UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ

Document Sample
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ Powered By Docstoc
					UBND TỈNH BÌNH THUẬN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  VĂN PHÒNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 30/BC-VP           Phan Thiết, ngày 07 tháng 4 năm 2009

                BÁO CÁO
    Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và
   một số tình hình nổi bật từ ngày 30/3/2009 đến ngày 03/4/2009

   A. Các văn bản chỉ đạo
   I. Lĩnh vực thuộc Phòng Kinh tế
    Đồng ý cho Công ty Cổ phần Rạng Đông đầu tư xây dựng Nhà máy
chế biến đá ốp lát và quản lý, bảo vệ, trồng rừng bảo vệ môi trường mỏ tại xã
Suối Kiết huyện Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam; báo cáo
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án rà soát, điều chỉnh, bổ
sung Quy hoạch thăm dò - khai thác - chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật
liệu xây dựng thông thuờng và than bùn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai
đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020; cho phép Hợp tác xã Dịch vụ -
Nuôi trồng thủy sản 27/7 Tân Hải được được tận thu, sơ chế và bán khoảng
42.000 m3 đất bùn nạo vét được từ 07 ha diện tích ao nuôi cá, tại xã Tân Tiến,
La Gi; đồng ý cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Chiến Thắng được
lấy cát phía đồi để san lấp mặt bằng cho khu vực có địa hình thấp cùng nằm
trong dự án để tiến hành xây dựng Dự án du lịch Biển Rừng Dương tại xã
Tiến Thành, Phan Thiết; xác nhận cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
ilmenite-zircon cho Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường tại xã
Tân Thành, Hàm Thuận Nam; đồng ý cho chuyển đổi cây trồng trên diện tích
đất lâm nghiệp nằm trong khu vực Dự án Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái
xe cơ giới đường bộ tại xã Tiến Thành, Phan Thiết của Công ty Cổ phần Việt
Đức; đồng ý phương án giải quyết nước sinh hoạt cho xã Thiện Nghiệp theo
đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thống nhất điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung tại Quyết định 3443 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp, làng nghề nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015; cho Công ty Cổ
phần Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận khảo sát, lập Dự án đầu tư nuôi
thủy sản nước ngọt tại khu vực hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân;
đồng ý xã hội hóa việc xây dựng trụ neo đậu tàu thuyền 02 bên bờ sông Dinh;
Cấp chứng nhận đầu tư xưởng chế biến sa khoáng titan – zircon cho Công ty
TNHH Tấn Phát.
                   2   Chỉ đạo sở, ngành, địa phương:
   - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hoặc tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh triển khai Kết luận số 62 -KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy.
   - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xác minh vì sao có hàng loạt Bản
cam kết của Công ty Cổ phần Nương Liên, Công ty TNHH Hoàng Lâm, Công
ty TNHH Đông Phương, Công ty TNHH Phụng Hoàng có hình thức và nội
dung tương tự nhau? Mối quan hệ của các Công ty này như thế nào? năng lực
ra sao? Báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý; hướng dẫn
Công ty TNHH Tuyển Hoàng Lâm hoàn chỉnh thủ tục xin cấp Giấy chứng
nhận đầu tư theo quy định, do: Dự án trồng rừng, trồng cây công nghiệp tại xã
Phan Tiến, huyện Bắc Bình của Công ty Tuyển Hoàng Lâm nằm ngoài quy
hoạch 03 loại rừng, cũng như một số trường hợp trước đây việc cấp Giấy
chứng nhận đầu tư đã được giải quyết trước khi xử lý số lâm sản là hợp lý
(không cần phải chờ xử lý lâm sản trên đất mới cấp Giấy chứng nhận đầu tư).
    - Sở Tài nguyên và Môi trường xác định vị trí, đối chiếu quy hoạch khu
vực Công ty Tài Nguyên chồng lấn tại khu vực bãi thải xỉ của Trung tâm Điện
lực Vĩnh Tân; khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh để giải quyết dứt điểm vướng mắc việc thu hồi đất của các hộ gia
đình, cá nhân tham gia trồng rừng PAM liên quan đến Dự án của Công ty Cổ
phân Hải Việt.
   - Sở Công thương triển khai thực hiện Đề án “ Đổi mới và hiện đại hóa
công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến
năm 2025”.
   - Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân trong thời gian tới không đề cập lại
việc đề nghị cho phép đầu tư bất kỳ dự án khu liên hợp kéo sợi - dệt - nhuộm
- may tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II.
   - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Điện lực Bình Thuận
và các Công ty Cổ phần Điện nông thôn thực hiện đúng các quy định về
ngừng cung cấp điện do thiếu nguồn và xử lý vi phạm trong sử dụng điện để
chong đèn thanh long; trong đó, chú ý phải đảm bảo ưu tiên cấp điện theo
danh sách khách hàng ưư tiên và thứ tự ưu tiên các phát tuyến trung thế đã
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
    - Yêu cầu chậm nhất đến ngày 15/4/2009, Ủy ban nhân dân thành phố
Phan Thiết phải có báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
tỉnh tại Công văn số 6120/UBND-KT ngày 12/12/2008.
                   3    - Giải quyết đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy
Quân sự thị xã La Gi về tiếp nhận, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp.
    a) Đối với 15,02 ha đất trồng rừng tại xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam
được thực hiện theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án thực hiện giải thể Công ty
Hải Sơn;
    b) Đối với Tiểu khu 399 đang do Công ty Lâm nghiệp Hàm Tân quản
lý và đã trồng được 399,19 ha rừng. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa thể
xem xét, giải quyết chủ trương theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Công văn số 777/SKHĐT-KH nói trên, vì không thể tùy tiện giao đất, thu hồi
đất mà không có ý kiến của doanh nghiệp và Sở Tài chính về nguồn vốn, hơn
nữa Ban Chỉ huy Quân sự thị xã La Gi chưa lập dự án (làm rõ chủ thể quản lý,
sử dụng đất; mục đích sử dụng đất) để làm căn cứ xin giao đất.
    - Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tổ chức quy hoạch, sắp xếp lại
khu dân cư và đồng muối tại thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo cho phù hợp với
tình hình và điều kiện thực tế của địa phương.
    II. Lĩnh vực thuộc Phòng Đầu tư và Quy hoạch
    Đồng ý đầu tư đường dây trung thế và 14 trạm biến áp cấp điện cho hệ
thống chiếu sáng công trình đường ĐT706B, Phan Thiết – Nũi Né; thu hồi
chấp thuận đầu tư Dự án khu biệt thự vườn sinh thái tại phường Hàm Tiến, do
Công ty Gia Bảo không còn ý định đầu tư dự án; không thống thực hiện Dự
án dạy nghề cho người khuyết tật tại phường Thanh Hải, Phan Thiết; thống
nhất di dời Nghĩa trang xã Hoà Thắng, Bắc Bình đang nằm trong khu vực Dự
án của Công ty Hoà Thắng; đồng ý điều chỉnh giá bồi thường đất áp dụng cho
công trình xây dựng Chợ Tân Thiện, thị xã La Gi; hống nhất vị trí khu đất xây
dựng nhà làm việc Chi nhánh điện Hàm Thuận Nam của Điện lực Bình Thuận
tại khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam; thống nhất bố trí khu chế biến
cá cơm tại khu phố 12, phường Mũi Né, Phan Thiết để tạo thành một khu làng
nghề chế biến hải sản chung cho khu vực phường Mũi Né; đồng ý giảm mức
thu tiền sử dụng đất tái định cư của Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do và
bố trí lại đất sản xuất vùng Suối Giêng, xã Tân Đức, Hàm Tân; cho phép Linh
mục Nguyễn Đức Lợi được xây dựng tháp chuông nhà thờ giáo họ Antôn tại
xã Mương Mán, Hàm Thuận Nam; thống nhất hỗ trợ máy móc công cụ phục
vụ sản xuất nuôi tôm của các hộ khi bị thu hồi đất thuộc Dự án khu tái định
cư Hồ Tôm, xã Tân Phước, La Gi; đồng ý điều chỉnh giá bồi thường đất áp
dụng cho công trình di dời ga Phan Thiết; không đồng ý đưa Dự án Khu dân
cư Hùng Vương II - giai đoạn 2A, Phan Thiết vào danh mục các dự án được
                    4áp dụng hình thức chỉ định thầu để đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng
ý cho điều chỉnh cục bộ ranh giới, diện tích của phần đất công viên cây xanh
thuộc Quy hoạch mở rộng Khu dân cư Bắc Xuân An; không thống nhất chỉ
định thầu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng hệ
thống cấp nước sinh hoạt xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết; cho phép được hỗ trợ
thêm 3.000.000 đồng/mộ đối với 19 mộ còn lại của dự án Khu công nghiệp
Hàm Kiệm II – Bita’s.
    Chỉ đạo sở, ngành, địa phương:
    - Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn Công ty Romana thực
hiện các trình tự thủ tục liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp
Giấy chứng nhận đầu tư đối với hạng mục cụm 3 tháp, làm cơ sở để Sở Tài
nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc giao đất hoặc cho
thuê theo quy định, để tổ chức Lễ động thổ công trình nêu trên vào ngày
18/4/2009.
    - Sở Xây dựng kiểm tra, xác minh đối với trường hợp xin thuê nhà
chung cư của hộ gia đình bà Hồ Lê Liễu Hà hiện đang công tác tại Khách sạn
Bình Minh; khẩn trương hoàn chỉnh chương trình phát triển nhà và nhà ở xã
hội để báo cáo tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4/2009.
    - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện công tác đền
bù giải toả để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 3
thực hiện thi công công trình ga Phan Thiết mới; trước mắt bàn giao 1.000 m2
để tổ chức Lễ khởi công vào sáng ngày 17/4/2009.
    - Sở Nội vụ tổ chức, kiểm tra, rà soát tình hình chức năng quản lý nhà
nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật của các ngành và địa phương trong thời
gian qua.
    - Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp nhu cầu nhà ở cho cán bộ công
chức trên địa bàn tỉnh; đồng thời làm việc với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh
để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án hỗ trợ cho công chức vay vốn
xây nhà ở.
     - Sở Tài chính kiểm tra, rà soát việc bố trí quỹ đất tái định cư tại Khu
dân cư Văn Thánh 3A, phường Phú Tài, Phan Thiết, tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh bố trí đất tái định cư cho hộ bà Đào Thị Mai.
    III. Lĩnh vực thuộc Phòng Văn xã
    Báo cáo Quy hoạch báo in trên địa bàn tỉnh đến 2020; đồng ý cho
Trường Trung cấp nghề tỉnh liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong
nước để mở các lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; đồng
ý việc trang bị máy Citi-Scanner 8 lớp cho Bệnh viện Đa khoa khu vực phía
                   5Bắc và Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tỉnh; báo cáo tổng quát dự án
Quy hoạch khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bình Thuận.
    Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương:
    - Sở Y tế khẩn trương làm việc để hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
    - Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tự quyết định và chịu trách
nhiệm về nội dung góp ý Luật Người cao tuổi.
   - Đài Tiếng nói Việt Nam quan tâm, hỗ trợ đầu tư cho huyện Phú Quý
hệ thống máy thu phát thanh FM.
   - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức truyền
hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ
VI (nhiệm kỳ 2009-2014).
    - Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục điều hành, quản lý hoạt động
Website của tỉnh theo hiện trạng hiện tại, chưa đặt vấn đề nâng cấp Website.
    IV. Lĩnh vực thuộc Phòng Tổng hợp
    Đề nghị Bộ Tài chính cho phép Công ty Xổ số kiến thiết được mua
sắm, trang bị 02 xe ôtô phục vụ công tác kinh doanh; đồng ý chuyển số dư dự
toán năm 2008, nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực
phẩm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang năm 2009 tiếp tục
sử dụng; cho phép Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh toán chi phí
các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người tàn tật cùng chung với
chi phí dạy nghề.
    Chỉ đạo sở, ngành, địa phương:
    - Sở Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm
hành chính đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản
lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tham mưu giải quyết đối với ý kiến
“tất cả các dự án đã chấp thuận đầu tư đến nay chưa triển khai xây dựng, dự
án mới được chấp thuận đầu tư đều phải ký quỹ cam kết đầu tư với mức đóng
góp là 200.000.000 đồng/hecta. Dự án xã hội hóa, nếu đã giao đất sạch được 3
tháng mà chưa triển khai thì ký quỹ cam kết đầu tư, trường hợp sau 1 năm
không triển khai thì thu hồi đất và khoản tiền ký quỹ thuộc về ngân sách tỉnh”.
    - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung làm việc
với Đoàn kiểm toán về quản lý, sử dụng nguồn vốn, chi phí đầu tư thực hiện
của Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp.
    - Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận tiến hành đánh giá tình
hình thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất trong tháng 02 và tháng 3 năm 2009.
    B Các Quyết định, Chỉ thị
                   6   I. Lĩnh vực thuộc Phòng Kinh tế
   Gia hạn (lần 1) các Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng
thông thường cho: DNTN Phúc Thịnh, DNTN Phước Sơn; bổ sung Quy định
về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản
xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh; thu hồi và cho Công ty La Gi thuê đất để
đầu tư Khu lâm viên kết hợp du lịch sinh thái rừng dầu tại xã Tân Bình, La
Gi; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ
địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; phê duyệt kết quả
đấu giá sản phẩm gỗ tròn khai thác tận dụng do Công ty Lâm nghiệp Sông
Dinh khai thác; ban hành chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục tăng
cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
    II. Lĩnh vực thuộc Phòng Đầu tư và Quy hoạch
    Ban hành các Quyết định xử lý diện tích đất đang sử dụng của: Công ty
TNHH Anh Đào; Trung tâm Viễn thông khu vực II.
    Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư dỡ dang công trình Bảo tàng Bình
Thuận; phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 công trình hạ tầng kỹ thuật
Khu dân cư Ruộng Dinh, thị trấn Ma Lâm; phê duyệt dự toán kinh phí khảo
sát, đo đạc, lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Thành, Bắc Bình;
phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mụcđền bù giải toả đất
Chùa Vạn Thiện của công trình Khu dân cư Hùng Vương I; phê duyệt quyết
toán chi phí đầu tư dở dang của công trình đường Khu dân cư Suối Giêng (gói
thầu số 5) thuộc Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do và bố trí đất sản xuất
vùng Suối Giêng, xã Tân Đức, Hàm Tân; phê duyệt kế hoạch đấu thấu gói
thầu số 4 - Trường Nguyễn Trường Tộ, La Gi; phê duyệt điều chỉnh chính
sách bồi thường áp dụng cho công trình đường nội bộ song song với đường
Trường Chinh và công trình Bộ Tư lệnh Hải quân, xã Tiến Thành, Phan Thiết.
   III. Lĩnh vực thuộc Phòng Văn xã
   Ban hành Quy định một số chính sách đối với hộ mới thoát nghèo trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận; tặng Bằng khen cho Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sỹ
tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao trong 2 năm 2007-
2008; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 02
cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hộ lao động năm 2008.
   IV. Lĩnh vực thuộc Phòng Tổng hợp
   Duyệt xuất chi ngân sách tỉnh để: cấp bổ sung kinh phí hoạt động cho
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận; cho Công an tỉnh để thực hiện
giám định thiệt hại tài nguyên rừng; cho Trạm Rađa 69 làm đường điều lệnh
                    7đội ngũ; thu hồi một số tài sản do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý để
điều chuyển sang cho Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh quản lý, sử dụng.
    V. Lĩnh vực thuộc Phòng Nội chính
    Xử phạt vi phạm hành chính, tạm thời đình chỉ và yêu cầu khắc phục
tình trạng ô nhiễm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Nước đá
Trung Hưng và Công ty TNHH Nước đá Hưng Thịnh.
    C. Kết luận của cá nhân Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh tỉnh chủ trì xử lý công việc trong tuần
    1. Làm việc với Ban Quản lý Dự án thủy điện 6 về tình hình thực hiện
và giải quyết việc thu hồi lâm sản của tuyến đường điện 110 kV Đại Ninh -
Phan Rí, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
    - Ban Quản lý Dự án thủy điện 6 tiến hành kiểm tra thực tế để xác định
chính xác những cây có nguy cơ ngã đổ vào tuyến đường điện, cần phải chặt
hạ trước ngày 06/4/2009.
    - Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập
Tổ công tác đặc biệt, gồm: Chi cục Phát triển lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm,
Hạt Kiểm lâm Bắc Bình, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy, Ban Quản lý
Dự án thủy điện 6, đơn vị thi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 02 xã: Phan
Lâm, Phan Sơn. Trong đó, Chi cục Phát triển lâm nghiệp làm Tổ trưởng. Thời
gian hoạt động bắt đầu từ ngày 07/4/2009 và hoàn thành toàn bộ công việc
trước ngày 15/4/2009. Chi phí hoạt động của Tổ công tác: Ban Quản lý Dự án
Thủy điện 6 chi trả.
    2. Họp giải quyết những tồn tại của tuyến đường dây điện Đại Ninh –
Phan Rí, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc
Bình khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với
Ban Quản lý dự án thủy điện 6 lập phương án đền bù giải tỏa trình cấp thẩm
quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đồng thời, cho phép Ủy ban nhân
dân huyện Bắc Bình phối hợp với Ban Quản lý dự án thủy điện 6 nhanh
chóng áp giá, hiệp thương, chi trả trước cho dân để chặt hạ, giải tỏa trắng số
cây trồng trong hành lang nói trên để sớm đưa dường dây điện vào vận hành
góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện hiện nay.
    3. Họp tổ chức buổi văn nghệ “Quỹ vì người nghèo”, Ủy ban nhân dân
tỉnh giao:
    - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về công tác hậu
cần (ăn, nghỉ cho đại biểu), phát hành 1.000 vé mời, liên lạc trao đổi thông tin
liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Điện lực tỉnh bảo đảm
nguồn điện ổn định cho đêm văn nghệ;
                   8    - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, duyệt nội dung và chịu
trách nhiệm tổng đạo điễn chương trình văn nghệ;
    - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để phát
sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương;
    - Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội
biên phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đảm bảo về an ninh trật tự;
    - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị các điều kiện và phối hợp với
đơn vị tổ chức biểu diễn (Công ty Tam Giao) tổ chức bán đấu giá hiện vật gây
Quỹ và tôn vinh tổ chức, cá nhân…
   D. Tình hình trong kỳ
   1. Công tác dân tộc
   a) Cho vay vốn mua bò của xã Sông Phan:
   Dư nợ vay mua bò của xã Sông Phan tính đến nay là 91,2 triệu đồng/13
hộ. Trong đó, nợ có khả năng thu hồi trong năm 2009 là 51,8 triệu đồng/6 hộ,
nợ không có khả năng thu hồi là 39,4 triệu/7 hộ. Đối với 7 hộ không có khả
năng trả nợ, Ngân hàng sẽ củng cố hồ sơ đưa ra Toà án để khởi kiện thu hồi
nợ 5 hộ, riêng 2 hộ không có mặt ở địa phương thì sẽ có biện pháp xử lý sau.
   b) Về giải quyết lấn chiếm đất sản xuất khu vực 47 ha:
   - Đối với 4 hộ đã có Quyết định cưỡng chế: ngày 15/4/2009, Ủy ban
nhân dân huyện Hàm Tân sẽ thông qua kế hoạch thực hiện cưỡng chế.
   - Đối với 13 hộ vi phạm lấn chiếm đất: Ủy ban nhân dân xã đã lập biên
bản xử phạt hành chính vi phạm của 10 hộ và buộc 10 hộ này phải trả lại đất
đã lấn chiếm cho đồng bào. Riêng 3 hộ còn lại, Ủy ban nhân dân xã chưa lập
được biên bản vi phạm vì đã mời nhiều lần nhưng họ cố tình không đến.
   c) Thực hiện đầu tư ứng trước của Trung tâm Dịch vụ miền núi:
   Đầu năm 2009, Trung tâm Dịch vụ miền núi đã triển khai thực hiện đầu
tư ứng trước nhưng đến nay đồng bào chưa đăng ký danh sách nhận đầu tư.
   2. Kết quả thực hiện Nghị quyết 04
   Tình hình thu hồi nợ vay không phát sinh; dư nợ tính đến 28/02/2009:
9.320 triệu đồng/1.540 hộ.
   Tình hình phá rừng, bán, cho thuê đất trên toàn tỉnh không có xảy ra.
   3. Báo cáo về việc tàu Honecstrays - Hồng Kông neo đậu trái phép
trong vùng biển Bình Thuận.
   a) Diễn biến vụ việc
    Lúc 08.00 giờ ngày 24/3/2009, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra tàu
HONECSTRAYS, đang neo đậu tại 10030’24”N - 107040’50”E cách cửa Hà
Lãng, Thắng Hải, Hàm Tân 04 hải lý về hướng Nam. Qua kiểm tra xác định
                   9tàu HONECSTRAYS quốc tịch Hồng Kông gồm 17 thủy thủ, do ông Jun Li
Qiang (sinh năm 1975 - quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu G 32569939) làm
thuyền trưởng. Tàu có công suất 3.900 CV, thuộc Công ty Shipping Inverst II
K/S rời Cảng Sài Gòn theo giấy phép rời cảng lúc 08.00 giờ ngày 15/3/2009.
Trên tàu không chở hàng hoá gì, các giấy tờ liên quan đến tàu và người đảm
bảo đầy đủ nhưng không có giấy phép neo đậu trong vùng nội thủy biển Bình
Thuận.
    Qua lời khai của thuyền trưởng: tàu chở hàng sắt từ Hồng Kông đến
cảng Sài Gòn trả hàng và rời Cảng Sài Gòn theo giấy phép lúc 08.00 giờ ngày
15/3/2009. Sau đó, vào neo đậu tại vùng nội thuỷ biển Bình Thuận để chờ chủ
tàu thông báo nhận hàng đi nước khác. Ngoài ra, không tiến hành bất cứ hoạt
động gì khác trên vùng biển Việt Nam.
    Qua xác minh trong thời gian tàu neo đậu trên chưa phát hiện một
phương tiện nào của địa phương cập mạn trao đổi hàng hoá, và thuỷ thủ đoàn
chưa tiếp xúc với bất cứ người dân nào. Đồng thời, khí hậu thời tiết bình
thường. Căn cứ vào tài liệu, vật chứng và lời khai của thuyền trưởng sau khi
kiểm tra, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành đến nay đã có đủ cơ
sở để kết luận thuyền trưởng tàu nói trên đã có hành vi "điều khiển phương
tiện đi vào khu vực cấm hoặc đi vào khu vực phải có giấy phép mà không có
giấy phép" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 10, nghị định 137/2004/NĐ-CP
ngày 16/6/2004 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trên các vùng
biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thuyền
trưởng thuyền M.V. HONECSTRAYS đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
    b) Xử lý.
    Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành
chính 75.000.000 đồng đối với thuyền trưởng tàu HONECSTRAYS, vì đã có
hành vi "điều khiển phương tiện đi vào khu vực cấm hoặc đi vào khu vực phải
có giấy phép mà không có giấy phép" và trục xuất ra khỏi vùng biển Việt
Nam trước 24 giờ ngày 06/4/2009./.
Nơi nhận:                   KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- CT, PCTUBND tỉnh;                 PHÓ VĂN PHÒNG
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Các PVPUBND tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, TH. Phong (01b).

                            Võ Văn Hòa

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:74
posted:9/4/2010
language:Vietnamese
pages:9