Modul Bimbingan Kelompok step1 by sitihuzaimah80

VIEWS: 424 PAGES: 3

									Modul Bimbingan Kelompok
Bidang : Kerjaya

Tajuk : Maklumat Kerjaya

Masa : 2 jam

Hasil Pembelajaran :

        Di akhir pembelajaran, pelajar – pelajar dapat :

        1. Dapat menyatakan pekerjaan yang terdapat dalam kod personaliti RIASEC
          mengikut teori Holland

        2. Dapat membuat keputusan untuk diri sendiri ke mana hala tuju selepas SPM
Pengetahuan Sedia Ada :

        1. Pelajar telah mengetahui pekerjaan – pekerjaan yang terdapat dipasaran secara
          umum

        2. Pelajar telah mengikuti sesi ceramah kaunseling kerjaya ke mana hala tuju
          selepas SPM

Nilai Murni :     Berfikiran terbuka, rasional, yakin diri dan teliti
Objektif :

   1. Pelajar didedahkan dengan jenis – jenis personaliti dengan jenis kerjaya mengikut
    kategori berdasarkan teori Holland

   2. Pelajar dapat mengetahui jenis persekitaran pekerjaan mengikut 6 jenis personaliti iaitu
    (R) Realistik, (I) Investigatif, (A) Artistik, (S) Sosial, (E) Enterprising dan (C)
    Conventional.
  3. Pelajar dapat mengkategorikan jenis personaliti dengan jenis pekerjaan mengikut 6 kod
     Holland tersebut
Bahan  : Kertas Soalan Inventori Minat Kerjaya Sidek Noah

      Kertas Jawapan Inventori Minat Kerjaya Sidek Noah

      Interpretasi jawapan

      Lap top , LCD dan
Langkah – langkah :

    1. Set induksi – guru kaunseling bertanya kepada setiap pelajar apakah hobi mereka dan
      seterusnya bertanya pekerjaan apakah yang mereka minati
    2. Setelah bersoal jawab dengan pelajar, guru kaunseling meminta pelajar menyediakan
      sebatang pen atau pensil untuk menjawab soalan yang akan diedarkan.
    3. Setelah kertas jawapan diedarkan, guru kaunseling meminta pelajar menjawab soalan
      Inventori Minat Kerjaya Sidek Noah sebanyak 192 soalan
    4. Setelah pelajar selesai menjawab, guru kaunseling akan membacakan interpretasi
      terhadap respon jawapan mereka.
    5. Guru kaunseling mendedahkan maklumat kerjaya melalui beberapa laman web yang
      terdapat dalam internet
    6. Kemudian guru kaunseling menunjukkan jenis – jenis pekerjaan yang terdapat
      mengikut persekitaran pekerjaan menurut kerjaya Holland (R, I, A, S, E, C)
Penilaian : Pelajar dapat menjawab soalan – soalan latihan yang diberikan pada akhir sesi


Pengukuhan : Pelajar diminta untuk menghadiri sesi kaunseling kerjaya seandainya terdapat
kekaburan atau mendapatkan perkhidmatan persendirian
Pengajaran ini menggunakan Model ASSURE yang diperkenalkan oleh Heinich (1982). Model
ini diperkenalkan untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang
memerlukan penggunaan media atau sumber.
Model Assure ini mengandungi 6 langkah iaitu :


A – Analysis Learner : Analisis Pelajar – mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar
S - State Objective : Nyatakan Objektif – Objektif pembelajaran dirangka
S – Select, Media , Materials : Pilih media , kaedah dan bahan – pilih media dan bahan yang
  sesuai
U – Use Media and Materials : Gunakan media dan bahan – gunakan media dan bahan yang
  sesuai
R – Require Learner Participant : Dorong penglibatan pelajar – keperluan penilaian berdasarkan
  latihan dan tindakan
E – Evaluate Materials : Menilai keberkesanan – menilai keberkesanan media terhadap
  pengajaran

								
To top