XU HONG FDI TC12 by blue123

VIEWS: 95 PAGES: 64

									XU HƯỚNG FDI TRÊN
THẾ GIỚI SAU KHỦNG
HOẢNG- VẤN ĐỀ VIỆT
NAM
LOGO
     NHÓM THỰC HiỆN


    1. PHẠM VĂN VŨ     TC12
    2. PHAN THỊ THANH NHƢ  TC12
    3. NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY TC12
    4.CAO TRẦN NHẬT VINH  TC12
    5. VÕ THỊ THU MƠ    TC11
LOGO
    NỘI DUNG TRÌNH BÀY

 Khái niệm-tầm quan trọng của FDI
 Tổng quan về FDI toàn cầu và xu hƣớng
 Q uan điểm của nhà đầu tƣ và nƣớc đầu tƣ
 về nguồn
 vốn FDI sau khủng hoảng
 FDI ở Việt Nam trong thời gian qua và xu
 hƣớng
 Việt Nam cần là gì đề tăng cuờng thu hút đầu
 tƣ trực tiếp nƣớc ngoài
LOGO
 KHÁI NIỆM –TẦM QUAN TRỌNG CỦA FDI


 Đầu tư trực tiếp nước ngoài( FDI= Foreign
 Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn
 của cá nhân hay công ty nước ngày vào nước
 khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh
 doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ
 nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh
 này
LOGO
 KHÁI NiỆM- TẦM QUAN TRỌNG CỦA FDI

  Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài(FDI) xảy
  ra khi một nhà đầu tƣ một nƣớc có
                      Đầu tư trực tiếp là
  đƣợc một tài sản ở một nƣớc khác     hình thức đầu tư do
  cùng với quyền quản lý tài sản đó..
  Trong phần lớn trƣờng hợp, cả nhà
                       nhà đầu tư bỏ vốn
  đầu tƣ lẫn tài sản mà ngƣời đó quản    đầu tư và tham gia
  lý ở nƣớc ngoài là các cơ sở kinh
  doanh. Trong những trƣờng hợp đó,     quản lý hoạt động
  nhà đầu tƣ thƣờng hay đƣợc gọi là “    đầu tư luật đầu tư
  công ty mẹ” và các tài sản đƣợc gọi là
  “ công ty con” hay “ chi nhánh công    Việt Nam 2005
  ty”.

  WTO
LOGO
     Đặc điểm của FDI

 Nhà đầu tƣ vừa là ngƣời chủ sở hữu, vừa là ngƣời sử
 dụng vốn đầu tƣ
 FDI không chỉ đƣa vốn vào nƣớc tiếp nhận đầu tƣ mà
 còn có cả công nghệ, kỹ thuật, bí quyết kinh doanh,
 sản xuất, năng lực Marketing, trình độ quản
 lýMANG TÍNH HOÀN CHỈNH
 Các chủ đầu tƣ nƣớc ngoài phải đóng góp một lƣợng
 vốn tối thiểu vào vốn pháp định tùy theo quy định
 của Luật đầu tƣ nƣớc ngoài ở từng nƣớc.
 ViỆT NAM?30% Vốn pháp định của dự án
LOGO
     Đặc điểm của FDI

 Quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp có vốn
 đầu tư trực tiếp nước ngoài phụ thuộc vào vốn
 góp
 Quyền lợi của các nhà đầu tư nước ngoài gắn
 chặt với dự án đầu tư
 Chủ thể của đầu tư trực tiếp nước ngoài thường
 là các công ty xuyên quốc gia và đa quốc gia(
 chiếm 90% nguồn vốn FDI đang vận động trên
 thế giới)
LOGO
     Đặc điểm của FDI

 Việc tiếp nhận FDI không gây nên tình trạng nợ
 nước ngoài cho nước chủ nhà
 Mặc dù FDI chi phối của Chính phủ song có
 phần ít lệ thuộc vào quan hệ chính trị giữa các
 bên tham gia hơn so với ODA.
 Nguồn vốn FDI được sử dụng theo mục đích
 của chủ thể đầu tư nước ngoài trong khuôn khổ
 luật Đầu tư nước ngoài của nước sở tại
LOGO
    VAI TRÒ CỦA FDI?
LOGO
            Vai trò của FDI

    • FDI đối với vốn đầu tư xã hộiđáp ứng nhu cầu
  1
     phát triển


    • Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
  2
    • Tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý
  3
    • Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu
    • Giải quyết việc làm, đào tạo nhân công và tăng
     thu cho ngân sách nhà nước
  4
  5
LOGO
  Tổng quan về FDI
 II.-

 toàn cầu và xu hướng
 trong tương lai


            ?
LOGO
 Giai đoạn từ 2001-2003:

 Từ đỉnh cao đạt trị giá 1,4 nghìn tỷ USD năm
 2000
 FDI toàn cầu đã bị tụt hẳn 41% xuống còn 823
 tỷ USD vào năm 2001 và tiếp tục giảm 20,5%
 xuống 655 tỷ USD vào năm 2002
 2003 đạt 575 tỷ USD, thấp hơn 60% so với đỉnh
 cao đạt được trong năm 2000 mức thấp nhất
 kể từ năm 1997
 FDI tính theo tỷ lệ của GDP (1,6%)
 LOGO
    Giai đoạn từ 2001-2003

Đồng đôla yếu +tăng trƣởng GDP mạnh đã dẫn đến một sự
 phục hồi FDI nhƣ dự kiến đổ vào Mỹ trong năm 2003
FDI đổ vào EU giảm 27% xuống còn 271 tỷ USD
Luồng FDI đổ vào các nƣớc đang phát triển suy giảm nhẹ
 hơn là nhờ vào một sự phục hồi mạnh các các nƣớc Châu Á
 đang phát triển các dòng FDI chảy vào năm 2003 là 2,8%
 xuống 187 tỷ USD
Trung bình giảm hàng năm là 16% trong các năm 2001-
 2002
LOGO
        2008?    2004?
LOGO
   Giai đoạn từ 2004 đến 2008

         2004  2005   2006  Tăng trưởng(%)

 Thế giới     710.8  916.3  1230.4       34.3
 Các nước phát
 triển      396.1  542.3   800.7       47.7

 Châu Âu     217.7  433.6   589.8        36

 Mỹ        122.4  99.4   177.3       78.2

 Nhật Bản      7.8   2.8   -8.2       -393
 Các nước đang
 phát triển    275  334.3   367.7        10

 Châu Phi     17.2  30.7   38.8       26.5
 Mỹ La Tinh &
 vùng Caribe   100.5  103.7    99        -4.5
 Châu Á và châu
 Đại Dƣơng    157.3  200   229.9        15
 Nam, Đông &
 Đông Nam Á    138  165.1   186.7       13.1

 Trung Quốc    60.6  72.4    70        -3.3
 LOGO
     Giai đoạn từ 2004 đến 2008

Dòng vốn FDI đến các quốc gia phát triển tăng lên
 10%
Châu Phi năm 2006 đã vượt mức kỷ lục vào năm
 2005
Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng cao đã thúc đẩy
 FDI toàn cầu phát triển
Chủ nghĩa bảo hộ đầu tư vẫn tiếp tục, nhưng đa số
 các nước vẫn tiếp tục mở cửa, tích cực áp dụng các
 biện pháp để cải tạo môi trường đầu tư
LOGO
   Giai đoạn từ 2004 đến 2008
             Dòng FDI               Sát nhập qua biên giới
 Khu vực/Nền
  kinh tế
                     Tăng                      Tăng
         2007     2008   trưởng(% )  2007         2008    trưởng(% )

 Thế giới    1940.9    1648.5     -14.5  1699.8       1205.4      -29.1
 Các nước phát
 triển      1341.8    1001.8     -25.3  1504.1        998.3      -33.6

 Châu Âu     920.9     559     -39.3   859.4        561.4      -34.7

 Mỹ        232.8     320.9     37.8   389.2        318.2      -18.2


 Nhật Bản     22.5       19    -15.6   24.6         19.5      -20.6
 Các nước
 đang phát
 triển      512.2    549.1      7.2   161.6        182.1      12.7

 Châu Phi     53.5       72    34.7    12.5          27      116.5
 Mỹ La Tinh &
 vùng Caribe   127.3     139.3     9.4    31.1         32.8      5.5
 Châu Á và
 châu Đại
 Dƣơng      331.4     337.8     1.9   118.1        122.3      3.6

 Tây Á       71.5     61.4     -14.2   33.8         31.6      -6.6
 Nam, Đông &
 Đông Nam Á    258.7     275.2     6.4     84          90      7.6
 Các nền kinh
 tế chuyển đổi   86.9    107.6     23.8    34.1         24.9      -27
LOGO
  Giai đoạn từ 2004 đến 2008

  Năm 2008, khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh
  hƣởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, niềm tin ngƣời tiêu
  dùng giảm sút, niềm tin của nhà đầu tƣ bị tổn thƣơng.
  Hoạt động mua bán, sáp nhập cũng giảm kỉ lục khoảng 29%.
  FDI trên toàn thế giới đã giảm khoảng 15% trong năm 2008
  FDI chảy vào các nền kinh tế chuyển đổi khu vực Đông Nam
  Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập vẫn duy trì đƣợc tốc độ
  nhƣ những năm trƣớc đó, bất chấp khủng hoảng kinh tế và
  xung đột trong khu vực. Cụ thể, FDI vào khu vực này đã tăng
  23.8% năm 2008
LOGO
    Giai đoạn từ 2004 đến 2008

 Lượng vốn FDI vào các nước phát triển đã giảm
 mạnh
 Một số nền kinh tế đang phát triển có mức
 độ”mở” cao, hệ thống tài chính yếu kém, dễ bị
 tổn thương trước những cú sốc từ bên ngoài
 cũng đang phải đối mặt với mức giảm chưa
 từng có trong nguồn vốn từ bên ngoài cả nguồn
 vốn vay chính thức và nguồn vốn vay tư nhân
LOGO
    TRIỂN
    VỌNG FDI
    TOÀN
     CẦU
LOGO
    Triển vọng FDI toàn cầu

            Châu Á ngày
            càng hấp dẫn
             hơn đối với
             FDI mới
    Sự bất ổn của          TNCs mở rộng
    kinh tế toàn           phạm vi ra
    cầu tác động           ngoài khuôn
    tới triển vọng          khổ khu vực
       FDI             của mình

            FDI trong
            thời gian
              tới
LOGO


     III. QUAN ĐIỂM
    CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
    VÀ NƯỚC ĐẦU TƯ
    VỀ NGUỒN VỐN
    FDI SAU KHỦNG
       HOẢNG
 LOGO
  QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NƯỚC
  ĐẦU TƯ VỀ NGUỒN VỐN FDI SAU KHỦNG
        HOẢNG
Quan điểm của nhà đầu tư về nguồn
 vốn FDI
Quan điểm của các quốc gia đầu tư về
 nguồn vốn FDI
LOGO
 Quan điểm của nhà đầu tư về nguồn
       vốn FDI
 Các công ty đa quốc gia do đó áp dụng chính sách
 cẩn trọng trong chi tiêu FDI
 cũng có nhiều lý do khiến chúng ta tin rằng dòng vốn
 FDI vẫn sẽ đƣợc đầu tƣ mạnh mẽ sau khủng hoảng
 Nhiều nền kinh tế lớn nhƣ Trung Quốc, Brazil, Ấn độ
 và Nga vẫn còn rất hấp dẫn đối với dòng vốn FDI
 Các công ty cam kết toàn cầu hóa trong trung hạn
 Khủng hoảng tài chính và giai đoạn kinh tế khó khăn
 đƣa đến cơ hội các công ty đa quốc gia có thể mua tài
 sản với giá cạnh tranh
  Quan điểm
 LOGO      của các quốc gia đầu tư
       về nguồn vốn FDICác nƣớc đang phát triển đã chú trọng hơn trong
 việc lựa chọn nhận đầu tƣđặt ra những luật lệ
 nhằm bảo vệ môi trƣờng và đƣa ra những quy định
 khắt khe hơn trong việc tiếp nhận đầu tƣ
Trong thời gian sắp tới quan điểm của các nƣớc
 nhận đầu tƣ sẽ tích cực hơn
 LOGO
  Quan điểm của các quốc gia đầu tư
      về nguồn vốn FDIĐối với các nƣớc đầu tƣ:chính phủ
 những nƣớc này sẽ khuyến khích đầu
 tƣ trong nƣớc cũng nhƣ sẽ đƣa ra
 những quy đinh khắt khe hơn khi cấp
 giấy phép đầu tƣ ra nƣớc ngoài
LOGO
    FDI Ở ViỆT NAM
    THỜI GIAN QUA VÀ
    XU HƢỚNG SAU
    KHỦNG HOẢNG
LOGO
 FDI Ở ViỆT NAM THỜI GIAN QUA VÀ XU
    HƯỚNG SAU KHỦNG HOẢNG

          Tổng quan về tình
          hình thu hút FDI ở
           Việt Nam thời
            gian qua


          Xu hƣớng FDI vào
          Việt Nam trong
           thời gian tới
LOGO
     Giai đoạn 1995-2005


 Với giá nhân công thấp và những ưu đãi về giá
 thuê đất,ngày càng nhiều các công ty chuyển
 công xưởng sang Việt Nam. Đây chính là lý do
 khiến lượng FDI vào Việt Nam trong những năm
 trở lại đây tăng mạnh
 khi khủng hoảng Châu Á diễn ra(1997-1998) thì
 lượng vốn FDI tụt giốc từ năm 1998-2000 sự tụt
 giảm trong thu hút FDI là hậu quả tất yếu mà
 cuộc khủng hoảng mang lại.
 LOGO
         Giai đoạn 1995-2005

  Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đã đóng góp
  khoảng 15-17% GDP của Việt Nam và gần 18%
  vốn đầu tư phát triển của đất nước
Năm  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005FDI  6.94  10.1  5.59  5.1  2.56  2.84  3.14  3   3.19  4.55  6.84
đăng     6
ký
Thực  2.56  2.71  3.11  2.37  2.33  2.41  2.45  2.6  2.65  2.85  3.31
hiện     4
LOGO   Giai đoạn 2006- nay


 Tháng 1/2007 Việt Nam trở thành thành viên chính
 thức của WTO nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam
 tăng lên vƣợt xa con số dự đoán của ngân hàng nhà
 nƣớc cũng nhƣ các chuyên gia tài chính
 Năm 2007 thì lƣợng vốn FDI vào Việt Nam lên tới
 con số 21.347 tỷ USD. Nhƣ vậy cứ tính trung bình
 khoảng 2.5 tuần chúng ta thu hút đƣợc 1 tỷ USD.
 Năm 2008 đƣợc xem nhƣ là năm bội thu về FDI của
 Việt Nam . trung bình ta thu hút hơn 1 tỷ USD trong
 vòng 1 tuần
LOGO
     Giai đoạn 2006- nay Vốn FDI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công
 nghiệp và xây dựng,
 Năm 2008, đã có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ
 đăng ký đầu tƣ tại Việt Nam, trong đó có 11
 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tƣ vốn
 trên 1 tỷ USD
LOGO

  Biến động FDI và các dự án qua các năm
LOGO
      Giai đoạn 2006- nay

Năm    2006   2007    2008   2009
FDI đăng  12.004  21.347   64.011  Khoảng 20
kýFDI thực  4.100   8.030    11.5   Khoảng 11-
hiện                   12
Đặc điểm và tác động của vốn FDI vào
LOGO
  Việt Nam trong thời gian qua

 Cơ cấu vốn: tập trung chủ yếu vào ngành công
 nghiệp, xây dựng và dịch vụ. trong khi đó những
 ngành nhƣ nông nghiệp, lâm nghiệp … chƣa thực sự
 hấp dẫn các nhà đầu tƣ.
 Cơ cấu theo lãnh thổ: FDI vẫn chỉ tập trung ở những
 địa phƣơng nhƣ Đông Nam Bộ và các tỉnh tƣơng đối
 phát triển hơn nhƣ Quảng Ninh…
 Theo nhóm nƣớc đầu tƣ: lƣợng vốn FDI của mỗi
 quốc gia vùng lãnh thổ này đầu tƣ vào việt nam
 không đồng đều
  Những hạn chế
 LOGO        của thu hút FDI thời
          gian qua

Theo nhóm nƣớc đầu tƣ lƣợng vốn FDI của mỗi quốc gia
 vùng lãnh thổ này đầu tƣ vào việt nam không đồng đều
Tính nhất quán trong hệ thống chính sách và hệ thống quản
 lý của bộ máy nhà nƣớc thấp
năng lực nghiệp vụ của bộ máy quản lý nhà nƣớc và của cán
 bộ còn nhiều mặt hạn chế, tệ nạn quan liêu tham nhũng, tính
 tranh giành cục bộ địa phƣơng.
tính bảo thủ và bảo hộ còn tác động sâu xa đến khuyến
 khích thu hút FDI nhƣ: Tƣ duy kinh tế còn nặng về hƣớng
 nội
 Những
 LOGO hạn chế   của thu hút FDI thời
        gian qua
Chúng ta còn thiếu hẳn một chiến lƣợc coi FDI là
 cứu cánh thực hiện CNH-HĐH khai thác thị trƣờng
 mới và giành thị phần ngày một lớn hơn
Nhìn chung còn thiếu nhiều chính sách và những nỗ
 lực chính trị khác - kể cả trong lĩnh vực ngoại giao
Xu hướng FDI vào Việt Nam trong thời
 LOGO
       gian tới  Xu hướng FDI vào Việt Nam trong thời gian tới
 Dự báo FDI vào Việt Nam trong thời gian tới.
Những tiền đề cho thu hút FDI vào Việt
 LOGO
    Nam trong thời gian tới

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư
 nước ngoài
Việc Việt Nam gia nhập WTO cũng là điều kiện thuận
 lợi cho thu hút FDI trong thời gian tới
Chính phủ Việt Nam ngày càng quan tâm hơn đến
 đào tạo nguồn nhân lực, và cải thiện môi trường đầu
 tư
Nguồn nhân lực dồi dào tạo điều kiện thuận lợi cho
 việc đầu tư khai thác các nguồn lực tại chỗ
LOGO

     Xu hƣớng chung trong giai đoạn 2009-2011
    2009        2010         2011
 GiẢM        PHỤC HỒI CHẬM    TĂNG VỌT


ĐẤY LÀ NHỮNG DỰ ĐOÁN TRONG TƢƠNG LAI GẦN. CÕN NHỮNG
BẰNG CHỨNG CON SỐ NÀO CHO CHÖNG TA BiẾT ĐiỀU NÀY   ?
LOGO
    CẦN CÓ MÔ
    HÌNH DỰ
     BÁO ?
 LOGO
 Dự báo FDI vào Việt Nam trong thời
       gian tới

Lƣợng vốn FDI vào một quốc gia trong một giai
 đoạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tốc độ tăng trƣởng
 kinh tế, lạm phát, tỷ giá, lãi suất
Mô hình dự báo lƣợng vốn FDI thực hiện: %tăng
 thu hút FDI=C+ α*%GDP+β*%thay đổi tỷ
 giá+Ω*tỷ lệ lạm phát
LOGO

 Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa các biến
Mô hình dự báo tốc độ tăng trƣởng
 LOGO
    của FDI thực hiện

 Phương trình hồi quy như sau:
  FDI = 8.504406045*GDP - 1.083535151*TYGIA
  + 2.585575125*LAMPHAT - 55.6854087
 Ta có mô hình hồi quy: GDP = 4.024907271 +
  0.4769772065*GDP(-1). Trên cơ sở đó ta có
  được kết quả dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP
  của Việt Nam như sau:
Mô hình dự báo tốc độ tăng trƣởng
 LOGO
    của FDI thực hiện Năm   2008   2009   2010   2011   2012   2013
GDP     6.23  6.996  7.362  7.536  7.620  7.659
 2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020
 7.678  7.687  7.692  7.694  7.695  7.695  7.695
 LOGO
  Mô hình dự báo tốc độ tăng
  trƣởng của FDI thực hiện
TYGIA = 0.03154952857 -
 0.1837444849*TYGIA(-1). Dựa vào mô hình
 hồi quy chúng ta có kết quả dự báo cho sựu
 thay đổi tỷ giá nhƣ sau:
 LOGO
Mô hình dự báo tốc độ tăng trƣởng
    của FDI thực hiệnNăm    2008  2009   2010  2011  2012   2013Tỷ giá  0.052  0.041  0.039  0.039  0.04   0.04 2014  2015  2016   2017  2018  2019   2020 0.039  0.039  0.039  0.0387  0.039  0.039  0.0387
Mô hình dự báo tốc độ tăng trƣởng
 LOGO
    của FDI thực hiện

 Mô hình: LAMPHAT = 5.765831879 +
  0.1994473693*LAMPHAT(-1)
 Kết quả ước tính lạm phát:


Năm   2008  2009   2010  2011  2012   2013

Lạm
phát    22  10.15  7.791  7.32  7.23   7.21


2014   2015  2016   2017  2018  2019   2020


7.203  7.203  7.202  7.2023  7.202  7.202  7.2023
   LOGO
        Kết quả dự báo FDI
Năm       2008  2009   2010  2011  2012   2013
FDI        11.5  115.2  115.3  115.3  115.4  115.51
    2014   2015  2016   2017  2018  2019   2020
    115.6   115.7  115.8  115.85  115.9  116   116.1
LOGO    V. VIỆT NAM CẦN
    LÀM GÌ ĐỂ TĂNG
    CƯỜNG THU HÚT
     ĐẦU TƯ TRỰC
       TIẾP?
 LOGO
 Những biện pháp việt nam phải làm

 Cải cách môi trường đầu tư
Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng
Tuyên truyền điều tốt về quốc gia mình," marketing"
 thương hiệu quốc gia thông qua các phương tiện
 truyền thông
Áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mà phổ biến nhất là
 miễn thuế
Việt Nam cần có những hoạt động xúc tiến đầu tư
LOGO
        Kết luận

 Lượng vốn FDI là một chỉ tiêu quan trọng,
 nhưng hiệu quả của FDI mới thực sự là yếu tố
 quan trọng hàng đầu. Dòng vốn FDI đổ vào
 càng nhiều thì chúng ta lại càng phải biết chọn
 lọc sao cho dòng vốn này đóng góp một cách
 hiệu quả nhất vào sự phát triển của đất nước
LOGO
    THE END
    THANKS!
                                Vốn đăng ký
                     Số dự án
                              (Triệu đô la Mỹ) (*)
 LOGO
Tổng số                       10981          163607,2


Nông nghiệp và lâm nghiệp               535             3600,7


Thủy sản                       162              535,4


Công nghiệp khai thác mỏ               126           10583,6


Công nghiệp chế biến                 6778           81247,8

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và
nước                          31             1941,4


Xây dựng                       396             7300,1
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động
cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và
gia đình                       137              696,7


Khách sạn và nhà hàng                 308             8970,8


Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc        295             6954,4


Tài chính, tín dụng                  66              925,3

Các hoạt động liên quan đến kinh
doanh tài sản và dịch vụ tư vấn           1788           37894,6


Giáo dục và đào tạo                  113              233,5
                 Vốn đăng ký (Triệu đô la
 LOGO      Số dự án
                     Mỹ) (*)

Tổng số        10981        163607,2

Trong đó:

Ấn Độ            31         190,5

Áo             13          25,4

Bê-li-xê           6          44,1

Bỉ             34          85,0

Bun-ga-ri          5          17,2

Ca-na-đa          100        4892,4

CHLB Đức          132        746,3

CHND Trung Hoa       711        2188,3
Cộng hòa Séc        18   61,9
 LOGO
Đặc khu hành chính Hồng
Công (TQ)         671  7416,7

Đài Loan         2135  20951,9

Đan Mạch          69   280,6

Hà Lan           115  3018,8

Hàn Quốc         2153  16666,3

Hoa Kỳ           493  5029,0

In-đô-nê-xi-a        28   307,0

I-ta-li-a          43   176,7

I-xra-en           8   11,6

Liên bang Nga       105  1935,4

Ma-lai-xi-a        340  18005,6

Ma-ri-ti-us         31   224,4

Nhật Bản         1102  17362,2

Niu-di-lân         26   93,3

Ôx-trây-li-a        236  1811,2
                          Vốn đăng ký (Triệu
                  Số dự án
LOGO                          đô la Mỹ)(*)CẢ NƢỚC                 10981       163607,2

Đồng bằng sông Hồng           2790       33627,1

           Hà Nội       1498       20228.2

           Vĩnh Phúc      182        2215.2

           Bắc Ninh      133        1933.2

           Quảng Ninh     158        1743.4

           Hải Dương      220        2325.5

           Hải Phòng      352        3499.0

           Hưng Yên      147        729.2

           Thái Bình        24       95.1

           Hà Nam         30       203.3

           Nam Định        24       119.9

           Ninh Bình        22       535.1
LOGO
Đông Nam Bộ     6462       71857,8

Bình
Phước     64       200.8


Tây Ninh    173      778.2

Bình
Dương     1734      9984.2


Đồng Nai   1031     14752.8

Bà Rịa -
Vũng Tàu    226     16896.1

TP.Hồ Chí
Minh     3234     29245.8
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO

								
To top