Toll- og avgiftsdirektoratet

Document Sample
Toll- og avgiftsdirektoratet Powered By Docstoc
					Toll- og avgiftsdirektoratet
Postboks 8122 Dep
0032 Oslo

                                    Oslo, 11. desember 2006
Deres ref.: 2005/00749FORSKRIFT TIL STORTINGETS VEDTAK OM AVGIFT PÅ UTSLIPP AV NOx –
HØRING


Vi viser til Deres brev av 13. november om ovennevnte. Videre viser vi til Stortingets vedtak
av 28. november der det gis unntak for avgiftsplikten for de foretak som inngår miljøavtaler
med staten om utslippsreduksjoner.

Vi er kjent med uttalelsene fra rederiorganisasjonene med hensyn til regelverkets virkninger
på sjøtransporten. Vi slutter oss til disse uttalelser og vil i den forbindelse også fremheve det
faktum at tiltakene vil medføre til dels store kostnader for sjøtransporten. Norsk
transportpolitikk har som mål at gods i større grad skal overføres fra veg til bane og sjø. NOx-
avgiften vil imidlertid bidra til å forverre sjøtransportens konkurransesituasjon. Vi vil derfor
sterkt understreke viktigheten av regelverket utformes slik at det i minst mulig grad virker
konkurransevridene for sjøtransporten.


Med vennlig hilsen
Norsk HavneforbundRune Mjøs
Direktør