Referat fra Blåfjellhytta MIB-samling 22

Document Sample
Referat fra Blåfjellhytta MIB-samling 22 Powered By Docstoc
					Referat fra Blåfjellhytta MIB-samling 22. – 23. november 2007.


Torsdag 22. november 2007:

13.00 – 16.00:
Hva kjennetegner eksisterende kultur i barnehage?
Innledning av Rune og gruppearbeid etterpå.

Barnehagen er en trygg arena for barn og ferdes i.
Barnehagekulturen er ”ivaretagende”, men også konserverende.
Mangler fagkompetanse.
Barnerhagekulturen bærer preg av stor grad av omsorg. Omsorg for barn og ansatte.
Noen ganger er hensynet til ansatte for stort, og dette går utover tilbudet til barna.
Barnehagen er en offentlig opplevelses- og læringsarena. Dette er ikke alltid så synlig.
Rutiner og ”PRIVATE” forhold for ansatte legger begrensninger på barns
utfoldelsesmuligheter og dannelsesmuligheter.
Man har all verdens av tid i utgangspunktet, men pauser og møter gjør at plutselig har man
ikke tid til det som faktisk er mulig å få til av spennende, lærerike og gode opplevelser for
barna.
Kulturen i de aller fleste barnehagen bærer preg av at det ikke er stort nok antall menn som er
ansatt. Dette gir også begrensninger i forhold til å gi adekvat reaksjon på barns atferd og
ønsker. Det blir mangel på mangfold og frodighet.
Gutter og jenter mangler eller har for få mannlige rollemodeller.
MIB kan være en kraft som kan endre barnehagekulturen på en positiv måte. Det er en
endring i seg sjøl når menn trer inn på denne arenaen.
Barnehagen mangler ofte bevisste ansatte som er reflekterte i forhold til de endringer som
skjer i kulturen, når menn ansettes.
Det er lite rom for kritikk av eksisterende forhold i barnehagen. Styrer begrenser
utviklingsmuligheter ved å sette opp regler og grenser. Uten at disse reglene eller grensene
har mening utover at de en gang fungerte i forhold til et eller annet.
Barn sier sjøl at de får så mye nei og at de blir ofte avbrutt.
Guttene sier at det er så mye regler.
For lavt refleksjonsnivå blant ansatte.
Barnehagen mnagler en kultur for progresjon.

Hva er bra med denne kulturen?

Ansatte jobber bevisst til barns beste.
Barnehagekulturen er inkluderende.
Man har muligheter til å gå dypt i relasjonene for å løse konflikter og uoverenstemmelser.
Kvinnelige ansatte blir sett.
Ting er veldig forutsigbert for alle.
Det finnes planer, rutiner og systemer for det meste.
Foreldre blir sett.
Man blir enig om ting.
I utgangspunktet har man veldig god tid.
Naturen kan benyttes kostnadsfritt og nesten ubegrenset.
Vi har en barnehagekultur. Vi kjenner barnehagekulturen, og det er da mulig å evaluere den.
Barnehagen er god på dokumentasjon.
Gruppearbeid:
Hvordan kan vi endre en barnehagekultur?


16.00 – 18.00
Oppsummering gruppeoppgave.

Hva kan menn bidra med i barnehagen:

Frodighet og mangfold i kraft at de har kvaliteter som menn, akkurat som kvinner bidrar med
sitt til frodighet og mangfold i kraft av at de er kvinner.
De er gode rollemodeller for gutter og jenter.
Type aktiviteter og aktivitetsnivå endrer seg når menn kommer inn i barnehagen.
Det stilles spørsmål om eksisterende kultur.
Gutter og jenter blir i større grad sett og hørt.
Regler og grenser blir utfordret.
Rutiner, vaktordninger og systemer blir utfordret.
Interiør, leker og utstyr får et større mangfold.
Naturen taes i bruk i større grad i mange barnehager med menn.
Barna får mindre begrensninger dersom menn slipper til med sine holdninger og
innfalssvinkler.
Sunnere personalkultur og et bedre arbeidsmiljø fordi dynamikken endres med flere menn i
barnehagene.

18.00 - 19.00
Gruppearbeid: Hva gjør vi nå?

20.00:

Oppsummering gruppeoppgave og……….
Middag med diskusjoner om barn, barnehager og menn/kvinne konstellasjoner.

23.00:

Kjell Inge Øksendal (tidligere 20 år i Asker kommune som førskolelærer) kom og holdt et
fordrag om MIB i Bergen.


Fredag 23. november 2007:

09.00 – 12.00

Rune innledet om PATRULJER:
Patruljer skal etableres i Asker og Bærum med det for øye å rekruttere menn til
barnehageyrket. Patruljene består av unge barnehageansatte menn som reiser rundt i 10.
klasse og 1. klasse på videregående (VK1), for å fortelle om hvor spennende og utfordrende
dette yrket er. De skal fortelle om en hverdag full av muligheter, hvor man har all verden av
tid og det man gjør er meninfsfullt for seg sjøl og andre.

Gruppeoppgave:
Hva gjør vi av konkrete spennede ting i barnehagen som kan formidles av patruljene?
Hva kan vi fotografere og filme for å formidle dette? Hvor kan vi filme og fotografere?

Oppsummering gruppeoppgaver.

Mange ga uttrykk for at det hadde vært mye å reflektere rundt disse to dagene.


13.00:

Slutt og reise på jobb!
Referent: Knut Rune Johansson

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6
posted:9/4/2010
language:Norwegian
pages:3