Docstoc

Rubrics - PowerPoint

Document Sample
Rubrics - PowerPoint Powered By Docstoc
					  Rubrics
 Natalie Pham
   Room 205
August 25, 2010
    3:00pm
What are rubrics?

  Rubrics are a scoring scale with a set of
  criteria that describe what expectations are
  being assessed/evaluated and descriptions of
  levels of quality used to evaluate students
  work.
  Rubrics là một hệ thống cho điểm theo các
  tiêu chuẩn cho trước, nêu rõ người chấm
  đánh giá bài làm theo những kỳ vọng nào và
  mô tả các cấp độ tiêu chuẩn dùng để đánh
  giá.
What should I know about rubrics
before using them?
  Rubrics are designed to help students think about what they
  need to do and learn for a particular project or lesson. Rubric
  được thiết kế để giúp học sinh nghĩ xem các em cần phải làm gì
  và học như thế nào cho một project hoặc bài học nhất định.
  Students need to have the rubrics beforehand so that they can
  refer to it as they work and when receiving feedback from
  teachers throughout the course of the project or lesson. Học sinh
  cần có rubric trước để làm cơ sở khi các em làm việc và khi các
  em nhận được phản hồi từ thầy cô.
  Making the learning criteria explicit and accessible to students
  up-front and then using it to inform learning in an on-going
  manner is a big shift from traditional evaluations of student
  learning. Làm các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể và dễ hiểu cho học
  sinh và sử dụng rubric để đánh giá các em ngay trong quá trình
  học – đây là điểm khác biệt lớn so với kiểu đánh giá truyền
  thông.
Rubric as an assessment tool
  Rubrics can be used as a tool that students work from
  when they assess their own work or the work of other
  students. . Rubrics có thể được dùng để học sinh có thể
  tự đánh giá bài mình hoặc bài các học sinh khác
  Rubrics work as a resource for providing students with
  on-going feedback as they work through particular
  stages of an assignment or project. Rubric là nguồn
  cung cấp phản hồi liên tục cho học sinh khi các em làm
  việc qua từng công đoạn của một bài tập hay một
  project.
  Rubrics can be used to provide students with a detailed
  and informative assessment of final projects,
  presentations, or performances. Rubric có thể được
  dùng để cung cấp cho các em một bảng đánh giá chi tiết
  của các project, bài thuyết trình hoặc biểu diễn.
Rubrics as an instructional tool
  They clearly describe or explain what you expect from students
  for a particular lesson or project. Nó diễn tả hoặc giải thích cụ thể
  điều bạn mong đợi ở học sinh trong một bài học hay project.
  They are used to help students identify what they are doing well
  (and not so well) Nó được dùng để giúp học sinh nhận ra được
  mình làm có tốt (hay chưa tốt) không.
  They are used to help students build on and use the feedback
  and assessments they receive to improve their learning. Nó
  được dùng để giúp các em thu thập phản hồi và đánh giá nhận
  được để phấn đấu học tốt hơn.
  They are used to help students reflect on and monitor their own
  learning, rather than hoping for the best and then waiting for a
  final grade from a teacher. Nó giúp học sinh nghiệm ra và điều
  chỉnh được việc học của bản than, thay vì ngồi và mong chờ
  thầy tổng kết điểm.
What should I expect once I start
      rubric?
using awill need help learning how to use rubrics effectively.
 Students
  Once they learn how to use a rubric, they are likely to want to
  use them regularly. Học sinh cần được hướng dẫn cách sử dụng
  Rubric hiệu quả. Một khi các em học được cách dùng, các em sẽ
  muốn sử dụng nó thường xuyên.
  Most students aren’t used to receiving (or giving) feedback on
  their learning. Students will need direct instruction, good models,
  and lots of practice to learn how to make the most of the
  feedback they receive. Phần lớn các em không quen nhận (và
  đưa) phản hồi ngay trong quá trình làm việc. Học sinh cần
  hướng dẫn trực tiếp, ví dụ rõ rang và luyện tập thường xuyên để
  tận dụng được tối ưu phản hồi các em nhận được
  Rubrics you create might not communicate your expectations
  clearly. The rubric needs to be revised several times before it
  captures the important elements of a lesson or subject precisely.
  Including students in the revision process actually can be a
  valuable learning experience for students. Rubric bạn có thể
  không truyền tải đúng kỳ vọng của bạn. Rubric cần được sửa
  nhiều lần cho đến khi nó nắm đúng được trọng tâm bài giảng. Để
  các em cùng sửa chữa rubric cũng là một kinh nghiệm học tập
  quý giá cho các em.
Rubrics are used when
  It is important for students to be clear about your
  expectations concerning a particular project, lesson,
  assignment. Điều quan trọng là học sinh cần nắm rõ kỳ
  vọng của bạn về một project, bài học hay bài tập
  When engaging in project where the underlying concepts
  or tasks may be particularly complex or elusive to
  students; rubrics help to define the important
  components and the expectations for learning for each
  component. Khi tham gia vào một project có độ phức tạp
  hoặc gây khó hiểu cho học sinh, rubric giúp chỉ ra các
  vấn đề mấu chốt và kỳ vọng của giáo viên cho việc nắm
  bắt các điểm mấu chốt đó.
  Students are asked to assess their own work or the work
  of others. Học sinh được yêu cầu đánh giá bài của chính
  mình hoặc của bạn bè
Rubrics are used when
  Talking with students about their work; rubrics give both
  the teacher and the student a common language and
  place to think about how the work might be improved.
  Nói chuyện với học sinh về bài của em, rubric đưa ra
  tiếng nói chung cho cả giáo viên và học sinh, và là cơ sở
  để tìm cách cải thiện bài làm.
  Evaluating a final project or assignment; the more
  information a student receives about the level of his or
  her work, the more he she will learn from it. Đánh giá
  một project hoặc bài tập, học sinh càng có nhiều thông
  tin về trình độ của mình thì các em sẽ càng tiến bộ hơn.
  When it is important to be able to communicate student
  progress not only to students, but also to parents,
  administrators, and the community. Điều quan trọng là
  có thể trao đổi sự tiến bộ của học sinh không chỉ với học
  sinh mà còn với phụ huynh, nhà trường và cộng động.
What are the strengths and
limitations of using rubrics?
Strengths - điểm mạnh
 Rubrics make expectations for learning explicit and
  accessible to students and to the larger community.
  Rubric giúp kỳ vọng của giáo viên trong việc học tập
  được thể hiện rõ rang rành mạch cho học sinh và cho
  cộng động lớn hơn.
 Rubrics can be used in classrooms for elementary-level
  students on up to post-graduate students. Rubric có thể
  được dùng cho mẫu giáo lẫn cấp phổ thông.
 Students can use rubrics for virtually any subject or topic
  of study. Học sinh có thể dùng rubric cho bất kỳ môn học
  nào.
 Rubrics can be used to target and cultivate creative and
  critical thinking. Rubric có thể được dùng để phát triển trí
  sáng tạo và suy nghĩ độc lập.
What are the strengths and
limitations of using rubrics?
Limitations – Hạn chế


  Rubrics can not capture all the nuances or intangibles of
  assessing student work or progress; however when used
  with other forms of assessment, rubrics provide useful
  information as part of a balanced evaluation of student
  learning.
  Rubric không thể nắm được mọi sắc thái và khía cạnh
  của việc chấm bài học sinh; tuy nhiên nếu áp dụng
  chung với các hình thức chấm bài khác, rubric sẽ là
  nguồn cung cấp thông tin như một phần của việc chấm
  bài cân bằng và chính xác hơn
  Depending on the students or subject matter or project,
  using the rubrics may require a greater amount of
  individualized feedback from the teacher. Once
  expectations are made public by the rubric, students
  may actually demand more specific help from you so that
  they can meet your expectations.
  Dựa vào học sinh hoặc vấn đề liên quan đến môn học,
  việc dùng rubric có thể đòi hỏi người thầy phải có thêm
  nhiều phản hồi cho từng cá nhân. Một khi kỳ vọng của
  giáo viên đã được công bố rộng rãi bằng rubric, học sinh
  có thể sẽ có nhu cầu cần sự trợ giúp cụ thể từ giáo viên
  để các em có thể đạt được kỳ vọng của thầy/cô.
  Creating effective rubrics is hard work, given that time is
  a limited resource for most educators. However, many
  teachers claim that the time spent on creating effective
  rubrics is well worth it in the long run. And take heart, the
  more rubrics you create, the easier it becomes.
  Làm một rubric hiệu quả là công việc không đơn giản.
  Đặc biệt khi thầy cô giáo thường có rất ít thời gian, việc
  bỏ thời giờ để làm rubric có thể làm nản long nhiều
  người. Tuy nhiên, nhiều giáo viên nói rằng việc bỏ nhiều
  thời gian cho việc làm một rubric hiệu quả rất đáng trong
  thời gian dài. Và hãy nhớ rằng, bạn làm càng nhiều
  rubric thì việc làm rubric càng trở nên đơn giản hơn.
Steps to Creating a Rubric
1.  Have students look at models of good
   versus “not-so-good” work. Cho học sinh
   xem vài bài làm mẫu tốt và chưa tốt
2.  Discuss on the criteria and what counts as
   quality work. Thảo luận và đưa ra tiêu
   chuẩn đánh giá cho 1 bài làm có chất
   lượng.
3.  Based on the discussion, decide categories
   for each criteria from worst to best. Dựa
   trên những điều đã thảo luận, đưa ra từng
   mục đánh giá cụ thể từ chưa tốt đến tốt cho
   từng tiêu chuẩn
Steps to Creating a Rubric
4. Practice. Students can test the rubrics on
  sample assignments and give feedback.
  Luyện tập. Học sinh có thể thử nghiệm
  rubric mới trên bài tập mẫu và đưa ra phản
  hồi.
5. Revise the work based on that feedback.
  Xem lại rubric dựa trên những phản hồi đó.
6. Finalize the rubric and give each student
  one copy for future use. Hoàn thiện rubric
  và photo mỗi em một bản để sử dụng.
Reference
  http://rubistar.4teachers.org/index.php

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1051
posted:9/8/2010
language:English
pages:15