapua siitä, että suomalaisen
     megatähden levyjä on myyty maailmalla 10 miljoonaa levyä. Musiikkivienti nähdään
     tärkeänä, kehittyvänä liiketoiminnan alueena, jonka edellytyksiä on syytä monin
     tavoin tukea. Potentiaalisille menestyjille on tarjolla apua, markkinointiosaamista sekä
     tuntuvaa tukea maailman valloituksen alkutaipaleella. Suomen musiikkiviennin
     vuotuinen arvo on kasvanut vuoden 2003 20 miljoonasta eurosta vii 45 miljoonaan
     euroon vuonna 2010.

Vientitukea myönnetään myös muille kuin myyntimenestyksille
       Vientitukea myönnetään moniarvoisesti eri tyylilajeille, jotta musiikin monipuolisuus
       ja diversiteetti säilyvät. Vientirakenteiden sekä yhteismarkkinointitoimenpiteiden
       lisäksi tuetaan operatiivista toimintaa kuten kiertueita ja muita artistiesittäytymisiä.
       Musiikkialan ammattilaiset pystyvät tehokkaasti käyttämään hyödykseen myös yritys-
       ja toimijakohtaisia vientitukia, joiden avulla he pystyvät tehostamaan mm.
       tuotekehittelyä, kansainvälistä verkostoitumista ja markkinointia sekä palkkaamaan
       avainhenkilöitä.

       Opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön
       Kulttuurivienti -hanke on vuoteen 2010 mennessä toteutettu suunnitellussa
       laajuudessaan. Vientitukea rytmimusiikin toimijoille koordinoivat muiden muassa
       Music Export Finland Association ry, Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus, Esittävän                        - 11 -
       ja luovan säveltaiteen edistämiskeskukset, Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä
       Opetusministeriö.

Suomi vie myös äänitteiden tuotanto-osaamista
      Suomessa tehdään musiikkitallenteita (levyt, kuvaäänitteet) myös
      ulkomaisille artisteille. Monet kansainväliset megatähdet tulevat Suomeen tuottamaan
      levyjä, koska suomalainen tuotanto-osaaminen on erittäin korkealaatuista.
      Suomalaiset tuottajat työstävät myös kansainvälisten ammattilaisten musiikkia. Suomi
      nousee näin Ruotsin rinnalle rytmimusiikin tuotanto-osaamisen viennissä.
      Kansainväliset tuotannot aikaansaavat uusia mahdollisuuksia mm. kotimaisille
      säveltäjille, muusikoille ja tuottajille sekä erilaisille alihankkijoille.

Taiteilijat jakavat omaa musiikkiaan internetin kautta
        Taiteilijoille on kehitetty mahdollisuuksia jaella omaa musiikkiaan internetin kautta
        kohdeyleisöille ympäri maailman. Verkon yli on mahdollista myös löytää tarkat
        kohderyhmät äänitemyynnille ja tiedottaa toiminnasta tehokkaasti.


Musiikin tekijänoikeustulot 2010
Tekijöillä, esittäjillä ja tuottajilla on tekijänoikeudet, myös tietoyhteiskunnassa
        Taiteilijoiden ja tuottajien alkuperäiset tekijänoikeudet on turvattu. Tekijöiden ja
        taiteilijoiden tekijänoikeuksia hallinnoidaan valtaosin kollektiivisesti Teostossa ja
        Gramexissa, joiden asema on vahva. Musiikin kaupalliseen levittämiseen internetissä
        liittyvä problematiikka on ratkaistu, samoin pääosa piraatti- ja kopiointiongelmista.
        Tekijänoikeusdirektiivin mukainen tekijänoikeuslaki toimii oikeudenmukaisesti ja
        alan toimintaedellytyksiä parantavasti.

Ammattimaisten säveltäjien, sovittajien, sanoittajien ja muusikoiden on mahdollista saada
merkittävä osa toimeentulostaan tekijänoikeustuloista
       Musiikista maksettavat korvaukset kasvavat käytön suhteessa. Tekijänoikeustulot ovat
       merkittävä tulonlähde säveltäjille, sovittajille, sanoittajille ja muusikoille sekä
       musiikin tuottajille ja kustantajille. Tekijänoikeustuloista kanavoituu suurin osa
       tekijöille. Vähintään 200 ammattimaista musiikintekijää saa Teoston keräämiä
       tekijänoikeuskorvauksia yli 30.000 euroa vuodessa.

Muusikoilla on oikeus korvauksiin niiden ääni- ja kuvatallenteiden julkisesta käytöstä, joilla he
esiintyvät
      Nykyisin muusikoille kertyy Gramex-korvauksia vain äänilevyistä. CD-formaatti on
      kuitenkin pikku hiljaa syrjäytymässä kuvatallenteiden tieltä siten, että tulevaisuudessa
      yhä suurempi osa tallenteista sisältää sekä ääntä että kuvaa. Tästä syystä on tärkeää,
      että muusikoilla on jatkossa oikeudet kohtuullisiin Gramex-korvauksiin äänilevyjen
      lisäksi myös musiikkia sisältävien kuvatallenteiden julkisesta käytöstä.


Rytmimusiikin koulutus 2010
Kaikki keskeiset musiikin tyylilajit ovat musiikkioppilaitoksissa tasavertaisessa asemassa
       Vuonna 2010 rytmimusiikin koulutuksella on käytössään asianmukaiset tilat ja
       laitteet. Rytmimusiikin opettajakoulutus on tuottanut lisää ammattitaitoisia, päteviä


                         - 12 -
       opettajia, jotka työskentelevät korkealaatuisissa oppilaitoksissa kaikkialla maassa.
       Kaikkien rytmimusiikin koulutuksen järjestäjien antama koulutus on erittäin
       korkealaatuista. Arviointikäytänteet tukevat oppilaiden itsearviointia ja musiikillista
       kasvua.

Musiikkialan ammatillisesti suuntautunut koulutus vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin
      Vuonna 2010 ammatillisesti suuntautuneesta koulutuksesta viii valmistuvat
      työllistyvät hyvin ja sijoittuvat hyvin jatko-opintoihin. Laadukas ammatillisesti
      suuntautunut koulutus antaa opiskelijoille hyvät valmiudet sijoittua musiikkialan
      työelämän moninaisiin tehtäviin muusikoiksi, säveltäjiksi, tuottajiksi sekä erilaisiin
      musiikkialaa sivuaviin tehtäviin. Koulutuksen järjestäjien ennakointiosaaminen on
      kehittynyt niin, että koulutustarjonnalla pystytään entistä paremmin vastaamaan
      alueellisiin koulutustarpeisiin.

       Vuonna 2010 musiikkialan ammatillisesti suuntautunut koulutustarjonta vastaa
       koulutus- ja työvoimatarvetta. Ammatillisesti suuntautuneen musiikkialan
       koulutuksen kokonaismäärät eivät ole lisääntyneet nykyisestä toisella asteella,
       ammattikorkeakouluissa eivätkä yliopistossa. Rytmimusiikin tyylilajien ammatillista
       peruskoulutusta ja ammattikorkeakoulukoulutusta on tarjolla eri puolilla maata
       paikkakunnilla, joissa musiikkielämä on vireää.

       Rytmimusiikin tyylilajien koulutuksen suhteellinen osuus ammattikorkeakoulujen ja
       yliopiston musiikkialan koulutustarjonnasta on lisääntynyt ix. Yliopistotasoisen
       rytmimuusikkokoulutuksen volyymi on kaksinkertaistunut nykyisestä niin, että
       rytmimusiikin tyylilajien maisterikoulutuksesta valmistuu vuosittain vähintään 25
       opiskelijaa.

       Vuonna 2010 musiikkiteknologian koulutus on vahva osa koulutuskenttää.
       Perinteisen soiton- ja laulunopetuksen rinnalla opiskelijoille annetaan yhä paremmat
       valmiudet oman osaamisensa hyödyntämiseen työelämässä.
       Rytmimuusikon toimenkuvaan kuuluvat säveltäminen, sovittaminen ja sanoittaminen
       ovat luonteva osa opintoja musiikkioppilaitoksissa. Ammatillisissa opinnoissa ja
       korkeakouluissa on tarjolla esiintymiskoulutusta ja ura/artistivalmennusta sekä
       koulutusta musiikin tuottamiseen, markkinointiin ja kulttuuriyrittäjyyteen. Vuonna
       2010 edellä mainittujen alueiden koulutusta on saatavilla useimmissa
       musiikkioppilaitoksissa osana musiikkialan koulutuksen kaikkien koulutusasteiden
       ammatillisesti suuntautunutta koulutusta.

       Vuonna 2010 rytmimusiikin ammattilaiset voivat joustavasti täydentää
       ammattitaitoaan hakeutumalla suorittamaan näyttötutkintoja, tutkintotavoitteista
       aikuiskoulutusta, ammattitutkintoja tai erikoisammattitutkintoja sekä erilaisia
       ammattitaitoa kehittäviä lyhytkursseja eri puolilla maata.

       Vuonna 2010 koulutusasteiden työnjakoa ja erikoistumista on kehitetty yhteistyössä
       eri koulutusasteiden ja koulutuksen järjestäjien kesken.

Musiikkialan ammatillinen perustutkinto toimii hyvänä väylänä jatko-opintoihin ja työelämään
      Vuonna 2010 konservatorioiden tarjoama ammatillinen perustutkinto on kehittynyt
      monimuotoiseksi väyläksi jatko-opintoihin ja musiikkialan työelämään.
      Perustutkinnosta valmistuneet sijoittuvat keskimääräistä paremmin opiskelemaan


                        - 13 -
       ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kaikkien musiikkialan ammatillista
       peruskoulutusta antavien oppilaitosten koulutus on erittäin korkealaatuista.
       Perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat hyvin jatko-opintoihin ja alan ammattitöihin eri
       puolilla maata. Vuosittain musiikkialalla suoritetaan kymmeniä aikuisten
       näyttötutkintoja sekä ammatti- tai erikoisammattitutkintoja eri oppilaitoksissa.
       Ammattitaitoa täydentävää ja kehittävää koulutusta on saatavissa eri puolilla maata.

Ammattikorkeakoulujen työelämälähtöinen profiili ja korkea laatu ovat vakiintuneet
      Ammattikorkeakouluista valmistuneet sijoittuvat hyvin työelämään ja
      jatko-opintoihin. Rytmimusiikin alalla voidaan suorittaa ylempi
      ammattikorkeakoulututkinto x. Tutkintotavoitteissa aikuiskoulutuksessa suoritetaan
      vuosittain kymmeniä tutkintoja eri puolilla maata.

Yliopistotasoinen tutkimus kattaa laajasti rytmimusiikin tyylilajit
       Vuonna 2010 kaikissa musiikin keskeisissä tyylilajeissa on mahdollista saada
       yliopistotasoista koulutusta. Yliopistotasoinen tutkimus kattaa laajasti musiikin
       keskeiset tyylilajit. Rytmimusiikin ja sen vaikutusten tutkimusta rahoitetaan laajalti eri
       tieteenaloilla, kuten musiikki- ja kirjallisuustieteessä. Esittävän rytmimusiikin
       tutkimusta harjoitetaan eri yliopistoissa ja koulutusta kehitetään myös
       tutkimustulosten avulla. Rytmimusiikin arkistointia ja museointia tuetaan edelleen
       julkisista varoista.

Rytmimusiikin musiikkiopisto-opetus on laajentunut
      Vuonna 2010 harrastetavoitteista, taiteen perusopetuslain laajan oppimäärän mukaista
      rytmimusiikin perusopetusta on tarjolla kaikkialla maassa, kymmenissä
      musiikkiopistoissa. Pop/jazzmusiikin opetuksen kysyntä on edelleen suurta.
      Pop/jazzmusiikin ja kansanmusiikin koulutuksen osuus musiikin perusopetuksen
      laajan oppimäärän opetuksesta on kolminkertaistunut nykyisestä xi
      ja rytmimusiikin tyylilajeja pääaineenaan opiskelevia lapsia ja nuoria on maamme
      musiikkiopistoissa 6000xii. Vapaa säestys on pakollinen oppiaine kaikille klassisen
      musiikin pianonsoiton opiskelijoille ja rytmimusiikin tai vapaan säestyksen opetusta
      on tarjolla kaikille musiikkiopistojen oppilaille. Musiikkiopistojen arviointikäytänteet
      tukevat oppilaiden itsearviointia ja musiikillista kasvua.

Peruskoulun musiikinopetus on lisääntynyt
      Musiikin ja muiden taiteiden opetusta arvostetaan ja taideaineiden opetuksen
      luovuutta kehittävä vaikutus tunnustetaan. Tämän takia on katsottu tarpeelliseksi lisätä
      myös musiikin opetusta peruskouluissa. Ammattitaitoisten, koulutettujen opettajien
      antamalla rytmimusiikin tyylilajien opetuksella on kouluissa vahva asema.


Rytmimusiikki mediassa 2010
Musiikkitarjonnan monipuolisuus mediassa on lisääntynyt nykyisestä
       Vuonna 2010 mediassa soitetaan entistä monipuolisempaa rytmimusiikkia. Soittolistat
       eivät estä marginaalimusiikin pääsyä radioaalloille. Rytmimusiikin arvostus
       päämedioissa on merkittävästi parantunut. Rytmimusiikkia ja sitä sivuavia aiheita
       käsitellään lehdistössä laajalti myös kulttuuri- ja taloussivuilla. Rytmimusiikin
       korkeatasoiset kritiikit ovat lisääntyneet ja kriitikoiden joukko on kasvanut.
                         - 14 -
       Ammattitaitoiset toimittajat kirjoittavat rytmimusiikin keskeisistä tyylilajeista niiden
       omista lähtökohdista käsin.

Rytmimusiikin käyttö uusissa medioissa on kasvanut huomattavasti
      Musiikki saavuttaa uutta yleisöä uusien medioiden saavuttaessa uusia kohderyhmiä.
      Musiikin mediakäytön ehdot ja hinnoittelu ovat taiteellista tekemistä, tuotantoa ja
      myös kulutusta kannustavia, ja musiikin käyttämisestä verkossa on sovittu kaikkia
      osapuolia tyydyttävät periaatteet.

Julkisen palvelun media esittelee monenlaista rytmimusiikkia laajalti radiossa ja televisiossa
       Konserttitaltioinnit ovat yleistyneet ja kiinnostavat yleisöä kaikilla radio- ja
       televisiokanavilla. Katsojat osaavat vaatia radio- ja televisio-ohjelmilta laatua ja
       musiikki ohjelmissa kiinnostaa. Televisiossa näytetään yhä enemmän
       musiikkiohjelmia ja musiikki tuo lisäarvoa moneen muuhunkin ohjelmaan.
       Rytmimusiikkia kuullaan ja nähdään laajalti myös kulttuuriohjelmissa. Kaikki
       radiokanavat soittavat runsaasti kotimaista rytmimusiikkia.

       Median julkisen palvelun tehtävä on määritelty myös rytmimusiikin kannalta.
       Yleisradiolla on laajaa omaa rytmimusiikin studiotuotantoa sekä aktiivista konserttien
       tallennustoimintaa, joissa hyödynnetään ajanmukaisinta äänitysteknologiaa.
       Suomalainen rytmimusiikki leviää maailmalle yhä enemmän myös Yleisradion
       kansainvälisen ohjelmavaihdon kautta.


Rytmimusiikin apurahat 2010
Apurahoja myönnetään musiikin keskeisille tyylilajeille tasapuolisesti
      Vuonna 2010 apurahoja myönnetään musiikin keskeisille tyylilajeille tasapuolisesti.
      Rytmimusiikin alan taiteilijoiden kiinnostus toimia asiantuntijoina apurahojen jaossa
      on lisääntynyt ja säätiöiden sekä rahastojen toimikuntiin on saatu lisää rytmimusiikin
      asiantuntemusta. Rytmimusiikin alan toimijat osaavat anoa apurahoja aktiivisesti.

Viisi uutta ja merkittävää, nimenomaan rytmimusiikille apurahaa jakavaa yksityistä rahastoa tai
säätiötä on perustettu
       Vuonna 2010 rytmimusiikin taiteilijoiden mahdollisuudet saada apurahoja ovat
       lisääntyneet, kun apurahoja jakavien rahastojen resurssit ovat lisääntyneet ja uusia
       apurahoja jakavia rahastoja ja säätiöitä on perustettu.

Rytmimusiikin toimijoille jaettava vuotuinen apurahojen määrä on vähintään kaksi miljoonaa
euroa
      Vuonna 2010 apurahojen määrä on kasvanut niin, että yhä useampi rytmimusiikin alan
      muusikko, säveltäjä, sanoittaja ja tuottaja voivat päästä apurahoituksen piiriin.
      Jaettavien apurahojen määrä on kasvanut valtion, kuntien ja yksityisten säätiöiden
      piirissä.

Työskentely- ja sävellysapurahat sekä tilaussävellysten tuki ovat rytmimusiikin ammattilaisille
tärkeitä tulonlähteitä
       Vuonna 2010 yhä useampi suomalainen ammattimainen säveltäjä, sanoittaja, sovittaja
       ja muusikko pystyy keskittymään työhönsä apurahoituksen turvin. Yleisö saa näin
       kuullakseen yhä enemmän uutta rytmimusiikkia.


                        - 15 -
Rytmimusiikin harrastaminen 2010
Musiikin harrastamisen kansanterveydellinen merkitys yhteiskunnalle on ymmärretty
      Vuonna 2010 rytmimusiikin harrastustoiminnan kansanterveydellinen, työkykyä ja
      henkistä hyvinvointia lisäävä vaikutus on tiedostettu ja tutkimuksin todettu. Kulttuurin
      tarjontaa on lisätty ja musiikin harrastamista suositaan sen kaikissa muodoissaan.
      Musiikki pidentää elämänkaarta, virkistää ja antaa voimaa arkeen, purkaa jännitteitä ja
      tuo laatua elämään!

Rytmimusiikin harrastamisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet
      Vuonna 2010 rytmimusiikin harrastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet ja yhä useampi
      suomalainen soittaa jotakin instrumenttia tai harrastaa laulamista xiii.
      Harrastuspohjaisten kuorojen ja orkesterien toiminta on vilkasta, ja myös
      rytmimusiikki kuuluu luontevana osana ohjelmistoon. Vuonna 2010 yhä useampi
      ilmoittaa musiikin harrastuksekseen ja musiikin järjestäytyneitä harrastajia on
      Suomessa 150000 xiv.

Yleisö- ja kulttuurikasvatuksen tuloksena rytmimusiikin asema on vahvistunut
       Vuonna 2010 rytmimusiikin kuuntelijoita on entistä enemmänxv. Festivaaleilla
       käyminen ja äänitteiden sekä radion kuuntelu ovat lisääntyneet, ja konsertissa
       ilmoittaa käyneensä vuoden aikana 45% suomalaisista xvi. Musiikin laadun
       parantuessa ja kansalaisten ostovoiman lisääntyessä kuluttajat käyttävät
       kulttuuripalveluihin entistä enemmän rahaa. Levy- ja soitinkaupat sekä näiden
       oheispalvelut menestyvät. Musiikin passiivisen ja aktiivisen harrastamisen
       lisäännyttyä rytmimusiikin yleisöpohja on laajentunut entisestään.
                        - 16 -
3. Rytmimusiikin mahdollisuudet ja uhat
Rytmimusiikin vahvuudet
Korkea osaaminen, dynaamisuus ja luovuus, kaupallinen potentiaali ja matalat rakenteet

       Rytmimusiikin muusikoiden osaaminen on lisääntynyt huimasti viime vuosina.
       Maamme jazzmuusikot edustavat tällä hetkellä maailman huippua. Myös
       kansanmuusikoiden laadukkaat esitykset niittävät mainetta ulkomailla. Rockmusiikin
       kasvavat myyntiluvut kertovat musiikin dynaamisuudesta sekä parantuneesta myynnin
       ja markkinoinnin tehokkuudesta. Kotimainen rytmimusiikki kiinnostaa kuluttajia.
       Rytmimusiikin dynaamiset ja luovat muusikot luovat tarvittaessa itse omat
       markkinansa tai valtaavat uusia markkina-alueita.

       Rytmimusiikin osaamispotentiaalia on maassamme vielä runsaasti hyödyntämättä.
       Rytmimusiikki soi yleensä lukuisten pienyhtyeiden voimin lähellä ihmisten normaalia
       elinpiiriä. Tukea kannattaa suunnata suoraan taiteilijoille ja klubeille, jolloin tuki
       suuntautuu itse musiikkiin lähelle yleisöä eikä tiloihin tai oheispalveluihin.

Rytmimusiikin suurimmat haasteet
Rytmimusiikin kansallisen merkityksen epäselvyys, toimijoiden yhteisen näkemyksen puute,
puutteellinen myyntiosaaminen ja muuttuvat toimintaympäristöt

       Rytmimusiikin asemaa Suomen imagon ja luovan tulevaisuuden rakentamisessa ei
       vielä ole maassamme täysin ymmärretty. Rytmimusiikilla voi olla maamme
       menestyksessä keskeinen sija, mikäli alan toimintaedellytyksistä yhdessä
       huolehditaan. Ruotsin valtio tunnustaa ruotsalaisten pop-yhtyeiden menestyksen
       merkityksen Ruotsin talouselämälle, mutta Suomessa kulttuurin ja
       kulttuuriteollisuuden osaamisen hyödyntäminen on pahasti kesken.
       Rytmimusiikin alan toimijat ovat pieniä ja edustavat hyvin eri tyylisiä musiikin
       alueita. Toimijoiden puutteellinen yhteistyökyky ja yhteisen näkemyksen puute voivat
       hidastaa alan yhteistä kehitystä.

       Musiikkialan muuttuvat toimintaympäristöt ja kulutustottumukset aiheuttavat haasteita
       alan kaikille toimijoille. Musiikin myynti- ja markkinointiosaamista on kehitettävä ja
       kulttuuriyrittäjyyttä tuettava. Laaja-alainen ammattitaito ja kyky uudistua ovat
       rytmimusiikin alalla välttämättömiä ominaisuuksia.

Rytmimusiikin suurimmat mahdollisuudet
Rytmimusiikin kansallisen merkityksen havaitseminen, kansainvälinen menestys, muuttuva
kulttuurikäsitys ja satsaaminen julkiseen tukeen

       Rytmimusiikin kansainvälisestä menestyksestä voi tulla Suomen kansallisen
       identiteetin kohottaja ja itsetunnon nostaja, jonka vaikutukset näkyvät muuallakin
       talouselämässä. Suomen tunnettuus kulttuurimaana ja kauppakumppanina voi saada
       rytmimusiikista uutta lisäarvoa. Maailmalla menestyvät kotimaiset osaajat herättävät
       kiinnostuksen rytmimusiikin alaan Suomessa ja ulkomailla, ja avaavat tietä uusille
       kyvyille. Suurten kaupallisten menestysten kautta maassamme herää laaja-alainen
       kiinnostus alan toimintaedellytysten turvaamiseen.                        - 17 -
       Perinteinen käsitys taiteen ja viihteen selkeästä rajasta ei enää päde ja rytmimusiikki
       otetaan laajemmin valtion ja kuntien kulttuurituen piiriin. Tällöin alan ammattimainen
       toiminta helpottuu ja palvelee paremmin Suomen kulttuurisia päämääriä. Musiikki luo
       ympärilleen muuta liiketoimintaa ja saa aikaan alueellista kasvua.

Rytmimusiikin suurimmat uhat
Yleiset kielteiset asenteet klubeissa ja ravintoloissa soittamiseen, länsimaisen klassisen musiikin ja
rytmimusiikin vastakkainasettelu, musiikkitarjonnan liiallinen yksipuolistuminen ja yhteiskunnan
taloudellinen lama

       Ravintolatoiminnan näkeminen vain humalahakuisena ja ravintolamusiikin
       käsittäminen kaikin tavoin kielteisenä ja kulttuurivastaisena ilmiönä on
       vanhanaikainen asenne, josta on syytä jo luopua. Ravintoloiden ja klubien oma ja
       yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteuttama kulttuuritarjonta opettaa
       suomalaisille eurooppalaista ravintolakulttuuria, johon kuuluvat myös maltilliset
       juomatottumukset. Kulttuurista voi nauttia muuallakin kuin kulttuuri-instituutioissa.

       Länsimaisen klassisen musiikin ja rytmimusiikin vastakkainasettelu tai klassisen
       musiikin menestyksen ja julkisen rahoituksen kadehtiminen ei johda mihinkään.
       Klassisen musiikin korkeatasoiset taitajat ovat kannuksensa ansainneet, ja klassinen
       musiikki on Sibeliuksen menestyksen siivittämänä nostettu kansakunnan kaapin
       päälle. Yhteistyö ja vuorovaikutus musiikin tyylilajien välillä johtaa uutta luovaan
       ilmapiiriin.

       Musiikkitarjonnan liiallinen yksipuolistuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa
       kuluttajalle ei ole tarjolla vaihtoehtoja. Musiikin myynnin ja levityskanavien liiallinen
       keskittyminen voi johtaa musiikkitarjonnan kapenemiseen ja yksipuolistumiseen sekä
       marginaalimusiikin tuhoon. Luova musiikin tekeminen lähtee mahdollisuudesta
       kokeilla ja yhdistellä erilaisia elementtejä ennalta-arvaamattomalla tavalla. Liian
       laskelmoidusta musiikkielämästä voi olla seurauksena luovuuden rappiotila.

       Koska rytmimusiikki toimii pääasiassa yksityisellä rahoituksella, vaikuttaa
       yhteiskunnan taloudellinen lama aina muusikoiden työtilaisuuksia vähentävästi.
       Laman aikana yritykset saattavat vähentää yritysjuhlia ja asiakastilaisuuksia, joissa
       muusikot myös työllistyvät. Myös ravintolassa käynti vähenee. Kärjistäen voisi sanoa
       rytmimusiikin alan taiteellisen toiminnan olevan nykyisin kaljan myynnin
       suhdanteiden armoilla.
                         - 18 -
5. Musiikkialan työelämän kehitys ja rakenne
      Lyhennelmä musiikkialan ammatillisen koulutuksen määrällistä ja laadullista
      kehitystä arvioineen työryhmän raportin luvusta 4 vuodelta 2002 xvii.

Musiikkialan työelämän kehityspiirteitä viime vuosisadalta nykypäivään

Historiaa
      Ammattimuusikon työ yleistyi Suomessa 1900-luvun alussa. Jo silloin toimi
      ammattimaisia sinfoniaorkestereita, joiden palveluksessa oli vakinaisia muusikkoja.
      Myös kahviloissa esiintyi vakinaisesti muusikkoja. Paikalliset pelimannit tai muut
      soittivat yleensä oman toimensa ohella erilaisissa tilaisuuksissa.

      Muusikoille syntyi uusia työtilaisuuksia, kun mykkäelokuva yleistyi. Kieltolain
      kumoutumisen jälkeen vuonna 1932 ravintolatanssit levisivät maaseudullekin.
      (Nikkonen 2002, 60.) Tanssipaikoilla siirryttiin ennen toista maailmansotaa
      käyttämään ammattimuusikoita. Toisen maailmansodan jälkeen erityisesti
      ”keikkamuusikoille” alkoi otollinen aika. Kaikkialla lavoilla ja ravintoloissa
      järjestettiin tansseja, muusikoilla oli työtä tarjolla runsaasti ja tanssipaikkoja
      rakennettiin kaikkialle maahan. Sodan jälkeen muusikkoja työllistyi
      äänilevytuotannossakin jonkin verran. Kun televisiotoiminta alkoi, muusikoille tuli
      lisää palkallisia työtilaisuuksia pääkaupunkiseudulla.

      Rock alkoi yleistyä Suomessa 1950-lopussa ja erityisesti 1960-luvun lopulla. Elävän
      tanssimusiikin tarve pieneni määrällisesti paljon 1980- ja 1990-luvuilla. Kuitenkin
      nykypäiviin asti tanssimusiikki laajasti käsitettynä on ollut ja on edelleen yksi
      keskeisiä muusikkojen tulonlähteitä. Äänilevyille tallennettu rytmimusiikki vahvistaa
      tanssi-, iskelmä- ja rockmusiikin asemaa Suomessa. Suomessa myytävistä äänilevyistä
      samoin kuin yleisradiotoiminnassa esitetyistä kappaleista noin puolet on kotimaista
      musiikkia.

      Orkesteritoiminta kehittyi verkkaisesti Suomessa ennen toista maailmansotaa.
      Helsingissä, Turussa, Vaasassa, Tampereella, Viipurissa ja eräissä muissakin
      kaupungeissa ammattimuusikot olivat organisoituneet soittajistoiksi,
      kaupunginorkestereiksi. Orkesteritoiminta laajentui voimakkaasti Suomessa 1970-,
      1980-ja 1990-luvuilla. Muusikkojen määrä kasvoi huomattavasti. Nykyisin Suomi on
      orkesterien ja muusikkojen määrän suhteessa väkilukuun maailman johtavia maita.

Musiikkialan työelämän nykytila

      Musiikkialan työelämä koostuu pääosin musiikin opettajan ja muusikon työtehtävistä
      sekä niitä sivuavista muista töistä. Työllistäviä tahoja ovat muun muassa
      sinfoniaorkesterit, oopperatoiminta sekä puolustusvoimat ja Suomen
      evankelis-luterilainen kirkko. Nykyisin erilaisissa tehtävissä toimivat ammattitaitoiset
      freelance-muusikot työllistyvät myös teattereissa, klubeissa, ravintoloissa, erilaisessa
      musiikin tallentamistyössä ja muissa tehtävissä. Tanssimusiikin esittämisessä
      tanssipaikoilla ja ravintoloissa työtä on edelleen tarjolla melko paljon, mutta kuitenkin
      vähemmän kuin neljännesvuosisata sitten. Suomalaista musiikkia viedään nykyisin
      ulkomaille paljon aiempaa enemmän. Vienti on kuitenkin vain murto-osa tuonnista.                        - 19 -
      Kansainvälinen musiikkimaailma työllistää muusikoita maamme rajojen ulkopuolella
      jonkin verran, mutta vastavuoroisesti ulkomaalaisia muusikoita työskentelee
      Suomessa. Suomalaisten äänilevyjen vienti ja tekijänoikeustulot ovat kumpikin
      toistaiseksi vaatimattomalla tasolla, jos niitä verrataan levyjen tuontiin ja ulkomaille
      maksettaviin tekijänoikeuskorvauksiin.

      Opetusministeriön asettaman, musiikkialan ammatillisen koulutuksen määrällistä ja
      laadullista kehitystä vuonna 2002 arvioineen työryhmän selvityksen mukaan
      musiikkiala työllistää tällä hetkellä väkeä siten, että kokonaismääräksi kertyy vajaat
      10 000 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien tarkka arviointi on mahdotonta, sillä alan
      työkenttä on hyvin sirpaleinen ja nopeasti muuttuva. Kaikista musiikkialan
      henkilötyövuosista noin 40 prosenttia on opetustehtäviä ja 60 prosenttia muusikon
      töitä. Kaikista muusikon töistä noin puolet edellyttää klassisen musiikin, puolet pop-
      ja jazzmusiikin osaamista. Valtaosa muusikon vakinaisista työsuhteista edellyttää
      klassisen musiikin korkeatasoista osaamista, kun taas yksityissektori työllistää ennen
      kaikkea pop- ja jazzmusiikin eritasoisia osaajia. Klassisen musiikin muusikoille ja
      laulajille työtä on tarjolla yhteensä noin 1 500 henkilötyövuotta orkestereissa,
      oopperatoiminnassa, teattereissa ja festivaaleilla. Pop- ja jazzmuusikoiden
      henkilötyövuosien arviointi on vaikeampaa, mutta muusikon työtä voidaan arvioida
      olevan tarjolla yksityisellä sektorilla noin 2 000 henkilötyövuotta. Koulutetun
      työvoiman osuus tanssi-, iskelmä- ja rockmuusikoista on edelleen melko alhainen.

      Musiikkialan työelämä kokonaisuudessaan perustuu suureksi osaksi yhteiskunnan
      taloudelliseen tukeen. Miltei kaikki musiikin opetus saa julkista tukea.
      Orkesteritoiminta, ooppera ja teatteri saavat niin ikään suurimman osan tuloistaan
      yhteiskunnalta. Pääosa muusta musiikin esitystoiminnasta on julkisen rahoituksen
      ulkopuolella ja siten riippuvaista omasta kaupallisesta menestyksestään. Eräät tähän
      kytkeytyvät kansainväliset trendit, kuten toimintojen keskittyminen ja
      ketjuuntuminen, saattavat muodostua vastaisuudessa uhkatekijäksi.

Musiikki- ja muiden kulttuuri-instituutioiden nykytila

      Ammattiorkestereiden ja -yhtyeiden valtionrahoitus muutettiin harkinnanvaraisesta
      lakiin perustuvaksi vuonna 1992. Vuoden 1993 alusta voimaan tullut teatteri- ja
      orkesterilaki (730/92) ja vuonna 1992 säädetty laki opetus- ja kulttuuritoimen
      rahoituksesta (705/92) määrittelevät sinfoniaorkestereiden valtionosuuden
      laskentaperusteet, joiden pohjana on orkestereiden henkilötyövuosien määrä. Lain
      suotuisa vaikutus näkyy myös orkestereiden päätoimisten vakanssien määrän
      kasvussa. Niiden määrä on kaksinkertaistunut vuosina 1975–2002.

      Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuului vuonna 2000 kaikkiaan 24 orkesteria.
      Orkestereiden menoista 20–39 prosenttia kattoi lakisääteinen valtionosuus. Yhteensä
      orkestereiden valtionosuudet olivat 10,8 miljoonaa euroa (64 milj. mk). (Tilastokeskus
      2002, 237) Vuonna 2001 sinfoniaorkesterien menot olivat yhteensä 49,8 miljoonaa
      euroa (296,6 milj. mk), josta palkkaus- ja sosiaalikustannusten osuus oli 78 prosenttia.
      Julkisia avustuksia sinfoniaorkesterit saivat yhteensä noin 37,1 miljoonaa euroa (221
      milj. mk). Kuntien osuus orkestereiden menoista oli 61 prosenttia ja valtion 25
      prosenttia. (Suomen Sinfoniaorkesterit ry 2002, 32–33.). Orkestereiden omien tulojen
      osuus koko tulobudjetista on ollut viime vuosina keskimäärin 14 prosenttia.
                        - 20 -
      Suomen Kansallisoopperalla oli vuonna 2000 yhteensä 347 omaa esitystä, joissa oli
      lähes 225 000 kuulijaa. Ympäristökuntien osuus rahoittajana on kasvanut ja valtion
      suhteellinen osuus on merkittävästi pienentynyt. Vuonna 2000 valtion tuki myytyä
      oopperalippua kohden oli 101 euroa ja kuntien 18 euroa.

      Rytmimusiikin alueella on hyvin vähän julkista tukea nauttivia instituutioita.
      Esittävän säveltaiteen puolella näitä ovat vain jazzorkesteri Umo Jazz Orchestra ja
      kansanmusiikkiyhtye Tallari, joiden yhteenlaskettu työllistävä vaikutus on 32
      henkilötyövuottaxviii. Harkinnanvaraista orkesterilain ulkopuolista valtion tukea
      myönnetään rytmimusiikin yhtyeille jonkin verran. Rytmimusiikin alueen taiteellisesti
      ja yhteiskunnallisesti merkittävä esitystoiminta tapahtuu Suomessa pääosin yksityisin
      varoin, joskin jazz- ja kansanmusiikin taiteilijoita on viime vuosina tuettu entistä
      enemmän apurahoin.

      Rytmimusiikin osuus vuosittaisesta äänitemyynnistä on jo pitkään ollut 90 prosenttia.
      Äänitteitä on myyty vuosittain noin 12 miljoonaa kappaletta. Vuodesta 2000 tuli
      suomalaisen popmusiikin viennille uusi läpimurtovuosi, kun kolme yhtyettä – HIM,
      Bomfunk MC´s ja Darude – keräsi laajalti suosiota ulkomailla. Äänitekaupan
      keskeisiksi kysymyksiksi ovat nousseet piratismi ja erityisesti laiton kopiointi
      Internetin kautta. Vuonna 2000 tyhjien cd-levyjen myynti kasvoi 86 prosenttia ja
      vuoden 2001 alkupuoliskolla äänitettyjen levyjen myynti kääntyi laskuun
      ensimmäisen kerran 1990-luvun alun jälkeen. (Tilastokeskus 2002, 238.)
      Äänitemyynnin kassavirroista valtaosa kulkeutuu muille kuin taiteilijoille itselleen.

Musiikki harrastuksena

      Vuoden 1999 ajankäyttötutkimuksen mukaan 38 prosenttia yli 15-vuotiaista oli käynyt
      konsertissa viimeksi kuluneen vuoden aikana ja 7 prosenttia oopperassa. Korkea
      koulutustaso ja sosioekonominen asema lisäävät musiikkitilaisuuksiin osallistumista.
      Nuoret ja nuoret aikuiset (15–24-vuotiaat) käyvät useammin konserteissa ja
      keski-ikäiset (45–64-vuotiaat) puolestaan oopperassa. (Tilastokeskus 2002, 240.)

      Luovista taideharrastuksista valokuvauksen jälkeen soittaminen, kuvataiteet ja
      kirjoittaminen ovat suosituimpia taideharrastuksia vähintään 10 vuotta täyttäneiden
      keskuudessa. 14 prosenttia vastaajista harrastaa soittamista ja 6 prosenttia laulamista.
      Lauluharrastuksessa ei ole sukupuolten välisiä eroja. (Tilastokeskus 2001,15.)
                       - 21 -
6. Jatkotoimet
       Rytmimusiikki 2010 -visiossa mainittujen päämäärien saavuttaminen vaatii
       määrätietoista ja suunnitelmallista toimintaa sekä eri toimijoiden hyvää yhteistyötä.
       Luovuuden edellytyksiä on vaalittava julkisen ja yksityisen sektorin yhteisyössä.

Ehdotuksia toimintamalleiksi
       Seuraavassa esitetään eräitä ehdotuksia toimintamalleiksi eri asiakokonaisuuksiin
       sisältyvien eriytyneiden visiotavoitteiden saavuttamiseksi.

Rytmimusiikkipoliittinen ohjelma
      Opetusministeriön tulisi yhdessä alan toimijoiden kanssa laatia
      rytmimusiikkipoliittinen ohjelma, joka toimii rytmimusiikin kansallisena
      kehittämisstrategiana. Ohjelman laatiminen, toteuttaminen ja sen toteutumisen
      seuranta olisi resursoitava asianmukaisella tavalla. Rytmimusiikin tulee olla mukana
      eri ministeriöiden toiminta- ja kehitysstrategioissa modernin kansalaisyhteiskunnan
      kehittämiseksi ja tukemiseksi.

Klubitukijärjestelmä, aluekeskukset, kansallinen esitysfoorumi ja työtilat
       Opetusministeriö perustaa työryhmän selvittämään käytännön toimintavaihtoehdot
       klubitukijärjestelmän toiminnalle ja tuen oikeudenmukaiselle alueelliselle
       kohdentamiselle. Työryhmä perehtyy mm. Tanskan vastaavaan järjestelmään ja sen
       rahoitukseen ja laatii ehdotuksen Suomen oloihin soveltuvasta klubituen mallista.
       Tässä yhteydessä selvitetään myös tuen jakautuminen, maksutavat ja
       raportointimallit.
       Työryhmä selvittää musiikin aluekeskusten toimintavaihtoehdot ja aluekeskuksien
       perustamiseen soveltuvat paikkakunnat. Samalla voidaan selvittää, miten
       aluekeskukset osallistuisivat klubituen koordinointiin ja jakamiseen.
       Työryhmä selvittää rytmimusiikin kansallisen esitysfoorumin sijoituspaikan
       pääkaupunkiseudulla ja kartoittaa tarvittavat yhteistyökumppanit.

       Muusikot toteuttavat eri tahojen kanssa yhteistyössä ammattimuusikoiden
       työtilahankkeen, jolla saadaan merkittävästi lisättyä ammattimuusikoille
       kohtuuhintaan vuokrattavien työhuoneiden määrää. (Freelancemuusikot ry:n tekemän
       selvityksen ja liiketoimintasuunnitelman mukaan pääkaupunkiseudun muusikkojen
       työtilatarve on suuri, sillä hintataso on erittäin korkea, ja ammattilaisilla on
       vaikeuksia maksaa vuokria. Nykyisin käytössä olevat työtilat ovat usein
       huonokuntoisia.)
       Myös musiikkialan järjestöt voivat tiivistää yhteistyötään toimitilakysymyksissä.
       Toteutetaan musiikkialan ”järjestötalo”, jossa mukana olevat yhteisöt säästävät kuluja
       ja energiaa toimimalla samassa kiinteistössä. Järjestötalo voi sijaita myös samassa
       kiinteistössä kuin ammattimuusikoille suunnatut työtilat.

Kulttuurivienti –hankkeen toteuttaminen
       Opetusministeriö, ulkoasiainministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö toteuttavat
       yhdessä Kulttuurivienti –hankkeen suunnitellussa laajuudessaan vuoteen 2010
       mennessä.
                        - 22 -
Koulutuksen järjestäjien yhteistyö, rytmimusiikin teemavuosi ja koulutuksen arviointi
      Eri koulutusasteiden koulutuksen järjestäjät ja näitä edustavat tahot (SML,
      Konservatorioliitto, MuTa, SibA) tekevät entistä enemmän yhteistyötä koulutuksen
      painopisteiden ja työnjaon selkiyttämiseksi sekä opiskelijoiden koulutusasteelta
      toiselle siirtymisen helpottamiseksi. Suomen musiikkioppilaitosten liitto nimeää
      vuoden 2007 Rytmimusiikin teemavuodeksi sekä järjestää tapahtumia ja
      koulutusesittelyitä yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa.

       Opetusministeriö arvioi kaikkien musiikkialan ammatillisesti suuntautuneen
       koulutuksen järjestäjien antaman koulutuksen ja rajoittaa huonolaatuista koulutusta.
       Myös täyttymättömät koulutus- ja aloituspaikat poistetaan niiltä ammatillisesti
       suuntautuneen koulutuksen järjestäjiltä, jotka eivät pysty saamaan koulutukseen
       opiskelijoita, joilla on edellytyksiä koulutuksen läpiviemiseen ja alalla toimimiseen.

Tekijänoikeuslaki, sävellyskoulutus
      Eduskunta tekee päätöksen tekijänoikeusdirektiivin mukaisesta tekijänoikeuslaista.
      Musiikkioppilaitokset järjestävät entistä enemmän säveltämisen, sovittamisen ja
      sanoittamisen koulutusta.


7. Viitteet

       i
       Suomalaiset arvostavat kotimaisia artisteja. Kotimaisten suosio on pysynyt vuosien 1991 ja 2002
       vapaa-aikatutkimuksien mukaan yhtä vahvana. (Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä?
       Vapaa-ajan muutokset 1981-2002. toim. Mirja Liikkanen, Riitta Hanifi ja Ulla Hannula. Tilastokeskus
       2005, 111.)
       ii
        Vuonna 2002 yli 10 vuotta täyttäneistä 75% kuunteli musiikkia äänitteiltä. Vastaava luku oli vuonna
       1981 87% ja 1991 82% (Tilastokeskus 2005, 223.)
       iii
        Suomalaiset omistavat nykyisin enemmän äänitteitä kuin koskaan: noin kolmanneksella vastanneista
       on vähintään sadan äänitteen kokoelma. Eniten äänitteitä omistavat keski-ikäiset (25-44-vuotiaat), sillä
       he olivat aktiivisinta äänitemyynnin asiakaskuntaa äänitemyynnin ollessa huipussaan 1980-luvun
       lopulla. Musiikin kuuntelu äänitteiltä on sen sijaan vähentynyt, kun taas tietokoneella kuunteleminen on
       tullut suosituksi etenkin nuorissa ikäluokissa. Radio on säilyttänyt asemansa tärkeimpänä
       kuuntelulähteenä, mutta musiikkivideoiden kuuntelu on romahtanut lähes puoleen vuoden 1991
       vapaa-aikatutkimuksen tuloksiin verrattuna. (Tilastokeskus 2005, 115)
       iv
        Striimauksella tarkoitetaan metodia, jonka avulla käyttäjä voi kuunnella musiikkia verkossa
       lataamatta sitä laitteeseensa.
       v
       Soittoäänien liiketoiminnan maailmanlaajuinen arvo oli EMI Finland –yhtiön arvion mukaan kolme
       miljardia dollaria vuonna 2004.
       vi
        Laajakaistaisella internet-yhteydellä tarkoitetaan tässä yhteyttä, jonka nopeus on vähintään 512
       kilobittiä sekunnissa.
       vii
          Music Export Finland ry / Media Clever Oy, 2004.
       viii
        Musiikkialan ammatillisesti suuntautunut koulutus tarkoittaa tässä visiossa kokonaisuutta, joka
       muodostuu musiikkialan ammatilliseen perustutkintoon sekä ammattikorkeakoulu- ja
       yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta.
                            - 23 -
ix
 Vuonna 2001 ammattikorkeakouluissa muusikko- ja pedagogikoulutuksen aloittaneista 82 prosenttia
aloitti klassisen musiikin opinnot, 14 prosenttia pop- ja jazzmusiikin opinnot ja 4 prosenttia
kansanmusiikin opinnot. Vastaavat luvut olivat Sibelius-Akatemiassa 86, 7 ja 7 prosenttia
(Musiikkialan ammatillisen koulutuksen työryhmän raportti, OPM 38/2002, 63).
x
   Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarkoittaa tässä samaa kuin ammattikorkeakoulun jatkotutkinto
xi
 Musiikin perusopetusta antavien oppilaitosten kokonaisviikkotuntimäärästä pop/jazzmusiikin
perusopetuksen osuus oli 5,6% ja kansanmusiikin 0,8% lukuvuonna 2001-2002 (Musiikkialan
ammatillisen koulutuksen työryhmän raportti, OPM 38/2002, 86-87).
xii
  Vuonna 2004 taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perustason opetuksessa oli
yhteensä 54.474 oppilasta. (Opetushallituksen perustietosovellus 10.11.2004,
http://vos.uta.fi/rap/ptr/s04/p08lk6ym.html)
xiii
 Vuonna 2002 yli 10 vuotta täyttäneistä 14% soitti jotakin instrumenttia ja 5% harrasti laulamista.
Vastaavat luvut olivat vuonna 1981 20% ja 7%, 1991 15% ja 4% (Tilastokeskus 2005, 223.)
xiv
 Sulasolin tekemien selvitysten mukaan musiikin järjestäytyneitä harrastajia oli vuonna 2003
Suomessa 75000 (Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry, 2003)
xv
  Vuonna 2002 yli 10 vuotta täyttäneistä 69% kuunteli musiikkia päivittäin ja yli 90% vähintään
kerran viikossa. Vuonna 1991 67% kuunteli musiikkia päivittäin (Tilastokeskus 2005, 223).
Vuoden 1991 tilanteeseen verrattuna suosiota kuuntelemisen osalta musiikinlajeittain on kasvattanut
jazz-, pop- ja rockmusiikki kun taas klassisen, hengellisen, kansan-, viihde- ja iskelmämusiikin
kuuntelemisen suosio on puolestaan laskenut (Tilastokeskus 2005, 108).
Kaikkiaan suomalaiset kuuntelevat eniten pop- ja rockmusiikkia sekä viihde ja iskelmämusiikkia.
Nuorista lähes kaikki kuuntelevat poppia ja rokkia. Keski-ikäisten keskuudessa pop- ja rockmusiikki
ovat kasvattaneet suosiotaan voimakkaasti: vuonna 1981 vain 10% 35-44 vuotiaista ilmoitti
kuuntelevansa pop- ja rockmusiikkia mutta nyt jo 70%. (Tilastokeskus 2005, 115)
xvi
  Vuonna 2002 yli 10 vuotta täyttäneistä 40% oli käynyt konserteissa viimeksi kuluneen vuoden
aikana. Vastaava luku oli vuonna 1981 35% ja 1991 34%. (Tilastokeskus 2005, 224)
Vuonna 1999 konsertissa ilmoitti käyneensä 37% suomalaisista. (Virpi Minkkinen, Hannu Pääkkönen
ja Mirja Liikkanen: Kulttuuri- ja liikuntaharrastukset 1991 ja 1999. Tilastokeskus. Kulttuuri ja viestintä
2001:5.)
Vuosien 1991-2002 välisenä aikana konserteissa käymisen osalta suosiota ovat kasvattaneet jazz, pop-
ja rockkonsertit kun taas klassisen, hengellisen, kansan-, viihde- ja iskelmämusiikin suosio on
vähentynyt. (Tilastokeskus 2005, 71.)
xvii
    Musiikkialan ammatillisen koulutuksen työryhmän raportti, OPM 38/2002, lyhennelmä luvusta 4.
xviii
  Kuvaa tilannetta vuonna 2002. Vuonna 2004 teatteri- ja orkesterilain piirissä toimivilla
rytmimusiikkiyhtyeillä oli käytössään yhteensä 40 teatteri- ja orkesterilain mukaista henkilötyövuotta
(UMO, Tallari ja lastenmusiikkiyhtye Loiskis).
                      - 24 -

								
To top