Climatic potential of Traditional Architecture in Isfahan by jos11797

VIEWS: 26 PAGES: 103

									 ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΑΞΗΟΠΗ΢ΣΗΑ΢ ΠΔΡΗΟΥΗΚΟΤ ΚΛΗΜΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΢ΣΖΝ
       ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ΢ ΥΔΡ΢ΟΝΖ΢ΟΤ
Π. ΜΑΥΑΗΡΑ΢1, Δ. ΚΧ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ2, Κ. ΣΟΛΗΚΑ1, Η. ΣΔΓΟΤΛΗΑ΢1, Υ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ΢2 ΚΑΗ Υ.
                ΑΝΑΓΝΧ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ1
          1
           Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο - Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα Γεωινγίαο, Α.Π.Θ.
          2
          Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, Δ.Α.Α.

  ΠΔΡΗΛΖΦΖ
    Γεδνκέλα θιηκαηηθψλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ επξχηαηα ζηηο θιηκαηηθέο κειέηεο

  δεδνκέλεο ηεο πςειήο ρξνληθήο θαη ρσξηθήο αλάιπζεο πνπ παξέρνπλ. Χζηφζν, δελ ζπληζηάηαη ε

  ρξήζε ηνπο ρσξίο πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε ηνπο. Ζ παξνχζα κειέηε εθηηκά ηελ αμηνπηζηία ησλ

  δεδνκέλσλ κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ελφο πεξηνρηθνχ κνληέινπ ζηε Βαιθαληθή

  Υεξζνλήζν, κηαο πεξηνρήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιφκνξθν αλάγιπθν. Γεληθά βξέζεθε φηη ην

  κνληέιν πξνζνκνηψλεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σν κνληέιν αλαπαξάγεη θαιχηεξα

  ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο ρακεινχ πςνκέηξνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα

  ηνπ λα θαζνξίζεη αθξαία θαηλφκελα, ην κνληέιν είλαη αθξηβέζηεξν ζηνλ εληνπηζκφ ςπρξψλ

  αθνινπζηψλ, ελψ ππεξεθηηκά ηηο ζεξκέο αθνινπζίεο.    EVALUATION OF A REGIONAL CLIMATE MODEL OVER THE BALKAN
               PENINSULA
P. MAHERAS1, E. KOSTOPOULOU2, K. TOLIKA1, G. TEGOULIAS1, C. GIANNAKOPOULOS2 AND C.
                ANAGNOSTOPOULOU1
       Department of Meteorology –Climatology, School of Geology, A.U.TH.
        1
      2
      Institute for Environmental Research and Sustainable Development, N.O.A.

   ABSTRACT
   Climate model data are widely used in climate studies owing to their high temporal and spatial
resolution. However, it is not recommended for such data to be used without prior evaluation of their
reliability. The current study assesses the reliability of maximum and minimum temperature data of a
regional model over the Balkan Peninsula, a region that is characterised by complex terrain. In general,
the model sufficiently simulates the temperature values. The model reproduces better the maximum
temperature particularly for low altitude regions. As regards the ability of the model to identify extreme
events, it seems better in detecting cold spells, whereas it overestimates warm spells.
΢ΤΓΚΡΗ΢Ζ ΣΧΝ ΔΚΣΗΜΖΣΧΝ BAYESIAN ΚΑΗ ΜΔΓΗ΢ΣΖ΢ ΠΗΘΑΝΟΦΑΝΔΗΑ΢
   ΢ΣΟΝ ΔΝΣΟΠΗ΢ΜΟ ΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΑΚΡΑΗΧΝ
           ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢ΔΧΝ
     ΥΡ. ΑΝΑΓΝΧ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ1, Κ ΣΟΛΗΚΑ1, Δ. ΚΧ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ2 ΚΑΗ Π. ΜΑΥΑΗΡΑ΢1
       Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο - Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα Γεωινγίαο, Α. Π. Θ.
         1
   2
   Ηλζηηηνύην Έξεπλαο Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ.

   ΠΔΡΗΛΖΦΖ
   Οη αθξαίεο θαηαζηάζεηο ηεο βξνρφπησζεο, φπσο είλαη νη πιεκκχξεο θαη ε μεξαζία, εκθαλίδνπλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο εληνπηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηφζν ησλ επεηζνδίσλ
μεξαζίαο φζν θαη ησλ πιεκκπξψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, δηφηη απηέο νη δχν αθξαίεο θαηξηθέο
θαηαζηάζεηο παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ. ΢ηε παξνχζα κειέηε,
ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα βξνρφπησζεο, επηρεηξείηαη ε πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ πδξνινγηθψλ αθξαίσλ
θαηαζηάζεσλ ηεο βξνρφπησζεο. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο παξακέηξσλ φπσο είλαη ε πεξίνδνο
επαλάιεςεο θαη ν εληνπηζκφο νξίσλ, κε δχν δηαθνξεηηθέο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, ηνλ εθηηκεηή κέγηζηεο
πηζαλνθάλεηαο (maximum likelihood estimation) θαη ηνλ Bayesian εθηηκεηή. Απφ ηα πξψηα
απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη δχν κέζνδνη εκθαλίδνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, κε ηελ
Bayesian δηαδηθαζία λα πιενλεθηεί.

A COMPARISON OF BAYESIAN AND MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATORS FOR
      EXTREME RAINFALL STATISTICAL PARAMETERS
     C. ANAGNOSTOPOULOU1, K. TOLIKA1, E. KOSTOPOULOU2 AND P. MAHERAS1
       1
         Department of Meteorology –Climatology, School of Geology, A.U.Th
              2
               Institude of National Observatory of Athens

   ABSTRACT
The extreme rainfall events, such as floods and droughts, are more frequent during the last years. The
frequency and the intensity of these extreme events have a large impact in the environment. Estimation of
flood and drought frequencies is important for reservoir design and management. In the present study,
through an example based on daily rainfall data, a stepwise procedure for estimating quantiles of the
hydrological extremes rainfalls is introduced. It is an attempt to evaluate extreme rainfall parameters,
such as the threshold selection and the return period using different statistical estimators. Maximum
likelihood and Bayesian estimators are developed and compared. The results derived from the analysis
show that the two sets of estimators are found to be different, with a practical advantage to the Bayesian
one.
ΠΡΟΓΝΧ΢Ζ ΑΚΡΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΧΝ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΡΗΧΝ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧΝ
      ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΚΑΗΡΟΤ ΚΑΗ ΦΗΛΣΡΟΤ KALMAN

           Μ. Αλαδξαληζηάθεο (1) Π. Λνπθά (1) θαη Θ. Αλδξεάδεο (1)

                  (1) Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία

΢ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηρεηξεζηαθά ζηελ Δζληθή
Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία γηα ηελ πξφγλσζε ησλ ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ζηηο
πεξηνρέο φπνπ δηαζέηεη κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο. Ζ κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηηο πξνγλψζεηο
ηξηψλ αξηζκεηηθψλ κνληέισλ θαηξνχ δηαθνξεηηθήο νξηδφληηαο δηαθξηηφηεηαο, δχν κε-
πδξνζηαηηθψλ πεξηνρηθψλ κνληέισλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ΔΜΤ, LM-COSMO θαη ΢ΚΗΡΧΝ,
θαζψο θαη ηνπ ζθαηξηθνχ κνληέινπ ηνπ European Centre for Medium Weather Forecasts
(ECMWF). Οη πξνγλψζεηο ησλ κνληέισλ δηνξζψλνληαη, φζνλ αθνξά ηα ζπζηεκαηηθά
ζθάικαηα, κε ηε βνήζεηα θίιηξσλ Kalman θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο απνδίδεηαη έλαο ζπληειεζηήο
βαξχηεηαο κε βάζε ην βαζκφ επηηπρίαο πνπ είραλ ζηελ πξφγλσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ην
ηειεπηαίν δεθαπελζήκεξν. Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο κεζφδνπ είλαη έλα πηζαλφ εχξνο, πνπ
αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ ειάρηζηε φζν θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία, θαζψο θαη κηα πξνηεηλνκέλε
ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο.
Ζ επαιήζεπζε ηεο κεζφδνπ έδεημε ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ πξνηεηλνκέλσλ θαη
ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζεξκνθξαζίαο, κε ζπζρέηηζε πνπ μεπέξαζε ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο ην 90%.


Λέμεηο θιεηδηά: άθξεο ζεξκνθξαζίεο, αξηζκεηηθά κνληέια θ


  RANGE TEMPERATURE FORECAST BASED ON NUMERICAL WEATHER
      PREDICTION MODELS AND KALMAN FILTERING


         M. Anadranistakis (1) P. Louka (1) and Th. Andreadis (1)

              (1) Hellenic National Meteorological Service

This work deals with a method applied by the Hellenic National Meteorological Service
(HNMS) operationally for the forecast of the minimum and maximum temperature at the
locations of the available meteorological observation stations. The method is based on the
forecasts of three numerical weather prediction (NWP) models of different horizontal
resolution; two non-hydrostatic regional-scale models operating at HNMS, namely, LM-
COSMO and SKIRON, as well as the global model operating at the European Centre for
Medium Weather Forecasts (ECMWF). The systematic errors in the model forecasts are
corrected with the implementation of Kalman filters. A weighting coefficient is calculated for
the forecasts of each model based on their rate of success in temperature forecast of the last
fifteen days. The final product of the method is the possible range both of the minimum and the
maximum temperatures as well as a recommended minimum and maximum value based on the
weighting coefficients.
The evaluation of the method has shown good agreement between the recommended and the
actual values of temperature with a correlation coefficient, most of the times, over 90%.


Key words: temperature range, NWP models,Kalman fil

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΢ΚΟΝΖ΢ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΦΡΗΚΖ ΚΑΗ ΢ΤΝΔΗ΢ΦΟΡΑ ΣΖ΢ ΢ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ
   ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΧΝ ΢ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ ΢ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ

Γεξαζφπνπινο Δ.(1), Καιπβίηεο Ν.(2), Κνπβαξάθεο Γ.(2), Hillamo R.(3) θαη Μηραιφπνπινο Ν. (2)

   (1) Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο & Βηώζηκεο Αλάπηπμεο-Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Aζελώλ
                (2) Σκήκα Υεκείαο - Παλεπηζηήκην Κξήηεο
          (3) Έξεπλα Πνηόηεηαο Αέξα - Φηλιαλδηθό Μεηεωξνινγηθό Ηλζηηηνύην

΢ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ρξνλνζεηξάο Α΢10 γηα ηελ πεξίνδν 2000-
2005 ζηνλ παξάθηην, απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ «Φηλνθαιηά», Κξήηε, ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην,
θαζψο θαη θαηαλνκέο κάδαο ησλ ζσκαηηδίσλ γηα ηελ δηεηία 2004-2006 κε ηελ ρξήζε SDI
δηαρσξηζηή. Αλάιπζε νπηζζνηξνρηψλ θαηέδεημε ηηο θπξηφηεξεο θαηαθφξπθεο δηαδξνκέο πνπ
αθνινπζεί ε ζθφλε απφ ηελ Β. Αθξηθή, είηε ηαπηνρξφλσο εληφο ηνπ νξηαθνχ ζηξψκαηνο θαη ηεο
θαηψηεξεο ειεχζεξεο ηξνπφζθαηξαο, είηε σο αλπςσκέλν ζηξψκα ζηελ ειεχζεξε ηξνπφζθαηξα.
Απφ ηηο θαηαλνκέο κάδαο πξνέθπςαλ 7 θιάζεηο ζσκαηηδίσλ κεηαμχ 0-10 κm, κε
πξνεμάξρνπζεο απηέο ηεο «΢πζζσκάησζεο 1» (0.25-0.55 κm) θαη ησλ «Αδξψλ 2» (3-7 κm). Σα
Α΢2.5 θαη Α΢1 βξέζεθαλ λα θαηαιακβάλνπλ θαηά κέζν φξν ην 60 θαη 40% αληηζηνίρσο ησλ
Α΢10. Δπηπιένλ, έγηλε ηαπηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ γηα ηα ιεπηά (ηνπηθή θαη
δηαζπλνξηαθή ξχπαλζε, κέγηζην ην θαινθαίξη) θαη αδξά (κεηαθεξφκελε ζθφλε απφ εξήκνπο,
κέγηζην ηελ άλνημε) ζσκαηίδηα. Γηεξεπλήζεθε ηέινο ε ζπλεηζθνξά ηεο κεηαθεξφκελεο ζθφλεο
ζηα επίπεδα ησλ Α΢ ζηελ πεξηνρή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ επίγεησλ θαη
δνξπθνξηθψλ (TOMS, AERONET) δεδνκέλσλ, γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ησλ
επεηζνδίσλ ζθφλεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Αλ. Μεζφγεηνο, ζσκαηίδηα, κεηαθνξά ζθφλεο

  DUST TRANSPORT FROM AFRICA AND ITS CONTRIBUTION TO AEROSOL
       LOADINGS OVER EASTERN MEDITERRANEAN

Gerasopoulos E. (1) Kalivitis N. (2) Kouvarakis G. (2) Hillamo R. (3) and Mihalopoulos N. (2)

     (1) Institute for Environmental Research and Sustainable Development - National
                    Observatory of Athens
              (2) Chemistry Departmen t- University of Crete
           (3) Air Quality Research - Finnish Meteorological Institute

This work provides an analysis of a long-term (2000-2005) PM10 time series at a remote coastal
station (Crete Island, Greece) in the southern Europe as well as supplementary two year (2004-
2006) size segregated measurements of aerosols with the use of size-selective samplings (SDI
impactor). Back trajectories analyses showed that dust can potentially arrive over Crete, either
simultaneously in the lower free troposphere and inside the boundary layer (Vertical Extended
Transport, VET) or initially mainly in the free troposphere (Free Troposphere Transport, FTT).
Seven distinct mass modes of aerosols were identified in the range 0-10 κm, with the
“Accumulation 1” (0.25 -0.55 κm) and the “Coarse 2”(3 -7 κm) modes dominating. PM2.5 and
PM1 were found to account for 60% and 40% of PM10 mass in average, respectively. Different
sources for submicron (local/regional and transported pollution, summer max) and supermicron
(dust from deserted areas, spring max) particles were identified. Surface measurements were
used for the determination of dust transport contribution to aerosol levels and were additionally
compared with satellite (Total Ozone Mapping Spectrometer, TOMS) and ground-based remote
sensing data (Aerosol Robotic Network, AERONET) to enhance our understanding of the
evolution of mineral dust events over the eastern Mediterranean.

Key words: E. Mediterranean, aerosols, dust transport


          Modeling dust dispersion from agricultural operations

Junming Wang (1) April L. Hiscox (2) Ted W. Sammis (1) David R. Miller (2) Wenli Yang (3)
                and Britt A. Holmén (4)

      (1) jwang@nmsu.edu, New Mexico State University Department of Plant and
                 Environmental Sciences
        Box 30003 MSC 3Q, Skeen Hall Room, Las Cruces, N.M. 88003-8003

   (2)Dept. of Natural Resources Management and Engineering, University of Connecticut
              1376 Storrs Road, U-408,7Storrs, CT 06269
    (3) Crocker Nuclear Laboratory, One Shields Ave. University of California, Davis, CA
                      95616

    (4) The University of Vermont, Civil & Environmental Engineering, Votey Bldg Room
                 213B, Burlington, VT 05405

Particulate matter (PM) of aerodynamic diameter less than or equal to 10 microns, PM10, and
that of aerodynamic diameter less than or equal to 2.5 microns, PM2.5, are regulated National
(U.S.) Ambient Air Quality Standard (NAAQS) pollutants. Little is known about the quantity,
composition, fluxes and transport distances of agricultural “fugitive”dust and its contributions to
PM NAAQS exceedances. This paper developed and validated local (<1000 m horizontally)
and long distance (>1000 m) PM models simulating dust dispersion from agricultural
operations. Both models are Lagrangian stochastic models. The local model adopted and
improved a random-walk model. In each time step (usually dt <0.1 s determined by wind speed
and stability) of the model simulation, 3 instantaneous wind velocities (x, y and z directions) are
produced randomly based on mean wind speed and atmospheric stability. The wind velocities
drive each particle to fly. The long distance model is modified from the Hysplit model. Both
models are evaluated by experimental data measured by PM point samplers and Lidar (laser
radar). The accuracy of both models is acceptable and capable of simulating near and far-field
agricultural dust dispersion.

Key words: Agricultural operation, dust, dispersion


ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΤ΢ΧΝΑ ΢ΣΖ Ν. ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ Χ΢ ΔΝΑ΢ ΓΔΗΚΣΖ΢ ΣΖ΢
   ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ΢ ΑΛΛΑΓΖ΢: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧ΢Ζ ΣΟΤ ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ 2006

          Μαθξνγηάλλεο Σ. Μπαιαθνχηεο Υ. θαη Ππζαξνχιεο Η.

              Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο - Κιηκαηνινγίαο, Α.Π.Θ.


Ζ ιεπηνκεξήο κειέηε ησλ θαπζψλσλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν δείρλεη φηη ε παξνπζία ηνπο
νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεηαθνξά ζεξκψλ αεξίσλ καδψλ απφ ηελ Αθξηθή. Με ηε ΢πλνπηηθή
αλάιπζε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε πξνο βνξξά κεηαθνξά ζεξκψλ
Αθξηθαληθψλ αεξίσλ καδψλ έρεη σο γελεζηνπξγφ αίηην ηελ πξνο βνξξά κεηαηφπηζε ηνπ
Τπνηξνπηθνχ Αεξνρεηκάξξνπ, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη δείθηε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο. ΢ην ρξνληθφ δηάζηεκα 18-22 Απγνχζηνπ 2006 ππήξμε θαχζσλαο ν νπνίνο δηαθέξεη
απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ζε φηη αθνξά ηελ πεξηνρή δξάζεο ηνπο. Ο θαχζσλαο απηφο εθηείλεηαη
πνιχ βνξεηφηεξα θαιχπηνληαο ζεκαληηθφ κέξνο ηεο Ν. Βαιθαληθήο. Οη ΢πλνπηηθέο ζπλζήθεο
πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ παξαπάλσ πεξίνδν αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο. Κπξίαξρν
ζηνηρείν είλαη ε επηθξάηεζε πάλσ ζην ρψξν ηεο Ν. Βαιθαληθήο κηαο «έμαξζεο» ησλ ηζνυςψλ
ζε φιεο ηηο ηζνβαξηθέο ζηάζκεο ηεο αλψηεξεο ηξνπφζθαηξαο. ΢ηελ παξνχζα εξγαζία
δηαπηζηψλεηαη φηη ν ππνηξνπηθφο αεξνρείκαξξνο έρεη κεηαηνπηζηεί ζε πνιχ βνξεηφηεξα ζεκεία
αλ ζπγθξηζεί κε ηηο ζέζεηο πνπ θαηείρε ζε πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο θαπζψλσλ. Ζ δηαπίζησζε
απηή δείρλεη φηη αλαπηχζζεηαη κηα δπλακηθή ζηελ αηκνζθαηξηθή θπθινθνξία ε νπνία νδεγεί ζε
ηζρπξέο δηαθπκάλζεηο ζην δαθηχιην ηνπ Hadley κε κεηαθηλήζεηο απηνχ πνιχ βνξεηφηεξα.

Λέμεηο θιεηδηά: Καχζσλαο, ΢πλνπηηθή Αλάιπζε, Αεξνρείκαξξνο

 THE HEAT WAVES OVER SOUTHERN BALKANS AS AN INDICATOR OF THE
      CLIMATE CHANGE: A CASE STUDY ON AUGUST 2006
            Makrogiannis T. Balafoutis C. and Pytharoulis I.

             Department of Meteorology - Climatology, AUTH


The detailed study of heat waves in Greece shows that their presence is due to the transport of
hot air masses from Africa. With the synoptic analysis of all cases it is realized that the
northward transport of warm African air masses is driven by the northward shift of the
subtropical jet stream. This can form an index of climatic change. In the period of 18-22 August
2006 makes its appearance a heat wave which is characterized by larger geographical extension.
This heat wave is extended much more north covering an important part of southern Balkans.
The synoptic conditions prevailing in the region during this heat wave are analyzed in detail.
The dominant feature is the prevalence of a ridge over southern Balkans at all isobaric levels of
the upper troposphere. It is realized, that in this case, the subtropical jet stream has been shifted
in much more northern latitudes compared to the areas it possessed in previous heat wave
events. This ascertainment shows that nowadays a new dynamic is developed in the atmospheric
circulation which leads to strong fluctuations of the Hadley cell, with shifts of this much more
to the north.

Key words: Heat wave, Synoptic Analysis, Jet StreamΖΜΔΡΖ΢ΗΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧ΢Ζ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΑ΢
         ΢ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΑΘΖΝΑ΢.

            Γηαλλαθφπνπινο Υξήζηνο θαη Φπιφγινπ Βαζίιεηνο

         (1) Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο,
                  Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ρψξσλ (νηθηψλ, γξαθείσλ,
θαηαζηεκάησλ) είλαη ζπλδεδεκέλε κε αξθεηέο κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο, θχξηα φκσο κε
ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα. ΢θνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο
ζρέζεο κεηαμχ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (γηα αζηηθή θαη εκπνξηθή ρξήζε) θαη ηεο εκεξήζηαο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη γηα ηελ πεξίνδν 1993-2001. Ζ αλάγθε
γηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο παξνπζηάδεη δηαθξηηή αλνδηθή ηάζε ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε
θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Δπηπιένλ, έρνπλ παξαηεξεζεί δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κε ηηο
επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Μειεηήζεθε μερσξηζηά ε εκεξήζηα θαη κεληαία ζπκπεξηθνξά
ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηεί ε επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.
Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ζεξκνθξαζίαο αέξα
δελ είλαη γξακκηθή, παξνπζηάδνληαο κηα δψλε ζεξκηθήο άλεζεο γχξσ ζηνπο 22°C θαη δχν
ζεκεία ζπγθέληξσζεο πάλσ απφ ηα νπνία ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο δελ απμάλεη. Δπηπξφζζεηα
ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, δχν αθφκα παξάκεηξνη έρνπλ κειεηεζεί, νη βαζκν-εκέξεο
ζέξκαλζεο θαη ςχμεο νη νπνίεο νξίζηεθαλ γχξσ απφ ηελ δψλε ζεξκηθήο άλεζεο ησλ 22°C. Οη
δχν απηνί παξάκεηξνη επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε παξακεηξνπνίεζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ηεο
ζπλάξηεζεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Καηαλάισζε ελέξγεηαο, Θεξκηθή άλεζε
 DAILY AIR TEMPERATURE AND ELECTRICITY LOAD DEMAND IN ATHENS,
              GREECE.

             Giannakopoulos Christos and Psiloglou Basil

       (1) Institute for Environmental Research and Sustainable Development,
                National Observatory of Athens, Greece

Power demand, especially in space heating and cooling, is linked to several weather variables,
mainly air temperature. This study investigates the relationship between electricity load demand
and daily air temperature in Athens for the period 1993-2001. The electricity demand shows a
distinctive increasing trend, which can be linked to socioeconomic factors. In addition, several
effects such as weekly and holiday effects, unrelated to weather conditions, have been detected.
Daily and monthly seasonal effects have been studied separately to isolate the weather influence
on electricity load. The results indicate that the relationship between electricity load and
temperature is non-linear, showing a comfort zone around 22°C and two saturation points
beyond which the electricity load no longer increases. In addition to temperature, two other
temperature-derived variables have also been examined: heating and cooling degree-days
defined around the comfort zone of 22oC. They allow a better characterization and
quantification of the electricity demand functions.

Key words: Energy Demand, Thermal Comfort  ΢Τ΢ΥΔΣΗ΢Ζ ΥΑΛΑΕΗΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΗΓΗΓΧΝ ΢ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

             Γεκήηξηνο Φφξεο (1) ΢εξαθείκ ΢παλφο (2)

             (1) Κέληξν Μεηεωξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ΔΛ.Γ.Α.
             (2) Σκήκα Γεωπνλίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

Σα ραιαδφκεηξα ζεσξνχληαη σο ε θαιχηεξε απφδεημε κηαο ραιαδφπησζεο. Ζ εμέηαζε ελφο
ραιαδνκέηξνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηελ ππθλφηεηα ηεο
ραιαδφπησζεο πάλσ απφ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σαπηφρξνλα, απνηειεί έλα αδηακθηζβήηεην
θξηηήξην γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο θαηαζηνιήο ραιαδηνχ. Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο
απηήο πξνέξρνληαη απφ ηε ζρεδφλ εηθνζαεηή εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Υαιαδηθήο
Πξνζηαζίαο ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ζηελ πεδηάδα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηε κέζνδν ηεο ζπνξάο
ησλ λεθψλ κε ησδηνχρν άξγπξν απφ εηδηθά εμνπιηζκέλα αεξνζθάθε. Έλα δίθηπν 140
ραιαδνκέηξσλ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ηα ραιαδφκεηξα
ζπιιέγνληαη χζηεξα απφ θάζε εκέξα θαηαηγίδαο. Σν κέγεζνο ηνπ ραιαδηνχ θαη ην πιήζνο ησλ
ραιαδνθφθθσλ εμεηάδνληαη αλά εκέξα ραιαδηνχ, αλά κήλα, αλά ζέζε ραιαδνκέηξνπ θαη αλά
ραιαδνθαηαηγίδα, θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηε κέγηζηε αλαθιαζηηθφηεηα, κε ην κέγηζην χςνο
θνξπθήο ηεο ραιαδνθφξνπ θαηαηγίδαο θαη κε ην αλ ε ζπγθεθξηκέλε ραιαδνθαηαηγίδα ππέζηε
ζπνξά ή φρη.

Λέμεηο θιεηδηά: ραιαδνθαηαηγίδα, ραιαδφκεηξν, ραιαδφθνθθνη

   RELATION OF HAIL TO STORMS IN CENTRAL MACEDONIA, GREECE

              Dimitrios Foris (1) Serafim Spanos (2)
             (1) Meteorological Applications Centre EL.G.A.
            (2) Department of Agriculture, University of Thessaly

Hailpads are considered as the best proof of a hailfall. The examination of a hailpad provides
information regarding the size and density of the hailfall over a specific region and constitutes
as well an unambiguous criterion for a successful hail suppression operation. The data for this
study come from the almost 20-year application of the Greek National Hail Suppression
Program of EL.G.A. in the plain of Central Macedonia, Greece, using the method of cloud
seeding with silver iodide from specially equipped aircrafts. A network of 140 hailpads is
installed in the region of study and hailpads are being collected the day following a storm day.
The size of hail and the number of hailstones are examined with respect to hail days, season,
hailpad location and the storm itself, and are related to the maximum reflectivity, to the
maximum top height of the hail-bearing storm and to whether the particular hailstorm was
seeded or not.

Key words: hailstorm, hailpad, hailstone, reflectivity SENSITIVITY TESTS OF AN URBAN CANOPY LAYER MICROCLIMATE MODEL
  FOR THE EVALUATION OF THE TREE THERMAL EFFECTS IN STREET
               CANYONS

  L. Shashua-Bar (1), M. Hoffman (2), A. Kazana (3), K. Chronopoulos (3), P. Hasapis (3),
            R. Sebba (2), Y. Tzamir (2) and I. Tsiros (3)

   (1) J. Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev, Israel
   (2) Faculty of Architecture and Town Planning, Technion-Israel Institute of Technology,
                       Haifa, Israel
         (3) Science Department, Agricultural University of Athens, Greece

Various recent studies have shown that urban forms such as the spatial configuration of the built
forms and the open spaces are significant factors influencing both urban-rural and intra-urban
air temperature differences. In addition, other studies have shown that the evaporative cooling
effects of trees in urban parks and streets may be significant in cases of temperate and hot
regions, especially during summer. It is important, therefore, to investigate how aspects of urban
typology are affected by and be reconciled with the presence of vegetation. Although several
urban climate models have been developed over the last years to describe microclimate
conditions in the urban canopy layer to be used for building thermal performance simulations,
little work has been done, in general, at the urban design guideline level on microclimate
interaction between streets and vegetation. Among the various existing analytical models, the
Green CTTC model for predicting the diurnal Urban Canopy Layer (UCL) climatic variations
has been successfully applied on several Israel urban sites of streets and courtyards, but has not
yet been tested on building configurations of a mega-city. The present paper deals with the
application of the Green CTTC model to evaluate the thermal effects of trees in urban street
canyons under various typology configurations in the city of Athens. The required parameters
and input data for the model are determined from meteorological data of a representative
meteorological station and from measurements in situ. Model results are compared to
measurements over two different time periods in selected clusters in two different
neighbourhoods of Athens. Then the model is applied to evaluate scenarios of passive cooling
features such as the trees effect when changing the vegetation coverage level. Finally, model
sensitivity analyses are also presented to examine the dependence of diurnal urban air
temperature variations on different levels of the selected model input parameters. It is expected
that the results of these simulations will help policy makers to assess the overall thermal effect
of vegetation and for comparing climatic impacts of urban design features toward creating a
desired microclimate within the urban canopy layer.

ACKNOWLEDGEMENT:       This  research  was  supported  by  the  NATO   grant
ESP.MD.CLG982203

Key words: street canyons, Green CTTC model


      ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ Η΢ΥΤΡΧΝ ΚΑΣΑΗΓΗΓΧΝ ΣΖ΢ 24ηρ ΜΑΗΟΤ 2007
              ΢ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

         Σζηνχηξα Κ. (1) Μαξηλάθε Α. (1) θαη Εηαθφπνπινο Γ. (1)

                (1) Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία

Οη ηζρπξέο θαηαηγίδεο πνπ εθδειψζεθαλ ζηε Γπηηθή Αηηηθή ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο ηεο 24εο
Μαΐνπ 2007 πξνθάιεζαλ πιεκκχξεο ζε Αραξλέο, Κακαηεξφ, Εεθχξη θαη Αγ. Αλαξγχξνπο. ΢ηελ
παξνχζα εξγαζία κειεηψληαη απφ ζπλνπηηθήο πιεπξάο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
αηκνζθαηξηθήο δηαηαξαρήο πνπ επεξέαζε κε έληνλα θαηλφκελα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαζψο
θαη νη ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο νθείιεηαη ε ζθνδξφηεηα ηνπ θαηλφκελνπ ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Μειεηψληαη νη ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε δηάθνξα
χςε θαη εμεηάδεηαη ε ζεξκνυγξνκεηξηθή θαηάζηαζε ηεο ζην Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο κέζσ
ηεθηγξακκάησλ θαη δεηθηψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ξαδηνβνιήζεσλ ηνπ
Διιεληθνχ. Σέινο εξεπλάηαη ε ηθαλφηεηα πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο απφ ηα
δηαζέζηκα αξηζκεηηθά κνληέια πξφγλσζεο ηεο ΔΜΤ.

Λέμεηο θιεηδηά: Βξνρφπησζε, πιεκκχξεο, Αηηηθή

  SYNOPTIC AND THERMODYNAMIC ANALYSIS OF INTENSE RAINFALL IN
           ATHENS ON 24 MAY 2007

          Tsioutra K. (1) Marinaki A. (1) and Ziakopoulos D. (1)

              (1) Hellenic National Meteorological Service

The intense rainfall that occurred in west suburbs of Attica at noon of the 24th May 2007 caused
flood in Aharnes, Kamatero, Zephiri and Ag. Anargyrous. In this work the main characteristics
of the atmospheric disturbances are considered from a synoptic point of view as well as the
special local conditions which are responsible for the intensity of the phenomena to the specific
area. The atmospheric flow in different levels and the upper air thermodynamic and hygrometric
situation is studied, via synoptic charts, tephigramms that have been created and indices that
have been calculated, based on Helliniko synoptic station measurements. Finally, the ability of
simulation of this event by the numerical prediction models which are available in HNMS is
also examined.

Key words: Rainfall, disaster flood, Attica
  ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΚΑΗ ΠΡΟΓΝΧ΢Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΧΝ ΔΓΑΦΟΤ΢: ΢ΤΓΚΡΗ΢Ζ
 ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ ΝΔΧΝ ΖΜΗ-ΔΜΠΔΗΡΗΚΧΝ ΢ΥΔ΢ΔΧΝ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟΤ
        ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΜΔ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΔΓΗΟΤ.

  Θσκά Δ. (1) Σζίξνο Η. (1) Υξνλνπνχινπ Α. (1) Λπθνχδεο ΢. (2) θαη Γαξνθαιάθεο Η. (1)

      (1) Σνκέαο Γεωινγηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο, Γ.Π.Α.
                (2) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ

H πξφβιεςε ηνπ πξνθίι ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ εδάθνπο έρεη απνδεηρζεί ρξήζηκν εξγαιείν ζε
αγξνκεηεσξνινγηθέο αιιά θαη ζε βηνθιηκαηηθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο απαηηνχλ ηε γλψζε
εκεξήζησλ θαη εηήζησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο εδάθνπο ζηα δηάθνξα βάζε, γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζεξκνθεπηαθψλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε πξφβιεςε
ηνπ πξνθηι ζεξκνθξαζησλ κε ρξήζε ελφο αξηζκεηηθνχ κνληέινπ θαη δχν λέσλ εκη-εκπεηξηθψλ
ζρέζεσλ. Σν αξηζκεηηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
επηθάλεηαο θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζηελ εδαθηθή θαηαηνκή. Σα
δχν εκη-εκπεηξηθα κνληέια βαζίδνληαη ζε έλα γεληθφ ηχπν αλαιπηηθνχ κνληέινπ πνπ
αλαπηχρζεθε πξφζθαηα απν ηνπο ζπγγξαθείο. Σα εκη-εκπεηξηθα κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
δεδνκέλα πεδίνπ απφ δηάθνξα βάζε ζε πεηξακαηηθφ αγξφ ηνπ Γεσπνληθνπ
ΠαλεπηζηεκίνπΑζελψλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ νηη νη κεηξήζεηο ζεξκνθξαζηψλ εδάθνπο
πξνζεγγίδνληαη αμηφπηζηα ηνζν κε ην αξηζκεηηθφ κνληέιν νζν θαη κε ηα εκη-εκπεηξηθά κνληέια
θαζψο επίζεο θαη φηη ηα κνληέια εκθαλίδνπλ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ,φζν απμάλεη ην βάζνο
ηνπ εδάθνπο.

Λέμεηο θιεηδηά: Θεξκνθξαζία εδάθνπο, πξνζνκνίσζε,

 ESTIMATION AND PREDICTION OF SOIL TEMPERATURES:COMPARISON OF
 RESULTS FROM NEW SEMI-EMPIRICAL EQUATIONS AND A NUMERICAL
           MODEL TO FIELD DATA.

   Thoma E. (1) Tsiros I. (1) Chronopoulou A. (1) Lykoudis S. (2) and Garofalakis I. (1)

       (1) Division of Geological Sciences and Atmospheric Environment, AUA
                (2) National Observatory of Athens

The prediction of the subsurface ground temperature profile can be a useful tool in both
agrometeorogical applications such as greenhouses and bioclimatological applications, such as
the passive heating and cooling of aboveground and underground buildings. The purpose of the
present study is the prediction of subsurface temperatures profiles by using a numerical model
and two semi-empirical models. In the numerical model, the prediction of soil temperature
includes the simulation of surface temperature, as well as the simultaneous simulation of both
temperature and moisture in the soil profile. Σhe two semi-empirical models are based on a
general formula of an analytical model recently developed by the authors. The semi-empirical
models replace the steady state soil temperature in the analytical model with easily obtained
daily average temperatures. Field measurements of soil temperatures at the surface and at
various depths of a bare soil obtained from an experimental plot located in the Agricultural
University of Athens campus are used to evaluate the performance of the models. Results show
that the observational patterns of soil temperature are fairly well approximated by the numerical
and the semi-empirical models. In addition, the goodness-of-fit statistics shows that the model
soil temperature estimations become, in general, better as soil depth increases. `
Key words: ground temperature, simulation, modeling


ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΑΔΡΟ΢ ΢ΣΗ΢ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ΢ ΔΝΑΡΞΖ΢ ΣΧΝ
ΦΑΗΝΟΦΑ΢ΔΧΝ ΣΟΤ ΜΑΛΑΚΟΤ ΢ΗΣΟΤ (TRITICUM AESTIVUM) ΢Δ ΠΔΡΗΟΥΔ΢
          ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ

 Α. Κακνχηζεο (1) Α. Μαηζνχθεο (1) Α. Υξνλνπνχινπ-΢εξέιε (1) θαη Λ. Καηαθπγηψηεο (2)

      (1) Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεωξγηθήο Μεηεωξνινγίαο, Γεληθό Σκήκα Γ.Π.Α.
  (2) Σκήκα Αγξνκεηεωξνινγηθήο Έξεπλαο & Πεξηβάιινληνο, Γηεύζπλζε Έξεπλαο, ΤΠ.Α.Α.Σ.

Δξεπλήζεθε ε θαηλνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Triticum aestivum ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία
αέξνο ζηηο πεξηνρέο Κνδάλεο, Ζκαζίαο, Καξδίηζαο θαη Θήβαο γηα ηελ πεξίνδν 1985-1990.
Γηεμήρζεζαλ θαηλνινγηθέο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην θχηξσκα, ην αδέιθσκα, ην
μεζηάρπαζκα (C2), ηελ άλζεζε (C3), ηνλ ζρεκαηηζκφ θαξπψλ (C4) θαη ηελ σξίκαλζε (C5) ηνπ
Triticum aestivum θαη θαηαγξάθεθαλ νη εκεξνκελίεο ζπνξάο. Γηα ηε κειέηε ηεο αληαπφθξηζεο
ησλ θαηλνθάζεσλ ηνπ Triticum aestivum ζηε ζεξκνθξαζία αέξνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα
απφ κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηηο πεξηνρέο κειέηεο. Γηα ηε
ζχγθξηζε ησλ ηδίσλ θαηλνθάζεσλ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ κειεηψκελσλ πεξηνρψλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ην Paired Student&#8217;s t-test. Δπίζεο έγηλε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ
έλαξμεο ησλ θαηλνθάζεσλ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο
ηεο σξίκαλζεο αλαπηχρζεθε κνληέιν κε βάζε ηηο βαζκνεκέξεο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ πξνέθπςε πσο νη θαηλνθάζεηο ηνπ Triticum aestivum εκθαλίζηεθαλ
πξστκφηεξα ζηηο πεξηνρέο κε ηε κεγαιχηεξε κέζε ζεξκνθξαζία. Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο ησλ
C2, C3 θαη C4 θαηλνθάζεσλ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηε κέζε ζεξκνθξαζία ησλ κελψλ Απξηιίνπ θαη
Μαΐνπ. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε πσο ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο σξίκαλζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί
ηθαλνπνηεηηθά κε βάζε ηηο βαζκνεκέξεο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ
θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Φαηλνθάζεηο, ζεξκνθξαζία αέξνο,Triticum

     EFFECT OF AIR TEMPERATURE ON START DATES OF WHEAT
       (TRITICUM AESTIVUM ) PHENOPHASES IN GREECE


  A. Kamoutsis (1) A. Matsoukis (1) A. Chronopoulou-Sereli (1) and L. Katafygiotis (2)

    (1) Laboratory of General and Agricultural Meteorology, Department of Sciences, AUA
  (2) Department of Agrometeorology Research & Environment, Direction of Research, MRDF

Phenological behavior of Triticum aestivum was investigated in relation to air temperature at
the regions of Kozani, Hmathia, Karditsa and Thives for the period 1985-1990. Phenological
observations were taken for the germination, tillering, heading (C2), anthesis (C3), fruit
development (C4) and ripening (C5) and, the dates of sowing of wheat were recorded. In order
to investigate the response of air temperature on the phenophases, data from meteorological
stations which covered the above study regions were used. For the comparison of the same
phenophases and of temperature between the study regions Paired Student&#8217;s t-test was
used. Also, correlation analysis between the start dates of the phenophases and air temperature
was used. In order to investigate the start date of ripening, a model was developed on the basis
of growing degree days (GDD). Results showed that the start dates of the phenophases appeared
earlier at the regions with higher average air temperature. The start dates of C2, C3 and C4
phenophases were correlated to the average air temperature of April and May. Also, the start
date of the ripening can be evaluated satisfactorily on the basis of GDD, creating thus a useful
tool for the better planning of cultivation operations.

Key words: Phenophases, air temperature, Triticum


ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΟΤ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΟ΢ ΠΡΟΓΝΧ΢Ζ΢ ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΗΚΖ΢
    ΡΤΠΑΝ΢Ζ΢ ΢ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΑΣΣΗΚΖ΢

    ΢θέηζνο Α. (1) Βιαρνγηάλλε Γ. (1) Αλδξνλφπνπινο ΢. (1) θαη Γνχλαξεο Ν. (1)

         (1) Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθώλ Δξεπλώλ - ΔΚΔΦΔ Γεκόθξηηνο

Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πξφγλσζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο
πνηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ην Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθψλ Δξεπλψλ ηνπ ΔΚΔΦΔ
Γεκφθξηηνο. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί επηρεηξεζηαθά παξάγνληαο πξνγλψζεηο πνιχ πςειήο
δηαθξηηηθήο ρσξηθήο ηθαλφηεηαο (1 x 1 km2) θαη γηα ρξνληθφ νξίδνληα 48 σξψλ.
Οη κεηεσξνινγηθέο πξνγλψζεηο παξάγνληαη απφ ην κνληέιν MM5 (Penn State University
version 3.7.2) πνπ έρεη παξακεηξνπνηεζεί θαηάιιεια ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο
επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. Οη πξνγλψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζχλζεζε θαη ηελ εθηίκεζε
ησλ εθπνκπψλ ησλ θχξησλ αηκνζθαηξηθψλ ξππαληψλ. ΢ηελ ζπλέρεηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη
ζην ηξηζδηάζηαην κνληέιν δηαζπνξάο θαη δηάρπζεο CMAQ (version 4.6.1). Σν CMAQ
ελδείθλπηαη ζε πξνβιήκαηα πνιχπινθσλ εθπνκπψλ, πξνζδηνξηζκνχ ηεο επίδξαζεο πεγψλ θαη
αηκνζθαηξηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ κεηαθέξνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ξχπνπο δπλακηθά.
Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα GIS θαη
MATLAB κε ζθνπφ λα εθηηκεζνχλ δείθηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο. Ζ πξνγλσζηηθή
ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζχγθξηζε κε παξαηεξήζεηο απφ κεηξεηηθνχο ζηαζκνχο
παξνπζηάδεηαη.

Λέμεηο θιεηδηά: αέξηα ξχπαλζε, MM5, CMAQ

 DEVELOPMENT OF AN OPERATIONAL AIR QUALTY FORECASTING SYSTEM
         FOR THE GREATER ATHENS AREA

    Sfetsos A. (1) Vlachogiannis D. (1) Andronopoulos S. (1) and Gounaris N. (1)

        (1) Environmental Research Laboratory &#8211; NCSR Demokritos

The present paper discusses the operational modeling system for forecasting air quality
currently under development by the Environmental Research Laboratory of NCSR Demokritos.
The system is designed to produce meteorological and air quality predictions on a high spatial
resolution (1 x 1 km2) and for 48 hours in advance.
The meteorological predictions model MM5 (Penn State University version 3.7.2) has been
parameterized with respect to the particular geographical and climatic characteristics of the
Greater Athens Area. Its output will be used to produce a daily emission inventory for the
region. The meteorological prediction fields in combination with the emission inventory will be
used as inputs to the 3-D atmospheric transport and diffusion model CMAQ (version 4.6.1).
CMAQ is used in problems that concern complex emission kinds and source apportionment,
atmospheric processes modeling which modify and transport pollutants in a dynamic
environment.
The results analysis is performed though custom made MATLAB post-processors and GIS
environment in an attempt to estimate air quality indices and comparisons to the current EC and
national regulatory limits. The performance of the system against observational data is
discussed.

Key words: air quality, MM5, CMAQ


 ΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΚΑΗ ΤΔΣΟΤ ΢ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢
            ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ

    Σδαλάθνπ Μαγδαιελή (1) Μακάξα Αλλα (1) θαη Νηθνιάνπ ΢νπδάλα-Νηφβε (2)

      (1) Γηεύζπλζε Κιηκαηνινγίαο-Δθαξκνγώλ, Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία
             (2) Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο

΢ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία βαζηθψλ κεηεσξνινγηθψλ
παξακέηξσλ ηξηψλ ζηαζκψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ: Πάηξαο, Μεζψλεο θαη Πχξγνπ.
Υξεζηκνπνηεζήθαλ νη ρξνλνζεηξέο ηεο κέζεο, κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο,
θαζψο θαη νη ρξνλνζεηξέο νιηθνχ θαη κέγηζηνπ χςνπο πεηνχ. Σν δηάζηεκα κειέηεο είλαη γηα ηελ
Πάηξα 100 έηε (1901-2000), γηα ηε Μεζψλε 68 έηε (1934-2001) θαη γηα ηνλ Πχξγν 70 έηε
(1932-2001).
    Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έγηλε κε ζθνπφ λα βξεζνχλ νη ηάζεηο ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη
λα κειεηεζνχλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νη ζπληειεζηέο θιίζεο. Παξάιιεια
κειεηήζεθαλ γηα ηε ζεξκνθξαζία νη θηλεηνί κέζνη φξνη δεθαεηίαο.


Λέμεηο θιεηδηά: ρξνλνζεηξά, ηάζε, ζεξκνθξαζία, πεηφο

STATISTICAL ANALYSIS OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION OVER THE
           AREA OF PELOPONNESE

     Tzanakou Magdalini (1) Mamara Anna (1) and Nikolaou Souzana-Niovi (2)

        (1) Division of Climatology, Hellenic National Meteorological Service
             (2) Department of Mathematics, University of Crete

In this paper the basic meteorological parameters of three meteorological stations of
Peloponnese: Patra, Methoni and Pyrgos are statistical analyzed. Time series of mean,
maximum and minimum monthly temperature has been used, as well as time series of total and
maximum precipitation height. The period covered is 100 years for Patra (1901-2000), 68 years
for Methoni (1934-2001) and 70 years for Pyrgos (1932-2001).
    The purpose of this statistical data processing is to investigate trends and the statistical
importance of correlation coefficients. Furthermore the floating mean temperatures per decade
have been studied.


Key words: time series,trend,temperature,precipitation


 ΠΟ΢ΟΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΤΔΣΟΤ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ΢
           ΠΡΟΓΝΧ΢Ζ΢ COSMO.GR
  Απγνπζηφγινπ Δ.(1), Αλδξεάδεο Θ.(1), Φξαγθνχιε Π.(1), Γθφθα Φ.(1), Λνπθά Π.(1),
         Παπαγεσξγίνπ I.(1), Ππζαξνχιεο I.(2), θαη Σπξιή Β.(1)

                (1) Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία,
              (2) Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Δμεηάδεηαη ε επίδνζε ηνπ κε-πδξνζηαηηθνχ ηνπηθνχ κνληέινπ COSMO.GR ζην πιαίζην κηαο
εθηεηακέλεο πιαηθφξκαο δηαθνξεηηθψλ παξακεηξνπνηήζεσλ θπξίσο σο πξνο ηε θπζηθή. Οη
πξνο κειέηε πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζε εκεξνκελίεο φπνπ δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά
ζην χςνο ηνπ πξνγλσζηηθνχ πεηνχ ηνπ κνληέινπ θαη ησλ ζπλνπηηθψλ παξαηεξήζεσλ ζε
κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Σα απνηειέζκαηα απνηεινχλ κέξνο
κηαο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο ησλ κειψλ ηεο δηαθξαηηθήο νκάδαο COSMO γηα ηελ αλάδεημε
πηζαλψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηνπηθνχ κνληέινπ πξφγλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
επηρεηξεζηαθά.

Λέμεηο θιεηδηά: Βξνρφπησζε, Διιάδα, Αξηζκεηηθή Πξφγλσζε

   QUANTITATIVE PRECIPITATION FORECAST WITH COSMO.GR LOCAL
       NUMERICAL WEATHER PREDICTION MODEL

    Avgoustoglou E.(1), Andreadis T.(1), Fragkouli P.(1), Gofa F.(1), Louka P.(1),
          Papageorgiou I.(1), Pytharoulis I.(2) and Tirli V.(1)

              (1) Hellenic National Meteorological Service,
                (2) Aristotle University of Thessaloniki
We investigate the performance of COSMO.GR non-hydrostatic local model regarding
precipitation forecast under an extensive suite of different parameterization setups, mainly
regarding physics. The test cases refer to dates where the operational model runs produced
significant quantitative differences from the observed values at the synoptic meteorological
stations of Greece. The results are presented in reference to a general effort to depict possible
directions of improvement regarding the skill of the local model used operationally by the
members of the COSMO consortium.

Key words: Precipitation, Greece, Numerical Forecasting


       ΢ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ
   ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ΢ ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Ζ΢ ΢ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ

             Α. Φ. Καξαγηαλλίδεο θαη Θ. ΢. Καξαθψζηαο

            Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Α.Π.Θ.

    Μειεηψληαη ηα ζπλνπηηθά θαη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά επεηζνδίσλ εμαηξεηηθήο
βξνρφπησζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ πεξίνδν 1958-2000. Υξεζηκνπνηνχληαη εκεξήζηεο
ηηκέο βξνρνκεηξηθψλ πςψλ απφ δεθανθηψ κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ,
θαζψο θαη πιήξε δεδνκέλα ζε θνκβηθά ζεκεία πιέγκαηνο αλά εμάσξν, ζηηο ζεκαληηθέο
ηζνβαξηθέο επηθάλεηεο, φπσο θαη ζηε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο.
    Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία νξηζκνχ ηνπ επεηζνδίνπ εμαηξεηηθήο βξνρφπησζεο, βάζε
ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ν εληνπηζκφο απηψλ. Καηαγξάθνληαη νη εκεξήζηεο ηηκέο κηαο ζεηξάο
παξακέηξσλ γηα ηηο εκέξεο ησλ επεηζνδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κηαο εκέξαο πξηλ θαη
κεηά απηψλ. Τπνινγίδνληαη νη κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο ησλ ζπλνπηηθψλ θαη δπλακηθψλ
παξακέηξσλ θαη κειεηάηαη ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηνπο.
    ΢πκπεξαίλνληαη ηα αθφινπζα: ΢ηελ ηζνβαξηθή επηθάλεηα ησλ 500hPa παξαηεξείηαη κηα
ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο ειάηησζε ηνπ γεσδπλακηθνχ χςνπο κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα
ησλ επεηζνδίσλ, ελψ ζηελ επηθάλεηα ησλ 850hPa ειαηηψλεηαη έσο θαη ηελ πξψηε θχξηα εκέξα,
κε ζπλερή αχμεζε θαηά ην ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ. ΢ηελ αλψηεξε αηκφζθαηξα, ε κέγηζηε
απφθιηζε θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ πξψηε θχξηα εκέξα ησλ επεηζνδίσλ, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ηηο
κέγηζηεο αλνδηθέο θηλήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην χςνο ησλ 700hPa. Ο ζρεηηθφο ζηξνβηιηζκφο
απμάλεη ζπλερψο έσο θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ επεηζνδίσλ. Σέινο, ε αηκνζθαηξηθή πίεζε
παξνπζηάδεη ρακειέο ηηκέο θαηά ηηο δχν θχξηεο εκέξεο ησλ επεηζνδίσλ.

Λέμεηο θιεηδηά: ΢πλνπηηθή, δπλακηθή, εμαηξεηηθή βξνρφπησζε, Διιάδα

        SYNOPTIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS
    OF EXTREME PRECIPITATION EPISODES OVER THE GREEK AREA

              A. F. Karagiannidis and Th. S. Karacostas

           Department of Meteorology and Climatology, A.U.Th.

     The synoptic and dynamic characteristics of extreme precipitation episodes over Greece
are studied during the period 1958-2000. Daily precipitation amounts of eighteen Greek stations
are used, along with a complete set of meteorological parameters at grid point network, obtained
every six hours at the significant isobaric levels and mean sea level.
     The procedure for the definition of the extreme precipitation episodes is described and
then applied for their identification. The daily values of the main synoptic and dynamic
parameters are recorded for each episode day, incorporating a day before and after. The mean
daily values of the parameters are calculated and their time variability is studied.
     A systematic and continuous fall of the geodynamic height is depicted at the isobaric
level of 500hPa up to the last day of the main episodes, while, at 850hPa, the fall lasted up to
the first main day. At the upper levels, the maximum divergence values are encountered during
the first main day, which coincide with the maximum vertical velocities at 700hPa. A
continuous increase on the relative vorticity is encountered up to the last main day. Finally, the
atmospheric pressure depicts low values during the last two main days of the episodes.

Key words: Synoptic, dynamic, extreme precipitation, Greece.
    ΢ΤΓΚΡΗ΢Ζ ΥΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΖ΢ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΑΔΡΟ΢
     ΢Δ ΔΝΓΟΓΑ΢ΟΓΔΝΔ΢ ΚΑΗ ΔΞΧΓΑ΢ΟΓΔΝΔ΢ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
     ΑΔΗΦΤΛΛΟΤ ΢ΚΛΖΡΟΦΤΛΛΟΤ ΓΑ΢ΟΤ΢ ΣΖ΢ ΝΓ ΔΛΛΑΓΑ΢

 Γθνχκα Βαζηιηθή (1) Μπαινχηζνο Γηψξγνο (1) Μπνπξιέηζηθαο Θαλάζεο (1) θαη Κανχθεο
                  Κψζηαο (1)

     (1) Ηλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ θαη Σερλνινγίαο Γαζηθώλ
                   Πξνϊόληωλ, ΔΘΗΑΓΔ

Έγηλαλ κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο αέξνο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ ζε χςνο 1,5 m απφ ηελ επηθάλεηα
ηνπ εδάθνπο ζε κηα ζέζε θάησ απφ ηελ θνκνζηέγε αείθπιινπ ζθιεξφθπιινπ δάζνπο ζε νξεηλή
πεξηνρή ηεο Ακθηινρίαο ζηε ΝΓ. Διιάδα. ΢πγρξφλσο, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα έγηλαλ
κεηξήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο αέξνο ζην ίδην χςνο, ζε κηα θνληηλή θαη κε ίδηεο θπζηθέο ζπλζήθεο
αλνηθηή θαη αληηπξνζσπεπηηθή ζέζε ηνπ εμσδαζνγελνχο πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. Απφ ηελ
αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξίζηεθε ε εηήζηα, επνρηθή, κεληαία θαη εκεξήζηα δηαθχκαλζε
ηεο ζεξκνθξαζίαο αέξνο ησλ δπν ζέζεσλ θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπο πξνζδηνξίζηεθε ε επίδξαζε
ηνπ δάζνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζεξκνκεηξηθψλ κηθξνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο νξεηλήο
απηήο πεξηνρήο.

Λέμεηο θιεηδηά: ζεξκνθξαζία αέξνο, κηθξφθιηκα, αείθπιιν

     COMPARISON OF AIR TEMPERATURE TEMPORAL VARIATIONS
             WITHIN AND OUTSIDE
     AN EVERGREEN SCHLEROPHYLLOUS FOREST IN SW GREECE


 Gouma Vassiliki (1) Baloustos George (1) Bourlets Thanassis (1) and Kaoukis Kostas (1)

             (1) Forest Research Institute of Athens, NAGREF

Air temperature has been measured for three years at a height of 1.5 m above ground level at
one site under the canopy of an evergreen schlerophyllous forest at a mountainous area in SW
Greece. Air temperature measurements were also made at the same period, height and physical
conditions in a second nearby site, representative of the open environment of the area. In order
to determine the impact of forest canopy to the temperature microclimatic conditions of this
mountainous area, annual, seasonal, monthly and daily variations of air temperature were
analyzed and compared for these two sites.

Key words: air temperature, microclimate, evergreen

 ΔΞΑΡΣΖ΢Ζ ΣΧΝ ΜΔΣΡΖ΢ΔΧΝ ΣΟΤ ΟΕΟΝΣΟ΢ ΑΠΟ ΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ ΢ΣΖ
            ΢ΣΡΑΣΟ΢ΦΑΗΡΑ

     Αιεμαλδξή Γεσξγία (1) Μπαιήο Γεκήηξεο (1) θαη Σνπξπάιε Κιεαξέηε (1)

   (1) Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Σκήκα Φπζηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
                    Θεζζαινλίθεο

΢ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηε κία αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ
κεηαβνιψλ ζηελ ζηξαηφζθαηξα ζηε ζρεηηθή δηαθνξά επίγεησλ θαη δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ
φδνληνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνξπθνξηθέο θαη επίγεηεο παξαηεξήζεηο ηεο
νιηθήο ζηήιεο ηνπ φδνληνο απφ ην δνξπθνξηθφ φξγαλν Global Ozone Monitoring Experiment-
GOME ζηνλ ERS-2 θαη απφ θαζκαηνθσηφκεηξα Brewer θαη Dobson αληίζηνηρα. ΢πγθεθξηκέλα
εμεηάζηεθαλ 28 επίγεηνη ζηαζκνί ζην βφξεην εκηζθαίξην, εθ ησλ νπνίσλ νη 14 δηέζεηαλ
θαζκαηνθσηφκεηξα Dobson θαη νη ππφινηπνη 14 θαζκαηνθσηφκεηξα Brewer. Γηα ην λφηην
εκηζθαίξην εμεηάζηεθαλ 4 ζηαζκνί νη νπνίνη δηέζεηαλ απνθιεηζηηθά θαζκαηνθσηφκεηξα
Dobson. Γηα ηνπο ζηαζκνχο πνπ ππήξραλ θαη νη δχν ηχπνη θαζκαηνθσηνκέηξσλ εμεηάζηεθε
ζπγθξηηηθά ε επαηζζεζία ηνπ θάζε νξγάλνπ ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζηξαηνζθαηξηθήο
ζεξκνθξαζίαο. Ζ επηινγή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκψλ έγηλε έηζη ψζηε λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ
έλαλ ζηαζκφ αλά 10o γεσγξαθηθνχ πιάηνπο γηα πιάηε απφ 0ν-80ν ζην βφξεην εκηζθαίξην θαη
γηα πιάηε απφ 0ν-60ν ζην λφηην εκηζθαίξην. Απφ ηε κειέηε πξνέθπςε πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ ζηξαηνζθαηξηθψλ ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ θαη ηηο ζρεηηθήο δηαθνξάο επίγεησλ
θαη δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ. Ζ ζπζρέηηζε εμαξηάηαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη είλαη
εληνλφηεξε γηα ηα κέζα πιάηε ηνπ βνξείνπ εκηζθαηξίνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: Οιηθφ φδνλ, επίγεηεο-δνξπθνξηθέο παξαηεξήζεηο, ζηξαηoζθαηξηθή ζεξκνθξαζία

    DEPENDENCE OF OZONE MEASUREMENTS ON STRATOSPHERIC
             TEMPERATURE

       Alexandri Georgia (1) Balis Dimitris (1) and Tourpali Kleareti (1)

    (1) Laboratory of Atmospheric Physics, Physics Department, Aristotle University of
                     Thessaloniki

In this work we present an evaluation of the effect of temperature variations in stratosphere on
the relative difference between ground-based and satellite ozone measurements. For this
purpose we used satellite observations of ozone total column from the Global Ozone Monitoring
Experiment-GOME aboard ERS-2 and ground-based observations from Brewer and Dobson
spectrophotometers. Data from 28 stations in the northern hemisphere were examined from
which 14 hosted Brewer spectrophotometer and 14 Dobson spectrophotometer. Data from
Dobson spectrophotometers for 6 stations of the southern hemisphere were also examined. For
the stations hosting both types of spectrophotometers we studied the sensitivity of each
instrument to stratospheric temperature variations comparatively. The total of the 33 stations
was selected so as to have at least one ground instrument per 10o for latitudes from 0o to 80o in
the northern hemisphere and latitudes from 0o to 60o in the southern hemisphere. The results
indicated that there is correlation between temperature variations in stratosphere and relative
difference between satellite and ground-based ozone measurements. The correlation depends on
latitude and is higher at middle latitudes in north hemisphere.

Key words: Total ozone, ground-based and satellite observations, stratospheric temperature
  ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ΢ ΦΤΥΡΧΝ ΔΗ΢ΒΟΛΧΝ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢ΣΖΚΑΝ ΢ΣΖΝ
        ΔΛΛΑΓΑ ΣΟΤ΢ ΦΘΗΝΟΠΧΡΗΝΟΤ΢ ΜΖΝΔ΢

          Μεηά Κ., Μαξηλάθε Α., Εείλε Κ. θαη Κσλζηαληάξα Μ.

                 Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία

΢ηελ εξγαζία απηή κειεηψληαη απφ ζπλνπηηθήο πιεπξάο αηκνζθαηξηθέο δηαηαξαρέο πνπ
πξνθάιεζαλ έληνλεο ςπρξέο εηζβνιέο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαηά ηνπο θζηλνπσξηλνχο κήλεο ηα
ηειεπηαία 25 ρξφληα. Ζ κειέηε ζηεξίρζεθε ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ ην δίθηπν
κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη απφ ην Δπξσπατθφ
Κέληξν Μεζνπξφζεζκσλ Πξνγλψζεσλ αιιά θαη ζηε κειέηε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ. Ζ
ηαμηλφκεζε ησλ πεξηπηψζεσλ έγηλε αλάινγα κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηκνζθαηξηθήο
θπθινθνξίαο θπξίσο ζηελ θαηψηεξε ηξνπφζθαηξα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε κειέηε ησλ
πεξηπηψζεσλ ςπρξψλ εηζβνιψλ πξηλ απφ ηηο νπνίεο πξνεγήζεθαλ κεγάια δηαζηήκαηα
αζπλήζηζησλ γηα ηελ επνρή πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη πξνζπάζεηα
θαηαλφεζεο ησλ θπζηθψλ κεραληζκψλ δεκηνπξγίαο ηνπο.

Λέμεηο θιεηδηά: ςπρξέο εηζβνιέο, θζηλφπσξν, Διιάδα

  SOME ASPECTS OF COLD INTRUSIONS OVER GREECE DURING AUTUMN
           Mita C., Marinaki A., Zeini K. and Konstantara M.

               Hellenic National Meteorological Service

This study is focused on the synoptic description of atmospheric disturbances that caused
intense cold intrusions over Greece during autumn over the last 25 years. The study was based
on data analysis from the surface metrological stations of Hellenic National Meteorological
Service (HNMS), the European Centre for Medium range Weather Forecasts (ECMWF ) and
from satellite images. The classification of the examined cases was based on general circulation
characteristics of the atmosphere, emphasizing on lower troposphere.
Special attention was paid to cases of cold intrusions that followed long duration periods of
unusual high temperatures for which the underlying physical generation mechanism was
thoroughly studied.

Key words: cold intrusions, autumn, Greece


  ΥΡΖ΢Ζ ΣΔΥΝΖΣΧΝ ΝΔΤΡΧΝΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΖ΢
 ΘΔΡΜΗΚΖ΢ ΑΝΔ΢Ζ΢-ΓΤ΢ΦΟΡΗΑ΢ ΢ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΑΘΖΝΑ΢
 ΚΑΣΑ ΣΖ ΘΔΡΜΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΟΤ ΔΣΟΤ΢ ΓΗΑ ΣΡΔΗ΢ ΓΗΑΓΟΥΗΚΔ΢ ΖΜΔΡΔ΢

          Κ. Μνπζηξήο (1) Η.Κ. Εηψκαο (2) θαη Α.Γ. Παιηαηζφο (3)

        (1) Σκήκα Μεραλνινγίαο,Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Πεηξαηά
          (2) ΢ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
      (3) Γεληθό Σκήκα Μαζεκαηηθώλ,Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Πεηξαηά
Πεξίιεςε

΢ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα πξφγλσζεο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη δπζθνξίαο ησλ
θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο (ΔΠΑ), ρξεζηκνπνηψληαο Σερλεηά Νεπξσληθά
Γίθηπα (ΣΝΓ). Δηδηθφηεξα, έγηλε κηα λέα πξνζέγγηζε εθαξκφδνληαο ΣΝΓ κε ζθνπφ ηελ
πξφβιεςε γηα ηξεηο δηαδνρηθέο εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκήο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο (Μάηνο-
΢επηέκβξηνο) ηεο κέγηζηεο εκεξήζηαο ηηκήο ηνπ δείθηε δπζθνξίαο ηνπ Thom (DI) θαη ηνπ
δείθηε ζεξκηθήο άλεζεο-δπζθνξίαο (CP) ησλ Siple & Passel, θαζψο επίζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
σξψλ κε πςειή ζεξκηθή δπζθνξία ζηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ. Ζ πξφβιεςε απηή γίλεηαη
ηαπηφρξνλα γηα νθηψ (8) δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ΔΠΑ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σξηαίεο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, ηεο ζρεηηθήο
πγξαζίαο θαη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζε νθηψ δηαθνξεηηθνχο
ζηαζκνχο ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ηεο ΔΑΡΘ/ΤΠΔΥΧΓΔ,
γηα ηελ πεξίνδν 2001-2005.
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο δείρλνπλ φηη ηα ΣΝΓ κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα αξθεηά
αμηφπηζηε πξφγλσζε ησλ ηηκψλ ησλ δχν παξαπάλσ δεηθηψλ ζεξκηθήο άλεζεο θαη δπζθνξίαο
θαζψο επίζεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ πςειήο ζεξκηθήο δπζθνξίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ
24σξνπ κηαο ζεξκήο εκέξαο. Οη πξνβιεπφκελεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ DI θαη CP θαη νη
πξνβιεπφκελεο ψξεο πςειήο ζεξκηθήο δπζθνξίαο, κε βάζε ηα ΣΝΓ θαη γηα ηξεηο δηαδνρηθέο
εκέξεο, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο ηηκέο δείρλνπλ κηα αξθεηά θαιή
ζπζρέηηζε (p<0.01).
Λέμεηο θιεηδηά: Θεξκηθή άλεζε, Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα


USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR THE FORECAST OF THERMAL
 COMFORT FOR THREE CONSECUTIVE DAYS DURING THE HOT PERIOD OF
 THE YEAR AT REPRESENTATIVE LOCATIONS IN THE GREATER ATHENS
             AREA, GREECE

          K. Moustris (1) I.C. Ziomas (2) and A.G. Paliatsos (3)

   (1) Department of Mechanical Engineering, Technological Education Institute of Piraeus
      (2) School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens
    (3) General Department of Mathematics, Technological Education Institute of Piraeus
Abstract

In this work an effort has been done to forecast the residents&#8217; thermal comfort in the
greater Athens area (GAA), using Artificial Neural Networks (ANNs). Concretely, a new
approach is tested by applying ANNs in order to forecast for three consecutive days, during the
hot period of the year (May-September), the highest daily value of Thom&#8217;s Discomfort
Index (DI) and the minimum daily value of the Siple&#8217;s & Passel&#8217;s thermal
comfort index known as Cooling Power (CP), as well as the daily number of hours with high
levels of thermal discomfort, at eight different measuring sites in the GAA.
For this purpose, hourly values of air temperature, relative humidity and wind speed that
gathered from eight measuring stations located in the GAA, for the 5-year period 2001-2005.
The well-established and known bioclimatic indices, DI and CP, are calculated and there hourly
values are investigated during the examined period.
The results of the current work have shown that the ANNs could give an adequate forecast for
both of the above indices as well as the number of thermal discomfort hours during a hot day.
The forecasted values of DI and CP and the forecasted thermal discomfort hours, for three
consecutive days come to a very good agreement (p<0.01) when compared to the respective
original values.


Key words: Thermal comfort, Artificial Neural Networks


   Αξιολόγηζη Τποθαλάζζιων Μεηπήζεων Βποσήρ καηά ηην Γιάπκεια Μεηπήζεων
            Βποσόπηωζηρ ζηο Ηόνιο Πέλαγορ

 Μ. Ν. Αλαγλψζηνπ (1) Σ. Α. Νχζηελ (2) Δ. Ν. Αλαγλψζηνπ (1) Δ. Η. Νηθνιφπνπινο (3) θαη Δ.
                    Ακηηάτ (4)

        (1) Διιεληθό Κέληξν Θαιάζζηωλ Δξεπλώλ, Αλάβπζζνο, Διιάδα.
   Σκήκα Πνιηηηθώλ θαη Πεξηβαιινληνιόγωλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην ηνπ Κνλλέθηηθαη,
                     Ζ.Π.Α.

      (2) Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην ηνπ Οπάζηλγθηνλ, Ζ.Π.Α.
   (3) Σκήκα Πνιηηηθώλ θαη Πεξηβαιινληνιόγωλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην ηνπ Κνλλέθηηθαη,
                      Ζ.Π.Α.
          (4) ΝΑ΢Α Κέληξν Πηεηηθώλ Γνθηκώλ Γθνύληαξλη, Ζ.Π.Α.
              Παλεπηζηήκην ηνπ Σδόξηδ Μάζνλ, Ζ.Π.Α.
Ζ βξνρφπησζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δεκηνπξγεί έλα δπλαηφ θαη
μερσξηζηφ απφ ηνπο πεξηβάιινλ ήρνπο. Ο ήρνο απηφο θαζψο κεηαδίδεηαη πξνο ηα θάησ θαη
εμαζζελεί, δεκηνπξγεί ζεσξεηηθά, ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, κία ελεξγεί αθνπζηηθή
πεξηνρή, ν νπνίνο είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ην βάζνο θαη ηελ ζπρλφηεηα. Ζ αθνπζηηθή κέηξεζε
ηεο βξνρήο αλαθέξεηαη απφ ηέζζεξηο Παζεηηθνχο Τδξφβηνπο Αθνπζηηθνχο (Τδξφθνλα)
αηζζεηήξεο ζηα 60, 200, 1000 θαη 2000 κέηξα βάζνο απφ κία πδξφβηα εγθαηάζηαζε (αιιηψο
αγθπξνβνιία) ζηηο λνηηνδπηηθέο αθηέο ηνπ Ηφληνπ Πέιαγνο (37Β, 21.5Α), απφ ηα κέζα
Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηα κέζα Απξηιίνπ, ηνπ 2004. Οη κεηξήζεηο απηέο ζπγθξίζεθαλ κε
κεηξήζεηο βξνρφπησζεο απφ έλα δηπιήο πνιηθφηεηαο πςειήο αλάιπζεο κεηεσξνινγηθφ ξαληάξ
(XPOL) ζηελ κπάληα ζπρλνηήησλ Υ. Σν ξαληάξ είλαη απηφ πνπ καο αλαθέξεη ηελ ρσξηθή
θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βξνρήο πάλσ απφ ηελ αθνπζηηθή πεξηνρή ησλ πδξνθψλσλ.
Πεξίπνπ έμε πεξηπηψζεηο βξνρφπησζεο θαηαγξάθεθάλ θνηλά απφ ην ξαληάξ θαη ηα πδξφθνλα.
Ζ κέζε ηηκή ηνχ ρψξνπ ηεο κέηξεζε ηεο βξνρήο απφ ην ξαληάξ ζπγθξίλεηαη κε ηελ βξνρή πνπ
δίλεηαη απφ ηα ηέζζεξα πδξφθνλα. Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ην ζέκα απηφ,
παξνπζηάδνληαη πνζνηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ αθνπζηηθψλ κεηξήζεσλ θαη ηηο κέζεο ηηκήο
βξνρνπηψζεσλ πεξηνρήο ζηηο αληίζηνηρεο αλαιχζεηο ηνπ ξαληάξ.

Λέμεηο θιεηδηά: Βξνρή, Ρπζκφο Βξνρήο, Μεηξήζεηο Μεηεσξνινγηθψλ Ραληάξ, Υ-Μπάληα
Ραληάξ, Τπν

   Evaluation of Underwater Rainfall Measurements during the Ionian Sea Rainfall
                   Experiment

 M. N. Anagnostou (1) J. A. Nystuen (3) E. N. Anagnostou (1) E. I. Nikolopoulos (2) and E.
                    Amitai (4)

          (1) Hellenic Center of Marine Research, Anavissos, Greece.
   Department of Civil and Environmental Engineering-University of Connecticut, CT, USA.
   (2) Department of Civil and Environmental Engineering-University of Connecticut, CT,
                       USA.
       (3) Applied Physics Laboratory, University of Washington, WA, USA.
            (4) NASA Goddard Space Flight Canter, MD, USA.
                George Mason University, VA, USA.
Rainfall on the sea surface generates a loud and distinctive sound underwater. This sound
propagates downward and attenuates, producing an effective listening area, or an equivalent
\"catchment basin\" for a listening device that is a function of depth and frequency. Acoustical
measurements of rainfall are reported from four Passive Acoustic Listeners (PALs) at 60, 200,
1000 and 2000 m depths from a mooring in the Ionian Sea off the southwestern coast of Greece
(37N, 21.5E) from January to April 2004. These measurements are compared from co-located
high-resolution X-band dual-polarization radar (XPOL) rainfall measurements. The XPOL
reports the spatial distribution of rainfall variability over the listening areas of the PALs.
Roughly six quality controlled rainfall events, including drizzle, squall line, and heavy rainfall
were recorded. The radar rainfall is spatially averaged over the mooring and compared with the
four different acoustic measurements at depths. To understand the issue of spatial averaging,
quantitative comparisons are presented between the acoustic measurements and area averaged
radar estimates at corresponding resolutions.

Key words: Rain, Rainfall Rate, Meteorological Radar Measurements, X-band Radar, Under


ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΟΤ ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΗΚΟΤ
             ΢ΣΡΧΜΑΣΟ΢
 ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ΢ ΟΛΗΚΖ΢ ΔΚΛΔΗΦΖ΢ ΖΛΗΟΤ ΢ΣΗ΢ 29 ΜΑΡΣΗΟΤ 2006


      Φνπληά Γ. (1) Λπθνχδεο ΢. (1) Φπιφγινπ Β.Δ. (1) θαη Πεηξάθεο Μ. (1)

     (1) Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο &#8211; Δζληθό
                  Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ
Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο νιηθήο έθιεηςεο ηνπ ειίνπ
ζηηο 29 Μαξηίνπ 2006, ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηεο
αηκφζθαηξαο. Μειεηάηαη θπξίσο ε κεηαβνιή ζηε κέζε αιιά θαη ζηελ ηπξβψδε ζπληζηψζα ηνπ
αλέκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθιεηςεο, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο ζηελ νιηθή αθηηλνβνιία θαη
ζηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία αέξα. Οη εληαηηθέο (πςειήο ζπρλφηεηαο) κεηξήζεηο
πξνέξρνληαη απν ηελ πεηξακαηηθή εθζηξαηεία πνπ νξγάλσζε ην Αζηεξνζθνπείν ζην
Καζηειφξηδν -ην κνλαδηθφ ζεκείν ζηελ Διιάδα πνπ βίσζε ηελ εκπεηξία ηεο νιηθήο έθιεηςεο-
ελψ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεδνκέλα απν δηάθνξνπο ζηαζκνχο ηεο Αηηηθήο.
Ζ αλάιπζε ησλ εληαηηθψλ κεηξήζεσλ αλέκνπ ζην Καζηειφξηδν έδεημε θαηαζηνιή ησλ
δηεξγαζηψλ ηεο ηχξβεο ζην επηθαλεηαθφ νξηαθφ ζηξψκα (κείσζε ηεο ηπξβψδνπο θηλεηηθήο
ελέξγεηαο) γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ θαη κεηά ηε κέγηζηε θάζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ
ζηελ Αηηηθή, παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
έθιεηςεο, ρσξίο ηαπηφρξνλε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο .
Ζ κεηαβνιή ηεο νιηθήο αθηηλνβνιίαο ήηαλ αλάινγε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο ηνπ ειηαθνχ
δίζθνπ ζε θάζε πεξηνρή. Αληίζεηα, ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαζνξίζηεθε θπξίσο
απν ηνπηθνχο παξάγνληεο, φπσο ήηαλ ε επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο, ε λέθσζε, νη επηθξαηνχληεο
άλεκνη θιπ.


Λέμεηο θιεηδηά: Έθιεηςε, άλεκνο, ηχξβε, ζεξκνθξαζία

  OBSERVATIONS OF THE ATMOSPHERIC SURFACE LAYER PARAMETERS
     DURING THE TOTAL ECLIPSE OF MARCH 29TH, 2006

       Founda D. (1) Lykoudis S. (1) Psiloglou B.E. (1) and Petrakis M. (1)

   (1) Institute for Environmental Research and Sustainable Development &#8211; National
                    Observatory of Athens
This study examines the effect of the total solar eclipse of March 29th 2006, on several
parameters of the atmospheric surface layer. The eclipse induced changes of the wind,
temperature and global radiation have been studied at Kastelorizo &#8211; located within the
totality path of the eclipse - and other stations of the broader area of Attiki. The analysis of
intensive (high frequency) wind measurements at Kastelorizo, showed a decrease of the
turbulent processes for a short period around the maximum phase of the eclipse. Mean wind
speed decreased at the Attiki stations during the eclipse.
The changes of the incoming global radiation was proportional to the sun obscuration at each
site, while the amplitude of the temperature drop was determined by several factors such as the
surrounding environment, cloudiness, prevailing wind etc.


Key words: Eclipse, wind, turbulence, temperature


  ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΡΟΓΝΧ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΝΣΟΝΟΤ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΟΤ
  ΚΑΤ΢ΧΝΑ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑ΢Δ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΣΟΝ ΗΟΤΝΗΟ ΣΟΤ 2007

Ππζαξνχιεο Η. (1) Μπξίθαο Γ. (2) Λνπθά Π. (3) Μαθξνγηάλλεο Σ. (1) θαη Καξαθψζηαο Θ. (1)

            (1) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο, Α.Π.Θ.
   (2) Πεξηθεξεηαθό Μεηεωξνινγηθό Κέληξν Μαθεδνλία, Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία
               (3) Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία
Μειεηάηαη ην έληνλν επεηζφδην ηνπ θαχζσλα πνπ επεξέαζε ηνλ Διιαδηθφ ρψξν ηνλ Ηνχλην ηνπ
2007. Υξεζηκνπνηνχληαη κεηεσξνινγηθέο παξαηεξήζεηο, αλαιχζεηο θαη πξνγλψζεηο ηνπ
Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Μεζνπξφζεζκσλ Πξνγλψζεσλ Καηξνχ (ECMWF), θαζψο θαη ηνπ
αξηζκεηηθνχ κνληέινπ πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο WRF-NMM.
Απφ ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ηνπ επεηζνδίνπ θαχζσλα πξνθχπηεη φηη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά
έρεη ε κεηαθνξά ζεξκψλ θαη μεξψλ αεξίσλ καδψλ απφ ηε βνξεηνδπηηθή Αθξηθή. Έηζη
δεκηνπξγήζεθε έλα ηζεληξνπηθφ ζηξψκα ζεξκήο αέξηαο κάδαο κέρξη θαη ην επίπεδν ησλ 500
hPa, κε πνιχ κηθξέο ηηκέο δπλακηθνχ ζηξνβηιηζκνχ, ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Μεζνγείνπ.
Δμεηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο νξηδφληηαο ζεξκηθήο κεηαθνξάο, θαζψο θαη
ησλ θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππνηξνπηθφ αεξνρείκκαξν, ζηε
ρσξνρξνληθή κεηαβιεηφηεηα ηεο έληαζεο ηνπ επεηζνδίνπ ηνπ θαχζσλα. Αξηζκεηηθά πεηξάκαηα
επαηζζεζίαο εθπνλνχληαη γηα ηελ ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
εδάθνπο θαη ηεο ζάιαζζαο ζηελ εμέιημε ηνπ επεηζνδίνπ. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ν ξφινο πνπ έπαημε
ε πεξίνδνο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ έληαζε απηνχ, κέζσ πεηξακάησλ επαηζζεζίαο.
Ζ πξνγλσζηκφηεηα ηεο ρσξνρξνληθήο εμέιημεο ηνπ επεηζνδίνπ θαη θπξίσο ηεο κέγηζηεο έληαζήο
ηνπ δηεξεπλάηαη κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ WRF-NMM θαη κε ηηο ληεηεξκηληζηηθέο θαη
ζηνραζηηθέο πξνγλψζεηο ηνπ ECMWF.
Λέμεηο θιεηδηά: Καχζσλαο, ζεξκή κεηαθνξά, ππνηξνπηθφο αεξνρείκκαξνο, ECMWF, WRF-
NMM

  CHARACTERISTICS AND PREDICTABILITY OF THE INTENSE HEAT WAVE
        THAT AFFECTED GREECE IN JUNE 2007

  Pytharoulis I. (1) Brikas D. (2) Louka P. (3) Makrogiannis T. (1) and Karacostas T. (1)

          (1) Department of Meteorology and Climatology, AUTH
  (2) Regional Meteorological Centre Macedonia, Hellenic National Meteorological Service
             (3) Hellenic National Meteorological Service
The intense heat wave that affected Greece in June 2007 is studied in this paper. Meteorological
observations, analyses and forecasts of the European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF) are used together with those of the limited area numerical model WRF-
NMM.
The analysis of the heat wave shows that the advection of warm and dry air masses from
northwest Africa significantly contributed to the episode. This resulted to an isentropic layer of
warm air mass up to 500 hPa, with very low values of potential vorticity, in the largest part of
the Mediterranean basin. The contribution of the horizontal warm advection to the
spatiotemporal variability of the heat wave intensity is examined relative to that of the vertical
motions, related to the subtropical jet. Numerical sensitivity experiments are performed in order
to understand the influence of the land/sea-surface characteristics to the evolution of the heat
wave. Moreover, the role that the period of the heat wave occurrence played on its intensity is
investigated through sensitivity experiments.
The predictability of the spatiotemporal evolution of the episode and mainly of its maximum
intensity is examined with the use of the numerical model WRF-NMM and the deterministic
and ensemble predictions of ECMWF.

Key words: heat wave, warm advection, subtropical jet, ECMWF, WRF-NMM
 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ΢ ΣΡΟΠΟ΢ΦΑΗΡΗΚΖ΢ ΢ΣΖΛΖ΢ ΣΟΤ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ
  ΜΔ΢Χ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΣΡΖ΢ΔΧΝ ΢ΣΖ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΥΔΡ΢ΟΝΖ΢Ο

          Επξηρίδνπ Δ. (1) Κνπθνπιή Μ.E. (1) θαη Μπαιήο Γ. (1)

    (1) Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Σκήκα Φπζηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
                    Θεζζαινλίθεο
΢ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ρσξηθή θαη ρξνληθή θαηαλνκή ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ
δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (ΝΟ2) ζηελ ηξνπφζθαηξα ξππαζκέλσλ θαη κε πεξηνρψλ, κέζσ
δηαθνξεηηθψλ δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ. Ζ παξνπζία ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ΝΟ2 ζηελ
ηξνπφζθαηξα, αλζξσπνγελνχο θπξίσο πξνειεχζεσο, έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ
αλζξψπηλε πγεία, φζν θαη ζηελ αηκνζθαηξηθή ρεκεία θαη ζεσξείηαη δείθηεο θαθήο πνηφηεηαο
ηνπ αζηηθνχ αέξα. Ζ πνηφηεηα απηή θαζνξηδφηαλ παξαδνζηαθά κε έλα δίθηπν επίγεησλ ζηαζκψλ
κέηξεζεο, αιιά νη λέεο δνξπθνξηθέο ηερλνινγίεο, θαζψο θαη ε εμειηγκέλε αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ ησλ δνξπθνξηθψλ νξγάλσλ, επηηξέπνπλ πιένλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο αέξα
απφ ην δηάζεκα. Με ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ ηξνπνζθαηξηθήο
ζηήιεο ηνπ ΝΟ2 ζα κειεηεζεί ηφζν ε εκεξήζηα δηαθχκαλζε ηνπ αεξίνπ απηνχ φζν θαη ε
επνρηθή θαη εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο
Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ.

Λέμεηο θιεηδηά: δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, δνξπθνξηθέο κεηξήζεηο, πνηφηεηα αέξα, ξχπαλζε

ANALYSIS OF THE NITROGEN DIOXIDE TROPOSPHERIC COLUMN OVER THE
    BALKAN PENINSULA USING SATELLITE MEASUREMENTS

           Zyrichidou I. (1) Koukouli M.E. (1) and Balis D. (1)

    (1) Laboratory of Atmospheric Physics, Physics Department, Aristotle University of
                     Thessaloniki
The aim of this work is the spatial and temporal distribution of tropospheric nitrogen dioxide
(NO2) of various polluted and unpolluted regions of the Balkan Peninsula, through satellite
observations. The presence of significant amounts NO2 in the troposphere, mostly from human
activities, has adverse effects not only on human health, but also on the atmospheric chemistry
and urban air quality. The local air quality has traditionally been determined by ground-based
measurements. However, with the increased satellite spatial resolution and detailed analysis
tools, the observation of tropospheric air from space has become a reality. The diurnal, seasonal
and annual variability of NO2 will be studied by statistically processing the NO2 tropospheric
column data for several Balkan cities that present great interest from an environmental point of
view.

Key words: nitrogen dioxide, satellite observations, air quality, pollution


 ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΝΔΦΧΝ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
           ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

      Μπακπδέιεο Γ. Γνκεληθηψηεο Υ., ΢πειησηφπνπινο Μ., θαη Γαιέδηνο Ν.

           Δξγαζηήξην Αγξνκεηεωξνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

΢ηελ παξνχζα κειέηε κειεηψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά λεθψλ θαηαθφξπθεο αλάπηπμεο θαη
εηδηθφηεξα ηα λέθε ζσξείηεο Cu (liquid - ice) θαζψο θαη ζσξεηηνκειαλίεο Cb γηα ηελ πεξηνρή
ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο. Σα δεδνκέλα εθηείλνληαη ζε κία πεξίνδν 15 εηψλ 1984-1998. Γηα ηε
κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνξπθνξηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επηρεηξεζηαθή θάζε
D2 ηνπ Γηεζλνχο Γνξπθνξηθνχ Πξνγξάκκαηνο Κιηκαηνινγίαο ησλ Νεθψλ (International
Satellite Cloud Climatology Project- ISCCP). Οη παξάκεηξνη πνπ εμεηάδνληαη είλαη ην κέζν
πνζνζηφ λεθνθάιπςεο, ε κέζε πίεζε θαη ζεξκνθξαζία θνξπθήο ησλ λεθψλ, ε νπηηθή
ππθλφηεηα ησλ λεθψλ θαη ην λεθηθφ πεξηερφκελν ζε λεξφ. Αλαιχνληαη ε κεληαία, ε εηήζηα
θαηαλνκή ησλ λεθψλ θαζψο θαη ε ηάζε κέζα ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζπλδπαδφκελα θαη κε επίγεηεο
παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζε κία πιεξέζηεξε θιηκαηηθή κειέηε ηεο εμεηαδφκελεο
πεξηνρήο. Σα απνηειέζκαηα επίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κία κειέηε εθηθηφηεηαο
γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο αχμεζεο πεηνχ ζηελ ειιεηκκαηηθή απφ πεηφ πεξηνρή ηεο
Θεζζαιίαο.

Λέμεηο θιεηδηά: Κιηκαηνινγία Νεθψλ, δνξπθφξνη

  CLOUD CLIMATOLOGY OF CONVECTIVE CLOUDS IN CENTRAL GREECE

       Bampzelis D., Domenikiotis C., Spiliotopoulos M. and Dalezios N.

           Laboratory of Agrometeorology, University of Thessaly

In this study the characteristics of convective clouds: cumulus (liquid - ice) and cumulonimbus
are investigated for the area of central Greece. Data set covers a period of 15 years 1984-1998.
Satellite data that are used comes from operational phase D2 of the International Satellite loud
Climatology Project - ISCCP. Cloud parameters used in this study are mean cloud amount,
mean cloud top pressure and temperature, optical density of clouds and mean cloud water path.
The monthly and annual distribution of clouds is analyzed as well as the trend over the whole
period of study. Significant results that come from this study can be combined with ground
cloud observations leading to a better climatic study of the region. Results can also be used as a
tool for investigating the feasibility of a rain enhancement project for the area of Thessaly.

Key words: Cloud Climatology, satellite

 ΥΡΟΝΗΚΟ ΣΟΤ ΚΑΤ΢ΧΝΑ ΚΑΗ ΓΑ΢ΗΚΖ΢ ΠΤΡΚΑΓΗΑ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢ ΗΟΤΝΗΟΤ
               2007

         Σζίξνο Δ., Μπακπδέιεο Γ., Γνκεληθηψηεο Υ. θαη Γαιέδηνο Ν.

           Δξγαζηήξην Αγξνκεηεωξνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.

΢ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην ρξνληθφ ηνπ θαχζσλα θαη ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο ζηε
Θεζζαιία, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007. Αξρηθά αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαχζσλα.
Αλαθέξεηαη ε ζπλνπηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαχζσλα θαη
παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ κε ηε ρξήζε θακππιψλ έληαζεο-
δηάξθεηαο-ζπρλφηεηαο (IDF,    Intensity-Duration-Frequency). Έπεηηα αθνινπζεί ε
παξαθνινχζεζε ηεο ππξθαγηάο ηεο Θεζζαιίαο. Δμεηάδνληαη ε ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή ηνπ
Πειίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2007 θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κίζαβνπ. Γίλεηαη έιεγρνο ησλ
κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ππξθαγηάο θαζψο επίζεο
θαη επηβεβαίσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο έλαξμεο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε Angström (Η). Σέινο
εθηηκάηαη ε θακέλε δαζηθή έθηαζε κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ κεζνδνινγηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα
κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε βιάζηεζεο θαλνληθνπνηεκέλεο δηαθνξάο (NDVI, Normalized
Difference Vegetation Index) θαη γηα ηηο δχν πεξηνρέο.

Λέμεηο θιεηδηά: Καχζσλαο, IDF, Γαζηθή Ππξθαγηά, NDVI, Θεζζαιία
CHRONICLE OF THE HEATWAVE AND FOREST FIRE IN THESSALY, JUNE 2007

          Tsiros E., Bampzelis D., Domenikiotis C., and Dalezios N.

           Laboratory of Agrometeorology, University of Thessaly

The chronicle of the heatwave and the forest fire in Thessaly, June 2007, is presented in this
paper. Initially, characteristics of the heatwave are analyzed. Synoptic conditions during the
heatwave and the frequency of occurrence of such events using Intensity-Duration-Frequency
(IDF) curves are presented. According to the monitoring of the forest fire in Thessaly, two
incidences are taken under consideration: the forest fire in Pelio and Kisavos regions. The
meteorological parameters during the initiation of the fire are examined and also the risk of fire
initiation is validated using Angström index (Η). Lastly, the burned area is estimated using
remote sensing methodologies and specifically by the use of Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI).

Key words: Heatwave, IDF, Forest Fire, NDVI, Thessaly

΢ςμβολη ζηην ποζοηική εκηίμηζη ηων διεπγαζιών ανηαλλαγήζ θεπμόηηηαζ ζηο αιγαίο
ζηη διάπκεια καςζωνα 22-27 ιοςνιος και 22-26 ιοςλιος 2007


ΜΠΑΡ΢ΑΚΖ΢ ΢.(1), ΘΔΟΓΧΡΟΤ Α.(2)


(1) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ, ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΣΑΚΣΗΚΖ΢ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ΢,
ΛΑΡΗ΢Α
(2) ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ΢, ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΖ΢ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢, ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢, ΒΟΛΟ΢


΢ΣΖΝ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΑΤΣΖ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΗΑ ΠΟ΢ΟΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΣΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ
ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ΢ ΛΟΓΧ ΣΖ΢ ΜΔΓΑΛΟΤ ΜΖΚΟΤ΢ ΚΤΜΑΣΟ΢ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ΢ QB,
ΣΖ΢ ΔΞΑΣΜΗ΢Ζ΢ QE ΚΑΗ ΣΖ΢ ΑΓΧΓΗΜΟΣΖΣΑ΢ QH, ΠΟΤ ΔΛΑΒΑΝ ΜΔΡΟ΢ ΢ΣΖΝ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΖ΢ ΘΑΛΑ΢΢Α΢ ΢ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΤΟ ΚΤΜΑΣΧΝ
ΚΑΤ΢ΧΝΑ ΢ΣΗ΢ 22-27 ΗΟΤΝΗΟΤ ΚΑΗ 22-26 ΗΟΤΛΗΟΤ 2007.
ΟΗ ΘΔΡΜΔ΢ ΑΤΣΔ΢ ΔΗ΢ΒΟΛΔ΢ ΠΡΟΚΑΛΔ΢ΑΝ ΑΝΟΓΟ ΣΖ΢ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΠΟΤ
ΔΦΘΑ΢Δ ΣΟΤ΢ 44 ΟC ΢ΣΗ΢ ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΔ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΚΑΗ ΣΟΤ΢ 40 ΟC ΢Δ ΟΡΗ΢ΜΔΝΑ
ΝΖ΢ΗΑ . Ζ ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΞΤ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΑΔΡΑ- ΘΑΛΑ΢΢Ζ΢ ΔΦΣΑ΢Δ ΔΧ΢
ΚΑΗ ΣΟΤ΢ 14,9ΟC, ΓΔΓΟΝΟ΢ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔ΢Δ ΣΖΝ ΔΝΣΟΝΖ ΘΔΡΜΑΝ΢Ζ ΣΖ΢
ΤΓΑΣΗΝΖ΢ ΢ΣΖΛΖ΢, ΔΝΧ ΟΗ ΜΔ΢Δ΢ ΣΗΜΔ΢ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΠΟΤ ΓΗΑΜΟΡΦΧΝΟΤΝ ΣΟ
ΘΔΡΜΗΚΟ Η΢ΟΕΤΓΗΟ ΚΤΜΑΝΘΖΚΑΝ, ΢ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΧΝ ΖΜΔΡΧΝ ΑΤΣΧΝ: ΑΠΟ
279-283 WM2 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΟΦΖ΢Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ΢ ΛΟΓΧ ΣΖ΢ ΖΛΗΑΚΖ΢
ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ΢ QS, 30-60 WM2 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΡΡΟΦΖ΢Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ΢ ΛΟΓΧ
ΑΓΧΓΗΜΟΣΖΣΑ΢ QH ΚΑΗ 113-181 WM2 Ζ ΣΔΛΗΚΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖ΢Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ΢


Λέμεηο θιεηδηά :Θεξκηθφ ηζνδχγην, απνξξφθεζε ζεξκφηεηαο ιφγσ ηεο κηθξνχ κήθνπο
ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, απνξξφθεζε ζεξκφηεηαο ιφγσ αγσγηκφηεηα
CONTRIBUTION TO QuaNTITATIVE ESTIMATION OF HEAT EXCHANGES
PROCESSES in the Aegean sea during the heat waves ON 22-27 june and 22-26 julie 2007

                Barsakis S,(1), Theodorou A,(2),

          (1) Regional Meteorological Center of Larissa, Larissa
        (2) Labνratory of Oceanography, University of Thessaly, Volos


In the present study, the heat absorption, due to short wave solar radiation (Qs) and conduction

(Qh), that occurred over the Aegean sea surface during the two episodes of heat waves on 22-27

June and 22-26 Julie 2007 , are quantitatively estimated.

The heat waves cause rising of temperature at 44 ΟC over land areas and 40 ΟC over sea areas.
The difference between air and sea temperature reached the 15oC, which provoked an intense
warming of the water column, while the mean values of the heat budget terms ranged, ,
between: 279-228 Wm2 for heat absorption due to short wave solar radiation (Qs), 30-60 Wm2
for heat absorption due to conduction (Qh) an 113-181 Wm2 for net absorption

Key words: Heat budget, heat absorption due to short wave solar radiation (Qs), heat absorption
due to conduction (Qh),


  ΔΝΑ ΔΝΣΟΝΟ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΟ ΔΗ΢ΒΟΛΖ΢ ΢ΣΡΑΣΟ΢ΦΑΗΡΗΚΟΤ ΑΔΡΑ ΔΧ΢ ΣΖΝ
     ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ΢ ΢ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΑΘΖΝΑ΢

 Αθξηηίδεο Γ. (1) Εάλεο Π. (1) Ππζαξνχιεο Η. (1) Μαπξάθεο Α. (2) θαη Καξαθψζηαο Θ. (1)

     (1) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο &#8211; Κιηκαηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
                    Θεζζαινλίθεο
       (2) Σνκέαο Φπζηθήο Δθαξκνγώλ, Σκήκα Φπζηθήο,, Παλεπηζηήκην Αζελώλ

Μειεηάηαη έλα έληνλν επεηζφδην κεηαθνξάο ζηξαηνζθαηξηθνχ αέξα έσο ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο ζηελ Αζήλα ζηηο 9 Οθησβξίνπ 2003, φπνπ θαη παξαηεξήζεθε μαθληθή αχμεζε ησλ
ζπγθεληξψζεσλ ηνπ επηθαλεηαθνχ φδνληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ
λα εξκελεπηνχλ απφ ηηο θσηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηνπ. Ζ κειέηε ησλ πεδίσλ ησλ
γεσδπλακηθψλ πςψλ ζε δηάθνξεο ηζνβαξηθέο επηθάλεηεο δείρλεη ηελ παξνπζία ελφο ηζρπξνχ
απιψλα πάλσ απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, πνπ είλαη ηππηθή ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ζρεηηδφκελε
άκεζα κε επεηζφδηα αλαδίπισζεο ηεο ηξνπφπαπζεο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ αεξνρεηκάξξνπ. Ζ
εμέηαζε ησλ θαηαθφξπθσλ ηνκψλ ησλ πεδίσλ ηεο απφιπηεο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο πνπ
απνηεινχλ ηρλεζέηεο ησλ ζηξαηνζθαηξηθψλ εηζβνιψλ, επηβεβαηψλνπλ ηε κεηαθνξά μεξνχ
ζηξαηνζθαηξηθνχ αέξα κέρξη θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ αλάιπζε ησλ πεδίσλ ηνπ
δπλεηηθνχ ζηξνβηιηζκνχ, πνπ επίζεο απνηειεί έλαλ άιιν ηρλεζέηε ζηξαηνζθαηξηθψλ αέξησλ
καδψλ, ζε δηάθνξεο ηζνβαξηθέο θαη ηζεληξνπηθέο επηθάλεηεο, θαζψο θαη θαηαθφξπθεο ηνκέο
απεηθνλίδεη ηελ αλαδίπισζε ηεο ηξνπφπαπζεο θαη ηελ δπλακηθή εμέιημε ηνπ επεηζνδίνπ. Σέινο
ππνινγίδνληαη ηξηζδηάζηαηεο νπηζζνηξνρηέο κε ζθνπφ ηε πνζνηηθή κειέηε ηνπ επεηζνδίνπ
κεηαθνξάο φδνληνο απφ ηελ ζηξαηφζθαηξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Λέμεηο θιεηδηά:    αλαδίπισζε    ηξνπφπαπζεο,    ζηξαηνζθαηξηθή    εηζβνιή,   δπλεηηθφο
ζηξνβηιηζκφο,φδνλ

 AN INTENSE STRATOSPHERIC INTRUSION EVENT DOWN TO THE GROUND
          SURFACE IN THE ATHENS AREA

  Akritidis D. (1) Zanis P. (1) Pytharoulis I. (1) Mavrakis A. (2) and Karacostas Th. (1)

    (1) Department of Meteorology and Climatology, Aristotle University of Thessaloniki
       (2) Department of Applied Physics, Faculty of Physics, University of Athens

In the present study it is investigated a case study of an intense stratospheric intrusion event
down to the earthΆs surface in the Athens area on 9 October 2003, when an abrupt increase in
ozone concentrations was observed during nighttime that cannot be explained by photochemical
production mechanisms. The study of the geopotential height fields at various isobaric levels
indicates an intense trough extending over Greece, which is a typical synoptic situation related
to tropopause folding events at the western flag of the jet-stream. The inspection of relative and
absolute humidity vertical cross-sections, which are commonly used tracers for stratospheric
intrusions, confirm the transport of dry with stratospheric origin air down to the ground surface.
Furthermore the analysis of potential vorticity fields, which is another tracer of stratospheric air,
at several isobaric and isentropic levels as well as at vertical cross-sections illustrates clearly the
tropopause fold and the dynamical evolution of the event. Finally, three dimensional back
trajectories are used to quantify the volume fraction of surface air that has been transported from
the stratosphere.

Key words: tropopause fold, stratospheric intrusion, potential vorticity, ozone
 ΔΜΦΑΝΗ΢Ζ ΘΔΡΜΧΝ ΚΤΜΑΣΧΝ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ
 ΚΑΗ ΓΗΑΒΑΘΜΗ΢Ζ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ΢ ΤΦΖΛΔ΢
            ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΔ΢

       Γεκήηξηνο Εηαθφπνπινο , Αδακαληία Βιάζζε θαη Κπξηαθή Μεζελίηε

    ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ / ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ

΢ηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ζηελ Διιάδα, εκεξψλ κε κέγηζηε
ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 36.5νC. Υξεζηκνπνηήζεθαλ παξαηεξήζεηο απφ κεηεσξνινγηθνχο
ζηαζκνχο ζε αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν απφ ην 1955 κέρξη
ζήκεξα. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1955 -1976 παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ κε ην
ρξφλν, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 1977 -2007 ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Ζ κέγηζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο
ζεκεηψλεηαη ην 1ν δεθαήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ θαη ην 1ν ηνπ Απγνχζηνπ, κε κηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο
ζην κεζνδηάζηεκα, πηζαλψο ιφγσ απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Δηεζίσλ.
Πεξαηηέξσ, εμεηάδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζεξκψλ θπκάησλ (επεηζφδηα θαχζσλα), ηα
νπνία ζπλδένληαη κε ηε κεγάιεο θιίκαθαο αηκνζθαηξηθή θπθινθνξία. Γηα ηελ πξψηε
ππνπεξίνδν εμάγνληαη αλάινγα ζπκπεξάζκαηα, ελψ γηα ηε δεχηεξε ππνπεξίνδν παξαηεξείηαη
αχμεζε κφλν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, απνδηδφκελε θπξίσο ζην θαηλφκελν ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο
λεζίδαο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επεηζνδίσλ θαχζσλα δηάξθεηαο 4, 5, 6
θαη 7 εκεξψλ ζε αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο ζπλδέεηαη κε ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή.
Σέινο, γίλεηαη δηαβάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε
ζθνπφ ηελ πξνεηδνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε ιήςε κέηξσλ. Οξίδνληαη ηξία επίπεδα
θηλδχλνπ, αληίζηνηρα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην παλεπξσπατθφ ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο
γηα επηθίλδπλα θαηξηθά θαηλφκελα, “Meteoalarm”.

Λέμεηο θιεηδηά: πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θαχζσλαο, Διιάδα, θίλδπλνο, Meteoalarm

   HEAT WAVES IN HELLAS DURING THE SUMMER PERIOD AND HIGH
           TEMPERATURES RISK SCALING

        Dimitrios Ziakopoulos , Adamantia Vlassi and Kyriakh Metheniti

            NATIONAL METEOROLOGICAL CENTRE / H N MS

In this paper the incidence of days with maximum temperature above 36.5 νC over Hellas is
being studied, based on observations from urban and semi-urban regions during the summer
period, from 1955 till today. For the years 1955-1976, the number of such days is decreasing
over time while the opposite occurs during 1977-2007. Maximum number of incidents appears
during the first 10days of both July and August, with lower frequencies recorded in between,
mainly because Etesian winds are mostly prevalent then.
Research is further focused on heat waves, as they are associated with the large scale
atmospheric circulation. During the first subperiod similar conclusions can be drawn. However
an increase during the second period is observed only in urban areas, most likely due to the heat
island phenomenon. What seems particularly interesting and potentially related to the climatic
change is the increasing number of heat wave episodes lasting 4, 5, 6 and/or 7 days, for both
urban and semi-urban regions.
Finally, the risk from high temperatures is being scaled with the aim of public awareness and
provision of advice on measures to be taken. Risk levels are presented similar to those defined
in the pan-European extreme weather warning system, &#8220;Μeteoalarm&#8221;.

Key words: high temperatures, heat wave, Hellas, risk, &#8220;Μeteoalarm&#8221;
 ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΣΧΝ ΜΔΣΡΖ΢ΔΧΝ ΣΖ΢ ΤΠΔΡΗΧΓΟΤ΢ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ΢, ΣΟΤ
ΟΛΗΚΟΤ ΟΕΟΝΣΟ΢ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΧΝ ΢ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΟΡΓΑΝΟ
   ΟΜΗ ΣΟΤ ΓΟΡΤΦΟΡΟΤ AURA ΑΠΟ ΣΟ ΔΓΑΦΟ΢ ΤΠΟ ΢ΤΝΘΖΚΔ΢
       ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΣΤΠΧΝ ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΧΝ

   Καδαληδήο ΢. (1), Μπάεο Α. (1), Μπαιήο Γ.. (1), Μειέηε Υ.(1), Καδαληδίδεο Α. (1),
               Κνπξεκέηε Ν. (1), Herman J. (2)

        (3) Σκήκα Φπζηθήο, Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Α.Π.Θ.
            (4) NASA Goddard Space Flight Center, U.S.A.

Ζ ζχγθξηζε ησλ κεηξήζεσλ ηεο UV αθηηλνβνιίαο κεηαμχ δνξπθνξηθψλ θαη επίγεησλ
κεηξήζεσλ έδεημε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη δνξπθνξηθέο κεηξήζεηο ππεξεθηηκνχλ
ην κέγεζνο απηφ. ΢εκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο ελψ νη κηθξφηεξεο
δηαθνξέο παξνπζηάζηεθαλ ζε κε ξππαζκέλεο πεξηνρέο θαη ζε πεξηνρέο κε κηθξφ θφξην ζε
αησξνχκελα ζσκαηίδηα (Α΢). ΢χκθσλα κε ηειεπηαίεο κειέηεο νη δηαθνξέο απηέο είλαη αλάινγεο
ηεο πνζφηεηαο ησλ Α΢ ζηελ αηκφζθαηξα, θαηαδεηθλχνληαο ηελ αδπλακία ησλ αιγνξίζκσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δνξπθνξηθέο κεηξήζεηο λα ιάβνπλ ζσζηά ππφςηλ ηνπο ηελ απνξξφθεζε
ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζην αηκνζθαηξηθφ νξηαθφ ζηξψκα. Πξφζθαηα, έλα λέν φξγαλν
(ΟΜΗ – Ozone Monitoring Instrument) ηνπνζεηήζεθε ζηνλ δνξπθφξν AURA θαη
πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο ηνπ φδνληνο, ηεο UV αθηηλνβνιίαο θαη ηεο θαηαθφξπθεο ζηήιεο
δηαθφξσλ αηκνζθαηξηθψλ ζπζηαηηθψλ (Α΢, θ.η.ι.).
΢ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα κηαο πεηξακαηηθήο εθζηξαηείαο, δηάξθεηαο
ελφο κήλα, πνπ νξγαλψζεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ην Φζηλφπσξν ηνπ
2007. Ο ζθνπφο ηεο εθζηξαηείαο απηήο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ δνξπθνξηθψλ απνηειεζκάησλ
ηνπ ΟΜΗ κε βάζε ηε ζχγθξηζε ηνπο κε πςειήο πνηφηεηαο επίγεηα δεδνκέλα (φδνληνο, UV
αθηηλνβνιίαο θαη Α΢) θαη λα εμεγεζνχλ ηα αίηηα ησλ πηζαλψλ δηαθνξψλ. Δπίζεο, ζα κειεηεζεί
ε επίδξαζε ησλ ρξνληθψλ θαη ρσξηθψλ δηαθπκάλζεσλ ηεο UV αθηηλνβνιίαο θαη ησλ νπηηθψλ
ηδηνηήησλ ησλ Α΢ κε ηελ δηεμαγσγή κεηξήζεσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ
νξίδνληαη απφ φξηα ηεο ειάρηζηεο ρσξηθήο δνξπθνξηθήο αλάιπζεο.

Λέμεηο θιεηδηά: ΟΜΗ, UV αθηηλνβνιία, φδνλ, αησξνχκελα ζσκαηίδηα

VALIDATION OF OMI-DERIVED UV RADIATION, TOTAL OZONE AND AEROSOL
    PROPERTIES AGAINST GROUND BASED MEASUREMENTS

     Kazadzis S. (1), Bais Α. (1), Balis D. (1), Meleti C.(1), Kazantzidis A. (1),
                Kouremeti N. (1), Herman J. (2)

       (1) Physics Department, laboratory of Atmospheric Physics, A.U.Th.
            (2) NASA Goddard Space Flight Center, U.S.A.

Comparisons of satellite derived UV estimates with ground-based measurements
showed that in most cases satellite retrievals overestimate UV radiation. Considerable
differences were usually found over Europe, while the smallest were reported over
unpolluted and aerosol-free sites. According to recent studies, satellite bias increases
with increasing aerosol load, indicating the weakness of the satellite measurements and
processing algorithms to account correctly for aerosol absorption in the atmospheric
boundary layer. Recently, a new satellite instrument named OMI (Ozone Monitoring
Instrument), for measuring ozone, UV radiation and columns of various species (like
aerosols etc) has been launched on board the AURA satellite.
We present results from a one-month campaign organized in the greater area of
Thessaloniki in fall 2007. The aim of this campaign is to validate the satellite retrievals
against high quality ground based measurements of spectral UV irradiance and aerosol
properties and explain possible errors in the OMI products. The effects of temporal and
spatial variability of the aerosol optical properties in the area of study are investigated
using measurements of aerosol properties and UV radiation at a few sites located within
the minimum available satellite grid.

Keywords: OMI, UV irradiance, aerosol, ozone


   ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΧΝ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧ΢ΔΧΝ
         ΢ΣΟΝ ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ
            Παξαζθεπή Ρνχπα θαη Θεφδσξνο Καξαθψζηαο

    Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εληφπηζεο ησλ ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ λέθνπο-εδάθνπο (cloud to
ground lightning discharges) θαη κειέηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
ηεο Διιάδαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2003-2006. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξηθψλ
εθθελψζεσλ εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηα δπλακηθά θαη ζεξκνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
θαηαηγίδαο, ηελ νξνγξαθία θαη ηελ επνρηθφηεηα.
Μειεηάηαη ε ρξνληθή θαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ειεθηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ζρέζε
απηψλ κε ηηο ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο ζηε κέζε θαη αλψηεξε αηκφζθαηξα. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο ηεο αηκφζθαηξαο ρξεζηκνπνηνχληαη ηζνβαξηθνί ράξηεο ησλ 850, 700
θαη 500 hPa. Σα ζεξκνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά κειεηψληαη κε ηε βνήζεηα ησλ αληίζηνηρσλ
ξαδηνβνιίζεσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα ηνπ ξαληάξ θαηξνχ ηνπ αεξνδξνκίνπ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ν ξπζκφο πηψζεο ησλ ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ, ζε
ζρέζε κε ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ θαηαηγηδνθφξσλ λεθψλ. Σα βξνρνκεηξηθά χςε ζηελ
επηθάλεηα ζπλεηζθέξνπλ ζην θάζκα ησλ κεηξήζεσλ, δίδνληαο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα
κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Δπηπξφζζεηα, κειεηάηαη ε κεηαβνιή ηεο κέγηζηεο ζπρλφηεηαο
θεξαπλψλ κε ην πςφκεηξν, δεκηνπξγψληαο ράξηεο ππθλφηεηαο αζηξαπψλ.
Γηα αληηπξνζσπεπηηθέο ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κειεηψληαη νη
αηκνζθαηξηθνί δείθηεο αζηάζεηαο, θαζψο θαη δπλακηθέο παξάκεηξνη, πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγεζεί θαη πξνηαζεί έλα πξνγλσζηηθφ-δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηα επηθίλδπλα θαηξηθά
θαηλφκελα ησλ ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Ζιεθηξηθέο εθθελψζεηο λέθνπο-εδάθνπο, Διιάδα

    STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF LIGHTNING DISCHARGES
          OVER THE MAJOR AREA OF GREECE

             Paraskevi Roupa and Theodore Karacostas

     Department of Meteorology and Climatology, Aristotle University of Thessaloniki

An attempt is made to detect cloud to ground lightning discharges and study their characteristics
over the area of Greece for the period 2003-2006. The characteristics of lightning discharges are
studied in relation to dynamic and thermodynamic characteristics of storm type, orography and
seasonality.
The temporal and spatial distribution of electric activities and their relation with synoptic
patterns of the middle and upper atmosphere is studied. The isobaric maps of 850, 700 and 500
hPa are used for the assessment of the synoptic patterns. The thermodynamic characteristics are
studied through the representative soundings. Radar data retrieved from the S-band weather
radar at the airport of “MACEDONIA” are used, in order to study the rate of cloud to ground
flashes, in relation to the life cycle of thunderstorms. Surface precipitation measurements
contribute to the spectrum of study, providing a more comprehensive picture of the
phenomenon. Moreover, the variation of maximum frequency of cloud toground flashes is
studied with respect to terrain elevation through maps of flash density.
Representative synoptic patterns of the phenomenon, atmospheric stability indices and dynamic
parameters are studied in order to develop and demonstrate a useful prognostic-diagnostic tool
for the dangerous weather phenomena of lightning discharges.

Key words: Cloud-to-ground lightning discharges, Greece
  ΣΑ ΣΔΥΝΖΣΑ ΝΔΤΡΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΢ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΖΜΔΡΖ΢ΗΑ΢
         ΔΞΑΣΜΗ΢ΟΓΗΑΠΝΟΖ΢ ΑΝΑΦΟΡΑ΢

      Γηακαληνπνχινπ Μ.I. (1) Γεσξγίνπ Π.E. (2) θαη Παπακηραήι Γ.M. (2)

          (1) ΢ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Α.Π.Θ.
                 (2) Γεωπνληθή ΢ρνιή, Α.Π.Θ.

Ζ εθηίκεζε ηεο εκεξήζηαο εμαηκηζνδηαπλνήο αλαθνξάο (ΔΣo) είλαη κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ εθηίκεζε πδαηηθψλ ηζνδπγίσλ, ηνλ αξδεπηηθφ
ζρεδηαζκφ, ηελ πξφβιεςε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηελ επίιπζε πνιιψλ ζεσξεηηθψλ
πξνβιεκάησλ ηεο πδξνινγίαο θαη ηεο κεηεσξνινγίαο. Σα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα έγηλαλ
δεκνθηιή εμαηηίαο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα πξφβιεςε. ΢ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη
πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ (Artificial Neural Networks)
(ΑΝΝs) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εκεξήζηαο εμαηκηζνδηαπλνήο αλαθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα
ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηεο κεζφδνπ FAO Penman-Monteith, ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ
ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ FAO σο ε αθξηβέζηεξε φισλ ησλ κεζφδσλ εθηίκεζεο ηεο
ΔΣν. Σα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ
ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη ηζηνξηθά εκεξήζηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ελφο
απηφκαηνπ ηειεκεηξηθνχ ζηαζκνχ ζηελ Πηπεξηά Αξηδαίαο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ εξγαζία απηή
αλαιχεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εκεξήζηαο
εμαηκηζνδηαπλνήο αλαθνξάο ζηηο πεξηπηψζεηο απνπζίαο θάπνησλ απφ ηα κεηεσξνινγηθά
δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ FAO Penman-Monteith.

Λέμεηο θιεηδηά: Νεπξσληθά δίθηπα, Δμαηκηζνδηαπλνή αλαθνξάο, Ζκεξήζηα δεδνκέλα

   THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR THE DAILY REFERENCE
          EVAPOTRANSPIRATION ESTIMATION

      Diamantopoulou M.J. (1) Georgiou P.E. (2) and Papamichail D.M. (2)

           (1) Faculty of Forestry and Natural Environment, AUTH
                 (2) Faculty of Agriculture, AUTH

The estimation of the daily reference evapotranspiration (ETo) is of great importance for the
management of water resources, for water balances estimation, for irrigation scheduling, for
agricultural production forecasting and for solving many theoretical problems in the field of
hydrology and meteorology. The Artificial Neural Networks (ANNs) have been popular due to
their flexibility in forecasting. This study investigates the utility of the Artificial Neural
Networks (ANNs) for estimation of daily reference evapotranspiration and compares the
performance of the ANNs with the equation of FAO Penman-Monteith which was adopted by
FAO as it gives more consistent ETo estimates and has been shown to perform better than other
ETo methods. The data used for the ANNs training and validation were obtained from a
historical series of daily meteorological data collected from an Automatic Weather Station
which is sited at Piperia Arideas station in Northern Greece. In addition, the adoption of the
ANNs, as models of estimation of daily reference evapotranspiration under situations of absence
of the appropriate data for the application of FAO Penman-Monteith equation has been
evaluated in this study.

Key words: Neural networks, Reference evapotranspiration, Daily data
 ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΧΝ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΝΧ΢ΔΧΝ ΣΖ΢
       ΔΘΝΗΚΖ΢ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΖ΢ ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ΢

      Γθφθα Φ.(1), Ππζαξνχιεο I.(2), Αλδξεάδεο Θ.(1), Παπαγεσξγίνπ I.(1),
      Φξαγθνχιε Π. (1), Λνπθά Π.(1), Απγνπζηφγινπ Δ. (1), θαη Σπξιή Β.(1)

                (5) Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία,
              (6) Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Δξεπλάηαη ε επίδνζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ληεηεξκηληζηηθψλ αξηζκεηηθψλ πξνγλψζεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (EMY). Ζ ππεξεζία ρξεζηκνπνηεί
ηα κνληέια πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο COSMOS.GR, SKIRON θαη RAMS, ηα νπνία
νινθιεξψλνληαη θαζεκεξηλά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, θαζψο θαη ηηο πξνγλψζεηο ηνπ
ληεηεξκηληζηηθνχ κνληέινπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Μεζνπξφζεζκσλ Πξνγλψζεσλ Καηξνχ
(ECMWF).
΢ηαηηζηηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη ζηηο πξνγλψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2007 ζηηο ηνπνζεζίεο 30 κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ επηθαλείαο θαη 6 ζαιάζζησλ
ζεκαληήξσλ πνπ θαιχπηνπλ φιν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Με απηφ ηνλ ηξφπν εξεπλάηαη ε
ρσξνρξνληθή επίδνζε ηνπ θάζε πξνγλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο κέρξη ην ρξνληθφ νξίδνληα ησλ 72
σξψλ. Δπίζεο κειεηάηαη ε κεηαβιεηφηεηα ζηελ επνρηαθή επίδνζε ηνπ θάζε πξνγλσζηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Ζ ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε επηθεληξψλεηαη ζηηο κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο ηεο
ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο ζηε κέζε ζηάζκε ζάιαζζαο, ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ
ζηα 2 κέηξα, ηεο λεθνθάιπςεο, ηνπ πεηνχ, θαη ηεο έληαζεο θαη δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ.
Δπηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ αλαγιχθνπ θαη ηεο θαηαλνκήο μεξάο-
ζάιαζζαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ε κειέηε απηή έρεη ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ
παξεκβνιήο ησλ πξνγλσζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ νξηδφληηα πιέγκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο
ηνπνζεζίεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Αμηνιφγεζε, Αξηζκεηηθή Πξφγλσζε, ΢ηαηηζηηθή

EVALUATION OF THE OPERATIONAL NUMERICAL WEATHER FORECASTS OF
   THE HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE (HNMS)

        Gofa F.(1), Pytharoulis I.(2), Andreadis T.(1), Papageorgiou I.(1)
        Fragkouli P.(1), Louka P.(1), Avgoustoglou E.(1), and Tirli V.(1)

              (3) Hellenic National Meteorological Service,
                (4) Aristotle University of Thessaloniki

The performance of the operational deterministic numerical weather forecasts in HNMS is
investigated. Limited-area models such as SKIRON, COSMO.GR and RAMS simulated in the
premises of HNMS are being used as well as forecasts of the deterministic model of the
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).
Statistical evaluation is being performed to the forecasts that were produced from the 1 st of
January 2007 and onwards, at the position of 30 surface meteorological station and 6 sea
stations (buoys) that cover all of the Greek territory. With these data, the temporal and spatial
performance of all the forecasting systems is investigated for the forecast horizon of 72 hours.
The seasonal variability of the performance of each system is also looked in. The verification is
focused on the meteorological parameters: 2m temperature, mean sea level pressure, 10m wind
speed and direction, 2m dew point temperature, cloud cover and precipitation. Taking into
consideration the inhomogeneity of the anaglyph and the land-sea distribution of the country,
this study also aims at the investigation of the optimum way for the interpolation of the
forecasts based on horizontal grids to specific location points.

Key words: Evaluation, Numerical Forecasting, Statistics

 ΢ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΣΧΝ ΔΚΣΗΜΖ΢ΔΧΝ ΣΖ΢ ΔΞΑΣΜΗ΢ΟΓΗΑΠΝΟΖ΢
   ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΔΣΡΖΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΜΔΝΧΝ
         ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ

              Γεσξγίνπ Π.Δ. θαη Παπακηραήι Γ.Μ.

                  Γεωπνληθή ΢ρνιή, Α.Π.Θ.

Ζ κέζνδνο FAO Penman-Monteith πξνηάζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ FAO
σο ε αθξηβέζηεξε φισλ ησλ κεζφδσλ εθηίκεζεο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο αλαθνξάο (ETo) θαη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εκεξήζηεο, σξηαίεο θαη γηα κηθξφηεξεο ηεο ψξαο εθηηκήζεηο ηεο
ΔΣo. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απαηηείηαη κέηξεζε θάπνησλ κεηεσξνινγηθψλ
παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ θαη θαζαξή αθηηλνβνιία). ΢ηελ
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ κεηξήζεηο θαζαξήο αθηηλνβνιίαο Rn απηή κπνξεί λα ππνινγηζζεί
κε κεηξήζεηο είηε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο Rs είηε ηεο πξαγκαηηθήο ειηνθάλεηαο. ΢ηελ
εξγαζία απηή γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο αλαθνξάο
κε ηε κέζνδν FAO Penman-Monteith, είηε κε κεηξεκέλεο ηηκέο ηεο θαζαξήο αθηηλνβνιίαο Rn
είηε κε ππνινγηζκέλεο ηηκέο κε ηε βνήζεηα κεηξήζεσλ πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο Rs ή
πξαγκαηηθήο ειηνθάλεηαο. Ζ δηαδηθαζία εθαξκφζηεθε κε ηε βνήζεηα σξηαίσλ θαη εκεξήζησλ
κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Απηφκαηνπ Μεηεσξνινγηθνχ ΢ηαζκνχ ηεο Πηπεξηάο, ηνπ
Ννκνχ Πέιιαο.

Λέμεηο θιεηδηά: Δμαηκηζνδηαπλνή αλαθνξάο, FAO Penman-Monteith, Ζκεξήζηα θαη σξηαία
δεδνκέλα

  COMPARATIVE EVALUATION OF REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION
 ESTIMATIONS BY USING MEASURED AND ESTIMATED METEOROLOGICAL
               DATA

              Georgiou P.E. and Papamichail D.M.

                 Faculty of Agriculture, AUTH

The FAO Penman-Monteith method was adopted by FAO as a standard method of estimating
reference evapotranspiration (ETo) as it gives more consistent ETo estimates and has been
shown to perform better than other ETo methods. This method can be used for daily, hourly and
smaller the hour estimates of ETo. For the application of the FAO Penman-Monteith method are
required measurements of certain meteorological parameters (temperature, relative humidity,
wind speed and net radiation). In the case where do not exist measurements of net radiation Rn
this can be estimated with measurements of solar radiation Rs or sunshine duration. In this
paper, the FAO Penman-Monteith method is used to compute ETo with measured and estimated
data of net radiation Rn and the results are compared and evaluated. The estimated data of Rn
were obtained by using measured data of solar radiation Rs or measured data of sunshine
duration. The process was applied into hourly and daily meteorological data from an Automatic
Weather Station which is sited at Piperia Arideas station in Northern Greece.

Key words: Reference evapotranspiration, FAO Penman-Monteith, Daily and hourly data
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΜΟ΢ ΣΧΝ ΜΔ΢Ζ΢ ΚΛΗΜΑΚΑ΢ ΚΑΣΑΗΓΗΓΟΦΟΡΧΝ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΧΝ
   ΢ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΘΔΡΜΖ ΠΔΡΗΟΓΟ

              Κνιηφο ΢ηαχξνο θαη Φείδαο Υαξάιακπνο

               Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα Γεωγξαθίαο

΢ηε παξνχζα εξγαζία δεκηνπξγήζεθε κία βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜΚ΢
(Μέζεο Κιίκαθαο Καηαηγηδνθφξσλ ΢πζηεκάησλ) ζηε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαηά ηε ζεξκή
πεξίνδν ησλ εηψλ 2005, 2006 θαη 2007. Ζ βάζε δεκηνπξγήζεθε κε ηε ρξήζε ελφο αιγφξηζκνπ
πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ΜΚ΢ κε ηε ρξήζε
δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Meteosat-8. Ζ βάζε απνηειείηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ
παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γεσγξαθηθά (ζέζε θαη ψξα πξψηνπ εληνπηζκνχ, δηάξθεηα
δσήο, δηεχζπλζε, ηαρχηεηα), ηα γεσκεηξηθά (κέγεζνο, εθθεληξφηεηα θ.α) θαη ηα θαζκαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά (κέζεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο ιακπξφηεηαο, ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο
ζεξκνθξαζίαο θ.α) ησλ ΜΚ΢. Ζ πιεηνςεθία ησλ ΜΚ΢ εληνπίζηεθαλ αξρηθά ζηε μεξά κεηαμχ
10:00 UTC θαη 16:00 UTC, κε κέζε δηάξθεηα δσήο πνπ δελ μεπεξλνχζε ηηο πέληε ψξεο. Οη
ζπλήζεηο δηεπζχλζεηο ηνπο ήηαλ βνξεηναλαηνιηθέο, βνξεηνδπηηθέο θαη λνηηναλαηνιηθέο.

Λέμεηο θιεηδηά: Καηαηγηδνθφξα ΢πζηήκαηα, δνξπθνξηθέο εηθφλεο, ζεξκή πεξίνδνο

 CHARACTERIZATION OF THE MESOSCALE CONVECTIVE SYSTEMS DURING
     THE WARM SEASON IN THE MEDITERRANEAN BASIN

               Kolios Stavros and Feidas Haralambos

             University of Aegean, Department of Geography

The aim of the present study is the construction of a climatic database with the characteristics of
the MCSΆs (Mesoscale Convective Systems) in the Mediterranean region during the warm
season of the years 2005, 2006 and 2007, using a tracking algorithm on Meteosat-8 images.
Several parameters related to geographical (position and time of the MCS first detection, life
span, velocity and direction), geometric (size, ellipticity etc) and spectral (mean and minimum
brightness temperatures, temperature gradients etc) features were calculated for each MCS. The
majority of the MCS were first detected over land between 10:00 UTC and 16:00 UTC with a
mean life span less than five hours, propagating mainly to Northeastern, Northwestern and
Southeastern directions.

Key words: Mesoscale Convective Systems, satellite images, warm season


  Ζ ΓΡΑΜΜΖ ΚΑΣΑΗΓΗΓΧΝ ΚΤΜΑΣΟΔΗΓΟΤ΢ ΣΤΠΟΤ ΠΟΤ ΔΠΛΖΞΔ ΣΖΝ
   ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΢ΣΗ΢ 21 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ 2006 ΠΡΟΚΑΛΧΝΣΑ΢
 ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΔ΢ ΠΤΡΚΑΓΗΔ΢ ΢ΣΖ ΥΔΡ΢ΟΝΖ΢Ο ΚΑ΢΢ΑΝΓΡΑ΢ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ΢

               Διέλε Υαηδή θαη ΢νπιηάλα Γεκνχηζε

    Κέληξν Μεηεωξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, Οξγαληζκόο Διιεληθώλ Γεωξγηθώλ Αζθαιίζεωλ

΢ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκήο θαηαηγίδσλ πνπ έπιεμε ηελ
πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ην απφγεπκα ηεο 21εο Απγνχζηνπ 2006. Ζ γξακκή
θαηαηγίδσλ ιφγσ ηεο πιεζψξαο θεξαπλψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε απνπζία πεηνχ θαη ηνπο ηζρπξνχο
επηθαλεηαθνχο αλέκνπο, πξνθάιεζε ζηελ πεξηνρή ηεο ρεξζνλήζνπ Καζζάλδξαο Υαιθηδηθήο ηελ
εθδήισζε εθηεηακέλσλ ππξθαγηψλ κε αλππνιφγηζηε νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή.
Ζ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ θαηαηγίδσλ εμεηάδεηαη κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ ξαληάξ, νη νπνίεο
θαηαδεηθλχνπλ φηη νη θαηαηγίδεο είραλ ραξαθηεξηζηηθά θπκαηνεηδνχο γξακκήο ερψ (Line-echo
wave pattern - LEWP), ελψ ε δνξπθνξηθή απεηθφληζε δείρλεη φηη δηακνξθψζεθε έλα κέζεο
θιίκαθαο ζχζηεκα θαηαθφξπθεο κεηαθνξάο (Mesoscale Convective System-MCS). Δπίζεο
αλαιχνληαη θαη κειεηψληαη νη επηθξαηνχζεο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηε
δεκηνπξγία ηεο γξακκήο θαηαηγίδσλ (ζπλνπηηθφ θαη ζεξκνδπλακηθφ πεξηβάιινλ). Μειεηάηαη
επηπιένλ ν δείθηεο Haines ή Γείθηεο Γξηκχηεηαο Καηψηεξεο Αηκφζθαηξαο (Lower Atmosphere
Severity Index-LASI) ν νπνίνο εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
΢θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο παξφκνησλ θαηλφκελσλ πνπ
ζα νδεγεί ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζή ηνπο θαη επνκέλσο ζηελ θαηά ην δπλαηφλ
απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο.


Λέμεηο θιεηδηά: Γξακκή θαηαηγίδσλ θπκαηνεηδνχο ηχπνπ, θεξαπλφο, ππξθαγηά

   THE LINE ECHO WAVE PATTERN WITCH AFFECTED THE CENTRAL
   MACEDONIA AREA AT AUGUST 21 2006 CAUSING EXTENDED FIRES IN
        CASSANDRA PENINSULA OF CHALKIDIKI

               Eleni Chatzi and Soultana Dimoutsi

     Meteorological Applications Centre, Greek Agricultural Insurance Organization

In this study an attempt is made to investigate the characteristics of the line of storms witch
affected the Central Macedonia Area in the afternoon of 21st of August 2006. The line of storms
caused extended fires with incalculable environmental and economic disaster in the Cassandra
Chalkidiki peninsula due to excessive lightings in combination with the lack of precipitation and
strong surface winds. The formation and the evolution of the storms were examined using radar
images demonstrating that the storms have characteristic of Line-echo Wave Pattern-LEWP,
while the satellite images were showing the formation of a Mesoscale Convective System-MCS.
The prevailing atmospheric conditions (synoptic and thermodynamic environment) witch
contributed to formation of the line of storms were analyzed and studied also.
In addition the Haines Index or Lower Atmosphere Severity Index-LASI was examined witch
gives an estimation of the possibility of forest fires.
The purpose of the paper is to understand how similar phenomena are formatted aiming the
ontime pattern recognition and consequently encountering the consequences more effectively.


Key words: Line-echo Wave Pattern, lighting, fire

   ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ΢ ΣΟΤ ΟΕΟΝΣΟ΢ ΢Δ ΟΡΟΤ΢ ΣΟΤ ΘΔΡΜΗΚΟΤ
           Η΢ΟΕΤΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ

 Καηαβνχηαο Γεψξγηνο (1) Θενραξάηνο Γεψξγηνο (1) Φιφθα Έιελα (1) θαη Gong Henry (2)

  (1) Σνκέαο Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο-Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ
    (2) Department of Medicine, Rancho Los Amigos Medical Center, Downey, California

Ζ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε ηνπ
ζεξκηθνχ ηζνδπγίνπ κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκφο βηνθιηκαηηθψλ δεηθηψλ.
΢θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ φδνληνο ζηελ πνξεία ηξηψλ φξσλ
ηεο εμίζσζεο ηνπ ζεξκηθνχ ηζνδπγίνπ κέζσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε
παξακέηξνπο ηεο θπζηνινγίαο γηα δπν νκάδεο εζεινληψλ (πγηείο θαη ππεξηαζηθνί).
΢πγθεθξηκέλα, νη φξνη ηνπ Μεηαβνιηζκνχ, ηεο Θεξκφηεηαο απφ ηελ αλαπλνή θαη ηεο
Θεξκφηεηαο απφ ηελ χγξαλζε ηνπ εηζπλεφκελνπ αέξα ππνινγίδνληαη θαηά ηελ ηξίσξε έθζεζε
ησλ εζεινληψλ αξρηθά ζε θηιηξαξηζκέλν αέξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 0.3 ppm φδνληνο (O3) θαη
κε πεξηνδηθή άζθεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα ειεγρφκελσλ
πεηξακάησλ ζε αλζξψπνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Rancho Los Amigos Medical Center
ζην Downey ηεο California. Γηα ηα πγηή άηνκα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ κε ην
ρξφλν ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπαπζεο φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο κε ηηο ηηκέο ηνπ
κεηαβνιηζκνχ λα είλαη ζε πςειφηεξα επίπεδα θαηά ηελ έθζεζε ζε φδνλ. ΢ε αληίζεζε ηα
ππεξηαζηθά άηνκα ζε αλάπαπζε εκθαλίδνπλ κηα πησηηθή ηάζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ κε ην ρξφλν
ζην θηιηξαξηζκέλν αέξα θαη κηα κηθξή αχμεζε θαηά ηελ έθζεζε ζε φδνλ. Οη φξνη ηεο αλαπλνήο
αθνινπζνχλ παξφκνηα πνξεία.

Λέμεηο θιεηδηά: Ρνέο Θεξκφηεηαο, Όδνλ, Μεηαβνιηζκφο, Αλαπλνή, Βηνθιηκαηηθνί Γείθηεο

  INVESTIGATION OF OZONE EFFECT IN THE TERMS OF HEAT BALANCE
           EQUATION IN HUMAN BODY

  Katavoutas George (1) Theoharatos George (1) Flocas Helena (1) and Gong Henry (2)

   (1) Department of Environmental Physics-Meteorology, Faculty of Physics, University of
                      Athens
   (2) Department of Medicine, Rancho Los Amigos Medical Center, Downey, California

The effect of environment in the human body is described by the heat balance equation via
which the calculation of bioclimatic indices is realized. The objective of this study is to
investigate the effect of ozone in the time variations of three terms of the heat balance equation
via the changes that are observed in physiological parameters for two groups of volunteers
(healthy and hypertensive). In particular, the terms of Metabolism, Heat of respired air and Heat
of humidification of respired air are calculated for 3 h exposure of the volunteers first to filtered
air and then to 0.3 ppm O3 exposure and with periodical exercise. For this purpose, data
collected during controlled experiments in volunteers being realized in the Rancho Los Amigos
Medical Center in the Downey of California, were employed. For the healthy individuals
increase of metabolism is observed with the time, at rest or exercise, with the values of
metabolism to range at higher levels under ozone exposure. On the contrary, the hypertensive
individuals present at rest decreasing tendency of metabolism with the time to filtered air and a
small increase to ozone exposure. The terms of respired air follow similar behavior.

Key words: Heat fluxes, Ozone, Metabolism, Respired air, Bioclimatic indices

  ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢ΔΧΝ ΒΑΡΔΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΢ΣΖΝ
          ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΑ ΣΧΝ ΠΑΣΡΧΝ

    ΑΡΗ΢ΣΔΗΓΖ΢ Α. ΜΠΛΟΤΣ΢Ο΢ (1) ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ ΥΡ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ΢ (1)

       (1) ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ - ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ

΢ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα παξαηεζνχλ κεηξήζεηο ησλ ζπγθεληξψζεσλ κνιχβδνπ (Pb) θαη
άιισλ βαξέσλ κεηάιισλ πεξηερνκέλσλ ζηα αεξνζσκαηίδηα ηνπ αέξα ησλ Παηξψλ. Ζ
δεηγκαηνιεςία έγηλε ζε ηξεηο ζέζεηο κέηξεζεο ζηελ πφιε ησλ Παηξψλ, ε κία ζην θέληξν ηεο
πφιεο, ε δεχηεξε ζε εκηαζηηθή πεξηνρή θαη ε ηξίηε ζε πξναζηηαθή πεξηνρή (δπηηθή πιεπξά ηεο
Παλεπηζηεκηνχπνιεο ζην Ρίν). Οη πεξίνδνη δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλνληαη ζηα ρξνληθά
δηαζηήκαηα 1991-1996 θαη 2002-2003. Γηα ηε δεηγκαηνιεςία ρξεζηκνπνηήζεθε εμνπιηζκφο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα δεηγκαηνιήπηεο πςεινχ φγθνπ
αέξα κε θίιηξα ηλψλ πάινπ γηα σξηαία ή 24-σξα δείγκαηα, θαζψο θαη κε απηφκαην αλαιπηή
σξηαίαο δεηγκαηνιεςίαο νιηθψλ αηξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (TSP) ή αεξνζσκαηηδίσλ κε δηάκεηξν
κηθξφηεξε ησλ 10κm (PM10). Ζ κέζνδνο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε άθινγε
θαζκαηνθσηνκεηξία αηνκηθήο απνξξφθεζεο κε θνχξλν γξαθίηε. Σα απνηειέζκαηα ησλ
κεηξήζεσλ παξαηίζεληαη ζηε κνξθή ησλ κέζσλ κεληαίσλ ζπγθεληξψζεσλ. ΢θνπφο ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
βαξέσλ κεηάιισλ ζηελ πφιε ησλ Παηξψλ θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή.

Λέμεηο θιεηδηά: Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, Βαξέα κέηαιια, Μέζεο κεληαίεο ζπγθεληξψζεηο

  LONGTERM VARIATION OF HEAVY METALS CONCENTRATIONS IN THE
          ATMOSPHERE OF PATRAS


      ARISTEIDIS A. BLOUTSOS (1) PANAYOTIS C. YANNOPOULOS (1)

      (1) DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING - UNIVERSITY OF PATRAS

In this paper measured values of lead (Pb) and other heavy metals in airborne particulates of
Patras will be presented. Sampling took place at three locations in the Patras area; the first was
downtown, the second in a suburban area and the third one in the outskirts (west side of
University of Patras Campus in Rio). The sampling periods are included in the years 1991-1996
and 2002-2003. Sampling was made utilizing the equipment of the Environmental Engineering
Laboratory and especially either a high-volume air sampler with fiber glass filters for 1-h and
24-h sampling or an automatic analyzer for total suspended particulates (TSP) or particulates of
diameter less than 10κm (PM10). The heavy metals content of the samples is determined by
flameless graphite furnace atomic absorption spectrophotometry. The measured values will be
presented in the form of monthly average concentrations. This project aims to determine the
longterm variation of specific heavy metals in the city of Patras and its major area.

Key words: Air pollution, Heavy metals, Monthly average concentrations, Flameless atom

  ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΣΤΠΧΝ ΓΗΑ΢ΤΝΓΔ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΗΚΖ΢
 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ΢ ΢ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΚΡΑΗΧΝ ΞΖΡΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΧΝ ΠΔΡΗΟΓΧΝ
         ΢ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ

        Οηθνλφκνπ Υ., Φιφθα Έ. Αζεκαθφπνπινο Γ. θαη Καηαβνχηαο Γ.

   Σνκέαο Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο - Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ

΢ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε επίδξαζε γλσζηψλ ηχπσλ δηαζχλδεζεο
ηεο αηκνζθαηξηθήο θπθινθνξίαο ζηε δεκηνπξγία αθξαίσλ μεξψλ θαη πγξψλ πεξηφδσλ ζηελ
Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εκεξήζηα δεδνκέλα γεσδπλακηθνχ
χςνπο ERA40 ζε δηάθνξεο ηζνβαξηθέο επηθάλεηεο πάλσ απφ ην Βφξεην Ζκηζθαίξην, κε πιέγκα
αλάιπζεο 2.5°x 2.5° γηα ηελ πεξίνδν 1958-2000. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ρξνλνζεηξέο
εκεξήζηαο βξνρφπησζεο 52 ζηαζκψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.
Αξρηθά, εληνπίζηεθαλ νη αθξαίεο μεξέο θαη πγξέο πεξίνδνη κε ηελ βνήζεηα ησλ δεηθηψλ, CWD
(κέγηζηνο αξηζκψλ ζπλερφκελσλ πγξψλ εκεξψλ) θαη CDD (κέγηζηνο αξηζκφο ζπλερφκελσλ
μεξψλ εκεξψλ κηαο πεξηφδνπ) αληίζηνηρα. Έπεηηα, εθαξκφζηεθε κία απφ ηηο Πνιπκεηαβιεηέο
Μεζφδνπο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ε Singular Value Decomposition Analysis (SVDA) ψζηε λα
δηεξεπλεζεί ε ηπρφλ ζρέζε κεηαμχ ησλ ηχπσλ δηαζχλδεζεο θαη ησλ αθξαίσλ επεηζνδίσλ πνπ
εληνπίζηεθαλ. Πξνέθπςε πσο ππάξρεη ηζρπξή επίδξαζε κεηαμχ ηεο Βφξεηαο Αηιαληηθήο
Κχκαλζεο (NAO) θαηά ην Υεηκψλα ζηε πεξηνρή. Βξέζεθε, επίζεο, αχμεζε ηνπ κήθνπο ησλ
αθξαίσλ πγξψλ πεξηφδσλ ην Υεηκψλα θαη θαηά ηε ζεηηθή θάζε ηνπ EMP (Eastern
Mediterranean Pattern), φπσο θαη αχμεζε ησλ αθξαίσλ μεξψλ πεξηφδσλ θαηά ηελ αξλεηηθή
θάζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ δηαζχλδεζεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Αθξαία θαηλφκελα βξνρφπησζεο, ηχπνη δηαζχλδεζεο

 THE IMPACT OF KNOWN TELECONNECTION PATTERNS OF ATMOSFHERIC
 CIRCULATION ON THE FORMATION OF EXTREME WET AND DRY SPELLS
         OVER EASTERN MEDITERRANEAN

       Oikonomou Ch., Flocas H., Asimakopoulos D. and Katavoutas G.

       Department of Physics of Environment - Meteorology, Faculty of Physics,
                   University of Athens

The effect of known teleconnection patterns, such as North Atlantic Oscillation (NAO), North
Caspian Pattern (NCP) or Eastern Mediterranean Pattern (EMP) on extreme wet and dry periods
is examined here. For this purpose, gridded daily data of geopotential height (ΔRΑ 40) on a
2.5°x 2.5° resolution over North Hemisphere have been employed, covering the period 1958-
2000. Also, daily precipitation datasets for 52 stations over the area are employed for the same
period. First, extreme wet and dry spells are defined with the aid of precipitation indices, CWD
(Maximum number of consecutive wet days) and CDD (Maximum number of consecutive dry
days) correspondingly. Then, a Multivariate Statistical Method, named Singular Value
Decomposition Analysis (SVDA) is applied in order to investigate the relationship between
teleconnection patterns and identified precipitation extremes. It seems that there is strong
relationship between NAO during winter. Increases in the length of extreme wet spells during
the positive phase of EMP, as well as an increase in prolonged dry periods during the negative
phase of EMP are also revealed for Eastern Mediterranean.

Key words: precipitation extremes, teleconnection patterns

   OBJECTIVE ANALYSIS AND RANKING OF HUNGARIAN CITIES AND
  THEIR CLUSTERING WITH DIFFERENT CLASSIFICATION TECHNIQUES

      Makra L. (1) Sumeghy Z. (1) Puskas J. (2) Tar K. (3) and Motika G. (4)

The aim of the study was to rank and classify Hungarian cities and counties according to their
environmental quality and level of environmental awareness. To answer this task, the “Green
Cities Index” and “Green Counties Index” were calculated that rank cities and counties on seven
different categories of 19 environmental indicators. These categories were as follows: water
consumption, energy consumption, public utilities supply, traffic, waste management,
settlement amenities factors and air quality. Our further aim was to compare different methods
in classifying cities and counties. Clustering was performed with cluster analysis using both
SPSS software and R-language. Cluster analysis with application of SPSS software resulted in 6
most homogenous groups of cities, which did not form comprehensive spatial patterns. The
classification of the counties according to cluster analysis determined also 6 clear groups of
them. Cluster analysis using R-language was carried out with different procedures. Algorithms
agnes, fanny and pam did not give acceptable results, neither for the database of the cities, nor
for those of the counties. According to the parameters of the above procedures, reasonable
structures were not found in any clustering. Clusters received applying algorithm fanny, though
having weak structure, indicate large and definite regions in Hungary, which can be
circumscribed by clear geographical objects.

Key words: Keywords: environmental indicators, Green Cities Index, ranking, clustering


   ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ΢ ΢ΤΝΘΖΚΔ΢, ΣΑ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΢ΣΖΝ
         ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ ΣΖ΢ ΑΘΖΝΑ΢

               Νάζηνο Π.Θ. (1) Matzarakis A. (2)

   (1) Δξγαζηήξην Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Γεωινγίαο θαη
              Γεωπεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ
         (2) Meteorological Institute, University of Freiburg, Germany

Σν αληηθείκελν κειέηεο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε απνηίκεζε ησλ βηνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ
ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ηεο Αζήλαο. Ζ αλάιπζε ηνπ βηνθιίκαηνο έγηλε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
θπζηνινγηθά ηζνδχλακε ζεξκνθξαζία (Physiologically Equivalent Temperature, PET), ε νπνία
βαζίδεηαη ζηα κνληέια εθηίκεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ αλζξψπνπ. Σα κεηεσξνινγηθά
δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο PET αθνξνχλ σξηαίεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο αέξα, ζρεηηθήο
πγξαζίαο, ηαρχηεηαο αλέκνπ θαη νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1999-
2006, θαη ειήθζεζαλ απφ ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κιηκαηνινγίαο θαη
Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (θ: 37° 58΄ N, ι: 23° 47΄ E, h: 243
m). Ζ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη ε ζεξκηθή αληίζηαζε ηεο ελδπκαζίαο νξίζηεθαλ σο 80 W
θαη 0.9 clo, αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ ζε πνηεο ψξεο ηεο εκέξαο γηα θάζε
κήλα επηθξαηεί ζεξκηθή άλεζε, θαζψο επίζεο ηελ κεηαβιεηφηεηα θαη ηηο ηάζεηο ηεο PET, γηα
ηελ ρξνληθή πεξίνδν κειέηεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Βηφθιηκα, θπζηνινγηθά ηζνδχλακε ζεξκνθξαζία, Αζήλα

BIOCLIMATIC CONDITIONS, TRENDS AND VARIABILITY AT THE UNIVERSITY
            CAMPUS OF ATHENS


                Nastos P.T. (1) Matzarakis A. (2)

    (1) Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, Faculty of Geology and
               Geoenvironment, University of Athens
         (2) Meteorological Institute, University of Freiburg, Germany

The objective of this work is the assessment of the bioclimatic conditions at the University
Campus of Athens. The analysis of bioclimate was carried out, using the physiologically
equivalent temperature (PET), which is based on the energy balance models of the human body.
The meteorological data required for the calculation of PET concern hourly values of air
temperature, relative humidity, wind speed and total solar radiation, for the time period 1999-
2006, and were obtained from the meteorological station of the Laboratory of Climatology and
Atmospheric Environment of the University of Athens (latitude: 37°58΄ N, longitude: 23°47΄ E,
altitude: 243 m). The human activity and the thermal resistance of cloths were defined as 80 W
and 0.9 clo, respectively. The results indicate in which hours of the day for each month thermal
comfort prevails, and the trends and variability of PET, for the under study time period, as well.

Key words: Bioclimate, physiologically equivalent temperature, Athens
     ΟΠΣΗΚΔ΢ ΗΓΗΟΣΖΣΔ΢ ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΧΝ ΠΑΝΧ ΑΠΌ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ

  Κνζκφπνπινο Π.Γ. (1) Νάζηνο Π.Θ. (1) Καζθανχηεο Γ.Γ. (2) θαη Κακπεδίδεο Υ.Γ. (2)

   (1) Δξγαζηήξην Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Γεωινγίαο θαη
              Γεωπεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ
    (2) Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο & Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, Δζληθό Αζηεξνζθνπείν
                      Αζελώλ
΢ηελ εξγαζία απηή αλαιχεηαη ε ρξνλνζεηξά ησλ νπηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ αεξνιπκάησλ πάλσ
απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αζελψλ, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000-2005. Σα εκεξήζηα
δεδνκέλα ηνπ Οπηηθνχ Βάζνπο ησλ Αεξνιπκάησλ (ΟΒΑ) ζηα 550 nm απφ ην
θαζκαηνξαδηφκεηξν MODIS θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ θιάζκαηνο ησλ αεξνιπκάησλ Μηθξνχ
Μεγέζνπο (ΜΜ), ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελδνεηήζηαο θαη επνρηθήο
κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηδηνηήησλ ησλ αεξνιπκάησλ πάλσ απφ ηε Αζήλα. Με βάζε ηηο ηηκέο
ΟΒΑ550 θαη ΜΜ δηαθξίλνληαη ηξεηο εηδηθνί ηχπνη αεξνιπκάησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα
αζηηθά/βηνκεραληθά αεξνιχκαηα, ζηα ρνλδξφθνθθα αεξνιχκαηα (πηζαλφλ ζσκαηίδηα ζθφλεο)
θαη ζε απηά πνπ είλαη ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε επνρηθή θαη απφ
έηνο ζε έηνο κεηαβνιή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη νη ηηκέο ΟΒΑ550 θαη ΜΜ γηα θάζε ηχπν.
΢πκπεξαζκαηηθά, ηα ρνλδξφθνθθα αεξνιχκαηα παξαηεξνχληαη θπξίσο ην ζέξνο, ελψ ηα
αζηηθά/βηνκεραληθά αεξνιχκαηα θαηά ηελ άλνημε θαη ηα αεξνιχκαηα ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο
εκθαλίδνληαη θπξίσο ηνλ ρεηκψλα.

Λέμεηο θιεηδηά: Oπηηθέο ηδηφηεηεο αεξνιπκάησλ, επνρηθή κεηαβιεηφηεηα, MODIS, Athens

     COLUMNAR AEROSOL OPTICAL PROPERTIES OVER ATHENS

   Kosmopoulos P.G. (1) Nastos P.T. (1) Kaskaoutis D.G. (2) and Kambezidis H.D. (2)

  (1) Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, Department of Geology and
                Geoenvironment, University of Athens
     (2) Institute for Environmental Research and Sustainable Development, National
                   Observatory of Athens

A long-term (2000-2005) data set of aerosol optical properties obtained from the Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) is analyzed focusing on the Greater Athens
Area (GAA). The MODIS Aerosol Optical Depth standard product (AOD at 550 nm) and its
respective ratio attributed to fine-mode particles (FM) are employed to evaluate the intra-annual
and seasonal variability of the aerosol properties over Athens. Based on AOD550 and FM
values three specific aerosol types are discriminated corresponding to different aerosol load and
optical properties. The aerosol types considered correspond to urban/industrial aerosols, coarse-
mode particles and clean maritime conditions. This study focuses on the seasonal and year-to-
year fluctuation of the number of occurrences as well as the AOD550 and FM values of each
aerosol type. The coarse-mode particles observed mainly in summer, while the spring is the
most favorable season for the occurrence of urban/industrial aerosols. On the other hand, clean
maritime conditions occurred mainly in winter.

Key words: Aaerosol optical properties, seasonal variation, MODIS, Athens

      ΠΡΟΓΝΧ΢Ζ ΑΚΡΑΗΧΝ ΔΠΟΥΗΚΧΝ ΡΗΠΧΝ ΑΝΔΜΟΤ

                    Η. Γ. Πνεςμαηικόρ
      Δξγαζηήξην Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ

Γηα ηελ πξφγλσζε ησλ αθξαίσλ επνρηθψλ ηηκψλ ηεο ξηπήο ηνπ αλέκνπ (3 sec) ζηελ πεξηνρή
Ρίνπ-Αληηξίνπ, αλαιχζεθαλ κεληαίεο θαη εηήζηεο κέγηζηεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ απφ 10-ιεπηεο
κεηξήζεηο απηφκαηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ηεο πεξηφδνπ 1994-2001.
Οη ηηκέο ησλ κέγηζησλ ξηπψλ αλέκνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, γηα πεξηφδνπο επαλαθνξάο 50-
1000 εηψλ, θπκαίλνληαη απφ 44 έσο 66 m/s θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκεχνπλ ζαλ δείθηεο
αζθάιεηαο γηα πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο θαηαζθεπέο.

Λέμεηο θιεηδηά: ξηπή αλέκνπ, αθξαίεο ηηκέο, επηζηξέθνπζα πεξίνδνο

      PREDICTION OF EXTREME SEASONAL WIND GUSTS

                   J. D. Pnevmatikos

     Laboratory of Meteorology, Department of Physics, University of Ioannina

Monthly and annual maximum wind gusts (3 sec), from 10-minutes records of the automated
meteorological station for the period 1994-2001, have been analyzed to predict extreme
seasonal values in Rion-Antirion region.
Values of maximum wind gusts, of the 50-100 years return period, range from 44 to 66 m/s and
can be used as safety index for existing or future structures.

Key words: wind gust, extreme values, return period

    ΠΡΟΓΝΧ΢Ζ ΔΣΖ΢ΗΧΝ ΜΔΓΗ΢ΣΧΝ ΤΦΧΝ ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Ζ΢
          ΢ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ

Γ. Α. Μπαιηνχζθαο (1), Η. Γ. Πλεπκαηηθφο (1), Μ. Θ. Σδαλάθνπ (2) θαη Α. Μ. Παπαπέηξνπ (2)

     (1) Δξγαζηήξην Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ
        (2) Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία - Γηεύζπλζε Κιηκαηνινγίαο

Γηα ηελ πξφγλσζε ησλ κέγηζησλ εηήζησλ ηηκψλ βξνρφπησζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν,
αλαιχζεθαλ ρξνλνζεηξέο ησλ εκεξήζησλ πςψλ βξνρφπησζεο ζε 30 κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο
ηεο ΔΜΤ γηα ηελ πεξίνδν 1960-2003.
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεσξία ησλ αθξαίσλ ηηκψλ: ε κέζνδνο
ησλ γεληθεπκέλσλ αθξαίσλ ηηκψλ (Generalized Extreme Values, GEV), ε κέζνδνο ηεο
γεληθεπκέλεο θαηαλνκήο Pareto (Generalized Pareto Distributions, GPD) θαη ε κέζνδνο ησλ
ππεξβάζεσλ (peaks over threshold, POT).
΢ε θάζε ζηαζκφ πξνζδηνξίδεηαη ε πνζνηηθή κεηαβνιή ηεο κέγηζηεο βξνρφπησζεο θαη
ππνινγίδνληαη νη ηηκέο γηα πεξηφδνπο επαλαθνξάο 50-1000 εηψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: εκεξήζηα βξνρφπησζε, εηήζηα κέγηζηα, ζεσξία αθξαίσλ ηηκψλ, επηζηξέθνπζα
πεξίνδνο

PREDICTION OF ANNUAL EXTREME RAINFALL VALUES IN GREECE

 G. A. Baliouskas (1), J. D. Pnevmatikos (1), M. Th. Tzanakou (2) and A. M. Papapetrou (2)

    (1) Laboratory of Meteorology, Department of Physics, University of Ioannina
        (2) National Meteorological Service – Climatology Department
For the prediction of the annual rainfall maxima in Greece, daily rainfall series have been
analyzed from 30 meteorological stations of the Hellenic National Meteorological Service, for
the period 1960-2003.
Time series have been analyzed using extreme value theory: generalized extreme value method
(GEV), the generalized Pareto distribution (GPD) and the peaks-over-threshold method (POT).
We quantify the change in extreme rainfall for each station and provide return levels for 50-
1000 years period.

Key words: daily rainfall, annual maxima, extreme value theory, return period


             ΓΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΓΝΧ΢ΣΗΚΟΣΖΣΑ
          ΣΖ΢ ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢ΔΧ΢ ΢ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ

      Β. Γ. Καηζνχιεο (1), Η. Γ. Πλεπκαηηθφο (1) θαη Α. Π. Μαηδαξάθεο (2)

     (1) Δξγαζηήξην Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ
        (2) Μεηεωξνινγηθό Ηλζηηηνύην, Παλεπηζηήκην Freiburg, Γεξκαλία

΢ηελ εξγαζία απηή, ππνινγίζηεθαλ ε εκεξήζηα θαη ε κεληαία δπλεηηθή

πξνγλσζηηθφηεηα ηεο βξνρφπησζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ κεγέζνπο ηεο θπζηθήο

κεηαβιεηφηεηαο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ δχν ζπληζηψζεο (δειαδή, απφ ην ηππηθφ

ζθάικα ηεο ρξνληθήο κέζεο ηηκήο ηεο βξνρφπησζεο θαη απφ ηηο εμσγελείο ζπλζήθεο).

Με ηε ρξήζε αιπζίδσλ Markov 1εο ηάμεο, ππνινγίζζεθε ε θπζηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο

εκεξήζηαο (27 ζηαζκνί) θαη ηεο κεληαίαο βξνρφπησζεο (36 ζηαζκνί), γηα ηηο 4 επνρέο

ηνπ έηνπο, ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη, νη ελδνεηήζηεο κεηαβνιέο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ

θπζηθή κεηαβιεηφηεηα ηεο κεληαίαο βξνρφπησζεο. Γηαπηζηψζεθαλ θάπνηεο ελδείμεηο

πηζαλήο ηειεζχλδεζεο (ζπκκεηαβιεηφηεηαο) κεηαμχ ηεο δπλεηηθήο πξνγλσζηηθφηεηαο

ηεο κεληαίαο βξνρφπησζεο θαη εμσγελψλ επηδξάζεσλ, φπσο π.ρ. ηεο Κχκαλζεο ηνπ

Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ (ΚΒΑ), ηεο επίδξαζεο ησλ απνθιίζεσλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ

ηζνδπγίνπ αθηηλνβνιίαο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.


Λέμεηο θιεηδηά: Ύςε βξνρφπησζεο, πξνγλσζηηθφηεηα, “θιηκαηηθφο ζφξπβνο”, κεηαβιεηφηεηα,
πηζαλνινγηθφ κνληέιν, ηειεζπλδέζεηο
   POTENTIAL PREDICTABILITY OF RAINFALL IN THE GREEK REGION


        V.D. Katsoulis (1), J. D. Pnevmatikos (1), A. P. Matzarakis (2)
  (1) Laboratory of Meteorology, Department of Physics, University of Ioannina, Greece
       (2) Meteorological Institute, University of Freiburg, Germany

The statistics of rainfall of a region is always important. To this end, estimates of the potential
predictability of daily and monthly rainfall were made, based on an idealized view of the
interannual variability comprised by two components (e.g. standard error of average rainfall,
changes in external conditions). The natural variability of daily (27 stations) and monthly (36
stations) rainfall across Greece was estimated for each of the four seasons using a two-state 1st
order Markov chain process.
Our results show that most interannual variations result from the natural variation of the
monthly rainfall. There is an indication of a possible connection between potential predictability
of monthly rainfall and external conditions, e.g. North Atlantic Oscillation (NAO), radiative
forcing and/or greenhouse effect.

Key words: Rainfall data, predictability, “climate noise”, variability, probabilistic model,
teleconnections


          ΠΑΡΑΚΣΗΟ ΑΗΟΛΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΢ΣΖΝ ΖΠΔΗΡΟ

              E. Γ. Καθούπος και Η. Γ. Πνεςμαηικόρ

       Δξγαζηήξην Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ

΢ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθή ηερληθφ-νηθνλνκηθή κειέηε βησζηκφηεηαο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε αλεκνγελλήηξηαο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 330 kW ζηελ παξάθηηα πεξηνρή ηνπ Άθηηνπ
Ννκνχ Πξέβεδαο.
Γηα ηελ ηερληθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3σξεο κεηξήζεηο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο δηεχζπλζεο
ηνπ αλέκνπ ηεο πεξηφδνπ 2001-2005. Ζ παξαγφκελε αηνιηθή ελέξγεηα απφ ηελ Α/Γ είλαη
2.453.612 kWh. Ζ εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο ηεο Α/Γ είλαη 570.192 kWh.
Γηα ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο επέλδπζεο, αλαιπηηθή κειέηε ηνπ θφζηνπο εθηηκά ηελ
παξνχζα αμία ηεο εγθαηάζηαζεο ζε 384.663 €. Ζ ηηκή ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
είλαη 0,035 €/kWh.

Λέμεηο θιεηδηά: παξάθηην αηνιηθφ δπλακηθφ, νηθνλνκνηερληθή κειέηε αλεκνγελλήηξηαο

          COASTAL WIND ENERGY IN EPIRUS, GREECE

              E.D. Kafourou and J. D. Pnevmatikos

   Laboratory of Meteorology, Department of Physics, University of Ioannina, Greece

This paper presents a detailed technical and economical feasibility study of a 300 kW rated
power WECS to be installed at the coastal site of Aktio in Prefecture of Preveza.
For the technical consideration, 3-hourly wind speed and wind direction measurements from the
period 2001-2005 were processed. The expected wind energy production at Aktio from the
WECS is 2.453.612 kWh. The annual output of the turbine is 570.192 kWh.
For the economical consideration, a detailed cost analysis revealed that the present value cost of
this investment is 384.663 €. The specific cost for wind electricity generation is 0,035 €/kWh.

Key words: seashore wind energy, technical-economial feasibility study


 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ΢ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ΢ ΔΜΦΑΝΗ΢Ζ΢ ΥΑΛΑΕΗΟΤ
 ΒΑ΢Η΢ΜΔΝΔ΢ ΢ΣΖ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ΢ ΑΝΑΚΛΑ΢ΣΗΚΟΣΖΣΑ΢
     ΣΧΝ ΢ΧΡΔΗΣΟΜΟΡΦΧΝ ΖΥΧ ΢ΣΟ RADAR ΚΑΗΡΟΤ

                  ΢. ΢παλφο (1) Γ. Φφξεο (2)

              (1) Σκήκα Γεωπνλίαο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
              (2) Κέληξν Μεηεωξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ΔΛΓΑ

Σν αξρείν ςεθηαθψλ θαηαγξαθψλ ηνπ radar θαηξνχ Θεζζαινλίθεο εμεηάδεηαη γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα πέληε επηρεηξεζηαθψλ πεξηφδσλ (15 Απξηιίνπ- 30 ΢επηεκβξίνπ) θαη εμάγνληαη νη
παξάκεηξνη ηεο κέγηζηεο θαηά χςνο αλαθιαζηηθφηεηαο θαη ηνπ χςνπο θνξπθήο ησλ
ζσξεηηφκνξθσλ ερψ. ΢ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ δηθηχνπ ραιαδνκέηξσλ ζηελ πεδηάδα
Ζκαζίαο-Πέιιαο θαζψο θαη ησλ αλαθνξψλ δεκηάο ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΔΛΓΑ
ηαπηνπνηνχληαη εθείλεο νη ερψ πνπ ζπλδένληαη κε εκθάληζε ραιαδηνχ ζην έδαθνο. Με βάζε ηα
δεδνκέλα απηά εθηηκάηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ
ιακβάλνπλ νη δχν πξναλαθεξζείζεο παξάκεηξνη. Ζ εθηίκεζε γίλεηαη αξρηθά ρσξηζηά γηα θάζε
παξάκεηξν θαη ζηε ζπλέρεηα ιακβάλνληαο ππ&#8217; φςε ηηο δχν παξακέηξνπο απφ θνηλνχ. Ζ
γξακκηθή ζρέζε ε νπνία θαίλεηαη λα ηηο ζπλδέεη δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηαμχ
ραιαδνθφξσλ θαη κε ραιαδνθφξσλ ερψ θαη ε δηαθνξνπνίεζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη σο
θξηηήξην εκθάληζεο ή κε εκθάληζεο ραιαδηνχ ζην έδαθνο. Ζ πηζαλφηεηα επηηπρνχο δηάθξηζεο
κε βάζε ηελ Σξίηε απηή κέζνδν ειέγρεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ
ηειεπηαίνπ έηνπο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ.

Λέμεηο θιεηδηά: radar θαηξνχ, ζσξεηηφκνξθεο ερψ, αλαθιαζηηθφηεηα, θαηαθφξπθε κεηαβνιή,
ραιά

     HAIL PROBABILITY ESTIMATION METHODOLOGIES
BASED ON VERTICAL REFLECTIVITY PROFILES OF CONVECTIVE ECHOES IN
           THE WEATHER RADAR


                  S. Spanos (1) D. Foris (2)

            (1) Department of Agriculture, University of Thessaly
             (2) Meteorological Applications Centre EL.G.A.

Weather radar digital recordings at Thessaloniki, collected during five (1997-2001) hail seasons
(15 Apr.-30 Sep) are examined. From the vertical variation (profile) of convective echoes
reflectivity the maximum value and the height of echo top are extracted. The identification of
hail bearing echoes which follows is based on hail-pad data and hail damage reports at the
Greek Agricultural Insurance Organization. Both data sets are combined to a single data base.
Hail probability is estimated as relative frequency of hail occurrence for the entire range of
maximum reflectivity and entire range of height of echo top values. The high linear correlation
between these two parameters requires a second treatment in which hail probability is estimated
when both parameters are jointly considered. The linear correlation parameters (slope and
constant term) indicate significant differences between hail and no hail cases especially when
the two samples are partitioned according to time of occurrence. In an attempt to discriminate
between hail and no hail echoes the difference in linear regression equations is used and the
method is evaluated on the basis of one hail season (2001) data which are independently used as
control.

Key words: weather radar, convective echoes, reflectivity, vertical variation, hail

ΔΦΑΡΜΟΓΉ ΣΟΤ ΜΔΣΑ΢ΥΖΜΑΣΗ΢ΜΟΤ HILBERT - HUANG ΢ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ
        ΑΔΡΟΥΔΗΜΑΡΟΤ ΥΑΜΖΛΟΤ ΤΦΟΤ΢

                  Γ. ΢γνπξφο θαη Κ. Υέικεο

    Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Σνκέαο Φπζηθήο
           Πεξηβάιινληνο θαη Μεηεωξνινγίαο , Αζήλα, Διιάδα

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ν Αεξνρείκαξνο Υακεινχ Ύςνπο (Low
Level Jet - LLJ) έρεη ηχρεη ζεκαληηθήο πξνζνρήο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. ΢χκθσλα κε
ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, ε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηνπ LLJ έρεη ζπζρεηηζηεί κε κηα
πνηθηιία κεραληζκψλ νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη: ε αλάπηπμε κεγάιεο θιίκαθαο
νξηδφληηαο βαζκίδαο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνθαιεί βαξνθιηληθφηεηα ζην Αηκνζθαηξηθφ Οξηαθφ
΢ηξψκα, ν εκεξήζηνο θχθινο ζέξκαλζεο πάλσ απφ θεθιηκέλν έδαθνο, ε δηέιεπζε ησλ κεηψπσλ
ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε, ε κεησπνγέλεζε, ε βαξνθιηληθφηεηα ζε παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ε
απνζχδεπμε ηεο ηξηβήο. Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη ηελ πεηξακαηηθή κειέηε ελφο επεηζνδίνπ
LLJ ζηελ πεδηάδα ησλ Μεζνγείσλ, θπξίσο κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ ηαρχηεηαο αλέκνπ απφ
αθνπζηηθφ ξαληάξ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο Hilbert -Huang εθαξκφζηεθε ζε ρξνλνζεηξέο αλέκνπ
επηθαλείαο θαη δεδνκέλα ηνπ ξαληάξ γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα, κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ηεο
θαηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο (έληαζε ησλ κεηαβνιψλ) ζε ρξνληθέο θιίκαθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
δηαθνξεηηθέο θπζηθέο δηεξγαζίεο. To LLJ εκθαλίδεηαη ζηε θνξπθή ηεο ζεξκνθξαζηαθήο
αλαζηξνθήο θαη δηαηεξείηαη θαζΆ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο
ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, έδεημε πςειά πιάηε κεηαβνιψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζεκαληηθή
ζπλεηζθνξά αδξαλεηαθψλ ηαιαληψζεσλ ζε επίπεδα θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ αληηζηνηρνχλ
ζηελ εκθάληζε ηνπ LLJ θαη ζηελ απνζχδεπμε ηεο ηξηβήο.

Λέμεηο θιεηδηά: LLJ, κεηαζρεκαηηζκφο Hilbert - Huang, αδξαλεηαθή ηαιάλησζε

  THE APPLICATION OF HILBERT &#8211; HUANG TRANSFORM FOR THE
          STUDY OF THE LOW LEVEL JET

                  G. Sgouros and K. Helmis

     University of Athens, Faculty of Physics, Department of Environmental Physics and
                  Meteorology, Athens, Greece

During the past three decades, Low Level Jets (LLJs) have received considerable attention from
the scientific community. According to the scientific literature, a variety of mechanisms have
been related to the development and evolution of the LLJs. Thus, LLJs have been associated
mainly with the local topography and/or a large scale horizontal temperature contrast causing
baroclinicity in the Atmospheric Boundary Layer, the diurnal heating cycle over sloping terrain,
the mid-latitude fronts, the frontogenesis, the baroclinicity near coastal regions and the frictional
decoupling. This work presents a case study of the experimental examination of a LLJ event
that took place in Messogia Plain, mainly with the analysis of SODAR wind speed data. In
order to reveal the distribution of energy (intensity of variations) in time scales corresponding to
different physical processes, the Hilbert - Huang Transform (HHT) was applied to time series
wind data from ground observations and SODAR data at different levels. The observed LLJ,
was developed on the top of the temperature inversion and was persistent during the night time
hours. The analysis of the wind speed data showed high amplitudes corresponding to a
significant contribution of the inertial oscillation, at the heights and time periods where the LLJ
was present and frictional decoupling is observed.

Key words: LLJ, Hilbert - Huang transform, inertial oscillation


  ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΧΝ ΢ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢
 ΛΔΚΑΝΖ΢ ΣΖ΢ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖ΢Ζ ΢ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΧΝ
            ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ MODIS

            Γθίθαο Αληψλεο (1) Υαηδεαλαζηαζίνπ Νίθνο (1)

     (1) ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΑ΢, ΣΜΖΜΑ ΦΤ΢ΗΚΖ΢, ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ
                 ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ

Ζ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ θιηκαηηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο ηνπ
πιαλήηε καο. ΢ηα γεσγξαθηθά ηεο φξηα, ην θνξηίν ησλ αεξνιπκάησλ είλαη πνηθίιν θαη
απνηειείηαη θπξίσο απφ αεξνιχκαηα εξεκηθήο πξνέιεπζεο, ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο,
βηνκεραληθά αεξνιχκαηα αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη απφ αεξνιχκαηα απφ θαχζε
βηνκάδαο. ΢ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε ησλ επεηζνδίσλ αεξνιπκάησλ πνπ
ζεκεηψζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ κε ηε ρξήζε εκεξήζησλ δνξπθνξηθψλ
δεδνκέλσλ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν
2000 - 2007. ΢ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ρσξηθήο θαη ηεο ρξνληθήο
θαηαλνκήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επεηζνδίσλ ησλ αεξνιπκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
πξνζδηνξίδνληαη ε ζπρλφηεηα, ε δηάξθεηα θαη ε έληαζε ησλ επεηζνδίσλ, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε
δίδεηαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ αεξνιπκάησλ θαη ηεο πξνέιεπζεο ηνπο κε ηελ
ρξήζε θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο. Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη ζηε ρξήζε δηαθφξσλ παξακέηξσλ
νπηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ αεξνιπκάησλ φπσο απηή ηνπ νπηηθνχ πάρνπο, ηνπ εθζεηηθνχ παξάγνληα
&Aring;ngstr&ouml;m, ηνπ δείθηε αεξνιπκάησλ (aerosol index), ηνπ fine fraction θαζψο θαη
ηνπ παξάγνληα αζπκκεηξίαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο πνξείαο ησλ
αεξίσλ καδψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επεηζνδίσλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ κνληέινπ HYbrid Single-
Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT). Αθφκε, πξαγκαηνπνηείηαη επαιήζεπζε
θαη αμηνιφγεζε ησλ δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ κέζσ ζπγθξίζεσλ κε αμηφπηζηα δεδνκέλα
επίγεησλ κεηξήζεσλ απφ ην παγθφζκην δίθηπν ΢ηαζκψλ ηνπ AErosol RObotic NEtwork
(AERONET).

Λέμεηο θιεηδηά: επεηζφδηα αεξνιπκάησλ, νπηηθέο ηδηφηεηεο αεξνιπκάησλ, MODIS, Μεζφγεηνο

STUDY OF AEROSOLS EVENTS AT THE GREATER AREA OF MEDITERRANEAN
       BASIN BASED ON MODIS SATELLITE DATA

             Gkikas Antonis (1) Hatzianastassiou Nikos (1)

  (1) LABORATORY OF METEOROLOGY, DEPARTMENT OF PHYSICS, UNIVERSITY OF
                IOANNINA

The Mediterranean basin is one of the most climatologically sensitive regions of our planet. In
this region, the aerosol population is highly variable, being consisted of aerosol particles such as
desert dust, sea spray, industrial anthropogenic aerosols, and particles originated from biomass
burning. In this work, we investigate the aerosol events that take place in the study region using
daily satellite data from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) over the
period 2000-2007. The aim is to study the spatial and temporal distribution of the features of
aerosol events, namely their frequency, duration and intensity. Emphasis is given to the
characterization of the types of aerosol particles during the events as well as to their origin and
followed pathways, by defining and applying an adequate methodology. The analysis makes use
of a various optical properties such as optical thickness, &Aring;ngstr&ouml;m exponent,
aerosol index, fine fraction and asymmetry parameter. The source and the followed trajectories
of air masses during the episodes are defined with HYbrid Single-Particle Lagrangian
Integrated Trajectory (HYSPLIT) model. The satellite measurements are evaluated through
comparisons against quality ground-based measurements taken from the global network stations
of AErosol RObotic NEtwork (AERONET).

Key words: aerosol events, aerosol optical properties, MODIS, Mediterranean

      ΢ΤΓΚΡΗ΢Ζ ΣΧΝ ΔΠΗΠΔΓΧΝ ΡΤΠΑΝ΢Ζ΢ ΑΠΟ SO2, NO2 KAI O3
      ΢ΣΟ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟ ΣΖ΢ ΑΘΖΝΑ΢ ΚΑΗ ΢ΣΟ ΘΡΗΑ΢ΗΟ ΠΔΓΗΟ


                     Μαπξάθεο Α.

    Ηλζηηηνύην Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο & Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Σκήκα Οηθνλνκηθήο &
             Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

΢ηελ παξνχζα εξγαζία, εμεηάδεηαη ε κεληαία θαη εηήζηα πνξεία ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ
δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ φδνληνο ζε νξηζκέλνπο ζηαζκνχο
κέηξεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζην Λεθαλνπέδην Αζελψλ -ππθλνδνκεκέλε αζηηθή
πεξηνρή- θαη ζην Θξηάζην Πεδίν -πεξηνρή κε κεγάιε ζπγθέληξσζε βηνκεραληθψλ δσλψλ.
Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί απφ ην ΔΑΡΘ &#8211;
ΠΔΡΠΑ θαη απφ ην ΓΔΡΠΠΔ θαη αθνξνχλ κέζεο κεληαίεο θαη εηήζηεο ηηκέο, θαζψο θαη ην 98%
φισλ ησλ σξηαίσλ ζπγθεληξψζεσλ θαη θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1993 &#8211; 2006.
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γίλνληαη θαλεξέο νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ
ζηελ πνξεία ησλ ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ ησλ εμεηαδνκέλσλ ζηαζκψλ ηφζν ζην Λεθαλνπέδην
ηεο Αζήλαο, φζν θαη ζην Θξηάζην Πεδίν. Δπίζεο δηαθαίλνληαη νη επηκέξνπο δηαθνξέο ησλ
ζηαζκψλ, ηφζν σο πξνο ηα επίπεδα ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ξχπσλ πνπ θαηαγξάθνληαη, φζν
θαη ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πξνέιεπζεο ηεο ξχπαλζεο ζηηο εμεηαδφκελεο πεξηνρέο, ιφγσ ησλ
δηαθνξψλ ζηηο ρξήζεηο γήο.

Λέμεηο θιεηδηά: Αέξηα ξχπαλζε, αζηηθή - βηνκεραληθή πεξηνρή, ρξήζεηο γήο

  THE RELATIONSHIP BETWEEN POLLUTANTS LEVEL OF SO2, NO2 AND O3
       FOR ATHENS AREA AND THRIASSION PLAIN

                      Mavrakis A.

    Institute of Urban Environment and Human Resources, Department of Economic &
              Regional Development, Panteion University

This study is concerned with the monthly and annual concentrations of three major air
pollutants (sulfur dioxide, nitrogen dioxide and ozone) at selected air quality monitoring
stations, located in the Athens area - an intensely populated area- and the Thriassion Plain - an
area with several industrial zones.
The data were obtained from the Bureau of Pollution Control and Environmental Quality of the
Thriassion Plain (GERPPE) and the Ministry of the Environment (EARTH - PERPA) and refer
to monthly mean, annual mean and 98th percentile values, and cover the time period from 1993
to 2006.
Analysis of those data has shown significant differences between the concentrations recorded at
the various stations, both at the Athens area and the Thriassion Plain. Furthermore, specific
differences between stations could be identified, both in terms of recorded pollution levels, and
in terms of different pollution sources in the examined areas, resulting from differences in the
respective land-uses.


Key words: Air pollution, populated - industrialized area, land uses


ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΣΧΝ ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΧΝ ΢ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ Η΢ΟΕΤΓΗΟ ΣΖ΢ ΖΛΗΑΚΖ΢
 ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ΢ ΢ΣΟΝ ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ
             2000-2005

  Παπαδήκαο Υ.Γ. (1) Υαηδεαλαζηαζίνπ Ν. (1) Μαηζνχθαο Υ. (2) θαη Βαξδαβάο Ζ. (3)

       (1) Δξγαζηήξην Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ
             (2) Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
               (3) Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο

΢ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ησλ αεξνιπκάησλ ζην ηζνδχγην ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Διιεληθήο Υεξζνλήζνπ κε ηε ρξήζε ελφο
θαζκαηηθνχ κνληέινπ δηάδνζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ζχγρξνλσλ δνξπθνξηθψλ
δεδνκέλσλ. Σν κνληέιν ππνινγίδεη ζεσξεηηθά ηελ εηζεξρφκελε ειηαθή αθηηλνβνιία ζηελ
θνξπθή ηεο αηκφζθαηξαο, ελψ ππνινγίδεη ζηε ζπλέρεηα φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ηζνδπγίνπ ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο : ζηελ θνξπθή ηεο αηκφζθαηξαο, κέζα ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζηελ
επηθάλεηα ηεο Γεο. Απηφ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο θπζηθέο παξακέηξνπο ηνπ
ζπζηήκαηνο Γεο &#8211; Αηκφζθαηξαο, πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (π.ρ.
φδνλ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κεζάλην, πδξαηκνχο, λέθε (ρακειά, κεζαία, πςειά), αεξνιχκαηα,
αηκνζθαηξηθά κφξηα (ζθέδαζε Rayleigh) θαζψο θαη ηελ επηθαλεηαθή αλαθιαζηηθφηεηα). Ζ
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εηζαγσγήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ είλαη 1ν &times; 1ν
γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο, ελψ ε κειέηε πξαγκαηνπνηείηαη ζε κέζε κεληαία θιίκαθα. Γηα
πξψηε θνξά έγηλε ρξήζε δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ εηζαγσγήο αεξνιπκάησλ απφ ην φξγαλν
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ηεο NASA (National Aeronautics
and Space Administration) ζην κνληέιν δηάδνζεο αθηηλνβνιίαο. Ζ επίδξαζε ησλ αεξνιπκάησλ
ππνινγίζζεθε ζηελ θνξπθή ηεο αηκφζθαηξαο, ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη κέζα ζηελ
αηκφζθαηξα, γηα ηελ πεξίνδν 2000-2005. Πξνζδηνξίζζεθε ε ρσξηθή θαη ρξνληθή θαηαλνκή ηεο
επίδξαζεο ησλ αεξνιπκάησλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Μειεηήζεθαλ επίζεο ε ελδνεηήζηα θαζψο θαη ε δηαρξνληθή
κεηαβιεηφηεηα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ
αεξνιπκάησλ θαη έγηλε πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ δηαηαξαρψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο
έδεημαλ φηη ζε πεξηνρέο κε έληνλε παξνπζία αλζξσπνγελψλ αεξνιπκάησλ, ζε αζηηθέο πεξηνρέο
αιιά θαη αεξνιπκάησλ θπζηθήο πξνέιεπζε (ζθφλεο), ε επίδξαζε ζηελ αθηηλνβνιία είλαη
ηδηαίηεξα κεγάιε. ΢πγθεθξηκέλα ηα αεξνιχκαηα πξνθαινχλ ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο ειάηησζε
ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ επηθάλεηα θαη ηαπηφρξνλα ζέξκαλζε ζηελ
αηκφζθαηξα ιφγσ απνξξφθεζεο θαη ζθέδαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ επίδξαζε ησλ
αεξνιπκάησλ ζπλίζηαηαη ζε ςχμε ηνπ ζπζηήκαηνο Γεο &#8211; Αηκφζθαηξαο, γηα ηελ πεξηνρή
κειέηεο, παξνπζηάδνληαο σζηφζν ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν.

Λέμεηο θιεηδηά: Ζιηαθή αθηηλνβνιία, Αεξνιχκαηα, Διιάδα
  AEROSOL DIRECT RADIATIVE EFFECT ON SOLAR RADIATION OVER THE
    BROADER GREEK REGION DURING THE PERIOD 2000-2005

   Papadimas C.D. (1) Hatzianastassiou N. (1) Matsoukas C. (2) and Vardavas I. (3)

      (1) Laboratory of Meteorology, Physics Department, University of Ioannina
           (2) Department of Environment, University of the Aegean
              (3) Physics Department, University of Crete
In the present study the direct effect of aerosols on solar radiation over the Greek peninsula was
computed using a detailed spectral radiative transfer model and comprehensive satellite-based
climatological data. The model estimates the incoming solar radiation at the top of atmosphere
(TOA), whereas it computes the components of the solar radiation budget at TOA, within the
atmosphere, and at the surface. This is done taking into account all physical parameters of the
Earth-Atmosphere system that interact with solar radiation, namely ozone, carbon dioxide,
methane, water vapour, clouds (low, middle, high), aerosols and atmospheric molecules
(Rayleigh Scattering) as well as surface reflection. The model input data have a spatial
resolution of 1ν &times; 1ν latitude-longitude, and the study is performed on a monthly mean
basis. Here, for the first time, the best quality aerosol data are taken from the Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) of NASA (National Aeronautics and Space
Administration). The aerosol direct radiative effect (DRE) was computed at TOA, at the
Earth&#8217;s surface, and in the atmosphere, for the period 2000-2005. Σhe spatial and
temporal distribution of aerosol DRE and its qualitative and quantitative patterns were
determined. The intra-annual and inter-annual variations of DRE were also studied, while
attempts were made to physically explain them. The results show that the larger aerosol DREs
take place in cases with significant loads of aerosol particles, either anthropogenic ones
(industrial areas) or those of natural origin (dust). Specifically, aerosols significantly reduce the
incoming surface solar radiation (cooling the surface) while they heat up the atmosphere
(absorbing solar radiation). The total effect is a cooling of the Earth-atmosphere system over the
study region, but with significant temporal and spatial variability.

Key words: Solar radiation, aerosol particles, Greece


  ΢ΤΜΒΟΛΖ ΢ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ΢ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΣΖ΢ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖ
   ΥΡΖ΢Ζ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΔΡΗΟΥΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ΢

     Δ. Ρνχζε (1) Υ. Αλαγλσζηνπνχινπ (1) Κ. Σνιίθα (1) θαη Π. Μαραίξαο (1)

        (1) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο- Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα Γεωινγίαο, Α.Π.Θ.

Υξεζηκνπνηνχληαη εκεξήζηα δεδνκέλα ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο απφ 18
κεζνγεηαθνχο ζηαζκνχο γηα 42 έηε (1958- 2001). Μειεηάηαη ην θαζεζηψο ησλ παξακέηξσλ
απηψλ, θαζψο θαη νξηζκέλσλ δεηθηψλ αθξαίαο ζεξκνθξαζίαο ζε επνρηαθή βάζε. Αλαιχνληαη νη
κέζεο ηηκέο, ε δηαρξνληθή κεηαβιεηφηεηα, ε ρσξηθή θαηαλνκή, νη ηάζεηο θαη νη πηζαλέο
απφηνκεο θιηκαηηθέο αιιαγέο ησλ ρξνλνζεηξψλ ησλ ζηαζκψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα
ελφο πεξηνρηθνχ κνληέινπ θπθινθνξίαο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, γηα 8 θνκβηθά ζεκεία
γχξσ απφ ηνλ θάζε ζηαζκφ κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κνληέιν
ζπγθξίλνληαη κέζσ δηαθφξσλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ησλ ζηαζκψλ,
κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ. H αμηνιφγεζε απηή γίλεηαη σο πξνο
ηξεηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: 1. Πνηα παξάκεηξνο κεηαμχ ηεο κέζεο ειάρηζηεο, κέζεο κέγηζηεο
θαη ησλ δεηθηψλ αθξαίαο ζεξκνθξαζίαο πξνζνκνηψλεηαη θαιχηεξα, 2. ΢ε πνηα επνρή
πξνθχπηνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, 3. ΢ε πνηα επηκέξνπο πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ
απνδεηθλχεηαη πην αμηφπηζην ην κνληέιν. Ζ αμηνιφγεζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηαηί
απνηειεί ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ κνληέινπ ζηελ θαηαζθεπή πηζαλψλ ζελαξίσλ θαη
ζπλεπψο ζηελ εθηίκεζε κειινληηθψλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Θεξκνθξαζία, Μεζφγεηνο, πεξηνρηθφ κνληέιν θπθινθνξίαο, αμηνιφγεζε

AN ANALYSIS OF THE TEMPERATURE REGIME OVER THE MEDITERRANEAN
       REGION USING A REGIONAL CLIMATE MODEL

      E. Rousi (1) C. Anagnostopoulou (1) K. Tolika (1) and P. Maheras (1)

      (1) Department of Meteorology and Climatology, School of Geology, A.U.TH.

Daily values of minimum and maximum temperature of 18 Mediterranean stations for a period
of 42 years (1958- 2001) are used. The temperature regime of the Mediterranean region is
studied through the above parameters and the extreme temperature indices on a seasonal basis.
Mean values, interannual variability, spatial distribution, trends and possible abrupt climate
changes for all the stations are analyzed. A Regional Climate Model (RCM) is being applied
for the same time-period for 8 grid points surrounding each station under study. Comparisons
are made among the simulated temperatures of the grid points and the observational data of the
18 stations aiming at the evaluation of the model. More specifically, this evaluation follows
three different analysis steps: 1.Which parameter is better simulated, 2.During which season are
the best results obtained, 3.In which Mediterranean sub-area does the model appear to be more
skillful. The evaluation of an RCM is considered to be very important, since it sets the basis to
potential use of the model in producing future climate projections.

Key words: Temperature, Mediterranean, RCM, evaluation


  ΢ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΤΟ ΢ΥΖΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ ΣΖ΢
 ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ΢ ΚΗΝΖ΢Ζ΢ ΢ΣΟ ΠΔΡΗΟΥΗΚΟ ΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ RegCM3

   Γνπβήο Κ. (1,2), Εάλεο Π. (3) , Καςσκελάθεο Η. (1,2), Ρεπαπήο Υ. (1), Μειάο Γ. (4)

    (1) Κέληξν Δξεύλεο Φπζηθήο Αηκόζθαηξαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Αθαδεκία Αζελώλ
  (2) Δξγαζηήξην Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Γεωινγίαο θαη
             Γεωπεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ
 (3) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα Γεωινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
                    Θεζζαινλίθεο
    (4) Δξγαζηήξην Φπζηθήο Αηκόζθαηξαο, Σκήκα Φπζηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
                    Θεζζαινλίθεο

Έμη (6) πξνζνκνηψζεηο δηάξθεηαο ελφο έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο δπν
δηαθνξεηηθά ζρήκαηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ ζην Πεξηνρηθφ
Κιηκαηηθφ Μνληέιν RegCM3 γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 12/1991-11/1992, 12/1996-11/1997
θαη 12/1999-11/2000. Σν έλα ζρήκα παξακεηξνπνίεζεο ησλ θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ θαη
βξνρφπησζεο ιφγσ αζηάζεηαο (convective scheme) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην ζρήκα ηνπ
Grell ελψ ην άιιν είλαη ην ζρήκα ηνπ Emanuel. Οη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα
ησλ δπν παξακεηξνπνηήζεσλ ηνπ κνληέινπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν.
΢πγθεθξηκέλα, ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία αέξνο ηνπ κνληέινπ κε ην ζρήκα ηνπ Grell
εκθαλίδεη ζεκαληηθή ςπρξή απφθιηζε ζε ζρέζε κε αληίζηνηρα πιεγκαηηθά πεδία απφ
παξαηεξήζεηο ζηε Ννηηναλαηνιηθή θαη Κεληξναλαηνιηθή Δπξψπε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν.
Απηή ε ςπρξή απφθιηζε ζηε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ζρήκαηνο
Emanuel. ΢ηελ πξνζνκνίσζε ηεο νιηθήο βξνρφπησζεο ηα δπν ζρήκαηα δελ παξνπζηάδνπλ
ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο αιιά ζην ζρήκα ηνπ Emanuel είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ε ζπλεηζθνξά ηεο
βξνρφπησζεο ιφγσ αζηάζεηαο απφ φηη ζην ζρήκα ηνπ Grell. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν
ζρεκάησλ ζηελ θαηαθφξπθε δνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη λέθσζεο θαζψο θαη ζηελ
ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ππνδεηθλχνπλ φηη νη κεγάιεο
δηαθνξέο ζηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα κεραληζκνχ αλάδξαζεο
ηνπ ζρεκαηηζκνχ λεθψλ ιφγσ θαηαθφξπθσλ θηλήζεσλ θαη ζην ηζνδχγην αθηηλνβνιίαο.

Λέμεηο θιεηδηά: πεξηνρηθά θιηκαηηθά κνληέια, ζρήκα αζηάζεηαο, Δπξψπε

  A COMPARISON STUDY BETWEEN TWO CONVECTIVE SCHEMES IN THE
         REGIONAL CLIMATE MODEL RegCM3

Douvis K. (1,2), Zanis P. (3), Kapsomenakis I. (1,2), Repapis C. (1), Melas D. (4)

   (1) Research Centre for Atmospheric Physics and Climatology, Academy of Athens
   (2) Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, School of Geology and
              Geoenvironment, University of Athens
  (3) Department of Meteorology - Climatology, School of Geology, Aristotle University of
                    Thessaloniki
(4) Laboratory o f Atmospheric Physics, School of Physics, Aristotle University of Thessaloniki

Six simulations were performed using two different convective schemes in the Regional
Climate Model RegCM3 for three whole years, 12/1991-11/1992, 12/1996-11/1997 and
12/1999-11/2000. The two convective schemes used are the Grell scheme and the Emanuel
scheme. The differences between the two convective schemes in RegCM3 results maximize
during summer. Specifically, the model that uses the Grell scheme results in a large cold bias at
the surface temperature during summer when compared to gridded observation data in south-
eastern and central-eastern Europe. This cold bias is significantly reduced when the Emanuel
scheme is used. As far as it concerns the simulation of the total precipitation the two convective
schemes do not show systematic differences even though in the Emanuel convective scheme the
contribution of the convective part of the precipitation is larger than in the Grell scheme. The
differences of the two convective schemes in the vertical profiles of temperature, humidity and
cloud cover as well as in the solar radiation reaching the earth‟s surface imply that the large
differences in surface temperature result from a feedback mechanism between the formation of
convective clouds and the surface radiation budget.

Key words: regional climate models, convective scheme, Europe.


      ΜΔΣΡΖ΢ΔΗ΢ ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Ζ΢ ΜΔ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟ RADAR
            ΢Δ ΔΝΣΟΝΟ ΑΝΑΓΛΤΦΟ

   Καιφγεξνο Ησάλλεο (1) Αλαγλψζηνπ Μάξηνο (2) θαη Αλαγλψζηνπ Δκκαλνπήι (2)

        (1) Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, ΔΑΑ
             (2) Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο, UCONN

΢ε απηή ηελ εξγαζία εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο κέηξεζεο βξνρφπησζεο απφ κηθξά
κεηεσξνινγηθά radar ζε έληνλν αλάγιπθν κε ζθνπφ ηελ πξφγλσζε πιεκκχξσλ. Μεηξήζεηο
βξνρφπησζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2007 κε ην θνξεηφ κεηεσξνινγηθφ radar
δηπιήο πφισζεο XPOL ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο (Κξήηε, Ηηαιηθέο ¶ιπεηο) ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο HYDRATE. Καη ζηηο δχν πεξηνρέο εγθαηαζηάζεθε ή ππήξρε disdrometer θαη
δίθηπν βξνρνκέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο βαζκνλφκεζεο ηνπ radar θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ρσξηθήο αθξίβεηαο ησλ κεηξήζεσλ βξνρφπησζεο κε ην radar, αληίζηνηρα. ΢ηελ δεχηεξε πεξηνρή
ππήξραλ επίζεο θαη δχν κφληκα επηρεηξεζηαθά C-band κεηεσξνινγηθά radar κε ηα νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθξίζεηο αιιά θαη αμηνινγήζεθε ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ηπθιψλ
ζεκείσλ ηνπο απφ ην XPOL. Σν έληνλν αλάγιπθν ησλ πεηξακαηηθψλ πεξηνρψλ κπνξεί λα
κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ησλ κεηξήζεσλ βξνρφπησζεο κε radar ιφγσ αλάθιαζεο απφ
ην έδαθνο θαη κπινθάξηζκα ηεο δέζκεο ηνπ radar. Οη κεηξήζεηο δηπιήο πφισζεο θαζψο θαη νη
κεηξήζεηο Doppler ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηνλ εληνπηζκφ πεξηνρψλ κε ηέηνηα πξνβιήκαηα. Ο
έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ππνινγηζκνχ βξνρφπησζεο απφ ηηο PPI κεηξήζεηο radar κε εμειηγκέλνπο
αιγφξηζκνπο γίλεηαη ζε επίπεδν ξπζκνχ βξνρφπησζεο θαη ζπζζσξεπκέλεο βξνρφπησζεο ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο ψξαο αιιά θαη ζπλνιηθά ζε θάζε επεηζφδην βξνρήο. Δμεηάδεηαη επίζεο ε
επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βξνρήο θαζ΄χςνο (RHI κεηξήζεηο) γηα ηελ αλαγσγή ηεο ζην
επίπεδν ηνπ εδάθνπο.

Λέμεηο θιεηδηά: Βξνρφπησζε, κεηεσξνινγηθφ ξαληάξ, έληνλν αλάγιπθν

RAINFALL MEASUREMENTS WITH WEATHER RADAR IN COMPLEX TERRAIN


     Kalogiros John (1) Anagnostou Marios (2) and Anagnostou Emmanouil (2)

      (1) Institute of Environmental Research and Sustainable Development, NOA
         (2) Department of Civil and Environmental Engineering, UCONN

In this work the capabilities of rainfall measurements with small weather radars in a complex
terrain for flood forecasting purposes are examined. Rain measurements were carried out during
2007 with the mobile polarimetric radar XPOL in two different areas (Crete, Italian Alps) in the
framework of HYDRATE project. In both areas a disdrometer and a raingauges network was
installed or already available for radar calibration check and evaluation of spatial accuracy of
rainfall measurements with the radar, respectively. In the latter area there were available also
two permanent operational C-band weather radars for measurements comparison and testing of
the possibility to fill their critical gaps with XPOL. The complex terrain of both sites may
significantly reduce the performance of rain measurements with radar due to ground clutter and
beam blockage. Polarimetic and Doppler measurements were very useful in locating areas with
such problems. The accuracy of rainfall estimation by PPI radar scans using advanced
processing algorithms is examined for rainfall rate and hourly or total accumulated rain during
each rain event. The effect of vertical profile of rain, which is obtained from RHI scans, and its
reduction to ground level is also examined.

Key words: Rainfall, weather radar, complex terrain


ΔΚΣΗΜΖ΢ΔΗ΢ ΣΧΝ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
    ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΗΚΑ ΚΑΗ ΠΑΓΚΟ΢ΜΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ

 Καςσκελάθεο Η. (1,2), Εάλεο Π. (3), Γνπβήο Κ. (1,2), Φηιάλδξαο Κ. (1), Νηθνιάθεο Γ. (2),
          Ρεπαπήο Υ. (1), Εεξεθφο Υ. (2,4), Σζειηνχδεο Γ.(1)

    (1) Κέληξν Δξεύλεο Φπζηθήο Αηκόζθαηξαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Αθαδεκία Αζελώλ
  (2) Δξγαζηήξην Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Γεωινγίαο θαη
             Γεωπεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ
 (3) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα Γεωινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
                    Θεζζαινλίθεο
              (4) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ

΢θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ κέζσλ ηηκψλ θαη ησλ απφ
έηνπο ζε έηνο ηππηθψλ απνθιίζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο βξνρφπησζεο γηα ηελ Διιάδα ζε
εηήζηα θαη επνρηθή βάζε γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2071-2100 ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ειέγρνπ
1961-1990.
Ζ πξνζνκνίσζε ηνπ παξφληνο θαη κειινληηθνχ θιίκαηνο έγηλε κε ηε ρξήζε ελφο ζπλφινπ
πεξηνρηθψλ κνληέισλ (RCMs) θαζψο θαη παγθφζκησλ θιηκαηηθψλ κνληέισλ (GCMs)
ηξνθνδνηνχκελσλ απφ δηάθνξα ζελάξηα εθπνκπψλ ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ
Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ RCMs βαζίζηεθε ζηε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ εμφδνπ ηνπο κε πιεγκαηηθέο
βάζεηο δεδνκέλσλ βξνρφπησζεο θαη ζεξκνθξαζίαο απφ παξαηεξήζεηο κεηεσξνινγηθψλ
ζηαζκψλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν ειέγρνπ 1961-1990.
Μειεηήζεθαλ νη εθηηκψκελεο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο βξνρφπησζεο. Ζ κέζε
κεηαβνιή ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο αέξνο ζηελ Διιάδα γηα ην ζελάξην εθπνκπψλ Α2
είλαη γχξσ ζηνπο 3.5 νC ζε εηήζηα βάζε. Ζ αχμεζε απηή είλαη εληνλφηεξε ζηηο επεηξσηηθέο ζε
ζρέζε κε ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σν ζχλνιν ησλ RCMs πξνβιέπνπλ κείσζε ηεο
κέζεο βξνρφπησζεο γηα φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο θαη ζε φιεο ηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
Οη κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο βξνρφπησζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ
κειεηψληαη θαη κε ηε ρξήζε ελφο ζπλφινπ GCMs απφ ηελ ηέηαξηε έθζεζε IPCC-AR4. Σα
απνηειέζκαηα ησλ GCMs ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ησλ RCMs.

Λέμεηο θιεηδηά: Κιηκαηηθή αιιαγή, πεξηνρηθά θιηκαηηθά κνληέια, παγθφζκηα θιηκαηηθά
κνληέια, ζεξκνθξαζία, βξνρφπησζε, Διιάδα.

  FUTURE PROJECTIONS OF CLIMATE CHANGE FOR GREECE BASED ON
       REGIONAL AND GLOBAL CLIMATE MODELS

  Kapsomenakis I. (1,2), Zanis P. (3), Douvis K. (1,2), Philandras C. (1), Nikolakis D. (2),
           Repapis C. (1), Zerefos C. (2,4), Tselioudis G. (1)

   (1) Research Centre for Atmospheric Physics and Climatology, Academy of Athens
   (2) Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, School of Geology and
              Geoenvironment, University of Athens
  (3) Department of Meteorology - Climatology, School of Geology, Aristotle University of
                    Thessaloniki
               (4) National Observatory of Athens

Σhis study aims to investigate the simulated changes of the mean and the inter-annual standard
deviation of temperature and precipitation over Greece for the period 2071-2100 with respect to
the control period 1961-1990 in seasonal and annual base. The present and future climate was
simulated by an ensemble of Regional Climate Models (RCMs) and General Circulation Models
(GCMs) under different emissions scenarios of the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC).
In order to evaluate the performance of the RCMs, their output was compared with temperature
and precipitation gridded databases, based on meteorological station data from Greece for the
control period 1961-1990.
The simulated temperature and precipitation changes were studied. The change, under the A2
emission scenario, of the mean air temperature for the integrated Greek domain is about  3.5
o
 C for the whole year. This increase is stronger in the continental compared to the marine sub-
regions. All RCMs predict precipitation decreases for every season of the year for all Greek sub-
regions.
The temperature and precipitation changes for the integrated Greek domain are also studied
using an ensemble of GCM simulations from the Fourth IPCC Assessment report (IPCC-AR4).
The GCM results are compared with the corresponding RCM results.

Key words: climate change, regional climate models, global climate models, temperature,
precipitation, Greece.


   ΜΔΣΑΒΟΛΔ΢ ΣΖ΢ ΖΛΗΑΚΖ΢ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ΢ ΢ΣΖ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΗ Ζ
        ΢ΥΔ΢Ζ ΣΟΤ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ

         Μειέηε Υ. (1) Μπάεο Α.Φ. (1) θαη Μαθξνγηάλλεο Σ. (2)

             (1) Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Α.Π.Θ.
            (2) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο - Κιηκαηνινγίαο, Α.Π.Θ.

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ πηζηνπνηήζεη ηελ επίδξαζε ηεο αέξηαο ξχπαλζεο ζηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζην έδαθνο. Οη αέξηνη θαη ζσκαηηδηαθνί ξχπνη κέζσ ησλ κεραληζκψλ
ηεο απνξξφθεζεο θαη ηεο ζθέδαζεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο ζε ξππαζκέλεο πεξηνρέο έσο θαη 40%. Ζ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο κε πιεζπζκφ
πεξίπνπ 1.000.000, πιήζνο βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεγάιν αξηζκφ ηξνρνθφξσλ
είλαη ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αζηηθνχ-βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Ζ παξαθνινχζεζε
ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απνηειεί κηα θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ησλ
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπζηεκαηηθψλ κεηξήζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ζην ΑΠΘ.
Πξνεγνχκελε κειέηε έδεημε φηη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 ηα επίπεδα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο
ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ κεησκέλα θαηά 10% ην θαινθαίξη θαη 20% ην ρεηκψλα. ΢ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη, ε Διιάδα έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηνλ ελαξκνληζκφ ηεο
κε ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ηνπ αέξα. ΢ηελ παξνχζα
εξγαζία εμεηάδεηαη ε ρξνλνζεηξά κεηξήζεσλ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990 έσο ην 2006 κε ζηφρν ηε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα
παξφληα επίπεδα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ βειηίσζεο ηεο
πνηφηεηαο ηνπ αέξα. ΢ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη εκεξήζηεο κεηξήζεηο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο, θαζψο θαη κεηξήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο δελίζηεο γσλίεο γηα λα εμεηαζηνχλ νη
βξαρπρξφληεο θαη καθξνρξφληεο κεηαβνιέο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο
αηκνζθαηξηθέο παξακέηξνπο.

Λέμεηο θιεηδηά: ειηαθή αθηηλνβνιία, κεηαβνιέο, αέξηα ξχπαλζε

  SOLAR RADIATION VARIABILITY OVER THESSALONIKI AND RELATION TO
               AIR QUALITY

           Meleti C. (1) Bais A.F. (1) and Makrogiannis T. (2)

              (1) Laboratory of Atmospheric Physics, AUTh
            (2) Department of Meteorology-Climatology, AUTh

Many studies have identified the effects of air pollution on the solar radiation received at the
ground. The gaseous and particulate air pollutants through the processes of absorption and
scattering may decrease the solar radiation up to 40% in polluted areas. The area of Thessaloniki
with almost 1,000,000 inhabitants, many industrial activities and a significant vehicle fleet,
constitutes a characteristic urban-industrial complex. The monitoring of shortwave radiation
over Thessaloniki is an important part of the daily routine measurements in the Aristotle
University. A former study has shown that solar radiation received at the surface on clear days
in the 1980s was lower by 10% in the summer and 20% in the winter. Since then, Greece has
taken measures to be harmonized with air quality legislation of the European Union. In this
study, the time series of the total solar radiation since the beginning of the 1990s is examined to
provide information about the present solar radiation levels and the effect of the various
measures on air quality. The analysis uses daily radiation measurements and measurements at
fixed solar zenith angles, to investigate the short and long-term variations in conjunction with
other atmospheric parameters.
Key words: solar radiation, variability, air pollution


    ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΧΝ
    ΢ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΖΝ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΥΔΡ΢ΟΝΖ΢Ο ΜΔ΢Χ
           ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΣΡΖ΢ΔΧΝ

    M. E. Koukouli (1) S. Kazaszis (1) V. Amiridis (2) C. Ichoku (3) θαη D. Balis (1)

    (1) Laboratory of Atmospheric Physics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
   (2) Institute for Space Application & Remote Sensing, National Observatory Athens, (3)
       Climate & Radiation Branch, NASA Goddard Space Flight Centre, U.S.A.

Οη δνξπθνξηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ θφξηνπ ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ
απνηεινχλ ηελ ζχγρξνλε πξαθηηθή ζηηο κειέηεο κεγάισλ ρσξηθψλ θαη ρξνληθψλ πεξηφδσλ ηεο
κεηαβνιήο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα. Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεπηεξνγελή εκεξήζηα δεδνκέλα ηνπ
νξγάλνπ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε
ηξνρηά γχξσ απφ ηελ Γή πάλσ ζε δχν δνξπθνξηθέο πιαηθφξκεο ηεο NASA, ηνπο δνξπθφξνπο
Terra θαη Aqua κειεηήζακε ηελ κεηαβνιή ζηελ πνζφηεηα αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ πάλσ απφ
ελληά πεξηνρέο ηεο επξχηεξεο Διιαδηθήο πεξηνρήο Δπηθεληξψλνληαο ζηελ ππάξρνπζα γλψζε
ησλ ηνπηθψλ αιιά θαη ησλ καθξηλψλ πεγψλ, ζα αλαιπζεί ε πνζφηεηα αησξνχκελσλ
ζσκαηηδίσλ πάλσ απφ κεηξνπφιεηο αιιά θαη θαζαξψλ ηνπνζεζηψλ απφ ηηο δνξπθνξηθέο
κεηξήζεηο θαη ζα θξηζεί ε αλαιπηηθή ηθαλφηεηα ησλ δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ λα εληνπίζεη θαη
εζηηάζεη ηφζν ηηο ηηκέο ππνβάζξνπ αιιά θαη ηηο απμεκέλεο ηηκέο αεξνδφι. Παξάιιεια νη
απφιπηεο ηηκέο ηνπ νπηηθνχ βάζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ ησλ δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ ζα
αμηνινγεζνχλ κέζσ ηεο ζχγθξηζεο κε ηα επίγεηα δεδνκέλα ηνπ θαζκαηνθσηφκεηξνπ Brewer
γηα ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο.

Λέμεηο θιεηδηά: αησξνχκελα ζσκαηίδηα, πνηφηεηα αέξα, δνξπθφξνο MODIS, Brewer.

DISCUSSIONS OΝ THE SATELLITE-DERIVED AEROSOL OPTICAL DEPTH OVER
A VARIETY OF SITES IN THE SOUTHERN BALKAN REGION AS AN INDICATOR
            OF LOCAL AIR QUALITY


    M. E. Koukouli (1) S. kazadzis (1) V. Amiridis (2) C. Ichoku (3) and D. Balis (1)

    (1) Laboratory of Atmospheric Physics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
   (2) Institute for Space Application & Remote Sensing, National Observatory Athens, (3)
       Climate & Radiation Branch, NASA Goddard Space Flight Centre, U.S.A.

Satellite measurements of the aerosol atmospheric load represent the common day practice
when studying large temporal and spatial variations in the changes in air quality. Using the
level-2 daily Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS/Terra and
MODIS/Aqua data we have studied the variability of the aerosol load over nine geolocations of
the Southern Balkan area. Focusing on the pre-existing knowledge of local, regional and
transboundary sources of aerosol that reach the area, we will discuss the aerosol load deduced
from satellite measurements over various metropolis and also clean location in the target area.
The capability of current satellite remote sensing products to detect not only large aerosol events
in the upper troposphere, but also background aerosol levels in the boundary layer will be
discussed. The absolute aerosol optical values of the two satellite missions will be further
validated against ground-based Brewer spectrophotometric measurements performed at
Thessaloniki.

Key words: aerosol load, air quality, MODIS, satellite, spectrophotometer Brewer.

   SPECIMEN NUMBER CHANGES OF HARMFUL MOTHS CAUGHT BY
   PHEROMONE TRAP IN CONNECTION WITH THE PUSK&Aacute;S-SORT
           WEATHER FRONT TYPES

    Puskas J. (1) Nowinszky L. (2) Barczikay G. (3) Tar K. (4) and Makra L. (5)

        (1) Department of Physical Geography, Berzsenyi College, Szombathely
          (2) Department of Technology, Berzsenyi College, Szombathely
            (3) Plant Protection Station of Borsod County, Miskolc
            (4) Department of Meteorology, University of Debrecen
      (5) Department of Climatology and Landscape Ecology, University of Szeged


We worked out new weather front types from the \"Daily Weather Reports\" which are valid for
Carpathian Basin. These types are: 1. approaching cold front (AC), 2. staying cold front (SC), 3.
approaching warm front (AW), 4. staying warm front (SW), 5. approaching occlusion front
(AO), 6. staying occlusion front (SO), 7. approaching cold and warm front (ACW), 8.
simultaneously staying warm-and-cold fronts (SWC), 9. simultaneously staying warm-cold-and-
occlusion fronts (SWCO).
These types were successfully used in examinations of catch data of Hungarian light-trap
network. These examinations, made with different species, proved the catch could be successful
or unsuccess-ful during existence of different weather front types.
We show in present study, using pheromone trap‟s catch data, the connection between weather
front types and 4 fruit moth species flight activity.
The pheromone traps were in operation in Bodrogkisfalud (Hungary) between 1993 and 2005.
The number of caught moths was daily recorded. These species were caught: oriental fruit moth
(Gapholitha molesta Busck), plum fruit moth (Grapholita funebrana Treitschke), European
grape moth (Lobesia botrana Den et Schiff.) and spotted tentiform leafminer moth (Phyl-
lonorycter blancardella Fabr).
We calculated relative catch values from the number of caught moths. The relative catch (RC) is
the quotient of the number of individuals trapped in one unit of sampling, in our case, one night,
and the average number of specimens of a generation in a time unit of sampling. We assigned
the daily relative catch values for every species to the daily front types. We also made this proc-
ess on those days when there was not any front. We summarized the values, made averages and
calculated significance level.
According to our results the cold front (1. AC and 2. SC) and occlusion front (6. SO) is favour-
able for oriental fruit moth (Gapholitha molesta Busck), but the warm front (3. AW and 4. SW)
is unfavourable for it. It is striking all front type catch results differ significantly from the catch
of days without front effect. The cold front types (1. AC and 2. SC) are favourable, but warm
and occlusion fronts (4. SW and 6. SO) are unfavourable for plum fruit moth (Grapholita fune-
brana Treitschke). Only those weather front types are effective for European grape moth (Lobe-
sia botrana Den. et Schiff.), which has simultaneously more fronts. The approaching cold and
warm front (7. ACW) and simultaneously staying warm-cold-and-occlusion fronts (9. SWCO)
has unfavourable influence. During staying cold front (2. SC) the spotted tentiform leafminer
moth (Phyllonorycter blancardella Fabr.) can fly well to pheromone trap, but the catch is very
low at the time of simultaneously staying warm-and-cold fronts (8. SWC).
Our examinations proved the weather fronts have different influences for pheromone trap catch.
Further examinations are necessary to determine how can change the moths reaction to the
pheromone flow if there are weather front influence in the environment.

Key words: weather front, Carpathian Basin, Hungary, pheromone trap, fruit moth specie

 ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ΢ ΣΑ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Ζ΢ ΢ΣΖ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ ΚΑΗ ΠΗΘΑΝΔ΢
  ΢ΤΝΓΔ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΣΖ ΦΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΒΟΡΔΗΟΑΣΛΑΝΣΗΚΖ΢ ΚΤΜΑΝ΢Ζ΢

  Σζειηνχδεο Γ. (1) Εεξεθφο Υ (2) Εάλεο Π. (3) Ρεπαπήο Υ. (4) θαη Καςσκελάθεο Η. (5)

             (1) NASA Goddard Institute for Space Studies
                (2) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ
   (3) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
    (4) Κέληξν Δξεύλεο Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Αθαδεκία Αζελώλ
      (5) Σνκέαο Φπζηθήο Γεωγξαθίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο βξνρφπησζεο ζην κέιινλ γηα ηελ πεξηνρή
ηεο Μεζνγείνπ φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ θιηκαηηθά κνληέια πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ηα
ζελάξηα αλζξψπηλεο επέκβαζεο ζην θιίκα ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή
Αιιαγή (IPCC). Έκθαζε δίλεηαη ζην ρεηκψλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ θαηαθξεκλίδεηαη ε
κεγαιχηεξε πνζφηεηα πεηνχ ζηελ πεξηνρή. Οη κεηαβνιέο ζην πεδίν ηεο βξνρφπησζεο
ζπζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ θάζε ηεο θχκαλζεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ (ΝΑΟ). Σα
απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ δείρλνπλ έληνλε κείσζε ηεο ρεηκεξηλήο βξνρφπησζεο ζηελ
πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, γχξσ ζην 20% ζην ηέινο ηνπ 21νπ αηψλα ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή
κέζε ηηκή. Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έδεημε φηη απηή ε κεηαβνιή ζπκπίπηεη κε κηα
ηάζε αχμεζεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ γεγνλφησλ κε ζεηηθφ δείθηε ΝΑΟ. Ζ εμάξηεζε ηεο
βξνρφπησζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζφγεηνπ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ δείθηε ΝΑΟ θαίλεηαη
ηδηαίηεξα ηζρπξή ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ΝΑΟ λα εξκελεχνπλ ην 16% έσο
56% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βξνρφπησζεο. Δπνκέλσο ηα κνληέια ηεο IPCC πνπ κειεηψληαη
ζηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλνπλ έλα ζπλεπέο κειινληηθφ ζελάξην φπνπ ν δείθηεο ηνπ ΝΑΟ
κεηαθηλείηαη ζε πην ζεηηθέο ηηκέο κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε κείσζε ηεο βξνρφπησζεο ζηελ
πεξηνρή ηεο Μεζφγεηνπ.

Λέμεηο θιεηδηά: Κιηκαηηθή αιιαγή, Μεζφγεηνο, Βξνρφπησζε

  FUTURE TRENDS IN MEDITERRANEAN PRECIPITATION AND POSSIBLE
 CONNECTIONS WITH THE PHASE OF THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION

  Tselioudis G. (1) Zerefos C. (2) Zanis P. (3) Repapis C. (4) and Kapsomenakis I. (5)

              (1) NASA Goddard Institute for Space Studies
                (2) National Observatory of Athens
    (3) Department of Meteorology and Climatology, Aristotle University of Thessaloniki
       (4) Centre for Atmospheric Physics and Climatology, Academy of Athens
            (5) Laboratory of Climatology, University of Athens
The present work examines future variability of precipitation in the Mediterranean region as
predicted by climate models under scenarios adapted by the Intergovernmental Panel for
Climate Change (IPCC) for human intervention on climate. Emphasis is given to the winter
season when most of the precipitation falls in the region. Changes in the precipitation field are
correlated with changes in the phase of the North Atlantic Oscillation (NAO) in order to provide
preliminary attribution of the potential precipitation changes with climate warming. The model
results show strong precipitation decreases in the Mediterranean region that reach values as high
as 20% of the current mean winter precipitation by the end of the 21st century. The analysis that
is performed shows that this pattern of change coincides with a tendency for an increase in the
frequency of positive NAO index events. The dependence of Mediterranean precipitation on
NAO index fluctuations appears particularly strong in the wintertime, with the NAO variations
explaining between 16% and 56% of the precipitation variability. Therefore, the IPCC models
analyzed here suggest a consistent future scenario of an NAO shift towards more positive values
resulting in strong Mediterranean precipitation decreases.

Key words: Climate change, Mediterranean, Precipitation


ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΣΑΞΗΝΟΜΖ΢Ζ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΢ΧΜΑΣΗΓΗΑΚΖ΢ ΡΤΠΑΝ΢Ζ΢ ΢ΣΖΝ
    ΚΤΠΡΟ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖ΢Ζ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ MODIS

        Α. Ρεηάιεο (1) Γ. Παξψλεο (2) ΢. Μηραειίδεο (3) Φ. Σχκβηνο (3)
            Π. Κσλζηαληηλίδεο (3) θαη ΢. Κιεάλζνπο (4)

       (1) Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, Δ. Α.Α.
        (2) Ηλζηηηνύην Γηαζηεκηθώλ Δθαξκνγώλ θαη Σειεπηζθόπεζεο, Δ.Α.Α.
             (3) Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία, Λεπθωζία, Κύπξνο
            (4) Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, Λεπθωζία, Κύπξνο

΢ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δνξπθνξηθψλ
δεδνκέλσλ MODIS γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ραξηνγξάθεζε επεηζνδίσλ ζσκαηηδηαθήο ξχπαλζεο
ζηελ Κχπξν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επηιέρζεθαλ εκεξνκελίεο απφ επεηζφδηα ξχπαλζεο γηα ηελ
πεξίνδν 2003-2005 πνπ νθείινληαη, θπξίσο ζε αεξνκεηαθεξφκελε ζθφλε απφ ηηο γχξσ
εξήκνπο.
΢αλ κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο, γίλεηαη πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ ζπλνπηηθψλ θαηαζηάζεσλ
πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ηέηνηα επεηζφδηα κε ηε ρξήζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη
επηβεβαίσζε ησλ επεηζνδίσλ απηψλ κε κεηξήζεηο απφ επίγεηα δίθηπα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο θαηαδεηθλχνπλ ηελ δπλακηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ δνξπθνξηθψλ
δεδνκέλσλ MODIS γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε ραξηνγξάθεζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζε κεγάιε έθηαζε παξέρνληαο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ
κε άιιεο ππάξρνπζεο πεγέο δεδνκέλσλ (κεηεσξνινγηθά, δίθηπα επίγεησλ ζηαζκψλ κέηξεζεο
ξχπαλζεο, θ.ά.).

Λέμεηο θιεηδηά: ζσκαηηδηαθή ξχπαλζε, ζθφλε, MODIS, ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο, λεπξσληθά
δίθηπα

STUDY AND CLASSIFICATION OF PARTICULATE AIR POLLUTION IN CYPRUS
         WITH THE USE OF MODIS IMAGES

 A. Retalis (1) D. Paronis (2) S. Michaelides (3) F. Tymvios (3) P. Constantinides (3) and S.
                    Kleanthous (4)

      (1) Institute for Environmental Research & Sustainable Development, N.O.A
   (2) Institute for Space Applications & Remote Sensing, National Observatory of Athens
               (3) Meteorological Service, Nicosia, Cyprus
            (4) Department of Labour Inspection, Nicosia, Cyprus

This paper presents the results from the analysis of MODIS images for the detection and
mapping of particulate air pollution in Cyprus. For this purpose, a set of selected air pollution
events for the period 2003-2005 was used based on dust events transferred over the area from
the surrounding deserts.
As part of this study, an attempt is being made to classify synoptic situations which can lead to
such events with the use of Artificial Neural Networks and validation of these events with the
use of ground measurements.
The results depict the potentiality of the use of remotely sensed data (MODIS) for monitoring
and air pollution quality mapping in a full extent in Cyprus providing useful information that
could be used in combination with other available data sources (meteorological data, ground
based air pollution monitoring stations, etc.).

Key words: particulate air pollution, dust, MODIS, synoptic situations, neural network


 ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΔ΢ ΘΔΡΗΝΔ΢ ΜΔΣΡΖ΢ΔΗ΢ ΟΕΟΝΣΟ΢ ΚΑΗ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ
      ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ ΠΔΛΑΓΟ΢

    Καιακπφθαο Π. Γ (1) Volz-Thomas A. (2) Thouret V. (3) θαη Cammas J-P. (3)

    (1) Αθαδεκία Αζελώλ, Κέληξν Δξεύλεο Φπζηθήο ηεο Αηκνζθαίξαο θαη Κιηκαηνινγίαο
      (2) Institut fuer Chemie and Dynamik der Geosphaere, FZ-Juelich, Germany
    (3) Laboratoire d’Aerologie, UMR 5560, Universite Paul Sabatier, Toulouse, France

΢ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχζεθαλ νη θαηαθφξπθεο κεηξήζεηο φδνληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεξηλήο πεξηφδνπ (Ηνχληνο-΢επηέκβξηνο) ηνπ Πξνγξάκκαηνο MOZAIC (Measurement of Ozone
and Water Vapor by Airbus in Service Aircraft) ζε πηήζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ Κεληξηθή
Δπξψπε κε ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο (Ζξάθιεην θαη Ρφδν). Δμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά
42 θαηαθφξπθεο κεηξήζεηο πνπ θάιππηαλ κία εμαεηή πεξίνδν (1996-2002). Παξάιιεια
εμεηάζηεθαλ θαη νη έμε δηαζέζηκεο θαηαθφξπθεο κεηξήζεηο CO ηνπ 2002. Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ
ησλ κεηξήζεσλ ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο έδεημαλ ζεκαληηθά
εληζρπκέλα επίπεδα φδνληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ γηα ηα επίπεδα ησλ 1000 hPa θαη 900
hPa, ηα νπνία ζπρλά ππεξέβαηλαλ ην φξην πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (60
ppb, κέζε 8-σξε ηηκή), ελψ γηα ηα επίπεδα απφ 700 hPa έσο 400 hPa ήηαλ κφλνλ ειαθξψο
πςειφηεξα απφ φηη ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Δάλ νη ζεξηλέο κεηξήζεηο ηνπ 2002 δηαρσξηζηνχλ
ζε νκάδεο πςειψλ θαη ρακειψλ επηπέδσλ φδνληνο ζην νξηαθφ ζηξψκα ηνπ Αηγαίνπ θαη
δεκηνπξγεζνχλ νη αληίζηνηρνη ράξηεο θαηξνχ γηα θάζε νκάδα πξνθχπηεη φηη έλαο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο πνπ απνθέξεη πςειέο ηηκέο φδνληνο ζηελ πεξηνρή είλαη ε αληηθπθινληθή επίδξαζε,
ελψ νη ρακειφηεξεο ηηκέο φδνληνο ζπλδένληαη κε κηα επέθηαζε πξνο ηα δπηηθά ηνπ ρακεινχ ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο θαη αζζελείο βαζκίδεο πίεζεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην.

Λέμεηο θιεηδηά: Σξνπνζθαηξηθφ φδνλ, Διιάδα, Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο

  VERTICAL TROPOSPHERIC OZONE AND CARBON MONOXIDE SUMMER
        MEASUREMENTS OVER THE AEGEAN SEA

    Kalabokas P. D. (1) Volz-Thomas A. (2) Thouret V. (3) and Cammas J-P. (3)

    (1) Academy of Athens, Research Center for Atmospheric Physics and Climatology
      (2) Institut fuer Chemie and Dynamik der Geosphaere, FZ-Juelich, Germany
    (3) Laboratoire d’Aerologie, UMR 5560, Universite Paul Sabatier, Toulouse, France

In this study the vertical ozone profiles during summertime (June to September) of the
MOZAIC (Measurement of Ozone and Water Vapor by Airbus in Service Aircraft) project for
flights connecting Central Europe to the Aegean Sea area (Heraklion and Rhodes) were
analysed. In total 42 ozone profiles have been examined covering a 6-year period (1996-2002).
In addition 6 CO profiles during summer 2002 are also analyzed. The comparison between the
Central European and the Aegean profiles based on the examined 42 summer profiles showed
significantly enhanced ozone levels (20-40% i.e. 10-12 ppb) over the Aegean Sea for the 1000
hPa to 900 hPa levels, frequently exceeding the 60 ppb, the 8-hour EU air quality standard,
whereas ozone between 700 hPa and 400 hPa was only slightly (5-10% i.e. 2-4 ppb) higher than
over central Europe. If the set of summer 2002 profiles is classified into groups of highest and
lowest ozone levels in the Eastern Mediterranean boundary layer and the corresponding daily
composite weather maps for each group are plotted, it comes out that a main factor leading to
high tropospheric ozone values in the area is the anticyclonic influence, whereas the lowest
ozone levels are associated with an extension to the west of the Middle-East low and weak
pressure gradients over the Eastern Mediterranean.

Key words: Tropospheric ozone, Greece, Eastern Mediterranean
      ENERGETIC WIND PROFILE EXAMINATIONS IN HUNGARY

 Karoly Tar (1) Andrea Kircsi (1) Sandor Szegedi (1) Laszlo Makra (2) and Janos Puskas (3)

        (1) Department of Meteorology, University of Debrecen, Hungary
   (2) Department of Climatology and Landscape Ecology, University of Szeged, Hungary
     (3) Department of Physical Geography, Berzsenyi College, Szombathely, Hungary

It is well known, that wind speeds have different diurnal courses in different layers of the
atmosphere. Wind speed increases from sunrise till the early afternoon and reaches its maximum
over a not very rough surface up to a height of about 60-80 meters. On the contrary to this
phenomenon, wind speed reaches its minimum around noon at higher levels. Naturally,
potential specific wind power and electric energy produced by wind turbines show similar
diurnal course. According to our preliminary examinations 12 and 24 hour long periods of
diurnal courses are unreal only in negligible part of the cases in the two layers. However,
according to or hypothesis, there must exist a so called inflexion height between the two layers,
where diurnal course of wind speed and wind energy is accidental. The amount of wind energy
is constant in that height; therefore wind turbines mounted at that height cause much less
problems for electricity network management. However, utilizable wind energy is probably less
there than at higher levels.
Examinations were focused on the determination of the height and average energy content of the
inflexion layer. Data base consists of 10 minutes wind speed data of the wind measurement
tower at Paks and the SODAR in Szeged. From those data diurnal course of the α exponent of
Helmann\'s law, from the equation v2/v1=(h2/h1)α was determined first. Then, using that
exponent diurnal course of wind speeds were determined for 10 meters height intervals. A
statistical analysis was carried out on the diurnal courses: A trigonometric polynomial what
consists of two waves was fitted to the diurnal course, and the reality of its amplitude was
determined. That 10 meters height interval was considered to be the inflexion height where the
amplitude of the wave is not significantly different from 0. The inflexion height in the studied
areas was around 60 meters, what is lower than the height of the shaft of the wind turbines
today. Consequently the amount of wind energy is much lower there also. Greater heights are
not advantageous for wind energy utilization anyway, since, due to the specific diurnal course of
wind speed, several times more electric energy can be produced during the night than in the day.
Using the area under the curve of the trigonometric polynomial fitted to the diurnal courses,
those proportions were calculated for different heights.
The main aim of our studies was to help the utilization of wind energy, but geomorphologic
(deflation) and climatologic conclusions can be drawn from the results as well.

Key words: diurnal course of wind energy, inflexion height, Helmann\'s exponent, trigonometric
polynomial, significant amplitudes.

    ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ΢ ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΗΚΖ΢ ΓΗΑ΢ΤΝΓΔ΢Ζ΢ ΣΖ΢
           ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ΢ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟΤ

    Υαηδάθε Μ. (1) Φιφθα Δ.A. (1) Μαραίξαο Π. (2) θαη Αζεκαθφπνπινο Γ.N. (1)

     (1) Σνκέαο Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο - Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Δ.Κ.Π.Α.
       (2) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα Γεωινγίαο, Α.Π.Θ.

Οη αηκνζθαηξηθέο δηαζπλδέζεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο θπζηθήο κεηαβιεηφηεηαο ρακειήο
ζπρλφηεηαο κε θαζνξηζκέλα θέληξα δξάζεο (πφινη). Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε
ηεο γεληθήο θπθινθνξίαο ηεο αηκφζθαηξαο πνπ νδεγεί ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο δηαζχλδεζεο είλαη
ν θαζνξηζκφο ηεο κεγάιεο θιίκαθαο ζηξνβίισλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο πξνο ηε κέζε ξνή.
Δπίζεο, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε δηάδνζε ησλ θπκάησλ Rossby ζηα κέζα πιάηε ζπκβάιεη ζηελ
ρακειήο ζπρλφηεηαο κεηαβιεηφηεηα, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ηξνπφζθαηξαο θαη ζηξαηφζθαηξαο. ΢ε πξνεγνχκελε κειέηε, εληνπίζηεθε ε αηκνζθαηξηθή
δηαζχλδεζε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (ΔΜΡ) ζηελ αλψηεξε ηξνπφζθαηξά θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ρεηκψλα κε ηα θέληξα δξάζεο ηεο λα εληνπίδνληαη ζηελ Βνξεηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηελ
Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλακηθψλ
δηεξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ΔΜΡ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
εκεξήζηα δεδνκέλα γεσδπλακηθνχ χςνπο θαη νξηδφληησλ ζπληζησζψλ ηνπ αλέκνπ απφ ηηο
βάζεηο NCEP/NCAR θαη ECMWF θαη ππνινγίζηεθε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζηξνβίισλ, ε
πεγή ησλ θπκάησλ Rossby, ηα Δ-δηαλχζκαηα θαη ν δπλακηθφο ζηξνβηιηζκφο. Βξέζεθε φηη είλαη
ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ πνιηθνχ αεξνρεηκάξξνπ, θαζνδεγνχκελνο απφ ηε δξάζε ησλ
ζηξνβίισλ. Ζ δηάδνζε ησλ θπκάησλ Rossby θαίλεηαη λα θαζνξίδεη ηηο παξαηεξνχκελεο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ ηεο αηκνζθαηξηθήο δηαζχλδεζεο.

Λέμεηο θιεηδηά: αηκνζθαηξηθέο δηαζπλδέζεηο, ζηξφβηινη, θχκαηα Rossby

 DYNAMIC STUDY OF THE EASTERN MEDITERRANEAN TELECONNECTION
              PATTERN

     Hatzaki M. (1) Flocas H.A. (1) Maheras P. (2) and Asimakopoulos D.N. (1)

    (1) Department of Environmental Physics-Meteorology, Faculty of Physics, NKUA
      (2) Department of Meteorology and Climatology, Faculty of Geology, AUTH

Teleconnection patterns appear as preferred modes of low-frequency natural variability of the
atmospheric circulation with fixed centres of action (poles). One of the present problems in
understanding the general circulation of the atmosphere is the determination of the role of the
large scale eddies and their feedback onto the mean flow. It was verified that the propagation of
Rossby waves in the midlatitudes represents a significant part of the low frequency variance,
while the stratosphere-troposphere interaction plays important role. In previous studies, the
Eastern Mediterranean pattern (EMP) was found with its two poles located in North-eastern
Europe and Eastern Mediterranean, and it was predominantly identified at the upper troposphere
during winter. The objective of this study is to investigate the large scale dynamics related to the
development of EMP. For this purpose, datasets of daily geopotential height and horizontal
wind components are employed, as obtained from the NCEP/NCAR and from the ECMWF
centres, in order to calculate transient eddies kinetic energy, E-vectors, Rossby wave source and
potential vorticity. It was found that the role of the eddy driven mid-latitude jet is important.
Rossby wave propagation seems to determine the differing wave-guide aspects of the two EMP
phases.

Key words: teleconnection patterns, transient eddies, Rossby waves


         ΢ςμβολή ζηη μελέηη ηηρ ενηάζεωρ ηηρ βποσήρ ζηην Αθήνα

                Παιηαηζφο Α. (1) Φηιάλδξαο K. (2)

   (1) Δξγαζηήξην Τπνινγηζηηθώλ Μαζεκαηηθώλ, Γεληθό Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Σερλνινγηθό
                 Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Πεηξαηά
    (2) Κέληξν Δξεύλεο Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Αθαδεκία Αζελώλ

΢ηε κειέηε απηή εμεηάδεηαη ε έληαζε ηεο βξνρήο (mm/h) ζηελ Αζήλα θαηά ηνλ 20ν αηψλα απφ
ηα δεδνκέλα ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ.
Μειεηψληαη νη ηάζεηο ηεο εηεζίαο θαη επνρηθήο κέζεο εληάζεσο αλά εκέξα βξνρήο θαζψο
επίζεο ησλ κεγίζησλ εηεζίσλ θαη επνρηθψλ εληάζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ. Σέινο δηεξεπλάηαη
ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εηεζίαο θαη επνρηθήο κεγίζηεο εληάζεσο ηεο βξνρήο θαη ηνπ εηεζίνπ θαη
επνρηθνχ κεγίζηνπ εκεξεζίνπ χςνπο βξνρήο.


Λέμεηο θιεηδηά: έληαζε βξνρήο, Αζήλα

         A contribution to the study of the rain intensity in Athens

                Paliatsos A. (1) Philandras C. (2)

    (1) Laboratory of Computational Mathematics, General Department of Mathematics,
             Technological Education Institute of Piraeus
    (2) Research Centre for Atmospheric Physics and Climatology, Academy of Athens

In this study the rain intensity (mm/h) in Athens during the 20th century is analyzed using the
National Observatory of Athens data.
The annual and seasonal trends of the mean intensity in a rainy day as well as of the maximum
recorded intensities are studied. The relation between the annual and seasonal maximum rain
intensity and the annual and seasonal daily rain maximum is also investigated.


Key words: rain intensity, Athens

ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ΢ ΓΗΑΘΔ΢ΗΜΟΣΖΣΑ΢ ΝΔΡΟΤ
    ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΛΑ΢ΣΖ΢Ζ΢ ΢ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ
 Πξνχηζνο Ν. (1) Σζαγθάξε Κ. (2) Καξέηζνο Γ. (2) Ληαθαηάο Α. (1) Αιεμαλδξήο ΢. (1) θαη
                  Κξεηηθφο Θ. (2)

     (1) Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Γεωξγηθήο Μεραληθήο, Γεωπνληθό
                   Παλεπηζηήκην Αζελώλ
     (2) Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Μεζνγεηαθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ θαη Σερλνινγίαο Γαζηθώλ
             Πξνϊόληωλ, Δζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο

Ζ εμαηκηζνδηαπλνή, νη βξνρνπηψζεηο θαη θπξίσο ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε απνηεινχλ
θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο ζε κηα πεξηνρή. Ζ αζξνηζηηθή
δηαθνξά ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο αλαθνξάο (ETo) θαη ηεο σθέιηκεο βξνρφπησζεο (ERain) ζε
κεληαία βάζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βηνθιηκαηηθφο δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ
νη μεξέο θαη πγξέο πεξίνδνη ζε κηα πεξηνρή, ελψ ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο κπνξεί λα δψζεη
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο.
΢ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κειεηψληαη νη ηάζεηο κεηαβνιήο ηεο δηαθνξάο ΔΣν &#8211; ERain
ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 40 ρξφληα ρξεζηκνπνηψληαο κεληαία δεδνκέλα απφ έμη δαζηθνχο
κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο (3 ζηε Βφξεηα, 2 ζηε Νφηηα θαη 1 ζηελ Κεληξηθή Διιάδα), ησλ
νπνίσλ νη ζέζεηο αληηπξνζσπεχνπλ θπξίαξρεο δαζηθέο δηαπιάζεηο Μαχξεο Πεχθεο,
Κεθαιιεληαθήο Διάηεο, Διάηεο, Γξπφο θαη Ομπάο ζε πςφκεηξα πνπ θπκαίλνληαη απφ 520 έσο
1300 m.
Γεληθά παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ζε φιεο ηηο
ζέζεηο, ελψ ε ρξνλνκεηαβνιή ηεο δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην
πςφκεηξν. Έηζη νη ηάζεηο κεηαβνιήο ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ παξνπζηάδνληαη πησηηθέο πξνο ηα
θαηάληη απφ ην 1960 δεκηνπξγψληαο επλντθφηεξεο πδαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε
βιάζηεζεο ζηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα.

Λέμεηο θιεηδηά: δηαζεζηκφηεηα λεξνχ, εμαηκηζνδηαπλνή, βξνρνπηψζεηο, ηάζεηο

   TIME AND ALTITUDE VARIABILITY OF WATER AVAILABILITY FOR
        VEGETATION DEVELOPMENT IN GREECE

 Proutsos N. (1) Tsagari K. (2) Karetsos G. (2) Liakatas A. (1) Alexandris S. (1) and Kritikos
                      Th. (2)

     (1) Department of Natural Resources Development and Agricultural Engineering,
                 Agricultural University of Athens
    (2) Institute of Mediterranean Forest Ecosystems and Forest Products Technology,
              National Agricultural Research Foundation

Evapotranspiration, rainfall and mainly their relationship can directly affect the vegetation
development in a certain region. Monthly differences of reference evapotranspiration (ETo) and
effective rainfall (ERain) can be used as a bioclimatic index in order to specify the dry and wet
periods in a region. Its time variability can also give useful conclusion for the climate change
effect on vegetation development.
Here, the ΔΣν - ERain trends are studied for the last about 40 years. Monthly data were obtained
from six forest meteorological stations (3 in North, 2 in South and 1 in Central Greece) at
altitudes between 520 and 1300 m, where Pinus nigra, Abies cefalonica, Abies spp., Querqus
spp. and Fagus spp forests are present.
Reduction of the available water in summer is generally observed. On the other hand, time
variability of water availability also depends on the altitude, showing decreasing trends towards
lower altitudes and establishing better water conditions for vegetation development higher.
Key words: water availability, evapotranspiration, rainfall, trends

 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ΢ ΢ΣΑΣΗΚΖ΢ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΗΚΖ΢ ΔΤ΢ΣΑΘΔΗΑ΢ ΣΟΤ ΘΑΛΑ΢΢ΗΟΤ
        ΑΔΡΟΥΔΗΜΑΡΡΟΤ ΥΑΜΖΛΟΤ ΤΦΟΤ΢

        Υέικεο Κ.Γ. (1) ΢γνπξφο Γ. (1) Υαιηφο Υ.X. (1) θαη Wang Q. (2)

      (1) Σνκέαο Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο θαη Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, ΔΚΠΑ
     (2) Department of Meteorology, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, USA

Ζ κειέηε ηεο θαηαθφξπθεο δνκήο ηνπ Θαιάζζηνπ Αηκνζθαηξηθνχ Οξηαθνχ ΢ηξψκαηνο
(ΘΑΟ΢) έρεη πξνθαιέζεη πξφζθαηα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαηλνκέλσλ πνπ
ραξαθηεξίδεη ην ΘΑΟ΢, φπσο ε αλάπηπμε αεξνρείκαξξνπ ρακεινχ χςνπο (LLJ) ή ε έληνλε
ζεξκηθή επζηάζεηα. ΢ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο
κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2003, ζην πιαίζην ηνπ πεηξάκαηνο
CBLAST-Low, ζην λεζί Nantucket, MA, ΖΠΑ. Οη θαηαθφξπθεο θαηαηνκέο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ
αλέκνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο απνθαιχπηνπλ ηελ ζπρλή αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ LLJ ζηε
θνξπθή ηεο έληνλεο ζεξκνθξαζηαθήο αλαζηξνθήο εδάθνπο ιφγσ ηεο απνζχδεπμεο ηεο ηξηβήο.
θαη ηεο αδξαλεηαθήο ηαιάλησζεο. Τπνινγίδνληαη νη ηηκέο ηεο ζηαηηθήο (Γζ/Γz) θαη δπλακηθήο
επζηάζεηαο (ν αξηζκφο Richardson) γηα ηα πξψηα 500κ χςνο, γηα δηάθνξα επίπεδα. Ζ κειέηε
επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ελφο πνιχ επζηαζνχο ζηαηηθά επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο πνπ
αθνινπζείηαη απφ έλα ζηξψκα κηθξφηεξεο επζηάζεηαο ζε κεγαιχηεξα χςε. Όζνλ αθνξά ηελ
δπλακηθή επζηάζεηα, πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ LLJ έλα πνιχ επζηαζέο δπλακηθά ζηξψκα
ραξαθηεξίδεη ην ΘΑΟ΢ ελψ κεηά ηελ αλάπηπμή ηνπ ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα εκθαλίδεη
κεησκέλε επζηάζεηα, ην ζηξψκα θάησ απφ ηνλ ππξήλα ηνπ LLJ γίλεηαη ζρεδφλ ηπξβψδεο θαη ην
ζηξψκα πάλσ απφ ην LLJ παξακέλεη κε ζηνηρεία έληνλεο δπλακηθήο επζηάζεηαο.

Λέμεηο θιεηδηά: LLJ, ζηαηηθή επζηάζεηα, δπλακηθή επζηάζεηα, ζαιάζζην ΑΟ΢

 ON THE STUDY OF THE STATIC AND DYNAMIC STABILITY OF THE MARINE
             LOW LEVEL JET

        Helmis C.G. (1) Sgouros G. (1) Halios C.H. (1) and Wang Q. (2)

   (1) Department of Environmental Physics and Meteorology, Faculty of Physics, NKUA
     (2) Department of Meteorology, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, USA

The study of the vertical structure of the Marine Atmospheric Boundary Layer (MABL) has
received recently considerable attention, since phenomena such as the development of Low
Level Jet (LLJ) or intensified thermal stratifications are associated with the MABL. In this work
the results of a study, will be presented, based on measurements which were performed during
summer 2003, in the frame of the Coupled Boundary Layers Air-Sea Transfer Experiment in
Low Winds (CBLAST-Low), at Nantucket Island, MA, USA. The vertical profiles of the wind
speed and temperature reveal the frequent development of a marine LLJ on the top of a ground
based strong temperature inversion, due to the frictional decoupling and the associated inertial
oscillation. The measures of the static stability (Γζ/Γz) and the dynamic stability (the gradient
Richardson number) are calculated up to the first 500m height, for different layers. The study
confirms the existence of a very statically stable surface layer followed by a slightly stable layer
at higher levels. Regarding the dynamic stability, a very dynamically stable layer characterizes
the MABL before the development of the LLJ, while under the presence of the LLJ, the layer
close to the surface shows reduced stability, the layer below the LLJ core becomes close to
turbulent and above the LLJ a very dynamically stable layer remains.
Key words: LLJ, static stability, dynamic stability, marine ABL


 ΢ΤΝΟΠΣΗΚΑ, ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΣΖ΢ ΤΦΔ΢Ζ΢
    ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑ΢Δ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΑΠΟ 9 ΜΔΥΡΗ 12 ΜΑΗΟΤ 2007

    ΢αββίδνπ Κ., Μηραειίδεο ΢., Νηθνιαΐδεο Κ., Οξθαλνχ Α., θαη Υαξαιάκπνπο Γ. ,

     Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία Κύπξνπ, Γξαθείν Πξόγλωζεο, Αεξνδξόκην Λάξλαθαο

Ζ πεξηνρή ηεο Κχπξνπ επεξεάδεηαη απφ βαξνθιηληθέο πθέζεηο θπξίσο θαηά ηε ςπρξή πεξίνδν,
ελψ θαηά ηε ζεξκή, ηπρφλ βαξνθιηληθνί παξάγνληεο θαηά θαλφλα ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε
αζηάζεηαο ζεξκηθνχ ραξαθηήξα. Ηδηαίηεξα θαηά ηηο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο πνπ ηα βαξνθιηληθά
αίηηα ζπλππάξρνπλ κε ηα ζεξκηθά, ζπρλά εθδειψλνληαη έληνλεο θαηαηγίδεο πνπ δελ απνθιείεηαη
λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ κεκνλσκέλα θαηλφκελα βαξνθιηληθνχ ηχπνπ.
Μηα πνιχ ζπάληα πεξίπησζε βαζηάο βαξνθιηληθήο χθεζεο είλαη απηή πνπ επεξέαζε ηελ πεξηνρή
ηεο Κχπξνπ απφ ηηο 9 κέρξη 12 Μαΐνπ 2007 θαη ε νπνία κειεηάηαη δηεμνδηθά ζηελ παξνχζα
εξγαζία. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπλνπηηθήο απηήο θαηάζηαζεο έγθεηηαη ζηελ εκκνλή εθηεηακέλσλ
ζηξσκαηφκνξθσλ λεθψζεσλ γηα ηέζζεξα ζπλερφκελα εηθνζηηεηξάσξα, κε παξαηεηακέλα
βξνρεξά δηαζηήκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα ππήξρε θαη θαηαηγηδνθφξνο δξαζηεξηφηεηα θαη φκβξνη.
Ζ χθεζε απηή έδσζε ζρεηηθά κεγάια χςε βξνρήο πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ ελαπφζεζε
ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ζθφλεο, θηάλνληαο ην 280% πεξίπνπ ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρφπησζεο
ζην λεζί. Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηάγλσζε ηεο εμέιημεο ηεο χθεζεο, έγηλε κειέηε ησλ
ζπλνπηηθψλ, δπλακηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ ζε αληηπξνζσπεπηηθά επίπεδα
ηεο αηκφζθαηξαο. Δπηπιένλ, ππνινγίζηεθαλ επηιεγκέλνη δείθηεο αζηάζεηαο.

Λέμεηο θιεηδηά: Τθέζεηο, Γπλακηθά πεδία, Γείθηεο αζηάζεηαο

   SYNOPTIC, DYNAMIC AND ENERGETIC CHARACTERISTICS OF THE
    DEPRESSION THAT AFFECTED CYPRUS FROM 9 TO 12 MAY 2007

    Savvidou K., Michaelides S., Nicolaides K., Orphanou A., and Charalambous D.

        Meteorological Service of Cyprus, Forecasting Office, Larnaka Airport

The area of Cyprus is affected by baroclinic depressions mainly during the winter period,
whereas, during the warm season, any baroclinic factors, generally contribute to thermal
instability. Especially during the transitional periods when the baroclinic factors are in co-
existence with thermal causes, intense thunderstorms can develop, often accompanied with
isolated features of baroclinic type. A very rare case of a deep baroclinic depression is the one
that affected the area of Cyprus from 9 to 12 May 2007 and which is thoroughly studied in the
present paper. The special characteristics of this synoptic situation lie in the persistence of
extensive layered cloud for four days, accompanied with prolonged rainy periods, while active
thunderstorms were in coexistence with showery precipitation. This depression yielded quite
high levels of precipitation causing the wet deposition of significant amounts of dust, amounting
to 280% of the average rainfall for the island for the month. In order to better diagnose the
evolution of this depression a study is made of the synoptic, dynamic and energetic
characteristics at representative atmospheric levels. In addition, selected stability indices were
calculated.

Key words: Depressions, Dynamic fields, instability indices
΢ΥΔ΢Ζ ΜΔΣΑΞΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΑ΢ ΝΔΦΧΝ &#8211; ΔΓΑΦΟΤ΢
ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ΢ ΚΑΣΑΝΟΜΖ΢ ΠΑΓΟΚΡΤ΢ΣΑΛΛΧΝ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΖ΢ ΑΠΟ
 ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΡΟΓΝΧ΢Ζ΢ ΚΑΗΡΟΤ ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ

            Καηζάλνο Γ... Κνηξψλε Β., θαη Λαγνπβάξδνο Κ.

                 Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ,
           Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο

΢ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κειεηάηαη ε πηζαλή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παγνθξπζηάιισλ εληφο
ησλ λεθψλ θαη ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ λεθψλ-εδάθνπο. Με ζθνπφ ηε κειέηε
απηήο ηεο ζρέζεο επηιέρζεθαλ πεξηπηψζεηο κε ζεκαληηθή ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ
πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Σα δεδνκέλα ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξέρνληαη απφ
ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο ZEUS, ην νπνίν ρεηξίδεηαη ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ. Γηα ηηο
ίδηεο πεξηπηψζεηο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζνκνηψζεηο απφ ην κε πδξνζηαηηθφ κνληέιν ΜΜ5
κε ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θαηαηνκήο ησλ παγνθξπζηάιισλ ησλ λεθψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Γεδνκέλνπ φηη ε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ
παξνπζία παγνθξπζηάιισλ, ζε πξψην επίπεδν ε ζχγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο παγνθξπζηάιισλ
φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ κε ηηο θαηαγεγξακκέλεο ειεθηξηθέο
εθθελψζεηο, παξέρεη έλα επηπιένλ εξγαιείν επαιήζεπζεο ηνπ κνληέινπ. Δπηπιένλ, ε
θαηαθφξπθε θαηαλνκή ησλ παγνθξπζηάιισλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλδεημε γηα ηελ
παξνπζία ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

Λέμεηο θιεηδηά: ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηαλνκή παγνθξπζηάιισλ, αλαηνιηθή Μεζφγεηνο

 RELATIONSHIP BETWEEN CLOUD-TO-GROUND LIGHTNING ACTIVITY AND
CLOUD ICE DISTRIBUTION PROFILES PRODUCED BY A WEATHER FORECAST
       MODEL OVER THE EASTERN MEDITERRANEAN

             Katsanos D., Kotroni V. and Lagouvardos K.

                  National Observatory of Athens,
        Institute for Environmental Research and Sustainable Development

In this study we examine the possible connection between cloud ice and cloud-to-ground
lightning activity. In order to investigate the presence of such a relationship, a number of cases
with significant lightning activity over the region of the eastern Mediterranean are selected. The
lightning data are provided by the ZEUS lighting detection system, operated by the National
Observatory of Athens. For the same cases, simulations with the non-hydrostatic MM5 model
are performed with the aim to reproduce the cloud ice profiles within the clouds of the systems
related with the lightning activity. As lightning is related with presence of ice, at a first stage
comparison of the simulated ice content with observed lightning provides an additional
verification tool of the model performance. At a second stage, the simulated ice fields could be
further used as a proxy for the presence of electrical activity.

Key words: electrical activity, cloud ice distribution, eastern Mediterranean  COMPARATIVE EVALUATION OF THE FORECASTING SKILLS OF THE
  GLOBAL AND THE LIMITED AREA MODEL OF DWD OVER CYPRUS AREA
Orphanou A. (1) Savvidou K. (1) Charalambous D. (1) Michaelides S. (1) Nicolaides K. (1) and
                  Konstantinides P. (1)

      (1) Meteorological Service of Cyprus, Forecasting Office, Larnaka Airport
        (2) Deutscher Wetterdienst (DWD), Offenbach am Main, Germany

A comparison is made between the forecast fields of the global model (GME) and the limited
area model (COSMO-EU) of the German Weather Service, on the one hand and observations
retrieved from the synoptic stations of Cyprus, on the other hand, in order to verify and evaluate
the above two models. The horizontal resolution of COSMO is 7km, while the vertical structure
of the troposphere is represented by 40 layers, 10 of which are resolving the structure of
boundary layer. The GME horizontal resolution is 40km, with 40 layers in the vertical. For the
purpose of this study a sub-area in both models was chosen, extending from 20° to 37°E and
from 30° to 40°N. For the necessary calculations, model forecasts and observations of several
parameters were used covering the period, from June 2006 to June 2007. The measurements
were taken from Automatic Weather Observation Systems located at Larnaka and Paphos
airports, and from the observers at Nicosia and Akrotiri stations. An effort is also made to
compare the output forecast fields of GME and COSMO-EU in order to evaluate the enhanced
characteristics of COSMO, thus the increased horizontal and temporal resolution.

Key words: GME, COSMO, model verification, model comparison  Υαπηογπάθηζη ηηρ ηλιακήρ ακηινοβολίαρ ζηην Δλλάδα με ηη σπήζη δοπςθοπικών
 εκηιμήζεων: παποςζίαζη ηηρ μεθοδολογίαρ, ηων πποκαηαπκηικών αποηελεζμάηων και
             ζςγκπίζειρ με επίγειοςρ ζηαθμούρ

      Καδαληδίδεο Α. (1) Verdebout J. (2) ΢πκεσλίδεο Π. (1) Μπάεο Αι. (1)
              Εεκπηιά Μ. Μ. (1) θαη Μειέηε Υ. (1)

         (1) Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Σκήκα Φπζηθήο, Α. Π. Θ
   (2) Institute for Health and Consumer Protection, European Commission - Joint Research
                    Centre, Ispra, Italy

Ζ ρσξηθή θαη ρξνληθή κεηαβιεηφηεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζην έδαθνο
απνηειεί πνιχπινθν αληηθείκελν κειέηεο θπξίσο ιφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ λεθψλ. Παξφια
απηά, ε εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ ηεο είλαη αλαγθαία γηα πνιιέο άιιεο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην ηζνδχγηφ ηεο ζηελ αηκφζθαηξα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Έλαο ηξφπνο πεξηγξαθήο ηεο επίδξαζεο ησλ λεθψλ ζηελ αθηηλνβνιία είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ επηπέδσλ ηεο ππφ αλέθειν νπξαλφ θαη ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. ΢ηελ
παξνχζα εξγαζία, επηρεηξείηαη ε ραξηνγξάθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ Διιάδα κε
ρσξηθή αλάιπζε 0.05o θαη ρξνληθή αλάιπζε ελφο ηεηάξηνπ ηεο ψξαο. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία
ππφ αλέθειν νπξαλφ ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε κνληέινπ δηάδνζεο ηεο αθηηλνβνιίαο, κε
δεδνκέλα εηζφδνπ ηελ ειηαθή δελίζηα γσλία, ην πςφκεηξν θαη ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηεο
επηθάλεηαο. Ζ επίδξαζε ησλ λεθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ δνξπθφξνπ MSG ζε
ηξία θαλάιηα (0.6. 1.2 and 12 κm). Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζνδνινγίαο ζπγθξίλνληαη κε
επίγεηεο κεηξήζεηο απφ ηνπο ζηαζκνχο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ κέηξεζεο ηεο ππεξηψδνπο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο.

Λέμεηο θιεηδηά: Ζιηαθή αθηηλνβνιία, δνξπθνξηθέο εθηηκήζεηο
   SATELLITE-DERIVED SURFACE MAPS OF SOLAR IRRADIANCE OVER
   GREECE: METHODOLOGY, FIRST RESULTS AND COMPARISON WITH
          GROUND-BASED MEASUREMENTS

        Kazantzidis A. (1) Verdebout J. (2) Simeonidis P. (1) Bais Al. (1)
              Zempila M. M. (1) and Meleti Ch. (1)

      (1) Laboratory of Atmospheric Physics, Physics Department, AUTH, Greece
   (2) Institute for Health and Consumer Protection, European Commission - Joint Research
                    Centre, Ispra, Italy

Solar irradiance is the driving force of the global climate system and the major energy source
for life on Earth. The determination of solar irradiance is a complicated task, since the spatial
distribution of solar irradiance received at the ground is mainly controlled by the variability of
clouds and therefore may vary strongly from place to place.
Understanding the effects of clouds on the solar irradiance at the surface is of critical
importance for a wide variety of surface radiative energy budget studies. One approach to
investigating the effect of clouds is to compute the difference between expected clear (i.e.,
cloudless) sky irradiance and measured irradiance.
In this study, a method for generating surface maps of solar irradiance over Greece, with a
spatial resolution of 0.05o and potentially on a quarter of an hour basis is presented. The
cloudless solar irradiance is obtained by interpolation in a look-up table, the entries of which are
solar zenith angle, surface elevation and albedo. MSG data from three channels (0.6. 1.2 and 12
κm) are processed to retrieve the cloud attenuation factor. In order to validate our satellite-
derived estimates we compare our results with surface measurements from ground-based Greek
stations.

Key words: Solar irradiance, satellite estimates


  ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ΢ ΠΔΡΗΟΥΖ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢, ΜΔ΢Χ ΣΖ΢
      ΜΔΛΔΣΖ΢ ΚΛΗΜΑΣΗΚΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢

                   Α. Άλζεο Η. Βαθεηάδεο

    Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία, Πεξηθεξεηαθό Μεηεωξνινγηθό Κέληξν Μαθεδνλίαο

΢ηελ παξνχζα κειέηε, επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο ηεο Θεζζαινλίθεο, κε
ζθνπφ ηελ αλάδεημε θιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο, κειεηψληαο κηα ζεηξά
Κιηκαηηθψλ Γεηθηψλ. Οη Κιηκαηηθνί Γείθηεο πνπ εμεηάζζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ, είλαη:
1) Ο Γείθηεο «Φπρξψλ Ζκεξψλ» TX20p (Cool days), αλαδεηά εάλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηνλ
αξηζκφ ςπρξψλ εκεξψλ αλά έηνο. Πξνθχπηεη αχμεζε κε ξπζκφ 2,7 εκεξψλ αλά 100 έηε.
2) Ο Γείθηεο «Θεξκψλ Ζκεξψλ» TX82p (Warm days), αλαδεηά εάλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηνλ
αξηζκφ εκεξψλ κε Σ>36,6°C. Πξνθχπηεη άλνδνο κε ξπζκφ 2,7°C αλά 100 έηε.
3) Ο Γείθηεο «Φπρξψλ Νπρηψλ» TN20p (Cool Nights), εμεηάδεη ηνλ αξηζκφ εκεξψλ πνπ ε
ειάρηζηε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ ην θαηψθιη ησλ -7,3°C. Πξνθχπηεη ειάηησζε, κε
ξπζκφ πεξίπνπ 5,2 εκεξψλ αλά 100 έηε.
4) Ο Γείθηεο «Θεξκψλ Νπρηψλ» TN80p (Warm Nights), εμεηάδεη ηνλ αξηζκφ εκεξψλ πνπ ε
ειάρηζηε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θαηψθιη ησλ +22,4°C. Πξνθχπηεη αχμεζε, κε
ξπζκφ 39,6 εκέξεο αλά 100 έηε.

Λέμεηο θιεηδηά: Μεηαβνιή Κιίκαηνο, Θεξκνθξαζία, Θεζζαινλίθε, Κιηκαηηθνί Γείθηεο
  CLIMATIC CHANGE OF THESSALONIKI / GREECE, VIA TEMPERATURE
            CLIMATE INDICES

                  Α. Anthis J. Vafiadis

   Hellenic National Meteorological Service, Regional Meteorological Centre of Macedonia

In this work, Thessaloniki temperature data are studied, aiming to show up climatic
characteristics of the region, by studying specific Climatic Indices.
The Climatic Indices examined and the results extracted, are:
1) The Indicator «Cool days» (TX20p) seeks if change exists in the number of chills of days per
year. The results show an increase with a rate of 2,7 days / 100 years.
2) The Indicator «Warm days» (TX82p) seeks if change exists in the number of days with
T>36,6 °C. The results show a rise with a rate of 2,7 °C / 100 years.
3) The Indicator «Cool Nights» (TN20p) examines the number of days where the minimum
temperature is less than the threshold of -7,3 °C. The results show a reduction, with a rate of
roughly 5,2 days / 100 years.
4) The Indicator «Warm Nights» (TN80p) examines the number of days where the minimum
temperature is more than the threshold of +22,4 °C. The results show an increase, with a rate of
39,6 days / 100 years.

Key words: Climate Change, Temperature, Thessaloniki, Climate Indices


  Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ΢ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΟ΢ ΑΦΟΜΟΗΧ΢Ζ΢ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ Ζ
 ΔΠΗΓΡΑ΢Ζ ΣΟΤ ΢ΣΖΝ ΠΡΟΓΝΧ΢ΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΔΝΟ΢ ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΗΚΟΤ
        ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΠΔΡΟΡΗ΢ΜΔΝΖ΢ ΠΔΡΗΟΥΖ΢

   Καηζαθαδνο Π.(1) Μαπξνκαηηδεο Ζ. (2) Παπαδνπνπινο Α. (3) θαη Καιινο Γ. (2)

           (1) Σκήκα Γεωγξαθίαο, Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Αζελώλ
       (2) Σκήκα Φπζηθήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
      (3) Ηλζηηηνύην Δζωηεξηθώλ Τδάηωλ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίωλ Δξεπλώλ

Tα ζπζηήκαηα αθνκνίσζεο δεδνκέλσλ αλαπηχρζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ
παξαγσγή πεδίσλ αλάιπζεο ζε πςειή ρσξνρξνληθή θιίκαθα θαζψο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε
ησλ ζθαικάησλ θαηά ην ζηάδην ηεο αξρηθνπνίεζεο ησλ αηκνζθαηξηθψλ κνληέισλ. Σα
ζπζηήκαηα απηά ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα αξαηνχ πιέγκαηνο κε πεξηνρηθέο παξαηεξήζεηο εδάθνπο
θαη αλψηεξεο αηκφζθαηξαο γηα ηελ παξαγσγή αληηθεηκεληθψλ αλαιχζεσλ ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν. ΢ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εμεηάδεηαη ε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ελφο ηξηζδηάζηαηνπ
ζπζηήκαηνο αθνκνίσζεο δεδνκέλσλ (LAPS) κε ην αηκνζθαηξηθφ κνληέιν πεξηνξηζκέλεο
πεξηνρήο Skiron. Δηδηθφηεξα απνηηκψληαη νη επηπηψζεηο ζηελ πξνγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
κνληέινπ Skiron θαηά ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ κε αλαιχζεηο πξνεξρφκελεο απφ ην ζχζηεκα
αθνκνίσζεο δεδνκέλσλ γηα κία εθηεηακέλε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ κεζνδνινγία ζπλίζηαηαη
ζηελ εθαξκνγή ηνπ αηκνζθαηξηθνχ κνληέινπ κε αλαιχζεηο δηαθνξεηηθήο θχζεσο γηα ηελ
παξαγσγή βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ πξνγλψζεσλ. ΢πλεπψο κία νκάδα
πξνζνκνηψζεσλ ηνπ κνληέινπ Skiron ρξεζηκνπνηεί σο αξρηθέο ζπλζήθεο πεδία αλάιπζεο
αξαηνχ πιέγκαηνο πξνεξρφκελα απφ ην NCEP, ελψ κία άιιε νκάδα πξνζνκνηψζεσλ βαζίδεηαη
ζε αλαιχζεηο πνπ παξάρζεθαλ απφ ην ζχζηεκα αθνκνίσζεο δεδνκέλσλ. Οη νξηαθέο ζπλζήθεο
θαη ησλ δχν νκάδσλ πξνζνκνηψζεσλ πξνέξρνληαη απφ ηα πξνγλσζηηθά πεδία GFS/NCEP. Ζ
απφθξηζε ηεο πξνγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κνληέινπ ζηηο δηαθνξεηηθέο αξρηθνπνηήζεηο
εθηηκήζεθε κέζσ πιήζνπο ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: αηκνζθαηξηθή κνληεινπνίεζε, αθνκνίσζε δεδνκέλσλ, κνληέιν ΢θίξσλ

THE IMPLEMENTATION OF A DATA ASSIMILATION SYSTEM AND ITS IMPACT
 ON THE FORECAST SKILL OF A LIMITED AREA ATMOSPHERIC MODEL

     Κatsafados P. (1) Mavromatidis E. (2) Papadopoulos A. (3) and Kallos G. (2)

         (1) Department of Geography, Ζarokopio University of Athens
      (2) Department of Physics, Νational and Kapodistrian University of Athens
        (3) Institute of Inland Waters, Ζellenic Centre for Marine Research

Data assimilation systems developed and used in order to construct analysis fields on high
spatial and temporal resolution and minimize the initialization errors in atmospheric modelling.
Such systems combine coarse gridded data with regional disseminated surface and upper air
observations for producing real-time objective analyses. In this study the combined effect of a
3D data assimilation system, namely LAPS, with the limited area atmospheric model Skiron are
examined. The impact on the forecast skill of the Skiron model initialized with analyses
produced by the data assimilation system has been assessed for an extended area around the
Mediterranean. The methodology is consisted of the implementation of different nature analysis
fields for driving the atmospheric model and producing short and medium range forecasts. Thus
a set of Skiron simulations are initialized with coarse analysis fields provided by NCEP while
another set of simulations are based on analysis fields produced by the data assimilation system.
GFS/NCEP forecast fields have been applied as model boundary conditions for both set of
simulations. The response of the model forecast skill due to its different initializations has been
assessed through various statistical tests.

Key words: atmospheric modeling, data assimilation, Skiron model
 ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΧΝ ΜΗΚΡΟΤ ΚΑΗ ΜΔΓΑΛΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ΢
 ΑΠΟ ΜΔΣΡΖ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ ΢ΣΑΘΜΟΤ AERONET ΢ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ (ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
       ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ) ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2003-2006

 Α. Φσηηάδε (1) Ν. Υαηδεαλαζηαζίνπ (3) Μ. Γξαθάθεο (4) X. Παπαδήκαο (3) Υ. Μαηζνχθαο
                (5) θαη Κ. Παπιάθεο (1)

    (1) Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθώλ Δξεπλώλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο, Κξήηε
               (2) Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
       (3) Δξγαζηήξην Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ
            (4) Σκήκα Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ, ΣΔΗ Κξήηεο
             (5) Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

Σα αεξνιχκαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζην
θιίκα ηνπ πιαλήηε. Ζ Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο είλαη κηα θιηκαηηθά επαίζζεηε πεξηνρή αιιά θαη
ελδηαθέξνπζα γηα κειέηεο ηδηνηήησλ ησλ αεξνιπκάησλ δεδνκέλνπ φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ
ζεκαληηθά πνζά εηζεξρφκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (πεξηνξηζκέλε λεθνθάιπςε) θαζψο θαη
ζεκαληηθά θνξηία αεξνιπκάησλ. Απνηειεί ηφπν ζπλχπαξμεο δηαθφξσλ ηχπσλ αεξνιπκάησλ
θαη θπξίσο ζσκαηηδίσλ ζαιάζζηαο θαη αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη αεξνιπκάησλ
ζθφλεο. ΢ηελ παξνχζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκέλεο θαζκαηηθέο κεηξήζεηο
νπηηθνχ πάρνπο ησλ αεξνιπκάησλ (ΑΟΣ) θαη ηνπ παξάγνληα Angstrom (α) απφ ην ΢ηαζκφ ηνπ
δηθηχνπ AERONET (Aerosol Robotic Network) ζηελ Κξήηε γηα ηελ πεξίνδν 2003-2006,
γίλεηαη ηαπηνπνίεζε ησλ επεηζνδίσλ κηθξνχ θαη κεγάινπ κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ.
Καηαγξάθεθαλ πεξί ηα 90 επεηζφδηα ζσκαηηδίσλ κεγάινπ κεγέζνπο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε
κεηαθνξά ζθφλεο απφ ηελ Αθξηθή θαη ζεκεηψλνληαη θπξίσο ηελ ¶λνημε θαη δεπηεξεπφλησο ην
Φζηλφπσξν. Απφ ηελ άιιε, ηα επεηζφδηα ζσκαηηδίσλ κηθξνχ κεγέζνπο, κε κέγηζην ζπρλφηεηαο
εκθάληζεο ην θαινθαίξη, ζπλδένληαη κε κεηαθνξά ξχπσλ απφ ηελ αλαηνιηθή θαη δπηηθή
Δπξψπε θαζψο θαη ηελ Αζήλα ή απφ ηνπηθέο πεγέο. Δπίζεο, ε δηάξθεηα θαη ε έληαζε ησλ
επεηζνδίσλ κειεηάηαη, ελψ επηρεηξείηαη ε ζπζρεηηζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζπλνπηηθνχο
ηχπνπο αηκνζθαηξηθήο θπθινθνξίαο. Σέινο, δείρλεηαη ε επίδξαζε ησλ αεξνιπκάησλ ζηελ
ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Αεξνιχκαηα, Δλεξγεηαθφ ηζνδχγην, Κιίκα

 COARSE AND FINE AEROSOL EPISODES BASED ON MEASUREMENTS FROM
 THE AERONET STATION AT CRETE (EASTERN MEDITERRANEAN) DURING
          THE 4-YEAR PERIOD (2003-2006)

 A. Fotiadi (1) N. Hatzianastassiou (3) E. Drakakis (4) C. Papadimas (3) C. Matsoukas (5) and
                    K.G. Pavlakis (1)

        (1) Foundation for Research and Technology-Hellas, Heraklion, Crete
              (2) Department of Physics, University of Crete
      (3) Laboratory of Meteorology, Department of Physics, University of Ioannina
     (4) Electrical Engineering Department, Technological Educational Institute, Crete
           (5) Department of Environment, University of the Aegean

Aerosols play an important role in the Earth&#8217;s radiation budget and hence affect its
climate. Mediterranean is a climatically sensitive region threatened by desertification associated
with possible climatic changes. Moreover, it is an interesting region for aerosols studies since
their radiative effect is very large there due to large solar radiation amounts (small cloud cover)
and large aerosol loads. A variety of aerosol types, originated from different sources, is found
there: maritime particles (mainly sea spray), mineral dust, and anthropogenic particles. In this
work, aerosol optical properties, namely spectral Aerosol Optical Thickness (AOT) and
Angstr&ouml;m parameter (α440-870) measured at the Aerosol Robotic Network (AERONET)
station in Crete-island, were analysed for the 4-year period 2003-2006. Then, a discrimination
of fine and coarse particles episodes is performed based on combined values of AOT and α and
on spectral variation of α (curvature effect). Aerosol episodes are analysed in terms of frequency
of occurrence, timing, duration and intensity. It was found that coarse-particle events (about 90
during the study period) are associated with dust transport from Africa, mainly occurring in
spring and secondly in autumn. On the other hand, fine particles (about 130) episodes are linked
with pollution transport from west and east Europe as well as from Balkans and Athens, with a
maximum of frequency of occurrence in summer. The impact of the aerosol presence on the
solar radiation is also studied. Finally, the correlation between the coarse and fine particle
episodes and prevailing synoptic circulation types is attempted.

Key words: Aerosols, Energy budget, Climate


    ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ Η΢ΥΤΡΧΝ ΚΑΣΑΒΑΣΗΚΧΝ ΑΝΔΜΧΝ ΢ΣΖ ΒΓ ΔΛΛΑΓΑ

    Κσιέηζεο Η. (3) Λαγνπβάξδνο Κ. (2) Κνηξψλε Β. (2) θαη Μπαξηδψθαο Α. (1)
      (1) Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ -Δξγαζηήξην Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο
   (2) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, Ηλζηηηνύην Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο
      (3) Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ - Δξγαζηήξην Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο

Ζ παξνχζα κειέηε, πεξηγξάθεη ηα επεηζφδηα ησλ ηζρπξψλ θαηαβαηηθψλ αλέκσλ ηεο 25εο-26εο
Μαξηίνπ 1998 θαη 16εο-17εο Μαξηίνπ 2003, ηα πην έληνλα θαηλφκελα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα
εηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεσο ησλ Ησαλλίλσλ, ζηε Βνξεηνδπηηθή Διιάδα. Σα θχκαηα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο ζηε ιίκλε ησλ Ησαλλίλσλ, πξνθάιεζαλ
πιεκκπξηθά επεηζφδηα ζηηο παξαιίκληεο πεξηνρέο. Ζ ηνπνγξαθία φπνπ πεξηβάιιεη ηελ πφιε θη
ηδηαίηεξα ην φξνο Μηηζηθέιη, θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
πεδίνπ ηνπ αλέκνπ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ επεηζνδίσλ. Όκσο, ε ηξνπνπνίεζε απηή
δχζθνια κπνξεί λα δηαγλσζηεί εμαηηίαο ηεο απνπζίαο επαξθψλ ζηαζκψλ παξαηήξεζεο ζηελ
πεξηνρή. Γηα απηφ ην ιφγν, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κε-πδξνζηαηηθφ κνληέιν (ΜΜ5), ψζηε λα
πξνζδηνξίζεη ηηο πεξηνρέο ζην ιεθαλνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ κε ηηο κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ηνπ
αλέκνπ θαη λα εθηηκήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ φξνπο Μηηζηθειίνπ ζην πεδίν ηνπ αλέκνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο πξνζνκνηψζεηο πςειήο αλάιπζεο πιέγκαηνο 2 Km. Δπίζεο, ν ζθνπφο απηήο
ηεο κειέηεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ κνληέινπ γηα ηελ νξζή πξφγλσζε ησλ
ηζρπξψλ θαηαβαηηθψλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή.

Λέμεηο θιεηδηά: Ηζρπξφο θαηαβαηηθφο άλεκνο, Κξίζηκν επίπεδν, Θεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή

     STUDY CASES OF DOWNSLOPE WINDSTORMS IN NW GREECE

      Koletsis I. (3) Lagouvardos K. (2) Kotroni V. (2) and Bartzokas A. (1)

   (1) University of Ioannina-Laboratory of Meteorology, Department of Physics, Greece
      (2) National Observatory of Athens, Institute of Environmental Research and
                 Sustainable Development, Greece
   (3) University of Ioannina-Laboratory of Meteorology, Department of Physics, Greece

This study describes the leeside wind events of 25-26 March 1998 and 16-17 March 2003, the
most intense wind events of the last decade at the region of Ioannina city, in Northwestern
Greece. The waves that developed over the lake of Ioannina produced flooding in the areas
around the lake coast. The topography that surrounds the city of Ioannina and particularly the
mountain Mitsikeli seems to play an important role in the modification of the wind field during
these wind events; however this modification can hardly be defined due to the lack of several
observing stations at the area. For this reason, a non-hydrostatic model (MM5) is used in order
to identify the regions over Ioannina basin where the wind reaches its maximum intensity, and
to assess the influence of mountain Mitsikeli on the wind field, using high resolution
simulations at 2 Km grid increment. Moreover, the aim of this study is to determine whether the
model can successfully simulate strong downslope winds in the lee of the mountain Mitsikeli.

Key words: Downslope windstorm, Critical level, Temperature inversion


  ΔΝΑ΢ ΔΤΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟ΢ ΓΔΗΚΣΖ΢ ΓΑ΢ΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ

           Γθνπβάο Μ., Παπαδφπνπινο Α., θαη Ζιηφπνπινο Ν.

   (1) ΢πληνληζηηθό Δπηρεηξεζηαθό Κέληξν Τπεξεζηώλ Ππξνζβεζηηθνύ ΢ώκαηνοΜηθξάο Αζίαο
              θαη Ρηδαξείνπ 1., 15 233, Υαιάλδξη, Αζήλα
Ο δείθηεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία, είλαη κηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηνπ
ξσζηθνχ δείθηε Nesterov. Τπνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ κέγηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ
εκεξψλ πνπ έπνληαη θάζε βξνρεξήο εκέξαο κε χςνο βξνρήο άλσ ησλ 3 mm γηα ηελ νπνία
κεδελίδεηαη ν δείθηεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηεο
Αζήλαο, ηεο ΢άκνπ θαη ηεο Σξίπνιεο απφ ην έηνο 2000 θαη κεηά βξέζεθε φηη κε ηε βνήζεηά ηνπ
είλαη δπλαηή ε θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε ηνπ εκεξήζηνπ αξηζκνχ δαζηθψλ ππξθαγηψλ φιεο
ηεο ρψξαο, θαζψο θαη φηη ζηηο πεξηνρέο φπνπ ε ηηκή ηνπ μεπεξλά ην 300 είλαη δπλαηή ε
εκθάληζε κεγάισλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Γαζηθέο ππξθαγηέο, Γείθηεο, Nesterov

       A CONVENIENT METEOROLOGICAL FOREST FIRE INDEX

             Gouvas M.,Papadopoulos A. and Iliopoulos N.

            Hellenic Fire Corps, Fire Services Coordination Center
             Mikras Asias and Rizariou 1 str., 15 233, Athen,

The index that is presented in this paper is a modified form of the Russian index Nesterov. It is
calculated from the sum of the maximum temperatures that are recorded, in the days following
each rainy day of more than 3 mm, when the index is zeroed. Using data of the meteorological
stations of Athens, Samos and Tripolis since year 2000 and then, it is found that with the
calculation of this index, it is possible to approximately estimate the daily number of forest fires
from all over the country. Moreover, it is found that in the areas where the index value exceeds
the number of 300, the occurrence of great forest fires is possible.

Key words: Forest fire, Index, Nesterov


 ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ Η΢ΥΤΡΟΤ ΚΟΝΗΟΡΣΟ΢ΣΡΟΒΗΛΟΤ ΢ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

             Μηράιεο ΢ηνχηαο θαη Κπξηάθνο Σζηηνπξίδεο

               ΔΛΓΑ-Κέληξν Μεηεωξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ

Οη θνληνξηνζηξφβηινη είλαη κηθξήο θιίκαθαο αηκνζθαηξηθνί ζηξφβηινη, κε δηάκεηξν πνπ
θπκαίλεηαη απφ δέθαηα ηνπ κέηξνπ κέρξη ιίγεο δεθάδεο κέηξα θαη χςνο πνπ θζάλεη ηα ιίγα
κέηξα κέρξη θαη εθαηνληάδεο κέηξα. Δκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ηε ζεξηλή πεξίνδν, θπξίσο ηηο
απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη ε δηάξθεηά ηνπο είλαη ζπλήζσο κεξηθά ιεπηά.
΢ηε κειέηε απηή πεξηγξάθεηαη έλαο ηζρπξφο θνληνξηνζηξφβηινο πνπ παξαηεξήζεθε θαη
θσηνγξαθήζεθε απφ ηνπο ζπγγξαθείο, ζηηο 16 Μαΐνπ 2007, ζε αγξνηηθή πεξηνρή ηνπ δήκνπ
Αεηνχ, Φιψξηλαο, κεηαμχ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ Βαιηφλεξα θαη Αλάξγπξνη. Ο
θνληνξηνζηξφβηινο αλαπηχρζεθε ζε θαζαξή αηκφζθαηξα ρσξίο ηελ παξνπζία λεθψλ, έθζαζε ζε
χςνο ηνπιάρηζηνλ 70 κέηξα, κε θπθισληθή πεξηζηξνθηθή θίλεζε πξνζδηνξηδφκελε απφ ρψκαηα,
ζθφλε θαη εθζθελδνληδφκελα κηθξά ή κεγαιχηεξα αληηθείκελα.
Ο θνληνξηνζηξφβηινο δεκηνπξγήζεθε ζ΄ έλα ηδηαίηεξν αλάγιπθν, ζε επίπεδε κία πεξηνρή κε
πςφκεηξν 600 m, κεηαμχ ηεζζάξσλ ιηκλψλ: ηεο Υεηκαδίηηδαο (2100 m), ηεο Εάδαξεο (3700 m),
ησλ Πεηξψλ (11200 m) θαη ηεο Βεγνξίηηδαο (12600 m), (νη απνζηάζεηο ησλ ιηκλψλ απφ ηε ζέζε
ηνπ θνληνξηνζηξφβηινπ). ΢ηε κειέηε απηή εμεηάδνληαη ηα ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ
επεθξάηεζαλ, ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ηζρπξνχ θνληνξηνζηξφβηινπ.

Λέμεηο θιεηδηά: Κνληνξηνζηξφβηινο, ΢ηξφβηινο, Γπηηθή Μαθεδνλία
   OBSERVATION OF A STRONG DUST DEVIL IN WESTERN MACEDONIA

              Michalis Sioutas and Kyriakos Tsitouridis

              ELGA-Meteorological Applications Centre

Dust devils are small scale atmospheric swirls, with diameter ranging from tenths of a meter up
to few tens meters and height that reaches the few metres until hundreds metres. They are more
frequent during the summertime, mainly in the afternoon hours and their lifetime is usually in
the order of a few minutes.
A strong dust devil is described in this study that was observed and photographed by the authors
on 16 May 2007, in a rural region of municipality of Aetos, Florina, between Valtonera and
Anargiroi. The dust devil was formed in clear skies with no clouds, reached in height at least 70
metres, with a cyclonic rotation as determined from the large amount of earth, dust and small or
bigger objects that become airborne.
The dust devil was formed in a particular terrain, a flat area of an altitude of 600 m, between
four lakes: Hemaditis (2100 m), Zazaris (3700 m), Petron (11200) and Vegoritis (12600 m),
(distances from the site of the dust devil). In this study, the particular morphological
characteristics are examined in combination with the meteorological conditions prevailed and
contributed to the formation and development of the powerful dust devil.


Key words: Dust devil, Whirlwind, Western Macedonia
ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΚΤΡΗΧΝ ΢ΤΝΟΠΣΗΚΧΝ ΣΤΠΧΝ ΢ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ
ΥΑΝΗΧΝ ΚΡΖΣΖ΢ ΚΑΗ ΢Τ΢ΥΔΣΗ΢Ζ ΣΟΤ΢ ΜΔ ΣΗ΢ ΒΑ΢ΗΚΔ΢ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΔ΢
             ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ΢

    Γειεγηψξγε Γ. (1) Σδαλάθνπ Μ. (2) Φηιηππφπνπινο Κ. (1) θαη Καξβνχλεο Γ. (1)

  (1) Σνκέαο Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο-Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ
             (2) Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία Διιάδαο

΢ηε κειέηε απηή ηαμηλνκεζήθαλ νη ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη
ηε Μεζφγεην Θάιαζζα, αμηνπνηψληαο ηνπο ζπλνπηηθνχο ράξηεο επηθαλείαο 00UTC θαη 12UTC
γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηνλ Αχγνπζην 2004 έσο θαη ηνλ Ηνχιην 2006. Σν βαζηθφ θξηηήξην
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ηαμηλφκεζε απηή είλαη ε επίδξαζε ησλ ζπλνπηηθψλ ζπλζεθψλ
ζηε δεκηνπξγία ηνπ αλεκνινγηθνχ πεδίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Υαλίσλ Κξήηεο. ΢ηε
ζπλέρεηα γηα θάζε ζπλνπηηθφ ηχπν, δηεξεπλήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θχξησλ
κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ γηα ηελ πεξηνρή απηή. Γηα ην ζθνπφ απηφ αμηνπνηήζεθε έλα
ζχλνιν κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, ηε ζρεηηθή
πγξαζία, ηελ επηθαλεηαθή αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ηηο ζπληζηψζεο ηνπ αλέκνπ u θαη v απφ
πέληε κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ θαη
ιεηηνπξγνχλ γηα φιε ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν. ΢ηα δεδνκέλα απηά εθαξκφζηεθε ε
αλάιπζε ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ PCA, ε νπνία πξαγκαηνπνηεί έλα γξακκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ,
αλαδεηθλχνληαο ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε κεηεσξνινγία ηεο πεξηνρήο. Ζ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αλαδεηθλχεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ θαηεγνξηψλ θαη ελζαξξχλεη ηε
ρξήζε απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο γηα κειέηεο ξχπαλζεο.

Λέμεηο θιεηδηά: ΢πλνπηηθέο Καηαζηάζεηο, ¶λεκνο, Αλάιπζε Κχξησλ ΢πληζησζψλ

  STUDY OF THE MAIN SYNOPTIC PATTERNS IN THE BROADER AREA OF
   CHANIA CRETE AND CORRELATION WITH BASIC METEOROLOGICAL
              PARAMETERS

    Deligiorgi D. (1) Tzanakou M. (2) Philippopoulos K. (1) and Karvounis G. (1)

  (1) Division of Environmental Physics - Meteorology, Dept. of Physics, University of Athens
              (2) Hellenic National Meteorological Service

In this study a classification of the daily synoptic patterns is performed for the Southeastern
Europe and the Mediterranean Sea, based on the surface weather maps of 00UTC and 12UTC
from August 2004 to September 2006. The main criteria used for this classification is the
contribution of the synoptic conditions to the surface wind field in the broader area of Chania
Crete. The characteristics of the main meteorological parameters are assessed for every synoptic
type. To this purpose, a meteorological dataset is used, which contains hourly averaged
measurements of air temperature, relative humidity, surface atmospheric pressure and the u, v
components of the wind vector from a network of five automatic stations operating in the region
for the corresponding period. Principal Components Analysis (PCA) was applied to this dataset,
revealing the driving forces that define the meteorological conditions of the area under study.
The analysis illustrates that the types are unique and cover all the possible climatological
conditions that prevail in the area. These types can be used in air quality and dispersion studies
for the region of Chania in Greece.

Key words: Synoptic Conditions, Wind, Principal Components Analysis
    ΑΚΡΑΗΔ΢ ΜΔΣΑΒΟΛΔ΢ ΣΖ΢ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΢ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ
        ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1970-2005

          Υ.Β. ΑΘΑΝΑ΢ΟΠΟΤΛΟΤ (1) Α. ΜΠΑΡΣΕΧΚΑ΢ (1)

     (1) ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΑ΢, ΣΜΖΜΑ ΦΤ΢ΗΚΖ΢, ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ
                 ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ

΢ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηψληαη νη απφ κέξα ζε κέξα αθξαίεο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο
ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ, γηα ην ρεηκψλα θαη ην θαινθαίξη, γηα ηελ πεξίνδν 1970-2005.
Καη‟ αξράο, εμεηάδνληαη νη απφιπηεο ηηκέο ησλ κεηαβνιψλ ηεο κεγίζηεο (ΓΣmax) θαη ηεο
ειαρίζηεο ζεξκνθξαζίαο (ΓTmin) θαζψο θαη ηνπ εκεξήζηνπ ζεξκνθξαζηαθνχ εχξνπο (ΓΖΘΔ).
Ζ κέζε ελδνεηήζηα πνξεία ησλ κεηαβνιψλ απηψλ δείρλεη φηη, γηα ην ρεηκψλα, ηo ΓΣmax
παξνπζηάδεη κέγηζηεο ηηκέο πεξί ηα κέζα Απξηιίνπ θαη ειάρηζηεο πεξί ηα κέζα Απγνχζηνπ, ην
ΓΣmin παξνπζηάδεη κέγηζηεο ηηκέο πεξί ηα κέζα Γεθεκβξίνπ θαη ειάρηζηεο πεξί ηα κέζα
Ηνπιίνπ θαη ην ΓΖΘΔ παξνπζηάδεη κέγηζηεο ηηκέο πεξί ηα κέζα Απξηιίνπ θαη ηηο αξρέο
Οθησβξίνπ θαη ειάρηζηεο πεξί ην ηέινο Ηνπιίνπ θαη ην ηέινο Ννεκβξίνπ. Ζ κειέηε ησλ
ρξνλνζεηξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 36 εηψλ δείρλεη φηη ην ΓΣmax θαη ην ΓΣmin, θαηά ην
ρεηκψλα, παξνπζηάδνπλ πςειέο ηηκέο πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 (επκεηάβιεηνο θαηξφο)
θαη ρακειέο ηηκέο πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ `80 (ήπηεο θαηξηθέο κεηαβνιέο). Οη γξακκηθέο
ηάζεηο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (test Mann Kendall). ΢ηε ζπλέρεηα, κε ηε ρξήζε ησλ
πνιπκεηαβιεηψλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ Factor Analysis θαη Cluster Analysis, αλαδεηνχληαη νη
ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε αθξαίεο ηηκέο (10% ησλ πεξηπηψζεσλ) ΓTmin,
ΓΣmax θαη ΓΖΘΔ. Γηαπηζηψλεηαη φηη ηα αθξαία ΓΣmax νθείινληαη θπξίσο ζηελ ελαιιαγή
βνξείσλ θαη λνηίσλ αλέκσλ ελψ ηα αθξαία ΓΣmin θαη ΓΖΘΔ ζηελ ελαιιαγή αίζξησλ θαη
λεθνζθεπψλ εκεξψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Αθξαίεο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο, Ησάλληλα

 EXTREME TEMPERATURE CHANGES IN THE AREA OF IOANNINA FOR THE
            PERIOD 1970-2005

          C.V. ATHANASSOPOULOU (1) A. BARTZOKAS (1)

     (1) LABORATORY OF METEOROLOGY, DEPARTMENT OF PHYSICS, U O I

In this work, the day-to-day extreme temperature changes are studied in the area of Ioannina, for
winter and summer, for the period 1970-2005. At first, the absolute values of the changes of
maximum (ΓΣmax) and minimum (ΓTmin) temperature are studied along with the changes of
the diurnal temperature range (ΓΖΘΔ). The mean intra-annual variation of these changes shows
that for winter, ΓTmax presents maximum values in middle April and minimum values in
middle August, ΓTmin presents maximum values in middle December and minimum in middle
July and ΓΖΘΔ presents maximum values in middle April and middle October and minimum in
late July and late November. An examination of the time series shows that, during the 36 years,
ΓΣmax and ΓΣmin, in winter, present high values at late 70s (changeable weather) and low
values at late 80s (mild weather changes). Linear trends are not statistically significant at 95%
confidence level (test Mann Kendall). Then, by using the multivariate statistical methods Factor
Analysis and Cluster Analysis, synoptic conditions associated with extreme values (10% of
cases) of ΓTmin, ΓΣmax and ΓΖΘΔ are revealed. It is found that extreme ΓTmax are mainly
due to an exchange of days with northerly and southerly flow, while extreme ΓΣmin and ΓΖΘΔ
to an exchange of days with fair and overcast weather.

Key words: Extreme temperatute changes, Ioannina


  ΢ΤΜΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΣΖ΢ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΣΟΤ ΑΔΡΑ ΢ΣΖ ΜΔ΢Ζ ΚΑΗ
 ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΣΡΟΠΟ΢ΦΑΗΡΑ ΢ΣΟ ΒΟΡΔΗΟ ΖΜΗ΢ΦΑΗΡΗΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΔΗΜΧΝΑ.

      Μ.Η. Σ΢ΗΡΟΓΗΑΝΝΖ (1) Υ.Η. ΛΧΛΖ΢ (1) θαη Α. ΜΠΑΡΣΕΧΚΑ΢ (1)

     (1) ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΑ΢, ΣΜΖΜΑ ΦΤ΢ΗΚΖ΢, ΠΑΝ.ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ

Μειεηάηαη ε θαζ‟χςνο ζπκκεηαβιεηφηεηα ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ αέξα ζηε κέζε θαη θαηψηεξε
ηξνπφζθαηξα ζην Βφξεην Ζκηζθαίξην θαηά ην ρεηκψλα. Υξεζηκνπνηνχληαη κεληαίεο ηηκέο ησλ
παρψλ ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζηξσκάησλ 1000-700hPa θαη 700-500hPa ζε ζεκεία πιέγκαηνο
5x10 γηα ηελ πεξίνδν 1949-2006. Δθαξκφδεηαη Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηχπνπ Σ, ρσξηζηά ζηηο
ρξνλνζεηξέο ησλ παρψλ ησλ δχν ζηξσκάησλ, κε ζηφρν ηελ ειάηησζε ηεο δηαζηαηηθφηεηαο.
Γηαηεξνχληαη 12 παξάγνληεο γηα θάζε έλα απφ ηα δχν ζηξψκαηα, νη νπνίνη θαιχπηνπλ πεξίπνπ
ην 80% ηεο νιηθήο δηαθχκαλζεο. ΢ηε ζπλέρεηα, εθαξκφδεηαη Αλάιπζε Καλνληθήο ΢πζρέηηζεο
ζηηο ρξνλνζεηξέο ησλ παξαγφλησλ ησλ δχν ζηξσκάησλ, κε ζηφρν ηελ απνθάιπςε ησλ
πεξηπηψζεσλ ζπλδηαθχκαλζεο ησλ ζεξκνθξαζηψλ κέζεο - θαηψηεξεο ηξνπφζθαηξαο.
Απνθαιχπηνληαη 7 ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά δεχγε θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ. Γηα λα θαηαζηεί
δπλαηή ε θπζηθή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, θαηαζθεπάδνληαη νη ρσξηθέο θαηαλνκέο ησλ
ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ρξνλνζεηξψλ
ησλ παρψλ ησλ ζηξσκάησλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα, πξνθχπηνπλ πεξηπηψζεηο θαζ&#8217;
χςνπο ζπλδηαθχκαλζεο θπξίσο ζε πεξηνρέο νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηηο ήδε γλσζηέο
αηκνζθαηξηθέο ηειεζπλδέζεηο (ΝΑΟ, PNA θιπ.). Απφ ηηο κεηαμχ ησλ δχν ζηξσκάησλ
νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο ζηα θέληξα ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ
ηειεζπλδέζεσλ, πξνθχπηεη ν βαζκφο θαηαθφξπθεο νκνηνγέλεηαο ηεο ηξνπφζθαηξαο σο πξνο ηε
δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ελψ νη ρξνλνζεηξέο ησλ θαλνληθψλ κεηαβιεηψλ πεξηγξάθνπλ
ηελ απφ έηνο ζε έηνο κεηαβιεηφηεηα ησλ ηειεζπλδέζεσλ απηψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: ΢πκκεηαβιεηφηεηα ζεξκνθξαζίαο, κέζε θαη θαηψηεξε ηξνπφζθαηξα, Β.
εκηζθαίξην

  AIR TEMPERATURE COVARIABILITY IN THE MIDDLE AND THE LOWER
  TROPOSPHERE OVER THE NORTHERN HEMISPHERE, DURING WINTER.

        M.I. TSIROGIANNI (1) C.J. LOLIS (1) and A. BARTZOKAS (1)

     (1) LABORATORY OF METEOROLOGY, DEPARTMENT OF PHYSICS, U O I

The air temperature covariability in the middle and the lower troposphere over the northern
hemisphere is studied for winter. The data used are monthly values of 1000-700hPa and 700-
500hPa thicknesses at grid points spaced by 10&ordm; in longitude and 5&ordm; in latitude for
the period 1949-2006. T-Mode Factor Analysis is separately applied to the thickness time series
of the two layers, in order to reduce the data dimensionality. 12 factors are retained in each case,
accounting for about 80% of the total variance. Next, Canonical Correlation Analysis is applied
to the factor scores time series of the two layers, in order to reveal the cases of temperature
covariability between the middle and the lower troposphere. 7 statistically significant canonical
pairs are revealed. The interpretation of the canonical variates is achieved by constructing the
patterns of the correlation coefficients among the canonical variates and the corresponding
thickness time series. According to the results, the covariability cases between the lower and the
middle troposphere refer mainly to the areas that are influenced by the already known
atmospheric teleconnections (NAO, PNA etc.). According to the similarities or the differences
of the correlation coefficients between the two layers in the centres of the temperature
teleconnections, the degree of vertical homogeneity of the troposphere, as it concerns the
temperature variability, is revealed, while the time series of the canonical variates describe the
inter-annual variability of these teleconnections.

Key words: Temperature covariability, middle and lower Troposphere, N. Hemisphere

  ΟΗ ΚΤΡΗΔ΢ ΢ΤΝΟΠΣΗΚΔ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΗ΢ ΠΟΤ ΔΤΝΟΟΤΝ ΣΖΝ ΔΜΦΑΝΗ΢Ζ
       ΟΜΗΥΛΖ΢ ΢ΣΖN ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢

 Ζ.Δ. ΥΟΤ΢Ο΢ (1) Υ.Η. ΛΧΛΖ΢ (1) Θ. ΥΑΡΑΝΣΧΝΖ΢ (2) Γ. ΕΗΑΚΟΠΟΤΛΟ΢ (2) θαη Α.
                ΜΠΑΡΣΕΧΚΑ΢ (1)

     (1) ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΑ΢, ΣΜΖΜΑ ΦΤ΢ΗΚΖ΢, ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ
                  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ
            (2) ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ
Μειεηψληαη νη ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζε νκίριεο ζην κεηεσξνινγηθφ
ζηαζκφ ηεο Μίθξαο ζηε Θεζζαινλίθε. Δμεηάδνληαη 138 πεξηζηαηηθά νκίριεο κεγάιεο
δηάξθεηαο, θάζε έλα απφ ηα νπνία θαηαγξάθεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία ζπλερφκελα ζπλνπηηθά
ηειεγξαθήκαηα γηα ηελ πεξίνδν 1959-2002. Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηηκέο: α) αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζηε κέζε ζηάζκε ηεο επηθάλεηαο ηεο
ζάιαζζαο, β) ζεξκνθξαζίαο αέξα ζηε ζηάζκε ησλ 850hPa, γ) πάρνπο αηκνζθαηξηθνχ
ζηξψκαηνο 1000-500hPa θαη δ) γεσδπλακηθνχ χςνπο ηεο ηζνβαξηθήο επηθάλεηαο ησλ 500hPa,
ζε 273 ζεκεία πιέγκαηνο 2.5&ordm;x2.5&ordm;, πάλσ απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Μεζνγείνπ. Αξρηθά, εθαξκφδεηαη Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηχπνπ Σ ζηνλ εληαίν πίλαθα κε ηηο
ηηκέο ησλ παξαπάλσ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ ηελ ψξα έλαξμεο ησλ πεξηζηαηηθψλ κε
ζηφρν ηελ ειάηησζε ηεο δηαζηαηηθφηεηαο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ. Πξνθχπηνπλ 11
παξάγνληεο, νη νπνίνη εξκελεχνπλ ην 86% ηεο νιηθήο δηαθχκαλζεο. ΢ηε ζπλέρεηα, εθαξκφδεηαη
Αλάιπζε θαηά ΢πζηάδεο ζηηο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ κε ζηφρν ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηζηαηηθψλ
ζε νκάδεο κε νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε δνκή ηεο αηκφζθαηξαο. Οη 138 ζπλνπηηθέο
θαηαζηάζεηο, φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, θαηαηάζζνληαη ζε 5
νκάδεο. Γηα θάζε νκάδα, θαηαζθεπάδνληαη νη κέζνη ράξηεο ησλ 4 κεηεσξνινγηθψλ
παξακέηξσλ, έηζη ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηκνζθαηξηθήο θπθινθνξίαο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε νκάδα πεξηζηαηηθψλ. Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 5 νκάδσλ είλαη
ην αζζελέο λφηην ξεχκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Σέινο, εμεηάδνληαη ε απφ
έηνο ζε έηνο θαη απφ κήλα ζε κήλα δηαθχκαλζε, ε εκεξήζηα θαηαλνκή θαη ε δηάξθεηα ησλ
πεξηζηαηηθψλ θάζε νκάδαο.

Λέμεηο θιεηδηά: Οκίριε, Θεζζαινλίθε, Factor Analysis, Cluster Analysis

THE MAIN SYNOPTIC CONDITIONS FAVOURING THE FORMATION OF FOG IN
          THE AREA THESSALONIKI

 E.E. HOUSSOS (1) C.J. LOLIS (1) T. CHARANTONIS (2) D. ZIAKOPOULOS (2) and A.
                 BARTZOKAS (1)

  (1) LABORATORY OF METEOROLOGY, DEPARTMENT OF PHYSICS, UNIVERSITY OF
                  IOANNINA
        (2) HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

The synoptic conditions favouring the formation of fog at the meteorological station of Mikra
(Thessaloniki) are studied. 138 events of high duration fog, recorded at least for three sequential
SYNOPS, are examined for the period 1959-2002. The meteorological data used are values of:
i) Mean Sea Level Pressure, ii) 850hPa air temperature, iii) 1000-500hPa thickness and iv)
500hPa geopotential height at 273 grid points 2.5&ordm;x2.5&ordm;, covering the
Mediterranean region. At first, T-Mode Factor Analysis is applied to the unified matrix
containing the values of the above meteorological parameters at the initiation time of the events,
in order to achieve a reduction of the dimensionality of the initial data set. The application of
Factor Analysis leads to 11 factors, accounting for 86% of the total variance. Next, k-means
Cluster Analysis is applied to the factor scores in order to classify the events into clusters with
homogenous atmospheric structure characteristics. The 138 synoptic conditions, as they are
described by the above meteorological parameters, are classified into 5 clusters. For each
cluster, the mean patterns of the four meteorological parameters are constructed and thus, the
characteristics of atmospheric circulation that correspond to each one of the clusters are
revealed. A common characteristic of the 5 clusters is a weak southerly flow at the greater area
of Thessaloniki. Finally, the inter-annual and the inter-monthly variations, the diurnal
distribution and the duration of the events of each cluster are examined.

Key words: Fog, Thessaloniki, Factor Analysis, Cluster Analysis
    ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΣΧΝ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Ζ΢
              ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

                   Υαξάιακπνο Φείδαο

               Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα Γεωγξαθίαο

΢ηελ παξνχζα εξγαζία αμηνινγνχληαη ηέζζεξα δνξπθνξηθά πξντφληα βξνρφπησζεο κε ηε
ρξήζε ελφο ππθλνχ δηθηχνπ βξνρνκεηξηθψλ ζηαζκψλ ζηελ Διιάδα. Σα επίγεηα δεδνκέλα
βξνρφπησζεο κεηαηξάπεθαλ αξρηθά ζε πιέγκα θαη αθνινχζσο ζπγθξίζεθαλ κε ηηο κεληαίεο
αζξνηζηηθέο ηηκέο βξνρφπησζεο ησλ ηεζζάξσλ δνξπθνξηθψλ πξντφλησλ ζε δηάθνξεο ρσξηθέο
αλαιχζεηο (2.5o, 1o θαη 0.25o). Σα πξντφληα κε κηθξή ρσξηθή αλάιπζε (0.25o) κεηαηξάπεθαλ
ζε πιέγκα αλάιπζεο 1o θαη 2.5o. Σα δνξπθνξηθά πξντφληα πνπ αμηνινγήζεθαλ είλαη ην Global
Precipitation Climatology Project (GPCP), ην National Oceanographic and Atmospheric
Administration Climate Prediction Center (NOAA-CPC) merged analysis (CMAP) θαη ην
Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) multisatellite precipitation analysis algorithm
(3B42 θαη 3B43). Έγηλε επίζεο ζχγθξηζε ησλ δνξπθνξηθψλ απηψλ πξντφλησλ κε ην πιέγκα
δεδνκέλσλ ηνπ Global Precipitation Climatology Center (GPCC) ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο
θαηαγξαθέο ελφο πην αξαηνχ δηθηχνπ βξνρνκέηξσλ. Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηε
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αλάιπζε ηεο βξνρφπησζεο
ζηελ Διιάδα.

Λέμεηο θιεηδηά: βξνρφπησζε, δνξπθνξηθέο ηερληθέο

    VALIDATION OF SATELLITE RAINFALL PRODUCTS OVER GREECE

                    Haralambos Feidas

            University of the Aegean, Department of Geography

An evaluation of four different satellite rainfall products was performed using a dense station
network over Greece. Rain gauge data were first gridded and then compared with monthly
precipitation totals of the four satellite products at different spatial resolutions (2.5o, 1o and
0.25o). Products with low resolution (0.25o) were remapped to spatial resolutions of 1o and
2.5o. The evaluation was carried out for the products of the Global Precipitation Climatology
Project (GPCP), the National Oceanographic and Atmospheric Administration Climate
Prediction Center (NOAA-CPC) merged analysis (CMAP) and the Tropical Rainfall Measuring
Mission (TRMM) multisatellite precipitation analysis algorithm (3B42 and 3B43). Satellite
rainfall products were also compared with the gridded dataset of the Global Precipitation
Climatology Center (GPCC) which is based on the records of a coarser rain gauge network. The
evaluation results demonstrate the high potential of using these products in the climatic analysis
of precipitation in Greece.

Key words: precipitation, satellite techniques


               TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “RISKMED”

  Α. ΜΠΑΡΣΕΧΚΑ΢ (1) Β. ΚΟΣΡΧΝΖ (2) Κ. ΛΑΓΟΤΒΑΡΓΟ΢ (2) Υ.Η. ΛΧΛΖ΢ (1) Α.
          ΓΚΗΚΑ΢ (1) θαη Μ.Η. Σ΢ΗΡΟΓΗΑΝΝΖ (1)
     (1) ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΑ΢, ΣΜΖΜΑ ΦΤ΢ΗΚΖ΢, ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ
                 ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ
  (2) ΔΘΝΗΚΟ Α΢ΣΔΡΟ΢ΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ, ΗΝ΢ΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΔΤΝΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢

Παξνπζηάδεηαη ην Πξφγξακκα RISKMED ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηνπ INTERREG III/ARCHIMED.
΢θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα έγθαηξεο θαη έγθπξεο
πξνεηδνπνίεζεο ησλ αξρψλ θαη ηνπ θνηλνχ ζηελ πεξίπησζε πξφγλσζεο αθξαίσλ θαηξηθψλ
θαηλνκέλσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θάησ Ηηαιία, ηε ΒΓ Διιάδα, ηε
Μάιηα θαη ηελ Κχπξν. ΢ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ην ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ
αθνξά ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. Χο αθξαίεο θαηξηθέο θαηαζηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ηηκέο θάπνησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία,
άλεκνο, βξνρφπησζε), ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ, μεπεξλνχλ ζπγθεθξηκέλα θαηψθιηα ή/θαη
πξνβιέπεηαη θάπνην ζεκαληηθφ θαηλφκελν (θαηαηγίδα, ρηνλφπησζε). Γηα ηελ φζν ην δπλαηφ
αθξηβέζηεξε πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ, ην κεηεσξνινγηθφ κνληέιν ΜΜ5 αθνχ δψζεη
απνηειέζκαηα γηα ηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα, εθηειείηαη, ζε ηξίηε θάζε, γηα ηελ πεξηνρή ηεο
Ζπείξνπ ζε πιέγκα 2x2 km. ΢ε πεξίπησζε πξφγλσζεο θάπνηνπ αθξαίνπ θαηλνκέλνπ εληφο ηνπ
επφκελνπ 48ψξνπ, εηδνπνηνχληαη νη ρξήζηεο κέζσ ελφο εχιεπηνπ ζπζηήκαηνο γξαθηθψλ (RISK
MAP) ζην νπνίν ε Ήπεηξνο παξνπζηάδεηαη ρσξηζκέλε ζε 16 ππνπεξηνρέο. Δπίζεο, ζηε ζρεηηθή
ηζηνζειίδα (www.riskmed.net), παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ
κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηελ πεξηνρή, δίδεηαη ε πην πξφζθαηε εηθφλα ησλ λεθψζεσλ
φπσο θαίλεηαη απφ δνξπθφξν θαζψο επίζεο θαη ε θαηαλνκή ζην ρψξν θαη ην ρξφλν ησλ
ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ 24ψξνπ.

Λέμεηο θιεηδηά: RISKMED, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε, Ήπεηξνο

                THE ”RISKMED” PROJECT

A. BARTZOKAS (1) V. KOTRONI (2) K. LAGOUVARDOS (2) C.J. LOLIS (1) A. GKIKAS
            (1) and M.I. TSIROGIANNI (1)

     (1) LABORATORY OF METEOROLOGY, DEPARTMENT OF PHYSICS, U O I
    (2) NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS, INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL
                  RESEARCH

In this work, the RISKMED Project, financed by the EU and the Ministry of National Economy
of Greece, in the frame of INTERREG III/ARCHIMED is presented. The aim of the Project is
to create an early warning system for the local authorities and the public, in case of extreme
weather events, in the Eastern Mediterranean and specifically in S Italy, NW Greece, Malta and
Cyprus. In this work, the part of the Project referring to Epirus is presented. As extreme weather
events are characterized cases when the values of some meteorological parameters (temperature,
wind, precipitation), in the area of Epirus, exceed certain thresholds or/and a severe weather
phenomenon (thunderstorm, snowfall) is forecasted. For a more accurate weather forecast, the
meteorological model MM5, after it gives results for Europe and Greece, &#8220;runs&#8221;
for the area of Epirus in a 2x2 km grid. In case that an extreme weather event is forecasted
within the next 48 hours, the authorities are informed via an easy to understand graphic system
(RISK MAP) in which Epirus is presented divided in 16 sub-regions. Furthermore, in the web
page of the Project (www.riskmed.net), more information is given about the real values of some
meteorological parameters in the area, the latest satellite picture and the time and space
distribution of lightnings during the last 24 hours.

Key words: RISKMED, extreme weather events, early warning, Epirus
 ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧ΢ΔΧΝ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΢ΣΑ
    ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΗΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΣΟΤ ΒΡΧΜΗΟΤΥΟΤ ΜΔΘΤΛΗΟΤ

              Κνπξηίδεο K. (1) Καξαζαλάζεο ΢. (2)

              (1) Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, ΓΠΘ
                (2) Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

Έλα πξφηππν σθεαλνχ-αηκφζθαηξαο δχν θπςειίδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κειέηε ησλ
πηζαλψλ αιιαγψλ ζηελ αλαινγία κείγκαηνο ηνπ βξσκηνχρνπ κεζπιίνπ (CH3Br) ζηελ
αηκφζθαηξα ιφγσ ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Θεσξνχκε φηη ην θαηλφκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ νδεγεί ζε κία αχμεζε ζηε ζεξκνθξαζία ηεο ηξνπφζθαηξαο ηεο ηάμεσο ησλ 3Κ, ζε
αχμεζε ζηελ ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ησλ σθεαλψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1Κ, ζε αχμεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ησλ ξηδψλ πδξνμπιίνπ ηεο ηξνπφζθαηξαο ηεο ηάμεσο ηνπ 50% θαη ζηελ αχμεζε
ηεο δηαζηξσκάησζεο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ησλ σθεαλψλ. Ζ ηειεπηαία ζεσξνχκε φηη
νδεγεί ζε κηα κείσζε ηνπ βάζνπο ηνπ ζηξψκαηνο αλάκεημεο θαηά 50%. Σν παξαπάλσ ζελάξην
νδήγεζε ζε αλαινγία κείγκαηνο 20% πην θάησ απφ ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα. Αλ ε απμεκέλε
δηαζηξσκάησζε ζπλνδεχεηαη απφ κείσζε ηνπ σθεάληνπ ξπζκνχ παξαγσγήο ηνπ CH3Βr θαηά
50%, ηφηε ε αλαινγία κείγκαηνο κεηψλεηαη θαηά 60% (4 pptv). Αλ ε αηκνζθαηξηθή ηθαλφηεηα
νμείδσζεο παξακείλεη αλεπεξέαζηε, ηφηε νη αιιαγέο πνπ ππνινγίδεη ην πξφηππν είλαη ηεο
ηάμεσο ηνπ +15% (εάλ δελ ππάξρεη κείσζε ηνπ σθεάληνπ ξπζκνχ παξαγσγήο) έσο -43% (εάλ ν
σθεάληνο ξπζκφο παξαγσγήο ππνδηπιαζηαζηεί).
Ζ αλαινγία κείγκαηνο πνπ ππνινγίδεηαη επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ αιιαγέο ζηελ
πξσηνγελή παξαγσγηθφηεηα ησλ σθεαλψλ, απφ ηελ αθζνλία ησλ OH ξηδψλ θαη απφ ην βάζνο
ηνπ ζηξψκαηνο αλάκεημεο, ελψ αιιαγέο ζηελ ζεξκνθξαζία έρνπλ κηθξή επίδξαζε. Αθνχ νη
πξνβιεπφκελεο αιιαγέο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ζεκαληηθέο θαη ην CH3Br παίδεη πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θφξην ηεο ζηξαηφζθαηξαο κε αινγφλα, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε
ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγηθφηεηαο ησλ σθεαλψλ θαη ηνπ ξπζκνχ
ηεο σθεάληαο παξαγσγήο CH3Br, ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε απνηίκεζε ηεο κειινληηθήο
αλάθακςεο ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο.

Λέμεηο θιεηδηά: ΢ηνηβάδα ηνπ φδνληνο, Φαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, Βξσκηνχρν κεζχιην

  Α BOX MODEL STUDY OF THE POSSIBLE RESPONSE OF ATMOSPHERIC
      METHYL BROMIDE TO GREENHOUSE WARMING

               Kourtidis K. (1) Karathanassis S. (2)

            (1) Department of Environmental Engineering, DUTH
                (2) Prefecture of Central Macedonia

A two-box ocean-atmosphere model was used to study possible changes in the atmospheric
mixing ratio of methyl bromide (CH3Br) due to greenhouse warming. It was assumed that
greenhouse warming leads, relatively to present-day values, to an increase in tropospheric
temperature of 3O K, an increase in the temperature of the surface layer of the ocean of 1O K,
an increase in the abundance of the tropospheric hydroxyl radical concentrations by 50% and
increased stratification of the upper oceanic layers, the latter assumed to lead to a decrease in
mixed layer depth by 50%. The above scenario resulted in modelled atmospheric mixing ratios
20% down from its pre-industrial, base case values. If the increased stratification is
accompanied by a decrease of the oceanic production rate of CH3Br by 50%, atmospheric
mixing ratios go down by 60% (4 pptv). If the atmospheric oxidation capacity remains
unaffected, modelled changes were from +15% (no decrease in oceanic production rate) to -
43% (oceanic production rate halved). The modelled atmospheric mixing ratio was influenced
most by changes in oceanic productivity, the OH radical abundance and mixed layer depth
while changes in temperatures had a small effect. Since the predicted changes are for some
cases significant and methyl bromide contributes a major part in stratospheric bromine loading,
it appears important to understand the link between oceanic primary production and methyl
bromide oceanic production rate to be able to better assess future recovery of the ozone layer in
a warmer world.

Key words: Ozone layer, Greenhouse effect, methyl bromide


   ΔΠΑΛΖΘΔΤ΢Ζ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΢ΥΖΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ ΣΖ΢
  ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Ζ΢ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ΢
     ΘΔΡΗΝΖ΢ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2006-2007 ΢ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ

     Μαδαξάθεο Ν. (3) Κνηξψλε B. (2) Λαγνπβάξδνο K. (2) θαη Αξγπξίνπ A. (1)

            (1) Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Πάηξα
       (2) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο
    (3) Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Πάηξα - Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ,
                Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο

Ζ παξνχζα κειέηε είλαη αθηεξσκέλε ζηελ επαιήζεπζε δηαθφξσλ ζρεκάησλ
παξακεηξνπνίεζεο ηεο βξνρφπησζεο θαηαθφξπθεο αλάπηπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκήο
πεξηφδνπ ζε πεξηνρηθή θιίκαθα. Ζ επαιήζεπζε ησλ ζρεκάησλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ κε
πδξνζηαηηθνχ κνληέινπ πξφγλσζεο MM5. Σα ζρήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη νλνκαζηηθά
είλαη ηα εμήο, Kain - Fritch, Betts - Miller θαη Grell. Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ πξνζνκνίσζε
16 πεξηπηψζεσλ έληνλεο βξνρφπησζεο νη νπνίεο παξαηεξήζεθαλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεξκήο πεξηφδνπ ( Μάηνο - ΢επηέκβξηνο) ησλ εηψλ 2006 -2007. Γηα ηελ πξφγλσζε
ηεο βξνρφπησζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν MM5 ζε αλάιπζε 8 Km, ελψ γηα ηελ
επαιήζεπζε ησλ πξνγλσζηηθψλ πνζψλ βξνρφπησζεο, ζπλνπηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην δίθηπν
κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ θαη απφ ην δίθηπν
κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ επεηδή νη
ζεξηλέο βξνρνπηψζεηο ζπλήζσο είλαη θαηαθφξπθεο αλάπηπμεο θαη έληνλα ρσξνζεηεκέλεο έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεδνκέλα θαηαγξαθήο ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ απφ ην ζχζηεκα Zeus ηνπ
Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ.

Λέμεηο θιεηδηά: MM5, ζρήκαηα παξακεηξνπνίεζεο βξνρφπησζεο θαηαθφξπθεο αλάπηπμεο

  EVALUATION OF CONVECTIVE PRECIPITATION SCHEMES DURING THE
   WARM SEASON OF THE ΤEAR 2006 &#8211; 2007 OVER GREECE

      Mazarakis N. (3) Kotroni V. (2) Lagouvardos K. (2) and Argyriou A. (1)

         (1) University of Patras, Department of Physics, Patras, Greece.
     (2) National Observatory of Athens, Institute of Environmental Research, Greece.
  (3) University of Patras, Department of Physics, Patras, Greece - National Observatory of
            Athens, Institute of Environmental Research, Greece.

This study is devoted to the evaluation of the role of various convective parameterization
schemes on the quantitative precipitation forecasts during the warm season of the year at
regional scale. For this reason the non-hydrostatic model MM5 is used. Namely the schemes
proposed by Kain - Fritch, Betts - Miller and Grell are evaluated. The analysis is based on the
simulation of 16 cases of heavy precipitation that occurred over Greece during the warm season
(May - September) of 2006-2007. Precipitation forecasts provided by MM5 model at 8-Km grid
increment are verified against the observational data from the local rain gauges network.
Further, as warm season precipitation is often convective and localized a further verification of
the model performance is made using lightning observations provided by the Zeus Lightning
Network generated by the National Observatory of Athens.

Key words: MM5, convective precipitation, warm period, storms


  ΔΝΓΟ-ΔΣΖ΢ΗΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΢ΥΔΣΗΚΟΤ ΓΔΧ΢ΣΡΟΦΗΚΟΤ
 ΢ΣΡΟΒΗΛΗ΢ΜΟΤ ΢ΣΖ ΜΔ΢Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΣΡΟΠΟ΢ΦΑΗΡΑ ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΖΝ
          ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟΤ

     Υ.I. Λσιεο (1) Γ.Α. Μεηαμαο (1) Α Μπαξηδσθαο (1) θαη Μ.Κ. Ληαλνπ (2)

       (1) Δξγαζηήξην Μεηεωξνινγίαο, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ηωαλληλωλ
        (2) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ ,Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο

Μειεηάηαη ε ελδν-εηήζηα κεηαβιεηφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ γεσζηξνθηθνχ ζηξνβηιηζκνχ ζηε κέζε
θαη θαηψηεξε ηξνπφζθαηξα πάλσ απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Σα δεδνκέλα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη εκεξήζηεο ηηκέο: α) αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζηε κέζε ζηάζκε ηεο
επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο θαη β) γεσδπλακηθνχ χςνπο ζηε ζηάζκε πίεζεο ησλ 500hPa, ζε 189
ζεκεία πιέγκαηνο 2.5&ordm;x2.5&ordm;, γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη γηα ηελ
πεξίνδν 1948-2003. Τπνινγίδνληαη νη κέζεο πελζήκεξεο ηηκέο ηνπ ζρεηηθνχ γεσζηξνθηθνχ
ζηξνβηιηζκνχ γηα ηα 73 πελζήκεξα ηνπ έηνπο θαη γηα ηηο δχν ζηάζκεο. Δθαξκφδεηαη
Παξαγνληηθή Αλάιπζε ηχπνπ S ζηηο πελζήκεξεο ηηκέο ηνπ ζηξνβηιηζκνχ γηα θάζε κηα απφ ηηο
δχν ζηάζκεο. ΢χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα: α) ζηε ζηάζκε ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο, ε
ελδν-εηήζηα πνξεία ηνπ ζηξνβηιηζκνχ ζηηο δηάθνξεο ππν-πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ πεξηγξάθεηαη
απφ δχν θχξηνπο ηχπνπο νη νπνίνη νπζηαζηηθά είλαη ηέζζεξηο αθνχ θαη νη δχν παξνπζηάδνπλ
ηειεζχλδεζε ηχπνπ «ηξακπάιαο» θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ απιή θχκαλζε (αθξφηαηα:
Ηαλνπάξηνο-Ηνχιηνο) θαη δηπιή θχκαλζε (αθξφηαηα: Ηαλνπάξηνο-Ηνχιηνο θαη Απξίιηνο-
Οθηψβξηνο) αληίζηνηρα θαη β) ζηε ζηάζκε ησλ 500hPa, ε ελδν-εηήζηα πνξεία ηνπ ζηξνβηιηζκνχ
πεξηγξάθεηαη απφ 5 ηχπνπο, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε 5 γεσγξαθηθέο ππν-πεξηνρέο θαη
απνθαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο επνρηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θπθινθνξίαο ζηε κέζε ηξνπφζθαηξα
πάλσ απφ ηηο ππν-πεξηνρέο απηέο.

Λέμεηο θιεηδηά: ΢ρεηηθφο γεσζηξνθηθφο ζηξνβηιηζκφο, ελδνεηήζηα πνξεία, Μεζφγεηνο

 INTRA-ANNUAL VARIABILITY OF RELATIVE GEOSTROPHIC VORTICITY IN
THE MIDDLE AND THE LOWER TROPOSPHERE OVER THE MEDITERRANEAN
              REGION

       C.J. Lolis (1) D.A. Metaxas (1) A. Bartzokas (1) and M.K. Lianou (2)

          (1) Laboratory of Meteorology, Department of Physics, UOI
       (2) National Observatory ofAathens, Institute of Environmental Research

The intra-annual variability of relative geostrophic vorticity in the middle and the lower
troposphere over the Mediterranean region is studied. The data used consists of daily values of:
i) mean sea-level pressure and ii) 500hPa geopotential height, at 189 grid points, spaced by
2.5&ordm;, for the Mediterranean region and for the period 1948-2003. The mean five-day
values of relative geostrophic vorticity are calculated for the 73 five-day intervals of the year
and for both levels. S-Mode Factor Analysis is applied to the five-day values of vorticity for
each one of the two levels. According to the results: i) for sea-level, the intra-annual variation of
vorticity over the various sub-regions can be described by two main modes, which in practice
are four since they present a see-saw teleconnection. They are characterized by a simple
oscillation (extrema: January-July) and a double oscillation (extrema: January-July and April-
October) respectively, and ii) in 500hPa, the intra-annual variation of vorticity is described by
five types, that correspond to five geographical sub-regions and reveal specific seasonal
singularities of the middle tropospheric circulation over these sub-regions.

Key words: Relative geostrophic vorticity, intra-annual variability, Mediterranean


     ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΧΝ ΣΖ΢ ΘΑΛΑ΢΢ΗΑ΢ ΑΤΡΑ΢
          ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑ΢ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ WRF

               Παπαλαζηαζίνπ Γ.Κ. (1) Μειάο Γ. (2)

    (1) Δξγαζηήξην Γεωξγηθήο Μεραληθήο θαη Πεξηβάιινληνο, Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο θαη
   Γηαρείξηζεο Αγξννηθνζπζηεκάηωλ, Κέληξν Έξεπλαο Σερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο
    (2) Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Σνκέαο Δθαξκνγώλ Φπζηθήο θαη Φπζηθήο
        Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Φπζηθήο, ΢ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Α.Π.Θ.

Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο ηεο ζαιάζζηαο αχξαο πνπ αλαπηχζζεηαη πνιχ ζπρλά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο ζηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο, κηα πεξηνρή πνπ εκθαλίδεη
αξθεηά έληνλν ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ πεδίνπ ξνήο ηνπ αλέκνπ ζηελ
παξαπάλσ πεξηνρή ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν Weather Research and Forecast (WRF). Σν
κνληέιν εθαξκφζηεθε γηα ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2004, πνπ ήηαλ κηα ηππηθή εκέξα κε ζαιάζζηα αχξα
θαη έδεημε φηη ζηελ πεξηνρή εθδειψλνληαη δχν ζπζηήκαηα ζαιάζζηαο αχξαο, ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ ζπδεηνχληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμάγνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπο, γηα ηε δηάξθεηά ηνπο, γηα ην πξνθίι ηνπ αλέκνπ θνληά ζην έδαθνο
πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ έθηαζε ηεο δηείζδπζή ηνπο
πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο μεξάο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ, φπσο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ πξνζδηνξίδνληαη είλαη ζε θαιή ζπκθσλία κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμάγνληαη απφ απηά, ηα νπνία ζπιιέγνληαη ζηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ
πνπ ιεηηνπξγεί ζην Βφιν.

Λέμεηο θιεηδηά: Θαιάζζηα αχξα, πεδίν ξνήο αλέκνπ, WRF, Διιάδα

INVESTIGATING SEA BREEZE CHARACTERISTICS BY APPLYING WRF MODEL

                Papanastasiou D.K. (1) Melas D. (2)

   (1) Laboratory of Agricultural Engineering and Environment, Institute of Technology and
   Management of Agricultural Ecosystems, Centre for Research and Technology &#8211;
                       Thessaly
  (2) Laboratory of Atmospheric Physics, Department of Applied and Environmental Physics,
      School of Physics, Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

This paper aims at investigating the major features of the sea breeze circulation system that is
developing very frequently during the warm period of the year at the east coast of Central
Greece, where topography is fairly complex. The wind field in the area is produced by applying
the Weather Research and Forecast (WRF) model. A full diurnal cycle has been simulated for
the typical sea breeze day of July the 1st, 2004. Results reveal that two sea breeze systems are
developing in the area. Their major characteristics, including onset and cessation time, duration,
surface wind pattern before, during and after their development and inland penetration are
identified and discussed. Model predictions, as well as the extracted sea breeze&#8217;s
features show a good agreement compared to observations taken at a near-surface
meteorological station that is operating in the city of Volos.

Key words: Sea breeze, wind field, WRF, Greece
ΦΤ΢ΗΚΖ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢Α ΢ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΣΧΝ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΧΝ ΢ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ ΢ΣΖΝ
       ΔΤΡΧΠΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧ΢Ζ ΣΖ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢

 Μαξία Καλαθίδνπ (1) Νίθνο Μηραιφπνπινο (1) Νίθνο Καιηβίηεο (1) Κψζηαο Σζηγαξίδεο (2)
      Γηψξγνο Κνπβαξάθεο (1) θαη Evangelos Gerasopoulos et al. (3)

    (1) Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθώλ Φπζηθώλ Γηεξγαζηώλ, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην
                      Κξήηεο, Διιάδα
      (2) LSCE, CNRS/CEA, Orme des Merisiers, F-91191 Gif-sur-Yvette, France
   (3) Ηλζηηηνύην Πεξηβαιινληηθώλ Δξεπλώλ θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, Δζληθό Αζηεξνζθνπείν
           Αζελώλ, Η. Μεηαμά & Β. Παύινπ, Λ. Πεληέιεο, Αζήλα, Διιάδα
     (4) Institute for Environmental Physics, University of Bremen, Bremen, Germany

Σα αησξνχκελα ζσκαηίδηα (PM) ζηελ αηκφζθαηξα επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο,
ηελ νξαηφηεηα, ηελ πγεία, ην θιίκα, θαη ηελ νμεηδσηηθή ηθαλφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο. Απηέο νη
επηδξάζεηο ειέγρνληαη απφ ηε ρεκηθή ζχζηαζε, ηε θαηαλνκή κε ην κέγεζνο θαη ηηο νπηηθέο
ηδηφηεηεο ησλ ζσκαηηδίσλ. Έλα ηκήκα ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ έρεη θπζηθή πξνέιεπζε
θαη δελ κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνλ άλζξσπν. Δίλαη επνκέλσο κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο λα έρνπλ πξνζδηνξηζζεί μεθάζαξα ε ζπκκεηνρή
ησλ θπζηθψλ πεγψλ ζηα επίπεδα ησλ PM ζηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα θαζψο θαη
ζηα δηάθνξα ηκήκαηά ηνπο (PM10, PM2.5 and PM1). Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηάεη ηηο θπζηθέο
ζπληζηψζεο ησλ PM θαη ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε ζηελ Δπξψπε. Δθηηκά ηελ ζεκαζία ηεο
θπζηθήο ζπληζηψζαο γηα ην θιίκα ζε ζρέζε κε ηελ αλζξσπνγελή ζπκκεηνρή, ζήκεξα θαη ζην
κέιινλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ κειέηε ζηεξίδεηαη ζε δηάθνξεο
δεκνζηεπκέλεο κεηξήζεηο ζηελ Μεζφγεην θαη ηα απνηειέζκαηα ελφο 3-δηάζηαηνπ κνληέινπ
κεηαθνξάο θαη ρεκείαο.

Λέμεηο θιεηδηά: Αησξνχκελα ζσκαηίδηα, θπζηθή ζπληζηψζα, θιηκαηηθή επίδξαζε, Δπξψπε,
Διιάδα

NATURAL CONTRIBUTIONS TO PARTICULATE MATER LEVELS OVER EUROPE
        :THE EXPERIENCE FROM GREECE

Maria Kanakidou (1) Nikos Mihalopoulos (1) Nikos Kalivitis (1) Kostas Tsigaridis (2) Giorgos
         Kouvarakis (1) and Evangelos Gerasopoulos et al. (3)

     (1) Environmental Chemical Processes Laboratory, Department of Chemistry,
                University of Crete, Heraklion, Greece
      (2) LSCE, CNRS/CEA, Orme des Merisiers, F-91191 Gif-sur-Yvette, France
     (3) Institute for Environmental Research and Sustainable Development, National
       Observatory of Athens, I. Metaxa & V. Pavlou, P. Penteli, Athens, Greece
     (4) Institute for Environmental Physics, University of Bremen, Bremen, Germany

The occurrence of particulate matter (PM) in the atmosphere is affecting air quality, visibility,
public health, climate, and the oxidative capacity of the atmosphere. These impacts are driven
by the chemical composition, size distribution and optical properties of the particles. A fraction
of the atmospheric loading in particulate matter has natural origin and can not be therefore
controlled by humans during environmental protection actions.
It is therefore of great importance for designing sustainable development strategy to have a clear
view of the importance of the natural sources to the PM levels over Europe and particularly over
Greece as well as to its different fractions (PM10, PM2.5 and PM1). The present work
investigates the natural components of PM and its chemical composition over Europe. It
evaluates the climatic importance of the natural components in comparison with the
anthropogenic ones and potential estimates for future changes. Emphasis is given on the
Mediterranean area. For this purpose the study is supported by observations at various locations
around Mediterranean from which published data are available and by 3-d global chemistry
transport modelling results.

Key words: aerosol, PM, natural component, climate impact, Europe, Greece


   ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ΢ ΣΟΤ ΑΔΡΑ ΜΔ ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΢Δ
      ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΛΗΜΑΚΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΔΚΑΔΣΗΑ 1991-2000

        Δ. Καηξάγθνπ (1) Π. Εάλεο (2) Η. Σεγνχιηαο (2) θαη Γ. Μειάο (1)

        (1) Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Σκήκα Φπζηθήο, Α. Π. Θ.
        (2) Σνκεαο Μεηεωξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα Γεωινγίαο, Α. Π. Θ.

΢ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα απφ ηελ κειέηε πνηφηεηαο αέξα γηα ηελ
πεξηνρή ηεο Δπξψπεο ζηε δεθαεηία 1991-2000. Σα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
παξνχζα κειέηε είλαη ην θιηκαηηθφ κνληέιν κέζεο θιίκαθαο RegCM θαη ην ρεκηθφ κνληέιν
κέζεο θιίκαθαο CAMx. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ησλ εθπνκπψλ απνηειείηαη απφ αλζξσπνγελείο
εθπνκπέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ΔΜΔP θαη απφ βηνγελείο εθπνκπέο πνπ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε
ηα ζηνηρεία ηνπ RegCM. Ζ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαιχπηεη ηελ Δπξψπε κε έλα πιέγκα 50 ρικ
x 50 ρικ. Οη ζπγθεληξψζεηο ξχπσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζπγθξίλνληαη κε κεηξήζεηο απφ ην
δίθηπν κεηξήζεσλ ηνπ EMEP. Ζ ζπδήηεζε επεθηείλεηαη ζηηο ρσξηθέο θαη ρξνληθέο
δηαθπκάλζεηο ησλ ξχπσλ φπσο ππνινγίδνληαη απφ ην κνληέιν θαη ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ
κνληέινπ κε βάζε επξέσο απνδεθηέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Πνηφηεηα ηνπ αέξα, αηκνζθαηξηθά κνληέια, αμηνιφγεζε κνληέισλ

        REGIONAL AIR QUALITY MODELING OVER EUROPE
            DURING THE DECADE 1991-2000

        Δ. Κatragkou (1) P. Zanis (2) I. Tegoulias (2) and D. Melas (1)

         (1) Laboratory of Atmospheric Physics, School of Physics, AUTH
         (2) Dept. of Meteorology-Climatology, School of Geology, AUTH

In this work we present results from our air quality study over Europe for the decade 1991-
2000. Our modeling system consists of the off-line coupled regional climate model RegCM and
the regional chemistry transport model CAMx. The emission inventory includes anthropogenic
emissions taken from the EMEP database and on-line calculated biogenic emissions. Our
modeling domain covers Europe in a resolution of 50 km x 50 km. Time-series of various
gaseous species are extracted from our chemical model and compared with measurements from
the EMEP database. Spatial and temporal features of the modeled species are discussed and the
overall performance of the model is assessed according to widely used metrics and statistical
skill scores.

Key words: Air quality, modeling, model validationΣΑΞΗΝΟΜΖ΢Ζ ΢ΤΝΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΢ΣΖΝ Η΢ΟΒΑΡΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΧΝ
        500ΖΡΑ ΢ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΥΧΡΟ

                 Σχκβηνο Φ. θαη Μηραειίδεο ΢.

                 Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία Κύπξνπ

΢θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ζπλνπηηθψλ πξφηππσλ (patterns) πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ γεσδπλακηθψλ πςψλ ζηελ ηζνβαξηθή επηθάλεηα ησλ
500hPa. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ NCAR
θαη απνηεινχληαη απφ ηα πεδία γεσδπλακηθψλ πςψλ (ζε γεσδπλακηθά κέηξα) ζηηο 1200UTC
γηα θάζε κέξα γηα ηα έηε 1980 κέρξη θαη 2006 θαη γηα κηα πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ηηο
γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 80 κνίξεο Βφξεην, 35 κνίξεο Γπηηθφ (πάλσ αξηζηεξά) θαη 20 κνίξεο
Βφξεην, 55 κνίξεο Αλαηνιηθφ (θάησ δεμηά). Σα ζεκεία ηνπ πιέγκαηνο απέρνπλ 2.5 x 2.5 κνίξεο
(24x36=864 ζεκεία). Γηα ηελ ηαμηλφκεζε πινπνηήζεθε έλα λεπξσληθφ δίθηπν ηχπνπ Kohonen
(self-organizing map -SOM). Σν SOM είλαη έλα λεπξσληθφ δίθηπν πνπ εθπαηδεχεηαη ρσξίο
επηηήξεζε (unsupervised) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα ππνβηβάζεη κηα πνιπδηάζηαηε
αλαπαξάζηαζε (ζπλνπηηθφ πξφηππν), ζε κία ιηγφηεξν πνιχπινθε (ηάμε), δηαηεξψληαο φκσο ηα
ηνπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ είζνδνο ηνπ δηθηχνπ είλαη ηα 864
ζεκεία γηα θάζε κέξα θαη ε έμνδνο είλαη ε ηάμε ζηελ νπνία αλήθεη ε ζπγθεθξηκέλε κέξα. Σν
λεπξσληθφ δίθηπν εθπαηδεχηεθε γηα 16 θαη 24 ηάμεηο.

Λέμεηο θιεηδηά: ΢πλνπηηθά πξφηππα, Σερλεηά λεπξσληθά δίθηπα, Kohonen, SOM

   CLASSIFICATION OF SYNOPTIC PATTERNS AT THE 500HPA ISOBARIC
            SURFACE OVER EUROPE

                 Tymvios F. and Michaelides S.

                 Meteorological Service of Cyprus

The aim of this research is the classification of the synoptic patterns that are determined by the
spatial distribution of the geodynamic heights at the 500hPa isobaric surface. The data that have
been used are the geodynamic height fields (in geopotential meters) retrieved from the NCAR
data base. The data used refer to 1200UTC of every day in the period from 1980 to 2006 and
over an area defined by the geographical coordinates 80 degrees North, 35 degrees West (upper
left) and 20 degress North, 55 degrees East (lower right). The grid has a 2.5 x 2.5 degrees
spacing (24x36=864 points). To classify the synoptic patterns, a Kohonen network was
implemented. The self-organizing map (SOM) is a subtype of Artificial Neural Networks. It is
trained using unsupervised learning to produce a low dimensional representation of the training
samples, while preserving the topological properties of the input space. This makes SOM
reasonable for low-dimensional visualization of high-dimensional data (multidimensional
scaling).The inputs to the network are the 864 points of each day and the output is the cluster
the day belongs to. The network was trained for 16 and 24 clusters.

Key words: Synoptic patterns, Artificial Neural Networks, Kohonen, SOM

  ΑΠΟΣΗΜΖ΢Ζ ΣΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΛΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ΢ PRECIS AND
     REGCM3 ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟ΢ΦΑΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

      Υαηδεληθνιάνπ Π. (2) Εάλεο Π. (3) Γνπβήο Κ. (4) θαη Εεξεθφο Υ. (1)

   (1) Δξγαζηήξην Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Γεωινγίαο θαη
        Γεωπεξηβάιινληνο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
           (2) Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο Φξέδεξηθ, Λεπθωζία, Κύπξνο
        (3) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Α.Π.Θ. Θεζζαινλίθε
    (4) Κέληξν Δξεύλεο Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Αθαδεκία Αζελώλ
                 (5) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ


Σα θιηκαηηθά κνληέιια πεξηνρήο PRECIS θαη RegCM3 εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πεξίνδν 1961-
1990 κε ρξήζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ECMWF ERA-40. Ζ δπλακηθή ππνθιηκάθσζε
έιαβε ρψξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε έκθαζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
Ζ νξηδφληηα αλάιπζε είλαη 25 x 25 ρικ γηα ην PRECIS θαη 50 x 50 ρικ γηα ην RegCM3. Δδψ
παξνπζηάδεηαη ε απνηίκεζε απηψλ ησλ πνιπεηψλ πξνζνκνηψζεσλ θαη ζπγθξίλνληαη ε
θιηκαηνινγία, ε απφ έηνο ζε έηνο κεηαβιεηφηεηα θαζψο θαη ε ηάζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο
βξνρφπησζεο κε κεηξήζεηο απφ επίγεηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ζηελ Διιάδα. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν εθηηκάηαη ε ηθαλφηεηα ησλ δχν κνληέιισλ λα πξνζνκνηψζνπλ ην πξφζθαην θιίκα
ηεο Διιάδαο.

Λέμεηο θιεηδηά: θιηκαηηθά κνληέιια πεξηνρήο, ζεξκνθξαζία, βξνρφπησζε, Διιάδα

 VALIDATION OF THE PRECIS AND REGCM3 REGIONAL CLIMATE MODELS
        FOR THE RECENT PAST OVER GREECE

       Hadjinicolaou P. (2) Zanis P. (3) Douvis K. (4) and Zerefos C. (1)

   (1) Laboratory of Climatology and Atmospheric Environment, Dept. of Geology and Geo-
       environment, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
            (2) Frederick Institute of Technology, Nicosia, Cyprus
  (3) Research Centre for Atmospheric Physics and Climatology, Academy of Athens, Greece
              (4) National Observatory of Athens, Greece

The PRECIS and RegCM3 regional climate models are run for 30 years for the period 1961-
1990 forced by the ECMWF ERA-40 analyses. The dynamical downscaling is applied over the
region of South-East Europe with emphasis in the area of Greece. The horizontal resolution of
PRECIS is 25 x 25 km and RegCM3Άs is 50 x 50 km. Here we present a validation of these
multi-year simulations and compare the two modelsΆ decadal climatology and inter-annual
variability and trends of temperature and precipitation against observations from ground
meteorological stations in Greece. Thus we assess the ability of the two regional modeling
systems to simulate the climate of recent past over Greece.

Key words: regional climate modeling, temperature, precipitation, Greece
     ΔΞΔΣΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΓΤΝΑΜΗΚΖ΢ ΣΧΝ ΣΖΛΔ΢Τ΢ΥΔΣΗ΢ΔΧΝ ΜΔ΢Χ
     Η΢ΔΝΣΡΟΠΗΚΖ΢ ΑΝΑΛΤ΢Ζ΢ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΢ΣΡΟΒΗΛΗ΢ΜΟΤ

     Athanasiadis Panos (1) Ambaum Maarten H.P. (2) and Wallace John M. (1)

     (1) Department of Atmospheric Sciences, University of Washington, Seattle, WA.
        (2) Department of Meteorology, University of Reading, Reading, U.K.

Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ησλ ζπζηεκάησλ ηειεζπζρέηηζεο, φπσο ε δηαθχκαλζε
ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ (ΝΑΟ) ζεσξείηαη βαζηθή γηα ηελ αλάπηπμε καθξφρξνλεο πξφγλσζεο
θαηξνχ (ζην βαζκφ πνπ απηή είλαη δπλαηή) θαη ηελ θαηά ηφπνπο αθξηβέζηεξε πξφγλσζε ησλ
επεξρφκελσλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Παξνπζηάδνπκε κηα λέα ζεψξεζε ησλ γλψξηκσλ
ζπζηεκάησλ ηειεζπζρέηηζεο ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε κε ηελ ρξήζε ηζεληξνπηθήο
αλάιπζεο δπλακηθνχ ζηξνβηιηζκνχ φπνπ νη δηαθπκάλζεηο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο θιίκαθεο
κειεηνχληαη κε ηελ ρξήζε κεζφδσλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη νξζνγψλησλ εκπεηξηθψλ
ζπλαξηήζεσλ θαη βξίζθεηαη φηη ηα ζπλνπηηθά ζπζηήκαηα δελ έρνπλ γξακκηθή ζπλεηζθνξά ζηα
πξναλαθεξφκελεο ηειεζπζρεηίζεηο. Οη ηειεπηαίεο πθίζηαληαη κφλνλ γηα κεηαβνιέο ρακειήο
ζπρλφηεηαο (Σ>20 εκέξεο). Καηά ζπλέπεηα ν ξφινο ησλ ζπλνπηηθψλ κεηαβνιψλ ζηηο ελ ιφγσ
ηειεζπζρεηίζεηο αλαδεηείηαη ζε κε-γξακκηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο ζρεηηθέο δηαθπκάλζεηο
ρακειήο ζπρλφηεηαο. Γηα ηνχην εθαξκφδεηαη ηζεληξνπηθή αλάιπζε ηνπ ηζνδπγίνπ δπλακηθνχ
ζηξνβηιηζκνχ θαη βξίζθεηαη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ηάζεο ησλ ζρεηηθά βξαδέσλ
δηαθπκάλζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ φξνπ κεηαθνξάο ππνδεηθλχνληαο έηζη ηελ δπλακηθή
θπκάησλ ηχπνπ Rossby. ΢πλάκα, ν ξφινο ησλ ζπλνπηηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ δηακφξθσζε απηήο
ηεο ηάζεο βξίζθεηαη εμ ίζνπ ζεκαληηθφο θαηά ηελ δηάξθεηα παξαηεηακέλσλ αλσκαιηψλ ΝΑΟ(-
). Γείρλεηαη φηη ην ηειεπηαίν απνηέιεζκα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε πξφζθαηεο κειέηεο πνπ
ζεσξνχλ ηελ δηαθχκαλζε ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθδήισζε
εκπνδηζκνχ ζηελ ζρεηηθή πεξηνρή.

Λέμεηο θιεηδηά: Σειεζπζρεηίζεηο, ζπλνπηηθέο, βξαδείεο, δηαθπκάλζεηο, αιιειεπίδξαζε.

             A PV-θ view of extratropical teleconnections

     Athanasiadis Panos (1) Ambaum Maarten H.P. (2) and Wallace John M. (1)

     (1) Department of Atmospheric Sciences, University of Washington, Seattle, WA.
        (2) Department of Meteorology, University of Reading, Reading, U.K.

Deepening our understanding of the dynamics of climate variability patterns such as the North
Atlantic Oscillation (NAO) is a prerequisite for the improvement of a seasonal forecasting
potential and the downscaling of climate changes. A new view on extratropical teleconnections
is presented using analysis of Ertel potential vorticity (PV) on isentropic surfaces. Variability in
different frequency bands is studied employing correlation and Empirical Orthogonal Functions
approaches. It is found that synoptic eddies have no linear contribution to teleconnectivity,
which occurs exclusively in low frequencies (T>20 days). Consequently the role of synoptic
eddies in driving extratropical teleconnections is sought in non-linear interactions with the
associated low-frequency anomalies. For that, the isentropic PV budget is examined to assess
the importance of various forcings for driving the evolution of these anomalies. A balance
between the low-frequency PV tendency and the low-frequency advection is found for the
relatively shorter periods pointing to Rossby wave dynamics. On the other hand the role of
synoptic eddy forcing is found equally important to advection during persistent negative NAO
anomalies. This last result appears consistent with recent studies viewing the NAO variability
inextricably linked to the occurrence of blocking episodes in the North Atlantic sector.
Key words: Teleconnections, low-frequency, variability, eddy, forcing.


   ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΟΤ
  ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΟ΢ ΠΡΟΒΛΔΦΖ΢ ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΗΚΖ΢ ΠΟΗΟΣΖΣΑ΢ ΢ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ
           ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΔΛΛΑΓΑ

   Εψξαο ΢. (1) Δπαγγειφπνπινο Β. (1) Ππζαξνχιεο Η. (2) θαη Σξηαληαθχιινπ Α.Γ. (1)

       (1) Δξγαζηήξην Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο θαη Πεξηβαιινληηθήο Φπζηθήο,
                   ΣΔΗ Γπη. Μαθεδνλίαο
            (2) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο - Κιηκαηνινγίαο, Α.Π.Θ.

΢χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ιεηηνπξγεί ζηελ
πεξηνρή ηεο Κνδάλεο-Πηνιεκατδαο απφ ην 2002. Πξφζθαηα έρεη βειηησζεί δηαζέηνληαο ηελ
πξφβιεςε αηκνζθαηξηθήο πνηφηεηαο ηεο επφκελεο κέξαο ζην δηαδίθηπν θαη ζε θηλεηφ
ηειέθσλν. Γεληθά, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο πξφβιεςεο
παξνπζηάδεη ηερληθέο ηδηαηηεξφηεηεο, εηδηθά ζε έληνλν αλάγιπθν, φπσο ε πεξηνρή κειέηεο. Σν
πξνγλσζηηθφ πδξνζηαηηθφ κνληέιν The Air Pollution Model (TAPM) έρεη βειηηζηνπνηεζεί θαη
αμηνινγεζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ζ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε
δνθηκαζηηθά αξρέο ηνπ 2007 θαη αμηνινγείηαη ππνινγίδνληαο ηνλ θαηξφ ηεο επφκελεο κέξαο, ηηο
σξηαίεο ζπγθεληξψζεηο αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ κε δηάκεηξν <10κm θαη ην δείθηε ξχπαλζεο
(Air Pollution Index API). ΢ηε παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ν
ζπγρξνληζκφο ηνπ ΣΑΡΜ κε ην SKIRON ζπζηήκαηνο πξφβιεςεο, θαζψο θαη ζχγθξηζε κε
πεηξακαηηθά δεδνκέλα.

Λέμεηο θιεηδηά: αηκνζθαηξηθή πνηφηεηα, πξφβιεςε, κεζνθιίκαθα, επηρεηξεζηαθφ

 THE DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN OPERATIONAL AIR QUALITY
     FORECASTING SYSTEM IN WEST MACEDONIA, GREECE

    Zoras S. (1) Evagelopoulos V. (1) Pytharoulis I. (2) and Triantafyllou A.G. (1)

        (1) Laboratory of Atmospheric Pollution and Environmental Physics,
           Technological and Education Institute of West Macedonia
           (2) Department of Meteorology and Climatology, AUTH

An environmental data acquisition and dissemination system operates in the area of Kozani-
Ptolemais basin in Northwestern Greece since 2002 (http://www.airlab.edu.gr). This has been
improved, recently, by extending its ability to provide the public with the next day air quality
forecast via the internet and on cell phones. Generally, the development and deployment of a
real-time numerical air quality prediction system is technically challenging while even more in
complex terrain like the area under consideration. The Air Pollution Model (TAPM)
(http://www.csiro.au/tapm) is a hydrostatic prognostic mesoscale model. It has been calibrated
for the area in recent studies and used in assessing a variety of cases. TAPM has started
operating beginning of 2007 giving in a real-time operational mode next day weather forecast,
PM10 daily average concentration and Air Pollution Indexes (API). It is here presented and
validated against experimental data the link up between TAPM and SKIRON modelling system
(http://forecast.uoa.gr).

Key words: air quality, forecast, prognostic, mesoscale, operational
 ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢ΔΗ΢ Α΢10 ΚΑΗ Α΢2.5 ΢Δ Α΢ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΖ Α΢ΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ
       ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ ΚΟΕΑΝΖ΢ - ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ΢

         Δπαγγειφπνπινο Β. (1) Γηακαληφπνπινο Υ. (1) Εψξαο ΢. (1)
           Σξηαληαθχιινπ Α.Γ. (1) θαη Καζζσκέλνο Π. (2)

     (1) Δξγαζηήξην Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο θαη Πεξηβαιινληηθήο Φπζηθήο, Σκήκα
         Γεωηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο, ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
             (2) Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ

Σα αησξνχκελα ζσκαηίδηα (Α΢) απνηεινχλ ζήκεξα κία απφ ηηο βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο
παξακέηξνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα ζε κηα πεξηνρή. Ζ ζπγθέληξσζή ηνπο
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε πεξηνρέο κε αλνηρηά νξπρεία θαη ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο
ειεθηξνπαξαγσγήο.
΢ηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ άμνλα Ακπληαίνπ Πηνιεκαΐδαο
Κνδάλεο είλαη ζπγθεληξσκέλν, απφ ηα κέρξη ηψξα γλσζηά, ην κεγαιχηεξν ιηγληηηθφ θνίηαζκα
ηεο ρψξαο καο, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη ην 57% ησλ αλαγθψλ ηεο Διιάδαο
ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν πξφβιεκα ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζηελ πεξηνρή εζηηάδεηαη
θχξηα ζηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ Α΢.
΢ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη κεηξήζεηο ζπγθεληξψζεσλ Α΢10 θαη Α΢2.5 πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ην Δξγαζηήξην Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο θαη Πεξηβαιινληηθήο Φπζηθήο ηνπ
ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηελ πεξηνρή. Δηδηθφηεξα,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζε θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο ηεο Κνδάλεο θαη ζε νηθηζκφ, πνπ
βξίζθεηαη θνληά ζε νξπρεία θαη ΑΖ΢, κέζα ζην ιεθαλνπέδην. Απφ ηελ αλάιπζε θαη ζπζρέηηζε
ησλ κεηξήζεσλ Α΢10 θαη Α΢2.5 επηρεηξείηαη λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζηελ πεξηνρή.


Λέμεηο θιεηδηά: Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, Α΢10, Α΢2.5, ιηγληηηθνί ζηαζκνί.

   URBAN AND RURAL PM10 - PM2.5 CONCENTRATIONS IN THE AREA OF
           KOZANI-PTOLEMAIS BASIN

         Evagelopoulos V. (1) Diamantopoulos C. (1) Zoras S. (1)
           Triantafyllou A.G. (1) and Kassomenos P. (2)

    (1) Laboratory of Atmospheric pollution and Environmental Physics, Technological
            Education Institute of West Macedonia Kila, Greece
            (2) Department of Physics, Univercity of Ioannina

Monitoring of suspended particulate matter (PM) concentrations is the most important factor for
the assessment of air quality in areas impacted by opencast mining activities and power stations.
It is here presented experimental measurements of PM10 and PM2.5 concentrations carried out
by the Laboratory of Atmospheric pollution and Environmental Physics, TEI of West
Macedonia, in Northwestern Greece where the most of the total Greek power is produced by
lignite fired power plants. PM was monitored at an urban (Kozani city) and a rural location in
proximity to the lignite mining activities. An attempt is made in this study, via statistical
analysis, to conclude important aspects affecting the atmospheric quality individual
characteristics of the area.

Key words: Air Pollution, PM10, PM2.5, power stations
ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΚΑΗ ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Ζ΢ ΜΔΘΟΓΟΤ
  ΤΠΟΒΗΒΑ΢ΜΟΤ ΚΛΗΜΑΚΑ΢ ΢Δ ΢ΤΓΚΡΗ΢Ζ ΜΔ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΔ΢
      ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ ΢ΣΖ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΥΔΡ΢ΟΝΖ΢Ο

     Κσζηνπνχινπ Δ. (1) Γηαλλαθφπνπινο Υ. (1) Holt T. (2) θαη Le Sager P. (3)

        (1) Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, Δ.Α.Α.
        (2) Climatic Research Unit, University of East Anglia, Norwich, UK.
     (3) Harvard School of Engineering and Applied Sciences, Cambridge, MA, USA

Μεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πςειήο αλάιπζεο είλαη απαξαίηεηα ηδηαίηεξα ζε κειέηεο θιηκαηηθψλ
αιιαγψλ. Γηάθνξεο κέζνδνη παξεκβνιήο έρνπλ αλαπηπρζεί κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία βάζεσλ
δεδνκέλσλ πςειήο επθξίλεηαο. Ζ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ είλαη ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθή φηαλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ζε νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ νη κεηεσξνινγηθέο
θαηαγξαθέο είλαη αλεπαξθείο, ελψ νη παξάκεηξνη δχλαηαη λα κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά αθφκε
θαη ζε κηθξέο θιίκαθεο. ΢ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο κε γξακκηθήο
παξεκβνιήο «Thin Plate Spline»; κε ζθνπφ ηνλ ππνβηβαζκφ θιίκαθαο ηηκψλ ζεξκνθξαζίαο θαη
βξνρφπησζεο, απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ERA-40 reanalysis κε αλάιπζε 1-κνίξαο (πνπ
αληηζηνηρεί ζε 100 ρκ) ζε πιέγκα πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο ηνπ 1-ρηιηνκέηξνπ. Ζ επίδνζε ηεο
κεζνδνινγίαο εθηηκήζεθε βάζεη ζπγθξίζεσλ κε παξαηεξήζεηο ζηαζκψλ ηεο Βαιθαληθήο
ρεξζνλήζνπ. Καζψο ε ηνπνγξαθία επεξεάδεη έληνλα ηηο θιηκαηηθέο κεηαβιεηέο, ην πςφκεηξν
θάζε ζέζεο ζπκπεξηιήθζεθε ζηε κεζνδνινγία καδί κε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο.
Γηάθνξεο εθδνρέο ηεο κεζφδνπ εθαξκφζηεθαλ (κε/ρσξίο νξνγξαθία, πςφκεηξα
πξαγκαηηθά/κνληέινπ) γηα δηάθνξα ςεθηδνπιέγκαηα γχξσ απφ ηηο κειεηνχκελεο ζέζεηο.
Παξαηεξήζεθε φηη ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ νξνγξαθία ηα απνηειέζκαηα βειηηψλνληαη
πεξηζζφηεξν ζε πεξηνρέο κεγάινπ πςνκέηξνπ. Γεληθφηεξα ε κέζνδνο απέδσζε θαιχηεξα γηα ηε
ζεξκνθξαζία παξά γηα ηε βξνρφπησζε, θαιχηεξα γηα ηε κέζε παξά γηα ηε κέγηζηε θαη ηελ
ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θαη θαιχηεξα γηα ην ρεηκψλα παξά γηα ην θαινθαίξη.

Λέμεηο θιεηδηά: Τπνβηβαζκφο θιίκαθαο, Thin Plate Spline, Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο

   EVALUATION OF DOWNSCALED TEMPERATURE AND PRECIPITATION
   AGAINST OBSERVATIONAL DATA OVER THE BALKAN PENINSULA

     Kostopoulou E. (1) Giannakopoulos C. (1) Holt T. (2) and Le Sager P. (3)

      (1) Institute for Environmental Research and Sustainable Development, N.O.A.
         (2) Climatic Research Unit, University of East Anglia, Norwich, UK
     (3) Harvard School of Engineering and Applied Sciences, Cambridge, MA, USA

Meteorological estimates of high spatial resolution are becoming essential in climate change
studies. The choice of the appropriate interpolation technique is a critical point especially when
applied to mountainous regions where meteorological records are sparse and variables may vary
at small spatial-scales. In this study, Thin Plate Spline (TPS) interpolation has been used to
downscale temperature and precipitation from the ERA-40 reanalysis initially from 1-degree
resolution (approx. 100-km) down to a high spatial resolution of 1-km grid. The performance of
the scheme has been assessed against observational data from stations of the Balkan Peninsula.
As topography strongly influences climatic variables, the altitude for each site is incorporated in
the downscaling procedure along with its geographical coordinates. Several downscaling runs
were undertaken (with/without elevation, using model/real altitudes) for various rasters covering
the studied sites. The results indicate that including the elevation factor improves the
downscaling, with the biggest improvements being in the high altitude sites. The method
performance was generally better for temperature than precipitation, better for mean
temperature than max/min temperatures and better in winter than in summer.

Key words: Downscaling, Thin Plate Spline, Balkan Peninsula
    ΓΡΑΜΜΖ ΚΑΣΑΗΓΗΓΧΝ ΑΝΑΒΔΗ ΚΑΣΑ΢ΣΡΟΦΗΚΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΢ΣΖΝ
           ΚΑ΢΢ΑΝΓΡΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ΢

          Βιάρνπ M. (1) Μπξίθαο Γ. (2) θαη Ππζαξνχιεο Η. (3)

            (1) ΔΛ.Γ.Α., Κέληξν Μεηεωξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ
   (2) Δζληθή Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία, Πεξηθεξεηαθό Μεηεωξνινγηθό Κέληξν Μαθεδνλία
         (3) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο &#8211; Κιηκαηνινγίαο, Α.Π.Θ.

O ζρεκαηηζκφο γξακκψλ θαηαηγίδσλ ζπρλά ζπκπίπηεη ζηα Βαιθάληα κε ην ηέινο ελφο θχκαηνο
θαχζσλα. Απηφ ζπλέβε θαη ζηηο 21 Απγνχζηνπ 2006, φηαλ ε νπξά ελφο πξνο Αλαηνιάο
θηλνχκελνπ κεηψπνπ πξνθάιεζε αλεκνζχειιεο θαη θαηαηγίδεο ζηε Βφξεηα Διιάδα, νη νπνίεο
θαη ππξνδφηεζαλ ηε κεγάιε ππξθαγηά ζηελ Καζζάλδξα Υαιθηδηθήο.
Σν θχκα θαχζσλα, πνπ επεξέαζε ηελ Διιάδα θαηά ην πελζήκεξν πνπ πξνεγήζεθε ηεο γξακκήο
θαηαηγίδσλ, ζπλνδεχζεθε απφ έλα δεζηφ θαη πγξφ νξηαθφ ζηξψκα, πνπ, φκσο, ήηαλ επζηαζέο
ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα. Καζψο ην ςπρξφ κέησπν πιεζίαζε, θαηαηγηδνθφξα λέθε
αλαπηχρζεθαλ επάλσ απφ ηα 750 hPa. Κάησ απφ ηα 750 hPa αληηθπθισληθέο ζπλζήθεο
επλφεζαλ ηζρπξέο αλεκνζχειιεο.
Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο αλψηεξεο ηξνπφζθαηξαο κεηαθέξζεθε πξνο ηα θάησ κέζσ ησλ
θαζνδηθψλ ξεπκάησλ ηεο θαηαηγίδαο. Σν αίηην πνπ αλαζήθσζε ηελ δπλεηηθά αζηαζή αέξηα
κάδα ήηαλ ε νξηδφληηα απφθιηζε κάδαο, πνπ έιαβε ρψξα ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα, εκπξφο απφ
έλα θπθισληθά θακππισκέλν κέγηζην ηνπ ππνηξνπηθνχ αεξνρεηκάξξνπ.

Λέμεηο θιεηδηά: θαηαηγίδα, θαχζσλαο, νξηαθφ ζηξψκα, απφθιηζε κάδαο, αεξνρείκαξξνο

   LINE - ORGANISED CONVECTION PUTTING FIRE TO FOREST AREA OF
           HALKIDIKI, NORTHERN GREECE

           Vlachou M. (1) Brikas D. (2) and Pytharoulis I. (3)

    (1) Hellenic Agricultural Insurance Organisation, Weather Modification Department
  (2) Ζellenic National Meteorological Service, Regional Meteorological Centre Makedonia
    (3) Department of Meteorology and Climatology, Aristotle University of Thessaloniki

The formation of convection organized in a line often coincides with the end of a heat wave in
the Balkans. This was indeed the case on the 21st of August 2006, when the tail of an eastward
moving front triggered windstorms and thunderstorms in Northern Greece. Thunders initiated a
fire that burnt an extended forest area in Kassandra, Halkidiki.
The heat wave, that affected Greece during the 5-day period prior to the line convection, was
associated with the establishment of a hot, humid, but very stable at low levels, boundary layer.
As the cold front approached, convective clouds formed above the 750 hPa level. Below 750
hPa anticyclonic conditions aided the outbreak of windstorms.
Upper level westerly momentum was transferred downwards by the thunderstorm downdrafts.
Upper level divergence ahead of a cyclonically curved sub-tropical jet streak provided the
necessary uplift mechanism for convection to break out in an already conditionally unstable
environment.

Key words: thunderstorm, heat wave, boundary layer, mass divergence, jet      ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΧΝ ΣΖ΢ ΘΑΛΑ΢΢ΗΑ΢ ΑΤΡΑ΢
       ΢ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢

   Π. Κνληνγηάλλε (1) Θ. Καξαθψζηαο (1) Η. Ππζαξνχιεο (1) θαη Ζ. Λπζαξίδεο (2)

   (1) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
    (2) Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Μειεηψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο ηεο θπθινθνξίαο ηεο ζαιάζζηαο αχξαο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηε βνήζεηα ηνπ αξηζκεηηθνχ κνληέινπ
κέζεο θιίκαθαο ΜΜ5. Κάλνληαο ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ην ΜΜ5 γηα πνιιαπιά
πιέγκαηα, ην κνληέιν έηξεμε κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Ζ πξψηε πεξηνρή έρεη αλάιπζε
30Km, ε δεχηεξε 10Km, ελψ ε ηξίηε 2Km, κε πιεγκαηηθά ζεκεία 55x55, 121x121 θαη 46x46,
αληίζηνηρα. Αξρηθέο θαη νξηαθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Δπξσπατθνχ
Κέληξνπ (ECMWF). Τπνινγίδνληαη ηα ζεξκνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζαιάζζηαο αχξαο,
θαζψο θαη νη δπλακηθνί ηεο παξάκεηξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν. Παξνπζηάδεηαη ε
πεξίπησζε ηεο 6εο Ηνπιίνπ ηνπ 1997, εκέξα πνπ εθδειψζεθε ε ππξθαγηά ζην δάζνο ηνπ ΢έηρ
΢νπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο θπθινθνξίαο ηεο
ζαιάζζηαο αχξαο, θαζψο θαη ε πεξηνρή φπνπ εθηείλεηαη, ηφζν ζην Θεξκατθφ φζν θαη ζηνλ
επεηξσηηθφ ρψξν, φπνπ θαη εηζρσξεί. Μειεηάηαη ην χςνο ηνπ θπηηάξνπ, ε ρσξνρξνληθή
κεηαβνιή ησλ πεξηνρψλ ζχγθιηζεο θαη εληνπίδεηαη ην ξεχκα επηζηξνθήο. Ζ γλψζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζαιάζζηαο αχξαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ζπλεηζθέξεη
ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηνπηθνχ θαηξνχ. Απνδεηθλχεηαη ην ΜΜ5 έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ
εξγαιείν κειέηεο ηνπηθψλ ξνψλ, ζε πεξηνρέο κε ζχλζεηε ηνπνγξαθία, φπσο απηή ηεο επξχηεξεο
Θεζζαινλίθεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Θαιάζζηα αχξα, ξεχκα επηζηξνθήο, Θεζζαινλίθε, ΜΜ5.


     STUDY OF THE SEA BREEZE CIRCULATION CHARACTERISTICS
         OVER THE MAJOR AREA OF THESSALONIKI


     P. Kontogianni (1) Th. Karacostas (1) I. Pytharoulis (1) and I. Lisaridis (2)

   (1) Department of Meteorology and Climatology, Aristotelian University of Thessaloniki
      (2) Laboratory of Atmospheric Physics, Aristotelian University of Thessaloniki

The characteristics of the evolution of the sea breeze circulation are studied over the major area
of Thessaloniki, by using the mesoscale numerical model, MM5. The multiple nesting
capability of the MM5 is used for three different domains of 30 Km, 10 Km and 2 Km
resolution. The equivalent grid sizes are 55x55, 121x121 and 46x46, respectively. Initial and
boundary conditions were created through the ECMWF data. The dynamic and thermodynamic
characteristics, which could describe the sea breeze phenomenon, are calculated and depicted.
The case study of the 6th of July 1997 is thoroughly presented. This day coincides with the Seih
Sou hills of Thessaloniki forest fire. The initiation and termination time of the sea breeze cell,
and the inland penetration of it, are depicted. The horizontal and vertical extends of the sea
breeze circulation cells are encountered, and the spatial and time spread of the convergence
zones and the return current flows are demonstrated. The knowledge of the sea breeze
circulation characteristics over the area of Thessaloniki contributes to the comprehension of the
local weather. It is proven that the MM5 is a useful tool for the study of the see breeze within
the major area of Thessaloniki.

Key words: Sea breeze, return current, Thessaloniki, MM5.
  ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΠΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΦΤΥΡΧΝ ΖΜΔΡΧΝ
            ΢ΣΖ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ

             Ν. Παθαιίδνπ, Θ.Καξαθψζηαο θαη ΢. ΢ηνιάθε

             Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Α.Π.Θ.

Μειεηψληαη ηα επεηζφδηα ςπρξψλ εκεξψλ ζηε Θεζζαινλίθε, ρξεζηκνπνηψληαο ην δείθηε SSI΄
γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1960-2003. Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ην Μεηεσξνινγηθφ ΢ηαζκφ
ηνπ Σνκέα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο θαη απνηεινχλ σξηαίεο κεηξήζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη ν βηνκεηεσξνινγηθφο
δείθηεο SSI΄, ν νπνίνο εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ σξηαίσλ ηηκψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο
ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ππνινγίδνληαη νη σξηαίεο, αιιά θαη νη κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο ηνπ SSI΄.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε πξνθχπηεη ε κέζε εηήζηα θαηαλνκή ηνπ SSI΄ γηα ηελ
πεξίνδν 1960-2003, ζηαηηζηηθή έθθξαζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην εληνπηζκνχ
ησλ επεηζνδίσλ ησλ ςπρξψλ εκεξψλ ζηε Θεζζαινλίθε. Έηζη εθηηκψληαη θαη ππνινγίδνληαη νη
ζπρλφηεηεο εκθάληζεο απηψλ αλά επνρή θαη έηνο, θαζψο θαη ζεξκή θαη ςπρξή πεξίνδν. ΢ηε
ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα κε απηά ηεο κειινληηθήο πεξηφδνπ 2020-2035 θαη
παξαηίζεληαη ε κεληαία θαη εηήζηα θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε. Σα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ
2020-2035 πξνέξρνληαη απφ ην Καλαδηθφ κνληέιν δεχηεξεο (2εο) γεληάο (CGCM2) θαη
αλαθέξνληαη ζηα δχν ζελάξηα εθπνκπήο ηνπ IPCC, SRES A2 θαη SRES Β2.

Λέμεηο θιεηδηά: Φπρξέο εκέξεο, Θεζζαινλίθε, SSI΄, CGCM2.

        STUDY AND TIME PROJECTION OF COLD-DAY EVENTS
               IN THESSALONIKI

              N. Pakalidou,Th.Karacostas and S.Stolaki

            Department of Meteorology and Climatology, A.U.TH.

An attempt is made to study the cold-day events in Thessaloniki. To meet this objective, the
biometeorological index SSI΄ is used for the time period 1960-2003. The data used are hourly
values of air temperature and relative humidity, obtained at the Meteorological Station of the
Department of Meteorology and Climatology of the Aristotle University of Thessaloniki. The
biometeorological index SSI΄ is calculated as a function of the observed hourly values of air
temperature and relative humidity and it is expressed in an hourly and average daily values. The
mean yearly distribution of the SSI΄ for period 1960-2003 is obtained through the analysis
procedure. Statistical expression of it is used as a criterion for the identification of the cold-day
events in Thessaloniki. The frequencies distributions of the cold-day events are calculated and
distributed in a seasonal, yearly, cold and warm period, sense. The results are compared to the
ones obtained from the data analyses of the future period of 2020-2035, in a monthly and annual
sense. The future period (2020 to 2035) data information are derived through the second
generation Canadian model of general circulation of atmosphere CGCModel 2, incorporating
the emissions scenarios of IPCC, SRES A2 and SRES B2.

Key words: Cold-day events, Thessaloniki, SSI΄, CGCM2.

     ΣΤΠΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ΢ ΣΧΝ ΘΔΡΜΧΝ ΚΑΗ ΦΤΥΡΧΝ ΔΗ΢ΒΟΛΧΝ
           ΢ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

        Μ. Βάξθε, Θ. Καξαθψζηαο, Σ. Μαθξνγηάλλεο , θαη Α. Φιφθαο

    Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Δληνπίδνληαη θαη κειεηψληαη νη ηχπνη θπθινθνξίαο ηεο αηκφζθαηξαο πνπ επηθξαηνχλ πάλσ απφ
ηελ Διιεληθή πεξηνρή ηηο εκέξεο πνπ βξίζθεηαη ππφ εμέιημε κία ζεξκή ή ςπρξή εηζβνιή. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εκεξήζηα εκεξνιφγηα ηχπσλ θπθινθνξίαο ησλ ηζνπαρψλ
1000 hPa -500 hPa. Ζ θαηάηαμε απηή πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξηο (14) ηχπνπο θπθινθνξίαο, έμη
(6) αληηθπθισληθνχο θαη νθηψ (8) θπθισληθνχο. Οη ζπλνπηηθνί ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηε παξνχζα κειέηε είλαη δεθαεπηά (17), θαη θαιχπηνπλ νιφθιεξν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν.
Αξρηθά, νξίδνληαη νη ζεξκέο θαη ςπρξέο εηζβνιέο, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν θξηηήξην πνπ
βαζίδεηαη ζηηο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο εκεξήζηεο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζε θάζε ζηαζκφ γηα
ηελ πεξίνδν 1957-2000. Δπίζεο, εληνπίδνληαη ηα επεηζφδηα ησλ ρσξηθψλ ζεξκψλ θαη ςπρξψλ
εηζβνιψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα, ππνινγίδνληαη νη εηήζηεο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ ηχπσλ
θπθινθνξίαο γηα ηηο εκέξεο ησλ εηζβνιψλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ζπλνπηηθέο
θαηαζηάζεηο απηψλ ησλ εκεξψλ γηα θάζε ηχπν θπθινθνξίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη
ζην επίπεδν ησλ 500 hPa.

Λέμεηο θιεηδηά: Θεξκέο θαη ςπρξέο εηζβνιέο, ηχπνη θπθινθνξίαο, ηζνπαρείο.

 CIRCULATION TYPES RELATED TO THE WARM AND COLD AIR INVASIONS
           OVER THE GREEK AREA

          M. Varfi, Th. Karacostas, T. Makrogiannis and A. Flocas

    Department of Meteorology and Climatology, Aristotelian University of Thessaloniki

The characteristic atmospheric circulation types which depict warm and/or cold invasions over
the Greek area are identified and studied. To meet this objective, the daily calendar of the
circulation types referrring to the 1000 to 500 hPa thickness chards, was used. This
classification comprises fourteen (14) atmospheric circulation types, from which, the six (6) are
anticyclonic and eight (8) cyclonic. Seventeen (17) synoptic weather stations are used in this
study, covering the entire Greek area. Initially, the warm and cold invasions are defined,
through a criterion determined from the maximum and minimum daily temperature values. This
is done for each station, through the examined period of 1957-2000. Moreover, the spatial warm
and cold invasions are identified and the annual frequencies of the circulation types of these
events are calculated. Finally, the average synoptic patterns of these events, for each of the
encountered circulation types are demonstrated, at the mean sea level (MSL) and at the 500hPa
level.

Key words: Warm and cold invasions, circulation types, thickness charts.
    ΢ΥΔ΢ΔΗ΢ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ – ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Ζ΢ ΢ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

         Α. Κνιηνχ, Θ. Καξαθψζηαο, Π. Πέλλαο θαη Α. Κσλζηαληίλνπ

             Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Α.Π.Θ.

Μειεηάηαη ε δπλαηφηεηα εχξεζεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαη ηεο
βξνρφπησζεο ζε δχν αληηπξνζσπεπηηθνχο ζηαζκνχο ζηε Γπηηθή Διιάδα. Σα δεδνκέλα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη εκεξήζηεο ηηκέο ησλ δχν απηψλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη
θαιχπηνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή πεξίνδν 50 εηψλ. Ζ ρξνληθή απηή πεξίνδνο παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο θαηάηκεζεο ηεο πεξηφδνπ ζε ππνπεξηφδνπο, θαη ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ησλ
ζρέζεσλ απηψλ δηαρξνληθά, αληρλεχνληαο ηπρφλ θιηκαηηθέο κεηαβνιέο. Υξεζηκνπνηείηαη ε
κέζνδνο ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο κεηαμχ ζεξκνθξαζίαο θαη βξνρφπησζεο θαη
εληνπίδνληαη-ραξαθηεξίδνληαη ηα εμαηξεηηθά ρξφληα ηεο 50-εηίαο, αιιά θαη ησλ ππνπεξηφδσλ.
Απεηθνλίδνληαο ην πνζνζηφ ηνπ πνζνχ βξνρφπησζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο κέζεο
εκεξήζηαο ζεξκνθξαζίαο, θαη θάλνληαο ρξήζε ηεο δηακέζνπ απηήο, παξνπζηάδνληαη ηα
πνζνζηά βξνρφπησζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζεξκφ θαη ςπρξφ ηκήκα ηεο θαηαλνκήο.
΢πγθξίζεηο γίλνληαη κεηαμχ ησλ ππνπεξηφδσλ, ηνπ ςπρξνχ θαη ζεξκνχ εμακήλνπ ηνπ έηνπο,
θαζψο θαη ησλ επνρψλ, ζε θάζε εμεηαδφκελν ζηαζκφ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Θεξκνθξαζία, βξνρφπησζε, Γπηηθή Διιάδα.

TEMPERATURE - PRECIPITATION RELATIONSHIPS OVER WESTERN GREECE

          Α. Koliou ,Th. Karacostas, P. Pennas and A. Konstantinou

            Department of Meteorology and Climatology, A.U.TH.

The possibility of a probable relationship between air temperature and precipitation is studied
for two climatological stations over western Greece. The data used are daily values of air
temperature and precipitation amounts, covering an extended period of 50 years. The selected
period provide the means to use sub-periods for the study and investigation of the probable
relationships as a function of time, trying to identify any climatic change indication. The scatter
diagram procedure between the air temperature and the precipitation amounts is used and the
extreme weather years are identified and climatologically characterized, over the 50-year period
and the sub-periods. Depicting the relative frequency distributions of the daily values of
precipitation amounts and mean air temperature, and using the median of the air temperature,
the precipitation percentages -which correspond to the cold and warm sector of the distribution-
are demonstrated. Comparisons are performed through the sub-periods, the cold and warm
semesters, and among the seasons, for each examined station, and between them.

Key words: Air temperature, precipitation, Western Greece.
 ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΧ΢Ζ ΣΖ΢ ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΗΚΖ΢ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ΢ ΢Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
  ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔ ΔΝΣΟΝΟ ΑΝΑΓΛΤΦΟ : ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΣΟΤ
    ΜΔ΢Ζ΢ ΚΛΗΜΑΚΑ΢ ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ COAMPS
           Κ. Ράδνο (1) ΢. Εψξαο (1) θαη Α. Σξηαληαθχιινπ (1)

                   (1) ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

Δθαξκφδεηαη θαη αμηνινγείηαη ην αηκνζθαηξηθφ κνληέιν COAMPS (The Coupled
Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System) ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ
πεξηνρή παξνπζηάδεη έληνλν αλάθιπθν θαη πνηθηιία θπζηνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα
ζηνηρεία απηά πξνζδηνξίδνπλ, σο γλσζηφ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην πεδίν ξνήο, ην θαζηζηνχλ
ζχλζεην, θαη ηελ πξνζνκνίσζε ελδηαθέξνπζα. Δπηπξφζζεηα, ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ππάξρνπλ
ζεκεηαθέο θαη επηθαλεηαθέο πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, σο απνηέιεζκα ηεο εμφξπμεο θαη
θαχζεο ιηγλίηε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο. Ζ πξνζνκνίσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο θπθινθνξίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ
δηαζπνξάο παξνπζηάδεη θαηά ζπλέπεηα εηδηθφηεξα ελδηαθέξνλ, σο ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηελ πεξηνρή.


Λέμεηο θιεηδηά: Μέζεο θιίκαθαο κνληέια, πεδίν ξνήο, ζχλζεηε ηνπνγξαθία, ιηγληηηθνί ζηαζκνί

MODELLING THE METEOROLOGY IN A HEAVY INDUSTRIALIZED AREA WITH
 COMPLEX TERRAIN: APPLICATION OF COAMPS, A THREE-DIMENSIONAL
          NON-HYDROSTATIC MODEL

            K. Rados (1) S. Zoras (1) and A. Triantafyllou (1)

         (1) Technological Education Instirute (TEI) of West Macedonia


The mesoscale model COAMPS is applied for the simulation of atmospheric circulation in west
Macedonia. The west Macedonia, and especially Florina &#8211; Amynteo - Ptolemais
&#8211; Kozani axis is a heavy industrialized area in the north-western part of Greece, witch is
characterized by complex topography. Power plants as well as mining activities emit large
amount of pollutants. Αmbient concentrations of suspended particles are at high levels and
exceed local and international standards. So simulation of the atmospheric circulation and
dispersion in this area presents a special interest for the development of a reliable system of air
quality management in this area. COAMPS (Coupled Ocean/Atmospheric Mesoscale Prediction
System) is a three-dimensional non-hydrostatic model developed at the US Naval Research
Laboratory. In the present study, COAMPS is applied at high resopution over the wider region
of West Macedonia. Simulation results are processed and evaluated through comparisons with
observations.

Key words: mesoscale modelling, complex terrain, wind flow, lignite power plants  Ζ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΖΛΗΑΚΖ΢ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ΢ ΑΠΟ ΣΗ΢ ΒΑ΢ΔΗ΢
 HELIOCLIM ΚΑΗ NCEP ΢Δ ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ ΦΤΣΧΝ ΢ΣHN ΔΛΛΑΓA

                    Θ. Μαπξνκκάηεο

        Σνκέαο Μεηωξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα Γεωινγίαο, Α.Π.Θ.
Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζην έδαθνο απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο θσηνζχλζεζεο θαη εμαηκηζνδηαπλνήο ζηα κνληέια αλάπηπμεο θπηψλ. Δληνχηνηο,
ε κεηεσξνινγηθή απηή κεηαβιεηή, θαηαγξάθεηαη ζε έλα πνιχ κηθξφ κφλν πνζνζηφ ησλ
ζηαζκψλ παγθνζκίσο. ΢ηε κειέηε απηή ειέγρεηαη ε αθξίβεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ε
νπνία εθηηκάηαη είηε απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο Meteosat (HelioClim) είηε απφ ηελ θπθινθνξία
ηεο αηκφζθαηξαο (NCEP/NCAR) σο πξνο ηηο ηζηνξηθέο ηηκέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο
ζηαζκνχο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζ/λίθεο θαηά ηελ πεξίνδν 1985-1989. Οη επηδξάζεηο ηεο
κεηξνχκελεο θαη θαηΆ εθηίκεζελ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ ηειηθή ζπγθνκηδή, βηνκάδα θαη
εμαηκηζνδηαπλνή απφ πξνζνκνησκέλεο θαιιηέξγεηεο ζηηαξηνχ απφ ην κνληέιν CERES-Wheat
ζηνπο δχν ζηαζκνχο επίζεο εξεπλψληαη.
Ζ αλάιπζε ζε κεληαία θαη εκεξήζηα βάζε έδεημε φηη ε HelioClim απνηειεί ηελ θαιχηεξε
επηινγή. Σν ζπζηεκαηηθφ ιάζνο (RMSE) κεηαμχ ηεο παξαηεξνχκελεο θαη ηεο θαηΆ εθηίκεζε,
απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο, ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θπκάλζεθε, ζην ζηαζκφ ηεο Αζήλαο απφ 0.9
MJm-2d-1 ην Γεθέκβξην, έσο 3.0 MJm-2d-1 ην Μαίν, θαη ζηε Θεζ/λίθε απφ 0.6 MJm-2d-1 ην
Γεθέκβξην, έσο 3.9 MJm-2d-1 ην Ηνχιην. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία απφ ηε HelioClim απνηειεί γηα
ην κνληέιν CERES-Wheat κηα πνιχ θαιή επηινγή ζε πεξηνρέο φπνπ θαηαγξάθνληαη κφλν ε
ζεξκνθξαζία θαη ε βξνρφπησζε.


Λέμεηο θιεηδηά: Ζιηαθή αθηηλνβνιία, HelioClim, NCEP, CERES-Wheat

ASSESSING THE APPLICABILITY OF DAILY DERIVED FROM HELIOCLIM AND
 NCEP DATASETS SOLAR RADIATION FOR CROP MODELING IN GREECE

                    T. Mavrommatis

   Dept. of Meteorology-Climatology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki

As the energy source for photosynthesis and evapotranspiration, solar radiation (Rg) is an
important input to crop growth models. However, it is recorded only at a very small percentage
of the meteorological stations worldwide. The objective of this study is to evaluate the accuracy
of daily Rg data estimated from Meteosat images (HelioClim dataset) and atmospheric re-
analyses from National Centers for Environmental Protection (NCEP/NCAR dataset) against
the recorded data during 1985-1989 from two stations in Greece (Athens and Thessaloniki). The
effects of observed and estimated Rg on simulated common wheat yield, biomass and
evapotranspiration with CERES-Wheat model at the same sites are also evaluated.
Analysis on monthly and daily basis revealed that daily solar radiation data estimated from
Meteosat images is a much better substitute of the recorded data at these two stations. The
systematic RMSE (root mean squared errors) between daily observed and estimated Rg in
Athens ranged from 0.9 MJm-2d-1 in December to 3.0 MJm-2d-1 in May. The respective
statistic in Thessaloniki varied from 0.6 MJm-2d-1 in December to 3.9 MJm-2d-1 in July. Input
derived from HelioClimd daily solar radiation into CERES-Wheat would be a realistic option at
sites where only temperature and precipitation are available.


Key words: Solar radiation, HelioClim, NCEP, CERES-Wheat crop model


 ΜΔΛΔΣΖ ΑΚΡΑΗΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΗΑ΢ ΜΔ ΣΖ
  ΥΡΖ΢Ζ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΔΝΟ΢ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΤΠΟΒΗΒΑ΢ΜΟΤ
 ΚΛΗΜΑΚΑ΢ (RCM 25x25km) ΢ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟΤ.
  Κσλζηαληία Σνιίθα (1), Δπζπκία Κνζηνπνχινπ(2), Ησάλλεο Σεγνχιηαο(1), Παλαγηψηεο
          Μαραίξαο (1) θαη Υξηζηίλα Αλαγλσζηνπνχινπ(1).

 (1) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο θαη Κιίκαηνινγίαο, Σκήκα Γεωινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
                   Θεζζαινλίθεο.
(2) Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο

Οη έληνλεο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, ζηα νηθνζπζηήκαηα, ζηε γεσγία ζηελ νηθνλνκία
θαη ζηνλ ηνπξηζκφ κηα πεξηνρήο, ζέηνπλ ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα σο αληηθείκελν κειέηεο
πιεζψξαο θιηκαηηθψλ εξεπλψλ. Ηδηαίηεξα ζε κηα πεξηνρή φπσο ε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, πνπ
ιφγν ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά ηνπηθά θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε
κειέηε ησλ αθξαίσλ βξνρνπηψζεσλ θαη ζεξκνθξαζηψλ απνθηά κεγαιχηεξν εξεπλεηηθφ
ελδηαθέξνλ. ΢ηελ παξνχζα κειέηε, κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ ελφο δπλακηθνχ κνληέινπ
ππνβηβαζκνχ θιίκαθαο (25x25 km), ππνινγίδνληαη αθξαίνη δείθηεο βξνρφπησζεο θαη
ζεξκνθξαζίαο γηα φια ηα ζεκεία πιέγκαηνο πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο. Ζ επηινγή
ησλ δεηθηψλ βαζίζηεθε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα πεξηγξάθνπλ θαιχηεξα ηηο αθξαίεο
θαηαζηάζεηο. Ζ κειέηε επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δεηθηψλ απηψλ ζηελ
πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, φζν θαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ
ηάζεψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δπλακηθνχ κνληέινπ.

Λέξειρ κλειδιά: αθξαίεο δείθηεο, δπλακηθφο ππνβηβαζκφ θιίκαθαο, Μεζφγεηνο.

EXTREME PRECIPITATION KAI TEMPERATURE ANALYSIS: AN APPLICATION
  OF A REGIONAL CIRCULATION MODEL (RCM 25x25km) OVER THE
           MEDITERANEAN REGION.

 Konstantia Tolika (1), Euthimia Kostopoulou(2), Ioannis Tegoulias(1), Panagiotis Maheras(1)
               and Christina Anagnostopoulou(1).

 (1) Department of Meteorology and Climatology, School of Geology, Aristotle University of
                     Thessaloniki
  (2) National Observatory of Athens, Institute for Environmental Research & Sustainable
                     Development

The socioeconomic and environmental consequences as well as the impacts on the hydrological
cycle, water resources, agriculture and tourism, make the study of the extreme weather
conditions as least as important as the study of changes of the mean climate. The main scope of
the present study is the analysis of the extreme precipitation and temperature conditions over the
Mediterranean area, by applying the output data from a regional circulation model with a fine
spatial analysis of 25x25 km. The extreme events were analysed by calculating indices of
extreme precipitation and temperature and were chosen so as to describe better extreme events
in the area of Greece. The analysis focuses both on the spatial distribution of the indices and the
study of their statistical characteristics and their trends.

Key words: extreme indices, dynamical downscaling, Mediterranean.


   ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ΢ ΑΝΑΓΡΑ΢Ζ΢ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΝΧΝ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΧΝ
     ΢ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ ΢ΣΟ ΚΛΗΜΑ ΣΖ΢ ΔΤΡΧΠΖ΢ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖ΢Ζ
      ΣΟΤ ΠΔΡΗΟΥΗΚΟΤ ΚΛΗΜΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ RegCM3

           Εάλεο Π. (1), Σεγνχιηαο Η. (1) θαη Καλαθίδνπ Μ. (2)
   (1) Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο – Κιηκαηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
 (2) Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθώλ Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο

Δηήζηεο πξνζνκνηψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάλνληαο ρξήζε ην Πεξηνρηθφ Κιηκαηηθφ
Μνληέιν RegCM3 ζπδεπγκέλν κε αησξνχκελα ζσκαηίδηα κε ζθνπφ λα κειεηεζεί ε επαηζζεζία
θαη ε αλάδξαζε ησλ αλζξσπνγελλψλ αηξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζην θιίκα ηεο Δπξψπεο. Σν
ζρήκα ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην RegCM3 πεξηιακβάλεη ην
ζχζηεκα SO2 / SO4, καχξν άλζξαθα (BC) θαη νξγαληθφ άλζξαθα (OC) ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
θαηάζηαζε πδξνθνβίαο θαη πδξνθηιίαο. ΢ην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο κειέηεο απηήο δχν ζεη
πξνζνκνηψζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, έλα ζεη κε ηνπο ρεκηθνχο ηρλεζέηεο (SO2, SO4, BC θαη
OC πδξφθνβα θαη πδξφθηια) κφλν λα κεηαθέξνληαη ρσξίο λα αιιειεπηδξνχλ κε ελεξγεηαθφ
ηζνδχγην θαη ην θιίκα πεξηνρήο θαη έλα ζεη κε ηνπο ρεκηθνχο ηρλεζέηεο ηφζν λα κεηαθέξνληαη
φζν θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ην θιίκα. Οη δηαθνξέο κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ αλάκεζα
ζηα δχν ζεη ησλ πξνζνκνηψζεσλ θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο παξακέηξνπ RF (Radiative
Forcing) εμαηηίαο ησλ αλζξσπνγελλψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ αλαιχνληαη. Ζ έθηαζε ησλ
απνθιίζεσλ ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξσπνγελλψλ
αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ αλαδεηθλχεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπο γηα ην θιίκα πεξηνρήο ζηελ
Δπξψπε.

Λέμεηο θιεηδηά: πεξηνρηθά θιηκαηηθά κνληέια, αησξνχκελα ζσκαηίδηα, αλάδξαζε, Δπξψπε

  A STUDY OF THE CLIMATE FEEDBACK OF ANTHROPOGENIC AEROSOLS
    OVER EUROPE WITH THE REGIONAL CLIMATE MODEL RegCM3

           Zanis P. (1), Tegoulias I. (1) and Kanakidou M. (2)

    (1) Department of Meteorology – Climatology, Aristotle University of Thessaloniki
 (2) Environmental Chemical Processes Laboratory, Dept. of Chemistry, University of Crete

Yearly simulations were carried out using the Regional Climate Model RegCM3 coupled with
aerosols in order to investigate the sensitivity and climate feedback of anthropogenic aerosol
loading on the regional European climate. The aerosol model implemented online in RegCM3
includes the SO2 / SO4 system, black carbon (BC) and organic carbon (OC) considering their
hydrophobic and hydrophilic state. For this purpose two sets of yearly simulations were
performed using the RegCM3/aerosol, one set with the chemical tracers (SO2, SO4, BC and OC
hydrophobic and hydrophilic) only being transported with no climate feedback and one set with
these tracers being transported but also having a feedback on the radiative balance and hence the
regional climate. The differences in climatic parameters between these two sets of simulations
and the calculated radiative forcing of the anthropogenic aerosols is discussed. The range of the
departures in surface temperature indicates the important role of the anthropogenic aerosols for
the regional climate in Europe.

Key words: regional climate models, aerosols, feedback, Europe
     ΦΤ΢ΗΚΔ΢ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ΢ ΜΔΣΑΒΟΛΔ΢ ΣΧΝ
     ΘΤ΢΢ΑΝΧΝ (CIRRUS) ΢Δ ΠΑΓΚΟ΢ΜΗΑ ΚΛΗΜΑΚΑ
      Κ. ΔΛΔΤΘΔΡΑΣΟ΢, ΥΡ. ΕΔΡΔΦΟ΢, Δ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΗ Π. ΝΑ΢ΣΟ΢
   Δξγαζηήξην Κιηκαηνινγίαο & Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο, Σκεκα Γεωινγίαο &
               Γεωπεξηβάιινληνο, Δ.Κ.Π Α.

  ΠΔΡΗΛΖΦΖ
  ΢ηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ε θιηκαηνινγία ησλ λεθψλ πνπ θέξνπλ ηελ νλνκαζία
Θχζζαλνη (Cirrus) ζε παγθφζκηα θιίκαθα απφ δνξπθνξηθά δεδνκέλα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ISCCP γηα ηελ πεξίνδν 1984–2004, θαη ππνινγίδνληαη νη επνρηθέο
δηαθπκάλζεηο, νη δηαθπκάλζεηο ηεο λφηηαο θχκαλζεο (ENSO) θαη ηεο θχκαλζεο ηνπ
βνξείνπ Αηιαληηθνχ (NAO) ζηε λεθνθάιπςή ηνπο. Ύζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ
επνρηθψλ θαη ησλ άιισλ θπζηθψλ δηαθπκάλζεσλ ππνινγίδνληαη νη καθξνρξφληεο ηάζεηο
ησλ Θπζζάλσλ πάλσ απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο κε παξφκνηεο ηάζεηο ζηα θιηκαηνινγηθά
ηνπο ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε κεγάιε θαη κηθξή ελαέξηα θπθινθνξία αληίζηνηρα,
πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο αεξνπινΐαο ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ
είδνπο ησλ λεθψλ (αλζξσπνγελήο ζπληζηψζα).

								
To top