F O L K M O R D

Document Sample
F O L K M O R D Powered By Docstoc
					FOLKMORD
                Ludobójstwo
Genocide

        Völkermord

  folkedrab
                    Népirtás
Genocidio
              Soykirim
   VAD ÄR FOLKMORD ?

• Nürnberg
• Ett internationellt straffrättsligt begrepp som tillkom i
 augusti 1945. De allierade enades om att installera en
 domstol i syfte att åtala tyska krigsförbrytare - den s.k.
 Nürnbergsprocessen.


        Nürnbergsprocessen varade mellan
          20.nov..1945 & 01.okt..1946
• FN
• Några år senare, i december 1948 antog FN´s
 generalförsamling ”folkmordskonventionen” som trädde i
 kraft i januari 1951.
    Sverige är en av 135 anslutna stater.

           Folkmord enligt FN:
       Förövad i avsikt att helt eller delvis
       förinta en nationell,etnisk, rasmässigt
         bestämd eller religiös grupp.
    EN VETENSKAPLIG
     DEFINTION
• Typologi enligt den amerikanska sociologen
 Helen Fein:
•  1.) det koloniala folkmordet
    exploatering av ekonomiska resurser
     Ex: Belgisk Kongo under kung Leopold


•  2.) det despotiska folkmordet
     eliminera eventuell opposition
     Ex: Tyskland - Hitler / Irak - Hussein
• Typologi

•   3.) folkmord som vedergällning
     eliminera en verklig opponent

       Ex: Irak - Hussein och kurderna


•   4.) det ideologiska folkmordet
     grupper som anses vara statens fiender, det onda

     Ex: Tyskland - Hitler och Judarna / Irak s.o.
 HISTORISKT PERSPEKTIV
• Folkmord är inget nytt!
• Några exempel på folkmord genom historien:

    1.) Antiken - peloponnesiska kriget / 400-t f.kr
            alla män bl. Melierna slaktades,
 kvinnor och          barn såldes som slavar
• 2.) Senmedeltiden - häxförbränningar i reformationens
            farvatten
        upp till 100000 brändes/dödades i Europa
• 3.) 1500- / 1800 -tal - kolonialism
        indianerna undandrängs och deras mark
        exploateras / runt 1,5 miljoner
• Historiskt perspektiv

• 4.) 1800-talet - hereoupproret i Sydvästafrika (Namibia)
          slås ner av tyskarna / ca. 65000 döda
• 5.) 1900-talet - turkiets folkmord på armenierna
          ca. 600000 döda
          ca. 1,5-2 milj. Deporterades
•   Ryssland- deportation och utsvältning av vissa
          befolkningsgrupper (t.ex: småbönder)
          mellan 14 och 20 milj. Omkom.
    FÖRINTELSEN
• Som följd av den systematiska förintelsen av olika
 folkgrupper (främst judar) under det s.k. ”tredje riket”
 myntades av de allierade segermakterna efter andra
 världskriget begreppet ”folkmord”.
•   Förintelsen intar en särställning, varför?
         P.g.a.. Metoden!
•   * lagar och förbud kring judarna
•   * konfiskering av all egendom
•   * utnyttjande av arbetskraft (arbetsläger & KZ)
•   * död /olika metoder
  INDUSTRIALISERAT
    FOLKMORD
• Metodisk iscensättning

•   1.) Raslagar & yrkesförbud
    från 1933 och framåt
•   2.) Wannseekonferens - 20. Jan. 1942
    medvetet beslut tas att utrota (”Endlösung”) en specifik
    folkgrupp (Eichmann, Heydrich & Himmler).
•   3.) Organisation
    SS - Sturmstaffel (paramil.) som den exekutiva makten
    KZ - Konzentrationsläger som arbets-och förintelseläger
KONZENTRATIONS =
   LÄGER
      KZ


• Offer           • Användning
•   Judar         •  tvångsarbete främst
•   Zigenare          i krigsindustrin
•   Politisk opposition
•   Homosexuella     •   medicinska
• Bödlar             experiment

•  SS - ansvarig mynd.
              •   slutgiltig utrotning
•   Läkare - under SS      p.g.a. ideologiska
                 skäl
     DÖDENS STATISTIK
               JUDISKA OFFER FRÅN FÖRINTELSEN
6000000
     5572000


5000000                                      ÖSTEUROPA
4000000
                                      SYDEUROPA
                                      VÄSTEUROPA
                                      CENTRALEUROPA
3000000
                                      NORDEUROPA


2000000
1000000
                         470000
           126000    207200
                                 800
   0
     ÖSTEUROPA  SYDEUROPA  VÄSTEUROPA  CENTRALEUROPA  NORDEUROPA
    OMVÄRLDEN

• Hur reagerade omvärlden ?

•  * Eviankonferensen - 06. - 15.juli 1938
   angående judiska flyktingar

•  * Sveriges roll
•   x regering och riksdag
•   x övriga aktörer - kyrkan och pressen
•   x flyktingmottagning - kontingenter vs. faktisk mott.
  ARBETSANVISNINGAR

• Material           • Metod

    litteratur -          läsning -
 kurslitteratur      -  kurslitteratur    -
 biblioteket    - lexikon  eget material
                       grupparbete -
   fördjupning - att läsa   i dialog med
       vidare (tips)       läraren

   Internet - angivna       gruppdiskussion - s.o.
 och    egna sidor