Skapelse eller evolution en jämförelse by gnj21076

VIEWS: 29 PAGES: 9

									Skapelse eller evolution en
jämförelse
Sammanställning av PAUL G. HUMBER        Man hör ofta i sekulära media, liksom på många icke-kristna religiösa arenor, att
        människan i grunden är god och att den godheten kan uppmuntras och främjas till
        dess att världen fått fred och allt blivit harmoniskt. Det synsättet förnekar Bibelns
        Gud och hans sanningsord om vårt verkliga tillstånd som syndare.


   ökande grad är det i dag huma-     Teistisk evolution               den evig. De kri stna tror att Gud skapade
i  nismens idé som lärs ut i media, i
 våra skolor och även i en del kyrkor
                       Teistiska evolutionister försöker kom-
                       binera en humanistisk evolution med
                                              materien. Humanisterna tror att materi-
                                              en efter att ha utvecklat sin egen intelli-
    som menar sig vara kristna -att    vad Gud säger. De säger att Gud "gjor-     gens "skapade" Gud. Dessa ståndpunk-
  människan är den som bestämmer      de det genom evolutionen". Gud hade      ter utesluter varandra. Alltså är varje
vad som är rätt och sant. Parallellt med   förvisso kunnat göra det på det sättet,    argument mot den ena av dessa stånd-
detta humanistiska betraktelsesätt fin-   men faktum är att han säger att han inte    punkter ett argument för den andra. På
ner vi sedan att abort plötsligt blivit en  gjorde det. Första Mosebok återger en     liknande sätt är själva skapelsen anting-
"rättighet" för kvinnan, och även att pro-  skapelse som tog sex dagar, en överna-     en en frukt av intelligens eller så är den
tester mot detta från religiöst håll på-   turlig skapelse av olika "slags" liv, åt-   det inte. Evolutionsteorin (sådan den be-
stås grunda sig på religionsmyter och    skilda, och som enbart var i stånd till    skrivs i läroböcker och den vetenskapli-
             förlegade idéer.  fortplantning "efter deras eget slag". De   ga litteraturen) pläderar för ett
                       två ståndpunkterna-evolution och ska-     icke-in-telligent upphov och skeende.
Evolutionism                 pelse av Gud - står i motsatsförhållande    Skapelse, i vilken form som helst (det
Den som religiös tro omfattade        till varandra. För att få dem att gå ihop   finns   icke-kristna   former   av
evo-lutionistiska filosofin - tanken att   måste man fuska med viktiga aspekter      skapelsetro), argumenterar för ett
alla livsformer på jorden är resultatet av  hos den ena och/eller den andra. Där-     bakomliggande intelligent upphov och
förändringar med början i en         för kan teistiska evolutionister hamna     skeende.
ursprunglig cell som bara råkade       i den positionen att de måste sätta till-
komma till för att sedan bilda livets    tro till rådande profant evolutionistiskt   2. FOSSIL DOKUMENTATION
mångfald - härrör direkt ur         tänkesätt i en utsträckning som kräver     Den fossila dokumentationen berättar
humanismen.     Evolutionära   idéer  att de bortser från eller omtolkar Guds    om ting som dött. Släktskapen mellan
sträcker sig bortom uppkomsten av livet   ord, Bibeln.                  fossil bestäms på ettdera av två sätt.
med dess många variationer och gör gäl-                           Antingen grundar man dem på idén
lande att universum självt har sitt ur-   TJUGOTVÅ PUNKTER                att fossilen är så lika varandra att man
sprung i en plötslig oförklarad expan-    För att hjälpa dem som klokt nog tror     anser dem vara samma sorts växt eller
sion för miljarder år sedan, och att den   att Gud vet hur man kommunicerar        djur, eller på färdiga uppfattningar om
plötsliga expansionen resulterade i ga-   och menar vad han säger kan följande      släktskap, vilket i sin tur även förut-
laxer, vår egen inräknad, och slutligen   punkter om skapelse respektive evo-      bestämmer slutsatserna. Vi läser ofta
ledde till själva livet. Följaktligen sägs  lution framhållas. De erbjuder en kort     om den eller den "mellanformen" som
att även vårt medvetande och våra före-   översikt över de ämnen som tas upp, inte    överbryggar gapet mellan ett slags or-
ställningar om vad som är rätt och fel,   någon detaljerad förklaring. Även om      ganism och ett annat. Det är viktigt att
gott och ont, är resultatet av en slump   listan kunde utökas både i antal punk-     minnas att de mellanformer som hittats
eller en serie slumpmässiga händelser    ter och vad gäller detaljer, tror vi att det  bara är mellanformer därför att de för-
som ägde rum under enorma tidsrym-      som diskuteras här är viktigt och till     klaras vara det. Vi har inga bevis för att
der. Detta förnekar inte bara Bibelns    hjälp för en intresserad kristen.       de inte bara är ett annat "slag" av växt
Gud och budskapen om skapelse,                               eller djur.
åter-lösning och ansvarighet inför      1. FÖR OCH EMOT                  Till exempel, om någon som aldrig
honom, det förnekar också varje       OM MATERIENS TILLKOMST             hade sett en fladdermus skulle titta på
övernaturlig intelligens.          Antingen blev materien skapad eller är     en fossiliserad fladdermus, skulle han/
                                              hon lätt kunna påstå att detta var en
mellanform mellan fåglar och dägg-       4. ENKELT                   Snöflingor är vackra, tornados är kraft-
djur! Men vi vet att fladdermöss lever     KONTRA KOMPLICERAT              fulla, men de är inte levande och kom-
i nutid och är högt specialiserade var-    Evolutionister tvingas framhålla att de    mer inte ens i närheten av den inveck-
elser och inte mellanformer av något      tidigaste livsformerna var mycket enkla    lade komplexiteten hos celler.
slag. Det är detta som händer med fos-     och att tiden och någon hemlighetsfull
sil. Man gör en mängd antaganden varje     utvecklingsprocess har lett till den kom-   6. BARA EN ENDA (ALLOMFAT-
gång man ser ett fossil och förklarar     plexitet och variation vi ser hos levande   TANDE) MÄNSKLIG RAS
sedan att det är t ex en mellanform mel-    ting på jorden i dag. Emellertid är fö-    Många illustrationer av mänsklig "evo-
lan fåglar och dinosaurier, eller mellan    reställningen om "från enkelt till kom-    lution" har framställt de mer mörkhyade
fiskar och reptiler.              plext" i sig själv en missvisande förenk-   människorna som dem som först
   I själva verket är det så att "mellan-  ling. När Darwin lade fram sin "teori"    utvecklades från aplinjen, och de mer
former", liksom skönhet, sitter i åskå-    ansåg han - eftersom han återspeglade     Ijushyade människorna som de faktiska
darens öga. Människor tenderar att se     sin tids vetenskapskunnande - att cel-    slut-produkterna av evolutionen (t o m
det de vill se, och evolutionsteorin for-   len var ett slags liten "klump". Vi vet    så nyligen som i National Geographic,
drar när allt kommer omkring mellan-      nu att den "enklaste" av alla celler är    Nov. 1985, s 574-7). I linje med detta
former. Och så förklaras vissa fynd      förbryllande invecklad och raffinerad.    resonemang kan evolutionen hållas
vara mellanformer, och man ropar ut      I denna enda cell samverkar tusentals     ansvarig för många av fasorna som de
det i pressen. Men när fossilens rang     proteiner på bestämda och metodiska      rasistiska idéerna förde med sig under
av mellanform återkallas görs det ofta     vägar i en skyddad miljö. Näringsäm-     sent artonhundratal och in på
mycket tyst, med liten eller ingen be-     nen tas in, bryts ned, förbrukas, och av-   nitton-hundratalet och ända till idag.
vakning i pressen. Ett utmärkt exempel     fall stöts bort. Också bakterieceller ex-     Det var inte så länge sedan som
på detta är "Lucy" som så högljutt ba-     isterar i en komplicerad "kultur" där de   mörkhyade människor betraktades
sunerades ut under 1970-och 80-talen      reagerar på sin omgivning, kommunice-     som ännu inte fullt ut mänskliga enligt
som en viktig mellanform i människans     rar med varandra och reproducerar sig     den evolutionistiska ordningsföljden.
utveckling och ett obestridligt bevis för   i en förloppskedja vi ännu inte förstår    Under hänvisning till Darwins On the
att människan hade "utvecklats". Under     helt och fullt. Det finns inte någonting   Origin of Species... (Om arternas
1990-talet började dock många         enkelt med någon enda cell. Det har ald-   uppkomst...) skrev Stephen Jay Gould:
evolu-tionister, inklusive en av dem      rig funnits någonting enkelt med någon    "Biologiska argument för rasism må ha
som upptäckte henne, i tysthet avlägsna    enda cell någonsin. Och ändå är en cell    varit vanliga före 1859, men de ökade i
"Lucy"      från     människans   den "enklaste" form av liv vi kan finna!   omfattning i samma mån som evolu-
utvecklingsträd. (Se: Science 1996,      Så föreställningen "från det enkla till det  tionsteorin vann gehör" (Stephen Jay
Vol. 272, s 654 och National          komplicerade" känns inte vid att t o m    Gould Ontogeny and Phylogeny. Har-
Geographic, 1996, mars, s 96). Dessa      det "enkla" är mer välgenomtänkt och     vard University Press, Cambridge,
överdrifter ger alltså intrycket att en stor  raffinerat än vilka mänskliga ingenjörs-   Mass. 1977, s 127).
mängd mellanformer har påträffats.       bedrifter som helst.               Hitler är också känd för att ha tagit
Sanningen är en helt annan. (Se:                               evolutionistiska idéer till stöd för folk-
http://palaeo-electronica.org/2002 l /     5. KOMPLICERAT                mord och principen att upphöja en ras
editor/icon.htm)                KONTRA ENKELT                 av män och kvinnor (den vita) som
                        Ibland försöker evolutionister gå åt     överlägsen. Det underliggande evolu-
3. GENETISK STABILITET             andra hållet. De talar om "komplexi-     tionistiska tänkandet framstår mycket
(STÅSIS)                    teten" hos en snöflinga eller en       klart i hans bok Mein Kampf (Min
Den fossila dokumentationen uppvisar      torna-do i ett försök att visa att      kamp), där denne onde makthavare tala-
olika slag av växter och djur utan något    naturliga processer kan åstadkomma      de om "lägre människotyper". Han kri-
evolutionärt samband med varann. P g a     "komplexitet". Biologiskt sett är det en   tiserade judarna för att föra in "negrer
de här luckorna i den fossila dokumen-     oerhörd skillnad mellan komplexiteten i    Rhenlandet" med målsättning att "öde-
tationen har det framlagts ett antal teo-   ett cellulärt system och komplexiteten    lägga den vita rasen genom den
rier för att förklara dem och samtidigt    hos en snöflinga eller en tornado. Det    bastar-disering som skulle bli den
hålla   sig till   evolutionismen.    här är ett område där det kan tänkas     ofrånkom- liga följden." Han talade om
"Punctu-ated equilibrium"("avbruten      uppstå förvirring och som evolutionister   "miss-foster mitt emellan människor
jämvikt") är tanken att evolutionära      har funnit att de lätt kan utnyttja om de   och apor" och beskärmade sig över det
förändringar inträffat mycket hastigt     använder tillräckligt fantasifulla ord    faktum att      kristna for till
inom små, isolerade populationer, utan     och "låtsas" att samma naturliga       "Central-afrika" för att sätta upp
att lämna några fossila spår. Den       process som bildade en snöflinga       "neger-missioner" som skulle leda till
fossila   dokumentationen    själv    skulle kunna bilda en cell. Varken      en förvandling av "sunda ...mänskliga
överensstämmer emellertid i hög grad      snöflingor eller tornados kan ta upp     varelser till en degenererad avkomma
med det vi läser i Bibeln: växter och     specifika näringsämnen, bryta ned dem     av bastarder." I det kapitel som har
djur skapades i enlighet med sitt       och använda dem som energi, föröka      rubriken "Nation och ras"! skrev han:
"slag". (För ytterligare hjälp se:       sig, meddela sig med andra snöflingor     "Den starkare måste dominera över och
www.arn.org/arnproducts/            och tornados eller bilda de komplicera-    inte blanda sig med den svagare och
books/b021om.htm)               de biologiska samhällen som celler gör.    därigenom offra sin egen
12                                                            Genesis 4-041
storhet. Bara den som är född till vek-   ha konstruerat en verklighet (som)... är   Det    fungerar     som    ett
ling kan se på detta som grymt, men     komplicerad bortom vår egen kreativa     rensa-bort-sys-tem, inte som ett
han är ju också bara en svag och be-     kapacitet, en verklighet som är själva    utvecklingssystem. Om tillräckligt
gränsad människa; för om denna lag      motsatsen till slump, och som på alla    mycket genetisk "information"
inte rådde skulle varje märkbar högre    sätt överträffar allt som är åstadkom-    avlägsnas från genpoolen, kan en ny
utveckling av varelser med organiskt     met genom människans intelligens?"      egenskap eller ett nytt särdrag komma
liv vara otänkbar." Några sidor längre    (s 342).                   fram (t ex hundraser), men bara om
fram skrev han: "Låt dem som vill leva      Mutationer, eller förändringar i or-   sådana särdrag och egenskaper fanns i
kämpa, och dem som inte vill kämpa      ganismers genetiska innehåll, särskilt    genpoolen från början. Dessa principer
i denna värld av evig kamp förtjänar     vad gäller de högre djurarterna, är     framlades först av William Blyth, en
inte att leva."               nästan alltid skadliga och ofta dödliga.   kreationist, inte av Charles Darwin. (Se:
  Men allteftersom den verkliga ve-    Samtidigt som en del mutationer (spe-     www.icr.org/pubs/imp/ imp-283.htm)
tenskapen har upptäckt att alla män-     ciellt inom växt- och mikrobvärlden)
niskor genetiskt sett är samma art och    kan visa sig fördelaktiga under vissa    8. VARIATION
alla framgångsrikt kan gifta sig och få   omständigheter, blir denna "fördel" så    ÄR INTE EVOLUTION
barn över "rasgränserna", har        gott som värdelös om man ändrar dessa    Evolutionister har försökt att bevisa sin
evolu-tionisterna    retirerat  från  omständigheter. Populationer av orga-    sak genom att blanda ihop två olika pro-
föreställningen    att   hudfärgen  nismer växlar i själva verket ofta mellan  cesser under benämningen "evolution".
bestämmer hur långt upp eller ner på     olika former allteftersom de omgivan-    Den första är variation. Variation ser
evolutionens stege man kan tänkas      de förhållandena förändras - ett under-   vi dagligen. Hundvalpar och kattungar
befinna sig. Det här är också den slutsats  bart vittnesbörd om den anpassningsba-    föds alla med individuella olikheter i
de dragit på grund av behovet av       ra designen hos alla levande varelser.    storlek, färg, personlighet. I själva verket
"politisk korrekthet". Men slutsatsen    Vanligen är mutationer antingen neu-     vet vi att ibland kan de här olikheterna
att alla människor är mänskliga från     trala (dvs ingen förändring sker i den    var mycket stora. Skulle någon som
början kan man hitta i Bibeln: "Och     cellulära aktiviteten) eller så inskrän-   tittar på den fossila dokumentationen tro
han har av en enda människa skapat alla   ker eller eliminerar de en redan exis-    attchihuahua-hundaroch        grand
människor och folk, för att de skall bo   terande cellulär aktivitet, t ex ger för-  danois-hundar tillhörde samma art
över hela jorden (Apg 17:26). (För      lust av transportsystem, reglerande sys-   eller att de levde vid samma tid?
ytterligare hjälp, se Creation Ex Nihilo   tem, enzymspecificitet osv. Men detta    Kanske inte. Men det gör de. Vi kan se
Technical Journal 13(2): 101-111,      är motsatsen till vad som krävs för evo-   en del anmärkningsvärda variationer
1999 och www.icr.org/pubs/imp/        lution (speciellt vad avser "gemensamt    inom vissa slag av organismer, men vi
imp-164.htm)                 ursprung"). Snarare är det så att för att  känns ändå vid dem som hundar,
                       förklara all livets variation kräver evo-  hästar, katter - eller människor. Vi vet
7. FYRA GRUNDVALAR              lutionen mutationer som skulle ge upp-    att pygméer och zuluer och tyskar och
FÖR EVOLUTIONEN               hov till dessa specifika cellaktiviteter.  kineser alla är människor - bara olika
Evolutionsteorin stöder sig på att      Trots hundratals exempel på mutationer    varianter.
fyra ting är sanna: enorma tidsrym-     inom en stor mängd arter, finns det inte     Eftersom ordet "evolution" ofta de-
der, slumpmässiga lyckträffar, specifi-   något otvetydigt exempel på en muta-     finieras som "förändring" eller "föränd-
ka mutationstyper och naturligt urval.    tion som uppfyller detta krav. Och om    ring    med    tiden",    antyder
Ingen av dessa fyra företeelser stöder    man fann ett sådant undantag, skulle     evolutionis-terna att dessa variationer
en evolution på något sätt.         det vara just det - ett sällsynt undantag.  inom arterna är det slags förändringar
  Tid resulterar i att ting bryts ner.   Det här är inte en tillräcklig grund att   som, när de ackumuleras och utväljs av
Förfall är en naturlig följd av tidens    bygga en hel teori om biologisk ut-     "naturen", har resulterat i allt livs
gång, och tid enbart har aldrig påvisats   veckling och mångfald på.          allmänna evolutionära härstamning.
ha någon annan effekt. Tiden har för-      Naturligt urval passar utmärkt in i   Men en sådan evolutionär härstamning
visso inte någon kapacitet att organisera  en skapelsemodell. Det Darwin gjorde     (t e x en antagen utveckling från fisk till
eller samordna material på ett funktio-   var att anta att denna "urvals"-pro-cess   människa) kräver mycket mer än bara
nellt sätt. Om man lämnar en cykel ute    skulle tvinga fram en "bygg"-pro-cess,    "variation". Den kräver betydande
i alla väder, rostar den och faller sön-   genom vilken organismer som inte ägde    förändringar i kroppstyp, biokemi och
der - den blir inte en bil.         förmågan att gå skulle drivas att      beteende.
  Slumpen är ett argument som visat    utveckla en sådan förmåga, eller orga-      Det är ett bedrägligt argument att
sig felaktigt om och om igen. Det finns   nismer som inte ägde förmågan att flyga   visa på små variationer som man ser
inget giltigt skäl att påstå att en blind,  drivas att utveckla den förmågan. Na-    dagligdags och sedan hävda att detta
naturlig process (dvs slumpen) någon-    turligt urval som sådant gavs en för-    bevisar en utveckling från en encellig
sin skulle kunna producera någonting     måga som det aldrig haft: förmågan      organism till ormbunkar, människor,
så komplicerat som den "enkla" cellen.    att frambringa eller skapa något. Det    elefanter, fjärilar och ekar. I själva
I sin bok Evolution: A Theory in       enda naturligt urval kan åstadkomma     verket, som nämnts under punkt 7, är
Cri-sis frågar molekylärbiologen       är att välja bland de egenskaper som     det bara bestämda typer av föränd-
Michael Denton om det verkligen är      redan finns i den biologiska världen.    ringar    som    kan    uppfylla
"troligt att slumpmässiga processer                            evolutionister-nas anspråk. Redan
skulle kunna                                       närvarande gener som kommer till
uttryck, eller muta-
tioner som eliminerar                                                  och vetenskap är en
redan befintliga funk-                                                 produkt av det evo-
tioner är inte de typer                                                 lutionära sinnet. Det
av förändringar som                                                   finns ingen konflikt
evolutionen kräver.                                                   mellan fakta om na-
Och ändå erbjuds så-                                                  turen och den sanning
dana förändringar                                                    som uppenbaras i Bi-
ständigt       av                                                 beln. Konflikten upp-
evolutio-nisterna som                                                  står genom den evolu-
exempel    på  hur                                                 tionära tolkningen av
evolutionen                                                       naturen och dess fakta,
framskrider.                                                      en tolkning som är av-
                                                            sedd att eliminera be-
9. DINOSAURIE-                                                     hovet av Gud och att
BEN ÄR INTE SÅ                                                     degradera Honom an-
GAMLA                                                          tingen        till
Det finns nu starka                                                   icke-exis-tens eller till
belägg för att vissa Kvastfeningen är ett     exempel på ett s k kallat levande fossil, en organism som behållit  maktlöshet efter det
ting som av        sin karaktär och sitt  utseende "i många miljoner år". Foto: Mats Molén.          första         ska-
evolu-tionister har antagits vara                                           pelseögonblicket.
miljontals år gamla inte är så gamla.                                             Tvärtom är det så
Ett bra exempel är icke-fossiliserade       11. UPP- ELLER NEDGÅNG               att designen och komplexiteten hos
dinosaurieben. Fynd man gjort           Det är allmänt observerat att alla         allting vi ser i skapelsen ropar ut, som
antyder att de inte är särskilt gamla       icke-le-vande    ting   tenderar    att  Paulus skriver i Romarbrevet, inte
alls, eftersom de inte har undergått        degenerera, men det är också sant om        bara Guds realitet utan också hans
nedbrytning i tillräckligt hög grad för      levande system. Som bäst uppfyller de       eviga makt och Gudomliga natur, som
att vara miljontals år gamla. (Se:         potentialen hos den genetiska kod de        många väljer att ignorera samtidigt som
www.answersingenesis.org/             ärvt från sina förfäder; sedan åldras de      de föredrar att tro en lögn ("Fastän de
Home/Area/Magazines/docs/v 14n3          eller förgås i en attack, en olycka, en      kände till Gud, prisade de honom inte
dino.asp)                     sjukdom eller av ackumulerade skador. som Gud eller tackade honom, utan
                          Detta stöder uppfattningen att allting       förblindades av sina falska föreställ-
10. LEVANDE FOSSIL                 befinner sig på en degenerationsväg        ningar, så att mörkret sänkte sig över
Många livsformer, som evolutionister        från ett högre organiserat tillstånd, som     deras oförståndiga hjärtan;" se Rom
en gång trott vara utdöda, har påträf-       från början tillkom genomen intelligent      1:18 ff).
fats levande och friska idag och i stort      skapelsehandling. Degeneration och           Dessutom var många av de veten-
sett oförändrade. Kvastfeningarna t ex       evolutionära framsteg är motsatta          skapliga disciplinernas grundare krist-
trodde man hade dött ut för 60 miljoner      begrepp.                      na kreationister (skapelsetroende) inte
år sedan, men de lever idag! Ett annat                                 bara oreflekterat utan som hängivna
exempel är Wollemipinjerna i Austra-        12. GROTTMÄNNISKOR                 troende. Det finns många hundra,
lien, vilka tycks vara genetiska kopior      Neandertalaren presenteras ofta som         kanske tusentals vetenskapsmän idag
av varandra. Evolutionisterna tävlar om      en "for-mänsklig" varelse. Det finns        som också är kristna skapelsetroende,
att komma på nya förklaringar. Under        emellertid ökande belägg för att          i motsats till vad evolutionisterna vill
förklädnaden "vetenskapen korrigerar        neandertalarna var precis lika           få oss att tro.
alltid sig själv" måste de ta sin tillflykt    mänskliga som vi. De var helt enkelt
till alltmer uppfinningsrika förklaringar     en variation av människan på samma         14. ATEISTISKA FÖRDOMAR
för att hålla evolutionen vid liv, trots de    sätt som pygméen och zulun. Deras          Vetenskaperna har traditionellt påstått
ökande beläggen mot den. Så vad vi         hjärnor var lika stora eller större än       sig omfatta kunskapen om och studiet
slutligen hamnar i är förklaringen att       våra, och bevisen för att de var          av det som kan upptäckas och under-
medan      vissa    populationer      intelligenta varelser dyker upp på en        sökas av människan; d v s naturfeno-
kvast-feningar överlevde oförändrade,       mängd platser. Man kunde också påpeka        menen. Det är då svårt att veta hur man
så förändrades andra, i en annan miljö,      att Jobs bok beskriver människor som        ska bete sig inför det icke-naturliga. Det
drastiskt och utvecklades till andra        levde    under     mycket     svåra   har t ex gjorts försök att avgöra nyttan
livsformer. Avsaknaden av genetiska        omständigheter och åtminstone vissa         av bön vid helande. Men i allmänhet
förändringar hos Wollemipinjerna,         tider bodde i grottor (Job 24:2-12 och       har man lämnats med två val:
som antas vara miljontals år gamla         Job 30:1-8). Beläggen för "grott-            1) att erkänna att det finns begräns- •
som art, har ingen evolutionär           människor" i Bibeln är helt klara, men       ningar och att vetenskapen har svårt att
förklaring. Men det stämmer väl med        orsaken till deras levnadssätt är tillba-      mäta det övernaturliga; eller
en skapelse. (Se:                 kagång och inte evolution.               2) att förneka själva möjligheten av
 www.creationresearch.org/creation                                   att orsaker eller inflytanden som inte!
matters/98/cm98Q3.html)              13. HARMONI MELLAN                 är naturliga skulle kunna finnas. Veten-l
                          RELIGION OCH VETENSKAP
                          Tanken på en konflikt mellan religion
14  Genesis 4-04
skapsmän av idag har för det                                       den dock ge förklaringar
mesta valt den andra                                           till sådana samband. Å
möjligheten och förnekar i                                        andra    sidan    kan
stort sett att det finns några                                         såda-nakomplicerade
övernaturliga orsaker eller                                       samband mellan arterna lätt
inflytanden som påverkar                                         förstås    inom     en
naturen.                                                 skapelseram.
  Men detta är ett irratio-
nellt tänkande. Om vi ser en                                       17. "ENHÄNTA" MO-
målning av en blomma vet                                         LEKYLER
vi att en konstnär har målat                                       Alla celler är uppbyggda av
den. Men evolutionär                                           tusentals stora molekyler
vetenskap förnekar att                                          (makromolekyler) som i
någon     som    helst                                     sin tur är uppbyggda av
övernaturlig        eller                                     långa kedjor av aminosyror,
intelligent formgivare                                          sockerarter, och andra
skulle ha kunnat forma Många molekyler kan vara antingen "högerhänta" eller "vänsternanta". Det mindre molekyler. Det
den verkliga blomman, här förhållandet kallas chiralitet. En högerhänt annars likadan molekyl kan ge finns olika sätt på vilka
som är mycket mer de- en mycket annorlunda effekt än sin vänsterhänta motsvarighet. IILAiG       aminosyror och sockerarter
taljerad och komplicerad                                        kan bildas. Men alla
än en målning någonsin skulle kunna                            levande ting behöver en speciell form
bli. Förnuftet kräver att om det finns en  beständiga mutationer i en population
                                              av aminosyra, kallad "vänsterhänt",
konstnär bakom målningen, måste även    (vanligen genom elimination), just de
                                              och en speciell form av socker, kallad
den verkliga blomman ha en skapare/     mutationer som behövs för att utveck-
                                              "högerhänt". I naturen bildas både
formgivare. William Paleys klassiska    lingen ska fortsätta. Så tillkomsten av
                                              höger- och vänsterhänta aminosyror och
"urmakar"-argument för en design har    sexuell fortplantning är ur evolutions-
                                              sockermolekyler. Men att föra in en
                      synpunkt ett verkligt dilemma som
blivit förkastat i vida kretsar, men det                          enda högerhänt aminosyra i ett protein,
har aldrig blivit misskrediterat. (Se: M.  evo-lutionister   inte  har   någon
                                              eller    en   enda    vänsterhänt
Denton, 1985 Evolution: A Theory in     tillfredsställande förklaring till. Bibeln
                                              sockermolekyl i DNA/RNA, är som att
Oms, s 316, 339-341.)            säger klart att människorna skapades
                                              lägga i en trasig växel.
  En modern tillämpning av Paleys     till man och kvinna från början. Även
                                                Evolutionstänkandet förklarar att
                      om detsamma inte tydligt kan påstås
argument skulle vara att om det finns                           dessa vänsterhänta aminosyror och
en dator måste det också finnas en da-   gälla för djur, är det faktum att dessa
                                              högerhänta sockermolekyler förena-
                      identifieras som djur och fåglar och
torformgivare, och att ett datorpro-                            des av en slump med tiden och blev
gram förutsätter en programmerare.     fiskar, redan från början, en stark
                                              till liv. Men det finns ingen känd orsak
Ingen skulle på allvar föreslå varken    indikation att också de var hanar och
                                              till att detta skulle ha hänt, och inte hel-
att en dator eller mjukvaran den använ- honor från början.                 ler någon känd miljö i vilken det skulle
der någonsin skulle kunna vara ett re-                           ha kunnat hända. Trots den mängd spe-
sultat av slumpmässiga kemiska reak-    16. KOMPLICERADE INBÖRDES           kulationer som evolutionister presen-
tioner eller naturliga processer, eller av FÖRHÅLLANDEN                  terat, utgör detta problem ett stort di-
ett slumpmässigt skrivande på tangent-   När vi ser på naturen, från vilken ob- lemma för varje slumpmässigt, meka-
bordet.   Och    ändå   vidhåller servationsplats som helst, ser vi verk- niskt ursprung till livet. (Se även http:
evolutionis-terna att levande system,    ligt komplicerade samband mellan di- //www.answersingenesis.org/tj/vl2/i3/
som är mycket mer sinnrika och       verse levande ting. Till exempel: växter- chirality.asp )
invecklade än t o m den mest        na behöver insekter för befruktningen,       Och liv är inte heller bara att ha de
avancerade dator, bara är en produkt    djurpopulationer hålls i schack genom     rätta kemiska ämnena på plats vid rätt
av blinda, naturliga processer. Detta är  rovdjur/villebrådsrelationer, och myror    tid och på rätt ställe. Liv är en serie
ett irrationellt tänkande som motsäger   "föder upp" och "mjölkar" bladlöss, som    invecklade processer och interaktioner
alla   våra   observationer   och lever på växter. Näringskedjor är inte     i vilka kemiska ämnen är inblandade.
erfarenheter.                enkla kedjor utan kan vara mycket kom- Och dessutom sker dessa kemiska pro-
                      plicerade. Vissa livsformer lever som     cesser under cellens specifika kontroll.
15. SEXUELL FORTPLANTNING          parasiter på andra, och en del är bero-    Vad kom först, de kemiska reaktioner-
Förekomsten av två olika kön är en gåta   ende av andra för sin existens även om     na eller cellens nödvändiga förmåga att
för evolutionisterna. Encelliga organis-  de inte är parasiter. Evolutionsläran upp- kontrollera dem? Denna serie processer
mer fortplantar sig genom att dela sig   ger att vart och ett av dessa komplice-    är p g a själva sin natur ett starkt belägg
eller knoppa av sig. Varje "dottercell"   rade samband utvecklades av en slump      för att levande ting har bildats genom
                      med tiden, fastän man har svag grund      en intelligent skapelsehandling.
är exakt lik sin "förälder". Så var kom
olikheten manligt/kvinnligt ifrån? Ge-   att stå på när man ska förklara hur. För
                      att evolutionen ska kunna göra sitt stän-
netiskt sett hjälper olikheten manligt/
kvinnligt till att kontrollera närvaron av digt upprepade anspråk på att vara en
                      samlande "teori" för biologin, måste
18. EN STOR                                                    På senare tid har
VÄLDIG "MUR"                                                  den   ursprungliga
Universums uppbygg-                                              studiens data ifråga-
nad är sådan att                                                satts. För det första
astro-fysikerna     har                                          brukar björkmätarna
svårigheter att tro att den                                          inte hålla till på träd-
kan ha tillkommit på                                              stammar, så de skulle
någon naturlig väg. 1989                                            inte ha blivit så lätta
påträffades en struktur                                            byten för fåglarna. För
som var så väldig att                                             det   andra    var
den har en 5000 gånger                                             textböckernas avbil-
större utbredning än                                              dade fjärilar på träd-
vår galax Vintergatan.                                             stammar bara ditsat-ta
Ursprunget till denna                                             för att avfotograferas.
ofantliga struktur (kallad                                           (Se: J.Hooper, 2002,
"The Great Galac-tic                                              Of Moths and Men: an
Wall" av Margaret J.                                              Evolutiona-ry Tale.
Celler och John P. Björkmätarna i England fanns i likadana varianter före 1848, strax efter och idag,     Norton Pu-blishing,
Huchra         vid men bara i olika mängder, beroende på omgivningens påverkan. Dessa skillnader är NY)
Harvard-Smiths       inget bevis på någon evolution.
Centrum         för
                                                       21. INTE ENS EN
Astrofysik) kan inte förklaras genom
                        funktionerna hos bakterien. Det är tyd-    TEORI
några     kända     naturalistiska
                        ligt att mutationer av detta slag ger va-   Evolutionister skryter över att evolu-
mekanismer.     Enligt    Science
                        riation inom bakteriepopulationen och     tionsläran är mer än en teori och säger
(November 17, 1989) är muren så stor
                        därigenom passar väl in i en skapelse-    t o m att den är "ett bevisat faktum"!
att den inte kan ha bildats genom gra-
                        modell. Evolutionen gör emellertid an-    Detta är antingen hybris, inbillning
vitationskraften under universums an-
                        språk på att vara en förklaring till de    eller en lögn. Evolutionsläran är ett
tagna ålder av 15 miljarder år.
                        biologiska funktionernas och den bio-     rent antagande: det är knappast
  En kartläggning år 1990, som berör-
                        logiska mångfaldens ursprung. Muta-      berättigat att ens kalla den en teori.
de Kit Peak National Observatory i Ari-
                        tioner som förminskar eller eliminerar    Den är förvisso inte ett bevisat
zona och Anglo Australian Observato-
                        cellulära funktioner kan inte läggas fram   faktum.
ry i Australien, fastslog sedan att denna
                        som exempel på hur dessa funktioner        Tänk ett ögonblick på UFOs. En del
struktur var en av sju "great galactic
                        från början "utvecklades". I själva ver-   kanske tror att människor faktiskt kid-
walls" vilket gjorde den totala struktu-
ren 30.000 gånger större än Vinterga-      ket (som diskuterades under punkt 8) är nappas från öknen av små gröna män
tan. Förekomsten av sådana strukturer      sådana mutationer raka motsatsen till och förs någon annanstans. Om mil-
                        dem som evolutionen kräver.          jarder dollar användes för att upphöja
som trotsar evolutionära förklaringar il-
                                               den föreställningen till bevisbar ve-
lustrerar tydligt hur mycket som ännu
                        20. BJÖRKMÄTARE                tenskap och flertalet respekterade aka-
inte är känt om universum, och hur
stor försiktighet som borde iakttas när     År 1848 var till synes 98% av björk- demiker lärde ut den som sanning, då
man lägger fram andra "evolutionära"      mätarna i Storbritannien grå och resten skulle det inte vara överraskande, med
förklaringar till astronomiska frågor.     svarta. När den industriella revolutio- tanke på det sociala trycket, om många
(Se: www.creation.on.calcdp/articles/      nen åstadkom stora mängder sot på trä- kom att omfatta UFO-idéerna som sann
Lsu.html)                    den blev den ljusa färgen en belastning vetenskap. Det finns en ironi här. Trots
                        för de björkmätare som levde på trädens de enorma ansträngningar som gjorts
19. ANTIBIOTIKARESISTENS            stammar. Dessa mätarfjärilar upptäck- av många akademiker att göra reklam
Mutationer kan ge bakterier resistens      tes lätt av fåglarna, vilket gjorde att de för evolutionsläran och håna Bibeln,
mot vissa typer av antibiotika. Därför     blev uppätna oftare än de mörka fjäri- är många amerikaner fortfarande inte
har evolutionister ofta utpekat detta fe-    larna. Inom 50 år minskade den grå övertygade om det riktiga i att förutsätta
nomen som ett sätt att "se evolutionen i    mä-tarpopulationen     till   5%. att evolutionsläran är riktig; kanske för
en petriskål". Analyser av de mutatio-     Genomförandet       av     olika att det krävs att man måste ignorera alla
ner som framkallar denna resistens an- luftföroreningslagar           minskade sina egna erfarenheter och observatio-
tyder emellertid en mycket annorlunda      emellertid dramatiskt sotföroreningen, ner, t ex att liv bara kommer från liv och
slutsats: mutationerna minskar eller      och grå björkmätare blev åter domine- att design kräver en formgivare. Ett ac-
                                               cepterande av evolutionslärans påståen-
eliminerar istället den sammanbindan- rande. Men detta är bara en variation
de affmiteten, reglerande verksamheten     inom arten, ett bra exempel på en för- den kanske kräver ett alltför stort tros-
                                               språng av många människor.
eller transportkapaciteten för vissa pro- ändring i genfrekvens, inte evolution.
teiner; de förser bakterien med en resis- Ingen ny organism, eller ny egenskap,
tens mot vissa antibiotika men gör det     blev till. Det fanns grå och svarta for- 22. LIVETS KÄLLA
                        mer 1848, och det finns grå och svarta     Ett grundläggande biologiskt faktum
på bekostnad av de nämnda cellulära
                        former idag.                  är den biogenetiska lagen som gör
gälllande att "liv bara kommer från   Darwins Origin of Species... (Om      ("uralstring"). De har inga bevis för
liv". Biologerna har aldrig       arternas uppkomst... i'örst publicerad   detta; i själva verket våldför det sig
observerat ett enda undantag från    1859) fick. Inga undantag varken      på all känd vetenskap. Det är ett
denna sanning. Före teorin att      från Pasteurs slutsatser eller från den  blint trossprång ut i mörkret. Som
sjukdomar kunde orsakas av        biogenetiska lagen har emellertid     en kontrast tror de kristna att Jesus
bakterier (framlagd av Ignatz      någonsin påvisats; och inga        var och är allt livs källa och att han,
Semmelweis,     och  slutligen   mekanismer    eller  betingelser   tillsammans med Fadern och den
accepterad som en följd av Louis     genom vilka liv kunde ha uppstått     helige Ande, är den Evige. Han
Pasteurs arbete på 1860-talet)      från icke-liv är kända.          sade: "JAG ÄR (grekiskan
trodde man att organismer alstrades     Humanistiska evolutionister, å     framställer detta med eftertryck)
spontant ur icke-levande materia.    andra sidan, tror att det är möjligt att  livet" (Joh 14:6).
Det kallades "uralstring" och      det första livet satte ihop sig självt
förklarar den popularitet som      från   ickelevande     molekyler

   Denna sammanställning är producerad i samarbete med Skil-ton House Ministries, P.O. Box 1045,
   Glenside, PÄ 19038-6045. humber@juno.com Medarbetare: Harry Åkers, Kevin Anderson, David
 Brad-bury, Robert Gentet, Ed Gar-rett, David Harris, Paul Hum-ber, Lane Lester, Ron Pass, Allén Roy,
      Dave Säck, Helen Setterfield, Curt Sewell, Doug Sharp, Laurence Tisdall och Glen Wolfrom.


 Detta dokument får kopieras och distribueras kostnadsfritt. Det har sammanställts av olika personer som
tror att sann vetenskap och biblisk kristendom går hand i hand. Det har tidigare varit publicerat i Creation
       Matters, en CRS-publikation, Mars/April 2004 och är översatt av Gudrun och Bert Ringqvist.

								
To top