Phonetic Symbols Czech English

					Poznámky k fonetice

    Podíváte-li se na anglický text a vzápětí si ho poslechnete, můžete mít pocit,
že mezi psanou a mluvenou formou je jen minimální vazba. Naštěstí to není tak
docela pravda a v průběhu studia si budete postupně uvědomovat, že i v anglickém
pravopise je systém. Sice není jednoduchý a má mnoho výjimek (jako snad každé
pravidlo v angličtině), ale i svou logiku. K tomu, abyste se jej naučili chápat, musíte
neustále věnovat pozornost tomu, jak se co píše a vyslovuje. Proto se vždy učte se
slovíčky zároveň jejich výslovnost.
    Rovněž není vhodné si zjednodušovat systém přepisu – jeho pohotová znalost
se vám bude hodit ve vašem dalším studiu a kontaktu s angličtinou. Mezinárodní
fonetická abeceda (IPA – International Phonetic Alphabet) se totiž používá ve většině
zahraničních učebnic, slovníků a jiných jazykových materiálů.

Znaky pro přepis výslovnosti

Znak   Příklad  Protějšek Znak   Příklad Protějšek Znak    Příklad Protějšek
IPA        v češtině IPA       v češtině IPA         v češtině
b    bed    b     n    no   n           she   š
d    dog    d     p    pen    p          vision  ž
f    fish   f     r    right   r*         think  -*
g    game   g     s    sit    s          this   -*
h    hot    -*     t    tip    t          chin   č
j    yes    j     v    view   v          jam   dž
k    cat    k     w    we    -*         sing   ņ*
l    light   l     z    zoo    z
m    man    m

Znak  Příklad  Protějšek Znak   Příklad  Protějšek Znak   Příklad  Protějšek
IPA        v češtině IPA        v češtině IPA        v češtině
    run    a         look   u         hair   -
    ask    á         two    ú         here   -
    cat    -*         ago    -*         boy    oj
e    bed    e         her    -*         poor   -
    sit    i         my    aj         fire   -
    meet    í         how    au         our    -
    hot    o         say    ej
    saw    ó         so    -

: označuje délku samohlásky
* Viz poznámky k výslovnosti jednotlivých souhlásek a samohlásek
Poznámky k výslovnosti jednotlivých souhlásek a samohlásek

[h]  - české [h] nabývá znělost ihned, jakmile ho začneme vyslovovat. Anglické [h]
    je pomalejší a rozeznívá se postupně. Velmi často zůstává zcela neznělé.
[r]  - na rozdíl od českého [r] špička jazyka nekmitá, ale zvedá se za patrový
    výběžek; výslovnost „r“ má více variant.
[w]  - vyslovte jako [uə], ale se silně zaokrouhlenými rty.
[ ]  - tuto neznělou souhlásku (zněním vzdáleně připomíná české „f“) vyslovíme
    tak, že špičku jazyka opřeme o horní řezáky.
[ ]  - znělá souhláska, vyslovovaná podobně jako [ ] se špičkou jazyka opřenou o
    horní řezáky.
[ņ]  - znělá nosová souhláska. Vyskytuje se např. v českých slovech branka nebo
    bingo. Její správná výslovnost je naprosto zásadní, dokáže totiž změnit
    význam slova. Vyslovíte-li např. ve slově sing [siņ] místo [ņ] české [n],
    změníte význam slova sing - zpívat na sin – hřešit. Vyslovíte-li místo [ņ]
    kombinaci [nk], což je častá chyba českých studentů, řeknete místo sing [siņ]
    sink [siņk] neboli potopit. Takovýchto možných chyb je bezpočet.
[æ]  - v češtině se nevyskytuje. Vyslovujeme, jako bychom chtěli říct „a“, ale široce
    rozevřeme ústa a jazyk stáhneme trochu dozadu. V mnoha typech
    výslovnosti zní jako velmi otevřené „é“.
[ə]  - v češtině se ozve, vyslovíme-li samostatně písmena b [bə], p [pə], g [gə], atd.
[ ]  - v podstatě dlouhé [ə]

				
DOCUMENT INFO
Description: For Czech English Language learners. Written in Czech, outline of English phonetic symbols and how they correlate to the Czech phonetic symbols.