Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

fdi tc12 by blue123

VIEWS: 76 PAGES: 44

									Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng  GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
      KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
                 --o0o--
               
   ĐỀ TÀI:
 XU HƯỚNG FDI TRÊN THẾ GIỚI SAU
 KHỦNG HOẢNG-VẤN ĐỀ VIỆT NAM
            GVHD: Đinh Thị Thu Hồng
            Nhóm SVTH:
            Phạm Văn Vũ      TC12
            Phan Thị Thanh Như  TC12
            Nguyễn Thị Hồng Thúy TC12
            Cao Trần Nhật Vinh  TC12
            Võ Thị Thu Mơ     TC11


         TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2009
                 Page 1
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng     GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


            NHẬN XÉT CỦA GV

   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................
   .......................................................................                   Page 2
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng             GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


                     MỤC LỤC

                                                  Trang
   .............................................................................
  Lời mở đầu ............................................................................................ 5
      I. Khái niệm-tầm quan trọng của FDI ..................................... 6
         1.Khái niệm FDI .................................................................... 6
         2.Đặc điểm FDI ...................................................................... 6
         3Vai trò của FDI với phát triển và tăng trưởng................. 8
      II.Tổng quan về FDI toàn cầu và xu hướng............................. 9
         1.Giai đoạn 2001-2003........................................................... 9
         2.Giai đoạn 2004-2008........................................................... 10
         3.Triển vọng FDI toàn cầu ................................................... 14
           - Sự bất ổn của kinh tế toàn cầu tác động đến FDI ...... 14
           - Châu Á ngày càng hấp dẫn hơn với FDI mới ............. 15
           -TNCs mở rộng phạm vi ra ............................................. 15
      III.Q uan điểm của nhà đầu tư và nước đầu tư về nguồn vốn
      FDI sau khủng hoảng ................................................................. 16
         1.Quan điểm của nhà đầu tư về vốn FDI ............................ 16
         2.Quan điểm của quốc gia đầu tư về nguồn vốn FDI ........ 18
      IV.FDI ở Việt Nam trong thời gian qua và xu hướng ........... 20
         1.Tổng quan về tình hình thu hút FDI ............................... 20
           a.Giai đoạn 1995-2005 ..................................................... 20
           b.Giai đoạn 2006- nay ..................................................... 20
           c.Đặc điểm và tác động của vốn FDI vào Việt Nam trong
           thời gian qua ..................................................................... 24
                         Page 3
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng           GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


       2.Xu hướng FDI vào việt nam trong thời gian tới ............. 30
         a.Những tiền đề cho thu hút FDI vào Việt Nam ........... 30
         b.Dự báo FDI vào việt nam trong thời gian tới ............. 31
     V.Việt Nam cần là gì đề tăng cuờng thu hút đầu tư trực tiếp
     nước ngoài .................................................................................. 37
       1.Cải cách môi trường đầu tư .............................................. 37
       2.Đơn giản hóa thủ tục hành chính ..................................... 40
       3.Cải thiện cơ sở hạ tầng....................................................... 42
       4.Một vài đề xuất khác .......................................................... 42
                       Page 4
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng  GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


   XU HƯỚNG FDI TRÊN THẾ GIỚI SAU
   KHỦNG HOẢNG - VẤN ĐỀ VIỆT NAM               LỜI MỞ ĐẦU
  Trong thời đại toàn cầu hóa, nền kinh tế của một quốc gia không còn
  chỉ gói gón trong phạm vi lãnh thổ của nước ấy mà còn mở rộng ra
  bên ngoài. Bên cạnh đó, vấn đề vốn cho phát triển cũng như công
  nghệ và các yếu tố khác không thể một quốc gia có thể đáp ứng hết
  được. Chính vì điều đó, nhu cầu đầu tư trực tiếp ngày càng quan
  trọng. Không những thế đầu tư ra nước ngoài còn giúp cho nhiều
  doanh nghiệp có thể tận dụng được thuận lợi của nước đầu tư và
  mang về lợi nhuận nhiều hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế
  gặp nhiều rủi ro như hiện nay, nhất là các cuộc khủng hoảng diễn ra
  làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu như hiện nay thì vấn đề tăng cường
  dòng vốn FDI là một vấn đề khó khăn.
  Việt Nam đã làm được gì và phải làm gì để tăng cường thu hút FDI
  trong thời gian tới? Nhất là khi môi trường cạnh tranh ngày càng
  khốc liệt và lợi thế về giá nhân công rẻ của Việt Nam không còn là
  tuyệt đối nữa.
                 Page 5
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  I. Khái niệm – tầm quan trọng của FDI
  1- Khái niệm FDI:
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài( FDI= Foreign Direct Investment) là hình thức đầu
  tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước ngày vào nước khác bằng cách thiết
  lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm
  quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.
    Đầu tư trực tiếp nước ngoài diễn ra có tính chất khách quan và chịu sự tác
  động của quy luật cung- cầu về vốn giữa các quốc gia, chính sách thu hút đầu
  tư của các nước, quá trình tự do hóa đầu tư theo nguyên tắc quốc tế, chiến lược
  đầu tư của các nhà đầu tư, tình hình cạnh tranh trong thu hút đầu tư và cạnh
  tranh để chiếm thị trường đầu tư và các nguồn lực hấp dẫn khác như nguồn tài
  nguyên thiên nhiên, nguồn lao động và thị trường. Các yếu tố tác động này có
  thể xem xét cả dưới góc độ “tĩnh” và “động”, ngắn hạn và dài hạn, cục bộ và
  tổng thể.
  Tổ chức Thương mại Thế giới đưa ra định nghĩa như sau về FDI:
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) xảy ra khi một nhà đầu tư một nước (nước
  chủ đầu tư) có được một tài sản ở một nước khác( nước thu hút đầu tư) cùng
  với quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với
  các công cụ tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài
  sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh. Trong những
  trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là “ công ty mẹ” và các tài sản
  được gọi là “ công ty con” hay “ chi nhánh công ty”.
  Theo Luật Đầu tư Việt Nam năm 2005, đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng
  các loại tài sản hữu hình và vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt
  động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có
  liên quan. Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và
  tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông
  qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư
  chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu
  tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Như vậy, khía cạnh quản
  lý và kiểm soát của nhà đầu tư nước ngoài trong dự án được coi là một tiêu
  chuẩn quan trọng hàng đầu của hoạt động đầu tư trực tiếp.
  2- Đặc điểm FDI:
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài có những đặc điểm cơ bản sau:
   Nhà đầu tư vừa là người chủ sở hữu, vừa là người sử dụng vốn đầu tư cho
  nên tính tự chủ của nhà đầu tư cao và tính khả thi của dự án lớn.
   Hoạt động FDI không chỉ đưa vốn vào nước tiếp nhận đầu tư mà còn có cả
  công nghệ, kỹ thuật, bí quyết kinh doanh, sản xuất, năng lực Marketing, trình
  độ quản lý…Hình thức đầu tư này mang tính hoàn chỉnh bởi khi vốn đưa vào
  đầu tư thì hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành và sản phẩm được tiêu
  thụ trên thị trường của nước chủ nhà hoặc xuất khẩu. Do vậy, đầu tư kỹ thuật
  để nâng cao chất lượng sản phẩm là một trong những nhân tố làm tăng sức
  cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đây là đặc điểm để phân biệt với các


                   Page 6
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  hình thức đầu tư khác, đặc biệt là với hình thức ODA( hình thức này chỉ cung
  cấp vốn đầu tư cho nước sở tại mà không kèm theo kỹ thuật và công nghệ).
   Các chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một lượng vốn tối thiểu vào vốn
  pháp định tùy theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài ở từng nước, để họ có
  quyền trực tiếp tham gia điều hành, quản lý đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư.
  Chẳng hạn, ở Việt Nam theo điều 8 của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  quy định: “ Số vốn góp tối thiểu của phía nước ngoài phải bằng 30% vốn pháp
  định của dự án( Trừ những trường hợp do Chính phủ quy định).
   Quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
  phụ thuộc vào vốn góp. Tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài càng cao thì quyền
  quản lý, ra quyết định càng lớn. Đặc điểm này giúp ta phân định được các hình
  thức đầu tư trực tiếp nước ngoài.. Nếu nhà đầu tư nước ngoài góp 100% vốn
  thì doanh nghiệp đó hoàn toàn do chủ đầu tư nước ngoài điều hành.
   Quyền lợi của các nhà đầu tư nước ngoài gắn chặt với dự án đầu tư: Kết
  quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quyết định mức lợi nhuận
  của nhà đầu tư. Sauk hi trừ đi thuế lợi tức và các khoản đóng góp cho nước chủ
  nhà, nhà đầu tư nước ngoài nhận được phần lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp trong
  vốn pháp định.
   Chủ thể của đầu tư trực tiếp nước ngoài thường là các công ty xuyên quốc
  gia và đa quốc gia( chiếm 90% nguồn vốn FDI đang vận động trên thế giới).
  Thông thường các chủ đầu tư này trực tiếp kiểm soát hoạt động doanh nghiệp(
  vì họ có mức vốn góp cao) và đưa ra những quyết định có lợi nhất cho họ.
   Nguồn vốn FDI được sử dụng theo mục đích của chủ thể đầu tư nước ngoài
  trong khuôn khổ luật Đầu tư nước ngoài của nước sở tại: Nước tiếp nhận đầu
  tư chỉ có thể định hướng một cách gián tiếp việc sử dụng vốn đó vào những
  mục đích mong muốn thông qua các công cụ như: thuế , giá thuê đất, các quy
  định để khuyến khích hay hạn chế đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một lĩnh
  vực, một ngành nào đó.
   Mặc dù FDI vẫn chịu sự chi phối của Chính phủ song có phần ít lệ thuộc
  vào quan hệ chính trị giữa các bên tham gia hơn so với ODA.
   Việc tiếp nhận FDI không gây nên tình trạng nợ nước ngoài cho nước chủ
  nhà, bởi nhà đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm trực tiếp trước hoạt động sản
  xuất kinh doanh của họ. Trong khi đó, hoạt động ODA và ODF ( Official
  development foreign) thường dẫn đến tình trạng nợ nước ngoài do hiệu quả sử
  dụng vốn thấp.
                   Page 7
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  3- Vai trò của FDI đối với phát triển và tăng trưởng kinh tế:
     FDI đối với vốn đầu tư xã hội:
  Xét về nhu cầu vốn, FDI được coi là một nguồn vốn bổ sung quan trọng cho
  vốn đầu tư trong nước, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư cho phát triển.
     Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
  Vốn đầu tư di chuyển vào các ngành sẽ góp phần phát triển những ngành có lợi
  thế so sánh, các ngành có lợi nhuận cao và các ngành cạnh tranh cao. Đây là cơ
  sở để nâng cao hiệu quả sử dụng của các nguồn lực phát triển trong nước như
  nguồn tài nguyên, nhân lực, thị trường và tạo khả năng khai thác và sử dụng
  các nguồn lực ngoài nước.
     Tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý
  Việc thu hút FDI từ các công ty đa quốc gia sẽ giúp một nước có cơ hội tiếp
  thu công nghệ và bí quyết quản lý kinh doanh mà các công ty này đã tích lũy
  và phát triển qua nhiều năm và bằng những khoản chi phí lớn. Tuy nhiên, việc
  phổ biến các công nghệ và bí quyết quản lý đó ra cả nước thu hút đầu tư còn
  phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tiếp thu của đất nước đó.
     Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu
  Khi thu hút FDI từ các công ty đa quốc gia, không chỉ xí nghiệp có vốn đầu tư
  của công ty đa quốc gia mà ngay cả các xí nghiệp khác trong nước có quan hệ
  làm ăn với xí nghiệp đó cũng sẽ tham gia quá trình phân công lao động khu
  vực. Chính vì vậy, nước thu hút đầu tư sẽ có cơ hội tham gia mạng lướ sản
  xuất toàn cầu thuận lợi cho đẩy mạnh xuất khẩu.

     Giải quyết việc làm, đào tạo nhân công và tăng thu cho ngân sách nhà
  nước
  Việc di chuyển vốn dưới dạng thành lập các doanh nghiệp liên doanh hay
  doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, các khu công nghiệp tập trung, khu
  chế xuất, khu công nghệ cao… góp phần thu hút nhiều lao động, đặc biệt là
  các nguồn lao động tại chỗ…Trong quá trình thuê mướn đó, đào tạo các kỹ
  năng nghề nghiệp, mà trong nhiều trường hợp là mới mẻ và tiến bộ ở các nước
  đang phát trine thu hút FDI, sẽ được xí nghiệp cung cấp. Điều này tạo ra một
  đội ngũ lao động có kỹ năng cho nước thu hút FDI. Không chỉ có lao động
  thông thường, mà cả các nhà chuyên môn địa phương cũng có cơ hội làm việc
  và được bồi dưỡng nghiệp vụ ở các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các
  dự án có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp các khoản thuế như thuế thu nhập,
  thuế giá trị gia tăng(VAT)… và các khoản lệ phí khác vào ngân sách nhà nước.
  Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp nước ngoài cung có thể gây ra những tác động tiêu
  cực nhất định như :
  - Khai thác và sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên
  - Làm lệch lạc cơ cấu kinh tế
  - Chuyển giao công nghệ lạc hậu và gây ô nhiễm môi trường
  - Gây ra những xung đột về mặt xã hội                   Page 8
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng     GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  II.- Tổng quan về FDI toàn cầu và xu hướng trong tương lai
    1. Giai đoạn từ 2001-2003:
  Từ đỉnh cao đạt trị giá 1,4 nghìn tỷ USD năm 2000, nếu tính theo trị giá đồng
  đôla hiện thời thì FDI toàn cầu đã bị tụt hẳn 41% xuống còn 823 tỷ USD vào
  năm 2001 và tiếp tục giảm 20,5% xuống 655 tỷ USD vào năm 2002. Các dòng
  FDI đổ vào trong năm 2003 đạt 575 tỷ USD, thấp hơn 60% so với đỉnh cao đạt
  được trong năm 2000 và đó là mức thấp nhất kể từ năm 1997. Dòng FDI đổ
  vào tính theo tỷ lệ của GDP (1,6%) cũng là mức thấp nhất kể từ năm 1997 (vào
  năm 2000, tỷ lệ này đã đạt đỉnh cao 4,5%). Tính đến năm 2003, các luồng FDI
  thế giới đã suy giảm ba năm liên tục. Trong những thập kỷ gần đây, chưa có
  lần nào FDI thế giới lại suy giảm mạnh như 2 năm 2001, 2002. Các luồng FDI
  toàn cầu đã giảm 12% tính theo giá đồng đôla Mỹ trong năm 2003. Nếu tính
  theo giá trị thực, FDI thế giới còn suy giảm mạnh hơn, do sự sụt giá đáng kể
  của đồng đôla Mỹ trong năm 2003. Nếu tính theo đơn vị giá ổn định thực (sử
  dụng chỉ số giá nhập khẩu dựa trên đồng đôla Mỹ làm giảm giá các luồng FDI
  tính theo đồng đôla hiện thời), EIU ước tính rằng tỷ lệ suy giảm FDI trong năm
  2003 vào khoảng 20%, tương tự tỷ lệ giảm 24% tính theo giá trị thực vào năm
  2002. Điều đặc biệt đáng chú ý đó là sự suy giảm số các vụ sát nhập và mua lại
  (M&A) xuyên biên giới, hình thức hoạt động FDI chủ yếu tại các nền kinh tế
  phát triển. Trị giá các vụ M&A xuyên biên giới giảm từ chỗ đạt hơn 1 nghìn tỷ
  USD vào năm 2000 xuống còn có 600 tỷ USD vào năm 2001. Theo ước tính
  của EIU, tổng trị giá M&A xuyên biên giới thực hiện trong năm 2002 là 409 tỷ
  USD và tiếp tục giảm 22% xuống còn 322 tỷ USD trong năm 2003. Cũng
  giống như các năm 2001-2002, sự suy giảm FDI trong năm 2003 chủ yếu diễn
  ra tại thế giới phát triển. Các luồng FDI đổ vào thế giới phát triển đã giảm theo
  một tỷ lệ ước tính là 16% trong năm 2003 xuống 388 tỷ USD. Đồng đôla yếu
  hơn, cũng như tăng trưởng GDP mạnh đã dẫn đến một sự phục hồi FDI như dự
  kiến đổ vào Mỹ trong năm 2003. Ngược lại, FDI đổ vào EU (Liên minh châu
  Âu) đã giảm 27% xuống còn 271 tỷ USD. Tại các nước đang phát triển, sự suy
  giảm các dòng FDI chảy vào trong các năm 2001-2003 có tỷ lệ nhỏ hơn, trong
  năm 2003 tỷ lệ giảm FDI đổ vào là 2,8% xuống 187 tỷ USD, so với tỷ lệ suy
  giảm trung bình hàng năm là 16% trong các năm 2001-2002. Sự suy giảm trở
  nên nhẹ hơn là nhờ vào một sự phục hồi mạnh các luồng FDI đổ vào các nước
  châu á đang phát triển trong năm 2003, dẫn đầu là Trung Quốc. Châu Mỹ
  Latinh đã trải qua một năm suy giảm nữa và FDI đổ vào các nền kinh tế đang
  chuyển tiếp thuộc khu vực đông Âu cũng suy giảm, trong khi trước đó đã tăng
  ngay trong giai đoạn trì trệ chung.
                   Page 9
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  2. Giai đoạn từ 2004 đến 2008:
  Như vậy, FDI liên tục suy giảm trong 3 năm này nhưng giai đoạn 2004-2007 là
  những năm FDI đạt được sự tăng trưởng liên tục, xu hướng này được hỗ trợ
  bởi sự tăng trưởng vững chắc của kinh tế thế giới, xu hướng tự do hóa trong
  chính sách đầu tư của các nước và chiến lược quốc tế hóa hoạt động của hàng
  loạt công ty xuyên quốc gia. Điều này khiến cho lượng vốn đầu tư nước ngoài
  trên toàn thế giới nhanh và đạt mức cao nhất từ trước đến nay, đặc biệt là sự
  bùng nổ vào năm 2007.

                                Đơn vị: tỷ USD
                                   Tăng
                                   trưởng(%
                   2004   2005    2006   )
                    710.   916.   1230.
  Thế giới                8     3     4      34.3
                    396.   542.
  Các nước phát triển          1     3   800.7      47.7
                    217.   433.
  Châu Âu                7     6   589.8       36
                    122.
  Mỹ                   4   99.4   177.3      78.2
  Nhật Bản               7.8    2.8    -8.2      -393
                         334.
  Các nước đang phát triển      275     3   367.7       10
  Châu Phi              17.2   30.7    38.8      26.5
                    100.   103.
  Mỹ La Tinh & vùng Caribe        5     7     99      -4.5
                    157.
  Châu Á và châu Đại Dương        3    200   229.9       15
                         165.
  Nam, Đông & Đông Nam Á       138     1   186.7      13.1
  Trung Quốc             60.6   72.4     70      -3.3

  Năm 2005, vốn FDI trên phạm vi toàn cầu đạt 916,277 tỷ USD, tăng 29% so
  với năm 2004 (710,755 tỷ USD) và đã có sự đổi ngôi trong hai vị trí dẫn đầu
  về thu hút vốn FDI. Vương quốc Anh đã vươn lên vị trí số 1 với việc thu hút
  tổng cộng 164,530 tỷ USD vốn FDI trong năm 2005, tăng gấp gần 3 lần so với
  năm 2004 (56,214 tỷ USD), đẩy Mỹ xuống ngôi vị thứ 2 với 99,443 tỷ USD
  trong năm 2005, giảm mạnh so với con số 122,377 tỷ USD của năm 2004.
  Trung Quốc vẫn vững vàng ở vị trí thứ 3 khi có tới 72,406 tỷ USD vốn FDI đổ
  vào đây trong năm 2005, tăng mạnh so với năm 2004 (60,630 tỷ USD).                  Page
                  10
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng     GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  Năm 2006, vốn FDI đạt khoảng 1200 tỷ, tăng 34.3% so với năm 2005. Dòng
  vốn đầu tư vào năm này vào các nước phát triển cũng tăng vượt bậc vào
  khoảng 47.7% đạt 800.7 tỷ USD. Nước Mỹ hồi phục vị thế đứng đầu trong thu
  hút FDI. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những rủi ro liên
  quan đến FDI và từ những quốc gia phát triển. Đây là những vấn đề không phải
  là mới đó là sự mất cân bằng trong tài khoản vãng lai đang ngày gia tăng nhanh
  chóng, và sự biến động trong tỉ giá hối đoái. Giá dầu tăng cao tạo áp lực lạm
  phát. Thâm hụt tài chính cùng với sự gia tăng lãi suất có thể dẫn đến áp lực lên
  thuế và lương. Tất cả cảnh báo nên cân nhắc về triển vọng FDI trong tương lai
  của các nước phát triển.
  Dòng vốn FDI đến các quốc gia phát triển tăng lên 10%, trong khi châu phi
  năm 2006 đã vượt mức kỷ lục vào năm 2005 trước đó. Giá cả tăng cao cùng
  với xu thế tăng trong nhu cầu hàng hóa toàn cầu là một nhân tố chính, đặc biệt
  là ngành công nghiệp dầu thô, đã hấp dẫn đầu tư không chỉ ở quốc gia phát
  triển mà còn đến từ các nước đang phát triển. các vụ M&A và công nghiệp
  dịch vụ liên quan tăng gấp 3 lần trong nửa đầu năm 2006 so với cùng kì năm
  2005. tuy nhiên, bức tranh FDI không thật sự sáng sủa giữa các vùng khi mà
  nguồn vốn tập trung chủ yếu ở Tây, Bắc và trung tâm châu Phi. Nguồn vốn vẫn
  tiếp tục nhỏ lẻ đến các nền kinh tế có thu nhập thấp thiếu tài nguyên.
  Vốn FDI vào khu vực Mỹ La Tinh và Caribe đã giảm sút khoảng 4.5%.
  Dòng vốn FDI vào Nam, Đông và Đông Nam Á và châu Đại Dương vẫn duy
  trì xu hướng tăng trong 2006, đạt được mức cao 187 tỉ USD, tăng 13% so với
  2005. TNCs đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh
  chóng, đặc biệt là ở Trung Quốc. Trong khi đó, những quốc gia khác bao gồm
  Ấn Độ, hấp dẫn FDI vào việc sản xuất truyền thống.
  Năm 2007, tổng lượng FDI các nước phát triển thu hút là 1000 tỷ USD. Mỹ là
  nước thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất, năm 2007 là 192.9 tỷ USD, tiếp
  đến là Anh, Pháp, Hà Lan, 25 quốc gia thành viên của EU thu hút 40% tổng
  luồng vốn FDI toàn cầu. Mỹ cũng là nước đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất,
  năm 2007 đạt 316.7 USD. Còn tại Nhật Bản, trái ngược với năm 2006, các
  luồng vốn thuần mà nước này tiếp nhận được trong năm 2007 tăng gần 29 tỷ
  USD. Các doanh nghiệp của Mỹ mua tài sản ở nước ngoài cũng tiếp tục tăng
  cao. Năm 2007, kim ngạch giao dịch mua bán công ty vượt ra ngoài nước đạt
  880 tỷ USD, tăng 23% so với năm trước, chiếm 67% tổng lưu lượng FDI. Tăng
  trưởng của giao dịch mua bán công ty ra ngoài nước là sức mạnh chủ yếu đẩy
  FDI toàn cầu tăng lên. Điều đáng chú ý là quỹ chủ quyền và quỹ đầu tư chủ
  quyền cổ phần tư nhân đã dần dần trở thành chủ lực đầu tư giao dịch mua bán
  vượt ra ngoài nước. Trong năm 2007, các nước đang phát triển thu hút 438,4 tỷ
  USD, chiếm 28,5% FDI toàn cầu, trong đó hơn một nửa tập trung vào khu vực
  Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á.Trung Quốc là nước thu hút FĐI nhiều nhất
  trong các nước đang phát triển - 67,3 tỷ USD. Những năm gần đây, do ảnh
  hưởng giá thành sức lao động và chính sách thu hút đầu tư, các nước phát triển
  đã chuyển đầu tư sang Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan.


                   Page
                   11
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng     GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy FDI toàn cầu tăng cao, bao gồm:
  - Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng cao đã thúc đẩy FDI toàn cầu phát triển.
  Theo báo cáo của IMF, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới từ năm 2001-2007 lần
  lượt là 2,2%, 2,8%, 3,6%, 4,9%, 4,4%, 5%, 4,9%. Năm 2007, do ảnh hưởng
  của tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm sút, tăng trưởng của các nước phát triển chậm
  lại. Nhưng các nước đang phát triển, bao gồm cả những nền kinh tế mới nổi đã
  mang đến động lực mới cho sự tăng trưởng của kinh tế và FDI của toàn cầu.
  hiện nay không phải chỉ là số ít các nền kinh tế mới nổi, mà kinh tế của các
  nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh đều tăng trưởng tương đối mạnh, vượt
  cả tốc độ tăng trưởng của các nước phát triển. Theo thống kê của IMF, từ
  2003-2007, tăng trưởng bình quân của các nước đang phát triển là 7,3%. Sự
  phát triển của nhiều trung tâm tăng trưởng kinh tế thế giới, đã có tác dụng tích
  cực thúc đẩy mạnh mẽ đối với FDI toàn cầu. - Nguyên nhân khác là do hiệu
  ứng đồng USD giảm giá. USD là đồng tiền quan trọng nhất thế giới, biến động
  của tỷ giá hối đoái của nó sẽ ảnh hưởng lớn đến vận hành của kinh tế thế giới
  và FDI toàn cầu. Từ 1/2002 - 3/2008, tỷ giá hối đoái thực tế của đồng USD so
  với nhiều đồng tiền khác đã giảm 24,5%. USD mất giá, các nhà đầu tư từ các
  nơi trên thế giới tranh nhau đến Mỹ hòng mua được các công ty Mỹ với giá
  thấp.
  - Mặc dầu chủ nghĩa bảo hộ đầu tư vẫn tiếp tục, nhưng đa số các nước vẫn tiếp
  tục mở cửa, tích cực áp dụng các biện pháp để cải tạo môi trường đầu tư. Các
    Khu           Dòng FDI              Sát nhập qua biên giới
   vực/Nền                 Tăng                   Tăng
    kinh tế    2007     2008   trưởng(%)    2007     2008    trưởng(%)
  Thế giới     1940.9    1648.5    -14.5    1699.8   1205.4      -29.1
  Các nước
  phát triển    1341.8    1001.8    -25.3     1504.1    998.3    -33.6
  Châu Âu      920.9      559    -39.3     859.4    561.4    -34.7
  Mỹ         232.8     320.9    37.8     389.2    318.2    -18.2
  Nhật Bản      22.5      19    -15.6      24.6    19.5    -20.6
  Các nước
  đang phát
  triển       512.2     549.1    7.2      161.6    182.1     12.7
  Châu Phi      53.5      72    34.7      12.5     27    116.5
  Mỹ La Tinh
  & vùng
  Caribe       127.3     139.3    9.4      31.1    32.8     5.5
  Châu Á và
  châu Đại
  Dương       331.4     337.8    1.9      118.1    122.3     3.6
  Tây Á        71.5     61.4    -14.2      33.8    31.6     -6.6
  Nam, Đông
  & Đông Nam
  Á         258.7     275.2    6.4       84     90     7.6
  Các nền
  kinh tế
  chuyển đổi     86.9     107.6    23.8      34.1    24.9     -27
  hiệp định đầu tư quốc tế vẫn tăng trưởng mạnh, bình quân mỗi tuần toàn cầu có


                   Page
                   12
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  3 hiệp định ra đời, đến nay toàn thế giới có hơn 5.500 hiệp định. Chính phủ các
  nước không ngừng tăng cường các chính sách và biện pháp thu hút đầu tư, làm
  cho cạnh tranh quốc tế thu hút đầu tư ngày càng quyết liệt. Những thay đổi của
  chính sách này chủ yếu bao gồm: đơn giản hoá trình tự thành lập các xí nghiệp;
  hạ thấp thuế phải nộp của các công ty; tăng cường bảo vệ quyền tài sản, tăng
  thêm tài khoản cho vay.
  Xu thế phát triển này đang làm thay đổi bản đồ đầu tư thế giới. Tuy nhiên,
  mọi con số đã thay đổi từ nửa sau của năm 2008, khi mà cuộc khủng hoảng
  kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, niềm tin
  người tiêu dùng giảm sút, niềm tin của nhà đầu tư bị tổn thương.
  Trong đà giảm sút của kinh tế thế giới( và khủng hoảng ở nhiều quốc gia), tín
  dụng bị thắt chặt và lợi nhuận của các công ty bị giảm sút, nhiều công ty phải
  cắt giảm sản lượng, nhân công và ngừng hoạt động đầu tư.


  Bảng trên cho thấy, tổng FDI trên toàn thế giới đã giảm khoảng 15% trong
  năm 2008, phần lớn trong số này xảy ra vào quý cuối của năm 2008 do ảnh
  hưởng cuộc khủng hoảng toàn cầu. Hoạt động mua bán, sáp nhập cũng giảm kỉ
  lục khoảng 29%.

  Ảnh hưởng của khủng hoảng đến FDI là khác nhau giữa các nền kinh tế và các
  khu vực, và hậu quả của nó gây ra cũng khác nhau giữa các vùng và quốc gia.
    Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ các nước phát triển, nơi chịu ảnh hưởng
  trực tiếp và nặng nề trong khi các nước đang phát triển phần lớn chịu ảnh
  hưởng gián tiếp. Mức độ ảnh hưởng cũng rất khác nhau giữa các vùng và các
  quốc gia, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình FDI ở mỗi quốc gia, khu
  vực.
  Về tình hình FDI, các nước phát triển là những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều
  nhất trong năm 2008. Số liệu cho thấy, do tác động của những vấn đề nghiêm
  trọng kéo dài trong các thể chế tài chính cũng như cuộc khủng hoảng khả năng
  thanh toán trên thị trường tiền tệ và thị trường nợ, dòng vốn FDI vào các nước
  phát triển đã sụt giảm nghiêm trọng. FDI trong toàn bộ nhóm nước phát triển
  đã giảm khoảng 25% trong năm 2008. khu vực châu Âu giảm sút trầm trọng
  khoảng 39%, Nhật giảm 15.6%, chỉ có Mỹ ngoại lệ tăng 37.8%. Có 2 lí do giải
  thích cho hiện tượng này: Thứ nhất, các TNCs đã chuyển vốn dưới dạng tài sản
  hoặc vay nội bộ về chi nhánh của họ ở Mỹ nhằm trợ giúp những khó khăn tài
  chính mà các chi nhánh này đang phải đối mặt. Thứ hai, cuộc khủng hoảng tại
  Mỹ đã tạo ra cơ hội mới cho các công ty nước ngoài mua lại các công ty của
  Mỹ. Tuy nhiên, đầu tư gián tiếp vào Mỹ thì đã giảm nhiều trong năm 2008.
  Nguyên nhân cơ bản của sự giảm sút FDI trong các nước phát triển là do giảm
  sút lợi nhuận của các công ty xuyên quốc gia ở các nước phát triển và sự cắt
  giảm cho vay giữa các ngân hàng đã hạn chế nguồn vốn tài trợ đầu tư cho các
  dự án.


                   Page
                   13
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

   Tại các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi, dòng vốn FDI
  vẫn được duy trì ở mức tương đối ổn định. Tốc độ tăng vốn FDI chảy vào các
  nước đang phát triển đạt mức 7% trong năm 2008. Dòng FDI vào châu Phi
  tăng khả quan hơn và đạt mức 72 tỷ USD bất chấp đà tăng trưởng chậm lại của
  nền kinh tế thế giới và những ảnh hưởng tiêu cực của nó đến nền kinh tế của
  khu vực này. Dòng vốn FDI chảy vào khu vực Đông, Nam và Đông Nam Á,
  khu vực vốn thu hút nhiều FDI nhất trong các nước đang phát triển cũng tăng
  nhẹ nhưng tốc độ tăng vẫn thấp hơn so với năm 2007. Khu vực Tây Á chứng
  kiến sự sụt giảm trong dòng vốn FDI, với mức sụt giảm hoảng 14%. Nguyên
  nhân là do tốc độ tăng nhu cầu về dầu thô bị chậm lại, chi phí gia tăng, kim
  ngạch xuất khẩu giảm sút. Ngược lại, so với các khu vực khác trên thế giới,
  dòng vốn FDI chảy vào khu vực châu Mỹ La Tinh và vùng Caribe trong bối
  cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu vẫn đạt mức tăng trưởng đáng kể, ước đạt mức
  9% trong năm 2008, một phần quan trọng là nhờ FDI chảy vào khu vực Nam
  Mỹ đã tăng mạnh.
   Trong khi đó, nguồn vốn FDI chảy vào các nền kinh tế chuyển đổi khu vực
  Đông Nam Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập vẫn duy trì được tốc độ như
  những năm trước đó, bất chấp khủng hoảng kinh tế và xung đột trong khu vực.
  Cụ thể, FDI vào khu vực này đã tăng 23.8% năm 2008.
   Nhìn chung, lượng vốn FDI vào các nước phát triển đã giảm mạnh, và
  mạnh nhất trên thế giới. Ở một số nền kinh tế đang phát triển có mức độ”mở”
  cao, hệ thống tài chính yếu kém, dễ bị tổn thương trước những cú sốc từ bên
  ngoài cũng đang phải đối mặt với mức giảm chưa từng có trong nguồn vốn từ
  bên ngoài cả nguồn vốn vay chính thức và nguồn vốn vay tư nhân.
  Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lượng vốn đầu tư toàn cầu giảm đó là đa số
  các công ty xuyên quốc gia không muốn chia lẻ nguồn vốn ít ỏi của mình cũng
  như phải tập trung vốn để cải tổ các doanh nghiệp trong nước. Hiện tượng này
  xuất hiện rõ nhất trong giai đoạn cuối năm 2008 và đầu năm 2009. Ngoài ra, do
  chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và sự co hẹp của thị trường tín
  dụng, các công ty xuyên quốc gia cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Năm 2008, kế
  hoạch sát nhập và mua lại của các công ty xuyên quốc gia đã giảm 35%, mức
  giảm mạnh so với năm 2008.

  3. Triển vọng FDI toàn cầu
  - Sự bất ổn của kinh tế toàn cầu tác động tới triển vọng FDI

  Bất ổn tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp theo cuộc khủng hoảng thế
  chấp dưới chuẩn của Mỹ đã khiến cho các công ty đa quốc gia (TNCs) phải cẩn
  trọng hơn về các quyết định đầu tư ra nước ngoài trong trung hạn của mình.
  Theo khảo sát của UNCTAD về triển vọng đầu tư thế giới 2008-2010 thì các
  TNCs đang rất lo ngại về rủi ro nền kinh tế toàn cầu có thể tiếp tục suy giảm
  hơn nữa. Số lượng TNCs có kế hoạch phát triển đầu tư ra nước ngoài đã giảm
  nhanh chóng từ năm 2007 Tuy nhiên, hơn ½ số công ty được điều tra vẫn có


                  Page
                  14
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng     GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  kế hoạch tăng các khoản chi tiêu cho đầu tư ở nước ngoài. Điều này cho thấy
  xét về dài hạn kế hoạch phát triển đầu tư nước ngoài của các TNCs vẫn khả
  quan hơn so với những gì mọi người dự đoán.

  -  Châu Á ngày càng hấp dẫn hơn đối với FDI mới

  Các TNCs được điều tra đều thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn tới việc đầu
  tư tại các nền kinh tế mới nổi. Trong các khu vực thì khu vực Nam Á, Đông Á
  và Đông Nam Á là địa điểm đầu tư được ưa thích nhất của FDI, tương tự với
  kết quả điều tra của năm trước. Châu Á cũng là nơi được nhiều công ty lựa
  chọn nhất để tăng chi tiêu cho FDI. Nhóm EU-15 và Bắc Mỹ vẫn là địa điểm
  ưa thích thứ 2 và 3 của của các TNCs cho các kế hoạch đầu tư của mình trong
  3 năm tới. Các công ty ở khu vực Bắc Mỹ có số lượng giảm kế hoạch đầu tư ra
  nước ngoài lớn nhất. Năm quốc gia được ưa thích nhất của FDI trong tương lai
  là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Liên bang Nga và Brazil. Mặc dù thứ tự này
  không thay đổi so với điều tra năm 2007, song cả Liên bang Nga và Brazil
  đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các khoản đầu tư trong tương lai.
  Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 6, trước Đức - nền kinh tế số một của Châu Âu.

  -  TNCs mở rộng phạm vi ra ngoài khuôn khổ khu vực của mình

  Mặc dù các TNCs vẫn đang rất tập trung đầu tư trong phạm vi khu vực của
  mình, song đều thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của mình tới các khu vực
  khác trên thế giới và tiếp tục tăng cường mức độ toàn cầu hóa toàn bộ các chức
  năng kinh doanh của mình. Triển vọng đầu tư được thấy là sáng sủa nhất trong
  các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ về cơ sở hạ tầng (viễn thông, giao thông,
  điện, ga và nước). Xu hướng này càng được khẳng định hơn bởi sự gia tăng
  các sáng chế kỹ thuật (như vật liệu na-nô), nhu cầu đặc thù (như dịch vụ cho
  người già tại các quốc gia phát triển), những thay đổi về cơ cấu hoạt động của
  công ty (như thuê ngoài các dịch vụ kinh doanh) và bởi nhu cầu của các quốc
  gia công nghiệp hóa mới nổi trong việc cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng.
  Nhìn chung, những yếu tố then chốt tác động tới lựa chọn của TNCs về địa
  điểm đầu tư là: tăng trưởng thị trường, quy mô thị trường và khả năng tiếp cận
  với thị trường khu vực và thế giới.
  Như vậy, xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng sẽ có xu hướng giảm
  trong những năm đầu sau khủng hoảng nhưng sẽ tăng sau đó và tập trung ở các
  nước đang phát triển. Đặc biệt là khu vực Châu Á.
                   Page
                   15
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  III. QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NƯỚC ĐẦU TƯ
      VỀ NGUỒN VỐN FDI SAU KHỦNG HOẢNG

  Xu hướng dòng vốn FDI toàn cầu giảm sút trong năm 2009 (theo báo cáo về
  tình hình đầu tư năm 2009 của Hội Nghị liên hiệp quốc tế về Thương Mại và
  Phát Triển) được giải thích chủ yếu bởi những tác động mà cuộc khủng hoảng
  kinh tế.
  1. Quan điểm của nhà đầu tư về nguồn vốn FDI
    Sau khi chống đỡ với cuộc khủng hoảng rất lớn này, phần lớn các công ty
  đa quốc gia sống sót giữ một lượng vốn tương đối ít hơn trước và họ không
  muốn chia lẻ nguồn vốn này mà thay vào đó là tập trung cải tổ các doanh
  nghiệp trong nước, hiện tượng này xuất hiện rõ ràng vào cuối 2008 và đầu
  2009, đây cũng là lúc mà dòng vốn FDI rất thấp. Thêm vào đó, với cơ chế cho
  vay tín dụng khó khăn hơn trước từ các ngân hàng, việc vay để đem đi đầu tư
  của các công ty đa quốc gia trở nên dè dặt hơn, chủ yếu nhắm vào các dự án ít
  rủi ro. Cơ chế sát nhập mua lại giảm mạnh cũng được giải thích bởi sự thu hẹp
  kinh doanh do khủng hoảng của các công ty đa quốc gia.
    Các công ty đa quốc gia do đó áp dụng chính sách cẩn trọng trong chi tiêu
  FDI, đầu tư mới (greenfield investment), hay M&A mà chủ yếu quan tâm hơn
  đến các hoạt động mở rộng phi cổ phần (non-equity international expansion)
  như các hoạt động góp vốn(partnership), thuê ngoài (outsourcing) hay cấp
  phép (licensing). Đây được xem như là xu hướng tiếp nối của năm 2008 khi mà
  theo nguồn thông tin từ UNCTAD thì hoạt động M&A năm 2008 giảm 28% và
  tiếp tục giảm ở những tháng đầu 2009, tương tự là hoạt động đầu tư mới cũng
  sụt giảm từ quý IV 2008. Bên cạnh đó việc các công ty nội địa được bảo hộ
  trong vấn đề sản xuất cũng là một trong những vấn đề mà các công ty đa quốc
  gia quan tâm. Chính vì thế lượng FDI cũng bị tác ddoongj rất lớn.
  Bảng số liệu dưới đây cho chúng ta thấy rõ sự thay đổi của dòng FDI trong vài
  năm trở lại đây:
                  Page
                  16
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng  GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng
                 Page
                 17
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  Theo cuộc khảo sát mang tên “World Investment Prospect” được thực hiện bởi
  UNCTAD (2009) thì hầu hết các công ty đa quốc gia đều dự định sẽ giảm bớt
  chi tiêu đầu tư trực tiếp của mình.
  Tuy vậy, cũng có nhiều lý do khiến chúng ta tin rằng dòng vốn FDI vẫn sẽ
  được đầu tư mạnh mẽ sau khủng hoảng:
   Nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Brazil, Ấn độ và Nga vẫn còn rất
  hấp dẫn đối với dòng vốn FDI, so với các nước khác thì các nền kinh tế này
  vẫn duy trì một tỷ lệ tăng trưởng khá tốt, điều này sẽ dẫn đến một viễn cảnh
  không khả quan cho các quốc gia phát triển, một vài chiến lược đầu tư đã được
  tiến hành như
  o    PepsiCo thông báo vào tháng 11/2008 sẽ tiếp tục đầu tư thêm 1 tỷ
  USD để mở rộng sản xuất trong vòng 4 năm tiếp theo
  o    Tập đoàn chế tạo xe hơi Fiat quyết định mở rộng sản xuất xe hơi tại
  Nga khi nhận thấy nhu cầu ở đây vẫn còn cao
   Khủng hoảng tài chính và giai đoạn kinh tế khó khăn đưa đến cơ hội các
  công ty đa quốc gia có thể mua tài sản với giá cạnh tranh, sự biến động tỷ giá
  cũng như sự rớt giá cổ phiếu tạo cơ hội cho các hoạt động mua lại công ty
  được tiến hành dễ hơn. Và thực tế là một số công ty đã tận dụng được các cơ
  hội này:
  o     Nomura Holdings (ngân hàng đầu tư hàng đầu Nhật Bản) đã mua lại
  bộ phận châu Á của Lehman Brothers.
  o     Morgan Stanley bán lại 20% cổ phần cho tập đoàn Mitsubishi
   Các công ty cam kết toàn cầu hóa trong trung hạn, đây chính là dấu hiệu
  cho thấy sự phục hồi trong tương lai của dòng vốn FDI theo kết quả từ World
  Investment Prospect Survey 2008-2011 (UNCTAD 2008a)
  2. Quan điểm của các quốc gia đầu tư về nguồn vốn FDI
  Với thời kỳ khủng hoảng kéo dài và chưa biết rõ thời gian hồi phục, nạn thất
  nghiệp gia tăng, tiêu dùng ít ỏi… Rõ ràng việc kích thích đầu tư tiêu dùng là
  cần thiết, và vì cuộc khủng hoảng xuất phát từ các quốc gia phát triển nên đây
  cũng chính là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng, chính vì
  vậy hơn bao giờ hết các quốc gia sở hữu một lượng lớn các tập đoàn đa quốc
  gia này muốn lượng vốn được đầu tư ngay tại nước mình để kích thích kinh tế,
  cụ thể là các gói kích cầu, các chính sách lãi suất, thuế ưu đãi được đưa ra.
  Việc nguồnn vốn FDI mang lại cho nền kinh tế mỗi quốc gia là khỏi bàn cải.
  Tuy nhiên, một vấn đề mà nhiều quốc gia quan tâm chính là những hậu quả mà
  các dự án FDI mang lại. Việc thu hút FDI có thể tăng thu nhập cho nền kinh tế,
  giải quyết công ăn việc làm, đồng thời đảm bảo sự cân bằng trong cán cân
  thanh toán. Nhưng các dự án FDI phần lớn thường mang lại cho các nước đặc


                   Page
                   18
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng      GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  biệt là nước đang phát triển những thiệt hại về môi trường. Chính vì thế trong
  những năm gần đây các nước đang phát triển đã chú trọng hơn trong việc lựa
  chọn nhận đầu tư. Các nước này đã đặt ra những luật lệ nhằm bảo vệ môi
  trường và đưa ra những quy định khắt khe hơn trong việc tiếp nhận đầu tư. Đây
  là một lý do sẽ làm cho FDI giảm. Tuy nhiên, nó sẽ mang lại cho các nước
  nguồn FDI sạch.
  Trong thời gian sắp tới quan điểm của các nước nhận đầu tư sẽ tích cực hơn.
  Các nước muốn là điểm đến của các dòng vốn FDI thì càng phải tăng cường
  hoàn thiện hệ thống pháp lý cũng như cải thiện môi trường đầu tư thật tốt để
  thu hút được luồng vốn này. Không những thế, các nước tiếp nhận như chúng
  tôi đã trình bày ở trên thì ngày càng tiếp nhận một cách chọn lựa các nguồn
  vốn cũng như những điều kiện mà nhà đầu tư đưa ra.
  Đối với các nước đầu tư: khi khủng hoảng kinh tế xảy ra đồng nghĩa với việc
  làm ăn của các công ty đa quốc gia lỗ. Nguồn vốn thiếu hụt làm cho tình trạng
  nền kinh tế trở nên khó kăhn hơn bao giờ hết. Thất nghiệp tăng cao, sản xuất
  nội địa thấp, chính điều này đã tạo sức ép lên nền kinh tế các nước đầu tư.
  Chính vì vậy mà chính phủ những nước này sẽ khuyến khích đầu tư trong nước
  cũng như sẽ đưa ra những quy đinh khắt khe hơn khi cấp giấy phép đầu tư ra
  nước ngoài. Điều này sẽ tác động làm sụt giảm lượng FDI trong tương lai gần.


  Các gói kích cầu sau khủng hoảng của các quốc gia:

         Gruzia     $2,2 tỷ           Pháp     $24.5 tỷ

       Trung Quốc     $586 tỷ           Eu       €200

       Mỹ         $800 tỷ           Swiss     $1,3 tỷ

         Malaysia     $2 tỷ          Poland    €24 tỷ ($30 tỷ)

         Đức       €50 tỷ            Vietnam    $1tỷ

         Australia    $10 tỷ            Nga     $340tỷ

   Thái Lan     $3,3 tỷ (115-billion-baht)      India     $18,7tỷ

         Spain      €11 tỷ           Pakistan    $7,8 tỷ
         Nhật      $225 tỷ            Anh      $38tỷ                      Page
                      19
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng   GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  IV. FDI Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA VÀ XU HƯỚNG
          SAU KHỦNG HOẢNG
  1. Tổng quan về tình hình thu hút FDI ở Việt Nam thời gian qua
  a. Giai đoạn 1995-2005
  Từ sau khi cải cách(12/1988) thì đến năm 1995 mới thật sự dấu mốc đánh dấu
  mốc sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Sau một thời gian dài đóng
  cửa, nền kinh tế Việt Nam cần một lượng lớn vốn lớn cho phát triển. Sau khi
  Mỹbãi bỏ cấm vận Việt Nam thì ngày càng nhiều nguồn vốn vào Việt Nam
  hơn. Điều này tạo điều kiện cho Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế cao
  trong hơn 1 thập niên qua. Nếu như trong 3 năm 1988-1990 lượng vốn FDI đổ
  vào Việt Nam tổng cộng có hơn 1.5 tỷ USD, trong đó lượng vốn thực hiện
  không đáng kể. Thì trong riêng trong năm 1995 lượng vốn FDI đổ vào Việt
  Nam lên đến con số 6.6 tỷ USD gấp 5.3 lần năm 1991. Rõ ràng, xu hướng FDI
  đổ vào Việt Nam ngày càng tăng.
  Cùng với chính sách mở cửa và ngày càng cải thiện môi trường đầu tư làm cho
  các nhà đầu tư cảm thấy an tâm hơn khi thực hiện các dự án tại Việt Nam. Nếu
  như trước đây các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng
  lo ngại chính sách cũng như sự chưa hoàn thiện trong hệ thống luật pháp thì
  giờ đây các doanh nghiệp ngày càng yên tâm hơn với những cam kết của chính
  phủ Việt Nam. Không những thế nếu như trong gia đoạn trước, do lệnh cấm
  vận của Mỹnên nhiều nhà đầu tư e ngại không mạnh dạn đầu tư, thì việc bình
  thường hóa quan hệ với Mỹ tạo nên cơ hội tốt cho những nhà đầu tư này.
  Trong 2 năm tiếp theo lượng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, với
  hơn 15 tỷ USD được đăng ký mới và hơn 6.06 tỷ USD được thực hiện. Với giá
  nhân công thấp và những ưu đãi về giá thuê đất,ngày càng nhiều các công ty
  chuyển công xưởng sang Việt Nam. Đây chính là lý do khiến lượng FDI vào
  Việt Nam trong những năm trở lại đây tăng mạnh. Tuy nhiên, khi khủng hoảng
  Châu Á diễn ra(1997-1998) thì lượng vốn FDI tụt giốc từ năm 1998-2000.
  Trong giai đoạn này lượng vốn FDI vào Việt Nam giảm cả về lượng lẫn quy
  mô các dự án. Nếu như giai đoạn 1991-1997 vốn bình quân 1 dự án khoảng 15
  triệu USD thì trong giai đoạn này vốn bình quân cho mỗi dự án khoảng 9.39
  triệu USD/dự án. Sự tụt giảm trong thu hút FDI là hậu quả tất yếu mà cuộc
  khủng hoảng mang lại. Cuộc khủng hoảng Châu Á đồng thời như một bài test
  đối với thu hút vốn đầu tư nước ngoài của các nước trong khu vực. Qua cuộc
  khủng hoảng khiến các nước trong khu vực quan tâm hơn trong việc quản lý
  nguồn vốn tốt hơn. Sau khủng hoảng giai đoạn 2001-2005 thu hút FDI vào
  Việt Nam dần phục hồi (tuy tốc độ tăng trưởng không được như giai đoạn
  trước) với nhiều tín hiệu tích cực và lạc quan.
  Trong các năm từ 2002-2005, đặc biệt năm 2005, ĐTNN đã đang có những
  bước đi khá ổn định và hiệu quả nhờ những quyết định mạnh dạn giải thể
  những dự án không hoạt động hay hoạt động không hiệu quả. Đồng thời đó là
  việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, cũng như các cơ chế chính sách


                  Page
                  20
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng         GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  trải     thảm      đỏ     của      các     địa     phương...

  Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2005, trên địa bàn cả nước có khoảng
  6.000 dự án ĐTNN còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 50 tỷ USD.
  Song điều quan trọng là, đã có hơn 50% tổng số dự án trên đã đi vào hoạt động
  với tổng số vốn thực hiện trên 26 tỷ USD. Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đã
  đóng góp khoảng 15-17% GDP của Việt Nam và gần 18% vốn đầu tư phát
  triển của đất nước. Hơn nữa, các dự án có vốn ĐTNN đã tạo nhiều công ăn
  việc làm cho người lao động. Hiện nay, tổng số lao động trực tiếp đang làm
  việc tại khu vực kinh tế có vốn ĐTNN có khoảng 87 vạn người, đó là chưa kể
  hàng vạn người khác có việc làm, thu nhập gián tiếp qua các dự án ĐTNN...
  Ngoài ra, khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đã, đang góp phần làm phong phú và
  sôi động thị trường hàng hoá - dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, khả năng hội
  nhập kinh tế quốc tế của nền kinh tế đất nước. Nhiều sản phẩm made in Việt
  Nam được sản xuất tại các dự án có vốn ĐTNN đã xuất khẩu và khẳng định
  được vị trí ở thị trường nhiều nước trên thế giới và khu vực.

  Năm 2005 được đánh giá là một năm được mùa FDI với việc thu hút trên 5,8 tỷ
  USD vốn đăng ký, vượt gần 30% so với mục tiêu đề ra (4,5 tỷ USD) hồi đầu
  năm. Doanh thu của khu vực kinh tế có vốn ĐTNN năm 2005 đạt khoảng 21 tỷ
  USD (không tính dầu thô), trong đó giá trị xuất khẩu đạt khoảng 10,3 tỷ USD,
  chiếm gần 35% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành kinh tế, tăng khoảng 28%
  so với năm 2004... Năm 2005, cũng là năm đầu tiên xuất hiện công ty cổ phần
  FDI, với 7 công ty đã cổ phần hoá, có tổng vốn đăng ký trên 191 triệu USD, số
  vốn đã thực hiện hơn 144,5 triệu USD. Các kết quả và động thái nói trên là
  những cơ sở để chúng ta lạc quan tin tưởng vào những thành công mới của
  hoạt động thu hút ĐTNN vào Việt Nam trong những năm tiếp theo.
  Có thể tóm tắt số liệu thu hút FDI của Việt Nam trong giai đoạn nay
  trong bảng sau:
                                   (đvt:tỷ USD)
 Năm   1995  1996  1997    1998  1999  2000   2001  2002   2003   2004   2005


 FDI   6.94  10.16  5.59    5.1  2.56  2.84   3.14  3     3.19   4.55   6.84
 đăng
 ký
 Thực   2.56  2.714  3.11    2.37  2.33  2.41   2.45  2.6    2.65   2.85   3.31
 hiện


  (nguồn: tổng cụ thống kê)
  Rõ ràng qua bảng số liệu ta thấy nguồn vốn FDI tăng mạnh trong giai đoạn
  trước khủng hoảng Châu Á. Và giảm sút trong gia đoạn khủng hoảng và phục
  hồi sau đó.
                       Page
                       21
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  b. Giai đoạn 2006- nay
  Sau năm 2005, cùng với sự thay đổi và dần hoàn thiện trong chính sách, thu
  hút đầu trực tiếp nước ngoài của Việt Nam tăng nhanh. Đặc biệt sau sự kiện
  Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO (tháng 1/2007), nguồn vốn
  FDI đổ vào Việt Nam tăng lên vượt xa con số dự đoán của ngân hàng nhà nước
  cũng như các chuyên gia tài chính. Lượng vốn tập trung vào các ngành có triển
  vọng tăng trưởng cao, đồng thời những dự án trước đó liên tục được tăng lượng
  vốn và mở rộng quy mô hoạt động. rõ ràng sự tin tưởng vào những gì mà nền
  kinh tế Việt Nam đã lam được trong thời gian qua xứng đáng được các nha đầu
  tư quan tâm. Sự cải thiện trong môi trường đầu tư cũng là một trong những
  nguyên nhân khiến các nhà đầu tư tìm đến Việt Nam ngày càng nhiều hơn nhất
  là trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức tham gia vào sân chơi thế giới (wto).
  Nếu như giai đọan 2000-2005 mỗi năm Việt Nam thu hút chưa tới 5 tỷ USD
  trong đó, vốn thực hiện khoảng 50% thì đến năm 2006 lượng FDI dổ vào Việt
  Nam 12.004 tỷ USD tăng hơn 75% so với năm 2005. Năm 2007 thì lượng vốn
  FDI vào Việt Nam lên tới con số 21.347 tỷ USD. Như vậy cứ tính trung bình
  khoảng 2.5 tuần chúng ta thu hút được 1 tỷ USD. Năm 2008 được xem như là
  năm bội thu về FDI của Việt Nam . trung bình ta thu hút hơn 1 tỷ USD trong
  vòng 1 tuần, gần bằng 1 năm trong giai đoạn 1990-1995. Cụ thểTính chung cả
  năm 2008, đã có tổng số 1.171 dự án FDI được cấp phép đầu tư vào Việt Nam
  với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 60,2 tỷ USD, tăng 222% so với năm 2007.
  Bên cạnh đó, trong năm 2008, có 311 dự án đăng ký tăng vốn, tổng số vốn tăng
  thêm đạt 3,74 tỷ USD.
  Trong các lĩnh vực đầu tư, vốn FDI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp
  và xây dựng, gồm 572 dự án với tổng vốn đăng ký 32,62 tỷ USD, chiếm
  48,85% về số dự án và 54,12% về vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực dịch vụ có
  554 dự án, tổng vốn đăng ký 27,4 tỷ USD, chiếm 47,3% về số dự án và 45,4%
  về vốn đầu tư đăng ký. Số còn lại thuộc lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp.
  Năm 2008, đã có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Việt Nam,
  trong đó có 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư vốn trên 1 tỷ USD.
  Malaysia đứng đầu, với 55 dự án, vốn đăng ký 14,9 tỷ USD, Đài Loan đứng
  thứ hai, với 132 dự án, vốn đầu tư 8,64 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ ba, với
  105 dự án, vốn đầu tư 7,28 tỷ USD
                   Page
                   22
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


        : Biến động vốn FDI và số dự án đầu tư qua các năm
       Năm     2006      2007     2008     2009
       FDI     12.004     21.347    64.011    Khoảng
       đăng ký                        20
       FDI     4.100     8.030     11.5     Khoảng
       thực                          11-12
       hiện
  (đvt: tỷ USD) (nguồn : tổng cục thống kê)
                  Page
                  23
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng         GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng
  Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng của lượng FDI và lượng FDI thực hiện
  c. Đặc điểm và tác động của vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua
  - Cơ cấu vốn: trong giai đoạn vừa qua chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng lượng
  vốn FDI vào Việt Nam tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp, xây dựng và
  dịch vụ. trong khi đó những ngành như nông nghiệp, lâm nghiệp … chưa thực
  sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Lý do do đâu?
                                          Vốn đăng ký
                                  Số dự
                                         (Triệu đô la Mỹ)
                                   án          (*)  Tổng số                            10981      163607,2
  Nông nghiệp và lâm nghiệp                    535       3600,7
  Thủy sản                             162        535,4
  Công nghiệp khai thác mỏ                     126       10583,6
  Công nghiệp chế biến                      6778       81247,8
  Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước            31       1941,4
  Xây dựng                             396       7300,1
  Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy,
  đồ dùng cá nhân và gia đình                    137        696,7
  Khách sạn và nhà hàng                       308       8970,8
  Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc              295       6954,4
  Tài chính, tín dụng                        66        925,3
  Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch
  vụ tư vấn                            1788      37894,6
  Giáo dục và đào tạo                        113       233,5
  Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội                  61       994,3
  HĐ văn hóa và thể thao                      116       1689,3
  HĐ phục vụ cá nhân và cộng đồng                   69       39,3

  (*)
     Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.
                       Page
                       24
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng   GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  Điều này được giải thích do chính sách của chúng ta chưa thực sự tạo ra sự
  hứng thú với các dự án này. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào các ngành công
  nghiệp, xây dựng, dịch vụ sẽ thu hồi vốn nha hơn, mang lại lợi nhuận cao.
  Trong khi đó, các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp cần thời gian dài hơn và
  mang nhiều rủi ro hơn. Đây là một vấn đề đặt ra đối với chúng ta trong thời
  gian sắp tới.
  -  Cơ cấu theo lãnh thổ: trong những năm vừa qua khi lượng thu hút FDI
  tăng lên thì một vấn đề đặt ra là làm sao cho thu hút đồng đều giữa các vùng
  miền nhằm đảm bảo phát triển đồng đều. Theo số liệu của tổng cục thống kê
  (bảng dưới) chúng ta thấy rằng thu hút FDI vân chỉ tập trung ở những địa
  phương như Đông Nam Bộ và các tỉnh tương đối phát triển hơn như Quảng
  Ninh,…,
                              Vốn đăng ký (Triệu đô
                       Số dự án          (*)
                                 la Mỹ)


  CẢ NƯỚC                 10981         163607,2
  Đồng bằng sông Hồng            2790          33627,1
     Hà Nội               1498          20228.2
     Vĩnh Phúc              182          2215.2
     Bắc Ninh               133          1933.2
     Quảng Ninh              158          1743.4
     Hải Dương              220          2325.5
     Hải Phòng              352          3499.0
     Hưng Yên               147           729.2
     Thái Bình               24           95.1
     Hà Nam                30           203.3
     Nam Định               24           119.9
     Ninh Bình               22           535.1
  Trung du và miền núi phía Bắc       325          1823,1
     Hà Giang                7           20.4
     Cao Bằng               13           25.2
     Bắc Kạn                7           19.4
     Tuyên Quang              5           75.8
     Lào Cai                51           322.9
     Yên Bái                17           36.8
     Thái Nguyên              25           321.2
     Lạng Sơn               49           139.7
                  Page
                  25
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng  GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


     Bắc Giang              59         282.2
     Phú Thọ               48         343.7
     Điện Biên               1         0.1
     Lai Châu                4         16.7
     Sơn La                 9        114.5
     Hoà Bình              30         104.6
  Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền
  Trung                  690        43886,8
     Thanh Hoá              42        6992.9
     Nghệ An               26         335.1
     Hà Tĩnh               14        7940.8
     Quảng Bình               6         34.7
     Quảng Trị              15         67.5
     Thừa Thiên Huế            60        1900.0
     Đà Nẵng               165        3080.3
     Quảng Nam              57         766.8
     Quảng Ngãi              22        4651.9
     Bình Định              39         253.2
     Phú Yên               44        6315.3
     Khánh Hoà              109         817.0
     Ninh Thuận              16        9952.9
     Bình Thuận              75         778.4
  Tây Nguyên                147        1334,3
     Kon Tum                4         82.1
     Gia Lai                7         24.0
     Đắk Lắk                5         26.4
     Đắk Nông                6         16.4
     Lâm Đồng              125        1185.4
  Đông Nam Bộ               6462       71857,8
     Bình Phước              64         200.8
     Tây Ninh              173         778.2
     Bình Dương             1734        9984.2
     Đồng Nai              1031       14752.8
     Bà Rịa - Vũng Tàu          226        16896.1
     TP.Hồ Chí Minh           3234       29245.8                   Page
                   26
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng        GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  Đồng bằng sông Cửu Long               505            7876,5
       Long An                  273            2896.3
       Tiền Giang                 27            294.8
       Bến Tre                   16            137.4
       Trà Vinh                  17             80.8
       Vĩnh Long                  14             57.3
       Đồng Tháp                  18             44.4
       An Giang                  14             29.5
       Kiên Giang                 23            2805.0
       Cần Thơ                   69            799.1
       Hậu Giang                  5            630.8
       Sóc Trăng                  7             42.3
       Bạc Liêu                  11             37.8
       Cà Mau                   11             21.0
  Dầu khí                        62            3201,7


  (*)
     Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước
  - Theo nhóm nước đầu tư. Mặc dù tính đến cuối năm 2008 có trên 70 quốc
  gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại việt nam. Tuy nhiên lượng vốn FDI của mỗi
  quốc gia vùng lãnh thổ này đầu tư vào việt nam không đồng đều. bảng số liệu
  dưới đây cho chúng ta thấy điều đó:
                                 Vốn đăng ký (Triệu đô la
                       Số dự án            (*)
                                     Mỹ)

   Tổng số                 10981           163607,2

   Trong đó:

   Ấn Độ                   31             190,5

   Áo                     13             25,4

   Bê-li-xê                   6             44,1

   Bỉ                     34             85,0

   Bun-ga-ri                  5             17,2

   Ca-na-đa                 100            4892,4

   CHLB Đức                 132             746,3

   CHND Trung Hoa              711            2188,3
                      Page
                      27
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng        GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


   Cộng hòa Séc                18             61,9
   Đặc khu hành chính Hồng
   Công (TQ)                 671            7416,7

   Đài Loan                 2135           20951,9

   Đan Mạch                  69            280,6

   Hà Lan                  115            3018,8

   Hàn Quốc                 2153           16666,3

   Hoa Kỳ                  493            5029,0

   In-đô-nê-xi-a               28            307,0

   I-ta-li-a                 43            176,7

   I-xra-en                   8             11,6

   Liên bang Nga               105            1935,4

   Ma-lai-xi-a                340           18005,6

   Ma-ri-ti-us                31            224,4

   Nhật Bản                 1102           17362,2

   Niu-di-lân                 26             93,3

   Ôx-trây-li-a               236            1811,2

   Pháp                   296            3216,2

   Phi-li-pin                 50            395,6

   Quần đảo Cay men              33            4352,2

   Quần đảo Vigin thuộc Anh         438           13824,1

   Thái Lan                 256            6121,6

   Thổ Nhĩ Kỳ                  7             41,4

   Thụy Điển                 22            415,6

   Thụy Sỹ                  71            1693,1

   Vương quốc Anh              134            2711,1

   Xa-moa                   62            1549,1

   Xin-ga-po                 733           17071,0
   (*)
      Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước
                      Page
                      28
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  Lượng vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua tăng, đồng thời các nước
  đầu tư vào cũng tăng. Các dự án không ngừng tăng lên về lượng mà còn tăng
  lên về chất. Nếu như các dự án trước đây với số vốn trung bình mỗi dự án
  khoảng vài chục triệu USD, các dự án có số vốn lớn dường như không có thì
  trong vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều dự án đầu tư lên đến hơn tỷ USD. Các
  nhà đầu tư đã và đang tính đầu tư lâu dài tại Việt Nam với các dự án đầu tư lâu
  dài. Có thể nói việc tăng trưởng FDI vào Việt Nam trong giai đoạn này mang
  đến cho Việt Nam nhiều kết quả tốt. Bài toán thiếu vốn của nền kinh tế phần
  nào được giải. Lượng vốn này đã tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển nền
  kinh tế, đầu tư phát triển những ngành mà nền kinh tế thiếu vốn. Đổng thời khi
  bài toán vốn trong sản xuất được giải thì cùng với đó là công ăn việc làm cho
  người lao động và đóng góp vào thu nhập cho nền kinh tế. Tạo sự cân bằng
  hơn trong cán cân thanh toán. Tuy nhiên, khi bài toán nguồn vốn được giải
  quyết thì một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm trong giai đoạn này đó là chất
  lượng của nguồn vốn FDI mang lại:
  Trước hết phải nói tính tiên liệu được (predictability) trong môi trường kinh
  doanh ở nước ta nhìn chung thấp; đây là một trong những khó khăn lớn những
  nhà đầu tư nước ngoài vấp phải trong môi trường kinh tế nước ta.
  Ai cũng biết, làm ăn mà không ước lượng được rủi ro thì ai dám làm ăn lâu dài
  và làm ăn lớn. Môi trường đầu tư mà như vậy thì chỉ có khả năng khuyến khích
  cách làm ăn chụp giựt, làm ăn nhỏ, dễ làm khó bỏ, mang đầy tính đầu cơ, rất có
  hại cho nước chủ nhà và không thể tính đến những liên kết, liên doanh dài hạn
  cho tương lai, cho việc cùng nhau khai phá thị trường mới cho nước chủ
  nhà…; cuối cùng chính nước chủ nhà rơi vào tình trạng không tiên liệu được
  còn tệ hại hơn so với nhà đầu tư nước ngoài và rất bị động.
  Tính không tiên liệu được trong môi trường đầu tư ở Việt Nam chủ yếu do các
  nguyên nhân sau đây: Tính nhất quán trong hệ thống chính sách và hệ thống
  quản lý của bộ máy nhà nước thấp. Các chính sách kinh tế, luật pháp, kế họach
  kinh tế và quy hoạch phát triển thay đổi luôn. Luật pháp, quy hoạch phát triển
  kinh tế, các chính sách đã ban hành nhiều khi bị bóp méo lúc thực thi.
   Nguyên nhân: năng lực nghiệp vụ của bộ máy quản lý nhà nước và của cán
  bộ còn nhiều mặt hạn chế, tệ nạn quan liêu tham nhũng, tính tranh giành cục bộ
  địa phương. Thêm vào đó là khả năng ứng phó còn rất hạn chế đối với những
  biến động bên trong (thiên tai, sự khan hiếm, biến động thị trường, vấn đề đất
  đai…) hay từ bên ngoài lan tới (khủng hoảng tài chính tiền tệ 1997, giá nguyên
  nhiên liệu trên thị trường thế giới, khủng hoảng kinh tế hay chiến tranh ở các
  khu vực khác...)
  Ngoài ra, do còn bị tư duy cũ chi phối, nên tính bảo thủ và bảo hộ còn tác động
  sâu xa đến khuyến khích thu hút FDI như: Tư duy kinh tế còn nặng về hướng
  nội. Bảo hộ trực tiếp hoặc gián tiếp sản phẩm cùng loại của các xí nghiệp quốc
  doanh. Những đặc quyền riêng dưới nhiều dạng rơi rớt từ thời bao cấp dành
  cho quốc doanh, ảnh hưởng đến nguyên tắc đối xử bình đẳng quốc gia - đặc                   Page
                   29
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng     GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  biệt là trên các phương diện vốn, đất đai, quyền kinh doanh còn hạn chế trong
  một số ngành kinh tế quan trọng như điện lực, giao thông...
  Có thể kể những hạn chế dó là: Hạn chế các tập đoàn có FDI vào Việt Nam
  được kinh doanh đa ngành nghề, hạn chế khâu thương mại nội địa của những
  tập đoàn này (gần đây tình hình này đã được cải thiện). Và những hạn chế
  trong các lĩnh vực ngân hàng và một số dịch vụ khác.
  Chưa kể, giá đất đai và chi phí trung gian quá cao, nhìn chung nước ta còn là
  một nền kinh tế đắt.
  Rõ ràng, chúng ta còn thiếu hẳn một chiến lược coi FDI là cứu cánh thực hiện
  CNH-HĐH khai thác thị trường mới và giành thị phần ngày một lớn hơn.
  Đáng chú ý là những vấn đề lớn sau đây: Rất thiếu lực lượng lao động có tay
  nghề cao, thiếu đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản trị kinh doanh giỏi
  để cung cấp cho các dự án FDI làm ra những sản phẩm có hàm lượng công
  nghệ cao. Công tác tiếp thị thị trường FDI và đội ngũ cán bộ phụ trách vấn đề
  FDI các ngành các cấp có nhiều yếu kém; đặc biệt là còn rất yếu trong vấn đề
  cung cấp thông tin giúp các bên đối tác (phía ta cũng như phía nước ngoài) có
  nhiều khả năng lựa chọn các cơ hội và có những quyết định nhanh chóng.
  Chưa kể kết cấu hạ tầng chậm phát triển, thiếu các mạng xí nghiệp vệ tinh thỏa
  mãn đầu vào cho những dự án FDI lớn, thiếu những quyết sách hữu hiệu cho
  việc hình thành những liên kết, liên doanh thúc đẩy quá trình đổi mới cơ cấu
  kinh tế. Chưa chú ý xây dựng văn hóa hợp tác kinh doanh nhằm nâng đất nước
  ta lên thành môi trường lý tưởng thu hút FDI.
  Nhìn chung còn thiếu nhiều chính sách và những nỗ lực chính trị khác - kể cả
  trong lĩnh vực ngoại giao - Nhằm giữ gìn chữ tín, tạo sự tin cậy làm ăn lâu dài,
  khiến cho giới FDI và nước chủ nhà có sự hợp tác cùng hội cùng thuyền,
  chung lưng chung sức tiến công vào những thương trường mới, khai thác
  những sản phẩm mới.
  Không những thế, việc chưa hoàn thiện trong môi trường pháp lý và những luật
  quy định đối với những dự án đầu tư sẽ tạo nên những biến tướng xấu trong
  nền kinh tế. Cụ thể là sức ép bảo vệ môi trường, các tệ nạn xã hội. Đồng thời
  chúng ta sẽ tiếp thu được gì khi các nhà đầu tư vào nước ta. Việc thiếu định
  hướng trong đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực sẽ làm cho chúng ta không chủ
  động trong việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tại chỗ cho các nhà đầu tư.

  2.   Xu hướng FDI vào Việt Nam trong thời gian tới.
  a. Những tiền đề cho thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian tới
  Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi trong để cất cánh. Nếu như trong
  giai đoạn này nền kinh tế Việt Nam thì sẽ không còn cơ hội khác tốt hơn để cất
  cánh, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng vấn đề đặt ra ở đây là nhu cầu vốn cho
  phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiên nay và trong thời gian
  sắp tới khi nền kinh tế thế giới đang trong giai đọan phục hồi sau cuộc khủng
  hoảng tài chính toàn cầu như hiện nay. Tác động của sự hồi phục kinh tế của                   Page
                   30
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  các nước trên thế giới có tác động rất lớn đến thu hút đầu tư của nền kinh tế
  Việt Nam. Điều này có thể được giải thích như sau:
  - Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Khi nhu
  cầu của các nước tiêu thụ ( chủ yếu là các nước Châu Âu, và Mỹ…) khi sự
  phục hồi của các nước này chậm thì đồng nghĩa với nhu cầu yếu đi làm cho
  xuất khẩu giảm sút. Sản xuất của Việt Nam sẽ không tìm được đầu ra. Đây
  chính là một nguyên nhân khiến cho việc đầu tư nhằm tận dụng nguồn nhân
  lực rẻ ở Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài.
  - Trong giai đoạn khó khăn hiện nay thì các nhà đầu tư có xu hướng thu hồi
  nguồn vốn và giảm đầu tư ra nước ngoài nhằm hạn chế lỗ. Tuy nhiên nếu xét
  vấn đề ở một khía cạnh dài hạn thì Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các
  nhà đầu tư nước ngoài.
  - Hòa cùng dòng chảy thương mại toàn cầu, nền kinh tế của các nước khu
  vực Đông Á đang trở thành một nhân tố quan trọng nhằm kéo nền kinh tế thế
  giới ra khỏi khủng hoảng. trong khi phần lớn các nền kinh tế hàng đầu trên thế
  giới tăng trưởng ở mức âm thì các nền kinh tế lớn thì các nước trong khu vực
  đông á lại có mức tăng trưởng khá. Đi đầu là trung quốc với mức tăng trưởng
  trung bình năm nay vẫn ở mức cao khoảng 8% và. Nền kinh tế trung quốc đang
  thực hiện hướng nền kinh tế vào tiêu thụ nhằm giảm sự phụ thuộc vào phương
  tây đặc biệt là mỹ. Đây là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nhằm phát
  triển ở thị trường này. Bên cạnh đó, giá nhân công cũng như những điều kiện
  ngày càng khắt khe của chính phủ trung quốc trong việc lựa chọn đầu tư nhằm
  thực hiện những chính sách vĩ mô. Chính điều này làm cho các nhà đầu tư sẽ
  chuyển sản xuất sang các nước khác trong khu vực có điều kiện tốt hơn. Và
  Việt Nam là điểm đến như vậy, với những chính sách khuyến khích đầu tư tạo
  điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án ở Việt Nam chính
  điều này sẽ là nhân tố tốt để thu hút FDI.
  - Với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, cơ sở hạ tầng đang được cải tiện.
  Nguồn nhân lực dồi dào tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư khai thác các
  nguồn lực tại chỗ. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam ngày càng quan tâm hơn
  đến đào tạo nguồn nhân lực, và cải thiện môi trường đầu tư. Đây chính là tiền
  đề thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư vào Việt Nam trong thời gian sắp tới.
  - Việc Việt Nam gia nhập WTO cũng là điều kiện thuận lợi cho thu hút FDI
  trong thời gian tới.
  Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng thì vấn đề đặt ra
  là cần làm gì để tăng cường thu hút FDI trong thời gian tới?
  b. Dự báo FDI vào Việt Nam trong thời gian tới.
  Lượng vốn FDI vào một quốc gia trong một giai đoạn phụ thuộc vào nhiều yếu
  tố: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá, lãi suất… đây là những biến
  quan trọng của nền kinh tế. dựa vào quan sát các biến theo thời gian từ năm
  1990-2008 chúng tôi thấy có mối tương quan giữa thu hút FDI với GDP , lạm
  phát, tỷ giá và lãi suất…Trên cơ sở nghiên cứu các biến tác động đến thu hút
  FDI ở Việt Nam chúng tôi đưa vào 4 yếu tố để hình thành nên mô hình dự báo


                   Page
                   31
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  FDI của Việt Nam trong thời gian tới. 4 biến chúng tôi khảo sát và đề cập ở
  đây đó là: GDP, lạm phát, tỷ giá và lãi suất. Một vấn đề mà chúng ta cần chú ý
  là lãi suất phụ thuộc vào chính sách vĩ mô của nhà nước chính vì vậy trong mô
  hình hồi quy chúng ta sẽ không thấy biến này có ý nghĩa. Khi thực hiện hồi
  quy cũng như nghiên cứu những số liệu trong quá khứ chúng tôi thấy rằng biến
  lãi suất không có ý nghĩa trong mô hình ( với R- square=0.015) do đó khi xét
  đến các yếu tố để đưa vào mô hình chúng tôi chấp nhận đưa vào 3 biến: GDP,
  lạm phát và tỷ giá VND/USD. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi chỉ
  đưa vào mô hình tỷ giá giữa USD/VND mà không xét các ặp tỷ giá khác. Bởi
  vì 80% giao dịch với nước ngoài của chúng ta thực hhiện bằng USD. Bên cạnh
  đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam chủ yếu bằng USD.
  %tăng thu hút FDI=C+ α*%GDP+β*%thay đổi tỷ giá+Ω*tỷ lệ lạm phát
  Biểu đồ thể hiện mối quan hệ của các biến.
  Qua kiểm nghiệm hồi quy ta được: ( số liệu bảng 1)
   Mối tương quan giữa thay đổi trong GDP tác động lên thu hút FDI (ở đây
  chúng tôi lấy FDI thực hiện). Ở đây chúng ta thấy sự thay đổi trong GDP giải
  thích được 23.4% sự thay đổi trong FDI thực hiện. Ở đây kiểm định mức ý
  nghĩa( kiểm định F) ta thấy có mức ý nghĩa 4.9%. Qua kiểm nghiệm chúng ta
  thấy rằng rõ ràng sự tăng lên trong GDP trong nền kinh tế có tác động lên FDI.
                   Page
                   32
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng
  (Bảng2:bảng hồi quy sự tăng lên trong FDI thực hiện theo tốc độ tăng trưởng
  GDP)
   Trên cơ sở số liệu thu thập từ năm 1990 đến nay chúng tôi tiến hành hồi
  quy mối quan hệ giữa sự thay đổi trong FDI thực hiện, tốc độ tăng trưởng
  GDP, sự thay đổi trong tỷ giá, lạm phát chúng tôi có kết quả sau:
  Dựa vào bảng kết quả chúng ta thấy rằng 3 biến trên giải thích được 47.26% sự
  thay đổi trong FDI thực hiện. đồng thời chúng ta được phương trình hồi quy
  như sau:
  FDI = 8.504406045*GDP - 1.083535151*TYGIA + 2.585575125*LAMPHAT
  - 55.6854087


                  Page
                  33
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng   GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  Để dự báo FDI đăng ký và thực hiện trong thời gian tới chúng tôi tiến hành
  kiểm nghiệm và dự báo FDI theo thời gian. Kết quả kiểm nghiệm số liệu trong
  quá khứ:
  Qua bảng kết quả kiểm nghiệm ta thấy số liệu trong quá khứ giải thích tới
  85%. Tuy nhiên mức ý nghĩa lớn. Đồng thời chúng ta biết rằng lượng FDI
  đăng ký không có ý nghĩa bằng lượng FDI thực hiện. Do đó ở đây chúng tôi
  thực hiện dự báo lượng FDI thực hiện. Trên cơ sở số liệu GDP quá khứ chúng
  tôi thực hiện hồi qui và được kết quả sau:
  Ta có mô hình hồi quy: GDP = 4.024907271 + 0.4769772065*GDP(-1). Trên
  cơ sở đó ta có được kết quả dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam
  như sau:
                  Page
                  34
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng      GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  Nă
  m     2008    2009    2010    2011   2012   2013   2014
 GD           6.99    7.36    7.53   7.62   7.65   7.67
 P      6.23      6     2      6     0    9     8

       2015   2016    2017   2018    2019    2020
      7.687   7.692   7.694   7.695    7.695   7.695
  Đồng thời thực hiện kiểm nghiệm sự thay đổi của tỷ giá theo thời gian ta được
  kết quả sau:
  Kiểm nghiệm này có ý nghĩ do đó chúng tôi dùng phương trình hồi quy này để
  dự báo cho tỷ giá. Tuy nhiên một điều cần chú ý là tỷ giá còn phụ thuộc rất lớn
  vào chính sách tiền tệ của chính phủ nên kết quả hồi quy ở đây có thể không có
  ý nghĩa.
  TYGIA = 0.03154952857 - 0.1837444849*TYGIA(-1). Dựa vào mô hình hồi
  quy chúng ta có kết quả dự báo cho sựu thay đổi tỷ giá như sau:
     Năm     2008    2009   2010    2011    2012   2013   2014
     Tỷ
     giá    0.052   0.041   0.039   0.039    0.04   0.04   0.039
           2015    2016    2017    2018   2019    2020
           0.039    0.039   0.0387   0.039   0.039   0.0387
  Đồng thời chúng tôi cũng đua ra mức lạm phát dự báo như sau:
                     Page
                     35
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng
  Mô hình: LAMPHAT = 5.765831879 + 0.1994473693*LAMPHAT(-1)
  Kết quả ước tính lạm phát:

   Năm          2008   2009   2010   2011  2012   2013
                    10.1
   Lạm phát        22     5   7.791  7.32  7.23   7.21
   2014         2015   2016    2017  2018  2019   2020
               7.20   7.20   7.202   7.20  7.20   7.202
   7.203           3     2     3    2   2     3
  Sau khi ước lượng các biến trên của mô hình chúng ta được kết quả ước lượng
  FDI thực hiện như sau:
  Năm             2008   2009   2010  2011  2012   2013
  FDI             11.5   115.2  115.3  115.3  115.4  115.51
           2014   2015   2016   2017  2018  2019   2020
          115.6   115.7   115.8  115.85  115.9   116  116.1
  Qua bảng số liệu ước tính( mặc dù chưa giải thích đầy đủ) cho ta thấy lượng
  vốn chảy vào nền kinh tế Việt Nam mỗi năm khoảng 17 tỷ USD mỗi năm. Đây
  là lượng FDI lớn cần cho Việt Nam trong giai đoạn cất cánh. vấn đề là Việt
  Nam cần phải làm gì để có thể thu hút và đạt được mức này trong bối cảnh nền
  kinh tế thế giới ngày càng bất ổn?
                   Page
                   36
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  V. VIỆT NAM CẦN LÀM GÌ ĐỂ TĂNG CƯỜNG THU HÚT
         ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
  Dựa vào những phân tích trên đây về FDI, chúng ta có thể thấy được đầu tư
  nước ngoài là giải pháp mà hai bên – một bên là quốc gia đi đầu tư và một bên
  là quốc gia tiếp nhận đầu tư- cùng có lợi. Như vậy, rõ ràng nếu nhà đầu tư
  nước ngoài không thành công ở Việt Nam thì chúng ta cũng không đạt hiệu
  quả vì mục tiêu của chúng ta trong thu hút FDI không đạt được. Nhiệm vụ
  trước mắt chúng ta là phải tạo thuận lợi, tháo gỡ những khó khăn để các nhà
  đầu tư nước ngoài có điều kiện tham gia đầu tư cũng như tăng cường và củng
  cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của Việt Nam, đặc biệt là
  trong giai đoạn khi mà tiến trình hội nhập vào công cuộc toàn cầu hóa vốn đã
  có muôn vàn khó khăn mà lại thêm thử thách của cuộc khủng hoảng tài chính
  toàn cầu vừa qua. Tuy nhiên, khủng hoảng cũng là cơ hội để thực hiện cải cách
  mạnh mẽ và toàn diện.
  Vì vậy, việc đưa ra những giải pháp, những kiến nghị cho việc thu hút FDI
  trong giai đoạn đặc biệt này là vô cùng quan trọng. Thông qua những tìm hiểu
  và nghiên cứu của nhóm về FDI, trong phần này chúng tôi xin phép được đưa
  ra những giải pháp và kiến nghị về việc Việt Nam cần thay đổi như thế nào để
  thu hút DFI hiệu quả.
  Chúng tôi xin đưa ra 3 đề xuất chính mà theo quan điểm của nhóm là có ảnh
  hưởng đáng kể đến quá trình thu hút FDI, đó là: cải cách môi trường đầu tư,
  đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng. Sau đó
  chúng tôi cũng trình bày một số đề xuất, kiến nghị khác cũng có ảnh hưởng
  đến quá trình thu hút FDI, cuối cùng sẽ là phần kết luận đánh giá những giải
  pháp đưa ra.

  1. Cải cách môi trường đầu tư:
  Trong điều kiện khủng hoảng hiện nay, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án
  là cách tuyên truyền tốt nhất đến các nhà đầu tư tiềm năng khác, lôi kéo họ đến
  làm ăn.Việc cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là giữ vững ổn định an ninh
  chính trị, thể chế kinh tế tiếp tục được hoàn thiện cùng với việc thực hiện mở
  cửa nền kinh tế theo lộ trình cam kết WTO sẽ là một bước đệm vững chắc cho
  sức hút FDI của Việt Nam trong thời gian sắp tới.
  Môi trường đầu tư có tốt, đảm bảo thì mới hứa hẹn một tỉ suất sinh lợi hấp dẫn
  cho các nhà đầu tư, vì vậy để có thể tăng cường thu hút FDI, Việt Nam cần chú
  trọng nhiều đến việc cải cách và tạo một môi trường đầu tư thuận lợi.
  Môi trường đầu tư được cấu thành nên từ nhiều nhân tố thành phần, muốn có
  một môi trường đầu tư tốt thì các nhân tố thành phần cũng phải tốt.
    Nhân tố đầu tiên phải kể đến là nguồn nhân lực. Việt Nam vốn có lợi thế
  hơn các
  quốc gia khác ở chỗ nguồn nhân lực dồi dào và rẻ. Tuy nhiên, nhiều và rẻ chưa
  đủ để khẳng định một lợi thế cho yếu tố nhân công. Cái chính hiện nay mà các


                   Page
                   37
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đó là chất lượng nguồn lao động, nguồn lao
  động có chất lượng phù hợp yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nguồn lao động của
  Việt Nam có ưu điểm là cần cù, chịu khó và có giá rẻ. Tuy nhiên,hầu hết các
  doanh nghiệp đều đưa ra ý kiến về sự bất cập, đó là chất lượng lao động của
  Việt Nam thấp, ý thức và kỷ luật lao động kém, chuyên môn kỹ thuật yếu,
  thiếu tác phong công nghiệp và không tôn trọng cam kết. Lực lượng lao động
  có trình độ, kiến thức ở Việt Nam còn thiếu. Số người tiếp cận được với khoa
  học kỹ thuật và phong cách quản lý mới còn quá ít ỏi, số lượng sinh viên tốt
  nghiệp khối kỹ thuật của Việt Nam còn thấp. Đây cũng chính là cái tồn tại lớn
  nhất của lao động Việt Nam.
  Như vậy chúng ta cần nhắm vào những điểm yếu này mà có cách thay đổi và
  khắc phục, cần tập trung tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất
  lượng cao.
  Đầu tiên là một sự cải cách trong hệ thống giáo dục cũng như tăng cường chất
  lượng giáo dục. Đây là một việc không dễ đối với Việt Nam trong điều kiện
  ngân sách còn hạn chế và hệ thống giáo dục chưa theo kịp trình độ tiên tiến
  trên thế giới.
  Năng suất lao động của lao động Việt Nam còn thấp, điều này làm tăng giá lao
  động tương đối của chúng ta so với các nứơc khác. Do vậy, chúng ta cũng cần
  cố gắng đào tạo nhiều lao động lành nghề, chuyên môn cao để tăng năng suất
  lao động. Việt Nam cũng cần chú trọng hơn nữa việc gắn kết giữa đào tạo - sản
  xuất và nghiên cứu để có được lực lượng lao động có tay nghề cao, đáp ứng
  kịp thời với nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài.
  Ngoài ra cũng cần giải quyết vấn đề đình công vừa qua xảy ra khá nhiều, điều
  này gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của môi trường đầu tư. Giải
  pháp là các doanh nghiệp FDI cũng nên được khuyến khích xem xét lại tiền
  lương, tiền công để người lao động hăng hái, bám doanh nghiệp hơn.
  Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ quản lý của Việt Nam còn ít, thiếu kinh nghiệm
  hội nhập. Nếu như Việt Nam muốn thu hút FDI vào những ngành công nghệ
  cao, có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn Việt Nam phải có một đội ngũ cán bộ
  quản lý đông đảo về số lượng và giỏi về chuyên môn. Có như vậy Việt Nam
  mới chủ động đề ra được các kế hoạch, lộ trình hội nhập trong lĩnh vực FDI
  phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và không bị quá chậm so với các
  nước khác, mới chuẩn bị tốt được các yếu tố trong nước để hạn chế các tác
  động tiêu cực và tăng cường các tác động tích cực của tự do hoá FDI. Tuy việc
  đào tạo đội ngũ cán bộ đòi hỏi phải có thời gian và kinh phí, nhưng nếu quyết
  tâm và cân đối lại ngân sách thì nghĩ là cũng không quá khó.
  Về năng lượng, nguồn điện chúng ta cũng chưa có thể có một ngành công
  nghiệp hỗ trợ. Dù rằng yếu tó này đóng một vai trò không nhỏ trong việc tạo ra
  một môi trường đầu tư hấp dẫn.
  Các nhà đầu tư nước ngoài đang đặc biệt quan tâm tới 2 vấn đề là đất đai và
  giải phóng mặt bằng. Để chuẩn bị quỹ đất cho các khu công nghệ cao, thu hút
  nhiều dự án đầu tư.Việc cải rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hỗ trợ


                   Page
                   38
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  giải phóng mặt bằng, giao đất để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án FDI đi
  vào hoạt động cũng vô cùng quan trọng, là một trong những việc làm mà nhiều
  nhà đầu tư vô cùng quan tâm, vấn đề lớn nhất ở đây là nhà đầu tư có tiền trong
  tài khoản nhưng thiếu mặt bằng đầu tư.Về vấn đề này, các yếu kém sẽ phải
  được khắc phục như việc các quy hoạch sử dụng đất ở các địa phương thường
  không ăn khớp với quy hoạch phát triển ngành, gây khó khăn cho việc giao
  đất…Bộ Kế Hoạch Đầu Tư cần có những chính sách ưu đãi cần thiết, cũng như
  cần có sự phân cấp, phân quyền hợp lý, đồng bộ giữa trung ương và đia
  phương cũng như giữa các địa phương với nhau để qúa trình này được giải
  quyết nhanh, gọn và hợp lý.,cần có chính sách về đền bù cụ thể để khi nhà đầu
  tư vào sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng nhanh chóng
  Cần tập trung ổn định kinh tế dài hạn chứ không phải tham lam lợi nhuận, do
  các nền kinh tế của khu vực bị phụ thuộc lớn vào nhu cầu từ bên ngoài nên
  lượng FDI đổ vào sẽ chỉ tăng khi kinh tế toàn cầu được cải thiện Sau khủng
  hoảng, môi trường kinh tế ở cả hai tầm vĩ mô và vi mô là mối quan tâm của các
  nhà đầu tư. Muốn thu hút được nhiều nguồn vốn FDI trong giai đoạn nàymột
  trong những công việc trong tương lai đòi hỏi là hạn chế lạm phát, mặc dù
  trong thời gian vừa qua chính phủ có nhiều phát biểu cho thấy vấn đề lạm phát
  đang được kiểm soát ổn, nhưng nguy cơ thì luôn luôn cần được quan tâm,
  chính phủ cần thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, điều chỉnh chính sách tài
  khoá hài hoà với thị trường và hợp với sức mình, cải tiến hệ thống tài chính,
  tiền tệ... bên cạnh đó cần quan tâm nhiều đến mức độ hiệu quả của gói kích
  cầu.
  Các giải pháp chính sách của các chính phủ nhằm giải quyết khủng hoảng tài
  chính và phục hồi kinh tế đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo các điều
  kiện thuận lợi để phục hồi tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.
  Trong, sau cơn khủng hoảng chính phủ không nên dựa vào tốc độ tăng trưởng
  cao đề ra chỉ tiêu tăng trưởng thấp để làm cơ sở đề ra các giải pháp có lợi và
  thiết thực tạo nên một môi trường kinh tế khỏe mạnh, thuận lợi cho việc đầu tư.
  Việt Nam cần quản lý tốt lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô để lấy được niềm
  tin của các nhà đầu tư.
  Bên cạnh môi trường kinh tế, một trường pháp lý cũng đóng vai trò lớn trong
  quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. thể chế quy định có thể làm ăn có lợi hay
  không.Nếu thể chế không tốt, nhà đầu tư không làm ăn được, không sống được
  thì nhà đầu tư cũng rút lui
  Chúng ta tuy có ưu đãi về thuế quan, thuê đất… cũng có giá trị, nhưng như thế
  là chưa đủ. Về vấn đề môi trường pháp lý và thể chế, điều mà các nhà tài trợ và
  các nhà đầu tư, doanh nghiệp mong muốn hiện nay là sớm có các văn bản
  hướng dẫn việc thực thi các luật mới tránh để tạo ra một khoảng trống khi mà
  các luật cũ đã hết hiệu lực, nhưng luật mới lại chưa có Nghị định, thông tư
  hướng dẫn thực hiện. Các văn bản pháp luật phải có tinh minh bạch đồng bộ,
  tính công bằng, hợp lý. khung pháp lý và hành chính cần được cải thiện.


                   Page
                   39
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  Tính đồng bộ có nghĩa là các chính quyền địa phương không được đưa ra
  những đạo luật riêng không thống nhất với những quy định chung của pháp
  luật.Tính công bằng yêu cầu không chấp nhận bất cứ sự thiên vị nào trong việc
  thực hiện luật pháp. Để tuân thủ tính đồng bộ và tính công bằng, các đạo luật
  cũng phải mang tính chất hợp lý, phù hợp. Hệ thống luật pháp của Việt Nam
  còn nhiều yếu kém. Mặc dù Việt Nam đã có Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư
  nước ngoài nhưng chúng ta còn thiếu nhiều luật trong những lĩnh vực thương
  mại cụ thể. Để có được một văn bản pháp luật như vậy, cần rất nhiều đến sự nỗ
  lực cũng như năng lực của các nhà làm luật và chính phủ. Cũng cần phải quy
  định về thẩm quyền và trách nhiệm cũng như cơ chế hoạt động của hệ thống
  các cơ quan thực thi hành chính hợp lý, rõ ràng.
  Cần phải có một thể chế quốc tế. Vì những ưu đãi hiện nay chỉ thu hút được số
  công ty nước ngoài đến có mức độ. Một trong những điểm yếu của ta hiện nay
  là những khu kinh tế ta lập ra cho người nước ngoài sống và làm việc thì lại áp
  dụng thể chế của Việt Nam, thể chế nội địa, không phù hợp cả về kinh doanh
  cũng như môi trường sống.
  Việc cấp giấy phép cho các nhà phân phối nước ngoài cần phải có một quá
  trình minh bạch và những tiêu chuẩn khách quan. Ban hành nhiều chính sách
  ưu đãi nhằm kêu gọi FDI. Chính phủ nên có Nghị quyết riêng về các vấn đề
  cho FDI và các điều khoản về cấp phép .
  Để giữ chân nhà đầu tư, Việt Nam phải tạo niềm tin bằng cơ chế ưu đãi, linh
  hoạt.
  Trong thời kì khủng hoảng toan cầu mà nguồn vốn FDI đang đọng lại như hiện
  nay thì nên tạo thuận lợi cho các NĐT đã được cấp phép giải ngân nhanh
  chóng.Song song với đó việc cấp phép mới sẽ phải được lựa chọn thật kỹ, đảm
  bảo đúng quy đinh luật pháp luật, đúng chính sách.
    Trong một thời gian dài, việc quản lý quá tập trung vào khâu cấp phép đầu
  tư, buông lỏng khâu quản lý sau giấy phép là khâu quyết định thành bại của dự
  án. Do đó, các cơ quan quản lý Nhà nước không nắm vững tình hình và kết quả
  hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sự phối
  hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước thiếu chặt chẽ, nhiều cơ quan có xu
  hướng muốn mở rộng quyền lực nhưng lại né tránh trách nhiệm.
  2. Đơn giản hóa thủ tục hành chính
  Về cải cách hành chính (CCHC). Việt Nam vẫn là một nước có quá nhiều giao
  dịch bằng giấy tờ… đặc biệt đối với những giao dịch kinh tế Như vậy, vấn đề
  thủ tục hành chính rườm rà, quan liêu từ lâu đã trở thành rào cản khó gỡ trong
  các hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại
  Việt Nam, thủ tục hành chính rườm rà, quan liêu từ lâu đã trở thành rào cản
  khó gỡ trong các hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư
  nước ngoài tại Việt Nam là trở ngại lớn để nuôi dưỡng nguồn đầu tư FDI.
  Trước những diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế
  toàn cầu, muốn giữ chân doanh nghiệp và thu hút đầu tư, cần phải sửa đổi
  những yếu kém từ nội tại.


                   Page
                   40
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  Cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm sao để việc xử lý những thủ tục
  này nhanh nhất và thuận tiện nhất cho nhà đầu tư
  Cần phải xem lại toàn bộ chuỗi CCHC, phân tích những nội dung cụ thể để có
  những con số cụ thể, từ đó gạn lọc ra những gì cần và những gì không cần để
  có những cải tiến tốt hơn. Cần có được một cơ quan đại diện để truyền tải
  những ý kiến của các nhà đầu tư tới chính phủ Việt Nam. “Cơ quan “1 cửa”
  này sẽ kết nối các bộ, đóng vai trò như một đơn vị độc lập, cung cấp chất
  lượng dịch vụ đảm bảo cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài,sự đóng góp,
  tham gia của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài sẽ giúp cho Chính phủ có cái
  nhìn tổng quan hơn về môi trường kinh doanh đầu tư của các doanh nghiệp, từ
  đó đưa ra những chính sách phù hợp với nhiều đối tượng doanh nghiệp hơn.

  Công tác quản lý Nhà nước còn nhiều yếu kém, còn một số bất cập. Bên cạnh
  những cải tiến rõ rệt về thủ tục hành chính từ khâu hình thành, thẩm định dự án
  đến khâu thực hiện dự án, những quy định về thủ tục hành chính ở một số lĩnh
  vực như xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan, đất đai.... còn rất phức tạp, gây phiền
  hà và làm nản lòng các nhà đầu tư.
  Thủ tục hành chính là một trong những cản trở làm tăng chi phí và làm nản
  lòng các nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi có giấy phép đầu tư các nhà đầu tư
  còn phải xin rất nhiều các loại giấy phép khác mới được triển khai dự án. Việt
  Nam cần có cơ quan dịch vụ tư vấn đầu tư miễn phí như ở các nước. Các thủ
  tục về địa chính, về thuế, những quy định về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cần
  nhất quán và đồng bộ, trành tình trạng chồng chéo gây hoài nghi cho các nhà
  đầu tư nước ngoài về chính sách và luật pháp của Việt Nam. Chính phủ Việt
  Nam cần có nhiều biện pháp để cải cách hành chính vì bộ máy hành chính Nhà
  nước ở Việt Nam vẫn bị các tổ chức quốc tế đánh giá thấp.
  Việc thực thi pháp luật, chính sách cần thực hiện nghiêm. Hiện tượng sách
  nhiễu, tiêu cực tình trạng thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo, phiền hà, cần
  chặn đứng; hiện tượng hình sự hoá các quan hệ kinh tế ,nạn tham nhũng, buôn
  lậu, làm hàng giả cần sớm được khắc phục Công tác quản lý Nhà phải chặt chẽ
  để tránh tình trạng một số đối tác nước ngoài lợi dụng nâng giá đầu vào, hạ giá
  đầu ra để thu lời bất chính, đưa thiết bị cũ, lạc hậu vào nền kinh tế, gian lận
  thương mại.
  Tuy nhiên cũng không nên thay đổi chính sách một cách đường đột, các chính
  sách cần phải rõ ràng để tránh tình trạng bị các doanh nghiệp lợi dụng.Việt
  Nam cần có một cơ quan duy nhất phê chuẩn đầu tư một cửa, và cần có một
  đại diện cơ quan này tại mỗi một hiệp hội doanh nghiệp để có thể tiếp cận
  doanh nghiệp một cách sát thực hơn.
                   Page
                   41
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng     GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


  3. Cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng
  Tăng cường chất lượng cơ sở hạ tầng để giảm chi phí cho doanh nghiệp nói
  chung và doanh nghiệp FDI nói riêng là yêu cầu cấp bách không chỉ để thu hút
  thêm dự án FDI mới mà còn để giữ chân những dự án hiện hữu.
  Trong giai đoạn vừa qua,cơ sở hạ tầng yếu kém ,xuống cấp trầm trọng, và quá
  tải cũng là một yếu tố làm nản lòng các nhà đầu tư. Hạ tầng giao thông, điện…
  còn yếu và thiếu, đã thể hiện rất rõ. Tình trạng mất điện đột ngột không được
  báo trước, nhiều tuyến giao thông huyết mạch thường xuyên tắc nghẽn, hàng
  hóa bị ách tắc ở cảng... là những điều đã được phản ảnh.
  Vấn đề là cần tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng. Để xây dựng cơ sở hạ tầng
  hiệu quả có đề xuất là cần đầu tư vốn, cần có những quy hoạch cho các dự án
  điện, năng lượng, cần có cơ chế thu hút vốn tư nhân vào CSHT .Khi xây dựng
  được CSHT rồi thì phải đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi
  cho các nhà đầu tư. Đây là một trong những hành động để láy lại niêm tin từ
  phía các nhà đầu tư.
  Về vận tải. Tuy có những dự án nằm sâu trong nội địa, vốn đầu tư lớn rất ít
  bị ảnh hưởng do hạ tầng giao thông kém của Việt Nam nhưng hệ thống giao
  thông cần được chấn chỉnh, tu sửa, nâng cấp để có thể thu hút được nhiều hơn
  nưa các dự án FDI.
  Cần làm nổi bật những lợi thế, và củng cố những yếu kém, tuy những vấn đề
  cơ sở hạ tầng như đường sá, cảng biển, điện này không thể giải quyết ngay lập
  tứcnhwng chúng ta vẫn có thể tin rằng các nhà đầu tư vẫn có thể đợi vì nguồn
  lợi tiềm năng của các dự án.
  4. Một vài đề xuất khác:
  Bên cạnh những giải pháp trọng yếu được đưa ra trên đây, để tiếp tục thu hút
  FDI trong gian đoạn sau khủng hoảng, Việt Nam cũng cần thực hiện kết hợp
  với nhiều biện pháp nữa.
  Tuyên truyền điều tốt về quốc gia mình," marketing" thương hiệu quốc gia
  thông qua các phương tiện truyền thông, báo chí, thông qua đó giới thiệu với
  quốc tế về đất nước, thu hút sự quan tâm và đánh thức quyết định đầu tư của
  họ.
  Điểm nhấn minh bạch hoá thông tin,giữ chân các doanh nghiệp FDI bằng cách
  lắng nghe và hành động.
  Áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mà phổ biến nhất là miễn thuế (thường là 5-
  10 năm), cải thiện hạ tầng cơ sở, giảm thuế quan, trợ cấp và các ưu đãi khác.
  Cần đổi hướng tiếp cận dòng vốn ở khu vực mới.
  Việt Nam cần có những hoạt động xúc tiến đầu tư, thẩm định cấp phép đầu tư
  thích ứng với đặc điểm và truyền thống của đối tác mới.
  Việt Nam cũng chịu tác động mạnh từ khủng hoảng nhưng nếu nhìn vào các
  ngành có đầu tư dài hạn thì người ta vấn tiếp tục đưa vốn vào Việt Nam và họ
  sẽ tập trung vào những dự án bất động sản,những dự án bất động sản của Việt
  Nam là dự án rất có triển vọng bởi vì vị trí địa kinh tế của Việt Nam rất có lợi
  cho việc phát triển các dự án loại này.


                   Page
                   42
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng    GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng

  Vì vậy nên tạo điều kiện cho những hoạt động tín dụng của các ngân hàng, Đặc
  biệt là tín dụng bất động sản.  **Tóm lại:
  Là một nước công nghiệp hóa đi sau Việt Nam có thể tránh những sai lầm của
  các nước công nghiệp hóa đi trước, bảo đảm thu hút vốn vào những ngành,
  vùng kinh tế góp phần tốt nhất cho phát triển bền vững”, Lượng vốn FDI là
  một chỉ tiêu quan trọng, nhưng hiệu quả của FDI mới thực sự là yếu tố quan
  trọng hàng đầu. Dòng vốn FDI đổ vào càng nhiều thì chúng ta lại càng phải
  biết chọn lọc sao cho dòng vốn này đóng góp một cách hiệu quả nhất vào sự
  phát triển của đất nước
  Việc thu hút FDI sau khủng hoảng có thành công hay không phụ thuộc nhiều
  vào việc Việt Nam giành được bao nhiêu niềm tin nơi nhà đầu tư ngoại. Để
  làm được điều đó, theo chúng tôi, ngoài việc tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư,
  Việt Nam cần giảm sự can thiệp của khu vực công vào nền kinh tế, tăng cường
  cải cách, vận động chính sách. Đồng thời cần góp sức cùng nhà đầu tư giải
  quyết khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh thông qua hoãn, giảm, miễn thuế,
  ưu đãi tín dụng, xuất khẩu. làm rõ các khó khăn vướng mắc cụ thể của các DN
  để tháo gỡ, đảm bảo cấp phép nhanh chóng, tạo điều kiện giải ngân đúng tiến
  độ, phải đánh giá chính xác tình hình kinh tế cũng như các số liệu liên quan
  Tuy nhiên, chúng ta cũng không vì dòng vốn sụt giảm mà thu hút dự án FDI
  thiếu chọn lọc. bên cạnh việc thu hút FDI mói chúng ta cũng cần quan tâm đến
  tiến trình thúc đẩy giải ngân FDI . Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương
  cũng nên xem việc giải ngân vốn FDI là một nhiệm vụ cấp bách trong thời gian
  tới.
                   Page
                   43
Xu hướng FDI trên thế giới sau khủng hoảng  GVHD: Ths Đinh Thị Thu Hồng


            TÀI LIỆU THAM KHẢO
   1.  Giáo trình tài chính quốc tế , Trần Ngọc Thơ
   2.  Giáo trình kinh tế vĩ mô, ĐH Kinh Tế
   3.  www.tuoitre.com.vn
   4.  www.thanhnien.com.vn
   5.  www.gso.gov.vn
   6. http://fia.mpi.gov.vn/Default.aspx?ctl=Article&TabID=0&aID=633
   7. http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=7993&intItemID
     =1528&lang=1
   8. Số liệu công bố của ngân hàng thế giới
                 Page
                 44

								
To top