Predavanja za srednju Å¡kolu Br.2 by rcq12217

VIEWS: 33 PAGES: 27

									Predavanja za srednju školu  Br.2.
 Povijest i budućnost psihijatrije
                Mr.sc. Elvira Koić, dr.med
                         OB Virovitica
                   predavanja za srednju školu
U razvoju psihijatrije razlikujemo nekoliko etapa

Postupak s duševnim
  bolesnikom u svom je
  razvoju pratio razvoj
  društva i psihijatrije
  kao medicinske
  znanosti.    MAGIĈNO
    ORGANSKO
   PSIHOLOŠKO


              br.2 Predavanja za srednju
   Elvira Koić         medicinsku školu    2
             Stari vijek
               Tada su kao bolnice i utočišta
                 djelovali Asklepijevi hramovi
               (Aesculapius 124-60 g.p.n.e. =
                 Eskulap rimski bog bolesnika i
                 liječnika).
               - materijalističko shvaćanje u medicini,
               - njegov štap ovijen zmijom - simbol medicine,
               - preporuča psihoterapijski pristup: blagi postupak,
                  glazbu, putovanja, razgovor i radnu terapiju.       Galen iz Pergama (129-199 g. n.e.)
       -duševno poremećeni su bolesni, a ne opsjednuti,
       -razlikovao je tri oblika insanie (ludila).


       Aretej Kapadocijski liječi depresivne puštanjem
         krvi.

         br.2 Predavanja za srednju
Elvira Koić      medicinsku školu                        3
       1.  Etapa (stari vijek)
       Tijekom antike, u staroj Grčkoj Apolon je smatran
         bogom zdravlja i svih umijeća. Na ulazu u
         Delfe pisalo je "Spoznaj sam sebe", a osnovno
         načelo zdravog življenja bilo je "ničeg
         previše".
       Hipokrat (460-377g.p.n.e.) uveo je načelo "zdrav
         duh u zdravom tijelu" i "media via=zlatna
         sredina", a opisao je i melankoliju.
       -   duševne bolesti su uzrokovane prirodnim činiteljima,
       -   u mozgu je sjedište duševnih zbivanja i pometnji,
       -   začetnik je prve klasifikacije duševnih bolesti (paranoja,
          melankolija i manija)
       -   sumanut čovjek zapravo bolestan čovjek,
       -   zdrava okolina je preduvjet zdravlja čovjeka,
       -   preporuča obloge, masažu, puštanje krvi, purgative, opijum.          br.2 Predavanja za srednju
Elvira Koić       medicinsku školu                     4
Humoralna teorija karaktera
Krv - Sangviniĉni: povjerljiv, optimistiĉan

Flegma - Flegmatiĉni: spor, ravnodušan

Crna ţuĉ - Melankoliĉni: tuţan

Ţuta ţuĉ - Koleriĉni: iritabilan


         Hipokratova klasifikacija duševnih bolesti:
                  Epilepsy
                   Mania
                  Melancholia
                  Paranoia
                   Hysteria

                  br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić             medicinsku školu    5
MRAĈNI SREDNJI VIJEK
Društvo ima negativan stav prema takvim
bolesnicima.
Smješta ih u dobro čuvane ustanove,
ograničava im se kretanje, grubo se
odvajaju od uobičajene okoline i obitelji
ako su opasni, a ako nisu prepuštani su
sami sebi.
                br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić           medicinsku školu    6
2. Etapa (srednji vijek)
je obilježena praksom zaštite             Paracelsus (1494-1541)
                            ustaje protiv nehumanog
   društva    od   duševnih          ponašanja prema duševnim
   bolesnika.                    bolesnicima.
To je počelo još u srednjem vijeku,
   kada su osnivani i leprozoriji
   u XIV stoljeću, a potom u
   17.st. i skloništa za umno
   neizlječive, kakvo je bilo npr.
   bolnica La Salpetriere u
   Parizu iz 1670.g. Drži ih se u
   okovima, pričvršćene uza zid.             br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić         medicinsku školu                  7
Tako su postajali lutalicama, prosjacima, seoskim ludama,
   beskućnicima.
Pacijenti su lišeni ljudskog dostojanstva.
Zdravstveno osoblje je imalo ulogu čuvati ih i ograničavati
   njihovu slobodu.

Nije postojalo medicinsko osoblje u psihijatrijskim
   ustanovama.

Vjerovalo se u demonizam, egzorcizam i druge magijsko-
   religiozne postupke u liječenjuali i u čudotvorna izlječenja, tako je npr. od XIII st. bilo
    poznato flamansko mjesto Gheel, u kom je djelovala
    Sv. Dimfna koja je postala zaštitnica psihičkih
    bolesnika.                     br.2 Predavanja za srednju
   Elvira Koić               medicinsku školu    8
3. Etapa (novi vijek)                Phillipe Pinel (1745-1826) tvorac
                           humanističke psihijatrijske
 obilježena je nastojanjem da se zaštiti i sam
     bolesnik, kojem se humanije         revolucije (1793. Bicetreu)
     pristupa. Postepeno se formira i
     liječnički stalež. Uvode se neki
     oblici zaštite duševnih bolesnika.
 Ta faza naziva se prvom psihijatrijskom
     revolucijom, a počinje u doba
     francuske revolucije djelovanjem
     psihijatra Pinela, koji je doslovno
     oslobodio duševne bolesnike iz
     lanaca, 1793.g.

 Mada i dalje postoji zanimanje «čuvara
    ludih», oni ipak brinu i o prehrani,
    zdravlju  i  osnovnoj  higijeni
    pacijenata.
 Medicinsko osoblje tog vremena educira se
    upoznavanjem opisa kliničkih slika
    pojedinih duševnih bolesti.


                    br.2 Predavanja za srednju
   Elvira Koić               medicinsku školu              9
U 19.st. postepeno raste zanimanje za duševno zdravlje i poremećaje, koji se
   različito tumače.
Postepeno se razvija psihijatrija kao djelatnost.
Prve bolnice. Azili za duševne bolesnike.
               br.2 Predavanja za srednju
 Elvira Koić           medicinsku školu              10
POVIJEST PSIHIJATRIJE – novi vijek           Moritz Romberg ( 1795-1873)-
             autor prvog prikaza živčanih      Emil Kraepelin ( 1856-1926)-
             bolesti                   prva moderna klasifikacija
 Franz Mesmer                            duševnih bolesti (1901.),
 (1734-1815)     Guilliaume Douchenn de Boulogne        osobito je proučio
 naučava o hipnozi,    (1806-1875)- prvi je opisao        shizofreniju i manično-
 okultizmu i        mnoge neurološke bolesti, uveo      depresivnu psihozu
 animalnom         elektroterapiju živčanih bolesti
 magnetizmu                           Bleuler uvodi pojam shizofrenije

 Franz Joseph     Jean Martin Charcot (1825-1893)-
                                 Morel (1809-1873) i Cesare
 Gall (1758-1828)     istraživanja o histeriji
                                  Lombroso (1836-1909)-
 osniva frenologiju                         studije o geniju ludilu i
           Griesinger (1817-1868) – duševne       zločinu, smatraju da su
             bolesti su bolesti mozga.         duševne bolesti degenerativni
 Samuel                               procesi
 Hahmemann      Westphal (1833-1890), Meynert
 (175-1843)       (1835-1882) i Wenicke (1848-
 osnivač         1905), istražuju neuropatološke     •psihoanaliza – Sigmund Freud
 homeopatije       osnove duševnih poremećaja       (1856-1936.), Alfred Adler (
                                 1870-1937.), Karl Gustav Jung
                                 ( 1875-1961.)
                  br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić              medicinsku školu                      11
Elektrokonvulzivna terapija
i psihokirurgija
           br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić      medicinsku školu    12
       4. Etapa razvija se početkom 20.stoljeća, pod utjecajem
          Sigmunda Freuda, (1856-1939), koji uz svoje učitelje i
          sljedbenike nastoji proučiti mehanizam nastajanja
          duševnih poremećaja, kako neurološki, tako i dinamski,
          promatranjem razvoja.

       Ova faza se naziva drugom psihijatrijskom revolucijom.

       Tada se javljaju i različite druge metode liječenja, npr.
          Wagner von Jauregg –liječenje progresivne paralize
          malarijom, Klaesi – liječenje snom; Sakel- liječenje
          inzulinskim šokovima, Meduna-liječenje kardiazolskim
          šokovima; Cerletti i Bini –liječenje elektrošokovima;
       Freire Egas Moniz i Antonio Caetano de Abreu – 1935.
          pokušava operativno liječenje, frontalna lobotomija, kao
          začetak psihokirurgije.

       Ernest Kretschmer pokušava sastaviti tipološku klasifikaciju.
          "Građa tijela i karakter"
       Cliford Beers 1908. osniva u SAD Ligu za mentalno
          zdravlje. tvorac mentalne higijene (knjiga: Duša koja je
          našla samu sebe)

          br.2 Predavanja za srednju
Elvira Koić       medicinsku školu                   13
   Behterev (1857-1927) i      Korsakow (1833-1900) -
   Pavlov (1849-1936) –       duševne bolesti su
   predstavnici           zapravo tjelesne bolesti
   refleksološke škole.
                    kod kojih je obolio
                    živčani sustav. Proučava
Ivan Petrovič Pavlov ( 1849-      demencije.
    1936), fiziologija
- uvjetni refleksi           Karl Jaspers - "Opća
-   neurofiziološka istraživanja   psihopatologija“
-   patofiziologija         Adolf Meyer (1866-1950)
-   rad na proučavanju funkcije   - tvorac psiho-biološkog
    endokrinih žlijezda
                    koncepta u psihijatriji
-   izolacija pojedinih vitamina
Classical conditioning        br.2 Predavanja za srednju
   Elvira Koić             medicinsku školu    14
POVIJEST PSIHIJATRIJE – 20.st.-III psihijatrijska revolucija

Tada poĉinje i povijest
                                      Prije 19.st.
  psihofarmakologije 1903.g.                         Laksativi
  otkrićem barbiturata.
                                        Opijati
Tretman dubokim snom
                                        Purgativi
                                         (hellebore)
  fenitoin sintetiziran 1940.g
  LSD sintetiziran 1943.g.
 Litij otkriven 1949.g. (soli se                     Bromidi
 uvode 1971.)                               Sredinom 1800.g. kao
                                      opći sedativ
   klorpromazin (Largactil) .- prvi                   (Bromide sleep)
   antipsihotik 1952. - Pierre Deniker,
                             Morfin
   Henri Laborit i Jean Delay
                             Solanacea i belladonna alkaloidi
   Imipramin - pronalazi Robert Khun         (hiosciamin, hioscin, scopolamin, atropin)
   1957.                       Kloral hidrat (1832.)
   klordiazepoksid – prvi benzodiazepin        Apomorfin
   (1957)
                   br.2 Predavanja za srednju
   Elvira Koić             medicinsku školu                    15
 5. Etapa se naziva četvrtom psihijatrijskom         1952.g. Maxwell Jones uvodi načelo
   revolucijom.                      Terapijske zajednice, osnivaju se
                               dnevne i vikend bolnice, razvija se
                               psihijatrija u zajednici.
Karakterizira je pojava socijalne psihijatrije,        1946.g. Joshua Bierer (1091-1984)
   koja uviđa društveni aspekt duševnih          uvodi u Londonu Dnevnu bolnicu
   bolesti, tj. međusobnu svezu i faktore          Uspostavljaju klasifikacije duševnih
   sredine koji djeluju kao uzročnici           bolesti i dijagnostički kriteriji
   bolesti.                        ...otkrivaju se brojni novi
                               psihofarmaci...i psihoterapijske metode
Na prvom je mjestu postupak prema bolesniku,         liječenja duševnih bolesnika.
   liječenje i njega duševnog bolesnika s
   jednim ciljem da se on što brže vrati u
   normalnu okolinu. Rehabilitacija i
   pozitivna terapijska atmosfera su važni
   oblici zaštite duševnog bolesnika.

Javljaju se subspecijalizacije u psihijatriji.                    br.2 Predavanja za srednju
    Elvira Koić              medicinsku školu                    16
  Psihijatrija u Hrvatskoj 1.
  Počeci stvaranja psihijatrijskog             Razdoblje od osnutka Neuro-
  identiteta                        psihijatrijske klinike
                               Medicinskog fakulteta
  1802.g. u Zadru je osnovana komisija           Sveučilišta u Zagrebu do
  koja je imala zadatak da za zadarsko           početka diferencijacije u neuro-
  područje izradi pravilnik o radu bolnica         psihijatriji
  i hospitalizaciji rnentalnih bolesnika.
                               1918.g. Sveučilišnim zakonom
  1804.g. u Zagrebu je otvorena nova            određeno je da se na Medicinskom
  bolnica u čijem se dvorištu nalazio           fakultetu u Zagrebu mora predavati
  odjel za mentalne bolesnike.               hrvatskim jezikom, a prihvaćen je i
  1835.g. otvorena riječka bolnica s            nastavni plan Medicinskog
  psihijatrijskim odjelom                 fakulteta u Beču u sklopu kojeg je
  1879.g. otvoren Zavod za umobolne -           propisano da se na V. godini
  Stenjevec                        slušaju neuropatologija i
  1885.g. otvorena bolnica za duševne           psihijatrija,
  bolesnike u Šibeniku                   1921.g. osnovana Neuro-
  Prvi liječnici sa završenom               psihijatrijska klinika Medicinskog
  specijalizacijom iz psihijatrije: dr. Aurel       fakulteta- prvi predstojnik
  Zlatarević i dr. Karlo Forenbacher.           prof.dr.Mihailo Lapinskij.


                    br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić               medicinsku školu                    17
  Psihijatrija u Hrvatskoj 2.
  Razdoblje diferencijacije do               Razdoblje osamostaljenja
  osamostaljenja psihijatrije kao              psihijatrije.
  samostalne medicinske discipline
                               1971.g. osnivanje Psihijatrijske
  Nakon Drugog svjetskog rata razvija            klinike Medicinskog fakulteta u
  se proces diferencijacije neuro-
  psihijatrije na psihijatriju i neurologiju.        Zagrebu i uspostavljanje psihijatrije
                               kao samostalnog predmeta u
  Otvaranje novih psihijatrijskih bolnica :
  Popovača 1934.g., Ugljan 1954.g.,             dodiplomskoj nastavi.
  Rab, Jankomir, 1958.g.                  1975.g., izdvajanje psihijatrije kao
  Osnivanje Medicinskog fakulteta u             samostalne specijalizacije
  Rijeci 1955.g. s Neuro-psihijatrijskom          Otvaranje poslijediplomskih studija
  klinikom.                         iz područja psihijatrije, te osnivanje
  Istaknuti rad na području biologijske           specijaliziranih psihijatrijskih
  psihijatrije prof.dr.Radoslav Lopašić,          časopisa, 1992.
  prof.dr. Nikola Peršić- socijalna
  psihijatrija, prof.dr. Vladimir Hudolin -         1992.g. utemeljeno Hrvatsko
  alkoholizam i druge ovisnosti,              psihijatrijsko društvo čiji je prvi
  prof.dr.Stjepan Betlheim-                 predsjednik prof.dr.Vasko
  psihoterapija.                      Muačević


                    br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić               medicinsku školu                    18
BUDUĆNOST PSIHIJATRIJE    Mr.sc. Elvira Koić, dr.med.
tijekom 20. stoljeća
  Sigmud Freud –                 terapijski milje
  psihoanaliza,                  deinstitucionalizacija
  metapsihologija
                          kognitivna i
                          bihevioralna
  biopsihosocijalna paradigma
  transformira psihijatriju u
                          psihoterapija
  pokret za mentalno zdravlje           teorija sistema i
  u zajednici                   kibernetika
                          koncept selfa
  litij, antihistaminici,
  antidepresivi, antipsihotici          otkrića biologijske
                          psihijatrije
                          genetski iţinjering
                          znanost o mozgu
                br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić           medicinsku školu             20
psihofarmakologija
                              razvoj novih psihofarmaka npr.
   u posljednjim desetljećima u             specifiĉnih za subtipove
   kliniĉkoj je uporabi više potentnih i         receptora u odreĊenim
   specifiĉnih medikamenata               moţdanim regijama
   npr. Anafranil-clomipramin, SSRI
   (za OKP, distimije i depresivne
   poremećaje), clozapin (za negativne          molekularna biologija npr.
   simptome shizofrenije)                tehnike za oznaĉavanje
                              receptora ubrzava razvoj
   inkorporacija u psihijatriju             farmakologije
   medikamenata koji se tradicionalno
   primjenjuju u drugim disciplinama
   (npr. valproat, carbamazepin             transplantacija moţdanih
                              elemenata ukljuĉujući
                              psihoaktivne genetiĉke
   potreba za odobrenjem uporabe             fragmente u odraslim stanicama
   nekih farmaka (npr.
   psihostimulansa)
                              inovacije kod puta
   polifarmacija, polipragmazija             medikamenata koji se
                              raspodjeljuju u dijelovima
                              mozga

                   br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić              medicinsku školu                 21
dijagnostika                             subkategorije dijagnoza –
                                   kontinuirana proliferacija
                                   dijagnostiĉkih kategorija traţi
  kliniĉari će birati rang intervencije na             pomoć kompjutera
   nov naĉin

  U podruĉju dijagnostike moţe se                 nove osi psihijatrijskih
   oĉekivati otkriće bioloških markera               dijagnoza
   bolesti ili markera predviĊanja
   terapijskog odgovora.                      i nove grupe sindroma
  biološki markeri kao put za predikciju
   labilnosti za bolest,
  monitoring uspješnosti tretmana i za
                                   povratak dijagnostiĉkoj
   izbor specifiĉne intervencije                  tradiciji po Hipokratu – opis
                                   kompleksnih stanja
   Brain imaging tehnike premjestit će se u             individualnih pacijenata,
   rutinsku kliniĉku praksu kao indikatori             ali sa psihofarmakološke
   za praćenje terapijskog procesa.                 perspektive a ne psihoterapijske

  kemijski i elektrofiziološki testovi,              pozornost anamnestiĉkim
                                   detaljima
  (ontološki lapsometar Walkera Percya)

         Genetski profil mogao bi se takoĊer koristiti za
           predviĊanje uspješnosti pojedinih terapijskih
           intervencija.

                       br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić                  medicinsku školu                    22
tretman                   kozmetiĉka
                       psihofarmakologija
  uspješnost tretmana           (primjena
                       psihofarmaka za
  mnogih psihijatrijskih          promjenu normalnog)
  poremećaja, mijenja
  definiciju zdravlja i
  bolesti                 utjecaj na raspoloţenja
                       i socijalno
                       funkcioniranje zdravih
  tretman                 ljudi
  subsindromalnih stanja
                       razlikovanje uporabe i
  etiĉka pitanja              zlouporabe
                       psihofarmaka

             br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić        medicinsku školu             23
psihoterapija
   psihoterapija se mijenja od duge u kratku i od
   individualno-psihološke u grupnu.

   Preferiraju se kognitivne i bihevioralne tehnike

   interpersonalna istraţivanja Geralda Klermana i
   dialectical-behavioral therapija

   konceptualna i kliniĉka integracija psihoterapijskih i
   psihofarmakoloških istraţivanja

   kvantificirati monitoring
             br.2 Predavanja za srednju
 Elvira Koić          medicinsku školu        24
prevencija                       Napredak u genetici otvorio je velike
                            mogućnosti u preveniranju mentalnih
                            poremećaja;
    profilaktiĉka medikacija u          nastavak profiliranja sve savršenijih
     definiranim stanjima (npr.          psihofarmaka;
     prevencija postpartalne            napredak kompjutorizacije i
     psihoze)
                            molekularne biologije (karakteriziranje
                            receptora) – razvoj bioloških
    patologija i prevencija            intervencija
     psihiĉke traume, stresnih
     stanja                    - transplantacija dijelova ili čestica
                            mozga, uvođenje psihoaktivnih genskih
                            fragmenata u odrasle stanice i inovacije
                            u putovima medikacije (izravno u
    Nova etička pitanje: je li           bolesne dijelove mozga).
    prevencija uvijek humana ili
    može dovesti i do               Najkontroveznija će vjerojatno biti
    dehumanizacije (npr. proces          profilaktiĉka primjena antidepresiva
    žalovanja)                  i antipsihotika u depresiji i
                           shizofreniji.
                    br.2 Predavanja za srednju
     Elvira Koić            medicinsku školu                 25
trendovi
                               Razvoj neuroznanosti
  progres psihofarmakologije, baziĉna i          može dovesti i do
   kliniĉka istraţivanja                  značajnih promjena u
                               edukaciji psihijatara,
  uzroke mentalnih bolesti istraţuju se u
   disciplinama kao što su genetika,
   infektivne bolesti, endokrinologija,           novih subspecijalizacija,
   imunologija
                               ali i do izdvajanja nekih
  odnos spola i psihofarmakologije
                               do sada ekskluzivno
  utjecaj spola, rase, etniĉke pripadnosti         psihijatrijskih bolesti iz
   u optimizaciji psihijatrijske skrbi           psihijatrije i podvođenja
                               pod druge specijalnosti.
  kompjuterski asistirane konzultacije

  algoritmi postupanja


                 br.2 Predavanja za srednju
  Elvira Koić            medicinsku školu                   26
   TEMELJNA NAĈELA ZDRAVSTVENE REFORME
                                   Prof. P.Filaković,
                                   Predavanja za studente medicine
1.   Službe za zaštitu mentalnog
    zdravlja moraju biti postavljene
    unutar društvene zajednice;
                              Poštovati ljudska prava
                              duševno poremećenih osoba;
2. Osnovni pristup mora biti
   psihosocijalna rehabilitacija uz
   psihofarmakološki tretman;              deinstitucionalizacija u
                              psihijatriji;
3. Strategija mentalnog zdravlja
    neizbježno podrazumijeva
    uključivanje pacijenta i njegove
                              nacionalna politika zaštite
    obitelji.                      duševnog zdravlja.

4. Primarna zdravstvena zaštita je
    najvažnija komponenta sustava
    zaštite mentalnog zdravlja.                     br.2 Predavanja za srednju
   Elvira Koić               medicinsku školu                   27

								
To top