13.02.2009 1130 by principalbelding

VIEWS: 50 PAGES: 3

									            Informatīvais ziņojums
    „Par valsts un pašvaldību iestāžu (to skaitā arī iestāžu
   struktūrvienību) gatavību ar 2010.gada 1.janvāri pāriet uz
   dokumentu apriti starp iestādēm, izmantojot elektroniski
           parakstītus dokumentus”

    Informatīvais ziņojums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada
16.decembra sēdes protokola (prot.Nr.93 56.§) 4.punktā doto uzdevumu īpašu
uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās iesniegt Ministru kabinetā
informatīvo ziņojumu par valsts un pašvaldību iestāžu (to skaitā arī iestāžu
reģionālo struktūrvienību) gatavību ar 2010.gada 1.janvāri pāriet uz dokumentu
apriti starp iestādēm, izmantojot elektroniski parakstītus dokumentus.
    Informatīvais ziņojums izstrādāts sadarbībā ar Satiksmes ministriju un
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

                 1. Situācijas apraksts
    Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma Pārejas noteikumu 1.punktu,
valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus
no fiziskajām un juridiskajām personām ne vēlāk kā ar 2004.gada 1.janvāri. Līdz
ar to jau šobrīd valsts un pašvaldību iestādēm jābūt gatavām nosūtīt un saņemt
dokumentus elektroniskā veidā.
    Lai elektronisko dokumentu aprite būtu iespējama, iestādei jābūt
nodrošinātai ar nepieciešamo infrastruktūru – droša elektroniskā paraksta
radīšanas līdzekļiem (turpmāk – e-paraksta viedkartes) paraksttiesīgajām
personām, datorā iestatītu/instalētu programmu eParakstītajs, e-paraksta
viedkaršu lasītāju un interneta pieslēgumu.
    Saskaņā ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta (turpmāk – Sekretariāts) statistikas datiem, e-paraksta viedkaršu
saņemšanai centralizētā publiskā iepirkuma ietvaros pieteikušies 25 917 valsts
un pašvaldību iestāžu darbinieki. No pieteiktajām e-paraksta viedkartēm
izņemtas ir 23 480, līdz ar to visām valsts un pašvaldību iestādēm ir tikusi
nodrošināta iespēja saņemt e-paraksta viedkartes, kas nepieciešamas elektroniski
parakstītu dokumentu apritei. Tomēr jāņem vērā, ka pirmo izsniegto e-paraksta
viedkaršu derīguma termiņš jau ir beidzies vai tuvojas beigām (e-paraksta
viedkartes derīguma termiņš ir divi gadi un pirmās e-paraksta viedkartes tika
izsniegtas 2006.gadā). Jāatzīmē, ka jaunas e-paraksta viedkartes iespējams
saņemt līdzšinējā kārtībā, piesakoties VAS „Latvijas Pasts” nodaļās. Saskaņā ar
Satiksmes ministrijas sniegto informāciju, pirms viedkartes derīguma termiņa
beigām viedkartes lietotājs savā e-pastā saņem attiecīgu paziņojumu, kā arī tiek
izvērtētas iespējas šādu paziņojumu attiecīgām iestādēm, kuru darbiniekiem
beidzas e-paraksta viedkartes derīguma termiņš, nosūtīt pa pastu, informējot par
43123a27-cad6-4608-897d-5e730e6e13dd.rtf; Informatīvais ziņojums „Par valsts un
pašvaldību iestāžu (to skaitā arī iestāžu struktūrvienību) gatavību pārejai ar 2010.gada
1.janvāri uz dokumentu apriti starp iestādēm, izmantojot elektroniski parakstītus dokumentus”
                       2


jaunu viedkaršu saņemšanas iespējām. Arī valsts un pašvaldību iestādēm būtu
jāizvērtē iespējas pašām sekot līdzi, kad attiecīgajai iestādes paraksstiesīgajai
personai beidzas viedkartes derīguma termiņš. Jāatzīmē, ka jaunu e-paraksta
viedkaršu saņemšana ir maksas pakalpojums, un valsts un pašvaldību iestādēm
tam nepieciešamie līdzekļi jāparedz no saviem budžeta līdzekļiem, izvērtējot,
kuriem iestādes darbiniekiem e-paraksta viedkartes saņemšana būtu
nepieciešama. Vienlaicīgi norādām, lai nodrošinātu Elektroniskā dokumentu
likuma Pārejas noteikumu 1.punktā noteiktās prasības, valsts un pašvaldību
iestādes iegādājās viedkaršu lasītājus, kas nepieciešami, droša e-paraksta
lietošanai. Savukārt programmas eParakstītājs instalācija pieejama mājas lapā
www.e-me.lv.
    Attiecībā uz interneta pieslēgumu, saskaņā ar Satiksmes ministrijas
sniegto informāciju, šobrīd platjoslas interneta pieslēgums tiek nodrošināts
visām valsts pārvaldes iestādēm un visām pašvaldību domēm (padomēm), tomēr
joprojām pastāv problēmas ar interneta pieslēguma ātrumu pašvaldību iestādēs
un pašvaldību uzņēmumos.

   2. Valsts pārvaldes iestāžu gatavība elektronisko dokumentu apritei
    Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokola
(prot.Nr.93 56.§) 2.punktu no 2009.gada 1.februāra īslaicīgi glabājamo
dokumentu aprite starp valsts pārvaldes iestādēm jāveic, izmantojot elektroniski
parakstītus dokumentus.
    Lai pilnībā pārietu uz elektronisko dokumentu apriti starp valsts pārvaldes
iestādēm no 2010.gada 1.janvāra, nepieciešams veikt vairākus uzdevumus:
    1. Paātrināt dokumentu elektroniskās parakstīšanas procedūru (VAS
     „Latvijas radio un televīzijas centrs” nepieciešams veikt uzlabojumus
     dokumentu elektroniskās parakstīšanas procedūras paātrināšanai).
    2. Katrai valsts pārvaldes iestādei izvērtēt tās dokumentu grupas, kuru
     izstrāde un aprite elektroniska dokumenta formā nav pieļaujama,
     ņemot vērā iestādes darbības specifikai raksturīgos dokumentus.
    3. Uzlabot normatīvo regulējumu elektronisko dokumentu arhivēšanas
     jomā (Sekretariāts sadarbībā ar Kultūras ministriju ir uzsācis minētā
     jautājuma risināšanu un priekšlikumi tiks iesniegti Ministru kabinetā
     līdz 2009.gada 1.martam).
    4. Izveidot vienotu lietvedības sistēmu valsts pārvaldē, attīstot
     dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu DAUKS (saskaņā
     ar Valsts sekretāru 2009.gada 22.janvāra sanāksmes protokola
     (prot.Nr.3 41.§) 2.2.apakšpunktu, Valsts kancelejai ir dots uzdevums
     turpināt darbu pie Ministru kabineta kārtības ruļļa jaunās redakcijas
     sagatavošanas, apzināt un iestrādāt tiesību akta projektā nepieciešamās
     normas attiecībā uz dokumentu elektronisko apriti, izmantojot
     DAUKS).
43123a27-cad6-4608-897d-5e730e6e13dd.rtf; Informatīvais ziņojums „Par valsts un
pašvaldību iestāžu (to skaitā arī iestāžu struktūrvienību) gatavību pārejai ar 2010.gada
1.janvāri uz dokumentu apriti starp iestādēm, izmantojot elektroniski parakstītus dokumentus”
                        3     3. Pašvaldību iestāžu gatavība elektronisko dokumentu apritei
    Ņemot vērā Satiksmes ministrijas sniegto informāciju, ka daudzās
pašvaldību iestādēs ir problēmas ar interneta darbības ātrumu, dokumentu apriti
starp pašvaldību iestādēm, izmantojot elektroniski parakstītus dokumentus, no
2010.gada 1.janvāra iespējams attiecināt tikai uz pašvaldību domēm (padomēm).
    Lai iegūtu precīzāku informāciju par pašvaldību domju (padomju)
gatavību uzsākt elektronisko dokumentu apriti, Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību veica
aptauju, kurā kopumā tika saņemtas atbildes no 21 novada, 166 pagastiem, 14
rajoniem un 29 pilsētām.
    Aptaujas rezultāti liecina, ka daudzās pašvaldībās jau šobrīd notiek
elektroniska dokumentu aprite starp pašvaldību domi (padomi) un citām
pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem. Tomēr lielākajā daļā pašvaldību domēs
(padomēs) elektronisko dokumentu apritei netiek izmantota lietvedības
dokumentu vadības sistēma, kas varētu radīt riskus elektroniski parakstītu
dokumentu pilnvērtīgai apritei (netiktu veikta sistēmiska lietvedības
organizēšana, tai skaitā, elektronisko dokumentu reģistrēšana, glabāšana un
arhivēšana). Tāpat arī gandrīz puse aptaujāto pašvaldību domju (padomju)
norādīja uz nepieciešamību palielināt interneta pieslēguma ātrumu, ņemot vērā
dokumentu elektroniskās parakstīšanas procedūras laikietilpību (pašvaldību
interneta pieslēguma ātrums pārsvarā ir no 800Kbs līdz 1Gbps). Līdz ar to, lai
elektronisko dokumentu aprite neradītu papildu apgrūtinājumu pašvaldību darbā,
pašvaldībām būtu lietderīgi izvērtēt un vienoties par tām dokumentu grupām,
kuru izstrāde un aprite elektroniska dokumenta formā netiktu veikta.
    Ņemot vērā interneta pieslēguma problēmas un administratīvi teritoriālo
reformu, ar ko saistīta arī pašvaldību iestāžu maiņa, elektronisko dokumentu
apriti starp iestādēm no 2010.gada 1.janvāra ir gatavas uzsākt valsts pārvaldes
iestādes un pašvaldību domes (padomes), bet ne pašvaldību iestādes.

    Īpašu uzdevumu ministre
    elektroniskās pārvaldes lietās                      S.Bāliņa

                Sekretariāta     Par kontroli
   Sekretariāta                             Atbildīgā
              Juridiskās nodaļas    atbildīgā
    vadītājs                             amatpersona
                vadītāja p.i.    amatpersona


    J.Jansons       I.Burmistrovs     A.Ūlande       S.Novika
13.02.2009 11:30
891
S.Novika
67114725, sandra.novika@eps.gov.lv

43123a27-cad6-4608-897d-5e730e6e13dd.rtf; Informatīvais ziņojums „Par valsts un
pašvaldību iestāžu (to skaitā arī iestāžu struktūrvienību) gatavību pārejai ar 2010.gada
1.janvāri uz dokumentu apriti starp iestādēm, izmantojot elektroniski parakstītus dokumentus”

								
To top