Från SAB till Dewey - hur och varför by wku19297

VIEWS: 16 PAGES: 35

									 Från SAB till Dewey
  - hur och varför?
Alltid på en onsdag, Regionbibliotek Stockholm
      1 april 2009 kl. 9.00-11.30

  Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket
          och
   Barbro Borg, Solna stadsbibliotek
              Detta har hänt

• Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal
 Classification. Vad skulle det innebära? (2006)
• Remiss. Få svar och få berörde Dewey i sina svar.
• Expertgruppen för LIBRIS samkatalog har berett frågan vidare.
• Diskussion i Nationella referensgruppen, som ställde sig positiva.
• KB:s beslut (november 2008)
  – ”Kungl. biblioteket beslutar att gå över till Dewey Decimal Classification.
   Övergång sker när nödvändiga insatser enligt nedan gjorts och
   tidpunkten specificeras senare.”
• Svensk biblioteksförening (december 2008)
  – ”som sin principiella uppfattning uttalar att det allmänna
   biblioteksväsendet i Sverige bör använda sig av samma
   klassifikationssystem och att konsekvensen av nationalbibliotekets
   beslut blir en övergång till Dewey.”
             Detta har hänt - forts

•  Flera forskningsbibliotek har fattat beslut:
   –  Stockholm universitetsbiblioteks
   –  Göteborgs universitetsbibliotek
   –  Linköpings universitetsbibliotek
   –  Biblioteket vid högskolan i Gävle
   –  Uppsala universitetsbibliotek
   –  Riksdagsbiblioteket
   –  Nordiska museets bibliotek
   –  Enheter vid Lunds universitets bibliotek
•  Frågan diskuteras och fler beslut på väg.

•  BTJ redo för Dewey (januari 2009)
   – ”För BTJ är det kundernas behov och önskemål som avgör vilka tjänster vi
    erbjuder. Vi håller just på att samla en rådgivande grupp kunder som ska
    diskutera DDC och andra klassifikationsfrågor.”

•  Dewey – let’s do it! Seminarium om Dewey och klassifikationens roll
  nationellt och internationellt (5 februari 2009)
        Vad är SAB och Dewey?

• Båda är klassifikationssystem som används av bibliotek för att göra
 organisera kunskap.
• Baserade på discipliner och forskningsområden.
• Hierarkiskt uppbyggda.
                SAB

• SAB-systemet är svenskt och används av de flesta svenska
 bibliotek.
• Utkom första gången 1921.
• Har nu kommit i sin 8:e upplaga.
• Finns tryckt och som pdf-fil (e-SAB).
• e-SAB är numera den version som gäller.
• Underhålls av Svensk Biblioteksförenings kommitté för
 klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet).
               Dewey

• Dewey (Dewey Decimal Classification) är ett amerikanskt /
 internationellt system.
• Används av bibliotek i över 135 länder.
• Används i mer än 60 länders nationalbibliografier.
• Har översatts till mer än 30 språk.
• Utkom första gången 1876.
• Har nu kommit i sin 22:a upplaga.
• Finns också i en förkortad utgåva, avsedd för små bibliotek.
• Finns tryckt och som webutgåva (WebDewey).
• Webversionen är numera den version som gäller.
• Underhålls sköts av fyra heltidsanställda redaktörer samt Editorial
 Policy Committe (EPC).
SAB och DDC – ett exempel

  SAB

  K    Historia
  Kc   Sveriges historia
  DDC

  900   Historia & geografi
  940   Europas historia
  948   Norden utom Island
  948.5  Sveriges historia
                 Varför?

• Internationalisering
  – Svensk litteratur och forskning blir mer synlig internationellt
  – Lättare att göra ämnessökningar oberoende av lands- och
   språkgränser.


• Rationalisering
  – Ungefär 80 % av de svenska forskningsbibliotekens utländska förvärv
   kommer från länder där nationalbibliografin använder Dewey.
  – Sverige behöver inte på egen hand utveckla och underhålla ett
   klassifikationssystem.
   Utländsk litteratur utgiven 2002-2006 vid LIBRIS-
biblioteken enligt utgivningslandets klassifikationssystem


90
80
70
60
                           DDC
50
                           UDK
40
                           Övriga
30
20
10
0
              Varför? - forts

• Ett bättre klassifikationssystem
  – Mer välutvecklade hierarkier
  – Tydligare anvisningar.
  – Bättre underhållet och mer aktuellt.

• Forskning och utveckling
  – Verktyg och hjälpmedel för klassifikation, t.ex. WebDewey.

  – Verktyg för sökning på klassifikation, t.ex. MelvilSearch, DeweyBrowser,
   funktioner i bibliotekskataloger som WorldCat.
   http://deweyresearch.oclc.org/ddcbrowser/wcat
   http://deweybrowser.oclc.org/ddcbrowser2/

  – Automatisk klassifikation.
 Men behöver vi klassifikation längre när alla
     ändå använder Google?

• Fortfarande behov av struktur och överblick.
• Göra klassifikationen mer tillgänglig för användarna.
• Make data work harder!
 Varför ska folkbiblioteken gå över till
  Dewey, gäller inte det här mest
     forskningsbiblioteken?
• Andelen utländsk litteratur mindre på folkbiblioteken än på
 forskningsbiblioteken
• Behovet av mer specifika klassifikationskoder än i SAB-systemet är
 större på forskningsbiblioteken än på (de små) folkbiblioteken.
• Behovet av en översiktlig och enhetlig hylluppställning är större på
 folkbiblioteken än på forskningsbiblioteken.
               men:

• Av den utländska litteraturen är en stor del redan
 Deweyklassad även på även på folkbiblioteken.
  – För allmän facklitteratur är USA och Storbritannien troligen minst
   lika dominerande som på forskningsbiblioteken, och litteraturen
   är därigenom Deweyklassad.
  – Skönlitteratur på skolspråken (engelska, tyska, franska och
   italienska) är Deweyklassad.
  – Litteratur för personer med annat modersmål än svenska är ett
   viktigare område för folkbiblioteken.
   Vilka språk som är störst varierar mellan kommuner, men mycket
   är redan Deweyklassat i utgivningslandet.
                 men (2)

• Behovet av ett aktuellt klassifikationssystem finns även på
 folkbiblioteken.
  Bloggar, sociala webben, semantiska webben
  Global uppvärmning och klimatförändringar
  Genetisk modifiering, kloning, genmappning


• Behov av mer specifika koder än i SAB-systemet åtminstone inom
 vissa ämnesområden.
  Oac Familjesociologi (601 träffar)
  My Samhälls- och familjeliv (gick ej att söka på)
       Varför –
 ur ett folkbiblioteksperspektiv
• Vikten av ett sammanhållet svenskt
 bibliotekssystem
• Igenkänning (från universitets- o
 högskolebibliotek, utländska studenter etc)
• Kunskapsdelning
• Svårighet att på sikt parallellt kunna underhålla
 SAB-systemet
Hur ska det bli med…
    … sökbarheten om vi har två olika
   klassifikationssystem i våra kataloger?
• Konverteringstabellen SAB-Dewey kan användas för att göra
 sökverktyg för ämnessökningar som fungerar oavsett vilket
 klassifikationssystem som använts.
• Deweykoder hämtade från andra databaser kan läggas till i
 katalogposterna.
    …svenska företeelser, det är ju ett
       amerikanskt system?

• Dewey är från början ett amerikanskt system, men genom sin
 spridning i världen allt mer internationellt.
• Nya koder för ytterligare uppdelning av klasser läggs till för att
 tillgodose behov i olika länder.
• Skillnader i attityder och världsbild svårare att hantera, men
 förändringar sker även där.
…översättningen, blir det inte väldigt dyrt att
      översätta Dewey?

• Det behövs en svensk översättning av DDC med svensk terminologi
 och svenska exempel.
• Det finns däremot inte behov av att översätta hela Dewey.
…översättningen, blir det inte väldigt dyrt
      att översätta Dewey? - forts
• Blandad svensk/engelsk version
  – Översätta så mycket till svenska som det finns behov av.
  – Där det svenska översättningen slutar tar den engelska versionen vid.
  – Mer kan översättas när behov uppstår.


  Översätta
  –  alla koder i den förkortade utgåvan av DDC
  –  alla motsvarigheter till koder som finns i SAB-systemet
  –  koder där det är viktigt med svensk terminologi och svenska exempel
  –  koder som är vanligt förekommande i Libris
   Blandad svensk/engelsk översättning

•  700   Konst & fritid
•  720   Arkitektur
•  728  *Bostadshus & liknande byggnader
•  728.047 Ecological houses—architecture
•  728.1 *Low-cost housing
•  728.3  Specific kinds of conventional housing
•  728.4-728.7 Special-purpose housing
•  728.8  *Large and elaborate private dwellings
•  728.9  *Accessory domestic structures

• Klassificera verk om bostadsarkitektur och konventionella bostäder
 här. Vidareindelningar används för verk som behandlar både
 bostadshus och liknande byggnader, och för verk som behandlar
 bara bostadshus. Verk om officiella residens förs till 725.17. [o.s.v.]
   …bibliotekariernas och användarnas
     kunskaper i klassifikation?

• Utbildning behövs förstås för bibliotekarier, men kan bibliotekarier i
 andra länder lära sig Dewey så kan nog vi!
 Det finns bra verktyg och hjälpmedel för att klassa med Dewey.

• Få användare kan mer än någon enstaka SAB-kod.
 De ska inte heller behöva lära sig koder, utan koderna ska arbeta i
 bakgrunden.
   … hylluppställningen, ska vi flytta
       alla böcker?
• Två strategier

• Så små insatser som möjligt
  – På den nivå som oftast används vid hylluppställning är systemen väldigt
   lika varandra. Genom mappningar mellan systemen kan man därför
   behålla sin hylluppställning och ställa upp böckerna tillsammans på
   hyllorna.


• Ta tillfället och göra något nytt med hur böckerna presenteras på
 hyllorna.
           Deweyprojektet

• Styrgrupp - KB och representanter för andra bibliotek
 som beslutar att gå över
• Projektgrupp
• Referensgrupp utgörs av Expertgruppen för LIBRIS
 samkatalog
  – Kan förstärkas med fler representanter vid behov.
• Sakkunniga för översättningen och projektets övriga
 arbete.
  – Följa, granska och kommentera
• Nätverk
  – För praktiska frågor kring bibliotekens övergång till Dewey, t.ex.
   hylluppställning
               Tidplan

• 3-årigt projekt
• Projektstart våren 2009.
• Översättningen ca 2 år.
• Övergång på biblioteken kan börja ske redan under
 översättningstiden, och kommer troligen att fortsätta även efter
 projekttiden.
• Övergång på KB 2011?
• Utbildning styrs av bibliotekens behov så att varje bibliotek får
 utbildning i samband med att de går över.
              Kostnader

• KB står för de centrala övergångskostnaderna för
  –  blandad översättning
  –  förbättring av konverteringstabellen
  –  samsökningsverktyg
  –  utbildning
  –  mappning Svenska ämnesord – Dewey.


• KB står för centrala löpande kostnader
  – en svensk Deweyredaktion
  – en svensk Deweykommitté
  – licens för Dewey
            Kostnader - forts

• De enskilda biblioteken står för det egna bibliotekets
 övergångskostnader för
  – minskad produktivitet vid klassifikation
  – hylluppställning
  – arbetstid, resor m.m. vid utbildning


• De enskilda bibliotekens löpande kostnader minskar
  – färre böcker behöver klassificeras
              Länkar

• KB:s sida om Dewey
 http://www.kb.se/bibliotek/bibliografisk-kontroll/dewey/
• Rapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för media
 och samlingar
 http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/Rad_grupp/utv_rad
 /pdf/Rapport_Dewey.pdf
• Dewey – let’s do it! Seminarium 5 februari 2009
 http://www.kb.se/aktuellt/kurser-konferenser/konferens-
 seminarier/Seminarium-om-Dewey-och-andra-framtidsfragor/
• Konverteringstabellen SAB-Dewey:
 http://export.libris.kb.se/DS/
• DeweyBrowser:
 http://deweyresearch.oclc.org/ddcbrowser/wcat

								
To top