Endringer i inntektssystemet og prognoser for 2009

Document Sample
Endringer i inntektssystemet og prognoser for 2009 Powered By Docstoc
					Endringer i inntektssystemet og prognoser for 20
    Grunnlaget for endringer
 2 utvalg har utredet IS
  – Borgeutvalget i 2005 sammensatt av
   fagfolk
  – Sørheimutvalget i 2007 sammensatt av
   politikere

 Begge utvalgene er oppnevnt av regjeringen
 (ulike) og med egne mandater

 Det er med bakgrunn i disse to utredningene
 og departementet arbeid at Regjeringen la
 frem sitt opplegg for reformer av IS ved
 kommuneproposisjonen for 2009
                        IS
    Noen ubehagelige sannheter
 Alle kan ikke ligge over gjennomsnittet
  – Hvis noen kommuner ligger over gjennomsnittet
   må nødvendigvis noen ligge under

 Ingen kan få det bedre uten at noen får det verre
  – Provenynøytralitet
  – Omfordeling av knappe ressurser

 Politisk avveining:
  – Hvilke kommune(gruppe)r skal prioriteres?
  – Hvilke kommune(gruppe)r skal betale regningen?
                           IS
Utgiftsutjevningen
           IS
        Utgiftsutjevning

 Borge-utvalget:
  – Nye kostnadsnøkler
   • Inkl barnehager (for innlemming i 2006!!!)
 Sørheim-utvalget:
  – Utenfor mandatet
 Regjeringen:
  – Utsatt til 2011
                          IS
     Utgiftsutjevning - Borge

 Utvalget foretok en full gjennomgang av
 alle kostnadsnøklene for både kommunene
 og fylkeskommunene med nye analyser og
 statistikk (nær 200 sider av utredningen)

 Dagens prinsipper videreføres med full
 utjevning legges til grunn ved utjevningen
 av ufrivillige kostnadsulemper for
 nasjonale velferdsoppgaver
                        IS
 Borge-utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel for
          kommunene

Kriterium                       Kostnadsvekt
Alders kriterier
Andel innbyggere 0-5 år                   0,0164
Andel innbyggere 6-15 år                  0,3341
Andel innbyggere 16-21 år                  0,0198
Andel innbyggere over 22-66 år               0,1149
Andel innbyggere 67-79 år                  0,0888
Andel innbyggere 80-89 år                  0,1328
Andel innbyggere 90 år og over               0,0608
Sosiale kriterier
1.generasjons innvandrere utenom Skandinavia 6-15 år    0,0147
Barn med grunn- og hjelpestønad 6-15 år           0,0106
Ikke gifte over 67 år                    0,0624
Andel psykisk utviklingshemmede over 16 år         0,0147
Barn som ikke bor hos begge foreldre 0-15 år        0,0413
Antall fattige                       0,0096
Opphopningsindeks (skilte, arbeidsledige og fattige)    0,0216
Uførepensjonister 18-49 år                 0,0058
Kostnadsfaktorer
Sone                            0,0191
Nabo                            0,0043
Basis                            0,0269
                                   IS
Sum                             1,0000
Inntektsutjevning
          IS
 Forhold som påvirker inntektsfordelingen

 Skatteandel
 – Skattene varierer kommunene imellom
   • Jo større andel skatt – jo større forskjeller
 Skattegrunnlag
 – Selskapsskatten varierer mer mellom
  kommunene enn skatt på inntekt og
  formue
   • Jo mer selskapsskatt – jo større forskjeller
 Inntektsutjevningen
   • Jo sterkere utjevning – jo mindre forskjeller
                            IS
    Borge-utvalget (innt.utjevn)
 Kommunene
  – Ingen forslag til endret utjevning
   • Nettopp vedtatt av Stortinget
    – ”Utenfor” mandat
 Fylkeskommunene
  – Samme modell som for kommunene
   • Symmetrisk utjevning
    – Kompensasjonsgrad: 55 prosent
   • Tilleggskompensasjon
    –  Til fylkeskommuner med skatt under gj.snitt
    –  Kompensasjonsgrad 35 prosent
    –  Samlet kompensasjonsgrad 90 pst (55 pst + 35 pst)
    –  Finansieres ved et likt trekk per innbygger for alle
      fylkeskommuner
                                  IS
   Borge-utvalget (innt.utjevn)

 Prognosebasert inntektsutjevning
  – Dempe virkningen av uforutsette
   svingninger i skatteinntektene
  – Mekanisk system
   • Økt rammetilskudd delvis kompensasjon for
    skattesvikt (på landsbasis)
   • Redusert rammetilskudd vil redusere
    effekten av uventet skattevekst
 – Inntektsnøytralt over tid (?)
   • Gitt at skatteprognosene over tid bommer like
    mye begge veier
 – Påvirker ikke lokale insentiver for skatt
                            IS
  Sørheim- utvalget (innt.utjevn)
 Hovedkonklusjoner:
 Beholde dagens skatteandel
 Økt symmetrisk inntektsutjevning (flertall)
 Delt innstilling vedr fjerning av
 selskapsskatt
 Ikke sikkerhetsnett for svingende
 skattinntekter (prognosebasert
 inntektsutjevning)
                        IS
     Sørheim- utvalget (innt.utjevn)

 Beholde dagens skatteandel på rundt 50 %
  – H/FrP kunne vært satt høyere

 Alle unntatt H går inn før å øke den symmetriske utjevningen
 fra dagens 55 % til 60 %
  – For bedre å sikre kommuner med svakt inntektsgrunnlag
   nødvendige ressurser til å finansiere sine oppgaver
  – Sp/V mener at det er nødvendig med en langt mer
   omfattende skatteutjevning
 Medlemmene fra Ap, SP og SV forestår å avvikle
 selskapsskatten (og øke skatteinntekter fra alminnelig
 inntekt og formue)

 Medlemmene fra H, FrP, KrP og V vil beholde
 selskapsskatten
  – H/FrP som skattefondsmodell og V/KrF som
   skattesimuleringsmodell
                                 IS
 Regjeringens forslag 2009 (innt.utjevn)

Stortingsflertallet har sluttet seg til:
– Tiltak for økt inntektsutjevning
  • Redusert skatteandelen
   – Senkes til 45 prosent
  • Økt inntektsutjevning
   – Økt kompensasjonsgrad fra 55 til 60 prosent
   – Kommuner med mindre enn 90 prosent skatt får økt
    kompensasjonsgrad fra 90 til 95 prosent
   – Gradvis opptrapping over 3 år
  • Fjerning av kommunal selskapsskatt
                              IS
                      Utslag systemomlegging uten selskapsskatt men med økt personskatt
                        (symmetri 60% og minsteinntekt 35% ved 90% av gj skattenivå)

            1,1


            1,08


            1,06


            1,04
Alternativ utjevning
            1,02


             1


            0,98


            0,96


            0,94


            0,92


            0,9
               0,9  0,92   0,94   0,96    0,98     1      1,02  1,04  1,06  1,08  1,1
                                     Dagens utjevning
                                                                IS
Omlegginger som gjelder
  skatt, nettovirkning
 (illustrasjon for 2009)

 Fjerne selskapsskatt,
 lavere skatteandel og    Tallene her er
     sterkere       avvikende fra KRD
  inntektsutjevning
               ettersom det er
               tatt utgangspunkt
               i situasjonen med
               basis i skatter
               2008 og folketall
               per 1.1.08

              Taper på omleggingen
              Vinner inntil kr 220 per innb
              Vinner kr 220 til kr 280 per innb
                                IS
              Vinner mer enn kr 280 per innb
Distriktstilskudd
          IS
       Nytt kart sone
       fra 1.1.07      Antall    Totalt antall
Sone   kommuner    innbyggere     Pst
I         124      3 257 823 70 %
II         20       116 947  3%
III        129       696 216 15 %
IV        158       569 233 12 %
Totalt      431      4 640 219 100 %
                         IS
     Borge-utvalgets forslag til
       distriktstilskudd
 Nytt distriktstilskudd som vil erstatte dagens
 Nord-Norge-tilskudd og regionaltilskudd

 La til grunn samme nivå på det nye distriktspolitiske
 tilskuddet som på dagens Nord-Norge tilskudd og
 regionaltilskudd til sammen
 Rettes mot kommuner som har regionale problemer
 og utfordringer
  – Satsene knyttes til virkeområde
   • 85 prosent per innbygger
   • 15 prosent per kommune

 Store omfordelingsvirkninger
  – Inkludering av nye områder gir mindre igjen til
   kommuner som mottar regionalpolitiske tilskudd
   etter dagens ordning.
                             IS
      Sørheim-utvalgets forslag til
         distriktstilskudd
 Nytt distriktstilskudd som vil erstatte dagens Nord-Norge-
 tilskudd og regionaltilskudd La til grunn samme nivå på det nye
 distriktspolitiske tilskuddet som på dagens Nord-Norge
 tilskudd og regionaltilskudd til sammen
  – Flertallet tilrår at økningen i tilskuddet finansieres av
   friske midler
 Rettes mot kommuner som har regionale problemer og
 utfordringer
  – Satsene knyttes til virkeområde
    • 50 prosent per innbygger
    • 50 prosent per kommune

 Store omfordelingsvirkninger
  – Inkludering av nye områder gir mindre igjen til kommuner
   som mottar regionalpolitiske tilskudd etter dagens ordning.
                                  IS
 Foskjeller mellom Borge og Sørheim

 Sørheim foreslår å gi mer til småkommuner
 Sørheim foreslår å fortsatt gi
 distriktspolitisk tilskudd til Bodø og Tromsø
 Sørheim foreslår gradering av tilskudd i
 kommuner i sone III med distriktsindeks på
 mellom 36 og 47
  – Borge-utvalget skarpt skille
                         IS
  Regjeringens forslag til distriktstilskudd

 Beholde dagens Nord-Norge-tilskudd og
 regionaltilskudd
  – Regionaltilskuddet endrer navn til
   småkommunetilskudd
   • Gis uavhengig av virkeområde
 Nytt distriktstilskudd til kommuner i Sør-Norge i
 virkeområde III og IV
  – 50 pst per kommune / 50 pst per innb
 Nytt ”Nord-Norge-tilskudd” til kommunene i
 Namdalen
  – Samme satser som for Nordland
 De nye tilskuddene finansieres ved et likt trekk per
 innbygger fra alle kommuner
  – 380 mill kroner
                             IS
Nytt distrikspolitisk tilskudd Sør-Norge
                                       Andeler
Sone 1)   Område         kr per innb kr per kommune kr per innb kr per kommune

Sone IV   Resten av Norge        752      3 202     0,20         0,20


Sone III   mindre enn 36         564      2 402     0,15         0,15
                                 Andel av Sone III mindre enn 36
Sone III   36 til og med 38       451      1 922     0,80         0,80
Sone III   39 til og med 41       338      1 441     0,60         0,60
Sone III   42 til og med 44       226       961     0,40         0,40
Sone III   45 til med 46         113       480     0,20         0,20
Sone III   over 47             0        0
Sone II                   0        0
Sone I                    0        0
                                                  IS
 Kommuner med nytt
distriktspolitisk tilskudd
     2009
Distriktstilskudd Sør-Norge til
kommuner med over 3.200
innbyggere
- Følger soneinndelingen i
Sone III og IV
-Krever i Sone III lavere
indeks enn 46
-Skatteinntekter under 120%    64 kommuner i Sør-Norge får et
                 nytt distriktstilskudd, i alt tildeles
                 det nær 315 mill kr. Tilskuddet gis
                 både per innb og per kommune.

                 14 kommuner i Nord-Trøndelag
                 Namdals-kommunene får et ”nytt”
                 Nord-Norge tilskudd. Det gis per
                 innb og samlet tildeles det 55 mill
                                      IS
                 kr
Andre endringer
         IS
       Andre endringer

 Hovedstadstilskudd (300 mill kroner)

 Veksttilskudd (150 mill kroner)

 Inntektsgarantiordning

 Endring i oppdatering av folketall
                     IS
       Ny overgangsordning
 Inntektsgaranti (INGAR) erstatter dagens
 overgangsordning

 Garanti for ikke større avvik fra landsveksten enn
 på kr 300,- per innbygger i negativ retning

 Uavhengig hva om avviket skyldes systemendringer,
 befolkningsendringer, innlemminger av øremerkede
 tilskudd, kriteriedata osv

 Finansieres med et likt trekk per innbygger

 Merk at endring av selskapsskatt/
 inntektsutjevningen ikke inngår i garantiordningen
                            IS
Vekst
                          Før INGAR
                Landsgjennomsnitt
                           300 kr
                           INGAR grense


    A    B     C       E
                           Kommuner
Tap               D

VekstFinansieringsbidrag              Etter INGAR
                Landsgjennomsnitt
                           300 kr
                           INGAR grense


    A    B     C       E      Kommuner
                D
                                  IS
Tap
      Nytt veksttilskudd
 Det innføres et eget vekstkommunetilskudd
 Gis til kommuner som har en høy
 befolkningsvekst
  – Vekstgrensen er satt til 175 pst av
   gjennomsnittlig årlig vekst på landsbasis
   for de siste tre årene
  – Tilskuddet gis med kr 40.000 per ny
   innbygger utover vekstgrensen
  – Kommunen må ha lavere skatteinntekter
   enn 140 pst for å få tilskuddet
 Tilskuddet finansieres ved likt trekk for alle
 kommuner (koster ca 218 mill kr i 2009)
                          IS
 Illustrasjon av
vekstkommunene i
   IS2009
          39 kommuner med 1,3 mill
          innbyggere – fra små kommuner
          med litt over 500 innbyggere til
          Oslo med 560.000 innbyggere,
          vokser sterkere enn 1,64% per år i
          tre-årsperioden 1.1.2005 til
          1.1.2008
                             IS
 Endringer i oppdatering av folketall

 Regjeringen avvikler dagens ordning med
 oppdatering av innbyggertallet pr 1.1. i
 budsjettåret for beregning av
 innbyggertilskudd/utgiftsutjevning
 Erstattes med bruk av folketall pr 01.07
 året før budsjettåret ved beregning av
 innbyggertilskudd /utgiftsutjevning
  – Gjelder bare befolkningskriteriene?
 Fortsatt folketall 1.1. i budsjettåret ved
 inntektsutjevningen
                        IS
   Endringer fører til omfordeling
 For mange av landets kommuner gir
 omleggingen økte inntekter. Skattesterke
 kommuner samt folkerike kommuner i
 sentrale strøk vil tape
 Landsstyret i KS bad om at en del av
 skjønnsmidlene blir brukt til å redusere
 kommunenes felles finansiering av de nye
 tilskuddene
 Landsstyret er overrasket over at
 utgiftsutjamningen ikke er omfattet av
 forslaget til endringer i inntektssystemet, og
 mener dette ikke bør utsettes til 2011
                          IS
             Virkning Nordland (KRD)


        2500

        2000

        1500

        1000
Gevinst / tap
         500                                  Resten av landet

          0                                  Nordland


         -500

        -1000

        -1500

        -2000
            80  90  100  110  120  130  140  150  160  170  180
                        Korr inntekt
                                                      IS
               Virkning Troms (KRD)


        2500

        2000

        1500

        1000
Gevinst / tap
         500                                  Resten av landet

          0                                  Troms


         -500

        -1000

        -1500

        -2000
            80  90  100  110  120  130  140  150  160  170  180
                        Korr inntekt
                                                      IS
            Virkning Finnmark (KRD)


        2500

        2000

        1500

        1000
Gevinst / tap
         500                                  Resten av landet

          0                                  Finnmark


         -500

        -1000

        -1500

        -2000
            80  90  100  110  120  130  140  150  160  170  180
                        Korr inntekt
                                                      IS
        Eksempel 2009
 Signaler i Komprop 2009:
 – Realvekst frie inntekter 3 ½ - 4 mrd
  kroner
 – Lik prosentvis vekst i fylkeskommunene og
  kommunene
 – Skattøren fastsettes slik at
  skatteinntektene vil utgjøre om lag 45 pst
  av samlede inntekter i 2009
 – Avvikling av selskapsskatt
   • Kompensert gjennom økt andel skatt fra
    personlige skattytere
 Skjønnsrammen fastsatt til 2 426 mill
 kroner
                         IS
    Økte frie inntekter i 2009

 Det legges i 2009 opp til at kommunenes frie
 inntekter øker med om lag 2,8 mrd kr
 Beregningen av disse midlene sees sammen
 med endringene i inntektssystemet
 Dette fører til at det kun er noen få
 kommuner som får mindre frie midler i 2009
 i forhold til 2008
  – Tall for enkeltkommuner er beregnet av
   KRD. KS har laget alternative tall som
   fanger opp det vi kaller
   ”budsjettvirkninger” fra 2008 til 2009
                         IS
                   Budsjettvirkninger av IS og
                    realvekst med 2,8 mrd kr

                 Utslag utregnet av KS basert på folketall per 1.1.08 for å vise budsjettvirkning av innføring nytt IS
Nr    KommuneUtslag nytt distrikts- Veksttilskudd   Netto utslag av fjerning av       Gevinst/tap     Hoved-      Finansiering   1. års virkning  Virkning av       Samlet utslag
          politisk tilskudd          selskapsskatt, redusert skatt-    ved avvikling av stadstilskudd av distriktstilskudd, av endringer     anslått vekst       1.årsvirkning
          (oppdatert ut fra          andel og opptrappet innt.ut. 57% oppdatert folke-         til    veksttilskudd og i inntektssystemet i frie inntekter
         folketall per 1.1.08)         Utslag ut fra 2008-nivå på skatt    tall (kilde=KRD)    Oslo    hovedstadstilskudd          med 2,8 mrd kr
           kr per innb     kr per innb       kr per innb          kr per innb              kr per innb    kr per innb   kr per innb   kr per innb    1000 kr

Østfold               -        15                220          -43      -          -188         5        569       573       160 165
Akershus              -       133                 -52          -61      -          -188        -167        585       418       210 754
Oslo                -       100                -733           59     535         -188        -226        596       370       207 264
Hedmark               223      -                  211          -10      -          -188        235        608       843       159 661
Oppland               216      -                  216          -11      -          -188        233        606       839       154 146
Buskerud               26      19                 90          -15      -          -188        -67        583       515       129 457
Vestfold              -        8                141           -7     -          -188        -45        580       534       121 023
telkemark               67     -                  144           26     -          -188         50        592       642       107 052
Aust-Agder              52     -                  226           13     -          -188        102        584       686       72 837
vest-Agder              45       2                109           0     -          -188        -32        582       550       91 320
Rogaland               27     112                -102           0     -          -188        -151        589       437       180 521
Hordaland               85      39                 10           15     -          -188        -40        589       549       253 964
Sogn og Fjordane          321      -                  121           12     -          -188        266        633       899       95 576
Møre og Romsdal           153      -                  109           -1     -          -188         72        606       678       167 344
Sør-Trøndelag            218       59                132           20     -          -188        242        565       807       228 480
Nord-Trøndelag           573       23                258           2     -          -188        668        611      1 279       166 121
Nordland              -       -                  209           19     -          -188         41        613       654       153 662
Troms                -       -                  233          -22      -          -188         23        586       609       94 184
Finnmark              -       -                  236          -29      -          -188         19        612       631       45 688
Hele landet              78      46                 0          -        63        -188         0        591       591      2 800 000
                                                                                                                IS
 Folketilvekst 1.halvår
     2008

31.901 nye inbyggere
             Endring i pst    Antall
             Mer enn -1 pst     26
             -0,5 til -1 pst    46
             0 til -0,5 pst     89
             0 til +0,5 pst    127
             +0,5 til +1,0 pst   93
             Over +1 pst      49
                            IS
Folketilvekst 1.halvår
     2008             Vekst landsgjennomsnitt
               med 0,67 pst


              Utover gj.snitt Antall
                 (pst-poeng)
               Mer enn -1 pst    98
               -0,5 til -1 pst   98
               0 til -0,5 pst   128
               0 til +0,5 pst    68
               +0,5 til +1,0 pst  23
               Over +1 pst     14
                            IS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:24
posted:4/10/2009
language:Norwegian
pages:40