KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah by matt7722

VIEWS: 69,425 PAGES: 25

									       KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
        BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                         1
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
   Kurikulum kebangsaan perlu dikaji
   semula bagi memastikan kurikulum
   yang holistik dan sentiasa relevan
   bagi  melahirkan  modal  insan
   seimbang yang dapat menangani
   cabaran semasa dan masa depanKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                     2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri
dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi
penekanan kepada:

   Pembangunan modal insan
   Penghasilan pelajar celik minda
   Pembentukan warga yang menguasai
   ilmu, kemahiran dan maklumat
   Program membangunkan akal
   manusia dalam melahirkan
   insan Ulul al-bab


  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                          3
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Teras ke-2 PIPP

Dasar
Membangunkan modal insan
yang mempunyai pengetahuan
dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni

Matlamat
Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat
menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan
kompetensi, menerapkan nilai

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                          4
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Kurikulum Sekolah Rendah

1983 – Kurikulum Baru Sekolah
    Rendah (KBSR)
1993 – Kurikulum Bersepadu
    Sekolah Rendah (KBSR)
2003 – KBSR (Semakan)
2011 – Kurikulum Standard Sekolah
    Rendah (KSSR)


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                  5
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    Proses melakukan satu bentuk
    perubahan yang holistik kepada
    kurikulum persekolahan sedia ada
    yang   melibatkan  perubahan
    bentuk, organisasi, kandungan,
    pedagogi,  peruntukan  masa,
    kaedah pentaksiran, bahan dan
    pengurusan kurikulum di sekolah.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                     6
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                                   Warga Negara
Murid yang seimbang                          Bertanggung jawab
dari segi intelek,
                                   •  Berbudi
rohani, jasmani dan
emosi                                 •  Bersatu padu
•  Berilmu Pengetahuan                        •  Patriotik
•  Berketrampilan                          •  Adil
•  Percaya kepada Tuhan     TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM     •  Penyayang
•  Berakhlak Mulia        • Falsafah Pendidikan Kebangsaan  •  Berbakti
•  Berkeyakinan         • Dasar Pendidikan Kebangsaan
•  Independent learner
                 • Wawasan 2020
                                   Pekerja Berilmu
                 • Rangka Rancangan Jangka Panjang
Global Player                             • Inovatif
                 • Cabaran Abad Ke-21        • Kreatif
• Daya Saing
                 • Model Ekonomi Baru (MEB)     • Dahagakan Ilmu
• Daya Tahan
                 • Teori Pembelajaran        • Menguasai Kemahiran
• Kemahiran
                                    Teknologi Maklumat &
 Berkomunikasi
                 • 4 Pillars of Education       Komunikasi
• Jati Diri
                                   • Creator of Technology
                                   • Belajar Sepanjang
                                    Hayat

    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                                7
    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Pada akhir peringkat pendidikan rendah murid perlu
mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian.
Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:
  penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis,
  mengira

   kemahiran menaakul, kreatif & inovatif

   kesedaran kesejahteraan diri (fizikal & mental)

  percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan
  nilai murni;

   jati diri & semangat patriotisme

  memahami & menghayati budaya nasional

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                             8
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                 BENTUK
     BAHAN                ORGANISASI
PENGURUSAN
 KURIKULUM            KSSR      KANDUNGAN
                      PERUNTUKAN
     PENTAKSIRAN             MASA
                 PEDAGOGI


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                               9
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
  • Berteraskan Falsafah Pendidikan
   Kebangsaan
  • Berasaskan Prinsip KBSR :
    - Pendekatan Bersepadu
    - Perkembangan Individu Secara Menyeluruh
    - Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk
     Semua Murid
    - Pendidikan Seumur Hidup


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                              10
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                     KOMUNIKASI

                    Kemahiran Asas
                  (Membaca, Menulis & Mengira)
                       Bahasa
                      Matematik
MANUSIA DENGAN ALAM                        PERKEMBANGAN DIRI
  SEKELILINGNYA              MURID           INDIVIDU
Kerohanian, Nilai dan Sikap                    Kesenian dan Rekreasi
    Pendidikan Islam                          Muzik
   Pendidikan Moral                         Seni Visual
   Pendidikan Sivik &                      Pendidikan Jasmani &
   Kewarganegaraan                       Pendidikan Kesihatan
 Kemanusiaan dan Persekitaran                    Kemahiran Hidup
      Sains                           Kemahiran Hidup
   Kajian Tempatan

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                             11
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                      Komunikasi
                  Penggabungjalinan kemahiran
                  bahasa secara lisan dan bukan
  Sains & Teknologi        lisan semasa berinteraksi     Kerohanian, Sikap &
Penguasaan pengetahuan sains,                         Nilai
kemahiran dan sikap saintifik                     Penghayatan amalan
Penguasaan pengetahuan dan                      agama, kepercayaan,
kemahiran matematik                          sikap dan nilai
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi

                       Insan
                      seimbang
   Perkembangan                            Kemanusiaan
   Fizikal & Estetika                       Penguasaan ilmu dan amalan
Perkembangan jasmani dan                      tentang kemasyarakatan dan
kesihatan untuk kesejahteraan                    alam sekitar setempat, negara
diri                                dan global
Pemupukan daya imaginasi,                      Penghayatan semangat
kreativiti, bakat dan apresiasi                   patriotisme dan perpaduan


                    Keterampilan Diri
                  Pemupukan kepimpinan dan
                  sahsiah diri melalui aktiviti
                  kurikulum dan kokurikulum
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                                12
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    • Kreativiti dan Inovasi
    • Teknologi Maklumat dan
     Komunikasi
    • KeusahawananKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                 13
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                       Tahap ll Sekolah Rendah
                       (Tahun 4 – 6)
                      pengukuhan dan aplikasi 3M dan
                      menaakul, kemahiran asas TMK,
                      perkembangan sosioemosi,
                      kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

              Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3)
             penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran
             asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal,
             kognitif, sikap, dan nilai


  Prasekolah
  perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah,
  persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan
  menaakulKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                          14
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal
berasaskan standard kandungan dan standard
pembelajaran

  Standard Kandungan       Standard Pembelajaran
 Penyataan spesifik tentang    Satu penetapan kriteria
 perkara yang murid patut     atau indikator kualiti
 ketahui dan boleh lakukan    pembelajaran dan
 dalam suatu tempoh        pencapaian yang boleh
 persekolahan merangkumi     diukur bagi setiap standard
 aspek pengetahuan,        kandungan.
 kemahiran dan nilai.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                15
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
• Memastikan SEMUA murid melepasi
 standard yang ditetapkan
• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu
 diukur dengan jelas
• Mengenal pasti strategi penambahbaikan
 (assessment for learning)
• Mengatasi masalah murid keciciran dalam
 pembelajaran
• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                        16
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 STANDARD KANDUNGAN          STANDARD PEMBELAJARAN
• Bahasa Malaysia           • Bahasa Malaysia
 Mendengar, memahami dan        Mendengar, memahami dan memberikan
 memberi respon terhadap sesuatu    respons dengan betul secara lisan
 arahan, soalan dan pesanan yang    terhadap pelbagai soalan bercapah.
 didengar dengan betul

• Bahasa Inggeris           • Bahasa Inggeris
 Able to express personal response   Able to respond to:
 to literary texts           a. Book covers
                    b. Pictures in books
                    c. Characters
                    with guidance
• Matematik
                   • Matematik
 Menama dan menentukan nilai
 nombor                Menamakan nombor hingga 100:
                    a. Membilang objek dalam kumpulan.
                    b. Menamakan nombor bagi kumpulan
                      objek sebagai mewakili kuantiti.
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                       17
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
   BIL              MODUL TERAS ASAS
   1   Bahasa Malaysia
   2   Bahasa Inggeris
       Bahasa Cina
   3
       Bahasa Tamil
       Pendidikan Islam
   4
       Pendidikan Moral
   5   Pendidikan Jasmani
   6   Pendidikan Kesihatan
   7   Matematik
                  MODUL TERAS TEMA
       Seni Visual dan Muzik
   8   Dunia Sains dan Teknologi
       Malaysia Negaraku
                   MODUL ELEKTIF
   9   BCSK/BTSK/B. ARAB/B.IBAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                            18
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                   MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
 BIL            MODUL
                   SK      SJKC      SJKT
MODUL TERAS ASAS
 1   Bahasa Malaysia        360      300       300
 2   Bahasa Inggeris        330      150       150
    Bahasa Cina                 360
 3
    Bahasa Tamil                         360
    Pendidikan Islam       180      120       120
 4
    Pendidikan Moral       180      120       120
 5   Pendidikan Jasmani      60       60       60
 6   Pendidikan Kesihatan     30       30       30
 7   Matematik           180      180       180
MODUL TERAS TEMA
    Seni Visual dan Muzik     60       60       60
 8   Dunia Sains dan Teknologi   60       60       60
    Malaysia Negaraku       30       30       30
MODUL ELEKTIF
 9   BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban*   60 (3 waktu di luar jadual waktu)*
Perhimpunan              30       30       30
            Jumlah    1380     1380       1380
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                      19
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
        MODUL             MATA PELAJARAN
                 Bahasa Malaysia

  Modul Komunikasi       Bahasa Inggeris
                 Bahasa Cina
                 Bahasa Tamil
  Modul Komunikasi       BCSK / BTSK/ Bahasa Arab / B. Iban / B.
  Elektif            Semai / Kadazandusun
  Modul Kerohanian, Sikap    Pendidikan Islam
  & Nilai            Pendidikan Moral
                 Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
  Modul Fizikal & Estetika
                 P. Muzik/P. Seni Visual
                 Matematik
  Modul Sains & Teknologi    Sains
                 Reka Bentuk & Teknologi / TMK
  Modul Kemanusiaan       Sejarah/Malaysia Negaraku

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                       20
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    1. Dokumen Kurikulum
       • Standard Kandungan
       • Standard Pembelajaran

    2. Buku Teks
     • Berpendekatan Modular


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                    21
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                 Kemahiran Berfikir
                 Dalam Pengajaran &
                  Pembelajaran        Aplikasi Teori
    Belajar Cara                       Kecerdasan
     Belajar                       Pelbagai Dalam
                                Pengajaran &
                                PembelajaranPembelajaran
                                  Penggunaan
 Masteri
                                   Teknologi
                 PEDAGOGI              Maklumat &
                                  Komunikasi


                                  Pengajaran
 Pembelajaran                           Berasaskan
 Akses Kendiri                           Kajian Masa
                                   Depan


        Pembelajaran            Pembelajaran
          Secara               Secara
         Kontekstual           Konstruktivisme


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                         22
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Pentaksiran P&P
  Dijalankan secara berterusan untuk mengesan
  perkembangan dan pencapaian murid dalam
  pembelajaran

  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

  Bersifat autentik dan holistik


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                         23
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Meningkatkan kualiti pendidikan rendah
 agar lebih relevan dengan cabaran
 masa kini dan abad ke-21;
 Guru memainkan peranan yang penting
 bagi mengupayakan P&P yang
 berkesan; dan
 Kejayaan transformasi kurikulum
 memerlukan komitmen menyeluruh
 daripada semua pihak termasuk
 penggubal dasar, pengurus kurikulum,
 ibu bapa serta pihak berkepentingan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                      24
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                 25
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

								
To top