TURBO PASCAL ERRORS CODES

Document Sample
TURBO PASCAL ERRORS CODES Powered By Docstoc
					 TURBO PASCAL ERRORS CODES
 (CÁC MÃ LỖI CỦA TURBO PASCAL)
                                     Dịch và chú giải từ “Turbo Pascal 6: The Complete Reference”
                                                           Vương Đức Bình

 Lời người dịch:
     Đối với người mới học lập trình, viết chương trình bị lỗi là chuyện “thường ngày ở huyện”. Mỗi ngôn ngữ đều dự trù hằng
 trăm, nếu không nói là hàng ngàn, thông báo lỗi khác nhau như một sự trợ giúp để chúng ta khắc phục lỗi đó. Một số thông báo lỗi thì
 đơn giản, rõ ràng nhưng một số thông báo lỗi có thể dẫn những lập trình viên “mới chập chửng” vào một trò chơi trốn tìm rất đau đầu
 đến nỗi có khi chính sự trợ giúp này lại gây ra vấn đề còn lớn hơn cả bản thân lỗi. Vì lẽ đó đọc hiểu được các thông báo lỗi và từ đó
 suy ra cách khắc phục lỗi cũng là một yêu cầu quan trọng trong quá trình học lập trình.
     Mặt khác, thực tế đa số sinh viên CNTT trong năm đầu thường không đủ vốn từ vựng về thuật ngữ tin học, cộng với sự yếu
 kém về giảng dạy ngoại ngữ thâm căn cố đế do các trường PTTH gây ra làm cho sinh viên không đủ năng lực đọc hiểu các thông báo
 lỗi trực tiếp bằng tiếng Anh. Tài liệu này chỉ mong làm được có một việc: giúp các bạn sinh viên đó tiếp cận dễ hơn với việc đọc hiểu
 thông báo lỗi. Nhưng các bạn cũng đừng ỷ lại vào tài liệu này. Tốt hơn hết các bạn nên tập làm quen dần với việc đọc trực tiếp, suy
 nghĩ trực tiếp bằng tiếng Anh. Tiếng Việt thì đẹp đẻ và là ngôn ngữ của cha ông mà chúng ta cần trân quí và làm cho nó phát triển.
 Nhưng ở đây là khoa học kỹ thuật, bạn cần xây dựng khả năng tiếp cận thật nhanh thông tin khoa học kỹ thuật.
     Để các bạn dễ tham khảo/so sánh tôi sẽ trình bày bản dịch này dưới dạng song ngữ. Tôi không hoàn toàn giữ nguyên gốc so
 với nguyên bản mà có thêm ít nhiều chú thích và thêm phần nguyên nhân phát sinh ra lỗi và cách khắc phục. Một số lỗi sẽ không có
 phần này (cách khắc phục) vì có thể tôi chưa gặp lỗi đó bao giờ … cho nên tôi không có kinh nghiệm khắc phục. Nếu bạn biết, xin
 thông báo cho tôi trên forum của Tổ bộ môn CNTT http://tobomoncntt.freeforums.org/, tôi sẽ rất cảm ơn và tôi sẽ bổ sung vào đây khi
 có thể.


I.  Compiler Error Messages
 (Các thông báo lỗi trong quá trình biên dịch)
 Compiler error messages refer to problems in your code or programming environment that prevent Turbo Pascal from produccing an
 executable file. In the integrated development environment, Turbo Pascal will attempt to locate the source-code location of the error.
 Các thông báo lỗi trong quá trình biên dịch liên quan đến những vấn đề trong mã chương trình hoặc môi trường lập trình gây cản ngại
 cho Turbo Pascal khi tạo ra file thực thi. Trong môi trường phát triển tích hợp, Turbo Pascal sẽ cố gắng định vị trí lỗi trong mã nguồn.
 Lưu ý của người dịch:
   a) Nếu bạn sử dụng IDE (integrated development environment) thông thường vị trí phát sinh ra lỗi trong mã nguồn nằm ngay
    trước vị trí con trỏ văn bản. Còn nếu bạn dịch mã nguồn FILENAME.PAS bằng TPC.EXE (Turbo Pascal Compiler) theo cú
    pháp

                                                                     1
                      [drive:][path]TPC.EXE FILENAME.PAS 
  thì một thông báo lỗi dạng:
                          Error nnn: Error message
  Với nnn là mã lỗi và dòng lệnh bị lỗi sẽ được hiển thị sau dấu nhắc hệ thống cùng với một dấu “^” chỉ vị trí phát sinh lỗi.
b) Tiếng Anh và tiếng Việt không hoàn toàn tương đồng cho nên với cùng một thuật ngữ tiếng Anh tôi có thể sử dụng khá nhiều
  cách nói tiếng Việt khác nhau để dịch. Ví dụ rõ nhất là đối với từ “expected”, tôi có thể dịch là “chờ, đợi, chưa thấy, không
  thấy, yêu cầu, …tùy vào ngữ cảnh mà thuật ngữ đó được sử dụng … và đôi khi còn tùy vào tình huống lỗi. Trong trường hợp
  này - rất tiếc – đôi khi suy nghĩ trực tiếp bằng tiếng Anh là dễ dàng hơn.

    Mã lỗi và thông báo lỗi           Ý nghĩa        Các nguyên nhân có thể     Hướng khắc phục
                                                  Hoặc phải gở bỏ các chương
                                                  trình đang chạy trong chế độ
                                                  thường trú (SIDEKICK, v.v.)
                                                  hoặc xem xét liệu virus có
                                     1.  Mã chương trình quá
                                                  đang chiếm mất vùng nhớ
                                       lớn.
                                                  hoặc phải sử dụng biện pháp
                                     2.  Mã dữ liệu quá lớn.
                                                  overlay. Thông thường điều
                                     3.  Bị virus.
                                                  này chỉ xảy ra trong môi
1  Out of memory            Không đủ vùng nhớ        4.  Các chương trình
                                                  trường thực (Real mode).
                                       thường trú chiếm bớt
                                                  Nếu bạn chạy Borland Pascal
                                       vùng nhớ qui ước
                                                  trong môi trường giả lập
                                       (conventional
                                                  được bảo vệ (protected
                                       memory).
                                                  mode) của Windows thì
                                                  không xảy ra trường hợp này
                                                  được (Windows cho phép sử
                                                  dụng bộ nhớ ảo)
2  Identifier expected         Chờ một danh biểu
                                     1. Quên khai báo biến.
                                     2. Gõ sai tên biến trong  1. Khai báo danh biểu này.
                                      chương trình.      2. Sửa chữa lỗi gõ sai.
3  Unknown identifier         Không biết danh biểu này
                                     3. Gọi tới biến, danh biểu 3. Xem xét lại tầm vực của
                                      này ở ngoài tầm vực    danh biểu.
                                      của nó.                                                                  2
                                  1. Tên biến trùng với tên
                                   chương trình.
                                                1. Đặt lại tên biến hoặc tên
4  Duplicate identifier      Danh biểu bị trùng lặp     2. Khai báo lại tên biến
                                                 chương trình.
                                   với kiểu dữ liệu khác
                                   trong cùng một khối.
5  Syntax error          Lỗi cú pháp                        Sửa lỗi cú pháp
6  Error in real constant     Lối về hằng số thực
7  Error in integer constant   Lỗi về hằng số nguyên
                                  Quên dấu nháy “’” kết
                                  thúc chuỗi.Thông thường
                                  là do lập trình viên quên  Bổ sung dấu nháy đằng sau
8  String constant exceeds line  Chuỗi dài quá một dòng
                                  dấu nháy kết thúc chuỗi   chuỗi.
                                  trong câu lệnh WRITE
                                  hoặc WRITELN.
9  Too many nested files     Quá nhiều file lồng nhau
                                                Thông thường do lập trình
10  Unexpected end of file     Không tìm thấy kết thúc file  Quên từ khóa “END.”     viên quên hoặc dùng “END;”
                                                ở cuối chương trình chính.
                                  Câu lệnh viết dài quá cột  Ngắt câu lệnh thành nhiều
11  Line too long         Dòng quá dài
                                  128.            dòng.
                  Không thấy kiểu của danh    Quên khai báo kiểu của
12  Type identifier expected
                  biểu              biến.
                                                Mở file C:\CONFIG.SYS
                                                sửa lại dòng lệnh
                                                Files=<số>. Hệ điều hành
                                                DOS dùng con số này để
                                                quyết định cho phép mở bao
                                                nhiêu file cùng một lúc. Tăng
13  Too many open files      Mở quá nhiều file cùng lúc                 <số> cho thích hợp với
                                                chương trình đang viết. Mặc
                                                định <số> là 15 nếu không
                                                được khai báo trong
                                                CONFIG.SYS. Không gặp
                                                lỗi này nếu chạy trong môi
                                                trường giả lập của Windows.                                                               3
                                   Không tìm thấy thư mục
                                   đã định nghĩa trong    Khai báo lại thư mục hoặc
                                   [Options >Directories ]  xác định thư mục có thuộc
14  Invalid filename        Tên file không hợp lệ.      để lưu file này      tính Archive, bỏ thuộc tính
                                   Thư mục để lưu file này  hidden, bỏ thuộc tính read
                                   bị xác lập thuộc tính   only.
                                   Hidden hoặc Read Only
                                                 Xem lại đường dẫn tới tên
15  File not found         Không tìm thấy file
                                                 file
                                                 Xóa bớt các file không cần
16  Disk full           Đĩa bị đầy                          thiết trên đĩa để lấy thêm chổ
                                                 trống cho thao tác trên đĩa.
                                                 Xem lại khai báo dẫn hướng
                                   Dùng một dẫn hướng
                  Dẫn hướng biên dịch không                  biên dịch. Gõ CTRL-O-O để
17  Invalid compiler directive                    biên dịch không có trong
                  hợp lệ                            xem các dẫn hướng biên dịch
                                   qui định
                                                 được Pascal hỗ trợ mặc định.
18  Too many files         Có quá nhiều file
                  Định nghĩa con trỏ trỏ tới                  Xem lại định nghĩa kiểu sau
19  Undefined type in pointer
                  một kiểu chưa được định                   từ khóa TYPE / Xem lại tên
   definition
                  nghĩa                            kiểu coi có gõ nhầm không.
                                   Thông thường là do     Chỉ được phép truyền biến
20  Variable identifier expected  Yêu cầu danh biểu là biến
                                   truyền trị cho tham biến  cho tham biến mà thôi.
                                                 Xem lại kiểu dữ liệu qui định
21  Error in type         Lỗi về kiểu dữ liệu
                                                 ở vị trí này.
22  Structure too large      Cấu trúc quá lớn
                  Kiểu cơ sở bị vượt quá phạm
23  Set base type out of range
                  vi dữ liệu
24  File components may not be   Không cho phép thành phần
   files or objects        của file là file hoặc đối tượng
25  Invalid string length     Chiều dài chuỗi không hợp lệ
                                                 Hoặc khai báo lại kiểu dữ
                                   Hai vế của phép gán
                                                 liệu cho phù hợp hoặc phải
26  Type mismatch         Không khớp kiểu dữ liệu      không thuộc về cùng một
                                                 dùng biện pháp ép kiểu (type
                                   kiểu dữ liệu
                                                 casting).
                  Phạm vi không khớp với
27  Invalid subrange base type
                  phạm vi của kiểu cơ sở


                                                                 4
28  Lower bound greater than upper
                   Cận dưới lớn hơn cận trên                Khai báo lại
   bound
                   Yêu cầu kiểu dữ liệu có thứ               Sử dụng kiểu dữ liệu có thứ
29  Ordinal type expected
                   tự                            tự (kiểu đếm được)
30  Integer constant expected.    Yêu cầu hằng số nguyên
31  Constant expected        Yêu cầu hằng số
32  Integer or real constant     Yêu cầu hằng số nguyên
   expected.            hoặc hằng số thực
33  Type identifier expected     Không thấy định nghĩa kiểu                Khai báo kiểu
                                  Kiểu dữ liệu trả về của
                   Kiểu dữ liệu trả về của hàm               Khai báo lại kiểu dữ liệu trả
34  Invalid function result type                  hàm không phải là kiểu
                   không hợp lệ                       về.
                                  đơn giản, chuẩn
                                  Quên khai báo LABEL
                   Yêu cầu danh biểu là một
35  Label identifier expected                   trước khi dùng câu lệnh
                   nhãn
                                  GOTO
                                  Thông thường lỗi này là
                                  do lập trình viên gõ sai
                                                Kiểm tra lỗi gõ sai các từ
                                  các từ khóa trước BEGIN
                                                khóa, các khai báo trước
36  Begin expected          Không thấy BEGIN       của chương trình chính
                                                BEGIN của chương trình
                                  nên trình biên dịch hiểu
                                                chính.
                                  nhầm đã bắt đầu câu lệnh
                                  mà không có BEGIN.
                                  Thiếu từ khóa END
                                  tương ứng của BEGIN
37  End expected           Không thấy END        hoặc của khai báo
                                  RECORD hoặc của cấu
                                  trúc CASE
38  Integer expression expected   Chờ một biểu thức nguyên
39  Ordinal expression expected   Chờ một biểu thức thứ tự
40  Boolean expression expected   Chờ một biểu thức logic
41  Operand types do not match    Toán hạng không phù hợp                 Xem xét lại biểu thức xảy ra
   operator             với toán tử                       lỗi.
42  Error in expression       Có lỗi trong biểu thức
43  Illegal assignment        Phép gán bất hợp lệ
44  Field identifier expected    Chờ một danh biểu trường
45  Object file too large      File đối tượng quá lớn

                                                                5
                                 Sử dụng/gọi một thủ tục
                                 biên dịch sẳn dạng
                                               Khai báo thủ tục hoặc hàm
46  Undefined external       Chưa định nghĩa External   thức .BIN nhưng chưa
                                               EXTERNAL.
                                 khai báo thủ tục này là
                                 EXTERNAL
                   Bản ghi của đối tượng file
47  Invalid object-file record
                   không đúng
                   Đoạn mã chương trình quá
48  Code segment too large
                   lớn
49  Data segment too large     Đoạn mã dữ liệu quá lớn
                                 Viết thiếu từ khóa DO
50  Do expected           Chờ DO            sau câu lệnh FOR hoặc
                                 WHILE
                   Định nghĩa public không
51  Invalid public definition
                   đúng
                   Định nghĩa External không
52  Invalid Extern definition
                   đúng
                   Quá nhiều định nghĩa
53  Too many Extern definitions
                   External
                                 Viết thiếu từ khóa OF
54  Of expected           Chờ OF
                                 trong câu lệnh CASE
                                 Viết thiếu từ khóa
55  Interface expected       Chờ INTERFACE        INTERFACE trong cấu
                                 trúc của UNIT.
                   Liên hệ tái định vị không
56  Invalid relocatable reference
                   đúng.
                                 Viết thiếu từ khóa THEN
57  Then expected          Chờ THEN
                                 trong câu lệnh IF
                                 Viết thiếu từ khóa
58  To or Downto expected      Chờ TO hoặc DOWNTO      TO/DOWNTO trong câu
                                 lệnh FOR
                                 Các thủ tục gọi lẫn nhau
                                 nhưng quên khai báo    Phải khai báo FORWARD
                   Chưa định nghĩa
59  Undefined forward                      FORWARD. Thường      cho tất cả thủ tục, hàm có gọi
                   FORWARD
                                 xảy ra trong trường hợp  lẫn nhau.
                                 đệ qui hỗ tương.
60  Too many procedures       Quá nhiều PROCEDURE
                                                               6
61  Invalid typecast         Ép kiểu không đúng
                                   1. Thực hiện một phép
                                     chia cho 0 trong biểu  1. Xem lại biểu thức.
                                     thức.          2. Cập nhật file
62  Division by zero         Chia cho số 0          2. Unit CRT bị lỗi do tốc   TURBO.TPL (Trong
                                     độ bộ xử lí lớn hơn     hướng dẫn sửa lỗi khi cài
                                     300 MHz. (Từ các đời    đặt TURBO PASSCAL)
                                     máy 80846 trở đi)
63  Invalid file type        Kiểu file không đúng
                                   Thông thường là do
64  Cannot read or write variables  Không thể đọc hoặc ghi biến                 Đọc/Ghi gián tiếp cho kiểu
                                   muốn đọc hoặc ghi trực
   of this type           thuộc kiểu dữ liệu này                   dữ liệu này.
                                   tiếp dữ liệu kiểu Boolean
65  Pointer variable expected    Chờ biến kiểu con trỏ
66  String variable expected     Chờ biến kiểu chuỗi
67  String expression expected    Chờ biểu thức chuỗi
68  Circular unit reference     Liên hệ Unit lòng vòng     Các Unit gọi lẫn nhau.
69  Unit name mismatch        Tên Unit không khớp
70  Unit version mismatch      Phiên bản Unit không khớp
71  Duplicate unit name       Trùng lặp tên Unit
72  Unit file format error      Lỗi trong dạng thức file Unit
                                   Viết thiếu từ khóa
73  Implementation expected     Chờ IMPLEMENTATION       IMPLEMENTATION
                                   trong cấu trúc của UNIT.
74  Constant and case types do not  Hằng và kiểu giá trị hằng
   match              không khớp.
75  Record variable expected     Chờ đợi biến kiểu bản ghi
76  Constant out of range      Hằng vượt quá phạm vi
77  File variable expected      Chờ biến kiểu File
78  Pointer expression expected   Chờ biểu thức kiểu con trỏ
79  Integer or real expression    Chờ biểu thức nguyên hoặc
   expected             thực
                                                 Xem lại vị trí định nghĩa
                   Nhãn không thuộc về block
80  Label not within current block                                nhãn hoặc xem lại tầm vực
                   hiện tại
                                                 của nhãn.
                   Nhãn này đã được định nghĩa
81  Label already defined
                   rồi

                                                                 7
82  Undefined label in preceding    Nhãn chưa được định nghĩa
   statement part           trong phần phát biểu trước
83  Invalid @ argument         Sử dụng sai đối số @
84  Unit expected           Chờ đợi Unit
85  “;” expected            Chờ đợi “;”                       Thêm “;”
86  “:” expected            Chờ đợi “:”                       Thêm “:”
87  “,” expected            Chờ đợi “,”                       Thêm “,”
88  “(“ expected            Chờ đợi “(“                       Thêm “(“
                                   Đây là những lỗi khá phổ
89  “)” expected            Chờ đợi “)”                       Thêm “)”
                                   biến. Thông thường là do
90  “=” expected            Chờ đợi “=”                       Thêm “=”
                                   gõ sai hoặc gõ sót các
91  “:=” expected           Chờ đợi “:=”                       Thêm “:=”
                                   token “;”,….
92  “[“ or “(.” expected        Chờ đợi “[“ hoặc “(.”                  Thêm “[“ hoặc “(.”
93  “]” or “.)” expected        Chờ đợi “]” hoặc “.)”                  Thêm “]” hoặc “.)”
94  “.” expected            Chờ đợi “.”                       Thêm “.”
95  “..” expected           Chờ đợi “..”                       Thêm “..”
                                                 Giảm bớt số biến đã khai
                                                 báo. Thông thường nên tăng
96  Too many variables         Quá nhiều biến
                                                 cường sử dụng biến cục bộ
                                                 thay cho biến toàn cục
                                   Đã dùng biến điều khiển
                    Biến điều khiển vòng lặp                 Thay đổi kiểu của biến điều
97  Invalid For control variable                   vòng lặp thuộc kiểu
                    FOR không thích hợp                   khiển vòng lặp FOR.
                                   không có thứ tự
98  Integer variable expected     Chờ một biến kiểu số nguyên
                    Không cho phép dùng File ở
99  Files are not allowed here
                    đây
                    Chiều dài của chuỗi không
100 String length mismatch
                    khớp
101 Invalid ordering of fields     Thứ tự các field không đúng
102 String constant expected      Chờ đợi một hằng chuỗi
                    Chờ đợi biến nguyên hoặc
103 Integer or real variable expected
                    thực
104 Ordinal variable expected      Chờ đợi biến thứ tự
                                                 Xem lại các đoạn mã
                                   Chèn mã assembly trực
                                                 assembly. Đảm bảo đúng cú
105 Inline error            Lỗi INLINE          tiếp vào chương trình
                                                 pháp của Microsoft
                                   nguồn gây ra lỗi.
                                                 Assembly.
106 Character expression expected    Chờ đợi biểu thức kí tự
                                                                8
107 Too many relocation items     Quá nhiều mục tái định vị
108
109
110
111
                   Hằng trị trong câu lệnh
112 Case constant out of range
                   CASE vượt quá phạm vi
113 Error in statement        Sai lầm trong câu lệnh
114 Cannot call an interrupt
                   Không gọi được thủ tục ngắt
  procedure
115
                                                 - Lỗi này không xảy ra nữa
                                                 kể từ thế hệ máy 80386 DX.
116 Must be in 8087 mode to      Cần bộ xử lí dấu chấm động
                                                 - Trong menu [Options >
  compile this           8087 để biên dịch phần này
                                                 Compiler] đánh dấu kiểm
                                                 vào ô 8087/80287.
                   Không tìm thấy địa chỉ mục
117 Target address not found
                   tiêu
118 Include files are not allowed   Không được phép INCLUDE
  here               file ở vị trí này
119
120 Nil expected           Chờ đợi con trỏ NIL
121 Invalid qualifier         Danh biểu không đúng
122 Invalid variable reference    Liên hệ biến không đúng
123 Too many symbols         Có quá nhiều kí hiệu
124 Statement part too long      Câu lệnh quá dài
125
                                                 Phải khai báo tham biến cho
                                   Đã khai báo biến kiểu
                   Phải sử dụng tham biến cho                 mọi tham số kiểu File trong
126 Files must be Var parameters                   file như là một tham trị
                   kiểu dữ liệu File                     header của Procedure hoặc
                                   trong header
                                                 Function.
127 Too many conditional symbols   Quá nhiều kí hiệu điều kiện
                   Đặt dẫn hướng điều kiện
128 Misplaced conditional directive
                   không đúng chỗ
129 ENDIF directive missing      Sai lầm ở dẫn hướng ENDIF
130 Error in initial conditional   Sai lầm ở khởi tạo định nghĩa
  defines              điều kiện
                                                                9
                                                 Khai báo các header trong
131 Header does not match previous   HEADER không khớp với                   phần INTERFACE và trong
  definition             định nghĩa trước đó.                    IMPLEMENTATION của
                                                 Unit phải khớp nhau.
                                   Đây là lỗi khá khó chịu!
                                   Có thể đĩa bị hỏng, bị lỗi
132 Critical disk error        Đĩa có lỗi nghiêm trọng                  Xem xét lại ổ đĩa và đĩa
                                   CRC, quên bẻ chốt khóa
                                   (đối với ổ đĩa mềm),…
                    Không lượng giá biểu thức                 Xem xét lại cú pháp của biểu
133 Cannot evaluate this expression
                    này được                          thức.
134 Expression incorrectly                      Thông thường là do thiếu
                    Biểu thức kết thúc sai
  terminated                            toán hạng, thiếu dấu “)”
135 Invalid format specifier      Sai ở bộ xác định dạng thức
136 Invalid indirect reference     Liên hệ gián tiếp sai
137 Structured variables are not    Không cho phép biến có cấu
                                                 Sử dụng biến kiểu đơn giản.
  allowed here.           trúc ở đây.
                                   Thông thường Unit
                                   SYSTEM được tải lên
                                   mặc định khi gọi Pascal
                                   mà không cần khai báo
                                   qua câu lệnh USES. Có    - Tích hợp SYSTEM.TPU
138 Cannot evaluate without      Không thể lượng giá mà    thể là do Unit SYSTEM     vào TURBO.TPL trở lại.
  SYSTEM unit            không có unit SYSTEM     đã bị gỡ bỏ khỏi       - Khai báo USES
                                   TURBO.TPL. Dùng        SYSTEM;
                                   TPUMOVER.EXE để
                                   xem lại các Unit còn
                                   đang được tích hợp trong
                                   TURBO.TPL
                                                 Có thể phải khai báo dẫn
                    Không thể truy cập kí hiệu                 hướng biên dịch {$ F+} -
139 Cannot access this symbol
                    này                            Force far call - để truy cập/
                                                 gọi được kí hiệu này
                    Tác vụ xử lí dấu chấm động
140 Invalid floating-point operation
                    sai
141 Cannot compile overlays to     Không thể biên dịch Overlay
  memory               vào bộ nhớ


                                                                 10
142 Procedure or function variable  Chờ đợi biến thủ tục hoặc
  expected             biến hàm.
143 Invalid procedure or function
                   Liên hệ thủ tục hoặc hàm sai
  reference
144 Cannot overlay this unit     Không thể overlay unit này
145
146
147 Object type expected       Chờ đợi kiểu đối tượng
148 Local object types are not    Không cho phép dùng kiểu
  allowed here           đối tượng ở đây.
                   Chờ đợi VIRTUAL (phương
149 VIRTUAL expected
                   thức ảo)
                   Chờ đợi danh biểu là phương
150 Method identifier expected
                   thức
151 Virtual constructors are not   Không cho phép phương
  allowed              thức thiết lập ảo
                   Chờ đợi danh biểu
152 Constructor identifier expected  CONSTRUCTOR (phương
                   thức thiết lập)
                   Chờ đợi danh biểu
153 Destructor identifier expected  DESTRUCTOR (phương
                   thức hủy)
154 Fail only allowed within     Chỉ cho phép Fail bên trong
  constructors           CONSTRUCTOR
155 Invalid combination of opcode   Sai lầm trong phối hợp mã
  and operands           lệnh và toán hạng
                   Chờ đợi một tham khảo đến
156 Memory reference expected
                   bộ nhớ.
157 Cannot add or substract      Không thể thêm hoặc bớt các
  relocatable symbols        kí hiệu khả tái định vị
158 Invalid register combination   Phối hợp sai thanh ghi
159 286/287 Instructions are not   Không thể dùng các chỉ thị   Chỉ xảy ra trên các máy
  enabled              286/287            8088/8086.
160 Invalid symbol reference     Liên hệ kí hiệu sai
161 Code generation error.      Lỗi phát sinh mã


                                                11
II.  Run-time error messages
   A run-time error is an error condition that occurs while your program is running. When such an error occurs, Turbo Pascal display
   this message:
                            Run-time error nnn at xxxx:yyyy
   Where nnnn is the numeric code for the run-time error, xxxx is the program segment in which the error occurred, and yyyy is the
   offset of the location of the error.

   Lỗi trong thời gian chạy là lỗi xảy ra khi bạn đang cho chương trình hoạt động. Khi loại lỗi này xảy ra, Turbo Pascal cho hiện
   thông báo này:
                           Run-time error nnn at xxxx:yyyy
   Trong đó nnn là mã lỗi, xxxx là phân đoạn của chương trình và yyyy là độ dời trong phân đoạn tại vị trí mã lệnh gây ra lỗi.

   Dos Errors
   Lỗi thuộc hệ điều hành đĩa.

      Mã lỗi và thông báo lỗi         Ý nghĩa         Các nguyên nhân có thể        Hướng khắc phục
   2    File not found       Không tìm thấy File
                                                     Xem lại tên file, đường dẫn.
   3    Path not found       Không tìm thấy đường dẫn
                                                     Như lỗi số 13 compile time
   4    Too many open files    Mở quá nhiều File cùng lúc
                                                     error.
                                     1. File còn đang được mở bởi
                                     một chương trình khác.
   5    File access denied     Bị từ chối truy cập File
                                     2. Ghi đè lên một file đang có
                                     thuộc tính read only.
   6    Invalid file handle    Sai ở thẻ File
   12   Invalid file access code  Sai khi truy cập File
                                     Truy cập một ổ đĩa không
   15   Invalid drive number    Sai ở số hiệu ổ đĩa
                                     được hỗ trợ bởi Turbo Pascal.
                                     1. Thư mục đang được gán     1. Set lại thuộc tính thư mục.
   16   Cannot remove current   Không gỡ bỏ thư mục này     thuộc tính Read only.      2. Xóa hết các File đang còn
       directory         được              2. Thư mục đang còn chứa     tồn tại trong thư mục, kể cả
                                     File.              các file ẩn.
                                                     File cũ và File đó mới được
   17   Cannot rename across    Không thể đặt lại tên File từ
                                                     đặt tên lại phải nằm trong
       drives           đĩa này qua đĩa kia
                                                     cùng thư mục.

   I/O Errors
                                                                     12
Lỗi các thao tác nhập/xuất

  Mã lỗi và thông báo lỗi         Ý nghĩa        Các nguyên nhân có thể       Hướng khắc phục
100 Disk read error       Lỗi đọc đĩa
                                                 Xem lại đĩa
101 Disk write error      Lỗi ghi đĩa
102 File not assigned      File chưa được gán        Thiếu câu lệnh Assign(File,
                                 Filename)
103  File not open      File chưa được mở         Thiếu câu lệnh Reset(File)
                                                 Xem lại chương trình
104  File not open for input File chưa được mở để ghi      Thiếu câu lệnh Rewrite(File)
105  File not open for output File không được mở để ghi     Ghi lên một File đã bị đóng
                                 bởi lệnh Close(File)
                                 Thủ tục Read hoặc Readln của
                                 Pascal được quá tải cho nhiều
                                                 Đừng sử dụng các thủ tục
                                 kiểu dữ liệu khác nhau nên
                                                 Read hoặc Readln được cung
                                 gây ra lỗi này khi người dùng
106  Invalid numeric format  Sai dạng thức dữ liệu số                     cấp sẳn. Lập trình viên nên
                                 nhập dữ liệu kiểu chữ thay vì
                                                 viết riêng cho mình các thủ tục
                                 nhập dữ liệu kiểu số cho một
                                                 nhập có kiểm tra dữ liệu nhập.
                                 biến kiểu số.


Critical Errors
Các lỗi nghiêm trọng

  Mã lỗi và thông báo lỗi         Ý nghĩa         Các nguyên nhân có thể       Hướng khắc phục
                                                 Bật tab write-protected về chế
105  Disk is write-protected  Đĩa bị chống ghi
                                                 độ write enabled.
151  Unkown unit        Không có Unit này
152  Drive not ready      Ổ đĩa chưa sẳn sàng                       Xem lại ổ đĩa
                                                 Xem lại câu lệnh và tham số
153  Unknown command      Không biết câu lệnh này
                                                 dòng lệnh.
                                                 1. Cập nhật lại file dữ liệu.
                                 CRC: Cyclic Redundancy
154  CRC error in data     Dữ liệu bị lỗi CRC                        2. Kiểm tra lại tình trạng vật lí
                                 Check. Lỗi ở mã vòng sửa sai.
                                                 của đĩa.
155  Bad drive request     Sai trong cấu trúc dữ liệu của
   structure length     đĩa.
                                 1. Có thể do cross-link file.
156  Disk seek error      Sai khi đọc đĩa                         Xem lại đĩa.
                                 2. Có thể do bảng FAT (File

                                                                13
                                 allocation table) hoặc bảng
                                 DIR bị hỏng.
                                 Đĩa được Format bởi một hệ
                                 điều hành khác hoặc một ổ đĩa
157  Unknown media type     Không biết kiểu dữ liệu này                   Sử dụng đĩa đúng format.
                                 chưa được hỗ trợ bởi Turbo
                                 Pascal.
                                  1. Đĩa bị hỏng         Sử dụng đĩa khác để ghi/đọc
158  Sector not found      Không tìm thấy cung từ này
                                  2. Lỗi cross-link file     dữ liệu
159  Printer out of paper    Máy in hết giấy
160  Device write fault     Lỗi xuất ra thiết bị                      Kiểm tra lại các thiết bị liên
161  Device read fault     Lỗi khi đọc từ thiết bị                     quan.
162  Hardware failure      Lỗi phần cứng

Fatal Errors
Các lỗi chí tử.

    Mã lỗi và thông báo lỗi             Ý nghĩa         Hướng khắc phục         Ghi chú
                                     Kiểm tra lại diễn tiến của các
200  Division by zero           Thực hiện phép chia cho số 0
                                     biến trong chương trình
                                     Dùng dẫn hướng biên dịch
201  Range check error           Lỗi vượt quá phạm vi dữ liệu
                                     {$R-} nhưng phải cẩn thận.
                                                      Đây là các lỗi làm
                                     1. Kiểm tra lại tổng kích
                                                      dừng ngay chương
                                     thước các biến đã khai báo
                                                      trình đang thực thi.
                                     trong chương trình, trong
                                                      Một số trường hợp có
                                     từng thủ tục.
                                                      thể gây Halt toàn bộ
                                     2. Giới hạn độ sâu của các
202  Stack overflow error         Lỗi tràn stack                        hệ thống.
                                     lời gọi đệ qui.
                                                      Thông thường lập
                                     3. Dùng dẫn hướng biên dịch
                                                      trình viên cần phải
                                     {$M xxxx, yy, zzzz} để yêu
                                                      xem lại phân tích
                                     cầu một vùng stack lớn hơn
                                                      lôgich của chương
                                     (xxxx: stack size).
                                                      trình để sử dụng các
                                     1. Giới hạn số lời gọi cấp
                                                      kiểu dữ liệu khác
                                     phát con trỏ qua lệnh NEW.
                                                      thích hợp hơn.
                                     2. Phối hợp sử dụng các lệnh
203  Heap overflow error          Lỗi tràn Heap
                                     NEW, Mark, Dispose và
                                     Release để quản lí tốt hơn
                                     vùng Heap

                                                                  14
                                    3. Dùng dẫn hướng biên dịch
                                    {$M xxxx,yy,zzzz} để yêu
                                    cầu một vùng heap lớn hơn
                                    (yy: heapmin; zzzz:
                                    heapmax).
204  Invalid pointer operation     Tác vụ con trỏ không đúng
                     Lỗi xử lí đấu chấm động bị
205  Floating-point overflow                      Dùng kiểu dữ liệu có phạm
                     tràn.
                                    vi lớn hơn (Dùng kiểu
                     Lỗi xử lí dấu chấm động bị
206  Floating-point underflow                     Extended thay cho kiểu Real)
                     hụt
207  Invalid floating-point operation  Sai ở tác vụ dấu chấm động.
                     Chưa cài đặt trình quản lí
208  Overlay manager not installed
                     overlay.
209  Overlay file read error      Bị lỗi khi đọc file overlay.
210  Object not initialized       Chưa khởi tạo đối tượng.
                     Gọi tới một phương thức
211  Call to abstract method
                     trừu tượng
212  Stream registration error     Lỗi đăng kí dòng dữ liệu.
                     Chỉ mục tuyển tập vượt quá
213  Collection index out of range
                     phạm vi
214  Collection overflow error.     Lỗi tràn tuyển tập
                                                    15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:717
posted:9/2/2010
language:Vietnamese
pages:15
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!