Decret 1281994, de 16 de maig, pel qual es by wxv15919

VIEWS: 5 PAGES: 1

									Decret 128/1994, de 16 de maig, pel qual es modifica el Decret 117/1990, de 3 de
maig, sobre avaluació i tria de documentació de l'Administració pública (DOGC
núm. 1907, de 10.6.94).
L'article 2 de la Llei 6/1985, d'arxius, estableix que un cop expirat el període d'utilització administrativa
dels documents s'ha de procedir a una tria o expurgació per tal d'eliminar aquells que no tenen interès
administratiu o històric.

Aquest precepte fou desenvolupat pel Decret 117/1990, de 3 de maig, que preveu l'avaluació i tria de la
documentació administrativa de més de cinc anys d'antiguitat, i estableix un règim especial d'eliminació
de la documentació amb vigència administrativa inferior al dit termini que no tingui valor històric.

Sobre la base de l'experiència obtinguda en l'aplicació d'aquest Decret, es considera necessari modificar
en part el seu contingut amb la finalitat de fer possible l'aplicació dels procediments d'avaluació i tria
en totes les fases del cicle de la documentació administrativa prèvies al seu ingrés als arxius històrics.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura, i
d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifiquen els articles 4 i 5 del Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de
documentació de l'Administració pública, que queden redactats de la manera següent:

"Article 4
"Cicle de la documentació
"El cicle de la documentació de l'Administració de la Generalitat es regeix pel que estableix l'article
3 del Decret 340/1989, de 19 de desembre, sobre l'organització i la gestió dels arxius de la Generalitat.
"Com a norma general i de manera indicativa, el cicle de la documentació de l'Administració local s'ha
d'ajustar a les mateixes fases que la documentació de l'Administració de la Generalitat.

"Article 5
"Documentació objecte d'avaluació i tria
"5.1 És objecte d'avaluació i tria la documentació que forma part dels arxius a què es refereix l'article 1
de Llei d'arxius, mentre aquesta es troba en qualsevol de les fases prèvies a l'ingrés als arxius històrics.
"5.2 No pot ingressar als arxius històrics cap document que no hagi estat prèviament avaluat.
"5.3 Com a norma general, no pot ser objecte d'avaluació i tria la documentació anterior a l'1 de gener
de 1940. Només en casos excepcionals degudament justificats, la Comissió Nacional d'Avaluació i
Tria de Documentació pot avaluar documentació de major antiguitat."

Barcelona, 16 de maig de 1994

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Guitart i Agell
Conseller de Cultura

(94.115.139)

								
To top