TRISPORT GOOR B.V by fjwuxn

VIEWS: 127 PAGES: 12

									          29 JULI 2010
   ONLINE EXECUTORIALE
      VERKOPING
     in opdracht van de pandhoudster van: TRISPORT GOOR B.V.
      Wheedwarsweg 14, 7471 GG Goor;
 Bezichtiging: donderdag 29 juli 2010 13.00 – 16.00 uur


      TEChNOGym,
  LIfE fITNESS EN AIR mAChINE
PROfESSIONELE fITNESSAPPARATUUR;
   QUINN SPINNINGfIETSEN;
   ULTRA SUN zONNEBANKEN;
    INfRAROOdSAUNA EN
 hORECA- EN KANTOORINVENTARIS

Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
  Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
         E-mail: info@beusekom.nl

  www.beusekom.nl
     Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders
 Van Beusekom B.V.
Online veiling 10.204
 Trisport Goor B.V.
    Goor
         Van Beusekom B.V.
         INHOUDSOPGAVE

            Inhoud

           Bezichtiging

   Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden

       Omschrijving / Uitlevering

    BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land

         Vervoersverklaring

     Algemene verkoopvoorwaarden
          Bezichtiging:
    29 juli 2010, van 13.00 – 16.00 uur,
          aan het adres:
    Wheedwarsweg 14, 7471 GG Goor

          Online biedingen:
Afzonderlijk of in combinaties 29 juli t/m 29 juli 2010

           Sluiting:
      29 juli 2010 vanaf 20.00 uur

           Gunning:
           30 juli 2010
        Uitleveren:
 Wordt bekend gemaakt op de dag van gunning
        Online veiling 10.204           1
         Trisport Goor B.V.
            Goor
                              Van Beusekom B.V.               BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN
             van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid                         42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van
Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing     Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer,contant, of per
op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom,        pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde
enerzijds en verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq     bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is
bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom           ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na
georganiseerde openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online-                         e
                                      ontvangst van de betaling worden de goeder n uitgeleverd.
of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert
Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De          Artikel 6 Levering en vervoer
toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.      6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom
                                      daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2
Artikel 2 Openbare verkopingen (op locatie), online- of webcast       Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor
veilingen, inschrijvingen                          afhalen,    ontruiming,    benodigde    gereedschappen,
2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te         verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de
annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld)    door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks,
te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling     palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4
vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet     Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen,
(volledig) voor kopers cq bieders toegankelijk is, is Van Beusekom     vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen
gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van     van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper
Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van     te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te
redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit   overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5
te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en     Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de
kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij      daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is
biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq       verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of
aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders rechten kunnen        chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en
worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor        terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te
eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte      worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de
schade voor verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq      locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd.
bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van        6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het
technische- of systeemschade.                        geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan
                                      gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van
Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning                  Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van
3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom      andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van
zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele      Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij
inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van     gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuel   e
Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of    opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor
onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de       rekening van koper.
gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht
daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht.    Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele
Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing    eigendom
of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste                               e
                                      7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het gel verde aan
afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of        de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de
ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5 Biedingen     juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze
zijn onherroepelijk 3.6 Aan Verkopers cq aanbieders is het recht van    gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3
gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen      Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van
van een factuur door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van     derden uit hoofde van eigendoms-voorbehoud, intellectuele
toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor      eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper
risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de      gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de
koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator      verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te
verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.               geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4
                                      Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.
Artikel 4 Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn, gunning en
uitlevering                                 Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking,
De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online)   gebruik, toepassing
biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata,      8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven
vermeld in de speciaal daartoe door van Beusekom uitgegeven         voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop,
brochure en op de websitewww.beusekom.nl. Deze data zijn bindend      ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of
en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke         toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen
toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in      onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper
combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.            aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking
                                      van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen
Artikel 5 Betaling                             risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade
5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met        veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking,
daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2          gebruik of toepassing van geleverde zaken.
Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de
factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde       Artikel 9 Toepasselijk recht
bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer            Nederlands recht is van toepassing.
                            Online veiling 10.204                                 2
                             Trisport Goor B.V.
                                Goor
                 Van Beusekom B.V.


             OMSCHRIJVING DER KAVELS

De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is
gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en
omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging
zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels
worden voetstoots verkocht.

                  UITLEVEREN

Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de
aanwijzigen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van
Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de
wensen van de koper.

Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en
transport.

                 BTW-NUMMER

Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland,
verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63
77 of per email te sturen aan info@beusekom.nl.

Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen
vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.
                Online veiling 10.204                3
                Trisport Goor B.V.
                    Goor
                          Van Beusekom B.V.


                     VERVOERSVERKLARING
   (elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land
                      vervoerd)Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de
goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar
een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper
door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een
ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de
vervoersverklaring.
Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse
Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de
goederen.


Naam:                       Van Beusekom B.V.
Adres:                       Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Factuurnummer:                   .......................................................
Datum factuur:                   ............-..............- 2010

Klant en vervoermiddel:

Bedrijfsnaam:         ........................................................
BTW nummer          ........................................................
Kenteken:            ........................................................
Plaats en land van bestemming:..........................................................

Persoon die de goederen in ontvangst neemt:

Naam:                       ..........................................................
Plaats:                      ..........................................................
Datum:                       ...........................................................


....................................................................................
(Handtekening van de ontvanger)
                        Online veiling 10.204                       4
                        Trisport Goor B.V.
                            Goor
                      Van Beusekom B.V.


     Balie - Kantoor

1   1  Max Data personal computer met TFT scherm
2   1  Max Data personal computer met TFT scherm
3   1  Hewlett Packard printer/copier, type: L 7680
4   1  kasregister
5   1  bureaustoel
6   1  ladeblok
7   1  partij met 1 radio, 1 mengpaneel en 1 versterker
8   1  reserve
9   1  partij met 1 bureau, 1 bureaustoel en 1 tafel
10  1  2-deurs stalen kast, hoogmodel
11  1  partij met 1 papiersnijder, 2 Siemens portable telefoontoestellen, 2 magneetborden, 2 kunststof
     dokumentenkastjes, 1 scanner en 1 webcam

11Z    Combinatie 1 t/m 11

     Fitnessruimte

12  1  partij met 3 Tevion televisiemonitors op wandsteun
13  1  Concept 2 roeiapparaat
14  1  Concept 2 roeiapparaat
15  1  Concept 2 roeiapparaat
16  1  Fluid Rower roeiapparaat, type: FDR 02
17  1  Fluid Rower roeiapparaat, type: FDR 02

17Z    Combinatie 12 t/m 17

18  1  Technogym fietstrainer, type: Redive XT
19  1  Technogym fietstrainer, type: Bikerace HC 600
20  1  Life Fitness fietstrainer, type: 95 Ci
21  1  Life Fitness fietstrainer, type: 95 Ci
22  1  Life Cycle fietstrainer, type: 9500 HR
23  1  Technogym steptrainer, type: Step XT
24  1  Higol spinningfiets, type: X-Ciser

24Z    Combinatie 18 t/m 24

25  1  Technogym loopband, type: Run XT
26  1  Technogym loopband, type: Run XT
27  1  Life Fitness loopband, type: 95 TI, met flexibele absorption system
28  1  Life Fitness loopband, type: 95 TI, met flexibele absorption system

28Z    Combinatie 25 t/m 28

29  1  Life Fitness crosstrainer
30  1  Life Fitness crosstrainer, type: 9500 HZ
31  1  Life Fitness crosstrainer, type: 9500 HZ
32  1  Life Fitness crosstrainer, type: 9500 HZ
33  1  Life Fitness crosstrainer, type: 9500 HZ

33Z    Combinatie 29 t/m 33

34  1  Air Machine fitnessapparaat voor onder- en bovenarmen


                      Online veiling 10.204
                      Trisport Goor B.V.                       5
                          Goor
                      Van Beusekom B.V.


35  1  Air Machine fitnessapparaat voor onder- en bovenarmen
36  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Abdominal, t.b.v. buikspieren, nr.: 843
37  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Lat Pulldown, t.b.v. rugspieren, type: 622
38  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Abductor, t.b.v. lies- en bekkenspieren

38Z    Combinatie 34 t/m 38

39  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Adductor, t.b.v. bovenbeenspieren
40  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Shoulder Press, t.b.v schouderspieren, nr.: 333
41  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Horizontal Press, t.b.v. bovenbeenspieren, nr.: 918
42  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Vertical Bench Press, t.b.v. borstspieren
43  1  Air Machine fitnessapparaat, t.b.v. kuispieren, nr.: 1343
44  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Pectoral, nr.: 1521
45  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Seating Calf, t.b.v. kuitspieren

45Z    Combinatie 39 t/m 45

46  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Lower Back, t.b.v. onderrugspieren
47  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Leg Curl, t.b.v. achterbovenbeenspieren
48  1  Air Machine fitnessapparaat, type: Rowing Machine, t.b.v. middenrugspieren
49  1  Bow Flex fitnessapparaat, type: Power P20 Strenght Dramming System, t.b.v. armspieren
50  1  Panatta Sport drukbank, type: Fantastic, met 3-poot gewichtrek met ca. 16 gewichten en stang

51  1  KWK fitnessbank
52  1  KWK fitnessbank

52Z    Combinatie 46 t/m 52

53  1  buikspiertrainer met ligmatje
54  1  buikspiertrainer met ligmatje
55  1  buikspiertrainer met ligmatje
56  1  Panatta Sport diagonale drukbank, type: Fantastic met stang en ca. 16 gewichten
57  1  Life Fitness ballenrek met 5 fitnessballen van diverse gewichten
58  1  Step aerobicstep
59  1  opdruk-/fitnessapparaat t.b.v. arm- en buikspieren

59Z    Combinatie 53 t/m 59

60  1  Life Fitness multifitnessapparaat, type: Cable Motion Dual Adjustable Pulley
61  1  dumbellstelling met ca. 27 dumbells
62  1  partij met 3 stangen t.b.v. gewichten en 1 Multisport gordel
63  1  partij met 1 hangmappenwagen, posters, wandklok en plant

63Z    Combinatie 60 t/m 63

     Lounge

64  1  houten tafel met 4 rieten stoelen
65  1  houten tafel met 4 rieten stoelen
66  1  loungeset bestaande uit: 1 salontafel en 5 armstoelen
67  1  loungeset bestaande uit: 1 salontafel en 6 stoelen
68  1  loungeset bestaande uit: 1 salontafel en 5 stoelen
69  1  partij met 10 barkrukken
70  1  lichtkrant


                      Online veiling 10.204
                      Trisport Goor B.V.                      6
                          Goor
                      Van Beusekom B.V.


 71  1  oven
 72  1  wandkast met inhoud
 73  1  4-ladige kast met inhoud
 74  1  4-ladige kast met inhoud
 75  1  Olland koffieapparaat
 76  1  houtkachel met toebehoren
 77  1  wandvitrinekast met verlichting
 78  1  partij met 4 demo Polar hartslagmeters

78Z    Combinatie 64 t/m 78

 79  1  reserve
 80  1  reserve

 81  1  partij met 3 satelite receivers van Philips, Marned en Nokia
 82  1  partij met 1 klok, wandposters, planten en 1 portemanteau
 83  1  geluidsinstallatie met versterker, mengpaneel, CD-speler, Teac dubbel cassettedeck, Teac CD-
      speler, Samsung draadloos VHF systeem, kast, boxen etc.

83Z    Combinatie 81 t/m 83

 84  1  partij met 12 aerobicsteps met ca. 34 verhogingen
 85  1  partij met 12 aerobicsteps met ca. 34 verhogingen
 86  1  aerobicstep met ca. 2 verhogingen
 87  1  aerobicstep met ca. 2 verhogingen
 88  1  partij met aerobicstoebehoren w.o.: ca. 36 handgewichten, armgewichten en springtouwen
 89  1  partij met aerobicstoebehoren w.o.: kunststof sticks, hoepels, elastische towen, zaalbezem
 90  1  partij met 9 matjes
 91  1  partij met 8 matjes
 92  1  partij met 10 matjes
 93  1  partij met 1 spiegelbol en 3 discolichten

93Z    Combinatie 84 t/m 93

 94  1  kunststof kist met rubberen ballen
 95  1  rek met ca. 150 gewichten en ca. 22 stangen
 96  1  partij met 12 matten
 97  1  partij met 13 matten
 98  1  partij met 4 schilderijen, afbeelding: Sport

98Z    Combinatie 94 t/m 98

 99  1  Quinn spinningfiets
100  1  Quinn spinningfiets met Polar hartslagmeter
101  1  Quinn spinningfiets met Polar hartslagmeter
102  1  Quinn spinningfiets met Polar hartslagmeter
103  1  Quinn spinningfiets

103Z    Combinatie 99 t/m 103

104  1  partij met 5 Quinn spinningfietsen met 3 Polar hartslagmeters
105  1  partij met 5 Quinn spinningfietsen met 1 Polar hartslagmeter
106  1  partij met 3 Quinn spinningfietsen en 1 Chrome Cycler spinningfiets                      Online veiling 10.204
                      Trisport Goor B.V.                      7
                          Goor
                       Van Beusekom B.V.


106Z    Combinatie 104 t/m 106

      Spinningzaal

107  1  Dateq mengpaneel/versterker met Philips DVD-speler, draadloos systeem, boxen, statieven
      etc.
108  1  partij met 1 spiegelbol en 1 discolicht
109  1  partij met 1 dressoir, 12 rieten stoelen, vazen, kerstversiering, Schwinn spinningfiets, Kangoo
      Jump schoenen, diverse maten, spiegel, 2 schilderijen, afbeelding Sport en 1 stofzuiger

109Z    Combinatie 107 t/m 109

110  1  Ultra Sun zonnebank, type: Professional
111  1  Ultra Sun zonnebank, type: Sunburst 4500
112  1  Healthpas 2-persoons infraroodsauna
113  1  partij met 3 rieten armstoelen, 3 spiegels en 1 plant

113Z    Combinatie 110 t/m 113

114  1  Leerkotte 3-koloms digitale kluis bestaande uit: 30 kluisjes
115  1  partij met 1 houten tafel en 4 beklede stoelen
116  1  partij met 1 houten tafel en 4 beklede stoelen
117  1  hydraulische behandeltafel
118  1  Omron digitale multiweegschaal, type: BF 500
119  1  partij met 2 planten, schilderijen, meetlint, gestoffeerde armstoel en flipover
120  1  2-delig schilderij

120Z    Combinatie 114 t/m 120

121  1  PTT telefooncentrale, type: VOX 3100
122  1  partij met de inhoud van de kast w.o.: stofzuiger en schoonmaakmiddelen
123  1  Hatry motormaaier
124  1  Jun Air compressor
125  1  partij met 4 Nordik Walking stokken
126  1  partij met 1 ladder, harken, schoffel etc.
                       Online veiling 10.204
                       Trisport Goor B.V.                      8
                           Goor
                             ALGEMENE VOORWAARDEN
                        van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid                         verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere          wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane
aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom        betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en
B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij,         kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de
opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast      oudste facturen eerst.
deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere
veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere       Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst
algemene voorwaarden is uitgesloten.                    7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever,
                                      verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst
Artikel 2 Offertes                             met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en
Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn    betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of
geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde       onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling
prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en          van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet
exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten,    voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is
tenzij anders aangegeven.                         bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot
                                      gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan,
Artikel 3 Taxaties                             een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever,
3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie      verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden
zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn    schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van
voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van     Beusekom toekomende rechten.7.3 Indien zich omstandigheden
Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de      voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de
overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van        overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van
Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor    Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening
gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade        Artikel 8 Incassokosten
ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste     Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering
en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van         komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten
Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve       laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.
van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken
van derden.                                Artikel 9 Aansprakelijkheid
                                      9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het
Artikel 4 Verkopingen                           bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2
4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopingen,        Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of
verkopingen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of     uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van
inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde          Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van
bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2       Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade,
Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd     o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar
is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom       ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend
betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te     met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen;
verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom        schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer
verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de           en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van
koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van         wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens
Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van       Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de
waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van        vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst
Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over    geconstateerd is of had kunnen worden.
te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane
schade.                                  Artikel 10 Overmacht
                                      10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de
Artikel 5 Risico, levering, levertijd                   overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te
5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde         rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de
openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast     verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de
veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of   periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen     Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn
van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand      partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat
tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing      geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van
van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing      Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4       voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar
Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen        verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte
locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van       werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is
koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of     opdrachtgever gehouden die te voldoen.
instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te
volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen,     Artikel 11 Toepasselijk recht
ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de           Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van
verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat    Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of
geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten,    gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog
niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een         Artikel 12 Vertalingen
volgende bieder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor    In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene
rekening van koper.                            voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden
                                      prevaleert de Nederlandse tekst.
Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden in euro’s binnen veertien (tenzij
anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde
bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom.
6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3
Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling
heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling
in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever,
verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente


Algemene Voorwaarden Van Beusekom B.V. 14 04 2009

								
To top