Just for fun Bergen 10. februar 2009 Vil by lisaturtle

VIEWS: 5 PAGES: 17

									       Just for fun?

     Bergen 10. februar 2009
         Vil vite

          Anders Isnes
  Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen


1
2
• The wow-factor: læring forutsetter noe mer enn opplevelser og
 undring, men det er en god start…

• Aktivitet preger norsk skole

• …… mens læringsfokus …….. ?????
 3
• Learning by  doing


•Learning by doing

 4
God eller bedre læring i naturfag?
• Hands on er viktig…

men ikke glem:
• Minds on…

Derfor:
• Gjør det
• Les det
• Skriv det
• Si det
Og reflekter!!! 5
… a belief that language in science matters
• Å lære det naturfaglige språket er kanskje den viktigste
 strategien for å lære naturfag. Hver naturfagtime er også en
 norsktime eller språktime
• Språk er en av hovedbarrierene for de fleste elevene for å lære
 naturfag
• Det finnes mange praktiske strategier som kan hjelpe elevene til
 å komme forbi eller over denne barrieren
 6
Hvorfor skal elever forstå
hva naturvitenskap er?

 Den altfor store vekten på ”det vi vet” på bekostning av ”hvordan
 vi vet det” resulterer i en naturfagutdanning som bare gjør
 elevene i stand til å begrunne sin forståelse ved å referere til
 læreren som autoritet.
• (Osborne, Collins, Ratcliffe, Millar og Duschl, 2001)
 7
Forskerspiren
• Naturvitenskapen framstår på to måter i
 naturfagundervisningen: som et produkt som viser
 den kunnskapen vi har i dag, og som en prosess som
 dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å
 bygge kunnskap. Prosessene omfatter
 hypotesedanning, eksperimentering, systematiske
 observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk
 vurdering, begrunnelser for konklusjoner og
 formidling. Forskerspiren skal ivareta disse
 dimensjonene i opplæringen. 8
Forskerspiren
Naturvitenskapen i
naturfagundervisningen:
• som et produkt
• som en prosess
Prosessene omfatter:
• hypotesedanning
• eksperimentering
• systematiske observasjoner
• åpenhet
• diskusjoner
• kritisk vurdering
• argumentasjon
• begrunnelser for konklusjoner
• formidling
Forskerspiren skal ivareta disse
  dimensjonene i opplæringen.

 9
Forskerspiren etter 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• formulere spørsmål om noe en lurer på, lage en plan
 for å undersøke en selvformulert hypotese og
 gjennomføre undersøkelsen
• forklare hvorfor det er viktig å lage og teste
 hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk
 samt hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
• bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved
 eksperimentelt arbeid og feltarbeid
• sette seg inn i enkle naturfaglige tekster i ulike
 media og kunne trekke naturfaglig informasjon ut
 fra dem
• publisere resultater fra undersøkelser ved å bruke
 digitale verktøy
10
Ulike budskap i eksperimenter
• Eksperimenter for å ”bli kjent med” –
 redskap
• Eksperimentet som innføring i et emne
• Eksperimentet som illustrasjon
• Eksperimentet som ”fasit”
• Eksperimentet som øving i å utforme forsøk
• Eksperimentet for repetisjon og testing
• Eksperimentet som differensieringsmiddel


11
Naturfag som kulturfag
   Du kan ikke stemme denne
   mannen inn på Stortinget…….

   Men han har betydd mer for
   deg enn politikere flest
12
13
Men:
• Selv om eleven må spille den viktigste rollen i sin egen
 læringsprosess, så …..

• Har læreren en sentral rolle i elevenes læring
 14
Nye tiltak
• Den naturlige skolesekken
• Lektor II-ordning
• Eksempler på læreplaner på hvert årstrinn, og ikke bare for 2
 og 3- årsbolker
• Utvalgsprøver i flere fag
15
16
17

								
To top