Tiendweg SB Naaldwijk Postbus AD Naaldwijk T F E

Document Sample
Tiendweg SB Naaldwijk Postbus AD Naaldwijk T F E Powered By Docstoc
					Tiendweg 4e
2671 SB Naaldwijk
Postbus 180                 Aanmeldingsformulier graag inleveren
2670 AD Naaldwijk              samen met het onderwijskundig rapport.
T (0174) 62 18 55
F (0174) 64 13 56
E cdir@isw.info
I www.isw.info


         AANMELDINGSFORMULIER schooljaar 2009/2010 (in blokletters invullen a.u.b.)
                                    Gegevens van de leerling

 Achternaam (voorvoegsel(s) voluit)                                                      man/vrouw*

 Voornaam of Voornamen

 Roepnaam

 Adres van de leerling

 Postcode en woonplaats                        te

 Telefoonnummers van de leerling     thuis:                       ** / mobiel:                        **

 E-mailadres van de leerling                                     @

 Geboorteplaats en -datum                                       /

 Geboorteland en nationaliteit                                    /

 In Nederland sinds/Burgerservicenr.                                 /

 Broer of zus op ISW: naam/locatie                                  /

 Godsdienst/kerkgenootschap

 De leerling woont bij:

                       Ouder/Verzorger 1                      Ouder/verzorger 2
                       (eerste contactpersoon voor de school)


 Achternaam en voorletter(s)

 Relatie tot de leerling         vader / moeder / verzorger / voogd* /              vader / moeder / verzorger / voogd* /

 Nationaliteit

 Beroep

 Hoogste afgeronde opleiding         lo    vbo      mbo    hbo  wo          lo   vbo   mbo    hbo  wo

 Adres

 Postcode en woonplaats

 Telefoon thuis                                         **                           **

 Telefoon mobiel                                         **                           **

 Telefoon werk                                          **                           **

 E-mailadres                                @                           @

* doorhalen wat niet van toepassing is  ** aankruisen indien geheim                    Ook achterzijde invullen en ondertekenen a.u.b.
        Scholengroep voor pro - lwoo - vmbo - mavo - havo - vwo. Kijk voor meer informatie op: www.isw.info.
 Naam huisarts(enpraktijk)

 Medische bijzonderheden Gegevens vorige school:

 Naam school

 Plaats/Telefoonnummer                                     /

 Soort onderwijs en leerjaar

 Naam directeur

 Naam groepsleerkracht/mentor Bijzonderheden
Ondergetekende meldt bovengenoemde leerling(e) aan voor Interconfessionele Scholengroep Westland en geeft daarmee te kennen de interconfessionele
grondslag van de school te respecteren en akkoord te gaan met deelname aan de schoolactiviteiten, die deel uitmaken van het onderwijsprogramma.
(plaats)                       (datum)                      (handtekening ouders/verzorgers)hieronder niets invullen


bijzonderheden          ja    nee
onderwijskundig rapport     ja    nee
test aanwezig          ja    nee

 Soort test     Uitslag
 CITO                    < 521       521 t/m 526   527 t/m 532     533 t/m 537     > 537       545 en hoger
 NIO                    lwoo/bl        bl of kl     t/m 99      vanaf 100     havo/vwo      vwo-vwoxtra
                                                                      of vwo-plus
 DIVERSEN                 lwoo/bl        bl of kl    (kl/)mavo     mavo/havo      havo/vwo      vwo-vwoxtra
                                                                      of vwo-plus
 NDT


 Advies bao        pro       lwoo/bl        bl of kl    (kl/)mavo     mavo/havo      havo/vwo      vwo-vwoxtra
                                                                      of vwo-plus
 Niveaugroep        pro       lwoo/bl        bl of kl    (kl/)mavo     mavo/havo      havo/vwo      vwo-vwoxtra
                                                                      of vwo-plus

       Scholengroep voor pro - lwoo - vmbo - mavo - havo - vwo. Kijk voor meer informatie op: www.isw.info.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:34
posted:4/11/2009
language:Dutch
pages:2