Evropský portál současné by aah15699

VIEWS: 5 PAGES: 56

									                             Europass-dodatky k osvědčení jsou vydávány                                         Europass-Cerificate Supplements are issued                          Europass Suplements (Erläuterungen zum Abschlusszeugnisse)                   Les descriptifs complémentaires du certificat sont délivrés
                              Národním ústavem odborného vzdělávání                                      by the National Institute of Technical and Vocational Education                      werden vom Nationalinstitut für Berufs- und Fachbildung               par l´Institut national de la formation professionnelle par l‘intermédiaire
                         prostřednictvím Národního centra Europass Česká republika                               through the medium of the National Europass Centre Czech Republic                    mithilfe vom Nationalzentrum Europass Tschechische Republik                      du Centre Europass de la République tchèque.
                                  na základě žádosti škol.                                                on the basis of school requests.                           auf der Grundlage der Beantragungen der Schulen ausgegeben                       Ils sont délivrés sur les demandes des écoles.

                                                       Přehled hotových Europass-dodatků k osvědčení                 An overview of all completed Europass supplements                  Übersicht der fertigen Europass Supplemente (Erläuterung zum Abschlusszeugnisse)                 Récapitulation des Europass complémentaires relatifs
                                                            pro současné obory vzdělání              for graduates of the present fields of secondary technical and vocational schools               für gegenwärtige Berufe der Berufs- und Fachmittelschulen                      aux options contemporaines pour la formation secondaire.

                   Oborová skupina
                  Occupational Cluster                                    Kód a obor vzdělání                                 Code and Field of Education                                   Kode und Ausbildungsberuf                                    Code et domaine d'étude
                    Berufsgruppe
                  Groupe de branches
   Ekologie a ochrana ţivotního prostředí                      16-01-M/001 Ochrana a tvorba ţivotního prostředí              16-01-M/001 Environmental Protection and Creation
   Ecology and Environment Protection                        16-01-M/004 Ekologie a ochrana krajiny                   16-01-M/004 Landscape Ecology and Protection                          16-01-M/004 Ökologie und Landschaftsschutz
16
   Ökologie und Umweltschutz                            16-01-M/005 Ochrana a obnova ţivotního prostředí              16-01-M/005 Environmental Protection and Renewal
   Écologie et protection de l´environnement                    16-02-M/001 Průmyslová ekologie                       16-02-M/001 Industrial Ecology

   Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství             21-43-L/001 Hutník operátor                         21-43-L/001 Metallurgist - Operator
   Mining Industry and Mining Geology, Metallurgy and Foundry Industry       21-52-H/005 Hutník                             21-52-H/005 Metallurgist
21
   Bergbau und Montangeologie, Hütten- und Gießereiwesen
   Industrie minière et géologie minière, métallurgie et fonderie

   Strojírenství a strojírenská výroba                       23-41-M/001 Strojírenství                          23-41-M/001 Mechanical Engineering                               23-41-M/001 Maschinenbau                                     23-41-M/001 Industrie mécanique
   Mechanical Engineering and Machine Building                   23-43-L/506 Provozní technika                        23-43-L/506 Operations Technician                                23-43-L/506 Betriebstechnik
23  Maschinenbau und Maschinenbauproduktion                     23-43-L/506 Provozní technika (dálkové studium)               23-43-L/506 Operations Technician (distance study)                       23-43-L/506 Betriebstechnik (Fernstudium)
   Industrie mécanique et fabrication de constructions mécaniques          23-43-L/506 Provozní technika (večerní studium)               23-43-L/506 Operations Technician (evening classes)
                                           23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení                   23-44-L/001 Mechanic for Machines and Equipment                         23-44-L/001 Maschinen- und Anlagenmechaniker                           23-44-L/001 Mécanicien de machines et équipements
                                           23-45-L/001 Mechanik seřizovač                       23-45-L/001 Mechanic Machine Setter                               23-45-L/001 Mechaniker-Werkzeugeinsteller
                                           23-45-L/003 Mechanik seřizovač                       23-45-L/003 Mechanic Machine Setter
                                           23-45-L/004 Mechanik seřizovač mechatronik                 23-45-L/004 Mechanic Machine Setter for Mechatronics                      23-45-L/004 Mechaniker-Werkzeugeinsteller (Mechatroniker)
                                           23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů               23-45-L/005 Mechanic for Numerically Controlled Machines
                                           23-45-L/009 Letecký mechanik                        23-45-L/009 Aircraft Mechanic
                                           23-45-M/003 Strojník poţární techniky                    23-45-M/003 Fire Technology Operator
                                           23-45-M/004 Silniční doprava                        23-45-M/004 Road Transport                                   23-45-M/004 Straßenverkehr                                    23-45-M/004 Transport routier
                                           23-45-M/005 Silniční doprava - provoz a údrţba vozidel           23-45-M/005 Road Transport - Vehicle Operation and Maintenance                 23-45-M/005 Straßenverkehr - Wagenbetrieb und Wagenwartung                    23-45-M/005 Transports routiers - exploitation et maintenance des véhicules
                                           23-45-M/006 Silniční doprava - diagnostika motorových vozidel        23-45-M/006 Road Transport - Motor Vehicle Diagnostics
                                           23-51-E/004 Zámečnické práce a údrţba                    23-51-E/004 Locksmith Work and Maintenance                                                                            23-51-E/004 Travaux de serrurerie et entretien
                                           23-51-E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví                23-51-E/005 Locksmith Work in Construction
                                           23-51-E/501 Strojírenská výroba                       23-51-E/501 Engineering Production                               23-51-E/501 Maschinenbau
                                           23-51-H/001 Zámečník                            23-51-H/001 Locksmith                                      23-51-H/001 Schlosser
                                           23-51-H/007 Mechanik opravář - stroje a zařízení              23-51-H/007 Repairs Mechanic - Machines and Equipment
                                           23-52-H/001 Nástrojař                            23-52-H/001 Toolmaker                                      23-52-H/001 Werkzeugmacher
                                           23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba                  23-55-H/002 Tinsmith - Engineering Production                          23-55-H/002 Klempner - Maschinenbau
                                           23-56-E/004 Obráběcí práce                         23-56-E/004 Surfacing Work
                                           23-56-H/001 Obráběč kovů                          23-56-H/001 Metalworker                                     23-56-H/001 Metallzerspaner
                                           23-56-H/006 Obráběč kovů - obsluha číslicově řízených strojů        23-56-H/006 Metalworker - NC Machines Operator
                                           23-61-H/001 Lakýrník                            23-61-H/001 Painter                                       23-61-H/001 Lackierer
                                           23-62-H/001 Optik                              23-62-H/001 Optician
                                           23-62-H/006 Jemný mechanik                         23-62-H/006 Light Mechanic
                                           23-63-H/001 Hodinář                             23-63-H/001 Watchmaker
                                           23-63-H/001 Hodinář (dálkové studium)                    23-63-H/001 Watchmaker (distance study)
                                           23-64-E/003 Strojně montáţní práce - automontáţní práce           23-64-E/003 Mechanical-assembly Work – Automobile-assembly Work
                                           23-66-H/001 Mechanik opravář                        23-66-H/001 Repairs Mechanic                                  23-66-H/001 Mechaniker Reparateur
                                           23-68-E/001 Technické sluţby v autoservisu                 23-68-E/001 Technical Services in Automobile Service Station
                                           23-68-E/501 Technické sluţby v autoservisu                 23-68-E/501 Technical Services in Automobile Service Station                  23-68-E/501 Technischer Kundendienst in Autowerkstätten
                                           23-68-H/001 Automechanik                          23-68-H/001 Auto Mechanic                                    23-68-H/001 Kraftfahrzeugmechaniker                               23-68-H/001 Mécanicien automobile

   Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika              26-41-L/501 Elektrotechnika                         26-41-L/501 Electrical Engineering                               26-41-L/501 Elektrotechniker
   Electrical Engineering, Telecommunication and Computer Technology        26-41-L/501 Elektrotechnika (dálkové studium)                26-41-L/501 Electrical Engineering (distance study)
26  Elektrotechnik, Fernmelde- und Rechentechnik                   26-41-L/501 Elektrotechnika (večerní studium)                26-41-L/501 Electrical Engineering (evening classes)
   Électrotechnique, techniques de télécommunications et techniques informatiques  26-41-L/506 Provozní elektrotechnika                    26-41-L/506 Electrical Engineering Operations
                                           26-41-L/506 Provozní elektrotechnika (dálkové studium)           26-41-L/506 Electrical Engineering Operations (distance study)
                                           26-41-M/002 Elektrotechnika                         26-41-M/002 Electrical Engineering                               26-41-M/002 Elektrotechnik
                                           26-41-M/002 Elektrotechnika (dálkové studium)                26-41-M/002 Electrical Engineering (distance study)                       26-41-M/002 Elektrotechnik (Fernstudium)
                                           26-42-L/001 Mechanik silnoproudých zařízení                 26-42-L/001 Mechanic of Heavy-current Equipment
                                           26-42-M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky              26-42-M/001 Heavy-current Electrical Equipment
                                           26-42-M/001 Zařízení silnoproudé elektrotechniky (dálkové studium)     26-42-M/001 Heavy-current Electrical Equipment (distance study)
                                           26-43-L/001 Mechanik elektronik                       26-43-L/001 Electronics Mechanic                                26-43-L/001 Elektronikmechaniker
                                           26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika                   26-43-M/004 Light-current Electrical Engineering                        26-43-M/004 Schwachstromtechnik
                                           26-44-M/001 Automatizační technika                     26-44-M/001 Automation Technology                                26-44-M/001 Automatisierungstechnik
                                           26-45-L/005 Telekomunikační mechanik                    26-45-L/005 Telecommunications Mechanic
                                           26-46-L/505 Autoelektronika                         26-46-L/505 Auto Electronics
                                           26-47-M/001 Výpočetní technika                       26-47-M/001 Computer Technology                                 26-47-M/001 Rechentechnik
                                           26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy                 26-47-M/002 Electronic Computer Systems                             26-47-M/002 Elektronische Computersysteme                            26-47-M/002 Systèmes électroniques informatiques
                                           26-47-M/003 Informační technologie - aplikace osobních počítačů       26-47-M/003 Information Technology - PC Applications
                                           26-47-M/004 Správce informačních systémů                  26-47-M/004 Information Systems Administrator                          26-47-M/004 Informationssystemverwalter
                                           26-47-M/006 Počítačové elektronické systémy                 26-47-M/006 Computer Electronics Systems
                                           26-47-M/006 Počítačové elektronické systémy (distanční studium)       26-47-M/006 Computer Electronics Systems (distance study)
                                           26-51-H/001 Elektrikář                           26-51-H/001 Electrician                                     26-51-H/001 Elektriker
                                           26-51-H/001 Elektrikář (dálkové studium)                  26-51-H/001 Electrician (distance study)                            26-51-H/001 Elektriker (Fernstudium)
                                           26-51-H/002 Elektrikář pro slaboproud                    26-51-H/002 Light-current Electrician                              26-51-H/002 Schwachstromelektriker
                                           26-51-H/002 Elektrikář pro slaboproud (dálkové studium)           26-51-H/002 Light-current Electrician (distance study)
                                           26-51-H/003 Elektrikář pro silnoproud                    26-51-H/003 Heavy-current Electrician
                                           26-51-H/003 Elektrikář pro silnoproud (dálkové studium)           26-51-H/003 Heavy-current Electrician (distance study)                     26-51-H/003 Starkstromelektriker (Fernstudium)
                                           26-52-H/002 Elektromechanik - stroje a zařízení               26-52-H/002 Electrical Mechanic – Machines and Equipment
                                           26-52-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení              26-52-H/004 Mechanic for Electricity Facilities                         26-52-H/004 Mechaniker für elektrotechnische Anlagen
                                           26-52-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení (distanční studium)                                                    26-52-H/004 Mechaniker für elektrotechnische Anlagen (Fernstudium)
                                           26-53-H/001 Mechanik elektronických zařízení                26-53-H/001 Mechanic for Electronics Facilities                         26-53-H/001 Mechaniker für elektronische Anlagen
                                           26-57-H/001 Autoelektrikář                         26-57-H/001 Auto Electrician                                  26-57-H/001 Autoelektriker                                    26-57-H/001 Electricien automobile
                                           26-59-H/001 Spojový mechanik                        26-59-H/001 Telecommunications Mechanic

   Technická chemie a chemie silikátů                        28-41-J/001 Chemicko farmaceutická výroba                  28-41-J/001 Chemical and Pharmaceutical Production
   Technical Chemistry and Silicate Chemistry                    28-41-M/008 Chemicko-farmaceutická výroba                  28-41-M/008 Chemical and Pharmaceutical Production                       28-41-M/008 Chemisch-pharmazeutische Produktion
28
   Technische Chemie und Silikatchemie                       28-42-L/012 Chemik - operátor - průmyslová chemie              28-42-L/012 Chemist-operator - Industrial Chemistry                       28-42-L/012 Operator-Chemiker - Industriechemie
   Chimie technique et chimie des silicates                     28-44-M/001 Aplikovaná chemie                        28-44-M/001 Applied Chemistry                                  28-44-M/001 Angewandte Chemie
                                           28-44-M/002 Aplikovaná chemie - analytická chemie              28-44-M/002 Applied Chemistry - Analytical Chemistry                      28-44-M/002 Angewandte Chemie - analytische Chemie
                                           28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemické technologie            28-44-M/003 Applied Chemistry – Chemical Technology
                                           28-44-M/004 Aplikovaná chemie - farmaceutické substance           28-44-M/004 Applied Chemistry - Pharmaceutical Substances                    28-44-M/004 Angewandte Chemie - pharmazeutische Substanzen
                                           28-44-M/005 Aplikovaná chemie - ochrana ţivotního prostředí         28-44-M/005 Applied Chemistry - Environment Protection                     28-44-M/005 Angewandte Chemie - Umweltschutz
                                           28-44-M/006 Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii         28-44-M/006 Applied Chemistry - Computer Technician in Chemistry
                                           28-44-M/007 Aplikovaná chemie - podnikový management            28-44-M/007 Applied Chemistry - Business Management                       28-44-M/007Angewandte Chemie - Unternehmungsmanagement
                                           28-45-L/501 Sklářský průmysl                        28-45-L/501 Glass Industry
                                           28-45-L/501 Sklářský průmysl (dálkové studium)               28-45-L/501 Glass Industry (distance study)
                                           28-51-H/001 Chemik-laborant                         28-51-H/001 Chemist-laboratory Technician
                                           28-57-E/001 Keramické práce                         28-57-E/001 Ceramic Work
                                           28-57-H/007 Keramik                             28-57-H/007 Ceramist
                                           28-58-E/002 Výroba dutého skla                       28-58-E/002 Hollow Glass Production
                                           28-58-H/005 Sklář                              28-58-H/005 Glass Worker
                                           28-61-H/005 Brusič skla                           28-61-H/005 Glass Cutter
                                           28-62-H/003 Malíř skla a keramiky                      28-62-H/003 Glass and Ceramics Painter

   Potravinářství a potravinářská chemie                      29-41-L/502 Potravinářský průmysl                      29-41-L/502 Food Industry                                    29-41-M/001 Lebensmitteltechnologien
   Food Industry and Food Chemistry                         29-41-M/001 Technologie potravin                      29-41-M/001 Food Technology
29
   Lebensmittelindustrie und Lebensmittelchemie                   29-42-M/001 Analýza potravin                        29-42-M/001 Food Analysis                                    29-42-M/001 Analyse von Lebensmitteln
   Industrie alimentaire et chimie alimentaire                   29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky             29-43-M/003 Food Technology - Processing Flour
                                           29-44-L/502 Potravinářská technologie - zpracování masa           29-44-L/502 Foodstuffs Technology - Meat Processing
                                           29-44-L/502 Potravinářská technologie - zpracování masa (dálkové studium)  29-44-L/502 Foodstuffs Technology - Meat Processing (distance study)
                                           29-44-M/001 Technologie potravin - zpracování masa             29-44-M/001 Food Technology - Meat Processing
                                           29-45-M/001 Technologie potravin - kvasná technologie            29-45-M/001 Food Production Technology - Fermentation Technology
                                           29-45-M/001 Technologie potravin - kvasná technologie (dálkové studium)   29-45-M/001 Food Production Technology - Fermentation Technology (distance study)
                                           29-46-M/001 Technologie potravin - zpracování mléka             29-46-M/002 Food Technology - Milk Processing                          29-46-M/002 Nahrungsmitteltechnologie - Milchverarbeitung
                                         29-47-M/001 Technologie potravin - technologie tuků                 29-47-M/001 Food Technology - Fats Technology
                                         29-51-E/501 Potravinářská výroba                          29-51-E/501 Food Industry                                   29-51-E/501 Lebensmittelproduktion
                                         29-53-E/002 Pekařské práce                             29-53-E/002 Bakery Work                                    29-53-E/002 Bäckereiarbeiten
                                         29-53-H/001 Pekař                                  29-53-H/001 Baker                                       29-53-H/001 Bäcker
                                         29-54-E/003 Cukrářské práce                             29-54-E/003 Confectionary Work                                29-54-E/003 Konditorarbeiten
                                         29-54-H/001 Cukrář                                 29-54-H/001 Confectioner                                   29-54-H/001 Konditor
                                         29-54-H/002 Cukrář - výroba                             29-54-H/002 Confectioner - Production                             29-54-H/002 Konditor - Produktion
                                         29-56-H/001 Řezník-uzenář                              29-56-H/001 Butcher-meat smoker                                29-56-H/001 Fleischer-Wurstmacher
                                         29-56-H/002 Řezník-uzenář - výroba                         29-56-H/002 Butcher-meat smoker - Production                         29-56-H/002 Fleischer-Selcher - Produktion
                                         29-56-H/003 Řezník-uzenář - prodej                         29-56-H/003 Butcher-meat smoker - Sales                            29-56-H/003 Fleischer-Selcher - Verkauf
                                         29-57-H/002 Sladovník-pivovarník                          29-57-H/002 Maltster-brewer

   Textilní výroba a oděvnictví                         31-41-M/004 Textilní výroba a podnikatelství                    31-41-M/004 Textile Production and Business
   Textile Production and Clothing Industry                   31-43-L/004 Operátor oděvní výroby - oděvní výroba                 31-43-L/004 Clothing Industry Operator - Clothes Production
31
   Textilproduktion und Bekleidungswesen                    31-43-L/006 Operátor oděvní výroby - obchodní činnost                31-43-L/006 Clothing Industry Operator - Business Activities                 31-43-L/006 Geschäftstechnisches Personal in der Bekleidungsproduktion - Geschäftstätigkeit
   Production textile et industrie de la confection               31-43-L/501 Oděvnictví                               31-43-L/501 Clothing Industry                                 31-43-L/501 Konfektion
                                         31-43-L/501 Oděvnictví (dálkové studium)                      31-43-L/501 Clothing Industry (distance study)                        31-43-L/501 Konfektion (Fernstudium)
                                         31-43-M/001 Oděvnictví                               31-43-M/001 Clothing Industry                                 31-43-M/001 Konfektion
                                         31-43-M/001 Oděvnictví (dálkové studium)                      31-43-M/001 Clothing Industry (distance study)
                                         31-53-E/003 Tkalcovské práce                            31-53-E/003 Weaving Work
                                         31-58-H/001 Krejčí                                 31-58-H/001 Tailor                                      31-58-H/001 Schneider
                                         31-59-E/001 Šití oděvů                               31-59-E/001 Sewing Clothes

   Koţedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů               32-52-E/001 Brašnářské a sedlářské práce                      32-52-E/001 Bag and Saddle Making                               32-52-E/001 Täschner und Sattlerarbeiten
   Tanning Industry and Shoe production and Plastic Processing         32-52-H/001 Brašnář                                 32-52-H/001 Bag Maker
32
   Leder- und Schuhproduktion, Kunststoffverarbeitung
   Industrie des cuirs et des peaux, cordonnerie et traitement des plastiques

   Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů                 33-41-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby                 33-41-L/006 Operator of Wood and Furniture Production                     33-41-L/006 Operator in der Holz- und Möbelproduktion
   Wood Processing and Musical Instrument Manufacturing             33-41-M/002 Dřevené konstrukce                           33-41-M/002 Wooden Structures
33
   Holzverarbeitung und Musikinstrumentenherstellung              33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba                     33-42-L/502 Wood and furniture production
   Traitement du bois et fabrication d´instruments de musique          33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (dálkové studium)            33-42-L/502 Wood and furniture production (distance study)
                                         33-42-M/001 Nábytkářství                              33-42-M/001 Furniture Production
                                         33-42-M/003 Nábytkářská a dřevařská výroba                     33-42-M/003 Furniture and Wood Production                           33-42-M/003 Möbelherstellung und Holzbearbeitung
                                         33-52-E/001 Kartáčnické a košíkářské práce                     33-52-E/001 Brush and Basket Work
                                         33-54-H/003 Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje                                                            33-54-H/003 Musikinstrumentenmechaniker - Saiteninstrumente
                                         33-56-E/001 Truhlářské práce                            33-56-E/001 Joinery Work
                                         33-56-E/004 Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví     33-56-E/004 Carpentry and Joinery Work - Joinery Work in the Construction Industry
                                         33-56-H/001 Truhlář                                 33-56-H/001 Joiner                                      33-56-H/001 Tischler
                                         33-56-H/002 Truhlář - výroba nábytku                        33-56-H/002 Joiner - Furniture Production                           33-56-H/002 Tischler - Möbelherstellung
                                         33-56-H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce                      33-56-H/003 Joiner - Wooden Structures                            33-56-H/003 Tischler - Holzkonstruktionen
                                         33-57-E/502 Zpracování dřeva                                                                           33-57-E/502 Holzverarbeitung
                                         33-59-E/001 Čalounické práce                            33-59-E/001 Upholstery Work                                  33-59-E/001 Polsterarbeiten
                                         33-59-H/001 Čalouník                                33-59-H/001 Upholsterer                                    33-59-H/001 Polsterer

   Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie              34-41-L/501 Polygrafický průmysl                                                                         34-41-L/501 Polygrafische Industrie
   Printing and Paper, Film and Photography Processing             34-41-M/001 Polygrafie                               34-41-M/001 Printing
34
   Polygrafie, Papier-, Film- und Fotogestaltung                34-42-M/001 Obalová technika                            34-42-M/001 Packaging Technician
   Polygraphie, traitement du papier, des films et des photographies      34-52-H/001 Tiskař na polygrafických strojích                    34-52-H/001 Printer on Polygraphic Machines
                                         34-52-L/001 Tiskař na polygrafických strojích                    34-52-L/001 Printer on Polygraphic Machines                          34-52-L/001 Drucker auf polygraphischen Maschinen
                                         34-53-H/001 Reprodukční grafik                           34-53-H/001 Reproduction Designer
                                         34-53-L/002 Reprodukční grafik pro média                      34-53-L/002 Reproduction Graphic Designer for Media                      34-53-L/002 Reproduktionsgrafiker für Medien
                                         34-56-H/001 Fotograf                                34-56-H/001 Photographer                                   34-56-H/001 Fotograf
                                         34-57-E/001 Knihařské práce                             34-57-E/001 Bookbinding Work
                                         34-57-H/001 Knihař                                 34-57-H/001 Bookbinder

   Stavebnictví, geodézie a kartografie                     36-41-M/001 Pozemní stavitelství                          36-41-M/001 Building Construction                               36-41-M/001 Hochbau
   Construction, Surveying and Cartography                   36-41-M/004 Stavebnictví - stavební obnova                     36-41-M/004 Civil Engineering - Renewal of Buildings                     36-41-M/004 Bauwesen - bauliche Erneuerung
36
   Bauwesen, Geodäsie und Kartografie                      36-43-M/001 Stavební materiály                           36-43-M/001 Construction Materials
   Bâtiment, géodésie et cartographie                      36-44-L/502 Stavební provoz                             36-44-L/502 Construction Operations
                                         36-44-L/502 Stavební provoz (dálkové studium)                    36-44-L/502 Construction Operations (distance study)
                                         36-45-M/002 Technická zařízení budov                        36-45-M/002 Technical Equipment of Buildings                         36-45-M/002 Gebäudeanlagentechnik
                                         36-45-M/002 Technická zařízení budov (distanční studium)              36-45-M/002 Technical Equipment of Buildings (distance study)
                                         36-45-M/002 Technická zařízení budov (distanční studium zkrácené)          36-45-M/002 Technical Equipment of Buildings (distance study)
                                         36-46-M/001 Geodézie                                36-46-M/001 Geodesy
                                         36-46-M/002 Geodézie                                36-46-M/002 Geodesy                                      36-46-M/002 Geodäsie
                                         36-47-M/001 Stavebnictví                              36-47-M/001 Civil Engineering                                 36-47-M/001 Bauwesen                                     36-47-M/001 Bâtiment
                                         36-47-M/001 Stavebnictví (distanční studium)                    36-47-M/001 Civil Engineering (distance study)
                                         36-47-M/001 Stavebnictví (distanční studium zkrácené)                36-47-M/001 Civil Engineering (distance study)
                                         36-52-H/001 Instalatér                               36-52-H/001 Plumber                                      36-52-H/001 Installateur
                                         36-55-H/001 Klempíř - stavební výroba                        36-55-H/001 Metalworker – construction production                       36-55-H/001 Klempner - Bauproduktion
                                         36-56-H/001 Kominík                                 36-56-H/001 Chimney Sweep
                                         36-57-E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce  36-57-E/005 House Painting, Varnishing and Painting work - House Painting and Painting work  36-57-E/005 Maler, Lackier- und Anstricharbeiten - Maler- und Anstricharbeiten
                                         36-57-H/001 Malíř                                  36-57-H/001 Painter                                      36-57-H/001 Maler
                                         36-64-H/001 Tesař                                  36-64-H/001 Carpenter
                                         36-59-H/001 Podlahář                                36-59-H/001 Floorer
                                         36-66-H/001 Montér suchých staveb                          36-66-H/001 Plasterboard Builder                               36-66-H/001 Monteur im Trockenbau
                                         36-67-E/001 Zednické práce                             36-67-E/001 Bricklaying Work                                 36-67-E/001 Maurerarbeiten
                                         36-67-E/002 Stavební práce                             36-67-E/002 Building Work
                                         36-67-E/003 Stavební výroba                             36-67-E/003 Building Manufacture
                                         36-67-E/503 Stavební výroba                             36-67-E/503 Building Manufacture                               36-67-E/503 Bauproduktion
                                         36-67-H/001 Zedník                                 36-67-H/001 Bricklayer                                    36-67-H/001 Maurer
                                         36-67-H/001 Zedník (dálkové studium)                        36-67-H/001 Bricklayer (distance study)                            36-67-H/001 Maurer (Fernstudium)
                                         36-67-H/004 Obkladač                                36-67-H/004 Floor and Wall Tiler
                                         36-69-E/001 Pokrývačské práce                            36-69-E/001 Roofing Work
                                         36-69-H/001 Pokrývač                                36-69-H/001 Roofer                                      36-69-H/001 Dachdecker

   Doprava a spoje                               37-41-L/009 Operátor provozu a ekonomiky dopravy                  37-41-L/009 Transport Operations and Transport Economy Operator
   Transport and Communications                         37-41-L/503 Dopravní provoz                             37-41-L/503 Transport Systems                                 37-41-L/503 Verkehrsbetrieb
37
   Verkehr und Fernmeldewesen                          37-41-L/503 Dopravní provoz (dálkové studium)                    37-41-L/503 Transport Systems (distance study)
   Transports et connexions                           37-41-L/503 Dopravní provoz (večerní studium)                    37-41-L/503 Transport Systems (evening classes)
                                         37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy                       37-41-M/006 Transport Operations and Transport Economy                    37-41-M/006 Verkehrsbetrieb und Verkehrswirtschaft
                                         37-42-L/003 Poštovní manipulant                           37-42-L/003 Postal Handler
                                         37-42-L/501 Poštovní provoz (dálkové studium)                    37-42-L/501 Postal Operation (distance study)
                                         37-42-M/001 Poštovní a peněţní sluţby                        37-42-M/001 Postal and Financial Services
                                         37-51-H/001 Manipulant poštovního provozu a přepravy                37-51-H/001 Handler at a Postal Operation and Transportation
                                         37-52-H/001 Ţelezničář                               37-52-H/001 Railway Worker                                  37-52-H/001 Eisenbahner im Betriebsdienst

   Speciální a interdisciplinární technické obory                39-41-L/001 Autotronik                               39-41-L/001 Automotive Mechanic                                39-41-L/001 Autotroniker
   Special and Interdisciplinary Technical Fields                39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov      39-41-L/002 Mechanic of Plumbing and Electrotechnical Equipment in Buildings         39-41-L/002 Mechaniker von Installationsanlagen und technischen Anlagen in Gebäuden
39
   Spezielle und interdisziplinäre technische Fachgebiete            39-41-M/003 Mechatronika                              39-41-M/003 Mechatronics                                   39-41-M/003 Mechatronik
   Départements techniques spécifiques et interdisciplinaires          39-41-M/004 Elektrotechnika a strojírenství                     39-41-M/004 Electrical Engineering and Mechanical Engineering

   Zemědělství a lesnictví                           44-04-M/001 Rostlinolékařství                            41-04-M/001 Herbal Medicine                                  41-04-M/001 Phytopathologie
   Agriculture and Forestry                           41-41-M/001 Agropodnikání                              41-41-M/001 Business in Agriculture                              41-41-M/001 Agrounternehmen                                  41-41-M/001 Entreprise agricole
41
   Landwirtschaft und Forstwesen                        41-41-M/001 Agropodnikání (dálkové studium)                     41-41-M/001 Business in Agriculture (distance study)                     41-41-M/001 Agrounternehmen (Fernstudium)
   Agriculture et sylviculture                         41-43-L/004 Chovatel cizokrajných zvířat                      41-43-L/004 Keeper of Exotic Animals
                                         41-43-L/507 Trenérství dostihových a sportovních koní                41-43-L/507 Race and Sports Horse Training
                                         41-43-L/507 Trenérství dostihových a sportovních koní (dálkové studium)       41-43-L/507 Race and Sports Horse Training (distance study)
                                         41-43-M/001 Rybářství                                41-43-M/001 Fisheries
                                         41-44-L/501 Zahradnictví                              41-44-L/501 Horticulture
                                         41-44-L/501 Zahradnictví (dálkové studium)                     41-44-L/501 Horticulture (distance study)
                                         41-44-M/001 Zahradnictví                              41-44-M/001 Horticulture                                   41-44-M/001 Gartenbau
                                         41-45-M/001 Mechanizace a sluţby                          41-45-M/001 Mechanisation and Services                            41-45-M/001 Mechanisierung und Kundendienst
                                         41-46-M/001 Lesnictví                                41-46-M/001 Forestry                                     41-46-M/001 Forstwesen
                                         41-51-E/006 Farmářské práce                             41-51-E/006 Farm Work                                     41-51-E/006 Farmarbeiter
                                         41-51-E/501 Zemědělská výroba                            41-51-E/501 Agricultural Production
                                         41-51-H/007 Zemědělec, hospodyňka                          41-51-H/007 Farmer, Housekeeper                                41-51-H/007 Landwirt, Landwirtin
                                         41-51-H/008 Krajinář                                41-51-H/008 Landscape Gardener
                                         41-51-H/011 Farmář                                 41-51-H/011 Farmer                                      41-51-H/011 Farmer
                                         41-51-H/013 Včelař (dálkové studium)                        41-51-H/013 Beekeeper (distance study)                            41-51-H/013 Imker (Fernstudium)
                                         41-52-E/008 Květinářské práce - květinářské a aranţérské práce           41-52-E/008 Floricultural Work - Floricultural and Arranging Work
                                         41-52-E/011 Zahradnické práce                            41-52-E/011 Garden Work                                    41-52-E/011 Gartenbauarbeiten
                                         41-52-H/001 Zahradník                                41-52-H/001 Gardener                                     41-52-H/001 Gärtner
                                         41-53-H/008 Jezdec a ošetřovatel dostihových koní                  41-53-H/008 Jockey and Race Horse Attendant
                                   41-53-H/008 Jezdec a ošetřovatel dostihových koní (dálkové studium)      41-53-H/008 Jockey and Race Horse Attendant (distance study)
                                   41-53-H/010 Chovatel koní a jezdec                      41-53-H/010 Horse Breeder and Rider
                                   41-54-H/002 Kovář a podkovář                         41-54-H/002 Blacksmith and Farrier                              41-54-H/002 Schmied / Huf- und Beschlagschmied
                                   41-55-E/002 Opravářské práce                         41-55-E/002 Repair Work                                   41-55-E/002 Reparaturarbeiten
                                   41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů                    41-55-H/003 Agricultural Machine Repairman                          41-55-H/003 Reparaturmechaniker für landwirtschaftliche Geräte
                                   41-56-E/501 Lesní výroba                           41-56-E/501 Forest Production
                                   41-56-H/001 Mechanizátor lesní výroby                     41-56-H/001 Forest Machine Operator

   Veterinářství a veterinární prevence               43-41-M/001 Veterinární prevence                       43-41-M/001 Veterinary Prevention
   Veterinary Science and Veterinary Care
43
   Veterinärwesen und tierärztliche Prävention
   Médecine vétérinaire et prévention vétérinaire

   Zdravotnictví                          53-41-H/002 Ošetřovatel                            53-41-H/002 Orderly                                     53-41-H/002 Krankenpfleger
   Health Services                         53-41-J/004 Zubní instrumentářka                       53-41-J/004 Dental Nurse                                   53-41-J/004 Instrumentenschwester der Stomatologie
53
   Gesundheitswesen                         53-41-M/001 Všeobecná sestra                         53-41-M/001 General Nurse                                  53-41-M/001 Allgemeine Schwester                             53-41-M/001 Infirmière générale
   Soins de santé                          53-41-M/001 Všeobecná sestra (dálkové studium)                53-41-M/001 General Nurse (distance study)                          53-41-M/001 Allgemeine Schwester (Fernstudium)
                                   53-41-M/001 Všeobecná sestra (večerní studium)                53-41-M/001 General Nurse (evening classes)                         53-41-M/001 Allgemeine Schwester (Abendschule)                      53-41-M/001 Infirmière générale (cours du soir)
                                   53-41-M/007 Zdravotnický asistent                       53-41-M/007 Health Assistant                                 53-41-M/007 Pflegeassistent
                                   53-41-M/007 Zdravotnický asistent (dálkové studium)              53-41-M/007 Health Assistant (distance study)                        53-41-M/007 Pflegeassistent (Fernstudium )
                                   53-41-M/007 Zdravotnický asistent (večerní studium)              53-41-M/007 Health Assistant (evening classes)
                                   53-41-M/008 Nutriční asistent                         53-41-M/008 Nutrition Assistant                               53-41-M/008 Ernährungsassistent
                                   53-43-M/001 Zdravotní laborant                        53-43-M/001 Laboratory Assistant in Health Care                       53-43-M/001 Medizinischer Laborant
                                   53-43-M/002 Farmaceutický laborant                      53-43-M/002 Pharmaceutical Laboratory Assistant                       53-43-M/002 Pharmalaborant
                                   53-43-M/005 Laboratorní asistent                       53-43-M/005 Laboratory Assistant                               53-43-M/005 Laborassistent
                                   53-44-M/001 Zubní technik                           53-44-M/001 Dental Technician                                53-44-M/001 Zahntechniker
                                   53-44-M/003 Oční technik                           53-44-M/003 Ophthalmic Technician
                                   53-44-M/006 Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka  53-44-M/006 Ophthalmic Technician without Gaining the Competence of Health Care Staff    53-44-M/006 Optiker ohne Zulassung als medizinisches Personal
                                   53-44-M/007 Asistent zubního technika                     53-44-M/007 Dental Technician Assistant                           53-44-M/007 Zahntechnikerassistent
                                   53-44-M/008 Ortoticko-protetický technik                   53-44-M/008 Orthotic and Prosthetic Technician
                                   53-45-M/001 Dietní sestra                           53-45-M/001 Dietary Nurse                                  53-45-M/001 Diätschwester

   Filozofie, teologie
   Philosophy, Theology
61
   Philosophie, Theologie
   Philosophie, théologie

   Ekonomika a administrativa                    63-41-L/505 Podnikatel                            63-41-L/505 Businessman                                   63-41-L/505 Unternehmer
   Economics and Administration                   63-41-L/510 Podnikatelství pro obchod a peněţnictví              63-41-L/510 Trade and Banking Business
63
   Ökonomie und Verwaltung                     63-41-L/510 Podnikatelství pro obchod a peněţnictví (dálkové studium)     63-41-L/510 Trade and Banking Business (distance study)
   Économie et administration                    63-41-L/511 Podnikatelství malých firem                    63-41-L/511 Small Company Business                              63-41-L/511 Unternehmungsführung kleinerer Firmen
                                   63-41-L/511 Podnikatelství malých firem (dálkové studium)           63-41-L/511 Small Company Business (distance study)                     63-41-L/511 Unternehmungsführung kleinerer Firmen (Fernstudium)
                                   63-41-L/512 Podnikatelská administrativa                   63-41-L/512 Business Administration
                                   63-41-L/515 Obchodně podnikatelské činnosti (dálkové studium)         63-41-L/515 Commercial and Business Activities (distance study)
                                   63-41-L/516 Provoz a řízení obchodních a výrobních firem           63-41-L/516 Operation and Management of Business and Production Companies
                                   63-41-L/516 Provoz a řízení obchodních a výrobních firem (dálkové studium)  63-41-L/516 Operation and Management of Business and Production Companies (distance study)
                                   63-41-M/004 Obchodní akademie                         63-41-M/004 Business Academy                                 63-41-M/004 Handelsakademie                                63-41-M/004 Ecole secondaire commerciale
                                   63-41-M/004 Obchodní akademie (dálkové studium)                63-41-M/004 Business Academy (distance study)
                                   63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost                  63-41-M/006 Commercial Business Activity                           63-41-M/006 Unternehmertätigkeit
                                   63-41-M/009 Podnikání, obchod a sluţby                    63-41-M/009 Business, Trade and Services
                                   63-41-M/013 Podnikatel                            63-41-M/013 Businessman                                   63-41-M/013 Unternehmer
                                   63-41-M/017 Specialista pro obchodní a manaţerskou činnost          63-41-M/017 Trade and Management Specialist
                                   63-41-M/018 Podnikové hospodaření                       63-41-M/018 Company Management                                63-41-M/018 Betriebswirtschaft
                                   63-41-M/022 Podnikatel pro obchod a sluţby                  63-41-M/022 Commerce and Services Businessman
                                   63-41-M/022 Podnikatel pro obchod a sluţby (dálkové studium)         63-41-M/022 Commerce and Services Businessman (distance study)
                                   63-41-M/022 Podnikatel pro obchod a sluţby (distanční studium)        63-41-M/022 Commerce and Services Businessman (distance study)
                                   63-41-M/025 Zahraniční obchod                         63-41-M/025 Foreign Trade
                                   63-41-M/025 Zahraniční obchod (distanční studium)               63-41-M/025 Foreign Trade (distance study)
                                   63-41-M/027 Podnikání, řízení a obchod                    63-41-M/027 Business, Managment and Trade                          63-41-M/027 Unternehmungsführung, Management und Handel
                                   63-41-M/037 Provoz a řízení kulturních subjektů                63-41-M/037 Operation and Management of Cultural Entities
                                   63-41-M/040 Informatika v ekonomice                      63-41-M/040 Information Science in Economics                         63-41-M/040 Wirtschaftsinformatik
                                   63-41-M/114 Podnikové hospodaření - mezinárodní obchod            63-41-M/114 Company Management - International Trade
                                   63-41-M/115 Podnikové hospodaření - cestovní ruch               63-41-M/115 Company Management - Tourism
                                   63-41-M/116 Podnikové hospodaření - výpočetní technika a ekonomika      63-41-M/116 Company Management - Computer Technology and Economics
                                   63-42-L/502 Technicko-hospodářské a správní činnosti             63-42-L/502 Technical-economic and Administrative Activities
                                   63-42-L/502 Technicko-hospodářské a správní činnosti (dálkové studium)    63-42-L/502 Technical-economic and Administrative Activities (distance study)        63-42-L/502 Wirtschaftstechnische Tätigkeiten und Verwaltung (Fernstudium)
                                   63-43-M/001 Bankovnictví a pojišťovnictví                   63-43-M/001 Banking and Insurance Business
                                   63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník                63-51-H/002 Technical-administrative staff

   Podnikání v oborech, odvětví                   64-41-L/515 Podnikání v technických povoláních                64-41-L/515 Business in the Field of  Technical Occupations                 64-41-L/515 Unternehmer in technischen Berufen
   Entrepreneurship in Fields, Sectors               64-41-L/515 Podnikání v technických povoláních (dálkové studium)       64-41-L/515 Business in the Field of  Technical Occupations (distance study)
64
   Unternehmungstätigkeiten in Fachgebieten, Zweigen        64-41-L/515 Podnikání v technických povoláních (večerní studium)       64-41-L/515 Business in the Field of  Technical Occupations (evening classes)        64-41-L/515 Unternehmer in technischen Berufen (Abendschule)
   Activités d´entrepreneurs dans les domaines, dans les branches  64-41-L/516 Podnikání v technických povoláních                64-41-L/516 Business in the Field of  Technical Occupations
                                   64-41-L/520 Podnikání v oborech obchodu a sluţeb               64-41-L/520 Business in the Field of  Trade and Services
                                   64-41-L/521 Podnikání v oborech obchodu a sluţeb               64-41-L/521 Business in the Field of  Trade and Services                  64-41-L/521 Unternehmen in den Fachbereichen Handel und Serviceleistungen
                                   64-41-L/521 Podnikání v oborech obchodu a sluţeb (večerní studium)                                                     64-41-L/521 Unternehmen in den Fachbereichen Handel und Serviceleistungen (Abendschule)
                                   64-41-L/524 Podnikání                             64-41-L/524 Business                                     64-41-L/524 Unternehmen                                  64-41-L/524 Entreprise
                                   64-41-L/524 Podnikání (dálkové studium)                    64-41-L/524 Business (distance study)                            64-41-L/524 Unternehmen (Fernstudium)
                                   64-41-L/524 Podnikání (večerní studium)                    64-41-L/524 Business (evening classes)                            64-41-L/524 Unternehmen (Abendstudium)                          64-41-L/524 Entreprise (cours du soir)
                                   64-41-M/001 Podnikání a sluţby                        64-41-M/001 Business and Services
                                   64-42-L/012 Obchodně provozní pracovník civilního letectví          64-42-L/012 Business - Operational Worker of Civil Aviation
                                   64-42-M/003 Strojírenská technická administrativa               64-42-M/003 Technical Administrative in Engineering                     64-42-M/003 Maschinenbautechnische Verwaltung
                                   64-42-M/009 Management strojírenství                     64-42-M/009 Engineering Management                              64-42-M/009 Maschinenbaumanagement
                                   64-42-M/012 Management aplikace osobních počítačů               64-42-M/012 PC Application Management
                                   64-42-M/013 Management elektrotechniky                    64-42-M/013 Electrical Engineering Management                        64-42-M/013 Elektrotechnisches Management
                                   64-42-M/014 Management výpočetní techniky                   64-42-M/014 Management of Computer Technology
                                   64-42-M/022 Management potravinářských výrob                 64-42-M/022 Food Production Management
                                   64-42-M/024 Management textilu a oděvnictví                  64-42-M/024 Management of Textile and Clothing Industry                   64-42-M/024 Management in der Textil- und Bekleidungsindustrie
                                   64-42-M/027 Management ve stavebnictví                    64-42-M/027 Construction Management                             64-42-M/027 Management im Bauwesen
                                   64-42-M/027 Management ve stavebnictví (dálkové studium)           64-42-M/027 Construction Management (distance study)
                                   64-42-M/034 Management obchodních firem a sportovních klubů          64-42-M/034 Management of Business Companies and Sports Clubs                64-42-M/034 Management von Handelsfirmen und Sportklubs
                                   64-42-M/036 Management obchodu                        64-42-M/036 Trade Management                                 64-42-M/036 Handelsmanagement                               64-42-M/036 Management commercial
                                   64-42-M/037 Management obchodu a sluţeb                    64-42-M/037 Trade and Services Management
                                   64-42-M/039 Management obchodu a sluţeb                    64-42-M/039 Trade and Services Management
                                   64-42-M/040 Management cestovního ruchu                    64-42-M/040 Management of Tourism                              64-42-M/040 Tourismusmanagement
                                   64-42-M/043 Management a turismus                       64-42-M/043 Management and Tourism                              64-42-M/043 Management und Tourismus                           64-42-M/043 Management et tourisme
                                   64-42-M/044 Manaţer mezinárodní přepravy a obchodu              64-42-M/044 International Transportation and Trade Manager                  64-42-M/044 Manager für internationalen Transport und Handel
                                   64-42-M/048 Management a podnikání v umění a reklamě             64-42-M/048 Art and Advertising Management and Business
                                   64-42-M/048 Management a podnikání v umění a reklamě (distance study)     64-42-M/048 Art and Advertising Management and Business (distance study)
                                   64-43-M/001 Ekonomika zemědělství a výţivy                  64-43-M/001 Economy of Agriculture and Food
                                   64-43-M/002 Ekonomika zemědělství a výţivy                  64-43-M/002 Economy of Agriculture and Food                         64-43-M/002 Wirtschaft - Landwirtschaft und Ernährung
                                   64-43-M/007 Ekonomika a cestovní ruch                     64-43-M/007 Economy and Tourism
                                   65-42-M/011 Sluţby cestovního ruchu                      65-42-M/011Tourism Services                                 65-42-M/011 Tourismusleistungen

   Gastronomie, hotelnictví a turismus               65-41-L/005 Číšník - servírka                         65-41-L/005 Waiter - Waitress
   Gastronomy, Hotel Industry, Tourism               65-41-L/006 Kuchař, kuchařka                         65-41-L/006 Cook                                       65-41-L/006 Koch, Köchin
65
   Gastronomie, Hotelwesen und Tourismus              65-41-L/504 Společné stravování                        65-41-L/504 Public Catering                                 65-41-L/504 Gemeinschaftsverpflegung
   Gastronomie, hôtellerie et tourisme               65-41-L/504 Společné stravování (dálkové studium)               65-41-L/504 Public Catering (distance study)
                                   65-42-L/502 Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch (dálkové studium)    65-42-L/502 Hotels and Tourism Business (distance study)
                                   65-42-M/004 Hotelnictví a turismus                      65-42-M/004 Hospitality and Tourism                             65-42-M/004 Hotelwesen und Tourismus                           65-42-M/004 Hôtellerie et tourisme
                                   65-42-M/004 Hotelnictví a turismus (dálkové studium)             65-42-M/004 Hospitality and Tourism (distance study)
                                   65-42-M/005 Management turismu a sluţeb                    65-42-M/005 Management of Tourism and Services
                                   65-42-M/006 Management turistických sluţeb                  65-42-M/006 Management of Tourist Services                          65-42-M/006 Tourismusmanagement
                                   65-51-E/001 Provoz společného stravování                   65-51-E/001 Public Catering Services                             65-51-E/001 Gemeinschaftsverpflegungsbetrieb
                                   65-51-E/501 Provoz společného stravování                   65-51-E/501 Public Catering Services                             65-51-E/501 Gemeinschaftsverpflegungsbetrieb
                                   65-51-E/501 Provoz společného stravování (distanční studium)                                                        65-51-E/501 Gemeinschaftsverpflegungsbetrieb (Fernunterricht)
                                   65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství                  65-51-H/002 Cook-waiter for Restaurant Service                        65-51-H/002 Koch - Kellner für die Gastwirtschaft                     65-51-H/002 Cuisinier - serveur dans la restauration
                                   65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství (distanční studium)                                                       65-51-H/002 Koch - Kellner für die Gastwirtschaft (Fernunterricht)
                                   65-51-H/006 Kuchař-číšník - pohostinství                   65-51-H/006 Cook-waiter - Restaurant Service                         65-51-H/006 Koch - Kellner - Gastronomie
                                   65-51-H/006 Kuchař-číšník - pohostinství (dálkové studium)          65-51-H/006 Cook-waiter - Restaurant Service (distance study)
                                   65-51-H/006 Kuchař-číšník - pohostinství (distanční studium)                                                        65-51-H/006 Koch - Kellner – Gastronomie (Fernunterricht)
                                   65-52-E/001 Kuchařské práce                          65-52-E/001 Cookery                                     65-52-E/001 Küchenarbeiten
                                   65-52-H/001 Kuchař                              65-52-H/001 Cook                                       65-52-H/001 Koch                                     65-52-H/001 Cuisinier
                                   65-52-H/001 Kuchař (dálkové studium)                     65-52-H/001 Cook (distance study)
                                   65-53-H/001 Číšník - servírka                         65-53-H/001 Waiter - Waitress                                65-53-H/001 Kellner - Serviererin                             65-53-H/001 Serveur - serveuse
                                65-53-H/001 Číšník - servírka (dálkové studium)                            65-53-H/001 Waiter - Waitress (distance study)

   Obchod                           66-41-L/008 Obchodník                                         66-41-L/008 Tradesman                                           66-41-L/008 Kaufmann
   Trade                           66-41-L/008 Obchodník (dálkové studium)                                66-41-L/008 Tradesman (distance study)
66
   Handel                           66-41-L/501 Provoz obchodu                                      66-41-L/501 Operating a Business                                      66-41-L/501 Geschäftsführung
   Commerce                          66-41-L/501 Provoz obchodu (dálkové studium)                             66-41-L/501 Operating a Business (distance study)                             66-41-L/501 Geschäftsbetrieb (Fernstudium)
                                66-42-L/503 Propagace                                         66-42-L/503 Publicity                                           66-42-L/503 Werbung
                                66-43-M/001 Knihkupectví                                       66-43-M/001 Bookselling                                          66-43-M/001 Buchhandel
                                66-51-E/003 Prodavačské práce                                     66-51-E/003 Salesperson
                                66-51-E/501 Obchodní provoz                                      66-51-E/501 Commerce Operation                                       66-51-E/501 Geschäftsbetrieb
                                66-51-H/002 Prodavač                                         66-51-H/002 Salesperson
                                66-51-H/003 Prodavač - potravinářské zboţí                              66-51-H/003 Salesperson - Grocery (distance study)                             66-51-H/003 Verkäufer - Lebensmittel
                                66-51-H/003 Prodavač - potravinářské zboţí (dálkové studium)                     66-51-H/003 Salesperson - Grocery (distance study)                             66-51-H/003 Verkäufer - Lebensmittel (Fernstudium)
                                66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboţí                                 66-51-H/004 Salesperson - General Store                                  66-51-H/004 Verkäufer - Gemischtwaren
                                66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboţí (dálkové studium)                        66-51-H/004 Salesperson - General Store (distance study)                          66-51-H/004 Verkäufer - Gemischtwaren (Fernstudium)
                                66-51-H/005 Prodavač - elektrotechnické zboţí                             66-51-H/005 Salesperson - Electrotechnical Goods                              66-51-H/005 Verkäufer – Elektrotechnik
                                66-51-H/005 Prodavač - elektrotechnické zboţí (dálkové studium)                    66-51-H/005 Salesperson - Electrotechnical Goods (distance study)
                                66-51-H/006 Prodavač - drogistické zboţí                               66-51-H/006 Salesperson - Chemist’s Goods                                 66-51-H/006 Verkäufer - Drogeriewaren
                                66-51-H/006 Prodavač - drogistické zboţí (dálkové studium)                      66-51-H/006 Salesperson - Chemist’s Goods (distance study)                         66-51-H/006 Verkäufer - Drogeriewaren (Fernstudium)
                                66-51-H/007 Prodavač - motorová vozidla                                66-51-H/007 Salesperson - Motor Vehicles
                                66-51-H/009 Prodavač - textil a oděv                                 66-51-H/009 Salesperson - Textiles and Clothing                              66-51-H/009 Verkäufer - Textil und Bekleidung
                                66-51-H/015 Prodavač - textil, oděvy a obuv                              66-51-H/015 Salesperson - Textile, Clothing and Footwear                          66-51-H/015 Verkäufer – Textil, Bekleidung und Schuhe
                                66-51-H/015 Prodavač - textil, oděvy a obuv (dálkové studium)                     66-51-H/015 Salesperson - Textile, Clothing and Footwear (distance study)
                                66-51-H/016 Prodavač - drobné zboţí, klenoty a nábytek                        66-51-H/016 Salesperson - Smallware, Jewellery and Furniture
                                66-51-H/017 Prodavač - průmyslové zboţí                                66-51-H/017 Salesperson - Industrial Goods                                 66-51-H/017 Verkäufer - Industriewaren
                                66-51-H/017 Prodavač - průmyslové zboţí (dálkové studium)                       66-51-H/017 Salesperson - Industrial Goods (distance study)                        66-51-H/017 Verkäufer - Industriewaren (Fernstudium)
                                66-51-H/018 Prodavač - květiny                                    66-51-H/018 Salesperson - Flowers
                                66-51-H/022 Prodavač a výrobce lahůdek                                66-51-H/022 Salesperson and Delicacies Producer                              66-51-H/022 Verkäufer und Hersteller von Feinkost
                                66-51-H/022 Prodavač a výrobce lahůdek (distanční studium)                                                                            66-51-H/022 Verkäufer und Hersteller von Feinkost (Fernunterricht)
                                66-51-H/501 Obchodní provoz                                                                                           66-51-H/501 Geschäftsbetrieb
                                66-52-H/001 Aranţér                                          66-52-H/001 Display Artist                                         66-52-H/001 Arrangeur/Dekorateur
                                66-53-H/003 Operátor skladování                                    66-53-H/003 Warehouse Operator

   Právo, právní a veřejnosprávní činnost           68-41-M/005 Komerční právo                                      68-41-M/005 Commercial Law
   Law, Legal and Public Administration            68-41-M/005 Komerční právo (distanční studium)                            68-41-M/005 Commercial Law (distance study)
68
   Recht, rechtliche und öffentlich-rechtliche Tätigkeit   68-41-M/006 Právní administrativa                                   68-41-M/006 Legal Administration
   Droit, activités juridiques et activités de droit public  68-42-M/002 Veřejnoprávní ochrana                                   68-42-M/002 Protection Realting to Public Low
                                68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost                                68-42-M/003 Security Legal Activity
                                68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost                                  68-43-M/001 Public Administration                                     68-43M/001 Verwaltungsöffentliche Tätigkeit                                   68-43-M/001 Activités d’administration publique
                                68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (dálkové studium)                         68-43-M/001 Public Administration (distance study)                             68-43M/001 Verwaltungsöffentliche Tätigkeit (Fernstudium)
                                68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (večerní studium)                         68-43-M/001 Public Administration (evening classes)
                                68-43-M/002 Diplomatické sluţby a Public Relations                          68-43-M/002 Diplomatic Services and Public Relations
                                68-43-M/005 Provoz diplomatických sluţeb                               68-43-M/005 Diplomatic Services Operation                                 68-43-M/005 Diplomatischer Dienst

   Osobní a provozní sluţby                  69-41-L/004 Kosmetička                                        69-41-L/004 Cosmetician                                          69-41-L/004 Kosmetikerin
   Personal Care and Services                 69-41-L/502 Vlasová kosmetika                                     69-41-L/502 Hair Cosmetician
69
   Persönliche Dienstleistungen und Betriebsdienste      69-41-M/001 Masér sportovní a rekondiční                               69-41-M/001 Sports and Reconditioning Masseur
   Services personnels et d´exploitation           69-51-H/001 Kadeřník                                         69-51-H/001 Hairdresser                                          69-51-H/001 Friseur
                                69-51-H/001 Kadeřník (distanční studium)                                                                                     69-51-H/001 Friseur (Fernunterricht)
                                69-52-H/001 Kosmetička                                        69-52-H/001 Cosmetician
                                69-53-E/001 Práce v autoservisu                                    69-53-E/001 Work in a Car Repair Service
                                69-53-H/001 Rekondiční a sportovní masér                               69-53-H/001 Recondition and Sports Masseur
                                69-53-H/003 Provoz sluţeb                                       69-53-H/003 Operating Services                                       69-53-H/003 Dienstleistungsbetrieb
                                69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce           69-55-E/005 Work in Health and Social Facilities - Care Work                        69-55-E/005 Arbeit in Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Sozialfürsorge - - Betreuungspflege
                                69-55-J/001 Charitativní sluţby                                    69-55-J/001 Charity Services

   Publicistika, knihovnictví a informatika          72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a sluţby                         72-41-M/001 Library and Information Systems and Services                          72-41-M/001 Bibliotheks- und Informationssysteme und Dienstleistungen
   Opinion Journalism, Librarianship and Informatics     72-41-M/002 Metody a technika informační práce                            72-41-M/002 Information Methods and Technology                               72-41-M/002 Methoden und Techniken der Informationsarbeit
72
   Publizistik, Bibliothekswesen und Informatik
   Journalisme politique, bibliothèques et informatique

   Tělesná kultura, tělovýchova a sport
   Body-building, Physical Training and Athletics
74
   Körperkultur, Körpererziehung und Sport
   Culture du corps, éducation physique et sport

   Pedagogika, učitelství a sociální péče           75-31-M/004 Pedagogika volného času                                  75-31-M/004 Pedagogy of Free Time
   Pedagogy and Social Welfare                75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika                            75-31-M/005 Preschool and Out-of-school Pedagogy                              75-31-M/005 Vorschul- und Freizeitpädagogik
75
   Pädagogik und Sozialfürsorge                75-31-M/008 Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku                    75-31-M/008 Education of Children Aged Pre-school and Infant School
   Pédagogie, enseignement et soins sociaux          75-41-M/002 Sociální péče                                       75-41-M/002 Social Services                                        75-41-M/002 Sozialfürsorge                                           75-41-M/002 Services sociaux
                                75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost                           75-41-M/003 Social Services - Caring Activities                              75-41-M/003 Sozialfürsorge - Betreuungsdienst
                                75-41-M/004 Sociální péče - sociálněsprávní činnost                          75-41-M/004 Social Services - Social-administrative Activity                        75-41-M/004 Sozialfürsorge - sozialrechtliche Tätigkeit                             75-41-M/004 Assistance sociale – activités administratives et sociales
                                75-41-M/006 Výchovná a humanitární činnost                              75-41-M/006 Educational and Humanitarian Activity
                                75-41-M/008 Sociální činnost - sociální pečovatelství                         75-41-M/008 Social Activity - Social Caring
                                75-41-M/009 Sociální činnost - sociální vychovatelství                        75-41-M/009 Social Activity - Social Pedagogy
                                75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost                75-41-M/012 Educational and Humanitarian Activity – Socio-educational Activity
                                75-41-M/013 Výchovná a humanitární činnost - administrativní činnost                 75-41-M/013 Educational and Humanitarian Activity – Socio-administration Activity

   Obecně odborná příprava                  78-41-M/005 Rodinná škola - veřejnosprávní sluţby                           78-41-M/005 Family School - Public Administration Services
   General-Skilled Preparation                78-42-M/001 Technické lyceum                                     78-42-M/001 Technical Lyceum                                        78-42-M/001 Technisches Lyzeum                                         78-42-M/001 Lycée technique
78
   Allgemeine Fachausbildung                 78-42-M/002 Ekonomické lyceum                                     78-42-M/002 Economic Lyceum                                        78-42M/002 Ökonomisches Lyzeum                                         78-42-M/002 Lycée d’enseignement économique
   Préparation spécialisée                  78-42-M/003 Pedagogické lyceum                                    78-42-M/003 Pedagogical Lyceum                                       78-42-M/003 Pädagogisches Lyzeum                                        78-42-M/003 Lycée pédagogique
                                78-42-M/005 Zdravotnické lyceum                                    78-42-M/005 Medical Lyceum                                         78-42-M/005 Medizinisches Lyzeum
                                78-42-M/006 Přírodovědné lyceum                                    78-42-M/006 Lyceum of Natural Science                                   78-42-M/006 Naturwissenschaftliches Lyzeum
                                78-62-C/001 Praktická škola jednoletá                                 78-62-C/001 One-year training school
                                78-62-C/002 Praktická škola dvouletá                                 78-62-C/002 Two-year training school

   Obecná příprava                      79-41-K/001 Gymnázium                                         79-41-K/001 Gymnazium (secondary general education school)                         79-41-K/001 Gymnasium                                              79-41-K/001 Lycée d’enseignement secondaire
   General Preparation                    79-41-K/401 Gymnázium                                         79-41-K/401 Gymnazium (secondary general education school)                         79-41-K/401 Gymnasium                                              79-41-K/401 Lycée d’enseignement secondaire
79
   Allgemeine Ausbildung                   79-41-K/408 Gymnázium - ţivé jazyky                                  79-41-K/408 Gymnazium (secondary general education school) - Live Languages
   Préparation générale                    79-41-K/413 Gymnázium - tělesná výchova                                79-41-K/413 Gymnazium (secondary general education school) - Physical Education
                                79-41-K/420 Gymnázium - sportovní příprava                              79-41-K/420 Gymnazium (secondary general education school) - SportsTtraining                79-41-K/420 Gymnasium - Sportbildung
                                79-41-K/601 Gymnázium                                         79-41-K/601 Gymnazium (secondary general education school)                         79-41-K/601 Gymnasium
                                79-41-K/701 Gymnázium                                         79-41-K/001 Gymnazium (secondary general education school)
                                79-41-K/801 Gymnázium                                         79-41-K/801 Gymnazium (secondary general education school)                         79-41-K/801 Gymnasium                                              79-41-K/801 Lycée d’enseignement secondaire

   Umění a uţité umění                    82-41-M/001 Uţitá malba                                        82-41-M/001 Applied Painting
   Art and the Applied Arts                  82-41-M/002 Uţitá fotografie a média                                 82-41-M/002 Applied Photography and Media
82
   Kunst und angewandte Kunst                 82-41-M/007 Propagační výtvarnictví - propagační grafika                       82-41-M/007 Promotional Arts - Advertising Graphics
   Arts et arts appliqués                   82-41-M/008 Propagační výtvarnictví - výstavnictví                          82-41-M/008 Promotional Arts - Organisation of Exhibitions
                                82-41-M/009 Propagační výtvarnictví - aranţování                           82-41-M/009 Promotional Arts - Arranging                                  82-41-M/009 Werbedesign - Dekorateur
                                82-41-M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí            82-41-M/012 Artistic Processing of Metals and Precious Stones - Flat and Plastic Engraving         82-41-M/012 Künstlerische Verarbeitung von Metallen und Edelsteinen - Oberflächen- und Tiefengravur
                                82-41-M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké kovářství a zámečnictví       82-41-M/013 Artistic Processing of Metals and Precious Stones - Artistic Blacksmithery and Locksmithery  82-41-M/013 Künstlerische Verarbeitung von Metallen und Edelsteinen - Kunstschmieden und Kunstschlosserei
                                82-41-M/014 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví           82-41-M/014 Artistic Processing of Metals and Precious Stones - Golmithery and Silversmithery       82-41-M/014 Künstlerische Verarbeitung von Metallen und Edelsteinen - Edelschmiedekunst
                                82-41-M/015 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů        82-41-M/015 Artistic Processing of Metals and Precious Stones - Cutting and Engraving of Precious Stones  82-41-M/015 Künstlerische Verarbeitung von Metallen und Edelsteinen - Schleifen und Schneiden von Edelsteinen
                                82-41-M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání               82-41-M/016 Artistic Processing of Metals and Precious Stones - Artistic Casting              82-41-M/016 Künstlerische Verarbeitung von Metallen und Edelsteinen - Kunstgießen
                                82-41-M/022 Modelářství a návrhářství oděvů                              82-41-M/022 Clothes Designing                                       82-41-M/022 Bekleidungsdesigner
                                82-41-M/026 Konstrukce a tvorba nábytku                                82-41-M/026 Furniture Construction and Production
                                82-41-M/030 Tvarování dřeva a řezbářství                               82-41-M/030 Wood Forming and Carving
                                82-41-M/034 Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design                    82-41-M/034 Industrial Product Forming - Industrial Design
                                82-41-M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky               82-41-M/037 Artistic Porclain and Ceramics Design - Ceramics Production
                                82-41-M/040 Výtvarné zpracování skla – broušení a vzorování broušeného skla              82-41-M/040 Artistic Glass Treatment – Glass Cutting and Cut Glass Decorating
                                82-41-M/041 Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla                      82-41-M/041 Artistic Glass Design - Metallurgical Glass Forming
                                82-41-M/042 Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla               82-41-M/042 Artistic Glass Desing - Glass Forming, Painting and Etching
                                82-41-M/047 Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba                         82-41-M/047 Textile Arts - Weaving
                                82-41-M/049 Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií                82-41-M/049 Textile Arts - Processing Craft Textiles by Hand
                                82-41-M/050 Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba                         82-41-M/050 Textile Arts - Knitting Creation                                82-51-H/003 Goldschmied und Juwelier
                                82-41-M/051 Textilní výtvarnictví – krajkářská a vyšívačská tvorba                  82-41-M/051 Textile Arts – Lace and Embroidery Creation
                                82-41-M/053 Textilní výtvarnictví - tvorba dekoračních předmětů z textilních a přírodních materiálů  82-41-M/053 Textile Arts - Creation of Decorations from Textile and Natural Materials
                                82-41-M/058 Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba                         82-41-M/058 Stone Sculpturing – Stone Sculpture Creation
                                82-51-H/001 Umělecký kovář a zámečník                                 82-51-H/001 Art Blacksmith and Locksmith                                  82-51-H/001 Kunstschmied und Schlosser
                                82-51-H/003 Zlatník a klenotník                                    82-51-H/003 Goldsmith and Jeweller                                                                                             82-51-H/003 Orfèvre et bijoutier joaillier
                                82-51-H/006 Umělecký truhlář                                     82-51-H/006 Art Joiner
                                82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské                   82-51-L/006 Art Woodworking - Carpentry Work
                                82-51-L/008 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské            82-51-L/008 Art Woodworking - Upholstery and Design Work
                  82-51-L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje  82-51-L/009 Applied Art, Creation of Musical Instruments - String Instruments

   Teorie vojenského umění
   Theory of the Art of Warfare
91
   Theorie der Kriegskunst
   Théorie de l´art militaire

								
To top