Docstoc

Teddy bear

Document Sample
Teddy bear Powered By Docstoc
					      ๊      ้
  กาเนิดตุกตาหมี "เทดดีแบร์ " Teddy bear
       ่
     เรืองราวในสหรัฐอเมริกาเล่ากันว่า
   ้
เทดดีแบร์มาจากการวาดของนักเขียนการ์ตนล้อการู
    ่ ื่        ี
 เมืองทีชอ คลิฟฟอร์ด เบอร์รแมน วาดภาพทีชอว่า ่ ื่
     "Drawing the Line in Mississippi"
    เป็นภาพประธานาธิบดี ธีโอดอร์ รูสเวลท์
             ี่ ู     ั
   ปฏิเสธจะยิงลูกหมีทถกจับล่ามเอาไว้กบต้นไม้
         ่      ่
      ตามเรืองราวทีเล่ากันมาบอกว่า
        ประธานาธิบดีรสเวลท์ู
                 ่
 เดินทางไปมลรัฐมิสซิสซิปเพือช่วยเจรจาแบ่งเส้นพร
          ่ ี ั
      มแดนทีมปญหากับรัฐลุยส์เซียน่า
              ้
เจ้าภาพให้การต้อนรับผูนาของประเทศโดยชวนไปล่
                   ่
    าหมีในป่า แต่โชคร้ายทีไม่พบหมีให้ลา ่
     จึงมีคนหัวใสนาเอาลูกหมีมาให้ยง ิ
            ่    ี่ ู    ้
แต่ประธานาธิบดีปฏิเสธทีจะยิงหมีทถกล่ามเช่นนัน
       ี           ู
ทาให้นายเบอร์รแมนนักวาดภาพการ์ตนประทับใจจึ
             ้ ึ้
        งวาดภาพนีขนมา   ู
การ์ตนปรากฏใน เดอะวอชิงตันโพสต์ ฉบับวันที่ 16
             ่
พฤศจิกายน 1902 และเป็นทีกล่าวขวัญกันมาก
               ่ ื่
เป็นแรงบันดาลใจให้สามีภรรยาทีชอ มอร์รส  ิ
         ่  ่       ๊   ึ้
และโรส มิชทอมส์ ซึงอยูในนิวยอร์คทา ตุกตาหมีขน
                    ู
เพื่อยกย่องการกระทาของประธานาธิบดีรสเวลท์
         ั้ ่ ๊
ครอบครัวมิชทอมส์ตงชือ ตุกตาหมี ของตนว่า “
   ้              ่
เทดดีแบร์ ” มาจาก เทดดี้ อันเป็นชือเล่นของ
ธีโอดอร์ รูสเวลท์
         ี่ ู้
และนาวางโชว์ทตกระจกหน้าร้านขายลูกกวาดและเ
  ่         ๊ ่
ครืองเขียนของตน ตุกตาทีวางโชว์หน้าร้านตัวนี้
      ๊
ต่างจาก ตุกตาหมี
 ่      ่
ทีเคยทากันมาซึงมักจะมีหน้าตาดุราย้
     ่
และยืนสีขาเหมือนกับหมีจริง
                    ู ่
แต่หมีของครอบครัวมิชทอมส์เป็นลูกหมีดนารัก
                 ้
ไร้เดียงสา ทาให้ ตุ๊กตาหมี “ เทดดีแบร์ ”
ขายดีเป็นเทน้าเทท่า
                ้
จนครอบครัวมิชทอมส์สามารถตังโรงงานผลิต
 ๊    ้    ้        ่ ื่
ตุกตาหมี ขึนเป็นครังแรกในอเมริกา ทีชอว่า Ideal
Novelty and Toy
    ู
ภาพการ์ตนในวอชิงตันโพสต์ขณะเดียวกัน
     ่
อีกฟากหนึงของมหาสมุทร ริชาร์ด ชไตฟ์
      ่ ้
ชายหนุมผูทางานกับป้า Margarete Steiff
นักธุรกิจของเล่นเด็กในเยอรมัน
ริชาร์ดเรียนมาทางด้านศิลปะ เขาชอบวาดรูป
       ่
และไปทีสวนสัตว์ในสตุตการ์ตบ่อย ๆ เชไตฟ์ จะทา
 ๊
ตุกตาหมี ในเวลาไล่เลียกัน   ่
        ้    ่
แต่ขณะนันการสือสารยังไม่เจริญเท่าใด
   ้ ่ ึ    ่ ้ ึ
ทังคูจงไม่ลวงรูถงความคิดสร้างสรรค์ของกันและกัน
  ๊
ตุกตาหมี ของมิชทอมส์เป็นลูกหมีตาโต
         ู ่
ตามการ์ตนทีวาดโดยเบอร์รแมน   ี่
             ี ั
ส่วนของหมีชไตฟ์มลกษณะหลังค่อม จมูกยาว
ดูเหมือนลูกหมีจริง ๆ มากกว่า


         ้
ไม่นานหลังจากนัน เดือนมีนาคมปี 1903
ในงานแสดงของเล่น เมืองลิปซิกในเยอรมัน
        ๊     ้
ชไตฟ์เปิดตัว ตุกตาหมี ครังแรกในงานนี้
  ่         ่
แต่พอค้าชาวยุโรปไม่คอยให้ความสนใจนัก
ตรงกันข้ามพ่อค้าของเล่นชาวอเมริกนั
 ่ ้ ่     ั         ้
ซึงรูวาชาวอเมริกนกาลังสนใจ “ เทดดีแบร์ ”
   ่ ้
จึงสังซือทีเดียว 3,000 ตัว
     ึ   ่
ชไตฟ์จงเข้าสูตลาดอเมริกาในจังหวะและโอกาสที่เห
      ่ ุ
มาะสมอย่างทีสด
    ั  ่   ๊
คนอเมริกนคลังใคล้ ตุกตาหมี
     ึ
เทดดีแบร์ถงขีดสุดๆพอ ๆ
       ๊
กับความนิยมตุกตาหัวกะหล่าปลี (Cabbage Patch
             ๊    ่
Kid) ในทศวรรษปี 1980 และตุกตาบีนนีบาบี้
(Beanie Babie) ในทศวรรษปี 1990    ้       ๊
เวลานันสาว ๆ ถือ ตุกตาหมี กันไปทุกหนแห่ง เด็กๆ
       ่ ั ๊    ้
นิยมถ่ายรูปคูกบตุกตาเทดดีแบร์
        ู     ๊
ประธานาธิบดีรสเวลต์ ใช้ ตุกตาหมี
                 ้
เป็นสัญญลักษณ์ในการหาเสียงเลือกตังจนได้เป็น
ประธานาธิบดีในสมัยทีสอง่
  ั   ั
ซีมวร์ อีตน
นักการศึกษาและคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์เขียนหนังสื
          ่           ี่ ื่
อชุดสาหรับเด็กเกียวกับการผจญภัยของหมีทชอรูสเ
วลต์นี้
และล่าสุด Kanye West เจ้าของเพลงฮิต Stronger
 ่        ่ ั
ทีกาลังมาแรงไต่อยูอนดับที่ 6 ของThe Billboard
Hot Top10 ในสัปดาห์นี้ (25 สิงหาคม
         ่ ้  ุ๊
2550)ใช้ปกแผ่นทีตองมีตกตาหมีเทดดี้
      ่              ้
แบร์เป็นเครืองหมายแห่งโชคลาภของเขาทุกครัง

(Let me be your) Teddy Bear เป็นเพลงเอกจาก
      ่
ภาพยนตร์เรือง Loving You นาแสดงโดย เอลวิส
  ่
เมือปี 1957
     ้  ้            ี่ ้
จากนันมาเทดดีแบร์กลายเป็นสัญญลักษณ์ทคนทังโล
   ้ ั     ่   ุ๊     ้
กรูจก และพากันคลังใคล้ตกตาหมีเทดดีแบร์
Teddy bear
 Elvis Presley
(Kal Mann and Bernie Lowe )
Baby let me be,
Your lovin' teddy bear
Put a chain around my neck,
And lead me anywhere
Oh let me be(Oh let him be)
Your teddy bear.

I don't wanna be a tiger
Cause tigers play too rough
I dont wanna be a lion
'cause lions ain't the kind
You love enough.

Just wanna be, your teddy bear
Put a chain around my neck
And lead me anywhere
Oh let me be(Oh let him be)
Your teddy bear.

Baby let me be, around you every night
Run your fingers through my hair,
And cuddle me real tight
Oh let me be(Oh let him be)
Your teddy bear.

I don't wanna be a tiger
Cause tigers play too rough
I don't wanna be a lion
'cause lions aint the kind
You love .

Just wanna be, your teddy bear
Put a chain around my neck
And lead me anywhere
Oh let me be(Oh let him be)
Your teddy bear.
Oh let me be(Oh let him be)
Your teddy bear.

I just wanna be your Teddy bear
.......................................................................................................
ที่รักขอฉันเป็นเท็ดดี้แบร์น่ารักๆของเธอนะ
เธอจะได้กอดคอฉันแล้วพาฉันไปทุกหนแห่ง
ขอฉันเป็นเท็ดดี้แบร์ของเธอเถิดนะ

ฉันไม่อยากเป็นเสือ
เพราะเสือมันเล่นแรงเกินไป
ฉันไม่อยากเป็นสิงโต
        ั
เพราะเธอก็ไม่รกมันนี่นา

ขอฉันเป็นเท็ดดี้แบร์ของเธอละกัน
เธอจะได้กอดคอฉันแล้วพาฉันไปทุกหนแห่ง
ขอฉันเป็นเท็ดดี้แบร์ของเธอเถิดนะ

    ั
ขอให้ฉนได้ใกล้ชิดเธอทุกคืน
ให้เธอลูบไล้ขนฉันเล่น
ให้เธอกอดรัดฉันได้จริงๆ
ฉันอยากเป็นเทดดี้แบร์ของเธอ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:55
posted:9/6/2010
language:Thai
pages:8
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!